Sunteți pe pagina 1din 3

ABREVIERI*

acad. = academic, academician


Abt. = Abteilung
alf. = alfabet
arh. = arhitect
arhim. = arhimandrit
art. = articol
asoc. = asociaţie
atel. = atelier
Aufl. = Auflage
augm. = augumentat
av. = avocat
Bd. = Band
Beil. = Beilage
bibl. = bibliotecă
bibliogr. = bibliografie
broş. = broşură
Buchh. = Buchhandlund
bul., bull. = buletin, bulletin
cap. = capitol
cat. = catalog
chir. = chirilică
col., coll. = colecţie, collection
com. = comună
contrib. = contribuţie
cop. = copertă
cor. = corectat
cult. = cultural
descr. = descriere
diec. = diecezană
dr. = doctor
Druck. = Druckerei
ec. = economie
ed. = ediţie
edit. = editură
encicl. = enciclopedie
établ. = établissement
ex. = exemplu
exempl. = exemplar
extr. = extras, extrait
f. = foaie, filă
fasc. = fasciculă
fig. = figură
Fond. = Fonderia
fr. = franceză
gen. = generală
germ. = germană
h. = hartă
hist. = historiche
ill., ilustr. = illustration, ilustraţie
impr. = imprimerie
ing. = inginer
Inst. = Institut
ist. = istoric
it. = italiană
înv. = învăţător
învăţăm. = învăţământ
jud. = judeţ, judeţean
l. = limbă
leg. = legătorie
libr. = librărie
lith. = lithographie
lit. = literatură, literar
lucr. = lucrare
mat. = matematică
med. = medicină
mem. = memorii
min. = minister
ms. = manuscris
muz. = muzică
nr. = număr
nenum. = nenumerotat
num. = numerotat
p. = pagină
pl. = planşă
pop. = populară
portr. = portret
pr. = preot
pref. = prefaţă
prof. = profesor
publ. = publicat
reed. = reeditat
reg. = regiune
reprod. = reprodus, reproducere
rev. = revistă, revue
rom. = românesc
s. = serie
s.a. = fără an
sec. = secol
secţ. = secţiune
serv. = serviciul
S.l. = fără loc
soc. = societate
s-sor., s-sseur. = succesor, successeur
stab. = stabiliment
supl. = supliment
şt. = ştiinţific
tab. = tabel
Taf. = Tafel
tehn. = tehnică
tip., typ. = tipografie
tom. = tomul
trad. = tradus, traducere
univ. = universal
urm. = următorul
v. = vezi
Verl. = Verlag
ziar. = ziarului

* Lista de faţă se referă numai la prescurtările redacţiei, nu şi la cele care apar în titluri