Sunteți pe pagina 1din 50

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC

PROIECT DE PRACTICĂ -
CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI
COORDONATOR:
PROF UNIV. DR. POPESCU IRINA
MASTERAND:
BADEA IULIA DANIELA

2017

1
Cuprins

1. Prezentarea instituţiei partenere de practică .................................................................................... 4


1.1. Date de identificare ale instituţiei ........................................................................................... 4
1.2. Scurtă prezentare a instituţiei (domeniu de activitate, profil, baza legală de înfiinţare, număr
de angajaţi) .......................................................................................................................................... 4
2. Prezentarea principalelor sisteme existente la nivelul instituţiei şi modul lor de funcţionare ........ 6
2.1. Sistemul de finanţare a instituţiei, surse de finanţare externe ................................................. 6
2.1.1. Sursele de finanţare ale activităţii desfăşurate, particularităţi ......................................... 6
2.1.2. Nivelul şi structura cheltuielilor şi veniturilor instituţiei analizate în ultimii doi ani ..... 7
2.1.3. Procesele de atragere a surselor de finanţare externe .................................................... 10
2.1.4. Analiza capacităţii de atragere a unor surse extrabugetare ........................................... 10
2.2. Sistemul de relaţii publice, comunicare şi transparenţă decizională, precum şi modul de
funcţionare la nivelul instituţiei gazdă .............................................................................................. 11
2.2.1. Prezentarea activităţii de relaţii publice, particularităţi ale organizării acesteia ........... 11
2.2.2. Particularităţi ale procesului de comunicare internă şi externă în instituţia analizată... 11
2.2.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică (M.O. nr. 70/3.02.2003) şi a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public (M.O. nr. 663/23.10.2001); analiza rapoartelor anuale pentru cele
două legi 12
2.2.4. Acquis-ul comunitar din domeniul de activitate al instituției și gradul său de
implementare................................................................................................................................. 14
2.2.5. Modul de reprezentare a instituției în relațiile externe (eventual explicarea procesului
prin care România participă la procesul de decizie la nivelul UE) ............................................... 15
2.2.6. Realizarea unei analize diagnostic (ca parte a analizei diagnostic globale care se va
realiza la nivelul instituţiei)........................................................................................................... 15
2.3. Programele şi proiectele derulate de către instituţia analizată, în calitate de beneficiar sau
partener, cu prezentarea obiectivelor, rezultatelor aşteptate, perioadei de implementare, sursei de
finanţare ............................................................................................................................................ 16
2.4. Sistemul organizatoric........................................................................................................... 21
2.4.1. Particularităţi ale modului de organizare al activităţii, determinate de specificul
acesteia, de legislaţia în domeniu .................................................................................................. 21
2.4.2. Documente de formalizare a structurii organizatorice actuale (regulament de organizare
şi funcţionare internă - sinteză, organigramă, diagrame de relaţii, fişe de post – cu exemplificări,
cel puţin pentru o persoană de conducere şi una de execuţie) ...................................................... 21
2.4.3. Componentele structurii de management şi de execuţie ............................................... 29
2.4.2. Incadrarea cu personal conform organigramei .............................................................. 30
2.5. Sistemul informaţional existent la nivelul instituţiei şi modul de funcţionare al acestuia .... 33
2.5.1. Cmponentele sistemului informaţional ............................................................................... 33

2
2.5.2. Particularităţi ale sistemului informaţional potrivit legislaţiei în domeniu ......................... 34
2.5.3. Proiecte sau programe derulate şi/sau în curs de derulare care vizează îmbunătăţirea sau
raţionalizarea sistemului informaţional ......................................................................................... 35
2.5.4. Prezentarea şi explicarea unei proceduri administrative şi a unui circuit al documentelor
pentru obţinerea unui aviz, autorizaţii etc. .................................................................................... 35
2.6. Sistemul decizional care funcţionează la nivelul instituţiei .................................................. 36
2.6.1. Particularităţi ale procesului decizional determinat de legislaţia specifică şi organizarea
internă 36
2.6.2. Cadrul legal în care se adoptă deciziile, nivele de decizie, decidenţi, responsabili cu
aplicarea deciziilor, executanţi, resurse de aplicare ...................................................................... 36
2.6.3. Prezentarea a minimum 10 decizii din instituţia respectivă cu evidenţierea nivelului
ierarhic, a decidentului, postul/funcţia, compartimentul, câmpul de aplicare a deciziei, scopul
deciziei, proceduri specifice de aplicare etc. ................................................................................. 38
2.7. Sistemul de management al resurselor umane aplicat la nivelul instituţiei........................... 38
2.7.1. Prezentarea resurselor umane ale instituţiei (pe categorii de vârste, funcţii (de
conducere, de execuţie), vechime etc.) ......................................................................................... 38
2.7.2. Prezentarea Direcţiei de Resurse Umane (organizare, activităţi desfăşurate, personal) 39
2.7.3. Prezentarea cadrului legal care se aplică în domeniul resurselor umane ...................... 42
2.7.4. Tehnici de stabilire a necesarului de personal............................................................... 42
2.7.5. Proceduri de selecţie şi recrutare a personalului ........................................................... 42
2.7.6. Modalităţi de promovare şi motivare ............................................................................ 43
2.7.7. proceduri de evaluare şi control a personalului............................................................. 43
2.7.8. Instrumente, competenţe, indicatori de performanţă folosiţi sau care ar trebui folosiţi 44
2.8. Sistemul tehnico-metodologic existent la nivelul instituţiei ................................................. 46
2.8.1. metode şi tehnici de management public utilizate ........................................................ 46
2.8.2. Sistemul de management al calităţii.............................................................................. 46
2.8.3. Auditul public intern (organizare, mod de funcţionare) ................................................ 47
2.8.4. Direcţiile strategice ale instituţiei, politicile publice pe care le iniţiază şi le promovează
48
3. Elaborarea unei analize diagnostic globale la nivelul instituţiei partenere de practică ................. 49
4. Elaborarea unui plan multianual de modernizare a instituţiei analizate........................................ 50
5. Descrierea unei situații concrete de la locul de desfășurare a practicii ......................................... 50

3
1. Prezentarea instituţiei partenere de practică
1.1. Date de identificare ale instituţiei

Denumirea instituţiei: Consiliul Judeţean Călăraşi


Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 1, Călărași 910019
Web: www.calarasi.ro
E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro

1.2. Scurtă prezentare a instituţiei (domeniu de activitate, profil, baza legală de


înfiinţare, număr de angajaţi)

Domeniu de activitate:
Consiliul Judetean Calarasi este o autoritate a administratiei publice, constituita la
nivel judetean, care functioneaza pe baza principiilor autonomiei locale si descentralizarii
serviciilor publice.
Are un rol determinant în coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si
municipale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Profil:
Compartimentul buget are ca obiect de activitate coordonarea, in conditiile legii, a
activitatilor de elaborare a bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a executiei
bugetare, precum si indeplinirea, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare,
a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale in legatura cu
intocmirea si executia bugetului local, constituirea si utilizarea fondurilor publice.

Compartimentul buget exercita urmatoarele atributii specifice:


 Colaboreaza cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul sectoarelor in
legatura cu elaborarea si executia bugetului local pe ansamblul C.J.C.;
 Participa la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale
Consiliului Judeţean Calarasi: face propuneri, impreuna cu directiile de specialitate,
privind constituirea de noi resurse; instituirea de impozite si taxe locale, precum si
taxe speciale, in conditiile legii; contractarea de imprumuturi.
 Intocmeste lucrarile de fundamentare a propunerilor pentru bugetul anului urmator in
etapele prevazute de lege.

4
 Face propuneri si fundamenteaza, in colaborare cu compartimentele de specialitate,
cererile de alocatii pentru Judeţul Calarasi de la bugetul de stat si/sau alte bugete.
 Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea surselor (veniturilor) si
cheltuielilor pe bugetele ce compun bugetul local al Judeţului Calarasi .
 Intocmeste proiectul bugetului C.J.C. si propunerile de rectificare sau modificare a
acestuia.
 Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea
acestora.
 Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in
conformitate cu prevederile bugetului aprobat.
 Intocmeste documentele de raportare corespunzatoare.
 Analizeaza si face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, privind
stabilirea/modificarea tarifelor pentru serviciile pentru care autoritatile locale au
competenta de aprobare/avizare.
 Analizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor,
reclamatiilor contribuabililor cu privire la taxele, impozitele si alte venituri ce se
constituie ca surse ale bugetului C.J.C. si/ale sectoarelor care nu sunt in competenta
altor compartimente.
 Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in atributiile
ordonatorului principal de credite privind executia bugetului C.J.C. ce se supun
controlului.
 Intocmeste alte lucrari dispuse de PREŞEDINTE si/sau rezultate urmare unor Hotarari
ale C.J.C. sau alte acte normative specifice.

Bază legală de înfiinţare:


Consiliul judetean Calarasi se infiinteaza in baza Legii 215/2001 a administratiei
publice locale si a Legii 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
În sedinta de constituire din 26 iunie 2008 potrivit art.101, alin.(1) si (2) din Legea nr.
215/2001, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare, au fost alesi prin vot secret,
din rândurile consilierilor judeteni alesi: vicepresedintii Consiliului Judetean – 2 persoane.

5
Număr de angajaţi: 165
Nr. total funcţii demnitari 3
Nr. total funcţii publice 112
Nr. total funcţii publice de conducere 14
Nr. total funcţii de execuţie 98
Nr. total funcţii contractuale 50
Nr. total funcţii contractuale de conducere 2
Nr. total funcţii contractuale de execuţie 48
Nr. total funcţii în instituţie 165

2. Prezentarea principalelor sisteme existente la nivelul instituţiei şi modul lor de


funcţionare
2.1. Sistemul de finanţare a instituţiei, surse de finanţare externe
2.1.1. Sursele de finanţare ale activităţii desfăşurate, particularităţi

Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii


nr.215/2001(Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele oraselor se
administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale.
Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente,
proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber.
Prin regulamentul aprobat de C.J.C. sunt determinate conditiile in care se pot percepe
taxele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati, precum si modul de repartizare
a acestora pe locuitor.
Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile,
prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:
 rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor
fata de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este recunoscuta
de legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra
soldului pozitiv net;
 subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform
criteriilor definite;
 imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.

6
Veniturile sunt depozitate în conturile trezoreriei municipiului Calarasi si provin
din:
 bugetul local;
 cote defalcate de la bugetul statului;
 venituri proprii;
 taxe;
 impozite pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea Consiliului
Judetean;
 varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului
Judetean;
 restituirea de fonduri din finantarea bugetara;
 taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
 încasari din alte surse.

2.1.2. Nivelul şi structura cheltuielilor şi veniturilor instituţiei analizate în ultimii


doi ani

Pentru anul 2016

Venituri
Nr. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume Perioada
Gradul de realizare a Venituri totale încasate 234303876,90
1 Trimestrial
veniturilor Venituri totale programate 250650000,00
Gradul de realizare a Venituri totale încasate 42023769,52
2 Trimestrial
veniturilor proprii Venituri totale programate 52677000,00
Gradul de finanţare din Venituri totale încasate 42023769,52
3 Trimestrial
venituri proprii Venituri totale programate 234303876,90
Venituri totale programate 2011940,76
4 Gradul de autofinanţare Trimestrial
Venituri totale programate 234303876,90
Venituri proprii încasate Venituri proprii încasate 42023769,52
5 Anual
per capita Număr de locuitori 77997,00
Gradul de realizare a Număr de impozite pe
6 991607,00 Anual
impozitelor pe proprietate proprietate încasate

7
Număr de impozite pe
349000,00
proprietate programate
Gradul de dependenţă al Încasări din surse primite
211191509,52
7 bugetului local faţă de de la bugetul de stat Anual
bugetul de stat Venituri totale încasate 234303876,90
Venituri depersonalizate
Gradul de autonomie 93579619,90
8 încasate Trimestrial
decizională
Venituri totale încasate 234303876,90
Estimatul anual din
9
vnituri fiscale
Venituri fiscale cumulate
Coeficient de realizare a
an anterior (Trim I,II,III)
a veniturilor fiscale în anul
Total încasări venituri
anterior
fiscale an anterior
Venituri fiscale cumulate
Estimatul anual din
b an de calcul (Trim I,II,III)
vnituri fiscale
coeficient

Cheltuieli
Nr. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume Perioada
Plăţi aferente cheltuielilor
26047825.29
1 Rigiditatea cheltuielilor de personal Anual
Total plăţi 212555161.25
Plăţi aferente secţiunii de
Ponderea secţiunii de 148325155.60
2 funcţionare Trimestrial
funcţionare
Total plăţi 212555161.25
Plăţi aferente secţiunii de
Ponderea secţiunii de 64230005.65
3 dezvoltare Trimestrial
dezvoltare
Total plăţi 212555165.25
Serviciul datoriei publice
Ponderea serviciului 2215713.03
4 locale Anual
datoriei publice
Total plăţi 212555161.25

8
Excedent/Deficit - Venituri încasate - (plăţi
5 30980049.54 Trimestrial
secţiune funcţionare efectuate + plăţi restante)
Excedent/Deficit - Venituri încasate - (plăţi
6 -10197533.89 Trimestrial
secţiune dezvoltare efectuate + plăţi restante)

Pentru anul 2015

Venituri
Nr. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume Perioada
Gradul de realizare a Venituri totale încasate 147233994.74
1 Trimestrial
veniturilor Venituri totale programate 188082710.00
Gradul de realizare a Venituri totale încasate 2634109.11
2 Trimestrial
veniturilor proprii Venituri totale programate 27135000.00
Gradul de finanţare din Venituri totale încasate 26341091.11
3 Trimestrial
venituri proprii Venituri totale programate 147233994.74
Venituri totale programate 954687.35
4 Gradul de autofinanţare Trimestrial
Venituri totale programate 147233994.74
Venituri proprii încasate Venituri proprii încasate 42023769,52
5 Anual
per capita Număr de locuitori 77997,00
Număr de impozite pe
991607,00
Gradul de realizare a proprietate încasate
6 Anual
impozitelor pe proprietate Număr de impozite pe
349000,00
proprietate programate
Gradul de dependenţă al Încasări din surse primite
211191509,52
7 bugetului local faţă de de la bugetul de stat Anual
bugetul de stat Venituri totale încasate 234303876,90
Venituri depersonalizate
Gradul de autonomie 93579619,90
8 încasate Trimestrial
decizională
Venituri totale încasate 234303876,90
Estimatul anual din
9
vnituri fiscale
Coeficient de realizare a Venituri fiscale cumulate
a
veniturilor fiscale în anul an anterior (Trim I,II,III)

9
anterior Total încasări venituri
fiscale an anterior
Venituri fiscale cumulate
Estimatul anual din
b an de calcul (Trim I,II,III)
vnituri fiscale
coeficient

Cheltuieli
Nr. Indicatori sinteză Formula de calcul Sume Perioada
Plăţi aferente cheltuielilor
24304782.32
1 Rigiditatea cheltuielilor de personal Anual
Total plăţi 155964984.37
Plăţi aferente secţiunii de
Ponderea secţiunii de 128397564.21
2 funcţionare Trimestrial
funcţionare
Total plăţi 155964984.37
Plăţi aferente secţiunii de
Ponderea secţiunii de 27567420.16
3 dezvoltare Trimestrial
dezvoltare
Total plăţi 155964984.37
Serviciul datoriei publice
Ponderea serviciului 1398781.74
4 locale Anual
datoriei publice
Total plăţi 15564984.37
Excedent/Deficit - Venituri încasate - (plăţi
5 546853.67 Trimestrial
secţiune funcţionare efectuate + plăţi restante)
Excedent/Deficit - Venituri încasate - (plăţi
6 -10259723.30 Trimestrial
secţiune dezvoltare efectuate + plăţi restante)

2.1.3. Procesele de atragere a surselor de finanţare externe

2.1.4. Analiza capacităţii de atragere a unor surse extrabugetare

10
2.2.Sistemul de relaţii publice, comunicare şi transparenţă decizională, precum şi
modul de funcţionare la nivelul instituţiei gazdă
2.2.1. Prezentarea activităţii de relaţii publice, particularităţi ale organizării
acesteia

Compartimentul Relatii Publice si Secretariat are ca obiect de activitate asigurarea


legaturii intre PREŞEDINTE, Vicepreşedinte, Secretarul general al Consiliului Judeţean
Călăraşi, compartimentele din structura organizatorica a C.J.C. si institutiile administratiei
publice centrale, administratiei publice locale, alte unitati, cetateni etc. pentru informarea si
solutionarea problemelor ce sunt de competenta C.J.C.
Indeplineste atributiile ce decurg din aplicarea Ordonantei 27/2002 privind reglementarea
activitatii de solutionare a petitiilor, aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public si raspunde de relatia cu societatea civila, conform Legii nr.
52/2003 privind transpareanta decizionala in administratia publica.

Prin compartimentul Relatii Publice au fost asigurate urmatoarele activităţi:


-s-a asigurat accesul la informatiile de interes public communicate din oficiu sau la
cerere, in conditiile legii;
- s-a asigurat buna organizare si functionare a punctului de informare-documentare pentru
accesul publicului la informatiile de interes public difuzate din oficiu;
- s-a asigurat informarea interinstitutionala;
- s-a asigurat primirea si inregistrarea cererilor persoanelor care solicita, in scris,
informatii de interes public;
- s-a redactat raspunsul catre solicitant impreuna cu informatia de interes public sau cu
motivatia intarzierii ori a respingerii solicitarii, in conditiile legii;
- s-a asigurat indrumarea cetatenilor catre institutiile care au in componenta rezolvarea
problemelor ridicate;
- alte activitati prevazute de Legea nr. 544/2001 privind accesul liber la informatiile de
interes public.

2.2.2. Particularităţi ale procesului de comunicare internă şi externă în instituţia


analizată

Principiile de rationalizare a structurii organizatorice sunt :

11
 principiul suprematiei obiectivelor
 principiul unitatii de decizie si actiune
 principiul apropierii managementului de executie (reducerea nr de niveluri
ierarhice)
 principiul permanentei managementului (pt fiecare post de management trebuie sa
fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau)
 principiul interdependentei minime- definirea obiectivelor, competentelor,
responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la minimum
dependenta dintre el.Cu cat dependenta dintre posturi si compartimente este mai
mare, cu atat sarcinile, competentele si responsabilitatile sunt mai dispersate,
conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata
 principiul economiei de comunicatii –volumul prea mare de informatii care parcurg
circuitele informationale
 principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor
 principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului
 principiul instituirii unor echipe intercopartimentale
 principiul determinarii variantei optime (structura organizatori- catrebuie elaborata
in mai multe variante)
 principiul reprezentarii structurii (prin organigrama)

2.2.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenţa


decizională în administraţia publică (M.O. nr. 70/3.02.2003) şi a Legii
544/12.01.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O.
nr. 663/23.10.2001); analiza rapoartelor anuale pentru cele două legi

RAPORT
PRIVIND APLICAREA LEGII 52/21.01.2003 PENTRU ANUL 2015

In conformitate prevederile art. 12(alin.1) din Legea 52/2013 privind transparenta


decizionala in administratia publica, autoritatile publice sunt obligate sa intocmeasca si sa
faca un raport anual privind transparenta decizionala.

12
In anul 2015, la nivelul Consiliului Judeţean au avut loc 22 de şedinţe publice (cu
caracter ordinar - 12, extraordinar - 9, de îndată) în care au fost adoptate 195 de hotărâri din
care:
 proiecte de acte normative adoptate - 172
 proiecte de acte normative anunţate public -
Pentru sporirea gradului de responsabilitate faţă de cetăţean şi a gradului de transăarenţă
la nivelul Consiliului Judeţean, ordinea de zi cu proiectele de hotărărâri, care urmau a fi
adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean, a fost publicată, pentru informarea
publicului larg, în mass-media locală, afişată la punctul de informare-documentare din cadrul
Compartimentului Relaţii Publice şi postată pe site-ul Consiliului Judeţean Călăraşi
www.calarasi.ro.
În urma acestei acţiuni nu a fost depusă nici o cerere (din partea cetăţenilor sau
asociaţiilor legal constituite) pentru primirea de informaţii cu privire la proiectele de hotărâri
elaborate, în vederea formulării de recomandări, sugestii sau participarea la şedinţele
Consiliului Judeţean.
Prin urmare, Raportul privind aplicarea Legii nr. 52-2003 în anul 2015 are următorul
conţinut:
1. numărul total al şedinţelor publice: 22
2. numarul sedintelor publice anuntate prin:
 mass-media - 22
 afisare la sediul propriu - 22
 pe site-ul institutiei - 22
3. numarul estimativ al persoanelor care au participat la sedintele publice (exclusiv
functionarii) - 283
4. numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media: 22
5. numarul total al observatiilor, recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice:
69
6. numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate: -
7. numarul total al sedintelor care nu au fost publice: -
8. numarul total al proceselor verbale: 22
9. numarul proceselor verbale facute publice: 22
10. numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
transparenta decizionala intentate administratiei publice: -

13
RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
CONFORM LEGII NR. 544-2001 PENTRU ANUL 2015

În conformitate cu prevederile art. 27 (alin.1) din Legea nr. 544-2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, fiecare instituţie este obligată să întocmească şi să facă
public un raport annual privind accesul la informaţiile de interes public.
În anul 2015 Raportul privind aplicarea Legii nr. 544-2001 are următorul conţinut:
a) Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 2394
b) Numărul total de solicitări departajat pe domenii de interes: 2394
-Acte normative, reglementări: 172
- Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544-2001: 62
- Altele: social, coordonate de contact ale instituţiilor de interes public, ministere, etc.
2160
Numărul de solicitări rezolvate favorabil: 2384 (10 fiind redirecţionate)
c) Numărul de solicitări respinse: -
d) Numărul de solicitări adresate în scris: 207 din care:
- pe suport de hartie: 174
- pe suport electronic: 33
e) Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 2311
f) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 73
g) Numprul de reclamaţii administrative: -
h) Numărul de plângeri în instanţă: -
i) Costurile totale ale Compartimentului de Relaţii Publice: -
j) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public
solicitate: -
k) Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: 6230

2.2.4. Acquis-ul comunitar din domeniul de activitate al instituției și gradul său de


implementare

Acquis-ul comunitar reprezintă cadrul juridic al politicii de mediu a Uniunii Europene şi


este definit ca ansamblul drepturilor şi obligaţiilor statelor membre ale Uniunii Europene şi se

14
constituie din legislaţia primară, reprezentată de tratatele fondatoare şi completările
ulterioare, legislaţia secundară, cuprinzând actele juridice ale instituţiilor comunitare
(directive, regulamente, decizii, recomandări, avize) şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a UE
La nivelul Consiliului Judeţean Călăraşi există “Propunere plan de mentinere a
calitatii aerului 2017 – 2022 pentru Judetul Calarasi – DRAFT”,

2.2.5. Modul de reprezentare a instituției în relațiile externe (eventual explicarea


procesului prin care România participă la procesul de decizie la nivelul UE)

România participă, în calitatea sa de stat membru, la luarea deciziilor în toate instituţiile


europene. În Consiliul de Miniştri, pregătirea dosarelor care se decid în Comitetele la nivel
înalt şi în COREPER se face în working parties, în total fiind înregistrate circa 180 de grupuri
de lucru. Pentru fundamentarea proiectelor legislative comunitare, înalţi oficiali, precum şi
funcţionari publici desemnaţi de către statele membre, expun puncte de vedere şi negociază
poziţii în acest structuri, respectând conduita şi practicile specifice în aceste cazuri. În
Comisia Europeană, reprezentanţii statelor membre participă la diferitele comitete, denumite
generic „comitologie”.
Oricare ar fi nivelul de reprezentare şi instituţia europeană la care ne referim, contribuţia
României la procesul de luare a deciziilor se realizează prin reprezentanţii ei. O parte
importantă a misiunii pe care aceştia o au de îndeplinit se referă la negocierea poziţiilor pe
care le susţin, iar simpla lor prezenţă la întâlnirile de lucru nu garantează succesul misiunii.
Pentru aceasta, persoanele desemnate trebuie să posede un număr important de abilităţi şi
competenţe profesionale şi personale, care să le susţină demersurile.
Nevoia organizării unor cursuri cu această tematică are un caracter prioritar, dacă ne
gândim la considerentele expuse mai sus şi ţinem seama de lipsa de experienţă a
administraţiei române în practicile europene.

2.2.6. Realizarea unei analize diagnostic (ca parte a analizei diagnostic globale care
se va realiza la nivelul instituţiei)

Puncte tari Cauze Efecte


Sistem analizat

15
Puncte slabe Cauze Efecte
Sistem analizat

2.3.Programele şi proiectele derulate de către instituţia analizată, în calitate de


beneficiar sau partener, cu prezentarea obiectivelor, rezultatelor aşteptate,
perioadei de implementare, sursei de finanţare

"Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului


Judetean de Urgenta Calarasi" - proiect finantat prin Programul Operational
Regional 2007 - 2013
Pret: 19783632 Lei

Consiliul Judetean Calarasi a demarat in data de 30.05.2010 proiectul "Reabilitarea,


modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta
Calarasi", proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3
"Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.1.
"Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate", avand o perioada
de implementare de 20 luni. (contractul de finantare nr. 706 / 29.04.2010).
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si ridicarea la
standarde europene a serviciilor medicale din cadrul acestei unitati sanitare, cu implicatii
pozitive asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si in
ceea ce priveste gradul general de atractivitate al judetului Calarasi si al regiunii Sud
Muntenia, in vederea oferirii de servicii medicale la parametrii recomandati de legislatia in
vigoare in domeniu.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele :
1. Imbunatatirea accesului la serviciile de ambulatoriu si imbunatatirea structurii
Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi prin
reabilitarea, modernizarea si echiparea acestuia.
2. Imbunatatirea circuitelor functionale si de acces intre sectoarele spatiale in care se
desfasoara activitatea cabinetelor componente ale Ambulatoriului.
3. Modernizarea si dezvoltarea serviciilor medicale oferite in Ambulatoriu.
4. Imbunatatirea conditiilor oferite pacientilor deserviti in Ambulatoriu.

16
5. Cresterea capacitatii si calitatii serviciilor de asistenta medicala din Ambulatoriu prin
imbunatatirea conditiilor tehnice si de ambient in care se desfasoara actul medical.
Grupul tinta al acestui proiect de reabilitare, modernizare si echipare este intreaga
populatie a judetului - cat si acele persoane aflate in tranzit prin judet care, dintr-un motiv sau
altul, au nevoie de servicii medicale de o calitate corespunzatoare.
Beneficiarii directi :
 populatia judetului Calarasi - 321.368 de locuitori din toate comunitatile judetului;
 personalul medical, tehnic si auxiliar care deservesc cabinetele din Ambulatoriu,
persoane care vor avea un mediu de lucru si aparatura medicala corespunzatoare.
Numarul real de beneficiari este foarte mare si greu de estimat, aceste servicii si
echipamente putand fi prestate si utilizate mai multi ani la rand.
Beneficiari indirecti :
- Consiliul Judetean Calarasi, agentii economici din judet si din tara care constituie grupul
furnizorilor de medicamente, materiale, echipamente si servicii necesare desfasurarii
activitatii Ambulatoriului Integrat, persoanele care tranziteaza teritoriul judetului Calarasi,
pacienti din alte judete ale tarii care vor putea beneficia de serviciile medicale nou create prin
echiparea in cadrul proiectului.
Valoarea totala a proiectului este de 19.783.631,62 lei, iar contributia proprie in proiect
este de 1.841.748,62 lei, din care : contributia C.J.C. la cheltuielile eligibile este de 318.905
lei, respectiv 1.522.843,62 lei - contributia C.J.C. la cheltuielile neeligibile.

„Turism transfrontalier la Dunarea de Jos" - Programul PHARE CBC 2004,


Axa prioritara 4 "People to people" - RO 2004/016-784.01.04.01.16
Pret: 177044 Lei
Consiliul Judetean Calarasi a implementat in perioada 1 decembrie 2006 - 30
noiembrie 2007, proiectul "Turism transfrontalier la Dunarea de Jos" in cadrul Programului
PHARE de Cooperare Trasnfrontaliera Romania - Bulgaria 2004 : "Dezvoltare economica si
cooperare, inclusiv turism", linia bugetara RO2004/016-784.01.04, in cooperare cu Primaria
Silistra (Bulgaria). Durata de desfasurare a proiectului a fost de 12 luni, iar valoarea acestuia
a fost de 39.468,75 Euro.
Obiectivul general al proiectului a constat in dezvoltarea coeziunii economico-
sociale prin imbunatatirea cooperarii regiunilor de granita de pe cele doua maluri ale Dunarii.

17
Scopul proiectului l-a constituit crearea cadrului institutional de aplicare a masurilor
de dezvoltare durabila a turismului transfrontalier romano-bulgar in cadrul unei viziuni
strategice comune de valorificare a potentialului turistic in zona Calarasi-Silistra.
Grupurile tinta vizate de proiect au fost reprezentate de : autoritatile administratiei
publice locale din judetul Calarasi si Municipalitatea Silistra, actori si promotori ai
activitatilor turistice din cele doua zone. Printre beneficiarii finali se regasesc : utilizatorii
serviciilor turistice organizate si promovate prin Birourile de turism, populatia locala din cele
doua zone, operatorii de turism si detinatorii de resurse cu potential turistic din judetul
Calarasi si regiunea Silistra.
In urma realizarii activitatilor s-a creat un cadru institutional de dezvoltare in
parteneriat a unor activitati turistice comune in vederea valorificarii potentialului turistic in
zona Calarasi - Silistra, avand ca rezultate :
- Semnarea Protocolului de colaborare in domeniul turismului, care a pus bazele unui
parteneriat transfrontalier public - privat; (parteneriat extins ulterior catre alte organizatii care
doresc sa sprijine dezvoltarea turismului in regiunea transfrontaliera Calarasi - Silistra)
- Infiintarea a doua Birouri de turism, in cadrul Consiliului Judetean Calarasi si a Primariei
Silistra;
- Elaborarea unei Strategii de dezvoltare a turismului transfrontalier in zona Calarasi -
Silistra;
- Elaborarea pachetelor turistice comune ce vor putea fi oferite spre comercializare
operatorilor de turism din aria proiectului;
- Tiparirea si realizarea materialelor de promovare si informare turistica - au fost realizate
200 de ghiduri turistice trilingve (romana-bulgara-engleza), care cuprind o scurta prezentare a
fiecarui operator turistic din cele doua zone si 2 pachete turistice; 1.000 pliante bilingve, 500
de exemplare in limba romana si engleza si alte 500 in limbile bulgara si engleza, care ofera
imagini si informatii despre principalele obiective, produse turistice din ambele zone studiate
si despre Birourile de Turism (locatii, persoane de contact, atributii, obiective, etc.) si 12
panouri indicatoare - amplasate la 6 obiective turistice in localitatile judetului Calarasi.

Sistem Integrat de management al Deseurilor Solide in judetul Calarasi


Pret: 9100864 Lei
Semnarea contractului de finantare pentru Proiectul "Sistem Integrat de Management
al Deseurilor Solide in judetul Calarasi"

18
Scopul proiectului: Rezolvarea problemelor de gestionare a deseurilor identificate pe raza
judetului Calarasi si respectarea legislatiei nationale privind deseurile, prin implementarea
unui sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Calarasi.
Principalele obiective de investitii ale proiectului sunt :
1. construirea unui depozit ecologic judetean amplasat pe teritoriul administrativ al
Comunei Ciocanesti, inclusiv instalatii auxiliare, cum ar fi statia de compostare, statia
de sortare, statia de tratare a levigatului;
2. construirea a 2 Statii de transfer in Municipiile Calarasi si Oltenita si extinderea statiei
de transfer de la Lehliu Gara;
3. inchiderea celor 4 depozite de deseuri existente in Municipiile Calarasi si Oltenita, si
orasele Lehliu Gara si Fundulea;
4. realizarea sistemului de colectare a deseurilor reziduale si reciclabile, prin construirea
platformelor de colectare si amplasarea containerelor necesare, pe raza intregului
judet (4 zone de colectare);
5. realizarea compostarii individuale in gospodariile din mediul rural prin distribuirea de
unitati de compost individuale si campanii de incurajare a acestor bune practici.
Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni de la data semnarii
Contractului de Finantare.
Valoarea totala a proiectului este de : 140.729.770 lei. Proiectul este finantat de Uniunea
Europeana.

Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului


de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si
a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia
Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013

Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii


sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei
medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in regiunea sud muntenia

Consiliul Judetean Calarasi face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara


"SITUATII DE URGENTA SUD MUNTENIA", alaturi de celelalte 6 judete din regiune,
asociatie ce are drept principal scop implementarea proiectului "Achizitie echipamente
specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de

19
urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in
regiunea Sud Muntenia", proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 - 2013,
Axa prioritara 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale", Domeniul major de interventie 3.3.
"Achizitionarea echipamentelor specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii
sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de
urgenta si a primului ajutor calificat".
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la semnarea contractului
(contract de finantare nr.781 / 30.06.2010)
Obiectivul general al proiectului este cresterea calitatii serviciilor pentru siguranta
publica si de asistenta medicala in situatii de urgenta si dezastre majore, urmarindu-se astfel
sprijinirea unei dezvoltari economice si sociale durabile si echilibrate teritorial, la nivelul
Regiunii Sud Muntenia, prin cresterea gradului de siguranta a populatiei, indiferent de
localizarea asezamintelor umane.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele :
1. Cresterea calitatii serviciilor pentru siguranta publica si de asistenta medicala in
situatii de urgenta si dezastre majore.
2. Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul Regiunii Sud prin
reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru
interventii in situatii de urgenta, indiferent de locul acesteia.
3. Intarirea colaborarilor dintre judetele regiunii Sud Muntenia si a regiunii cu judetele
limitrofe in perspectiva imbunatatirii sigurantei populatiei din aceste judete, in cel mai
scurt timp posibil.
Grupul tinta : Populatia arondata retelei de baze operationale pentru situatii de urgenta
de pe raza regiunii Sud Muntenia
Beneficiarii directi :
 Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta Arges, Calarasi, Dambovita,
Giurgiu, Prahova si Teleorman, si implicit angajatii si voluntarii din cadrul sistemului
de asistenta medicala si tehnica de urgenta prespitaliceasca si interventie la incidente
majore.
Beneficiari indirecti :
- un numar de 3.284.525 persoane, reprezentand populatia din Regiunea Sud Muntenia. In
urma implementarii acestui proiect, Consiliul Judetean Calarasi va primi 3 autospeciale de
capacitate mare, 2 autospeciale de capacitate medie pentru lucrul cu spuma, 1 autospeciala
pentru descarcerari grele si 2 ambulante de tip B2 (SMURD).

20
Dupa efectuarea receptiei acestor echipamente, ele vor fi predate spre folosinta
Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta "Barbu Stirbei" Calarasi, care va selecta
un numar de 140 de cadre proprii, ce vor fi instruite de catre firmele furnizoare de
echipamente, astfel asigurandu-se o eficienta maxima in pregatirea personalului ce le va
utiliza.
Valoarea totala a proiectului este de 49.995.241,99 lei, din care contributia Consiliului
Judetean Calarasi este de 119.988,02 lei, reprezentand 1/7 din procentul de 2 % din valoarea
cheltuielilor eligibile ale proiectului. De asemenea, institutia va suporta si o parte din
cheltuielile neeligibile si T.V.A.-ul aferent, proportia fiind aceeasi - 1/7 din suma, adica
1.142.776,23 lei.

2.4.Sistemul organizatoric
2.4.1. Particularităţi ale modului de organizare al activităţii, determinate de
specificul acesteia, de legislaţia în domeniu

Structura organizatoricǎ a Consiliului Judeţean Călăraşi cuprinde direcţii, servicii, birouri,


compartimente constituite în conformitate cu organigrama anexatǎ la Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare.
Directorii, Consilierii, rǎspund în faţa Preşedintelui Consiliului Judeţean de modul de
rezolvare a sarcinilor ce le revin şi colaboreazǎ în vederea îndeplinirii în termen legal a
lucrǎrilor ce intrǎ în competenţa lor precum şi a altor sarcini trasate de conducere.
Ei mai au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în
vederea desfǎşurǎrii în bune condiţii a activitǎţii şi de a lua mǎsuri corespunzǎtoare pentru
îmbunǎtǎţirea activitǎţii şi pentru folosirea integralǎ a timpului de lucru.

2.4.2. Documente de formalizare a structurii organizatorice actuale (regulament de


organizare şi funcţionare internă - sinteză, organigramă, diagrame de relaţii,
fişe de post – cu exemplificări, cel puţin pentru o persoană de conducere şi
una de execuţie)

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.08.2008, Având în


vedere:

21
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrat sub nr. 7052 din 18.07.2008;
- raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi ale minorităţilor naţionale;
- prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat
prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale,
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 97 alin.
(1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean
Călăraşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului
Judeţean Călăraşi nr. 97 din 22.11.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi. Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi
Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi.

Constituirea Consiliului Judeţean


Art. 1. -
(1) Potrivit legii, constituirea consiliului judeţean se face în termen de 3 de zile de la data
depunerii jurământului de către preşedintele consiliului judeţean. Convocarea consilierilor
declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele consiliului judeţean.
La şedinţa de constituire poate participa prefectul sau un reprezentat al acestuia.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin 2/3 din numărul consilierilor
judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza,
în aceleaşi condiţii, peste două zile, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean. Dacă
nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă
convocare de către preşedintele consiliului judeţean, peste alte două zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care consiliul judeţean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din
cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor, preşedintele consiliului judeţean va
declara vacante, prin dispoziţie, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3
convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi conform procedurilor prevăzute
la alin. (2).
(4) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi înscrişi pe listele de candidaţi
respective, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în

22
termen de 30 de zile, în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale.
(5) Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean prin care se declară vacante locurile
consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cei în cauză la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi
irevocabilă.
(6) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se
face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut
imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor
evenimente de forţă majoră.
Art. 2 - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de preşedintele consiliului
judeţean.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al


aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași este organizat în direcții,


servicii, birouri și compartimente, denumite generic compartimente funcționale, care
realizează activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin acte, acțiuni și
operațiuni tehnice specifice, potrivit competențelor și sarcinilor stabililte prin prezentul
Regulament.
Activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași este condusă de
Preşedintele Consiliului Judeţean Călărași, conform prevederilor legale în vigoare. Legătura
dintre compartimentele funcționale ale aparatului de specialitate şi conducerea executivă a
Consiliului Judeţean Călăraşi, se asigură prin conducătorii acestora.
Personalul din aparatul de specialitate are statut de funcţionar public si personal
contractual.

23
ORGANIGRAMA

FISA POSTULUI

Denumirea postului : CONSILIER RESURSE UMANE


Nivelul postului : Funcţie publică de execuţie.
Scopul principal al postului : Urmăreşte: latura strategică a dezvoltării umane a instituţiei,
ca element în sistemul relaţional social/profesional, asigurarea forţei de muncă pentru
instituţie, determinarea şi satisfacerea nevoilor angajaţilor în procesul muncii şi stabilirea
regulilor şi procedurilor care guvernează relaţia dintre angajaţi şi instituţie, întocmeşte lucrări
specifice activităţii de organizare , coordonare , salarizare , resurse umane.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :


1. Studii de specialitate : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de ,lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

24
2. Perfecţionări (specializări) :
3. Cunoştinţe de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel) : Operare / bază
4. Limbi străine :
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare : Adaptabilitate , rezistentă la stres . Abilităţi în
gestionarea resurselor umane , abilităţi de mediere şi negociere , capacitate de planificare şi
de a acţiona ,strategic , capacitate de a comunica , capacitate de consiliere în domeniul
specific de activitate .
6. Cerinţe specifice : Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condiţiile legii.
7. Competenţă manageriala : Profesionalism , atenţie , răbdare , spirit de observaţie ,
conştiinciozitate disponibilitate la sarcini suplimentare , capacitate de analiza si sinteză, de
asumare a responsabilităţilor, creativitate şi spirit de iniţiativă;

Atribuţiile postului :
1. Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a
promovărilor din cadrul aparatului de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii
optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru
funcţii publice şi contractuale. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante
scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia;
2. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi
întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe
baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile
legale; 3. Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi
determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia
publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate ;
4. Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi
ţine ,evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform
prevederilor legale;
5. Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici,
precum şi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale;
6. Colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuielile de personal prevăzute în buget cu
conducerea Direcţiei Economice şi Serviciul Buget-Contabilitate;
7. Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea
aprobării de către Primar şi umăreşte respectarea ei;

25
8. Întocmeşte, verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar;
9. Răspunde de prezenţa la serviciu a angajaţilor şi de pontajele întocmite lunar în această
bază;
10. Eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă,
privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit,
spor de vechime etc.);
11. Solicită personalului din aparatul de specialitate completarea şi/sau actualizarea
declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, a declaraţiilor personale şi asigură gestiunea
acestor documente, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de preluarea şi păstrarea
declaraţiilor de avere şi a celor de interese ale angajaţilor aparatului de specialitate precum şi
depublicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei confom legii;
12. Elaborează şi propune Primarului Regulamentul de ordine interioară; Răspunde de
aplicarea prevederilor din acesta;
13. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de
specialitate alături de Serviciul Juridic, pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării
Consiliului Local;
14. Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a
funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;
15. Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale
funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale
personalului contractual, întocmite de direcţie şi de către serviciile subordonate Primarului;
16. Răspunde de întocmirea Planului de formare profesională al angajaţilor pe care îl supune
aprobării Primarului; răspunde de evidenţa planificării şi participării angajaţilor la diverse
forme de perfecţionare profesională;
17. La solicitarea justificată a şefilor, aprobată de către Primar şi cu avizul ANFP, întocmeşte
documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local pentru transfomarea unor
posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii;
18. Asigură legătura instituţiei cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de
către care este coordonat metodologic;
19. Răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor în
condiţiile legii la încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă;
20. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
21. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.

26
FISA POSTULUI

Denumirea postului : PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN


Nivelul postului: funcţie publică de execuţie

Atribuţii:
Potrivit art. 104(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicatã, preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele
categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
c) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
serviciile publice;
e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului
judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare
şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor
de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru personalul din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului
judeţean:
a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

27
b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;
c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului
judeţean:
a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar
şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean
adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de
împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului
judeţean:
a) îndruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
activităţile de stare civilă şi autoritate tutelara desfăşurate în comune şi oraşe;
b) poate acorda, fără plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin,
asistenta tehnica, juridică şi de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea
expresă a acestora.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului
judeţean:
a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publica de interes judeţean
prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes judeţean;
b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
domeniile prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);
c) ia măsuri pentru evidenta, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor
publice şi de utilitate publica de interes judeţean prevăzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d),
precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului;

28
d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenta sa prin lege sau prin
hotărâre a consiliului judeţean;
e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate
publica de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;
f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a
infrastructurii judeţene.

(7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute
la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului
din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean.

2.4.3. Componentele structurii de management şi de execuţie

Consiliul Judeţean Călăraşi este compus din 31 de consilieri judeţeni, aleşi prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii şi se completează cu
Preşedintele Consiliului Judeţean, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.
În conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, , numărul de personal şi Statului de Funcţii prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr 125/25.09.2013 cu modificările şi completările
ulterioare, numărul de personal fiind de 175 posturi, din care:
- funcţii de demnitate publică: 3 posturi, din care două ocupate şi 1 vacant
- Funcţii publice: 120 posturi, din care 23 vacante şi unul suspendat
- Personal contracutal: 52 posturi, din care 18 vacante şi 1 suspendat

29
2.4.2. Incadrarea cu personal conform organigramei

30
31
32
2.5. Sistemul informaţional existent la nivelul instituţiei şi modul de funcţionare al
acestuia

2.5.1. Cmponentele sistemului informaţional

Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor


şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să
contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei.

În esenţă, prin proceduri informaţionale desemnăm ansamblul elementelor prin care se


stabilesc modalităţi de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare şi arhivare a unei
categorii de informaţii, cu precizarea operaţiilor de efectuat şi succesiunea lor, a suporţilor,
formulelor, modelelor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor folosite.
Procedurile informaţionale - ansamblu de metode şi tehnici de reprezentare a
informaţiilor primare, prin intermediul cărora este asigurată interfaţa om-calculator.

33
Totalitatea elementelor tehnico-materiale utilizate pentru culegerea, înregistrarea,
transmiterea, prelucrarea, interpretarea şi stocarea datelor şi informaţiilor reprezintă
mijloacele de tratare a informaţiilor, (de la cele mai simple (creion), la cele mai complexe
(computer).
Mijloacele de tratare a informaţiilor - reunesc suporturile fizice (hardware) şi cele
logice (software) prin care sunt asigurate procesele de culegere, prelucrare, transmitere,
stocare a informaţiei, în vederea obţinerii rezultatelor dorite.

2.5.2. Particularităţi ale sistemului informaţional potrivit legislaţiei în domeniu

Principalele funcţii ale sistemului informaţional

34
Acesta cuprinde:
 Tehnici si mijloace pentru automatizarea activitatilor de birou.
 Proceduri automate pentru culegerea, prelucrarea, arhivarea si vehicularea datelor si
informatiilor.
 Aplicatii informatice pentru:
 optimizarea procesului decizional
 gestiune economică
 conducerea proceselor tehnologice
 asistare a deciziei.
 Instrumente de comunicatie electronica (mesageria electronica, videotextul interactiv,
bancile de date accesate prin reteaua Internet, sistemele de audioconferinta si
videoconferinta etc).
 Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD), pentru crearea si gestionarea
colectiilor de date clasice, destinate proceselor decizionale si celor de executie.
 Tehnici de automatizare a proceselui de productie: proiectare asistata de calculator,
conceptie, fabricatie si mentenanta asistata etc).

2.5.3. Proiecte sau programe derulate şi/sau în curs de derulare care vizează
îmbunătăţirea sau raţionalizarea sistemului informaţional

Consiliul Judeţean Călăraşi desfăşoară următorul program privind îmbunătăţirea sau


sistemului informaţional:

 „Sistem Informatic pentru un Management Informational Performant in Judetul


CĂLĂRAŞI” - Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, preţ
6506109 Lei;

2.5.4. Prezentarea şi explicarea unei proceduri administrative şi a unui circuit al


documentelor pentru obţinerea unui aviz, autorizaţii etc.

35
2.6. Sistemul decizional care funcţionează la nivelul instituţiei
2.6.1. Particularităţi ale procesului decizional determinat de legislaţia specifică şi
organizarea internă

Menirea actului decizional constă în direcţionarea conştientă a activităţii economice şi


sociale. Prin conţinutul, natura şi rolul său, decizia se afirmă ca nervul vital al
managementului instituţiei publice. Rolul deosebit al deciziei în management este subliniat
de faptul că prin intermediul ei se determină locul fiecărei verigi organizaţionale, a fiecărei
subunităţi şi a fiecărui angajat în parte la soluţionarea sarcinilor preconizate. Tot cu
ajutorul deciziilor se coordonează în spaţiu şi timp resursele şi se asigură ritmicitatea în
realizarea sarcinilor de plan.
Prin decizie se conceptualizează o situaţie de alegere sub forma unei imagini mentale
sau unui model explicit. În cazul modelului apare necesar ca la conceptualizarea lui să se
implementeze elementele ce reprezintă o funcţie a experienţei managerului şi a celuilalt
personal de conducere, acaracterului selectiv al percepţiei şi ajudecăţii acestora, aplicate la
datele situaţiei problemelor economice şi sociale. Dacă la aceasta adăugăm şi cunoaşterea
aprofundată a conţinutului sistemului decizional, ne apar factorii necesari pentru raţionala
orientare, fundamentare, adoptare, aplicare, control, evaluare a deciziilor. Diversitatea
deosebită a deciziilor pune în evidenţă necesitatea cunoaşterii tipologiei acestor decizii în
vederea raţionalizăriicomponentelor sale, pentru adoptarea şi aplicarea unor decizii calitativ
superioare.

2.6.2. Cadrul legal în care se adoptă deciziile, nivele de decizie, decidenţi, responsabili
cu aplicarea deciziilor, executanţi, resurse de aplicare

La o institutie publica, in cazul de fata Consiliul Judetean Calarasi, aplicarea unei


decizii implica o seama de activitati menite sa asigure trecerea de la intentie la actiune si
atingerea obiectivelor dorite.
Ele sunt :
 comunicarea deciziei ;
 explicarea si motivarea personalului
 organizarea implementarii deciziei
 controlul indeplinirii deciziei

36
 reglerea actiunii practicede aplicare a deciziei, pe baza concluziilor desprinse din
control
 evaluarea rezultatelor partiale si adoptarea unor decizii de corectare a deciziei initiale(
atunci cand acest lucru se impune)
 evaluarea rezultatelor finale
Din acest motiv deciziile trebuie pregatite cu grija si realizate cu profesionalism de
directorul institutiei.
Pregatirea deciziei este un proces complex care cuprinde urmatorii pasi :
a. Identificarea problemelor, adica selectionarea lor din multitudinea de evenimente care
se succed. Identificarea problemelor reclama un contact permanent al forurilor de
conducere cu realitatea si cunoastere indeaproape a problemelor.
b. Obtinerea informatiilor, care se poate realiza de catre factorii de decizie pe diverse cai
sunt cu grija cuvenita pentru factorul timp deosebit de important in luarea deciziilor
- analiza unor situatii ;
- cercetarea unor documente ;
- anchete ;
c. Seletionarea, organizarea si prelucrarea informatiilor ( datelor, faptelor). Selectionare
se refera la eliminarea informatiei redundante si pastrarea celei esentiale si
semnificative pentru analiza situatiei- problema.
Organizarea consta in gruparea informatiilor pe categorii( probleme sau elemente
componente ale acestora) dupa gradul de corelare cu problema analizata. La aceasta grupare
se tine seama si de scopurile urmarite, de reglememtari, de prioritati si de resurse disponibile.
Datele statistice se inscriu in tabele si se analizeaza cu metode specifice.
Prelucrarea informatiilor, in general, se face cu ajutorul unor metode calitative ( comparatia,
analogia, inductia si deductia, analiza si sinteza) si/ sau cantitative(matematice si statistice),
in scopul relevarii notelor caracteristice, esentiale si relevante ale problemelor ( fenomenelor,
evenimentelor) studiate.
Toate aceste activitati si operatii, cu ajutorul carora putem interpreta in mod
corespunzator datele si informatiile obtinute in vederea analizei situatiei- problema aparute in
unitate, sunt deosebit de importante pentru ’’pasul’’ urmator al pregatirii deciziei.
d. Elaborarea variantelor de actiune si a proiectului planului de masuri.
Pentru fiecare varianta propusa se mentioneaza avantajele si dezavantajele, precum si
implicatiile pe termen scurt, mediu si lung.

37
2.6.3. Prezentarea a minimum 10 decizii din instituţia respectivă cu evidenţierea
nivelului ierarhic, a decidentului, postul/funcţia, compartimentul, câmpul de aplicare a
deciziei, scopul deciziei, proceduri specifice de aplicare etc.

2.7. Sistemul de management al resurselor umane aplicat la nivelul instituţiei


2.7.1. Prezentarea resurselor umane ale instituţiei (pe categorii de vârste, funcţii (de
conducere, de execuţie), vechime etc.)

38
Etc.

2.7.2. Prezentarea Direcţiei de Resurse Umane (organizare, activităţi desfăşurate,


personal)

Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliuli


Judeţean Călăraşi este un compartiment independent, direct subordonat Preşedintelui
Consiliului Judeţean, cu un număr de 4 funcţionari publici, din care unul temporar vacant.
Obiectivele managementului resurselor umane au urmarit realiyarea obiectivelor
generale ale reformei in administratia publica.

Compartimentul Resurse Umane desfasoara urmatoarele activitati:

39
 colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate în vederea
întocmirii regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean;
 întocmeşte în condiţiile legii, statele de funcţii şi de personal, organigrama şi
determină numărul de personal al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean şi acordă asistenţă de specialitate în acest sens unităţilor subordonate;
 stabileşte încadrarea personalului pe funcţii, clase, grade şi trepte profesionale,
ţinând seama de studii, pregătire profesională şi vechime în muncă;
 colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea
problemelor legate de organizarea locurilor de muncă, normarea muncii şi
salarizarea ei, încadrare, promovare şi perfecţionarea pregătirii profesionale;
 propune numărul personalului de deservire generală care să asigure condiţii
corespunzătoare desfăşurării activităţii compartimentelor de specialitate;
 asigură acordarea sporurilor de vechime în muncă, pentru muncă în condiţii
nocive, munca de noapte şi alte sporuri prevăzute de lege;
 supune spre aprobare în condiţiile legii acordarea de premii în cursul anului pe
baza propunerilor făcute de cei în drept, în condiţiile legii;
 fundamentează fondul de salarii, pe fiecare an şi etapă de lucru;
 gestionează numărul de ore suplimentare ce pot fi efectuate de unele categorii
de personal;
 urmăreşte ca activitatea de organizare a muncii în cadrul direcţiilor şi
compartimentelor de specialitate să se desfăşoare în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare;
 pune la dispoziţia consiliilor locale şi primăriilor din teritoriu, la cerere, norme
metodologice şi precizări privind stabilirea structurii organizatorice şi numărul
de personal al acestora;
 acordă îndrumare de specialitate, la cerere, consiliilor locale şi primăriilor din
teritoriu în domeniul salarizării, raporturilor de muncă, organizarea
activităţilor legate de desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru
ocuparea posturilor vacante, promovarea şi avansarea funcţionarilor publici şi
personalului contractual;
 urmăreşte ca toate cheltuielile efectuate cu plata salariilor, sporurilor,
premiilor şi altor drepturi salariale să se încadreze în alocaţiile bugetare
prevăzute în acest scop;

40
 întocmeşte şi supune aprobării planul anual de formare profesională pe
domenii de activitate a funcţionarilor publici şi personalului contractual;
 gestionează programele de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici
şi personalului contractual;
 organizează activităţile legate de desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante, precum şi organizarea examenelor de promovare şi
avansare a funcţionarilor publici şi personalului contractual;
 verifică prin sondaj, prezenţa la program a salariaţilor consiliului judeţean ;
 întocmeşte pe baza condicilor de prezenţă, pontajele lunare, pentru aparatul de
specialitate; 19 - întocmeşte referate cu privire la stabilirea indemnizaţiilor
lunare brute pentru consilierii judeţeni, membrii comisiei ATOP, membrii
comisiei de atribuire de denumiri, precum şi membrilor şi secretarilor în
comisiile de concurs sau examen şi pentru evaluarea managementului în
unităţile de cultură şi sănătate;
 acordă asistenţă de specialitate direcţiilor şi compartimentelor de specialitate
cu privire la întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale
personale şi gestionează evidenţa calificativelor acordate;
 eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru atestarea calităţii de
angajat;
 supune spre aprobare programarea concediilor de odihnă anuale şi ţine
evidenţa efectuării acestora, conform legislaţiei în vigoare;
 întocmeşte şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi asigură vizarea
acestora;
 întocmeşte formele legale în caz de angajare, transferare, delegare, detaşare,
sancţionare disciplinară şi alte lucrări în acest domeniu, conform legislaţiei
muncii;
 întocmeşte formele de pensionare pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile
de vechime, vârstă sau în caz de incapacitate de muncă;
 întocmeşte şi gestionează dosarele profesionale şi registrele speciale pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual; - monitorizează funcţiile publice
şi funcţionarii publici precum şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate prin programele naţionale iniţiate de ANFP şi Inspectoratele
Teritoriale de Muncă;
 întocmeşte dări de seamă statistice conform legislaţiei în vigoare;

41
 întocmeşte proiecte de dispoziţii, hotărâri şi rapoarte de specialitate;
 conform Codului de conduită a funcţionarilor publici, acordă consiliere etică şi
monitorizează respectarea normelor de conduită.

2.7.3. Prezentarea cadrului legal care se aplică în domeniul resurselor umane

Aceasta isi desfasoara activitatea pe baza legislatiei urmatoare: Legea nr. 215/2001,
Legea nr.1/1970, Hotararea de Guvern nr.775/1998, modificata prin Legea nr.57/1999
privind modul de evaluare, organizare si desfasurare a concursurilor, Legea nr.40/1991,
Legea nr.154/1998 – ambele privitoare la salarizare, OG nr.24/2000, OG nr.42/2001, Legea
187/2001.

2.7.4. Tehnici de stabilire a necesarului de personal

Estimările numerice în privinţa necesarului de angajaţi se fac pe baza următoarelor


abordări:
 prin tehnici de studiu de muncã - studiul metodelor de producţie şi de muncã -
organizarea şi măsurarea muncii (măsurarea muncii este o tehnicã de stabilire a
normei de timp în care un lucrător, calificat pentru activitatea respectivã, poate sã
execute o operaţie precis definitã la un standard de performanţã precis definit);
 prin utilizarea metodelor economico - statistice, metode de regresie, analiza
tendinţelor, estimarea necesarului de personal - metoda Delphi.

2.7.5. Proceduri de selecţie şi recrutare a personalului

Prin HCJ din 29.10.2014 a fost aprobat Planul de Ocupare a Functiilor publice pe anul
2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Calarasi, precum si pentru
unitatile subordonate.
In conditiile legii au fost organizate 28 de concursuri pentru ocuparea functiilor publice si
contractuale vacante sau temporar vacante pentru care s-au intocmit adrese de informare si
solicitare la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Monitorul Oficial si Ziae Cotidiene
cuprinzand posturile, conditiile specifice si bibliografia concursurilor.
S-au intocmit procese verbale cu privire la selectarea dosarelor, proba scrisa de
concurs, interviu si procesele verbale finale, precum si de rezolvare a contestatiilor.

42
2.7.6. Modalităţi de promovare şi motivare

La fel ca si la selectie si recrutare, promovarea si motivarea reiese din Hotararea


Guvernului nr.1068/2001 privind organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor
pentru ocuparea functiilor publice. Astfel hotararea reglementeaza modul de organizare si
desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice din cadrul
autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice cu atributii
in domeniul sigurantei nationale.

2.7.7. proceduri de evaluare şi control a personalului

Evaluarea si controlul personalului se face pe baza fiselor de evaluare si a fiselor


posturilor.Se intocmesc fise de evaluare atat la angajare, cat si dupa angajare.In cazul
ambelor fise de evaluare se regasesc indicatori care fac referire la:

Rezultate obtinute:

 cantitatea,calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate


 nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite
 eficienta lucrarilor si sarcinilor rezultate in contextul atingerii obiectivelor propuse
 Adaptarea la complexitatea muncii:
 adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitatea)
 analiza si sinteza riscurilor, influentelor si consecintelor evaluate
 evaluarea volumului lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
 Asumarea responsabilitatii
 intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor
 evaluarea nivelului riscului decizional
 Capacitatea relationala si disciplina muncii
 capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice
 adaptabilitatea la situatii neprevazute

Astfel rezulta 10 criterii de evaluare, pe baza carora se vor acorda note carora le
corespund calificative, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine; 2 = bine; 1 = satisfacator; -1 =
nesatisfacator.

43
In prima parte a fisei de evaluare se aduna notele obtinute la fiecare criteriu.Rezultatul,
care reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu, va corespunde calificativului
final. Intre –1 si –10 calificativul este “nesatisfacator”, intre 0 si 27 calificativul este
“satisfacator”, pentru 28 se acorda calificativul “bun”, pentru 29 – “foarte bun”, iar pentru 30
– “exceptional”.
Comisia de evaluare este alcatuita din presedinte, membrii comisiei si un secretar.

Criteriile de evaluare a postului, conform fisei postului sunt:


 formarea profesionala : pregatirea de baza corespunzatoare (studii absolvite);
pregatire de specialitate; autoperfectionare, perfectionari in domeniu pentru
mentinerea competentei de post;
 adaptabilitatea la locul de munca : experienta in munca; experienta in specialitatea
postului; perioada de proba;
 •dificultatea si complexitatea operatiilor : activitate de conceptie; activitate de analiza
si sinteza; activitate de rutina (repetitiva);
 responsabilitate implicita : pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea
pregatirii unor decizii;
 capacitatea relationala : gradul de solicitare din partea structurilor interne din
institutie; gradul de solicitare din afara institutiei, din partea cetatenilor si/sau
serviciilor;

2.7.8. Instrumente, competenţe, indicatori de performanţă folosiţi sau care ar trebui


folosiţi

Obiectivele Compartimentului Resurse Umane pot fi evaluate prin urmatorii indicatori de


performanta:
 gradul de realizare a obiectivelor propuse
 respectarea legislatiei si a termenelor prevazute de lege
 initiativa si creativitate
 timp relativ scurt de lucru
 costuri minime
 ridicarea standardelor de performanta profesionala
 activitate decizionala optima.

44
Indicatori de performanţă care ar trebui folosiţi:

Indicatorul: Masoara:
Nr de angajati planificat versus Gradul de acoperire cu forta de
realizat(fizic/mediu) munca.evolutia recrutarii sI
selectiei;reorganizare/restructurare
Nr pozitii vacante/numar recrutari Eficienta procesului de recrutare si selectie
Durata medie de recrutare-interna/externa Eficacitatea procesului de recrutare si selectie
% recrutari interne/recrutari Sanse reale de dezvoltare a
carierei/promovare oferite de organizatie
% iesiri din proprie initiativa la 3 luni de la Calitatea procesului de recrutare & si
angajare selectie;compatibilitatea angajatului cu postul
% studenti angajati din internschip/fluctuatia Calitatea internschip, gradul de credibilitate a
personalului organizatie, gradul de satisfatctie a
personalului
% revizuire fise de post Gradul de constientizare si implicare a
managerilor
%aliniere salariala Gradul de implementare aunui system de
compensatii si beneficii;abateri datorate
presiunilor manageriale
% de evaluare a performantelor salariatilor Importanta acordata procesului de evaluare
% a rezultatelor consolidate de evaluarea Calitatea procesului de de evaluare a
performantelor in intervalele de distributie a performantelor
curbei Gauss
Diferente rezultate auto-evaluare/ rezultate Gradul de obiectivitate autoevaluare/evaluarii
evaluare manageri de performanta
% salariati evaluate NS Gradul de implicare angajati/manageri in
realizarea dimensiunii de performanta
Nr de salariati evaluate dupa hartile de Gradul de implementare a hartilor de
competent/nr total de salariati competenta
% proiecte majore de RU finalizate Incadrarea in termene
Indicatorul de satisfactie al clientului Gradul de satisfactie a clientilor interni fata
intern/nr de fedbakc/B FB/total feedback-uri de serviciile dep RU

45
2.8. Sistemul tehnico-metodologic existent la nivelul instituţiei

2.8.1. metode şi tehnici de management public utilizate

Managementul prin proiecte:


Direcţia Managementul Proiectelor a desfăşurat următoarele activităţi:
- Proiecte co-finantate in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu 2007- Im
Implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in
judetul Calarasi”.
Proiectul de investitii „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul
Calarasi” se incadreaza in Axa prioritara 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate isotoric” din Programul Operational Mediu.
- Pregatire proiecte pentru finantare Programul Operational Regional 2014-2020
- Proiect co-finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

2.8.2. Sistemul de management al calităţii

La nivelul aparatului de specialitate al C. J. Călărași a fost inițiată în anul 2007 acțiunea


de implementare a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele
standarduluiISO 9001.
După întocmirea documentației specifice, derularea activităților impuse de standard și
parcurgerea cu succes a auditului de certificare, Consiliul Județean Călărași a primit în anul
2008 CERTIFICATUL ISO 9001:2008, pentru implementarea și funcționarea eficace a
Sistemului de Management al Calității.
Sistemul de Management al Calității a fost certificat până în prezent de 3 ori, certificările
fiind aferente perioadelor (standard de 3 ani): 2008-2011; 2011- 2014; 2014-2017.
Certificatul ISO 9001 în vigoare, este valabil până la data de 10.06.2017.
Pentru fiecare perioadă de 3 ani pentru care s-a obținut certificarea Sistemului de
Management al Calității, păstrarea valabilității certificatului ISO 9001 a fost condiționată de
obținerea avizului anual, acordat de organismul de certificare în urma efectuării de către
acesta a auditului de supraveghere.
Prin funcționarea Sistemului de Management al Calității se urmărește îmbunătățirea
permanentă a calității serviciilor oferite beneficiarilor acestor servicii.

46
Beneficiarii (clienții- conform ISO 9001) serviciilor Consiliului Județean sunt : cetățeni,
organizații, instituții publice, autorități, etc.

Serviciile oferite de Consiliul Județean (conform legilor în vigoare), sunt:

 solicitate direct de clienți (ex : eliberare acte de urbanism, furnizare de informații de


interes public, soluționare de petiții, obținere de avize, acorduri, servicii juridice,
servicii de coordonare a instituțiilor subordonate, etc);
 servicii de interes comunitar/ județean ( ex: reabilitări, modernizări drumuri județene,
spitale, centre de cultură, utilități publice, asistență socială, transport, dezvoltare
economică-socială a județului, etc).

În scopul îmbunătățirii permanente a calității serviciilor, la nivelul aparatului de


specialitate al Consiliului Județean Călărași se derulează următoarele procese:

 Se evaluează CALITATEA serviciilor oferite clienților de către angajații aparatului de


specialitate al C. J Călărași, prin transmiterea către clienți a unui Chestionar de
evaluare a calității serviciilor. Pe baza evaluărilor clienților se calculează valoarea
indicelui satisfacției clientului (global/ pe Direcții);
 La nivelul Conducerii aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași se
analizează eficacitatea Sistemului de Management al Calității.
 Se actualizează procedurile existente, se întocmesc noi proceduri, în scopul bunei
desfășurări a activităților /proceselor ;
 Se stabilesc OBIECTIVE anuale, pentru fiecare Direcție, serviciu/compartiment;
 Se analizează anual, realizarea obiectivelor stabilite în anul anterior;
 Anual se efectuează audituri interne de către auditorii interni ai C.J.Călărași și audituri
de supraveghere de către auditorii externi, reprezentanți ai organismului de certificare;

2.8.3. Auditul public intern (organizare, mod de funcţionare)

Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate
publica, inclusive din entitati subordinate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor
publice, precum si administrarea patrimoniului public.

47
Biroul de audit public intern auditeaza, anual, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata,
inclusiv din fondurile comunitare;
 platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusive din fondurile
comunitare;
 vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirieirea de bunuri din domeniul privatal
statului sau al unitatilor administrative teritoriale;
 concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau unitatilor
admimnistrativ-teritoriale;
 constituirea veniturilor publice, respective modul de autorizare si stabilire a titlurilor
de creanta, precum si afacilitatilor acordate la incasarea acestora;
 alocarea creditelor bugetare;
 sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
 sistemul de luare a deciziilor;
 sistemele de conducere si control precum si riscurile associate unor astfel de sisteme;
 sistemele informatice;

2.8.4. Direcţiile strategice ale instituţiei, politicile publice pe care le iniţiază şi le


promovează

Strategia de dezvoltare economico-sociala 2014 - 2020

Lucrarea reprezintă o agendă comună privind dezvoltarea judeţului Călăraşi şi


furnizează cadrul necesar susţinerii iniţiativelor şi planurilor locale, adresându-se tuturor
comunităţilor judeţului, concentrându-se cu precădere asupra zonelor cu cele mai mari nevoi,
pentru asigurarea susţinerii necesare şi din dorinţa de a oferi tuturor oportunitatea să prospere.
Totodată, strategia reprezintă mecanismul cheie pentru implementarea la nivel local a
priorităţilor de dezvoltare, creând tuturor comunităţilor cadrul programatic de a-şi
fundamenta şi dezvolta planurile şi strategiile locale de dezvoltare.
Strategia asigură premisele unei abordări pe termen lung a dezvoltării judeţului,
furnizând direcţia şi orientarea tipurilor de acţiuni care trebuie întreprinse.
Considerând ca punct de plecare nivelul actual de dezvoltare, strategia urmăreşte
îmbunătăţirea potenţialului tuturor zonelor judeţului printr-o dezvoltare durabilă şi echilibrată

48
a investiţiilor în infrastructură, mediul de afaceri, educaţie, activităţi sociale şi culturale, prin
crearea de locuri de muncă.
Planul de dezvoltare 2014 – 2020 îşi propune să susţină continuarea progresului
economic şi social la nivelul de ansamblu al întregului judeţ şi în particular creşterea
nivelului economic şi social al comunităţilor rurale prin furnizarea condiţiilor necesare
acestui proces.
Metodologia de elaborare a strategiei ia în considerare schimbările şi provocările
regionale, naţionale şi globale care afectează judeţul, modul în care acestea influenţează
dezvoltarea lui viitoare.
Strategia elaborată şi adoptată va reprezenta un garant al deciziilor importante cele
mai adecvate şi al programării şi coordonării acestora.

3. Elaborarea unei analize diagnostic globale la nivelul instituţiei partenere de


practică

La acest punct, studentul va analiza datele prezentate la secţiunile anterioare ale proiectului și
va determina:
• Punctele tari şi punctele slabe ale sistemelor descrise;
• Cauzele care au generat aceste punctele tari şi slabe şi efectele care le generează.

Sistem analizat Puncte tari Cauze Efecte

Sistem analizat Puncte slabe Cauze Efecte

Pornind de la punctele slabe, identificate ca probleme, se vor formula o serie de recomandări


care să determine diminuarea sau chiar eliminarea acestora.

49
4. Elaborarea unui plan multianual de modernizare a instituţiei analizate

Pornind de la analiza diagnostic realizată şi având în vedere recomandările formulate, se va


elabora un plan de acţiune multianual, care să conducă la îmbunătăţirea performanţelor de
funcţionare a sistemelor: organizatoric, decizional, informaţional, metodologic şi cel de
gestiune a resurselor umane.
Acest plan multianual de modernizare va cuprinde o serie de măsuri la care se vor preciza, de
asemenea, termenele de implementare, responsabilii şi posibilele surse de finanţare.

Sistemul analizat (organizatoric, decizional, informaţional, metodologic, RU)


Masuri propuse Termen Responsabil Resurse

5. Descrierea unei situații concrete de la locul de desfășurare a practicii

Fiecare student va descrie o situație concretă care s-a desfășurat în perioada stagiului de
practică, evidențiind faptele care l-au impresionat mai mult sau experiențele de muncă la care
el a luat parte.

50

S-ar putea să vă placă și