Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. c)
Istorie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Varianta 9
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 2 puncte pentru numirea oricărui document internațional precizat în sursa A


2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la relațiile economice
ale statului român
3. câte 3 puncte pentru menţionarea regelui României și a alianței politico-militare, la care se referă
atât sursa A, cât și sursa B (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine
că legea fundamentală stabilea prerogativele monarhului în politica externă
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfășurate de români pentru
realizarea României Mari, la începutul secolului al XX-lea (1px2=2p)
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două proiecte politice referitoare la
statul român elaborate în spațiul românesc, în prima jumătate a secolului al XIX-lea

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)

1. 2 puncte pentru numirea oricărui lider occidental precizat în sursa dată


2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată
3. câte 3 puncte pentru menţionarea statului din Europa Occidentală şi a oricărei acțiuni
referitoare la acesta desfășurată de România în 1967, precizate în sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la
Pactul de la Varşovia (3px2=6p)
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la politica
promovată de România în domeniul economic
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul
de vedere formulat (3px2=6p)
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia
(aşadar, ca urmare etc.)

Probă scrisă la istorie Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)


Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
- 2 puncte pentru precizarea oricărei instituții centrale din spațiul românesc, în secolul al XV-lea
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni diplomatice desfășurate de
reprezentanți ai instituțiilor centrale din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea
și a oricărei trăsături a fiecăreia dintre aceste acțiuni (3px4=12p)
- 2 puncte pentru menţionarea oricărei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea, referitoare la spațiul românesc
3 puncte pentru prezentarea acțiunii menţionate, prin evidenţierea relaţiei istorice de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
acțiunea menţionată
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile
internaționale din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric –
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:


- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

Probă scrisă la istorie Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2018


Proba E. c)
Istorie
Varianta 9
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „În ciuda relațiilor cu Viena, încordate nu numai din pricina Transilvaniei, dar și din cea a
chestiunii Dunării și a raporturilor comerciale, guvernul lui I. C. Brătianu s-a apropiat treptat de
Puterile Centrale, ajungându-se în 1883 la semnarea unui Tratat de alianță cu Austro-Ungaria, la
care au aderat apoi Germania și Italia. Tratatul va fi reînnoit în 1892, 1902 și 1913; prevederile sale
au fost păstrate secrete, cunoscute fiind doar de prim-miniștri. Ele nu au fost aduse niciodată în
discuția parlamentului, de teama respingerii lui. În contextul internațional de după Tratatul de la
Berlin, aderarea la Tripla Alianță a avut totuși unele efecte favorabile pentru că a scos România din
izolarea diplomatică în care se găsea, i-a consolidat poziția în Europa de sud-est, aducându-i în
același timp unele avantaje economice pe piața Europei centrale; în același timp însă, ea a stânjenit
lupta pentru unificarea națională și a îngreunat ajutorul pe care regatul îl putea acorda oficial
românilor ardeleni. [...]
În decembrie 1913, însuşi bătrânul rege Carol I declara ministrului Germaniei la Bucureşti că
din cauza politicii naţionale austro-ungare «poporul român nu va merge alături de Austria în cazul
unui război [...]».” (V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre)
B. „Pentru români [...] era necesar [...] să se consolideze [...] statul român așa cum era el la
1878. Aceasta presupunea o perioadă de liniște. Privită sub acest raport [...] apropierea de Tripla
Alianță oferea [...] o garanție mai puternică decât o alianță cu o singură mare putere. Apoi, din cele
trei state membre ale acestui prim bloc politico-militar, cu Germania și Italia nu existau divergențe
fundamentale. În sfârșit, apropierea era favorizată de importanți factori economici și politici. Relațiile
comerciale ale României cu Austro-Ungaria și Germania erau deosebit de dezvoltate. [...] Schimbul
s-a intensificat ca urmare a Convenției comerciale cu Austro-Ungaria, din 1875 [...]. Aceste relații
erau de natură să determine anumite grupuri la acceptarea, dacă nu a unei alianțe, cel puțin a unei
apropieri de Puterile Centrale. [...]
Carol I pornea de la ideea că orientarea spre Puterile Centrale trebuia să constituie un
element de bază al politicii externe a României [...]. Importantele prerogative pe care i le acorda
Constituția măreau ponderea puterii sale nu numai pe plan intern, ci și în politica externă. În condițiile
în care alegerea sau menținerea unui ministru depindea, în mare măsură de voința regelui, Carol I
avea la îndemână un însemnat mijloc de presiune asupra miniștrilor pentru imprimarea unei anumite
orientări în politica externă.” (Istoria românilor)
Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi un document internațional precizat în sursa A. 2 puncte
2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la relațiile economice ale statului român. 2 puncte
3. Menţionaţi regele României și alianța politico-militară, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B.
6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că legea fundamentală
stabilea prerogativele monarhului în politica externă. 3 puncte
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A, precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte
6. Prezentaţi două fapte istorice desfășurate de români pentru realizarea României Mari la
începutul secolului al XX-lea. 6 puncte
7. Menţionaţi o asemănare între două proiecte politice referitoare la statul român elaborate în
spațiul românesc, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. 4 puncte

Probă scrisă la istorie Varianta 9


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
„[...] Perioada 1965-1974 a fost martora unor spectaculoase iniţiative diplomatice
româneşti, care au adus Bucureştiului respectabilitate în ochii comunităţii internaţionale şi un statut
special [...] în cadrul comunităţii socialiste. Conducători prestigioși, de Gaulle (1968), Nixon (1969),
au venit în capitala română, aducând cu ei bunăvoinţa şi ajutorul economic al Occidentului; limitele
toleranţei sovietice au fost deseori puse la încercare, românii [...] apropiindu-se de Iugoslavia,
apărând până la capăt [...] dreptul comuniştilor cehoslovaci de a-şi pune în aplicare modelul dorit.
România a fost de altfel singura membră a Pactului de la Varşovia care nu a participat la acțiunea
din august 1968.
Apropierea de Bonn şi stabilirea de relaţii diplomatice cu Republica Federală [Germania]
(1967) într-un moment în care nicio ţară socialistă nu avea încă astfel de legături cu Occidentul,
precum şi menţinerea de relaţii diplomatice cu Israelul implicat în Războiul de şase zile (1967) au
fost şi ele atitudini singulare, curajoase, de natură a irita URSS. [...]
Comuniştii români au refuzat de asemenea, cu consecvenţă, să participe la manevrele
militare ale Pactului de la Varşovia şi să îngăduie astfel de manevre pe teritoriul ţării, susţinând în
paralel ideea desfiinţării simultane a blocurilor militare.
Orientarea diplomatică spre Apus a fost dublată de o restructurare a legăturilor comerciale
externe: [...] tratativele pentru aderarea la GATT [Acordul General pentru Tarife şi Comerţ] au
început în 1968 şi s-au încheiat în 1971; în acelaşi an începeau la Washington discuţiile privind
aderarea la Fondul Monetar Internațional şi la Banca Mondială, România devenind membra celor
două organizaţii în 1972; tot acum, delegaţii români cereau şi Pieţei Comune un regim preferenţial
care le era acordat un an mai târziu (1973). Pentru a atrage capital, tehnologie și a-și asigura
desfacerea produselor pe terțe piețe, guvernul a anunțat în 1971 înființarea de societăți mixte în
care partea română urma să fie de 51%, restul, capital și profituri, revenind partenerului occidental.
Până în 1973 fuseseră întemeiate 20 de astfel de societăți.”
(V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre)
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Numiţi un lider occidental precizat în sursa dată. 2 puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte
3. Menţionaţi statul din Europa Occidentală şi o acțiune referitoare la acesta desfășurată de
România în 1967, precizate în sursa dată. 6 puncte
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Pactul de la Varşovia. 6 puncte
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la politica promovată de România în
domeniul economic, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia viața politică din România
se caracterizează prin democrație în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. (Se punctează
prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi
concluzia.) 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre spațiul românesc în contextul relațiilor
internaționale din secolele al XV-lea – al XVIII-lea, având în vedere:
- precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc, în secolul al XV-lea;
- menţionarea a două acțiuni diplomatice desfășurate de reprezentanți ai instituțiilor centrale
din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea și a câte unei trăsături a fiecăreia
dintre aceste acțiuni;
- prezentarea unei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, referitoare
la spațiul românesc;
- formularea unui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile internaționale
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea şi susţinerea
acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Probă scrisă la istorie Varianta 9


Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1− 2 = 2 −1, 2 − 2 = 2 − 2 2p
n = 2 − 1 + 2 − 2 = 1∈ ℕ 3p
2. 11 − x ≥ 1 − 11x ⇔ 10 x ≥ −10 3p
x ∈ [ −1, +∞ ) 2p
3.
( 3 ⋅ 2 ) x ⋅ 2 = 72 ⇔ 6 x = 36 3p
x=2 2p
4. Cifra sutelor se poate alege în 5 moduri și, pentru fiecare alegere a cifrei sutelor, cifra
2p
zecilor se poate alege în 4 moduri
Pentru fiecare alegere a primelor două cifre, cifra unităților se poate alege în 3 moduri, deci
3p
se pot forma 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60 de numere
5. AB = 4 , BC = 2 2p
2⋅4
∆ABC este dreptunghic în B , deci A∆ABC = =4 3p
2
6. π π  π
A=π − +  = 2p
3 6 2
BC
R= =2 3p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 0  1 0 0
 
A ( 2 ) =  0 1 0  ⇒ det ( A ( 2 ) ) = 0 1 0 = 3p
 0 0 0 1
0 0 e 
=1+ 0 + 0 − 0 − 0 − 0 =1 2p
b) 1 y−2+ x−2 0 
 
A( x ) A( y ) =  0 1 0 = 3p
 x −2 y −2 
0 0 e ⋅e 
1 x + y − 4 0 
 
= 0 1 0  = A ( x + y − 2 ) , pentru orice numere reale x și y 2p
 
0 0 e x+ y −4 
c)
( )
A (1 + 2 + … + 10 − 2 ⋅ 9 ) = A m 2 + m + 17 ⇔ m 2 + m − 20 = 0 3p
m = −5 sau m = 4 2p
2.a) f (1) = a + 2 2p
f ( −1) = a − 10 ⇒ f (1) − f ( −1) = a + 2 − a + 10 = 12 3p
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) Polinomul f este divizibil cu polinomul X − 2 ⇔ f ( 2 ) = 0 2p
f ( 2 ) = a + 2 , deci a = −2 3p
c) x1 + x2 + x3 = 4 , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = 5 2p
x1 , x2 , x3 ∈ℤ și x12 + x22 + x32
= 6 , deci pătratele rădăcinilor sunt 1, 1 și 4; cum x1 + x2 + x3 = 4 ,
3p
obținem rădăcinile 1, 1 și 2, deci a = −2 , care convine
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1 1 1 1
f '( x ) = − ⋅ ⋅ ln x + ⋅ = 3p
2 x x x x
ln x 1 2 − ln x
=− + = , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2x x x x 2x x
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este perpendiculară pe axa
3p
Oy ⇔ f ' ( a ) = 0
2 − ln a = 0 ⇔ a = e 2 2p
c) f ' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ 0, e ( 2
) , deci f este strict crescătoare pe 0,e ( 2
) 2p
1 1
0 < 2 < 3 < e2 ⇒ f ( 2 ) < f ( 3) ⇒ ln 2 < ln 3 ⇒ 3 ln 2 < 2 ln 3 , deci 2 3
<3 2
3p
2 3
2.a) 3  3
∫ ( 4 x − x ) dx =  2 x − 3  0 =
3
2 2 x
3p
0  
= 18 − 9 = 9 2p
b) 2 2

∫ f ( x ) dx = ∫ 4 x − x 2 dx = 2 ln ( 4 x − x )1=
2− x 2− x 1 2
2
3p
1 1
1 1 1 4
= ln 4 − ln 3 = ln 2p
2 2 2 3
c) 4 4 4 4
( )
In+1 − 4 In = ∫ f n+1 ( x) dx − 4 ∫ f n ( x) dx = ∫ f n ( x) 4 x − x2 − 4 dx = − ∫ f n ( x)( x − 2) dx
2
3p
0 0 0 0

f ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, 4] ⇒ f n ( x )( x − 2 ) ≥ 0 , deci In+1 − 4 In ≤ 0 ⇒ In+1 ≤ 4 In ,


2
2p
pentru orice număr natural nenul n

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătați că numărul n = 1 − 2 + 2 − 2 este natural.

5p 2. Se consideră funcțiile f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 11 − x și g : ℝ → ℝ , g ( x ) = 1 − 11x . Rezolvați în


mulțimea numerelor reale inecuația f ( x ) ≥ g ( x ) .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x ⋅ 2 x+1 = 72 .


5p 4. Determinați câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma folosind doar cifre impare.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −3,3) , B (1,3) și C (1,5 ) . Calculați aria
triunghiului ABC .
5p 6. Calculați lungimea razei cercului circumscris ∆ABC , ştiind că BC = 4 , B = π și C = π .
3 6
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 x − 2 0 
 
1. Se consideră matricea A ( x ) =  0 1 0  , unde x este număr real.
 
0 0 e x−2 
5p a) Arătați că det ( A ( 2 ) ) = 1 .
5p b) Demonstrați că A ( x ) A ( y ) = A ( x + y − 2 ) , pentru orice numere reale x și y .

(
5p c) Determinați numerele reale m pentru care A (1) A ( 2 ) A ( 3) ⋅ … ⋅ A (10 ) = A m + m + 17 .
2
)
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 4 X 2 + 5 X + a , unde a este număr real.
5p a) Arătați că f (1) − f ( −1) = 12 .
5p b) Determinați numărul real a , știind că polinomul f este divizibil cu polinomul X − 2 .
5p c) Determinați numărul real a , știind că toate rădăcinile polinomului f sunt numere întregi.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x .
x
2 − ln x
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
2x x
5p b) Determinați abscisa punctului situat pe graficul funcției f , în care tangenta la graficul funcţiei f
este perpendiculară pe axa Oy .
5p c) Demonstrați că 2 3
<3 2
.
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 4 x − x 2 .
3
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 9 .
0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2
2− x 1 4
5p b) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 2 ln 3 .
1
4
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră numărul I n = f n ( x ) dx . Demonstraţi că

0
I n+1 ≤ 4 I n , pentru orice număr natural nenul n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
( 3 +1 )( ) (
3 −1 − 2 +1 )( )
2 − 1 = ( 3 − 1) − ( 2 − 1) = 3p
= 2 −1 =1 2p
2. 3x − 2 < 4 ⇔ 3 x < 6 3p
x ∈ ( −∞, 2 ) 2p
3. x3 + 3 = 30 ⇒ x3 − 27 = 0 3p
x = 3 , care convine 2p
4. Cifra unităților poate fi aleasă în 5 moduri 2p
Cum cifrele sunt distincte, pentru fiecare alegere a cifrei unităților, cifra zecilor poate fi
aleasă în 4 moduri, iar apoi cifra sutelor poate fi aleasă în 3 moduri, deci se pot forma 3p
5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60 de numere
5. −1 + xP
Punctul M este mijlocul segmentului NP ⇒ 2 = , de unde obținem xP = 5 3p
2
4 + yP
3= , de unde obținem y P = 2 2p
2
6. AB 1 8
sin C = ⇔ = 3p
BC 2 BC
BC = 16 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. 1 ∗ 2 = 1 ⋅ 2 − 2 (1 + 2 ) + 6 = 3p
= 2−6+6= 2 2p
2. x ∗ y = xy − 2 x − 2 y + 4 + 2 = 2p
= x ( y − 2 ) − 2 ( y − 2 ) + 2 = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2 , pentru orice numere reale x și y 3p
3. x ∗ 3 = ( x − 2 )( 3 − 2 ) + 2 = x − 2 + 2 = x , pentru orice număr real x 2p
3 ∗ x = ( 3 − 2 )( x − 2 ) + 2 = x − 2 + 2 = x = x ∗ 3 , pentru orice număr real x , deci e = 3 este
3p
elementul neutru al legii de compoziție „ ∗ ”
4. ( n − 2 )( n − 2 ) + 2 ≤ n ⇔ ( n − 2 )( n − 3) ≤ 0 3p
Cum n este număr natural, obținem n = 2 sau n = 3 2p
5.
( ) ( ) ( )
2 3
2x ∗ 2x = 2x − 2 + 2 , 2x ∗ 2x ∗ 2x = 2x − 2 +2 3p

( 2x − 2) 2p
3
+ 2 = 10 ⇔ 2 x − 2 = 2 ⇔ x = 2
6. 2
2  22 
( )
2
∗ = − 2 + 2 = 3 −1 + 2 = 6 − 2 3 3p
3 −1 3 −1  3 −1 
6 − 2 3 = p + q 3 , de unde obținem p = 6 și q = −2 2p

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. −2 4
det A = = ( −2 ) ⋅ 2 − ( −1) ⋅ 4 = 3p
−1 2
= −4 + 4 = 0 2p
2.  ( −2 )( −2 ) + 4 ⋅ ( −1) ( −2 ) ⋅ 4 + 4 ⋅ 2 
A⋅ A =  = 3p
 ( −1)( −2 ) + 2 ⋅ ( −1) ( −1) ⋅ 4 + 2 ⋅ 2 
 4 − 4 −8 + 8   0 0 
= =  = O2 2p
 2 − 2 −4 + 4   0 0 
3. M ( a ) ⋅ M ( b ) = ( I 2 + aA )( I 2 + bA ) = I 2 + aA + bA + abA ⋅ A = 3p
= I 2 + ( a + b ) A + abO2 = I 2 + ( a + b ) A = M ( a + b ) , pentru orice numere reale a și b 2p
4.
( ) ( )
M (t ) ⋅ M t2 = M t + t2 2p

M ( t + t 2 ) = M ( 90 ) ⇒ t 2 + t − 90 = 0 , de unde obținem t = −10 sau t = 9 3p


5. ( I 2 + A)( I 2 − A ) = I 2 − A + A − A ⋅ A = I 2 2p
( I 2 − A)( I 2 + A ) = I 2 + A − A − A ⋅ A = I 2 , deci matricea I 2 − A este inversa matricei I 2 + A 3p
−1
6. X = ( I 2 + A) ⋅ ( A − I 2 ) 2p
 −5 8 
X = 2 A − I2 ⇒ X =   3p
 −2 3 

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 9
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătaţi că ( )(
3 +1 ) (
3 −1 − 2 +1 )( )
2 −1 = 1.

5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x − 2 . Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale inecuaţia


f ( x) < 4 .

( )
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x 3 + 3 = log 2 30 .

5p 4. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 1 , 2 , 3 , 4 și 5 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 2,3) şi N ( −1, 4 ) . Determinaţi coordonatele
punctului P , simetricul punctului N față de punctul M .
5p 6. Calculați lungimea laturii BC a triunghiului ABC dreptunghic în A , ştiind că AB = 8 și
m ( ∢C ) = 30° .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = xy − 2 ( x + y ) + 6 .
5p 1. Arătați că 1 ∗ 2 = 2 .
5p 2. Demonstrați că x ∗ y = ( x − 2 )( y − 2 ) + 2 , pentru orice numere reale x și y .
5p 3. Arătați că e = 3 este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
5p 4. Determinați numerele naturale n pentru care n ∗ n ≤ n .

( )
5p 5. Determinați numărul real x pentru care 2 x ∗ 2 x ∗ 2 x = 10 .

2 2
5p 6. Determinați numerele raționale p și q , știind că ∗ = p+q 3.
3 −1 3 −1

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

 −2 4  1 0
Se consideră matricele A =   , I2 =   și M ( a ) = I 2 + aA , unde a este număr real.
 −1 2  0 1
5p 1. Arătați că det A = 0 .
0 0
5p 2. Arătați că A ⋅ A = O2 , unde O2 =  .
0 0
5p 3. Demonstrați că M ( a ) ⋅ M ( b ) = M ( a + b ) , pentru orice numere reale a și b .

( )
5p 4. Determinați numerele reale t , știind că M ( t ) ⋅ M t = M ( 90 ) .
2

5p 5. Arătați că inversa matricei I 2 + A este matricea I 2 − A .


5p 6. Rezolvaţi în M 2 ( ℝ ) ecuaţia ( I 2 + A ) ⋅ X = A − I 2 .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3 ( 3 −1 )( )
3 + 1 − 12 = 3 ( 3 − 1) − 2 3 = 3p
=2 3−2 3 =0 2p
2. f (1) = g (1) ⇔ 12 + 2 ⋅ 1 + 3 = 1 + a ⇔ 6 = 1 + a 3p
a=5 2p
3. x +1 =1− 2 x + x ⇒ 2 x = 0 3p
x = 0 , care convine 2p
4. Cifra sutelor se poate alege în 4 moduri 1p
Pentru fiecare alegere a cifrei sutelor, cifra zecilor se poate alege în 4 moduri 1p
Pentru fiecare alegere a primelor două cifre, cifra unităților se poate alege în 3 moduri, deci
3p
se pot forma 4 ⋅ 4 ⋅ 3 = 48 de numere
5. 1
md1 = a , md 2 = 2p
4
1
Dreptele d1 și d 2 sunt paralele ⇔ md1 = md2 ⇔ a = 3p
4
6. sin ( π − x ) cos ( 2π + x ) − sin ( 2π + x ) cos (π − x ) = sin x cos x − sin x ( − cos x ) = 3p
= 2sin x cos x = sin 2 x , pentru orice număr real x 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  −2 −2  −2 −2
M (1) =   ⇒ det ( M (1) ) = = ( −2 ) ⋅ 3 − 3 ⋅ ( −2 ) = 3p
 3 3 3 3
= −6 + 6 = 0 2p
b) M ( x ) − M ( 2018 ) = ( I 2 + x A ) − ( I 2 + 2018 A ) = I 2 + x A − I 2 − 2018 A = 2p
= ( I 2 + ( −2018 ) A ) − ( I 2 + ( − x ) A ) = M ( −2018 ) − M ( − x ) , pentru orice număr real x 3p
c) ( I 2 + mA)( I 2 + nA) = I 2 + mnA ⇔ I 2 + mA + nA + mnA ⋅ A = I 2 + mnA și, cum A ⋅ A = − A ,
3p
obținem m + n − mn = mn
Cum m și n sunt numere naturale nenule, m + n = 2mn ⇒ ( m, n ) = (1,1) 2p
2.a) 1 1
x y = 8 xy + x + y + − = 3p
8 8
 1  1 1  1  1 1 2p
= 8 x  y +  +  y +  − = 8  x +  y +  − , pentru orice numere reale x și y
 8  8 8  8  8 8
b) 2 2
 1 1  1 9
8 x +  − = 1 ⇔  x +  = 3p
 8 8  8 64
1 1
x = − sau x = 2p
2 4

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) f ( x y ) = 8 ( 8 xy + x + y ) + 1 = 64 xy + 8 x + 8 y + 1 = ( 8 x + 1)( 8 y + 1) = f ( x ) ⋅ f ( y ) , pentru
3p
orice numere reale x și y
f ( x y z ) = f ( x y ) ⋅ f ( z ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) ⋅ f ( z ) , pentru orice numere reale x , y și z 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
f ′( x) =
( )
1 ⋅ x 2 + 3 − ( x + 1) ⋅ 2 x
= 3p
( )
2
x2 + 3

(1 − x )( x + 3) , x ∈ ℝ
= − x − 2 x +2 3 =
2

( ) ( )
2 2p
x2 + 3 x2 + 3
b) 1 1
f (0) = , f '( 0) = 2p
3 3
1 1
Ecuația tangentei este y − f ( 0 ) = f ' ( 0 )( x − 0 ) , adică y = x + 3p
3 3
c) f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) ⇒ f este strict descrescătoare pe (1, +∞ ) 3p
1< 2 < 3 3 ⇒ f ( 2 ) > f (3 3) 2p
2.a) 3
x f ( x) 3
x 2e x
3
x3 3
∫ ex
dx = ∫
ex
dx = ∫ x 2 dx =
3 0
= 3p
0 0 0
27
= −0=9 2p
3
b) F : ℝ → ℝ este o primitivă a lui f ⇒ F ' ( x ) = f ( x ) = x e x , F '' ( x ) = ( x + 1) e x , x ∈ ℝ 2p
F '' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( −∞, −1) , F '' ( −1) = 0 și F '' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( −1, +∞ ) ,
3p
deci F are un singur punct de inflexiune
c) n n n
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ xe x dx = ( x − 1) e x = ( n − 1) e n + 1 3p
0 0 0
( n − 1) en + 1 = 1 ⇔ n = 1 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătați că 3 ( 3 −1)( )
3 + 1 − 12 = 0 .

5p 2. Determinați numărul real a , pentru care graficele funcțiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 2 x + 3 și


g : ℝ → ℝ , g ( x ) = x + a se intersectează într-un punct de abscisă x = 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1 − x .
5p 4. Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte au cifrele elemente ale mulțimii {0,1, 2,3, 4} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreptele d1 , de ecuație y = ax + 2 şi d 2 , de ecuație
x
y = + 1 . Determinaţi numărul real a , știind că dreptele d1 și d 2 sunt paralele.
4
5p 6. Arătați că sin ( π − x ) cos ( 2π + x ) − sin ( 2π + x ) cos ( π − x ) = sin 2 x , pentru orice număr real x .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0  −3 −2 
1. Se consideră matricele I 2 =  , A=  și M ( x ) = I 2 + x A , unde x este număr real.
0 1 3 2
5p a) Arătați că det ( M (1) ) = 0 .
5p b) Demonstrați că M ( x ) − M ( 2018 ) = M ( −2018 ) − M ( − x ) , pentru orice număr real x .
5p c) Determinați perechea de numere naturale nenule ( m, n ) pentru care M ( m ) M ( n ) = M ( mn ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y = 8 xy + x + y .
 1  1 1
5p a) Arătați că x y = 8  x +  y +  − , pentru orice numere reale x și y .
 8  8 8
5p b) Determina ți numerele reale x , pentru care x x = 1 .
5p c) Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 8 x + 1 . Demonstrați că f ( x y z ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) ⋅ f ( z ) ,
pentru orice numere reale x , y și z .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x2 + 1 .
x +3
(1 − x )( x + 3) , x ∈ ℝ .
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( )
2
x2 + 3
5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 0 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstrați că f ( 2) > f (3 3) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x e x .
3
x f ( x)
5p a) Arătați că ∫ ex
dx = 9 .
0
5p b) Demonstrați că orice primitivă a funcției f are un singur punct de inflexiune.
5p c) Determinați numărul natural nenul n , pentru care suprafaţa plană delimitată de graficul funcţiei
f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii x = 0 și x = n are aria egală cu 1.
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.  1  1  1  1 4 − 1 9 − 1 16 − 1 1
 2 −  3 −  4 −  ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = 3p
 2  3  4 5 2 3 4 5
3 8 15 1
= ⋅ ⋅ ⋅ =3 2p
2 3 4 5
2. a 2 + 2 + ( a + 1) + 2 = 5 ⇔ 2a 2 + 2a = 0
2
3p
a = −1 sau a = 0 2p
3. 2 x −4
5 = 5 ⇔ 2x − 4 = 2
2 3p
x=3 2p
4. Mulțimea M are 9 elemente, deci sunt 9 cazuri posibile 1p
În mulțimea M sunt 5 numere divizibile cu 10 , deci sunt 5 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 5
p= = 2p
nr. cazuri posibile 9
5. M ( 4,3) 2p
OM = 5 3p
6. 2 2 1
sin 45° = , cos 45° = , cos 60° = 3p
2 2 2
2 2
2 2  2  1 1
2sin 45° ⋅ cos 45° − sin 45° − cos 60° = 2 ⋅
2 2
⋅ −     =
− 2p
2 2  2   2 4

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a) 5 1
det A = = 5 ⋅ 8 − 4 ⋅1 = 3p
4 8
= 40 − 4 = 36 2p
b) a−2 1
det ( M ( a ) ) = = a2 − a − 6 2p
4 a +1
M ( a ) este inversabilă ⇔ det ( M ( a ) ) ≠ 0 ⇔ a ∈ ℝ \ {−2,3} 3p
c)  xy − 2 x − 2 y + 8 x + y −1   5 1
 =  ⇔ xy = 1 și x + y = 2 3p
 4x + 4 y − 4 xy + x + y + 5   4 8 
x =1, y =1 2p
2.a) f (1) = 1 + m ⋅ 1 − 6 =
3
3p
= 1 + m − 6 = m − 5 , pentru orice număr real m 2p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

b) x1 + x2 + x3 = 0 , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = m ⇒ x12 + x22 + x32 = −2m 3p


−2m = 4 ⇔ m = −2 2p
c) X − 7 X − 6 = X + ( p + 1) X + ( p + q ) X + q
3 3 2
3p
p = −1 , q = −6 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ' ( x ) = 3x 2 − 3 ⋅ 2 x = 3p
= 3 x 2 − 6 x = 3x ( x − 2 ) , x ∈ ℝ 2p
b) f (1) = 1 , f ' (1) = −3 2p
Ecuația tangentei este y − f (1) = f ' (1)( x − 1) , adică y = −3 x + 4 3p
c) f ′ ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ [ 0, 2] ⇒ f este descrescătoare pe [ 0, 2] și f ′ ( x ) ≥ 0 , pentru orice
2p
x ∈ [ 2, +∞ ) ⇒ f este crescătoare pe [ 2, +∞ )
f ( x ) ≥ f ( 2 ) , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) și f ( 2 ) = −1 , deci f ( x ) ≥ −1 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) 3p
2.a)  x2  1
1 1

∫ f ( x ) dx = ∫( )
3x 2 − x dx =  x3 −  =
 2  −1
3p
−1 −1 
 1  1
=  1 −  −  −1 −  = 2 2p
 2  2

( )
b)  1 
Cum lim f ( x ) = lim 3 x 2 − x = 2 , lim f ( x ) = lim  2 + ⋅ ln x  = 2 și f (1) = 2 , obținem
x →1 x →1 x →1 x →1  x 
x <1 x <1 x >1 x >1 3p
lim f ( x ) = f (1) , deci funcția f este continuă în x = 1
x →1

Cum funcția f este continuă pe ( −∞,1) și pe (1, +∞ ) , obținem că f este continuă pe ℝ ,


2p
deci funcția f admite primitive pe ℝ
c)  x2  1
2 1 2
( )  1  2 ln 2 x 2 5 + ln 2 2
∫ f ( x ) dx = ∫ 3 x 2 − x dx + ∫  2 + ⋅ ln x  dx =  x3 −  + 2 x + = 3p
 x   2 0 2 2
0 0 1   1 1
5 + ln 2 2 n 2 − 4 + ln 2 2
= ⇔ n 2 − 9 = 0 și, cum n este număr natural, obținem n = 3 2p
2 2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
 1  1  1 1
5p 1. Arătați că  2 −  3 −  4 −  ⋅ = 3 .
 2  3  4 5
5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 2 . Determinaţi numerele reale a pentru care
f ( a ) + f ( a + 1) = 5 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 52 x− 4 = 25 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {10,15,20,25,30,35,40,45,50} ,
acesta să fie un număr divizibil cu 10 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 6,1) şi B ( 2,5) . Calculaţi lungimea segmentului
OM , unde M este mijlocul segmentului AB .
1
5p 6. Arătați că 2sin 45° ⋅ cos 45° − sin 2 45° − cos2 60° = .
4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 5 1 a − 2 1 
1. Se consideră matricele A =   și M ( a ) =   , unde a este număr real.
 4 8  4 a + 1
5p a) Arătați că det A = 36 .
5p b) Determinați valorile reale ale lui a pentru care matricea M ( a ) este inversabilă.
5p c) Determinați numerele reale x și y pentru care M ( x ) ⋅ M ( y ) = A .
2. Se consideră polinomul f = X 3 + mX − 6 , unde m este număr real.
5p a) Arătați că f (1) = m − 5 , pentru orice număr real m .
5p b) Determinaţi numărul real m pentru care x12 + x22 + x32 = 4 , unde x1 , x2 și x3 sunt rădăcinile
polinomului f .
5p c) Pentru m = −7 , determinați numerele reale p și q , pentru care f = ( X + 1) X + pX + q .
2
( )
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 3 x + 3 .
3 2

5p a) Arătați că f ' ( x ) = 3x ( x − 2 ) , x ∈ ℝ .
5p b) Determinaţi ecuația tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstrați că f ( x ) ≥ −1 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) .
3 x 2 − x, x ∈ ( −∞,1]

2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) =  1 .
 2 + ⋅ ln x, x ∈ (1, +∞ )
 x
1
5p a) Arătaţi că ∫ f ( x ) dx = 2 .
−1
5p b) Arătați că funcția f admite primitive pe ℝ .
2
n 2 − 4 + ln 2 2
5p c) Determinaţi numărul natural n pentru care ∫ f ( x ) dx = .
0
2
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1