Sunteți pe pagina 1din 7

1

Condacul: Suflete al meu... al Canonului Mare


Glasul 6 T Triod, Pasărea, p26
wt S
S P'
u !fle!!1OO'
e te al meu su !
fle!!A
e te!
a +`
al 1a
me {!
euAm<?e
scoaz^)aso
a s1
a x!
lăc
A M/

Tw
pe S!
e _os
en tru u Q
ce z)
e s`
e XO
e S\do
!!S Kb<?0
ormi sfîr x0
și os
i 1i x\!!1
tu ul se

1O'
a pro !
pi!!A
i e m<?!
șiXO
ve S!
e _`X
ei să ă 1
te \0!S
tu u\0!S
u u !u`X
uO ul S\!!K
buriS

b<?!
ci X1
te 11OS
deș tea a !
a !S
ap0tă am<?0
ca 00!11q!!S
să se mi los ti vea a as

01O'
că spre ti !
i !!01`qz
i ne Hris to o o !
osSP
Du S!
u _1s
um ne e "!e0a
zeu m<?1
Ca '

!!11OS
re le pre tu ti !i _10`0a
in de nea e es te .<?/ @s
și P
toa S!
a _a
a te 1
le

oOS
e e \!A
u )us1
u s"!
um0a
ple m<?

www.stavropoleos.ro
Catavasii şi Stihuri la Canonul Mare, glas 6 T
Hwyt
după Ion Popescu-Pasărea şi Sorin Emanuel Pană
s 1

1.
A @M110!!11O@!1`1'!!0
a ju tor şi a co pe ri tor s-a fă cu ut mi i e spre

! !O@a
mân tu i re b<? 0e!0!11O'
A ces ta es te Dum ne ze !
u !!A m<? !
ul meu şi-L!voi
11 prea slă

1@1am<
vi pe El ?Dum
001ane ze 0
ul !2
pă ri '!
in!ţi!
lor1a
mei m<?001
şi-L voi î

1q
năl ţa !
z pe!e!A
Elm<? 00\!11q
căci cu sla a vă S-a prea\
z !\0!K
slă ă vi it.b<?
2.
I 0M
a +1
a 101'
min te ce !
ru!!110a
le şi voi gră i m<? !
şi !
voi11
lă u

q
da !
zpe Hris
! !Atosb<? 30!11a
Ca re a ve nit .<?/ @0q
din Fe cioa !
z ră!
cu\0!K
tru up.b<?

V 0M3' _112 ' ! ! _1am<? 1'!! 1


e de eţi,ve deţi că eu sunt Dum ne zeu Ca re am plo

11'
uat ma !
a!nă01'
şi a !
pă !
dinO'!
pia tră !
am!iz11a
vo rât m<? 010
po po ru

!
lui2
me '!
eu !!
de dew
mult!î ! !q
în pus ti !A
e b<? 030!
cu sin gu ră2
drea '!
ap!
ta _
a şi

11q
cu tă ri \
z !\0!K
a a Mea a.b<?
3.
P 0M3'! ! 11100!2 '!!!OS!!Am<?
e pia tra cea ne clin ti tă a po ru un ci lor Ta a le

( 01'_111'!
Hris toa a se în tă re eş!
te !
BiO'!
se ri ! Tab<)?
ca!K 01q
în tă reş

!
te 2 ') !A
Doa am s q!000!
ne i ni ma mea ca re!2
se cla '!
ti !A
nă;b<? 1O' ! eşti
că În suţi ! sfânt
!

!Domn.
şi 1kb<?

www.stavropoleos.ro
b<? 2
4.
A 0M
a 0u 3'
zi _
i t-a 111'
pro o ro !
cul!de1O'
ve ni !
rea ! !A !ne`Xe
Ta Doam

1' !!
şi s-a te !A
mutb<? 000o1}
că a vea a ai !
să00' !!
Te na aşti din10`
Fe cioa a

0am<
ra ?!şi !să11
Te a \1q
răţi oa !
z !
me ni !
lorAb<? 1~11a
şi a zis: @
a 1O'
u zi

! !a w
t-am !0
u zul Tău ! ! !te1a
şi m-am mut m<? O
sla @0\
vă pu !
te!
rii1
Ta 1
le q
Doa z

\!\0!K
a am ne e. b<?
5.
D 0Me!0!1aO@00'!!10`0am<?
e noap te mâ ne când eu iu bi to ru le de oa a meni

01O'
lu mi nea !!2
ză mă ro '!o !A
gu!A
măm<? 100 !2
şi mă în drep tea 'ză
! spre
! 01'
po ru

!!!0os
un ci le Ta a @
le a b<? 00e!0 ! 11O'
şi în va ţă mă Mân tu i to !!!A
ru u le!

1q
fac vo \
z !\0!K
ia a Ta a. b<?
6.
S 0M
tri 3 ' ! !cu11O'
ga t-am toa tă i ! ! mea
ni ma !A m<? 100
că tre În !
du2
ra '

! Dum
tul ! !ne1a
zeu m<? \!c
şi_i m-a 111' ! !ia!
+ a u zit din dulO'
cel !
mai!de!Ajosc<? 4M
şi

11' !!
a scos din stri0\!11q
că ciu u ne vi a \
z !\0!K
ţa a mea a.b<?
7.
G 0M3z0!010'!0! !A b<? 3' !_1
re şi t-am fă ră de le ge am fă cut nu ne-am în drep

O'
tat !
î !
na!
in11a
tea Ta m<? 2
nici ' !
nu!
am1O' !!
pă zit nici nu!
am!fă1
cut 0
pre 1
cum

0!
ne-ai ! !A
po run cit;b<? 0e!0!11O'
ci nu ne pă ră si pe noi !
pâ!
nă!
în !
sfâr1a
şit m<? 0
Dum

11'
ne ze !e !
ul0\!11q
pă ri in ţi lor no \
z !\0!K
o oş tri i.b<? m<?

www.stavropoleos.ro
m<? 3
8.
S T
d !001a
ă lă u dăm 0
bi 00000a
ne să cu vân tăm
T
s 00
şi să

000q z\ ! !nu111'
ne în chi năm Dom ! du-I
lui cân tâ ân !A 0000I'
şi prea î năl ţâ !
ân

! 111}
du-L în tru toţi !A
ve !K
cii.b<?

P 0M
e eCel !0!1`1'
ce Îl slă ve esc oş !
ti !
le !
ce 1a
reşti m<? 001'
şi de El !
se !
în

111'
fri co şea !
ză!
He!\1!S
ru vi i 1
i 010!0'
mii şi Se ra fi !i!A
miib<? 4'
toa !a

!12
tă făp tu '!ra!!0os
lă u da a @
ţi-Lm<
a ? 1'
bi _
i ne-L111a.<
cu vân taţi ?/ @0
şi-L prea

000' _
î năl ţa aţi în 11q
tru toţi ve \
z !\0!K
e e ci ii. b<?
9.
N 0Mos 00!1q!2 '! ! ! ! 10`
a aş te rea ză mis li rii ce lei mai pre sus de fi i

0a
re m<?O
es @0110'
te ne tâl cu i !i !A
tăm<?q !w!p!0'
ro dul Mai cii ce lei fă !
ră!
de

11a
băr bat 1
es 0! ! !A
te ne stri cat;b<? 0e
că naş !
te0!
rea lui 11O
Dum ne zeu !în0
no

\!
ieş!
te10!A
fi ri le.m<?Pen
! 111'
tru a cea !
as !ta!
pe1@11q
ti ne toa te nea !
z
mu

!ri!Ale b<? 000o1}


ca pe Ma a ai !11'
ca Mi rea !
să!a !
lui1
Dum11a
ne zeu .<?/

@ q !tă11'
cu dreap cre din !
ţă !te!
mă\0!K
ri im.b<?

www.stavropoleos.ro
5
Irmosul Cântării 9 pe larg, glas T
Hwyt s
facere a Părintelui Nectarie Schimonahul, protopsaltul Sfântului Munte

N @aMos1}!0@od!_a1`OS\0!S0a
a a aş te rea ză ă ă ă mis li i i i i rii

O0a
ce lei 0
mai 00
pre sus a!
de !S
e}; P
fi S\0!S
i i0re +q
es US
te !e\!S1
ne e e

O'
tâ !
â!âl !A
cu `X
u OS
i \0!S
i i0tă a m<? w
ro z\!S
du u 1
ul 2
Ma '!a !a !S
}; 0a
ai cii

2
ce '!
lei!A
fă !A
ră!de) 11a
băr bat p
es !
te1os
ne e )e !
es US
stri \0
i )i !Xs iO
i S0
cat ab<?

0
că 0os
na aş @
te os
e \0!
rea aP
S a S] @a
lui \1!S
Du u 1O
um ne S\0
e !S
e

0a
ze p
e !S
e] eu\1!S
î î OS
î !
] în!no\!S1
ie e eş 1a
te \1!S
fi i 1OS
i i \0!S
i i

\0a
ri i) 1s
s i }!i 0a
le. bPen
<? !X 100o1}
tru a cea a as !
taA\0!:
pe e} S 1x
e Pti S

\0!S
i i0ne a0
toa 0Q
te nea )az : 1a
smu O
ri S!i 1a
le !
caX1
pe 11a
o Mai @
că 1
Mi

O!A
rea să!aod
a !a_a
a lui 1
Du `PS
u u \0!S
u um\0
ne a)e 1s
s e }!e 0a
zeu m<? 0
cu

qB !tă0!od
dreap cre di i !i _a
in ţă 1
te `eOS
e !S
e e \0
mă a)ă 1s
să !
} ă\0!:
ri i oi {g

!K
im.b<?

www.stavropoleos.ro
4
m<?
M 0M0q!z ! 111a00!!10!K m<?
i lu ieş te mă Dum ne ze u le mi lu ieş te mă.
Sau:

M 0M00aos 00! 11'! !! ! 02


i lu ie eş te mă Dum ne ze e u le mi lu ieş

0!K
te mă.m<?

S T
!
d la M0
vă 1000p!00200!K m<?
Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfân tu lui Duh.

Ş T
!
d i M0
a 1090000p!200
cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor.

0!K
A min.m<?

B T
!
d i M0
ne 0010900090!0
cu vân tăm pe Ta tăl şi pe Fi ul şi pe

w!
Sfân tul 0 @11k
Duh Dum ne zeu. m<?

C 0M
u 0vi 0a
oa os
a 00
să Mai !
că 11'
Ma ri !i !i !Ae 2
roa '!
gă!
te !
lui

00200!K
Dum ne zeu pen tru noi.m<?

C 0M
u 0vi 0a
oa os
a 0se 0
Pă 0!
rin te11'
An dre !e !e !A
ie 2
roa '!
gă!
te

!0
lui Dum 0200!K
ne zeu pen tru noi.m<?

S qM
fin !
te0!
al lui11q!
Dum ne zeu An2
dre '!e !!A
e ie2
roa '!
gă!!
te lui00
Dum ne

200!K
zeu pen tru noi.m<?

www.stavropoleos.ro