Sunteți pe pagina 1din 1

COPYRIGHT © International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health,

Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

MODELUL ABC - COGNITIV

A EVENIMENT / SITUAłIE ACTIVATOARE C CONSECINłE


Principalele emoŃii negative dezadaptative / disfuncŃionale:
Trebuia să împart cabinetul cu cineva care s-a răzgândit. Furie
Principalele comportamente dezadaptative:
cautarea unei solutii;
• RezumaŃi pe scurt situaŃia (A) în legătură cu care vă faceŃi probleme (ex. ce ar vedea Printre emoŃiile negative dezadaptative se numără:
o cameră video?)
• A poate fi intern (ex. o emoŃie) sau extern, real sau imaginar • Frica-Anxietatea • Furia-Mânia • Gelozia
• A poate fi un eveniment trecut, prezent sau viitor • Depresia • Ruşinea • VinovăŃia etc.

B-CI (COGNIłII / CONVINGERI IRAłIONALE) D (DISPUTAREA / RESTRUCTURAREA CI) B-CR (CREDINłE RAłIONALE) E (NOUL EFECT)
EmoŃii negative sau pozitive
Este groaznic că nu mai am coleg Mă ajută cu ceva acest gând? Este neplăcut, dar mă voi funcŃionale:
de cabinet descurca eu cumva.
supărare
Comportamente adaptative:

Pentru a identifica CI urmăriŃi: Pentru a restructura CI întrebaŃi-vă: Pentru a gândi mai raŃional urmăriŃi: EmoŃiile negative funcŃionale
• CERINłE ABSOLUTISTE • Ce efect are această convingere asupra • PREFERINłELE NON-DOGMATICE cuprind de exemplu:
(ex. trebuie absolutist) mea? Mă ajută sau nu? (ex. dorinŃe, aşteptări)
• CATASTROFAREA • Ce dovezi există pentru a susŃine • EVALUAREA CA NEPLĂCERE • Dezamăgirea
(ex. este rău, neplăcut)
(ex. este groaznic, îngrozitor, oribil) credinŃa mea iraŃională? Sunt aceste • Îngrijorarea
• TOLERANłA CRESCUTĂ LA
• INTOLERANłA LA FRUSTRARE dovezi consistente cu realitatea? FRUSTRARE • Supărarea
(ex. nu suport) • Este credinŃa mea logică? (ex. nu îmi place, dar pot să suport şi să mă • TristeŃea
• EVALUAREA GLOBALĂ • Ce trebuie să fac pentru a testa şi bucur de alte lucruri) • Regretul
(ex. Eu (sau ceilalŃi/lumea) sunt rău, lipsit modifica CI conştientizabile şi/sau • EVITAREA EVALUĂRII GLOBALE ŞI • EmoŃii disfuncŃionale mai
de valoare) prelucrările inconştiente care asociază A FOCALIZAREA PE puŃin intense
• ASOCIERI INCONŞTIENTE şi C? COMPORTAMENTUL CONTEXTUAL
/AUTOMATE (ex. fără CI conştiente) (ex. eu sunt o fiinŃă umană care poate greşi în
anumite situaŃii)
ÎNTRE A ŞI C

S-ar putea să vă placă și