Sunteți pe pagina 1din 25

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi


pentru cerinţele: A9, B7, B9, B11, Se și Sif

 A9 - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi sisteme pentru


îmbunătăţiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ


a) LEGI
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările
Legea nr. 350/2001
ulterioare
Legea nr. 138/2004 îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare

HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare
HG nr. 1872/2005
nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare
HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și
HG nr. 273/1994
completările ulterioare

c) ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI


OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

d) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare
Ordinul MAPDR nr. privind amplasarea și dimensiunile de protecţie adiacente infrastructurii de
227/2006 îmbunătăţiri funciare

Pagina 1
CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive, la
GP 126/2014
construcţiile hidrotehnice
NP 137/2014 Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
NP 133/2013
apă şi canalizare a localităţilor
NP 087/2003 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice
GP 084/2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
C 56/2002
construcţiilor
Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale
MP 023/2002
de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje
Ghid de execuţie, exploatare și postutilizare a construcţiilor de captare din apa
GE 049/2002
subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de
GE 048/2002
la prizele de apă
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare și a comportării în
GT 018/1997
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor
GE 028/1997 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical
Ghid pentru proiectarea și execuţia lucrărilor de apărare și consolidare a taluzurilor
GE 027/1997
la canale și diguri
Îndrumător cadru privind exploatarea și întreţinerea clădirilor de locuit din mediu
C 247/1993
urban aflate în proprietatea autorităţilor publice
Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode
C 180/1988
radiometrice
Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor
C 169/1988
construcţiilor civile și industriale
Instrucţiuni tehnice privind metodologia de determinare a necesarului de apă de
IDT-1986
irigaţii a culturilor agricole
Studiile și calculele necesare la proiectarea lucrărilor de combaterea eroziunii
PD 14-72
solului
NSPM 71 Norme specifice de protecţie a muncii pentru îmbunătăţiri funciare

Pagina 2
STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.


SR EN 1998-4:2007
Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte

STAS-URI

Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Ameliorarea nisipurilor şi solurilor


STAS 8391-92
nisipoase. Prescripţii generale
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări pentru combaterea eroziunii
STAS 5432/2-92
solului. Clasificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării
STAS 9850-89
terasamentelor
Lucrări de îmbunătăţiri funciare, desecări-drenaje. Prescripţii de
STAS 9539-87
proiectare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Reţele de irigaţii şi de desecare-
STAS 8388-87
drenaj. Condiţii de execuţie şi prescripţii de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări de irigaţii. Prescripţii de
STAS 9540-86
proiectare
STAS 4580-86 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Terminologie
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Probabilităţi de depăşire şi grade
STAS 5432/1-85
de asigurare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Supravegherea comportării în timp
STAS 10372-84
a lucrărilor de îndiguire. Prescripţii generale
Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Diguri. Condiţii de execuţie
STAS 8389-82
şi metode de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Combaterea eroziunii de suprafaţă
STAS 9959-81
a solului. Prescripţii generale de proiectare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări pentru combaterea eroziunii
STAS 8390-81
solului. Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Combaterea eroziunii solului,
STAS 4454-81
desecări şi irigaţii. Studii pentru proiectare

Pagina 3
 B7 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi sisteme pentru îmbunătăţiri funciare,
amenajări funciare, amenajări de irigaţii, desecare şi drenaj;

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificarile si completarile
Legea nr. 350/2001
ulterioare
Legea nr. 138/2004 îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările


HG nr. 766/1997
și completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare
HG nr. 1872/2005
nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare
HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și
HG nr. 273/1994
completările ulterioare

c) ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI


privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu
OUG nr. 82/2011 modificările și completările ulterioare

d) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare
Ordinul MAPDR nr. privind amplasarea și dimensiunile de protecţie adiacente infrastructurii de
227/2006 îmbunătăţiri funciare

Pagina 4
CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive, la
GP 126/2014
construcţiile hidrotehnice
NP 137/2014 Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
NP 133/2013
apă şi canalizare a localităţilor
NP 087/2003 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice
GP 084/2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
C 56/2002
construcţiilor
Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale
MP 023/2002
de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje
Ghid de execuţie, exploatare și postutilizare a construcţiilor de captare din apa
GE 049/2002
subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de
GE 048/2002
la prizele de apă
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare și a comportării în
GT 018/1997
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor
GE 028/1997 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical
Ghid pentru proiectarea și execuţia lucrărilor de apărare și consolidare a taluzurilor
GE 027/1997
la canale și diguri
Îndrumător cadru privind exploatarea și întreţinerea clădirilor de locuit din mediu
C 247/1993
urban aflate în proprietatea autorităţilor publice
Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode
C 180/1988
radiometrice
Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor
C 169/1988
construcţiilor civile și industriale
Instrucţiuni tehnice privind metodologia de determinare a necesarului de apă de
IDT-1986
irigaţii a culturilor agricole
Studiile și calculele necesare la proiectarea lucrărilor de combaterea eroziunii
PD 14-72
solului
NSPM 71 Norme specifice de protecţie a muncii pentru îmbunătăţiri funciare

Pagina 5
STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.


SR EN 1998-4:2007
Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte

STAS-URI

Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Ameliorarea nisipurilor şi solurilor


STAS 8391-92
nisipoase. Prescripţii generale
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări pentru combaterea eroziunii
STAS 5432/2-92
solului. Clasificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării
STAS 9850-89
terasamentelor
Lucrări de îmbunătăţiri funciare, desecări-drenaje. Prescripţii de
STAS 9539-87
proiectare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Reţele de irigaţii şi de desecare-
STAS 8388-87
drenaj. Condiţii de execuţie şi prescripţii de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări de irigaţii. Prescripţii de
STAS 9540-86
proiectare
STAS 4580-86 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Terminologie
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Probabilităţi de depăşire şi grade
STAS 5432/1-85
de asigurare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Supravegherea comportării în timp
STAS 10372-84
a lucrărilor de îndiguire. Prescripţii generale
Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Diguri. Condiţii de execuţie
STAS 8389-82
şi metode de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Combaterea eroziunii de suprafaţă
STAS 9959-81
a solului. Prescripţii generale de proiectare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări pentru combaterea eroziunii
STAS 8390-81
solului. Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Combaterea eroziunii solului,
STAS 4454-81
desecări şi irigaţii. Studii pentru proiectare

Pagina 6
 B9 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii aferente reţelelor edilitare şi de
gospodărie comunală;

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările
Legea nr. 241/2006
ulterioare
privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările
Legea nr. 458/2002
ulterioare
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările
Legea nr. 350/2001
ulterioare
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare

b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și
HG nr. 273/1994
completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
HG nr. 930/2005
protecţie sanitară și hidrogeologică
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară și monitorizare a
HG nr. 974/2004 calităţii apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei și
distribuţiei apei potabile, cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a
HG nr. 188/2002
apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările
HG nr. 766/1997
și completările ulterioare
privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare

c) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare

Pagina 7
CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire
I 13/2015
centrală
P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III–a
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente
I 9/2015
clădirilor
Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice
P 96/2015
din clădiri civile, social-culturale şi industriale
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a-II-a-Instalaţii de
P 118/2-2013
stingere
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
NP 133/2013
apă şi canalizare a localităţilor
NP 128/2011 Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei
NE 035/2006 Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate
NP 118/2006
orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor
NTE 004/05/00- Normativ pentru analiza și evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de
2005 producere, transport și distribuţie a energiei electrice și termice
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi
GP 106/2004
canalizare în mediul rural
Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea
GE 052/2004
apei potabile
GP 087/2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în
NP 091/2003
vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului
Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a
NP 084/2003
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice
Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă
MP 028/2003
fierbinte
Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din
MP 031/2003
punct de vedere al cerinţelor funcţionale
GP 084/2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă
GP 071/2002 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei
Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de
GP 074/2002
canalizare
GE 046/2002 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s)
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de
GE 048/2002
la prizele de apă
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a
NP 001/2002
localităţilor

Pagina 8
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a
NP 002/2002
localităţilor
Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte
NP 029/2002
preizolate
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
NP 058/2002
energie termică - reţele şi puncte termice
Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
NP 059/2002
termică-reţele şi puncte termice
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul
NP 073/2002
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale
GP 066/2002
termice pentru ansambluri urbane
Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane
PC 021/2001
ramificate
Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din
GT 028/2001
centralele şi punctele termice
Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării
GT 032/2001
termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
I 36/2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice
NP 036/1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane
P 130/1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile,
C 150/1999
industriale şi agricole
Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel
ST 020/1998
preizolate
Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi
GP 041/1998 echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având
temperatura maximă de 115 gr.C
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în
GT 015/1997
exploatare a vaselor de expansiune închise
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în
GT 018/1997
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi
NP 003/1996
tehnologice cu ţevi din polipropilenă
Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea
I 44/1993
reducerii peirderilor şi risipei de apă
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a
C 16/1984
instalaţiilor aferente

STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor- managementul reţelelor


SR EN 752:2017
de canalizare
Managementul şi controlul activităţilor de curăţare în reţelele de
SR EN 14654-1:2014
canalizare. Partea 1: Curăţare

Pagina 9
Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de
SR EN 14654-2:2013
canalizare. Partea 2: Reabilitare
Sisteme de canalizare îngropate, de materiale plastice, pentru
branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de
SR EN 1401-1:2009
vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri
şi sistem
SR EN 1916:2003/AC:2008 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare.
SR ISO 24510:2008 Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate
consumatorilor
Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare.
SR ISO 24511:2008 Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi
pentru evaluarea serviciilor de canalizare
SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani
SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani
SR EN 12255-16:2006 Staţii de epurare. Partea 16: Filtrare fizică (mecanică)
SR EN 12255-12:2004 Staţii de epurare. Partea 12: Control şi automatizare
SR EN 12255-14:2004 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie
Staţii de epurare. Partea 15: Măsurarea transferului de oxigen în apă
SR EN 12255-15:2004
curată în bazinele de aerare ale staţiilor de epurare cu nămol activat
Cămine de vizitare şi cămine de 10ibroc din beton simplu, beton slab
SR EN 1917:2003
armat şi beton armat
Tuburi de 10ibrocement pentru racorduri şi reţele de canalizare.
SR EN 588-1:2002 Partea 1: Tuburi, îmbinări şi accesorii pentru reţele cu curgere cu
nivel liber
SR EN 12255-1:2002 Staţii de epurare. Partea 1: Principii generale de construcţie
SR EN 12255-3:2002 Staţii de epurare. Partea 3: Epurări preliminare
SR EN 12255-4:2002 Staţii de epurare. Partea 4: Decantarea primară
SR EN 12255-5:2002 Staţii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune
SR EN 12255-6:2002 Staţii de epurare. Partea 6: Procedeu cu nămoluri activate
SR EN 12255-7:2002 Staţii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu peliculă fixată
SR EN 12255-8:2002 Staţii de epurare. Partea 8: Depozitare şi tratare nămoluri
SR EN 12255-9:2002 Staţii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor şi ventilaţie
SR EN 12255-10:2002 Staţii de epurare. Partea 10: Principii de securitate
SR EN 12255-11:2002 Staţii de epurare. Partea 11: Date generale cerute
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare.
SR EN 588-2:2002
Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie
SR EN 1091:2002 Reţele de canalizare sub vid în exteriorul clădirilor
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele
SR EN 805:2000
exterioare clădirilor
Execuţia fără tranşee şi încercarea racordurilor şi reţelelor de
SR EN 12889:2000
canalizare
Măsurarea debitului unui lichid conductor în conducte închise.
SR EN ISO 6817:1997
Metoda cu debitmetre electromagnetice
Pagina 10
STANDARDE ROMÂNE

Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2:


SR 1846-2:2007
Determinarea debitelor de ape meteorice
Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă
SR 1343-1:2006
potabilă pentru localităţi urbane şi rurale
Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1:
SR 1846-1:2006
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
Alimentări cu apă. Staţii de pompare. Prescripţii generale de
SR 10110:2006
proiectare
SR 10898:2005 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie
Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de
SR 6819:1997
execuţie
SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
Alimentări cu apă. Captarea apelor subterane prin puţuri. Prescripţii
SR 1629-2:1996
de proiectare
SR 4163-2:1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi
SRC 4163-3:1996
exploatare
Alimentări cu apă. Staţii de clorare a apei cu clor gazos. Prescripţii
SR 9296:1996
generale de proiectare
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de
SR 4163-1:1995
proiectare
STAS 3573:1991 Alimentări cu apă. Deznisipatoare. Prescripţii generale
Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.
STAS 3051:1991
Prescripţii fundamentale de proiectare

STAS-URI

STAS 1629-4:1990 Alimentări cu apă. Captări de apă din râuri. Prescripţii de proiectare
Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi
STAS 1478:1990
industrial. Prescripţii fundamentale de proiectare
STAS 9570-1:1989 Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi
Alimentări cu apă. Rezervoare de beton armat şi beton
STAS 4165:1988
precomprimat. Prescripţii generale
Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de
STAS 9312:1987
proiectare
Alimentări cu apă. Decantoare cu separare gravimetrică. Prescripţii
STAS 3620-1:1985
de proiectare
Alimentări cu apă. Decantoare suspensionale cu recircularea
STAS 3620-2:1985
mecanică a nămolului. Prescripţii de proiectare
STAS 2448:1982 Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare
Debite şi volume maxime de apă. Determinarea debitelor şi
STAS 4068 – 1:1882
volumelor maxime ale cursurilor de apă

Pagina 11
STAS 6701:1982 Canalizări. Guri de scurgere cu sifon şi depozit
Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
STAS 6054:1977
Republicii Socialiste România

 B11 - Siguranţa în exploatare pentru:


- sisteme exterioare de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;
– sisteme de canalizare;
– reţele termice;

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările
Legea nr. 241/2006
ulterioare
privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările
Legea nr. 458/2002
ulterioare
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările
Legea nr. 350/2001
ulterioare
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare

b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și
HG nr. 273/1994
completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
HG nr. 930/2005
protecţie sanitară și hidrogeologică
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară și monitorizare a
HG nr. 974/2004 calităţii apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei și
distribuţiei apei potabile, cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a
HG nr. 188/2002
apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările
HG nr. 766/1997
și completările ulterioare
privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare

c) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
Ordinul MDRL nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind

Pagina 12
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare

CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire
I 13/2015
centrală
P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III–a
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente
I 9/2015
clădirilor
Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice
P 96/2015
din clădiri civile, social-culturale şi industriale
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a-II-a-Instalaţii de
P 118/2-2013
stingere
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
NP 133/2013
apă şi canalizare a localităţilor
NP 128/2011 Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei
NE 035/2006 Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate
NP 118/2006
orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor
NTE 004/05/00- Normativ pentru analiza și evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de
2005 producere, transport și distribuţie a energiei electrice și termice
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi
GP 106/2004
canalizare în mediul rural
Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea
GE 052/2004
apei potabile
GP 087/2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în
NP 091/2003
vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului
Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a
NP 084/2003
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice
Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă
MP 028/2003
fierbinte
Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din
MP 031/2003
punct de vedere al cerinţelor funcţionale
GP 084/2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă
GP 071/2002 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei
Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de
GP 074/2002
canalizare
GE 046/2002 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s)
GE 048/2002 Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de
Pagina 13
la prizele de apă
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a
NP 001/2002
localităţilor
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a
NP 002/2002
localităţilor
Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte
NP 029/2002
preizolate
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
NP 058/2002
energie termică - reţele şi puncte termice
Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
NP 059/2002
termică-reţele şi puncte termice
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul
NP 073/2002
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale
GP 066/2002
termice pentru ansambluri urbane
Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane
PC 021/2001
ramificate
Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din
GT 028/2001
centralele şi punctele termice
Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării
GT 032/2001
termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
I 36/2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice
NP 036/1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane
P 130/1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile,
C 150/1999
industriale şi agricole
Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel
ST 020/1998
preizolate
Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi
GP 041/1998 echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având
temperatura maximă de 115 gr.C
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în
GT 015/1997
exploatare a vaselor de expansiune închise
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în
GT 018/1997
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi
NP 003/1996
tehnologice cu ţevi din polipropilenă
Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea
I 44/1993
reducerii peirderilor şi risipei de apă
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a
C 16/1984
instalaţiilor aferente

Pagina 14
STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor- managementul reţelelor


SR EN 752:2017
de canalizare
Managementul şi controlul activităţilor de curăţare în reţelele de
SR EN 14654-1:2014
canalizare. Partea 1: Curăţare
Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de
SR EN 14654-2:2013
canalizare. Partea 2: Reabilitare
Sisteme de canalizare îngropate, de materiale plastice, pentru
branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de
SR EN 1401-1:2009
vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri
şi sistem
SR EN 1916:2003/AC:2008 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare.
SR ISO 24510:2008 Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate
consumatorilor
Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare.
SR ISO 24511:2008 Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi
pentru evaluarea serviciilor de canalizare
SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani
SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani
SR EN 12255-16:2006 Staţii de epurare. Partea 16: Filtrare fizică (mecanică)
SR EN 12255-12:2004 Staţii de epurare. Partea 12: Control şi automatizare
SR EN 12255-14:2004 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie
Staţii de epurare. Partea 15: Măsurarea transferului de oxigen în apă
SR EN 12255-15:2004
curată în bazinele de aerare ale staţiilor de epurare cu nămol activat
Cămine de vizitare şi cămine de 15ibroc din beton simplu, beton slab
SR EN 1917:2003
armat şi beton armat
Tuburi de 15ibrocement pentru racorduri şi reţele de canalizare.
SR EN 588-1:2002 Partea 1: Tuburi, îmbinări şi accesorii pentru reţele cu curgere cu
nivel liber
SR EN 12255-1:2002 Staţii de epurare. Partea 1: Principii generale de construcţie
SR EN 12255-3:2002 Staţii de epurare. Partea 3: Epurări preliminare
SR EN 12255-4:2002 Staţii de epurare. Partea 4: Decantarea primară
SR EN 12255-5:2002 Staţii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune
SR EN 12255-6:2002 Staţii de epurare. Partea 6: Procedeu cu nămoluri activate
SR EN 12255-7:2002 Staţii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu peliculă fixată
SR EN 12255-8:2002 Staţii de epurare. Partea 8: Depozitare şi tratare nămoluri
SR EN 12255-9:2002 Staţii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor şi ventilaţie
SR EN 12255-10:2002 Staţii de epurare. Partea 10: Principii de securitate
SR EN 12255-11:2002 Staţii de epurare. Partea 11: Date generale cerute
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare.
SR EN 588-2:2002
Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

Pagina 15
SR EN 1091:2002 Reţele de canalizare sub vid în exteriorul clădirilor
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele
SR EN 805:2000
exterioare clădirilor
Execuţia fără tranşee şi încercarea racordurilor şi reţelelor de
SR EN 12889:2000
canalizare
Măsurarea debitului unui lichid conductor în conducte închise.
SR EN ISO 6817:1997
Metoda cu debitmetre electromagnetice

STANDARDE ROMÂNE

Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2:


SR 1846-2:2007
Determinarea debitelor de ape meteorice
Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă
SR 1343-1:2006
potabilă pentru localităţi urbane şi rurale
Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1:
SR 1846-1:2006
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
Alimentări cu apă. Staţii de pompare. Prescripţii generale de
SR 10110:2006
proiectare
SR 10898:2005 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie
Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de
SR 6819:1997
execuţie
SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
Alimentări cu apă. Captarea apelor subterane prin puţuri. Prescripţii
SR 1629-2:1996
de proiectare
SR 4163-2:1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi
SRC 4163-3:1996
exploatare
Alimentări cu apă. Staţii de clorare a apei cu clor gazos. Prescripţii
SR 9296:1996
generale de proiectare
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de
SR 4163-1:1995
proiectare
STAS 3573:1991 Alimentări cu apă. Deznisipatoare. Prescripţii generale
Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.
STAS 3051:1991
Prescripţii fundamentale de proiectare

STAS-URI

STAS 1629-4:1990 Alimentări cu apă. Captări de apă din râuri. Prescripţii de proiectare
Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi
STAS 1478:1990
industrial. Prescripţii fundamentale de proiectare
STAS 9570-1:1989 Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi
Alimentări cu apă. Rezervoare de beton armat şi beton
STAS 4165:1988
precomprimat. Prescripţii generale

Pagina 16
Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de
STAS 9312:1987
proiectare
Alimentări cu apă. Decantoare cu separare gravimetrică. Prescripţii
STAS 3620-1:1985
de proiectare
Alimentări cu apă. Decantoare suspensionale cu recircularea
STAS 3620-2:1985
mecanică a nămolului. Prescripţii de proiectare
STAS 2448:1982 Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare
Debite şi volume maxime de apă. Determinarea debitelor şi
STAS 4068 – 1:1882
volumelor maxime ale cursurilor de apă
STAS 6701:1982 Canalizări. Guri de scurgere cu sifon şi depozit
Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
STAS 6054:1977
Republicii Socialiste România

 Se - Sisteme exterioare:


- sisteme de canalizare;
– sisteme de alimentare cu apă şi stingere a incendiilor;
– reţele termice;

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ

a) LEGI
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările
Legea nr. 241/2006
ulterioare
privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările
Legea nr. 458/2002
ulterioare
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările
Legea nr. 350/2001
ulterioare
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare

b) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și
HG nr. 273/1994
completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
HG nr. 930/2005
protecţie sanitară și hidrogeologică
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară și monitorizare a
HG nr. 974/2004 calităţii apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei și
distribuţiei apei potabile, cu modificările și completările ulterioare
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a
HG nr. 188/2002
apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

Pagina 17
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările
HG nr. 766/1997
și completările ulterioare
privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor, cu modificările și completările
ulterioare

c) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare

CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire
I 13/2015
centrală
P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III–a
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente
I 9/2015
clădirilor
Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice
P 96/2015
din clădiri civile, social-culturale şi industriale
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a-II-a-Instalaţii de
P 118/2-2013
stingere
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
NP 133/2013
apă şi canalizare a localităţilor
NP 128/2011 Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei
NE 035/2006 Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate
NP 118/2006
orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor
NTE 004/05/00- Normativ pentru analiza și evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de
2005 producere, transport și distribuţie a energiei electrice și termice
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi
GP 106/2004
canalizare în mediul rural
Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea
GE 052/2004
apei potabile
GP 087/2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în
NP 091/2003
vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului
Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a
NP 084/2003
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice

Pagina 18
Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă
MP 028/2003
fierbinte
Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din
MP 031/2003
punct de vedere al cerinţelor funcţionale
GP 084/2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă
GP 071/2002 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei
Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de
GP 074/2002
canalizare
GE 046/2002 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s)
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de
GE 048/2002
la prizele de apă
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a
NP 001/2002
localităţilor
Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a
NP 002/2002
localităţilor
Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte
NP 029/2002
preizolate
Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
NP 058/2002
energie termică - reţele şi puncte termice
Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
NP 059/2002
termică-reţele şi puncte termice
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul
NP 073/2002
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale
GP 066/2002
termice pentru ansambluri urbane
Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane
PC 021/2001
ramificate
Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din
GT 028/2001
centralele şi punctele termice
Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării
GT 032/2001
termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
I 36/2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice
NP 036/1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane
P 130/1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile,
C 150/1999
industriale şi agricole
Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel
ST 020/1998
preizolate
Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi
GP 041/1998 echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având
temperatura maximă de 115 gr.C
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în
GT 015/1997
exploatare a vaselor de expansiune închise
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în
GT 018/1997
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor

Pagina 19
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi
NP 003/1996
tehnologice cu ţevi din polipropilenă
Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea
I 44/1993
reducerii peirderilor şi risipei de apă
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a
C 16/1984
instalaţiilor aferente

STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor- managementul reţelelor


SR EN 752:2017
de canalizare
Managementul şi controlul activităţilor de curăţare în reţelele de
SR EN 14654-1:2014
canalizare. Partea 1: Curăţare
Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de
SR EN 14654-2:2013
canalizare. Partea 2: Reabilitare
Sisteme de canalizare îngropate, de materiale plastice, pentru
branşamente şi sisteme de evacuare fără presiune. Policlorură de
SR EN 1401-1:2009
vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, fitinguri
şi sistem
SR EN 1916:2003/AC:2008 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat
Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare.
SR ISO 24510:2008 Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate
consumatorilor
Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare.
SR ISO 24511:2008 Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi
pentru evaluarea serviciilor de canalizare
SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani
SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani
SR EN 12255-16:2006 Staţii de epurare. Partea 16: Filtrare fizică (mecanică)
SR EN 12255-12:2004 Staţii de epurare. Partea 12: Control şi automatizare
SR EN 12255-14:2004 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie
Staţii de epurare. Partea 15: Măsurarea transferului de oxigen în apă
SR EN 12255-15:2004
curată în bazinele de aerare ale staţiilor de epurare cu nămol activat
Cămine de vizitare şi cămine de 20ibroc din beton simplu, beton slab
SR EN 1917:2003
armat şi beton armat
Tuburi de 20ibrocement pentru racorduri şi reţele de canalizare.
SR EN 588-1:2002 Partea 1: Tuburi, îmbinări şi accesorii pentru reţele cu curgere cu
nivel liber
SR EN 12255-1:2002 Staţii de epurare. Partea 1: Principii generale de construcţie
SR EN 12255-3:2002 Staţii de epurare. Partea 3: Epurări preliminare
SR EN 12255-4:2002 Staţii de epurare. Partea 4: Decantarea primară
SR EN 12255-5:2002 Staţii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune
SR EN 12255-6:2002 Staţii de epurare. Partea 6: Procedeu cu nămoluri activate
SR EN 12255-7:2002 Staţii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu peliculă fixată

Pagina 20
SR EN 12255-8:2002 Staţii de epurare. Partea 8: Depozitare şi tratare nămoluri
SR EN 12255-9:2002 Staţii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor şi ventilaţie
SR EN 12255-10:2002 Staţii de epurare. Partea 10: Principii de securitate
SR EN 12255-11:2002 Staţii de epurare. Partea 11: Date generale cerute
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare.
SR EN 588-2:2002
Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie
SR EN 1091:2002 Reţele de canalizare sub vid în exteriorul clădirilor
Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele
SR EN 805:2000
exterioare clădirilor
Execuţia fără tranşee şi încercarea racordurilor şi reţelelor de
SR EN 12889:2000
canalizare
Măsurarea debitului unui lichid conductor în conducte închise.
SR EN ISO 6817:1997
Metoda cu debitmetre electromagnetice

STANDARDE ROMÂNE

Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2:


SR 1846-2:2007
Determinarea debitelor de ape meteorice
Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă
SR 1343-1:2006
potabilă pentru localităţi urbane şi rurale
Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1:
SR 1846-1:2006
Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
Alimentări cu apă. Staţii de pompare. Prescripţii generale de
SR 10110:2006
proiectare
SR 10898:2005 Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie
Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de
SR 6819:1997
execuţie
SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
Alimentări cu apă. Captarea apelor subterane prin puţuri. Prescripţii
SR 1629-2:1996
de proiectare
SR 4163-2:1996 Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi
SRC 4163-3:1996
exploatare
Alimentări cu apă. Staţii de clorare a apei cu clor gazos. Prescripţii
SR 9296:1996
generale de proiectare
Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de
SR 4163-1:1995
proiectare
STAS 3573:1991 Alimentări cu apă. Deznisipatoare. Prescripţii generale
Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.
STAS 3051:1991
Prescripţii fundamentale de proiectare

Pagina 21
STAS-URI

STAS 1629-4:1990 Alimentări cu apă. Captări de apă din râuri. Prescripţii de proiectare
Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi
STAS 1478:1990
industrial. Prescripţii fundamentale de proiectare
STAS 9570-1:1989 Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi
Alimentări cu apă. Rezervoare de beton armat şi beton
STAS 4165:1988
precomprimat. Prescripţii generale
Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de
STAS 9312:1987
proiectare
Alimentări cu apă. Decantoare cu separare gravimetrică. Prescripţii
STAS 3620-1:1985
de proiectare
Alimentări cu apă. Decantoare suspensionale cu recircularea
STAS 3620-2:1985
mecanică a nămolului. Prescripţii de proiectare
STAS 2448:1982 Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare
Debite şi volume maxime de apă. Determinarea debitelor şi
STAS 4068 – 1:1882
volumelor maxime ale cursurilor de apă
STAS 6701:1982 Canalizări. Guri de scurgere cu sifon şi depozit
Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului
STAS 6054:1977
Republicii Socialiste România

 Sif - sisteme de îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecare şi drenaj

CAP. I - LEGISLAŢIE GENERALĂ


e) LEGI
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile
Legea nr. 10/1995
ulterioare
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
Legea nr. 50/1991
şi completările ulterioare
privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările
Legea nr. 350/2001
ulterioare
Legea nr. 138/2004 îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

f) HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a
HG nr. 925/1995 proiectelor, a execuţiei lucrărilor și a construcţiilor - cu modificările și completările
ulterioare

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările


HG nr. 766/1997
și completările ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare
HG nr. 1872/2005
nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare
HG nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii
Pagina 22
pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și
HG nr. 273/1994
completările ulterioare

g) ORDONANŢE DE URGENŢĂ ALE GUVERNULUI


privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu
OUG nr. 82/2011 modificările și completările ulterioare

h) ORDINE
Ordinul MDRAP nr. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a
2264/2018 experţilor tehnici în construcţii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
Ordinul MDRL nr.
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările
839/2009
ulterioare
Ordinul MAPDR nr. privind amplasarea și dimensiunile de protecţie adiacente infrastructurii de
227/2006 îmbunătăţiri funciare

CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

http://www.mdrap.gov.ro/constructii/reglementari-tehnice
GP 127/2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei
Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive, la
GP 126/2014
construcţiile hidrotehnice
NP 137/2014 Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente
Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu
NP 133/2013
apă şi canalizare a localităţilor
NP 087/2003 Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice
GP 084/2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
C 56/2002
construcţiilor
Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale
MP 023/2002
de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje
Ghid de execuţie, exploatare și postutilizare a construcţiilor de captare din apa
GE 049/2002
subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de
GE 048/2002
la prizele de apă
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare și a comportării în
GT 018/1997
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor
GE 028/1997 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical
Ghid pentru proiectarea și execuţia lucrărilor de apărare și consolidare a taluzurilor
GE 027/1997
la canale și diguri
Îndrumător cadru privind exploatarea și întreţinerea clădirilor de locuit din mediu
C 247/1993
urban aflate în proprietatea autorităţilor publice
C 180/1988 Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode
Pagina 23
radiometrice
Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor
C 169/1988
construcţiilor civile și industriale
Instrucţiuni tehnice privind metodologia de determinare a necesarului de apă de
IDT-1986
irigaţii a culturilor agricole
Studiile și calculele necesare la proiectarea lucrărilor de combaterea eroziunii
PD 14-72
solului
NSPM 71 Norme specifice de protecţie a muncii pentru îmbunătăţiri funciare

STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.


SR EN 1998-4:2007
Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte

STAS-URI

Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Ameliorarea nisipurilor şi solurilor


STAS 8391-92
nisipoase. Prescripţii generale
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări pentru combaterea eroziunii
STAS 5432/2-92
solului. Clasificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării
STAS 9850-89
terasamentelor
Lucrări de îmbunătăţiri funciare, desecări-drenaje. Prescripţii de
STAS 9539-87
proiectare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Reţele de irigaţii şi de desecare-
STAS 8388-87
drenaj. Condiţii de execuţie şi prescripţii de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări de irigaţii. Prescripţii de
STAS 9540-86
proiectare
STAS 4580-86 Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Terminologie
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Probabilităţi de depăşire şi grade
STAS 5432/1-85
de asigurare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Supravegherea comportării în timp
STAS 10372-84
a lucrărilor de îndiguire. Prescripţii generale
Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Diguri. Condiţii de execuţie
STAS 8389-82
şi metode de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Combaterea eroziunii de suprafaţă
STAS 9959-81
a solului. Prescripţii generale de proiectare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Lucrări pentru combaterea eroziunii
STAS 8390-81
solului. Condiţii tehnice, reguli şi metode de verificare
Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Combaterea eroziunii solului,
STAS 4454-81
desecări şi irigaţii. Studii pentru proiectare

Pagina 24
NOTĂ: reglementărilor tehnice sus-menţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în
parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii
calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic.

În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:


- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care
intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor aferente domeniului solicitat;
- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de
remediere a acestora.

Pagina 25