Sunteți pe pagina 1din 6

Criterii de autoevaluare a instituției preșcolare nr.1 ,,Albinuța,, s.

Sărata Galbenă

Nr. Punctaj
Domeniu Indicatori Discriptori de calitate Aprecieri
crt. acordat
2.1.1. Calificarea cadrelor didactice corespunde
funcției /postului ocupat(în conformitate cu
diploma).
100% discipline școlare sunt predate de specialiști
80-99% discipline sunt predate de specialişti 4p
Mai puțin de 80% 2p
0p
2.1.2. Progresul în ultimii 3 ani în privința calificării
c/d:
-gradul didactic I și superior a sporit cu2% 4p
2.1. Instituția de învățămînt 2p
-gradul Doi a sporit cu 2%
dispune de un număr necesar de
-profesorul/învățătorul participant la
cadre didactice și auxiliare mențiune-1p
1. Resurse Umane concursul raional ”Pedagogul Anului”
calificate, capabile să asigure locul III-2p
eficiența funcționării și locul II-4p
dezvoltării acesteia. locul I-6p
2.1.3 Existența mecanismelor de motivare a cadrelor
didactice: premii, distincții, creștere în carieră. 2p
-lipsa mecanismelor 0p

2.1.4. Recrutarea și selectarea cadrelor didactice


pentru suplinirea posturilor vacante se face regulat.
În instituție nu sunt posture vacante 2p
În instituție lipsesc anumite cadre didactice 0p

2.2. Instituția de învățămînt 2.2.1.Existența planului de acțiuni privind:


cuprinde toți copiii indiferent Înmatricularea/școlarizarea elevilor 2p
de naționalitate, gen, sănătate și Prevenirea abandonului școlar.
crează condiții optime pentru De prevenire a abuzului fizic, psihologic, sexual 2p
realizarea și dezvoltarea 2p
potențialului lor propriu. 2.2.2. Evidența progresului/regresului în privința
școlarizării /înmatriculării copiilor și a dinamicii
abandonului școlar în ultimii 3 ani. 2p
Lipsa elevilor neșcolarizați
Elevi neșcolarizați 5p
Lipsa elevilor cu abandon școlar Pentru 1 elev neșc.
-5p
Elevi cu abandon școlar 5p
Pentru 1 elev -5p
2.2.3Existenţa inițiativei proprii de îmbunătățire a
procesului de alimentare. 2p

2.2.4. Se respectă cerințele Planului-cadru cu referire


la repartizarea orelor:
opționale
extracurriculare
2p
2.2.5. Toți copiii /elevii manifestă o conduită 2p
respectivă și respectă normele prevăzute de cultura
organizațională a școlii.
N-au fost înregistrate cazuri de încălcări ale
cerințelor regulamentului intern al instituției
Elevi la evidența comisiei pentru minori n-au fost 2p
înregistrați
Au fost înregistrate cazuri de abateri 2p
disciplinare(furturi, acte de violență) Pentru fiecare caz
N-au fost înregistrate cazuri de violență se scade 1 p
Nr de cazuri sesizate de instituție 3p
1p
Nr de cazuri sesizate de persoane terțe
-4p pentru caz
3. Asigurarea organizării și 3.1. Administrația instituției de 3.1.1. Administrația instituției de învățământ 2p
funcționalității instituției de învățămînt asigură activează în baza unui Regulament intern actualizat.
învățămînt funcționalitatea și dezvoltarea 3.1.2 Din instituții n-au fost înaintate plîngeri 4p
instituției în raport cu misiunea instanțelor superioare.
și obiectivele acesteia în 3.1.3 Au fost înaintate plîngeri instanțelor -2p pentru fiecare
limitele atribuțiilor și superioare. plângere
responsabilităților funcționale.
3.2. Proiectarea 3.2.1Iinstituția de ănvățământ dispune de o Strategie
strategică/operațională se de dezvoltare pe termen mediu și lung, aprobată la 6p
axează pe: CP, coordonată cu DÎ și APL.
analiza instituției.â
prognoza finalităților. 3.2.2.Instituția dispune de un Plan operațional de
stabilirea resurselor și activitate, elaborat pentru fiecare an de studii și
instrumentelor de realizare a aprobat de CP al instituției:
prevederilor strategiilor -Repartizarea activităților conform domeniilor de
naționale și a celor locale. referință/obiective/buget. 2p
-Stabilirea clară a indicatorilor de performanță/de
rezultat 2p
-Planificarea corespunzătoare a ședințelor organelor
de conducere:CA și CP; comisiilor metodice, control 6p
intern, a activităților extracurs.

3.2.4.Instituția de învățământ prezintă anual raportul


de realizare a planului strategic și operațional. 4p

3.2.7. Administrația instituției realizează o analiză


amplă a atingerii indicatorilor de performanță după
un mechanism propriu.
Este valorificată activitatea instituției în 4p
bază de rezultat.
3.2.8 Administrația instituției de învățămînt
monitorizează activitatea angajaților după un plan al 2p
controlului intern raportat la problemele instituției.
3.2.9 Rezultatele controlului sunt valorificate 4p
conform cerințelor standardelor de calitate la CA și
CP
3.3.1instituția participă:
În organizarea și desfășurarea seminarelor 2p per seminar
raionale
în proiecte:
- pentru fiecare proiect implementat 1p per proiect
ONG-uri
Publicații în ziarele de specialitate: 2p
- pentru fiecare publicație
2p
3.3.Iinstituția are mecanisme de În activități la nivel de parteneriat educațional Pentru fiecare
promovare a imaginii proprii. activitate de
parteneriat desf.la
nivel local-1p
nivel raional-2p
nivel
național/internaț.4
p

4. Managementul curriculum- 4.1. Implementarea,


ului funcționarea și dezvoltarea 4.1.2. Instituția de învățămînt este asigurată cu toate
curriculum-ului școlar la nivel produsele curriculare:
de instituție se realizează în Planul de învățămînt 1p
conformitate cu politicile Curricula pe discipline 1p
curriculare naționale. Manuale și ghiduri 1p

4.1.3. Instiutția de învățământ dispune de o


metodologie de monitorizare a realizării curriculum-
ului școlar.
Existența comisiei de asigurare a calității 2p
Lipsa comisiei de asigurare a calității -2p

4.2.1. Instituția dispune de o politică și o strategie


clară de realizare a educației inclusive:
curriculum modificat
2p
proiecte didactice individualizate
2p
cadre didactice de sprijin( după necesitate)
4.2. Instituția de învățămînt 2p
promovează politicile profesori pe discipline, formați pentru 2p
învățămîntului centrat pe cel ce învățământul incluziv
învață. comisie multidisciplinară. 2p

4.2.2.Instituția de învățământ dispune de strategii 4p


clare de monitorizare/evaluare a cadrelor didactice.
existența instrumentelor și a metodologiei de
evaluare a cadrului didactic(fișa de evaluare cadrului
didactic)

4.2.3.Instituția de învățământ dispune de strategii


clare de evaluare a rezultatelor școlare:
existența sistemului de urmărire a 2p
progresului în ultimii 3 ani.
% reușitei școlare sporit cu 2% față de anul 4p
precedent.
% creșterii reușitei școlare a sporit cu 0 față 0p
de anul trecut.
% reușitei școlare în descreștere -2p
Numărul elevilor care au promovat clasa
următoare/examenele de absolvire a gimnaziului:
100% 10p
5p
90-99%
0p
mai puțin de 90%
Numărul elevilor care au promovat examenele
de absolvire a liceului:
10p
100% 5p
90-99% 0p
mai puțin de 90%

aplicarea stimulentelor positive în procesul 2p


de apreciere a rezultatelor școlare.(după cartea de
ordine pentru elevi)
performanțele elevilor obținute la olimpiade
și concursuri școlare la:
nivel raional: 2p
Pentru fiecare loc premiant 1p
Mențiune
nivel național: 5p
Pentru fiecare loc premiant 2p
Mențiune
Rata calificativelor obținute la examenele de
absolvire a gimnaziului:
Rata elevilor ce au obținut note de 8,9 și 10 6p
este de 25-30%
Rata elevilor ce au obținut 8,9 și 10 este de 3p
15-24%
Mai puțin de 15% 0p
Rata calificativelor obținute la examenele de
absolvire a liceului:
Rata elevilor ce au obținut note de 8,9 și 10
este de 25-30%
Rata elevilor ce au obținut 8,9 și 10 este de
15-24%
Mai puțin de 15%

Instituția de învățămînt are competența de 6p


autoevaluare obiectivă
Instituția a realizat o autoevaluare subiectivă 0p
Instituția n-a aplicat fișa de autoevaluare -6p

Notă:
Criteriile propuse sunt ca model. Recomandăm fiecărei instituții să-și facă remanieri corespunzător statutului.
Aprecieri generale:
 80-100% din punctajul total-calificativul bine
 60-79%-calificativul satisfăcător
Mai puțin de 59% nesatisfăcăt
Fișa completată va fi prezentată comisiei în ziua evaluării.