Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI
PIELĂRIE
Modulul: III – SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
Nr. de ore/an: 36 ore
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: 1 LT: 0 IP: 0
Clasa: a IX-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră
3411/16.03.2009
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S nr.4857/31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. Unitatea Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. de competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Igiena şi securitatea 5.1 Numeşte factorii de risc Cadrul legislativ
muncii - Nivel I şi bolile profesionale la 1. Legislaţia specifică 1 1
locul de muncă. domeniului
5.2 Aplică regulile de 2 Legea privind securitatea 1 2
sănatate şi igiena şi sănatatea în muncă nr.
individuală la locul de 319/2006
muncă. 3.Instructaje de protecţia 2 3,4
5.3 Aplică normele de muncii
securitate şi sănatate la 4.Echipamente de protecţie 2 5,6
locul de muncă precum şi 5.Respectarea şi aplicarea 2 7,8
normele de prevenire şi reglementărilor privind
stingerea incendiilor. securitatea şi sănatatea la
1
Nr. Unitatea Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. de competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5.4 Acordă primul ajutor în locul de muncă.
caz de accident. 6. Obligaţiile angajatului 2 9,10
7. Prevenirea şi stingerea 2 11,12
incendiilor.
8. Tipuri de accidente de 2 13,14
muncă.
9. Simboluri de avertizare 1 15
10. Mijloace de protecţie 1 16
11. Echipamente de lucru şi 1 17
de protecţie
2. Igiena şi securitatea 6.1 Aplică legislaţia şi
muncii - Nivel II reglementarile privind 12. Dispozitive de protecţie 1 18
securitatea şi sănătatea la specifice – Echipamente
locul de muncă – specifice locului de muncă.
Prevenirea şi stingerea 13. Situaţii ce pun în 2 19,20
incendiilor pericol securitatea
6.2 Ia măsuri pentru individuală şi colectivă.
reducerea factorilor de risc 14. Test de evaluare 1 21
Factori de risc si bolile
profesionale
15. Factori de risc si bolile 1 22
profesionale din textile -
pielărie
16.Agenţi patogeni, factorii 1 23
de climat
17. Risc de imbolnăvire 1 24
18. Risc de accidentare 1 25
19. Bolile profesionale 1 26
Igiena la locul de muncă
20. Definiţie, caracterizare 1 27

2
Nr. Unitatea Nr. ore Săptămâna
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. de competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
21.Reguli de igienă 1 28
corporală
22. Igiena vestimentaţiei, 1 29
alimentaţiei
23. Materiale de intreţinere 1 30
a igienei
24. Consecinţele 1 31
nerespectării regulilor de
igienă
25. Test de evaluare 1 32
26. Acordarea primului 2 33
ajutor in caz de accidentare
27. Trusa de prim ajutor 1 34
28. Măsuri de prim ajutor 1 35