Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Teologic Adventist „Ștefan


Demetrescu”, București
DISCIPLINA: Economie
CLASA: a XI-a A
DATA: 24.05.2018
ANUL ȘCOLAR: 2017-2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Piața. Mecanismul concurențial
TEMA LECȚIEI: Prețul
PROFESOR: Bîlbîie Abigaela
FACULTATE: Marketing

Obiective specifice:
 O1 – Elevii vor fi capabili să definească noțiunea de preț, preț de echilibru,
venituri reale, subvenții.
 O2 – Elevii vor putea să explice modul în care cererea și oferta influențează
prețul pieței;
 O3 – Elevii vor fi capabili să dea exemple de factori care influențează
modificarea prețului de echilibru în timp;
 O4 – Elevii vor fi capabili să calculeze prețul de echilibru și să explice
importanța lui;
 O5 – Elevii vor putea să explice noțiunea de exces de cerere și noțiunea de
exces de ofertă și să dea exemple din viața reală;
Obiective cu efect asupra personalității:
 Cognitive: să asimilez noțiunile teoretice învățate și să își dezvolte
competențe specifice gândirii economice;
 Afective: satisfacția de a ști, de a răspunde, de a aplica, de a avea
informația;
 Psiho-motorii: dezvoltarea înțelegerii modului în care funcționează
cunoștințele teoretice în piața reală;
Metode și mijloace didactice: dezbaterea, problematizarea și expunerea.
Materiale didactice: Fișă de lucru – prețul de echilibru, Aplicația 1 –
Calcularea prețului și cantității de echilibru
Loc de desfășurare: Sala de clasă
Durata: 50 minute
Bibliografie: Economie, Clasa a XI-a, Gavrilă, D., Ghiță, P.T. și Popescu, C.,
Editura Economică, 2006
Etapele Activitatea Activitatea Metode Mijloace Obiectiv Observați
lecției profesorului elevului i
Moment Creează condițiile Elevul se Conversația Catalog,
organizato- pentru pregătește pix.
ric desfășurarea pentru lecție și
(2-3 min) lecției. Își își verifică
pregătește materialele
materialul didactic necesare.
și vorbește cu Vorbește cu
elevii despre cum profesorul sau
le-a decurs ziua ascultă ce spun
până acum. colegii lui.
Reactualiza- Verifică tema, iar Pregătesc Conversația Caiet, pix
rea în timpul acesta caietele pentru
cunoștințe- încearcă să capteze verificarea
lor învățate atenția elevilor cu temei.
anterior și privire la noua Deschid caietul
captarea lecție, făcând pentru a urmări
atenției paralele cu lecția informația
elevilor cu trecută și prin lecției
privire la acest exercițiu anterioare sau
noua lecție recapitulează cu răspund la
(10 min) elevii și lecțiile întrebările
anterioare. profesorului.

Anunțarea Scrie pe tablă titlul Notează titlul Expunerea Tablă,


noului lecției. Face o lecției și Conversația marker/
conținut scurtă introducere răspund la cretă
(1 min) a noțiunii de preț întrebările
punând întrebări profesorului,
elevilor despre ce eventual își fac
consideră ei că notițe în caietul
înseamnă prețul, propriu.
unde au întâlnit
noțiunea de preț și
de ce ar putea fi
prețul important.
Prezentarea Cadrul didactic Ascultă Conversația Caiete O1,O2,
noului prezintă pe larg prezentarea Expunerea Aplicația O3,O4,
conținut și noțiunile profesorului și Prelegerea 1 O5
dirijarea fundamentale din notează în
învățării cadrul lecției. Pe caiete
(25 min) parcurs dă informațiile noi.
exemple din viața Pun întrebări și
reală despre ce răspund la
înseamnă noțiunile întrebările
studiate și în ce profesorului.
contexte se Urmăresc
întâlnesc acestea. rezolvarea
Răspunde la Aplicației.
eventualele
întrebări pe care le
adresează elevul.
Construiește
grafice și imagini
pentru o mai bună
explicare a
noțiunilor și
rezolvă împreună
cu elevul o
aplicație cu privire
la prețul de
echilibru.
Moment Cadrul didactic Răspund la Conversația Caiete
final reia informațiile întrebările Fișa de
(5 min) prezentate, pe profesorului sau lucru
scurt, și întreabă pun întrebări.
despre eventualele Citesc cerințele
nelămuriri. fișei de lucru.
Prezintă elevilor
modul în care ar
trebui să se
rezolve fișa de
lucru și dă câteva
indicii ajutătoare.
Conținut lecție „Prețul”
 Prețul reprezintă reflectarea bănească a valorii bunurilor sau serviciilor și se
formează în mod liber, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.
 Cererea reprezintă nevoia de bunuri sau servicii.
 Oferta reprezintă cantitatea de bunuri sau servicii pe care un agent economic este
dispus să o ofere spre vânzare, într-o anumită perioadă de timp, pentru un anumit
preț.
 Modificarea cererii sau a ofertei, determină schimbarea prețului. Astfel că,
creșterea cererii, determină creșterea prețului, iar o urcare a prețului, determină o
reducere a cererii. De asemenea, la urcarea prețului, cantitatea oferită, de regulă, se
mărește, iar aceasta poate determina o reducere ulterioară.
 Piața de echilibru apare atunci când cantitatea cerută este egală cu cantitatea
oferită.
 Prețul de echilibru (Pₑ) apare atunci când se realizează egalitatea dinte cantitatea
cerută și cea oferită dintr-un anumit produs și este nivelul de preț la care se asigură
cel mai mare volum de vânzări- cumpărări (tranzacții).
 Importanța prețului de echilibru:
1. Relevă condițiile economice recunoscute ca normale pentru producerea
și consumul unui bun.
2. Minimalizează riscul când activitatea producătorilor și consumatorilor
se desfășoară la nivelul prețului de echilibru
3. Cererea și oferta tind să se apropie sau chiar sp fie egale.
 Prețul de echilibru se modifică în timp, din cauză că veniturile cumpărătorului
sau numărul cumpărătorilor crește, va crește și cerea, iar echilibrul se va forma la
un preț și o cantitate superioară.
 Autoritățile publice intervin asupra prețului de echilibru, în mod direct – prin
fixarea anumitor niveluri sau plafoane de preț, sau indirect, prin adoptarea
diferitelor măsuri de politică economică, prin care se urmărește reducerea sau
stimularea cererii sau a ofertei.
 Venituri reale – cantitatea totală de bunuri marfare pe care agenții economici o
pot achiziționa cu veniturile bănești.
 Exces de cerere – partea cererii care depășește cantitatea oferită.
 Exces de ofertă – partea de ofertă care depășește cantitatea cerută.
 Subvenții – sume acordate de stat de la buget, cu titlu gratuit și nerambursabil,
unor agenți economici (producători sau consumatori) pentru a-i stimula să producă
anumite bunuri sau să facă față creșterii prețurilor.
Aplicația 1
Pe piața bunului „x” cererea se exprimă prin funcția Cₓ=30-Pₓ, iar oferta prin
funcția Qₓ = 2Pₓ + 9 (unde Pₓ este prețul la care se efectuează tranzacțiile).
Determinați prețul și cantitatea de echilibru pentru bunul „x”.

Rezolvarea problemei:
Cₓ = 30 - Pₓ
Qₓ = 2Pₓ + 9
_____________
Pₓ = ?, Cₓ = ?
Trebuie să aflăm, prima dată, prețul de echilibru - Pₓ
Deoarece spuneam anterior, că prețul de echilibru se formează atunci când cererea
și oferta sunt egale =˃ Cₓ = Qₓ
=˃ 30 - Pₓ = 2 Pₓ + 9 =˃ 30 – 9 = 2 Pₓ + Pₓ =˃ 21 = 3 Pₓ =˃ Pₓ = 7 (prețul de
echilibru)
Cₓ = 30 - Pₓ =˃ Cₓ = 30 – 7 =˃ Cₓ = 23 (cantitate)
Fișă de lucru
1. Ce este prețul de echilibru?

2. Explicați, prin cuvinte proprii, cum pot interveni autoritățile în stabilirea


prețului de echilibru.

3. Cererea dintr-un bun este exprimată prin Cₓ = 300 – 1.5Pₓ, iar oferta
acestuia, prin funcția Qₓ = 200 – 4Pₓ. Determinați prețul și cantitatea de
echilibru.
Rezolvarea fișei de lucru
1. Ce este prețul de echilibru?
Prețul de echilibru se formează atunci când cererea este egală cu oferta și est
cel la care se realizează cel mai mare volum de tranzacții pe piață.

2. Guvernul sau autoritățile pot interveni, în mod direct, prin fixarea anumitor
niveluri sau plafoane de preț, sau indirect, prin adoptarea unor măsuri de
politică economică prin care se urmărește stimularea sau reducerea cererii
sau a ofertei.

3. Cₓ = 300 – 1.5Pₓ
Qₓ = 200 – 4Pₓ
_____________
Cₓ, Pₓ = ?

Cₓ = Qₓ =˃ 300 – 1.5Pₓ = 200 – 4Pₓ =˃ 300 – 200 = – 4Pₓ+1.5Pₓ =˃ 100 =


2.5 Pₓ =˃ Pₓ = 100/2.5=˃ Pₓ= 40

Cₓ = 300 – 1.5 Pₓ =˃ Cₓ = 300 – 1.5 x 40 =˃ Cₓ = 300 – 60 =˃ Cₓ = 240