Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 1

BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE OBȚINERE A ATESTATULUI DE LECTOR ÎN


TRANSPORTUL RUTIER

A) Pentru obţinerea atestatului de lector pentru manageri de transport:

1. Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie


2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru
exercitarea ocupației de operator de transport rutier
2. Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie
2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri
3. Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie
2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu
autocarul și autobuzul
4. Regulamentul (UE) nr. 361/2014 al Comisiei din 9 aprilie 2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește documentele pentru transportul internațional de călători cu autocarul și
autobuzul
5. Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările
ulterioare
6. Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 980/2011 cu modificările și completările ulterioare
7. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu
modificările și completările ulterioare
8. Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea
profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau
transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de
taxi
9. Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 356/2007
10. Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie
2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor
rutiere
11. Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie
2014 privind tahografele în transportul rutier
12. Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea
aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobată prin Legea nr. 371/2007 cu modificările
și completările ulterioare
13. Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care
efectuează activităţi mobile de transport rutier
14. Norma metodologică privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere,
pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare
a activităţii acestora, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007 cu
modificările și completările ulterioare
15. Normele metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra
transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi
perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii
şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi aprobate prin Ordinul
Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 995/2011, cu modificările şi completările ulterioare
16. Convenţia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR), la care
România a aderat prin Decret nr. 451/1972
17. Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul
(Acordul INTERBUS), ratificat prin Lege nr. 439/2002
18. Convenţie vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor
T.I.R.
19. Reglementări în domeniul livrării mărfurilor în comerţul internaţional – Incoterms 2010: Aspecte
generale privitoare la transportul rutier
20. Normele metodologice privind repartizarea si utilizarea autorizatiilor CEMT pentru
transportul rutier international de marfuri, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
1318 /21.10.2016: Aspecte generale
21. Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite
pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE
a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier
internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de
aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente
aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările și completările ulterioare
22. Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin OMT nr. 1212/2015
23. Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi
perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier,
aprobate prin OMT nr. 1213/2015
24. Ordinul ministrului transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi
atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, inclusiv
dezvoltarea temelor din Anexa 1a)
25. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile
ulterioare
26. Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de
bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificarile si completarile ulterioare
27. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere
pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările și completările ulterioare
28. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere
înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi
folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobată prin Legea nr. 167/2003,
cu modificările și completările ulterioare
29. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată prin Legea nr.
222/2003, cu modificările și completările ulterioare
30. Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei,
prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 cu modificarile si completarile ulterioare
31. Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Aspecte
generale
32. Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - Aspecte generale aplicabile transportului
rutier
33. Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare - Aspecte generale aplicabile transportului
rutier
34. Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în
siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1260/2013, cu modificările și completările ulterioare – Aspecte generale
aplicabile transportului rutier
35. Ghidul european de bune practici pentru 2014 privind asigurarea (arimarea) încărcăturii pentru
transportul rutier - Aspecte generale
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/cargo_securing_loads/index_en.htm) –

B) Pentru obţinerea atestatului de lector pentru profesori de legislaţie rutieră şi instructori de


conducere auto:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu


modificările și completările ulterioare
2. Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 cu
modificările și completările ulterioare
3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a
persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, cu modificările și completările
ulterioare, inclusiv dezvoltarea subiectelor și conținuturilor prevăzute în Anexa nr. 4
4. Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare
pentru obţinerea permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare
5. Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin OMT nr. 1212/2015
6. Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi
perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier,
aprobate prin OMT nr. 1213/2015
7. Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în
siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1260/2013 cu modificările și completările ulterioare – Aspecte generale
aplicabile transportului rutier
C) Pentru obţinerea atestatului de lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase:

1. Acordul european privitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase A.D.R.,


versiunea ADR-2015 (http://www.arr.ro/transport_doc_143_transport-marfuri-
periculoase_pg_0.htm)
2. Ordonanța Guvernului nr. 48/1998 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată
prin Legea nr. 122/2002
3. Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007
4. Reglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a
vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2134/2005, cu modificările și
completările ulterioare
5. Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin OMT nr. 1212/2015
6. Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi
perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier,
aprobate prin OMT nr. 1213/2015
7. Anexele 3 și 4 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi
atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere,
8. Ghidul european de bune practici pentru 2014 privind asigurarea (arimarea) încărcăturii pentru
transportulrutier
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/cargo_securing_loads/index_en.htm)

D) Pentru obţinerea atestatului de lector pentru conducători auto:

1. Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie


2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri
2. Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie
2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu
autocarul și autobuzul
3. Regulamentul (UE) nr. 361/2014 al Comisiei din 9 aprilie 2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește documentele pentru transportul internațional de călători cu autocarul și
autobuzul
4. Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările
ulterioare
5. Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 980/2011 cu modificările și completările ulterioare
6. Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie
2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor
rutiere
7. Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie
2014 privind tahografele în transportul rutier
8. Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea
aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, aprobată prin Legea nr. 371/2007 cu modificările
și completările ulterioare
9. Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care
efectuează activităţi mobile de transport rutier
10. Norma metodologică privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere,
pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare
a activităţii acestora, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007 cu
modificările și completările ulterioare
11. Convenţia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR), la care
România a aderat prin Decret nr. 451/1972
12. Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul
(Acordul INTERBUS), ratificat prin Lege nr. 439/2002
13. Convenţie vamala relativa la transportul international al marfurilor sub acoperirea
carnetelor T.I.R. 14. Reglementări în domeniul livrării mărfurilor în comerţul internaţional –
Incoterms 2010
15. Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a
personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin OMT nr. 1212/2015
16. Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi
perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier,
aprobate prin OMT nr. 1213/2015
17. Anexele 2 și 5 - 8 la OMT nr. 1214/2015 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi
atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere,
inclusiv dezvoltarea tematicilor prevăzute în Anexele nr. 2a), 5a), 6a) și 7a)
18. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu
modificările și completările ulterioare
19. Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea
profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau
transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de
taxi
20. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile
ulterioare
21. Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier
de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificarile si completarile ulterioare
22. Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere
pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările și completările ulterioare
23. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere
înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi
folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobată prin Legea nr. 167/2003,
cu modificările și completările ulterioare
24. Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor
rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată prin Legea nr.
222/2003, cu modificările și completările ulterioare
25. Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei,
prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 cu modificarile si completarile ulterioare
26. Ghidul european de bune practici pentru 2014 privind asigurarea (arimarea) încărcăturii pentru
transportulrutier
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/cargo_securing_loads/index_en.htm)
27. Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în
siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor nr. 1260/2013 cu modificările și completările ulterioare – Aspecte generale
aplicabile transportului rutier