Sunteți pe pagina 1din 6

Lista informaţiilor de interes public

Lista documentelor de interes public comunicate de ANFP din oficiu conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/
2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor


Publici, precum şi activitatea acesteia.

LEGI

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
10. Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, cu modificările
şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea
managerilor din sectorul public, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare
13. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
14. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
15. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative;
16. Legea educației naționale nr. 1/2011;

1
ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public,
cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2008 privind unele masuri pentru întărirea capacităţii administrative
a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene;
3. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

ORDONANŢE

1. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi
a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar
de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din
administraţia publică centrală;

HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a


Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
3. Hotărârea Guvernului nr. 167/2005 pentru aprobarea condiţiilor privind conferirea Semnului
onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public;
4. Hotărârea nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor
paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor
de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici,
managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a
funcţionarilor publici.
10. Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare
a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului;
11. Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de
elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central;

2
12. Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea
adoptării/aprobării;
13. Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior
pentru anul universitar 2016-2017.

ORDINE

1. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru


elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 11430/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia funcţionarilor publici care pot fi desemnaţi
reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs şi în comisiile
de soluţionare a contestaţiilor;
3. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului
standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională
şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1496/2009 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi
modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective;
5. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările
ulterioare;
6. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a
formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor
publice şi a funcţionarilor publici;
7. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 383/2010 pentru aprobarea instrucţiunilor şi a formatelor-
standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici;
8. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 4040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare
pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi a modalităţii de
transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului-
cadru de stat de funcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei
care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
10. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de
conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;
11. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare
profesională pentru administraţia publică;
12. Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 2201/2015 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de
constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor, cu modificările ulterioare.

3
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al
autorităţii sau instituţiei publice;

- Structura organizatorică şi atribuţiile departamentelor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1000/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordinul nr. 445/2010 privind aprobarea Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare al A.N.F.P.
- Programul de funcţionare al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici:
 luni – joi (8.00 – 16.30)
 vineri (8.00 - 14.00)
- Programul de audienţe al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici:
- joi 10.00 – 14.00
- primirile în audienţă se fac pe bază de programare la Cabinetul Preşedintelui, la telefon 0374 112 735,
sediul ANFP, Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, tronson III, sector 3, Bucureşti

c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

- Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – Leonid-Augustin Moisiu


- Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici - Andreea-Maria Arcan-Apostol
- Secretarul General al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – Carmen Drăgan
- Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Mihaela Vintilă, consilier în cadrul
Compartimentului Comunicare, Informare şi Relaţii Publice

d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

- Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, tronson III, sector 3, Bucureşti

- Compartimentul Comunicare, Informare şi Relaţii Publice

Telefon: 0374 112 714

Fax: 0374 112 715

Web: www.anfp.gov.ro

E-mail : comunicare@anfp.gov.ro

petitie@anfp.gov.ro

reclamatie.administrativa@anfp.gov.ro

cerere.544@anfp.gov.ro

4
e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil se pot consulta la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici conform art. 5, alin (4) lit b din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Copii după documentele solicitate se realizează in condiţiile art. 9 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public.

f) Strategiile si programele proprii

- proiectul de Strategie de dezvoltare a funcţiei publice din România.

Lista proiectelor/ programelor derulate de ANFP

- Proiectul PHARE RO 9804.05.01 „Sprijin acordat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici in Proiectarea şi
Implementarea Reformei Funcţiei Publice”
- Proiectul PHARE RO 01.06.04 „Elaborarea şi implementarea de mecanisme pentru aplicarea completă a Legii
privind Statutul Funcţionarilor Publici”
- Proiectul PHARE 2004/016-772.01.03.01.02 „Implementarea reformei funcţiei publice în România” – contract
de asistenţă tehnică finanţat de Uniunea Europeană
- Proiectul PHARE 2004/016-772.01.03.01.03 „Modernizarea resurselor umane din cadrul funcţiei publice din
România” – contract de achiziţii finanţat de Uniunea Europeană
- Proiectul PHARE 2005 „Modernizarea managementului resurselor umane în cadrul funcţiei publice din
România” - contract de asistenţă tehnică finanţat de Uniunea Europeană
- Proiectul „Transparenţa şi etica în administraţia publică”- PHARE 2003/005-551.01.05/04 (în parteneriat cu
Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru o Dezvoltare Durabilă Agenda 21)- finanţat de Uniunea Europeană.
- Proiectul “Servicii de consultanţă pentru elaborarea studiului comparativ privind salarizarea în sectorul
public/privat din România” – finanţat de Banca Mondială
- Proiectul „Servicii de consultanţă pentru elaborarea unui sistem unitar de salarizare” – finanţat de Banca
Mondială
- Proiectul PHARE 2004/ 016-772.01.02/ 03 – „Observatorul instituţiei prefectului”, derulat în parteneriat de
către Asociaţia Asistenţă Programe pentru Dezvoltare Durabilă- Agenda 21, Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici şi Societatea Română de Radio
- Proiectul Politici Etice – Mecanisme şi instrumente – Consiliul Europei
- Proiectul PHARE 2005/ 017-553.01.02 – Transparenţă şi participare în administraţia publică
- Proiectul PHARE 2006/ 018-147.01.02 / Carta Cetăţenilor

Informaţii suplimentare despre obiectul programelor pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici.

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public:

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, si ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
- Coordonatele de contact ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv: denumirea, sediul, numerele
de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

5
- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
- Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul ANFP
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

- strategia
- planul
- propunerea de politici publice
- ordinul preşedintelui
- proiectul de act normativ
- expunerea de motive
- nota de fundamentare
- referatul de aprobare
- protocolul
- raportul
- scrisoarea sau adresa
- procesul-verbal
- nota
- avizul
- referatul
- punctul de vedere
- alte documente prevăzute de acte normative

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră
vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 si 22 din
Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

- reclamaţia care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice


- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei
rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului
administrativ.