Sunteți pe pagina 1din 3
Colegiul National "Petru Rares” Suceava SIMULARE BACALAUREAT PROBA E INFORMATICA + Nuse vor acorda punctaje intermediare altele decat in barem © Se vor puncta orice alte formulari si modalititi de rezolvare corecti a cerinfelor, in acord cu ideile precizate in barem # Se acorda 10 puncte din oficin SUBIECTUL 1 TOTAL : 40p Te 2.¢3,¢4.d5.d6.c7.d8.b | 8XS5p 0 puncte Pentru orice alt raspuns(chiar dacé include i litera corecti) se acorda SUBIECTUL II TOTAL: 20 p T Rispuns corect 1 4p 2__[Orice succesiune de 4 numere impare_urmate de vi 4p 3 | Pseudocod corect 4p © Structurd daca corecta 2p © Celelatte ni_corecte 2p 4 | Program corect 8p © Structurd: si declariri corecte I+1p . Citire si scriere corecte Ip . Structuri if corecti Ip Structuri while corecte Ip Atribuiri corecte Ip Corectitudine globala i SUBIECTUL IL T | Program corect 10p © Declararea variabilelor 2p * Citire corecti Ip © Calcul cmmme 3p © Atribuiri corecte 2p © Afigare conform cerintei Ip * Corectitudine global Ip Riispuns corect 10p a, antet corect 2*2p b, program corect 6p 3. | Program corect 10p © Declararea variabilelor 2p * Citire corecta Ip © Determinare divizori ai hii n in ordine descrescatoare 3p © Atribuiri corecte 2p © Afigare conform cerintei P P * Corectitudine global Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. in programele cerute la subiectele II gi Ill, identificatorii utilizafi trebuie s& respecte precizarile din enunt (bold), iar in lipsa unor precizari explicite, notafiile trebuie s& corespunda cu semnificatiile asociate acestora (eventual in forma prescurtata). ‘SUBIECTUL | (40 de puncte) Pentru care din itemii de la 1 la 8, scriefi pe foaia de examen litera corespunzatoare raspunsului corect. Fiecare raspuns corect se noteaza cu 5 puncte. 1 Ce se va afiga dupa executarea urmatoarei secvente de instructiuni char 5(30}="exanen de bacalaureat”; st coutenume [1] b. p->nune ¢. p-nume [0] 4. p.nume [2] Fle ¢ un graf orientat cu n noduri sim arce. Care este valoarea sumei gradelor exterioare ale tuturor nodurilor grafului? a 2m bo nim eon aon Se considera subprogramul recursiv definit aléturat. Ce | void (int i, int n) se va afiga in urma apelului (1,3)? {if licen) {coutcc"*"; | prints (s+ £(is1,a) y combeetiry | pines inte) } a deeds bier co. eeee do teeiee Se considera un arbore cu radacin& avand 10 noduri etichetate cu numere de la 1 la 10 dat prin urmatorul vector Tata=(3,3,0,3,2,2,5,5,4,6) -Care sunt nodurile terminale ale arborelui? 78 b, 9 10 c 1710 do 178910 Se consider un graf neorientat cu 10 varfuri numerotate de la 1 la 10, graf cu proprietatea od exist Muchie intre varfurile si 3 daca si numai daca numerele i si j sunt prime intre ele.Care este suma gradelor varfurilor acestui graf? a, 20 62 «50 32 INFORMATICA, limbajul C/C++ 1 SUBIECTUL I! (20 de puncte) Se considera programul pseudocod alaturat cdteste a {oumér natural) S-au folosit urmatoarele notatit mod pentru. restul impart | ™E? , inregi si adv pentru catul impart intregi ee eee 4. Care este valoarea afgati de acest algrim daca | | f°@" tip, a mod 2-0 executa se citesc urmatoarele valor: 2,15,78,3,0 (4p.) | A Dati exemplu de un sir de 5 valori astfel incat sa se es afigeze valoarea 0. (4p) | | dac& dom atuncs [mea Rescrieti programul pseudocod dat, modificand un cl huumar minim de ini astfelincét programul obtinut : u itegte a (numarnatural} ‘sa afigeze numarul de valori impare citite. (4p.) fo Scrieti programul c/c++ —_corespunzator | ***4® ™ algoritmului dat. (8p.) SUBIECTUL Il (30 de puncte) Se citesc de la tastaturd 2 numere naturale nenule m,n (2