Sunteți pe pagina 1din 18

Theology

Meology
“ Exd 24.7
Moise a luat cartea legământului, a
citit-o în fața poporului.
Ei au zis, ‘vom face și vom asculta
tot de a zis Domnul’

2
Credincioșia este CREDINȚĂ ACTIVĂ,
credință în acțiune.

3
Cine poate
găsi un om INFIDELITATEA
credincios? este o forma de EGOISM
Prov 20.6

4

Citim VIAȚA în cheia ME (mie) !

5
Rom 11.36 Din EL, prin EL și pentru EL,
sunt toate lucrurile!

6
Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o
comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o
găsește o ascunde și, de bucuria ei, se duce și
vinde tot ce are și cumpără ţarina aceea.
Matei Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un
13.44-52 negustor care caută mărgăritare frumoase. Și,
când găsește un mărgăritar de mare preţ, se duce
de vinde tot ce are și-l cumpără.

7
...dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri,
le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos,
ba încă și acum le privesc ca o pierdere față de
Filipeni
3.8 prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos
Isus Domnul meu . Pentru El am pierdut toate și
le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos!

8
Și acum, iată că, împins de duhul, mă duc la
Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo.
Numai Duhul Sfânt mă înștiinţează din cetate în
cetate că mă așteaptă lanţuri și necazuri. Dar eu
Fapte nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca și cum mi-ar fi
20.22-24
scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie
calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul
Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui
Dumnezeu.
9
'Și acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă
Fapte putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu
4.29
toată îndrăzneala '

10
#1.Planul de jos - al faptelor
#2.Planul de sus - scopul lui Dumnezeu

11
Gen 22.17,18 Te voi binecuvânta foarte mult -
Avraam toate familiile popoarelor vor fi binecuvântate
prin tine!

12
Moise Exd 5.2
‘...cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui?’

13
1 Sam 17
'Filisteanul a zis lui David: „Ce, sunt câine , de vii la mine cu
toiege?” Și, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, a adăugat :
„Vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor
câmpului.” David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie,
David cu suliţă și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului
oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai
ocărât-o. Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și-
ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor
cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un
Dumnezeu. '

14
'După aceea , împăratul Darius a scris o scrisoare către toate
popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate
limbile care locuiau în toată împărăţia: „Pacea să vă fie dată
din belșug! Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei
Daniel mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de
Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El
dăinuiește veșnic; împărăţia Lui nu se va nimici niciodată și
stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește,
El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit
pe Daniel din ghearele leilor!”
15
1Regi 10.23 Împăratul Solomon a întrecut pe toţi
împăraţii pământului în bogăţii și înţelepciune.
Solomon Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să
audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu
în inima lui.

16
Fără această perspectivă la planului de sus nu putem
înțelege sau explica rostul suferințelor, a încercărilor, a
întârzierii răspunsului lui Dumnezeu în atâtea situați…

Fără această perspectivă nu putem înțelege rostul suferințelor repetate ale


Apostolului Pavel sau a morții lui Ștefan, a atâtor martiri, din primele secole sau a
celor de acum!

17
Ce este SLAVA lui Dumnezeu?
1.manifestarea PREZENȚEI Lui - Exd 33.18, Apoc 21.23
2.acțiunile lui Dumnezeu, creativitatea Lui - Ps.19.1,2; 92.4
3.caracterul lui Dumnezeu - Exd 33

18