Sunteți pe pagina 1din 32

cs

1.1.40311111MNIMIM

7.7
-5
Ln!,
-a
Rr
Clas SI II gmnasjale
i
4, 4 (e:
mop,or. ,,
,
gAtrit
,,,,
"
40( 4.13, 'PIP I: 0100111k; '9).:iitiMw`
_.,1.
,
,...,!.,

4.
IIIPLECTEGALLEGRANIE
,
4/.. r,-df
,

( \
. 141.4

4
.., .1 , - . ,

,
.-t
c..17, 7,o AMP
-- -:5- Th---,
/-01-,, ---,

,
fr \
,092,4511,4 Professor de Calligraphie si Dessemn
io;:;
fr*,' in Liceul Math eiu -Bassara b ,
"14,
1..4! 0.0, .04
jr
, e./ ..4res/ c11.1'S este impir/17 in 3 Serif adiea;
)
Sepia P-1 _
Sepia ill
penlru (las./ si IIpthmiw ','' ,s7/1/ T es a Callipwhic . (

') Seri,-.7 If
.-
,..:0
-z.
0". penfru (. Isill (?-
hatife'ineiVill
7:) 1111' penlru (las /11 silt!
,--
N.---"' - \
,-,---
seerindar t
primaiv Vr
G) 414,
j 1,1
' 9
,

Joy

>:--
Editura Librariei Smell & Comp. I.O.O.TIOLyr. CAROL gO'BL, b.uourescl
.
Pretul 2 Lei
. www.dacoromanica.ro -
NOTIUN I
DE

ISTORIA SCRIEREI SI A CALIGRAFIEI


SCRIEREA (din latina: scriptura) este arta cu care noi representama cugetarea prin caractere i semne vizibile;
iar CALIGRAFIA (de la grecesce: x6.XX.,4 §i ypcicp(o) se numesce scriere frurnósa.
Se distinge: scrierea ideografica, cu care se exprima ideile prin ele ênsa§1 §i scrierea fonetica, cu care se re-
presinta sunetele ce compunil cuvintele. La cea d'Intaiit apartinti cifrele arabe, semnele simbolice ale alge-
brei etc., iar la cea d'a doua caracterele alfabetice; unit micü numéra de semne este indestul ca sa exprimamit
diferitele articulatiuni ale vocei omenesci.
La tote popOrele antice, scrierea la inceputil a fosta ideografica, §i tocmai mai In urma ea deveni fonetica prin
transformatiuni gradate: Se clistingil ast-felti trei sisteme principale de scriere: cuneiforma, egipteand §i feniciand.
I. SCRIEREA CUNEIFORMA (1), intrebuintatá de Caldeeni, Assirieni, Armeni (de la al IX pAnd la al VII secol
ant. Crist.) §i de Mecil. Inventata de turanieni, ea fu compusa mai Intaia din imagini de obiecte materiale,
apol schirnbandii imaginele prin ore-cari trasuri, deveni In urma curata cuneiforma, adica in forma de panel.
AcOsta scriere este o sapätura trasa intr'unil stila triangulara in nisce tablii de parnêntil mOle, care se usca
mai pe urma i inea ast-felti locula unui manuscriptil. Dintre aceste semne cuneiforme, unele suntti repre-

(1) De la latinesce cuneus, panA in forma triangulara cu care se spinteca una telling etc.

www.dacoromanica.ro
sentative, altele simbolice, iar altele, i cele mai numeróse, suntil fonetice, representândil o silabh Intréga.
Ea forméth douë alfabete : alfabetulil turanian saü medo-scitica i assirianii. 0 a doua sistema de scriere cu-
neiforma, proprie a Percilort. (alfabetuld iranianii) pare original& din Bactriana, ea fu la Inceputil silabica, dar
In inscriptiunile Schemeniclilorti ea este curatil alfabetica. (1)
II. SCRIEREA EGYPTIANA se imparte In trel parti, adica : 1) Scrierea hieroglificd, care coprinde douè feluri
de caractere, unele ideografice (figurative de obiecte sad simbolice), altele fonetice representate sat prin si-
labe saü chiar prin litere. 2) Scrierea hieratica, Intrebuintata In manuscrise, care este o abreviatiune cursiva
de hieroglife. 3) Scrierea demotica inventata cam In al VII secoltt ant. Christil, este si mai abreviatà. Desci-
frarea acestoril diferite semne a fostil fawn, de d-1 Champollion, precurn si de d-nii Lepsius, Bird, Lenor-
mant, Ampere, etc. (2)
III. SCRIEREA FENICIANA. Fenicianil complectarà opera Egyptenilor, 1ep6dândil tote figurile ideografice, supri-
mandil chiar semnele silabeloril i representandu-le numai prin vocale i consunante. El formara alfabetuld,
culegêndil dintre literile scrierei hieratice egiptiene 22 de caractere, cart fie-care In parte representa invaria-
bilü o vocala sail o consuná a idiomei lord. Prin relatiunile lord comerciale, el propagarà acést6 inventiune
la o mare parte din lume. De aci nascura alfabetele Intrebuintate la Hebrei, Greci, Italieni, Ispanioll, Germani
ci Slavi Inainte de convertirea lord la Christianismil; trecu apoi in Arabia si Libia, In fine 1n India, alü ca-
reia celil mai vechiü alfabetti, numita magadhi, Iuatü tufa din isvóre feniciane (dupà cum demonsta We-
ber), dete nascere la o multime de derivatiuni (3).
i a Greci ca si la Romani se scria prin ajutoruld unei dalte (In forma de sulä) numita styl pe tàblii de lemnil
acoperite cu edit. Mai In urma se scriail actele, scrisorile si chiar operile pe papirus (unu felt" de plant& care
cresce In Egyptil) sad pe pergamentio (forrnatil din piele de 6ie, iepure, etc.); iar catre secolulti de miji6cil, In
locale acestoril materii, fura Intrebuintate hârtia de bumbacil si de pAnz'a ; instrumentulil cu care se scria,
era o bucata de trestie (calamus) ascutita ci despicata la vIrfa, care tocmai catre secolulti alit IX fu substi-

(1) VecII: Fr. Lenormant: Manuel d'istoire ancienne de l'Orient (1869).


(2) Ouvrages de Champollion, Young, Lepsius, etc.
(3) Lenormant: Introduction A un mémoire sur la propagation de l'alphabet phenicien dans l'ancien monde 1876.

www.dacoromanica.ro
-tun prin condee de panä. Se intrebuinta de ordinara unit fela de cernéla rosie (dinteuna metala cina-
&iris) pentru titule i litere capitale.
La Greci, diversele specil de scrieri fura Intrebuintate succesiva: capitalele, oncialele (1) minusculele tahigra-
Elora si minusculele legate ale caligrafilora din secolula ala X. La Latini i Francesi: capitalele, oncialele, minus-
culele propria çlise, minusculele diplomatice, cursivele, mixtele (compuse din capitale, minuscule si cursive). Se
distinga aci douö epoci: una de la alt. IV 'Ana la ala XII secola i alta de la ala XIII pan& la ala XVI
secola, cand literele incepurä sa primesca forme numite : gothwe.
In caligrafie, se distinga astadi diferite feluri de scrieri, diva forma data literilora ; principalele forme de
scrieri usitate In Francia sunta: rondele (2) a carora pant& este perpendiculara, iàr trasurile mai forti; batardele
Cu panta mai putina drépta; ghoticele apropianda forma patratului; culatele expeditive §i In fine cursivele engleze
cari sunta cele mai usitate i cari tinda a substitui pe tote cele-l-alte feluri de scrieri (2).
0 altà distinCtiune se mai pate face scrierel, adica scrierea abreviata numita stenografie, scrierea secreta
:

numita criptografie i scrierea veche aflatä In documente, monumente, etc., numita paleografie.
Inainte de inventiunea imprimeriei, scriitorii saü copistii numiti caligraphi la Greci i «librarzl» la Romani,
jucail una rola fOrte importanta. El Impinsese arta lora la una grada extraordinara : In secolula de mijloca
mai multi din ei esecutara cap-de-opere earl luara loca printre lucrdrile de arta, celebre. In west& epoca se
pota cita ca artisti celebri in Italia : Girolamo _Rocco, Augustin, Gre'ci Curion ; In Francia : Flames, Lucas,
Iosseran, Legangneur, caruia i-se datoréza caligrafia i technografia scrierei franceze. Sub Ludovic ala XIV
se pate cita Jarry, etc. Caligrafii formail odata In Francia o corporatiune care pand In secolula ala XVI fu
reunita cu aceia a librarilora. In 1570 ei fura conStituiti sub numele de maestri-experp-jurap §i avura o
multime de privilegil cari le conserva rand In 1793

(1) Litere de marimea a 2 cent


(2) Tipula i regulele acestora litere se pot vedea in caligrafia d.Iui Bas. Steflnescu: Tipulii, etc., scrierel ronde.
(3) Kopp. Images et &Mures des anciens temps. Diverse felurI de scrierI se pot vedea in: Tresor Calligraphique grave par Picquet,
precum si in colectiunea: d'Ecritures anciennes et modern. de Midolle 1840.

www.dacoromanica.ro
Cu Vita decaderea importantel acestel arte, caligrafla pOte numëra chiar astac,1i caligrafi renumiti ca d-nit
St. Omer, Werdet, Favargea, Taupier,, precum §i la nol In Ord pe repausatulti Stefan Neagoe i d-lti Bas.
Stefanescu. .

Stefana Neagoe, 'dismal In anulti 1799 In satuhl St. Ionia', din Banatulti Temi05rei dintr'o tamilie de preotil
romanti, fu unulil din scolarii nemuritorifiul Tidtindelet ;.' elu ..ajunse. 'profesora In Pesta de limba romana, unde
avu de elevil pe ,2aguna. Persecutatil i gonita Ins6 de Unguri, la 1836 veni -In Bucuresci unde fu In cu-
rendu numita profesoril de caligrafie la seminarulti centralti. Intre elevil s'61 se distinse cu osebire d-la Bas.
Stefanescu (1), care mo§teni de la 'dênsulti tow lalentula: 0 arta sa. ProduCtiunile de arta ale d-lui Stefanescu
Stint pe langti Caligrafiile .deja publicate, mai tote docurnentele Insemnate, lucrate In Ora, In timpil din urrna".
,
.

;.

,Asia

(1) Fosta profesord de caligrafie i desemna la liceula St. Sava pana in anula 1890, cand a incetat din viéta.

www.dacoromanica.ro
Positiunea corpului si a manei.

. yeel-Gte, ai4e312',&.% Weeezi45.4(1.://gAleeeriked


,
_ear r.terae,e-- -94eyleydeV.
rmezeiltri/to/kie&%4 cotAi7,4.'eri4 eedi aeae/W.. ..4e;e:. weeeei littera"
/o --c: --m-/ 94e,,a-- az- iza9:),1 el/ r. le-XriAearArew-ee<)ey-
cawae!e,:ad--4,e,AA.acteice-aei2ette/144.-e0,ff /e' le, 4e4%ray./, aiff -.

ef.-er') -elfrete-e),Xeiledde: 4
e ,

42/ 444., fe./:-; .7 V/( (7'1/C%-fi%/// elf


2 0.- -e-4,ve 4i.1,.. ,Oee,. /i4e. P/Ve9-14'
, .7-

Principiile minusculelorb englese .

,
z/
-ced4-ez /wee," ,e,e4167ely. 4./e,,?At4 ,ew,,eme; ere

e'er, 4t, em*ee/7,1; Ate;e4; %X/ re

4e.-erliieriAtedee"'w, 111111112),;Ar 4.4.ettevievetoefakzkee


C.-Yee/ele-..Gielreeee<WW(G.i.W/K. -
grar -AT( .

,
.. . ... .. ... k
petecte/;.4",:a,a4e..4.zW,t/tel
e?Nea oe/e4:44' .-eAp C.1
/..6jew.e(fe.--Z1' e/.5:ed?
f./
r(e0zee,447.1?-ee .;:f. -we- - //Se/ ,-,74 detenee ewt &Ye:

( dupe' Piequet )
www.dacoromanica.ro
2.

Esercitii preliminarii.

/¼277/11/ ///////
/t// /7( ( A

(7(7 ((( ((( 29 JJ


2 . .

-e terli /7
a5yef./

eeze-Aereee.zireeeel.7,4;./emeee.we/i.c/,././..e/7/7te4e,e/d/. ea"%ei/etife.,--'wecio...-/./- /ow/7: , /' I


/f/ .

'' nitro; Piequet 1'

www.dacoromanica.ro
.
Alphabetul0 minusculü englesb.

.77/?/?o,,,Xi /

/2 _Y

( (Imp; Pirquet )
www.dacoromanica.ro
Mphabetulii minusculelorb grôse

(
Mphabetul6 minus. de mijlocti.

m
40712/r-y
E. dupe Pieriet

www.dacoromanica.ro
Cursive Englese.

// //(////(W-
/-(1171/ /144
u(9M 424
/o7/e/ 7t)w y0/4/24/
(/3c flO(W14.e,
9740/Zeli/W 741 6W,C yi,,41/4e/?it

www.dacoromanica.ro
Cursive Englese.

CY iwd /MO-to J'12


aw

/Wl?' /,asao-44/7
C/fd /Y to.(;-oe2vid
K7
y-
cY,?+e/a97,k(>14&_,d 6(ziimeayeKtheo7efier,(270.G;o1
. .
,ovar
.

(194411.6_, /C/e//4K:J
d-et.

(1, 2 /77
( t exa rze,de&,ceea/,ee..c-bte/-flei- 771411 Kez?"4-(-
Z17
le fe --re/&e(eilZe ,{ ((/' /4,:ce(<:de-t?(/

51(e "e&.-b. Ve_%& ezeiw..7,464-ca,>5e-i-,7)7",&-ee:. Ictle4//te / 'of.


(7/.? /1, ", %

r; /..lii<,24/7.- edc, X7C1;1.4>tai of.


i ,

www.dacoromanica.ro
z

( &g) Piceptet
Caracterele scrierei espeditive.

. -11/ 1t/ %-1'177 ///4/ -77Z- /1 / /'/ --r r


z.<7 /.7

,z
ocre- eeee/ --2-7?--Gre-e/

e, e-
e/./ /7,/
-y 4,
2 7
2
= 77,l% , "'1.-/-? , -

/7/ / / //, ?

/-7

/ 27;
.? 7
,: - -7

I.7KK Kre?.(di
./
,x7X? // /ze7,3/77,777,4?-'
e_ G
..y ,
. i'i`r -re/,1Y.1- -c/ _16',/7e f. it%- e P /V-7v-ce,`
/ °,77, dt
r , ---

/ ? 9 1 crO7/cf cV,
c

( dupe' Piquet )
44.
www.dacoromanica.ro
Alphabetuk majusculelor0 grilse englesu.

3
2 z
,
) ( )

"*""---- 2

/. 91) .;
'4

\ //2
/.
if

3 7 CD
/"----- r'l
//
I

( dupe Piequet

www.dacoromanica.ro
,9

Al phabetii A mericanii

e_5(
(

(Z-
rso
(Cy

/ j ,9!"--6 7 IQ p /eVA

www.dacoromanica.ro
(dupe Picquet )
/(%

Alphabetii Italianu.

ccnY

ih;4112z-

''.4.-feeeia-zeziliwed-e/.1-1;4ereitowi.rare,&yetei; weOcc/>/(4--:
'90 a rig a".W ';

www.dacoromanica.ro
( de tp ei 1.1 e )
1/.
Alphabetii germanil

L'77( "19i"2-77,-
,,,z(AzcxY,,,dcy /x(7/
ff7(91 Alphabetfi grecO
76:1/Y
ai-.r4P (« / /t -ail a (Or'
//
d 1V X .tCY

rY/MY:96.27c_rWt
rglY /
/ 2
.8-
Alphabetti slavonti
/77 4kY
3
/7 4 # X 11i
3" 10 100 loop Iowa

X/b 1,C.'316 .//IW (LH e fil/W, 11,&11/tY.W 612 ,9,16kM/P

9/C,9gW,cy 17-ffj
(YWW/W,9,70ti%
www.dacoromanica.ro
(dupe Piquet I
/2.

Alfabetulil Hebraie0 sau Chaldean()


Litere finale

7, 7. r nz. 12
Pr.lt47t,,717tr..)nzvt1-71;7"-[:,1r
d9 _ 4

Litere finale Alfabetulil Rabinie(1


r 3 iq r.51)r
>1 17 14 13 ft 22 21 20 1.9 18, 17 16 15 14 13 12 11 40 9 8 Y 6 5 4 3 2 .1

1(13 rn 1 r. 1 t- 67..ic
ex,
taa.'
912 4 .6f 47 t ft s -7e, Nt. z 17 X d zr.

Alfabetultl Fenicianii
zy. 23 22 21 Ro 1.9 18 17 16 75 14 >3 '2 11 . 70 .9 8 - Y 6 5 4 3 ,2

_lc% in
a 1 a .
v 0 x
,A
4
is,Ar
d t/,`" ??,
ci
11.11.1

4
i4 :9 , 62 5
,k iv .6 ,5, 7n.
At
7-

Alfabetul0 Sirianü
23

1 -A
22 21
1S

7
,22 1.9

-coi
15 17 16 7 14 13 1"

n
. 1/

a--"6
-to 9

.41k.
5 'Y

0 Crl
6 6" 4 3 2 >

__Wteier,40-ca -Cl&GreMel G. de:Cetedal -G140


70-ede,et-erz

www.dacoromanica.ro
II
Minuscule si majuscule Batarde /3.

akde(( /f'T
(JiJi{i/{422Z

±Aie(wd,i eew36)cy
cgooc,ecA 67)z-c;w67x(
,67D eYVV(
Ja g3atai.ccle, cvndeima oe tine- wiai; c(e cdt h cizto ice, -art' xottbe nze'rizet cbcriote/,maZ a,ticieui de avyd.

( dupe- Pirptet )
www.dacoromanica.ro
/4:
Gothice germane numite. Patratii.

EA38 cf: i`Q- CIE 61P- PAIC

abr e411-)il Envy grztnwcp

(('). 111WEITIIMIXP;i1
Ordele yori with de he oPe copal arzerei.

dupe' Picquet )
www.dacoromanica.ro
/97

Gothice englese.

cr,fic40:146i-ififbillr4)
1-*etijrxjcz,'
1/4

( (bre 1)erittel. .1
www.dacoromanica.ro
16.
Taierea condeiului Minuscule Ronde.
de pane pentru Ronde
Principiile scrierei rends

0
IMMO"

E/1 tAA/o/
FLU C
ur/2,ei ativvarl /71 8C .c) 0 eiRh,
fXondek. vejounidv,p:1/..
itatatootiereet 4.14enapelpen,
Wiluitik,condei;zal; dela& 4&aezvui4 ?oaàfla & -trate/
vaa'6, oi/jueei age-mai: Zengii
Nettie 6.t, (ixat e decal, ea zw.a, cf!pcutio itik .
taIimea, ame/ulowla, ecatta,
M ajuscule Ronde. atinutu4ati.rciiigintra.. foz d:.
.ca,rwienea, ocithzet>.

COM et .6d j
Th .r(,eA7C9 (Ef ((-

9 %..eRS 01:7
_- gilyiezraie4 zdau ziebni de 2 f.g. wiezi; dnevit ayaei;
(dupe' Piquet )
www.dacoromanica.ro
n:

Litere Romane drepte

)9 p rs uvwxyz
4 3 n 5 8 5 $ (1)

5
d erghii 1[
.8* 5 3
T
6 3 8
It
3 14 3 5 6 s
(O

4h 4 s
4 h. 3 s
3
2

.., BC . .
.
ll JIK LIAN e e

4 *1 4

uv w XS. YZA
4 '43 5 5 e

O ID -113.11' ..$ .T3. - s&


(wader, .reeete ..oe diva& .itz ø& xiin.Aca/re: ipazkAttniciSgreadoreeti. e fe4zuie,pe aced&
A9te, -enertei: din ceiVe-doe4 nine:5a Ar.qinzea.A .abeet:. etre: 6;44/ 4iertio' 'wiz, 4 ixizifVe I,.i sit4/t.e,
_giefeeltet. doe/item, ,cebzwy eke,e .ede cii9Z2A; itzeke e Aitehi., ea- :coy) dryit, it:, arta ,ca.
my, 4o7id.e6.ftee& ,i9(z`.t" ,t4 lie' zioe=,zonde de enhe caeca& de Jody,: .
Cifre romane
1,11,111, IV, V- VI VII VIII IX, X , XX XXX, XL, L, LX, LX X, L XXX, XC, C, D M
Cifre arab

1
9
34 6 7
5www.dacoromanica.ro 890
fef:

Uteri le Romane plecate

b c dai MJkimn op qrsLuwxyz


BCDEFGHIJKLMN
Vid

OPORSTUYWAYZ
("trait/A.01w: -aceotot. 4:f rize..ede de .0:y9 /qt.; .ahituittatizeui; ,itka*mel/. c/C/k.proivtAi4,1 e iov .dad
(iT
a. 4.
avmattek .rigoote/.

-----.111111111111Md:Oit

Litere _Hake.

ahe gliAbmwprstuvwxyz&
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
www.dacoromanica.ro
/9.

Uteri le Romane (lapidare)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&
ABCDEF GIIIJK LIMN
OPQRSTUVWXYZ ft
11
Cifre romane

I
1
u III IV y vj VII VIII IX X XX xp( XL
2 3 4 5 6 7 8 8 10 20 30 40

pp( LXX LX1XX )c0C P .1y1),


1000

www.dacoromanica.ro
20
Litere Romane (lapidare)

thtLgT hildrhri-ApAptuvway
AgLOLTE: .[F-1 AJJK
N P 'r LU

KY2
Cifre romane(I a pidare)

0 11 III IN id 'VIII E XL
www.dacoromanica.ro
Romane drepte in relief. .

4' 4
CLOtif giassi TA op rfr.L-)11,1-rwalrz

7A.r
IC\ (0),
Cifre romane in relief.

L131 71-1n y
www.dacoromanica.ro
aJan-i .91eudo

a a uziAJ:r3.1: Grit
rAtz.rup,za,

www.dacoromanica.ro
'3

0 [Aerie Ornate.

--
,l..) '4.c...
/......" ' L.%)
_....\_, Xlcil

.'& \ (
- --- .,...4. )
--- -
'

--i* .\ ,,

i ---.=''''- r j t- A ,
I
....,

p) - .... ....''-' '


I,(
P ) \ = '4
7i
__A-----NC- =
-,-,..,:' -- 4
--.'

(I

Cm. C\

G--

"

9
www.dacoromanica.ro
,M111111"',_,'

Litere Ornate.
O.)
)

- c rZ_ ) °°0
,

: .
l
k- !

\-....\._
v...19 \, '-------"",---'," /
. ...."----,

,J
-if.,,,,
sr(
((
____,,
I/
\ ( CL
1. N /...0
"..-*e.7 oc
;11G

/
\ / 2

www.dacoromanica.ro
Litere Ornate. 25.

,
!.teigir:7

iqf

44,

is 4.0
41,

4C. eZt-,

43,

1:77

?" 41-' J".....,46,riontai


1.

www.dacoromanica.ro
r,

Litere Ornat6.
4:

t2,
tV:
--a9k2

Int-q;

c
54,0 ;11

33 .ze, 71;4

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și