Sunteți pe pagina 1din 9

SC XXX SRL

Aprobat
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII SPECIFICE


DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
pentru
ACTIVITATI DE CURATENIE
Femeie de Serviciu / Ingritor Cladiri

1
1.CONTINUT
Prezentele Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca informeaza despre masurile ce
trebuie respectate de catre personalul care efectueaza lucrări specifice activitatiilor de curatenie.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura, se aplica de catre personalul din cadrul SC XXX SRL, care efectueaza
activitati de curatenie.

Efectuarea Instructajului Periodic:


- Instructajul periodic pentru angajatii Femeie De Serviciu / Ingritor Cladiri se realizeaza la
interval de – 3 luni.

3. MASURI GENERALE DE SECURITATE A MUNCII


REGULI GENERALE DE CURATENIE
NORME TEHNICE privind curăţenia si dezinfecţia
Curăţare - etapa preliminară obligatorie, permanentă şi sistematică în cadrul oricărei activităţi sau
proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică şi anorganică) de pe suprafeţe (inclusiv
tegumente) sau obiecte, prin operaţiuni mecanice sau manuale, utilizându-se agenţi fizici şi/sau chimici,
care se efectuează în unităţile sanitare de orice tip, astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii
optime de securitate;
Produse biocide - substanţele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active,
condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice, să
facă inofensivă şi să prevină acţiunea sau să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism
dăunător, prin mijloace chimice sau biologice;
Substanţă activă - o substanţă sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciupercă (fung), ce
are o acţiune generală sau specifică asupra ori împotriva organismelor dăunătoare;
Produs detergent-dezinfectant - produsul care include în compoziţia sa substanţe care curăţă şi
substanţe care dezinfectează. Produsul are acţiune dublă: curăţă şi dezinfectează;
Dezinfecţie - procedura prin care se realizează distrugerea majorităţii bacteriilor în formă
vegetativă, a unor fungi şi a unor virusuri, fără acţiune asupra microbacteriilor, sporilor de orice tip,
viruşilor fără înveliş şi a mucegaiurilor;
EM si EIP – Echipament de munca si Echipament individual de protectie. Obligatii si
responsabilitati.

3.1. Curăţarea.
(1) Curăţenia reprezintă rezultatul aplicării corecte a unui program de curăţare.
(2) Suprafeţele şi obiectele pe care se evidenţiază macro- sau microscopic materii organice ori
anorganice se definesc ca suprafeţe şi obiecte murdare.

Curăţarea se realizează cu detergenţi, produse de întreţinere şi produse de curăţat.


În utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţare se respectă următoarele reguli fundamentale:
a) respectarea tuturor recomandărilor producătorului;
b) respectarea normelor generale de protecţie a muncii, conform prevederilor în vigoare;
c) este interzis amestecul produselor;
d) este interzisă păstrarea produselor de curăţare în ambalaje alimentare;
e) produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul secţiilor sau compartimentelor, în
ambalajul original sau în recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului.
Urmărirea şi controlul programului de curăţare revin personalului care este responsabil cu
supravegherea şi controlul activitatii de curatenie.
2
Depozitarea produselor şi a ustensilelor folosite la efectuarea curăţării se face respectându-se
următoarele:
a) în unitatea, la nivel central, trebuie să existe spaţii special destinate depozitării produselor şi
ustensilelor aflate în stoc, folosite în procesul de efectuare a curăţării;
b) spaţiile trebuie să asigure menţinerea calităţii iniţiale a produselor până la utilizare;
c) spaţiile de depozitare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- pavimentul şi pereţii trebuie să fie impermeabili şi uşor de curăţat;
- zona de depozitare trebuie să permită aranjarea în ordine a materialelor de curăţare şi accesul uşor la
acestea;
- trebuie să existe aerisire naturală;
- trebuie să existe iluminat corespunzător;
- gradul de umiditate să fie optim păstrării calităţii produselor;
d) în fiecare secţie sau compartiment trebuie să existe încăperi special destinate depozitării produselor
şi ustensilelor utilizate pentru efectuarea curăţării, aflate în rulaj, şi pentru pregătirea activităţii propriu-
zise;
e) încăperile de depozitare de pe secţii, respectiv compartimente, trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
- pavimentul şi pereţii trebuie să fie impermeabili şi uşor de curăţat;
- trebuie să existe aerisire naturală;
- trebuie să existe iluminat corespunzător;
- locul de organizare a activităţii, sursa de apă şi suprafaţa zonei de depozitare trebuie să permită
aranjarea în ordine a materialelor de întreţinere;
- trebuie să existe chiuvetă cu apă potabilă rece şi caldă, dotată pentru igiena personalului care
efectuează curăţarea,
- trebuie să existe chiuvetă sau bazin cu apă potabilă, pentru dezinfecţia şi spălarea ustensilelor folosite
la efectuarea curăţării; dezinfecţia, spălarea şi uscarea materialului moale folosit la curăţare se pot face
utilizându-se maşini de spălat cu uscător sau maşini de spălat şi uscătoare;
- trebuie să existe suport uscător pentru mănuşile de menaj, mopurile, periile şi alte ustensile;
- trebuie să existe pubelă şi saci colectori de unică folosinţă pentru deşeuri, conform legislaţiei în
vigoare.
Întreţinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curăţării se face zilnic, după fiecare operaţiune de
curăţare şi la sfârşitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală, se curăţă, se dezinfectează şi se usucă.
Curăţarea şi dezinfecţia ustensilelor complexe se efectuează în funcţie de recomandările producătorului.
Personalul care execută operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie a materialului de curăţare trebuie să
poarte mănuşi de menaj sau mănuşi de latex nesterile.

3.2. Dezinfecţia
(1) Dezinfecţia este procedura care se aplică numai după curăţare. Se face excepţie de la această regulă
atunci când pe suportul respectiv sunt prezente materii organice.
(2) În orice activitate de dezinfecţie se aplică măsurile de protecţie a muncii, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele şi intoxicaţiile.

Dezinfecţia prin mijloace fizice.

Dezinfecţia prin căldură umedă se utilizează numai în cazul spălării automatizate a lenjeriei şi a
veselei, cu condiţia atingerii unei temperaturi de peste 90°C.

Dezinfecţia prin mijloace chimice

3
Dezinfecţia prin mijloace chimice se realizează prin utilizarea produselor biocide.
Produsele biocide utilizate vor fi încadrate, conform prevederilor legale în vigoare,
Biocide tip 1 utilizate pentru:
a) dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare;
b) dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare;

(3) Biocidele încadrate, conform prevederilor legale în vigoare, în tipul 2 de produs sunt utilizate
pentru:
a) dezinfecţia suprafeţelor;
b) dezinfecţia materialului moale.

Dezinfecţia prin mijloace chimice reprezintă metoda principală de prevenire a infecţiilor în unităţile
publice dezinfectantul chimic, în funcţie de compoziţie şi concentraţie, poate să inhibe creşterea
microorganismelor (bacteriostatic, fungistatic, virustatic) sau să aibă o acţiune letală asupra
microorganismelor (bactericid, fungicid, virucid, sporicid).

Dezinfecţia se realizează cu produse şi substanţe chimice autorizate/înregistrate, conform prevederilor


legale în vigoare.

Criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor antiseptice sunt următoarele:


1. un produs antiseptic se utilizează numai în scopul pentru care a fost autorizat/înregistrat;
2. se respectă întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;
3. se respectă întocmai concentraţia şi timpul de contact precizate în autorizaţia/înregistrarea
produsului;
4. pe flacon se notează data deschiderii şi data limită până la care produsul poate fi utilizat;
5. la fiecare utilizare, flaconul trebuie deschis şi închis corect;
6. este interzisă amestecarea, precum şi utilizarea succesivă a două produse antiseptice diferite;
7. se recomandă alegerea produselor antiseptice care se utilizează ca atare şi nu necesită diluţie;
8. sunt de preferat produsele condiţionate în flacoane cu cantitate mică;
9. se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde
informaţiile de pe eticheta flaconului;
10. flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină şi departe de surse de căldură.

Igiena mâinilor se fac după cum urmează:


1. Spălarea mâinilor se face utilizându-se apă şi săpun; spălarea igienică a mâinilor nu este un substitut
pentru dezinfecţia igienică a mâinilor
2. Procedeul de spălare a mâinilor se efectuează conform informaţiilor furnizate de producător pe
eticheta produsului;
a) necesitatea umectării prealabile a mâinilor;
b) volumul de produs utilizat;
c) timpul de spălare;
d) frecvenţa aplicării produsului;
e) volumul de produs utilizat;
f) timpul de frecare;
Intermediar - dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare sau
- după contactul cu un agent patogen

Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele:


a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
4
b) timpul de acţiune;
c) în funcţie de secţie, acestea trebuie să aibă eficienţă şi în prezenţa substanţelor interferente: sânge,
puroi, vomă, diaree, apă dură, materii organice;
d) să aibă remanenţă cât mai mare pe suprafeţe;
e) să fie compatibile cu materialele pe care se vor utiliza;
f) gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil şi
inflamabil) pentru personal şi pacienţi;
g) să fie uşor de utilizat;
h) să fie stabile în timp;
i) să fie biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu.

Criteriile de utilizare şi păstrare corectă a produselor dezinfectante:


a) un produs dezinfectant se utilizează numai în scopul indicat prin autorizaţie/înregistrare;
b) se respectă întocmai indicaţiile de utilizare de pe eticheta produsului;
c) se respectă întocmai concentraţia şi timpul de contact indicate în autorizaţie/înregistrare;
d) se ţine cont de incompatibilităţile produsului;
e) niciodată nu se amestecă produse diferite;
f) soluţiile se prepară utilizându-se un sistem de dozare gradat;
g) se notează pe flacon data preparării soluţiilor respective;
h) se respectă durata de utilizare a soluţiilor; în funcţie de produs, aceasta poate varia de la câteva ore la
câteva săptămâni;
i) în cazul în care eticheta produsului s-a pierdut, produsul respectiv nu se mai foloseşte;
j) întotdeauna manipularea se face purtându-se echipament de protecţie;
k) se păstrează numai în flacoanele originale, pentru a se evita contaminarea lor şi pentru a nu se pierde
informaţiile de pe eticheta produsului;
l) flacoanele trebuie păstrate la adăpost de lumină şi departe de surse de căldură.

Reguli generale de practică a dezinfecţiei şi a dezinfectantelor:

(1) Eficienţa dezinfecţiei profilactice este condiţionată de o riguroasă curăţare prealabilă.


(2) Pentru dezinfecţia în focar se utilizează dezinfectante cu acţiune asupra agentului patogen
incriminat sau presupus; dezinfecţia se practică înainte de instituirea măsurilor de curăţare.
(3) Dezinfectantele trebuie folosite la concentraţiile şi timpii de acţiune specificaţi în
autorizaţie/înregistrare.
(4) Se recomandă utilizarea de cuve cu capac şi grătar, pentru dezinfecţia instrumentarului.
(5) La prepararea şi utilizarea soluţiilor dezinfectante sunt necesare:
a) cunoaşterea exactă a concentraţiei de lucru în funcţie de suportul supus dezinfecţiei;
b) folosirea de recipiente curate;
c) utilizarea soluţiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate şi eficacitate pentru a se evita
contaminarea şi degradarea sau inactivarea lor;
(6) Utilizarea dezinfectantelor se face respectându-se normele de protecţie a muncii, care să prevină
accidentele şi intoxicaţiile.
(7) Personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele trebuie instruit cu privire la noile proceduri
sau la noile produse dezinfectante.
(8) În fiecare încăpere în care se efectuează operaţiuni de curăţare şi dezinfecţie trebuie să existe în
mod obligatoriu un grafic lunar în care personalul responsabil va înregistra tipul operaţiunii, ora de
efectuare şi semnătura; aceste persoane trebuie să cunoască în orice moment denumirea dezinfectantului
utilizat, data preparării soluţiei de lucru şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru.

5
Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat
sunt:

*T*
Suportul de tratat Metoda de aplicare Observaţii

────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3

────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafeţe Folosirea dezinfectantelor pentru
suprafeţe, cu respectarea concentraţiilor
de utilizare şi a timpului de contact,
conform recomandărilor

────────────────────────────────────────────────────────────
Pavimente (mozaic, Ştergere Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie
ciment, linoleum, (ce poate fi de nivel scăzut, mediu
lemn etc.) sau înalt ca în cazul prezenţei produselor biologice)
────────────────────────────────────────────────────────────
Pereţi (faianţă, - Ştergere Se insistă asupra curăţării părţilor
tapet lavabil, - Pulverizare*) superioare ale pervazurilor şi a
uleiaţi etc.), uşi, altor suprafeţe orizontale, precum
ferestre (tocărie) şi ale colţurilor, urmată de dezin-
fecţie (ce poate fi de nivel scăzut,
mediu sau înalt ca, de exemplu, în
cazul prezenţei produselor biologice)

Mobilier, inclusiv - Ştergere Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de nivel


mediu
plastic) a dulapurilor, a rafturilor etc.)

────────────────────────────────────────────────────────────
Muşamale din cauciuc - Ştergere Dezinfecţie de nivel mediu, apoi
sau plastic, colac - Imersie curăţare
din cauciuc etc.

────────────────────────────────────────────────────────────
Obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curăţare
Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentraţiilor
de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor

────────────────────────────────────────────────────────────
Băi, băiţe pentru Ştergere Curăţare, dezinfecţie
chiuvete, bazine de spălare

────────────────────────────────────────────────────────────
Grupuri sanitare Ştergere Curăţare, dezinfecţie de nivel mediu
6
(WC, bazine,
scaune WC, pisoare),
grătare din lemn
sau plastic pentru
băi şi duşuri
────────────────────────────────────────────────────────────
Sifoane de Se toarnă un produs
pardoseală, sifoane dezinfectant de
de scurgere nivel scăzut

Găleţi pentru Spălare - Curăţare


curăţare, ustensile - În cazul în care se folosesc la
pentru curăţare materii organice, întâi dezinfecţie
(perii, mop, teu, de nivel mediu sau scăzut, apoi
lavete, cârpe etc.) curăţare
───────────────────────────────────────────────────────────
Recipiente pentru Spălare Curăţare, dezinfecţie de nivel scăzut
colectarea
deşeurilor menajere,
pubele

────────────────────────────────────────────────────────────
Suprafeţe - Ştergere Curăţare, dezinfecţie, clătire
(pavimente, pereţi, - Pulverizare*) Pentru dezinfecţie se utilizează un
mese) produs biocid care se încadrează în
tipul de produs 2.
────────────────────────────────────────────────────────────
Spaţii închise
Folosirea dezinfectantelor special destinate dezinfecţiei aerului, de nivel
înalt, lipsite de toxicitate; se interzice utilizarea aldehidelor de orice
natură.
────────────────────────────────────────────────────────────
Diverse
Folosirea dezinfectantelor pentru suprafeţe, cu respectarea concentraţiilor
de utilizare şi a timpului de contact, conform recomandărilor producătorului
────────────────────────────────────────────────────────────
Telefoane Ştergere Curăţare şi dezinfecţie de nivel
scăzut, mediu

────────────────────────────────────────────────────────────
Ambulanţe, - Pulverizare*) Curăţare şi dezinfecţie de nivel
mijloace auto - Ştergere mediu sau înalt

────────────────────────────────────────────────────────────
*) În cazul în care dezinfectantul se aplică prin pulverizare se va utiliza cantitatea specificată în
autorizaţie/înregistrare pentru a fi utilizată pentru un mp sau un mc la timpii recomandaţi.

3.3. Curatenia in birouri, hale, spatii anexe si de depozitare :


- Aspirare mochete si suprafete neacoperite – se foloseste aspiratorul din dotare;
7
- Stergerea prafului de pe birouri cu solutii protectoare si antistatice – se face doar folosindu-se manusi de
protectie si masca de praf;
- Curatare aparatura de birou – se pot sterge doar cu un pamatuf sau cu o carpa de bumbac ;
- Igienizare si dezinfectare grupuri sanitare – se folosesc substantele din dotare si EIP specifice;
- Curatarea feronerie, calorifere si corpuri de iluminat – se foloseste un pamatuf, carpa de bumbac;
- Eliminare pete si alte murdarii rezistente - se folosesc substantele din dotare si EIP specifice;
- Curatarea geamurilor si a jaluzelelor - ferestre, vitrine, firme luminoase si orice suprafete de sticla,
jaluzele verticale sau orizontale - se folosesc echipamentele de munca din dotare si EIP specifice;

3.4. Curatare mochete, covoare si tapiterii:


- Curatarea umeda, prin metoda injectie-extractie, folosind utilaje specifice;
- Curatarea cu spuma uscata: metoda semi-umeda, cu uscare rapida, ajuta la refacerea si întretinerea
culorilor.
o
Intretinerea pardoselilor(gresie, mozaic si granit, marmura, linoleum, parchet, etc), folosind metode de
curatare si intretinere, tehnologie, precum si solutii dedicate fiecarui tip de pardoseala, suprafete
deteriorate, prin slefuire cu pietre diamantate si recristalizare, redandu-se aspectul initial: luciu, etc.
Operatiile executate cu aparatura profesionala sunt:
o - spalare pardoseli;
o - decapare, ceruire si lustruirea pardoselilor;
o - curatarea mecanizata si cristalizarea pardoselilor din marmura;
o - curatarea mecanizata si tratarea cu polish acrilic a pardoselilor neporoase din PVC,
linoleum, gresie neglazurata, marmura si granit;
o - slefuire, cristalizare, ceruire, lustruire.
- Pardoseli ceruite - intretinere si re-cristalizare periodica.

3.5. Curatenie industriala si dupa constructii si/sau amenajari:


o - Curatarea urmelor de var, vopsea, etc – se face doar cu folosirea EM si EIP (manusi,
masca, ochelari, pantofi antiderapanti)
o - Aspirarea si curatarea tuturor suprafetelor – se folosesc echipamentele de munca din
dotare respectandu-se recomandarile producatorilor (carte tehnica echipament);
o - Curatarea/dezinfectarea grupurilor sanitare si bucatariei – se efectueaza folosind EM si
EIP.
o - Curatarea ferestrelor si a pervazurilor, a usilor si a tocariei – se curata doar cele aflate la
interior. Este interzisa curatarea ferestrelor si pervazurilor, aflata la inaltime, de pe
exterioarul cladirii;
o - Tratarea cu solutii protectoare a suprafetelor de lemn, sticla, aluminiu, inox;
o - Curatarea spatiilor si teraselor;
o - Degajarea gunoiului – se folosesc saci de gunoi de plastic din dotare.;
o - Aerisirea incaperilor – se are in vederea asigurarea usilor si geamurilor, pentru a evita
spargerea geamurilor cauzate de curentii de aer.

3.6. Intretinere plante de interior:


o - este interzisa udarea plantelor – pentru a evita scurgerea de lichide;
o

3.7. Amenajari spatii verzi:

8
o - plantari grupuri de plante – se folosesc manusile de protectie si echipamentul de munca
din dotare;
o - sunt interzise alte operatii sau improvizatiile de orice natura.
o
3.8. Deszapezire:
o - indepartarea zapezii de pe alei si trotuare se face folosindu-se echipamentul de munca
corespunzator (lopata de zapada);
o - spargerea portiuni cu gheata se face folosindu-se echipamentul de munca corespunzator;
o - sunt interzise improvizatiile de orice natura;

3.9. Spãlarea manualã a pardoselilor din gresie, mozaic, beton, etc.:


- se foloseste setul de curãtenie din dotare compus din: gãleatã cu storcãtor, mop, detergenti,
mãturã, burete, etc.
- Se poarta EM specific activitatii (pantofi antiderapanti, halat, manusi de protectie);
- Se marcheaza zona proaspat spalata cu marcaje vizibile, pana la uscarea acesteia;
- Deplasarea in zonele proaspat spalate se poate face doar in cazul in care se foloseste echipamentul
de munca corespunzator – pantofi antiderapanti, iar deplasarea se face pe margine avand suport de
sustinere (de ex: balustrada)
- la folosirea mopului, se are în vedere ca operatorul ecologic sã nu atingã eventualele fire si cabluri
electrice aflate pe pardosealã (pericol de electrocutare).
- Mãnusile de protectie din latex, sunt obligatorii pentru curãtenie.
- Se interzic improvizatiile de orice natura.
- Toate locurile de muncã se vor mentine în perfectã stare de ordine si curãtenie.

3.10. Maturarea manualã a pardoselilor din gresie, mozaic, beton, etc:


- Operatiunea de mãturare se face în asa fel încât sã fie cât mai putin praf în atmosferã; înainte de
operatia de mãturare, este preferabil sã se umezeascã pardoseala. In timpul desfasurarii activitatii
este obligatorie purtarea echipamentului individual de protectie.

3.11. Lucratorul este obligat sa poarte Echipamentul individual de protectie si sa foloseasca


Echipamentul de Munca in vederea realizarii sarcinilor de munca.
3.12. Este interzisa efectuarea sarcinilor pentru care angajatul nu a fost instruit. Are obligatia sa
respecte fisa postului.
3.13. Este interzis lucrul la inaltime – restrictionat (stergere, maturat, curatat).
3.14. Este interzisã folosirea echipamentului de protectie si de lucru în afara orelor de program.
3.15. Este interzisã spãlarea hainelor, echipamentului de protectie, a sculelor cu substante volatile
(benzen, toluen, xilen, etc.).
3.16. Lucratorul este obligat sa respecte indicatiile de utilizare, depozitare si de protectie precizate
pe recipientele substantelor de curatat cu care lucreaza.
3.17. Este interzis lucrul cu substante de curatenie fara folosirea protectiei adecvate.

Intocmit,