Sunteți pe pagina 1din 44

Ministerul Integrării Europene

Direcţia Cooperare Transfrontalieră

PROGRAMUL ROMÂNIA - UNGARIA


PHARE CBC 2006 / INTERREG IIIA

Formular de Cerere de Finanţare pentru:


Prioritatea: Nr.2

Măsura: Nr. 2.3


Linia de buget – Phare CBC RO 2006/018-446.01.01

Termen limită pentru depunerea cererii de finanţare: 2009

Numele solicitantului: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA

Dosar nr: 3452


(numai pentru uz oficial)
I. 1.PROIECTUL

I. 1. Descriere

I. 1.1 Titlul

Modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite de către Serviciul Public


Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

I.1.2 Localizare

ROMÂNIA, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar,


judetul Bihor, municipiul Marghita
UNGARIA, Regiunea Észak-Alföld, Euroregiunea Bihor – Hajdú-Bihar, judetul Hajdú-
Bihar, municipiul Debrecen

I.1.3 Suma solicitată de la Ministerul Integrării Europene (MIE)

Total costuri eligibile ( Costul Suma solicitată de la MIE % din costul total al
total al proiectului) proiectului

40.000 EUR 20.000 EUR 80 %

În cazurile în care, prin Ghidul Solicitanţilor, se permite finanţarea integrală a acţiunii de către
Ministerul Integrării Europene (România), justificaţi cererea dumneavoastră de a beneficia de
o finanţare integrală justificând că aceasta este esenţială pentru derularea acţiunii.

I. 1.4 Rezumat
2
Maxim 10 rânduri (includeţi informaţii despre (a) scopul acţiunii, (b) grupurile ţintă şi (c)
activităţile principale). Dacă este cazul, indicaţi clar sectorul, domeniul de activitate sau aria
geografică specificată în Solicitarea de propunere de proiecte pentru care se depune
propunerea de acţiune.

Scopul prezentei acţiuni este promovarea şi oferirea de către Primăria municipiului Marghita,
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, a unor servicii de specialitate, de
calitate superioară, la standarde europene, către populaţia municipiului Marghita.

Grupul ţintă al prezentului proiect este reprezentat de angajaţi ai administraţiei publice


locale (32 persoane din cadrul Primăriei municipiului Marghita, Serviciul Public Comunitar
de Evidenţă a Persoanelor, din care 3 cu funcţii de conducere si 29 executanţi, 30 funcţii
publice si 2 contractuali). Aceste persoane formează Serviciul Public Comunitar de Evidenţă
a Persoanelor, fiind responsabile de intreaga activitate de evidenţă a populaţiei din municipiul
Marghita.

Activităţile principale sunt grupate astfel:


1. organizarea unei conferinţe la Marghita, cu participarea unor specialişti in domeniu din
Debrecen, Ungaria, in vederea prezentării experienţelor din România si Ungaria privind
funcţionarea Serviciilor de Evidenţă Informatizată a Persoanelor;
2. crearea unei pagini web a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;
3. organizarea unui schimb de experienţă la Debrecen, Ungaria;
4. crearea unei arhive digitale (introducerea in sistem informatic a actelor de stare civilă din
arhiva instituţiei)
5. editare de publicaţii (broşuri informative).

I.1.5.Obiective
3
Maxim 1 pagină. Descrieţi obiectivele generale şi obiectivele specifice ale acţiunii.

Scopul acestui proiect este promovarea si oferirea de către Primaria Municipiului Marghita,
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, a unor servicii de specialitate, de
calitate superioară, la standarde europene, către populaţia municipiului Marghita. Acest scop
va fi atins prin intărirea colaborării transfrontaliere in domeniul serviciilor de evidenţă a
populaţiei intre municipalitătile Marghita şi Debrecen, din perspectiva aderării Romaniei la
Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007. Scopul imediat al proiectului este imbunătăţirea
relaţiilor dintre cele două administraţii publice locale, prin intermediul activităţilor propuse in
prezentul proiect.

Obiectivul general al proiectului este de a eficientiza activitatea administraţiei publice la nivel


local printr-un transfer de know-how in domeniul serviciilor de evidenţă a persoanelor din
cadrul celor doua oraşe ( Marghita şi Debrecen).

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:


Formarea resurselor umane din cadrul administraţiei publice locale, Serviciul Public Comunitar
de Evidenţă a Persoanelor, printr-un schimb de experienţă (transfer de cunoştinţe şi de exemple
de bună practica) intre cele două servicii (partea maghiara şi cea română) aşa cum s-a întâmplat
şi în municipiul Oradea şi Debrecen în 2007;
Consolidarea relaţiilor existente între cele două instituţii şi iniţierea colaborării şi cooperării
între serviciile specializate pe evidenţa populaţiei din cadrul celor două municipalităţi, ceea ce
va conduce la întărirea şi multiplicarea relaţiilor inter-instituţionale transfrontaliere;
Crearea unei baze de date digitale, informatizate, la care să aibă acces Primaria din Marghita,
dar care sa poata oferi date şi Primăriei din Debrecen (la cerere) şi crearea unei pagini web
pentru o mai buna informare a populaţiei.

Proiectul “Modernizarea şi eficientizarea serviciilor oferite de către Serviciul Public


Comunitar de Evidenţă a Persoanelor”, îşi propune realizarea unui schimb de experienţă,
de know-how şi de exemple de bune-practici în domeniul evidenţei informatizate a
persoanelor în beneficiul şi pentru dezvoltarea administraţiei publice locale.

4
Obiectivul acestui proiect va duce la intărirea capacităţii administraţiei publice de a-şi
imbunătăţi serviciile ,,la ghiseu” oferite pentru cetăţeni, in domeniul specific de evidenţă a
persoanelor.
Atât scopul, cât şi obiectivele generale şi specifice ale proiectului au fost stabilite de comun
acord de către partenerii proiectului.
Implementarea activităţilor descrise în proiect se desfaşoară prin colaborarea dintre cei doi
parteneri principali: Primăria municipiului Marghita si Primăria Autoguvernării locale a
orasului Debrecen, Ungaria, respectiv partenerii români de proiect Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Bihor si Asociaţia Zona Metropolitană Oradea.

I.1.6 Justificare

Maxim 3 pagini. Furnizaţi următoarele informaţii::

(a) Relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului.

Administraţia publică locală din Marghita desfaşoară ample activităţi in domeniul cooperării
transfrontaliere ilustrate prin colaborări susţinute cu organizaţii şi instituţii din Ungaria, în
special cu cele din judeţul Hajdu-Bihar, respectiv Debrecen. Adoptarea unor metode de lucru
conforme standardelor internaţionale şi principiilor moderne de management public, precum
şi schimbul de experienţă cu partenerul maghiar din cadrul proiectului, vor facilita adâncirea
si lărgirea sferei de cuprindere a relaţiilor transfrontaliere.
Acest proiect se incadrează in obiectivul general al programului cross-border pentru anul
2004, respectiv strângerea contactelor dintre populaţia şi comunităţile din zona de graniţă, în
vederea creării unei baze solide pentru dezvoltarea echilibrată a întregii zone. Activităţile
proiectului vor contribui la intărirea relaţiilor transfrontaliere dintre instituţiile publice
implicate, conducând la atingerea obiectivelor proiectului, iar prin aceasta vor contribui la
indeplinirea obiectivului programului.
Scopul proiectului este promovarea de către Primaria municipiului Marghita, Serviciul
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, a unor servicii de specialitate, de calitate
superioara, la standarde europene, către populaţia municipiului Marghita, după modelul ţărilor
membre ale U.E. (respectiv modelul maghiar). Acest scop urmează a fi atins prin intărirea
cooperării transfrontaliere in domeniul serviciilor de evidenţă a populaţiei între cele două

5
oraşe. Scopul imediat al proiectului este imbunătăţirea relaţiilor dintre cele două administraţii
publice locale, prin intermediul activităţilor comune propuse prin proiect.

Obiectivul general al proiectului este de a eficientiza activitatea administraţiei publice la nivel


local printr-un transfer de know-how in domeniul serviciilor de evideţă a persoanelor din cadrul
celor doua oraşe infrăţite (Marghita si Debrecen).

(b) Relevanţa proiectului faţă de priorităţile şi măsurile programului.

Proiectul se încadrează in Prioritatea nr. 2: Promovarea cooperării in scopul facilitării


integrării pieţelor şi consolidării coerenţei între structurile locale, Masura 2.3.:
Incurajarea cooperarii dintre instituţii şi comunităţi (proiecte de tipul ,,people to people”).
Astfel, proiectul se incadreaza perfect in obiectivul specific al acestei măsuri: încurajarea
stabilirii contactelor şi cooperării transfrontaliere la nivel regional şi local, în domeniul
construcţiei instituţionale. Activitatea specifică nr. 2 finanţată prin această măsură este:
sprijinirea cooperării între instituţii, construcţia institutională comună, transferul de cunoştinţe
şi experienţă în diferite sectoare, concentrându-se în special pe problemele legate de
integrarea europeană. Proiectul propus se suprapune acestui set de activităţi prin activităţile
sale proprii, intrucât sprijină, stimulează şi încurajează cooperarea transfrontalieră
interinstituţională (între Primăria municipiului Marghita si Primăria Debrecen), prin transfer
de cunoştinţe, experienţe şi exemple de bună-practică într-un domeniu specific cu caracter
european (problematica evidenţei informatizate a persoanelor in spaţiul U.E. este o temă de
interes general, atât pentru ţările membre, cât şi pentru statele candidate, deoarece, acestea din
urma trebuie sa-şi armonizeze modul de organizare şi funcţionare a serviciilor specializate, cu
modelul european). Aici intervine si problematica liberei circulaţii a persoanelor in spaţiul
Schengen, spaţiul european, şi nevoia unei evidenţe in domeniu. Cooperarea inter-
instituţională transfrontalieră este încă insuficient dezvoltată, conform cadrului general al
programului Phare CBC 2004-2006. Acesta este un punct slab al regiunii. Din acest motiv,
instituţiile aflate în zona de graniţă trebuie să-şi conjuge toate eforturile pentru a depăşi acest
impediment care separă două state vecine.

(c) Identificarea necesităţilor şi constrângerilor percepute în regiunea vizată.

6
Municipiul Marghita face parte din binecunoscuta zonă etnografică Ţara Crişurilor, un spaţiu
delimitat de bazinul superior al Văii Crasna la Nord, Culmile Plopişului, munţii Vlădeasa şi
munţii Bihorului la est, munţii Zărandului la sud şi frontiera cu Ungaria la vest. Municipiul
are o populatie de aproximativ 18.650. În ultimii ani, economia Marghitei s-a diversificat,
combinând activităţile industriale cu cele comerciale. Oraşul este pe locul doi în economia
judeţului Bihor, după municipiul Oradea. Ramura de bază în economia oraşului este industria.
Industria uşoară are vechi tradiţii în Marghita. Numeroase firme producătoare de confecţii
textile şi încălţăminte, care oferă locuri de muncă pentru circa 4.000 de oameni din oraş şi
împrejurimi, lucrează cu parteneri din Italia, Germania şi Franţa. Un mare număr de bărbaţi
muncesc în industria petrolului, la sondele şi instalaţiile din împrejurimile Marghitei. Rata
şomajului este destul de mică, de numai circa 2%. De asemenea dispune de o universitate
infiinţata în anul 2005 şi anume o filială a Universitaţii de Vest Vasile Goldiş din Arad care
este în plină expansiune şi dispune de cinci facultăţi şi anume: Ştiinţe juridice, Ştiinţe
economice, Ştiinţe umaniste, politice şi administrative (unde există specializarea de
Administraţie Publică ), Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei şi Facultatea de Inginerie atrăgând
sudenţi din toată zona de nord-vest.
Europa unită este în primul rând o Europă a regiunilor. În acest context, dezvoltarea regională
a fost şi este percepută drept o problemă prioritară la nivel european, bucurându-se de o
atenţie deosebită şi în cadrul negocierilor de aderare cu Romania. Aceasta deoarece de gradul
de satisfacere a nevoilor, fie ele economice, sociale sau de alta natură, ale comunităţii
abordată la nivel regional, va depinde succesul eforturilor de integrare şi post-integrare. Rolul
pe care administraţia publică în general, cea locală în special, îl are în această direcţie este
crucial. Ea trebuie să funcţioneze ca un sprijin, un partener al comunităţii, să ofere un cadru
propice dezvoltării şi nu să constituie un obstacol in calea ei. Aderarea la Uniunea Europeana
a acordat o noua dimensiune, mult largită, activităţii instituţiilor din acest sector. În baza
principiului subsidiaritătii si al descentralizării, implementarea politicilor europene a căzut în
primul rând în sarcina administraţiei publice locale. În general, gestionarea vieţii intregii
comunitaăţi se va constitui intr-o mai mare masură intr-un atribut al instituţiilor publice de la
nivel local.
Această perspectivă a determinat acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării instituţionale in
România. Rapoartele de ţară ale Comisiei si a Parlamentului European insistă asupra
necesitaăţii sporirii eforturilor in ceea ce priveşte intarirea capacitatii administrative. Aceste
recomandări sunt cuprinse în Conceptul Dezvoltării Regionale adoptat de Consiliul Naţional
de Dezvoltare Regională in luna martie 1999, la nivel de principiu strategic de dezvoltare

7
regională la nivel naţional. Abordarea din punctul de vedere al analizei SWOT a regiunii
frontaliere de vest în cadrul Strategiei de dezvoltare regională elaborată in 1999, relevă printre
punctele slabe şi experienţa mai redusă în domeniul politicilor regionale şi a cooperării
transfrontaliere, inclusiv a implementării acestora in raport cu partea maghiara. Principiul,
dezvoltat şi adaptat condiţiilor actuale, se regăseste in Planul de dezvoltare regională 2000-
2002 a Regiunii VI Nord-Vest, care include printre priorităţi Măsura 3.2.2. „susţinerea
programelor de perfecţionare a mecanismelor de funcţionare a administraţiilor locale şi
judeţene”. Argumentul acestei măsuri îl reprezintă necesitatea perfecţionării mecanismelor
de funcţionare a administraţiilor locale prin cresterea capacităţii manageriale a factorilor de
decizie de la nivel local şi prin programe de instruire a funcţionarilor publici. Pe plan local,
intărirea capacităţii instituţionale a fost de asemenea identificată drept factor esenţial în cadrul
Strategiei de dezvoltare durabila pe termen mediu si lung a Municipiului Marghita -
Agenda 21 Locala.
Strategia Guvernului privind Accelerarea Reformei în Administraţia Publică stipulează
faptul că, incepand cu 1990, crearea unui sistem modern şi eficient de administraţie
publică a fost considerată o prioritate pentru Guvernul României. Una dintre cauzele care
au determinat imposibilitatea aplicării unei reforme reale în administraţia publică a fost
lipsa de pregatire a funcţionarilor publici pentru a răspunde cerinţelor şi exigenţelor ce
decurg din schimbarea rapidă a mediului. Astfel, reforma administraţiei publice trebuie să
capaciteze interesul funcţionarilor publici pentru schimbare şi modernizare. Scopul
reformei administraţiei publice la nivel local este de a crea administraţii capabile să-ţi
indeplinească funcţiile de aşa maniera încât să pregătească condiţiile şi să asigure
dezvoltarea economică, socială şi organizatională intr-un anumit spatiu.
Până la ora actuala, au aparut noi reglementări care au drept scop creşterea transparenţei
administraţiei publice şi alinierea la standardele europene privind calitatea serviciilor oferite
cetateanului. Însă adoptarea normelor juridice nu asigură automat şi rezolvarea problemelor la
care acestea încearcă să răspundă.
Astfel, conform Analizei privind calitatea serviciilor publice in relaţia directă
administraţie – cetăţean, urmatorii factori sunt consideraţi de către cetăţeni, ca motive
principale ale disfuncţiilor in relatia lor cu instituţiile:
- modul general de organizare a sistemului de comunicare (birocraţie excesivă şi lipsă de
transparenţă);
- modul de organizare a relaţiilor cu publicul;
- imperfecţiunile sistemului juridic;

8
Pe de altă parte, in acelaşi document, reprezentanţii instituţiilor identifică principalele cauze de
disfuncţionalitate ca fiind urmatoarele:
- nivelul scăzut cantitativ şi calitativ al informaţiilor deţinute de către oameni pentru a-şi
soluţiona problemele;
- capacitatea redusă a instituţiilor de popularizare şi mediatizare a serviciilor prestate si a
informaţiilor necesare;
- volumul mare de activităţi în raport cu numărul de personal.
Problemele identificate la nivelul întregii ţări privind administraţia, sunt:
- birocraţia excesivă;
- durata mare şi condiţiile de asteptare la ghiseu;
- lipsa organizării eficiente de ghiseu;
- lipsa unei informări complete privind serviciile publice.
Una dintre axele prioritare prevazută în Strategia de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest pentru 2004-2006 este crearea societăţilor informaţionale la care se adaugă şi
dezvoltarea resurselor umane. Un obiectiv al acestei strategii este, printre altele, crearea de
reţele parteneriale. Strategia de dezvoltare pentru anul 2007-2013 cuprinde, ca si prioritate,
conectarea la reţelele europene. Ca şi sector prioritar, pentru judetul Bihor este tehnica de
calcul, prioritate stabilită prin punctul 5 din Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii
Nord – Vest pentru perioada 2007-2013.
În ,,Profilul Socio – Economic al Regiunii de Nord – Vest”, în cadrul Analizei SWOT, ca
şi punct tare apare includerea judeţelor regiunii în euroregiuni transfrontaliere. Însă ca şi
punct slab este menţionată insuficienţa activităţilor concrete în cadrul acestor euroregiuni.
Tot puncte slabe sunt considerate: resursa umană necorespunzător pregatita la nivelul
administraţiei publice locale, lipsa unei culturi a parteneriatului, formarea continuă redusă.
În cadrul Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, ca şi
acţiune prioritară în domeniu pentru România, este precizată informatizarea serviciilor
publice care au ca beneficiari cetăţenii. Acesta în perspectiva creării unui program integrat de
e-Administratie pentru toate instituţiile publice, pentru ca acestea să se poată angaja în
cooperarea informaţională.
Unul dintre obiectivele prioritare ale Guvernului României are in vedere implementarea
societăţii informaţionale, aceasta fiind o componentă esenţială a programului politic şi
economic de dezvoltare şi o condiţie majoră pentru integrarea României în structurile
europene. La nivelul Guvernului României s-a aprobat Strategia naţională pentru
promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale precum şi

9
Strategia Guvernului privind informatizarea administraţiei publice. Au fost aprobate mai
multe legi în domeniu referitoare la semnătura electronică, comerţul electronic, protecţia
datelor personale şi accesul liber al publicului la informaţie, se modernizează sistemul de plăţi
şi creşte accesul la Internet.
Aşadar, obiectivele e-Europe sunt de maximă importanţă nu numai pentru ţările
membre UE, ci şi pentru ţările din Europa Centrală şi de Est candidate la aderare. Ritmurile
de dezvoltare şi utilizare a tehnologiei informaţionale în toate sectoarele economico-sociale
vor influenţa în mod direct ritmul procesului de integrare europeană şi vor oferi totodată noi
oportunităţi de depăşire a dificultăţilor întâmpinate de ţările în plin proces de reformă.
Motivele principale ale cooperării transfrontaliere româno-ungare, în special după 1990, sunt:
• transformarea frontierelor din linie de separare, intr-un loc al comunicării intre
vecini;
• depăţirea prejudecăţilor reciproce şi a animozităţilor dintre oameni;
• stimularea creşterii economice şi a dezvoltării şi îmbunăăţtirea standardului de
viaţă;
• stimularea cooperării inter-instituţionale şi a schimburilor de experienţă;
• eliminarea decalajelor sau discrepanţelor de dezvoltare (economică sau
instituţională) dintre regiunile Uniunii Europene;
• accelerarea apropierii faţă de standardele Uniunii Europene, în vederea integrării
cât mai rapide a ţării noastre în această structură suprastatală.
Proiectul este orientat în primul rând înspre dezvoltarea capacităţii instituţionale.

(d) Lista grupurilor ţintă şi estimarea numărului beneficiarilor direcţi şi indirecţi.

Grupul tinţă al prezentului proiect este reprezentat de angajaţi ai administraţiei publice


locale. Beneficiarii direcţi sunt 32 persoane din cadrul Primăriei municipiului Marghita,
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, din care 3 cu funcţii de conducere şi
29 executanţi. (30 funcţii publice şi 2 contractuali). Aceste persoane formează Serviciul
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, fiind responsabile de întreaga activitate de
evidenţă a populaţiei din municipiul Marghita (stare civilă şi evidenţă a persoanei). De
asemenea, tot beneficiari direcţi vor fi aproximativ 10 angajati ai Serviciului de Evidenţă a
Populaţiei din Debrecen care vor participa direct la activităţi. Beneficiarii indirecţi ai
proiectului sunt aproximativ 30.000 de locuitori de pe partea româna a graniţei, dintre care
18.000 din municipiul Oradea, iar restul din comunele învecinate (cele 13 de comune

10
arondate Primăriei Marghita pentru a le deservi în ceea ce priveşte evidenţa populaţiei). De
asemenea, tot beneficiari indirecţi vor fi acei cetăţeni (români sau străini) care solicită
documente sau informaţii Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor (de exemplu,
persoane cu cetăţenie străina dar care isi caută rude in România, respectiv Marghita, sau
persoane cu dubla cetăţenie care au înca nevoie de acte sau informaţii din oraşul natal).

(e) Motivele alegerii grupurilor ţintă şi a activităţilor.

Grupul ţintă a fost identificat având în vedere caracteristicile organizatorice ale instituţiilor
vizate. Instituţiile publice locale sunt singurele autorităţi care prestează şi oferă servicii de
evidenţă a populaţiei şi de stare civilă. De asemenea, funcţionarii care işi derulează activitatea
la primăriile din Zona Metropolitană au fost alesi în vederea multiplicării rezultatelor şi a
lărgirii ariei de impact a proiectului. Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei
funcţionează intr-o formulă nouă, un model european, incepând cu anul 2005, de aceea fiind
necesară cunoaşterea serviciului omolog din Ungaria. Fiind un serviciu care are relaţii cu
publicul, trebuie să se ridice la nivelul calitativ din U.E.
Activităţile au fost alese în aşa fel încât, să corespundă atât obiectivelor programului, cât şi
obiectivelor proiectului. Prin activităţile alese, se va întări cooperarea transfrontalieră la nivel
instituţional, se va imbunătăţi modul de organizare şi functionare al Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Populaţiei (SEIP), se vor multiplica căile de informare a cetăţenilor
privind serviciile oferite în domeniul vizat. Partea de conferinţă şi de schimb de experienţe,
acoperă atât latura teoretică, cât şi cea practică a problematicii dezbătute. Crearea paginii web
şi tipărirea şi furnizarea către cetăţeni a publicaţiilor duc la o mai buna informare a
locuitorilor, iar crearea arhivei digitale va aduce serviciile oferite de către SEIP la nivelul
standardelor europene. În conformitate cu regulile şi practicile Uniunii Europene, cele două
conferinţe (de lansare şi de încheiere a proiectului) vor promova întreaga activitate derulată in
cadrul proiectului. Considerăm că, prin activităţile propuse în cadrul prezentei aplicaţii, se vor
atinge cel mai bine, direct şi fără costuri prea mari, obiectivele proiectului.

(f) Relevanţa proiectului pentru grupurile ţintă.

Principiile care guverneaza administraţia publică la nivel european sunt: transparenţa,


responsabilitate, predictibilitate, adaptabilitate şi eficienţă. Se urmăreşte aplicarea acestor
principii şi în administratia publică locală din judeţul Bihor.

11
Acest proces va contribui la eficientizarea activităţii în cadrul Primăriei municipiului
Marghita şi la sporirea calităţii serviciilor oferite de către această instituţie către cetăţeni. De
asemenea, se va intări cooperarea cu Primăria Debrecen, se vor încuraja contactele personale
între cele două servicii de evidenţă a persoanei, iar acestea vor cunoaste modul de organizare
şi funcţionare al celor două servicii omoloage. Iar instituţiile partenere de pe partea română,
vor putea iniţia colaborări cu partea maghiară implicată în proiect.

I.1.7 Descrierea detaliată a activităţilor

Maxim 9 pagini: Includeţi titlul precum şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi care
urmează a fi realizată în vederea obţinerii de rezultate, specificând (unde este cazul), rolul
fiecărui partener în cadrul activităţilor. În acest sens, descrierea detaliată a activităţilor nu
trebuie confundată cu planul operaţiunii (a se vedea 1.9).

Activităţile proiectului sunt următoarele:


1. organizarea unei conferinţe dedicate lansării proiectului;
2. organizarea unei conferinţe la Marghita, cu participarea unor specialişti în domeniu din
Debrecen, Ungaria, în vederea prezentării experienţelor din România şi Ungaria privind
funcţionarea Serviciilor de Evidenţă Informatizată a Persoanelor;
3. crearea unei pagini web a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;
4. organizarea unui schimb de experienţă la Debrecen, Ungaria;
5. crearea unei arhive digitale (introducerea în sistem informatic a actelor de stare civilă din
arhiva instituţiei)
6. editare de publicaţii (broşuri informative);
7. organizarea unei conferinţe pentru incheierea proiectului, evaluarea lui, şi diseminarea
rezultatelor.

1. Dupa semnarea contractului cu Autoritatea Contractantă, Primăria municipiului


Marghita, împreună cu partenerii proiectului, va organiza la Marghita o conferinţă prin care
va anunţa câştigarea aplicaţiei, şi va informa asupra scopului, obiectivelor, grupului ţintă,
beneficiarilor, activităţilor şi rezultatelor scontate ale proiectului. La conferinţă vor participa
mass-media locale, atât din presa scrisa, cât şi din audio-vizual. Conferinţa se va organiza în
Sala Mare a Primăriei Marghita, fiind susţinută de către persoane din conducerea instituţiei,

12
managerul şi coordonatorul de proiect, invitaţi din partea partenerului maghiar şi a celor
români. De asemenea, vor fi invitate şi alte persoane reprezentând instituţii co-interesate, cum
ar fi: Poliţia municipiului Marghita, Administraţia Social Comunitară Marghita, Direcţia de
Sănătate Publică Bihor, Direcţia de Statistică Bihor, Consiliul judeţean Bihor, reprezentanţi ai
comunelor din Zona metropolitană Oradea. Partenerilor maghiari li se va rambursa drumul pe
ruta Debrecen – Marghita – Debrecen.

2. Conferinta va avea loc intr-o sala pusă la dispoziţie de către Aplicant, adica Primăria
municipiului Marghita, pe durata a două zile. La pregătirea conferinţei participă membrii
echipei de proiect şi personal din partea partenerului, având urmatoarele atribuţii: implicare în
organizarea conferinţei, culegerea de date şi informaţii necesare, invitarea şi asigurarea
participării specialiştilor, atât din municipiul Marghita, cât şi din Ungaria (specialiştii Primăriei
Debrecen pe probleme de evidenţă a persoanei). În prima zi se vor prezenta experienţele
partenerului din Ungaria, obstacolele pe care le-a întalnit în adoptarea noului model de Serviciu
de Evidenţă Informatizată a Populaţiei, dar şi avantajele unui asemenea serviciu, şi a bazei de
date pe care o utilizează. Se vor discuta probleme specifice, cum ar fi: numarul de cereri
(solicitări) înaintate departamentului, numărul de reclamaţii, dar şi timpul şi modalitatea de
eliberare a documentelor de stare civilă şi evidentţă a persoanei, probleme deosebite cu care se
confruntă cele două parţi, numărul angajaţilor şi modul zilnic de lucru. La conferinţă se
preconizează că vor participa aproximativ 50 de specialişti (cam 10 din Debrecen şi 40 din
judeţul Bihor). Vor fi invitate şi 10 persoane angajate ale unor primării din judeţul Bihor, aflate
la Graniţa cu Ungaria (de exemplu: Cefa, Borş, Biharea, Girişu de Criş, Valea lui Mihai),
primarii comunelor din jurul oraşului Marghita, dar şi reprezentanţi ai comunelor din ZMO care
se ocupă in activitatea lor zilnică cu problemele legate de starea civilă. Va fi un transfer de
know-how între cele două instituţii. În cea de-a doua zi, conducerea SEIP vor însoţi delegaţia
maghiară într-o vizită de lucru la sediul serviciului. Scopul acestei vizite este acela de a arată
delegaţiei maghiare unde şi cum funcţionează evidenţa populaţiei în oraşul Marghita, cum este
organizat. Delegaţia maghiară va fi insoţită şi de către translator. Programul conferinţei şi
materialele prezentate vor fi stabilite de comun acord de către toţi partenerii proiectului.
Conferinţa se va incheia cu administrarea unui chestionar.

Menirea acesteia este de a oferi cadrul unui transfer de know-how între instituţii ale
administraţiei publice de pe cele două parţi ale graniţei.

13
În etapa de pregătire a acestei conferinţe se vor trimite invitaţiile şi se va solicita
confirmarea participării, se vor face rezervările la hotel de 3 stele. Vor fi prezente persoane
din conducerea Primăriei municipiului Marghita, dar şi din conducerea Primăriei Debrecen.
Această conferinţă va reprezenta un schimb de informaţii la nivel instituţional, între
instituţiile care au adoptat sau care urmeaza să adopte modelul european de funcţionare al
Serviciului de Evidenţă Informatizată a Populaţiei. Ea va fi utilă pentru cunoaşterea
dificultăţilor întâmpinate, dar şi a avantajelor funcţionării acestui sistem informatizat.
Conferinţa se va adresa în primul rând Primariilor Marghita şi Debrecen, dar şi altor autorităţi
ale administraţiei publice locale din zona de graniţă care desfăşoara activităţi de stare civilă şi
care vor fi prezente.

Participanţilor din Ungaria li se asigură prin diurna acordată, cazare timp de o noapte
la hotel de 3 stele, masa şi separat, drumul pe ruta Debrecen – Marghita - Debrecen.

3. Crearea unei pagini web a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.


De aceasta activitate se va ocupa o firma specializată. Pagina va conţine, pe langa însemnul şi
denumirea finanţatorului (U.E.) şi cele ale beneficiarului, titlul proiectului şi programul prin
care a fost finanţat, următoarele date / informaţii: sediul serviciului, programul de lucru,
organigrama, personalul angajat, regulamentul de organizare si functionare, atributiile,
serviciile oferite, procedurile si documentele necesare in vederea obţinerii, schimbării, etc,
unor acte, formularele / cererile tip (care vor putea fi descărcate), etc. În plus, noul site va
avea şi o rubrică interactivă special destinată cetaţenilor care vor să facă sugestii sau să pună
întrebări (o adresa de e-mail a instituţiei). De asemenea, va contine şi o scurtă prezentare a
proiectului prin care s-a obţinut finanţarea. Vor exista poze realizate in cadrul proiectului, dar
şi imagini privind activitatea de birou. Alte detalii privind structura paginii vor fi stabilite de
comun acord, respectând normele în vigoare, împreună cu firma de specialitate. Anumite
informaţii cuprinse pe această pagina vor fi traduse şi prezentate şi în limba maghiara. Site-ul
va conţine şi o interfaţă de administrare, protejată prin parolă, care va permite personalului să
modifice informaţiile din site, în orice moment, fără a necesita cunoştinţe avansate de operare
a calculatorului.

4. Pentru a completa instruirea grupului vizat, se va realiza o vizită la Debrecen, prilej


pentru un schimb de experienţă şi bune-practici cu partea maghiară. Se va lua contact cu
modalitatea de organizare şi funcţionare a instituţiilor administraţiei publice din Ungaria, în

14
special Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei, identificându-se posibile solutii
pentru întărirea cooperării transfrontaliere. Aceasta va reprezenta partea practică a proiectului.
Specialiştii români vor fi îndrumaţi pe perioada stagiului din Debrecen de către angajaţii
Primăriei din acest oraş. Acest model de organizare a serviciilor de evidenţă a populaţiei este
un model european, pe care Ungaria l-a adoptat acum câţiva ani. În ţara vecină acest serviciu
este deja funcţional, pe când în România acum este în curs de organizare. De asemena,
serviciul din Debrecen are atribuţii şi în alte domenii, comparativ cu serviciul din Marghita,
cum ar fi: diferite sarcini privind paşapoartele, acordarea cetăţeniei, cărţile de muncă,
permisele de conducere, certificatele individuale de antrepriză. În acest caz, specialiştii din
Debrecen care vor fi insărcinaţi cu îndrumarea stagiului, vor prezenta şi acest sector
funcţionarilor din Marghita. Stagiul se va incheia cu administrarea unui chestionar de
cunoştinţe.

Stagiul se va întinde pe o perioada de 5 zile. La această activitate vor participa 5


angajaţi ai Primăriei municipiului Marghita, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor, la care se mai numară şi un interpret (vorbitor nativ de limba maghiară).
Participanţii (in total 6 persoane) vor primi o diurnă, diurnă din care işi vor plăti cazarea şi
masa.

5. Crearea unei arhive digitale (introducerea iîn sistem informatic a actelor de stare
civilă din arhiva instituţiei). În România a fost iniţiat un program de reformă digitala, prin
Legea semnăturii electronice, Legea facturării electronice şi Legea arhivării electronice.
Arhiva electronică reprezintă sistemul electronic de arhivare, împreună cu totalitatea
documentelor în forma electronică arhivate. Această activitate, de creare a unei arhive
digitale, se impune deoarece actele de stare civilă (naşteri, căsătorii, decese) sunt înregistrate
în sistem informatic doar începând cu anul 2001. Introducerea în format electronic a actelor
de stare civilă existente în arhivele instituţiei şi corespunzătoare perioadei 1904 – 2001 ar
aduce importante avantaje, printre care ar putea fi enumerate: reducerea considerabilă a
timpului de eliberare a actelor de stare civilă, simplificarea activităţii ofiţerilor de stare civilă,
asigurarea accesului nelimitat şi în timp real la arhiva a tuturor serviciilor din cadrul primăriei
care folosesc date de stare civilă.
Pentru a avea o imagine de ansamblu cu privire la volumul de muncă implicat trebuie
menţionat faptul că în Arhiva de stare civilă a instituţiei există pentru perioada 1904-2006
urmatoarea bază de documente: 305.958 acte de naştere (din care 40.130 in limba maghiară),

15
118.322 acte de căsătorie (din care în limba maghiară 15.250) şi 213.067 acte de deces (din
care in limba maghiară 40.995). Astfel pentru perioada supusa analizei rezultă un total general
de 637.347 acte , din care 96.375 (adică 15.12% din total) sunt în limba maghiara. Aceste
acte se impune a fi stocate într-un format digital pentru a putea fi accesate cât mai rapid şi
uşor, realizându-se astfel obiectivele urmărite prin Strategia Guvernului privind
informatizarea administraţiei publice şi tinând cont de precizările Ordonanţei de Guvern nr.
84/2001 (privind infiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor). Pentru perioada 2002-2008 arhiva de stare civila a Serviciului de
evidenţă a persoanelor prezintă urmatoarea structură: 26.496 acte de naştere (4.273 în 2002,
4.447 în 2003, 4.696 în 2004, 4.206 în 2005, 4.765 în 2006, 4.109 în 2007 ), 9.279 acte de
căsătorie (repartizate astfel: 1.518 în 2002, 1.620 în 2003, 1.647 în 2004, 1.545 în 2005, 1.607
în 2006, 1.342 în 2007) şi 16.717 acte de deces (a căror distribuţie anuală este următoarea:
2.861 certificate de deces pentru 2002, 2.847 pentru anul 2003, 2.776 pentru 2004, 2.897
pentru 2005, 2.987 pentru 2006, 2.349 pentru 2007). Pentru ca arhiva digitală ce urmează a fi
realizată să poată fi accesată cât mai uşor se va crea un soft care să permită obţinerea
informaţiei pornind de la anumite „chei de căutare” cum ar fi numele, anul emiterii sau codul
numeric personal pentru actele de dată mai recentă.
Constituirea unei arhive digitale în cadrul Serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor va contribui la fluidizarea accesului la informaţie între cele două instituţii din
Marghita şi Debrecen, realizarea sa fiind impusă şi de volumul mare de documente procesate
(numai la nivelul anului 2007 s-a înregistrat un numar de 18.420 acte diverse, media zilnică
fiind de 72 acte diverse). Ca urmare a implementării acestui sistem informatic, accesul la
arhiva digitală va fi posibil nu numai pentru serviciul din Marghita dar şi pentru serviciul
omolog din Debrecen.
Pentru această activitate de arhivare digitală, Primăria municipiului Marghita intenţionează să
angajeze, pe perioadă determinată, 5 persoane care să efectueze această sarcină (cheltuielile
privind acest personal vor fi suportate de către PrimăriaMunicipiului Marghita, separat, din
bugetul local).
Direcţia de evidenţă a persoanelor din municipiul Marghita, prin biroul de evidenţă a
persoanelor deserveşte populaţia din 15 de comune limitrofe arondate, până când acestea îşi
vor constitui serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, la nivelul fiecarei
comune. Astfel, de această bază de date vor beneficia şi aceste comune.

16
O solutie de managementul documentelor oferă trei avantaje esentiale: economie de timp,
spaţiu şi resurse umane. Gestionarea şi eficienţa informaţiilor în cadrul oricarei organizaţii
este o activitate complexă şi dificil de realizat, dar reprezintă una dintre bazele funcţionării.
Accesul facil la servicii reprezintă un element cheie al unei administraţii deschise şi
transparente.

6. In cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele tipuri de publicaţii:


• Fluturaş informativ – 5.000 bucăţi. Aceşti fluturaşi vor conţine informaţii legate de
serviciile oferite de către Serviciului de Evidenţă Informatizată a Populaţiei. Astfel,
vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor programul de lucru al serviciului, dar şi
documentele necesare întocmirii diferitelor acte de stare civilă sau evidenţă a
persoanei (certificate de naştere, de căsătorie, de deces, cărţi de identitate sau de
alegător). Aceşti fluturaşi vor fi personalizaţi cu denumirea şi însemnele instituţiei
finanţatoare şi ale instituţiilor participante. Continutul fluturaşilor va fi conceput de
către Serviciul de evidenţă a persoanei.
• Pliante pentru prezentarea proiectului – 50 bucăţi. Pliantele vor avea formatul A4,
pliat in 3, cu două feţe color. Acestea vor conţine date referitoare la scopul,
obiectivele, grupul ţinta, activităţile, rezultatele, partenerii proiectului. De asemenea
va fi evidenţiat finanţatorul proiectului şi programul prin care a fost finanţat. Vor fi
vizibile si însemnele instituţiilor implicate în proiect.
• Mape conferinţă – 50 bucăţi. Aceste mape vor conţine materialele prezentate de către
specialiştii români şi maghiari în cadrul conferinţei de la Marghita. Materialele vor fi
traduse în ambele limbi (română şi maghiară), mapele fiind bilingve. Acestea vor fi
distribuite participanilor.
• Afişe – 20 bucăţi. Afişele vor avea formatul A3, color, cu însemnele instituţiei
finanţatoare şi ale instituţiilor participante. Acestea vor anunţa data şi locul
desfăşurarii conferinţei. 15 bucati vor fi distribuite în cele 15 comune aparţinătoare ale
Zonei Metropolitane, iar restul de 5 bucati vor fi afişate în Marghita.

Ca şi acţiuni pentru vizibilitate, următoarele activităţi vor fi intreprinse:


• 1 bucată Banner simplu, color, plasat în Sala Mare a Primăriei municipiului Marghita
(sală în care se vor desfăşura atât conferinţele de presă din cadrul proiectului, cât şi
conferinţa instructivă). Acest banner va contribui la personalizarea prezentului proiect
şi la o mai bună vizibilitate a U.E.

17
• o emisiune T.V. la un post local de televiziune la care va participa managerul de
proiect, emisiune în cadrul căreia va fi prezentat întregul proiect (scop, obiective,
activităţi, rezultate, impact, parteneri) şi va fi prezentată şi activitatea şi atribuţiile
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor. Emisiunea va fi înregistrată
pe DVD în 3 exemplare.

7. Primăria municipiului Marghita, în colaborare cu partenerii de proiect, în cadrul unei


conferinte de presă organizată la Marghita, va prezenta un scurt rezumat al proiectului,
rezultatele obţinute în urma derulării proiectului, beneficiile şi măsura în care au fost
îmbunătăţite serviciile administraţiei publice locale. La această conferintă de presă vor fi
prezenţi: conducerea Primăriei municipiului Marghita, personalul din cadrul Primăriei implicat
în implementarea proiectului, reprezentanţi ai partenerilor din România şi Ungaria, ai mass-
media locale, invitaţi. La această conferintă va fi şi lansarea oficială a paginii de web, dar şi
prezentarea arhivei digitale. Va fi decontat drumul pe ruta Debrecen – Marghita – Debrecen,
partenerilor din Ungaria.
Va avea loc evaluarea finală a proiectului şi diseminarea rezultatelor. Se vor imparţi şi pliantele
care cuprind informaţiile legate de proiect.
I.1.8 Metodologia

Maxim 4 pagini. Descriere detaliată a:

(a) Metodelor de implementare: Metodele de implementare alese în cadrul prezentului


proiect, în vederea atingerii obiectivelor, sunt: conferinţele, schimbul de experienţă (vizită
de la Debrecen), crearea arhivei digitale şi cea a paginii web. Metodele de implementare
sunt atât de ordin teoretic, cât şi practic.
Fiecare dintre activităţile propuse, contribuie la atingerea scopului proiectului, a obiectivului
general şi a obiectivelor specifice. Astfel, activităţile 2 şi 3 (conferinţa de la Marghita şi
schimbul de experienţă de la Debrecen) contribuie la îndeplinirea primului obiectiv specific
(formarea resurselor umane). Activităţile 1, 2, 4 şi 7 (conferinţa de lansare a proiectului,
conferinţa de la Marghita, schimbul de experienţă de la Debrecen şi conferinţa de inchidere a
prioiectului) duc la atingerea celui de-al doilea obiectiv specific (consolidarea relaţiilor
transfrontaliere). Activităţile 3 şi 5 (crearea paginii web şi a arhivei digitale) contribuie la
îndeplinirea ultimului obiectiv specific (informatizare şi informare). Activităţile 1, 3, 6 şi 7

18
(conferinţa de lansare a proiectului, crearea paginii web, editarea de publicaţii şi conferinţa
finală a prioiectului) au rolul de a promova întregul proiect.
Ansamblul acestor activităţi duc la atingerea obiectivului general al proiectului (eficientizarea
activităţii administraţiei publice) şi la îndeplinirea scopului acestuia (servicii publice la
standarde europene).
De asemenea, îndeplinirea obiectivelor prin activităţile propuse, conduc spre rezultatele şi
impactul aşteptat (intărirea cooperării transfrontaliere, perfectionare organizaţională,
imbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii).
Proiectul parcurge următoarele etape:
 iniţierea / lansarea proiectului şi incheierea contractelor;
 planificarea proiectului;
 implementare;
 urmărire si îmbunătăţire;
 finalizare.

(b) Motivelor pentru alegerea metodologiei propuse

Metodele propuse prin prezentul proiect au fost alese luând în considerare nevoile grupului
tintă, dar şi cele ale beneficiarilor.
Din punct de vedere pedagogic, schimbul de experienţă (a vedea la faţa locului cum
funcţionează o instituţie similară), este foarte util, iar gradul de învăţare este mult mai ridicat
decât în cazul unor prezentări teoretice. Conferinţa de la Marghita la care vor participa
specialişti în domeniu (şi materialele publicate) vor veni în completarea acestui exerciţiu
practic. Crearea paginii web va contribui la creşterea transparenţei activităţii administraţiei vis-
a-vis de cetăţeni, va creşte capacitatea de mediatizare a serviciilor de evidenţă a persoanei şi va
populariza proiectul. Crearea arhivei digitale va imbunatăţi calitatea serviciilor oferite şi le va
ridica la standardele europene în domeniu, dar aceste vor fi conforme şi cu legislaţia
româneasca în domeniu.

(c) Modului cum intenţionează proiectul să continue un proiect anterior (dacă este cazul).

Dezvoltarea capacităţii instituţionale reprezintă o preocupare constantă pentru instituţile


administraţiei publice locale din Marghita. La nivelul Primăriei Municipiului Marghita în
fiecare an aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor materiale sunt destinate perfecţionării

19
personalului, în special prin cursuri organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin
Institutul Naţional de Administraţie (INA). În acelaşi sens, Primăria a incheiat un Acord de
cooperare cu RTI International, filiala România, contractor al Agentiei Statelor Unite de
Dezvoltare Internaţională (USAID), în vederea implementării programului de Asistenţă
pentru Administraţia Publică Locală din România. Contractul a inclus o componentă de
instruire şi asistenţă tehnică integrată adresată administraţiei publice locale, orientat înspre
oferirea unui model de bună practică în domeniu. Programul s-a axat pe îmbunătăţirea
deprinderilor şi practicilor manageriale în patru domenii de specialitate: Creditare şi finanţare
municipală; Buget şi management public; Managementul sistemelor informatice; Dezvoltare
economică locală.
De asemena, în luna noiembrie 2004, Primaria municipiului Marghita a semnat un contract de
grant cu Comunitatea Europeana (reprezentată prin CFCU) privind implementarea proiectului
,,Imbunătăţirea gestionării fondurilor europene printr-un program de instruire a personalului
din cadrul administraţiei publice locale”. Acest proiect se află în derulare şi are ca scop
creşterea gradului de conştientizare asupra problematicii europene în rândul funcţionarilor
publici şi demnitarilor din administraţia locală, în contextul responsabilităţilor crescute ce
revin administraţiei publice în legătură cu procesul de aderare la Uniunea Europeană. În
cadrul acestui proiect, una dintre activităţi este organizarea unor seminarii în afaceri europene
destinat funcţionarilor publici care au ca şi atribuţie scrierea şi managementul proiectelor cu
finanţare europeană.
De asemenea, instituţia noastră a derulat un program de e-Administraţie (destinat Direcţiei
Finanţe Locale), prin achiziţionarea de echipament IT în vederea oferirii către cetăţean a unor
servicii de calitate.
În contextul cooperarii transfontaliere, s-au derulat alte doua programe CBC cu parteneri
maghiari. In cadrul unuia, partenerul a fost chiar Primăria Debrecen (,,Pod cultural Marghita –
Debrecen”).

(d) Procedurilor de evaluare internă

Implementarea prezentului proiect se evaluează prin verificarea, analiza şi evaluarea gradului


de realizare al planului de acţiune al proiectului, având la baza, la rândul său, verificarea,
analiza şi evaluarea gradului de realizare a principalelor activtăţi. Acest lucru se va realiza cu
ajutorul diagramei Gantt (instrument de planificare), o diagrama complexă pentru întreaga
activitate şi alte câteva diagrame pentru detalierea sub-sarcinilor.

20
Evaluarea se va desfăşura pe doua planuri: calitativ şi cantitativ. Din punct de vedere calitativ
se va urmări nivelul profesional al prezentărilor, dar şi calitatea materialelor informative şi
utilitatea acestora. Pe plan cantitativ se va urmări conformitatea cu numărul participanţilor şi
acoperirea tuturor aspectelor legate de tematica propusă.
Se va întocmi, de către echipa de proiect, în colaborare cu partenerii, un chestionar de
cunoştinţe. Acesta va servi ca şi instrument de evaluare a eficienţei stagiului de practică, dar şi
a conferinţei. Chestionarul va fi înaintat participanţilor spre completare dupa încheierea
stagiului din Debrecen, respectiv după conferinţă. Intrebarile vor fi stabilite de către
persoanele care întocmesc chestionarul, în funcţie de materialele prezentate.
De asemenea, se va realiza şi o evaluare a activităţii de creare a paginii web şi a arhivei
digitale. Această evaluare se va realiza, în cazul arhivei, prin numărul de acte introduse până
la finalizarea proiectului, viteza de accesare a lor. Evaluarea va fi realizată de către angajaţii
Direcţiei de Informatică din cadrul Primăriei municipiului Marghita. În cazul paginiii web,
evaluare va avea loc prin numărul de persoane care acceseaza pagina (evaluare cantitativă) şi
prin părerile transmise de către vizitatori prin intermediul rubricii interactive (evaluare
calitativă).

(e) Nivelului de implicare şi activitatea altor organizaţii (parteneri sau alţii) în proiect

Asociatia Zonei Metropolitane Oradea (ZMO) va avea, în cadrul proiectului, un coordonator


de proiect, persoana care se va ocupa de îndrumarea întregului proiect. Toate cele trei
instituţii (două de pe partea română şi una din Ungaria) vor avea atribuţii aproape în fiecare
activitate.
ZMO, ca şi instituţie, va fi implicata în activităţile 1, 2, 3, 6 şi 7. Directia de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Bihor va fi implicată în activităţile 1, 2, 3, 5, 6, şi 7. Autoguvernarea
Locală a Municipiului Debrecen va fi implicată în activităţile 1, 2, 4 şi 7.
Partenerii au rolul de a colabora, prin informaţii şi ajutor la distribuirea lor, la realizarea
publicaţiilor editate în cadrul proiectului.

(f) Justificării rolului fiecărui partener

Asociatia Zona Metropolitană Oradea, a fost aleasă ca şi partener în cadrul proiectului datorită
domeniului de activitate şi datorită faptului că a fost partener şi în cadrul proiectului cu
titlul « Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către Serviciul Public de Evidenţă a

21
Persoanelor » realizat în parteneriat cu Primăria municipiului Oradea, proiect asemănător cu
acesta. Aceasta pentru a disemina şi multiplica rezultatele proiectului. De asemenea, între
aplicant şi partener există şi o colaborare anterioară bogată, municipiul Marghita fiind
membru al acestei organizaţii. Colaborările ţin de domeniul scrierii şi managementului
proiectelor, atragerii de investitori, dezvoltării economice şi sociale a zonei. Astfel au fost
stabilite punţi de comunicare care înlesnesc cooperarea în decursul activităţii de redactare a
cererii de finanţare. Datorită domeniului de activitate, Asociatâţia ZMO, aduce o contribuţie
importantă în redactarea cererii de finanţare şi a bugetului proiectului.

Directia de Evidenţa a Persoanelor a Judeţului Bihor - a fost aleasă ca şi partener deoarece,


fiind autoritatea de control şi coordonare pe linie de stare civilă şi evidenţă a populatiei în
judeţul Bihor, are o experienţă bogată în acest domeniu, are expertiza necesară şi personal
specializat . De asemenea, are o baza de date utilă şi personal specializat. La nivelul judeţului,
este instituţia care mentine legăturile între toate serviciile de evidenţă a persoanelor, dar şi între
acestea şi instituţiile de profil de la nivel central.

Partenerul din Ungaria, Autoguvernalea Locală a Municipiului Debrecen a fost selectat


avându-se în vedere că această instituţie a colaborat cu succes în realizarea proiectului
asemănător mai sus amintit în parteneriat cu Primăria municipiului Oradea. Acest model de
organizare a serviciilor de evidenţă a populatiei, care funcţioneaza în cadrul acestei primării,
este un model european, pe care Ungaria l-a adoptat acum câţiva ani. În ţara vecină acest
serviciu este deja funcţional, pe când în România acum este în curs de organizare. De aceea,
partenerul maghiar îşi va extinde expertiza în domeniu, experienţa sa fiind mult mai bogată şi
mai îndelungată decât cea a aplicantului. De asemenea, o serie de colaborări anterioare
fructuoase (în cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar, activităţi derulate ca oraşe înfrăţite),
toate acestea îi recomandă pentru a activa ca parteneri în cadrul proiectului. Astfel, se vor
stabili legături cu experţi din acest sector de activitate, se va întări cooperarea între ei, şi vor
face un schimb de experienţă.

(g) Echipei propusă pentru implementarea operaţiunii (doar pe funcţii: nu este nevoie a se
include nume ale persoanelor în această secţiune).

22
Echipa de proiect este următoarea:
1. Manager de proiect - coordonator al activităţilor de pregătire şi implementare a
evenimentelor / activităţilor din cadrul proiectului, coordonator al procesului de raportare
narativă şi financiara, coordonator al achiziţiilor de bunuri şi servicii. Coordonează
desfăşurarea întregului proiect, ia decizii legate de procesul de implementare a proiectului, ia
decizii legate de organizarea diferitelor licitaţii care sunt necesare a se desfaşura pe parcursul
proiectului, verifică modul în care proiectul respectă obiectivele generale anterior stabilite,
planifică proiectul în funcţie de factorii de risc posibili, furnizează beneficiarilor informaţii cu
privire la derularea proiectului, monitorizează feedback-ul pe care proiectul îl primeşte din
partea presei locale, monitorizează întocmirea raportului final al proiectului derulat.

2. Coordonator proiect - responsabil cu planificarea activităţilor, responsabil cu organizarea


achiziţiilor de bunuri şi servicii, întocmirea contractelor, coordonarea echipei de proiect,
responsabil acţiuni administrative (organizarea tuturor activităţilor).
Coordonează activitatea personalului implicat în proiect:
• Asigură disponibilitatea persoanelor implicate în proiect
• Verifică modul în care fiecare membru al echipei de proiect execută
sarcina care îi revine
• Raportează managerului de proiect conflictele apărute, în vederea
soluţionării acestora
• Propune managerului de proiect modificarea, atunci când este nevoie, a
rolurilor persoanelor echipei de proiect
• Comunică în scris sau verbal cu membrii echipei de proiect
• Colaborează şi menţine în permanenţă contactul cu partenerii de proiect
Coordonează derularea în timp a proiectului:
• Asigură finalizarea la timp a proiectului
• Asigură utilizarea corectă a resurselor din punct de vedere temporal
Raportează managerului de proiect apariţia diferitelor probleme
Verifică modul în care resursele materiale sunt alocate:
• Asigură utilizarea corectă a resurselor
• Mobilizează resursele materiale pentru fiecare sarcina şi obiectiv
• Verifică dacă resursele sunt disponibile şi utilizate la momentul potrivit
• Verifică modul în care activităţile corespund resurselor limitate

23
Asigură respectarea de către proiect a obiectivelor generale anterior stabilite.
Coordonează organizarea procesului de achiziţie de bunuri şi servicii sunt supervizarea
managerului de proiect.
Culege informaţii necesare întocmirii rapoartelor intermediare precum şi a celor finale
Întocmeşte, sub supervizarea managerului de proiect, rapoartele intermediare şi cel final
ale proiectului.

3. Coordonator proiect partea maghiară – ajută la organizarea evenimentelor, în special în


ceea ce priveşte vizita de studii de la Debrecen, colaborează cu aplicantul, se asigură de
participarea delegaţiei maghiare la evenimentele derulate în Marghita.

4. Asistent coordonator – ajută la organizarea evenimentelor, se ocupă de acţiunile


administrative, se asigură de efectuarea plăţilor către furnizori, culege informaţii cu privire la
feedback-ul pe care proiectul derulat îl primeşte din partea presei locale, furnizează
managerului şi coordonatorului de proiect şi beneficiarilor informaţii cu privire la derularea
proiectului.

5. Coordonator financiar - responsabil cu partea financiară a proiectului. Astfel: urmăreşte


derularea aspectelor financiar-contabile ale proiectului, asigură deschidere contului sau
subcontului necesar virării banilor, asigură şi coordonează activitatea financiar-contabilă de
co-finanţare, asigură verificarea virării fondurilor în procentele aferente etapei de derulare,
asigură efectuarea plăţilor la firmele cu care se va colabora pe parcursul proiectului,
întocmeşte raportul financiar final al proiectului, colaborează şi menţine în permanenţă
contactul cu auditorul financiar al proiectului.

6. Interpret - responsabil cu traducerea materialelor scrise şi a traducerii verbale la diverse


evenimente în care sunt implicaţi partenerii de peste graniţă.

7. Tehnician – responsabil cu funcţionarea echipamnetelor înainte, în timpul şi după


evenimente, în timpul transportului, etc., colaborează cu lectorii pentru a stabili necesităţile de
aparatură, acordă asistenţă în timpul derulării prezentărilor din cadrul conferinţei (PMM), este
responsabil cu crearea arhivei digitale, asigură buna ei funcţionare, stabileşte caracteristicile
aparaturii necesare.

24
I. 1.9 Durata şi planul acţiunii (Proiectului)

 Durata proiectului va fi de 10 luni.

Notă: Planul de acţiune orientativ nu trebuie să menţioneze date precise, ci trebuie să


menţioneze “luna 1”, “luna 2” etc. Solicitanţii sunt sfãtuiţi să prevadă o rezervă de timp în
planul de acţiune propus, ca o precauţie. Planul de acţiune nu trebuie să conţină descrieri
detaliate ale activităţilor, ci doar denumirea lor (vă rugăm să verificaţi dacă denumirea lor este
aceeaşi cu cea menţionată în secţiunea 1.7). Orice lună care nu are prevăzute activităţi trebuie
menţionată în planul de acţiune şi în durata acţiunii.

Planul de acţiune pentru implementarea proiectului în primul an trebuie să fie suficient de


detaliat pentru a furniza informaţii cu privire la pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.
Planul de acţiune pentru fiecare din anii următori (depinzând de durata acţiunii) poate fi mai
general şi trebuie să conţină lista activităţilor principale prevăzute pentru aceşti ani. Planul de
acţiune trebuie prezentat conform următorului model:

Anul 1
Semestrul 1 Semestrul 2
Activitatea Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organizaţia care
implementează
Pregătirea PMM
activităţii 1 ZMO
Conferinta DEPJB
lansare
Realizarea PMM
activităţii 1 ZMO
Conferinta DEPJB
lansare ALMD

25
Pregătirea PMM
activităţii 2 ZMO
Conferinta DEPJB
specialisti SEIP - ALMD
Oradea
Realizarea PMM
activităţii 2 ZMO
Conferinta DEPJB
specialisti SEIP - ALMD
Oradea
Pregătirea PMM
activităţii 3 ZMO
Creare pagina DEPJB
Web
Realizarea PMM
activităţii 3 ZMO
Creare pagina DEPJB
Web
Pregătirea PMM
activităţii 4 ALMD
Schimb
experienţă
Debrecen
Realizarea PMM
activităţii 4 ALMD
Schimb
experienţă
Debrecen
Pregătirea PMM
activităţii 5 DEPJB
Creare arhiva
digitala
Realizarea PMM
activităţii 5 DEPJB
Creare arhiva
digitala

26
Pregătirea PMM
activităţii 6 ZMO
Editare DEPJB
publicaţii
Realizarea PMM
activităţii 6 ZMO
Editare DEPJB
publicaţii
Pregătirea PMM
activităţii 7 ZMO
Conferinţa DEPJB
diseminarea
rezultatelor
Realizarea PMM
activităţii 7 ZMO
Conferinţa DEPJB
diseminarea ALMD
rezultatelor

Nota:
PMM = Primăria municipiului Marghita
ZMO = Asociaţia Zona Metropolitană Oradea
DEPJB = Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor
ALMD = Autoguvernarea Locală a Municipiului Debrecen

I. 2. Rezultate aşteptate

I.2.1 Impactul estimat asupra grupurilor ţintă

Maxim 2 pagini. Descrieţi modul în care acţiunea va îmbunătăţi:


27
a) situaţia grupurilor ţintă

Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă angajaţi ai administraţiei publice locale din Primăria
Marghita, oraş aflat în regiunea transfrontalieră cu Ungaria.
Implementarea proiectului va determina sporirea eficienţei activităţii administraţiei publice
locale din instituţia vizată.
Beneficiarii acestui proiect vor fi, pe de o parte, funcţionarii care îşi vor putea îmbunătăţii
activitatea depusă, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, iar pe de altă parte, cei
care vor solicita serviciile acestora, populaţia, care se va bucura de servicii calitative la
standarde europene.

b) capacităţile tehnice şi manageriale ale grupurilor ţintă sau ale partenerilor (când este
cazul)

Proiectul concentrându-se pe relaţiile administrative directe dintre angajaţii celor două


primării, impactul asupra acestora se va manifesta prin urmatoarele:
a. informare şi documentare în domeniul evidenţei persoanei actualizată şi
structurată;
b. acces îmbunătăţit la bazele de date;
c. îmbunătăţirea managementului administrativ;
d. posibilităţi de dezvoltare a cooperărilor în domeniu;
e. mai buna utilizare a oportunităţilor oferite de colaborarea transfrontalieră.

Prin rezultatele sale, proiectul va avea urmatoarele efecte pozitive:


- timpul de eliberare al actelor de stare civilă ar fi considerabil redus;
- activitatea ofiţerilor de stare civilă ar fi mult simplificată;
- toate serviciile din cadrul Primariei municipiului Marghita, din cadrul altor
instituţii publice, dar şi instituţia parteneră din Ungaria, care folosesc date
de stare civlă şi evidenţă a persoanei, ar putea avea acces nelimitat şi în
timp real la arhivă;
- se va asigura un nivel înalt de calitate al serviciilor oferite de către
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor;

28
- va întări cooperarea şi legăturile dinte cele două primării.

Informaţiile furnizate, realizarea publicaţiilor, conferinţa şi study-tour-ul de la Debrecen vor


conduce la folosirea maximală a oportunităţilor datorate colaborării transfrontaliere. Este
esenţial de subliniat necesitatea furnizării unor informaţii actualizate, selectate şi transmise în
timp util populaţiei şi cadrelor specializate. Întâlnirile directe între angajaţii instituţiilor din
ambele ţări oferă posibilatea unor contacte concrete şi a unor posibilităţi de colaborare
viitoare, cu efecte pozitive de ambele părţi, în special asupra cetăţenilor, beneficiarii acestui
proiect.

Stabilirea obiectivelor, activităţilor, metodelor de implementare a proiectului s-a realizat în


permanenta colaborare cu partenerul maghiar de proiect, dar şi cu partenerii români.
Activităţile propuse a fi realizate în cadrul proiectului vor avea ca rezultat acţiuni concrete, a
căror nerespectare sau nerealizare pot prejudicia scopurile proiectului.

Toţi partenerii de proiect sunt direct interesaţi de o bună colaborare transfrontalieră, pentru ca,
din perspectiva aderării României la Uniunea Europeana, această graniţă nu mai există. Se
deschid astfel, posibilităţi noi de a aplica în comun diverse proiecte, în cadrul Programului
INTERREG, sub semnul parteneriatului comun.

De asemenea, cei doi parteneri români (ZMM şi DEPJB), vor putea să-şi stabilească contacte
şi să urmeze acest exemplu de schimb de experienţă.

Impactul major al proiectului transpare în capacitatea Primăriei municipiului Marghita de a


desfăşura activităţi specifice de administraţie publică locală, evidenţă a persoanei şi de a oferi
servicii către populaţie într-un timp mult mai scurt şi la o calitate ridicată.

Impactul estimat:
- îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii;
- întărirea cooperării transfrontaliere (multiplicarea domeniilor de colaborare);
- perfecţionare organizaţională;
- creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor vis-a-vis de serviciile oferite de către PMM;

29
Rezultate estimate ale proiectului:
- crearea şi funcţionalitatea arhivei digitale din cadrul Primariei municipiului Marghita,
- sporirea eficienţei administraţiei publice locale;
- îmbunătăţirea capacităţilor tehnice a partenerilor de proiect;
- întărirea colaborării dintre cele două oraşe: Marghita şi Debrecen.

Prezentul proiect işi propune să îmbunătăţeasca colaborarea dintre administraţia publică locală
din Marghita şi cea din Debrecen.
ZMO (nu asociaţia ca atare, ci comunele membre) şi DEPJB, partenerii români din proiect, işi
vor îmbunătăţi atât metodele de lucru, cât şi serviciile oferite către cetăţeni, vor putea să iniţieze
colaborări transfrontaliere.
Autoguvernarea Locală a Municipiului Debrecen, partenerul maghiar din proiect, va contribui
la dezvoltarea capacităţii instituţionale a primăriei din Marghita şi la formarea resurselor umane,
prin organizarea schimbului de experienţă din Ungaria, asigurând participarea experţilor în
domeniul evidenţei populaţiei şi prezentarea unor situaţii de caz întâlnite în administraţia
publică locală din Ungaria.

I.2.2. Publicaţii şi alte rezultate

Maxim 1 pagină. Fiţi precis şi încercaţi să cuantificaţi rezultatele cât de mult posibil.

Publicaţii:
1. Fluturaş informativ – 5.000 bucăţi;
2. Pliante pentru prezentarea proiectului – 50 bucăţi
3. Mape conferinţă – 50 bucăţi
4. Afise A3 – 20 bucăţi
5. Banner – 1 bucată;

Rezultatele fizice ale acestui proiect:


1. Server – 1 bucată;
2. Unitate de bandă – 1 bucată;
3. Benzi – 5 bucăţi;

30
4. Monitor – 6 bucăţi;
5. Statie de lucru – 5 bucăţi;
6. Scanner A3 – 5 bucăţi;
7. Soft de scanare – 5 bucăţi;
8. Soft de sistem şi baze de date – 12 bucăţi;
9. Licenţă Windream – 1 bucată;
10. UPS – 1 bucată;
11. Videoproiector – 1 bucată;
12. Reportofon – 1 bucată;

Alte rezultate:
- Pagina de Web
- Emisiune TV

I. 2.3 Efecte multiplicatoare

Maxim 1 pagină. Descrieţi posibilităţile de reluare şi de extindere a rezultatelor acţiunii.

Activităţile ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului: conferinţa, schimb de


experienţă, crearea unei arhive digitale, editarea de broşuri informative, prin rezultatele lor
concrete, măsurabile, constituie baza de pornire înspre lărgirea ariei de influenţă a efectelor
catalizatoare ale prezentului proiect prin: îmbunătăţirea serviciilor oferite de către
administraţia publică locală, fluidizarea informaţiei, creşterea accesibilităţii la bazele de date,
îmbunătăţirea vizibilităţii Uniunii Europene, întărirea legăturilor dintre administraţia română
şi cea maghiară.

Proiectul şi rezultatele sale vor fi prezentate la conferinţele de presă ale Primăriei


municipiului Marghita şi ale Primăriei Debrecen, dar şi în materiale de presă care vor
prezenta scopul, activităţile, grupul ţintă şi rezultatele (efectele, impactul) proiectului.

Experienţa pozitivă acumulată va putea fi transferată şi în alte regiuni cu potenţial şi


caracteristici asemănătoare / apropiate. Acest nou model de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, un model european, trebuie adoptat

31
de către toate primăriile din care (peste 3.000 de primării) conform Hotărârii nr. 2.104 / 2004.
De aceea specialiştii Primăriei din Marghita, dupa cunoaşterea, atât în teorie (conferinţa), cât
şi în practică (schimbul de experienţă), a modului de funcţionare şi organizare a unui astfel de
serviciu într-o ţară membră a U.E., vor putea participa, pentru a-şi împărtăţi cunoştinţele, la
diferite conferinţe, seminarii sau workshop-uri organizate la nivel naţional, în acest domeniu.
Prin tipărirea broşurilor informative, populaţia municipiului şi a comunelor limitrofe, va fi
mult mai bine informată. La nivel naţional, s-a elaborat legea privind arhivarea. Conform
acestei legi, toate datele, în special cele ale administraţiei publice, trebuie arhivate în sistem
electronic.

Proiectul va fi prezentat în repetate rânduri la conferinţele de presă săptămânale ale conducerii


Primăriei şi se vor realiza materiale de presă destinate prezentării şi evaluării periodice a
proiectului, care vor apare în presa locală.
De asemenea, va fi prezentat şi pe pagina de internet a Primăriei, www.marghita.ro.

2.4 Impactul pe termen scurt şi pe termen lung

Maxim 3 pagini. Vă rugăm să evidenţiaţi distinct următoarele trei dimensiuni / aspecte ale
impactului pe termen scurt şi pe termen lung:

(a) aspectul financiar (cum vor fi finanţate activităţile după încetarea finanţării
nerambursabile)

Continuarea activităţilor prezentului proiect se vor autofinanţa din bugetul local al Primăriei
municipiului Marghita, prin asigurarea salariilor personalului care va fi responsabil cu evidenţa
populaţiei, şi prin asigurarea bazei materiale pentru funcţionarea acestui serviciu. Primăria va
suporta cheltuielile privind cei 5 angajaţi pe perioada determinată care vor efectua introducerea
datelor în sistem electronic (salarii şi alte costuri). De asemenea, activităţile de acest tip vor
putea fi continuate şi din fondurile viitoarelor programe europene sau guvernamentale destinate
cooperării transfrontaliere. În acelaşi timp, municipalitatea din Oradea aloca anual o sumă de
bani pentru Fondul Comun al Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar destinată activităţilor de
cooperare transfrontaliera în cadrul Euroregiunii.

32
(b) aspectul organizaţional (vor mai exista structurile care să permită continuarea activităţilor,
după încetarea finanţării nerambursabile? Va exista „proprietate locală” asupra rezultatelor /
efectelor proiectului? )

Un beneficiu pe termen lung al acestui proiect este formarea personalului care prestează
servicii de evidenţă a persoanei. Aceste persoane vor deservi în continuare cetăţenii
municipiului Oradea dar şi cele 13 de comune arondate acestei unităţi teritorial-
administrative, dar vor putea, de asemenea, să participe, în calitate de specialişti, la instruirea
altor funcţionari publici care işi desfăşoara activitatea în acest domeniu. Va exista proprietate
locală asupra rezultatelor şi efectelor proiectului, comunitatea locala fiind beneficiarul direct
al activităţilor proiectului.

(c) aspectul politicilor (care va fi impactul structural al proiectului – ex.: va duce la


îmbunătăţirea legislaţiei, a codurilor de conduită, a metodelor etc.)

Prezentul proiect va duce la îmbunătăţirea metodelor de lucru ale administraţiei locale,


Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor privind gestionarea bazelor de date şi a
procedurilor de lucru care vor fi aliniate la modelul european. De asemenea, Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
municipiului Marghita va putea fi îmbunătăţit în urma implementării acestui proiect.
Se va menţine contactul permanent cu Primăria din Debrecen în vederea schimbului de
informaţii, atât pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, cât şi după încheierea acestuia.

II. SOLICITANTUL

II 1. Identitate

Denumirea legală completă PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA


(numele organizaţiei):

33
Acronim (prescurtare) P.M.M.
Statutul legal Autoritate publică locală
Numărul de înregistrare ca -
plătitor de TVA, (dacă este
cazul):
Adresa oficială: 415300 Marghita, Calea Republicii nr 1

Adresa poştală: 415300 Marghita, Calea Republicii nr 1

Persoană de contact: Popescu Gheorghe

Telefon nr: 0259 – 367001, 0259 – 409977

Fax nr: 0359 – 400982

Adresa de e-mail: Primarie@marghita.ro, popesc.gheorghe@yahoo.com

Website: www.marghitaonline.ro

II. 2. Detalii despre bancă

Banca trebuie să aibă sediul în ţara în care este înregistrat solicitantul.

Numele titularului PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA


contului:
Cont bancar nr.: 5002024230487

Codul Băncii –sort code: -

Codul IBAN (opţional) : RO 55 TREZ 076500202X000025

Numele Băncii: TREZORERIA MUNICIPIULUI MARGHITA

Adresa Băncii: MARGHITA, STR. DIMITRIE CANTEMIR NR. 2

Numele persoanei(lor) cu Fogarassy Ildiko


drept de semnătură:

Funcţia(ile) persoanei(lor) PRIMAR


cu drept de semnătură:

34
NB: Înainte de semnarea contractului de finanţare nerambursbilă, solicitanţii selectaţi vor trebui
să prezinte formularul de „Identificare financiară”, folosind modelul din Anexa V la contract,
confirmat de banca mai sus menţionată.

Banca corespondentă (unde este cazul)

Numele titularului de cont: -

Cont bancar nr.: -

Codul Băncii: -

Codul IBAN (opţional) : -

Numele Băncii: -

Adresa Băncii: -

II 3. Descrierea solicitantului (maxim 1 pagină)

II 3.1 Când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi când şi-a început activitatea?

Primaria municipiului Oradea, ca autoritate publica locală, a luat fiinţă în anul 1870. Primăria
municipiului Marghita este instituţia publica cu activitate permanentă, care duce la
îndeplinire, efectiv, hotărârile Consiliului Local, soluţionează problemele curente ale
colectivităţii locale şi se constituie din: primar, doi viceprimari, secretarul municipiului
Marghita şi aparatul propriu al Consiliului Local.
Legea de baza a administratiei publice locale este Legea nr 215/2001.
În componenta actuala, Consiliul Local al municipiului Marghita funcţionează ca urmare a
alegerilor locale desfasurate în data de 6 iunie 2004, prin alegerea celor 27 de consilieri locali.
Primarul municipiului Marghita a fost ales în urma turului de scrutin din data de 20 iunie

35
2004. Alegerea viceprimarilor şi a consilierilor a avut loc în şedinţa festivă din data de 24
iunie 2004.

Prin Hotararea nr. 2.104 / 24.11.2004, s-a stabilit ca în subordinea fiecarui consiliu local al
comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, să se organizeze câte un serviciu public comunitar local de evideţă a persoanelor.
Seviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea,
evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, cât şi a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător
şi a listelor electorale.

II 3.2. Care sunt principalele activităţi desfăşurate de organizaţia dumneavoastră în prezent?

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Consiliului Local al


municipiului Marghita a fost elaborat în baza Legii nr 215/2001, privind administraţia publică
locală, precum şi a actelor normative în vigoare, în temeiul cărora îşi desfăţoara activitatea.
Pentru buna organizare şi desfăţurare a activităţii aparatului propriu, în vederea rezolvării şi
gestionării treburilor publice în interesul colectivităţii locale, Primăria municipiului Marghita
este structurată pe direcţii, iar direcţiile sunt dc de muncă, facilitate pentru petrecerea
timpului liber, pentru integrarea municipiului în structurile regionale, naţionale şi europene.

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din municipiului Marghita este


organizat la nivel de Directie şi are ca principale atribuţii :
a) întocmesc, păstrează, ţin evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele
de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările
intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmesc şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă,
precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în
condiţiile legii;
e) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Local de evidenţă a persoanei care
conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de
competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;

36
f) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date
necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
g) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către
autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţi economici şi
cetăţeni;
h) întocmesc listele electorale permanente;
i) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
j) păstrează registrele de evidenţă, pentru fiecare categorie de documente eliberate;
k) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale în vigoare.

II. 4. Capacitatea de management şi de implementare a acţiunilor

II. 4.1. Experienţa în derularea unor proiecte similare

Maxim 1 pagină pentru fiecare acţiune/proiect. Vă rugăm să descrieţi detaliat acţiunile derulate
de organizaţia dumneavoastră în ultimii 5 ani, în domeniile acoperite de acest program, având
grijă să identificaţi pentru fiecare acţiune/proiect:

obiectivul şi localizarea acţiunilor;


rezultatele acţiunilor;
rolul organizaţiei solicitante (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în
acţiune;
costul acţiunii;
finanţatorii acţiunilor (nume, adresa şi e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Aceste informaţii vor fi folosite pentru a evalua dacă dumneavoastră aveţi suficientă experienţă
în managementul acţiunilor într-un sector comparabil cu cel pentru care solicitaţi o finanţare
nerambursabilă.

1. Agenda 21 Locala - vh proiectului. În colaborare cu diverse organizaţii non-


guvernamentale locale, instituţii descentralizate şi de educaţie, cultură şi mass media locală,

37
prin dezbateri publice succesive, s-a elaborat Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului
Marghita şi Planul de dezvoltare durabilă a orasului. Pe parcursul proiectului s-au organizat
diverse întâlniri cu reprezentanţii sectorului de afaceri, oameni de afaceri din domeniul
construcţiilor, turism, valori mobiliare, prelucrarea maselor plastice, etc, şi s-au dezbătut
priorităţile de dezvoltare pe termen mediu şi lung ale municipiului. În iunie 2003, s-a
organizat primul forum internaţional dedicat parteneriatului public-privat, prezentându-se
cadrul legal, experienţe pozitive din România şi diverse ţări europene şi SUA.
Buget: N / A

2. Sistem Informatic pentru Managementul Infrastructurii de Drumuri din municipiul


Marghita (GIS infrastructură)
Scopul prezentului proiect este realizarea şi implementarea unui sistem informational pentru
managementul infrastructurii drumurilor în municipiul Marghita şi realizarea pregătirii
staffului tehnic din cadrul mai multor instituţii / organizaţii / companii din Marghita care vor
gestiona proiectul şi problema străzilor din oras. Municipalitatea din Waregem / Flandra
participă la acest proiect în vederea acordării tranferului de experienţă, a felului în care sunt
gestionate problemele de managementul infrastructurii în orasul flamand. În contextul acestui
transfer de know-how, vizita unui staff de la SC Drumuri Orăşenesti SA, RA Apaterm
(detinator şi administrator actual al GIS-ului în Marghita) şi Primăria municipiului Marghita,
în orasul Waregem este inclusă în proiect.
Sistemul va ajuta municipalitatea la stabilirea priorităţilor pentru următorii ani în domeniul
modernizării infrastructurii din oraş. Ca rezultat, Consiliul Local va putea propune propuneri
de finanţare bine fundamentate, aplicaţii înaintate diferitelor organisme financiare naţionale
sau internaţionale: UE (ISPA). De fapt, pregătirea unor asemenea aplicaţii este greoaie fără a
dispune de diversele studii de specialitate, în cazul de faţă studiul de traffic. Odată sistemul
informaţional geografic realizat, este uşor să se introducă date suplimentare de infrastructură,
servicii publice, sociale, etc.
Finanţator: Guvernul Flandrei
Bugetul: 193.824 Euro

3. Business Access - Scopul principal al acestui proiect a fost intărirea colaborării


transfrontaliere în domeniul economic între judetele Bihor – România şi Hajdu-Bihar –
Ungaria, din perspectiva aderării ţării vecine la Uniunea Europeana la data de 1 mai 2004. S-a
urmărit imbunătăţirea relaţiilor economice şi de afaceri din sectorul intreprinderilor mici şi

38
mijlocii, prin (a) diseminarea informaţiilor legate de Uniunea Europeană şi furnizarea cu
caracter permanent a unor informaţii cu privire la noile cerinţe pe care firmele româneşti le au
de îndeplinit pentru aderarea la Uniunea Europeană, în cadrul unui birou de informare
europeană; (b) organizarea la Marghita şi la Debrecen a unei serii de worshopuri cu
prezentarea celor mai importante domenii de interes în contextul dezvoltării economice
transfrontaliere: înfiinţarea firmelor mixte, taxe vamale, circulaţia mărfurilor şi a persoanelor,
standarde în Uniunea Europeana, resurse umane şi finanţări europene; (c) editarea unei
broşuri şi (d) organizarea unei întâlniri a oamenilor de afaceri în cadrul Târgului
internaţional de bunuri de larg consum. Proiectul oferă o imagine de ansamblu despre
reglementările unitare de pe piaţa internă a Uniunii Europene, condiţiile şi regulile accesării
acestei pieţe, programe de finanţare, strategia de afaceri a IMM-urilor în Uniunea Europeană.
Prin colaborarea cu partenerul din Ungaria se va asigura (e) participarea unor oameni de
afaceri români la sesiunile organizate de către partea maghiară la Debrecen.
Un accent deosebit s-a pus pe activitatea biroului local de informare europeană care pune la
dispoziţia IMM-urilor, firmelor mari, administraţiei locale, ONG-urilor, informaţii europene
şi consultanţă. Rezultatul colaborării cu partenerul din Ungaria – Euro-Régió Ház Kht
Debrecen – a fost implicarea a 360 IMM-uri din Marghita şi judeţul Bihor la activităţile
proiectului care s-au desfăţurat şi se desfăşoara în Oradea, Debrecen şi Berettyóújfalu şi
realizarea unei publicaţii în limba română şi maghiara într-un tiraj de 800 exemplare.
Finanţator: Comisia Europeană
Buget: 50.788 Euro

II. 4.2 Resurse

Maxim 3 pagini. Vă rugăm să descrieţi detaliat diferitele resurse aflate la dispoziţia organizaţiei
dumneavoastră şi în special următoarele:

Aceste informaţii vor fi folosite pentru a evalua dacă dumneavoastră aveţi suficiente
resurse pentru a implementa un proiect comparabil cu cel pentru care solicitaţi o
finanţare nerambursabilă.

 venitul anual realizat în ultimii trei ani, menţionând, pentru fiecare an dacă este cazul, numele
principalelor surse de venit şi procentul cu care acestea au contribuit la venitul anual

39
Bugetul :
- 2002 – venituri: 1.183.61 RON
- cheltuieli: 1.166.97 RON
- 2003 – venituri: 1.777.506 RON
- cheltuieli: 1.769.44 RON
- 2004 – venituri: 2.010.48 RON
- cheltuieli: 1.898.39 RON

 numărul angajaţilor cu normă întreagă şi a celor angajaţi „part-time” pe categorii (ex.: număr de
manageri de proiect, contabili etc), indicând locul lor de muncă

Personal: 3 demnitari, 569 angajaţi, din care 392 funcţionari publici, 177 angajaţi contractual,
57 se află în posturi de conducere, iar 512 în funcţie de execuţie..Toţi sunt angajaţi cu normă
întreagă. La aceştia se adaugă 7 manageri de proiect. Aceştia lucrează împărţiţi în 7 direcţii, 3
servicii, 4 birouri şi 2 compartimente.
Serviciul Integrare Europeană – Dezvoltare Locală (serviciul care se ocupă cu managementul
proiectelor) are 5 angajaţi, iar Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor are 32 de
angajaţi.

 echipamente şi spaţii pentru birouri

Echipamente şi spaţii: Primăria municipiului Marghita dispune de o clădire ultracentrală,


dotată cu 173 birouri, 1 sala mare de conferinte cu sonorizare şi aer condiţionat şi o sală mică
pentru seminarii şi conferinţe de presă. În proprietatea Primăriei municipiului Marghita se află
o serie de imobile, cu destinaţie spaţii de locuit, spaţii comerciale, instituţii de cultură,
cabinete medicale, etc.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea în 9 birouri.

Dotări cu echipamente IT: 172 computere performante, 105 imprimante, 12 scannere, 17


copiatoare.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor detine 8 computere şi 6 imprimante.

40
 alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizaţii asociate, reţele care pot contribui, de
asemenea, la implementare)

41
III. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ ÎN PROIECT

III. 1. Descrierea partenerilor

Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră în parte, în sensul
secţiunii 2.1.2 din Ghidul Solicitantului. Eventuali asociaţi, aşa cum sunt definiţi în respectiva
secţiune, nu trebuie menţionaţi. Acest tabel trebuie extins dacă este necesar pentru a prezenta
mai mulţi parteneri.

Partener 1 Partener 2 Partener 2


Denumire legală ASOCIAŢIA ZONA DIRECTIA DE AUTOGUVERNAREA
completă METROPOLITANĂ EVIDENŢĂ A LOCALĂ A
(numele ORADEA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI
organizaţiei) JUDEŢULUI BIHOR DEBRECEN
Naţionalitate ROMÂNĂ ROMÂNĂ MAGHIARĂ
Statut juridic O.N.G. - Asociaţie Instituţie publică cu Autoritate publică locală
personalitate juridică
Adresa oficială ORADEA, Piata Unirii nr. MARGHITA,Str. 4024 Debrecen, Piac ut,
1 Dunarii, nr. 2 20, Hungary
Persoană de Ioana Marinescu FLORIAN Ionescu STIEGELMAYER
contact: ANITA
Telefon nr: 0259/408.821 0359/804.401 0036-52/511.457
Fax nr: 0259/408.821 0359/804.402 0036-52/511.467
Adresa E-mail zmo@oradea.ro - kulugy@ph.debrecen.hu
Număr de 6 20 616
angajaţi
(permanenţi şi
temporari)
Alte resurse Dotari: 2 birouri, 3 laptop- Dotari: 2 clădiri, 12 Dotari: 19 autoturisme,
relevante uri, 1 impimantă, 6 computere, fax, 492 computere, 3 clădiri,
telefoane mobile, 1 fax, 1 imprimante, copiatoare, 1 o tipografie, arhivă, alte
fotocopiator, 3 telefoane autoturism dotări IT
fixe, 1 autoturism
Experienţa în ZMO are în derulare DEPJB are experienţă în Primaria Debrecen are o
acţiuni similare, proiectul ,,Îmunătăţirea coordonarea activităţii de experienţă vastă în
referitor la rolul calitaţii serviciilor de evidenţă a persoanei. domeniul derulării
în implementarea evidenţă a persoanei Fiind o instituţie de proiectelor, atât pe
acţiunii propuse oferite de către primăria specialitate, are programe de pre-aderare,
42
municipiului Oradea”, experienţă în ceea ce cât şi pe Fonduri
proiect care are ca şi priveşte activitatea de accesibile după integrare.
activitate principală evidenţă şi va ajuta la De asemenea, are
acelaşi scop ca şi al coordonarea şi experienţă relevantă în
prezentului proiect şi supervizarea întregii proiecte transfrontaliere
anume realizarea unei activităţi. (PHARE CBC şi
pagini web cu scopul de a INTERREG). În ceea ce
îmbunătăţi servicile de priveşte activitatea de
evidenţă a persoanei din evidenţă a persoanei, are
cadrul primăriei Oradea. un departament separat
care se ocupă de aceste
probleme.
Istoricul relaţiilor ZMO este infiinţată prin Fiind o instituţie Între cele două instituţii
de cooperare cu asocierea municipiului specializată, colaborarea există relaţii îndelungate
solicitantul Oradea cu cele 8 unităţi s-a realizat la nivelul şi strânse, fiind oraşe
teritorial-administrative Serviciului Comunitar de înfrăţite din anul 1992.
din aria imediat apropiată Evidenţă a Persoanei. Au existat două proiecte
(Biharia, Borş, Cetariu, Directia judeţeana are CBC în care cele două
Nojorid, Osorhei, Paleu, menirea de a îndruma din oraşe, şi un proiect
Sânmartin şi Sântandrei). punct de vedere multinaţional Interreg.
Cele două instituţii au metodologic întreaga De asemenea, cele două
depus, în parteneriat, un activitate de stare civilă şi municipalităţi
proiect în cadrul evidenţă a persoanei din colaborează în cadrul
Programului Phare 2004- judeţul Bihor. Există proiectului Debrecen
2006 Infrastructura Mare. şedinte comune ale celor 2010 (proiect cultural), în
două instituţii, dar cea cadrul proiectului Town
mai mare parte a Twinning 2005 , dar şi în
comunicării este zilnică, cadrul Euroregiunii Bihor
prin intermediul – Hajdu-Bihar.
telefonului / faxului.
Rolul şi În partea de pregătire a În partea de pregătire a În partea de pregătire a
implicarea în proiectului, partenerul a proiectului, partenerul a proiectului, partenerul a
pregătirea furnizat unele informaţii furnizat unele informaţii ajutat prin descrierea
acţiunii propuse necesare întocmirii cererii necesare întocmirii cererii funcţionării şi organizării
de finanţare şi a bugetului. de finanţare şi a serviciului omolog din

43
bugetului. Debrecen.
Rolul şi Partenerul va participa Partenerul va acorda Departamentul de
implicarea în activ la organizarea asistenţă informaţională evidenţă a populaţiei din
punerea în conferinţelor, inclusiv a pentru crearea paginii Primăria Debrecen va
aplicare a conferinţelor de presa. Vor web şi a arhivei digitale. acorda asistenţă şi
acţiunii propuse invita în vederea Va participa, prin îndrumare pe întreaga
participării la activităţile 1, desemnarea unor durată a vizitei în
2 şi 6, atât reprezentanţi ai specialişti, la conferinţele Ungaria, iar persoanele
comunelor limitrofe organizate în Marghita. desemnate vor participa la
municipiului Marghita, Va furniza toate evenimentele organizate
persoane care îşi informaţiile necesare în Marghita. De
desfăşoara activitatea în derulării în condiţii asemenea, colaborarea se
cadrul Birourilor de Stare optime a proiectului. va menţine şi în vederea
Civilă din aceste comune, realizării paginii web şi a
cât şi reprezentanţi ai arhivei digitale.
presei locale. Vor menţine
contactul cu Birourile de
Stare Civilă din cadrul
celor 8 Primării de
comune vor disemina
informaţiile în aceste zone
şi vor colecta informaţii
privind organizarea şi
funcţionarea acestor
birouri, informaţii care vor
fi cuprinse în mapele de
curs şi pe pagina web.

44