Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa 3 a)

Program de pregătire a
consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase

a) Modulul de bază, cuprinzând subiectele comune tuturor tipurilor de mărfuri

Pregătire Pregătire
inițială periodică
Total 18 Total 9
Domeniul Tema
ore din ore din
care care
nr. ore nr. ore
A. Cunoașterea Cunoașterea tipurilor de consecinţe, care pot 1 0,5
tipurilor de rezulta ca urmare a unui accident, care
consecinţe, care pot implică mărfuri periculoase
rezulta ca urmare a
unui accident, care
implică mărfuri Cunoașterea principalelor cauze ale
periculoase și accidentului care implică mărfuri
cunoașterea periculoase
principalelor cauze
ale accidentului
B. Echipajul și Echipajul și calitatea de membru al 1 0,5
pregătirea echipajului
profesională Pregătirea profesională a conducătorilor auto
și a celorlalți membri ai echipajului
Sensibilizarea cu privire la securitate
C. Clasificarea Structura listelor de substanţe periculoase 2 1
mărfurilor periculoase Procedura de clasificare a soluţiilor și
amestecurilor
Clasele de mărfuri periculoase și principiile 2 1
clasificării acestora
Natura mărfurilor periculoase transportate;
Proprietăţile fizico-chimice și toxicologice
ale mărfurilor periculoase
D. Modul de Modul de expediere și restricţiile de 2 1
expediere, restricţiile expediere la încărcarea completă
de expediere Modul de expediere și restricţiile de
expediere la transportul în vrac
Modul de expediere și restricţiile de
expediere la transportul în recipiente mari
pentru vrac
Modul de expediere și restricţiile de
expediere la transportul în containere
Modul de expediere și restricţiile de
expediere la transportul în cisterne fixe sau
demontabile
Unitățile de transport marfă supuse
fumigației
Manipularea și arimarea la încărcare și la 2 1
descărcare
E. Manipularea și
Raport de umplere (gaze) și grad de umplere
arimarea
(lichide și solide)
Stivuirea și separarea încărcăturilor
F. Curăţarea și/sau
Curăţarea și/sau degazarea ori decontami-
degazarea ori
narea dinaintea încărcării și după descărcare
decontaminarea
Prezentarea documentelor de bord: 2 1
documente de transport, instrucțiuni scrise,
certificat de agreare a vehiculului,
G. Documentele de certificatul de pregătire pentru conducători
bord auto, copiile oricăror derogări, alte
documente
Conținutul, limba și utilitatea documentelor
de bord
Păstrarea și cunoașterea instrucțiunilor scrise 2 1
Conţinutul instrucțiunilor scrise
H. Instrucțiunile
Punerea în aplicare a instrucțiunilor scrise
scrise
Echipamentul pentru protecţia generală și
personală
Echiparea unităţilor de transport
I. Mijloace de
Verificarea şi marcarea stingătoarelor
stingere a incendiilor
corespunzătoare claselor de incendiu
J. Obligaţiile de Obligaţiile de supraveghere pe timpul
supraveghere staţionării și parcării
K. Golirile Golirile operaţionale de substanţe poluante 1 0,5
operaţionale sau
scurgerile accidentale Scurgerile accidentale de substanţe poluante
de substanţe poluante
Aplicabilitate și lista mărfurilor periculoase 1 0,5
L. Securitatea operării
de mare risc
cu mărfuri
Formare privind securitatea
periculoase
Planuri de securitate
M. Obligațiile celor Expeditor, transportator, destinatar, 2 1
implicați privind încărcător, ambalator, operator de cisterne și
siguranța descărcător
Transportul pasagerilor;
Utilizarea: aparatelor de stingere a
incendiilor, aparatelor portabile de
iluminare, frânei de parcare, calei de roată și
conectoarelor;
Interdicția de a fuma;
Funcționarea motorului în timpul încărcării
sau descărcării.
b) Modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 1 (explozivi)

Pregătire Pregătire
inițială periodică
Total 6 Total 3
Domeniul Tema
ore din ore din
care care
nr. ore nr. ore
Dispoziţiile generale pentru ambalaje (tipuri, 1 0,5
A. Dispoziţiile codificare, marcare, construcţie, încercări)
generale pentru Dispoziţiile generale pentru cisterne și
ambalaje, cisterne și containere cisternă (tipuri, codificare,
containere cisternă marcare, construcţie, încercări și inspecţii
iniţiale și periodice)
B. Separarea Explozivi în MEMU
mărfurilor
C. Ambalarea în 1 0,5
Ambalarea în comun
comun
D. Interdicţii de Interdicţii de încărcare în comun
încărcare în comun
Excepţii legate de dispoziţiile speciale sau 1 0,5
de mărfurile periculoase ambalate în
cantităţi limitate
Excepţii legate de ambalajele goale
E. Limitarea
necurăţate
cantităţilor
Excepţii legate de cantităţile transportate pe
transportate
unitatea de transport
Limitări referitoare la substanțele și
obiectele explozive
Transportul de explozivi în MEMU-uri
F. Marcarea, Marcarea și etichetarea coletelor 1 0,5
etichetarea,
placardarea și
Placardarea și semnalizarea portocalie
semnalizarea
portocalie
G. Menţiunile din
Informaţii necesare a fi înscrise în
documentul de
documentul de transport
transport
H. Echipajul și 1 0,5
Pregătirea profesională a conducătorilor auto
pregătirea
și a celorlalți membri ai echipajului
profesională
I. Prescripţii privind
Echipamentele, inspecția tehnică, agrearea;
echipamentul de
Certificatul de agreare
transport
J. Restricţiile de Restricţiile de circulaţie 1 0,5
circulaţie, autorizare
Autorizare și însoțire – legislație națională
și însoțire
c) Modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 2 (gaze)

Pregătire Pregătire
inițială periodică
Total 6 Total 3
Domeniul Tema
ore din ore din
care care
nr. ore nr. ore
Dispoziţiile generale pentru ambalaje (tipuri, 1 0,5
codificare, marcare, construcţie, încercări și
A. Dispoziţiile
inspecţii iniţiale și periodice)
generale pentru
Dispoziţiile generale pentru cisterne și 1 0,5
ambalaje, cisterne și
containere cisternă (tipuri, codificare,
containere cisternă
marcare, construcţie, încercări și inspecţii
iniţiale și periodice)
B. Ambalarea în 1 0,5
Ambalarea în comun
comun
C. Interdicţii de Interdicţii de încărcare în comun
încărcare în comun
Excepţii legate de transportul de gaze 1 0,5
Excepţii legate de dispoziţiile speciale sau
de explozivi ambalaţi în cantităţi limitate
Excepţii legate de ambalajele goale
D. Limitarea
necurăţate
cantităţilor
Excepţii legate de cantităţile transportate pe
transportate
unitatea de transport
Excepţii legate de mărfurile periculoase
utilizate ca agenţi de refrigerare sau de
condiţionare în timpul transportului
E. Marcarea, Marcarea și etichetarea coletelor 1 0,5
etichetarea,
placardarea și
Placardarea și semnalizarea portocalie
semnalizarea
portocalie
F. Menţiunile din
Informaţii necesare a fi înscrise în
documentul de
documentul de transport
transport
G. Echipajul și 1 0,5
Pregătirea profesională a conducătorilor auto
pregătirea
și a celorlalți membri ai echipajului
profesională
H. Prescripţii privind
Echipamentele, inspecția tehnică, agrearea;
echipamentul de
Certificatul de agreare
transport
I. Legislație națională Autorizare și însoțire
d) Modulul adiţional pentru mărfuri din clasa 7 (materiale radioactive)

Pregătire Pregătire
inițială periodică
Total 12 Total 6
Domeniul Tema
ore din ore din
care care
nr. ore nr. ore
Dispoziţiile generale pentru ambalaje (tipuri, 2 1
codificare, marcare, construcţie, încercări),
A. Dispoziţiile
nivel de contaminare
generale pentru
Dispoziţiile generale pentru cisterne și
ambalaje, cisterne și
containere cisternă (tipuri, codificare,
containere cisternă
marcare, construcţie, încercări și inspecţii
iniţiale și periodice)
B. Separarea Separare materiale radioactive 1 0,5
mărfurilor
Vehicul/container în regim de utilizare
C. Utilizare exclusivă
exclusivă
D. Colete exceptate Colete exceptate
E. Ambalarea în 1 0,5
Ambalarea în comun
comun
F. Interdicţii de Interdicţii de încărcare în comun
încărcare în comun
Excepţii legate de dispoziţiile speciale 1 0,5
Excepţii legate de ambalajele goale
necurăţate / Decontaminare
G. Excepții și Excepţii legate de cantităţile transportate pe
limitarea cantităţilor unitatea de transport
transportate Limita de activitate pentru vehiculele care 1 0,5
conțin materiale radioactive
Limita indicelui de transport și limita
indicelui de securitate la criticitate
H. Marcarea, Marcarea și etichetarea coletelor 1 0,5
etichetarea,
placardarea și
Placardarea și semnalizarea portocalie
semnalizarea
portocalie
I. Menţiunile din
Informaţii necesare a fi înscrise în
documentul de
documentul de transport
transport
J. Echipajul și 1 0,5
Pregătirea profesională a conducătorilor auto
pregătirea
și a celorlalți membri ai echipajului
profesională
K. Prescripţii privind
Echipamentele, inspecția tehnică, agrearea;
echipamentul de
Certificatul de agreare
transport
L. Restricţiile de Restricţiile de circulaţie 2 1
circulaţie, autorizare Autorizarea transportului și a expediției,
și însoțire precum și însoțirea – legislație națională
M. Securitatea Lista mărfurilor periculoase de mare risc din 1 0,5
operării cu mărfuri clasa 7
periculoase din clasa Formare privind securitatea
7 Planuri de securitate
N. Radioprotecția Instruirea în ceea ce privește radioprotecția 1 0,5
lucrătorilor lucrătorilor
e) Modulul adiţional pentru mărfurile din
clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9 (solide şi lichide)

Pregătire Pregătire
inițială periodică
Total 12 Total 6
Domeniul Tema
ore din ore din
care care
Ore Ore
A. Dispoziţiile Dispoziţiile generale pentru ambalaje (tipuri, 2 1
generale pentru codificare, marcare, construcţie, încercări și
ambalaje, cisterne și inspecţii iniţiale și periodice)
containere cisternă Dispoziţiile generale pentru cisterne și 2 1
containere cisternă (tipuri, codificare,
marcare, construcţie, încercări și inspecţii
iniţiale și periodice)
B. Ambalarea în 1 0,5
Ambalarea în comun
comun
C. Interdicţiile și Interdicţii de încărcare în comun
precauţiile la Precauții privind produsele alimentare, alte
încărcarea în comun obiecte de consum și alimentele pentru
animale
D. Limitarea Excepţii legate de natura operaţiunii de 1 0,5
cantităţilor transport
transportate și a Excepţii legate de ambalajele goale
cantităţilor exceptate necurăţate
Excepţii legate de dispoziţiile speciale sau 1 0,5
de mărfurile periculoase ambalate în
cantităţi limitate sau cantităţi exceptate
Excepţii legate de cantităţile transportate pe 1 0,5
unitatea de transport
Excepții legate de transportul bateriilor cu 1 0,5
litiu
Excepţii legate de mărfurile periculoase
utilizate ca agenţi de refrigerare sau de
condiţionare în timpul transportului
Limitări referitoare la peroxizi organici și
substanțe autoreactive
E. Marcarea, Marcarea și etichetarea coletelor 1 0,5
etichetarea,
Placardarea și semnalizarea portocalie
placardarea și
(plasarea și scoaterea plăcilor-etichetă și a
semnalizarea
semnalizării portocalii)
portocalie
F. Menţiunile din 1 0,5
Informaţii necesare a fi înscrise în
documentul de
documentul de transport
transport
G. Echipajul și 1 0,5
Pregătirea profesională a conducătorilor auto
pregătirea
și a celorlalți membri ai echipajului
profesională
H. Prescripţii privind
Echipamentele, inspecția tehnică, agrearea;
echipamentul de
Certificatul de agreare
transport

f) Modulul adiţional pentru mărfurile cu numerele Nr. ONU 1202, 1203, 1223,
3475, și carburantul de aviaţie clasificat cu Nr. ONU 1268 sau 1863
(carburanți lichizi)

Pregătire Pregătire
inițială periodică
Total 6 Total 3
Domeniul Tema
ore din ore din
care care
Ore Ore
A. Dispoziţiile Dispoziţiile generale pentru ambalaje (tipuri, 1 0,5
generale pentru codificare, marcare, construcţie, încercări și
ambalaje, cisterne și inspecţii iniţiale și periodice)
containere cisternă Dispoziţiile generale pentru cisterne și 1 0,5
containere cisternă (tipuri, codificare,
marcare, construcţie, încercări și inspecţii
iniţiale și periodice)
B. Ambalarea în 1 0,5
Ambalarea în comun
comun
C. Limitarea Excepţii legate de natura operaţiunii de
cantităţilor transport
transportate și a Excepţii legate de ambalajele goale
cantităţilor exceptate necurăţate
Excepţii legate de cantităţile transportate pe
unitatea de transport
Excepţii legate de dispoziţiile speciale sau 1 0,5
de mărfurile periculoase ambalate în cantităţi
limitate sau cantităţi exceptate
D. Marcarea, Marcarea și etichetarea coletelor 1 0,5
etichetarea,
Placardarea și semnalizarea portocalie
placardarea și
(plasarea și scoaterea plăcilor-etichetă și a
semnalizarea
semnalizării portocalii)
portocalie
E. Menţiunile din
Informaţii necesare a fi înscrise în
documentul de
documentul de transport
transport
F. Echipajul și 1 0,5
Pregătirea profesională a conducătorilor auto
pregătirea
și a celorlalți membri ai echipajului
profesională
G. Prescripţii privind
Echipamentele, inspecția tehnică, agrearea;
echipamentul de
Certificatul de agreare
transport