Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. număr din zz.ll.aaaa

Titularul activității: SC MODA E SCARPE SRL


Adresa: Str. Orastiei, Nr. 2A, Cluj-Napoca, Judetul Cluj
Punct de lucru: SC MODA E SCARPE SRL
Locația activității: Str. Orastiei, Nr. 2A, Cluj-Napoca, Judetul Cluj
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod Denumire activitate Poziţie Cod Denumire activitate NFR SNAP Data revizuirii
CAEN Rev.2 Anexa 1 CAEN Rev.1
Rev.2 din OM Rev1
1798/2007

1520 Fabricarea încaltamintei 90 1930 Fabricarea incaltamintei 1.A.4.a. 02 01


i 03

Activitate PRTR Denumire activitate PRTR Data revizuirii

Nu este cazul.
Emisă de: APM Cluj
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:
Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani.
Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării: zz.ll.aaaa

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de SC MODA E SCARPE SRL, cu punctul de lucru SC MODA E
SCARPE SRL înregistrată la APM Cluj cu nr. 26650/10.12.2014, completată cu documentația
înregistrată cu numerele 21295/16.03.2015 și înregistrată electronic în SIM cu nr.
723/04.12.2014 în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Cluj în
conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012
privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a
instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Pentru SC MODA E SCARPE SRL, cu punctul de lucru SC MODA E SCARPE SRL

Documentația conține:
 Fişa de prezentare şi declaraţie, elaborată de ing. Florentina Tempean.;
 Contract de închiriere nr. 61/21.07.2014 asupra spațiului cu SC Fanco Invest SRL;
 Contract de comodat nr.1/25.08.2014, între Ducale Shoes SRL și Moda E Scarpe SRL,
asupra spațiului și act adițional la prezentul contract;
 Contract comercial de achiziție nr. 488 din 18.09.2014 ( pentru deșeuri reciclabile) cu SC
Sergent Paper SRL.
 Contract de colectare, transport, incinerare deșeuri periculoase, nr. 4167/10.09.2008, cu
SC IF TEHNOLOGII SRL și act adițional nr.2 la prezentul contract;
 Calculul estimatic al bilanțului de COV pe un an ( cca. 1459,2 kg COV/an)
 Contract prestări servicii de salubritate nr. 9556/02.09.2014, cu Compania de Salubritate
Brantner Vereș SA.
 Declaraţie pe propria răspundere referitoare la substanţele chimice periculoase deţinute,
conform H.G. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea subsanţelor
periculoase;
 Anunţ în ziar privind mediatizarea solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu;
 Fișe tehnice de securitate;
 Chitanță Agenția pentru Protecția Mediului Cluj din data de 11.09.2014 (tarif pentru
emiterea autorizației de mediu);
 Plan de situaţie, plan de încadrare în zonă.
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
 Certificat constatator nr.49596/27.08.2014, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Cluj, pentru punctul de lucru de pe str. Orăștiei, nr.2A;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
 Certificat de înregistrare nr. 2972425, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Cluj (Cod Unic de Înregistrare 33526630, J12/2535/28.08.2014).
Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
I. Luarea tuturor măsurilor:
 de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;
 de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată,
valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor
pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul
asupra mediului;
 de utilizare a ambalajelor produselor doar în scopurile pentru care au fost destinate; nu
se elimină cu deşeurile menajere;
 de utilizarea eficientă a energiei;
 pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
 de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a
incendiilor;
 de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de
accidente;
 de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;
 pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită
reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii.
II. Pentru desfăşurarea activităţii autorizate:
 desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în zone închise, izolate
fonic;
 în cazul în care construcţii ce constituie surse de zgomot sunt amplasate în zone de
protecţie cu niveluri admisibile de zgomot mai reduse, este obligatoriu să se ia
măsurile necesare de protecţie la sursă, pentru a nu depăşi nivelul de zgomot admis
în zonă;
 unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum
spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea
riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot,
vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri
separate, la distanţă de minimum 15 m de ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară
între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, reprezentând limita suprafeţei unităţii
respective. Pentru unităţile sus-menţionate se asigură mijloacele adecvate de
limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în
vigoare;
 nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele
poluante şi alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi
limitele maxime admisibile din standardele în vigoare;
 aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se
creeze stocuri care, prin depreciere, să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile
prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în
condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;
 colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile
şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, pe baza
contractelor încheiate cu aceştia, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
cu modifcările și completările ulterioare;
 menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de
deşeuri;
 deşeurile nu se depozitează definitiv şi nu se incinerează în cadrul obiectivului;
 depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1
an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile
care urmează a fi tratate sau valorificate);
 întreţinerea în stare corespunzătoare a suprafețelor din incinta obiectivului;
 respectarea regulamentelor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor din dotare;
 întreţinerea în permanenţă a instalaţiilor de captare, epurare şi evacuare ape uzate;
 echipamentele de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă trebuie incluse
într-un program de verificare periodică;
 este obligatorie anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul
în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul
amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
 luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei;
 reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte
autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;
 autorizaţia de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform
art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor


acte normative:
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin H.G. nr.
210/2007;
 HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul
României.
 HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase
 Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
modificată şi completată cu Legea nr. 263/2005 si Legea 254/2011.
 HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje modificata
si completata cu HG nr. 1872/2006, , HG nr. 247/2011.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
 Ord nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri din ambalaje .
 H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje modificată
şi completată cu H.G. nr. 1872/2006 şi cu H.G. nr. 247/2011;
 H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului;
 O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie
privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a
acestuia, modificată prin Ordinul nr. 1477/2010 și prin Ordinul nr. 35/2014;
 Ordinul nr. 578/2006 al M.M.G.A. pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ordinul
nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are


obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul
are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.
Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:
 să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;
 să asiste reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi să pună la dispoziţia
acestora toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu
prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror
informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;
 să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi,
necunoscute la data emiterii autorizațieie de mediu, precum și asupra oricăror modificări
ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea
modificărilor;
 să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau
accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să
oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia
măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când
astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului;
 să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea
stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din O.U.G. 195/2005 privind protecţia
mediului, adoptată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 să solicite reautorizarea activităţii cu minim 45 de zile inainte de expirarea prezentei
autorizaţii de mediu.
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea
acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei
autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin
Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului
activității.

I. Activitatea autorizată
Atelier de fabricare încălțăminte > 100 perechi/zi, în Cluj Napoca, str. Orăștiei, nr.2A,
județul Cluj.
1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
Activitatea se desfasoara intr-o hala inchiriata de la DUCALE SHOES SRL printr-un contract
de comodat nr.1,pe o S= 1454 mp compusa din :
- parter cu o S=1214 mp – spatiu de productie,depozite,grup social si
birou
- etaj cu o S=240 mp – apartament , birou si grup social
Activitatea societatii este in general pentru terti ( export ).

Sectia de cusut
 Masina de croit marca ATOM G 999 Raf - 8 buc
 Masina de croit materiale sintetice marca ATOM 880-1 buc
 Raft metalic de depozitare materii prime - 2 buc
 Raft metalic pentru depozitarea matritelor – 1 buc
 Masina de cusut marca ARIANA - 4 buc
 Masina de cusut marca PAFFA - 8 buc
 Masina de subtiat cu program - 2 buc
 Masina de indoit - 2 buc
 Masina de egalizat – 1 buc
 Masina de butonat – 4 buc
 Masina de aplicat panglica - 1 buc
 Masina de taiat surplus de material – 1 buc
 Masina de ciocanit – 1 buc
 Masina de tivit margini – 2 buc
 Masina de capsat – 1 buc
 Masina de aplicat bombee – 1 buc
 Masina de cusut zig-zag - 1 buc
 Banda rotativa – 1 buc
 Polizor – 1 buc

Sectia de talpuit

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
 banda rotativa - 1 buc
 masina de aplicat staiff – 1 buc
 masina de tras varf marca K aef – 1 buc
 masina de tras calcai marca K alcer 1 buc
 uscator electric – 2 buc
 masina de scamosat – 1 buc
 suflanta cu aer cald – 1 buc
 fier de calcat electric – 1 buc
 dispozitiv de fixat calapod – 1 buc
 masina de stampilat – 1 buc
 presa pentru fixare talpi – 2 buc
 masina de fixat toc – 1 buc
 masina de calcat - 1 buc
 raft pentru produse finite – 1 buc
 compresor 15 kw – 1 buc
 compresor marca Mark de 1000 – 1 buc
 rezervor aer marca Mark de 100 – 1 buc
 rezervor aer CDX 18 – 1 buc
 electrostivuitor marca Halla – 1 buc
Cod Denumire CAEN Rev.2 Instalație/Activitate Capacitate maximă UM Data
CAEN proiectată a revizuirii
Rev.2 instalației/activității
1520 Fabricarea încaltamintei 0,0

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare,


de depozitare, cantități
 piele – cca 2500 mp / luna
 materiale sintetice cca 750 m / luna
 talpi 7000– 8000 perechi / luna
 branturi 7000 – 8000 perechi / luna
 staifuri 7000 – 8000 perechi / luna
 adezivi cca 90 -160kg / luna
 accesorii ; ata de cusut cca 210000 m / luna , catarame cca 2800 buc / luna , fermoare
cca 3000 buc / luna , cuie 10 kg / luna , tocuri cca 2000 perechi / luna

Materia prima este ambalata diferit


 textiul pe paleti ( din Italia ) - o data la 3 luni cca.6 paleti
 ata, cataramele – in pungi din plastic ( din Italia ) -cca.10 kg/ 3 luni
 tocuri – in cutii din carton -cca.10 buc / 3 luni
Modul de ambalare al adezivilor

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
 bidoane metalice de 16 kg ( 5-10 buc / luna )
 adezivii de depoziteaza in magazie pe rafturi

Capacitati de productie
croit - 150-200 perechi/ zi
cusut – 150-200 perechi / zi
talpuit – 250 – 500 perechi / zi( in functie de comenzi)

Toate ambalajele si materia prima folosita sunt din import Italia si acolo se livreaza cu
produse finite. In Romania nu se livreaza marfa.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip Descriere Cantitate UM Data revizuirii


utilitate
Apa Alimentarea cu apă potabilă se 40,0 Metri
realizează din rețeaua municipiului cubi/luna
Cluj Napoca
Canalizare Apele menajere rezultate de pe 40,0 Metri
amplasament sunt evacuate în cubi/luna
rețeaua de canalizare municipală
Cluj Napoca
Energie Energia electrică este asigurată din 18000,0 KiloWatt/lu
rețeaua publică na
Altele Încălzirea spațiului se realizează cu 50,0 Metri
centrală termică ( P=230W), având cubi/luna
ca și combustibil gazul metan.
Hala de producție se încălzește cu
5 convectoare , combustibil gaz
metan

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității


Procesul tehnologic :
- achizitionarea materii prime si accesorii
- sectia de croit – croirea materialului folosit ( piele si sintetic ) cu ajutorul masinilor de
croit dupa modelul incaltamintei .

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
- sectia de cusut – subtierea marginilor pieselor cu masini de subtiat , asamblarea
pieselor componente prin cusut , aplicarea accesoriilor , taierea surplusului de material .
- sectia de talpuit - aplicarea staifurilor, fixarea calapodului, fixarea talpii, fixarea
tocurilor dupa caz , finisarea si ambalarea in cutii .

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu


ariile naturale protejate
Nu este cazul.
Tip arie Arie protejată Data revizuirii

5. Produsele și subprodusele obținute


Cantitățile de produse obținute sunt lunare ( perechi/lună)
Tip produs Produs/Subprodus Canti UM Destinație Data
tate revizuirii

Alte produse cizme 600,0 Perechi Italia


Alte produse sandale 1500, Perechi Italia
0
Alte produse pantofi 500,0 Perechi Italia

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil Combustibil UM Producție Tipul centralei Data


Cantitate

centralei
Puterea revizuirii

Alti combustibili gaz metan 18000, KiloWatt/lu încălzire spațiu Tip VIESMANN, 230,0
0 na prevăzută cu
două cazane
VITOGAS 100

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe


amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Cod Denumire activitate Data revizuirii
CAEN
4772 Comert cu amanuntul al încaltamintei si articolelor din piele, în
magazine specializate
5210 Depozitari

8. Programul de funcționare
10 ore/zi, 5 zile/săptămână, 9luni/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu,


din dotare (pe factori de mediu)

Aer

CAEN Denumire Poluant Echipament Data


Înălțime (m)

X Stereo70

Y Stereo70
Diametru

Diametru

Eficiență
bază (m)

vârf (m)

Rev.2 coş şi depoluare revizuirii

(%)
descriere
sursă
1520 coș metalic 12,0 0,5 0,5 Monoxid de Carbon
de la centrala
termică
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
TSP (Particule in
suspensie totale)
1520 tub de 6,0 0,25 0,25 Compusi organici
evacuare de volatili nemetanici
la mașinile de
lipit

Alte surse de poluare

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Sursă Tip sursă Data revizuirii
mașini de lipit prevăzute cu aspiratoare de COV și Static
tuburi de evacuare
mașină de scămoșat prevăzută cu sac textil cu V=0,7mc Static

....
Apă
Apele uzate menajere se evacuează în rețeaua de canalizare municipală Cluj Napoca
Pretratare ape pe amplasament
Nu este cazul.
Denumire Valoare

Tratare ape pe amplasament


Nu este cazul
Denumire Valoare

Sol
Nu este cazul
Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul.
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele din
plastic cu capac, care sunt ridicate și transportate la depozitul autorizat de deșeuri, pe bază
de contract; deșeurile generate în unitate se vor colecta selectiv în spații special amenajate și
inscripționate; se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe
amplasament cât și în zonele limitrofe.
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,
admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale


Calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile
Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator pentru indicatorii de calitate ai aerului
specifici activităţii
Emisii conform 462/1993.
Activitate Denumire coș Poluant VLE UM Condiții de Data
CAEN Rev2 referință revizuirii

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale*
Nu este cazul.
Activitate Denumire coș Poluant VLE UM Condiții de Data
CAEN Rev2 referință revizuirii

Concentratii maxime admise pentru apă


Conform NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate,
modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007.
Loc prelevare Natura apei Indicator de CMA UM Data revizuirii
calitate

Concentratii maxime admise pentru apa subterană


Nu este cazul.
Loc prelevare Natura apei Indicator de CMA UM Data revizuirii
calitate

Valori admise pentru sol


Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării
privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.
Loc de Indicator Prag de alertă (mg/kg Prag de intervenție Data
prelevare analizat substanță uscată) (mg/kg substanță uscată) revizuirii
Adâncime

Sensibil Mai puțin Sensibil Mai puțin


(cm)

sensibil sensibil

zgomot: nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depășii prevederile


STAS 10009/1988 privind acustica urbană și a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,


frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Monitorizarea aerului
Nu este cazul
CAEN Denumire coș Poluant Tip de Frecvență Metodă de Data
Rev2 monitorizare analiză revizuirii

Monitorizarea apei
Nu este cazul.
Loc prelevare Natura apei Indicator de Tip de Frecvență Metodă de Data
calitate monitorizare analiză revizuirii

Monitorizarea apei subterane


....
Loc prelevare Indicator de Tip monitorizare Frecvență Metodă analiză Data
calitate revizuirii

Monitorizarea solului
Nu este cazul
Loc prelevare Adâncime (cm) Indicator Tip de Frecvență Metodă de Data
analizat monitorizare analiză revizuirii

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


- datele solicitate de către reprezentanţii APM Cluj - poluări accidentale şi elemente care ar
putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat, la dispecerat APM Cluj, program
permanent, tel: 0264/433208 ;
- raportarea anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform HG nr.
856/2002 și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor până la data de 15 martie pentru
anul anterior
- raportarea anuală până la data de 25 februarie anul anterior, conform Ord. 794/2012
privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
Nr. Denumire raport Frecvență Data depunerii Acces aplicații SIM Data revizuirii
Crt. raportare raportului

1 Raportare statistică a anual Chestionar 4:


deșeurilor la APM PRODDES –
Cluj completat de

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
producatorii de
deseuri.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu Denumire deșeu Sursă Cantitate UM Mod Data


generatoare gestionare revizui
rii

20 03 01 deseuri municipale personal 2,0 Metri Eliminarea se


amestecate angajat cubi/luna face prin firmă
autorizată , pe
bază de
contract
04 01 99 alte deseuri nespecificate procesul de 7,0 Kilogram/lun Deșeurile de
producție a piele se
depozitează
temporar pe
rafturi într-un
depozit de 300
mp de unde
apoi se
transmit înapoi
în Italia
04 02 22 deseuri de fibre textile procesul de 2,0 Kilogram/lun Deșeurile de
procesate producție a material textil
se depozitează
temporar pe
rafuturi într-un
depozit de 300
mp, de unde
sunt apoi
transmise în

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
Italia
15 01 10* ambalaje care contin reziduuri procesul de 10,0 Kilogram/lun Ambalajele
sau sunt contaminate cu producție a metalice de la
substante periculoase adezivi se
colectează în
locuri special
amenajate de
unde sunt apoi
preluate de
firme
specializate și
autorizate
20 01 01 hârtie si carton de la 10,0 Kilogram/lun Deșeurile de
dezambalarea a ambalaje se
produselor returnează în
Italia
20 01 39 materiale plastice de la 10,0 Kilogram/lun Deșeurile de
dezambalarea a ambalaje se
produselor returnează în
Italia

2. Deșeuri colectate
Nu este cazul
Cod deșeu Denumire deșeu Compoziție Cantitate UM Frecvență Data
revizui
rii

3. Deșeuri stocate temporar


Nu este cazul
Cod deșeu Denumire deșeu Compoziție Cantitate UM Mod stocare Data
revizui
rii

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu tratează deșeuri.
Cod deșeu Denumire UM Operațiune Cod Denumire Data

Cantitate
deșeu valorificare / operațiune operațiune revizuirii
eliminare

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului


 Deşeurile menajere sunt preluate de firma de salubritate cu mijloace de transport
echipate special pentru acest tip de transporturi;
 Deşeurile tehnologice vor fi transportate - în vederea valorificării/eliminării lor - de
firme specializate, autorizate, cu mijloace de transport echipate special pentru acest
tip de transporturi.
6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
Se va ține evidența deșeurilor (tipuri, cantități, sortare și valorificare prin unități
specializate a celor reciclabile) prin unități specializate.
7. Ambalaje folosite și rezultate,modulde gospodărire a ambalajelor rezultate

Tip Descriere Cantitate UM Operație Data


ambalaj revizuirii

Ambalajele folosite sunt aduse din Italia și se returnează cu marfa.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite


Nu se încadrează pe Legea 278/2013 privind emisiile industriale (consumul de adeziv cu
concentrație COV este mai mic de 5 tone/an).
Substanță/ Substanță chimică Cantitate UM Categoria - Fraza de Data
Preparat Fraza de risc pericol revizui
rii
Preparat Adeziv poliuretanic ELT 1000 30,0 Kilogram/l R19, R36, Xi, F
una R36/37, R66,
R67, R11
Preparat Adeziv poliuretanic ELT 2000 30,0 Kilogram/l R11, R36, R66, Xi,F
una R67
Preparat adeziv policloropropenic 30,0 Kilogram/l R11, R36, F,Xi,N
NOVOKITT 320 una R36/38, R38,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
R50/53, R65,
R66, R67

2. Modul de gospodărire

- ambalare:în ambalaje originale, în spaţiu betonat, închis, acoperit;


- transport: cu mijloace de transport autorizate ADR, conform instrucţiunilor
prescrise de producători
- depozitare: în ambalajele originale, închise ermetic, în spaţii inchise, uscate şi
bine ventilate, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de
umezeală, lumină şi materiale incompatibile (conform H.G. 1408/2008, privind
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase); adezivele sunt
depozitate în canistre metalice
- folosire/comercializare: proces tehnologic

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și


preparatele periculoase
Canistrele metalice pentru adezivi se retrimit la furnizor pentru reumplere.
 Depozitarea substanţelor periculoase se face separat de substanţele nepericuloase, în
zona special prevăzută pentru acest scop, etichetată;
 Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care
au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere;
 Se vor respecta cerinţele de securitate privind gestionarea ambalajelor rezultate de la
substanţele şi preparatele periculoase.
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și
pentru intervenție în caz de accident
 Manipularea se va face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în
cazul scurgerilor accidentale se va evacua zona afectată, se va asigura aerisirea
adecvată şi se vor elimina sursele de aprindere;
 Existenţa planului de intervenţie pentru situaţii de poluări accidentale;
 Respectarea instrucţiunilor din fişele de securitate

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților


relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților


relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Denumirea Clasificarea şi etichetarea Cantitate Cantitatea relevantă (tone) Data


substanței substanţelor sau preparatelor maximă revizuirii
periculoase chimice periculoase prezentă
Clasa și Fraze de cf. Art.2, Coloana 2 din Coloana 3 din

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro
categoria de risc/fraze de HG Partea 1 a Partea 1 a
pericol pericol 804/2007, Anexei nr. 1 la Anexei nr. 1 la
tone HG 804/2007 HG 804/2007

Instalații de stocare a substanțelor periculoase. Nu este cazul.


Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate. Nu este cazul.
Instalații relevante din punct de Cauze Efecte Data revizuirii
vedere al securității

Sisteme de siguranță existente. Nu este cazul.


Instalația Echipamente de funcționare în siguranță Data revizuirii

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase


Se va ţine evidenţa strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor
şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform O.U.G.
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare
ale activităților
Nu este cazul.
Prezenta autorizație de mediu conține 18(optisprezece) pagini și a fost eliberată în 3
exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Grigore CRĂCIUN

ȘEF SERVICIU A.A.A.,


ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,Cristina CREMENE

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ


Strada Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609
Tel:0264 410 722, 0264 410 720 Fax: 0040264 410 716;
e-mail: office@apmcj.anpm.ro

S-ar putea să vă placă și