Sunteți pe pagina 1din 7

Sistemul de protecție al informațiilor NATO clasificate în România

Negară Miruna Gabriela1, Iftode Florin2,

Abstract: Scopul acestei lucrări este de a evidenția faptul că și în România există instituții ale
statului care se ocupă aceste informații clasificate.

Keywords:Romania, State institututions, classified information


JEL Classification:

1.Introduction

Reglementările privitoare la protecția informațiilor clasificate, aplicabile în România,


sunt menționate în Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, Hotărârea
Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România, Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete
de serviciu, Hotărârea Guvernului nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția
informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România.
Protecția informațiilor clasificate interesează:
a) protecția juridică;
b) protecția prin măsuri procedurale;
c) protecția fizică;
d) protecția personalului care are acces la informațiile clasificate sau este numit să asigure
securitatea acestora;
e) protecția surselor generatoare de informații.
Conform Legii nr.182/2002, principalele obiective ale protecției informațiilor clasificate sunt:
a) protejarea informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de spionaj, distrugere sau acces
neautorizat , împotriva afectării sau modificării conținutului acestora precum și împotriva
sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
b) realizarea securității sistemelor informatice și de transmitere a informațiilor clasificate.
Măsurile ce decurg din aplicarea legii au menirea:
să prevină accesul neautorizat la informațiile clasificate;3
să identifice împrejurările, precum și persoanele care, prin acțiunile lor, pot pune
în pericol securitatea informațiilor clasificate;
să garanteze că informațiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor
îndreptățite, potrivit legii, să le cunoască;

1
2
3
https://lege5.ro/Gratuit/gm4dsnbx/legea-nr-182-2002-privind-protectia-informatiilor-clasificate
să asigure protecția fizică a informațiilor, precum și a personalului necesar
protecției informațiilor clasificate.
Potrivit legislației naționale privitoare la protecția informațiilor clasificate,
următorii termeni se definesc astfel:4
a) informații- orice documente, date, obiecte sau activități, indiferent de suport,
formă, mod de exprimare sau de punere în circulație;
b) informații clasificate- informațiile, datele, documentele de interes pentru
securitatea națională, care, datorită nivelurlor de importanță și consecințelor
care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie
să fie protejate;
c) clasele de secretizare sunt:secrete de stat și secrete de serviciu;
d) informații secrete de stat sunt informațiile care privesc securitatea națională,
prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării;
e) informații secrete de serviciu sunt informațiile a căror divulgare este de
natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau
privat;
f) nivelurile de secretizare se atribuie informațiilor clasificate din categoria
secrete de stat și sunt:
- strict secret de importanță deosebită sunt informațiile a căror divulgare
neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepțională
securității naționale;
- strict secrete sunt informațiile a căror divulgare neautorizată este de
natură să producă daune grave securității naționale;
- secrete reprezintă informațiile a căror divulgare neautorizată este de
natură să producă daune securității naționale;
- protecția juridică cuprinde ansamblul normelor constituționale și al
celorlalte dispoziții legale în vigoare, care reglementează protejarea
informațiilor clasificate;
- protecție prin măsuri procedurale cuprinde ansamblul reglementărilor
prin care emitenții și deținătorii de informații clasificate stabilesc măsurile
interne de lucru și de ordine interioară destinate realizării protecției
informațiilor;
- protecția fizică cuprinde anamblul activităților de pază, securitate și
apărare, prin măsuri și dispozitive de control fizic și prin mijloace tehnice,
a informațiilor clasificate;
- protecția personalului este ansamblul verificărilor și măsurilor destinate
persoanelor cu atribuții de serviciu în legătură cu informațiile clasificate,
spre a preveni și înlătura riscurile de securitate pentru protecția
informațiilor clasificate;
- certificate de securitate sunt documentele care atestă verificarea și
acreditarea persoanei de a deține, de a avea acces și de a lucra cu
informații clasificate.
Potrivit legislației românești informațiile clasificate se structurează după clasă și nivelul
de secretizare.

4
Idem – art.5;
Prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.315 din
13.05.2002 au fost înființate Agenția de Acreditare de Securitate (AAS), Agenția de
Securitate pentru Informatică și Comunicații (ASIC) și Agenția pentru Distribuirea
Materialului Criptografic (ADMC), ca structuri distincte în cadrul Autorității Naționale
de Securitate (ANS).Înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Securitate a fost
reglementată prin Hotărârea Guvenului . nr.864/2002, act normativ abrogat ulterior,
atribuțiile ANS fiind preluate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de
Stat (ORNISS)5.

Structuri și organisme implicate în activitatea de protecție a informațiilor clasificate


în România

Cu atribuții la nivel Cu atribuții la nivel Cu atribuții la nivel de unitate


național național-sectorial utilizatoare/deținătoare de
informații clasificate

ORNISS Ministerul Apărării Structura de


Naționale, securitate/funcționarul de
SRI securitate
Ministerul Administrației și
Internelor,

Ministerul Justiției,

SPP,

STS

Pentru a se implementa măsurile de protecție a informațiilor clasificate, în


unitățile deținătoare de astfel de informații se înființează, structuri de securitate cu
atribuții specifice.
Dacă unitatea deține un volum redus de informații clasificate, atribuțiile structurii
de securitate vor fi îndeplinite de funcționarul de securitate. Șeful structurii de securitate,
respectiv funcționarul de securitate, trebuie să fie un adjunct al conducătorului persoanei
juridice sau un membru al consiliului de administrație al unității și să dețină certificat de

5
Vezi HG nr.845/2002, art.13;
securitate corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare a informațiilor secrete de stat
gestionate de unitate.6
În unitățile deținătoare de informații clasificate se organizează compartimente
speciale pentru evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul,
transmiterea și distrugerea acestora în condiții de siguranță, activitatea acestor
compartimente speciale fiind coordonată de structura sau funcționarul de securitate, după
caz.
Prin gestionarea informațiilor clasificate se înțelege orice activitate de elaborare,
luare în evidență, accesare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere,
inventariere, păstrare, arhivare sau distrugere a informațiilor clasificate.7

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS)


Oficiul Regitrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS) a fost
înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153 din 7 noiembrie 2002, publicată
în Monitorul Oficial al României nr.826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea
nr.101/24.03.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din
31.03.2003.
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat are atribuții de
reglementare, autorizare, evidență și control în conformitate cu prevederile Legii
nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, ale Standardelor naționale de
protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
585/2002, și ale Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației
Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
353/2002.8
Printre principalele activități desfășurate de ORNISS se numără:

7
Idem;
8

Idem articolul 30;


A se vedea legea nr. 182/2002, art.34;
 organizează evidența listelor și a informațiilor secrete de stat, a termenelor
de menținere în nivelul de clasificare, a personalului verificat și avizat
pentru lucrul cu informațiile secrete de stat și a registrelor de autorizări de
la instituțiile care dețin sau care utilizează informațiile clasificate;
 elaborează norme, instrucțiuni și proceduri pentru protecția informațiilor
naționale clasificate și, respectiv, a informațiilor clasificate ale
Organizației Tratatului Atlanticului de Nord;
 asigură respectarea standardelor naționale și, respectiv, ale NATO privind
gestionarea documentelor clasificate;
 aprobă eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informațiile
naționale clasificate;
 eliberează certificate de securitate pentru acces la informații NATO
clasificate și pentru participarea la activități organizate în cadrul Alianței
Nord-Atlantice;
Serviciul Român de Informații
Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate se stabilesc de către Serviciul
Român de informații și sunt obligatorii. Aceste standarde trebuie să fie în concordanță cu
interesul național, precum și cu criteriile și recomandările NATO, în cazul unui conflict între
normele interne privind protecția informațiilor clasificate și normele NATO urmând a avea
prioritate normele NATO.
Printre atribuțiile Serviciului Român de Informații, în domeniul protecției informațiilor
clasificate se numără:

 elaborarea standardelor naționale pentru informațiile clasificate și obiectivele de


implementare a acestora;
 acordarea avizului de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de
informații clasificate, întocmite de autoritățile și instituțiile publice, regiile autonome și
societățile comerciale deținătoare de asemenea informații;
 verificarea modului în care sunt respectate și aplicate normele legale privind protecția
informațiilor clasificate de către autoritățile și instituțiile publice;
 realizarea la fața locului verificări și revizuiri de programe care vizează protecția
informațiilor clasificate;
 la solicitarea oficială a conducătorilor unităților deținătoare de informații secrete de stat,
acordă asistență de specialitate pentru:
- stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță
deosebită pentru protecția informațiilor clasificate;
- identificarea vulnerabilităților determinate de încălcări ale normelor în
vigoare care favorizează accesarea informațiilor clasificate prin folosirea
mijloacelor de observare și ascultare;
- organizarea și coordonarea activității de pregătire a persoanelor cu
atribuții nemijlocite în domeniul protecției informațiilor clasificate;
- cercetarea incidentelor de orice natură, susceptibile de compromiterea
informațiilor clasificate.
Persoanele fizice cărora le-au fost încredințate informații clasificate sunt obligate să asigure
protecția acestora, potrivit legii, și să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii
de informații clasificate, aceste obligații menținându-se și după încetarea raporturilor de muncă,
de serviciu sau profesionale, pe întreaga perioadă a menținerii clasificării informației. Persoana
care urmează să desfășoare o activitate sau să fie încadrată într-un loc de muncă ce presupune
accesul la informații clasificate trebuie să prezinte conducătorului unității un angajament scris de
păstrare a confidențialității cu privire la informațiile clasificate.
Concluzii

Oricât de protejați am fi tot există scurgeri de informații.Hackerii sunt cei care lucrează
pentru a se ajunge la aceste scurgeri.

S-ar putea să vă placă și