Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

ARIE CURICULARĂ „OM ȘI SOCIETATE”


DISCIPLINA: ISTORIE
UNITATEA ȘCOLARĂ:
PROFESOR PROPUNĂTOR:
CLASA: a VI- a
DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Europa în secolele XVII-XVIII
TEMA: Monarhia absoluta în Franţa
TIPUL LECȚIEI: mixtă
DURATA: 50 min.
LOCAȚIA: Sala de clasă

COMPETENȚE GENERALE: Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii Moderne în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală;

3.5 Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu utilizând informaţiile selectate din surse istorice cunoscute sau la prima vedere;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la şfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili:
O1) să opereze corect cu termenii: absolutism monarhic, edict, hughenoţi, mercantilism

O2) să prezinte contextul instaurării monarhiei absolute

O3) să identifice instituţiile monarhiei absolute

O4) să descopere atribuţiile monarhului absolut

O5) să recunoască prin vizualizare portretele unor monarhi absoluţi din Anglia şi Franţa
O6) să-şi dezvolte deprinderi de lucru cu resursele necesare studiului istoriei: vocabularul, documente istorice

O6) să conştientizeze importanţa monarhiei absolute în istoria unor state europene

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: - conversaţia, explicaţia, aprecierea verbală, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea
Mijloace de învățământ:- fişe de lucru, texte istorice, tabla, creta, hărți istorice, videoproiector, laptop
Forme de organizare: - activitate individuală, pe grupe, dirijată de profesor.
BIBLIOGRAFIE: - Programe şcolare pentru disciplina istorie, clasa a VI-a, Bucureşti, 2009;
- Băluțoiu, Valentin, Vlad, Constantin, Istorie, manual pentru clasa a VI-a, Editura All, București, 2010.
- Stan, Magda, Vornicu, Cristian Istoria de nota 10, Editura CD Press, Bucureti 2010;
- Geiss, Imanuel, Istoria lumii. Din preistorie până în anul 2000, Bucureşti, Ed. All Educational, 2002;
- Murariu, Ioan, Dicţionar explicativ de termeni istorici şi arhaici, Bacău, Ed. EduSoft, 2006;
- Murgescu, Bogdan (coord.), Istoria lumii în texte. De la începuturi până în zilele noastre, Bucureşti, Ed. Teora, 1999;
- Păun, Ştefan, Didactica istoriei, Ed. Cartea Universitară, 2005;
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Momentele Timp O.op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Evaluare
Crt. lecției didactice
1 Moment 2 min. - consemnează absenţele; - răspund cerinţelor profesorului; Conversația Catalog
organizatoric - organizează materialele; - îşi pregătesc materialele necesare
- organizează clasa, desfăşurării orei;
- creează un climat cooperant.
2 Reactualizare 10 Profesorul evaluează lecţia Elevii vor răspunde la întrebările Conversația - frontală
a min. anterioară „” adresate pe baza cunoştinţelor euristică, -individuală
cunoștiințelor Elevii sunt întrebaţi : dobândite anterior examinatorie -observarea
1. sistematică
3 Anunțarea 3 min. - notează titlul lecţiei, - elevii sunt atenţi la argumentele Expunerea
noii teme și monitorizează elevii; aduse de profesor
enunțarea - precizează ce vor afla, ce - elevii îşi notează în caiete
obiectivelor trebuie să facă, la sfârşitul lecţiei,
de ce trebuie;
- stabileşte reguli/comunică ;
- organizează învăţarea.
4 Dirijarea 25 - captează atenţia elevilor, Elevii identifică următoarele sinonime: Conversaţia Observarea
învățării min. solicitându-le să identifice Monarh = rege, suveran, împărat sistematică a
sinonime ale termenilor monarh Absolut = total, complet, integral, Fişa nr.1 elevilor
şi absolut nelimitat
Descrierea
Evaluarea
Prezintă elevilor o definiție a răspunsurilor
absolutismului monarhic. Învăţarea Fişa nr.2 elevilor
OO1 prin Img. 1,2,3,4
OO2 descoperire

Descrierea
- supraveghează elevii în timpul Fişa nr.3 Observarea
OO4 lucrului şi intervine atunci când Elevii îşi sistematică a
este nevoie notează în elevilor
caiete
informaţiile
OO3 importante.
- sintetizează sarcinile rezolvate
de elevi Lucrul cu Evaluare
documentul continuă
istoric Fişa nr.4 Evaluarea
Descrierea răspunsurilor
Elevii îşi elevilor
notează în
caiete
OO3 informaţiile
- supraveghează elevii în timpul importante. Observarea
lucrului şi intervine atunci când sistematică a
este nevoie elevilor
Lucrul cu
textul istoric
- sintetizează sarcinile rezolvate Elevii îşi
de elevi notează în
caiete Observarea
informaţiile sistematică a
- paralel cu expunerea realizată importante. elevilor
de fiecare lider în parte, prezintă
originea etnică a geto-dacilor, Explicaţia
stabilește categoriile sociale,
enumeră rânduielile şi obiceiurile
geto-dacilor,
5 Asigurarea 5 min. OO1 Prezentarea şi explicarea Fiecare elev rezolvă şi completează Fişa nr. 5 Evaluarea
feed-back-ului OO2 cerinţelor din fişa de lucru pe rebusul Rebus istoric răspunsurilor
(fixarea OO3 perechi; elevilor
cunoștințelor) OO4 Acordarea timpului de lucru
Se urmăreşte activitatea fiecărei
perechi pe parcursul muncii
independente
6. Tema 3 min. Se prezintă tema pentru acasă: - ascultă profesorul Evaluarea
Exerciţiul II din manual, pag. 89 - pot să facă aprecieri răspunsurilor
- notează tema pentru acasa elevilor

7. Aprecierea 2 min. Se vor face aprecieri finale, Analizează activitatea personală şi Evaluarea
activităţii globale şi individuale a grupului de lucru. formativă
elevilor Se notează în catalog 3 – 4 elevi