Sunteți pe pagina 1din 1

CONVENŢIE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1 [Numele Proprietarului], domiciliat/ă în __________, str. ____________, nr. ____, bl.____,
sc. ____, et. __, apt. ___, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ____ nr. ______, eliberat/ă de
Poliţia _________ la data de _______, CNP _____________, denumit/ă în continuare
Proprietar, şi
1.2 [Numele Proprietarului] S.R.L., cu sediul în _____________, str.______________, nr.____,
bl.____, sc.___, et.____, ap.___, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
J__/____/_____, C.U.Î. ____________ , reprezentată de dl/d-na ___________________ , în
calitate de _________________, denumită în continuare Chiriaş, au convenit să încheie
prezenta convenţie de încetare a contractului de închiriere.

2. Obiectul convenţiei
Proprietarul şi Chiriaşul convin încetarea contractului de închiriere nr. ___________ din data de
___________, înregistrat la Administraţia fiscală cu nr._______, având ca obiect închiriere a
imobilului situat în [adresa imobilului], pentru a fi folosit cu destinaţia de locuinţă.
3. Data de la care intervine încetarea contractului de închiriere

Încetarea contractului de închiriere intervine la data [data încetării contractului de închiriere]


4. Obligaţiile Locatarului

Locatarul se obligă să părăsească imobilul până la data de [data la care chiriaşul va elibera
spaţiul închiriat].
Prezenta convenţie a fost semnată astăzi, [data semnării convenţiei], la Ploieşti, în două
exemplare, câte pentru fiecare parte.

Locator Locatar