Sunteți pe pagina 1din 30

Telomeraza

©© http://www.anti-aging-systeme.comhttp://www.anti-aging-systeme.com

CeCe esteeste Telomeraza?Telomeraza?

-- TelomerazaTelomeraza esteeste oo enzimaenzima carecare adaugaadauga secventesecvente ADNADN specificespecifice carecare sese repetarepeta ("TTAGGG")("TTAGGG") lala sfirsitulsfirsitul cateneicatenei 3'3' aa ADN-uluiADN-ului inin Telomere,Telomere, carecare sintsint localizatilocalizati lala capatulcapatul cromozomilorcromozomilor eucarioti.eucarioti.

-- TelomerazaTelomeraza constaconsta inin douadoua componentecomponente essentialeessentiale matritamatrita ARNARN -- RNARNA templatetemplate (hTER)(hTER) carecare actioneazaactioneaza dreptdrept sediusediu pentrupentru aditionareaaditionarea dede noinoi secventesecvente telomerice,telomerice, sisi oo componentacomponenta cataliticacatalitica humanhuman TelomeraseTelomerase ReverseReverse TranscriptaseTranscriptase (hTERT)(hTERT) cucu functiafunctia sintezeisintezei dede TelomereTelomere unitatiunitati repetaterepetate inin tandemtandem pentrupentru protectiaprotectia integritatiiintegritatii cromozomilorcromozomilor sisi sisi prelungireaprelungirea replicariireplicarii

-- ReconstituireaReconstituirea activitatiiactivitatii dede TelomerazaTelomeraza inin celulelecelulele umaneumane duceduce lala prelungireaprelungirea telomerilortelomerilor sisi prelungireaprelungirea replicarii,replicarii, maimai multmult despre:despre: TelomerazaTelomeraza

VaziriVaziri H,H, BenchimolBenchimol S.S. ReconstitutionReconstitution ofof telomerasetelomerase activityactivity inin normalnormal humanhuman cellscells leadsleads toto elongationelongation ofof telomerestelomeres andand extendedextended replicativereplicative lifelife span.span. OntarioOntario CancerCancer Institute,Institute, DepartmentDepartment ofof MedicalMedical Biophysics,Biophysics, UniversityUniversity ofof Toronto,Toronto, 610610 UniversityUniversity Avenue,Avenue, Toronto,Toronto, Ontario,Ontario, M5GM5G 2M9,2M9, Canada.Canada. CurrCurr Biol.Biol. 19981998 FebFeb

26;8(5):279-82.26;8(5):279-82.

Ontario, M5G M5G 2M9, 2M9, Canada. Canada. Curr Curr Biol. Biol. 1998 1998 Feb Feb 26;8(5):279-82.

CineCine produceproduce Telomeraza?Telomeraza?

TelomerazaTelomeraza esteeste produsaprodusa dede genagena TelomerazaTelomeraza hTERT,hTERT, localizatalocalizata lala cromozomulcromozomul 55 introducereaintroducerea dede hTERThTERT inin culturacultura dede fibroblastifibroblasti umaneumane aa conduscondus lala prelungireaprelungirea telomerelortelomerelor AstragalosideAstragaloside IVIV (New(New Anti-AgingAnti-Aging Therapy,Therapy, “turns“turns ON“ON“ YourYour LongevityLongevity Gene).Gene).

ON“ ON“ Your Your Longevity Longevity Gene). Gene). Gena Gena Telomeraza Telomeraza (hTERT) (hTERT) activeaza

GenaGena TelomerazaTelomeraza (hTERT)(hTERT) activeazaactiveaza TelomerazaTelomeraza (Telomerase(Telomerase Activation),Activation), enzimaenzima TelomerazaTelomeraza ajutaajuta ADNADN polimerazapolimeraza lala aditionareaaditionarea dede noinoi secventesecvente telomericetelomerice pepe matritamatrita ARN.ARN.

la aditionarea aditionarea de de noi noi secvente secvente telomerice telomerice pe pe matrita matrita ARN.
la aditionarea aditionarea de de noi noi secvente secvente telomerice telomerice pe pe matrita matrita ARN.

TelomerazaTelomeraza sisi senescentasenescenta

TelomeleTelomele scurtatescurtate dada unun semnalsemnal celulelorcelulelor lala oprireaoprirea diviziuniidiviziunii celularecelulare Senescenta.Senescenta.

celulelor la la oprirea oprirea diviziunii diviziunii celulare celulare – – Senescenta. Senescenta. •

ReconstituireaReconstituirea pieliipielii prinprin telomerizaretelomerizare

PieleaPielea manamana reconstituitareconstituita dede TelomerazaTelomeraza

CeluleleCelulele pieliipielii imbatraniteimbatranite tratatetratate cucu Telomeraza,Telomeraza, pieleapielea devinedevine tinara.tinara.

imbatranite imbatranite tratate tratate cu cu Telomeraza, Telomeraza, pielea pielea devine devine tinara. tinara.

EnzimaEnzima TelomerazaTelomeraza esteeste responsabilaresponsabila pentrupentru mentinereamentinerea lungimiilungimii TelomerelorTelomerelor sisi functiafunctia cromozomilor.cromozomilor.

PrelungireaPrelungirea dede TelomereTelomere sisi activareaactivarea dede TelomerazaTelomeraza

WengWeng NP,NP, GrangerGranger L,L, HodesHodes RJ.RJ. TelomereTelomere lengtheninglengthening andand telomerasetelomerase activationactivation duringduring humanhuman BB cellcell differentiation.differentiation. ExperimentalExperimental ImmunologyImmunology Branch,Branch, NationalNational CancerCancer Institute,Institute, NationalNational InstitutesInstitutes ofof Health,Health, Bethesda,Bethesda, MDMD 20892,20892, USA.USA. ProcProc NatlNatl AcadAcad SciSci UU SS A.A. 19971997 SepSep

30;94(20):10827-32.30;94(20):10827-32.

1997 1997 Sep Sep 30;94(20):10827-32. 30;94(20):10827-32. Rolul Rolul telomerazei telomerazei Dinamica Dinamica

RolulRolul telomerazeitelomerazei

DinamicaDinamica telomerelortelomerelor inainteinainte dede activareaactivarea telomerazeitelomerazei sisi dupadupa activare,activare, cucu extensiaextensia telomerelor.telomerelor.

telomerazei telomerazei si si dupa dupa activare, activare, cu cu extensia extensia telomerelor. telomerelor.

NobelulNobelul pentrupentru fiziologiefiziologie sisi medicinamedicina

NobelulNobelul pentrupentru fiziologiefiziologie sisi medicinamedicina pepe 2009:2009: "Cum"Cum cromozomiicromozomii sintsint protejatiprotejati dede TelomereTelomere sisi enzimaenzima Telomeraza"Telomeraza" -- TheThe 20092009 NobelNobel PrizePrize inin PhysiologyPhysiology oror Medicine:Medicine:

"how"how chromosomeschromosomes areare protectedprotected byby telomerestelomeres andand thethe enzymeenzyme telomerase"telomerase"

are are protected protected by by telomeres telomeres and and the the enzyme enzyme telomerase" telomerase"

Ce esteCeTelomereste Telomere?(Telomere)?

TelomerTelomer (Telomere)(Telomere) suntsunt pentrupentru ADN-ulADN-ul purtatorpurtator dede materialmaterial genetic,genetic, unun suportsuport carecare protejeazaprotejeaza cromozomiicromozomii dede degradare,degradare, maimai multmult despre:despre: TelomereSuport.TelomereSuport.

TelomeriiTelomerii umaniumani suntsunt secventesecvente necodatenecodate dede ADN,ADN, situatesituate lala capatulcapatul cromozomilor,cromozomilor, carecare suntsunt compusecompuse dindin monomerimonomeri hexanucleotidicihexanucleotidici (TTAGGG)n,(TTAGGG)n, carecare sese repetarepeta dede nn ori.ori.

monomeri hexanucleotidici hexanucleotidici (TTAGGG)n, (TTAGGG)n, care care se se repeta repeta de de n n ori.
monomeri hexanucleotidici hexanucleotidici (TTAGGG)n, (TTAGGG)n, care care se se repeta repeta de de n n ori.

CromozomCromozom cucu TelomereTelomere

CelulaCelula cucu nucleu,nucleu, cromozomcromozom sisi telomere.telomere.

TelomereTelomere esteeste regiuneregiune andand ADNADN carecare sese repetarepeta

SecventeSecvente imperecheateimperecheate dubludublu helixhelix

SecventeSecvente dede bazebaze neimperecheate.neimperecheate.

imperecheate dublu dublu helix helix • Secvente Secvente de de baze baze neimperecheate. neimperecheate.
imperecheate dublu dublu helix helix • Secvente Secvente de de baze baze neimperecheate. neimperecheate.

CeasulCeasul biologicbiologic alal organismuluiorganismului umanuman

TelomereTelomere servescservesc intrinsecintrinsec caca ceasceas biologicbiologic

CapacitateaCapacitatea limitatalimitata dede replicarereplicare HayflickHayflick

InIn timpultimpul fiecareifiecarei diviziunidiviziuni celulare,celulare, sese pierdepierde secventesecvente dindin ADN-ulADN-ul telomerictelomeric lala fiecarefiecare fazafaza replicativa,replicativa, pinapina cindcind ajungeajunge lala oo fazafaza criticacritica cindcind diviziuneadiviziunea celularacelulara sese opreste,opreste, iariar celulelecelulele intraintra inin senescenta.senescenta.

SenescentaSenescenta esteeste fenomenulfenomenul cindcind celulelecelulele diploidediploide nunu areare abilitateaabilitatea dede aa sese dividedivide sisi rezultarezulta ruperearuperea celorcelor douadoua catene,catene, fenomenfenomen numitnumit senescentasenescenta replicativa,replicativa, fenomenulfenomenul Hayflick.Hayflick.

fenomen fenomen numit numit senescenta senescenta replicativa, replicativa, fenomenul fenomenul Hayflick. Hayflick.

Problema sfirsitul replicarii

Fenomenul:Fenomenul: „Problema„Problema sfirsitulsfirsitul replicarii“replicarii“ dede JamesJames WatsonWatson inin 1972.1972.

ReplicareaReplicarea cateneicatenei intarziateintarziate dede unun cromozomcromozom liniarliniar intampinaintampina oo problemaproblema pepe catenacatena 3'.3'.

Daca deplasarea si polimerizarea porneste de pe catena 3' in directia 5' polimerizarea se realizeaza discontinu.

Pe cele 2 catene matrita are loc sinteza sub actiunea ADN polimerazei a si d.

Sinteza sub actiunea ADN polimerazei la catena avansata este completata.

O lipsa la catena intarziata 3' are ca rezultat scurtarea Telomerelor dupa fiecare diviziune celulara si replicare a ADN-ului.

Eventuale informatii importante se pierd, iar noile celule nu sint viabile.

MacKenzie KL, Franco S, May C, Sadelain M, Moore MA. Mass cultured human fibroblasts overexpressing hTERT encounter a growth crisis following an extended period of proliferation. James Ewing Laboratory of Developmental Hematopoiesis, Sloan-Kettering Cancer Institute, New York, 10021, USA. Exp Cell Res. 2000 Sep 15;259(2):336-50.

Detailat grafic: Problema sfirsitul replicarii

Bolile induse datorita scurtarii telomerelor

Bolile:Bolile:

Cardiovasculare,Cardiovasculare,

Cancer,Cancer,

Alzheimer,Alzheimer,

Osteoartrita,Osteoartrita,

ArtritaArtrita reumatoida,reumatoida,

Osteoporoza,Osteoporoza,

ImunitateaImunitatea generala,generala,

ImbatranireaImbatranirea pielii,pielii,

DegenerescentaDegenerescenta maculara,maculara,

Ciroza,Ciroza,

• ImbatranireaImbatranirea pielii,pielii, • DegenerescentaDegenerescenta maculara,maculara, • Ciroza,Ciroza,

Bolile induse datorita scurtarii telomerelor

DistrofieDistrofie musculara,musculara,

TransplantTransplant dede tesuturitesuturi sisi celule,celule,

HIV,HIV,

ProgeriaProgeria esteeste imbatranireaimbatranirea prematura,prematura,

DiskeratozaDiskeratoza congenitala,congenitala,

FibrozaFibroza pulmonarapulmonara idiopatica,idiopatica,

SindromulSindromul CriCri dudu chatchat -- OO portiuneportiune dede materialulmaterialul geneticgenetic lipsestelipseste dindin regiunearegiunea specificaspecifica aa cromozomuluicromozomului 5,5,

SindromSindrom downdown -- OO afecţiuneafecţiune cromozomiala,cromozomiala,

AnemiaAnemia FanconiFanconi -- OO boalăboală geneticagenetica rara,rara,

SclerozaScleroza tuberoasatuberoasa -- OO afectiuneafectiune geneticagenetica rara,rara,

SindromSindrom WernerWerner -- OO progerieprogerie adulta.adulta.

Extensia telomerelor prin Telomeraza

Extensia Telomerelor de Telomeraza.

Longevitate prin introducerea de Telomeraza in celula umana.

Longevitate prin introducerea de Telomeraza in celula umana. Extension of life-span by introduction of telomerase into

Activarea de Telomeraza

Reintinerirea celulara prin activarea de Telomeraza

Activarea de Telomeraza cu Astragaloside IV este precursorul la Cicloastragenol

Activarea de telomeraza este singura terapie deosebit de promitatoare la reversia efectelor imbatranirii – Anti-Aging.

"Telomerase Activation is the single most promising approach to reversing the effects of aging," said Michael Fossel, MD, PhD.

Michael Fossel, MD, PhD. Enzima Enzima Telomeraza Telomeraza este este cheia cheia Longevitatii Longevitatii

Ce este Astragaloside IV

Astragaloside IV este un cicloartan de tip triterpene glicozide.

Astragaloside – Astragalozide cu efect Anti-Aging, mecanism de actiune.

Lei H, Wang B, Li WP, Yang Y, Zhou AW, Chen MZ. Anti-aging effect of astragalosides and its mechanism of action. Institute of Clinical Pharmacology, Anhui Medical University, Hefei 230032, China. Acta Pharmacol Sin. 2003 Mar;24(3):230-4.

of Clinical Pharmacology, Anhui Medical University, Hefei 230032, China. Acta Pharmacol Sin. 2003 Mar;24(3):230-4.

Beneficiul activarii de Telomeraza

Beneficiul activitatii telomerazei.

Telomeraza cu activitatea scazuta sau lipsa.

Telomere scurti deteriorati sta in legatura cu dauna celulelor si imbatranirea.

Telomerazei cu nivel ridicat de activitate.

Functia normala celulara.

Cromozomi sanatosi.

Genomul este stabil.

Continua sa prolifereze.

Extensia vietii celulare.

• Cromozomi sanatosi. • Genomul este stabil. • Continua sa prolifereze. • Extensia vietii celulare.

Imunitatea imbunatatita

Beneficiul activitatii telomerazei.

Imunitatea imbunatatita.

Imunitatea imbunatatita • Beneficiul activitatii telomerazei. • Imunitatea imbunatatita.

Imbunatatirea pielii

Beneficiul activitatii telomerazei: Imbunatatirea pielii.

Foliculul de par farmacodinamica, compozitie pentru activitatea de Telomeraza - Patentat de Geron

Stiinta ingrijirii parului

de par farmacodinamica, compozitie pentru activitatea de Telomeraza - Patentat de Geron • Stiinta ingrijirii parului
de par farmacodinamica, compozitie pentru activitatea de Telomeraza - Patentat de Geron • Stiinta ingrijirii parului

Vedere mai buna

Beneficiul activitatii telomerazei. Vedere mai buna.

Vedere mai buna • Beneficiul activitatii telomerazei. Vedere mai buna.

Terapia Anti-Aging cu Astragaloside

Terapia Anti-Aging cu Astragaloside

Tabele si calcul de reintinerire.

Terapia Anti-Aging cu Astragaloside Terapia Anti-Aging cu Astragaloside • Tabele si calcul de reintinerire.

Prelungirea varstei

Cu Astragaloside IV rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an.

Cu Cicloastragenol rata de reintinerire ar fi 9 ani/an.

Prelungirea varstei cu Astragaloside IV

ar fi 5,2 ani/an. • Cu Cicloastragenol rata de reintinerire ar fi 9 ani/an. Prelungirea varstei

Prelungirea varstei cu Astragaloside

Prelungirea varstei cu Astragaloside IV precursorul la Cicloastragenol

Cu Astragaloside IV 5% rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an.

Astragaloside IV 98%,

Cu Cicloastragenol 5mg, rata de reintinerire ar fi 9 ani/an

ar fi 5,2 ani/an. • Astragaloside IV 98%, • Cu Cicloastragenol 5mg, rata de reintinerire ar

Varsta cronologica

Cu Astragaloside IV rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an.

Cu Cicloastragenol rata de reintinerire ar fi 8-9 ani/an.

Varsta cronologica o constanta variabila

fi 5,2 ani/an. • Cu Cicloastragenol rata de reintinerire ar fi 8-9 ani/an. Varsta cronologica o

Reintinerirea

Reintinerirea cu Astragaloside IV

Astragalus extract standardizat Astragaloside IV 5%, 98% rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an.

Cu Cicloastragenol rata de reintinerire ar fi 8-9 ani/an.

IV 5%, 98% rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an. • Cu Cicloastragenol rata de reintinerire

Planul Anti-Aging

Planul Anti-Aging de reintinerire cu:

Astragalus extract . Astragaloside IV rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an.

Cu Cicloastragenol rata de reintinerire ar fi 8-9 ani/an.

. Astragaloside IV rata de reintinerire ar fi 5,2 ani/an. • Cu Cicloastragenol rata de reintinerire

Incepeti astazi planul Anti-Aging

Incepeti astazi planul Anti-Aging.

Incepeti astazi planul Anti-Aging Incepeti astazi planul Anti-Aging.

Astragaloside IV sau TA-65?

Astrogaloside IV este precursorul Cicloastragenolului.

Cicloastragenol este un agliconul de la Astrogaloside IV.

Astrogaloside IV 98% 50mg este echivalent cu 5 mg Cicloastragenol.

Datorita procesului complicat si scump de extractie al Cicloastragenolului.

Va oferim:

Astragaloside IV 98% 50mg,

Astragaloside IV 5% Flavonoide 7%, Polizaharide 50% de la 75mg-300mg,

Astragaloside IV 1%, Flavonoide 9%, 86% Polizaharide de la 112mg-900mg.

Telomere Suport: Super Formula avansata.

Vizionati situl: Anti-Aging-Systeme

Polizaharide de la 112mg-900mg. • Telomere Suport: Super Formula avansata. • Vizionati situl: Anti-Aging-Systeme

Reversia a 22 de ani de eroziune a telomerilor

Repeatdiagnostics - Laboratorul care face masuratori lungimii Telomerelor.

1100 perechi de baze – Reversia a 22 de ani de eroziune a Telomerilor.

care face masuratori lungimii Telomerelor. • 1100 perechi de baze – Reversia a 22 de ani