Sunteți pe pagina 1din 51

CURS 1

1
CE ESTE COMUNICAREA?
Comunicarea este un schimb de sentimente, idei, de
informaţii, prin vorbire, scriere, semnale sau
comportament.

Ansamblul proceselor fizice şi psihologice prin care se


efectuează operaţia punerii în relaţie cu una sau mai multe
persoane în vederea obţinerii unor anumite obiective

Comunicarea (umană) este un proces prin care un individ


(emiţătorul, comunicatorul) transmite stimuli cu scopul de a
schimba comportamentul altor indivizi (receptori,
auditoriu). 2
CE ESTE COMUNICAREA?

a comunica (fr.)

(lat.) comunicare - a cumineca, / “a se împărtăşi”


(în accepţia ritualului creştin).

(latina târzie) excommunicare - “a opri de la


împărtăşanie” - excluderea din comunitatea
religioasă.

3
CE ESTE COMUNICAREA?

Comunicarea / proces
componente fundamentale:
-emiţătorul,
-canalul,
-informaţia
-receptorul.

Esenţa procesului constă din transferul sau


trimiterea informaţiei de la receptor la emiţător.

! model elementar trebuie extins


4
PRINCIPIILE COMUNICĂRII

1. Comunicarea este inevitabilă

2. Comunicarea se dezvoltă pe două planuri:


al conţinutului - informaţii
al relaţiei - informaţii despre informaţii
aceleaşi cuvinte rostite pe tonuri diferite, comunică lucruri diferite

3. Comunicarea este un proces continuu şi nu poate fi


abordat în termeni de cauză - efect sau stimul –
reacţie

4. Comunicarea are la baza vehicularea unei informaţii


de tip digital şi analogic 5
PRINCIPIILE COMUNICĂRII

5. Comunicarea este un proces ireversibil

6. Comunicarea presupune raporturi de putere între


participanţi, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc
între ei pot fi simetrice sau complementare

7. Comunicarea implică necesitatea acomodării şi


ajustării comportamentelor

6
UNITĂŢI ŞI CARACTERISTICI ALE
COMUNICĂRII

comunicare realitate

mesaj 7
cuvinte scrise sau rostite, imagini vizuale, muzică, zgomote,
semne, simboluri, culori, gesturi
UNITĂŢI ŞI CARACTERISTICI ALE
COMUNICĂRII

Mesaj:

- canal = suportul fizic


(funcţia de cale de transport / distribuţie )

-informaţie - dimensiunea originalităţii mesajului

8
INFORMAŢIA

-poate fi măsurată: în momentul emiterii


în momentul receptării

-redundanţa / excedentul selectiv de semne faţă de acelea


care ar fi fost necesare pentru a transporta aceeaşi
cantitate de informaţie (! măsură a formei, nu a informaţiei)

-aspecte:
• sintactic: succesiunea semnelor impusă de emiţător;
• semantic: semnificaţia acordată semnelor pe baza
convenţiilor sociale;
• pragmatic: efectul informaţiei asupra receptorului 9
EFECTELE COMUNICĂRII

pot fi de natură:

• cognitivă,
• afectivă
• comportamentală

! efectele comunicării ≠ răspunsurile receptorului


Răspunsul este un mesaj returnat de receptor ca reacţie la stimulul
expediat de emiţător.

10

Capacitatea de comprehensiune a receptorului nu trebuie niciodată ignorată!


mesajul este de tip

verbal - semnificaţia este codificată în cuvinte →


→ comunicarea este verbală

nonverbal - semnificaţia este codificată prin


altceva decât cuvinte →
→ comunicarea este non-verbală

11
CONTEXTUL COMUNICĂRII

Dimensiuni contextuale:

• fizică,
• temporală,
• culturală,
• socială,
• psihologică.
12
TIPURI DE COMUNICARE

• bipolar E R

E R
• multipolar
E R E R


E
R

13
CONŢINUT ŞI RELAŢIE

mimica
vocea şi tonul

postura
limbajul trupului cuvinte
gestica
fizionomia
înfăţişarea

14
CONŢINUT ŞI RELAŢIE
Comunicare digitală şi analogică

cuvintele (limbajul simbolic) se amestecă cu diverse alte


tipuri de semnale:

• sonore (tonul / volumul vocii, tusea, oftatul, accentul)

• tactile (atingeri, mângâieri, lovituri)

• vizuale (privire, zâmbet, gesturi, posturi)

15
CONŢINUT ŞI RELAŢIE
Comunicare digitală şi analogică
Limbajul analogic
- este direct, plastic şi sugestiv
- se bazează pe analogie, asemănare, asociere şi comunică
mesajele fără o decodificare obligatorie la nivelul
conştiinţei. (“pisică” / “miau-miau “)

Limbajul digital
- este simbolic şi abstract.
- exemplu: limbajul verbal, bazat pe cuvintele unei limbi -
poate fi înţeles numai dacă este decodificat şi procesat la
nivelul gândirii şi conştiinţei. (“pisică” / “miau-miau “)
16
CONŢINUT ŞI RELAŢIE
Informaţie şi relaţie
Omul este singura specie (cunoscută până acum) care poate
utiliza ambele tipuri de informaţii (analogic şi digital) →
comunicarea umană se dezvoltă în două planuri distincte,
simultan, al conţinutului şi al relaţiei.

informaţia digitală planul conţinutului

informaţia analogică relaţia 17


CONŢINUT ŞI RELAŢIE
Comunicarea umană operează cu un complex de stimuli,
configurat în următoarele categorii de limbaj:

• limbajul verbal (oral şi scris) - transmisia mesajelor cu


ajutorul cuvintelor unei limbi;
• limbajul paraverbal -stimuli şi semnale transmise
prin ton, volum şi ritm;
• limbajul trupului - complex de stimuli şi semnale
18
transmise prin postură, fizionomie, mimică, etc.;
CONŢINUT ŞI RELAŢIE

Cuvintele transportă conţinutul informaţional al mesajului de la un


interlocutor la altul, iar tonul şi trupul semnalizează şi definesc relaţia care
ia naştere între ei.

Relaţia poate fi:


-Pozitivă (sensul de acceptare, aprobare, simpatie, prietenie, admiraţie, ...)
-Neutră (indiferentă)
-Negativă (cu sensul de respingere, dezaprobare, disconfort, dispreţ, …)

19
CONŢINUT ŞI RELAŢIE

Natura relaţiei (atitudini, sentimente) exprimată prin limbajul


paraverbal şi limbajul trupului, se răsfrânge asupra cuvintelor şi le
atribuie înţelesul lor real.

Comunicarea umană se defăşoară pe două planuri:


•planul conţinutului (limbaj verbal)
•planul relaţiei (limbaj nonverbal).

20
LIMBAJUL TRUPULUI

• are întotdeauna valoarea comunicativă

• este confuz şi nesigur

• exprimă atitudini, emoţii şi sentimente


(mai curând decât concepte şi idei)

• acţionează la nivelul comunicării analogice

• are o puternică amprentă culturală şi socială


21
LIMBAJUL TRUPULUI
Criterii de evaluare

• Postura
• Distanţa
• Vocea
• Mimica
• Gestica

22
LIMBAJUL TRUPULUI. POSTURA

• În picioare
• În mers
• Şezând
• Orientarea N-0
• Culcat

23
LIMBAJUL TRUPULUI. POSTURA
În picioare

24
LIMBAJUL TRUPULUI. POSTURA

Şezând

25
ASCULTAREA

EU Ce doreşti să-mi comunici prin vorbire?

Ce-mi spui, de fapt

Ce aud eu

Ce înţeleg

Ce reţin

TU Ce accept
26
ASCULTAREA

Comunicare orală scrisă citire ascultarea


activă
100% 25,8% 22,6% 18,8% 32,8%

27
ASCULTAREA
Cauzele ascultării insuficiente sunt multe, dar între ele pot fi regăsite
frecvent:
• egocentrismul
• supraîncărcarea cu mesaje
• grijile prea multe
• gândirea rapidă
• zgomotele şi perturbaţiile
• deficienţele auzului
• neîncrederea în ceilalţi
• mentalitatea conform căreia ascultarea este o stare pasivă
• percepţiile eronate asupra comunicării interumane
28
ASCULTAREA
Ascultarea poate fi:

• informativă
predomină recepţia, interpretarea şi înţelegerea graduală a unor
mesaje noi

• evaluativă
este cea dominată de judecata critică a ascultătorului evaluator

29
ASCULTAREA
1 Fiţi pregătit să Ascultarea este o activitate care necesită un efort susţinut.
ascultaţi Comunicarea este un proces care se desfăşoară în două direcţii iar
responsabilitatea si eficienţa se împarte cu vorbitorul.
A fi pregătit înseamnă, adoptarea unei atitudini mentale corecte -
dar şi menţinerea atenţiei, pentru a raţiona logic şi pentru a obţine
o înţelegere deplină - căutând un răspuns corect la ceea ce ni se
comunică.
2 Fiţi interesat În calitate de ascultător, suntem la fel de responsabil pentru modul
în care mesajul este relevant în munca şi interesele noastre.
Sunt necesare întrebări de tipul: "Ce pot folosi din mesaj? Pot
folosi această informaţie pentru a şti mai bine, pentru a-mi
îmbunătăţi dispoziţia, pentru a fi mai eficient, pentru a învăţa ceva
despre mine sau despre ceilalţi oameni ?“
nimeni nu doreşte să vorbească la "pereţi ". Puneţi-vă în locul celui
care vorbeşte.
3 Păstraţi-vă A păstra mintea deschisă înseamnă îndepărtarea de propriile
mintea prejudecăţi.
deschisă Nu vă grăbiţi să trageţi concluzii pripite atât despre personalitatea
30
vorbitorului, cât şi despre mesajul transmis de el. Vă puteţi înşela şi
astfel puteţi bloca orice posibilitate de a înţelege esenţa mesajului.
ASCULTAREA
4 Urmăriţi Capacitatea de a extrage ideile principale depinde de abilitatea
ideile ascultătorului de a recunoaşte metodele convenţionale de
principale structurare a mesajului, limbajul folosit şi tendinţa vorbitorului de a
se repeta. Ideile principale pot apărea la începutul, la mijlocul sau
la sfârşitul mesajului, deci se impune în permanenţă o atenţie
sporită.
5 Ascultaţi Este necesară atitudinea imparţială în legătură cu presupunerile şi
critic argumentele pe care vorbitorul le foloseşte, valoarea dovezilor şi
structura logică a mesajului.
6 Ascultaţi cu Atenţia poate fi fluctuantă şi selectivă.
atenţie Nu fiţi distraşi de vestimentaţia vorbitorului, de înfăţişarea sa, de
vocabular, de stilul de prezentare. Mai presus de toate nu lăsaţi
alţi oameni să vă distragă atenţia.
7 Luaţi note Dacă mesajul este important, este necesară o schiţă cu ideile
principale ale vorbitorului şi, în plus, notarea câtorva exemple
ilustrative. (Atenţie! Pot distrage atenţia). În acest caz ar fi mai
bine să ascultaţi cu atenţie şi apoi să notaţi, după ce vorbitorul a
terminat.
31
ASCULTAREA
8 Ajutaţi vorbitorul "Răspunsurile ascultătorului" sunt comentarii sau acţiuni
foarte scurte prin care cel ce ascultă confirmă faptul că el
recepţionează cu interes mesajul transmis. Aceste gesturi
trebuie făcute discret, astfel încât să nu perturbaţi şirul de
idei ale vorbitorului.
9 Redarea Dacă nu aţi înţeles ceea ce s-a spus sau dacă doriţi ca
vorbitorul să dezvolte o anumită idee, încercaţi să o faceţi
rostind o expresie reflexivă, cum ar fi : "aţi spus...", "aţi
menţionat...", "aţi sugerat anterior..." sau "aţi descris...".
După repetarea ideii, continuaţi cu o întrebare care începe
cu: "cine", "ce", "unde", "când ", "de ce", sau "cum".
Propoziţiile reflexive sunt menite să dea o a două şansă
de a recepţiona ceea ce nu s-a reţinut la prima expunere.
Se permite verificarea înţelegerii corectitudinii mesajului.

10 Nu întrerupeţi Poate că cel mai greu lucru pentru a fi un bun ascultător


vorbitorul este acela de a încerca să nu întrerupă comunicarea.
Chiar şi atunci când vorbitorul face o pauză, nu înseamna
neapărat că a terminat, aşa că fiţi calm. "Ascultarea este
32
un proces de autocontrol!" (A.C. Mumford.)
PREZENTAREA ORALĂ
Pregătire
Când va avea loc ?

Cât de mult trebuie să vorbiţi? Timpul este suficient


pentru subiectul ales?

Unde veţi vorbi?

Cine va fi prezent?

De ce vorbesc tocmai eu?

33
Cum? discurs formal sau un cuvânt introductiv pentru a
provoca alte discuţii? Se vor pune întrebări?
PREZENTAREA ORALĂ
Pregătire

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE ABORDARE


-informaţi-vă asupra nivelului de
cunoaştere, al auditoriului,
-folositi un limbaj adecvat,
A informa sau a descrie -explicaţi semnificaţia cuvintelor
-utilizaţi deducţiile, ordinea cronologică şi
spaţială şi alegeţi cu grijă cuvintele pentru
a descrie lucrurile cât mai precis.
A instrui sau explica -concentraţie asupra demonstraţiei,
de ce lucrurile au loc -cuvintele trebuie să fie alese astfel încât
astfel, de ce anumite să se asocieze cu imagini. De obicei se
etape sunt urmărite în folosesc: ordinea deductivă, cronologică
proces şi de ce sunt sau spaţială. 34
necesare. -concentrare asupra întrebării "de ce?".
PREZENTAREA ORALĂ
Pregătire

OBIECTIVE MODALITĂŢI DE ABORDARE


Structura discursului trebuie să fie foarte
logică - ordinea inductivă poate fi
persuasivă. În concluzie:
a) trebuie să captaţi atenţia auditoriului;
A convinge, a influenţa
b) găsiţi nevoile şi interesele lui;
sau a inspira
c) arătaţi cum puteţi satisface aceste
necesităţi;
d) cereţi o reacţie potrivită sau aprobarea
lui.
Acest mod de a vorbi este mai mult decât o
artă pentru care anumiţi oameni par a se fi
A distra sau a amuza
născut. 35
Fiţi personal şi cât mai firesc!
PREZENTAREA ORALĂ
Dezvoltarea materialului pentru discurs
1 - Gândiţi
2 - Citiţi
3 - Construiţi o schemă
4 – Mijloace vizuale

· Introducerea
· Prezentarea unei idei (probleme) principale ilustrări,
descrieri, motive, cauze, conturarea obiecţiilor
· Concluzia (apel la fapte)

! Această schemă trebuie să fie logică şi sistematizată 36


PREZENTAREA ORALĂ

Pregătirea discursului presupune:


-Precizarea obiectivului
-Ansamblul de informaţii
-Grupul de informaţii
-Trecerea informaţiei în fraza logică
ordinea cronologică
ordinea spaţială
ordinea importanţei
ordinea crescătoare a complexităţii
ordinea descrescătoare a familiarizării
cauză şi efect
ordinea tematică
-Evidenţierea unui plan
37
-Scrierea ciornei
-Editarea ciornei şi a variantei finale
PREZENTAREA ORALĂ
Introducerea

• este necesară o perioadă de pregătire înaintea oricărui discurs

• construiţi-vă un plan de lucru.

• Înainte de-a începe discursul, priviţi pentru scurt timp notiţele şi


eventual alte instrumente de lucru ajutătoare.

• organizaţi-vă spaţiul de mişcare astfel încât să existe o distanţă


convenabilă între dumneavoastră şi masă, pupitru, podium şi
tablă sau ecranul retroproiector.

• plasaţi notele scrise astfel încât să le puteţi citi fără efort, fără a
38
vă apleca capul prea tare.
PREZENTAREA ORALĂ
Introducerea
•Începeţi discursul imediat ce publicul s-a aşezat,

•Nu folosiţi clişee sau expresii banale ("Am marea plăcere să..“)

•Nu vă scuzaţi.

•Introducerea trebuie să fie originală şi suficient de interesantă.

•Evitaţi să atingeţi părţile esenţiale ale discursului prea devreme -


interesul pentru ideile dumneavoastră ulterioare va scade dacă nu
respectaţi regulile standard ale unei introduceri.

•introducerea nu trebuie să fie prea lungă, păstraţi proporţia


corectă a părţilor unui discurs.(20 / 60 / 20) 39
PREZENTAREA ORALĂ
Încheierea
• Nu divagaţi spre final, şi nu lăsaţi în suspans problemele expuse

• Nu începeţi un "al doilea discurs".

• Nu folosiţi repetiţii. Prezentaţi doar punctele principale dezbătute,

• Nu folosiţi prea multe cuvinte - simbol pentru a delimita discursul, deci


încheierea. Evitaţi expresii ca: "în încheiere...", "în concluzie", "Un alt
lucru doresc să spun, înainte de-a încheia", încheierea trebuie să dea
"rotunjime" discursului.

• Evitaţi să folosiţi notiţele dumneavoastră pentru încheiere.


40
• Învăţaţi cuvintele de încheiere pentru a vă permite să priviţi auditoriul.
PREZENTAREA ORALĂ
mijloace vizuale

· mijloace fixe - tabla neagră sau ecranul alb;


· indicatorul (de exemplu, bagheta metalică telescopică)
· obiecte fizice;
· modele şi experimente;
· retroproiector;
· proiector;
· filme şi video;
∙ videoproiector;
41
· televizor cu circuit închis,
PREZENTAREA ORALĂ
mijloace vizuale
Principii generale:

impactul vizual - pentru că ele folosesc cele mai eficiente canale de


comunicare, ajutând auditoriul să privească spre imagini care
pot fi mult mai sugestive decât cuvintele;

manevrabilitate - pentru că ele pot fi utilizate să "transporte"


mesajul pentru a fi preluat de ascultător şi, în acelaşi
timp, ajută ascultătorul să-l recepţioneze şi să-l înţeleagă.
Utilizarea lor
- incorectă poate produce o discontinuitate a discursului, distrugerea
atenţiei, inflexibilitate şi cel mai adesea, confuzie, întregul efort al
vorbitorului poate fi anulat. 42
- corectă salvează o mare parte din timp, subliniază esenţialul,
activează interesul şi stimulează reţinerea mesajelor.
PREZENTAREA UNEI LUCRĂRI / PROIECT
ÎN FAŢA UNEI COMISII

Scopul principal este structurat pe două direcții:

• realizarea unei prezentări cu caracteristicile:


claritate, simplitate, atractivitate

• susținerea lucrării prin aplicarea noțiunilor de


comunicare interpersonală: verbală și nonverbală.

43
Speech

-reprezintă lista ideilor de bază, ordonate cronologic şi


logic, care urmează a fi prezentate în faţa comisiei.
-este o sinteză pregătită de candidat în scopul ordonării
ideilor, a accentuării aspectelor mai importante, a scoaterii
în evidenţă a concluziilor respectiv a contribuţiilor.

44
Speech
-este un material de sine stătător în cadrul căruia se găsesc:
• titlul lucrării și numele autorului /autorilor,
• obiectivul / scopul lucrării (eventual cuvinte cheie),
• cuprinsul / structura lucrării,
• conținutul lucrării,
• modul de analiză / cercetare / documentare / modelare / calcul
statistic / etc.,
• probleme / obstacole în atingerea scopului,
• modul de rezolvare a problemelor propuse,
• principalele concluzii / rezultate, 45

• contribuții.
RECOMANDĂRI PENTRU REALIZAREA
PREZENTĂRII PPT

•Structura prezentării slide-urilor să fie unitară (font, trecere de la o


pagina la alta, etc)
•Ultimul slide – este primul slide – timp în care candidatul poate
mulțumi pentru atenție
•Informația de pe diapozitive / slide-uri NU se citește.
•Dacă se utilizează pointeri / laser pointer – nu se folosesc în exces,
ci doar pentru a marca esențialul, iar amplitudinea mișcărilor este
mică.
•Candidatul va avea orientarea către comisie, cu care va păstra
46
contactul vizual aprox. 70% din timpul alocat prezentării.
RECOMANDĂRI PENTRU REALIZAREA
PREZENTĂRII PPT

•Pe fiecare pagină / slide de prezentare se poate atașa o siglă dar nu


mai mult de 1 / 10 din dimensiunea paginii
•Paginile / slide-urile nu vor conține mult text, maxim 8 – 10 rânduri cu
un număr maxim de 7 cuvinte / rând
•Fonturile recomandate sunt cele Sans Serif (Arial, Calibri, Tahoma,
etc.) și nu multe tipuri / dimensiuni

47
RECOMANDĂRI PENTRU REALIZAREA
PREZENTĂRII PPT

•Contrastul între culoarea de fond și a caracterelor să fie potrivită


pentru o vizionare plăcută
•Utilizarea animațiilor - doar dacă prin aceasta se contribuie la o bună
înțelegere a elementelor din prezentare / lucrare
•Modul de trecere de la o pagină la alta să fie limitat la maxim 2
variante

48
49
O PREZENTARE NEREUSITA:

 Nepregatita

 Nu foloseste corect mijloacele vizuale

 Prea mult material

 Monotonie

 Nefocusare / neconcentrare

50
O PREZENTARE NEREUSITA:

Citirea textului de pe sliduri 62%


text prea mult / dificil de citit 47%
culoarea background / font nepotrivita 42.60%
propozitii fara bullets 39.10%
animatii in exces 24.80%
diagrame prea complexe 22.20%

51