Sunteți pe pagina 1din 1

CONFEDERATIA NATIONALA HAITIOHAIbHAS KOH(DEAEPAIUI.

'I
A SINDICATELOR DIN MOLDOVA IPOOCOIO3OB MOJIIOBbI

2012, mun. Chiginiu, sf. 3l August, 129 2012, uyu. Khuru3y, yn. 31 Ayrycr,129
Tel. 266502- 237304: Tel/fax: 234508 Ter| 266502', 23'1304; Ten/oa(c: 234508
e-mail: oflice@cnsm.md e-mail: office@cnsm.md

Nr.03-01/ 6./9
La nr. din
Domnului Pavel FILIP,
prim-ministru al Republicii Moldova

Stimate domnule prim-ministru'

Confederalia Nalionald a Sindicatelor din Moldova a salutat Ei susiinut in


totalitate adoptarea gi promovarea Legii nr. 166 din2l09.2017 cu privire la tichetele
de mas6. Implementarea acestei legi a demarat, luind amploare, dar depinde de mai
mu1!i factori, precum posibilitdlile angajatorului de a utiliza tichetele de masd,
existenla operatorilor de tichete de mas6, disponibilitatea resurselor financiare etc.
Totodatd, posibilitatea de a beneficia de tichete de masd este prevdzutd qi pentru
angajalii din sectorul bugetar. Pomind de la prevederile Hotdririi Guvemului pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de mas6 nr.
227 dtn 12.03.2018, acordarea tichetelor de masd pentru sectorul bugetar se
efeclueazlla decizia angaj atorului din contul alocaliilor prevdzvte pentru cheltuieli
de personal in anul bugetar in curs.
Dat fiind acest fapt, considerdm oportun, ca ia elaborarea proiectului bugetului
public nalional pentru anul 201 9 sd fie prevdzute resurse financiare pentru acoperirea
cheltuielilor ce {in de acordarea tichetelor de masd angajalilor din sectorul bugetar,
mai cu seamb pentru categoriile de personal cu salarii mici din domeniul
invdldmintului, culturii qi asistenfei sociale.
Condiliile de acordare a tichetelor de masd de cdtre angajatorii unitdlilor
bugetare pot fi stabilite in contractele colective de muncd, actele nomative la nivel
de unitate, contractele individuale de munc6.
in speranla cd veli dispune intreprinderea mdsurilor necesare pentru a f1
realizatd solicitarea noastre, primifi qi pe aceaste cale asigurarea deplinei noastre
consideratiuni.

Cu

OIeg BUDZA