Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Budila

Data: 21.02.2014
Prof. înv. primar: Ganea Mioara
Clasa: a III-a E
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învăţare: Caracteristici ale corpurilor cu viață
Titlul lecţiei: Corpul omenesc
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective de referinţă: 1.1; 1.2; 2.3;


Obiective operaţionale:
a) cognitive:
OC1 să motiveze de ce este omul fiinţă superioară;
OC2 să denumească şi să recunoască părţile corpului uman;
OC3 să enumere simţurile şi organele de simţ;
OC4 să enumere reguli de igienă pentru prevenirea bolilor;
OC5 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru;
OC6 să identifice unele schimbări din viaţa omului;
OC7 să aplice observaţia ca demers al cunoaşterii de tip ştiinţific.

b) afective:
OA1 vor manifesta interes pentru achiziţionarea de noi informaţii;
OA2 vor conştientiza necesitatea unei atitudini active şi responsabile faţă de păstrarea
sănătăţii;
OA3 se vor mobiliza pentru rezolvarea sarcinolor înscrise în fişă.

c) psihomotorii:
OM1 să-şi coordoneze activitatea pentru utilizarea corectă a jetoanelor, a fişei de lucru;
OM2 să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul activităţii.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee:
conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, demonstraţia;
b) Mijloace de învǎţǎmânt fişe de lucru, planşe, fişe de muncă independentă.
c)Forme de organizare a activitǎţii: frontală,individuală, în grup
d) temporale: 45 min
e) umane: colectivul clasei de elevi
BIBLIOGRAFIE:

 *** - ,, Programa şcolară, clasa a III-a”- Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ed. Didactica
Press S.R.L., Bucureşti, 2004 ;
 Bratu G. - „ Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar”, Bucureşti,
Ed . Humanitas Educaţional, 2004
 Călugăriţă Angelica, „ Ştiinţe ale naturii - Caietul elevului, clasa a III-a”, Bucureşti,
Editura Aramis, 2010;
 Fătu S - „Didactica disciplinei Ştiinţe ale naturii”, Bucureşti, Editura Corint, 2005;
Ştefănescu C. ; Mălureanu F. - „Ghid pentru practica pedagogică”, Focşani, Editura Terra,
2004
Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu - ,,Cunoaşterea mediului, manual pentru clasa a III-a”,
Bucureşti, Ed. Aramis, 2005
 *** - ,, Programa şcolară, clasa a III-a”- Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ed. Didactica
Press S.R.L., Bucureşti, 2004 ;
Nr. Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Evaluare
Metode şi Material Forme de
Timp Activitatea Activitatea elevilor procedee didactic organizare
învăţătorului
1. Moment Asigur condiţiile Elevii pregătesc Conversaţia Materialele Frontal
organizatoric optime pentru buna materialele necesare. necesare la lecţie Observarea
(1 min) desfăşurare a lecţiei. sistematică
Se pregătesc
materialele necesare.
2. Actualizarea Voi cere câtorva elevi Aprecieri
cunostintelor să răspunda la Elevii răspund la Conversația verbale
însușite următoarele întrebări: întrebările adresate _________
anterior 1. Care este rolul Frontal
dinților?
2. Cum se deplasează
porumbei, pești? Dar
iepurii?

3. Captarea Prezint elevilor un Explicaţia Rebus Observarea


Atenției rebus. (Anexa 1) - rezolvă rebusul. Conversaţia Frontal sistematică
(5 min) Prin rezolvarea acestuia
pe verticală se va
descoperi titlul lecției.

Individual

Explicaţia
4. Anunţarea Anunț tema si notez Conversaţia
temei şi a titlul pe tablă. - notează titlul în
obiectivelor caiete.

(1min)
Orientez elevii într-o - ascultă cu atenţie. Explicația PPT Frontal Observarea
activitate de dirijată
5. Dirijarea sistematizare a
învăţării cunoştinţelor
dobândite. Le explic şi - răspund.
repartizez sarcini de Conversatia
(25 min) lucru(ex: 1,2,3,4,5/pag
24). - notează în caiete.
Muncă în echipă:
,,METODA Observaţia
CUBULUI”
Fiecare echipă prin - rezolvă exerciţiile. Cubul Fișa Observarea
rostogolirea cubului , sistematică
va rezolva sarcina
( exercițiul)
corespunzător feței care .
s-a rostogolit.
(Anexa 2 ) Exerciţiul Pe grupe

Exerciţiul Fișă de lucru.


Obtinerea Invit elevii să rezolve o
6. performanței fișă Elevii rezolvă fișa.
(10 min) (Anexa 3) Observarea
sistematică.

Individual
7. Încheierea  Voi face aprecieri Ascultă aprecierile Conversaţia Frontal Aprecieri
activităţii generale şi individuale făcute. verbale
(3 min) asupra modului de - calificative
desfășurare a lecției.
Anexa 1

1
2
3
4
5
B

A – B “… “este necesar vieţii;


1. adăposteşte creierul;
2. intră în corp prin inspiraţie;
3. adăposteşte organele interne;
4. aer fără praf;
5. au rol în respiraţie.
(capul, oxigen, torace, curat, plămâni.)
(AERUL)
Anexa 2 Corpul omenesc

1.Scrie părțile componente ale corpului omenesc:

2.Scrie organele care se observă la cap:

3.Denumește fiecare organ descris mai jos:


*pompează sângele în organism____________________
*are rol în respirație_____________________
*transformă alimentele în substanțe necesare organismului____________________
*contribuie la eliminarea lichidelor care nu mai sunt necesare__________________

4.Încercuiește însușirile care îl deosebesc pe om de animale:


hrănirea comunicarea mișcarea vorbirea gândirea

5. Uneşte organele corpului cu rolul lor:


Ochi pipăit
Urechi mâncat
Nas auz
Piele miros
Picioare prins
Mâini văz
Gură mers
6. Dezleagă ghicitorile:

O pereche omul are, Pentru corp are un rost,


Corpul nostru îl susțin. Că oferă adăpost
Toată ziua-s în mișcare Pentru inimă, plămâni
Noaptea se-odihnesc puțin. Și pe coastă e stapân.
Anexa 3

Numele şi prenumele................
Data.......................................

Test de evaluare

1).Completează:

Corpul omului este alcătuit din...................., .......................... şi ..................


Capul ptezintă doi ochi, .................................................................................
Trunchiul este legat de ...............prin gât.Acesta apără inima,.......................
.....................................şi ..............................
Membrele corpului uman sunt legate de....................................şi fiecare se
termină cu cinci ...............................
Corpul nostru este acoperit cu.....................
Pentru a supravieţui , omul are nevoie de ..........................şi ....................

2). Adevărat sau fals?

Omul are 20 de degete.


Pentru a supravieţui omul are nevoie doar de hrană.
Corpul nostru este acoperit cu piele.
Toţi oamenii au culoarea pielii albă.
Picioarele ne ajută la deplasare.
Toţi oamenii au aceeaşi culoare a ochilor.

SUCCES !