Sunteți pe pagina 1din 10

Punctaj detaliat în Comisia paritară din 11.05.

2018

FIŞA DE EVALUARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT 2018
CONFORM METODOLOGIEI APROBATE PRIN O.M.E.N.. NR. 3633/03.05.2018
SPECIALITATEA________________________

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ……………………………………………………………………………………………..


ÎNCADRAT LA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT……………………………………………………………………………………………………
DISCIPLINE PREDATE………………………………………………………………………………………………………………………………..
DISCIPLINA PENTRU CARE SE ÎNSCRIE LA CONCURS ………………………………………………………………………………………
VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT………………………………………………………………………………………………………………………..

Punctaj Punctaj Punctaj


consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
1. Criteriul activităţilor a) Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor, Promovabilitatea elevilor la examenul de 90% - 100% = 3
complexe cu valoare materializate în progresul elevilor la clasă sau în rezultate ale Bacalaureat/testări și examene naționale de p
instructiv-educativă elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de sfârșit de ciclu și la examenele naționale - 70% - 90% = 2 p
ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de II, IV, VI. 50% - 70% = 1 p
MAXIMUM 77 p. specialitate din învăţământul tehnologic și vocațional, pe baza Max. 3 p

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 1
Păginăă 1
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ, ca o * Programe de consiliere de grup adresate
confirmare a atingerii obiectivelor/competenţelor specifice preșcolarilor/ elevilor, părinţilor, cadrelor
impuse de curriculumul şcolar în vigoare didactice care presupun o abordare
MAXIMUM 6 p 0,5 p / program
complexă și de durată, rezultate din
(Prin cumulare nu se poate depăşi punctajul maxim de 6p). consultarea nevoilor beneficiarilor sau
orientate către ameliorarea climatului
şcolar
Max. 3 p
>75% - note peste
6,00/punctaje
Rezultate obţinute de elevi la examenul de
totale = 3 p
Bacalaureat/ testări și examene naționale -
50% - 74,9% note
II, IV, VI.
peste
Max. 3 p
6,00/punctaje
intermediare = 2 p
*Studii realizate pe problematica unităţii 0,5 p / studiu
de învăţământ (se vor respecta etapele
metodologice ale unui studiu)
Max. 3 p
Promovabilitatea elevilor la sfârșitul 90-100% 2p
anului școlar 70-90%
Max. 2 p 1,5 p
*Elaborare de programe de consiliere
individuale axate pe stimularea 0,5 p / program de
performanței sau pe remedierea consiliere
dificultăților de învățare pentru progres
școlar
Max. 2 p
Progresul școlar al elevilor la clasă/grupă n*1 p
pe parcursul unui an/ciclu școlar/evaluare
inițială/evaluare finală.
Max. 2 p

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 2
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
*Progresul școlar al elevilor, ca urmare a
parcurgerii programelor de consiliere de
grup/opționalelor/orelor de predare pe n*1 p
parcursul unui an/ciclu școlar - evaluare
inițială și respectiv, evaluare finală.
Max. 2 p
Inspecţii la clasă, activităţi demonstrative
în cadrul catedrei metodice (certificate cu
1p/activitate sau
procese verbale sau rapoarte de inspecţie).
inspecție
Se va anexa procesul verbal/raportul.
Max. 2 p
*Inspecţii la clasă, activităţi demonstrative
în cadrul catedrei metodice (certificate cu 1p/activitate sau
procese verbale sau rapoarte de inspecţie). inspecție
Se va anexa procesul verbal/raportul.
Max. 2 p
b) Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor metode, procedee şi Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor
tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative, metode, procedee şi tehnici de abordare a
preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în predării-învățării-evaluării inovative,
cadrul unor proiecte cu finanțare externă (inclusiv schimburi de preluate din cercetarea educaţională de
experiență sau mobilități), a unor proiecte la nivel județean (în profil, promovate în cadrul unor proiecte 3
parteneriat cu instituții de învățământ superior de profil sau cu finanțare externă (inclusiv schimburi de
organizații neguvernamentale cu experiență relevantă în experiență sau mobilități) și/sau promovate
domeniu) și/sau promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale de Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel
la nivel național, prin scrisorile metodice național, prin scrisorile metodice
MAXIMUM 6 p Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor 3
metode, procedee şi tehnici de abordare a
predării-învățării-evaluării inovative,
preluate din cercetarea educaţională de
profil, promovate în cadrul unor proiecte
la nivel județean (în parteneriat cu instituții
de învățământ superior de profil sau
organizații neguvernamentale cu
experiență relevantă în domeniu) și/sau
promovate de Ministerul Educaţiei
Naţionale la nivel național, prin scrisorile
metodice

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 3
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
c) Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la Judeţ - premii I n*3 p
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu Judeţ - premii II n*2 p
disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, Judeţ - premii III n*1,5 p
III, menţiunilor/premiilor și mențiunilor speciale la etapa Judeţ – menţiuni n*1 p
judeţeană şi a municipiului Regional/interjud.- premii I n*3 p
Bucureşti/interjudeţeană/naţională/internaţională, incluse în Regional/interjud.- premii II n*2 p
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului Regional/interjud. - premii III n*1,5 p
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale și/sau pregătirea
Regional/interjud. - mențiuni n*1 p
loturilor olimpice de elevi
MAXIMUM 20 p Naţională - premii I n*6 p
Naţională - premii II n*5 p
Naţională - premii III n*4 p
Naţională - menţiuni n*3,5 p
Naţională - premii speciale/participare n*3 p
Internaţională – premii I n*10 p
Internaţională – premii II n*8 p
Internaţională – premii III n*7 p
Internaţională – mențiuni n*6 p
Internaţională - premii speciale/participare n*5 p
Pregătirea lotului olimpic 4
Însoțitor lot olimpic n*2 p
d) Rezultatele deosebite obţinute în centrele de excelență, în Rezultatele deosebite obţinute în centrele
Centrele de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, în centrele de excelență, în Centrele de Resurse
multifuncţionale pentru educaţie timpurie, certificate de pentru Educaţie şi Dezvoltare, în centrele
inspectorul de specialitate/organizaţia coordonatoare și/sau multifuncţionale pentru educaţie timpurie, n*2 p
rezultate deosebite obținute cu elevii cu cerinţe educaţionale certificate de inspectorul de
speciale şi/sau tulburări de învăţare, certificate de directorul specialitate/organizaţia coordonatoare
unităţii de învăţământ/inspectorul de specialitate sau directorul Rezultate deosebite obținute cu elevii cu
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă cerinţe educaţionale speciale şi/sau
Educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi tulburări de învăţare, certificate de
Asistenţă Educaţională directorul unităţii de
MAXIMUM 4 p învăţământ/inspectorul de specialitate sau n*2 p
directorul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională/Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională
Locale n*3p

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 4
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
e) Participarea, în calitate de membru al comisiei de Membru al Judeţene n*4p
evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile de profil, comisiei de Interjudețene n*5p
etapele pe sector, judeţene, interjudeţene, naţionale şi evaluare/organiza Naţionale n*7p
internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul re, la olimpiadele Internaţionale
inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale – și concursurile de n*8p
maximum 8 puncte pentru personalul didactic de predare profil
MAXIMUM 8 p Propunător de subiecte pentru olimpiade și
2
concursuri din calendarul MEN
f) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate (elevii cu cerinţe
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în n rezultate în
plasament, copii din comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii şcolarizaţi la pregătirea
domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.) – maximum 12 puncte pentru personalul didactic de predare elevilor*2p
MAXIMUM 12 p
g) Implicare în activitatea de tratare diferențiată a elevilor din grupele/clasele cu regim simultan/alternative
educaţionale și/sau în implementarea programelor sociale (ex.: Rechizite şcolare, Tichet social, Masa caldă,
2
Programul pentru şcoli etc.)
MAXIMUM 2 p
h) Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare,
recunoscute și aprobate la nivel local/județean/interjudețean Local n*1p
/național/internațional (ex.de domenii: educație parentală,
educație ecologică, educație pentru sănătate, educație Județean n*1,5p
financiară, educație emoțională, educație incluzivă, educație
remedială – inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea Interjudețean n*2p
planurilor individualizate de învăţare, educație interculturală,
învățare cooperativă, educație pentru mișcare etc.) și/sau
Național n*2,5p
implicarea în implementarea programului “Şcoala după
şcoală” ca activitate în norma didactică, respectiv a
programului „A doua şansă” Internațional n*3p
MAXIMUM 3 p
i.1) câte 14 puncte/număr de autori pentru
fiecare manual şcolar elaborat în calitate n*14
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de de autor/coautor;
manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale
i.2) câte 8 puncte/număr de autori pentru
sau la conceperea unor resurse educaționale deschise/auxiliare
fiecare auxiliar curricular la elaborarea n*8
curriculare pentru disciplinele de studiu, oferite gratuit pentru a
căruia a participat;

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 5
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
i.3) câte 4 puncte/număr de autori pentru
fiecare resursă educaţională publicată în
format electronic pe platforme
educaţionale destinate elevilor la
elaborarea căreia a participat; câte 1 n*4
asigura accesul elevilor, profesorilor și părinților la materiale
punct/număr de autori pentru fiecare
educaționale de calitate
actualizare a materialului care a presupus o
MAXIMUM 16 p
modificare cu cel puţin 25% a
conţinutului;
TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT DIN CRITERIUL 1 - MAXIM 77 pct.
Criteriul privind a) Elaborarea/participare la elaborarea de programe şcolare Autor/coautor la elaborarea de
performanţe (inclusiv cele pentru discipline opţionale noi), regulamente, programe, regulamente şcolare,
deosebite în inovarea metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu (nivel metodologii, proceduri n*1 p
didactică național și județean) n=nr. de programe şi regulamente
MAXIMUM 2 p şcolare / metodologii
MAXIMUM 14 p Autor/coautor la elaborarea de
studii/cercetări în specialitate n*1 p
n = nr. de studii/cercetări
b) Elaborarea/participare la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri Autor/coautor de îndrumătoare/ghiduri
metodice, suporturi de curs avizate de inspectoratul şcolar sau metodice, suporturi de curs avizate de
n*1 p
de Ministerul Educaţiei Naţionale, articole în reviste/publicații inspectoratul şcolar sau de Ministerul
de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN Educaţiei Naţionale
2. MAXIMUM 2p Autor/coautor de articole în
reviste/publicații de specialitate,
n*1 p
înregistrate cu ISBN/ISSN
n= nr. de articole.
c) Realizarea/participare la realizarea de softuri educaţionale în Realizarea/participare la realizarea de
specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea softuri educaţionale în specialitate,
n*0,5 p
progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale platforme de e-learning
MAXIMUM 1p
Mentor/ Coordonator al claselor
d) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a 1p
bilingve
personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul
Formator 2p
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o
Referat n*0, 5 p

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 6
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
Activitatea susţinută în
cadrul cercurilor Lecție n*1 p
educație de calitate pentru toți (se punctează programele de
pedagogice
formare și mentorat care răspund cerinței)
e) Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de Activitate în comisii de etică 1
MAXIMUM 3p
dialog social, comisii de evaluare și asigurare a calității în Activitate în comisii paritare/de dialog
1
educație, comisii de sănătate și securitate în muncă, activitate social
în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate Activitate în CEAC 1
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de Activitate în comisii de sănătate și
activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului 1
securitate în muncă
colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar (doar pentru cadrele didactice care nu Local 1,5
beneficiază de degrevare de la norma de predare pentru această Lider sindical/împuternicit
sindical/asociații Județean 2
activitate), precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale
cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional profesionale
MAXIMUM 2p Național 2

f) Activitate de metodist, membru în consiliul consultativ de Inspector scolar 1p


specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, coordonator de Membru în consiliul consultativ al
cerc pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de 0,75 p
specialităţii
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de director Metodist I.S.J. 0,5 p
MAXIMUM 1p Coordonator cerc pedagogic 0,5 p
Şef de catedră 0,25 p
g) Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei Activitate desfăşurată, la solicitarea 1p
Naţionale, în cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, a unor Ministerului Educaţiei Naţionale, în
comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte cadrul Comisiei Naționale de
normative/administrative, în calitate de reprezentant desemnat Specialitate, a unor comisii
de către comisiile naționale de organizare și desfășurare a tehnice/grupuri de lucru pentru
examenelor naționale, activitatea de evaluator de manuale elaborarea unor acte
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ/resurse normative/administrative, în calitate de
educaţionale deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de reprezentant desemnat de către
Experţi în Management Educaţional comisiile naționale de organizare și
MAXIMUM 2p desfășurare a examenelor naționale

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 7
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
Activitatea de evaluator de manuale
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de
învățământ/resurse educaţionale 1p
deschise/portofolii pentru Corpul
Naţional de Experţi în Management
Educaţional
h) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe Simpozioane, conferinţe județene 0,25 p
zonale, județene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de Simpozioane, conferinţe zonale 0, 5 p
perfecționare în domeniu sau în management educațional,
Simpozioane, conferinţe naționale 0,75 p
dovedite prin documente oficiale ale manifestării și care
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic în Simpozioane, conferinţe internaționale 1p
inovarea didactică Cursuri de perfecționare în domeniu sau
n*0,5 p
MAXIMUM 1p în management educațional

TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT DIN CRITERIUL 2 - MAXIM 14 pct.

Criteriul privind a.1.) iniţieri de proiecte/programe de


activităţile a) Inițierea/participarea la proiecte/programe de formare formare profesională; n*2 p
extracurriculare şi profesională MAXIMUM 4 p.
implicarea în MAXIMUM 6 p a.2.) participări în proiecte/programe de
proiecte (inclusiv formare profesională; n*1 p
proiecte cu finanțare MAXIMUM 2 p.
europeană b) Inițierea/participarea la proiecte zonale, județene, naționale b.1.) iniţieri de proiecte din această
nerambursabilă: sau internaționale care vizează domeniul activităților categorie; n*2 p
Erasmus+, POSDRU, extrașcolare și care sunt relevante din perspectiva prevenirii şi MAXIMUM 3 p.
POCU, combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii sau b.2) participări în proiecte din această
3. Transfrontaliere, pentru dezvoltarea personală a elevilor, profesională categorie; n*0,5 p
Banca Mondială și MAXIMUM 4 p MAXIMUM 1 p.
altele similare)
/programe de c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la activitățile din cadrul Strategiei
formare profesională naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de formațiuni/ansambluri de elevi cu activități în domeniul
artistic/programare/modelare/robotică, perfomanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural- 2
MAXIMUM 14 p. artistice, tehnico-științifice și sportive etc.
MAXIMUM 2 p
d) Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau
proiecte interşcolare 2
MAXIMUM 2 p

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 8
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare
TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT DIN CRITERIUL 3 - MAXIM 14 pct.
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă
Criteriul privind (Erasmus+, PosDru, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), de alte
contribuţia la finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de documentare şi informare,
dezvoltarea laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de 2p
instituţională predare-învăţare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform formulei de finanțare
MAXIMUM 2 p
MAXIMUM 5 p.
b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării spaţiilor unității de învățământ, a mijloacelor de
învăţământ şi a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei,
4.
cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare 1p
instituţională
MAXIMUM 1 p
c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de unitate/instituție/local/
județean/național, precum și/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale și dezvoltării 2p
durabile, inclusiv în calitate de observator
MAXIMUM 2 p
TOTAL PUNCTAJ OBŢINUT DIN CRITERIUL 4 - MAXIMUM 5 pct.

TOTAL PUNCTAJ - MAXIM 110 pct.

Existența raportului de activitate ( da/nu)


Existența aprecierii sintetice a consiliului profesoral ( da/nu)
Existența declarației pe proprie răspundere a directorului ( anexa 5 ) ( da/nu)
SEMNĂTURI Candidat Inspec- Preșe- Preșe-
tor dinte, dinte,
școlar/ membri membri
metodist

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 9
Punctaj Punctaj Punctaj
consiliu acordat acordat
Punctaj
Nr. Criteriul Detalierea punctajului maxim propus şi Anexa consulta- de de către
Subcriterii autoeva-
crt. şi punctajul maxim explicitarea subcriteriilor pag. tiv – cf. comisia comisia de
luare
Anexei 3 de contestații
evaluare

Fișș ăă de grădățșie - profeșori, edițșiă 2018, ISJ Băcăă u


* șe ăplicăă doăr profeșorilor din cențre șș i căbinețe de ășișțențșăă pșihopedăgogicăă șș i profeșorilor logopezi Păginăă 10