Sunteți pe pagina 1din 3

Abuzul în serviciu

Varianta tip - fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu


îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin acesta cauzează o pagubă ori o
vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice.
Varianta asimilată - fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu,
îngrădşte exercitarea unei drept al unei persoane ori creează pentru acesta o situaţie inferioară pe
temei de rasă, naţionalitate, origine etinică, limbă, religie, sex, orientare sexual, apartenenţă
politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necongenitală sau infecţie HIV/SIDA.
Varianta atenuată - săvârşirea faptei de către persoane care exercită, permanent sau temporar, cu
sau fără o remuneraţie o sarcină de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art.
175 alin. 2 C. pen. ori în cadrul unei persoane juridice, art. 308 raportat la art. 297 C. pen..
Obiectul juridic special
Obiectul juridic principal - relaţiile sociale de serviciu, pentru protejarea cărora este necesar ca
orice funcţionar public să-şi îndeplinească atribuţiile conform dispoziţiilor legale.
Obiectul juridic secundar - relaţiile sociale privitoare la drepturile şi interesele legitime ale unei
persoane fizice sau juridice. Obiectul juridic special adiacent îl constituie relaţiile sociale
priviotare la capacitatea juridică a perosanei fizice sau juridice de drept privat, iar, pe de altă
parte, relaţiile sociale referitoare la egalitatea în drepturi a persoanelor.
Obiectul material constă în actele material ce încropează atribuţiile subiectului active, iar pe de
altă parte, în valoarea concretă asupra căreia se îndreaptă acţiunea sau inacţiunea incriminată.
Subiectul activ - este calificat de lege, el poate fi funcţionar public sau o altă persoană asimilată
dintre cele menţionate în art. 308 alin. 1 C. pen., persoana care exercită permanent sau temporar,
cu sau fără remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice sau
juridice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. 2 C. pen. sau în cadrul oricărei persoane juridice.
Funcţionarul public are accepţiunea din art. 175 C. pen. astfel cum a fost modificat prin Legea
187/2012. În practica judiciară s-a reţinut că poate fi subiect active şi funcționarul bancar,
angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea
Băncii Naționale a României.1
Participaţia penală este posibilă sub toate formele: coautorat, instigare şi complicitate.

1
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, Decizia nr. 18/2017, 30.05.2017, În sensul legii penale,
funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea
Băncii Naționale a României, este funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din C, pen.;
Subiectul pasiv secundar este persoana fizică sau persoana juridică căreia i s-a cauzat o pagubă
sau o vătămare a drepturilor ori a intereselor legitime prin abuz în serviciu.
Conţinutul constitutive al infracţiunii în variant tip prevăzută în alin. 1 art. 297 C. pen.
Latura obiectivă
Elementul material - constă într-o acţiune sau inacţiune a făptuitorului cu privire la un act de
serviciu. Prin act înţelegem operaţiunea pe care trebuie să o efectueze funcţionatul public
conform atribuţiilor sale de serviciu prevăzute în acte normative, în fişa postului etc..
Urmarea imediată - producerea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau a intereselor
legitime ale unei persoane. Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.
Latura subiectivă - forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte fapta este este intenţie direct sau
indirect. Pentru existenţa infracţiunii nu interesează nici mobilul, nici scopul urmărit de făptuitor,
aceste elemente subiective trebuie să fie valorificate în procesul de individualizare a pedepselor.
Conţinutul constitutive al infracţiunii în variant tip prevăzută în alin. 2 art. 297 C. pen.
Latura obiectivă
Elementul material - constă în două aspect alternative pe de o parte în îngrădirea capacităţii de
exerciţiu şi pe de altă parte, crearea unei situaţii de inferioritate pentru subiectul pasiv secundar.
Urmarea imediată - constă în producerea unei vătămări morale sau material persoanei căreia i s-
a îngrădit exercitarea unui drept sau i s-a creat o situaţie de inferioritate pe motiv de
discriminatorii, care nu trebuie dovedită întrucât rezultă din materialitatea faptei.2
Latura subiectivă - pe lângă forma de vinovăţie care este direct sau indirect legea prevede şi un
anumit mobil. În cazul lipsei mobilului infracţiunea nu va fi încadrată în art. 297 alin. 2 C. pen.
Actele de pregătire şi tentative nu se pedepsesc. Consumarea are loc numai atunci când s-a
produs efectiv urmarea imediată secundară.
Sancţiune - ambele varinate ale abuzului în serviciu se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani
şi interzicearea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie public.
Forme agravate - infracţiunea de abuz în serviciu este mai gravă în cazul în care fapta a produs
consecinţe deosebit de grave, respective o pagubă material mai mare de 2000.000 lei; limitele
prevăzute la 297 alin. 1 C. pen. se majorează cu jumătate iar tentative nu se pedepseşte. Dacă

2
A. Boroi, S. Anghel, Fişe de Drept penal, Ediţia a III a, revizuită şi adăugită, op. cit. 538;
funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, limitele special ale
pedepsei se majorează cu o treime.3

3
Gh. Ivan, M.C. Ivan, Drept penal - Partea specială conform noului Cod penal Ediţia a II a, op. cit. p. 407;