Sunteți pe pagina 1din 13

* Programa de pregătire a fost elaborată de specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, şi

reprezintă o soluţie orientativă pentru informarea, conceperea şi înaintarea spre avizare, instituţiei noastre. Depunerea
acesteia, spre analiză, la nivelul instituţiei noastre, nu conduce automat la primirea avizului, programa de pregătire putând
fi supusă unor modificări în funcţie de viziunea de pregătire a lectorilor propuşi de furnizorul de formare profesională, iar
avizarea favorabilă va ţine cont de îndeplinirea tuturor cerinţelor legale în domeniu

PROGRAMA DE PREGĂTIRE
PENTRU CURSUL DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN OCUPAŢIA
PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE – cod COR 215119

PROGRAMA se adresează persoanelor care doresc să se autorizeze în desfăşurarea activităţii de proiectare a sistemelor de securitate.
Programa acoperă unităţile de competenţă atât pentru partea de proiectare a sistemelor de protecţie la incendiu cât şi cele pentru
protecţie împotriva efracţiei. Unităţile de competenţă aferente fiecărui domeniu sau comune acestora se regăsesc detaliate la capitolul
Obiective specifice.

DURATA: Total __ ore de pregătire din care : - ___ ore pregătire teoretica
- ___ ore pregătire practică

a) OBIECTIVE GENERALE

- Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Aplicarea normelor de protecţia mediului
- Aplicarea procedurilor de calitate

b) OBIECTIVE SPECIFICE

I. Unităţi de competenţă specifice protecţiei la incendiu:


- Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
- Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de stingere automată a incendiului
- Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi
- Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu
- Elaborarea proiectului sistemului de stingere automată a incendiului
- Elaborarea proiectului sistemului de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

II. Unităţi de competenţă specifice protecţiei la efracţie:


- Elaborarea analizei de risc privind protecţia persoanelor şi valorilor
- Elaborarea specificaţiei tehnico-operative a sistemului de securitate
- Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces
- Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)
- Elaborarea soluţiei tehnice a sistemului tehnic de monitorizare
- Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detecţie şi semnalizare la efracţie şi control acces
- Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu circuit închis (TVCI)
- Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizare

III. Unităţi de competenţă comune:


- Verificarea proiectului
- Întocmirea de devize
- Monitorizarea execuţiei proiectului

MODULUL I – UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIFICE PROTECŢIEI LA INCENDIU

METODE/
NR. UNITĂŢI DE MIJLOACE DE INSTRUIRE, CRITERII DE
CONŢINUT TEMATIC FORME DE
CRT. COMPETENŢĂ MATERIALE DE ÎNVĂŢARE PERFORMANŢĂ
ACTIVITATE
0 1 2 3 4 5
1 Elaborarea soluţiei T1. Acte normative pe linia apărării -expunere - laptop
tehnice a sistemului împotriva incendiilor. Obligaţiile ale - dezbatere - videoproiector - Elaborarea conceptuală a
tehnic de detectare, proiectanţilor şi executanţilor de sisteme - problematizare - suport curs sistemului tehnic de detectare,
semnalizare şi de securitate la incendiu (1 oră P.T.) . - aplicaţie practică - planuri clădire semnalizare şi alarmare la incendiu
- sisteme tehnice de detectare,
alarmare la incendiu se realizează conform normelor
semnalizare şi alarmare la
T2. Autorizarea persoanelor fizice şi specifice.
incendiu.
- Proiectează concepţia juridice care efectuează lucrări în - scenariu de securitate la
sistemului tehnic de domeniul apărării împotriva incendiilor incendiu - Configurarea corectă a sistemului
detectare, semnalizare şi (1 oră P.T.) - panou de protecţie tehnic pentru a asigura securitatea
alarmare la incendiu - elemente componente instalaţii organizaţiei beneficiarului la
T3. Elemente de supravegherea pieţei de stingere incendiu.
- Configurează sistemul - machete de lucru
produselor cu rol în satisfacerea cerinţei de
tzehnic de detectare, - instrumente de desen
securitate la incendiu (1 oră P.T.). - Realizarea corectă a părţii desenate
semnalizare şi alarmare - normative si standarde a proiectului.
la incendiu
T4. Reglementări şi standarde în domeniul
sistemelor de semnalizare, alarmare şi - Întocmirea corectă a specificaţiilor
echipamentelor.
Elaborarea alertare în caz de incendiu (2 oră P.T.).
proiectului sistemului - Efectuarea corectă a calcului
tehnic de detectare, T5. Noţiuni despre teoria arderii energetic.
materialelor (2 ore P.T.)
semnalizare şi
alarmare la incendiu - Noţiuni despre fenomenul de aprindere - Specificaţia de echipamente este
- Surse de aprindere întocmită cu atenţie şi
- Realizează partea - Noţiuni despre fenomenul de ardere. responsabilitate pentru a se asigura
desenată a proiectului Fenomene fizice şi chimice ale procesului de respectarea standardelor şi a
sistemului tehnic de ardere cu relevanţă în proiectarea instalaţiilor recomandărilor producătorului.
detectare, semnalizare şi de detectare şi stingere a incendiilor.
alarmare la incendiu - Eventualele incompatibilităţi sunt
sesizate cu promptitudine.
T6. Termodinamica incendiului într-o
- Concepe memoriul
tehnic al proiectului incintă. (2 ore P.T.)
sistemului tehnic de - Descrierea fenomenelor fizice specifice
detectare, semnalizare şi fazelor incendiului într-o incintă;
alarmare la incendiu - Clasele de performanţă privind reacţia la
foc;
- Întocmeşte specificaţia - Criterii de performanţă pentru rezistenţa la
de echipamente a foc
sistemului tehnic de - Clasele de incendiu;
detectare, semnalizare şi
alarmare la incendiu T7. Instalaţii de protecţie împotriva
incendiilor – sisteme de detectare,
- Efectuează calculul
semnalizare şi alarmare la incendiu
energetic al sistemului de
detectare, semnalizare şi (2 ore P.T. + 2 ore P.P.)
alarmare la incendiu
T8. Principiile de proiectare ale
- Face lista cu zonele de instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi
alarmare la incendiu alarmare la incendiu.
(2 ore P.T. + 6 ore P.P.)
- Redactează jurnalul de
cabluri al sistemului de T9. Proiectarea instalaţiilor de detecţie,
detectare, semnalizare şi semnalizare şi alarmare la incendiu
alarmare la incendiu (3 ore P.T. + 6 ore P.P.)
- Elaborarea memoriului tehnic;
- Configurarea sistemului;
(18 ore P.T + 18 ore P.P) - Efectuarea calculului energetic;
- Listele cu zonele de alarmare;
- Redactarea jurnalului de cabluri.
- Componente, cablare, alimentare, dispunere

T10. Elaborarea scenariului de securitate


la incendiu (2 ore P.T. + 4 ore P.P.).

T11. Interacţiunea sistemelor de securitate


la incendiu (1 ore P.T.).
2 Elaborarea soluţiei T1. Reglementari si standarde în domeniul - expunere - laptop - Stabilirea listei cu
tehnice a sistemului instalatiilor de stingere a incendiilor (4 ore - dezbatere - videoproiector reglementările legale în vigoare.
tehnic de stingere P.T.) - problematizare - suport curs
automată a - aplicaţie practică - planuri construcţie - Identificarea corecta a proceselor
incendiului T2. Principiile de proiectare a instalaţiilor - sisteme tehnice de stingere a organizaţiei in vederea ,obţinerii
de stingere a incendiilor (4 ore P.T.) incendiului tuturor datelor necesare pentru
- Poiectează concepţia - panou de protecţie elaborarea analizei de risc.
sistemului tehnic de - elemente componente instalaţii
T3. Elemente specifice de calcul hidraulic
stingere automată a de stingere
(6 ore P.T.) - Configurarea corectă a
incendiului - instrumente de desen
- Sarcina hidrodinamică, pierderi de sarcină; - normative si standarde sistemului tehnic de stingere
- Parametri fundamentali ai pompelor; - machete de lucru automată a incendiului, în
- Configurează sistemul
tehnic de stingere - Încadrarea pompelor în sistemele conformitate cu scenariul de
automată a incendiului hidraulice. securitate la incendiu

T4. Instalaţii de stingere a incendiilor cu - Realizarea corectă a părţii desenate


Elaborarea apă (16 ore P.T. + 20 ore P.P.) a proiectului.
proiectului sistemului - hidranţi de incendiu interiori şi exteriori;
- Întocmirea specificaţiilor de
de stingere automată - sprinklere, drencere, apă pulverizată, ceaţă
echipamente este realizată în
a incendiului de apă; conformitate cu standardele şi
normativele de proiectare.
- Realizează partea T5. Coloane uscate (4 ore P.T. + 4 ore PP)
desenată a proiectului - Specificaţia de echipamente este
sistemului de stingere T6. Gospodăria de apă (4 ore P.T. + 8 ore întocmită cu atenţie şi
automată a incendiului PP) responsabilitate pentru a se asigura
- Alcătuirea unei gospodării de apă pentru respectarea standardelor şi a
- Concepe memoriul recomandărilor producătorului.
tehnic al proiectului incendiu;
sistemului de stingere - Dimensionarea şi alegerea echipamentelor
- Calculul debitelor şi presiunile
automată a incendiului în gospodăria de apă pentru incendiu.
necesare este realizat cu
meticulozitate şi exigenţă pentru
- Întocmeştze specificaţia T7. Instalaţii de stingere a incendiilor cu evitarea erorilor.
de echipamente a dioxid de carbon (4 ore P.T. + 6 ore P.P.)
sistemului de stingere - Eventualele incompatibilităţi sunt
automată a incendiului T8. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sesizate cu promptitudine.
azot, cu substanţe tip F.M 200, INERGEN,
- Efgectuează calculul ARGON, NAF SIII, ECARO (4 ore P.T. +
debitelor şi presiunilor
6 ore P.P.)
necesare

- Determină T9. Instalaţii de stingere a incendiilor cu


compatibilităţile spumă (4 ore P.T. + 6 ore P.P.)
sistemului de stingere
automată a incendiului T10. Instalaţii de stingere a incendiilor cu
adoptat cu obiectivul aerosoli (2 ore P.T. + 2 ore P.P.)
protejat
T11. Instalaţii de stingere a incendiilor cu
- Evaluează eficienţa pulberi (2 ore P.T. + 2 ore P.P.)
sistemului de stingere
automată a incendiului
T12. Instalaţii de stingere a incendiilor cu
(56 ore P.T.+ 56 ore P.P.) abur (2 ore P.T. + 2 ore P.P.)

3 Elaborarea soluţiei T1. Principii de proiectare a instalaţiilor de -expunere - laptop - Configurarea sistemului tehnic de
tehnice a sistemului ventilare pentru evacuarea fumului şi - dezbatere - videoproiector ventilare pentru evacuarea fumului şi
tehnic de ventilare gazelor fierbinţi (2 ore P.T. + 2 ore P.P) - problematizare - suport curs gazelor fierbinţi în conformitate cu
pentru evacuarea - Soluţii tehnice pentru evacuarea fumului şi - aplicaţie practică - planuri clădire scenariul de securitate la incendiu.
- sisteme tehnice de ventilare
fumului şi gazelor gazelor fierbinţi;
pentru evacuarea fumului şi - Configurarea corectă a sistemului
fierbinţi. - Evacuare fum şi gaze fierbinţi (clădiri civile gazelor fierbinţi. tehnic de ventilare pentru evacuarea
şi industriale); - scenariu de securitate la fumului şi gazelor fierbinţi pentru a
- proiectează concepţia - Tiraj natural organizat; incendiu asigura securitatea organizaţiei
sistemului tehnic de - Desfumarea mecanică; - trape de evacuare beneficiarului la incendiu.
ventilare pentru - Condiţii specifice de desfumare (case de - supape
evacuarea fumului şi - panou de protecţie
scări, circulaţii, etc). - Realizarea corectă a părţii desenate
gazelor fierbinţi - elemente componente instalaţii a proiectului.
T2. Elemente componente ale instalaţiilor de stingere
- confogurează sistemul -machete de lucru
de ventilare şi caracteristicile acestora. - Întocmirea corectă a specificaţiilor
tehnic de ventilare pentru - instrumente de desen echipamentelor.
evacuarea fumului şi (2 ore P.T. + 6 ore P.P)
- normative si standarde
gazelor fierbinţi - Tipuri de instalaţii; - Efectuarea corectă a calcului
- Specificaţii tehnice; energetic.
- Dimensionare, amplasare;
Elaborarea - Ventilatoare, tubulatură, guri de - Calculul debitului de fum şi gaze
proiectului sistemului introducere/evacuare, clapete. fierbinţi este realizat cu
de ventilare pentru meticulozitate şi exigenţă pentru
evacuarea fumului şi T3. Specificaţii pentru sisteme de ventilare evitarea erorilor.
gazelor fierbinţi pentru evacuarea fumului şi gazelor
fierbinţi. (2 ore P.T.) - Specificaţia de echipamente este
- realizează partea întocmită cu atenţie şi
-Evacuare fum şi gaze fierbinţi;
desenată a proiectului responsabilitate pentru a se asigura
- Sisteme de presurizare şi spaţii ce trebuiesc
sistemului de ventilare respectarea standardelor şi a
pentru evacuarea fumului presurizate. recomandărilor producătorului.
şi gazelor fierbinţi - expunere
T4. Proiectarea instalaţiilor de ventilare - dezbatere -Eventualele incompatibilităţi sunt
- concepe memoriul pentru evacuarea fumului şi gazelor - problematizare sesizate cu promptitudine.
tehnic al proiectului fierbinţi (4 ore P.T. + 8 ore P.P.). - aplicaţie practică
sistemului de ventuilare - Memoriu tehnic;
pentru evacuarea fumului - Calculul debitului de fum şi gaze fierbinţi;
şi gazelor fierbinţi - Calculul energetic
- Componente, dimensionare, amplasare
- întocmeşte specificaţia
de echipamente a
T5. Prevederi privind normativul de
proiectului sistemului de
ventilare pentru securitate la incendiu a parcajelor
evacuarea fumului şi subterane pentru autoturisme, indicativ
gazelor fierbinţi NP 127:2009 (2 ore P.T. + 6 ore P.P.).

(12 ore P.T. + 22 ore P.P)

MODULUL II – UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIFICE PROTECŢIEI LA EFRACŢIE

METODE/
NR. UNITĂŢI DE MIJLOACE DE INSTRUIRE, CRITERII DE
CONŢINUT TEMATIC FORME DE
CRT. COMPETENŢĂ MATERIALE DE ÎNVĂŢARE PERFORMANŢĂ
ACTIVITATE

0 1 2 3 4 5
1 Elaborarea analizei
de risc privind
protecţia persoanelor
şi valorilor

(__ore P.T. + __ ore P.P.)


2 Elaborarea
specificaţiei tehnico-
operative a sistemului
de securitate

- întocmeşte lista
măsurilor de securitate
destinate reducerii
riscurilor

- formulează specificaţia
tehnico-operativă a
sistemului de securitate

- realizează specificaţia
pentru serviciile de pază
şi intervenţie

- redactează specificaţia
privind rolurile şi
responsabilităţile asumate
de beneficiar

(__ore P.T. + __ ore P.P)


3 Elaborarea soluţiei
tehnice a sistemului
tehnic de detecţie şi
semnalizare la
efracţie şi control
acces

- proiectează concepţia
sistemului tehnic de
detecţie şi semnalizare la
efracţie şi control acces

- configurează sistemul
tehnic de detecţie şi
semnalizare la efracţie şi
control acces

Elaborarea
proiectului sistemului
tehnic de detecţie şi
semnalizare la
efracţie şi control

- realizează partea
desenată a proiectului
sistemului tehnic de
detecţie şi semnalizare la
efracţie şi control acces

- concepe memoriul
tehnic al proiectului
sistemului de detecţie şi
semnalizare la efracţie şi
control acces

- întocmeşte specificaţia
de echipamente a
proiectului sistemului
tehnic de detecţie şi
semnalizare la efracţie şi
control acces

- efectuează calculul
energetic al sistemului de
detecţie şi semnalizare la
efracţie şi control acces

- face lista cu zonele de


alarmare la efracţie şi
control acces

- redactează jurnalul de
cabluri pentru zonele de
alarmare la efracţie şi
control acces

(__ ore P.T. +__ ore P.P.)


4 Elaborarea soluţiei
tehnice a sistemului
tehnic de televiziune
cu circuit închis
(TVCI)

- proiectează concepţia
sistemului tehnic de
televiziune cu circuit
închis

- configurează sistemul
tehnic de televiziune cu
circuit închis

Elaborarea
proiectului sistemului
tehnic de televiziune
cu circuit închis
(TVCI)

- realizează partea
desenată a proiectului
sistemului tehnic de
televiziune cu circuit
închis

- concepe memoriul
tehnic al proiectului
sistemului de televiziune
cu circuit închis
- întocmeşte specificaţia
de echipamente a
proiectului sistemului
tehnic de televiziune cu
circuit închis

- efectuează calculul
energetic al sistemului
tehnic de televiziune cu
circuit închis

- face lista cu zonele de


supraveghere prin
sistemul tehnic de
televiziune cu circuit
închis

- redactează jurnalul de
cabluri al sistemului
tehnic de televiziune cu
circuit închis

(__ ore P.T. + __ ore P.P)


5 Elaborarea soluţiei
tehnice a sistemului
tehnic de
monitorizare

- proiectează concepţia
sistemului tehnic de
monitorizare

- configurează sistemul
tehnic de monitorizare

Elaborarea
proiectului sistemului
tehnic de
monitorizare

- realizează partea
desenată a proiectului
sistemului tehnic de
monitorizare
- concepe memoriul
tehnic al proiectului
sistemului de
monitorizare

- întocmeşte specificaţia
de echipamente a
proiectului sistemului
tehnic de monitorizare

- efectuează calculul
energetic al sistemului
tehnic de monitorizare

- face lista cu zonele de


supraveghere prin
sistemul tehnic de
monitorizare

- redactează jurnalul de
cabluri al sistemului
tehnic de monitorizare

(__ ore P.T. + __ ore P.P)


MODULUL III – UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ COMUNE

METODE/
NR. UNITĂŢI DE MIJLOACE DE INSTRUIRE, CRITERII DE
CONŢINUT TEMATIC FORME DE
CRT. COMPETENŢĂ MATERIALE DE ÎNVĂŢARE PERFORMANŢĂ
ACTIVITATE

0 1 2 3 4 5
1 Verificarea T1. Verificarea proiectului pentru diferite - expunere - laptop - Proiectul se realizează cu atenţie şi
proiectului sisteme. (1 oră P.T. + 1 oră P.P.) - dezbatere - videoproiector după normele de proiectare
(5 ore P.T. + 5 ore P.P.) - ateliere de lucru - suport curs
T2. Norme privind documentaţia de - studiu de caz - planurile de amplasare a - Eventualele incompatibilităţi sunt
- controlează forma şi - activităţi practice componentelor sistemului tehnic
avizare (1 oră P.T. + 2 ore P.P.) sesizate cu promptitudine
conţinutul proiectului proiectat.

- face propuneri de
completare sau de
modificare a proiectului
2 Întocmire de devize T1. Întocmirea de devize pentru diferite - expunere - laptop - Devizul este realizat astfel încât să
(3 ore P.T. + 3 ore P.P) sisteme. (1 oră P.T. + 1 oră P.P.) - dezbatere - videoproiector se încadreze în buget şi reactualizat
- ateliere de lucru - suport curs ori de cate ori situaţia o impune.
- elaborează specificaţii T2. Proceduri şi reglementări privind - studiu de caz - planurile de amplasare a
de echipamente şi componentelor sistemului tehnic
întocmirea devizelor. (1 oră P.T. + 2 ore - activităţi practice - Eventualele incompatibilităţi sunt
materiale proiectat.
P.P.) sesizate cu promptitudine
- alcătuieşte lista
categoriilor de lucrări

- calculează devizul
3 Monitorizarea T1. Monitorizarea execuţiei proiectului - expunere -- laptop - Verificarea lucrărilor se face pe
execuţiei proiectului sistemelor de detecţie, semnalizare şi - dezbatere - videoproiector baza planificării în vederea realizării
(3 ore P.T. + 3 ore P.P.) alarmare la incendiu, stingere automată a - ateliere de lucru - suport curs sistemelor în bune condiţii.
incendiului şi ventilare pentru evacuarea - studiu de caz - planurile de amplasare
- verifică lucrările fumului şi gazelor fierbinţi. (1 oră P.T. + 1 - activităţi practice - planurile construcţiei - Eventualele incompatibilităţi sunt
executate în cadrul oră P.P.) sesizate cu promptitudine şi orice
procesului de abatere de la proiect este remediată
implementare a T2. Verificarea lucrărilor de execuţie. imediat
proiectului (3 ore P.T. + 2 ore P.P.)

- formulează soluţii
pentru rezolvarea

Total: ___ ore din care ____ ore pregătire teoretică şi ___ ore pregătire practică

NOTĂ: P.T. – pregătire teoretică


P.P. – pregătire practică

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 307 /2006 privind apărarea împotriva incendiilor;


- Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1514/2003 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea
securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;
- Hotărârea Guvernului României nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu;
- Hotărârea Guvernului României nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a
execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
- Hotărârea Guvernului României nr. 622/2004 Republicată, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru
construcţii;
- OMAI nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- OMAI nr.3/2011 pentru aprobare Norme metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;
- Normativ NP-086 – 05 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;
- Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-99;
- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie, indicativ I
18/1-2001;
- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din
clădiri, indicativ I 18/2-2002;
- Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie, indicativ NP 099-04;
- Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7-2011;
- Normativ de proiectare I 9 - 2009 normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare din clădiri şi de alimentare cu
apă şi canalizare din ansambluri de clădiri;
- Ghid de proiectare pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă, indicativ GP 069-02;
- OMAI nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu
rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;
- OMAI nr. 88 din 2 aprilie 2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
- Normativ privind soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte SC 003-99;
- Familia de standarde SR EN 54 - Sisteme de detectare si de alarma la incendiu.
- Familia de standarde SR EN 15004 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaze.
- Familia de standarde SR EN 671 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.
- Familia de standarde SR ISO 8421 Protecţie împotriva incendiilor. Vocabular.
- Familia de standarde SR EN 12101 Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi.
- Standardele SR EN 2:1995/A1:2005 Clase de incendii.
- Standardele SR EN 12416-2+A1:2007 Sisteme de luptă contra incendiului. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: concepţie, construcţie şi
întreţinere.
- Standardele SR EN 13565-2:2009/AC:2011 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 2: Proiectare, construcţie şi
întreţinere.