Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA GUVERNUL Fondul Social Instrumente GUVERNUL

EUROPEANĂ ROMÂNIEIE European Structurale ROMÂNIEIE


MINISTERUL MUNCII POSDRU 2007-2013 MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI 2007-2013 ȘI PROTECȚIEI
SOCIALE SOCIALE
AMPOSDRU OIR POSDRU S-V
OLTENIA
Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20017 – 2013

Declarație de acord cu
condițiile de prelucrare a datelor personale

Operatorul, S.C. Right People S.R.L., companie înregistrată ANSPDCP cu notificarea nr. ………,
prelucrează datele personale furnizate de dumneavoastră în scopul derulării specifice
proiectului cu numărul de contract POSDRU/92/3.1/S/59376

Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile


Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.

Conform legislaţiei în vigoare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,


dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi
vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Right People S.R.L., Craiova.

Subsemnatul
……………..........................................................................................................
CNP ..........................................................., B.I./C.I. seria ........
nr. ................................... domiciliat
în .......................................................................................................................
declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate în Formularul de înregistrare din
cadrul proiectului "Dialog antreprenorial pentru performanţă în afaceri" să fie utilizate în
conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Data Semnătura

Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”


Domeniul major de intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „Dialog antreprenorial pentru performanță în afaceri”
Cod Contract: POSDRU/92/3.1/S/59376
Olanda Craiova
Beneficiar: SC Right People SRL
Parteneri: Care Why Personal Finance
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din Craiova
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din Timișoara
Timișoara București
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Olandeză în România
1 din 1