Sunteți pe pagina 1din 11

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.
Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru


aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii
rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2"

Secţiunea 2.
Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea Pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizarea centurii rutiere a


situaţiei municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", au fost adoptate următoarele acte
actuale normative:
1. Hotărârea Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului
Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2";
2. Hotărârea Guvernului nr. 732/2009 privind înlocuirea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti
între A1-DN7 şi DN2-A2";
3. Hotărârea Guvernului nr. 414/2010 privind modificarea anexei la
Hotărârea Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti
între A1-DN7 şi DN2-A2". Prin acest act normativ anexa la Hotărârea Guvernului
s-a modificat și s-a înlocuit cu anexele nr. 1-3. Anexa nr. 1 reprezintă totalul
indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții, Anexa nr. 2 reprezintă
indicatorii tehnico - economici pentru Sectorul A1 - DN 7, iar Anexa nr. 3 reprezintă
indicatorii tehnico - economici pentru Sectorul DN2 - A2.
4. Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 115/11.02.2011
pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de
investiții ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1-DN7 și
DN2-A2”, prin care a fost aprobată actualizarea indicatorilor în temeiul art. 43 alin.
(2) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările
ulterioare.
Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește aprobarea modificării
Anexei nr. 3 la HG nr. 40/2008.
Traseul în plan pentru sectorul DN2 – A2 urmăreşte traseul centurii rutiere
existente, axa proiectată fiind obţinută prin translatarea marginii centurii rutiere
existente înspre partea stângă. Excepţie face zona km 13+640 - km 13+900 unde a
fost necesară părăsirea traseului existent pentru amplasarea locului de întoarcere
sub forma de sens giratoriu, zona km 19+000 - km 19+800 unde au fost amplasate
rampele pasajului peste DJ301 (Bucureşti - Cernica) şi zona pasajului peste Calea
Ferată Bucureşti - Olteniţa km 21+610 - km 22+010, unde există stâlpi metalici de
înaltă tensiune pe partea stângă a centurii existente, astfel că lărgirea la 4 benzi de
circulaţie va fi realizată pe partea dreaptă a drumului existent, în sensul
kilometrajului. Viteza de proiectare este de 80km/h şi 100km/h cu excepţia zonei
locului de întoarcere de tip sens giratoriu, unde traseul proiectat se prezintă sub
forma unor curbe-contracurbe amenajate pentru viteze de proiectare de 40km/h, a
curbei de intrare pe pasajul de CF Bucureşti – Constanta unde viteza de proiectare
este de 60km/h şi a zonei pasajului de CF Bucureşti – Olteniţa unde viteza de

1
proiectare este de 50km/h, aceasta fiind dictată de mărimea declivităţii cu valoarea
de 4,5% de pe rampele pasajului.
Finalul proiectului este la km 23+823,47, faţă de Studiul de Fezabilitate din
anul 2010 unde acesta era poziţionat la km 23+755, cu menţiunea că în intervalul
km 23+730,45 - km 23+823,47 se realizează racordarea centurii rutiere lărgita la 4
benzi de circulaţie cu centura sud existentă la 2 benzi de circulaţie.
Studiul de fezabilitate actualizat a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
414/28.04.2010. În baza documentaţiei tehnico - economice aprobate, la acest
obiectiv au fost realizate lucrări în procent de aprox. 7%, în baza unui contract de
execuţie şi proiectare în prezent reziliat (din anul 2015).
Pentru conservarea lucrărilor executate şi menţinerea stării tehnice a drumului,
s-au executat lucrări de întreţinere curentă în perioada 2015-2016, pe sectorul
cuprins între km 12+300 - km 23+750, de tipul covoarelor asfaltice şi plombări de
gropi.
Prezenta documentaţie are la bază atât datele din Proiectul Tehnic cât şi noile
expertize tehnice realizate în anul 2016 de către ing. Petre Dumitru - expert tehnic
pentru lucruri de drumuri, ing. Ion Cervinschi - expert tehnic pentru lucrări de
poduri şi ing. Mihail Ghinea - expert tehnic pentru lucrări hidrotehnice.
Având în vedere faptul că acest obiectiv este cuprins în cadrul Master
Planului General de Transport aprobat prin H.G. nr. 666/2016 şi că este prevăzut a
se realiza din fonduri structurale nerambursabile (POIM 2014-2020), iar în prezent
în Hotărârea Guvernului nr. 40/2008 ca sursă de finanțare este prevăzut doar bugetul
de stat, prin prezentul proiect de act normativ se urmărește și schimbarea sursei de
finanțare, astfel încât obiectivul de investiții să fie finanțat atât din fonduri externe
nerambursabile cât și de la bugetul de stat.
1 . În cazul Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.
1

proiectelor de
acte normative
care transpun
legislaţie
comunitară sau
crează cadrul
pentru
aplicarea
directă a
acesteia
2. Schimbări DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI (DESCRIEREA LUCRĂRILOR
preconizate PROIECTATE)
Principalele revizuiri ale soluţiilor tehnice faţă de Studiul de Fezabilitate
aprobat prin HG 414/28.04.2010, constau în:
 modul de racordare al centurii de Nord lărgite la 4 benzi de circulaţie cu
tronsonul actual al centurii de Sud care în prezent are 2 benzi de circulaţie, ceea
ce conduce la modificarea lungimii totale de la 11,45 km la 11,524 km, în
vederea încadrării traficului pentru trecerea de la 4 benzi la 2 benzi;
 redimensionarea sistemului rutier ţinând cont de noile expertize tehnice realizate
în 2016 şi adaptarea tipului de mixturi la Normativul AND 605/2014;
 reconfigurarea intersecţiilor şi introducerea unei noi amenajări giratorii (tip loc
de întoarcere);
 revizuirea unor soluţii de scurgere a apelor, precum şi introducerea de
separatoare de grăsimi şi hidrocarburi cu debite necesare şi bazine de
sedimentare, în conformitate cu normele actuale;
 modificarea sistemului de iluminare şi extinderea acestuia la toate intersecţiile şi
pasajele în conformitate cu normele actuale;

2
 introducerea unor soluţii noi de consolidare teren pentru îmbunătăţirea
capacitaţii portante a terenului (piloţi de îndesare din material granular şi saltele
din balast armate cu materiale geosintetice) şi sprijinirea şi limitarea amprizei
drumului acolo unde este necesar (structura de sprijin din beton armat, fundaţii
adâncite de parapete tip L, etc);
 revizuirea soluţiilor tehnice ale structurilor datorate implementării de noi
standarde (Eurocoduri, P100/2013-Cod de proiectare seismică; NP074-2014
Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii) şi realizarea
noilor expertize tehnice în 2016.

LUCRĂRI PROIECTATE

Lungime
Drumul modernizat este de clasă tehnică II având lungimea de 11, 524km
(74 m necesari pt racord la centura de sud, trecere de la 4 la 2 benzi)
Profilul transversal tip
 lăţime platformă 16,40/17,50 m
 lăţime parte carosabilă 4 x 3,50 m
 zona mediană 1,60 m
 lăţime acostament parte stanga 2 x 1,50 m
 lăţime banda de încadrare parte stanga 2 x 0,75 m
Structura rutieră
Traficul de Calcul pentru dimensionarea sistemelor rutiere este determinat pe baza
normativului AND 584-2012 pentru perioada de perspectiva 15 ani
 Sisteme rutiere proiectate pe centura rutieră
 Sistem rutier nou (pe întreaga lăţime a centurii rutiere proiectate)
 4cm mixtură asfaltică stabilizată, tip MAS16
 5cm beton asfaltic deschis, BAD20
 16-17cm anrobat bituminos cu criblură, tip AB31,5(aplicabilitate
funcţie de sectoare)
 30cm piatră spartă amestec optimal
 30cm fundaţie din balast
 20cm strat de formă din material granular
 Ranforsare sistem rutier existent (pe centura rutieră) funcţie de sectoare unde
se aplică (conform profile transversale curente)
 1 strat: - 4cm mixtură asfaltică stabilizată, tip MAS16
 2 straturi: - 4cm mixtură asfaltică stabilizată, tip MAS16
- 5cm beton asfaltic deschis tip BAD 20
 3 straturi - 4cm mixtură asfaltică stabilizată, tip MAS16
- 5cm beton asfaltic deschis, tip BAD 20
- 8/9cm anrobat bituminos cu criblură, tip AB 31,5
- 4 cm frezare straturi existente funcţie de sector
Reprofilarea se realizează cu MAS16, BAD20, AB31,5 şi completare cu piatră
spartă, în funcţie de înălţimea reprofilării şi de tipul de mixtură utilizat în primul
strat de ranforsare.
 Sisteme rutiere pe DJ 301 (Bucureşti – Cernica)

3
 sistem rutier nou
 4cm mixtură asfaltică stabilizată, tip MAS16
 5cm beton asfaltic deschis, BAD20
 12cm piatră spartă mare sort 63-90
 25cm fundaţie din balast
 15cm strat de formă din material granular
 sistem rutier nou pentru drumuri riverani
 4cm mixtură asfaltică stabilizată, tip MAS16
 5cm beton asfaltic deschis, BAD20
 12cm piatră spartă mare sort 63-90
 20cm fundaţie din balast
 trotuare
 4cm beton asfaltic BA8
 10cm beton de ciment C16/20
 10cm fundaţie din balast
 Sistem rutier spaţii de siguranţa
 6 cm pavele autoblocante de culoare roşie
 4 cm mortar de ciment, M100
 15 cm beton de ciment, C16/20
 23 cm fundaţie din balast
 7 cm strat de nisip
 Sistem rutier insule de separare/direcţionale
 6 cm pavele autoblocante de culoare verde
 5 cm nisip
 15 cm fundaţie din balast
Intersecţii
 Intersecţie între Centura rutieră şi DN2 (Bucureşti-Suceava) la km 12+450
Intersecţia «tip ochelari» este alcătuită din 2 semigiratii în care intră ramurile
Centurii rutiere şi bretelele de acces la pasajul existent la DN2. - Iluminat extins
 Loc de întoarcere (tip sens giratoriu) la km 13+780
 Intersecţie între Centura rutieră şi DN3 (Bucureşti–Fundulea) la km 18+555
Intersecţie amenajată în formă de „T” , permite numai virajele de dreapta
 Intersecţie între Centura rutieră şi DJ301 (Bucureşti-Cernica) la km19+371
Pasaj superior sub forma unui sens giratoriu
 Intersecţie între Centura rutieră şi Autostrada A2 (Bucureşti-Constanta), la
km 23+445
Intersecţia «tip ochelari» alcătuită din 2 semigiratii în care intră ramurile Centurii
rutiere şi bretelele de acces la pasajul existent la A2. Iluminat extins pt intersecţie
reconfigurată
 Intersecţii la nivel cu Cale Ferată industrială la km 13+525 şi km 14+930
Trecerile la nivel se vor amenaja cu dale elastice
Scurgerea şi evacuarea apelor
Colectarea şi evacuarea apelor se va realiza prin pereerea sectoarelor care
sunt din pământ pe partea dreaptă şi şanţuri/rigole pereate şi rigole dreptunghiulare
carosabile pe partea stângă.
4
La înălţimi de rambleu mai mari de 1,00m, apele de pe platforma drumului
vor fi colectate prin rigole de acostament din beton şi evacuate prin casiuri în
şanţurile laterale centurii rutiere iar pe rampele pasajelor apele pluviale vor fi
colectate printr-un sistem de rigole betonate şi evacuate tot în şanţurile laterale
centurii rutiere. La baza parapetelui median tip New Jersey au fost prevăzute fante
pentru a permite evacuarea apelor pluviale adunate la baza acestuia în situaţiile
deverelor unice, către şanţul prevăzut în lungul centurii rutiere.
Podeţele proiectate sunt de tip cadru P2, C2, D4 – 7 bucăţi.
Lucrări de consolidare
Lucrările de consolidare proiectate sunt funcţie de necesitatea aplicabilităţii
respectiv:
 Structuri de sprijin din beton
 Structura de sprijin din beton simplu (zid de debleu) -
 Structura de sprijin din beton armat (zid de rambleu)
 Fundaţii adâncite de parapet
 Şanţ ranforsat
 Rigolă dreptunghiulară adâncită
 Structuri de sprijin din pământ armat cu geosintetice
 Îmbunatăţirea terenului de fundare
 Saltele din balast armate cu materiale geosintetice
 Piloţi de îndesare din material granular
 Protecţia taluzurilor înalte împotriva eroziunii şi ravinării
 Protecţie taluzuri cu geosintetice
Pasaje
Calea pe pasaje este alcătuită din următoarele straturi:
 mixtură asfaltică MAS 16 cu grosimea de 4cm; beton asfaltic BAP 16 cu
grosimea de 4cm;
 protecţia hidroizolaţiei din mortar asfaltic BA8 – 3cm; membrană
hidroizolantă - 1cm.
 PASAJ SUPERIOR KM 16+000 PESTE CF BUCUREŞTI – CONSTANŢA
 Pasaj existent L=131,05 m
Pentru pasajul existent se vor executa lucrări de reparare a infrastructurilor și
înlocuire integrală a suprastructurii pentru a corespunde normelor europene.
 Pasaj nou L = 121,69m
Pentru a asigura continuitatea celor patru benzi ale centurii rutiere peste cele două
linii CF a fost prevăzut un pasaj nou pe partea stângă în sensul creşterii
kilometrajului. Pasajul nou va avea 4 deschideri de
32,64m+32,70m+21,09m+33,16m, lungimea totală a pasajului în axul centurii este
de 121,69m
 PASAJ SUPERIOR KM 19+371 DJ 301 (BUCUREŞTI – CERNICA) ŞI PE
CENTURA RUTIERĂ
Pasajul este amplasat în aliniament şi este alcătuit dintr-un sens giratoriu cu raza
interioară de 32,00m şi rază până în axul giraţiei de 37,50, lăţimea părţii carosabile
fiind de 11,00m.
 Pasajul principal – sens giratoriu – este un cadru format dintr-o suprastructură
mixtă, oţel în conlucrare cu placa din beton cu încastrare în 8 stâlpi circulari din
beton armat. Pasajul care deserveşte giraţia propriu-zisă are lungimea de 235,60
m (8x29,45m). Pilele pasajului sunt circulare cu diametrul de 2.00m şi înălţimea
5
de 8.50m. Gabaritul de liberă trecere pe verticală pentru calea ferată este de
7.50m. Platforma pasajului-giraţie este de 13,15m fiind alcătuit dintr-o parte
carosabilă de 11,00m, un trotuar pietonal pe exterior cu lăţimea de 1,00m şi o
lisa de 30 cm lăţime pentru parapet de siguranţă pe exterior
 Viaductele de acces pe DJ301 sunt alcătuite din câte o grindă continuă cu 3
deschideri de 30,00m de fiecare parte a pasajului principal. Prin urmare fiecare
viaduct de acces de pe DJ301 are 90,00m lungime. Suprastructura este alcătuită
dintr-un tablier mixt oţel - beton, cu secţiune semicasetata şi placă din beton
armat monolit. Tablierul metalic este format din două semicasete formate din
inimi şi tălpi cu lăţimea de 2,50m şi înălţimea de 1,30m. Pasajul are platforma
de 10,90m din care partea carosabilă are lăţimea de 7,80m, iar cele două trotuare
au fiecare 1,00m lăţime utilă.
Viaductele de acces pe Centură sunt alcătuite din grinzi continue cu 3 deschideri
de 30,00m de fiecare parte a pasajului principal, prin urmare o lungime totală de
viaduct de 90,00m
 Suprastructura este alcătuită dintr-un tablier mixt oţel - beton, cu secţiune
semicasetata şi placă din beton armat monolit. Pasajul are platforma de 7.15m din
care partea carosabilă are lăţimea de 5.00m, un trotuar spre exterior de 1,00m lăţime
şi lise de 30cm de fiecare parte.
 Pilele reazemă pe câte 4 piloţi de foraţi de diametru mare Ø 1.50m
şi lungimea de 20.00m.
 PASAJ SUPERIOR KM 21+708 PESTE CF BUCUREŞTI – OLTENIŢA
 Pasaj existent
Pentru pasajul existent se vor executa lucrări de consolidare a infrastructurilor
și înlocuire integrală a suprastructurii pentru a corespunde normelor europene.
Lungimea totală a pasajului în axul centurii este de 110.45m.
 Pasaj nou
Pasajul nou va avea lungimea totală de cca. 115.50 m şi cinci deschideri. Toate
deschiderile se constituie într-o structură de grindă continuă cu lungimea totală de
104.70 m.
Lăţimea totală a pasajului este de 10,25 m, fiind alcătuită dintr-o parte
carosabilă de 7,80 m lăţime şi un trotuar pietonal amplasat pe partea exterioară a
pasajului, cu lăţimea utilă de 1,00 m.
Lucrări hidrotehnice. Baraj Pantelimon
Pentru realizarea platformei necesare extinderii cu 2 benzi de circulaţie, este
necesară lărgirea platformei la nivelul cotei actuale cu cca. 10 m, spre aval,
respectiv spre Lacul Cernica.
Lucrări necesare la galeria de evacuare
A. Prelungirea galeriei casetate spre aval cu 10,50 m
Prelungirea galeriei casetate actuale se va executa cu: 3 casete de 2,70 x 2,00 mp,
un radier de 10,60 m lăţime şi 0,75 m grosime, 2 pereţi laterali de 0,75 m grosime
şi 2 pereţi centrali de 0,50 m grosime, planşeu de 10,60 m lăţime şi 0,50 m grosime.
B. Amenajarea debuşării galeriei casetate pe 10 m
Lucrările constau în următoarele:
B1 - ziduri laterale de beton care delimitează malurile lacului de luciul de
apă
B2 - rizbermă executată din cuburi de beton, între zidurile laterale
B3 - rizbermă din piatră brută (anrocamente)
C. Pereu de beton pe noul taluz aval al barajului
D. Devierea apelor pe durata execuţiei lucrărilor

6
Lucrări de colectare (pre) epurare – dirijare – debuşare ape pluviale de pe
carosabil
- Au fost înlocuite rigolele de acostament cu rigole din beton prefabricate cu
polimeri cu capacitate mai mare de preluare a debitului apelor pluviale.
- A fost înlocuită reţeaua de canalizare cu rigole prefabricate acolo unde s-a
impus, datorită respectării noii geometrii a intersecţiilor.
- S-au prevăzut separatoare de grăsimi şi hidrocarburi cu debite necesare montate
îngropat şi pe şanţ, şi bazine de sedimentare, în conformitate cu normele actuale.
 Staţiile de preepurare SPE
Staţiile de preepurare SPE proiectate sunt de tip separatoare de hidrocarburi,
realizate din beton armat 13 bucăţi, amplasate stânga/dreapta.
Lucrări de iluminat. Instalaţii electrice
Proiectul de iluminat a fost extins pe bretelele de acces la pasaje, iar în zona
barajului, cu 150 m înainte şi după baraj, în conformitate cu prevederile
Normativului AND603/2012 pentru managementul sistemelor de iluminat rutier
(include standardul SR – EN 13201/1/2/3 – CIE115 - Normă europeană).
Lucrări de mediu
Prezenta documentaţie are la bază Acordul de mediu nr. 2 din 25.02.2013, revizuit în data de
05.06.2014, emis de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
3. Alte Nu au fost identificate
informaţii

Secţiunea 3.
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul Implementarea acestui proiect de hotărâre va avea impact pozitiv prin:


macroeconomic - Reducerea duratei de transport;
- Reducerea poluării aerului şi a poluării fonice;
- Creşterea confortului şi siguranţei în trafic;
- Dezvoltarea zonelor pe care le va deservi sectorul DN2 – A2 aferent
Centurii Bucureşti;
- Economie de combustibil.
- Forţa de muncă estimată, este de 200 angajaţi, pe durata execuţiei.

11. Impactul asupra Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect.


mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat
2. Impactul asupra Acest proiect de hotărâre nu are impact în acest domeniu.
mediului de afaceri
21. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
sarcinilor administrative
22. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
întreprinderilor mici şi
mijlocii
3. Impactul social Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unuia din proiectele
care conduc la îmbunătăţirea şi dezvoltare a infrastructurii de
transporturi de interes naţional, iar in perioada execuţiei poate atrage
forţa de munca din zona de referinţă.
4. Impactul asupra S-a obţinut Acordul de mediu nr. 2 din 25.02.2013, revizuit în data de
mediului 05.06.2014, emis de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

7
Secţiunea 4.
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei –

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani


1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale Proiectul de hotărâre
veniturilor bugetare nu se referă la acest
plus/minus, din care: subiect.
a) bugetul de stat, din
acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit;
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit;
c)bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i)contribuţii de asigurări.
2. Modificări ale Proiectul de
cheltuielilor bugetare, hotărâre nu se
plus/minus, din care: referă la acest
a) bugetul de stat, din subiect.
acesta:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri si servicii;
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri şi servicii;
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri şi servicii.
3. Impact financiar, Proiectul de
plus/minus, din care: hotărâre nu se
a) bugetul de stat; referă la acest
b) bugetele locale. subiect.
4. Propuneri pentru Proiectul de hotărâre
acoperirea creşterii nu se referă la acest
cheltuielilor bugetare subiect.
5. Propuneri pentru a Proiectul de hotărâre
compensa reducerea nu se referă la acest
veniturilor bugetare subiect.
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor
bugetare
7.Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii se va face din fonduri externe
nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie,
precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de
investiţii publice aprobate potrivit legii.

8
Secţiunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.Măsuri normative necesare pentru Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest


aplicarea prevederilor proiectului de act domeniu.
normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.
2.Conformitatea proiectului de act Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest
normativ cu legislaţia comunitară în domeniu.
cazul proiectelor ce transpun
prevederilor comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest
directe a actelor normative comunitare domeniu.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest
Uniunii Europene domeniu.
5. Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest
internaţionale din care decurg domeniu.
angajamente
6. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea 6.
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe
organizaţii neguvernamentale, institute de site-ul Ministerului Transporturilor.
cercetare şi alte organisme implicate.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă


avut loc consultarea, precum şi a modului în care la acest domeniu.
activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ

3. Consultările organizate cu autorităţile Documentaţia tehnico-economică elaborată


administraţiei publice locale, în situaţia în care pentru realizarea obiectivului „Modernizarea
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi centurii rutiere a municipiului Bucureşti între
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii A1-DN7 şi DN2–A2, sector DN2 – A2’’ a fost
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de supusă spre aprobare şi a fost avizată de
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor autorităţile publice locale.
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Proiectul a fost supus consultărilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări
HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind
interministeriale permanente emis avizul nr. 32/15.11.2017.
Documentaţia tehnico-economică elaborată
pentru realizarea obiectivului „Modernizarea
centurii rutiere a municipiului Bucureşti între
A1-DN7 şi DN2–A2, sector DN2 – A2’’ a fost
supusă spre analiza si a fost avizată de catre:

9
- CTE - MT (Ministerul Transporturilor) cu
avizul nr. 46/55/23.06.2017,
- CTE- CNAIR SA cu avizul nr.
4637/28.04.2017
5. Informaţii privind avizarea de către Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă
a)Consiliul Legislativ la acest domeniu.
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea 7.
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ

1.Informarea societăţii civile Proiectul prezentului act normativ a


cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr.
normativ 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată.
Informarea societăţii civile cu privire la eventualul Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se
impact asupra mediului în urma implementării referă la acest domeniu.
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea 8.
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă


act normativ de către autorităţile administraţiei la acest domeniu.
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
2. Alte informaţii Nu au fost identificate.

10
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii "Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2", care în
forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

FELIX STROE

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM - MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

PAUL STĂNESCU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

IONUȚ MIȘA

11