Sunteți pe pagina 1din 13

SCOALA GIMNAZIALA NR.

1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

Numele şi prenumele cadrului didactic: Tărcăet Viorica-Gabriela


Specialitatea: Matematică

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

1. Proiectarea 1.1 Respectarea programei şcolare, a Am elaborat planificarea anuală şi semestrială,


activităţii normelor de elaborare a documentelor precum și planificarea unităţilor de învăţare în V-VIII Portofoliul
Septembrie
de proiectare, precum şi adaptarea acord cu metodologia recomandată şi actualizarea personal
2017
acesteia la particularităţile grupei/clasei. ei

Utilizarea eficientă a documentelor curriculare Septembrie


(programa, planificare,manuale, ghiduri, suporturi 2017 Portofoliul
de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile - V-VIII personal
didacticii moderne Ianuarie
2018
Am inclus în proiectarea curriculară strategiile
didactice axate pe formarea competenţelor vizate
de programă și conţinuturile care să îmbine Portofoliul
Septembrie
aspectele teoretice cu cele practice / să promoveze V-VIII personal
2017
interdisciplinaritatea

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

1.2. Implicarea în activităţile de Proiectarea activităților am realizat-o ținand cont de


Septembrie
proiectare a ofertei educaţionale la C.D.S, curriculum, și am realizat planificarea V-VIII Portofoliul
2017
nivelul unităţii (CDL, cercuri ale elevilor). calendaristică situând copilul în centru procesului personal
de predare-învățare.
1.3 Folosirea TIC în activitatea de Proiectarea activităților, atât celor de la clasă, cât și Septembrie
proiectare. celor extrașcolare am realizat-o pe calculator pentru 2017 V-VIII Portofoliul
a fi mai ușor de transmis responsabililor de comisii - personal
Ianuarie
2018
1.4 Proiectarea unor activităţi Septembrie
extracurriculare corelate cu obiectivele Am realizat proiectarea pregătirii săptămânale a 2017 V-VIII Portofoliul
curriculare, nevoile şi interesele clasei a VIII-a, la care elevii au participat, de cele - personal
educabililor, planul managerial al mai multe ori, în proporție de 100%. Ianuarie
unităţii. 2018
Septembrie
2017 V-VIII Portofoliul
În proiectarea activității extracurriculare am ținut
- personal
cont de nevoile copiilor.
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

2. Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii didactice Am conceput lecțiile în concordanță cu achizițiile pe
activităţilor care asigură caracterul aplicativ al care le dețineau de acasă și am stabilit astfel și Septembrie
didactice învăţării şi formarea competenţelor modul diferențiat de predare deoarece anumiți 2017 V-VIII Portofoliul
specifice. elevi dețineau mai multe informații de acasă și a - personal
trebuit să-i aduc și pe ceilalți elevi la un nivel Ianuarie
apropiat lor fără să-i țin pe loc pe ceilalți. 2018

Septembrie
Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea 2017 V-VIII Portofoliul
demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea - personal
permanentă a obţinerii performanţei şcolare. Ianuarie
2018
În procesul instructiv-educativ am utilizat și metode Septembrie
și strategii didactice care să stimuleze implicarea 2017 V-VIII
activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi - Portofoliul
de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau Ianuarie personal
portofoliile. 2018
Septembrie
Am aplicat constant metode didactice activ-
2017 V-VIII Portofoliul
participative în cadrul orelor, atât pentru
- personal
dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi
Ianuarie
deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice.
2018
Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,
Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor În cadrul orelor de geometrie am utilizat Septembrie


materiale din unitatea de învăţământ în instrumentele geometrice existente în școală în 2017 Corpurile
vederea optimizării activităţilor vederea realizării unor figuri geometrice cât mai - V-VIII geometrice
didactice-inclusiv resurse TIC. precise, și am îndrumat copiii în realizarea unor Ianuarie realizate
corpuri geometrice din carton. 2018
Am utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor Septembrie
de curs (proiector multimedia, internet, prezentări 2017 Portofoliul
Power Point) pentru proiectarea şi derularea - V-VIII personal
procesului instructiv-educativ. Ianuarie
2018
Septembrie
Am utilizat și planșele de matematică existente în 2017 V-VIII Portofoliul
școală, în vederea realizării obiectivelor propuse - personal
pentru fiecare lecție. Ianuarie
2018
2.3 Diseminarea, evaluarea şi Septembrie
valorizarea activităţilor realizate. Fiecare lucrare de evaluare a fost trimisă părinților 2017 V-VIII Lucrările semnate
pentru a fi vizualizată, iar fișele de lucru sunt - de părinți
stocate în portofoliile copiilor. Ianuarie
2018
2.4 Organizarea şi desfăşurarea Am organizat derularea unor activităţi extrașcolare
Octombrie,
activităţilor extracurriculare, și extracurriculare în cadrul programului
Decembrie
participarea la acţiuni de voluntariat. “ Săptămâna educației globale”, precum și de 1 V-VIII Proiectele
2017
Decembrie. activităților
Am mobilizat elevii să se implice în acțiunile de
voluntariat derulate în şcoală.
Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,
Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

2.5 Formarea deprinderilor de studiu În cadrul unor ore de curs am împărțit clasa pe Septembrie
individual şi în echipă în vederea grupe, fiecare grupă avand sarcini diferite, dar de 2017 Portofoliul
formării/dezvoltării competenţei de „a aceeași dificultate, iar cei ce terminau primii erau - V-VIII personal
învăţa să înveţi". caștigători, astfel elevii fiind stimulați sa lucreze în Ianuarie
echipă. 2018
Am realizat fișe de lucru individuale pentru fiecare Septembrie
elev și am încurajat elevii care găseau modalități 2017 V-VIII Portofoliul
diferite de rezolvare a problemelor, față de cele - personal
prezentate deja. Ianuarie
2018
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a Pe parcursul anului școlar am elaborat teste,
rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor precum şi bareme de corectare şi notare, în vederea
învăţării activităţilor de evaluare. realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă,
Septembrie
având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării
2017
cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi Portofoliul
-
competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost V-VIII personal
Ianuarie
realizate competenţele generale şi specifice,
2018
precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă
permanentă a procesului instructiv-educativ;

Am comunicat cu promptitudine rezultatele Septembrie


evaluărilor, atât elevilor mei, cât şi părinţilor 2017 V-VIII Catalogul
acestora. -
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

3.2 Aplicarea testelor predictive, Am utilizat itemi obiectivi și semi-obiectivi în Septembrie


interpretarea şi comunicarea concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile 2017 V-VIII Portofoliul
rezultatelor. evaluării şi standardelor de performanţă. - personal
Ianuarie
2018
Am prezentat baremele de evaluare și notare și am Septembrie
întocmit matricea de specificații. 2017 V-VIII Portofoliul
- personal
Ianuarie
2018
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de Am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale Septembrie
evaluare, inclusiv a celor din banca de clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi metode 2017 V-VIII Portofoliul
instrumente de evaluare unică. clasificate drept metode moderne: evaluarea prin - personal
proiecte şi portofolii. Ianuarie
2018
Am folosit modalităţi diverse de evaluare a Septembrie
progresului copiilor şi am acordat atenţie implicării 2017 V-VIII Portofoliul
copiilor în procesul evaluării. - personal
Ianuarie
2018
De asemena, fiecare copil are propriul lui portofoliu Septembrie
în care sunt depozitate toate fișele de lucru de la 2017 V-VIII Portofoliul
clasă. - elevilor
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

3.4 Promovarea autoevaluării şi Am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării,


interevaluării. ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor Septembrie
evaluative. 2017
Am promovat atât autoevaluarea copiilor, cât și - V-VIII Portofoliul
evaluarea colegilor realizând astfel o apreciere Ianuarie personal
obiectivă și din perspectiva copilului și nu numai din 2018
partea cadrului didactic.
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Am aplicat elevilor diverse chestionare pentru a afla Noiembrie
educaţionali. cum consideră ei activitatea de la clasă în cadrul 2017 V-VIII
tuturor orelor. - Portofoliul
Ianuarie personal
2018
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului În ceea ce privește portofoliul educațional al Septembrie
educaţional ca element central al evaluării fiecărui elev, acesta a fost prezent la clasă și a 2017 V-VIII Portofoliul
rezultatelor învăţării. înregistrat toată activitatea desfășurata de către - elevilor
copil. Ianuarie
2018
4. 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli Fiind diriginte, le-am prezentat elevilor regulile
Septembrie
Managementul de conduită, atitudini, ambient) pentru stabilite a fi respectate la clasă, am desemnat, V-VIII Regulamentul
2017
clasei de elevi desfăşurarea activităţilor în împreună, seful clasei, și, de asemenea am stabilit intern
-
conformitate cu particularităţile clasei de elevii de serviciu pentru fiecare zi.
Ianuarie
elevi.
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

Având, în unele clase, copii defavorizați am Septembrie


promovat egalitatea la șanse, nepermițând celorlalți 2017 V-VIII
copii să îi marginalizeze. -
Ianuarie
2018
4.2 Monitorizarea comportamentului Deoarece fiecare elev are un anumit comportament Septembrie
elevilor şi gestionarea situaţiilor de acasă, au existat și situații conflictuale, dar 2017 V-VIII
conflictuale. întotdeauna am reușit să ameliorez aceste situații. -
Ianuarie
2018
Ameliorarea, stoparea situațiilor conflictuale a fost Septembrie
posibilă datorită comunicării cu părinții și ceilalți 2017 V-VIII Procesele verbale
diriginți ai claselor, care, la rândul lor, au comunicat - ale diriginților
părinților aceste situații. Ianuarie
2018
Am monitorizat şi atenuat/anulat acele Septembrie
comportamente ale elevilor mei care interferau cu 2017 V-VIII
învăţarea şi adaptarea socială. -
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm Septembrie
diferenţiată a elevilor. propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului 2017 Portofoliul
acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie - personal
de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a Ianuarie V-VIII
termina sarcina folosind cât timp au nevoie). 2018
Am situat copilul în centrul procesului de predare – Septembrie
învățare. 2017 V-VIII Portofoliul
- personal
Ianuarie
2018
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea Am realizat, împreună cu celelalte cadre didactice, Septembrie
exemplelor de bună practică. activități de bună practică, precum donarea de 2017
fructe și legume și am stimulat elevii care nu au - V-VIII
avut absențe, reușind astfel responsabilizarea Ianuarie
elevilor. 2018
5. 5.1 Valorificarea competenţelor În cursul acestui an școlar am participat la cursul de
Octombrie
Managementul ştiinţifice, didactice şi metodice formare Pro Paideia.
-
carierei şi al dobândite prin participarea la V-VIII Procesele verbale
Decembrie
dezvoltării programele de formare
2017
personale continuă/perfecţionare.
5.2 Implicarea în organizarea Am participat la Consfătuirile organizate de către ISJ
Noiembrie
activităţilor metodice la nivelul Bihor cu inspectorii de specialitate. V-VIII Procesele verbale
2017
comisiei/catedrei/responsabil.

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

Am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele Septembrie


de comisie metodică organizate în şcoală. 2017 V-VIII Procesele verbale
-
Ianuarie
2018
Am participat cu referat in cadrul comisiei Septembrie
metodice, am prezentat temele comisiei și am 2017 Portofoliul
participat la anumite lecții susținute de colegi. - V-VIII personal,
Ianuarie procesele verbale
2018
Am fost responsabilă în cadrul Comisiei metodice Septembrie
real-umanistă. 2017 V-VIII Decizia de numire
- ca responsabil
Ianuarie
2018
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului Am realizat portofoliul profesional în conformitate Septembrie
profesional şi dosarului personal. cu cerințele actuale. 2017 V-VIII Portofoliul
- personal
Ianuarie
2018
Am actualizat dosarul personal cu diplome, decizii, Septembrie
curriculum vitae. 2017 V-VIII Dosarul personal
-
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

5.4 Dezvoltarea capacităţii de Am avut o relaţie de colaborare şi comunicare Septembrie


comunicare şi relaţionare în interiorul şi permanentă cu celelalte cadre didactice, cu părinții, 2017 V-VIII
în afara unităţii (cu elevii, personalul cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu -
şcolii, echipa managerială şi cu elevii. Ianuarie
beneficiarii din cadrul comunităţii- 2018
familiile elevilor). Responsabilitățile mi le-am îndeplinit in termenele Septembrie
prevăzute: am completat documentele școlare la 2017 V-VIII Documentele
timp; ori de câte ori am avut ocazia am comunicat - școlare
părinților situația școlară a elevilor. Ianuarie
2018
5.5 Manifestarea atitudinii morale şi Consider că atitudinea morală pe care mi-am Septembrie
civice (limbaj, ţinută, respect, format-o ca profesor în unitate este una de respect, 2017 V-VIII
comportament), respectarea şi atât a mea față de colege și personalul auxiliar/de -
promovarea deontologiei profesionale. îngrijire/sanitar, față de părinți, cât și invers. Ianuarie
2018
6. Contribuţia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi Am desfășurat, împreună cu celelalte cadre Septembrie
dezvoltarea proiecte educaţionale în vederea didactice, diferite activități în cadrul proiectului 2017 V-VIII Proiectele
instituţională şi dezvoltării instituţionale. național “Săptămâna educației globale”. - activităților
la promovarea Ianuarie
imaginii unităţii 2018
şcolare M-am implicat în activități de voluntariat, împreună Septembrie
cu elevii și în parteneriat cu Primăria comunei Lazuri 2017 V-VIII Proiectele
de Beiuș. - activităților
Ianuarie
2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

6.2 Promovarea ofertei educaţionale. Oferta educațională (activități extrașcolare și de la Septembrie


clasă) am promovat-o prin intermediul rețelelor 2017
sociale, acest fapt dând, persoanelor interesate de - V-VIII Imaginile realizate
unitatea de învățămant, posibilitatea de a cunoaște Ianuarie
oferta școlii prin imagini. 2018
Septembrie
Oferta a mai fost promovată și prin intermediul
2017 V-VIII
părinților ce recomandă unitatea datorită modului
-
(bun) în care sunt tratați copiii în școală.
Ianuarie
2018
6.3 Promovarea imaginii şcolii în Am desfășurat, împreună cu elevii școlii, activități
comunitate prin participarea şi extracurriculare de Ziua Națională a României.
Decembrie
rezultatele elevilor la olimpiade, Activitățile extrașcolare desfășurate la clasă au fost V-VIII Portofoliul
2017
concursuri, competiţii, activităţi popularizate la nivel local prin intermediul personal
extracurriculare şi extraşcolare. Primăriei.
6.4 Realizarea/participarea la Am promovat, în cadrul activităților de la clasă sau Septembrie
programe/activităţi de prevenire şi în cele desfășurate cu părintii, comportamente 2017 Portofoliul
combatere a violenţei şi sănătoase, activități de combatere a discriminării și - V-VIII personal
comportamentelor nesănătoase în a violenței în școală și în afara ei. Ianuarie
mediul şcolar, familie şi societate. 2018

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LAZURI BEIUS
LAZURI DE BEIUS,
BIHOR , NR. 100
E-mail: s08lazuridebeius@yahoo.com
TEL./FAX.: 0259 - 329116

Domenii ale
Criterii de performanţă Activitatea Data Clasa Observaţii/Dovezi
evaluării

6.5 Respectarea normelor, procedurilor Am desfășurat activități despre sănătatea copiilor,


Septembrie
de sănătate şi securitate a muncii şi de protecția sănătății atât la clasă cât și în cadrul Portofoliul
2017
PSI şi ISU pentru toate tipurile de parteneriatului cu cabinetul medical al școlii și al V-VIII personal
-
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii medicului de familie.
Ianuarie
de învăţământ precum şi a sarcinilor
2018
suplimentare.
6.6 Implicarea activă în crearea unei M-am implicat în activitățile promovate de CEAC, Septembrie
culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. alături de celelalte cadre didactice, 2017
responsabilitatea de care a dat fiecare dovadă - V-VIII
ducând la crearea și întreținerea, în bune condiții, a Ianuarie
calității culturii la nivelui școlii. 2018
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale şi Consider că manifest o atitudine morală și civică în Septembrie
profesională civice (limbaj, ţinută, respect, conformitate cu statutul pe care îl dețin. 2017 V-VIII
comportament) -
Ianuarie
2018
7.2. Respectarea şi promovarea Consider că respect şi promovez deontologia Septembrie
deontologiei profesionale profesională prin integritatea morală şi 2017 V-VIII
profesională, confidenţialitate, respect legislaţia. -
Ianuarie
2018

Data: Semnătura

Lazuri de Beius, Jud.Bihor, Str.Principala, nr.100,


Cod Poştal;417300, Cod sirues 362783