Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

GUVERNUL

Hotărîre n r .______

d in _____________________ 2018

cu privire la aprobarea proiectului contractului de parteneriat public-privat pentru


proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional în forma negociaţii

în temeiul art. 11 lit. e) din Legea nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art. 605), cu modificările şi
completările ulterioare, Guvernul HOTĂREŞTE:

1. Se aprobă proiectul contractului de parteneriat public-privat cu privire la proiectarea şi


construcţia arenei polivalente de interes naţional şi anexele la acesta în condiţiile negociate
de către părţi.
2. Se împuterniceşte ministrul educaţiei, culturii şi cercetării, dna Monica BABUC, în calitate
de partener public, să semneze contractul de parteneriat public-privat pentru proiectarea şi
construcţia arenei polivalente de interes naţional cu câştigătorul concursului şi să asigurare
monitorizarea executării obligaţiilor contractuale prin intermediul Comisiei de
monitorizare a parteneriatului instituie în acest scop.
3. Se împuterniceşte ministrul finanţelor, dl Octavian ARMAŞU, să contrasemneze proiectul
contractului de parteneriat public-privat pentru proiectarea şi construcţia arenei polivalente
de interes naţional cu câştigătorul concursului.

PRIM-MI NISTRU Pavel FILIP

Contrasemnat:

Ministrul educaţiei, Monica BABUC


culturii şi cercetării
NOTA INFO RM AT IV A

la Ilo tărîrea G uvernului

cu privire la a p ro b area proiectului contractului de p arten eriat public-privat pentru


proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional în form a negociată

Prezentul proiect de hotărîre de Guvern este elaborat în temeiul Legii nr. 179 din 10 iulie 2008 cu
privire la parteneriatul public-privat şi prevede aprobarea proiectului contractului de parteneriat
public-privat pentru proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional şi anexele la
acesta în forma negociată de către părţi şi aprobat de Comisia de selectare a partenerului privat
pentru proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional, creată prin Ordinul
ministrului educaţiei, culturii şi cercetării nr. 559 din 27 aprilie 2018, care, de asemenea, a asigurat
elaborarea şi aprobarea Documentaţiei Standard, în perioada 5 mai - 4 iulie 2018 a desfăşurat
concursul de selectare a partenerului privat şi a asigurat negocierea condiţiilor contractuale cu
partenerul privat.

Conform prevederilor proiectului contractului, partenerul privat se angajează să execute lucrări de


proiectare şi construcţie a arenei polivalente de interes naţional, inclusiv dotarea cu mobilier,
instalarea de accesorii şi echipamente, proiectarea peisagistică, drumuri, conectarea la utilităţi şi
alte activităţi de infrastructură, în conformitate cu normele tehnice în vigoare în Republica
Moldova.

Prin proiectul hotărîrii de Guvern se propune mandatarea ministrului educaţiei, culturii şi


cercetării, dnei Monica BABUC să semneze contractul de parteneriat public-privat pentru
proiectarea şi construcţia arenei polivalente de interes naţional şi să asigure monitorizarea
executării obligaţiilor contractuale prin intermediul Comisiei de monitorizare a parteneriatului
instituie în acest scop.

Totodată, prin proiectul hotărîrii de Guvern se împuterniceşte ministrul finanţelor, dl Octavian


ARMAŞU, să contrasemneze proiectul contractului de parteneriat public-privat pentru proiectarea
şi construcţia arenei polivalente de interes naţional cu câştigătorul concursului.

Proiectul este supus dezbaterilor publice prin plasarea acestuia pe pagina web a Ministerului
Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Ministru Monica BABUC