Sunteți pe pagina 1din 424

SFINTE RUGÃCIUNI ALE

CREªTINUL
UI
ORTODOX
rug
ãci
unil
e
tale
,
pen
tru
ca
atu
nci
cân
d Îl
Când vei
îþi uita
aduc ,
i Do
amin mn
te de ul
Dum sã-
neze ºi
u adu
înmu cã
lþeºt ami
e nte
de AL
tine.
E
(Sfân
tul C
Marc
u RE
Asce ªTI
tul) N
UL
UI
O
RT
O
D
O
SFI X
NT
E
RU

CIU
NI Cart
e
tipãr
itã
cu
binec arie
uvânt Cli
area
Înalt nci
Prea
Sfinþit
ului
Pimen
,
Arhiep
iscop
al
Sucev
ei ºi Mã
Rãdãu
þilor nãs
tire
a
Sih
Ediþi ãstr
e ia
îngrij Put
itã nei
de
-
Arhi ediţ
man ia a
drit trei
Nect a-
hãstria
Putnei,
2009

Tehnor
edactar
e:
Nicolae
Sasu

ISBN:
(10): 973-
87816-9-8
(13): 978-
973-
87816-9-6

©
M design +
ãn print:
ãs GED
tir O Cluj
tel.
ea
0264
Si 4303
3 CUVÂ
7 NT
ÎNAIN
4 TE

P rin

credinţă,
omul Îl
recunoaşt
e pe
Hristos ca
Dumneze
u şi
Stăpân al
său, prin
pocăinţă
se
întoarce
la El, ca
fiul cel
risipitor,
şi,
căindu-se
pe găciunea
nt însoţeşte
ru şi
gr credinţa
eş şi
elil pocăinţa.
e Prin ea,
sal omul cere
e, ajutorul
aşt lui
ea Dumneze
pt u; prin ea
ă se
de deschide
la cu toată
El fiinţa sa
ier harului
tar dumnezei
ea esc şi se
pă uneşte cu
ca el.
tel Sufletul
or. care
Ru iubeşte pe
D este cea
u care ne
m dă putere
ne de a iubi
ze pe
u Dumneze
nu u şi pe
po semenii
at noştri.
e „Cel ce
să iubeşte
nu pe
se Domnul
ro îşi aduce
ag aminte
e, pururea
fii de El şi
nd aducerea
că aminte
ru de
gă Dumnez
ci eu naşte
un rugăciun
ea ea” spune
Sf re
ân rugăciune
tul ca fiind
Sil mai mult
ua decât
n necesară
At vieţii
ho duhovnic
nit eşti. În
ul. scrierile
To lor, se
ţi întrec
Sfi parcă
nţi unii pe
i alţii în a
Pă lăuda şi a
ri arăta
nţi foloasele
vo ei. Astfel,
rb ea este
es numită
c împărăte
de asa
sp tuturor
fa ea
pt omului
el cu
or Dumnez
b eu,
u doctorie
ne împotriv
, a rănilor
ch pricinuit
ei e de
a păcat,
Î alungare
m a tristeţii
p şi a
ăr descurajă
ăţ rii, cea
iei mai
ce puternic
ru ă armă
ril împotriv
or, a
vo diavolilor
rb , izvor şi
ir maică a
tu an Gură
tu de Aur –
ro este leac
r împotriv
vi a otrăvirii
rt păcatului
uţ , doctorie
ilo pentru
r. greşelile
„R noastre”.
u Iar în altă
gă parte
ci arată:
u „zilnic ne
ne rănim în
a tot felul;
– să dăm
sp rănilor
un noastre
e leacul
Sf potrivit
ân pentru
tul ele, care
Io este
ru are
gă aminte,
ci din tot
u sufletul şi
ne cu
a. ardoarea
C inimii,
ăc poate să
i ne ierte
D păcatele
u şi să ne
m curăţeas
ne că de
ze ele”.
u,
d Prin
ac rugăciune
ă- se revarsă
L bucuria şi

ru pacea

gă Duhului

m Sfânt în
inimile
cu
noastre.
lu
Pri că nu
n suntem
ru singuri, ci
gă cu
ciu Dumneze
ne u,
si
5

im

te, sporim
simţim în iubirea
ajutorul faţă de
Lui în viaţa Dumnezeu
noastră, şi de
primim semenii
puterea de noştri.
a răbda Rugăciune
ispitele şi a ne ajută
necazurile să
vieţii, ne împlinim
întărim în poruncile
credinţă, lui Hristos,
creştem prin ea ni
duhovniceş se
luminează binecuvint
mintea ează
pentru a suflete al
înţelege meu pe
mai bine Domnul”
Sfânta (Ps. 102,
Scriptură 22); „Şi
şi scrierile bine voi
Sfinţii cuvânta pe
Părinţi. Domnul în
toată
Unde şi vremea,
când să ne pururea
rugăm? La lauda Lui
această în gura
întrebare mea” (Ps.
ne 33, 1). Dar,
răspunde cu toate că
psalmistul rugăciunea
David: „În nu poate fi
tot locul legată de
stăpânirii vreun loc
Lui, sau timp
anume, scă
totuşi, este anumite
bine, ca condiţii.
fiecare Înainte de
dintre noi toate,
să avem un trebuie să
program fim în pace
constant cu semenii
de noştri:
rugăciune, „Dacă îţi
în care să vei aduce
ne darul tău
dedicăm la altar şi
exclusiv acolo îţi vei
vorbirii cu aduce
Dumnezeu aminte că
. fratele tău
are ceva
Pentru a fi împotriva
ascultată, ta, lasă
rugăciunea darul tău
trebuie să acolo,
îndeplinea înaintea
altarului, Sfinţii
şi mergi Părinţi
întâi şi socotesc şi
împacă-te starea de
cu fratele căinţă ca
tău şi fiind
apoi, esenţială
venind, pentru
adu darul rugăciune.
tău” (Mt. 5, Sfântul
23-24). Ioan
Rugăciune Casian, de
a trebuie pildă,
făcută, spune că
apoi, cu prin ea se
credinţă: ajunge la
„Toate câte adevărata
veţi cere, rugăciune,
rugându- când,
vă cu cunoscând
credinţă, u-şi
veţi primi” păcatul şi
(Mt. 21, 22). neputinţa,
„sufletul aceste
nostru se condiţii,
dăruieşte mai putem
în gemete adăuga:
şi atenţia,
suspinuri priveghere
lui a şi trezvia,
Dumneze râvna
u”. Iar fierbinte,
Sfântul stăruinţa şi
Isaac Sirul smerenia.
spune: De
„Rugăciun asemenea,
ea celui cererea
care nu se
6
socoteşte
pe sine
păcătos nu
este
plăcută lui
Dumneze
u”. Pe
lângă
noastră să spun că
fie după rugăciunea
voia lui cu sila este
Dumnezeu,
mai înaltă
Care ne vrea
decât
binele şi ştie
rugăciunea
care sunt cu
nesilită.
adevărat
nevoile „Tu nu
noastre. vrei, dar
sileşte-te –
ne
La început,
îndeamnă
rugăciunea
stareţul
cere
Ambrozie
osteneală.
de la
Chiar dacă
Optina –,
nu simţim
Împărăţia
că vrem să
cerurilor
ne rugăm,
se ia prin
trebuie să
străduinţă
ne silim,
şi cei ce se
căci Sfinţii
silesc pun
Părinţi
mâna pe
ea (cf. Mt. Dum -
11, 12)”. Cu nezeu,
timpul, Maicii
prin Domnului
stăruinţă şi şi sfinţilor,
răbdare, vom simţi
rugăciunea ajutorul
devine o Părintelui
necesitate ceresc în
sufletească viaţa
şi o bună noastră.
obişnuinţă.

Rugăciune
a nu poate
fi înţeleasă,
însă, decât
în
rugăciune.
Numai
rugându-
ne noi
înşine lui
7
RUGÃCIUNI ZILNICE

8 9
RUGÃCIUNILE DE DIMINEAÞÃ

Sculându-te din somn, fãrã lene ºi cu mintea treazã, sã te depãrtezi de aºternut ºi îndatã
te închinã de trei ori, zicând:

Slavã Þie, Dumnezeul nostru, slavã Þie.

Dupã aceasta sã stai puþin în tãcere, pânã ce se vor liniºti toate simþurile tale ºi atunci
sã faci trei închinãciuni pânã la pãmânt ºi sã zici:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pen-tru rugãciunile Preacuratei Maicii Tale ºi ale tu-
turor sfinþilor, miluieºte-ne pe noi. Amin.

Rugãciunile începãtoare

Slavã Þie, Dumnezeul nostru, slavã Þie.

Împãrate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevãrului, Care pretutindenea eºti ºi toate le împlineºti,
Vistierul bunãtãþilor ºi Dãtãtorule de viaþã, vino ºi Te sãlãºluieºte întru noi, ºi ne curãþeºte pe noi de
toatã întinãciunea ºi mântuieºte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fãrã de moarte, miluieºte-ne pe noi (de 3 ori).
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântã Treime, miluieºte-ne pe noi. Doamne, curãþeºte pãcatele noastre. Stãpâne, iartã
fãrãdelegile noastre. Sfinte, cerceteazã ºi vindecã
neputinþele noastre, pentru numele Tãu.
Doamne miluieºte (de 3 ori). Slavã... ªi acum...

10 11

mele le deschide, ca să Te laud pe Tine,


Tatãl nostru, Care eºti în ceruri, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
sfinþeascã-Se numele Tãu, vie împãrãþia Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor
Ta, facã-se voia Ta, precum în cer aºa ºi pe sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.
pãmânt. Pâinea noastrã cea de toate
zilele, dã-ne-o nouã astãzi, ºi ne iartã nouã
greºalele noastre, pre-cum ºi noi iertãm
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
greºiþilor noºtri. ªi nu ne duce pe noi Amin.

în ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu.


Fără de veste Judecătorul va veni şi
faptele fiecăruia se vor descoperi. Deci cu
frică să strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti,
Dumnezeule; pentru Născătoarea de
Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu,
Doamne miluieşte (de 12 ori).
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Apoi aceste rugãciuni:
Sfârşitul rugãciunilor începãtoare

Sculându-ne din somn, cădem către Din somn sculându-mã, mulþumescu-Þi


Tine, Bunule, şi cântare îngerească Þie, Preas-fântă Treime, cã pentru multã
strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, bunãtatea Ta ºi pen-tru îndelungã-
Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rãbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine
rugăciunile în-
gerilor Tăi, miluieşte-ne pe noi. 12

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.
leneºul ºi pãcãtosul, nici nu m-ai
pierdut pentru fãrãdelegile mele, ci ai
Din somn şi din pat m-ai ridicat, Doamne,
mintea mea o luminează, inima şi buzele
fãcut iubire de oameni dupã obicei; ºi
întru deznãdãjduire zãcând eu, m-ai
ridicat, ca sã mânec ºi sã slãvesc
puterea Ta. Deci, acum, lu-mineazã- Miluieºte-mã, Dumnezeule, dupã mare
mi ochii gândului, deschide-mi gura mila Ta, ºi dupã mulþimea îndurãrilor Tale,
ca sã mã învãþ cuvintele Tale, sã ºterge fãrã-delegea mea. Mai vârtos mã
spalã de fãrãdelegea mea, ºi de pãcatul
înþeleg poruncile Tale, sã fac voia meu mã curãþeºte. Cã fãrãdelegea mea eu
Ta, sã-Þi cânt întru mãrturisirea o cunosc, ºi pãcatul meu înaintea mea este
inimii ºi sã laud preasfânt numele pururea. Þie Unuia am greºit, ºi rãu
Tãu, al Tatãlui ºi al Fiului ºi al înaintea Ta am fãcut, aºa încât drept eºti Tu
Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în întru cuvintele Tale ºi biruitor când vei
judeca Tu. Cã iatã întru fãrãdelegi m-am
vecii vecilor. Amin.
zãmislit ºi în pãcate m-a nãscut maica
mea. Cã iatã adevãrul ai iubit, cele
nearãtate ºi cele ascunse ale înþelepciunii
Veniþi sã ne închinãm Împãratului Tale mi-ai arãtat mie. Stropi-mã-vei cu isop
ºi mã voi curãþi, spãla-mã-vei ºi mai vârtos
nostru Dum-nezeu. decât zãpada mã voi albi. Auzului meu vei
da bucurie ºi veselie; bucura-se-vor oasele
Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem cele smerite. Întoarce faþa Ta de cãtre
la Hristos, Îm-pãratul nostru pãcatele mele, ºi toate fãrãdelegile mele
ºterge-le. Inimã curatã zideºte întru mine,
Dumnezeu. Dumnezeule, ºi duh drept înnoieºte întru
cele dinlãuntru ale mele. Nu mã lepãda de
Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la faþa
la Însuºi Hris-tos, Împãratul ºi
Dumnezeul nostru (cu trei închinã- 13
ciuni).

Psalmul 50
Doamne, întru bunãvoirea Ta, Sionului, ºi
Ta, ºi Duhul Tãu cel Sfânt nu-L lua de la sã se zideascã zidurile Ierusalimului.
mine. Dã-mi mie bucuria mântuirii Tale, ºi Atunci vei binevoi jertfa dreptãþii,
cu duh stãpânitor mã în-tãreºte. Învãþa- prinosul ºi arderile de tot; atunci vor pune
voi pe cei fãrã de lege cãile Tale, ºi cei pe altarul Tãu viþei.
necredincioºi la Tine se vor întoarce.
Izbãveº-te-mã de vãrsarea de sânge Crezul sau Simbolul credinþei
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea
Ta. Doamne, buzele mele vei deschide ºi
gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi
Cred întru unul Dumnezeu, Tatãl,
Atotþiitorul, Fãcã-torul cerului ºi al
voit jertfã, Þi-aº fi dat; arderile de tot nu
pãmântului, al tuturor celor vãzute ºi
le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, nevãzute. ªi întru unul Domn Iisus Hristos,
duhul umilit; inima înfrântã ºi smeritã Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nãscut, Care din
Dumnezeu nu o va ur-gisi. Fă bine, Tatãl S-a nãscut, mai înainte de toþi vecii.
Luminã din Luminã, Dumnezeu adevãrat
din Dumnezeu adevãrat, nãscut, iar nu
fãcut; Cel de o fiinþã cu Tatãl, prin Care Din somn sculându-mã, cântare de
toate s-au fãcut. Care pentru noi, oamenii, miez de noapte aduc Þie, Mântuitorule, ºi
ºi pentru a noastrã mântuire, S-a pogorât înaintea Ta cãzând, strig: Nu mã lãsa sã
din ceruri ºi S-a întrupat de la Duhul Sfânt adorm în moartea pãcatelor, ci mã
ºi din Fecioara Maria ºi S-a fãcut om. ªi S-a miluieºte, Cel ce Te-ai rãstignit de voie, ºi
rãstignit pentru noi în zilele lui Ponþiu Pilat, pe mine, cel ce zac în lene, grãbind mã
a pã-timit ºi S-a îngropat; şi a înviat a treia scoalã ºi mã mântuieºte, cã stau înaintea
zi, dupã Scrip-turi; şi S-a înãlþat la ceruri ºi
Ta întru rugãciuni; iar dupã somnul
ºade de-a dreapta Tatãlui; şi iarãºi va sã
nopþii sã-mi luminezi ziua fãrã de
vinã cu slavã, sã judece viii ºi morþii, a
Cãrui împãrãþie nu va avea sfârºit. ªi întru pãcat, Hristoase, Doamne, ºi mã
Duhul Sfânt, Domnul de viaþã Fãcãtorul, mântuieºte.
Care din Tatãl purcede, Cel ce împreunã
cu Tatãl ºi cu Fiul este închinat ºi slãvit,
Care a grãit prin prooroci. Întru una, sfântã, Cãtre Tine, Stãpâne, Iubitorule de
soborniceascã ºi apostoleascã Bisericã. oameni, sculându-mã din somn scap ºi
Mãrturisesc un botez spre iertarea spre lucrurile Tale mã nevoiesc. Mã rog
pãcatelor. Aºtept învierea morþilor şi viaþa Þie: Ajutã-mi cu milostivirea Ta în toatã
veacului ce va sã fie. vremea ºi în tot lucrul, scapã-mã de toate
lucrurile rele, lumeºti ºi de sporirea
Amin. diavoleascã izbãveºte-mã ºi mã du întru
Împãrãþia Ta cea veºnicã. Cã Tu eºti
fãcãtorul meu ºi purtãtorul de grijã ºi
14 dãtãtorul a tot binele; ºi întru Tine este
toatã nãdejdea mea ºi Þie slavã înalþ,
acum ºi pururea ºi în
vecii vecilor. Amin.
Rugăciunile Sfântului Macarie
cel Mare
Doamne, Dumnezeul meu, ştiu că nu sunt
vrednic, nici mi se cade, ca să intri sub
acoperământul casei sufletului meu, pentru
că este deşartă toată şi surpată, şi nu ai la
mine loc cuviincios, ca să-ţi pleci capul; ci
Doamne, curãþeºte-mã pe mine pe cum, dintru înălţime pentru noi te-ai
pãcãtosul, cã nicio-datã n-am fãcut bine umilit, pleacă-te şi acum la umilinţa mea. Şi
înaintea Ta; scapã-mã, deci, de cel pe cum bine ai voit a te culca în peşteră şi
viclean ºi sã fie întru mine voia Ta, ca în ieslea necuvântă-toarelor, aşa
fãrã de osândã sã deschid gura mea cea binevoieşte a intra şi în ieslea necuvân-
nevrednicã ºi sã laud preasfânt numele tătorului meu suflet şi în spurcatul meu
Tãu, al Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului trup. Şi pe
Duh, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin. 15
eşti sfânt, Stăpâne, sfinţeşte-mi trupul şi sufletul,
cum nu ai socotit a fi lucru nevrednic a intra şi a cina mintea şi inima, măruntaiele şi pân-tecele, şi întreg
împreună cu păcătoşii, în casa lui Simon leprosul, aşa mă înnoieşte, şi înrădăcinează frica ta întru
binevoieşte a intra şi în casa sufletului meu celui mădularele mele, şi sfinţirea ta fă-o neştearsă din
umilit, al leprosului şi păcătosului. Şi precum nu ai mine. Şi fii mie ajutor şi sprijinitor, îndreptând în
respins pe păcătoasa, cea asemenea mie, care s-a pace viaţa mea, învrednicindu-mă şi de a sta de-a
apropiat şi s-a atins de tine, aşa te îndură şi spre dreapta ta, împreună cu Sfinţii tăi. Pentru rugăciunile
mine păcătosul, care mă apropiu şi mă ating de tine. şi mijlocirile preacuratei Maicii Tale, şi ale preacu-
Şi pre-cum nu te-ai scârbit de spurcata şi blestemata ratelor Puteri fără de trup care slujesc ţie, şi ale tu-
ei gură, ceea ce te săruta, aşa nu te scârbi nici de gura turor Sfinţilor, care din veac bine ţi-au plăcut. Amin.
mea, şi mai spurcată, şi mai blestemată, nici de urâte
şi necu-rate buzele mele, şi de limba mea cea cu totul Rugãciune către Mântuitorul Hristos
necu-rată. Ci să fie mie cărbunele preasfântului tău
Trup şi al scumpului tău Sânge, spre sfinţire şi Hristoase, Lumina cea adevãratã, Care luminezi ºi sfinþeºti pe
luminare şi spre întărirea umilitului meu suflet şi a tot omul ce vine în lume, sã se

trupului, spre uşurarea greşelilor mele celor multe,


16
spre pază de toată lucrarea diavolească, spre
schimbarea şi împiedicarea diavolească, spre
schimbarea şi împie-dicarea vicleniei şi relei mele
deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea
poruncilor tale, spre adăugarea dumnezeiescului tău
har, şi spre dobândirea împărăţiei tale. Că nu ca un
nepăsător mă apropriu de tine, Cristoase
Dumnezeule, ci nădăjduind întru bunătatea ta cea
nespusă, şi pentru ca, stând de-parte multă vreme de
împărtăşirea ta, să nu fiu sfâşiat de lupul cel
înţelegător. Pentru aceea mă rog ţie: Precum singur
însemneze peste noi lumina feþei Tale, ca într-însa sã
vedem lumina cea neapropiatã. Îndrepteazã paºii noºtri
spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugãciunile
Îngere al lui Hristos, cãtre tine cad ºi mã rog, pãzitorul
meu cel sfânt, care eºti dat mie de la Sfântul Botez spre
Preacuratei Maicii Tale ºi ale tuturor sfinþilor Tãi. Amin.
pãzirea sufletului ºi a pãcãtosului meu trup. Iar eu, cu
lenea ºi cu obiceiurile mele cele rele am mâniat
Rugăciuni către preacuratã lumina ta ºi te-am izgonit de la mine prin
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu toate lucrurile cele de ruºine: cu minciuna, cu clevetirile,
cu invidia, cu osândirea, cu trufia, cu nesupunerea, cu
P reasfântã Stãpâna mea, de Dumnezeu Nãscãtoare, cu
neiubirea de fraþi ºi cu þinerea de minte a rãului, cu iu-
sfintele ºi puternicele tale rugãciuni, alungã de la mine birea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu beþia, cu
smeritul ºi ticãlosul robul tãu: deznãdãj-duirea, uitarea, zgârcenia, cu mâncarea cea fãrã de saþ, cu multa vor-
necunoºtinþa, nepurtarea de grijã ºi toate gândurile cele
bire, cu gândurile cele rele ºi viclene, cu obiceiurile cele
necurate, cele rele ºi hulitoare de la ticãloasa mea inimã ºi
rele ºi cu aprinderea spre desfrânare, având osebitã voire
de la întunecata mea minte. ªi stinge vãpaia poftelor mele
spre toatã pofta trupeascã. O, reaua mea voire, pe care
cã sãrac sunt ºi ticãlos. ªi mã izbãveºte de multe rele,
nici fiinþele cele necuvântãtoare nu o au! Dar cum vei
aduceri aminte ºi nãravuri ºi de toate faptele cele rele mã
putea sã cauþi spre mine sau sã te apropii de mine, cel
izbãveºte, cã binecuvântatã eºti de toate neamurile ºi se
necurat? Sau cu ce ochi, îngere al lui Hris-tos, vei cãuta
slãveºte
spre mine, cel ce m-am încurcat atât
preacinstitul tãu nume în vecii vecilor. Amin.

17
Rugãciune cãtre Sfântul Înger
păzitor al vieţii noastre
pizmaºului meu cel rãu, cu sfintele tale
de rãu în lucrurile cele întinate? Sau rugãciuni, ºi Împãrãþiei lui Dumnezeu
cum voi putea sã-mi cer iertare pentru mã fã pãrtaº cu toþi sfinþii, acum ºi
faptele mele cele amare, rele ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
viclene, în care cad în toate zilele ºi în
toate nopþile ºi în tot ceasul? De
Rugãciune cãtre Sfântul al cărui nume îl
aceea, cad înaintea Ta ºi mã rog,
Pãzitorul meu cel sfânt, milostiveºte-te porţi
spre mine, pãcãtosul, robul tãu, ºi-mi fii
mie întru ajutor ºi spri-jinitor asupra
18
Roagã-te lui Dumnezeu pentru mine,
Sfinte plãcu-tule al lui Dumnezeu (N),
cãci eu cu osârdie alerg cãtre tine, cel
grabnic ajutãtor ºi rugãtor înaintea lui
Dumnezeu pentru sufletul meu.

Alte rugăciuni

mpãrãteasa mea prea bunã ºi nãdejdea


mea, Nãscã-toare de Dumnezeu,
primitoarea sãracilor ºi ajutã-

toarea strãinilor, bucuria scârbiþilor ºi


acoperitoarea necãjiþilor, vezi-mi
nevoia, vezi-mi necazul, ajutã-mi ca
unui neputincios, hrãneºte-mã ca pe
un strãin. Necazul meu îl ºtii:
dezleagã-l precum vrei, ca n-am alt
ajutor afarã de tine, nici altã folositoare
grabnicã, nici altã mângâietoare bunã;
ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu,
ca sã mã pãzeºti ºi sã mã acoperi în
vecii vecilor. Amin.

nvredniceºte-ne, Doamne, în ziua aceasta


fãrã de pãcat sã ne pãzim noi. Bine eºti
cuvântat, Doamne,

Dumnezeul pãrinþilor noºtri ºi lãudat ºi


preaslãvit este numele Tãu în veci.
Amin. Fie Doamne mila Ta spre noi,
precum am nãdãjduit întru Tine. Bine eºti
cuvân-tat Doamne, învaþã-ne
îndreptãrile Tale. Bine eºti cu-vântat
Stãpâne, înþelepþeºte-ne cu îndreptãrile
Tale. Bine eºti cuvântat Sfinte,
lumineazã-ne cu îndreptãrile Tale.
Doamne, mila Ta este în veac; lucrurile
mâinilor
Tale nu le trece cu vederea. Þie se cer ºi pe pãmânt, eºti închinat ºi slãvit,
cuvine laudã, Þie se cuvine Hristoase Dum-nezeule, Îndelung-
rãbdãtorule, Mult-milostive ºi Mult-
cântare, Þie slavã se cuvine, milosârde; Care pe cei drepþi iubeºti ºi pe
Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, cei pãcãtoºi miluieºti; Care pe toþi chemi la
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. mântuire pentru fãgã-duinþa bunãtãþilor ce
Amin. au sã fie; Însuþi, Doamne, primeºte ºi
rugãciunile noastre în ceasul acesta ºi în-
drepteazã viaþa noastrã spre poruncile
Tale; sufletele noastre le sfinþeºte, trupurile
curãþeºte, cugetele în-drepteazã, gândurile
Lãudãm, cântãm, binecuvântãm ºi curãþeºte ºi ne izbãveºte pe noi de tot
mulþumim Þie, Dumnezeul pãrinþilor necazul celor rele ºi al durerii. Înconjoarã-
noºtri, cã ai fãcut sã treacã umbra nopþii ºi ne pe noi cu sfinþii Tãi îngeri, ca prin
ne-ai arãtat iarãºi lumina zilei. ªi rugãm mijlocirea lor fiind pãziþi ºi povãþuiþi, sã
bunãtatea Ta: Curãþeºte pãcatele noastre ajungem la unirea credinþei ºi la cunoºtinþa
ºi primeºte rugãciunea noastrã întru mare slavei Tale celei neapropiate, că
milostivirea Ta. Cã la Tine scãpãm, binecuvân-
Dumnezeule cel milostiv ºi atotputernic.
Strãluceºte în inimile noastre Soarele cel tat eºti în vecii vecilor. Amin.
adevãrat al dreptãþii Tale; lumineazã
mintea noastrã ºi simþurile toate ni le
pãzeºte, ca, umblând în lumina zilei cu
bunãcuviinþã, pe calea poruncilor Tale, sã
Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,
Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
ajungem la viaþa de veci. Cã la Tine este
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
izvorul vieþii; ºi sã ne învrednicim a fi întru
desfãtarea luminii Tale celei neapropiate. Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
Cã Tu eºti Dumnezeul nostru ºi Þie slavã cinstitã
înãlþãm, Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh,
acum 19
ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Cel ce în toatã vremea ºi în tot ceasul, în


ºi în vecii vecilor. Amin.
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu- Doamne miluieºte (de 3 ori).
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
Nãscãtoare de Dum-nezeu, te slãvim. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne
pe noi. Amin.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum ºi pururea


Rugăciunile Postului Mare RUGÃCIUNILE ZILELOR SĂPTĂMÂNII

În Postul Mare se adaugă rugăciunea Sfân-tului Efrem Sirul în


3 stări, însoţită de 3 metanii: Rugăciunea de Duminică

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de


multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în
Ziua Duminicii îmi aduce aminte de atotputernicia
deşert, depărtează-l de la mine. Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răs-cumpărat pe
om. Ţie, deci, Iubitorule de oameni, Doamne, mă închin
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al şi-Ţi mulţumesc foarte, pentru darurile cele mari ce ai
dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. făcut şi le faci tuturor făp-turilor Tale. Inima mi se
bucură şi se desfătează când stau şi cuget, cum că numai
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi să-mi văd
Tu Însuţi eşti Dumnezeu atotsfânt, atotînţelept,
greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că
atotputernic, necuprins, încât nici o bunătate şi nici o
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
mărire nu-Ţi lipseşte. Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei
Ipostasuri: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te
cunosc Dumnezeu adevărat şi Te mărturisesc şi Te
Dacă eşti chemat la datoria şi slujba ta, dacă ai
slăvesc, Ţie mă închin şi-Ţi slujesc pururea, cu toată
vreme puţină, este bine ca, din rugăciunile puse
inima şi cu toată puterea. O, Părinte Sfinte, dă-mi darul
aici, să citeşti numai pe unele din ele, însă cu
şi acope-
luareaminte, din inimă curată şi fără grabă. rământul Tău!

Mult-îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiţi păcatele mele


cele multe, după mulţimea îndurărilor Tale.
Mulţumesc din toată inima pentru bunătăţile ce-mi
trimiţi în toate zilele, mai ales însă pentru răbdarea Ta
20
cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulţimea pă-
catelor mele, ci aştepţi căinţa mea, ca un iertător atot-
bun şi îndurat. Doamne, Iisuse Hristoase, dă-mi darul
Tău, ca să petrec bine şi creştineşte în această căiesc de păcatele mele şi să mă îndreptez cu
săptămână şi să nu mai păcătuiesc Ţie, nici cu mărturisirea; iar în ora morţii să fiu aflat pregătit,
cugetarea, nici cu cuvântul şi nici cu fapta, întru slava adică spovedit şi împărtăşit şi cu inimă curată, şi să
şi cinstea învierii Tale celei de-a treia zi şi a venirii fiu aflat vrednic de Împărăţia Ta cea veşnică. Amin.
Duhului Tău Celui Sfânt asupra apostolilor. Îndeosebi
21
mă rog pentru a primi ajutorul Tău, prea-bunule
Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine însumi, să mă
ai oamenilor, vouă mă închin şi vă mulţumesc pentru
ajutorul şi povăţuirea ce ne-o daţi în toate zilele nouă,
Rugăciunea de Luni
nevrednicilor şi păcătoşilor. Apăraţi-mă de vrăj-maşii
cei văzuţi şi nevăzuţi, ca să nu mai păcătuiesc de
Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă re-
acum înaintea Dumnezeului meu! Învredniciţi-mă să
cunosc şi mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra
vă văd la moartea mea, stând în jurul meu, şi să
iubirii Tale dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi
duceţi sufletul meu în cer, ca să se închine slavei lui
începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă în-durării
Dum-nezeu, iar vouă să vă mulţumesc acolo pentru
Tale celei mari: Iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de
voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă purtarea de grijă ce aţi avut-o pentru mine şi binele

grijă de sufletul meu pentru care vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.
ai răbdat atâtea dureri la sfânta Ta răstignire.
Rugăciunea de Marţi
O, Doamne, astăzi îţi dau sufletul şi trupul meu şi
voinţa mea, rugându-Te să fie voia Ta cu mine, după Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feţei
bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă, Doamne, după în- Tale celei sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi
sărăcia mea cea mare. Pentru aceasta mă rog Ţie: O, izvor
durarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Şi
dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă
iartă pe cei vii şi pe cei adormiţi, pentru rugăciunile
asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot
Sfintei Tale Biserici, şi pe toţi ne învredniceşte de slava
scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu
Ta în rai. La aceasta pun mijlocitori pe sfinţii Tăi de întinăciunea păcatelor, cu căinţă tare şi adevărată. Şi ca
îngeri, către care zic: O, cereştilor slujitori şi pă-zitori să-mi dai acest dar,
Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan,
22
către care zic: O, învăţătorule al pocăinţei şi mărite
Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii,
precum însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în
Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe
Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan şi ai
văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit
glasul Părin-telui ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt
ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te,
ajută-mi cu mij-locirea ta, tu care stai în cer
înaintea Judecătorului veşnic, şi fă-L să se îndure
de mine, căci ai multă în-drăzneală la iubirea Lui.

Întinde mâna aceea cu care L-ai botezat şi strică


cugetele mele cele rele şi mă întăreşte să-mi petrec
viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu. O,
Proorocule, luminează-mi mintea cu poruncile
Dom-nului, ca să le ţin minte şi să le păzesc până la
sfârşitul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora
morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului
meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată
lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi
celor vii şi celor adormiţi, să-i odihnească în
necazurile cele multe, să le dea toate cele de
trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.
Amin. primeşte, Doamne, această mică rugăciune a mea şi
umilită voinţă a mea, că mă întristez, pentru că Te-am
Rugăciunea de Miercuri supărat fără de număr. La Tine, preabunule Mân-tuitor,
am toată nădejdea şi cred că Tu, Care din iubire de
Doamne, Atotputernice şi Atotîndurate, îmi aduc am-inte oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei în-dura
că Te-ai născut Om din Sfânta Fecioară, în peşteră, şi ai fost
şi de mine acum, ca să mă mântuieşti de chinurile cele
vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel viclean, ca să
de veci şi să mă învredniceşti Împărăţiei Tale.
ne răscumperi pe noi păcă-
toşii, de sub puterea diavolului. 23

Pentru aceasta Te rog: Îndură-Te de mine, vânză-torul şi


Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale cele sfinte şi
Nu Te depărta de la mine, Doamne, şi ajută-mi, ca binecuvântându-le cu puterea Ta cea dumnezeiască,
în toate să fac voia Ta şi să nu Te mai răstignesc în le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai
toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te împărtăşit, zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea
batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte pă-
făceau iudeii cei necredincioşi în timpul sfintelor catele voastre”. Cel ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat
Tale patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ţi spăl la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui
picioarele cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă Tău, să împărăţeşti împreună cu El în veci, ca Unul-
învrednicesc a auzi şi eu din gura Ta cea dulce: Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugă-

„Iertate să-ţi fie pă-catele tale”. Amin. ciunile ucenicilor Tăi şi cele ale Sfântului Nicolae, iartă
păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor
Rugăciunea de Joi adormiţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi
plâng păcatele. Darul Tău cel curăţitor, care a spălat
picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui inima mea necurată şi sufletul meu, ca aşa, cu
Dum-nezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă, să mă îm-
cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai părtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul
spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut.
morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să înainte Crucea Ta cu deplinã pocãinþã. Întristarea
se suie sufletul meu împreună cu Tine, şi fără de nici morþii Tale sã o simþim, precum au simþit-o Preasfânta
o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văz- Ta Maicã, ucenicii Tãi ºi mironosiþele femei. ªi ne înviazã

duhului, intrând în slava Ta cea cerească. Ajută-mi, simþirile noastre cele sufleteºti, ca sã cunoaºtem moartea

Doamne, ca să Te slăvesc şi în veci să mă închin nu- Ta, precum ai fãcut de Te-au cunoscut ºi zidirile cele
melui Tău celui sfânt. Amin. neînsufleþite, care s-au miºcat la rãstignirea Ta, cum Te-
a cunoscut tâlharul cel cred-
24 incios ºi rugându-Þi-se, l-ai primit în rai.
Dã-ne, Doamne ºi nouã, darul Tãu, precum ai dat atunci
tâlharului celui rãu ºi iartã pãcatele noastre, pen-tru sfintele
Tale patimi ºi ne primeºte prin pocãinþã îm-preunã cu el în
Rugăciunea de Vineri
rai, ca un Dumnezeu ºi Ziditor ce ne eºti. Asemenea fã cu
toþi creºtinii, vii ºi adormiţi, pre-cum se roagã Þie în toate
zilele Sfânta Bisericã ºi le lasã lor toate pãcatele ºi-i
D oamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul su-
învredniceºte pe ei de Împãrãþia Ta ºi sã vadã lumina Ta ºi
fletelor noastre, mãrturisim înaintea Ta întru aceastã zi a sã mãreascã slava Ta.
rãstignirii Tale, în care ai pãtimit ºi ai luat moarte pe
Ne închinãm Crucii Tale, Hristoase ºi zicem cãtre dânsa: Slavă ei
Cruce pentru pãcatele noastre, cã noi sun-tem cei ce Te-
pentru dragostea Ta;
am rãstignit cu pãcatele noastre cele multe ºi cu
fãrãdelegile noastre cele rele. De aceea, ne rugãm
Bucurã-te, preacinstitã Cruce a lui Hristos, cã prin
bunãtãþii Tale celei nemãrginite, ca sã ne faci ºi pe noi
tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus
pãrtaºi sfintelor Tale patimi, cinstitelor rãni ºi morþii
þintuit;
Tale celei de viaþã dãtãtoare; pentru ca sã ne
învrednicim prin darul Tãu, sã răbdăm ºi noi, asemenea
Bucurã-te, pom preamãrit, pentru cã tu ai þinut Rodul Vieþii ce
Þie, pentru dragostea Ta, precum Tu Cel Milostiv le-ai ne-a mântuit din moartea pãcatului;
rãbdat pentru mântuirea noastrã, în-tãrindu-ne
pururea cu aceeaºi putere ºi rãbdare ce ai avut când Te- 25
au rãstignit nemulþumitorii evrei. De aceea, întãreºte-
ne, Doamne, ca sã putem ridica cu bu-curie de astãzi
Doamne, ostenelile, ispitele ºi durerile, dar sã ne în-
Bucurã-te, toiagul cel tare, care ai sfãrâmat uºile mulþeºti împreunã ºi sã ne prisoseºti ºi rãbdarea ºi
iadului; puterea, ca sã putem rãbda toate câte ni s-ar
întâmpla. Pentru cã recunoaºtem cã suntem
Bucurã-te, cheia împãrãteascã care ai deschis uºa
neputincioºi, de nu ne vei întãri, orbi de nu ne vei
raiului. lumina, legaþi de nu ne vei dezlega, fricoºi de nu ne
vei face îndrãzneþi, rãi de nu ne vei preschimba în
Ne bucurãm ºi noi pentru cã vedem pe vrãjmaºii tãi
buni, pierduþi de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei
surpaþi jos, iar pe prietenii tãi cã împãrãþesc în
rãscumpãra cu bogata ºi dum-nezeiasca Ta putere ºi
ceruri. Pe vrãjmaºii tãi biruiþi de puterea ta, iar pe
cu darul Sfintei Tale Cruci, cãreia ne închinãm ºi o
creºtinii ce ţi se închinã înarmaþi cu puterea ta. O,
slăvim acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
rãstignitul meu Hristoase, câte ai pãtimit pentru noi,
câte rãni, câte scuipãri, câte batjocuri ºi necinste ai
rãbdat pentru pãcatele noastre, pentru ca sã ne dai
pildã de adevãratã rãbdare! De aceea, cum putem noi
sã fugim de Cruce, vãzând pe Hristos cã este ridicat 26
pe ea? Cum sã ne parã grele chinurile, vãzând pe
Stãpânul nostru cã le iubeºte ºi le socoteºte Lui de
mare cinste. Ruºine ne este, cu adevãrat, de ne vom
Rugăciunea de Sâmbătă
întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de
ispitele ce ne aduc diavolii, trupul ºi gândurile noastre
Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu prea-drept, cunosc
cele rele sau pentru sãrãcia ºi bolile ce ne vin din voia că păcatele mele sunt fără de număr.
lui Dumnezeu, pentru pãcatele noastre, deoarece
acestea toate le trimite pentru ca sã ne apropie mai De aceea, Te rog în această zi, în care de Iosif şi de
mult de El, pentru ca sã-L slãvim ºi sã ne pedepsim în Nicodim pus fiind în mormânt, Te-ai pogorât în iad
aceastã viaþã pentru binele nostru, pentru ca sã ne cu sfântul şi îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai
odihnim cu mai multã slavă întru Împãrãþia Lui cea depărtat întunericul cu lumina dumnezeirii Tale şi
veºnicã. ªi, de vreme ce este aºa, înmulþeºte-ne,
ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi, către care zic şi eu,
căci i-ai mântuit de robia cea cumplită şi i-ai suit în nevrednicul: O, fericiţi slujitori ai lui Dumnezeu, nu
rai. În-groapă păcatele şi cugetele mele cele rele şi încetaţi a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi
viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea
lupte cu su-fletul meu. Luminează întunecatul iad nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi darul şi
al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi ajutorul lui Dum-nezeu, pe care nu ştim a-l cere
suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Faţa Ta. după cuviinţă. Nu înce-taţi a vă ruga, pentru ca
prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare,
Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o
săracii ajutor, întristaţii mângâiere, bolnavii
tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale
sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei
Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâl-
tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire şi toţi
hari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima;
împreună cu darul lui Dumnezeu, spre folosul cel
care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au
sufletesc, întru slava lui Dumnezeu Celui în Treime
pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din
lăudat, Căruia I se cuvine cinste şi închinăciune în
morţi şi la înălţarea Ta Te-au văzut suindu-Te de la
veci. Amin.
pământ la cer, însoţit de sfinţii Tăi îngeri.
27
Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei adormiţi,
RUGÃCIUNILE DE SEARÃ

Mergând sã te culci, rosteºte mai întâi rugãciunile începãtoare: Împãrate ceresc... Sfinte
Dumnezeule...

Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag. 11-12).

Apoi rosteºte rugãciunile de mai jos:

Troparele de umilinþã

Miluieºte-ne pe noi, Doamne, miluieºte-ne pe noi, cã nepricepându-ne de nici un rãspuns, aceastã


rugãciune aducem Þie, ca unui Stãpân, noi pãcãtoºii
robii Tãi, miluieºte-ne pe noi.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Doamne, miluieºte-ne pe noi, cã întru Tine am nãdãjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fãrãdelegile noastre, ci cautã ºi acum ca un milostiv ºi ne izbãveºte pe noi de vrãjmaºii noºtri, cã Tu eºti
Dumnezeul nostru ºi noi suntem poporul Tãu, toþi lu-
crul mâinilor Tale ºi numele Tãu chemãm.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin!

Uºa milostivirii deschide-o nouã, binecuvântatã Nãscãtoare de Dumnezeu, ca sã nu pierim cei


ce nãdãjduim întru tine, ci sã ne mântuim prin tine din

nevoi, cã tu eºti mântuirea neamului creºtinesc.

Doamne miluieºte (de 12 ori).

Rugãciune cãtre Dumnezeu-Tatãl (a Sfântului Macarie cel Mare)


Dumnezeule veºnic ºi Împãrate a toatã fãptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge pânã întru acest
ceas,

28 29

meu. Lumineazã-mi mintea mea cu


iartã-mi pãcatele ce am fãcut întru aceastã înþelegerea sfintei Tale Evanghelii, sufletul
zi - cu lu-crul, cu cuvântul ºi cu gândul - ºi meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea
curãþeºte, Doamne, smeritul meu suflet de cu curãþia cuvintelor Tale, trupul meu cu
toatã întinarea trupului ºi a su-fletului. ªi-mi pãtimirea Ta cea nebiruitã, cugetul meu cu
dã, Doamne, întru aceastã noapte, a trece smerenia Ta îl pãzeºte ºi mã ridicã, la
somnul în pace, ca sculându-mã din vreme cuviincioasã, spre a Ta slãvire, cã
ticãlosul meu aºternut, bine sã plac preaslãvit eºti cu Cel fãrã de început al Tãu
preasfântului Tãu nume în toate zilele Pãrinte ºi cu Preasfântul
vieþii mele ºi sã biruiesc pe vrãjmaºii cei ce Duh în veci. Amin.
mã luptã, pe cei trupeºti ºi pe cei fãrã de
trup. ªi mã izbãveºte, Doamne, de Rugãciune cãtre Duhul Sfânt
gândurile cele deºarte care mã întineazã, ºi
de poftele cele rele. Cã a Ta este îm-
pãrãþia, puterea ºi slava, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfân-tului Duh, acum ºi pururea
ºi în vecii vecilor. Amin. Doamne, Împãrate ceresc,
Mângâietorule, Duhule adevãrate,
Rugãciune cãtre Domnul nostru milostiveºte-Te spre mine, pãcãtosul
Iisus Hristos (a Sfântului Antioh)
30
Atotþiitorule, Cuvinte al Tatãlui, Însuþi fiind
desãvârºit, Iisuse Hristoase, pentru multã
milos-tivirea Ta, nu te dezlipi de mine,
robul Tãu, ci odih-neºte întru mine pururea,
Iisuse, Cel ce eºti Pãstor bun al oilor Tale.
Nu mã da ispitei ºarpelui, nici nu mã lãsa
în pofta satanei, cã sãmânþa putreziciunii
este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule,
Cel Cãruia ne închi-nãm, Împãrate Sfinte,
Iisuse Hristoase, dormind mã pãzeºte cu
lumina cea neînseratã, cu Duhul Tãu Cel
Sfânt, cu Carele ai sfinþit pe ucenicii Tãi.
Dã-mi Doamne, ºi mie, nevrednicului
robului Tãu, mântuirea Ta în aºternutul
robul tãu, ºi mã miluieºte ºi-mi iartã mie uºureazã ºi mã slobozeºte ºi mã iartã, ca un
nevrednicu-lui toate câte am greºit Þie, bun ºi de oameni iubitor. Ca în pace sã mã
astãzi, ca un om, ºi nu numai ca un om, ci culc ºi sã dorm, eu pãcãtosul ºi necuratul ºi
ºi mai rãu decât necuvântãtoarele, ticãlosul, ºi sã mã închin ºi sã cânt ºi sã
pãcatele mele cele de voie ºi cele fãrã de preaslãvesc preacinstitul Tãu nume,
voie, cele ºtiute ºi cele neºtiute, care sunt împreunã cu al Tatãlui ºi cu al Unuia
din tinereþe ºi din obi-ceiul cel rãu ºi care Nãscut Fiului Sãu, acum ºi pururea ºi în
sunt din voia cea slobodã ºi din lene; ori de vecii vecilor. Amin.
m-am jurat cu numele Tãu, ori de l-am hulit
în gândul meu sau pe cineva am ocãrât,
sau pe cineva am clevetit întru mânie, sau
am mâhnit pe cineva, sau de ceva m-am
mâniat, sau am minþit sau fãrã de vreme Rugãciune cãtre
am dormit, sau vreun sãrac a venit la mine
ºi nu l-am luat în seamã, sau m-am sfãdit,
sau pe cineva am osândit, sau m-am mãrit, Nãscãtoarea de Dumnezeu
sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau,
stând la rugãciune, mintea mea s-a aplecat
spre vicleniile acestei lumi, sau rãzvrãtire
am cugetat, sau prea m-am sãturat, sau Preacuratã ºi binecuvântatã de
m-am îmbãtat, sau nebuneºte am râs, sau Dumnezeu Nãscã-toare, Marie, Maica
ceva rãu am cugetat, sau fru-museþe cea bunã a bunului Împãrat, revarsã mila
strãinã am vãzut ºi cu dânsa mi-am rãnit
Fiului tãu ºi Dumnezeului nostru spre pã-
inima, sau ce nu se cuvine am grãit, sau
timaºul meu suflet ºi, cu rugãciunile tale,
de pãcatul fratelui meu am râs, iar
pãcatele mele nu le-am socotit, sau de mã în-
rugãciune nu m-am îngrijit, sau altceva rãu
am fãcut ºi nu-mi aduc aminte; cã acestea 31
toate ºi mai mari decât acestea am fãcut.
Miluieºte-mã, Stãpâne ºi Fãcãtorul meu, pe
mine, leneºul ºi nevrednicul robul tãu, ºi mã
ngere al lui Hristos, pãzitorul meu cel sfânt ºi acoperitorul
sufletului ºi al trupului meu, iartã-mi
drepteazã spre fapte bune; ca cealaltã vreme a toate câte am greºit în ziua de astãzi ºi de toatã vicle-
vieþii mele fãrã de prihanã sã o trec ºi prin tine nia vrãjmaºului meu celui potrivnic mã izbãveºte; ca
raiul sã dobândesc, Fecioarã de Dumnezeu sã nu mânii cu nici un pãcat pe Dumnezeul meu, ºi te
Nãscãtoare, ceea ce eºti una curatã ºi roagã pentru mine, pãcãtosul ºi nevrednicul rob, ca sã
binecuvântatã. mã arãþi vrednic bunãtãþii ºi milei Preasfintei Treimi
ºi Maicii Domnului meu Iisus Hristos ºi tuturor
Rugãciune cãtre Sfântul Înger pãzitor
al vieþii noastre sfinþilor. Amin.
Rugãciunea Sfântului Vasile cel
Mare

Apărătoarei Doamnei pentru biruinţa mulţumiri,


izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, de Dumnezeu
Născătoare, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire
nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să

strigăm ţie: Bucură-te Mireasă pururea Fecioară. Fecioară care


eşti pururea slăvită, de Dumnezeu

Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul


nos-tru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului
tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să
lumineze pentru tine sufletele noastre.

Toată nădejdea mea spre tine o pun Maica lui Dumnezeu,


păzeşte-mă sub acoperământul tău.

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece


pre mine păcătosul, celui ce-mi trebuie al tău ajutor
şi a ta folosinţă. Că spre tine a nădăjduit sufletul
meu şi mă miluieşte.

De aici rugăciunea Sfântului Ioanichie: Nădejdea mea este


Tatăl, scăparea mea este Fiul,
acoperământul meu este Duhul Sfântul, Treime Sfântă

32
slavă ţie. Ci Doamne rogu-te, mântu-ieşte-mă după mulţimea
bunătăţii tale. Ci spre mine păcătosul să minunezi mila.
Cuvine-se cu adevărat..., Slavă..., Şi acum..., Întru aceasta să arăţi iu-birea ta de oameni, ca să nu
Doamne miluieşte de 12 ori, Doamne blagosloveşte , biruiască răutatea mea pre cea nespusă bunătatea ta şi

şi sfârşitul: milostivirea ta, ci precum


voieşti tocmeşte pentru mine lucrul.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pen-


Rugãciunea Sfântului Vasile cel
tru rugăciunile prea Curatei Maicii tale, ale prea Mare
Cu-vioşilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor,
mântuieşte-mă pre mine păcătosul.
Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată
Rugãciunea Sfântului Ioan săgeata ce zboară în zi, izbăveşte-ne de tot lucrul ce
Damaschin umblă în întuneric. Primeşte jertfa cea de seară,
ridicarea mâinilor noastre şi ne învredniceşte şi mă-sura
nopţii fără de prihană a o trece, neispitiţi de rele şi ne
Stăpâne iubitorul de oameni, au doară nu-mi va fi izbăveşte de toată tulburarea şi îngrozirea care ne vine
acest pat mie groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua de la diavolul. Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi
ticălosul sufletul meu. Iată groapa îmi zace înainte! Şi gândurilor noastre grijă de întrebarea ce va să fie la
iată moartea îmi stă înainte! De judecata ta Doamne mă înfricoşătoarea şi dreapta Ta Judecată. Pătrunde cu frica
tem şi de munca cea fără de sfârşit, iar a face rău nu mai Ta trupurile noastre şi omoară mădularele noastre
încetez. Pre tine Domnul Dumnezeul meu pururea te
33
mânii, şi pre prea Curata Maica ta, şi pre sfântul Înger
păzitorul meu. Că ştiu Doamne că nevrednic sunt iubirii
tale de oameni, şi sunt vrednic a toată osânda şi munca.
credinţă şi sporind întru poruncile Tale, cu bună
pământeşti, ca şi întru liniştea somnului să ne lu- vrerea şi bunătatea Unuia Născut Fiului Tău, cu
minăm cu privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi
noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta cea vătămă- bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi
toare şi ne ridică în vreme de rugăciune, întăriţi în
pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, în neam şi în
neam, eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă su-
Lumină lină fletul meu, că am greşit Ţie. Doamne, la Tine am
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dum-
Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de
moarte, Celui sfânt şi fericit, Iisuse Hris-toase, venind la
34
apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti în
toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui
Dumnezeu, Cel ce dai viaţă,
pentru aceasta lumea Te slăveşte.

Slavoslovia serii

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ


pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţu-mim
Ţie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, Îm-părate ceresc,
Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule
Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte.
Doamne, Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul
Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi,
Cel ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea
noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte
pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus
Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate
zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac
şi în veacul
veacului.
nezeul meu. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lu-
Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvân-tul Tău în
mina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce
pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
Te cunosc pe Tine. înaintea feţei tuturor popoa-relor: lumină spre descoperirea
neamurilor şi slavă
poporului Tău Israel.
Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără
de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat Rugăciunea Sfântului Ioanichie cel Mare
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul
meu este Duhul Sfânt, Treime
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie
Sfântă, slavă Ţie!
Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit
întru Tine. Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă Rugăciunea Sfintei Cruci
îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat, Stăpâne, Sã învie Dumnezeu ºi sã se risipeascã vrãjmaºii Lui ºi sã fugã
înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti de la faþa Lui cei ce-L urãsc pe Dânsul.
cuvân-tat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările
Sã piarã, cum piere fumul; cum se topeºte ceara la
Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile
faþa focului, aºa sã piarã diavolii de la faþa celor ce-L
mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine
iubesc pe Dumnezeu ºi se însemneazã cu semnul
laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se
Crucii ºi zic cu veselie: Bucurã-te, preacinstitã ºi de
cuvine,Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
viaþã fãcãtoare Crucea Domnului, care alungi pe
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
35
Rugăciunea dreptului Simeon

fãcãtoare Crucea Domnului, ajutã-


diavoli cu puterea Celui ce S-a mi cu Sfânta Doamnã Fecioarã,
rãstignit pe tine, a Domnului nostru Nãscãtoare de Dumnezeu, ºi cu
Iisus Hristos, ºi S-a pogorât la iad ºi toþi sfinþii în veci. Amin.
a cãlcat puterea diavolului ºi te-a
dãruit nouã pe tine, cinstitã Crucea Rugãciune de cerere
Sa, spre alungarea a tot pizmaºul.
O, preacinstitã ºi de viaþã cãtre Preasfânta de Dumnezeu
Nãscãtoarea (a lui Pavel Monahul)

Nepãtatã, neîntinatã, nestricatã, fãrã


prihanã, curatã Fecioarã, a lui
Dumnezeu Mireasã, Stãpânã care pe
Dumnezeu-Cuvântul, cu oamenii, prin
preaslãvitã naºterea ta L-ai unit ºi firea
cea lepãdatã a neamului nostru cu cele
cereºti ai împreunat-o, ceea ce singurã
eşti nãdejdea celor fãrã de nãdejde ºi
celor biruiþi ajutãtoare; gata folositoare
celor ce aleargã la tine ºi tuturor
creºtinilor scãpare. Nu te scârbi de mine
cel pãcãtos ºi întinat, care cu urâte
gânduri, cu cuvinte ºi cu fapte, pe mine
de tot netrebnic m-am fãcut ºi prin lene,
dulceþilor vieþii cu voia rob m-am fãcut.
Ci, ca ceea ce eºti Maica Iubitorului de
oameni Dumnezeu, cu iubirea de
oameni milostiveºte-te spre mine pãcã-
tosul ºi întinatul ºi primeºte rugãciunea
mea ce se aduce þie din buze necurate.
Iar pe Fiul tãu ºi Stãpânul nostru ºi
Domnul, cu îndrãzneala ta, ca o Maicã,
cuprinzând, roagã-L ca sã-mi deschidã ºi
mie milostivirile cele iubitoare de oameni
ale bunãtãþii Sale. ªi, trecând greºelile
mele cele nenumãrate, sã mã întoarcã la
pocãinþã ºi iscusit lucrãtor al porun-cilor
Sale sã mã arate. ªi fii lângã mine
pururea ca o milostivã, milosârdã ºi
iubitoare de bine. În aceastã viaþã de
acum, caldã folositoare ºi ajutãtoare;
nãvãlirile potrivnicilor oprindu-le ºi la
pocãinþã în-dreptându-mã. Şi în vremea
ieºirii mele, ticãlosul meu suflet pãzindu-l
ºi întunecatele chipuri ale vi-clenilor
diavoli, departe de la dânsul izgonindu-
le.

36
ªi în ziua înfricoºătoarei judecãþi, de stinge sãgeþile vicleanului cele aprinse,
munca cea veºnicã izbãvindu-mã ºi cele pornite asupra noastrã cu vicleºug;
slavei celei negrãite a Fiului tãu ºi zbur-dãrile trupului nostru le potoleºte ºi tot
Dumnezeului nostru, moºtenitor pe mine gândul nostru cel pãmântesc ºi trupesc
arãtându-mã. Pe care sã o ºi adoar-me-l. ªi ne dãruieºte, Dumnezeule,
dobândesc, Stãpâna mea, Preasfântã minte deºteaptã, cuget curat, inimã treazã,
de Dumnezeu Nãscãtoare, prin somn uºor ºi de toatã nãlucirea satanei
mijlocirea ºi sprijinul tãu, cu harul şi cu nestrã-mutat. Ridicã-ne pe noi la vremea
rugãciunii, întãriþi întru poruncile Tale ºi
iubirea de oameni ale Unuia-Nãscut
neclintiþi întru pomenirea judecãþilor Tale.
Fiului tãu, ale Domnului ºi Dumnezeului
Cuvântare de slava Ta în toatã noaptea ne
ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dãruieºte, ca sã cântãm ºi sã binecuvântãm
Cãruia se cuvine toatã slava, cinstea, ºi ºi sã slãvim preacinstitul ºi de mare
închinãciu - nea, împreunã cu Cel fãră cuviinþã numele Tãu, al Tatãlui ºi al Fiului ºi
de început al Lui Pãrinte ºi cu al Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii
Preasfântul ºi bunul ºi de viaþã fãcãtorul vecilor. Amin.
Duhul Lui, acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin.

Lumineazã-mi ochii, Hristoase


Dumnezeule, ca nu cumva sã adorm întru
Rugãciune cãtre Domnul nostru moarte, ca nu cumva sã zicã
Iisus Hristos (a lui Antioh vrãjmaºul meu: Întãritu-m-am
Monahul) asupra lui.
i ne dã nouã, Stãpâne, celor ce mergem
spre somn, odihnã trupului ºi sufletului, ºi
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
ne pãzeºte pe noi Duh.

de întunecatul somn al pãcatului ºi de toatã 37


întunecata dulceaþã a patimii celei de
noapte. Conteneºte în-tãrâtãrile poftelor,

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, cã Preaslãvitã Maica lui


umblu prin mijlocul a multor curse; izbãveºte- Dumnezeu, care eºti mai
mã de dânsele ºi mã mântuieºte, Bunule, ca sfântã decât sfinþii
un iubitor de oa- îngeri, neîncetat te
cântãm cu inima ºi cu
meni. gura, mãrturisind cã tu
eºti Nãscãtoare de
Dumnezeu, cãci cu
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. adevãrat ne-ai nãscut
Amin. nouã pe Dumnezeu cel
întrupat ºi te rogi
neîncetat pentru su-
fletele noastre.

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea fericitã
ºi prea nevinovatã ºi Maica Dumnezeului
nostru. Ceea ce eºti mai cinstitã decât heruvimii
ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare decât
serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
Nãscãtoare de Dum-
nezeu, te slãvim.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.


Şi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.

Doamne miluieºte (de 3 ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, RUGÃCIUNI LA
miluieºte-ne pe noi. Amin.

DIFERITE
TREBUINÞE

38 39
Rugãciune la Icoana Mântuitorului

Preacuratului Tãu chip ne închinãm, Bunule, cerând iertare greºelilor noastre, Hristoase
Dumnezeule, cã de bunã voie ai primit a Te sui cu trupul pe Cruce ca sã scapi din robia vrãjmaºului pe
cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulþumitã strigãm Þie: Pe toate le-ai umplut de bucurie,
Mântuitorul nostru, Cel ce ai
venit sã mântuieºti lumea.

Rugãciune la
Icoana Maicii Domnului

Ceea ce eºti izvorul milei, învredniceºte-ne pe noi milostivirii tale, Nãscãtoare de Dumnezeu. Cautã spre
poporul cel pãcãtos. Aratã-þi puterea, ca întot-deauna. Cãci nãdãjduind întru tine îþi strigãm, precum
oarecând þi-a strigat Gavriil, mai-marele voievod al
celor fãrã de trup: Bucurã-te!

Rugãciunile de la vremea mesei

Înaintea gustãrii de dimineaþã

Tatãl nostru, Care eºti în ceruri, sfinþeascã-Se nu-mele Tãu, vie împãrãþia Ta, facã-se voia Ta
precum în cer aºa ºi pe pãmânt. Pâinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi. ªi ne iartã
nouã greºalele noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi nu ne
duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu.

Dupã gustarea de dimineaþã

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim pe tine, Nãscã-toare de Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea
nevinovatã ºi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cinstitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
de asemãnare decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu
ade-
vãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te slãvim.

40 41
veselie în inimile noastre, din rodul
grâului, al vinului ºi al untdelemnului, ce
s-au înmulþit. Cu pace ne vom culca ºi
Înaintea mesei de prânz vom adormi, cãci Tu, Doamne,
îndeosebi,
Tatãl nostru ... întru nãdejde ne-ai aºezat.

Dupã masa de prânz Cuvine-se cu adevãrat ...

Rugãciune la începerea lucrului

Mulþumim Þie, Hristoase


Dumnezeul nostru, cã ne-ai sãturat pe
noi de bunãtãþile Tale cele pãmânteºti.
Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule,
Unule-Nãscut al Tatãlui celui fãrã de
împãrãþie; ci precum în mijlocul început, Tu eºti cel ce prin gura
ucenicilor Tãi ai venit, Mântuitorule, proorocului Tãu David ai zis: „Ieºi-va
pace dându-le lor, aºa vino ºi la omul la
noi ºi ne mântuieºte.
42
Cuvine-se cu adevãrat ...

Înainte de cinã

Mânca-vor sãracii ºi se vor sãtura ºi


vor lãuda pe Domnul, iar cei ce-L
cautã pe Dânsul, vii vor fi
inimile lor în veacul veacului.

Dupã cinã

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru


fãpturile Tale ºi întru lucrul mâinilor Tale
ne-am bucurat. Însem-natu-s-a peste noi
lumina feþei Tale, Doamne. Dat-ai
lucrul sãu ºi la lucrarea sa pânã seara.“
Tu ai zis ºi prin gura fericitului Pavel
Apostolul: „Cel ce nu vrea sã lu-creze, Strãluceºte în inimile noastre, Iubitorule
nici sã nu mãnânce.“ ªi iarãºi Tu ai zis cu de oameni, Stãpâne, lumina cea curatã
preacurata gura Ta: „Fãrã de Mine nu a cunoaºterii dum-nezeirii Tale ºi
puteþi face nimic.“ Doamne, Doamne, deschide ochii gândului nostru spre
ascult din tot sufletul ºi din toatã inima înþelegerea evanghelicelor Tale
dumnezeieºtile Tale cuvinte ºi cu umil- propovãduiri. Pune în noi ºi frica
inþã alerg la bunãtatea Ta: Ajutã-mi mie, fericitelor Tale porunci, ca toate poftele
pãcãtosului, cu darul Tãu, sã sãvârºesc trupului cãlcând, vieþuire duhovniceascã
lucrul ce încep acum, în nu-mele Tatãlui sã petrecem, cugetând ºi fãcând toate
ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin. cele ce sunt spre bunã-plãcerea Ta. Cã
Tu eºti luminarea sufletelor ºi a trupurilor
noastre, Hristoase Dumnezeule ºi Þie
slavã înãlþãm, împreunã ºi celui fãrã de
Rugãciune dupã sãvârºirea început al Tãu Pãrinte ºi Preasfântului ºi
lucrului bunului ºi de viaþã fãcãtoru-lui Tãu Duh,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce eºti Rugãciune pentru cãlãtorie


plinirea tuturor bunãtãþilor, Þie îþi
mulþumesc pentru ajutorul ºi sporul ce mi-
ai dat la lucrul meu acesta, pe care cu
harul Tãu l-am fãcut astãzi. ªi acum mã rog
Þie, Doamne, fã ca lucrarea mea sã-mi fie Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
de folos. Umple de bucurie ºi veselie nostru, Cel ce eºti Calea, Adevãrul ºi
sufletul meu ºi mã miluieºte ca Viaþa, ºi ai cãlãtorit
un mult-milostiv ºi de oameni
iubitor. Amin. 43

Rugãciune pentru citirea cu folos a


Sfintei Scripturi
Fiului ºi al Sfântului Duh. Amin.
împreunã cu robul Tău Iosif, precum ºi
cu cei doi ucenici care au mers la Rugãciune pentru mântuire
Emaus, Însuþi, Stãpâne, cãlã-toreºte ºi
cu mine robul Tãu, binecuvântându-mi
calea. Trimite-mi ºi mie înger pãzitor ca
lui Tobie, ca sã- mi fie povãþuitor ºi Dumnezeul meu, cred întru Tine ºi mã
pãzitor ºi sã mã fereascã nevãtãmat de rog Þie, în-tãreºte-mi credinþa! Mã
toata reaua întâmplare. ªi astfel, cu pocãiesc, fã-mi cãinþa sã prisoseascã!
pace, sãnãtate ºi bunã sporire sã mã Te slãvesc ca pe întâiul meu început, Te
întorc întru ale mele ºi toatã viaþa mea doresc ca pe cea mai înaltã dorinþã a
sã preaslãvesc preacinstitul ºi de mare mea, Îþi mulţumesc ca Binefãcãtorului
cuviinþã numele Tãu, al Tatãlui ºi al meu cel veºnic. Te chem ca pe puternicul
meu ajutor. Dumnezeul meu, binevoieºte creºtineascã; invidia, prin dragoste ºi
ºi povãþuieºte-mã cu înþelepciunea Ta, bucurie pentru binele aproapelui;
cãlãuzeºte-mã cu dreptatea Ta, apãrã- desfrânarea, prin înfrânare ºi curãþie;
mã cu puterea Ta. Îþi închin, o, lãcomia, prin cumpãtare; mânia, prin
Dumnezeule, gândurile, faptele ºi rãb-dare; lenea, prin bãrbãþie
suferinþele mele, ca în viitor sã mã creºtineascã. Asemenea sã biruiesc ºi
gândesc la Tine, sã grãiesc de Tine, sã toate celelalte pãcate ºi patimi care
lucrez dupã voia Ta, sã sufãr pentru izvorãsc din acestea. ªi-mi dã virtuþile
Tine. Doamne, eu voiesc ceea ce voieºti creºtineºti: credinþa, nãdejdea ºi
Tu, pentru cã Tu voieºti sã mã supun voii dragostea.
Tale ºi fãgãdu-iesc sã fac ceea ce voieºti
Tu. Te rog cu umilinþã: Lu-mineazã-mi
mintea, întãreºte-mi voinţa, curãþeºte-mi
Dumnezeul meu, fã-mã înþelept întru
lucrurile mele, curajos în primejdii,
trupul ºi-mi sfinþeºte sufletul! rãbdãtor în nenorociri ºi smerit în
Dumnezeule preabun, ajutã-mã sã mã propãºire. Nu mã lãsa sã uit vreodatã a fi
curãþesc de greºalele trecute, sã biruiesc cu luare aminte la rugãciune ºi în
ispitele viitoare ºi sã lu-crez cuvenitele bisericã, cumpãtat la masã, grabnic la
virtuþi. Umple inima mea de dragoste împlinirea datoriilor ºi statornic în
pentru bunãtatea Ta, de urã pentru hotãrâri. Doamne, insuflã-mi grija sã am
greºelile mele, de râvnã pentru binele totdeauna conºtiinþã dreaptã, înfãþiºare
aproapelui ºi de defãimare pentru
cuviincioasã, vorbire folositoare ºi
deºertãciunile lumii. Fã-mã sã fiu supus
purtare în bunã rânduialã. Dã-mi harul
mai-marilor mei ºi cu dragoste cãtre cei
mai mici, credincios prietenilor ºi iertãtor Tãu, ca sã mã deprind a-mi stãpâni
vrãjmaºilor mei. Vino, Atotpu-ternice, întru totdeauna pati - mile, a mã învrednici de
ajutorul meu, ca sã biruiesc cele ºapte darurile Tale, a pãzi legea Ta ºi a dobândi
pãcate de cãpetenie, care sunt pricina mântuirea. Dumnezeul meu, fã sã
tuturor pã-catelor. Sã biruiesc adicã cunosc cât de mici sunt bunãtãþile
mândria, prin smerenie pãmânteºti, cât de mari sunt cele cereºti
şi cât de nemãrginitã este veºnicia.
Ajutã-mi sã fiu întotdeauna gata de
44 moarte ºi sã nu mã cutremur de judecata
Ta, sã scap de chi-nurile cele veºnice ºi
sã dobândesc raiul prin Iisus Hristos,
Domnul nostru. Amin.

Rugãciune de lãsare în voia lui


Dumnezeu (a stareþilor de la Optina)

Doamne, dã-mi sã întâmpin cu liniºte


sufleteascã tot ce-mi aduce ziua care
începe. Dã-mi sã mã predau cu totul voii
Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile
povãþuieºte-mã în toate ºi ajută-mã.
Chiar dacã aº primi necazuri ºi nenorociri În toate întâmplãrile neprevãzute, fã ca
în timpul zilei, învaþã-mã sã le primesc sã nu uit cã totul este trimis de sus de
cu sufletul liniºtit ºi cu cãtre Tine. Învaþã-mã sã mã port drept ºi
cu
credinþã tare cã în toate este voia Ta
cea sfântã. 45

În toate cuvintele ºi faptele mele,


cãlãuzeºte-mi gândurile ºi simþãmintele.
Preabunul Dumnezeu
înţelepciune cu toþi fraþii mei, sã
nu tulbur ºi sã nu supãr pe nimeni. Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeulnostru, Dum-nezeu milostiv ºi
îndurãtor, a Cãrui dragoste pentru oameni
Doamne, dã-mi putere sã duc greutatea nu are margini, mã închin slavei Tale cu
zilei care începe ºi toate întâmplãrile din teamã ºi cuvioºie şi Îţi mulþumesc pentru
cursul zilei. Cãlãuzeºte-mi voinþa ºi tot ce mi-ai dat mie, robului Tãu. Slavã Þie,
învaþã-mã sã mã rog, sã cred, sã Doamne, Te laud ºi Îþi
nãdãjduiesc, sã rabd, sã iubesc ºi sã iert.
Amin. cânt, Stãpâne ºi Binefãcãtorule!

Din nou îngenunchez în faþa Ta ca sã-Þi


Rugãciune în vreme de necaz ºi
mulþumesc pentru mila ºi bunãtatea Ta,
nefericire ºi mã rog ca ºi de acum înainte sã faci
minuni cu mine pentru ca dragostea mea
pentru Tine ºi pentru semenii mei sã
Doamne, viforul necazurilor se ridicã creascã. Scapã-mã de toate relele ºi de
asupra mea ºi întristãrile chinuitoare mã toate nevoile, dã-mi liniºte ºi pace în
îngrozesc, dar întru Tine este toatã toate zilele mele, ca sã-Þi pot mulþumi
nãdejdea mea. Tu cunoºti toată pricina rãu- Þie, Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh,
lui ce mã bântuie. La Tine ºi perii capului acum ºi în vecii vecilor. Amin.
meu sunt numãraþi. La Tine, deci, scap ºi
pe Tine Te rog sã de-pãrtezi de la mine
orice rãu pierzãtor de suflet ºi de trup ºi sã- 46
mi ajuþi sã biruiesc toate ispitele care mã
în-
vãluie.
Rugãciune pentru dobândirea
Cã Tu eºti întãrirea, scãparea ºi smereniei (a Sfântului Siluan ºi a
izbãvitorul meu, Dumnezeule, ºi stareþului Sofronie)
Þie slavã înalþ, Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfân-tului Duh. Amin.

Rugãciune de mulþumire cãtre


Doamne, dã-mi putere sã mã smeresc
înaintea mãreþiei Tale! Dumnezeule nu Þi-ai deschis gura, cãci pe Cruce fiind
Sfânt ºi Mare, Tu În-suþi învaþã-mã rãstignit între cei doi tâlhari ºi batjocoririle
smerenia Ta; ascultã-mi rugãciunea ºi de la cei potrivnici primind, spre cer Þi-ai
miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul. ridicat ochii ºi cu bunãtate Te-ai rugat:
„Pãrinte! Iartã-le lor, cã nu ºtiu ce fac”. Tu,
Amin. Doamne, ne-ai în-vãþat sã nu stãm
împotriva celui rãu ºi ai zis: „De te va lovi
Rugãciune pentru dobândirea dragostei cineva peste obrazul cel drept, întoarce-i ºi
(a Sfântului Luca al Crimeii) pe cel stâng”. Asemenea, Tu ne-ai
poruncit, zicând: „Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri,
binecuvântaþi pe cei ce vã blestemã,
Doamne, dã-mi sfânta dragoste, faceþi bine celor ce vã urãsc ºi rugaþi-vã
învaþã-mã sã iubesc pe toþi oamenii: ºi pentru cei ce vã vatãmã ºi vã prigonesc, ca
pe cei de aproape ºi pe cei de departe, ºi sã fiþi fii ai Pãrintelui vostru Celui din
pe cei credincioºi ºi pe cei necredincioºi, ceruri, cãci El rãsare soarele Sãu peste cei
precum Tu, Doamne, ne iubeºti pe noi buni ºi peste cei rãi ºi plouã peste
pe toþi,
pãcãtoºii ºi ticãloºii. Amin. cei drepþi ºi peste cei nedrepþi”.
Rugãciune pentru duºmani Tu Însuþi, Preabunule Împãrate, cautã
spre mine nevrednicul robul Tãu, ºi dã-mi
tãrie ca sã nu mã mânii împotriva
vrãjmaºului meu ºi sã nu-i întorc lui
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, Cel Unul Nãscut din Tatãl mai
înainte de veci, Care de bunã voie ai primit 47
moartea pe Cruce pentru mân-tuirea
neamului omenesc ºi ca un mieluºel fãrã
de glas împotriva celui ce-l înjunghie, aºa
pe Tine ºi poruncile Tale, curãþeºte-le inima
loviturile cu rãzbunare, cãci „numai al Meu ca sã-ºi vadã greºalele ºi sã se cãiascã de
este a rãzbuna”, grãieºte Domnul, iar nouã, nedreptãþile lor! Nu-i lãsa pe ei, Doamne,
fãpturilor celor dupã chipul ºi asemãnarea în rãtãcire ºi în pãcat! Trimite-le lor
Ta, ne-ai poruncit Tu Însuþi „ca sã nu binecuvântarea Ta ca sã se întoarcã ºi sã
apunã soarele peste mânia voastrã”, ºi se mântuiascã ºi sã fie vii întru Împãrãþia
daruri la sfintele Tale altare sã nu aducem Ta! Iar mie, Stãpâne, dãruieºte-mi duhul
pânã nu ne vom fi împãcat mai întâi cu cei curãþiei, al gândului smerit, al rãb-dãrii ºi al
în neînþelegeri cu noi. dragostei, ca în pace ºi în bucurie sã
grãiesc cãtre Tine unele ca acestea: „Iartã-
ne nouã greºalele noastre, precum ºi noi
Tu, deci, Care în luminoasa ºi sfânta iertãm greºiþilor noºtri”. Amin.
rugãciune Tatãl nostru, ne înveþi sã ne
rugãm zicând: „ºi ne iartã nouã greºalele
noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor Rugãciunea soþilor unul pentru
noºtri”, ajutã-mi, Doamne, ca, potrivit altul
cuvintelor Tale, sã rãsplãtesc cu bine celor
ce mã urãsc, celor ce mã vatãmã ºi celor
ce mã prigonesc. Dã-le, Doamne, pacea
Ta, lumineazã-le mintea ca sã Te cunoascã Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce ne-ai învãþat ca întotdeauna
sã ne rugãm unul pentru altul, cã aºa vom Apãrã-i pe ei de toate cursele vrãjmaºilor
împlini legea Ta ºi ne vom arãta vrednici de vãzuþi ºi nevãzuþi. Porunceºte îngerilor Tãi
mila Ta, cautã cu îndurare ºi pãzeºte de ca întotdeauna sã le fie cãlãuze ºi
vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi pe soþul meu povãþuitori spre toate faptele cele bune, ca
(soþia mea), pe care mi l-ai dãruit (mi-ai de-a pururea sã Te poatã lãuda ºi
dãruit-o) a petrece împreunã pânã la preamãri în veci. Amin.
moarte. Dãruieºte-i sãnãtate ºi deplinã
înþelepciune, ca sã-ºi poatã îndeplini
datoriile dupã voia ºi poruncile Tale. Rugãciunea copiilor pentru
Fereºte-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în pãrinþi
stare sã le poarte. Întãreºte-l (o) în dreapta
credinþã, în dragoste desãvârºitã, ca sã
lucrãm împreunã faptele bune ºi sã ne
întocmim viaþa dupã sfintele Tale Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care
aºezãminte ºi porunci, cã a Ta este împuterniceºti florile ºi verdeaþa de pe
stãpânirea ºi puterea în veci. Amin. tot pãmântul cu cãldura soarelui Tãu, ºi
sufletul omenesc cu cãldura iubirii Tale;
48 Tu, Cel ce pe toate le-ai zidit de
bunãvoia Ta în cer ºi pe pãmânt ºi pe
toate le pãstrezi prin dragoste ºi milã,
revarsã, Mult-îndurate Doamne, peste
sufletul meu cel slab ºi umilit care se
Rugãciunea pãrinþilor pentru închinã Þie, bunãtatea ºi darul Tãu, ºi
copii iubire ºi milã peste pãrinþii mei, peste
mai-marii mei ºi peste toþi aceia care se
ostenesc pen-tru mine ºi care m-au
ajutat vreodatã cu sfatul ºi bunã-tatea lor.
Fã din sufletul meu un soare cãlduros ºi
Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu pentru sufletul lor, ca fiecare din ei sã
înþelepciunea Ta ai zidit pe om din þãrânã simtã cu în-destulare mângâierile ºi
ºi ai suflat în faþa lui su-flare de viaþã, ºi ajutorul cel venit de la Tine ºi revãrsat
binecuvântându-l, ai zis: „Creºteþi ºi vã asupra lor prin rugãciunile ºi prin
înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul”. Iar în Cana dragostea mea fiascã. Îþi vorbeºte,
Galileei, prin Unul-Nãscut Fiul Tãu, ai Pãrinte, inima de fiu (fiicã), ºi ºtiu cã Tu
binecuvântat nunta ºi, deci, naºterea de fii, cunoºti lãuntrul nostru ºi cã nu Te vei în-
cu multã umilinþã rog marea Ta bunãtate: toarce de la inima mea, atât de dãruitã
Ajutã-ne cu darul Tãu, totdeauna a ne tuturor acelora
împlini datoriile noastre de pãrinþi, în
creºterea bunã a copiilor noºtri. Doamne,
pentru care mă rog.
Dumnezeul milelor, milostiveºte-Te spre noi
ºi casa noastrã şi neîncetat sã reverºi harul 49
Tãu ºi sã te milostiveºti asupra copiilor
noştri, pe care ai binevoit sã ni-i dãruieºti.

niciodatã, nici în supãrãri, nici în necazuri ºi nici în


Dãruieºte-mi, Doamne, înþelepciune, ca sã nu uit bucurie, învãþãtura Ta, cum cã „binecuvântãrile
pãrinþilor întãresc casele fiilor”, ºi iarãºi: „Cununã „ce este mai bun ºi mai frumos, decât a vieþui fraþii

părinţilor sunt fiii lor ºi lauda fiilor sunt pãrinþii împreunã”. Aºa, Doamne, ascultã rugãciunea noastrã ºi
milostiv fii nouã, cã bun ºi iubitor de oameni eºti ºi Þie slavã
lor”. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, Slãvite
Îþi înãlþãm, Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, acum ºi pu-
Împãrate ºi Bunule Pãrinte: Întãreºte-mã sã cresc
rurea ºi în vecii vecilor. Amin.
înaintea feþei lor cu temerea de Tine ºi cu ruºine de
oameni, pentru ca prin curãþirea de orice rãu, prin Rugãciune la ziua numelui sau a
naşterii
împlinirea oricãrui bine, prin fuga de orice pãcat ºi
prin setea de orice vir-tute, viaþa mea sã fie spre Dumnezeule Preasfinte, cum voi putea a-Ţi mulţumi cu
mântuirea mea ºi a lor. Cã Tu eºti Doamne Cel ce vrednicie pentru viaţa ce mi-ai dat? Tu m-ai

odinioarã ai zis: „Lãsaþi copiii sã vinã la Mine, cã a


50
unora ca acestora este Împãrãþia cerurilor”, ºi Cel
ce Þi-ai pus dumnezeieºtile Tale mâini peste
capetele lor ºi i-ai binecuvântat. Însuþi Tu,
Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tãu cel
preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tãu,
ºi ajutã-mi sã fac bucurie pãrinþilor mei ºi sã
umblu întru cãrãrile Tale cele sfinte, sãvârºind
numai ce este bun ºi plãcut Þie, cã binecuvântat
eºti în vecii vecilor. Amin.

Rugãciune pentru fraþi ºi surori

Doamne, Þie mã rog, þine pe fraþii mei (fratele meu) ºi


surorile mele (sora mea) dându-le lor sãnãtate, viaþã lungã
ºi harul Tãu, ca sã umble în cãile Tale ºi sã facã cele ce sunt
dupã voia Ta cea sfântã. Dã-ne, Doamne, de acum pânã la
capãtul vieþii, sã ne iubim ºi sã ne cinstim unii pe alþii, cãci
scos din întunericul nefiinţei şi viaţa mea este un dar
al bunătăţii Tale. Tu, Care m-ai păzit până acum, Dumnezeule Preaîndurate, Cel ce pe Manase prin
rugăciune l-ai slobozit din legături şi din amare în-chisori,
spri-jineşte-mă în necazuri şi întâmpină trebuinţele
pe robii Tăi (N) care se roagă acum prin noi, din
mele. Tu eşti Cel ce priveghezi asupra mea, îndreptezi
închisoare slobozeşte-i şi din tot răul şi primejdia izbăveşte-
paşii mei în calea binelui şi mă aperi de ispite. Când
i, ca un iubitor de oameni. Ca un izvor al îndurării şi noian
mă rătăcesc, Tu mă întorci la calea poruncilor Tale;
al bunătăţii, Hristoase Dumnezeule, nu trece cu vederea pe
când mă poticnesc, Tu mă sprijineşti; când cad, Tu cei ce sunt în supărări şi în nevoi şi care cu credinţă Te
mă ridici şi când păcătuiesc, Tu mă întorci şi-mi cheamă pe Tine, ci ca un îndurat, miluieşte-i şi din
deschizi părin-teştile Tale braţe. O, cât de multe sunt închisoare degrabă slobo-
datoriile mele către Tine, pentru că mi-ai dat viaţă şi zeşte-i.

mi-ai dat în toate zilele semne despre părinteasca Ta


Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce
bunătate şi îngrijire. Plin de vie recunoştinţă, Ţie îţi
ai slobozit pe iubitul Tău Apostol Petru din legături şi
închin toate zilele vieţii mele şi mai ales această zi de
din temniţă, fără nici o vătămare, cu umilinţă ne
sărbătoare pentru mine, şi mă rog cu umilinţă ca
rugăm Ţie: Primeşte cu milostivire şi rugăciunea
bunătatea Ta să nu mă părăsească în tot timpul vieţii
aceasta pentru iertarea păcatelor robilor Tăi (N), ce
mele şi înţelep-ciunea Ta să mă povăţuiască
sunt închişi în temniţă şi cu rugăciunile aceluia, ca un
totdeauna în calea binelui şi fericirii; pentru
iubitor de oameni, cu dreapta Ta cea întru tot puter-
rugăciunile şi mijlocirile Sfântului
nică, din tot răul şi primejdia izbăveşte-i şi-i slobo-
(N) şi ale Preacuratei Maicii Tale. Amin. zeşte, că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi

Rugãciune pentru cei din 51


închisori

Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, în


vecii vecilor. Amin.
Doamne, Dumnezeul nostru, Ţie ne rugăm, ca
această sămânţă care din preacuratele Tale mâini este

Rugãciunea semănătorului pusă înaintea ochilor Tăi pentru semănat, să fie Ţie
bineplăcută, pentru că nu am îndrăzni a închide aceasta
în sânurile cele necuvântătoare ale pământu-lui, de nu
52
am socoti porunca slavei Tale, care porun-ceşte să
crească şi să rodească pământul şi să dea semănătorului
pâine spre hrană. Şi acum ne rugăm, Doamne
Dumnezeul nostru, auzi-ne pe noi care ne rugăm Ţie şi Rugãciunea văduvei
deschide nouă vistieriile Tale cele mari, bune şi cereşti, şi
revarsă binecuvântarea Ta, ca să ne facem vrednici de
făgăduinţele Tale cele neminci-noase. Opreşte de la noi Doamne, Dumnezeul meu, plăcut-a voii Tale celei
toate cele ce strică rodul pământului nostru şi toată
nepătrunse de mintea omenească, ca să iei la Tine pe
pedeapsa cea pe dreptate adusă asupra noastră, pentru
soţul meu. Grea este crucea ce mi-ai dat s-o port. La cine,
păcatele noastre, şi trimite îndurările Tale spre tot
însă, voi căuta scăparea mea decât la Tine, Cel ce eşti
poporul Tău, cu harul şi cu iubirea de oameni ale
apărătorul şi sprijinitorul cel atotputernic al văduvelor şi
Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care împreună eşti
Părintele Cel atotbun al orfanilor? Ajută-mi ca unei
binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă
neputincioase, hrăneşte-mă ca pe o sărmană, şi mă
făcătorul Tău Duh, acum şi pururea
întăreşte a face în toate voia Ta cea atotsfântă. În Tine,
şi în vecii vecilor. Amin.
Preabunule Stăpâne, pun toată în-crederea mea; ascultă
umilita mea rugăciune şi-mi ajută a spori în tot lucrul
Rugãciune la seceriş
bun, folositor şi bineplăcut Ţie. Ajută-mi, Doamne
Dumnezeule, a face întru toate voia Ta, pentru Unul-
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pentru mila Ta
Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos cu Care
cea mare ne-ai învrednicit să ajungem la timpul acesta şi
împreună bine eşti cu-vântat, cu Preasfântul, bunul şi de
ai binecuvântat cununa anului, dând roade din belşug.
viaţă făcătorul Tău
Cel ce pentru marea Ta bunătate ai lăsat pământul să ne
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
fie nouă spre hrană; Doamne prealău-date, dă spre
mântuire şi sufletelor noastre paşnică jertfire a primelor Rugãciunea părintelui la moartea fiului sau a fiicei
roduri şi folosire a secerişului şi învredniceşte-ne de
bogăţia tuturor bunătăţilor. Că Tu eşti Dătătorul de bine
şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui
şi Fiului şi Sfântului
Stăpâne, Doamne, Dumnezeul meu cel milostiv şi
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. preabun, Cel ce ai auzit oarecând glasul de durere al
robului Tău Iacob, care jelind pe fiul său Iosif, zicea: lui Iair, pe fiul văduvei din Nain, şi cu aceeaşi milă şi
„Plângând mă voi coborî în locuinţa morţilor la fiul îndurare a tămăduit pe fiica femeii cananeience.
meu”. Tu Însuţi, Îndurate Doamne, Cel ce ai dat Însuţi, Preabunule şi Milostive, Stăpâne Doamne,
mângâiere lui David, împăratul şi proorocul, care caută din cer şi vezi durerea inimii unui părinte, care
odinioară se tânguia zicând: „O, fiul meu Abesalom, îşi vede astăzi răpită o mare nădejde a vieţii sale; căci
Abesalom, fiul meu! Mai bine muream eu în locul
53
tău! Abesalom, Abesalom, fiul meu!”. Iar dumneze-
iescul Tău Fiu şi Mântuitorul nostru, din mare
milostivire pentru durerea de părinte, a înviat pe fiica
clipă milostivirea şi îndurarea Ta, Doamne!
şi prin viaţa cea dreaptă şi bună a fiului meu (a
fiicei mele) nădăjduiam eu să preaslăvesc după Dă-i, Doamne, sufletului său (ei) odihnă şi iertare de
cuviinţă, puterea, înţelepciunea, bunătatea şi sfânt toate greşelile ce a săvârşit, cu lucrul, cu cuvântul sau
numele Tău. Dar în faţa tainelor nepătrunse pe cu gândul şi îl (o) aşează pe el (ea), în locul de fericire

care numai Tu singur le cunoşti, gândul meu se veşnică, dimpreună cu sfinţii Tăi îngeri, pentru că

îndreaptă la rugăciunea cea fierbinte pe care, acolo la vremea cea hotărâtă de Tine, să-l (o) pot găsi

înaintea sfintelor Sale patimi, Ţi-a înălţat-o în şi împreună să cântăm slava Ta cea necuprinsă. Că Tu
eşti Dumnezeul milei şi al îndurărilor şi al iu-birii de
grădina Ghetsimani iu-bitul Tău Fiu, Domnul
oameni şi Ţie slavă şi mulţumită şi închină-ciune
nostru Iisus Hristos, zicând: „Părinte, de este cu
înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
putinţă, treacă de la Mine acest pahar!”. Şi, ca şi El,
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
plecându-mi capul strig astăzi către Tine:
„Doamne, fie voia Ta!”. Asemenea, ca şi oarecând Rugãciunea copiilor la moartea unuia dintre părinţi
dreptul Iov la vestea morţii fiilor şi a fiicelor sale, cu
umilinţă grăiesc şi mărturisesc: „Domnul a dat, Doamne, Doamne, cel ce ai ascultat tânguirea lui Iosif,
care la moartea lui Iacov a căzut în faţa tatălui său şi a
Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvân-
plâns şi l-a sărutat; asemenea şi Fiul Tău, Domnul nostru
tat!”. Zdrobit de durere, dar cu neclintită credinţă
Iisus Hristos, a cunoscut dragostea de mamă, căci pe cruce
în Tine şi în tainele cele nepătrunse, cer în această
şi în grele chinuri fiind, a văzut pe Maica Sa şi pe ucenicul
pe care îl iubea stând alături, şi a zis Maicii Sale: „Femeie, ceruri şi vezi jalea şi durerea ce mi-au cuprins astăzi
iată fiul tău!”, iar după aceea a zis şi ucenicului: „Iată inima şi sufletul. Îndură-Te de mine, robul Tău şi
mama ta!” Însuţi, Stăpâne întru tot bun, caută din
primeşte rugăciunea ce-Ţi înalţă fiul care şi-a pierdut

54 pe tatăl său preaiubit (pe mama sa preaiubită) şi


iartă-i lui (ei), şi dezleagă -i toate greşelile cele de voie
sau fără de voie, cele cu lucrul sau cu cuvântul şi toate
câte ca un om, în această viaţă a săvârşit. As-cultă,
Milostive Stăpâne, glasul îndurerat al fiului, pe care
tatăl său (mama sa) l-a povăţuit şi l-a deprins ca, în
restrişte şi în necazuri, către Tine cu credinţă tare să-
şi ridice ochii şi să-şi deschidă gura. Milostiveşte-Te,
Doamne şi dă sufletului tatălui meu (mamei mele)
odihna cea bună şi fă-l pe el (fă-o pe ea) părtaş
(părtaşă) bunătăţilor celor veşnice, aşezându-l (o) cu
drepţii în curţile Tale, că binecu-vântat şi preaslăvit
eşti în vecii vecilor. Amin.

Rugãciune la moartea unuia dintre soţi

Stăpâne, Doamne, cel preacurat şi ziditor a toată


făptura, Care pentru iubirea Ta de oameni ai pre-
făcut coasta strămoşului Adam întru femeie şi l-ai
binecuvântat şi ai zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
stăpâniţi pământul!”, şi pe amândoi i-ai arătat un
trup, iar cei pe care i-a însoţit Dumnezeu, omul să nu-
i despartă; caută din cer, Preabunule Părinte, şi vezi
jalea şi durerea ce au năpădit inima şi sufletul meu ce mângâietor şi ascultă-mi glasul ce-l înalţ cu credinţă
se vede astăzi despărţit de fiinţa pe care Tu, Doamne, către Tine, rugându-Te să-i ierţi, Preabunule Îm-
mi-ai dat-o să-mi fie soţ (soţie) şi sprijin în această părate, greşelile, oricâte va fi săvârşit în această viaţă,
viaţă. Îndură-Te de mine, Mult-milostive Doamne, în soţul meu (soţia mea): ori cu lucrul, ori cu cu-vântul,
acest ceas greu pentru sufletul meu! Tu, Doamne ori cu gândul, cu ştiinţă sau fără de ştiinţă.
Iisuse Hristoase, Mângâietorul celor întris-taţi, Care
55
ai fost vestit de proorocul Isaia, că vei veni să
tămăduieşti pe cei cu inima zdrobită, fii mie
aceleaşi gânduri şi simţiri, Însuţi Tu, Prea-bunule
Aşa, Doamne, primeşte sufletul robului Tău (roabei Doamne, caută cu îndurare spre durerea grea care îmi
Tale) în locaşul sfinţilor Tăi, întru Împărăţia Ta cea frământă astăzi fiinţa, ca şi oarecând durerea care a lovit
veşnică, spre care se nevoieşte sufletul meu şi întru pe proorocul şi împăratul David, care, la ştirea morţii

care nădăjduieşte a se învrednici la vremea când vei prietenului său Ionatan, astfel jelea: „Munţilor Ghelboa,

chema şi duhul meu la Tine, pentru ca acolo nici rouă, nici ploaie să nu cadă peste voi! Cum au căzut
vitejii în mijlocul luptei?! Cum a murit Ionatan pe
sufletele noastre întâlnindu-se şi împreună
dealurile tale? Mă doare de tine, frate Ionatane! Tu erai
aflându-se, să laude şi să preamărească întru tot
plăcerea mea, dragostea
sfânt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al
ta către mine era uimitoare!”
Sfântului Duh, acum şi pu-rurea şi în vecii vecilor. Ascultă, Doamne, rugăciunea pe care eu, smeritul, Ţi-
Amin. o înalţ din inimă curată dar frântă de durere, pre-
cum ai ascultat rugăciunea Fiului Tău şi Mântuitoru-
Rugãciune la moartea unui
prieten lui nostru, Care venind în Betania şi aflând mort pe
prietenul Său Lazăr, S-a întristat cu duhul şi-l
plângea în faţa iudeilor, care văzându-l au grăit: „Iată
Doamne, Doamne, Creatorule şi Ziditorule a toate, cât îl iubea de mult!” Dă, Doamne, sufletului robului
Cel ce ai pus în sufletul omenesc puterea dragostei ce Tău
leagă inimile apropiate şi ne-ai dat nouă, ca pe o sete,
trebuinţa de a ne căuta prieteni, spre a ne îm-părtăşi (N), iertare păcatelor câte ca un om, cu ştiinţă sau
fără ştiinţă a săvârşit în această viaţă şi-l aşează pe
el în cortul drepţilor şi sfinţilor care din veac au cele de folos lui. Dã-i minte luminatã ºi pri-cepere
plăcut Ţie; că Dumnezeul milei şi al îndurărilor eşti sfântã care se pogoarã de la Tine, Împãratul lu-
şi binecu-vântat eşti în vecii vecilor. Amin. minii. Bine sporeºte întru el, Doamne, ºi dãruieºte-l
sãnãtos, îndelungat în zile, drept învãþând
56
cuvântul adevãrului Tãu. Amin.

Împãrate ceresc, Mângâietorule, deschide stavi-lele


Rugãciune pentru duhovnic
cerului ºi plouã peste duhovnicul meu (N) belºug
de har ºi bogatã milã. Pogoarã-Te asupra lui, odih-
neºte în el pururea ºi revarsã peste el mulþimea în-
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care pe
desfrânata ºi pe tâlharul i-ai primit, primeºte ºi rugãciunea durãrilor Tale. Amin.
mea pentru robul tãu, duhovnicul meu
Maica Domnului, acoperã cu atotputernicul tãu
(N), ales de Tine sã poarte povara pãcatelor mele Acoperãmânt pe robul tãu, duhovnicul meu (N),
în faþa Ta, aºa cum Tu porþi povara lumii întregi ºi roagã-te Bunului Dumnezeu sã-l miluiascã ºi sã-l
în faþa Tatãlui ceresc. Iartã-i toate greºelile lui mântuiascã pentru rugãciunile tale. Izbãveºte-l de
pentru dragostea ºi jertfa lui stãruitoare, ca sã pun toatã ispita trupeascã ºi sufleteascã, curãþeºte-l,
început bun de pocãinþã ºi eu, oaia cea rãtãcitã. tãmãduieºte-l, întãreºte-l ºi sãnãtate deplinã dãru-
Cerceteazã-l degrabã ºi vezi nevoile lui. Vindecã-l ieºte-i. Amin.
de toatã boala ºi întinãciunea trupeascã ºi
sufleteascã ºi de slãbiciunea ºi neputinþa firii celei Sfinþilor ierarhi Vasile cel Mare ºi Ioan Postitorul,
cãzute. Izbãveºte-l de toþi vrãjmaºii vãzuþi ºi rugaþi-vã Bunului Dumnezeu sã miluiascã ºi sã
nevãzuþi, de tot rãul ºi ispitele care i-au venit mân-tuiascã pe duhovnicul meu (N), pentru
pentru pãcatele mele. Sporeºte-i înþelepciu-nea, rugãciunile voastre. Amin.
îndelunga rãbdare, liniºtea, pacea ºi mulþumirea
57
sufleteascã. Înmulþeºte-i puterea, spo-reºte-i
blândeþea ºi purtarea de grijã, ºi împlineºte toate
care provin din familii cu probleme.
Cele nouã puteri cereºti, sfinþilor
români, mucenici ºi muceniþe, Pomeneºte, Doamne, pe familiile
cuvioºi ºi cuvioase, sfinþii ai cãror care au probleme ºi pe cei
sfântã pomenire se sãvârºeºte divorþaþi.
astãzi, împreunã cu toþi sfinþii,
rugaþi-vã lui Dumnezeu sã miluiascã Pomeneºte, Doamne, pe orfanii din
ºi sã mântuiascã pe duhovnicul meu toatã lumea, pe toþi cei îndureraþi
(N) pentru rugãciunile voastre. Amin.
ºi nedreptãþiþi în aceastã viaþã, pe
vãduvi ºi pe vãduve.
Rugãciune pentru lume
Pomeneºte, Doamne, pe toþi cei
(a Cuviosului Paisie Aghioritul) întemniþaþi, pe anarhiºti, pe narcomani,
pe ucigaºi, pe fãcãtorii de rele, pe hoþi,
lumineazã-i ºi ajutã-i sã se îndrepteze.

Dumnezeul meu, sã nu-i pãrãseºti pe Pomeneºte, Doamne, pe toþi cei


robii Tãi care trãiesc departe de înstrãinaþi. Pomeneºte, Doamne, pe toþi
Bisericã; dragostea Ta sã-i cei ce cãlãtoresc pe

aducã pe toþi lângã Tine. mare, pe uscat ºi prin aer, ºi-i


pãzeºte.
Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi
care suferã de cancer. Pomeneºte, Doamne, Biserica
noastrã, pe sluji-torii sfinþiþi ai
Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi Bisericii ºi pe credincioºi.
care suferã de boli uºoare sau
grave. 58

Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi


care suferã de infirmitãþi trupeºti.

Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi


care suferã de infirmitãþi sufleteºti.

Pomeneºte, Doamne, pe
conducãtorii þãrilor ºi ajutã-i sã
conducã creºtineºte.

Pomeneºte, Doamne, pe copiii


Pomeneºte, Doamne, toate frãþiile Tale cele bogate.
monahale, pe stareþi ºi pe stareþe, pe
monahi ºi pe monahii. Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi
care suferã de tot felul de boli
Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi sufleteºti ºi trupeºti.
care sunt în vreme de rãzboi.
Pomeneºte, Doamne, ºi pe robii Tãi
Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi care ne-au cerut nouã sã ne rugãm
care sunt prigo-niþi. pentru ei. Amin.

Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi


care sunt pre-cum pãsãrile vânate.

Pomeneºte, Doamne, pe robii Tãi


care ºi-au lãsat casele ºi serviciile
lor ºi se chinuiesc.

Pomeneºte, Doamne, pe sãraci, pe


cei fãrã casã ºi pe refugiaþi.

Pomeneºte, Doamne, toate popoarele,


sã le þii în braþele Tale, sã le acoperi cu
Sfântul Tãu Acope-rãmânt, sã le pãzeºti
de orice rãu ºi de rãzboi. ªi iu-bita
noastrã þarã, zi ºi noapte sã o þii la
sânul Tãu, sã o acoperi cu Sfântul Tãu
Acoperãmânt, sã o pãzeºti de orice rãu ºi
de rãzboi.
59
Pomeneºte, Doamne, familiile
chinuite, pãrãsite, nedreptãþite,
încercate ºi dãruieºte-le lor milele
ACATISTE ªI PARACLISE

60 61
ACATISTUL DOMNULUI

NOSTRU IISUS HRISTOS

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag. 11-12),
troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37), apoi rugăciunea aceasta:

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile mele şi neputinţa firii noastre
omeneşti şi tăria piz-maşului nostru, Tu însuţi mă acoperă de răutatea lui, pentru că puterea lui este tare, iar firea noastră păti-maşă şi tăria
neputincioasă. Tu, dar, o, Bunule, Cel ce ştii neputinţa noastră, Care şi porţi greutatea neputinţei noastre, păzeşte-mă de tulburarea cugetelor
şi de po-topul patimilor şi fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva, în poftele mele cele spur-cate, să pierd dulceaţa ei şi să
mă aflu fără de ruşine şi fără de frică înaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele
meu Iisuse, miluieşte-mă şi mă mântuieşte.

Condacele şi icoasele

Condacul I

Apãrãtorule cel mai mare ºi Doamne, biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbãvit de moartea cea veºnicã, cele de laudã aducem Þie noi, robii Tãi ºi
zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurãri nenumãrate, de toate nevoile ne izbãveºte pe noi, care-Þi cântãm:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-ne!

Icosul I

Fãcãtorule al îngerilor ºi Doamne al puterilor, des-chide-mi mie, nepriceputului, mintea ºi limba, spre lauda preacuratului Tãu nume, precum ai deschis

62 63

de demult, ca sã grãiesc ºi eu
auzul ºi limba celui surd ºi gângav acestea:
Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse preaputernice, izbãvirea Înþelegerea cea neînþeleasã cãutând
strãmoºilor; Iisuse preadulce, slava Filip sã o înþe-leagã, grãia: „Doamne,
patriarhilor; aratã nouã pe Tatãl.“ Iar Tu ai zis cãtre
dânsul: „Atâta vreme fiind cu Mine, au n-
ai cunoscut cã Tatãl este întru Mine ºi Eu
Iisuse preaslãvite, tãria ocârmuitorilor; întru Tatãl?“ De aceea, Þie, Celui ce eºti
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor; necuprins, cu
Iisuse preaminunate, întãrirea
mucenicilor; Iisuse prealine, bucuria
cãlugãrilor; Iisuse preamilostive, fricã Îþi grãim:
dulceaþa preoþilor; Iisuse preaîndurate,
înfrânarea pustnicilor; Iisuse preadulce, Iisuse, Dumnezeul cel mai înainte de
bucuria preacuvioºilor; veci; Iisuse, Împãratul cel
preaputernic; Iisuse, Stãpânul cel
Iisuse preacurate, mintea cea îndelung-rãbdãtor;
întreagã a celor cu-raþi cu fecioria;
64
Iisuse, Cel mai înainte de veci,
mântuirea pãcãtoºilor;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,


miluieºte-mã!

Condacul al 2-lea

Vãzând, Doamne, pe vãduva care


plângea foarte ºi, precum atunci,
milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe
care îl ducea sã-l îngroape, aºa înviazã
ºi sufle-tul meu cel omorât cu pãcate,
Iubitorule de oameni, ºi Te milostiveºte
spre mine, care-Þi cânt Þie:

Aliluia!

Icosul al 2-lea
Iisuse, Mântuitorul cel preamilostiv; îndurãri, Care ai chemat pe vameºi ºi
Iisuse, pãzitorul meu cel preabun; pe pãcãtoºi ºi pe cei necredincioºi, nu
Iisuse, curãþeºte pãcatele mele; mã trece cu vederea acum pe mine,
Iisuse, ridicã fãrãdelegile mele; Iisuse, cel asemenea lor; ci, ca niºte mir de
iartã nedreptãþile mele; mult preþ, primeºte cântarea
aceasta:

Iisuse, nãdejdea mea, nu mã lãsa pe Iisuse, puterea cea nebiruitã; Iisuse, mila
mine; Iisuse, ajutorul meu, nu mã lepãda cea fãrã de sfârºit; Iisuse, frumuseþea
pe mine; Iisuse, Ziditorul meu, nu mã cea prealuminatã; Iisuse, dragostea cea
uita pe mine; Iisuse, Pãstorul meu, nu nebiruitã; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui
mã pierde pe mine; Iisuse, Fiul lui viu;
Dumnezeu, miluieºte-mã!
Iisuse, miluieºte-mã pe mine,
Condacul al 3-lea pãcãtosul; Iisuse, auzi-mã pe mine,
cel zãmislit întru

fãrãdelegi;
I isuse, Care ai îmbrãcat cu putere
Iisuse, curãþeºte-mã pe mine, cel
de sus pe apostolii Tãi, care ºedeau nãscut în pãcate; Iisuse, învaþã-mã pe
în Ierusalim, îmbracã-mã ºi pe mine, mine, netrebnicul;
cel golit de toate faptele cele bune,
cu cãldura Duhului Tãu celui Sfânt, Iisuse, lumineazã-mã pe mine,
ºi-mi dã mie sã cânt Þie cu dragoste: întunecatul; Iisuse, curãþeºte-mã pe
Aliluia! mine, întinatul;

Icosul al 3-lea 65

I isuse, Cel ce ai mulþime de

Iisuse, scoate-mã pe mine,


desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Vifor de gânduri îndoielnice având
miluieºte-mã! înlãuntru, Petru se afunda; iar vãzându-
Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup ºi
umblând pe apã, Te-a cunoscut pe Tine
Condacul al 4-lea Dumnezeu adevãrat ºi, primind mâna Ta
cea mântu-
izvorâtor din Dum-nezeu, Iisuse, aºa ne
itoare, a zis: Aliluia! scoate pe noi din lanþurile cu care
ºarpele ne-a împiedicat pe noi prin
patimile cele
Icosul al 4-lea
66

Auzit-a orbul, Doamne, cã Tu treci


pe cale ºi a stri-gat: „Iisuse, Fiul lui
David, miluieºte-mã!“; ºi chemându-l, i-
ai deschis ochii lui. Lumineazã cu mila
Ta ºi ochii cei cugetãtori ai inimii mele,
ai celui

ce grãiesc:

Iisuse, ziditorul celor de sus; Iisuse,


rãscumpãrãtorul celor de jos; Iisuse,
pierzãtorul celor de dedesubt; Iisuse,
înfrumuseþãtorul fãpturilor; Iisuse,
mângâierea sufletului meu; Iisuse,
luminătorul minþii mele; Iisuse, veselia
inimii mele;

Iisuse, sãnãtatea trupului meu;

Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieºte-


mã; Iisuse, luminãtorul meu,
lumineazã-mã; Iisuse, izbãveºte-mã de
tot chinul;

Iisuse, mântuieºte-mã pe mine,


nevrednicul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã!

Condacul al 5-lea

Precum ne-ai rãscumpãrat pe noi de


demult din blestemul legii cu Sângele cel
trupeºti, prin îndemnãrile spre
desfrânare ºi prin trândãvirea cea rea, Condacul al 6-lea
pe cei ce-Þi cântãm Þie: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Vestirea ºi graiurile propovãduitorilor
celor de Dumnezeu purtãtori plinind-o,
Iisuse, pe pãmânt Te-ai arãtat ºi cu
Vãzând pruncii evreilor în chip oamenii ai vieþuit, Cel ce eºti nea-juns,
omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu ºi durerile noastre le-ai ridicat, de unde
mâinile ºi cunoscându-L pe El a fi cu rãnile Tale noi tãmãduindu-ne, ne-
Stãpânul, s-au nevoit cu stâlpãri a-I am deprins a
plãcea Lui, strigând: Osana! Iar noi
aducem Þie cântare, grãind: cânta: Aliluia!
Iisuse, Dumnezeul cel adevãrat;
Icosul al 6-lea
Iisuse, Fiul lui David;

Iisuse, Împãratul cel preaslãvit; Iisuse,


Mielul cel nevinovat; Iisuse, Pãstorul Rãsãrit-a în lume luminarea adevãrului
cel prealuminat; Iisuse, pãzitorul Tãu ºi s-a izgonit înºelãciunea cea
prunciei mele; Iisuse, îndreptãtorul diavoleascã, Mântuitorul nostru, cã idolii,
tinereþilor mele; Iisuse, lauda nerãbdând tãria Ta au cãzut, iar noi,
batrâneþilor mele; dobândind mântuire, mulþumire Îþi
aducem, cântând
Iisuse, nãdejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viaþa mea de dupã moarte; aºa:
Iisuse, liniºtea mea la judecata Ta;
67
Iisuse, dorirea mea, nu mã ruºina pe
mine atuncea; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã!

Iisuse, adevãrul cel ce izgoneºti Iisuse, izvorul înþelepciunii, adapã-


înºelãciunea; Iisuse, lumina cea mai mã pe mine, cel însetat;
presus de toate luminile; Iisuse,
Împãrate, întãritorul tuturor tãriilor;
Iisuse, veºmântul cel de veselie,
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci
întru milã; Iisuse, pâinea vieþii, saturã- îmbracã-mã pe mine, cel întinat;
mã pe mine, cel
Iisuse, acoperãmântul cel de
flãmând; bucurie, acoperã-mã pe mine,
nevrednicul; credinþã grãim acestea:

Iisuse, dãtãtorul celor ce cer, dã-mi 68


sã plâng pen-tru pãcatele mele;

Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te


cautã, aflã ºi sufle-tul meu;

Iisuse, deschizãtorul celor ce bat,


deschide inima mea cea ticãloasã;

Iisuse, rãscumpãrãtorul pãcãtoºilor,


curãþeºte fãrãdelegile mele;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,


miluieºte-mã!

Condacul al 7-lea

Vrând sã descoperi taina cea ascunsã


din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai
adus, Iisuse, ºi ca o oaie fãrã de glas
înaintea celor ce o tund, ºi ca un
Dumnezeu din morþi ai înviat ºi cu slavã
la ceruri Te-ai înãlþat ºi ne-ai ridicat pe
noi, care-Þi cântãm

Þie: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Arãtat-a fãpturã minunatã, arãtându-Se


nouã, Fãcã-torul; cã din Fecioarã, mai
presus de fire S-a în-trupat ºi din
mormânt a înviat, nestricând peceþile, ºi
la apostoli prin uºile încuiate a intrat cu
trupul. Drept aceea, minunându-ne, cu
Iisuse, Cuvântul cel necuprins; Iisuse,
Cuvântul cel nevãzut; Iisuse, puterea noi, cei ce-I cântãm Lui: Aliluia!
cea neajunsã;

Icosul al 8-lea
Iisuse, înþelepciunea cea mai presus
de cuget; Iisuse, dumnezeirea cea de
necuprins în scris; Iisuse, domnia cea
nenumãratã cu anii; Iisuse, împãrãþia
Cu totul era între cei de jos, ºi dintre Cei
de sus nicicum nu S-a despãrþit Cel
cea nebiruitã; negrãit, când de voie pentru noi a
pãtimit, ºi cu moartea Sa moartea noas-
Iisuse, stãpânirea cea fãrã de sfârºit; trã a omorât-o, iar cu învierea Sa a
Iisuse, tãria cea preaînaltã; dãruit viaþã celor

Iisuse, puterea cea veºnicã; ce-I cântã:

Iisuse, Fãcãtorul meu, miluieºte-mã; Iisuse, bucuria inimii; Iisuse, tãria


Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieºte- trupului; Iisuse, lumina sufletului; Iisuse,
mã; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, repejunea minþii; Iisuse, bucuria
miluieºte-mã! cunoºtinþei; Iisuse, nãdejdea cea aleasã;

Condacul al 8-lea Iisuse, pomenirea cea preaveºnicã;


Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preaînaltã;

Vãzând strãinã întruparea lui Dumnezeu,


sã ne în-strãinãm din lumea cea deºartã ºi 69
mintea spre cele dumnezeieºti sã o suim,
cã pentru aceasta Dumnezeu pe pãmânt
S-a pogorât, ca sã ne ridice la ceruri pe
în ceruri, strigând:
Iisuse, dorirea mea, nu mã lepãda pe
mine; Iisuse, Pãstorul meu, cautã-mã pe „Sfânt, Sfânt, Sfânt!”; iar noi
mine; Iisuse, Mântuitorul meu, pãcãtoºii pe pãmânt, cu buze de
mântuieºte-mã; Iisuse, Fiul lui
tinã, cântãm: Aliluia!
Dumnezeu, miluieºte-mã!

Icosul al 9-lea
Condacul al 9-lea

Pe ritorii cei mult-grãitori îi vedem tãcând


Toatã firea îngereascã, Iisuse, fãrã de ca niºte peºti fãrã de glas despre Tine,
Iisuse, Mântuitorul meu; cã nu se pricep sã
încetare slãveºte preasfânt numele Tãu
spunã cum Dumnezeu cel neschimbat
fiind, petreci ºi om deplin. Iar noi, mi- preaînãlþat numele Tãu mai mult
nunându-ne de o tainã ca aceasta, cu decât tot numele, ºi de la toate
credinþã grãim:
fãpturile cereºti ºi pãmânteºti auzi:
Aliluia!
Iisuse, Dumnezeul cel preaveºnic;
Iisuse, Împãratul împãraþilor; Iisuse,
Stãpânul stãpânitorilor;
Icosul al 10-lea
Iisuse, Judecãtorul celor vii ºi al celor
morþi; Iisuse, nãdejdea celor fãrã de
nãdejde; Iisuse, mângâierea celor ce
plâng; Împãrate cel preaveºnic, Mângâietorule
cel ade-vãrat, Hristoase, curãþeºte-ne pe
Iisuse, slava sãracilor; noi de toatã întinãciunea, precum ai
curãþit pe cei zece leproºi, ºi ne
tãmãduieºte pe noi, precum ai tãmãduit
Iisuse, nu mã judeca pe mine dupã sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu
faptele mele; Iisuse, curãþeºte-mã vameºul, ca sã-Þi
dupã mare mila Ta;
cântãm cu umilinþã acestea: Iisuse,
Iisuse, izgoneºte de la mine vistierul cel nestricat; Iisuse, bogãþia cea
trândãvirea; Iisuse, lumineazã-mi neîmpuþinatã; Iisuse, hrana cea tare;
gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dã-mi
aducere aminte de moarte; Iisuse, Fiul Iisuse, bãutura cea nesecatã; Iisuse,
lui Dumnezeu, miluieºte-mã! îmbrãcãmintea sãracilor; Iisuse,
folositorul vãduvelor; Iisuse, apãrãtorul
Condacul al 10-lea celor lipsiþi; Iisuse, ajutãtorul celor
osteniþi; Iisuse, îndreptãtorul celor
strãini;
Vrând sã mântuieºti lumea, Rãsãritule al
rãsãritu-rilor, venind cãtre apus, la firea Iisuse, cârmaciul celor ce înoatã pe
noastrã cea în-tunecatã, Te-ai smerit pânã mare; Iisuse, liniºtea celor învãluiþi;
la moarte; drept aceea s-a

Iisuse, Dumnezeule, ridicã-mã pe


70 mine, cel cãzut; Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu, miluieºte-mã!

Condacul al 11-lea

Cântare cu totul de umilinþã aduc Þie,


eu, nevred-nicul, ºi strig Þie ca ºi
cananeanca: Iisuse, miluieºte-mã, cã nu
am fiicã, ci trup, care cumplit este
stãpânit de diavolul, cu patimi ºi cu urgie Luminãtorul cel primitor de luminã al
fiind aprins, celor dintru întunericul necunoºtinþei,
Pavel, care mai înainte
ºi dã-mi tãmãduire mie celui ce-Þi
cânt: Aliluia! 71

Icosul al 11-lea

Te prigonea pe Tine, socotind puterea


glasului celui de Dumnezeu înþelepþitor,
ºi-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Dãruieºte-mi har, Dezlegãtorule al
Aºa ºi mie lumineazã-mi luminile cele tuturor datori-ilor, Iisuse, ºi mã primeºte
întunecate ale sufletului, ale celui ce-Þi pe mine, cel ce mã pocãiesc, precum ai
grãiesc: primit pe Petru, care s-a lepãdat de Tine,
ºi mã cheamã pe mine trândavul, precum
Iisuse, Împãratul meu cel preatare; de demult pe Pavel, care Te prigonea pe
Iisuse, Dumnezeul meu cel Tine, ºi mã auzi
preaputernic; Iisuse, Domnul meu cel
fãrã de moarte; Iisuse, Ziditorul meu pe mine, cel ce-Þi cânt Þie: Aliluia!
cel preaslãvit; Iisuse, Îndreptãtorul
meu cel preabun; Iisuse, Pãstorul meu Icosul al 12-lea
cel preaîndurat; Iisuse, Stãpânul meu
cel preamilostiv; Iisuse, Mântuitorul
meu cel preamilosârd;

Iisuse, lumineazã-mi mintea cea


întunecatã cu pa-timile;
Slãvind învierea Ta, Te lãudãm toþi
ºi credem cu Toma cã Domn ºi
Dumnezeu eºti, Cel ce ºezi de-a
Iisuse, tãmãduieºte-mi trupul cel rãnit cu dreapta Tatãlui ºi va sã judeci vii ºi
pãcatele; Iisuse, curãþeºte-mi mintea de
morþii. Atunci mã învredniceºte
gândurile cele
ºederii de-a dreapta pe
deºarte;
mine, cel ce strig:
Iisuse, pãzeºte-mi inima de poftele
cele viclene; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Iisuse, Împãratul cel mai înainte de
miluieºte-mã! veci, mân-tuieºte-mã;

Condacul al 12-lea 72
Iisuse, floarea cea cu bun miros,
bine înmires-meazã-mã;

Iisuse, cãldura cea iubitã, încãlzeºte-


mã; Iisuse, acoperãmântul cel mai
înainte de veci,

acoperã-mã;

Iisuse, veºmântul cel luminat,


înfrumuseþeazã-mã; Iisuse, mãrgãritarul
cel cinstit, lumineazã-mã; Iisuse, piatra
cea scumpã, strãluceºte peste mine;
Iisuse, soarele dreptãþii, lumineazã-mã;

Iisuse, lumina cea sfântã, strãluceºte


peste mine; Iisuse, de durerile cele
sufleteºti ºi trupeºti,

izbãveºte-mã;

Iisuse, scoate-mã din mâna potrivnicului;


Iisuse, izbãveºte-mã de focul cel nestins
ºi de alte

chinuri veºnice;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,


miluieºte-mã!

Condacul al 13-lea

O, preadulce ºi întru tot îndurate Iisuse


Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeºte
acum aceastã puþinã rugãciune a
noastrã, precum ai primit cei doi bani ai
vãduvei, ºi pãzeºte moºtenirea Ta de
vrãjmaºii cei vãzuþi ºi de cei nevãzuþi,
de venirea altor neamuri asupra noastrã,
de neputinþe ºi de foamete, de toate
necazurile ºi rãnile cele aducãtoare de (a Sfântului Isaac Sirul)
moarte, ºi din chinurile cele viitoare
scoate-ne pe toþi, care cântãm

Þie: Aliluia! (acest Condac se zice Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul


de trei ori) nostru, Care ai plâns pentru Lazãr ºi
lacrimi de întristare ºi de
Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi
Condacul întâi (vezi pag. 88). 73

Rugãciune cãtre Domnul nostru


Iisus Hristos
bunãtãþilor, dãruieºte-mi pocãinþã
milostivire ai vãrsat pentru dânsul, primeºte neºtirbitã ºi inimã îndureratã, ca sã pornesc
lacri-mile mele. Cu patimile Tale, vindecã cu tot sufletul în cãutarea Ta, cãci fãrã de
patimile mele. Cu rãnile Tale, tãmãduieºte Tine mã voi înstrãina de tot binele. Dã-mi
rãnile mele. Cu Sângele Tãu, curãþeºte aºadar, Bunule, harul Tãu. Tatãl, Care Te-a
sângele meu ºi amestecã în trupul meu nãscut din sânurile Sale fãrã de ani ºi mai
mireasma Trupului Tãu celui de viaþã înainte de veci, sã în-noiascã în mine
fãcãtor. Fierea cu care vrãjmaºii Te-au închipuirea icoanei Tale. Te-am pãrãsit,
adãpat sã îndulceascã amãrã-ciunea cu Doamne, sã nu mã pãrãseºti. Am ieºit de la
care potrivnicul m-a adãpat. Trupul Tãu Tine, ieºi în cãutarea mea. Du-mã la
întins pe Cruce sã întindã cãtre Tine pãºunea Ta cea duhovniceascã. Numãrã-
mintea mea cea trasã în jos de diavoli. mã între oile turmei Tale preaalese.
Capul Tãu, pe care l-ai aplecat pe Cruce, Hrãneºte-mã împreunã cu ele din verdeaþa
sã înalþe capul meu cel pãlmuit de dumnezeieºtilor Tale Taine. Cãci inima lor
potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite curatã este sãlaºul Tãu ºi se vede într-însa
de cei fãrã de lege pe Cruce, sã mã tragã strãlucirea des-coperirilor Tale. Strãlucirea
spre Tine din prã-pastia pierzãrii, precum a Ta este mângâierea ºi
fãgãduit preasfântã gura Ta. Faþa Ta, cea
batjocoritã cu pãlmuiri ºi cu scuipãri, sã 74
umple de strãlucire faþa mea cea întinatã
în fãrãdelegi. Duhul Tãu, pe care l-ai
încredinþat Tatãlui când erai pe Cruce, sã
mã povãþuiascã spre Tine, prin harul Tãu.
Nu am inimã plinã de durere ca sã Te caut.
Nu am pocãinþa, nici umilinþa care întorc
pe fii la moºtenirea lor. Nu am lacrimi
mângâietoare, Stãpâne. S-a întunecat
mintea mea cu cele lumeºti ºi nu poate sã
caute spre Tine cu durere. S-a rãcit inima
mea de atâtea ispite ºi nu poate sã se
înfierbânte cu lacrimile dragostei celei
pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeule, Vistierul
odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
în necazuri ºi în toate felurile de chinuri. lui Dumnezeu,
Acestei strãluciri mã învredniceºte ºi pe
mine, nevrednicul, cu harul ºi cu iubirea
Ta de oameni în vecii vecilor. Amin.
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã
fãrã de asemãnare decât serafimii, care
fãrã stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul
ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin.
75
Doamne miluieºte (de 3 ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor


ACATISTUL SFÂNTULUI DUH (pentru luminarea minţii)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Veniþi toþi credincioºii sã preaslãvim pogorârea Sfântului Duh, Cel ce din sânurile Tatãlui a purces asupra
apostolilor, acoperind ca ºi cu niºte ape pãmân-tul de cunoºtinþa lui Dumnezeu, ºi învrednicind de harul cel
de viaþã fãcãtor al înfierii ºi de slava cea de sus pe cei ce aleargã la El întru curãþie, sfinþind ºi în-
dumnezeind pe cei ce strigã: Vino, Mângâietorule,

Duhule Sfinte ºi Te sãlãºluieºte întru noi!

Icosul 1

Îngerii cu feþe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, dupã cuviinþa da-toratã
izvorului Vieþii ºi luminii celei nematerialnice. Dimpreunã cu ei Te preaslãvim ºi noi, Duhule necuprins
cu mintea, pentru milele Tale cele arãtate ºi cele ascunse, ºi cu smerenie ne rugãm sã fim adã-

postiþi sub adumbrirea Ta cea fericitã:

Vino, Luminã adevãratã, duhovniceascã bucurie; Vino, Nor purtãtor de rouã ºi negrãitã frumuseþe;
Vino ºi primeºte ca pe un miros de bunã-mireas-

mã duhovniceascã, lauda noastrã;

Vino ºi ne împãrtãºeºte de bucuria împãrtãºirii Tale;

Vino ºi veseleºte-ne cu îmbelºugarea darurilor Tale;

76 77
Vino ºi dãruieºte un suflet ºi o inimã
Vino, veºnicule Soare neapropiat ºi celor ce cred întru Tine;
întru noi Îþi fã locaº;
Vino ºi aprinde evlavia noastrã cea
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte rece ºi nerodi-toare;
ºi Te sãlãº-luieºte întru noi!
Vino ºi risipeºte negura necredinþei
Condacul al 2-lea ºi a rãutãþii care se îndeseºte pe
pãmânt;

Vino ºi ne cãlãuzeºte pe toþi pe


În chipul limbilor de foc, întru luminã ºi drumul vieþii celei drepte;
suflare de vânt de bucurie fãcãtoare,
pogorându-se Duhul cel Sfânt peste Vino ºi ne povãþuieºte la tot
apostoli ºi de vãpaia Lui fiind aprinºi, adevãrul;
chemat-au pescarii întreaga lume la
Biserica lui Hristos, necazuri ºi nevoi Vino, Înþelepciune neajunsã, ºi cu
rãbdând cu bucurie pe pãmânt ºi pe judecãþile cele de Tine ºtiute
ape, de morþile cele cumplite nu se mântuieºte-ne;
spãimântau, în tot pãmântul ieºind
vestirea cântãrii
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte
ºi Te sãlãºluieºte întru noi!
lor celei de Dumnezeu insuflate:
Aliluia!
78
Icosul al 2-lea

Condacul al 3-lea
Potir de ploaie dãtãtor, izvorâtor de foc,
Care Te-ai pogorât asupra apostolilor,
Þie cântare Îþi aducem, pe Tine Te
binecuvântãm ºi Þie Îþi mulþumim, Dum-
nezeule Duhule Sfinte: O, prea adâncã tainã, Dumnezeule,
Duhule necu-prins cu mintea, Care
Vino, Cel ce sfinþeºti Biserica ºi o împreunã cu Tatãl ºi cu Fiul toate le-ai
pãzeºti pe dânsa; zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de
sus întru locaºul luminii celei
neapropiate. Tu ai chemat la fiinþã, cu meu suflet; Vino, Cel ce te dãruieºti
strãlucirea slavei, cetele de foc ale nouã prin Sfintele Taine; Vino, cãldurã
luminãtorilor cereºti. Unind tu trup ºi bineînmiresmatã;
suflet într-o mi-nunatã alcãtuire, ai zidit
neamul omenesc; pentru aceasta, toatã
Vino ºi ne aratã pe noi zidire nouã în
suflarea Te laudã ºi cântã: Aliluia!
Hristos; Vino, Mângâietorule, Duhule
Sfinte ºi Te sãlãº-
Icosul al 3-lea luieºte întru noi!

Condacul al 4-lea
A lfa ºi Omega, Începutule ºi Sfârºitule,
Tu, veºnicule Duh, cu necuprinsa putere
a purtãrii deasupra apelor ºi cu
înfricoºătoarea Ta îmbrãþiºare ai adus pe
toþi ºi pe toate la viaþã. Din suflarea Ta
O, Duhule preabun ºi neajuns, din
cea de viaþã fãcãtoare a rãsãrit, din care izvorãºte sfinþenia! Tu ai
genunea cea fãrã chip, frumuseþea lumii înveºmântat-o pe Preacurata Fe-cioarã
celei întâi-zidite, pentru care Maria cu strãlucirea orbitoare ºi
neapropiatã a sfinþeniei Tale, fãcând-o
Maicã a lui Dumnezeu-Cuvântul,
Îþi strigãm:
Vino la noi, Preaînþeleptule Ziditor al
Împãrãteasã a îngerilor, spre
lumii; Vino, Cel ce eºti mare în micuþa mântuirea
floare ca ºi în lu-
minãtorii cerului; 79
Vino, Felurime negrãitã ºi Frumuseþe
veºnicã; Vino ºi lumineazã întunecatul

oamenilor. Cu puterea cea mai presus


de lume, Tu i-ai umbrit pe prooroci ºi Prin Duhul Sfânt tot sufletul viazã ºi cu
pe apostoli, Tu i-ai purtat pânã în al puterea Lui se va ridica spre învierea
treilea cer, Tu le-ai rãnit inimile cu fru- cea de obºte toatã zidi-rea, în ceasul de
pe urmã al veacului acestuia ºi în cel
museþea cea de sus, punând în graiul
dintâi al veacului ce va sã fie. Ridicã-ne
lor îndemn în-flãcãrat cu care aduceau
atunci din groapã, Preabunule
pe oameni la Dumnezeu. Tu îi Mângâietor, nu spre osândã, ci spre a ne
preschimbi pe cei pãcãtoºi, iar ei, plini împãrtãºi de fericire, întru dumnezeiasca
fiind de arzãtoare bucurie, Îþi cântã: luminã cu toþi sfinþii, cu rudele ºi
Aliluia! apropiaþii noºtri. Vino dar, ºi de a
sufletului moarte ne izbãveºte; Vino ºi
Icosul al 4-lea înainte de sfârºitul nostru ne
îndestuleazã
cu Trupul ºi Sângele Mântuitorului Duhului Sfânt, Celui ce împreunã
nostru; cu Tine are izvor în Tatãl, ca sã nu
mai însetãm în veac toþi cei care
Vino ºi dã-ne sã adormim în pace cântãm cu umilinþã: Aliluia!
cu cuget neînti-nat;

Vino ºi luminoasã fã ridicarea Icosul al 5-lea


noastrã din somnul morþii;

Vino ºi ne învredniceºte ca sã
privim cu bucurie la zorii veºniciei; Nestricãciosule ºi Neziditule,
Veºnicule, Preaîn-duratule Duh,
Vino ºi fã-ne fii ai nestricãciunii; Apãrãtorule al celor drepþi,
Curãþitorule al pãcãtoºilor, slobozeºte-
Vino ºi lumineazã atunci ca un ne de orice întinãciune, ca strãlucirea
soare trupurile noastre cele fãrã de luminii harului Tãu sã nu
moarte; se stingã întru noi cei care Îþi
cântãm:
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte
ºi Te sãlãº-luieºte întru noi! Vino, Preabunule ºi dã-ne umilinþã
ºi izvoare de lacrimi;
Condacul al 5-lea Vino ºi ne învaþã sã ne închinãm
Þie în duh ºi în adevãr;
Vino, Preaînaltule Adevãr, ºi
lãmureºte îndoielile sãrãcãcioasei
Auzind Fiule al lui Dumnezeu glasul mele înþelegeri;
Tãu: „Dacã cineva înseteazã sã vinã la Vino, Viaþã neîmbãtrânitoare ºi ne
Mine ºi sã bea”, Te rugãm astâmpãrã-ne primeºte din strâmtorarea veacului
setea de viaþã duhovniceascã ºi dã-ne acestuia pãmântesc;
apa vieþii. Trimite asupra noastrã raza
harului
Vino, Luminã veºnicã, ºi se vor
risipi toate nãlu-cirile ºi spaimele;
80
Vino, Putere veºnic nouã,
împrospãtându-i pe copiii Tãi cei
osteniþi;
Vino, nemãrginitã Bucurie, ºi uitate
vor fi vremelnicele întristãri;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte
ºi Te sãlãºluieºte întru noi! Preasfânt, Care tãmãduieºte
neputinþele, plineºte lipsurile, dãruieºte
viaþã celor morþi ºi-i aduce la viaþa cea
Condacul al 6-lea veºnicã pe toþi cei ce cu cuviinþã ºi cu
dreptate strigã:

Saltã fiicã a luminii, Sionule, Sfântã Aliluia!


Maicã! Îm-podobeºte-te, slãvitã Mireasã
cu cerurile de-opotrivã, strãlucitoare 81
Bisericã soborniceascã a lui Hristos!
Asupra Ta odihneºte Duhul cel
înseteazã de lu-mina Ta;

Icosul al 6-lea Vino ºi alinã întristarea noastrã cu


nãdejdea veºnicei bucurii;

Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte

Î
ºi Te sãlãº-luieºte întru noi!
n lume necazuri veþi avea”, a zis
Mântuitorul. „ Unde vom afla alinare ºi Condacul al 7-lea
cine ne va mângâia? Tu, Duhule
Mângâietor, Însuþi dezleagã întristarea
noas-trã! Mijloceºte pentru noi cu
suspinuri negrãite ºi uºureazã inimile
celor ce Te roagã:
C elui Care huleºte împotriva

Vino, dulce Rãcoare a celor Duhului Sfânt nu i se „ va ierta nici în


veacul acesta nici în cel viitor”, a spus
osteniþi ºi împo-vãraþi; Domnul. Ascultând acest cuvânt
înfricoºãtor ne cutremurãm, ca nu
Vino, Împreunã-grãitorule cu cei cumva sã fim judecaþi cu cei
întemniþaþi; Vino, Adãpostul celor neascultãtori ºi cu cei care se luptã
prigoniþi; împotriva lui Dumnezeu. Nu lãsa,
Vino ºi miluieºte pe cei slãbãnogiþi Duhule Sfinte, inima noastrã sã se
de sãrãcie ºi de foamete; plece spre cuvinte de vicleºug.
Întoarce din schisme, eresuri ºi
Vino ºi tãmãduieºte patimile necredinþã pe toþi cei rãtãciþi, iar pe
trupului ºi ale su-fletelor noastre; întâi-nãscuþii Bisericii Tale
învredniceºte-i sã cânte în vecii vecilor:
Aliluia!
Vino ºi cerceteazã pe toþi cei care
deznãdãjduirii l-au coborât în cele
Icosul al 7-lea mai dedesubt; aºa mi s-a întâmplat ºi
mie în ziua întristãrii ºi împietririi
cugetului meu, cãci m-am depãrtat
de la lumina Ta. Ci dã-mi a te chema
Când s-a îndepãrtat Duhul Sfânt de la necontenit, Ocrotirea sufletului meu,
Saul, atunci spaima ºi neliniºtea l-au pânã ce lumina Ta mã va lumina pe
cuprins, iar întunericul mine cel împuþinat la suflet:

82 Vino ºi nu mã lepãda pentru


cârtirea ºi nerãb-darea mea;

Vino ºi potoleºte-mi cumplita vijelie


a tulburãrii ºi a aprinderii;

Vino ºi odihneºte pe cei necãjiþi de


strâmtorãrile vieþii;

Vino ºi îmblânzeºte inima în ziua


împietririi ºi a mâniei;

Vino ºi surpã urzelile, tulburãrile ºi


spaimele duhurilor întunericului;

Vino ºi dã-ne, cu suflarea Ta, inimã


zdrobitã; Vino, ca prin rãbdare sã
mântuim sufletele noastre; Vino,
Mângâietorule, Duhule Sfinte ºi Te sãlãº-
luieºte întru noi!

Condacul al 8-lea

Mântuieºte-mã, cerescule Pãrinte!


Sãraci suntem, neputincioºi ºi orbi ºi
goi duhovniceºte!

Dãruieº-te-ne aurul Tãu cel curãþit în


foc, cu veºmânt alb acoperã ruºinea fericirea pãmân-teascã. Jalnice sunt
noastrã, vindecã ochii noºtri cu alifia toate strãdaniile omeneºti.
Ta. Pogoarã ºi în vasele necurate ale
sufletelor noastre harul Preasfântului Bine îmi este mie cã m-ai smerit, cã în
Tãu Duh cel de viaþã fãcãtor, pãcate ºi cãderi mi-ai acoperit toatã
învrednicindu-ne bucuriei celei de a slãbiciunea ºi nimicnicia. Fãrã de Tine
doua naºteri pe toþi cei care cântãm: nimic nu putem face, dar nãdãjduim cã
Aliluia! ne vom mântui prin harul Tãu, grãind:

Icosul al 8-lea 83

Ca turnul Babel se prãbuºeºte


Vino dar, Preaînþeleptule Ziditor al
vieþii; Vino ºi lãmureºte-ne cãile Tale Atât a iubit Dumnezeu lumea, cã ºi pe
cele neînþelese; Fiul Sãu cel Unul-Nãscut, Care S-a
întrupat de la Duhul Sfânt ºi din Maria
Fecioara ºi ºi-a întins pe Cruce mâinile
Vino, precum un fulger ºi Sale de Ziditor al lumii, L-a trimis de a
lumineazã sfârºitul vieþii noastre rãscumpãrat din pãcat ºi moarte întreaga
pãmânteºti; lume cu Sângele Sãu. Pentru aceasta
Vino ºi binecuvinteazã tot începutul toatã zidirea, aºteptând libertatea slavei
bun pe care îl punem; fiilor lui Dumnezeu, cântã Tatãlui, Care a
iubit, Fiului, Care a rãscumpãrat ºi
Vino ºi fii nouã ajutãtor la fapte Duhului, Care
bune;
Vino ºi lumineazã mintea noastrã sfinþeºte: Aliluia!
în ceasul des-cumpãnirii;
Vino ºi dãruieºte tuturor duh de
Icosul al 9-lea
pocãinþã, ca sã se risipeascã prin
aceasta scârbele care stau sã vinã
asupra lumii spre pedepsire;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte Duhul cel fãcãtor de Viaþã, Care S-a
ºi Te sãlãº-luieºte întru noi! pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în
chip de porumbel, S-a odihnit ºi asupra
Condacul al 9-lea mea când mã aflam în scãldãtoarea
Sfântului Botez; s-a întunecat însã
lucrarea bunãtãþii Sale din pricina
negurii greºelilor mele. Pentru aceea,
precum aºteaptã zorii drumeþul rãtãcit
noaptea în pãdure, aºa ºi eu însetez de Vino, dar, ºi uºureazã cugetul
razele Tale, Bunule, ca chinuit ºi pârjolit fãrã cruþare;

sã nu pier cu totul:
Vino, dar, la cel pecetluit cu Vino ºi înnoieºte întru mine chipul
numele Tãu cel în-fricoºãtor; lui Dumnezeu ce s-a acoperit de
neguri;
84
Vino ºi risipeºte nãlucirile nãscute din
pãcat; Vino ºi mã învaþã sã împãrtãºesc
durerile strãine; Vino ºi pleacã-mã sã
iubesc întreaga Ta zidire; Vino ºi dã-mi
iarãºi bucuria mântuirii Tale; Vino,
Mângâietorule, Duhule Sfinte ºi Te sãlãº-
luieºte întru noi!

Condacul al 10-lea

Duhul Sfânt îl naºte a doua oarã pe om


spre viaþa veºnicã, Duhul Sfânt îi
însufleþeºte pe mucenici, sfinþeºte
preoþii, încununeazã pe cei drepþi, face
din pâine ºi vin însuºi dumnezeiescul
Trup ºi Sânge al Mântuitorului. O,
adâncul bogãþiei ºi înþelepciunii lui
Dumnezeu! Dã-ne cununa darurilor Tale
– dragostea veºnicã ºi atotiertãtoare –
care se întristeazã pentru vrãjmaºi ºi
vrea ca toþi sã fie mântuiþi, ca lãmuriþi
fiind prin ea, ca niºte fii ai luminii sã
strigãm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cine ne va despãrþi de dragostea lui


Dumnezeu? Necazul, sau strâmtorarea,
sau prigoana, sau foamea, sau
golãtatea, sau nevoia, sau sabia? Dacã
ne vom lipsi chiar de toate cele de pe Vino ºi ne încãlzeºte inimile ca sã nu se
pãmânt, avem moºtenire nepieritoare în rãceascã dragostea noastrã din pricina
ceruri. Ci dã-ne, Doamne, sã Te iubim prea multor fãrãdelegi; Vino ºi dã-ne sã
nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nu cãdem în vreme de prigoanã
nemincinoasã ºi cu nevoinþa ºi de batjocorire a credinþei;
întregii vieþi: Vino ºi ne pãzeºte de ispite peste
puteri ºi de sminteli,
Vino, dar, Atotputernicule Duh ºi ne
sporeºte credinþa cea 85
atotbiruitoare;
Vino ºi ne dã îndrãznealã în
rugãciune;

Vino ºi înviazã inimile noastre prin


înrourarea Ta; Vino ºi ne tãmãduieºte, Acolo unde ai rãsãrit, fie ºi doar pentru
sfinþeºte-ne ºi ne ridicã, o clipã, în locul cel de tainã al sufletului,
Bunule, cu harul Tãu; strãlucind ca un fulger, neuitatã e
fumuseþea descoperirii Tale, prin care se
preschimbã cu preschimbare
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte dumnezeiascã ºi înfricoºătoare cuviinþã,
ºi Te sãlãº-luieºte întru noi! fãptura cea de tinã. Învred-niceºte-ne,
Bunule Mângâietor, încã din viaþa
Condacul al 11-lea pãmânteascã sã Te vedem cu inima
curatã noi, cei
care strigãm:
Vino, Fulger dãtãtor de luminã
veºniciei;
Acestea zice Domnul: „Vãrsa-voi Vino ºi lumineazã-ne cu strãlucirea cea
Duhul Meu peste tot trupul ºi fiii ºi neînseratã; Vino, Vistierul smereniei ºi
fiicele voastre vor prooroci, bãtrânii Veselia celor blânzi; Vino, Apã vie, ºi
rãcoreºte-ne arºiþa patimilor; Vino, cã
voºtri vise vor visa, iar tinerii voºtri vor
departe de Tine nu aflãm liniºte ºi odihnã;
vedea vedenii”. Duhule preadorit, dã- Vino, cã împreunã cu Tine pretutindeni
ne doar o firimiturã de la masa fiilor este Îm-
celor aleºi ai mângâierii pãrãþia cerurilor;
Vino ºi întipãreºte-ne în suflet pecetea
Tale, celor care cu umilinþã Îþi darului Tãu; Vino, Mângâietorule, Duhule
strigãm: Aliluia! Sfinte ºi Te sãlãº-
luieºte întru noi!
Icosul al 11-lea
Condacul al 12-lea
treaga lume, pentru cei credincioºi ºi
Râu nesecat al harului, Cel ce ierþi pentru cei ne-credincioºi ºi pentru fiii
neascultãrii; ºi pe toþi îi adunã în
pãcatele, Duhule Sfinte, primeºte
rugãciunea noastrã pentru în- Împãrãþia Sfintei Treimi, ca sã se
ruºineze de Tine ºi cel din urmã
vrãjmaº, moartea, iar lumea, renãscutã
86 prin focul curãþitor, sã cânte cântarea
cea nouã a nemuririi: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Vãd cu duhul cetatea lui Dumnezeu,


Ierusalimul ceresc, ca pe o mireasã
împodobitã cu chip de soare, în
sãrbãtoare. Aud sãltarea drepþilor la
Cina Domnului, aud glasurile îngerilor ºi
pe prealumi-natul nostru Domn între
aleºii Sãi, iar durerea, în-tristarea ºi
suspinarea fug. Împãrate ceresc, Duhule
Sfinte, învredniceºte-ne prin înºeptita
cununã a darurilor Tale sã ne împãrtãºim
în Domnul de bucu-
ria veºnicã, noi, cei care strigãm:

Vino, Bunule, ºi trezeºte în noi


setea de viaþa de dincolo de
mormânt;

Vino ºi aprinde în inimile noastre


dorirea vieþii veacului celui
adevãrat;

Vino ºi ne descoperã bucuria


Împãrãþiei care va sã vinã;

Vino ºi dã-ne haina strãlucitoare ca


zãpada a curãþiei;
Vino ºi umple-ne cu strãlucirea
dumnezeirii; Vino ºi ia-ne la nunta
Mielului; O, noian purtãtor de luminã al iubirii
celei mântu-itoare, Duhule fãcãtor de
viaþã, încãlzeºte cu su-flarea venirii Tale
Vino ºi ne învredniceºte sã neamul omenesc cel îngheþat întru
împãrãþim în slava Ta cea veºnicã; fãrãdelegi, grãbeºte pierirea rãului cu
nepãtrunsele
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte
ºi Te sãlãº-luieºte întru noi! 87

Condacul al 13-lea
doreºte ticãlosul meu suflet. Vino, Cel ce
Tale judecãþi ºi ne descoperã cum sã Tu Însuþi Te-ai fãcut dorinþã întru mine ºi
prãznuim în veºnicie adevãrul cel m-ai fãcut sã te doresc pe Tine, Cel cu
dumnezeiesc, astfel ca Dum-nezeu sã totul neapropiat. Vino, bucuria mea cea
neîncetatã ºi desfãtarea ºi slava. Vino,
fie totul întru toate, ºi cele cereºti ºi
suflarea mea, viaþa mea, mângâierea
cele pãmânteºti ºi cei izbãviþi din iad,
sufletului meu. Fã-te cu mine un duh,
dimpreunã sã cânte: Aliluia! (acest Preabunule Stãpâne, fãrã de
Condac se zice de trei ori) amestecare, fãrã de mutare, fãrã de
schimbare, Dumnezeu cel peste
Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi
Condacul întâi (vezi pag. 109). toate.
Fã-Te mie totul întru toate, hranã
Rugãciune cãtre Prea Sfântul Duh negrãitã ºi cu totul necheltuitã, care de-a
Dumnezeu pururea se revarsã în buzele sufletului
(a Sfântului Simeon Noul meu ºi curge ca un izvor în inima mea,
Teolog) îmbrãcãminte care strãluceºte ºi cu totul
arde pe diavoli, curãþire care mã spalã
pe mine prin nestricãcioase ºi sfinte
lacrimi, pe care venirea Ta le dãruieºte
Vino, Viaþa cea fericitã ºi veºnicã ºi celor cãtre care vine. Fã-Te mie,
Doamne, luminã neînseratã ºi soare
dreaptã, cea atotþiitoare, întru tot Sfinte neapus, în tot locul strãlucindu-mã pe
ºi de viaþã Fãcãtorule ºi Ziditorule mine, Cel ce nu Te întorci dinspre
Duhule, Cel ce eºti ca stãpânire de nimeni, ca sã nu ne acoperim cu
aceeaºi cinste cu a Tatãlui ºi a Fiului, întunericul pãcatelor noastre, nevrând a
Cãrora în trei Ipostase deopotrivã Le veni cãtre Tine.
este vrednicia, dumnezeirea, unirea
gândirii ºi conglãsuirea spre Unul. Vino,
Doamne al meu, pe care Te-a dorit ºi Te 88
Depãrteazã de la mine, Doamne, toatã
înãlþarea cea pierzãtoare ºi îmi dã mie
înþelepþirea desãvârºitã a ochilor. Pune
limbii mele frâu, aratã urechile mele bine
supuse sfintelor Tale porunci, dã-mi
rãbdare întru necazuri, înþelepþeºte ºi
întãreºte inima mea întru îndelungã-
rãbdare, întru milostivire, în dragoste,
întru smeritã cugetare, în pace cãtre
sine-mi ºi cãtre toþi, întru întoarcere de
la lenevia ºi trândãvia diavo-lilor, întru
care ca întru niºte dulceþi m-am desfãtat.
Dã-mi mie desluºire în gânduri, pe care
anume se cu-vine mai mult a le alege.
Dã-mi mie sã cunosc meºteºugurile
diavolului ºi sã mã lepãd de ele ºi de el, ºi
cu totul sã-mi tai voia mea ºi sã las cele
ale mele întru purtarea Ta de grijã ºi de
acolo sã nãdãjduiesc folosul.

Cã la Tine este viaþa mea, lumina


mea, mântuirea mea ºi pe Tine Te
binecuvântez ºi Te slãvesc ºi Þie mã
închin, împreunã ºi Celui fãrã de
început al Tãu Pãrinte ºi Celui de o
veºnicie cu Tine ºi de o fire cu Tine al
Lui Fiu, totdeauna, acum ºi pururea ºi
în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevino-vatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cinstitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
de asemãnare decât serafimii, care fãrã
stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
nãscut, pe tine, cea cu ade-
vãrat Nãscãtoare de Dumnezeu, te
slãvim.
Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
vecilor. Amin. noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu,
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Doamne miluieºte (de 3 ori).
89
ACATIST CÃTRE DUMNEZEU TATÃL

PENTRU CEI ADORMIÞI

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Cel ce cu iconomia Ta cea nepãtrunsã ai pregãtit pacea spre binele cel veºnic, hotãrând tuturor vre-
mea ºi felul sfârºitului, iartã, Doamne, pãcatele celor din veac adormiþi, primeºte-i în locaºul luminii ºi al
bucuriei ºi le deschide braþele pãrinteºti. Auzi-ne, Milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea ºi
strigãm: Tatãl nostru, Iubirea cea nemãrginitã, odih-

neºte sufletele adormiþilor robilor Tãi!

Icosul 1

Pe Adam cel cãzut ºi pe tot neamul ca sã-l izbãveºti de pierzarea cea veºnicã, ai trimis în lume,
Doamne, pe Fiul Tãu, rãsãrindu-ne viaþa veºnicã prin Crucea ºi Învierea Lui. Spre mila Ta nãdãjduind,
aºteptãm Împãrãþia cea nestricãcioasã a slavei, cerem împãrtãºirea la Domnul a celor adormiþi ºi ne
rugãm: Tatãl nostru, fã ca sã uite ei toate necazurile ºi în-

tristãrile pãmânteºti;
Tatãl nostru, veseleºte sufletele celor ce s-au chi-nuit în valurile vieþii;
Tatãl nostru, mângâie-i pe ei la sânul Tãu, precum îºi mângâie mama copiii;
Tatãl nostru, grãieºte-le lor: „Pãcatele vi s-au iertat!”;
Tatãl nostru, primeºte-i în limanul cel fericit ºi liniºtit;

90 91

Tatãl nostru, deschide-le cãmãrile


îngerilor ºi ale sfinþilor; pierderea copiilor;

Tatãl nostru, pe pãrinþii ºi fraþii noºtri Tatãl nostru, fã ca cei ce nu Te-au


cei adormiþi, învredniceºte-i veºnicelor cunoscut pe pãmânt sã Te cunoascã
Tale bunãtãþi; Tatãl nostru, Iubirea cea mãcar în cer;
nemãrginitã, odihneºte Tatãl nostru, miluieºte-i pe toþi cei
care au fost în-gropaþi fãrã
sufletele adormiþilor robilor Tãi! rugãciuni;

Condacul al 2-lea Tatãl nostru, primeºte în locaºurile Tale


pe cei care au murit nãprasnic de
întristare sau de bucurie; Tatãl nostru,
tuturor celor ce mor, trimite-le pacea
Cuviosul Macarie, fiind luminat de
strãlucirea Celui Preaînalt, a auzit glas ºi odihna sfinþilor;
de la un craniu de slu-jitor idolesc: „Când
vã rugaþi voi creºtinii pentru cei ce se
chinuiesc în iad au bucurie ºi pãgânii”. Tatãl nostru, pentru rugãciunile
Este mi-nunatã puterea rugãciunilor celor ce au pã-timit fãrã vinã, iartã
pentru cei adormiþi. Cele dedesubt prin pe cei pãcãtoºi;
acestea se lumineazã ºi toþi se bucurã
împreunã cu cei credincioºi, când
92
cântãm pentru

toatã lumea: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ne aducem aminte de cuvântul


Sfântului Isaac Sirul, care spune: „Inima
care iubeºte ºi pe oa-meni ºi pe
dobitoace, se roagã întotdeauna cu
lacrimi pentru ca toatã zidirea sã se
curãþeascã”, deci ºi noi, cu îndrãznire
cerem de la Dumnezeu ajutor tuturor
celor din veac adormiþi, strigând unele
ca acestea: Tatãl nostru, uºureazã
întristarea pãrinþilor pentru
Tatãl nostru, celor adormiþi, uºureazã- veºnica odi-
le întris-tarea cu nãdejdea întâlnirii în
Sionul cel ceresc; hnã a vrãjmaºilor Tãi ºi ai noºtri:

Tatãl nostru, iartã celor ce au


Tatãl nostru, Iubirea cea vãrsat sânge nevi-novat;
nemãrginitã, odihneºte sufletele
adormiþilor robilor Tãi! Tatãl nostru, iartã celor ce ºi-au
fãcut bunãstarea lor pe lacrimile
Condacul al 3-lea aproapelui;

Tatãl nostru, nu judeca pe cei ce


ne-au asuprit pe noi cu clevetire ºi
Vinovaþi suntem de necazurile lumii, nedreptate;
de suferinþele fãpturilor necuvântãtoare
ºi de suferinþe nevino-vaþilor copiii,
fiindcã prin cãderea omului s-a distrus Tatãl nostru, rãsplãteºte cu milã pe
fericirea ºi frumuseþea fãpturii. Tu, Cel toþi cei asupriþi de noi;
mare dintre suferinzii cei nevinovaþi, Tu
singur ai puterea a ierta tuturor, deci
iartã ºi întoarce lumii fericirea cea de
Tatãl nostru, fã ca aceastã
demult, ca ºi cei morþi ºi cei vii sã afle rugãciune pentru ei sã fie primitã
pacea, drept tainã a împãcãrii;

strigând: Aliluia! Tatãl nostru, rupe zapisul pãcatelor


pãrinþilor ºi fraþilor noºtri adormiþi;
Icosul al 3-lea
Tatãl nostru, Iubirea cea
nemãrginitã, odihneºte sufletele
adormiþilor robilor Tãi!
Luminã linã, Rãscumpãrãtorul tuturor,
auzim oftarea Ta pe Cruce pentru 93
vrãjmaºii Tãi: „Pãrinte, iartã-le lor
pãcatul!”; deci, în numele iertãrii tuturor
îndrãznim ºi noi a ne ruga Tatãlui pentru
în suferin-þe grele, prin ucideri, îngropaþi
de vii, omorâþi de grindinã, de ger sau prin
cãdere de la înãlþime; deci, pentru
Condacul al 4-lea întristarea sfârºitului lor, dãruieºte-le
veºnica Ta bucurie, ca sã binecuvinteze
vremea lor de suferinþã ca
Mântuieºte Doamne pe cei ce s-au sfârºit
timp al rãscumpãrãrii lor, cântând: moartea, ca pe cel de pe urmã mijloc de
Aliluia! înþelegere ºi de pocãinþã. Cugetând la
groaznica judecatã, se descop-erã
deºertãciunile pãmânteºti, pornirile trupeºti
Icosul al 4-lea se

94
Dãruieºte, Doamne, tuturor cãrora le-ai
luat viaþa din fragedã tinereþe, tuturor
cãrora le-ai dat cu-nuna de spini, tuturor
celor care nu au cunoscut feri-cirea
pãmânteascã, mila Ta cea nesfârºitã;
rãsplãteºte-le cu razele iubirii Tale
nesfârºite, dincolo

de mormânt, iar noi strigãm aºa:


Tatãl nostru, rãsplãteºte tuturor
celor ce au murit sub sarcinile
grele ale ostenelilor;
Tatãl nostru, primeºte în cãmãrile
raiului pe adormiþii prunci ºi pe
fecioare;
Tatãl nostru, învredniceºte-i
veseliei la Cina Fiu-lui Tãu;
Tatãl nostru, odihneºte-i pe cei
singuratici, orfani ºi strãini, pentru care
nu are cine sã se roage;

Tatãl nostru, sã se ºteargã pãcatele


lor de razele calde ale atotiertãrii
Tale;
Tatãl nostru, dãruieºte robilor Tãi mai
înainte adormiþi, pãrinþi ºi fraþi ai noºtri,
haina albã a biruinþei; Tatãl nostru, Iubirea
cea nemãrginitã, odihneºte
sufletele adormiþilor robilor Tãi!

Condacul al 5-lea

Ai dãruit, Doamne, neamului omenesc


liniºtesc, mintea cea semeaþã se Tatãl nostru, iartã pe cei ce s-au
smereºte, dreptatea cea veºnicã se sfârºit fãrã de pocãinþã;
descoperã, cãci ºi pãcãtoºii cei
Tatãl nostru, mântuieºte pe cei ce
îndãrãtnici în credinþã, când sunt pe
patul de moarte mãrturisesc cum cã este s-au pierdut în pãcate grele ºi
Dumnezeu. Pentru aceea ei veºnic cer întunecate;
îndurarea Ta, strigând: Aliluia! Tatãl nostru, fã ca sã se stingã
flacãra necredinþei lor în marea
bunãtãþii Tale;
Icosul al 5-lea Tatãl nostru, Biruitorul iadului,
izbãveºte de osândirea în iad pe
pãrinþii ºi fraþii noºtri cei mu-taþi
din lume;
Pãrinte a toatã îndurarea, Tu luminezi Tatãl nostru, Iubirea cea
ziua cu soarele, Tu îndulceºti pãmântul nemãrginitã, odihneºte sufletele
cu roade, Tu veseleºti lumea cu adormiþilor robilor Tãi!
frumuseþea, precum pe prieteni, aºa şi
pe vrãjmaºii Tãi. Noi credem cã ºi
dincolo de mormânt, în veºnicie, Condacul al 6-lea
îndurarea Ta este nesfârºitã, miluind
pentru rugãciunile Bisericii, chiar ºi pe
pãcãtoºii cei cu totul lepãdaþi; de aceea
aºa ne rugãm: Tatãl nostru, ne întristãm Este grozav întunericul sufletului
pentru hulitorii de depãrtat de Dum-nezeu, chinuit de
conºtiinþã ºi de scrâºnirea dinþilor, de
sfinþenie ºi pentru fãrãdelegile lor; focul cel nestins ºi de viermele cel
Tatãl nostru, fã sã fie ºi asupra lor neadormit. Eu tremur gândind cã aceea
va fi ºi soarta
voia Ta cea de mântuire;
Tatãl nostru, fie-Þi milã de cei
rãniþi cu necre-dinþa cea 95
pierzãtoare;

mea; deci, pentru mine însumi mã rog ºi


pentru cei ce se chinuiesc în iad, ca sã
se pogoare peste ei rouã cu rãcorealã
Unde era sã rãsarã lumina Ta,
din rai, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Hristoase Dum-nezeule, dacã nu peste
cei ce ºedeau în întuneric ºi în umbra
morþii? De aceea Te ºi pomenesc su-
Icosul al 6-lea
fletele cele din iad. Pogoarã-Te, dar,
din nou întru cele mai de jos ale
pãmântului ºi scoate întru bucurie pe
cei ce s-au despãrþit de Tine cu
pãcatele, însã de Tine nu s-au Biserica lui Hristos înalþã rugãciuni pentru
depãrtat. Deci, în numele Fiului ºi al cei adormiþi în toatã lumea, în fiecare zi, la
Duhului, ne rugãm Tatãlui: orice ceas,

Tatãl nostru, fiii Tãi se chinuiesc, deci 96


miluieºte-i; Tatãl nostru, grele sunt
pãcatele lor, dar îndurarea
Ta este mare;
Tatãl nostru, Tu ai trimis pe Fiul
Tãu ca sã mân-tuiascã pe cei
pãcãtoºi;

Tatãl nostru, cerceteazã necazul


cel amar al su-fletelor care s-au
depãrtat de la Tine;

Tatãl nostru, miluieºte pe cei ce au


prigonit ade-vãrul din neºtiinþã;

Tatãl nostru, iubirea Ta sã le fie nu


foc, ci rãcorealã din rai;

Tatãl nostru, Iubirea cea


nemãrginitã, odihneºte sufletele
adormiþilor robilor Tãi!

Condacul al 7-lea

Voind, Doamne, sã dai mânã de ajutor


celor adormiþi, le-ai îngãduit ca în vis ºi
prin vedenii sã se arate celor vii, ca
aceºtia, pomenind cu dragoste pe cei
adormiþi, sã facã în amintirea lor fapte
bune ºi, nevoindu-se cu credinþã, sã strige
cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 7-lea
în tot pãmântul. Pãcatele lumii se le facem pomenirea;
curãþesc prin Sân-gele cel curãþitor al Tatãl nostru, Iubirea cea
Mielului lui Dumnezeu. Sufletele celor nemãrginitã, odihneºte sufletele
adormiþi se ridicã din moarte la viaþã ºi
de pe pãmânt la cer cu puterea
adormiþilor robilor Tãi!
rugãciunilor de la altarul Domnului, de
aceea strigãm: Condacul al 8-lea

Tatãl nostru, fie ca mijlocirea


Bisericii pentru cei adormiþi sã le
Lumea întreagã se înfãþiºeazã ca un
sfânt mormânt obºtesc. Pretutindeni se
fie scarã cãtre cer; gãseºte praful fraþilor ºi al pãrinþilor
noºtri, zidiþi dupã chipul ºi asemãnarea
Tatãl nostru, îndurã-Te de ei pentru lui Dumnezeu, rudenii ale noastre în
solirea Prea-sfintei Fecioare ºi a Adam. Tu sin-gur eºti Cel ce fãrã
tuturor sfinþilor; încetare ne-ai iubit pe noi, deci, iartã pe
toþi cei ce au murit de la început ºi pânã
acum, ca sã cânte ei iubirii Tale de
Tatãl nostru, curãþeºte-i pe cei oameni: Aliluia!
pentru care credin-cioºii strigã
cãtre Tine ziua ºi noaptea; Icosul al 8-lea

Tatãl nostru, pentru nerãutatea


pruncilor, iartã pe pãrinþii lor;
Vine ziua vaietelor ca un foc arzãtor,
Tatãl nostru, pentru lacrimile ziua cea mare ºi înfricoºãtoare a
Judecãþii de pe urmã, când se vor
maicilor, rãscum-pãrã pãcatele descoperi cele ascunse ale oamenilor ºi
fiilor; se vor deschide cărţile conştiinþei.
„Împãcaþi-vã cu Dum-nezeu“ - strigã
Tatãl nostru, primeºte milosteniile ºi Pavel Apostolul - „mai înainte de
rugãciunile noastre ca împlinire la
faptele lor bune; 97

Tatãl nostru, sã fie Sângele Fiului


Tãu izvor de viaþã pentru cei cãrora
Tatãl nostru, în ceasul judecãþii
acea zi“. Doamne ajutã-ne, ºi cu învredniceºte-i pe ei ºi pe noi de mila
lacrimile celor vii împlineºte cea aducãtoare de bucurie;
neajunsurile celor adormiţi.
Tatãl nostru, încununeazã cu slavã pe
cei ce au suferit munci grele pentru
Tine ºi pentru aproapele; Tatãl nostru,
dãruieºte adevãrul Tãu celor curãþiþi
Dupã cum toamna copacii se despoaie
de frunze, aºa ºi viaþa noastrã merge
prin necazul lumii acesteia
spre cãdere, cu fiecare an, cu fiecare
pãmânteºti; lunã, floarea tinereþii se vestejeºte, lu-
mina bucuriilor se stinge, bãtrâneþea
Tatãl nostru, Cel ce ºtii numele tuturor, cea grea se apropie, prietenii mor, cei de
primeºte pe cei ce s-au mântuit în cinul aproape se depãrteazã. Voi, cei eraþi
cãlugãresc ºi cel mirenesc; Tatãl nostru, cândva tineri, plini de bucurie ºi de feri-
primeºte pe pãstorii cei cucernici cire, unde sunteþi acum? Mormintele
voastre zac fãrã glas, dar sufletele lor,
împreunã cu fiii lor cei sunt în mâna Ta, Doamne.
duhovniceºti;
98
Tatãl nostru, sã întâmpine robii Tãi
pe Mirele Hristos cu fãclii aprinse;

Tatãl nostru, Iubirea cea


nemãrginitã, odihneºte sufletele
adormiþilor robilor Tãi!

Condacul al 9-lea

Binecuvântaþi, iar nu pierdeþi timpul


care repede trece; fiecare ceas, fiecare
clipã, ne apropie tot mai mult de
mormânt. Noua albire a pãrului, slãbirea
puterii sunt vestitoare de lumea cea
viitoare, sunt martorii stricãciunii
pãmânteºti, ne vestesc cã totul trece pe
alãturi ºi se apropie fericirea cea veºnicã,
unde nu sunt nici lacrimi, nici suspine, ci
numai

cântare de biruinþã: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Tatãl nostru, privirea ºi îngrijirea din curg lacrimi ca picãturi de ploaie ºi cu
lumea cea de dincolo de mormânt ne nãdejde ne rugãm: Ade-vereºte-ne,
cheamã la rugãciune; Doamne, cum cã i-ai iertat pe toþi,
spune-le cum cã îi primeºti în locaºurile
bucuriei, descoperã aceasta în taina
sufletului nostru, ca sã
Tatãl nostru, lumineazã cu soare
frumos ºi încãlzeºte locaºurile celor
adormiţi; cântãm: Aliluia!

Tatãl nostru, sã se ºteargã pentru Icosul al 10-lea


totdeauna vre-mea despãrþirii;

Tatãl nostru, învredniceºte-ne de


bucuria întâl-nirii cu ei în ceruri; Îmi îndrept privirea în îndepãrtare, pe
calea vieþii trecute ºi vãd o mulþime
Tatãl nostru, fã ca noi sã fim una din cei care au adormit din prima zi ºi
cu Tine; pânã acum, binefãcãtori ai mei, ºi cu

Tatãl nostru, întoarce celor adormiţi îndatoratã dragoste strig unele ca


curãþia prun-cilor ºi bunãtatea de acestea:
suflet a celor tineri;
Tatãl nostru, miluieºte pe toþi cei ce
Tatãl nostru, fã ca sã fie viaþa lor mi-au dorit ºi mi-au fãcut mie bine;
cea veºnicã lu-minatã sãrbãtoare a
Paºtilor; Tatãl nostru, învredniceºte slavei
Tale pe pãrinþii ºi pe fraþii noºtri ºi
Tatãl nostru, Iubirea cea pe cei de aproape;
nemãrginitã, odihneºte sufletele
adormiþilor robilor Tãi! Tatãl nostru, mântuieºte pe cei ce
mi-au bine-vestit cuvântul Tãu;
Condacul al 10-lea
99

La mormintele rudeniilor noastre ne


îngerilor pe cei ce m-au învãþat sã
Tatãl nostru, preamãreºte în faþa Te iubesc;
pãmânt, fiindcã atunci vor învia trupuri
Tatãl nostru, dãruieºte bucurie duhovniceºti, preamãrite, nestricã-
cioase, luminate. Oasele uscate vor auzi
celor ce m-au povãþuit prin cuvântul Domnului: Îmbrãcaþi-vã cu
exemplul vieþii lor sfinte; vine, acoperiþi-vã cu piele, sculaþi-vã
din cãrunteþea vremurilor trecute, cãci
Tatãl nostru, îndulceºte cu tainicã sunteþi rãscumpãraþi cu Sângele Fiului
manã pe cei ce m-au ajutat în zile lui Dum-nezeu, prin moartea Lui sunteþi
înviaþi, a venit peste
grele;

Tatãl nostru, Împãrãþia Ta sfârºit nu voi lumina învierii.


are, deci fã ca sã intre cei adormiþi
întru bucuria Ta; Tatãl nostru, descoperã-le acum
Tatãl nostru, Iubirea cea celor adormiţi tot adâncul lucrurilor
nemãrginitã, odihneºte sufletele Tale;
adormiþilor robilor Tãi!
Tatãl nostru, Tu le-ai descoperit
Condacul al 11-lea lumina soarelui ºi luna cea liniºtitã;

100

Unde-þi este moarte boldul tãu,


unde-þi este în-tunecarea ºi frica cea
mai dinainte? Cãci de acum înainte tu
eºti doritã, tu ne împreunezi
nedespãrþit cu Dumnezeu, tu eºti o
mare odihnã, tu eºti o mare zi de
sâmbãtã. Apostolul strigã: „Doresc sã
mor ca sã fiu împreunã cu Hristos!”
Drept aceea, privind la moarte ca la o
minunatã aºteptare ºi viaþã,

strigãm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Învia-vor morþii, se vor scula din


morminte ºi se vor bucura cei de pe
Tatãl nostru, fã sã vadã ºi slava
îngerilor care sunt parã de foc;
Aºteptãm bucuria întâlnirii cu Domnul,
aºteptãm razele luminoase ale învierii,
Tatãl nostru, Tu m-ai îndulcit cu aºteptãm ridicarea din morminte a celor
frumuseþea rãsãritului de soare, apropiaþi ai noºtri ºi îmbrãcarea celor
deci sã vadã ºi ei lumina veºnicei adormiţi cu slavã vie. Prin
Tale dumnezeiri; preschimbarea în-tregii fãpturi, vom
striga Ziditorului unele ca acestea: Tatãl
nostru, Tu ai zidit lumea spre biruinþa
Tatãl nostru, tot sufletul sã fie bu-
luminat ca steaua dimineþii ºi
luceafãrul zorilor; curiei ºi a binelui;

Tatãl nostru, Iubirea cea Tatãl nostru, ridicã-ne pe noi din


nemãrginitã, odihneºte sufletele adâncul pãcatu-lui la sfinþenie;
adormiþilor robilor Tãi!
Tatãl nostru, dãruieºte celor
Condacul al 12-lea adormiþi ca sã îm-pãrãþeascã
peste fãpturile în cinste;

Carnea ºi sângele nu vor moºteni Tatãl nostru, fã ca sã le fie lor


Împãrãþia lui Dumnezeu. Câtã vreme Hristos Domnul lu-minã pururea
petrecem în trup suntem despãrþiþi de aprinsã;
Hristos. Dacã nu murim, nu putem învia
pentru veºnicie, cãci se cade ca Tatãl nostru, dã-ne ºi nouã ca
stricãcios trupul acesta sã se îmbrace în
împreunã cu ei sã prãznuim
nestricãciune ºi muritorul acesta sã se
lumineze cu nemurirea, ca astfel, în lu- Paºtele nestricãciunii;
mina zilei celei neînserate, sã cânte
neîncetat: Aliluia! 101

Icosul al 12-lea
adormiþilor robilor Tãi!
Tatãl nostru, nu Te despãrþi de
robii Tãi pânã în sfârºit; Condacul al 13-lea

Tatãl nostru, Iubirea cea


nemãrginitã, odihneºte sufletele
O, preaîndurate Pãrinte, Cel ce eºti fãrã
de început ºi voieºti ca toþi sã se
mântuiascã, Cel ce ai trimis la cei
pierduþi pe Fiul Tãu ºi Dumnezeul nostru
ºi ai turnat peste ei Duhul cel de viaþã
dãtãtor, miluieºte, iartã ºi mântuieºte pe
rudeniile noastre ºi pe toþi cei din veac
adormiþi. Cu solirile lor cerceteazã-ne
pe noi, ca împreunã cu ei sã cântãm Þie,
Mântuitorului ºi Dumnezeului nostru,
cântare: Aliluia! (acest Con-

dac se zice de trei ori)

Apoi Icosul întâi ºi Condacul întâi


(vezi pag. 131).

Rugãciune cãtre Maica Domnului


pentru cei adormiþi

O, Preasfântã Doamnã, de Dumnezeu


Nãscãtoare, cãtre Tine, Preacuratã,
nãzuim. Tu eºti cetatea tare ºi mijlocitoare
ºi acoperãmântul tuturor celor ce aleargã la
tine cu credinþã ºi nãdejde. Ceea ce eºti
binecuvântatã, te rugãm ascultã
rugãciunea nevred-nicilor robilor Tãi ºi
soleºte întotdeauna pentru adormiþii robii
Tãi. Tu pururea mijloceºte pentru cei ce Te
cinstesc pe Tine cu dreaptã credinþã ºi
care aleargã sub acoperãmântul Tãu ºi se
roagã cu credinþã pentru cei bolnavi,
nãpãstuiþi ºi întristaþi, însã mij-locirea ºi
rugãciunea ta ne este ºi mai folositoare
dupã moartea noastrã. Dupã Dumnezeu,
la tine avem nãdejde tare, cãci nimeni din
cei ce se roagã ţie nu iese de la tine fãrã
ajutor, ci cu bucurie, mângâiere ºi

îndulcire.

102
Preasfântã Doamnã, Nãscãtoare de Când picioarele mele slãbite mã vor face
Dumnezeu, roagã pe Fiul tãu ºi sã înþe-leg cã aceastã corabie a vieþii
Dumnezeul nostru sã dãruiasã celor mele se apropie de þinta cãlãtoriei,
adormiþi iertare ºi lãsarea pãcatelor. Doamne Iisuse Hristoase, ai milã de mine!
Roagã-te, Nãscãtoare de Dumnezeu,
cãci mult poate rugãciu - nea Maicii spre Când ochii mei slãbiþi ºi tulburaþi
bunãvoirea Stãpânului, fiindcã Dom-nul de apropierea morþii vor privi
primeºte de la tine tot cuvântul pentru
iertare. Deci ºi tu, Preasfântã Fecioarã,
stãruitor cãtre Tine, Doamne Iisuse
primeºte ale noastre rugãciuni pe care le Hristoase, ai milã de mine!
aducem þie, din toatã inima ºi din tot Când mâinile mele tremurânde ºi
sufletul nostru, pentru sufletele amorþite nu vor mai putea þine bine
adormiţilor robilor tăi. Te rugãm, crucea Ta, ºi fãrã voia mea o voi lãsa
Stãpânã, sã le ajuþi cu în-drãznirea cea sã cadã peste patul durerii mele,
de Maicã ce o ai cãtre Domnul. Ceea ce Doamne Iisuse Hristoase, ai milã de
eºti plinã de har, ajutã-le sã se mine!
îndrepteze înaintea Celui ce ºade pe
tronul slavei, ca sã nu fie ruºinaþi în faþa
îngerilor ºi a tuturor sfinþilor, în faþa lumii Când urechile mele nu vor mai auzi
celor de sus ºi a celor de jos. Amin. vorbele oame-nilor, ca sã asculte
glasul Tãu care va rosti judecata
de care va depinde soarta mea,
Rugãciune pentru o moarte Doamne Iisuse Hris-toase, ai milã
bunã de mine!

Când gândurile mele vor fi întunecate


de frica morþii, când sufletul meu se
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul va lupta cu duhul în-tunericului, care
îndurãrii, în-genunchez înaintea Ta cu va vrea sã-mi acopere ochii inimii
inimã înfrântã ºi zdro-bitã; Þie Îþi
încredinþez ceasul cel din urmã al vieþii 103
mele ºi ceea ce urmeazã dupã
aceea.

mântuirii mele, Doamne Iisuse


pentru a nu simþi îndurarea Ta, ºi Hristoase, ai milã de mine!
astfel sã mã arunce în chinurile
deznãdejdii, Doamne Iisuse Când voi vãrsa lacrimile cele din
Hristoase, ai milã de mine! urmã, semn al nimicniciei mele,
primeºte-le ca pe o jertfã de
Când inima mea obositã abia va pocãinþã, ºi în clipele acelea,
mai bate, lup-tându-se cu vrãjmaºii Doamne Iisuse Hris-toase, ai milã
de mine!
Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Când cei din jurul meu, simþind Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
sfârºitul vieþii mele, Te vor chema în vecilor. Amin.
ajutor pentru mine, Doamne Iisuse
Hristoase, ai milã de mine! 104

Când sufletul meu îºi va lua rãmas


bun de la lumea aceasta ºi va lãsa
trupul meu fãrã de viaþã, primeºte
Doamne miluieºte (de 3 ori).
întoarcerea fiinþei mele la Tine, ca
pe o jertfã ce Þi se cuvine ºi,
atunci, Doamne Iisuse Hris-toase,
ai milã de mine!

Când, în sfârºit, sufletul meu se va Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor


înfãþiºa înain-tea Ta ºi va vedea pentru noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
prima datã strãlucirea ne-grãitã a lui Dumnezeu,
dumnezeirii Tale, nu-l îndepãrta de la
faþa Ta, ci binevoieºte a mã primi în miluieºte-ne pe noi. Amin.
locaºurile Tale cele cereºti, ca în veci
sã-Þi cânt ºi sã Te slãvesc! Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai
milã de mine! Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã
fãrã de asemãnare decât serafimii, care
fãrã stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul
ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.


105
ACATISTUL PATIMILOR DOMNULUI

NOSTRU IISUS HRISTOS

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Apãrãtorule cel mare ºi Doamne al cerului ºi al pãmântului, pe Tine, Împãratul cel nemuritor, vãzându-
te rãstignit pe Cruce, fãptura toatã s-a schimbat, cerul s-a înspãimântat, temeliile pãmântu-lui s-au
clãtinat. Iar noi, nevrednicii, închinãciune de mulþumire aducând patimilor Tale pentru noi, cu tâl-harul
strigãm Þie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneºte-ne întru Împãrãþia Ta! Iisuse, Cel ce Te-ai

rãstignit pentru noi, mântuieºte-ne!

Icosul 1

Dumnezeu fiind, pentru mine om Te-ai fãcut ºi pe mine, omul cel omorât de pãcate, cu Trupul ºi
Sângele Tãu cel fãcãtor de viaþã, m-ai înviat. Drept aceea Þie, Cel Care ne-ai arãtat atâta dragoste, cu

mulþumire strigãm:
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul omenesc
ai binevoit a pã-timi;

Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat ºi cu moartea Ta stãpânirea morþii ai stricat;


Iisuse, Cel ce cu rãnile Tale lumea ai rãs-cumpãrat;
Iisuse, Mântuitorule, întãreºte-ne în ispite; Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, lu-
mineazã-ne;

106 107
Iisuse, Cel ce locuieºti întru lumina cea
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, neapropi-atã, ai fost prins de stãpânitorii
întunericului;
pomeneºte-ne întru împãrãþia Ta!
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eºti
Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru fãrã de moarte, de fiul pierzãrii ai fost
noi, miluieº-te-ne! dat la moarte;
Iisuse, Cel ce dãruieºti tuturor toate
Condacul al 2-lea în dar, ai fost vândut pentru treizeci
de arginþi;

Vãzându-te pe Tine îngerul în grãdina Iisuse, Cel fãrã de vicleºug, de


Ghetsimani, în rugãciuni nevoindu-Te vânzãtorul Iuda cu vicleºug ai fost
pânã la sudoare de sânge, stând sãrutat;
înaintea Ta, Te întãrea când Te îngreuiau
ca o sarcinã pãcatele noastre. Cãci Tu, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
pe Adam ridicându-l, l-ai adus înaintea pomeneºte-mã întru Împãrãþia Ta!
Tatãlui, plecându-Þi genunchii ºi
rugându-Te. Pentru aceasta, cu smere-
nie, cu credinþã ºi cu dragoste Îþi Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru
cântãm Þie: Aliluia! noi, miluieº-te-ne!

Icosul al 2-lea 108

Înþelegerea cea neînþeleasã a patimii Condacul al 3-lea


Tale celei de voie n-au înþeles-o iudeii.
Pentru aceea, când Te cãutau pe Tine
noaptea cu fãclii, le-ai zis lor: „Eu sunt”,
iar ei, deºi au cãzut la pãmânt, dupã
aceea Te-au dus legat la judecatã. Dar
noi, cãzând cu Cu puterea dumnezeirii Tale ai arãtat
dinainte lepã-darea cea de trei ori a
umilinþã ºi cu dragoste, strigãm ucenicului Tãu. Dar el, deºi s-a lepãdat
Þie: de Tine cu jurãmânt, dupã aceea, când
Te-a vãzut în casa arhiereului pe Tine,
Domnul ºi Învãþãtorul lui, a plâns cu
Iisuse, Cel ce eºti Lumina lumii, ai amar. Cautã, dar, ºi spre mine, Doamne,
fost urât de toatã lumea cea ºi inima mea cea împietritã umple-o de
vicleanã; dragostea Ta, iar ochilor mei dã-le lacrimi
de pocãinþã, ca sa-mi spãl pãcatele
mele, strigând cãtre Sfânta Sfintelor ai

tine: Aliluia! intrat, curãþeºte-mã ºi pe mine cu


Icosul al 3-lea Sfânt Sângele Tãu de toate
întinãciunile trupeºti ºi sufleteºti;
Având cu adevãrat stãpânire ca un Iisuse, Cel ce ai fost legat, dar singur ai
Arhiereu în veac, dupã rânduiala lui puterea de a lega ºi dezlega, dezleagã
Melchisedec, ai stat înaintea arhiereului pãcatele mele cele multe; Iisuse, Fiul lui
Caiafa cel fãrã de lege, Tu Cel ce eºti Dumnezeu, pomeneºte-mã întru
Domnul ºi Stãpânul tuturor, primind sã fii Împãrãþia Ta!
chi-nuit de cei pe care Însuþi i-ai zidit;
pentru aceasta
Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru noi,
miluieºte-ne!
primeºte acum de la noi această
rugãciune: Condacul al 4-lea
Iisuse, Cel ce eºti dorirea tuturor,
dacã pentru fricã, Apostolul Petru de
Tine s-a lepãdat, nu mã lepãda pe
mine, pãcãtosul, ci mã mântuieºte;
Iudeii, cu viforul uciderii lui Hristos
suflând ºi glasul tatãlui minciunii
Iisuse, ajutã-mã sã nu mã lepãd de Tine;
Iisuse, Cel ce eºti fãrã de preþ, dar care ascultând, adicã al diavolului cel
cu preþ ai
109
fost vândut, scãpã-mã ºi pe mine de
vrãjmaºi; Iisuse, Arhiereule, Cel ce în
Te-a dat ca pe un vrednic de moarte spre
ucigãtor de oameni, Te-au lepãdat pe rãstignire, deºi sin-gur a mãrturisit cã nici
o vinã n-a aflat întru Tine. Mâinile ºi-a
Tine, Cel ce eºti Calea, Adevãrul ºi
spãlat, însã mâna ºi-a întinat-o, iar noi
Viaþa cea adevãratã. Iar noi pe Tine, minunându-ne de taina pãtimirii Tale celei
Hristoase, puterea lui Dumnezeu în de voie,
care sunt tãinuite toate vistieriile
înþelepciunii, mãrturisin-du-Te,
cu umilinþã strigãm cãtre Tine:
strigãm cãtre Tine: Aliluia!
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu ºi al
Icosul al 4-lea
Fecioarei, chinuit ai fost de fiii celor
fãrã de lege;
Iisuse, Cel ce îmbraci cu podoabã
Auzind Pilat blândeþea graiurilor Tale, cerul ºi pãmân-tul, gol ai fost ºi
batjocorit; înainte grãitorul de Dumnezeu Isaia, plin
Iisuse, Cel ce speli rãnile pãcatelor, de rãni ºi fãrã de cinste, înspãimântat
rãnit ai fost; Iisuse, Împãratul tuturor, în fiind, a strigat: „Vãzutu-L-am pe El ºi nu
loc de dragoste ºi mulþumire, chinuri avea chip, nici frumuseþe”. Iar noi,
aspre de la fiii lui Israil ai primit; Iisuse, privindu-Te
Cel ce pentru noi ai fost chinuit,
batjocorit ºi rãnit, tãmãduieºte rãnile rãstignit pe Cruce, cu credinþã
sufletelor ºi trupurilor strigãm:

noastre; Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai


rãbdat, cu slavã ºi cu cinste L-ai
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, încununat pe om;
pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru Iisuse, Cel ce pãlmuit ai fost pe
noi, miluieº-te-ne! faþã, spre a Ta faþã îngerii a cãuta
nu pot;
Condacul al 5-lea
Iisuse, Care cu trestia ai fost bãtut
peste cap, pleacã-mi spre smerenie
capul meu;
Cu Sângele rãnilor Tale Te-ai îmbrãcat,
Cel ce Te îmbraci cu lumina ca ºi cu o
hainã. ªtiu ca ºi proorocul, ºtiu cu
Iisuse, Cel ce ochii cei prealuminoºi
adevãrat pentru ce sunt roºite hainele cu Sânge i-ai avut întunecaþi,
Tale: eu, Doamne, cu pãcatele mele Te- întoarce ochii mei ca sã nu vadã
am rãnit, însã Þie, Celui ce ai fost rãnit deºertãciunile lumii;
pentru mine, Îþi
Iisuse, Care ai fost bãtut ºi cu toate
strig cu credinþã: Aliluia! mãdularele dureri ai suferit, fã-mã
întreg ºi sãnãtos;
110
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!

Icosul al 5-lea Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru


noi, miluieº-te-ne!

Condacul al 6-lea
Vãzându-Te pe Tine cu duhul mai
Icosul al 6-lea
Propovãduitor al nevoinþei Tale s-a
arãtat Pilat, arãtând poporului cã nimic
vrednic de moarte nu se afla întru Tine,
dar iudeii ca niºte fiare sãlbatice, vãzând
Strãlucit-ai la arãtare spre mirarea
îngerilor ºi a oa-menilor. Pilat pentru Tine
Sângele Tãu, scrâºneau din dinþi a grãit: „Iatã Omul!”.
strigând: „Rãstigneºte-L!”, iar noi,
sãrutând preacuratele Tale
111
rãni, cântãm: Aliluia!

Veniþi, dar, cu toþii, sã ne închinãm


Domnului Iisus, Celui ce pentru noi a fost Vrând sã izbãveºti pe om din robia
batjocorit, ºi sã-I strigãm: vrãjmaºului, Te-ai smerit înaintea
vrãjmaºilor Tãi, Iisuse, ºi ca un miel fãrã
de glas, spre junghiere ai fost adus, rãni
Iisuse, Fãcãtorul ºi Judecãtorul tuturor,
pretutindeni rãbdând, ca întru totul sã-l
Te-ai lãsat judecat ºi chinuit de cei ce
vindeci pe
prin Tine s-au zidit;

Iisuse, Dãtãtorul înþelepciunii, celor omul care Îþi cântã: Aliluia!


fãrã de minte rãspuns nu ai dat;
Iisuse, Cel ce tãmãduieºti pe cei Icosul al 7-lea
bolnavi de pã-cate, dã-mi alinare
prin pocãinþã;
Iisuse, Pãstorule cel bun, Cel ce ai fost Îndelungã rãbdare ai avut când ostaºii Te
batjocorit de demoni, umple inima mea batjocoreau dupã porunca judecãtorului
de dragostea Ta; nedrept, cu rãni cumplite chinuind Trupul
Tãu care s-a umplut în întregime de Sânge;
pentru aceasta, cu lacrimi de umilinþã,
Iisuse, primeºte-mã în ceata aleºilor strigãm
Tãi; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Þie:
pomeneºte-ne în Îm- Iisuse, Iubitorule de oameni, care
pãrãþia Ta! de oameni cu spini ai fost
Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru încununat;
noi, miluieº-te-ne! Iisuse, Cel fãrã de patimã, Care grele
patimi ai rãbdat ca pe noi din patimi
Condacul al 7-lea sã ne izbãveºti;

Iisuse, Mântuitorul nostru,


mântuieºte-ne pe noi, cei vrednici
de toata osânda; Iisuse, bucuria noastrã, Cel ce tare
Iisuse, sprijinitorul ºi întãritorul ai fost necãjit de oameni, veseleºte-
nostru, Care ai fost pãrãsit de toþi, ne pe noi;
întãreºte-ne pe noi robii Tãi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
112 pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru noi,
miluieºte-ne!

Condacul al 8-lea

În chip minunat s-au arãtat Þie Moise ºi


Ilie pe Muntele Taborului, grãind despre
moartea Ta pe care aveai sã o pãtimeºti
în Ierusalim; acolo vãzând slava Ta, iar
aici mântuirea primind-o, Îþi cântãm:
Aliluia!

Icosul al 8-lea

Pentru mulþimea pãcatelor mele ocãri ºi


chinuri ai rãbdat, Hristoase, pretutindeni
de cei rãi ai fost gonit, ca unii ce Te
socoteau a fi împotriva cezarului, iar alþii
ca pe un fãcãtor de rele Te judecau şi
strigau: „Ia-L ºi rãstigneºte-L!” Dar noi pe
Tine, Domnul Cel rãstignit pentru
mântuirea noastrã, din adâncul inimii
Te rugãm:

Iisuse, Judecãtorul nostru, Care cu


nedreptate ai fost judecat, nu ne judeca
pe noi dupã faptele noastre; Iisuse,
ajutorul meu, Cel ce ai pãtimit pe Cruce,
în ceasul necazurilor nu ne lãsa pe
noi;
Iisuse, Care ai strigat cãtre Tatãl
pentru ajutor, ajutã-ne în Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru noi,
neputinþele noastre; miluieºte-ne!

Iisuse, Mântuitorul nostru, Care Condacul al 9-lea


necinste ai primit, nu ne lipsi de
slava Ta, ci ne mântuieºte;

Iisuse, Cel ce ne-ai învãþat


Toatã firea s-a clãtinat, vãzându-Te pe
Tine rãstig-nit pe Cruce, soarele de pe
adevãrata smerenie, nu ne lepãda cer razele ºi-a ascuns,
pe noi;
113
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!
cea cereascã;
pãmântul s-a cutremurat, catapeteasma Iisuse, Cel ce ai fost rãstignit,
templului s-a despicat, pietrele s-au rãstigneºte pãcatele ºi patimile
sfãrmat, iadul pe morþi i-a scos afarã, iar noastre;
noi, cu credinþã ºi cu smerenie Iisuse, Cel ce Te-ai sãvârºit în munci,
închinându-ne Sfintelor Tale Patimi,
dã-ne nouã sã nu judecãm ºi sã nu
cântãm: Aliluia!
osândim pe nimeni;

Icosul al 9-lea Iisuse, Mult-milostive, sã nu cadã peste noi


osânda

Ta;
Ritorii cei mult vorbitori, deºi mult
grãiesc, nu pot sã dea mulþumire
vrednicã dumnezeieºtilor Tale Patimi, iar Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
sufletul ºi trupul nostru, inima ºi toate mã- pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!
dularele noastre, cu umilinþã se roagã Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru noi,
cãtre Tine, Iu- miluieºte-ne!

bitorule de oameni: Condacul al 10-lea


Iisuse, Cel ce, pironit fiind pe Cruce,
mâinile cãtre toþi ai întins, pironeºte ºi
zapisul greºelilor noastre; Iisuse, Mielul
lui Dumnezeu, Cel ce în coastã ai fost
împuns, învredniceºte-ne a intra în
Vrând sã mântuieºti lumea, ai
tãmãduit, Doamne, orbii, ºchiopii, surzii
cãmara Ta ºi leproºii, duhurile cele rele le-ai
izgonit, iar cei nerecunoscãtori, cu dându-ne nouã putinþa sã urmãm
rãutate chin-uindu-Te, pe Cruce Te-au sfintele Tale învãþã-turi ºi cu
pironit, cãci nu ºtiau sã dragoste sã strigãm:
cânte: Aliluia!

Icosul al 10-lea Iisuse, dragostea cea fãrã de


sfârºit, celor ce Te-au rãstignit nu
le-ai socotit pãcatul;
Împãrate Preaveºnice, Iisuse, pãtimit-ai cu
trupul pentru a noastrã neînfrânare ca sã
ne speli de pãcate, Iisuse, Cel ce cu lacrimi ºi cu
114 suspinuri Te-ai rugat, învaþã-ne pe
noi sã ne rugãm;

Iisuse, Cel ce toate proorocirile


despre Tine le-ai împlinit, împlineºte
dorinþele cele bune ale inimii
noastre;

Iisuse, Cel ce Þi-ai dat duhul în mâinile


Tatãlui, primeºte în ceasul ieºirii ºi
duhurile noastre;

Iisuse, Cel ce nu ai oprit împãrþirea


veºmintelor Tale, cu blândeþe sã
desparþi de trupuri sufletele
noastre la vremea rânduitã;

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,


pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!

Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru


noi, miluieº-te-ne!

Condacul al 11-lea

Cântare cu totul umilitã a adus Þie cea


cu totul nevinovatã, Maica Ta, zicând: Fiul lui Dumnezeu. Iar când vei veni cu
„Deºi pãtimeºti pe Cruce, Te ºtiu pe Tine putere multã ºi cu slavã mare pe norii
din pântece ca pe Cel din Tatãl nãscut cerului, atunci nu ne ruºina pe noi, cei ce
mai-nainte de luceafãr, ºi vãd cã toatã suntem rãscumpãraþi cu
fãptura cu Tine pãtimeºte”. Cel ce Þi-ai Sângele Tãu ºi care Îþi strigãm:
dat duhul Pãrintelui Tãu, primeºte ºi
duhurile noastre ºi nu ne lãsa pe noi,
Iisuse, Mult-pãtimitorule, izbãveºte-
cei ce-Þi cântãm Þie: Aliluia!
ne pe noi de plânsul cel veºnic,
pentru lacrimile Preacuratei Maicii
Icosul al 11-lea Tale;

115
Cântând suferinþa Ta cea de voie, ne
închinãm Pa-timilor tale, Hristoase, ºi
credem cu sutaºul cã eºti cu adevãrat

Iisuse, Cel ce de toþi ai fost pãrãsit, Dãruieºte-ne har, dezlegãtorule al tuturor


datoriilor, Hristoase, ºi ne primeºte pe noi,
nu ne pãrãsi pe noi în ceasul morþii
cei ce cinstim Sfintele Tale Patimi, precum
noastre; ai primit pe Pavel ºi pe cei ce s-au întors cu
pocãinþã la Tine, ºterge pãcatele noastre,
Iisuse, primeºte-ne ºi pe noi, ca pe curãþeºte-ne, sfinþeºte-ne ºi ne mântuieºte
pe noi, cei ce cu credinþã, cu smerenie ºi
Magdalena, sã sãrutãm sfintele
cu dragoste
Tale picioare;
cântãm Þie: Aliluia!
Iisuse, cu vânzãtorul ºi cu cei ce Te-au
rãstignit pe Tine, nu ne osândi pe noi,
smeriþii Tãi robi; Icosul al 12-lea

Iisuse, fã-ne pãrtaºi bunãtãþilor


cereºti; Cinstind ºi slãvind Patima Ta, Hristoase,
Te lãudãm ºi credem împreunã cu Toma
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, cã Domn ºi Dum-nezeu eºti, Cel ce vei
pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta! judeca vii ºi morþii; învred-niceºte-ne,
Doamne, Împãrãþiei Tale celei veºnice pe
Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru
noi, miluieº-te-ne! noi, cei ce strigãm cãtre Tine:

Condacul al 12-lea Iisuse, Cel ce pentru noi ai pãtimit,


izbãveºte-ne din necazuri, din patimi
ºi din nevoi; Iisuse, Cel ce eºti dragostea cea
Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, netrecãtoare, nu îngãdui sã fim biruiþi
scapã-ne pe noi de batjocura de rãutate;
vrãjmaºilor noºtri;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pomeneºte-ne în Îm-pãrãþia Ta!
pedepsi pe noi, pentru pãcatele
noastre, ci ne mântuieºte; Iisuse, Cel ce Te-ai rãstignit pentru
Iisuse, Cel ce Te-ai umilit, dã noi, miluieº-te-ne!
inimilor noastre umilinþã ºi
smerenie, ca sã ne mãrturisim Condacul al 13-lea
greºelile ºi pãcatele noastre;

116
O, Iisuse Hristoase, Mieluºelul lui
Dumnezeu, Cel ce ridici pãcatele lumii,
primeºte aceastã puþinã rugãciune de
mulþumire, pe care o aducem Þie, ºi cu
mântuitoarele Tale Patimi, vindecã-ne pe
noi de toatã durerea sufleteascã ºi
trupeascã, izbãveºte-ne prin Crucea Ta
cea sfântã de vrãjmaºii cei vãzuþi ºi
nevãzuþi, iar la sfârºitul vieþii noastre nu
ne lãsa pe noi, izbãvindu-ne cu moartea
Ta din veºnica moarte, ca sã strigãm Þie:
Aliluia! (acest Condac se zice de

trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Condacul întâi (vezi pag. 155).

Rugãciune

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui


Dumnezeu Cel viu, Fãcãtor al cerului ºi al
pãmântului, Mântu-itorul lumii, iatã, noi,
nevrednicii ºi pãcãtoºii, cu smerenie
plecãm genunchii inimilor noastre
înaintea mãreþiei slavei tale ºi Îþi noastrã Crucea ºi Pa-timile ai rãbdat, ca
aducem mulþumire, Îm-pãrate al tuturor pe noi sã ne rãscumperi din robia
ºi Doamne. Cã bine ai voit ca un om a
purta toate ostenelile, nevoile, ispitele ºi cea cumplitã a vrãjmaºului.
chinurile, ca sã fii nouã pildã întru toate.
Tu ai purtat toate în-tristãrile ºi
necazurile; fiind nouã ajutător, împreunã- 117
pãtimitor ºi Mântuitor, ºi ºtim, Prea
Îndurate Stãpâne, cã pentru mântuirea
Ce dar vom aduce Þie, Iubitorule de oameni, pen-tru
toate câte ai pãtimit pentru noi, pãcãtoºii? Su-fletele ºi
trupurile ºi toate cele bune de la Tine sunt, iar noi ai
Tãi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemãsuratã
nãdãjduim, Bunule ºi Îndurate Doamne. Lãudãm
îndelunga Ta rãbdare, slãvim milostivirea Ta cea
multã, ne închinãm Preacuratelor Tale Patimi ºi cu
toatã dragostea sãrutãm mâinile Tale, strigând:
Miluieºte-ne pe noi, robii Tãi, ºi fã sã nu fie fãrã de
roade întru noi Crucea Ta cea sfântã pentru ca, îm-
pãrtãºindu-ne aici cu credinþã de Patimile Tale, sã ne
învrednicim a vedea ºi în ceruri slava Împãrãþiei Tale,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de


Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea nevinovatã ºi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cin-stitã
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum


ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de 3 ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


118 119
ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI

Rosteşte mai întîi troparul Învierii:


Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le (de trei ori).

Condacul 1

Apãrãtorule cel mare ºi Doamne, biruitorul morþii celei veºnice, ca cei ce ne-am izbãvit de omorârea
cea duhovniceascã, cele de laudã aducem Þie, noi robii Tãi ºi zidirea Ta. Cel ce ai biruinþã asupra
morþii, de moartea pãcatelor slobozeºte-ne pe noi, care grãim: Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
înviazã
ºi sufletele noastre!

Icosul 1

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, neîn-cetat o laudã în ceruri. ªi pe noi, cei de pe pãmânt,
învredniceºte-ne cu inimã curatã a-Þi cânta Þie unele
ca acestea:

Iisuse, Cel nepãtruns, Care luminezi pe toþi credin-cioºii, lumineazã-ne ºi pe noi cei ce
trãim în întunericul necunoºtinþei;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi ºi la toate le dai viaþã, înviazã-ne ºi pe noi, cei omorâþi în pãcate;
Iisuse, Cel ce Te-ai înãlþat la cer ºi ai înãlþat pe cei ce nãdãjduiesc întru Tine, înalþã-ne
ºi pe noi, cei plecaþi spre pãmânt;
Iisuse, Cel ce ºezi de-a dreapta Tatãlui ºi pãrtaºi slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe
Tine, nu ne lipsi pe noi de slava Ta;
Iisuse, Cel ce vei veni sã judeci viii ºi morþii, nu ne judeca pe noi dupã fãrãdelegile
noastre, ci miluieºte-ne dupã mare mila Ta;

120 121
noi pe calea acestei vieþi ºi ne
Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi, mântuieºte;
înviazã ºi su-fletele noastre!
Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor
Condacul al 2-lea cu cuvintele Tale, aprinde ºi inima
noastrã cea rece, spre dorirea de
slava Ta;

Vãzând, Doamne, oamenii cãzuþi, Iisuse, Cel ce Te-ai cunoscut întru


frângerea pâinilor, dã-ne ºi nouã a
Te-ai întrupat ºi ai înviat pe toþi,
dãruindu-le celor înviaþi toate spre Te cunoaºte în dum-nezeiasca
mântuire. Înviazã-ne ºi pe noi cei Împãrtãºanie;
omorâþi din
Iisuse, Cel ce ai fãgãduit pe Duhul
pricina pãcatelor, ca sã-Þi cântãm Sfânt uceni-cilor Tãi, trimite-ne ºi
Þie: Aliluia! nouã pe acest Duh Mângâietor de
la Tatãl;
Icosul al 2-lea
Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
înviazã ºi su-fletele noastre!

Mintea nu pricepe dumnezeiasca Condacul al 3-lea

tainã, cum Izvorul vieþii înviazã,


omorând moartea. Pentru aceasta, Cu puterea Ta cea dumnezeiascã înviind
numai cu inima simþind bucuria pe Lazãr, în-viazã-ne ºi pe noi cei ce
Învierii ºi astfel fiind luminaþi, cu glas suntem doborâþi de patimi
de bucurie duhov-
122
niceascã grãim cãtre Tine unele ca
acestea:

Iisuse, Cel ce ai intrat prin uºile


încuiate, intrã ºi în casa sufletelor
noastre;

Iisuse, Cel ce ai întâmpinat în cale


pe ucenicii Tãi, întâmpinã-ne ºi pe
ºi zãcem în pãcatul nepocãinþei, ca Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
sculându-ne dupã glasul Tãu, sã înviazã ºi su-fletele noastre!
cântãm cântare: Aliluia!
Condacul al 4-lea

Icosul al 3-lea

Viforul patimilor ne tulburã ºi ne


Având putere asupra morþii, sufletele îneacã; ci Te rog pe Tine, Iisuse,
le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamã- întinde-ne, ca ºi lui Petru, mâna Ta cea
ne ºi pe noi, din adân-cul pãcatelor de ajutor ºi, cu puterea Învierii Tale,
noastre, ca ºi noi, curãþindu-ne simþirile, ridicã-ne
Þie, Celui ce strãluceºti cu lumina cea ºi ne înalþã a cânta Þie: Aliluia!
neapropiatã, cu bucurie sã-Þi aducem
cântare de biruinþã, aºa: Iisuse, Biruitorul Icosul al 4-lea
morþii, biruieºte patimile noas-

tre cele rele;


Iisuse, Dãtãtorule de viaþã, dã-ne Având îmbucurãtoarea veste a învierii
ºi nouã o viaþã mântuitoare; Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se
Iisuse, Izvorul bucuriei, bucurã veselesc ºi pãmântul se bucurã; iar noi,
inima noastrã întru îndreptãrile prãznuind veselia cea veºnicã, în-
Tale; drãznim a-Þi cânta unele ca
Iisuse, Cel ce ai sãturat cu cinci pâini ºi acestea:
doi peºti, cinci mii de bãrbaþi în pustie, Iisuse, Cel ce ºezi întru lumina cea
afarã de femei ºi copii, hrãneºte-ne ºi pe neapropiatã, fii aproape tuturor
noi cu pâinea Ta cereascã; creºtinilor, dupã îndurãrile Tale;

Iisuse, nãdejdea celor cãzuþi, 123


scoate-ne ºi pe noi din adâncul
rãutãþilor noastre;
cererile cele bune, împlineºte ºi
Iisuse, Cel ce iubeºti zidirea Ta, nu doririle noastre cele bune, ca mai
ne uita pe noi cei de pe urmã; mult decât toate sã Te iubim pe
Tine;
Iisuse, Cel ce atragi inimile noastre
la Tine, în-toarce la Tine ºi inima Iisuse, Cel ce primeºti orice
noastrã cea ticãloasã; picãturã de lacrimi, nu depãrta
Iisuse, Cel ce împlineºti toate rugãciunile noastre;
Iisuse, Cel ce nu Te-ai scârbit de
Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi, pãcãtoasa care Þi-a sãrutat cu
înviazã ºi su-fletele noastre! lacrimi de pocãinþã picioarele Tale,
dã-ne ºi nouã a-Þi uda picioarele
Condacul al 5-lea Tale cu lacrimi de umilinþã;

124
Viaþã de Dumnezeu plãcutã izvorãºte
din Tine, o, Iisuse, Fiul Dumnezeului
celui viu. Pentru aceea Te rugãm pe
Tine, ca sã nu ne piardã pe noi ucigã-
torul de suflete, nici sã ne închidã gura
ca sã murim nepocãiþi, ci învredniceºte-
ne sã-Þi cântãm: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Vãzând cu duhul pe Dumnezeu înviat,


veniþi sã bem bãuturã nouã, nu din
piatrã stearpã ºi nerodi-toare, ci din
izvorul nestricãciunii ºi purtãtorul de
viaþã mormânt al Mântuitorului, care pe
pãmântul cel neroditor al sufletelor
noastre udându-l, ne-a în-

vãþat pe toþi a cânta unele ca


acestea:

Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit sã


primim scump Sângele Tãu,
învredniceºte-ne fãrã de lipsã, a
primi acest prea cinstit Sânge;

Iisuse, Cel ce trimiþi ploaie asupra


celor drepþi ºi asupra celor pãcãtoºi,
stropeºte-ne ºi pe noi cu harul Tãu, ca
sã aducem roadã duhovniceascã;
Iisuse, Cel ce ai întãrit pe Toma în ºi cerul ºi pãmântul ºi cele de dedesubt;
credinþa În-vierii Tale, dã-ne ºi nouã ca sã prãznuiascã toatã zidirea
credinþã nefãþarnicã; Învierea lui Hristos, întru care, întãriþi
fiind, vom cânta unele ca acestea:

Iisuse, Cel ce ai zis: „Cãutaþi ºi Iisuse, Cel ce toate le umpli de


veþi afla“, dã-ne ºi nouã a Te gãsi lumina Ta, lu-mineazã ºi ochii noºtri
pe Tine; cei întunecaþi;

Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi, Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu


înviazã ºi su-fletele noastre! pãmântul, ridicã-ne ºi pe noi de pe
pãmânt la cer;
Condacul al 6-lea
Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu
lumina Ta cea dumnezeiascã în
cele de dedesubt, pogoarã-Te ºi în
Propovãduind neîncetat, cu duhul, adâncul inimilor noastre;
bucuria Învierii Tale, celei purtãtoare de
viaþã, Iisuse, Dumnezeul nostru, dã sã Iisuse, Cel ce ai scos din temniþele
fim ºi noi, pãcãtoºii, pãrtaºi acestei În- iadului su-fletele ce te aºteptau,
vieri, ca neîncetat sã cântãm în scoate-ne ºi pe noi, pãcãtoºii, din
Ierusalimul cel de întunericul mâhnirii, cãci viaþa
noastrã de iad s-a apropiat;
sus: Aliluia!
Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea
Icosul al 6-lea curatele Tale mâini, cuprinde-ne ºi pe noi,
ticãloºii, în braþele Tale; Iisuse, Cel ce ai
înviat din morþi, înviazã ºi su-

Strãlucind la toatã lumea cu Învierea fletele noastre!

Sa, Domnul Iisus Hristos, acum toate 125


le-a umplut de luminã:

Condacul al 7-lea Vrând Domnul Hristos ca sã descopere


oamenilor puterea dumnezeirii Sale, S-a
acoperit cu pecetea lui Caiafa ºi
nestricând-o, înaintea celor ce-L pãzeau,
ca un purtãtor de biruinþã a înviat ºi ne-a înviazã ºi su-fletele noastre!
învãþat
Condacul al 8-lea
a-I cânta: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Uimitor lucru, cã pe Dumnezeu întrupat
ºi înviat din morþi, noi astãzi cu cugetul Îl
vedem. Toatã grija cea lumeascã sã o
Minunat ºi cu neputinþã este a pricepe, lepãdãm şi ca pe Împãratul
cum ieri ne-am îngropat împreunã cu tuturor sã-L primim ºi sã-I cântãm
Tine, Hristoase, iar azi ne sculãm Lui: Aliluia!
împreunã cu Tine, în duh. Dar cu bu-
curie Îþi cântãm Þie unele ca 126
acestea:

Iisuse, Cel ce ai înviat ºi ai dat în


dar tuturor viaþã, întraripeazã
Icosul al 8-lea
mintea noastrã, ca sã-Þi urmeze
Þie pururea;
Iisuse, Cel ce ai sfinþit pãmântul cu
picioarele Tale, sfinþeºte ºi
gândurile noastre, cele care se Totul ai fost iubire, Iisuse, cãtre omul cel
înalþã la Tine; cãzut, ºi ai pus la dumnezeiascã strajã pe
Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrãvi de Dumnezeu grãitorul Avacum, sã stea
cinstitul Tãu chip, dã-ne ºi nouã a împreunã cu noi ºi sã arate pe îngerul cel
avea pururea în sufletele noas-tre purtãtor de luminã, care a grãit luminat
chipul Învierii Tale; despre Învierea Ta. Pentru aceasta ºi noi
grãim Þie
Iisuse, Cel ce ai primit cei doi bani ai
vãduvei, primeºte ºi de la noi unele ca acestea:
cântarea aceasta;
Iisuse, Cel ce ai fost pãzit de ostaºi,
Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia trimite la straja sufletelor noastre pe
desfrânatã, ci, prin puterea Ta, ai îngerul pãzitor, pe care noi îl
îndreptat-o pe calea cea bunã, nu osândi alungãm cu pãcatele noastre, ca sã
nici buzele noastre cele întinate care Te ne pãzeascã ºi sã ne cãlãuzeascã
sãrutã pe Tine, prin cântãri de laudã;
spre mântuire, pentru Învierea Ta;
Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
Iisuse, Cel ce ai orbit cu
dumnezeiasca Ta strãlu-cire ochii Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
celor ce Te strãjuiau, întoarce ochii înviazã ºi su-fletele noastre!
noºtri de la deºertãciune ºi-i
lumineazã, spre cunoºtinþa Condacul al 9-lea
adevãrului;

Iisuse, Cel ce ai întrebat pe


Apostolul Petru: „Mã iubeºti?”, dã-
ne ºi nouã sã avem chipul Toatã firea omeneascã în Tine s-a
dragostei lui de la urmã; preaslãvit, cu Învierea Ta, Iisuse, ºi
prin aceasta s-a dãruit nestricãciune
Iisuse, Cel ce ai iertat lui Petru trupurilor sfinþilor, adeverindu-se
Apostolul lepã-darea de Tine, iartã aceasta prin moaºtele sfinþilor ºi
ºi nouã lepãdãrile cele din fiecare cântându-Þi cu
ceas de poruncile Tale;
umilinþã: Aliluia!
Iisuse, Cel ce ai dat putere
apostolilor Tãi a lega ºi a dezlega, 127
dezleagã-ne ºi pe noi de
nedreptãþile noastre;

Iisuse, Soarele dreptãþii, lumineazã


sufletele noastre cele întunecate;
Icosul al 9-lea
Iisuse, Cel ce pe pescari i-ai fãcut
vânãtori de oa-meni, atrage ºi voia
noastrã cea rea, spre ascultarea Ta;
De Dumnezeu grãitorii ritori mânecã cu Iisuse, Cel ce pe Saul l-ai prefãcut în
duhul în-tâmpinând ieºirea din mormânt, mai-marele
ºi în loc de mir, cântare Îþi aduc Þie, ca apostol, înþelepþeºte-ne ºi pe noi cei
Soarelui dreptãþii ºi Stãpânu-lui; cu ale ce rãtãcim; Iisuse, pentru rugãciunile
cãror cântãri, primeºte ºi aceste rugãciuni acestui apostol ºi ale
ale noastre:
tuturor sfinþilor Tãi, fie-Þi milã de noi
Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel pãcãtoºii; Iisuse, Cel ce ai înviat din
vãrsat pe Tine, primeºte ºi ale morþi, înviazã ºi su-
noastre cântãri de laudã, de fletele noastre!
mulþumire ºi de cerere;
Condacul al 10-lea
Iisuse, Cel ce suferinþele Maicii Tale
le-ai prefã-cut în bucurie, dã-ne ºi
nouã, nevrednicilor, cu rãb-dare sã
Voind a mântui neamul omenesc, purtãm crucea noastrã;
Iisuse, Te-ai pogorât pe pãmânt ºi
Însuþi Dumnezeu fiind, ai primit
neputinþele noastre, ca ºi în ele sã se Iisuse, Cel ce ai dat lumii
arate ocrotitoare pe Maica Ta, dã-ne ºi
puterea Ta, care ne îndeamnã a nouã, pãcãtoºilor, ca sã fim sub
cânta: Aliluia! acope-rãmântul ei;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci
Icosul al 10-lea a se atinge de Tine, dã-ne ºi nouã
blândeþile ºi curãþia inimii prun-
cilor;
Cel ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Iisuse, Cel ce ai liberat pe
Mântuitorul ºi Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce desfrânata ºi i-ai poruncit de acum
Te-ai pogorât în cele mai de jos ale sã nu mai pãcãtuiascã, dã-ne ºi
pãmântului ºi ai sfãrâmat legãturile cele
veºnice, în care se þineau legate sufletele,
nouã ca de acum sã nu Te mai
slobozeºte-ne ºi pe noi de legãturile întristãm;
pãcatului, ca sã-Þi Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
cântãm Þie unele ca acestea: înviazã ºi su-fletele noastre!

Iisuse, Cel ce ai încredinþat pe Condacul al 11-lea


iubitul Tãu ucenic Maicii Tale,
încredinþeazã-ne ºi pe noi îngrijirii
ei, celei mântuitoare;
Cântare de umilinþã, despre Învierea
Ta, binevo-ieºte ca sã-Þi aducem Þie,
128 Mântuitorul nostru. ªi prin aceasta sã
primeascã sufletele noastre mirul vin-
decãrilor de nãlucirile cele vãtãmãtoare,
ca sã-Þi

cântãm Þie pururea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Primind, prin Învierea Ta, razele


strãlucitoare ale darului, ºi prin aceasta, Iisuse, Cel ce Te-ai dat cu totul pentru
ca prin oglindã, duhovniceºte vãzând mântuirea noastrã, dã-ne ºi nouã cu totul
scularea Ta cea aducãtoare de viaþã, ne a ne preda Þie;
închinãm cinstitei Tale Cruci ºi slãvitei În-
vierii Tale, pe care o lãudãm ºi o slãvim, Iisuse, Cel ce Te-ai suit la ceruri, ca
cântând aºa: Iisuse, Cel ce ai plecat
cerul, primeºte ºi rugãciu-
sã pregãteºti locaºuri celor ce Te
iubesc pe Tine, aºeazã-ne ºi pe noi
în locaºurile Tale;
nea noastrã, ca un îndurãtor;
Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul
ca un muritor, omoarã poftele 129
noastre cele trupeºti;
întru aceastã numitã ºi sfîntã zi, ca fraþii
Iisuse, Cel ce ºezi de-a dreapta Tatãlui, unul pe altul sã ne îmbrãþiºãm, iar pe cei
numãrã-ne ºi pe noi cu oile cele de-a ce ne urãsc pe noi, sã-i iertãm pentru
dreapta Ta; Învierea Ta. Deci, cu o gurã ºi cu o

Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi, inimã sã cântãm unele ca acestea:


înviazã ºi su-fletele noastre!
Iisuse, Cel ce binecuvintezi pe cei
Condacul al 12-lea ce Te binecu-vinteazã pe Tine,
binecuvinteazã ºi acum osteneala
noastrã cea dupã putere;

Harul Tãu dã-ni-l nouã, Iisuse, Cel ce Iisuse, Cel ce sfinþeºti pe cei ce
pe toþi ne-ai iubit, ºi primeºte rugãciunea nãdãjduiesc întru Tine, sfinþeºte ºi
noastrã, ca o pârgã ce-Þi aducem Þie. ªi doririle ºi gândurile noastre;
depãrteazã de la sufletele noastre tot
gândul cel viclean, ca fãrã osândã sã-Þi Iisuse, Cel ce Te-ai fãgãduit sã fii
cu cei credin-cioºi pânã la sfârºitul
cântãm Þie: Aliluia! veacului, fii neîncetat ºi cu noi
pãcãtoºii;
Icosul al 12-lea
Iisuse, Cuvântul cel adevãrat al
Tatãlui, curãþeşte cuvintele noastre
cele nevrednice, ca sã Te lãudãm
Cântând preaslãvitã Învierea Ta, Te pe Tine;
slãvim pe Tine, o, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, ºi credem cã dãruieºti
tuturor viaþã veºnicã. Pentru aceasta, Iisuse, Paºtile cele mântuitoare, care
duc de la moarte la viaþã, Ierusalime, că slava Domnului peste tine
sãlãºluieºte-ne în locaºul Tãu, lu- a răsărit, saltă acum şi te bucură Sioane,
minându-ne haina sufletelor noastre; iar tu Curată, Născătoare de Dum-nezeu,
veseleşte-te întru Învierea Celui născut al
tău!
Iisuse, Cel ce ai înviat din morþi,
înviazã ºi su-fletele noastre! Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
130 vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de 3 ori).

Condacul al 13-lea

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor


noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu,
O, Iisuse Hristoase, Cel ce ai cãlcat cu miluieºte-ne pe noi. Amin.
moartea pe moarte ºi celor din morminte
le-ai dãruit viaþã, primeºte ca un miros
de bunã mireasmã duhov-niceascã
aceastã puþinã rugãciune. ªi dãruieºte-
ne nouã, celor ce suntem în mormântul
nesimþirii, viaþã veºnicã, ca sã-Þi
cântãm Þie: Aliluia! (acest Condac

se zice de trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Condacul întâi (vezi pag. 175) ºi se
cântã Hristos a înviat... (de trei ori).
131
Apoi:

Luminează-te, luminează-te, noule


ACATISTUL BUNEIVESTIRI

A PREASFINTEI NÃSCÃTOARE DE
DUMNEZEU ªI PURUREA FECIOAREI
MARIA

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul l

Apãrãtoare Doamnã, pentru biruinþã, mulþumiri, izbãvindu-ne din nevoi, aducem þie, Nãscãtoare de
Dumnezeu, noi robii tãi. Ci, ca ceea ce ai stãpâ-nire nebiruitã, slobozeºte-ne din toate nevoile, ca sã
strigãm þie: Bucurã-te, Mireasã, pururea Fecioarã!

Icosul l

Îngerul cel mai întâistãtãtor, din cer a fost trimis sã zicã Nãscãtoarei de Dumnezeu: Bucurã-te! ªi îm-
preunã cu glasul cel netrupesc, vãzându-Te pe Tine, Doamne, întrupat, s-a spãimântat ºi a stat
strigând

cãtre dânsa unele ca acestea:


Bucurã-te, cea prin care rãsare bucuria; Bucurã-te, cea prin care piere blestemul; Bucurã-te,
chemarea lui Adam celui cãzut; Bucurã-te, izbãvirea lacrimilor Evei; Bucurã-te, înãlþime,
întru care cu anevoie se suie
gândurile omeneºti;

Bucurã-te, adâncime, care nu te poþi vedea lesne nici cu ochii îngereºti;


Bucurã-te, cã eºti scaun Împãratului; Bucurã-te, cã porþi pe Cel ce poartã toate; Bucurã-te, steaua care
arãþi Soarele; Bucurã-te, pântecele dumnezeieºtii întrupãri;

132 133
cei de pe pãmânt;
Bucurã-te, cea prin care se înnoieºte Bucurã-te, minune, care de îngeri
fãptura; Bucurã-te, cea prin care prunc eºti mult slãvitã;
se face Fãcãtorul; Bucurã-te, Mireasã, Bucurã-te, ceea ce eºti rana de
pururea Fecioarã!
mult plâns a diavo-lilor;
Bucurã-te, ceea ce ai nãscut lumina cea
Condacul al 2-lea neapusã; Bucurã-te, ceea ce n-ai învãþat
pe nici unul în ce
chip a fost;
Bucurã-te, ceea ce covârºeºti
Vãzându-se pe sine Sfânta întru mintea celor înþelepþi;
curãþie, a zis lui Gavriil cu îndrãznire: Bucurã-te, ceea ce luminezi
Glasul tãu preamãrit se aratã a fi cu gândurile celor cre-dincioºi;
anevoie primit sufletului meu; cum Bucurã-te, Mireasã, pururea
vesteºti mie naºtere cu zãmislire fãrã Fecioarã!
sãmânþã?, stri-
134
gând: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Condacul al 3-lea
Înþelesul cel greu de pãtruns cãutând
Fecioara sã-l înþeleagã, a strigat cãtre cel
ce slujea: Din pântece curat, cum este cu
putinþã sã se nascã fiu, spune-mi?
Puterea Celui de sus a umbrit atunci,
Iar el a zis cãtre ea, cu fricã, strigând spre zãmislire, pe ceea ce nu ºtia de
aºa: Bucurã-te, tãinuitoarea sfatului nuntã, ºi pântecele ei cel cu bunã roadã,
celui nespus; Bucurã-te, încredinþarea ca pe o þarinã dulce l-a arãtat tuturor
celor ce au trebuinþã de celor ce vor sã secere mântuire, când vor
striga aºa:
tãcere;
Aliluia!
Bucurã-te, începãtura minunilor lui
Hristos; Bucurã-te, capul poruncilor
Lui; Icosul al 3-lea

Bucurã-te, scara cerului, pe care S-


a pogorât Dumnezeu;
Bucurã-te, pod, care treci la cer pe
Având Fecioara primit în pântece pe
Dumnezeu, a alergat la Elisabeta; iar
pruncul aceleia, îndatã cunoscând Bucurã-te, masã, care porþi
închinarea ei, s-a bucurat, ºi cu sãltãrile îndestularea milos-tivirilor;
în pântece, ca prin niºte cântãri, a strigat
cãtre Nãscã-
Bucurã-te, ceea ce înfloreºti raiul
toarea de Dumnezeu:
desfãtãrii; Bucurã-te, ceea ce gãteºti
adãpostire sufletelor; Bucurã-te, tãmâia
Bucurã-te, viþa mlãdiþei celei rugãciunii celei bineprimite; Bucurã-te,
neveºtejite; Bucurã-te, câºtigarea curãþia a toatã lumea;
rodului celui fãrã de
Bucurã-te, voia cea bunã a lui
moarte; Dumnezeu cãtre noi cei muritori;

Bucurã-te, ceea ce ai lucrat pe Bucurã-te, îndrãznirea celor


Lucrãtorul cel iu-bitor de oameni; muritori cãtre Dum-nezeu;

Bucurã-te, ceea ce ai nãscut pe Bucurã-te, Mireasã, pururea


Sãditorul vieþii noastre; Fecioarã!

Bucurã-te, brazdã, care ai crescut 135


înmulþirea milelor;

un Miel fãrã prihanã în braþele


Condacul al 4-lea Mariei, pe care lãudând-o au zis:
Bucurã-te, Maica Mielului ºi a
Pãstorului; Bucurã-te, staulul oilor
Vifor de gânduri necuviincioase având în cuvântãtoare; Bucurã-te, ceea ce eºti
sine, înþeleptul Iosif s -a tulburat, uitându- muncire pentru vrãjmaºii
se spre tine cea neamestecatã cu nunta, cei nevãzuþi;
gândind cã eºti furatã de nuntã, ceea ce
eºti fãrã de prihanã; iar dacã a cunoscut cã
zãmislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Bucurã-te, ceea ce deschizi uºile
Aliluia! raiului; Bucurã-te, cã cele cereºti se
bucurã cu cele
Icosul al 4-lea pãmânteºti;
Bucurã-te, cã cele pãmânteºti
dãnþuiesc împreunã cu cele cereºti;

Au auzit pãstorii pe îngeri lãudând Bucurã-te, gura apostolilor cea fãrã de


venirea lui Hris-tos în trup, ºi alergând ca tãcere; Bucurã-te, îndrãznirea cea
la un Pãstor, L-au vãzut pe Acesta ca pe nebiruitã a purtãtorilor
de chinuri; celei de tainã;

Bucurã-te, temeiul cel tare al credinþei; Bucurã-te, ceea ce ai stins cuptorul


Bucurã-te, cunoºtinþa harului cea înºelãciunii; Bucurã-te, ceea ce luminezi
luminoasã; Bucurã-te, cea prin care s- pe tãinuitorii Treimii; Bucurã-te, ceea ce
a golit iadul; Bucurã-te, cea prin care ai lepãdat dintru dregãtorie pe
noi ne-am îmbrãcat cu tiranul cel fãrã de omenie;
slavã;
Bucurã-te, Mireasã, pururea Bucurã-te, ceea ce ai arãtat pe
Fecioarã! Domnul Hristos, iubitorul de
oameni;
Condacul al 5-lea Bucurã-te, ceea ce ne-ai izbãvit din
slujirea cea idoleascã;
Bucurã-te, ceea ce ne curãþeºti de
lucrurile cele întinate;
Steaua cea cu dumnezeiascã mergere Bucurã-te, ceea ce ai stins închinarea
vãzând-o magii, au mers pe urma luminii la foc; Bucurã-te, ceea ce ne-ai izbãvit
ei, ºi þinând-o ca pe o fãclie, cu dânsa din vãpaia pa-
cãutau pe Împãratul cel tare; ºi ajungând timilor;
pe Cel neajuns, s -au bucurat strigându-
I:
Aliluia! Bucurã-te, îndreptãtoarea
înþelepciunii celor credincioºi;
Bucurã-te, veselia tuturor neamurilor;
136 Bucurã-te, Mireasã, pururea fecioarã!

Condacul al 6-lea

Icosul al 5-lea

Vestitori purtãtori de Dumnezeu


fãcându-se magii, s-au întors în Vavilon,
sãvârºind proorocia Ta; ºi mãrturisindu-Te
Au vãzut fiii caldeilor în mâinile pe Tine, Hristoase, tuturor, au lãsat pe
Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni cu Irod ca pe un mincinos, cã nu ºtia să
mâna, ºi cunoscându-L a fi Stãpân, deşi cânte:
a luat chip de rob, s-au grãbit cu daruri
Aliluia!
a-I sluji Lui ºi a striga celei
binecuvântate: Bucurã-te, Maica stelei Icosul al 6-lea
celei neapuse; Bucurã-te, raza zilei
137
Strãlucind Tu în Egipt lumina
adevãrului, ai izgonit întunericul
minciunii; cã idolii lui, Mântuitorule,
veac înºelãtor de acum, Te-ai dat lui ca
nerãbdând tãria Ta, au cãzut; iar cei ce un prunc, dar Te-ai fãcut cunoscut lui ºi
s-au izbãvit de dânºii strigau cãtre Dumnezeu desãvârºit; pentru aceea, s-a
Nãscãtoarea de Dumnezeu: mirat de înþelepciunea Ta cea nespusã,
strigând:
Bucurã-te, îndreptarea oamenilor;
Bucurã-te, cãderea diavolilor; Aliluia!
Icosul al 7-lea
Bucurã-te, ceea ce ai cãlcat
rãtãcirea înºelãci-unii; Aarãtat fãpturã nouã, arãtându-Se
Bucurã-te, ceea ce ai vãdit înºelãciunea Fãcãtorul nouã, celor ce suntem fãcuþi de
idoleascã; Bucurã-te, mare, care ai înecat Dânsul, rãsãrind din pântecele cel fãrã de
pe faraonul cel prihanã ºi pãzindu-l întreg, pre-cum a fost,
ca vãzând minunea sã o lãudãm pe dânsa,
netrupesc;
strigând:
Bucurã-te, floarea nestricãciunii;
Bucurã-te, piatrã, care ai adãpat pe Bucurã-te, cununa înfrânãrii;
cei însetaþi de viaþã;
Bucurã-te, stâlp de foc, care Bucurã-te, ceea ce ai strãlucit chipul
povãþuieºti pe cei ce sunt întru învierii; Bucurã-te, ceea ce ai arãtat
întuneric; viaþa îngereascã;
Bucurã-te, acoperãmântul lumii, cel
mai lat decât norul; 138
Bucurã-te, hrana cea în loc de manã;
Bucurã-te, slujitoarea desfãtãrii celei
sfinte; Bucurã-te, pãmântul
fãgãduinþei;

Bucurã-te, cea dintru care curge miere


ºi lapte; Bucurã-te, Mireasã, pururea
Fecioarã!

Condacul al 7-lea

Vrând Simeon sã se mute dintr-acest


Bucurã-te, pomul cel cu luminoasã
roadã, din care se hrãnesc Aliluia!
credincioºii;
Icosul al 8-lea

Bucurã-te, copacul cel înfrunzit cu


bunã umbrã, sub care se acoperã
mulþi; Cu totul a fost între cei de jos, iar de Cei
de sus nici-cum nu S-a depãrtat Cuvântul
cel necuprins; cã dumnezeiascã
Bucurã-te, ceea ce ai purtat în pogorâre a fost, iar nu mutare din loc, ºi
pântece pe Povãþuitorul celor naºtere din Fecioară primitoare de
rãtãciþi; Dumnezeu,

Bucurã-te, ceea ce ai nãscut pe care aude acestea:


Izbãvitorul celor robiþi;
Bucurã-te, încãperea lui Dumnezeu
Bucurã-te, îmblânzirea Celui neîn-cãput;
Judecãtorului celui drept; Bucurã-
te, iertarea multor greºiþi; Bucurã-te, uºa tainei celei de cinste;
Bucurã-te, auzirea cea cu
Bucurã-te, haina celor goi de nepricepere a celor ne-
îndrãznealã; Bucurã-te, dragostea, credincioºi;
care biruieºte toatã dorirea; Bucurã-te,
Mireasã, pururea Fecioarã! Bucurã-te, lauda cea fãrã de
îndoire a celor cred-incioºi;
Condacul al 8-lea
Bucurã-te, cãruþa cea preasfântã a
Celui ce este pe heruvimi;
Vãzând naºtere strãinã sã ne înstrãinãm
din lume, mutându-ne mintea la cer; cã
pentru aceasta Dumnezeu cel Preaînalt pe 139
pãmânt S-a arãtat om ple-cat, vrând sã
tragã la înãlþime pe cei ce strigã Lui:

Bucurã-te, sãlaºul cel preaslãvit al Bucurã-te, ceea ce ai unit fecioria ºi


Celui ce este pe serafimi; naºterea; Bucurã-te, cea prin care s-a
dezlegat cãlcarea
Bucurã-te, cea care ai adunat cele
potrivnice întru una; poruncii;
cumpliþi; Bucurã-te, cã s-au veºtejit
Bucurã-te, cea prin care s-a deschis fãcãtorii de basme; Bucurã-te, ceea ce ai
raiul; Bucurã-te, cheia Împãrãþiei lui rupt vorbele cele încurcate
Hristos; Bucurã-te, nãdejdea bunãtãþilor
celor veºnice; Bucurã-te, Mireasã, ale atenienilor;
pururea Fecioarã!
Bucurã-te, ceea ce ai umplut mrejele
Condacul al 9-lea pescarilor; Bucurã-te, ceea ce ne-ai
tras din adâncul ne-

cunoºtinþei;
Toatã firea îngereascã s-a minunat de
lucrul cel mare al întrupãrii Tale; cã pe
Cel neapropiat, ca Dumnezeu, L-a vãzut
140
om apropiat tuturor, petrecând

împreunã cu noi ºi auzind de la


toþi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe ritorii cei mult-vorbitori îi vedem


tãcând ca niºte peºti fãrã de glas despre
tine, Nãscãtoare de Dum-nezeu; cã nu
se pricep sã spunã în ce chip ºi fecioarã
ai rãmas ºi ai putut naºte. Iar noi,
minunându-ne de

o tainã ca aceasta, cu credinþã


strigãm: Bucurã-te, sãlaºul
înþelepciunii lui Dumnezeu; Bucurã-te,
comoara rânduielii Lui; Bucurã-te,
ceea ce arãþi pe filozofi neînþelepþi;

Bucurã-te, ceea ce ai vãdit pe cei


meºteri la cu-vânt a fi
necuvântãtori;

Bucurã-te, cã au înnebunit întrebãtorii cei


Bucurã-te, ceea ce pe mulþi i-ai luminat Curatã, sãlãºluindu-Se în pântecele tãu
la minte; Bucurã-te, corabia celor ce vor ºi învãþând
sã se mântuiascã; Bucurã-te, limanul
celor ce umblã cu corãbiile pe toþi sã strige þie: Bucurã-te, turnul
fecioriei; Bucurã-te, uºa mântuirii;
acestei vieþi;
Bucurã-te, Mireasã, pururea Bucurã-te, începãtoarea prefacerii
Fecioarã! celei înþelegã-toare;
Bucurã-te, dãtãtoarea bunãtãþii
Condacul al 10-lea celei dumneze-ieºti;
Bucurã-te, cã tu ai înnoit pe cei
zãmisliþi cu ruºinea;
Bucurã-te, cã tu ai învãþat pe cei furaþi
Vrând sã mântuiascã lumea, de minte; Bucurã-te, ceea ce ai stricat pe
Împodobitorul tuturor a venit la ea, aºa stricãtorul gân-
cum Însuºi fãgãduise; ºi Pãstor fiind ca durilor;
Dumnezeu, pentru noi S-a arãtat om ca
noi; cãci cu asemãnarea chemând pe cel
Bucurã-te, ceea ce ai nãscut pe
asemenea, ca un Semãnãtorul curãþiei;
Bucurã-te, cãmara nunþii celei fãrã de
sãmânþã; Bucurã-te, ceea ce ai unit cu
Dumnezeu aude: Aliluia! Domnul pe cei cre-
dincioºi;
Icosul al 10-lea Bucurã-te, ceea ce între fecioare
singurã ai fost bunã hrãnitoare de
prunc;

Zid eºti fecioarelor, Nãscãtoare de 141


Dumnezeu Fe-cioarã, ºi tuturor celor
ce aleargã la tine; cã Fãcã-torul cerului
ºi al pãmântului te-a gãtit pe tine,

Bucurã-te, cãmara cea împodobitã


a sufletelor sfinþilor;
Împãrate Sfinte, de Þi-am aduce cântãri
ºi psalmi la numãr întocmai ca nisipul,
nimic nu plinim cum se cuvine, cãci se
Bucurã-te, Mireasã, pururea biruieºte toatã cântarea care se în-
Fecioarã! dreaptã cãtre mulþimea milelor Tale celor
multe, pe
Condacul al 11-lea
care le-ai dat celor ce-Þi strigã Þie:
Aliluia!
Icosul al 11-lea Bucurã-te, viaþa veseliei celei de tainã;
Bucurã-te, Mireasã, pururea Fecioarã!

142
Fãclie primitoare de luminã, arãtatã
celor ce sunt întru întuneric, o vedem pe
Preasfânta Fecioarã; cã aprinzând în
sine Focul cel netrupesc, îndrepteazã
spre cunoºtinþa cea dumnezeiascã pe Condacul al 12-lea
toþi, ºi lumi-neazã mintea cu raza ºi cu
chemarea, ºi se cinsteºte

cu acestea:

Bucurã-te, raza Soarelui celui


Vrând sã dea har datoriilor celor de
demult, Dez-legãtorul tuturor datoriilor
înþelegãtor; Bucurã-te, raza Luminii omeneºti a venit singur la cei ce se
celei neapuse; Bucurã-te, fulgerul care depãrtaserã de harul Lui, ºi, rupând za-
luminezi sufletele; Bucurã-te, ceea ce
pisul, aude de la toþi: Aliluia!
îngrozeºti pe vrãjmaºi ca un

Icosul al 12-lea
tunet;

Bucurã-te, cã dintru tine a rãsãrit


strãlucirea cea cu multã luminã; Cântând naºterea ta, te lãudãm toþi, ca
pe o bisericã însufleþitã, Nãscãtoare de
Bucurã-te, cã ai izvorât râul care Dumnezeu; cã locuind în pântecele tãu,
curge cu ape multe; Domnul, Care þine toate cu mâna, a
sfinþit, a slãvit ºi a învãþat pe toþi sã
strige cãtre tine: Bucurã-te, locaºul lui
Bucurã-te, ceea ce ai zugrãvit chipul
Dumnezeu-Cuvântul; Bucurã-te, sfântã,
colimvitrei; Bucurã-te, ceea ce
ceea ce eºti mai mare decât
curãþeºti întinãciunea pãca-
sfinþii;
tului; Bucurã-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucurã-te, comoara vieþii cea
Bucurã-te, baie, care speli conºtiinþa; neîmpuþinatã;
Bucurã-te, paharul, care dregi
bucuria; Bucurã-te, mireasma Bucurã-te, coroana cea scumpã a
mirosului celui bun al lui împãraþilor ce-lor credincioºi;
Hristos;
Bucurã-te, lauda cea de cinste a
preoþilor celor cuvioºi; O, Maicã prealãudatã, care ai nãscut
pe Cuvântul, Cel ce este mai Sfânt decât
toþi sfinþii, primind acest dar de acum,
Bucurã-te, stâlpul Bisericii cel izbãveºte de toatã ispita ºi scoa-te din
neclintit; Bucurã-te, zidul împãrãþiei munca ce va sã fie, pe toþi cei ce cântã:
cel nebiruit; Bucurã-te, cea prin care Aliluia!
se înalþã biruinþele; Bucurã-te, cea (acest Condac se zice de trei ori.
prin care cad vrãjmaºii; Bucurã-te,
tãmãduirea trupului meu; Bucurã-te, Apoi se zice Icosul întâi ºi
izbãvirea sufletului meu; Bucurã-te, Condacul întâi (vezi pag. 193).
Mireasã, pururea Fecioarã!
143
Condacul al 13-lea

de pe mare, liman bun celor înviforaþi,


povãþuitoare neostenitã celor rãtãciþi,
mergere uºoarã celor cãlãtori, odihnã
Rugãciunea cãtre bunã celor osteniþi, acoperãmânt ºi
scãpare celor asupriþi; nãdejde celor fãrã
Preasfânta Nãscãtoare de de nãdejde, ajutãtoare celor lipsiþi; celor
Dumnezeu sãraci bogãþie neîmpuþinatã, celor
întristaþi de-a pururea mângâiere, celor
pe care nu-i iubeºte nimeni iubire cu
smerenie; celor pãcãtoºi mântuire cãtre
O, Preasfântã Nãscãtoare de Dumnezeu; tuturor creºtinilor în-grãdire
tare, ajutãtoare nebiruitã ºi folositoare.
Dumnezeu, Fecioarã Stãpânã, ceea ce Prin tine Cel nevãzut S-a fãcut vãzut,
eºti mai înaltã ºi mai presus de-cât îngerii pentru care aducem
ºi arhanghelii ºi mai cinstitã decât toatã
fãptura; mirarea cea mare a îngerilor,
propovãduirea proorocilor, podoaba cea rugãciune þie, noi robii tãi, Doamna
aleasã a arhanghelilor, în-tãrirea cea tare noastrã.
a mucenicilor, lauda cea preaslãvitã a
apostolilor, povãþuitoarea cea tare a O, preamilostivã Împãrãteasa luminii
cãlugãrilor, în-frânarea cea tare a celei înþele-gãtoare ºi preaslãvitã, care ai
postitorilor, curãþia ºi mãrirea fe- nãscut pe Împãratul nostru, Hristos
cioarelor, veselia cea linã a maicilor, Dumnezeu, Cel ce dã viaþã tuturor, ceea
înþelepciunea ºi învãþãtura pruncilor, ce eºti slãvitã de cele cereºti, minte
cârmuitoarea sãracilor ºi a vã-duvelor; îngereascã, stea cu totul luminoasã ºi
îmbrãcãminte celor goi, sãnãtate celor mai sfântã decât toþi sfinþii; Împãrãteasa
bol-navi, izbãvire celor robiþi; liniºte celor împãraþilor, Stãpâna tuturor fãpturilor,
Fecioarã încuviinþatã de Dumnezeu, chip de negrãit a Trupului lui Hristos, cuibul
Mireasã nestri-catã, palat al Vulturu-lui ceresc, turtureaua cea cu bunã
Preasfântului Duh, scaun de foc al Îm- glãsuire, porumbiþa cea preabunã, linã ºi
pãratului celui nevãzut, chivot ceresc fãrã de rãutate; Maicã iubitoare de fii,
purtãtor al Cuvântului lui Dumnezeu, adâncul milelor, picãtura care risipeºte
cãruþa cea în chipul focu-lui; odihna mânia lui Dumnezeu, adâncimea cea
Dumnezeului celui viu, zãmislitoare în nemãsuratã, taina cea negrãitã, minunea
cea neºtiutã, minune nespusã; bis-ericã
nefãcutã de mânã omeneascã a Însuºi
144 Împãra-tului tuturor veacurilor; tãmâia cea
cu bun miros, veºmânt cinstit, porfirã de
Dumnezeu þesutã, rai su-fletesc, odrasla
pomului celui de viaþã purtãtor, floarea cea
preafrumoasã, care ai înflorit nouã veselia
cereascã, strugurele mântuirii noastre,
paharul Îm-pãratului ceresc, întru care s-a
dres de la Duhul Sfânt vinul harului celui
neîmpuþinat; solitoarea legii, în-cepãtura
credinþei celei adevãrate a lui Hristos,
turnul cel neclintit, pieirea ereticilor, sabia
mâniei lui Dum-nezeu împotriva tuturor
celor nelegiuiþi; îngrozire diavolilor, biruinþã
în rãzboaie, pãzitoare adevãratã tuturor
creºtinilor ºi lumii încredinþatã mântuire.

O, întru tot milostivã Doamnã Fecioarã,


Stãpânã Nãscãtoare de Dumnezeu, auzi-
ne pe noi cei ce ne rugãm þie ºi aratã
mila ta poporului dreptcredincios; roagã
pe Fiul tãu sã ne izbãveascã de tot rãul
şi pãzeºte locaºul acesta ºi toate oraºele
ºi satele ºi pãrþile creºtineºti ºi tot poporul
cel binecredincios, care scapã ºi cheamã
numele tãu cel sfânt de toate nãpastele,
de boalã, de cutremur, de potop, de foc,
de sabie, de venirea altor neamuri
asupra noastrã ºi de rãzboiul cel dintre
noi, de toate durerile ºi de toatã
îmbulzeala. Ca sã nu fie împuþinaþi robii
tãi nici cu rãni, nici cu îngrozire, nici cu
moarte, nici cu dreapta mânie a lui
Dumnezeu, ci îi pãzeºte ºi îi mântuieºte
cu mila ta, Doamnã, ceea ce te rogi
pentru noi ºi pentru buna întocmire a
vãzduhului, spre vremi aducãtoare de
roadele cele de folos, pe care nouã le de
dãruieºti. Uºureazã, ridicã ºi miluieºte,
Stãpânã preamilostivã, Nãscãtoare de 145
Dumnezeu prealãudatã, de toate nevoile,
pe cei ce sunt în primejdii. Adu-þi aminte

dreptcredincios care se închinã icoanei


robii tãi ºi nu trece cu vederea lacrimile ºi tale. Cautã spre noi toþi cu folosinþa ta
suspinarea lor; ci ne înnoieºte pe noi cu cea preamilostivã, ridicã-ne pe noi din
bunãtatea ta, ca sã ne mângâiem cu adâncul pãcatelor ºi ne lumineazã ochii
mulþumire, aflându-te pe tine ajutã-toare. inimii spre cãutarea mântuirii. Milostivã fii
Milostiveºte-te, Doamnã Preacuratã, spre nouã aici, iar la înfricoºãtoarea jude-cată,
aju-torul poporului celui binecredincios. pe Fiul tãu pentru noi roagã-L. Pe cei ce
Nãdejdea noastrã, adunã pe cele risipite: s-au mutat întru bunã credinþã din
pe cei rãtãciþi pe cale povãþuieºte-i, pe cei aceastã viaþã în cea veºnicã, împreunã
cãzuþi de la dreapta credinþã iarãºi la cu îngerii, cu arhanghelii ºi cu toþi sfinþii,
credinþã întoarce-i, pe cei bãtrâni împãrtãºeºte-i ca sã stea de-a dreapta
sprijineºte-i, pe cei tineri îi învaþã, pe Fiului tãu ºi Dumnezeu; ºi cu rugãciunea
prunci hrãneºte-i ºi preamãreºte pe cei ce ta învredniceºte pe toþi ortodocºii creºtini
te preamãresc; dar mai ales pãzeºte Sfântã sã vieþuiascã cu Hristos ºi cu bucurie în
Bis-erica Fiului tãu ºi o fereºte întru lungime
locaºurile îngereºti sã se desfãteze.
de zile.

O, milostivã ºi preaînduratã Împãrãteasã 146


a cerului ºi a pãmântului, Nãscãtoare de
Dumnezeu, pururea Fecioarã, miluieºte
cu mijlocirea ta poporul drept-credincios
ºi toatã dreptcredincioasa creºtinãtate.
Pãzeºte-o sub acoperãmântul milei tale,
apãr-o pe ea cu cinstitul tãu
acoperământ ºi roagã pe Hristos,
Dumnezeul nostru, pe Care mai presus
de fire L-ai întrupat, sã ne încingã pe noi
cu putere de sus, ca sã ne putem apãra
împotriva vrãjmaºului ce se oºteºte
asupra noastrã. Miluieºte ºi mântuieºte cu
rugãciu-nile tale, Maicã, pe Prea Fericitul
Pãrintele nostru

(N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe


Române pe (Înalt) Prea Sfinþitul (Arhi-)
Episcopul (ºi Mitropolitul) nostru (N) ºi pe
toþi ortodocºii arhierei, pãrinþi arhi-
mandriþi, preoþi ºi diaconi ºi pe tot clerul
bisericesc ºi pe tot poporul
Cã tu eºti, Doamnã, slava celor cereºti ºi
nãdej-dea pãmântenilor; tu eºti nãdejdea
ºi folositoarea tu-turor celor ce aleargã la Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,
tine ºi cer ajutorul tãu cel sfânt; tu eºti Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
rugãtoarea cea fierbinte cãtre Fiul tãu ºi fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeul nostru, cã rugãciunile Maicii Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
mult pot spre îmblânzirea Stãpânului. ªi cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
cu a ta mijlocire în-drãznim sã ne de asemãnare decât serafimii, care fãrã
apropiem de sfântul altar, de harul stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
preasfintelor ºi de viaþã fãcãtoarelor nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-
Taine, deºi sun-tem nevrednici. Pentru
aceea, ºi pe icoanã vãzând chipul tãu cel
toare de Dumnezeu, te slãvim.
întru tot cinstit ºi pe Cel Atotþiitor cu
mâna þinând, ne bucurãm noi pãcãtoºii ºi
cu umilinþã cãzând, pe acesta cu Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
dragoste ºi cu fricã îl sãrutãm, aºteptând, Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
Doamnã, prin sfintele ºi de Dumnezeu vecilor. Amin.
primitele tale rugãciuni, sã ajungem la
cele cereºti ale vieþii celei fãrã de sfârºit
ºi sã stãm fãrã de ruºine în ziua judecãþii Doamne miluieºte (de 3 ori).
de-a dreapta Fiului tãu ºi Dum-nezeului
nostru, slãvindu-L pe El împreunã cu Cel
fãrã de început al Lui Pãrinte ºi cu
Preasfântul ºi bunul ºi de viaþã fãcãtorul
Lui Duh, acum ºi pururea ºi în vecii
Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
vecilor. Amin.
lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


Apoi:
147
ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERÃMÂNT

AL MAICII DOMNULUI

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Împãrãtesei celei alese mai înainte de veci, Îm-pãrãtesei celei mai înalte decât toatã fãptura ceru-lui ºi
a pãmântului, care a venit oarecând la rugãciune la biserica din Vlaherne ºi se ruga pentru cei din
întuneric, acesteia ºi noi, cu credinþã ºi cu umilinþã îi serbãm Acoperãmântul ei cel luminos. Iar tu, ca
ceea ce ai putere nebiruitã, izbãveºte-ne pe noi din toate nevoile, ca sã-þi strigăm þie: Bucurã-te bu-
curia noastrã; acoperã-ne pe noi de tot rãul cu cinsti-

tul tãu Acoperãmânt!

Icosul 1

Mulþimea arhanghelilor ºi a îngerilor, cu Înainte-mergãtorul, cu Teologul ºi cu soborul tuturor sfinþilor,


împreunã cu tine, Împãrãteasa lor, stând în biserica din Vlaherne ºi ascultând rugãciunile tale

pentru toatã lumea, cu bucurie cântau þie: Bucurã-te, bunãvoinþa Tatãlui Celui mai înainte
de veci;

Bucurã-te, încãpere preacuratã a lui Dumnezeu, a Fiului celui fãrã de ani;


Bucurã-te, locuinþã umbritã de puterea Duhului Sfânt;
Bucurã-te, mirarea neîncetatã a cetelor îngereºti; Bucurã-te, spaima cea grozavã a puterilor celor
întunecate ale iadului;

148 149
atotputernica ta
Bucurã-te, ceea ce eºti întâmpinatã
în vãzduh de heruvimii cei cu ochii apãrare, cu umilinþã grãim cãtre
mulþi; tine:

Bucurã-te, cea ale cãrei laude le Bucurã-te, preamilostivã,


cântã serafimii cei cu câte ºase mângâierea tuturor celor scârbiþi ºi
aripi; împovãraþi;

Bucurã-te, preabunule Acoperãmânt, Bucurã-te, povãþuitoare


cãruia cu credinþã ne închinãm ºi noi neadormitã a tuturor celor orbiþi ºi
neamul creºtinesc; rãtãciþi;

Bucurã-te, bucuria noastrã; Bucurã-te, ceea ce cu rugãciunile


acoperã-ne pe noi de tot rãul cu tale degrab po-toleºti mânia lui
cinstitul tãu Acoperãmânt! Dumnezeu, cea cu dreptate pornitã
asupra noastrã;
Condacul al 2-lea
Bucurã-te, ceea ce cu atotputernicã
ameninþarea ta potoleºti patimile
noastre cele rele;
Sfântul Andrei ºi cu Epifanie, vãzându-
te în bise-ricã, în vãzduh, rugându-te lui
Bucurã-te, puternicã deºteptare a
Dumnezeu pentru creºtini, au cunoscut
cã eºti Maica lui Hristos Dum-nezeul conºtiinþelor celor adormite;
nostru ºi cãzând la pãmânt, cu credinþã
s-au închinat sfântului tãu Acoperãmânt, Bucurã-te, cea prin care iadul
cântând: Aliluia! suspinã ºi duhurile rãutãþii tremurã;

Icosul al 2-lea: 150

Înþelegere neînþeleasã eºti


Nãscãtoare de Dum-nezeu Fecioarã,
întru apãrarea poporului celui
dreptcredincios; pentru aceasta
vrãjmaºii noºtri nu pricep cât de
puternicã este rugãciunea Maicii lui
Dumnezeu; însã noi, bineºtiind
Bucurã-te, cea prin care se deschid
nouã, credin-cioºilor, uşile raiului; buinþã. Pentru aceasta cu mulþumire
grãim þie: Bucurã-te, tãrie nesurpatã
ºi ocrotirea tuturor
Bucurã-te, bucuria noastrã; creºtinilor;
acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cinstitul tãu Acoperãmânt! Bucurã-te, cea dintâi
înfrumuseþare a sfintelor locaºuri ºi
Condacul al 3-lea altare;

Bucurã-te, îngrãdirea cea sigurã a


tronurilor îm-pãrãteºti;
Puterea Celui Preaînalt umbreºte pe cei
cu credinþã ºi cu evlavie scapã la Bucurã-te, ajutãtoare neadormitã a
preaputernicul tãu Acope-rãmânt, cãci
numai þie, uneia, Preasfântã ºi Preacu-
cãpeteniilor de oraºe;
ratã Maicã a lui Dumnezeu, s-a dat a
împlini toate cererile tale. Pentru Bucurã-te, arhistrategã nebiruitã a
aceasta, credincioºii de toate vârstele te oºtirilor creºti-neºti;
slăvesc pe tine ºi pe Fiul tãu, cântând:
Bucurã-te, oglinda sfântã a
Aliluia! dreptãþii pentru jude-cãtorii cei
nemitarnici;
Icosul al 3-lea
Bucurã-te, minte desãvârºitã a
învãþãtorilor; Bucurã-te,
binecuvântarea caselor ºi a familiilor
Având bogãþie de milostivire
neîmpuþinatã, tuturor pânã la marginile
pãmântului le întinzi mânã de ajutor, celor evlavioase;
Nãscãtoare de Dumnezeu Fecioarã.
Bolnavilor le dai vindecare, celor ce 151
pãtimesc alinare, orbilor vedere ºi tuturor
le dai toate, fiecãruia dupã a lui tre-

Bucurã-te, bucuria noastrã;


acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cinstitul tãu Acoperãmânt!
Fiind cuprinºi de viforul multor nevoi,
Nãscãtoare de Dumnezeu Fecioarã, tu
ajutã-ne nouã. ªi stând înaintea feþei
Condacul al 4-lea altarului Domnului ºi ridicând mâinile tale,
roagã-te ca Domnul, Împãratul slavei, sã Dumnezeu;
caute la nevrednica noastrã rugãciune ºi
sã asculte cererile celor ce cheamã
Bucurã-te, liniºtea cea netulburatã a
numele tãu cel sfânt ºi cântã Fiului
bãtrânilor celor evlavioºi;
Bucurã-te, veselia cea tainicã a
tãu: Aliluia!
fecioarelor ºi a vãduvelor ce trãiesc
în curãþie;
Icosul al 4-lea
152

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al


lui Navi rugându-se ºi a poruncit
soarelui de a stat pânã ce a biruit pe
vrãjmaºii lui. ªi acum Domnul Iisus
aude

rugãciunile tale, Împãrãteasã


aleasã a Duhului Sfânt. Pentru
aceasta ºi noi pãcãtoºii, nãdãjduind
la Acoperãmântul tãu, îndrãznim a
cânta þie ca Maicii lui Dumnezeu:
Bucurã-te, ceea ce eºti luminatã de
Soarele cel veºnic, care ne
lumineazã pe noi cu Lumina cea
neînseratã;
Bucurã-te, ceea ce ai luminat tot
pãmântul cu strãlucirea
preacuratului tãu suflet;
Bucurã-te, ceea ce ai veselit toate
cerurile prin curãþia trupului tãu;
Bucurã-te, acoperãmântul ºi
pãstrarea sfintelor locaºuri ale lui
Hristos;
Bucurã-te, luminarea ºi
înþelepþirea pãstorilor celor
credincioºi ai Bisericii;
Bucurã-te, povãþuitoarea monahilor ºi
a monahi-ilor care neîncetat slujesc lui
Bucurã-te, bucuria noastrã;
acoperã-ne pe noi de tot rãul cu Bucurã-te, ale cãrei mâini sunt þinute
cinstitul tãu Acoperãmânt! la rugãciune de însãºi dragostea ºi
milostivirea ta cea cãtre noi; Bucurã-te,
cã înaintea ta nu pot sã stea vrãjmaºii
Condacul al 5-lea
noºtri vãzuþi ºi nevãzuþi;

Bucurã-te, ceea ce izgoneºti din


Vãzãtorul de Dumnezeu, Moise, sufletele noastre patimile ºi poftele
luptând oarecând asupra lui Amalec, cele rele ºi spurcate;
când ridica mâinile Israel biruia, iar când
le lãsa în jos atunci Amalec învingea;
însã ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit
Bucurã-te, ceea ce fãrã de ardere
pe vrãjmaºi. Tu însã, o, Maicã a lui þii pe mâinile tale focul cel
Dumnezeu, ridicând mâinile tale la dumnezeiesc al lui Hristos, ºi pe noi
rugãciune cãtre Fiul tãu, deºi nesprijinitã cei reci ne aprinzi cu el;
de ni-meni, totdeauna biruieºti pe
vrãjmaºii creºtinilor ºi eºti scut nebiruit Bucurã-te, aleasã încununare a celor
nouã celor ce cântãm Fiului tãu: Aliluia! ce, cu în-treagã înþelepciune, se luptã
împotriva patimilor;
Icosul al 5-lea
Bucurã-te, convorbirea cea de-a
pururea cu cei ce se nevoiesc în
Vãzutu-te-au pe tine cetele sfinþilor, post ºi în tãcere;
stând în vãz-duh, în biserica din
Vlaherne, ridicând mâinile tale la Bucurã-te, grabnicã ajutãtoare a
rugãciune cãtre Fiul tãu ºi Dumnezeu; iar celor obosiþi de mâhnire ºi de
arhanghelii cu îngerii cântau þie cântare întristare;
de mulþu-mire. Deci, prin mâinile tale
cele mai sfinte decât ale lui Moise,
întãreºte-ne ºi pe noi cei ce cu umilinþã 153

cântãm þie:
cinstitul tãu Acoperãmânt!
Bucurã-te, ceea ce ne dai harul
umilinþei ºi al rãb-dãrii; Condacul al 6-lea

Bucurã-te, bucuria noastrã;


acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
Bucurã-te, ceea ce ºtii cele cu anevoie
Propovãduitor al harului tãu celui de pre-vãzut, ºi la vreme le spui celor
neîmpuþinat ºi al milelor tale s-a arãtat ce au nevoie de ele; Bucurã-te, ceea
Sfântul Roman, dulce cân-tãtorul, când ce ruºinezi pe cei mincinoºi ºi
în vis a primit de la tine o foaie de hârtie
spre mâncare, prin care înþelepþindu-se,
a început a cânta cu înþelepciune întru ghicitorile cele deºarte;
slava ta ºi a scris laude
Bucurã-te, ceea ce în ceasul
sfinþilor, cântând cu credinþã: nedumeririlor ne pui în minte
Aliluia! gândul cel bun;

Icosul al 6-lea Bucurã-te, ceea ce ne opreºti de la


deprinderile cele vãtãmãtoare ºi de la
poftele cele rele;

Strãlucit-ai, Fecioarã a lui Dumnezeu, 154


din aurora dreptãþii, pe Soarele cel
adevãrat, Fiul tãu, Care a luminat pe toþi
cu înþelepciune de la Dumnezeu ºi a
adus la cunoºtinþa adevãrului pe cei ce
cu credinþã

cântã þie:

Bucurã-te, ceea ce ai nãscut cu trup


pe Hristos, puterea ºi înþelepciunea
dumnezeiascã;
Bucurã-te, ceea ce ai ruºinat
înþelepciunea cea deºartã a lumii
acesteia ºi pe cei orbiþi de dânsa îi
povãþuieºti la calea mântuirii;

Bucurã-te, pãstrarea dreptei


credinþe ºi învãþă-toarea dogmelor
celor ortodoxe;

Bucurã-te, ceea ce tai eresurile ºi


rãtãcirile cele pierzãtoare;
Bucurã-te, bucuria noastrã; de bucurie, toþi au cântat þie:
acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cinstitul tãu Acoperãmânt! Bucurã-te, Acoperãmânt nefãcut de
mânã, care ca norul te-ai întins
peste toatã lumea;
Condacul al 7-lea
Bucurã-te, ceea ce ai þinut pe
mâinile tale pe Fiul tãu ºi Arhiereul
cel veºnic;
Domnul Atotvãzãtorul ºi Îndelung-
rãbdãtorul, voind sã arate adâncul cel
nemãrginit al iubirii Sale de oameni, te-a
Bucurã-te, cã prin aceasta ne arãþi
ales pe tine pentru a fi Lui Maicã ºi te-a milã ºi har nouã, în Biserica
fãcut pe tine creºtinilor apãrãtoare Ortodoxã;
nebiruitã. Cã dupã judecata lui
Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic Bucurã-te, stâlp de nor care ne
de osândã, totuºi, prin Acoperã-mântul
acoperi pe noi credincioºii, ferindu-
tãu cel puternic, capãtã vreme de
pocãinþã ºi ne de toate ispitele ºi de smintelile
lumii;
cântã: Aliluia!
Bucurã-te, stâlp de foc ce ne arãþi
Icosul al 7-lea nouã tuturor calea mântuirii, chiar ºi
în mijlocul întunecimii pã-catelor;

Bucurã-te, vãditã întãrire a creºtinilor


Minunate a arãtat Domnul faptele Sale, nevoitori; Bucurã-te, înþelepþire tainicã
întru tine, Preacuratã Maica Sa, când s-a a robilor lui Dum-
arãtat preaminu-natul Acoperãmânt în
mâinile tale, luminând mai mult decât nezeu celor tãinuiþi în mijlocul
razele soarelui ºi acoperind poporul ce lumii;
era în biserica din Vlaherne. Deci,
vãzând ei acest semn al milostivei tale
apãrãri, cuprinºi de spaimã ºi 155

Bucurã-te, ceea ce pe mine, cel gol Bucurã-te, bucuria noastrã;


de fapte bune, nu mã pãrãseºti, ci acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cu Acoperãmântul ºi cu harul tãu cinstitul tãu Acoperãmânt!
mã miluieºti;
Condacul al 8-lea Bucurã-te, ceea ce iei în
atotputernicele tale mâini pe cei
pãrãsiþi de doctori;
Pe tine, ceea ce te-ai arãtat din cer în Bucurã-te, ceea ce ridici din patul
biserica din Vlaherne, îngerii te-au durerii pe cei slãbiþi cu trupul, dar nu
cântat, apostolii te-au preamãrit, soborul cu duhul ºi cu credinþa;
ierarhilor ºi al cuvioºilor ºi ceata sfintelor
femei te-au lãudat, Înaintemergãtorul cu
Teologul s-au închinat, iar poporul ce era Bucurã-te, ceea ce dai înþelegere ºi
în bisericã luminã celor ce sunt întunecaþi la
minte;
cu veselie a cântat: Aliluia!
Bucurã-te, ceea ce cu înþelepciunea ta
Icosul al 8-lea ne împiedici din calea cea rea a
pãcatelor ºi a patimilor;

Domnul, Cel ce stãpâneºte toate cele de 156


sus ºi cele de jos, vãzându-te pe tine,
Maica Sa, stând în bisericã ºi cu umilinþã
rugându-te Lui, a zis: Cere, o, Maica Mea,
cã nu Mã voi întoarce de la tine, ci voi
îndeplini

cererile tale ºi voi milui pe toþi care cântã


þie: Bucurã-te, chivot al Legii întru care
se pãstreazã

sfinþirea a tot neamul omenesc;

Bucurã-te, nãstrapã preasfântã


întru care se pãstreazã pâinea
vieþii celei veºnice pentru cei
flãmânzi de dreptate;

Bucurã-te, vasule cu totul de aur,


întru care s-a gãtit pentru noi
Trupul ºi Sângele Mielului Celui
dumnezeiesc;
Bucurã-te, bucuria noastrã; aducãtoare de moarte;
acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cinstitul tãu Acoperãmânt! Bucurã-te, ceea ce pãzeºti oraºele
ºi satele de cutremurul cel
nãpraznic al pãmântului;
Condacul al 9-lea
Bucurã-te, ceea ce cu mânã tare ne
izbãveºti pe noi din revãrsarea apelor
ºi din cufundare;
Toatã firea îngereascã îþi aduce laudã, Bucurã-te, ceea ce cu roua
pentru cã eºti cu adevãrat Maica lui rugãciunilor tale ne izbãveºti pe noi
Dumnezeu ºi apãrãtoarea tuturor celor
de arderea focului;
ce se roagã þie. Tu, cu Acoperãmântul
tãu cel dumnezeiesc, pe cei drepþi îi
veseleºti, pe pãcãtoºi îi aperi, pe cei din Bucurã-te, ceea ce ne scapi de
primejdii îi izbãveºti ºi te foametea cea duhovniceascã ºi
trupeascã, hrãnindu-ne cu pâinea
rogi pentru toþi credincioºii care vieþii;
cântã: Aliluia!
Bucurã-te, ceea ce abaþi de la
Icosul al 9-lea capul nostru lovi-turile fulgerului ºi
ale trãsnetului;

Ritorii cei mult vorbitori, ca niºte peºti Bucurã-te, ceea ce ne izbăveşti pe noi
fãrã de glas, nu se pricep cum sã laude de nãvãlirea celor de alt neam ºi de
dupã vrednicie praznicul cel mare al ucigaºii cei tãinuiþi; Bucurã-te, ceea ce
preacinstitului tãu Acoperãmânt, cãci prin pace ºi prin dragoste ne izbãveºti
toate cele grãite de dânºii nu sunt în de vrãjmaºii cei de o credinþã cu noi ºi
stare a numãra în-durãrile tale. Dar noi, de
vãzând nenumãratele tale bine-
vrãjmãºia casnicã;
faceri, cu bucurie cântãm þie:
157
Bucurã-te, ceea ce ne pãzeºti de
molimã ºi de bo-lile cele

Bucurã-te, bucuria noastrã; Condacul al 10-lea


acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
cinstitul tãu Acoperãmânt!
nevãzutã a celor sãr-mani;
Bucurã-te, apãrãtoarea cea tare a
Vrând sã mântuiascã neamul omenesc celor ce sunt ro-biþi ºi izgoniþi;
de înºelã-ciunea vrãjmaºului, Domnul cel
iubitor de oameni te-a dãruit pe tine sã fii
Bucurã-te, îngrijitoarea cea
Maicã nouã pãmântenilor. Tu sã fii nouã neadormitã a celor ce sunt în
ajutor, acoperãmânt ºi scutire; celor în- legãturi ºi în temniþe;
tristaþi mângâiere, celor mâhniþi bucurie, Bucurã-te, bucuria noastrã;
celor asupriþi apãrãtoare ºi sã scoþi din acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
adâncul pãcatelor cinstitul tãu Acoperãmânt!

pe toþi cei ce cântã: Aliluia! 158

Icosul al 10-lea

Condacul al 11-lea
Preasfântã Împãrãteasã, cu îngerii stai
împreunã ºi te rogi, zicând: „Împãrate
ceresc, primeºte pe tot omul ce se roagã
Þie ºi cheamã numele meu întru ajutor,
ca sã nu plece nimeni de la faþa mea
neascul-tat ºi neajutat“. Aceastã Cântarea noastrã cea cu umilinþã
rugãciune auzind-o adunarea auzind-o, ia aminte la smerita noastrã
sfinþilor, cu mulþumire grãiesc þie: rugãciune, Nãscã-toare de Dumnezeu
Bucurã-te, ceea ce dãruieºti cu roade Fecioarã, cã pe tine te rugãm: Nu trece
binecuvân-tate pe cei ce lucreazã cu cu vederea glasul robilor tãi. La tine
dreptate ºi cu inimã curatã; Bucurã-te, nãzuim în nãpaste, în mâhniri ºi în
ajutãtoarea ºi rãsplãtirea tuturor celor necazurile noastre ºi înaintea ta stând,
ce fac neguþãtorie cu dreptate; cu lacrimi ne rugãm ºi
Bucurã-te, mustrarea tuturor
cãlcãtorilor de ju-rãmânt ºi a celor ce cântãm: Aliluia!
agonisesc cu nedreptate;
Icosul al 11-lea
Bucurã-te, grabnicã ajutãtoare a
celor ce sunt în primejdii, pe uscat
ºi pe ape;
Bucurã-te, ceea ce veseleºti cu Fãclie primitoare de luminã vãzându-te
roadele credinþei pe pãrinþii cei pe tine, la rugãciune în vãzduh, în
fãrã de copii; biserica din Vlaherne, poporul ce era de
Bucurã-te, hrãnitoarea cea faþã a strigat: „De unde este nouã
aceasta ca sã vinã Maica Domnului
nostru aici?“. Iar Sfântul Andrei, cu Bucurã-te, odihnã ºi bucurie tainicã
Epifanie, cu smerenie cãtre tine se a robilor celor blânzi ºi primitori;

rugau zicând: Bucurã-te, liniºtea preadoritã a


cãsãtoriþilor celor credincioºi;
Bucurã-te, dãtãtoarea cea fãrã de
zavistie a tu-turor darurilor celor Bucurã-te, grabnicã ºi fãrã suferinþã
pãmânteºti ºi sufleteºti; dezlegare a maicilor celor nãscãtoare
de prunci;
Bucurã-te, credincioasã solitoare a
pãcãtoºilor celor ce pun început de Bucurã-te, Maicã, ajutãtoarea
pocãinþã; noastrã în ceasul sfârºitului nostru;

Bucurã-te, pururea împreunã- Bucurã-te, bucuria noastrã;


ajutãtoare a celor ce se luptã împotriva
acoperã-ne pe noi de tot rãul cu
patimilor ºi a curselor diavoleºti;
Bucurã-te, nevãzutã îmblânzire a cinstitul tãu Acoperãmânt!
stãpânilor celor
159
tirani ºi cu nãrav de fiarã;

Icosul al 12-lea

Condacul al 12-lea Cântând puternicul tãu Acoperãmânt, te


lãudãm ca pe o mare solitoare a noastrã
Harul cel dumnezeiesc cere-l nouã de ºi ne închinãm þie, ceea ce te rogi pentru
creºtini. Noi credem ºi nãdãj-duim cã vei
la Fiul tãu ºi Dumnezeul nostru. Întinde
cere de la Fiul tãu ºi Dumnezeul nostru,
nouã mânã de ajutor.
bucuria cea vremelnicã ºi cea veºnicã,
pentru noi
Depãrteazã de la noi pe tot
vrãjmaºul ºi potrivnicul. Împacã toþi, cei ce cu dragoste cântãm þie:
viaþa noastrã ca sã nu pierim Bucurã-te, tare apãrãtoare a toatã lumea;
cumplit ºi fãrã de pocãinþã ºi
primeºte-ne în sãlaºurile cele Bucurã-te, sfinþirea tuturor stihiilor
veºnice, ocrotitoarea noastrã, ca cereºti ºi pãmânteºti;
bucurându-ne, sã cântãm: Aliluia! Bucurã-te, binecuvântarea tuturor
timpurilor anului;
Bucurã-te, cãlcarea curselor ºi
ispitelor ce vin de la trup, de la sufletelor ºi ai trupurilor noastre; cãtre
lume ºi de la diavol; tine întindem mâinile noastre cele slabe
ºi din adâncul sufletelor strigãm þie:
Bucurã-te, preaputernicã împãcare
Cautã la credinþa ºi la umilinþa sufletelor
a celor în-vrãjbiþi; noastre, acoperã-ne cu atotputernicul tãu
Bucurã-te, ceea ce te înduri de cei Acope-rãmânt ºi ne izbãveºte de toate
dispreþuiþi ºi lepãdaþi; nevoile; iar în ceasul sfârºitului nostru, sã
Bucurã-te, ceea ce ridici din groapa stai lângã noi, o, întru tot bunã Stãpânã,
pierzãrii pe cei deznãdãjduiþi; ºi sã ne izbãveºti de chinurile cele gãtite
Bucurã-te, bucuria noastrã; pentru pãcatele noastre, ca mântuindu-
ne, pururea sã cântãm: Aliluia! (acest
acoperã-ne pe noi de tot rãul cu Condac se zice de trei ori)
cinstitul tãu Acoperãmânt!

Condacul al 13-lea Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Condacul întâi (vezi pag. 219).

O, preacântatã Stãpânã, Preacuratã Rugăciuni


Fecioarã, Nãscãtoare de Dumnezeu,
la tine ridicãm ochii
O, Preacuratã Maicã a Domnului, a
puterilor celor de sus, Împãrãteasa cerului
160 si a pãmântului, atot-puternicã apãrãtoarea
ºi tãria noastrã, primeºte această cântare
de laudã ºi de mulþumire de la noi
nevrednicii robii tăi. Înalþã rugãciunile
noastre la tronul lui Dumnezeu si Fiul tãu
ca sa fie milostiv ne-dreptãþilor noastre. Sã
adauge harul Sãu tuturor celor ce cinstesc
preacinstitul tãu nume ºi cu credinþã ºi cu
dragoste se închinã fãcãtoarei de minuni
icoanei tale. Cã nu suntem vrednici sã fim
miluiþi de Dânsul, dacă tu Stãpânã nu-L vei
milostivi asupra noastrã. Þie toate sunt cu
putinþã de la Dânsul ºi pentru aceasta
nãzuim la tine, cã eºti acoperitoarea
noastrã ºi grab-nic ajutãtoare. Auzi-ne pe
noi cei ce ne rugãm þie, ocroteºte-ne cu
atotputernicul tãu Acoperãmânt si cere de
la Dumnezeu Fiul Tãu, sã dea pãstorilor
noºtri sfinþenie, ca sã privegheze şi sã
ocârmuiascã sufletele noastre;
ocârmuitorilor de oraºe înþelepciune ºi
putere, judecãtorilor dreptate ºi necãutare
la faþã, învãþãtorilor minte si smerită
înþelepciune, soþilor dragoste şi
înţelegere, fiilor ascultare, asupriþilor rãb-
dare, asupritorilor fricã de Dumnezeu, celor
161
mâhniþi rãbdare şi bucurie duhovniceascã,
neînfrânaþilor în-frânare, ºi nouã tuturor,
duhul înþelepciunii ºi al
grabnicã, nici altã mângâie-toare bunã, ci
numai pe tine Maica lui Dumnezeu, ca sã
cucerniciei, duhul milostivirii şi al ne pãzeºti ºi sã ne acoperi în vecii vecilor.
blândeþii, duhul curãþiei ºi al Amin.
dreptãþii.

Aşa, Doamnã Preasfântă, milostiveºte-te


asupra noastrã ºi asupra neputinciosului Preacuratã Doamnã, Stãpânã de
tãu popor. Pe cei rãtãciþi povãþuieºte-i Dumnezeu Nãscã-toare Fecioarã, care
pe calea cea bunã, pe cei bãtrâni îi poþi face tot binele, primeºte aceste
sprijineºte, pe prunci îi pãzeºte ºi pe noi cinstite daruri care se cuvin numai þie,
pe toþi ne apãrã ºi ne ocroteºte cu de la noi nevrednicii robii tãi, ceea ce eºti
milostivirea ta. Pe toþi scoate-ne din aleasã din toate neamurile ºi te-ai arãtat
adâncul pãcatului ºi ne lumineazã ochii mai înaltã decât toate fãp-turile cereºti ºi
inimii noastre spre cãutarea mântuirii. pãmânteºti, cãci pentru tine a fost cu noi
Milostivã fii nouã aici în aceastã viaþã, Domnul puterilor ºi prin tine am cunoscut
iar la înfricoºãtoarea jude-catã sã te rogi pe Fiul lui Dumnezeu ºi ne-am învrednicit
pentru noi cãtre Fiul tãu ºi Dumnezeul de Sfântul Trup
nostru. Cã tu, Doamnã, eºti slava celor
cereºti ºi nãdejdea pãmântenilor. Tu eºti 162
dupã Dumnezeu nãdejdea ºi apãrãtoarea
noastrã a tuturor celor ce ne rugăm þie
cu credinþã. Deci ne rugăm þie,
atotputer-nicã ajutãtoarea noastrã ºi þie
ne încredinþãm pe noi înºine ºi unul pe
altul ºi toatã viaþa noastrã acum ºi
pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Împãrãteasa noastră cea preabunã ºi


nãdejdea noas-tră, Nãscãtoare de
Dumnezeu, primitoarea sãra-cilor ºi
ajutãtoarea strãinilor, bucuria mâhniþilor ºi
acoperitoarea necãjiþilor, vezi-ne nevoia,
vezi-ne necazul, ajutã-ne ca unor
neputincioşi, hrãneºte-ne ca pe nişte
strãini; necazurile noastre le ºtii, deci le
dezleagã precum voieºti, că n-avem alt
ajutor afarã de tine, nici altã folositoare
ºi de Preacuratul Lui Sânge. Pentru ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
aceasta, fericitã eºti între neamurile Nãscã-
neamurilor, ceea ce eºti de Dum-nezeu
fericitã, mai luminatã decât heruvimii ºi toare de Dumnezeu, te slãvim.
mai cinstitã decât serafimii. ªi acum,
Preasfântã Stãpânã, de Dumnezeu
Nãscãtoare, Fecioarã întru tot lãudatã, Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
nu înceta a te ruga pentru nevrednicii noi Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
robii tãi, ca sã ne izbãvim de sfatul celui vecilor. Amin.
înºelãtor ºi de toatã primejdia ºi sã fim
pãziþi nevãtãmaþi de toatã lovirea cea
veninatã a diavolului. Pãzeºte-ne pânã în Doamne miluieºte (de 3 ori).
sfârºit cu rugãciunile tale neosândiþi, ca
prin paza ºi cu aju-torul tãu fiind
mântuiþi, slavã, laudã, mulþumitã ºi
închinãciune pentru toate sã înãlþãm
Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul
Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
tuturor, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
Amin. lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai 163
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã
fãrã de asemãnare decât serafimii, care
fãrã stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul
ACATISTUL MAICII DOMNULUI ,,GRABNICA AJUTÃTOARE”

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Celei alese din toate neamurile, Maicii lui Dum-nezeu ºi Împãrãtesei, care ia aminte ºi degrab as-cultã
rugãciunile celor smeriþi ºi care varsã râuri de tãmãduiri prin icoana sa cea sfântã peste sufletele
credincioºilor, îi aducem cântare ºi mulþumire; iar tu, apãrãtoarea noastrã cea atotmilostivã, pleacã-te
cu bunãvoinþã la glasurile noastre de laudã ºi din toate nevoile ne slobozeºte pe noi, cei care te
chemãm: Bucurã-te, atotbunã, grabnicã ajutãtoare, ceea ce
toate cererile noastre bine le împlineºti!

Icosul 1

Mulþimile îngerilor îþi slujesc cu evlavie ºi toate puterile cereºti cu netãcute glasuri te fericesc, Nãscãtoare
de Dumnezeu Fecioarã, ceea ce ai nãscut pe Împãratul îngerilor, pe Hristos Dumnezeu, iar noi, pãcãtoºii,
îndrãznim sã-i urmãm ºi neputând sã te lãu-dãm cu vrednicie, cu cuget smerit cântãm þie acestea: Bucurã-
te, sãlãºluirea dumnezeirii celei nea-
propiate;
Bucurã-te, mirarea neîncetatã a îngerilor; Bucurã-te, masã sfântã care ne hrãneºti pe noi cu
Pâinea vieþii;

Bucurã-te, mãslin cu rod bun, care ne ungi inimile cu untdelemnul milei;

Bucurã-te, comoara neîmpuþinatã a darurilor harului lui Dumnezeu;

164 165

Bucurã-te, din care pururea curg Bucurã-te, mângâietoarea celor


râuri de tãmã-duiri; întristaþi; Bucurã-te, ajutãtoarea celor
ce sunt în nevoi; Bucurã-te,
vindecãtoarea celor bolnavi; Bucurã-te,
întãrirea celor slãbãnogi; Bucurã-te, Bucurã-te, locuinþa Duhului Sfânt;
slobozirea celor robiþi;
Bucurã-te, dragostea lui Dumnezeu
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã spre oameni arãtatã;
ajutãtoare, ceea ce toate cererile
noastre bine le împlineºti!
Bucurã-te, înãlþarea neamului
omenesc; Bucurã-te, palat luminos al
Condacul al 2-lea Cuvântului lui Dum-

nezeu;
Vãzând milostivirea ta cea neurmatã,
Stãpânã, ºi multele tale minuni ce pururea
se aratã prin sfânta ta icoanã, cu care, ca ºi Bucurã-te, sfânta sfintelor cea mult
cu niºte stele de Dumnezeu luminate, toatã cântatã;
lumea o ai înfrumuseþat, te slãvim pe tine
ceea ce ai mãrit tot neamul nostru cu buna 166
voinþa ta ºi cu dragoste ne închinãm prea
curatului tãu chip,

cântând Fiului tãu, Hristos


Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Descoperind cereasca înþelegere,


Nãscãtoare de Dumnezeu, ai binevoit ca
în grãdina ta cea pãmânteascã, în
Sfântul Munte al Athosului cu multe
minuni sã preaslãveºti icoana ta, pe care,
cu glas dumnezeiesc ce din ea s-a auzit,
singurã ai numit-o „grabnicã ajutãtoare”.
Iar noi toþi, cunoscând

milostivirea ta cea mare, îþi cântãm


þie:

Bucurã-te, Maica noastrã, milostivã


tuturor în Hristos;
Bucurã-te, ceea ce ai nãscut pe faþa icoanei tale din Mãnãstirea Dohiaru,
Mielul cel dum-nezeiesc; cu orbirea ºi cu slãbãnogirea trupului l-ai
pedepsit, de Dumnezeu Nãscãtoare Fe-
cioarã. Aceasta, ca sã nu mai
îndrãzneascã sã ocãrascã prea curatul
Bucurã-te, ceea ce ne-ai crescut tãu chip, pe care l-ai dãruit cu milostivire,
nouã pomul vieþii; ca pe un zãlog de evlavie, întregului
munte al Athosului, ca toþi cei care
locuiesc aici, cu glasuri preacuvioase sã
Bucurã-te, hrana cea nepieritoare cânte lui Dumnezeu-Cuvân-
din chivotul cel cu totul din aur;
tul Cel ce S-a nãscut din tine:
Bucurã-te, ceea ce ai hrãnit pe Cel Aliluia!
ce hrãneºte toatã zidirea;
Icosul al 3-lea
Bucurã-te, prin care noi toþi
nãdãjduim sã ne mântuim;

Bucurã-te, prin ale cãrei rugãciuni Având mare dragoste pentru oamenii
aºteptãm sã primim moºtenirea cea rãscumpãraþi prin Sângele Fiului tãu ºi
cereascã; Dumnezeu, Stãpânã preabunã, pocãinþa
trapezarului Nil cu milostivire ai primit-o ºi
i-ai dãruit tãmãduire de orbirea ºi
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã slãbãnogirea lui, ca sã slujeascã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile neîncetat ºi sã-þi aducã rugãciuni
noastre bine le împlineºti! netãcute în faþa mult-tãmãduitoarei

Condacul al 3-lea tale icoane, zicând acestea:

167
Lucrând cu putere dumnezeiascã, pe
trapezarul Nil, care umbla fãrã evlavie în
între femei; Bucurã-te, ceea ce ai nãscut
Bucurã-te, sfânta zãmislire a Iui fãrã ardere pe Mân-
Ioachim ºi a Anei; tuitorul sufletelor noastre;

Bucurã-te, ceea ce prin naºterea ta, Bucurã-te, ceea ce fecioria ºi


capul ºarpelui l-ai zdrobit; naºterea le-ai unit în chip minunat;

Bucurã-te, ceea ce eºti binecuvântatã Bucurã-te, ceea ce în amândouã,


neprihãnitã te-ai pãstrat;
168
Bucurã-te, ceea ce eºti minunea întregii
lumi; Bucurã-te, ceea ce eºti mirarea
tuturor neamurilor
pãmântului;
Icosul al 4-lea
Bucurã-te, ceea ce eºti îndreptarea
celor ce pãcã-tuiesc;
Auzind glasul dumnezeiesc din sfânta ta
Bucurã-te, ceea ce eºti întãrirea în icoanã, trapezarul Nil te-a cunoscut pe tine
fapte bune a celor ce se pocãiesc; ca pe o grabnicã ajutãtoare a tuturor celor
ce cu credinþã ºi cu dragoste aleargã la
Bucurã-te, ceea ce pedepseºti fãrã de chipul tãu cel fãcãtor de minuni ºi, primind
rãutate; Bucurã-te, ceea ce ne dãruieºti de la el înþelepþirea nebuniei sale ºi
vederea ochilor sãi,
înþelepciune cu
inimã bunã;
þi-a cântat cu mulþumire, din tot
sufletul, aºa: Bucurã-te, ceea ce cu o
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã vremelnicã pedeapsã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile
noastre bine le împlineºti!
înþelepþeºti pe cei ce greşesc;
Condacul al 4-lea
Bucurã-te, ceea ce pocãinþa celor
ce pãcãtuiesc cu milostivire o
primeºti;
Fugind de furtuna vieþii ºi adãpostindu-
se în li-manul liniºtit de mântuire din Bucurã-te, ceea ce îndrepþi pe
muntele Athos, cei ce aleargã la tine calea mântuirii pe cei ce rãtãcesc;
dobândesc aici mângâiere plinã de dar ºi
ajutor dumnezeiesc de la sfânta ta Bucurã-te, ceea ce rãnile pãcatelor
icoanã, Nãscãtoare de Dumnezeu, ceea
ce strãluceºti din-tr-însa raze de minuni ºi
le tãmãduieºti cu bunãvoinþã;
râu de milostivire reverºi cu
neîmpuþinare. Pentru aceasta toþi cei ce Bucurã-te, ceea ce dai pe faþã, cu
doresc ca în pustietatea Athosului sã multã dragoste, pe cei împietriþi cu
dobândeascã mântuire, mãrind îndurãrile inima;
tale de Maicã, Îi cântã cu mulþu-
Bucurã-te, ceea ce cu amãrãciunea
mire lui Dumnezeu: Aliluia! suferinþelor trupeºti de veºnicele chinuri
ne izbãveºti;
noastre bine le împlineºti!
Bucurã-te, ceea ce tulburarea
patimilor o po-toleºti; Condacul al 5-lea

Bucurã-te, ceea ce întinzi mânã de


ajutor tuturor celor ce pier; Graiurile tale de Dumnezeu vestitoare
auzindu-le monahii din Mãnãstirea Dohiaru,
þie, ceea ce eºti dumnezeiascã grabnicã
Bucurã-te, nãdejdea celor fãrã de ajutãtoare, ţi-au zidit o bisericã lângã
nãdejde; Bucurã-te, bucuria celor trapezã, unde icoana ta fãcãtoare de
întristaţi; Bucurã-te, îmbrãcãmintea minuni se
celor goi; Bucurã-te, adãpostirea
sãrmanilor; 169
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile
trup Fiului lui Dumnezeu;
aflã, Preacuratã Fecioarã, ºi unde pe toþi
credincioºii îi mângâi cu semnele tale, de Bucurã-te, palat al bunei vestiri,
care sã nu ne lipseºti nici pe noi,
celei fãrã de sãmânþã;
smeriþii, care dupã datorie te lãudãm ºi
cântãm lui Dumnezeu Ziditorul: Aliluia!
Bucurã-te, ceea ce L-ai întrupat pe
Icosul al 5-lea Cel ce era fãrã de trup;

Bucurã-te, ceea ce ai unit pe


Dumnezeu cu oa-menii;
Vãzând râurile de minuni izvorând din
sfântã icoana ta cea grabnicã ajutãtoare, Bucurã-te, vederea doritoare a
toþi monahii Muntelui Athos au alergat preacuvioºilor; Bucurã-te,
spre ea ca sã se închine, iar tu, Maica lui
dumnezeiasca bucurie a celor ce
Dumnezeu, dupã trebuinþa fiecãruia,
darurile milostivirii tale dãruindu-le din postesc;
belºug din icoana ta cea fãcãtoare de
minuni, ai fãcut ca toþi Bucurã-te, veselia linã a vieþuitorilor în
pustie; Bucurã-te, nãdejdea cea tare a
monahilor; Bucurã-te, ceea ce biruieºti
sã-þi cânte cu mulþumire aºa:
taberele demonilor; Bucurã-te, ceea ce
ruºinezi pe vrãjmaºii mântuirii
Bucurã-te, Maica milostivirii ºi a
îndurãrilor; Bucurã-te, atotþiitoare,
neamului omenesc;
ceea ce I-ai împrumutat
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã nostru Iisus Hristos ºi se împodobeºte
ajutãtoare, ceea ce toate cererile frumos cu multele tale icoane fãcãtoare
noastre bine le împlineºti! de minuni, în mijlocul cãrora icoana ta,
„grabnica ajutãtoare“, numitã de tine,
strãluceºte ca luna plinã cu razele
Condacul al 6-lea
neînserate ale minunilor, îndemnându-
ne sã cântãm laude Celui ce te-a
proslãvit pe tine, Dumnezeului Celui ce
Muntele Athosului propovãduieºte este Unul în Treime: Aliluia!
milele ºi mi-nunile tale, prea
binecuvântatã Maicã a Domnului
Icosul al 6-lea
170

Ai strãlucit, în preacurata icoana ta, Marie


de Dum-nezeu Nãscãtoare, lumina
mântuirii tuturor celor ce rãtãcesc în
întunericul pãcatelor ºi al patimilor ºi ai
numit-o pe aceasta grabnicã ajutãtoare
celor ce se roagã cu credinþã ºi evlavie, din
tot sufletul, dându-le grab-nicul tãu ajutor
celor care-þi cântã þie unele ca acestea:

Bucurã-te, fulger care luminezi


sufletele; Bucurã-te, tunet care
înspãimânþi pe cei ce
ispitesc;

Bucurã-te, adãpost bine liniºtit al


celor osteniþi de întreitele valuri ale
mãrii vieþii;

Bucurã-te, liman fãrã furtunã al


celor înviforaþi de valurile patimilor;

Bucurã-te, ceea ce povãþuieºti pe


cei tineri spre curãþire;

Bucurã-te, acoperãmântul ºi îngrãdirea


fecioriei; Bucurã-te, ceea ce rãceala
sufleteascã o încãlzeºti
cu darul tãu; Bucurã-te, ceea ce pururea Îl rogi
ca sã ne miluiascã pe noi pãcãtoºii;
Bucurã-te, ceea ce povãþuieºti pe
calea mântuirii pe cei credincioºi; Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile
Bucurã-te, ceea ce abaþi din cãile noastre bine le împlineºti!
pierzãrii pe cei ce se poticnesc;
171
Bucurã-te, chezãºia noastrã în faþa
Fiului tãu ºi Dumnezeu;
evlavie cinstesc prea sfântã icoana ta,
pentru ca
Condacul al 7-lea
toþi sã cânte:

Bucurã-te, Maica Dumnezeului nostru;


Vrând sã arãþi marea ta dragoste Bucurã-te, ceea ce întru naºtere ºi
neamului creºtinesc, Nãscãtoare de dupã naºtere
Dumnezeu preabunã, ai ales Muntele
Athosului ºi într-însul ai înmulþit fecioarã ai rãmas;
sãlãºluirea monahilor, ca toþi cei
înviforaþi de deºertãciunea lumeascã sã
poatã dobândi aici un liman de mântuire Bucurã-te, cãci pe tine te fericesc
liniºtitã ºi uºoarã, ºi ajutaþi de tine sã se toate nea-murile;
învredniceascã de moºtenirea cereascã
ºi sã Bucurã-te, cãci te-a preamãrit Cel
Atotputernic; Bucurã-te, cãci Domnul a
cânte cu sfinþii, Prea Sfintei Treimi: cãutat spre smerenia ta; Bucurã-te,
Aliluia! cãci Împãratul împãraþilor a dorit

Icosul al 7-lea bunãtatea ta;

Bucurã-te, binecuvântatã fiicã a


Împãratului ceresc;
Un nou semn al milostivirii tale ai arãtat,
Stãpânã, în minunata proslãvire a sfintei Bucurã-te, Nãscãtoarea Fiului Celui
tale icoane „grabnica ajutãtoare”, nu
numai monahilor din mun-tele Athos, ci mai înainte de veci, neispititã de
tuturor creºtinilor dreptmãritori, care cu bãrbat;
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
Bucurã-te, Mireasa neprihãnitã a ajutãtoare, ceea ce toate cererile
Duhului Sfânt; Bucurã-te, tãinuitoarea noastre bine le împlineºti!
harului celui dumneze-

iesc; Condacul al 8-lea

Bucurã-te, frumuseþea lumii celei de


sus; Bucurã-te, apãrãtoarea lumii celei
de jos; Strãini ºi cãlãtori suntem noi pe pãmânt,
ºi, dupã cu-vântul Apostolului Pavel, „nu
172 avem aici cetate stãtãtoare“. Cãtre cine,
dar, vom alerga, Stãpânã, în necazurile
cãlãtoriei noastre, dacã nu cãtre tine,
atot-bunã. Nu ne lepãda pe noi, Maica lui
Dumnezeu. Nu ne spune nouã: Nu vã
cunosc pe voi din pricina pã-catelor
voastre, ci ne miluieºte pe noi cei
sãrmani ºi fãrã ajutor ºi primeºte-ne în
veºnicele lãcaºuri, ceea ce eºti
acoperãmântul nostru, ºi cu dragoste sã
cântãm în patria cereascã, Împãratului
slavei, Hristos: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Pentru toţi credincioºii o mare mângâiere


este a cãuta spre a ta icoanã, Stãpânã, în
care vedem þinând pe mâna ta pe Pruncul
cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus
Hristos, Cãruia ne închinãm cu evlavie, ca
unui Mântuitor ºi Dumnezeu al nostru, iar
þie, adevãratei Nãscãtoare de Dumnezeu,
cu umilinþã

cântãm:

Bucurã-te, pururea Fecioarã, ceea


ce te-ai bucurat de buna vestire a
arhanghelului;
Bucurã-te, Mireasã nenuntitã; te, mieluºea neprihãnitã; Bucurã-te,
pahar plin de bucurie; Bucurã-te, vas
Bucurã-te, Maica luminii, nesecat plin de apa vieþii;
înþelegere care lu-minezi toate
sufletele; Bucurã-te, alabastru cu mir, plin de
mireasma lui Hristos;
Bucurã-te, altar însufleþit al
Fãcãtorului Cerului ºi pãmântului; 173

Bucurã-te, blândã porumbiþã; Bucurã-


i-ai umbrit, fãcând multe minuni ºi milele
Bucurã-te, prin care se izgoneºte tale cele bogate arãtându-le lor, iar ei cu
puterea pati-milor noastre;
mulþumire Îi cântã lui Dumnezeu:
Bucurã-te, prin care am cunoscut Aliluia!
pe Fiul lui Dumnezeu;
Icosul al 9-lea
Bucurã-te, prin care ne-am învãþat a
ne închina lui Dumnezeu, Cel ce este
Unul în Treime;
Ritorii cei mult grãitori nu se dumiresc
sã cunoascã taina fecioriei tale,
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã Nãscãtoare de Dumnezeu, nici nu pot sã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile lãmureascã puterea de minuni fãcãtoare
noastre bine le împlineºti! care din icoana ta se revarsã spre
tãmãduirea celor neputincioºi, spre toatã
Condacul al 9-lea folosinþa sufleteascã ºi tru-peascã a
creºtinilor. Iar noi întru adevãr te slãvim ºi
fãrã îndoialã te mãrturisim pe tine
Fecioarã, închi-nându-ne cu credinþã în
Toate neamurile te fericesc cântându-ţi: faţa sfintei tale icoane, cân-
„Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile noastre tându-ţi acestea:
spre bine le împlineºti!”. Toate nea-murile
te fericesc dupã datorie, Marie, Bucurã-te, mirarea celor plini de îndoialã;
binecuvântatã Nãscãtoare de Bucurã-te, laudã cunoscutã a celor
Dumnezeu, cãci de la rãsãrit ºi pânã la credincioºi; Bucurã-te, ceea ce din
apus este lãudat numele tãu, iar cetele coapse curate, fãrã de pri-
monahilor acoperãmânt al lor te numesc,
mai ales cei ce se nevoiesc în Muntele
hanã, pe Iisus L-ai nãscut;
Athos, pe care cu deosebitã bunãvoinþã
Bucurã-te, ceea ce întru naºterea ta
174 nu þi-ai vãtã-mat cheile fecioriei;

Bucurã-te, preaproslãvitã
Nãscãtoare de Dum-nezeu;
Bucurã-te, mãrirea fecioarelor; Bucurã-
te, curatã bucurie a mamelor;

Bucurã-te, ceea ce eºti singura


neprihãnitã ºi bunã;
Bucurã-te, ceea ce ai nãscut pe Cel
ce, potrivit fãgãduinþei, a zdrobit
capul ºarpelui;
Bucurã-te, ceea ce ai izbãvit din
osândirea cea de demult pe
strãmoºii cei cãzuþi;
Bucurã-te, ceea ce, prin naºterea
ta, ai deschis Edenul cel sfânt;
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile
noastre bine le împlineºti!

Condacul al 10-lea

Întocmind mântuirea oamenilor care poartã


numele lui Hristos, ai binevoit, Nãscãtoare
de Dumnezeu, sã rânduieºti Muntele Athos
spre locuinþã monahilor ºi ai grãit în
vedenie celui dintâi pustnic al Athosului,
Cuviosului Petru, dorind ca sã fie muntele
acesta spre locuinþã monahilor,
mângâindu-l cu bunele tale fãgãduinþe cã
vei fi ajutãtoarea ºi acoperãmântul tu-turor
celor care se nevoiesc cu plãcere de
Dumnezeu, îndestulându-i cu darurile cele
trebuincioase ºi din toate nevoile
mântuindu-i, ca fãrã de împiedicare sã

cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea monahii, spre tine, dupã Dumnezeu,
punându-ºi sin-gura lor nãdejde de
mântuire ºi sã-þi cânte þie acestea:

Zid de apãrare eºti, Fecioarã, monahilor ºi


tuturor nevoitorilor fecioriei ºi curãþiei, drept 175
aceea grãdina ta pãmânteascã, Muntele
Athos, l-ai fãcut neapropiat femeilor, ca fãrã
sila pãcatului sã vieþuiascã într-însul
îndulceºti pe cei ce stau în ceata
Bucurã-te, neveºtejita floare a fecioriei; feciorelnicilor;
Bucurã-te, crin de cereascã curãþie;
Bucurã-te, pridvor ceresc de luminã Bucurã-te, ceea ce eºti puternicã
purtãtor, care luminezi pe nevoitorii ajutãtoare celor ce duc luptã grea
curãþiei; împotriva atacurilor patimilor
trupeºti;
Bucurã-te, cartea înþelepciunii
dumnezeieºti, care înþelepþeºti pe cei ce
se luptã cu întreagã înþelepciune; Bucurã- Bucurã-te, ceea ce eºti neadormitã
te, ceea ce eºti mijlocitoarea mântuirii veghetoare a lãcaºurilor
monahiceşti;
monahilor celor ce bine se
nevoiesc; Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
ajutãtoare, ceea ce toate cererile
Bucurã-te, ceea ce eºti acoperãmântul noastre bine le împlineºti!
ºi îngrãdi-rea vieþuitorilor din pustia
Muntelui Athos; Condacul al 11-lea

Bucurã-te, ceea ce dai mângâiere


duhovniceascã sufletelor întristate;
Cântarea noastrã smeritã, din plinãtatea
dragostei ºi osârdiei adusã þie, nu o
Bucurã-te, ceea ce reverºi bucurie lepãda, Preacuratã, ºi nu te întoarce
plinã de dar în inimile iubitoare de dinspre noi, cei ce suntem spurcaþi cu
Dumnezeu; multe pãcate, ci ajutã-ne nouã, atotbunã,
ca prin pocãinþã sã ne curãþim de
Bucurã-te, ceea ce hrãneºti pe întinãciunea pãcatelor ºi sã pãºim în
viaþa curatã ºi plãcutã lui Dumnezeu,
micile fecioare ºi pe orfanii fãrã avându-te pe tine îndemnãtoare la
mamã; nevoinþã ºi ajutã-toare, ca sã putem
cânta cu vrednicie ºi cu dreptate:
Bucurã-te, ceea ce, cu dragostea
Mirelui Celui fãrã de moarte, îi Aliluia!
Bucurã-te, ceea ce dorinþele
176 noastre, cele plãcute lui
Dumnezeu, le împlineºti;
Bucurã-te, ceea ce, în necazurile ºi
nãpastele noastre, cu bunãvoinþã te
grãbeºti sã ne ajuþi nouã; Bucurã-te,
Icosul al 11-lea
rai înþelegãtor, plin de toatã

mângâierea duhovniceascã;
Cu luminoasele raze ale minunilor, sfânta
ta icoanã lumineazã pururea, Nãscãtoare Bucurã-te, ceea ce din plinãtatea ta
de Dumnezeu Fe-cioarã ºi umple toatã ºi nouã ne izvorãºti picãturi de
lumea cu lumina ei cea plinã de dar, mângâiere;
alungând orice lucrare vrãjmaºã cu puterea Bucurã-te, ceea ce rãcoreºti patimile
dumnezeiascã ce dintr-însa izvorãºte. noastre; Bucurã-te, ceea ce dai
Pentru aceasta, ne bucurãm noi, pãcãtoºii, nepãtimirea cea plinã de
care avem un zãlog aºa de scump al
bunãvoinþei tale pentru noi ºi pe tine
grabnicã ajutãtoare a rugãciunilor noastre, dar celor ce te laudã pe tine;
cu mulþu-
Bucurã-te, ceea ce iubeºti foarte pe
mitã te cântãm: toþi cei ce trãiesc în feciorie;
Bucurã-te, ceea ce îi cercetezi pe
Bucurã-te, luceafãrul Soarelui celui aleºii lui Dum-nezeu în somnul de
neapus; Bucurã-te, zorile zilei celei noapte ºi în vedenii;
neapuse; Bucurã-te, ceea ce ne-ai Bucurã-te, atotbunã, grabnicã
luminat dimineaþa mân- ajutãtoare, ceea ce toate cererile
noastre bine le împlineºti!
tuirii;
177
Bucurã-te, ceea ce ai nãscut pe
Mirele Cel nemu-ritor al sufletelor
noastre;
din sfânta ta icoană, „grabnica
ajutãtoare“ numitã de tine, Maica lui
Dumnezeu, Stãpânã, îi atrage spre ea pe
Condacul al 12-lea toþi cei întristaţi ºi împovãraþi ºi care nu
pleacã deºerþi de la acest izvor al milelor
şi al îndurãrilor tale. În necazuri bucurie,
în nãpaste apãrãtoare, în boli
Darul lui Dumnezeu, cel ce se revarsã tãmãduitoare, fãrã împuþinare primind
faceri de bine de la chipul tãu cel de Bucurã-te, ceea ce pe Petru, cel
minuni fãcãtor, atotbunã, cu mulþumitã iubitor de pustie, cu cercetarea ta l-
cântăm lui Dumnezeu, Dãtãtorului de
ai luminat;
bunãtãþi: Aliluia! Bucurã-te, ceea ce pe Atanasie, cel de
Dumnezeu înþelepþit, cu starea de faþã
Icosul al 12-lea aici l-ai umplut de dar; Bucurã-te, ceea
ce pe mulþi preacuvioºi ai Atho-
sului i-ai proslãvit cu slava cea
cereascã;
Cântând minunile tale, Stãpânã, ºi
marea ta milostivire spre neamul 178
creºtinesc, ceea ce eºti mai cinstitã decât
heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de
asemãnare decât serafimii, nãdãjduim ºi
noi spre ne-grãitã bunãtatea ta ºi cu
cuget smerit îþi aducem

unele cântãri ca acestea:

Bucurã-te, ceea ce eºti o dulce


vorbitoare cu cei ce se nevoiesc în
tãcere;

Bucurã-te, ceea ce eºti bucuria cea


plinã de dar a celor ce se ostenesc în
pustietãþi ºi prin munþi;

Bucurã-te, ceea ce înþelepþeºti în chip


tainic pe robii lui Dumnezeu, cei
tãinuiþi în mijlocul lumii;

Bucurã-te, ceea ce eºti împãcarea


cu Dumnezeu a pãcãtoºilor celor ce
se pocãiesc;

Bucurã-te, ceea ce eºti


cârmuitoarea cea mai de seamã a
Muntelui Athos;
Bucurã-te, ceea ce vieþuitorilor sfinþii lui Dumne-
acestui munte le-ai arãtat o
deosebitã dragoste; zeu: Aliluia! (acest Condac se zice
de trei ori)

Bucurã-te, ceea ce eºti Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


tãmãduitoare fãrã de platã a Condacul întâi (vezi pag. 243).
trupurilor noastre;
Rugãciune
Bucurã-te, ceea ce conduci
sufletele noastre spre Împãrãþia
cea de sus;
Stãpânã binecuvântatã, pururea
Fecioarã Nãscã-toare de Dumnezeu,
Bucurã-te, atotbunã, grabnicã ceea ce ai nãscut pe Dum-nezeu-
ajutãtoare, ceea ce toate cererile Cuvântul mai presus de cuvânt, spre
noastre bine le împlineºti! mântuirea noastrã ºi darul Lui mai presus
decât toþi din belºug l-ai primit, ceea ce
Condacul al 13-lea eºti o mare de daruri dumnezeieºti ºi un
râu de minuni pururea curgãtor,
revãrsând bunãtatea ta tuturor celor ce
cu credinþã aleargã la tine, cãzând la
O, întru tot cântatã Maicã, numitã în sfânta icoana ta, de minuni fãcã - toare, ne
icoanã „grabnica ajutãtoare“, Nãscãtoare rugãm þie, întru tot înduratei Maici a iu-
de Dumnezeu, primeºte cu milostivire bitorului de oameni: Stãpânã, revarsã
aceastã puþinã rugãciune a noastrã, pe asupra noastrã prea bogate milele tale ºi
care din osârdie o aducem þie, cu credinþã cererile noastre, aduse þie
ºi cu dragoste, ºi roagã Treimea cea
pururea închinatã, sã ne izbãveascã de
gheena focului, de întunericul cel mai 179
dinafarã ºi de muncile cele veºnice, ca prin
mijlocirea ta sã moºtenim Împãrãþia cea
cereascã ºi sã ne învrednicim sã cântãm cu
celei grabnicã ajutãtoare, grãbeºte a le împlini, în-
tocmindu-le fiecãruia spre folos, spre mângâiere ºi
mântuire. Cerceteazã-ne, preabunã, pe noi robii tãi,
cu darul tãu, ºi dã celor neputincioºi tãmãduire ºi sã-
nãtate desãvârºitã, liniºte celor înviforaþi ºi mântuire
tuturor, ca sã te slãvim în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de


Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea nevinovatã ºi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cin-stitã
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum


ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de 3 ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.

180 181
ACATISTUL MAICII DOMNULUI

„POTIRUL NESECAT” (izbãvitoare de beþie)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Cinstitul tãu chip, Stãpânã de Dumnezeu Nãscãtoare, ne-a fost dãruit ca o izbãvire aleasã ºi minunatã, cãci
prin descoperirea lui ne slobozeºte de neputin-þele sufleteºti ºi trupeºti ºi de întâmplãrile cele în-tristãtoare.
Pentru aceasta laudã de mulþumire îþi aducem ţie, apãrãtoare preamilostivã. Tu, dar, Stãpânã, numitã de
noi „Potirul nesecat”, aplecându-te cu bunãvoinþã cãtre suspinele ºi strigãtele noastre cele izvorâte din
inimã, dãruieºte izbãvire celor ce suferã de boala beþiei, ca sã-þi cântãm cu credinþã: Bucurã-te, Stãpânã,
„Potir nesecat”, care ne potoleºti setea cea

duhovniceascã!

Icosul 1

Oºtile îngereºti ºi cetele drepþilor te slãvesc neîncetat, Împãrãteasã de Dumnezeu Nãscãtoare,


mijloci-toarea mult pãcãtosului neam creºtinesc, pe care vãzându-1 cufundat în nelegiuiri ºi în pãcate îi
dãruieºti milostivire spre mângâiere ºi mântuire, prin sfintele tale icoane fãcãtoare de minuni, care
precum stelele cerului pot fi vãzute în tot pãmântul. Cãzând noi cãtre aceea dintre ele numitã „Potirul
nesecat”,

din adâncul sufletului te chemãm aşa: Bucurã-te, sãlaºul dumnezeirii cel neajuns;

182 183

noastre;
Bucurã-te, mirarea neîncetatã a Bucurã-te, cãci prin întristãri
oamenilor; Bucurã-te, ceea ce prin tãmãduieºti nepu-tinþele noastre;
mâhniri curăţeşti pãcatele Bucurã-te, cã ne trimiþi de sus
milostivire prin icoanele tale
fãcãtoare de minuni; grãim unele ca acestea:
Bucurã-te, cãci prin descoperirea Bucurã-te, cã prin oamenii cei
lor înveseleºti inimile noastre cele evlavioºi ne de-scoperi mãrirea
mâhnite; minunilor tale;
Bucurã-te, împãcarea prea Bucurã-te, cãlãuzã duhovnicească,
minunatã a tuturor cu Dumnezeu; care le arãþi unora ca aceºtia calea
Bucurã-te, Stãpânã, „Potir mântuirii;
nesecat”, care ne po-toleºti setea
cea duhovniceascã! 184

Condacul al 2-lea

Vãzând, Preasfântã Stãpânã,


întristarea inimii, chinurile duhovniceºti
ºi pocãinþa nemincinoasã a celor ce
sunt supuºi patimii celei pierzãtoare a

beþiei, ai binevoit sã arãþi milostivirea ta


oraºului celui plãcut lui Dumnezeu,
Serpuhov, prin descope-rirea icoanei tale
prea minunate „Potirul nesecat”, pentru ca
toþi cei care cad la ea cu credinþã ºi cu
inimã smeritã, dobândind vindecare de
cumplita lor boalã, sã strige din adâncul
inimii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înþelegând, prin întreita arãtare în vis a


Cuviosului Varlaam, porunca de a merge
în oraºul cel iubit de Dumnezeu,
Serpuhov, un oarecare om supus patimii
beþiei, a aflat acolo în mãnãstire sfântã
icoana ta, nu-mitã „Potirul nesecat”.
Drept aceea, vãzând atâta purtare de
grijã pentru noi, pãcãtoºii, cu evlavie îþi
Bucurã-te, îndrumãtoarea noastrã lui
cea bunã, care cu dragoste ne Dumnezeu din adâncul sufletului
apropii de tine; aşa: Aliluia!

Bucurã-te, cãci ne îndemni la Icosul al 3-lea


recunoºtinþã pentru binefacerile
tale;
Bucurã-te, ceea ce preschimbi
întristarea noastrã în bucurie;
Având ca izvor pururea curgãtor potirul
cel nesecat al râurilor cereºti, nu numai
Bucurã-te, cã ne înveseleºti cu nãdejde
credincioºii din Ser-puhov, ci ºi
neclintitã; Bucurã-te, cãci nimiceºti
dreptslãvitorii creºtini din alte oraºe ºi
patimile noastre cele
locuri, care au venit cãtre minunatul tãu
pierzãtoare; chip, numit „Potirul nesecat” primind
Bucurã-te, Stãpânã, „Potir înaintea lui tãmãduiri, þi s-au închinat cu
nesecat”, care ne po-toleºti setea graiuri pline de recunoºtinþã ca
cea duhovniceascã!
acestea:
Condacul al 3-lea Bucurã-te, scãldãtoarea în care se
afundã toate necazurile noastre;
Bucurã-te, potirul prin care primim
Puterea Celui Preaînalt ºi harul Stãpânei 1- bucuria mân-tuirii;
au întãrit pe un oarecare om cuprins de Bucurã-te, ceea ce vindeci
patima beþiei atunci în oraºul Serpuhov,
neputinþele noastre duhovniceºti ºi
împlinind el porunca Maicii Domnului
vestitã lui în vis de cãtre Cuviosul Var- trupeºti;
laam, stareþul mãnãstirii de acolo.
Ajungând el în acest oraº, a aflat icoana 185
Preacuratei, care l-a vinde-cat îndatã de
suferinþa sa duhovniceascã ºi trupeascã ºi
plecându-ºi genunchii, cu mulþumire striga
Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
Bucurã-te, cã ne stingi patimile prin nesecat”, care ne po-toleºti setea
puterea rugã-ciunilor tale; cea duhovniceascã!
Bucurã-te, cã dai cele de folos
celor care îþi cer ajutorul; Condacul al 4-lea
Bucurã-te, cã dãruieºti tuturor daruri
nenumãrate; Bucurã-te, cã ne deschizi
comoara milostivirii; Bucurã-te, cã ai
inima plinã de milã faþã de cei
cãzuþi; Vifor de gânduri necredincioase
având întru sine, dar cu pocãinþã
sincerã venind la nespusa ta Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
milostivire, cei cuprinºi de patima nesecat”, care ne po-toleºti setea
beþiei capãtã tãmãduire ºi din adâncul cea duhovniceascã!
inimii strigă Celui Nãscut
din tine, Mântuitorului nostru:
Aliluia!
Condacul al 5-lea
Icosul al 4-lea

Ca pe o stea de la Dumnezeu
purcezãtoare, ne-ai arãtat nouã, o,
Auzind Domnul mâhnirea adâncã, Împãrãteasã a lumii, prea cinstita ta
vaietele ºi plân-sul soþiilor, mamelor, icoanã, pe care vãzându-o, ne rugãm din
copiilor ºi al rudelor celor tulburaþi cu inimã cu credinþã, grãindu-þi:
firea de patima beþiei, le-a dãruit, icoana Nãscãtoare de Dumnezeu, tãmãduieºte
ta, Stãpânã, prin care toþi cei care se beþia ºi orice altã boalã sufleteascã ºi
apropie, capãtã mângâiere sufleteascã ºi trupeascã a celor aflaþi în suferinþã, iar
îþi grãiesc cu lacrimi unele pe cei credin-cioºi învaþã-i sã aducã lui
Dumnezeu cântarea de
ca acestea:
Bucurã-te, potir, care pe noi ne laudã: Aliluia!
umpli de bucurie din izvorul cel fãrã
de moarte; Icosul al 5-lea
Bucurã-te, cã eºti mângâierea
mamelor celor cuprinse de
mâhnire;
Bucurã-te, nãdejdea celor fãrã de Vãzând Maicã, de Dumnezeu
nãdejde; Bucurã-te, apãrãtoarea plinã de Nãscãtoare, minunile preaslãvite ºi
har a celor ce vin semnele uimitoare venite nu numai de la
la tine; icoana ta cea descoperitã în oraºul
Bucurã-te, bucuria ºi înveselirea celor Serpuhov, ci ºi de la cele zugrãvite
necãjiþi; Bucurã-te, ceea ce potoleºti întocmai după aceastã icoanã,
patimile izvorâte din
beþie; ne închinăm în faţa lor cu smerenie ºi
Bucurã-te, cã întinzi mâna celor ce zicem: Bucurã-te, grabnicã
au nevoie de ajutorul tãu; mijlocitoare, ajutãtoarea
celor ce aleargã la tine cu
186 sârguinþã;

Bucurã-te, ceea ce asculþi cu


bunãvoinþã rugãciu-nile noastre;
Bucurã-te, ceea ce ai luminat se luptã îm-potriva lumii, a trupului, a
oraºul Serpuhov cu binecuvântarea diavolului ºi a beþiei;
ta;
Bucurã-te, cã împrejurimile Bucurã-te, apãrãtoare grabnicã a
Moscovei au arãtat slava minunilor dreptcredin-cioºilor celor ce trãiesc
tale; în lume;
Bucurã-te, comoarã nesecatã de Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
tãmãduiri pentru toþi cei aflaþi întru nesecat”, care ne po-toleºti setea
nevoi; cea duhovniceascã!
Bucurã-te, ocrotitoare atotputernicã
a celor ce lu-creazã pentru 187
dobândirea trezviei;
Bucurã-te, bunã ajutãtoare a celor ce
închine. De aceea, cu lacrimi îþi aducem
Condacul al 6-lea aceste rostiri neîncetate: Bucurã-te, cea
de care se bucurã ºi pe care o

prãznuieºte neamul omenesc;


Propovãduind, Nãscãtoare de Bucurã-te, cã slava ta este mai mare
Dumnezeu, minunile sãvârºite prin decât þi-o pot aduce laudele celor
icoana ta cea numitã „Potirul nese-cat” te pãmânteºti ºi a celor cereºti;
rugãm cu lacrimi: O, Preacuratã,
izbãveºte-ne pe toþi de patima bãuturii Bucurã-te, cã prin chipul tainic al Fiului
fãrã de mãsurã a vinului, de cãderea în din potir, ne descoperi taina
pãcat ºi învaþã-ne înfrânarea pe noi, cei dumnezeieºtii Euharistii;
ce ne sârguim sã-i cântãm lui
Dumnezeu: Aliluia!
Bucurã-te, ceea ce ne arãþi în chip
minunat pe Mielul Cel ce se
Icosul al 6-lea mãnâncã pururea ºi niciodatã nu se
sfârºeºte;

Strãluceºti de lumina slavei Bucurã-te, potir al vieþii ºi al


dumnezeieºti, Fe-cioarã, uitându-te cum nemuririi, care ne duci la porþile
Pruncul, Dumnezeul Cel mai înainte de vieþii veºnice;
veci, Domnul nostru Iisus Hristos, stã în Bucurã-te, cã adãpi sufletele
cupã ca într-un potir nesecat, precum te noastre cele însetate din izvorul
vedem zu-grãvitã în icoana „Potirul
nestricãciunii ºi al bucuriei;
nesecat”, care este rânduită ca în chip
Bucurã-te, cãci în bunãtatea ta
tainic, sã dãruiascã izbãvire de patima
beþiei celor ce cu credinþã vin sã i se nemãrginitã nu în-depãrtezi pe cei mai
dispreþuiþi ºi mai prigoniþi; cea de Maicã, s-a izbãvit de boala lui cea
grea. Pentru aceasta, drept mulþumire,
þi-a împodobit icoana cu daruri de mult
Bucurã-te, cã prin milostivirea ta îi
preþ ºi cãzând la ea, cu
rãpeºti din groapa pieirii pe cei fãrã
de nãdejde;
lacrimi grãia unele ca acestea:
Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
nesecat”, care ne po-toleºti setea
cea duhovniceascã! Bucurã-te, cã eºti izvorul cel dãtãtor
de viaþã al vindecãrilor;
Bucurã-te, potirul ceresc al darurilor
188
dum-nezeieºti;
Bucurã-te, râul de vindecare cel de-
a pururea curgãtor;
Bucurã-te, cã eºti marea care îneci
Condacul al 7-lea toate patimile noastre;
Bucurã-te, ceea ce cu mâinile tale de
Maicã ridici pe cei ce cad zdrobiþi de
greutatea pãcatului beþiei;
Vrând un oarecare om sã-þi
Bucurã-te, cã primeºti darurile
mulþumeascã, Stãpânã, Maicã a lui
recunoºtinþei; Bucurã-te, cãci înveseleºti
Dumnezeu, pentru vindecarea de
inimile celor binecred-
suferinþa beþiei, a împodobit icoana ta
prea minunatã ce se gãseºte în oraºul
Serpuhov, cântând din toatã incioºi;

inima sa: Aliluia! Bucurã-te, cã împlineºti toate


cererile noastre cele bune;
Icosul al 7-lea Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
nesecat”, care ne po-toleºti setea
cea duhovniceascã!

Minune nouã vedem, Stãpânã, prin 189


sfânta ta icoanã cãci un oarecare om,
robul lui Dumnezeu ªtefan, cuprins de
suferinþa beþiei, venind la mijloci-rea ta

Condacul al 8-lea
Strãin lucru ºi cu anevoie de crezut le
este celor ne-credincioºi sã audã cã la
sfânta ta icoanã „Potirul nesecat” se
sãvârºesc minuni ºi tãmãduiri dum-
nezeieºti. Noi, însã, bineºtiind cuvântul har îi mângâi pe cei ce suferã cu
tãu ce 1-ai rostit cãtre întâia icoanã, ce te rãbdare;
înfãþiºa, anume cã: „Harul Celui ce S-a
Bucurã-te, ceea ce vindeci
nãscut din mine ºi al meu vor fi cu
aceastã icoanã”, credem cã ºi cea neputinþele noastre su-fleteºti ºi
numitã „Potirul nesecat” izvorãºte harul trupeºti;
tãu. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o Bucurã-te, cã ne-ai învãþat sã
sãrutãm, cântând lui Dumnezeu: socotim întru nimic bucuriile cele
deºarte ale acestei lumi;
Aliluia!
190
Icosul al 8-lea

Toatã nãdejdea lor în tine ºi-o pun,


Stãpânã, cei ce suferã de patima beþiei.
Pogoarã-te spre neputinþele ºi patimile
noastre, cãci cine ne va scoate pe noi,
pãcãtoºii, din groapa pieirii, a sãrãciei
duhovniceºti ºi trupeºti, fãrã numai tu,
Stãpânã. De aceea, plecându-ne
genunchii în faþa preacuratului

tãu chip, îþi grãim unele ca


acestea:
Bucurã-te, ceea ce nu îþi întorci
faþa de la rugã-ciunile pãcãtoºilor;
Bucurã-te, cã trimiþi ajutorul tãu
ceresc celor ce te cheamã în
ajutor;
Bucurã-te, ceea ce arãþi
adâncimea milostivirii tale cãtre toþi
pãcãtoºii;
Bucurã-te, ceea ce îi îmbãrbãtezi
pe cei fãrã de nãdejde ºi cu totul
deznãdãjduiþi;
Bucurã-te, cãci întinzi mână de
ajutor celor supuºi patimilor
pricinuite de beþie;
Bucurã-te, cãci prin daruri pline de
Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
nesecat”, care ne po-toleºti setea Bucurã-te, ceea ce izvorãºti minuni
cea duhovniceascã! de la sfântul tãu chip;

Bucurã-te, cã degrabã ne izbãveºti


Condacul al 9-lea de nenorociri ºi de întristãri;

Bucurã-te, cã îi ruºinezi pe cei ce nu te


primesc; Bucurã-te, cã îi pãzeºti de orice
Toatã firea îngereascã se minuneazã, rãu pe cei ce cad
Doamne, de lucrarea Ta cea plinã de
milostivire, cãci ai dãruit mult pãcãtosului la tine cu credinþã;
neam omenesc o apãrãtoare ºi
ajutãtoare prea puternicã. Ea se pleacã
spre neputinþele noastre ºi ne slobozeºte Bucurã-te, ceea ce cu blânda ta
de groaznica pa-timã a beþiei, strãlucire iz-goneºti întunericul
învãþându-i pe cei credincioºi sã cânte pãcatului ºi ceaþa patimilor noastre;

lui Dumnezeu: Aliluia! Bucurã-te, ceea ce umpli sufletele


noastre de iu-bire pentru tine ºi
Icosul al 9-lea pentru Fiul tãu;

Bucurã-te, cã ne îndreptezi cu
Ritorii cei înþelepþi nu ºtiu, Stãpânã, sã înþelepciune pe calea pocãinþei;
laude dupã cuviinþã slãvita descoperire a
icoanei tale. Cu atât mai mult noi pãcãtoºii,
cu buzele noastre întinate nu vom putea sã Bucurã-te, cã ne eºti mijlocitoare
aducem apãrãtoarei noastre laude dupã osârdnicã pen-tru rãspunsul cel bun
cuviinþã, însã vãzând nenumãratele minuni înaintea dreptului Judecãtor;
înfãptuite prin icoana ta, bucurându-ne cu
duhul ºi cu inima, 191

îþi zicem:

Bucurã-te, Stãpânã, „Potir


nesecat”, care ne po-toleºti setea
Vrând sã mântuieºti, o, Maicã a lui
Dumnezeu, mulþimea ce suferã de boala
cea duhovniceascã! beþiei, ne-ai dãruit icoana ta cea prea
minunatã, pentru ca toþi cei cu-prinºi de
Condacul al 10-lea aceastã patimã sã poatã veni la chipul
tãu fãcãtor de minuni ºi, primind
vindecare, cu umilinþã
ne înconjoarã;
sã-i cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
Icosul al 10-lea nesecat”, care ne po-toleºti setea
cea duhovniceascã!

192
Zid eºti ºi pavãzã, o, Maicã a lui
Dumnezeu, celor ce suferã de boala
beþiei ºi tuturor celor ce vin la tine cu
grãbire ºi cinstesc cu evlavie sfânta ta
icoanã. Cãci ne-a dãruit-o Domnul, Condacul al 11-lea
Dãtãtorul bunãtãþilor, spre ajutor ºi
vindecare de patimile aducãtoare de
moarte, îndemnându-ne astfel sã îþi
cântãm acestea: Bucurã-te, alinarea
mâhnirilor noastre ºi nãdejdea
Cântarea noastrã, ce cu smeritã
celor deznãdãjduiþi; dragoste ºi osârdie o aducem þie, n-o
trece cu vederea, Preacuratã, ºi nu-þi
întoarce faþa de la cei fãrã nãdejde ce
Bucurã-te, vindecarea suferinþelor pãtimesc din pricina beþiei, ci ajutã-i pe
noastre su-fleteºti ºi trupeºti; ei ºi pe noi sã ne curãþim de toatã
întinãciunea pãcatului ºi sã putem cânta
Bucurã-te, ceea ce prin curãþia ta cu vrednicie ºi cu dreptate lui Dumnezeu
curăţeşti întinã-ciunea noastrã;
cântarea: Aliluia!
Bucurã-te, cãci prin harul tãu
luminezi nemerni-cia noastrã; Icosul al 11-lea

Bucurã-te, cã îmbraci în
nestricãciune trupul nos-tru cel
stricãcios;
Fãclie dãtãtoare de luminã te vedem,
Preasfântã Fecioarã, cãci sfântul tãu chip
goneºte cu razele harului tãu ceaþa
Bucurã-te, ceea ce prin mijlocirea pãcatelor ºi ne îndrumã pe calea lu-
ta ne întãreºti în rugãciune; minoasã a virtuþilor pe noi, cei ce cu
credinþã îþi
Bucurã-te, cã întãreºti toatã neputinþa grãim acestea:
noastrã; Bucurã-te, cã grabnic risipeºti
norul patimilor ce Bucurã-te, cãci prin acoperãmântul tãu
ne izbã - veºti de deºertãciunea acestei pocãinþã ne-fãþarnicã ºi la
lumi mult rãzvrãtite; Bucurã-te, cã ne înþelepciune;
ajuþi sã alungãm neliniºtea pa- Bucurã-te, ceea ce îmbunezi
sufletele celor în-rãiþi;
timilor trupeºti; Bucurã-te, cã mântuieºti pe cei ce
te cheamã în ajutor ºi slãvesc
Bucurã-te, ceea ce pui în inimile numele tãu;
noastre gân-durile cele bune; Bucurã-te, Stãpânã, „Potir
Bucurã-te, cã aduci luminã în cugetul cel nesecat”, care ne po-toleºti setea
întinat; Bucurã-te, cã îi izbãveºti pe cei cea duhovniceascã!
cuprinºi de sufer-

193
inþa chinuitoare a beþiei;

Bucurã-te, cã îi chemi pe aceºtia la


Mântuieºte, miluieºte, povãþuieºte-
Condacul al 12-lea ne pe cãrarea cea dreaptã ºi nu ne
lãsa pe noi, cei ce cãutãm ocrotirea
ta ºi îþi zicem acestea:
Harul lui Dumnezeu, care este dãruit Bucurã-te, ceea ce chemi pe toþi
prin icoana ta, „Potirul nesecat“, îi
de la beþie la în-frânare;
apropie de ea, Stãpânã, pe toþi cei
întristaþi ºi necăjiţi: vãduve, bãtrâne ºi
mai ales pe toþi cei cuprinºi de boala Bucurã-te, cã prin roua milostivirii
beþiei, care niciodatã nu pleacã deºerþi tale îi slobozeºti pe aceºtia de
de la tine, Preacuratã, de la potirul patima bãutului fãrã mãsurã a
nesecat al darurilor tale dumnezeieºti, o, vinului;
Prea-milostivã, ci vindecare deplinã
primind de la chipul tãu fãcãtor de
minuni, îi cântã cu mulþumire Domnu- Bucurã-te, ceea ce eºti tãmãduirea
veºnicã a celor ce suferã din pricina
greului pãcat al beþiei;
lui: Aliluia!
Bucurã-te, ajutãtoare grabnicã a
Icosul al 12-lea
celor ce se chinuiesc din pricina
patimilor;
Cântând minunile ºi marea ta milostivire
arãtatã celor cuprinºi de patima beþiei, te Bucurã-te, îmbãrbãtarea minunatã
rugãm, Stãpânã: a celor împuþi-naþi cu duhul;
Bucurã-te, cã eºti bucuria negrãitã Condacul întâi (vezi pag. 269-270).
a celor buni la suflet;
Rugãciune
Bucurã-te, cã îi smereºti pe cei
trufaºi; Bucurã-te, ceea ce ridici pe
cei smeriþi ºi le
O, preamilostivã Stãpânã, pentru a
dobândi apãrarea ta cãdem acum la tine.
doreºti tuturor mântuire; Cautã spre rugã-ciunile noastre, auzi-ne
cu milostivire pe noi, soþiile, copiii,
Bucurã-te, Stãpânã, “Potir maicile celor împãtimiþi de boala cea
nesecat”, care ne po-toleºti setea grea a beþiei, fraþii ºi surorile noastre,
cea duhovniceascã! care din aceastã pricinã sunt cãzuþi de la
Maica noastrã, Biserica lui Hristos, ºi deci
de la mântuire, ºi îi tãmãduieºte pe
194 aceºtia ce pãtimesc. O, milostivã Maicã a
lui Dum-nezeu, atinge-te de inimile lor,
scoate-i degrab din cãderile în pãcate şi
adu-i la înfrânarea cea mântu-itoare.
Roagã-L pe Fiul tãu, Hristos Dumnezeul
Condacul al 13-lea nos-tru sã ne ierte greºelile, sã nu κi
întoarcã milostivirea de la zidirea Sa ºi sã
ne întãreascã în trezvie ºi înþelepciune.
Primeºte, Preasfântã Nãscãtoare de
Dumnezeu, rugãciunile maicilor ce varsã
O, preamilostivã Maicã a Preadulcelui pâraie de lacrimi pentru copiii lor, ale
nostru Domn Iisus Hristos, ascultã soþiilor ce plâng pentru soþii lor, ale
aceastã rugãciune a noastrã ºi ne copiilor, orfanilor ºi neputincioºilor pãrinþi
izbãveºte de toate nevoile sufleteºti ºi ºi ale noastre, ale tuturor celor ce cãdem
trupeºti, dar mai ales slobozeºte-i pe cei la icoana ta, pentru ca, prin rugãciunile
cuprinºi de suferinþa beþiei, pe robii tãi tale, sã ajungã
(N), ca sã nu piarã cuprinºi de rãu, ci
mântuiþi fiind prin tine, sã aducã lui acest strigãt al nostru la Tronul Celui
Dumnezeu cântarea de laudã: Aliluia! Preaînalt.
(acest Con-
195
dac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Acoperã-ne ºi ne pãzeºte, ca sã nu fim robiþi de
cel viclean ºi de toate cursele vrãjmaºilor; ajutã-
ne în ceasul cel cumplit al morþii, ca, prin
rugãciunile tale, sã trecem vãmile vãzduhului.
Izbãveºte-ne de osânda cea veºnicã ºi mijloceºte
ca milostivirea lui Dum-nezeu sã ne acopere
acum ºi pururea ºi în vecii cei nesfârºiþi. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de


Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea nevinovatã ºi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cin-stitã
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum


ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de trei ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin!


196 197
ACATISTUL SFINTEI CRUCI

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

, de trei ori fericitã ºi preacinstitã Cruce, þie ne

Oînchinãm credincioºii ºi te mãrim, veselindu-ne de


dumnezeiasca ta înãlþare; ci ca o pavãzã ºi armã

nebiruitã, ocroteºte ºi acoperã cu darul tãu pe cei ce

cântã: Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a creºtinilor!

Icosul 1

ngerii din cer în chip nevãzut înconjoarã cu fricã

ÎCrucea cea de viaþã purtãtoare ºi vãzând-o cã dã


credincioºilor acum har de luminã dãtãtor cu strãlu-

cire, se spãimânteazã ºi stau strigând cãtre dânsa

unele ca acestea:

Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoarea lumii;

Bucurã-te, slava Bisericii;


Bucurã-te, cã izvorãºti tãmãduiri cu îndestulare;

Bucurã-te, cã luminezi marginile lumii;

Bucurã-te, lemn de viaþã mirositor ºi visteria mi-

nunilor;

Bucurã-te, preafericitã ºi de daruri dãtãtoare;

Bucurã-te, cã eºti dumnezeiesc aºternut picioarelor;

Bucurã-te, cã te-ai aºezat spre închinare tuturor;

Bucurã-te, pahar plin de curatã bãuturã;

Bucurã-te, luminãtor al strãlucirii celei de sus;

Bucurã-te, prin care se binecuvinteazã zidirea;

Bucurã-te, prin care este închinat Ziditorul;

Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a creºtinilor!


198
199

tine,
precum zici, cântã: Aliluia!
Condacul al 2-lea
Icosul al 2-lea

Vãzându-se Sfânta Elena pe sine întru


dorire, a zis împãratului cu îndrãznire: Cunoºtinþa cea necunoscutã mai
Lucrul cel preadorit sufletului tãu se aratã înainte cunos-când-o împãrãteasa, a
prea de bucurie osârdiei mele; cãutând, strigat cãtre cei ce slujeau:
însã, arma cea preabiruitoare pentru
Din sânurile pãmântului siliþi-vã în
grabã a afla Crucea ºi a mi-o da,
cãtre care privind cu fricã a zis,
cântând aºa:
Bucurã-te, semnul adevãratei bucurii;
Bucurã-te, izbãvirea vechiului blestem;
Bucurã-te, comoarã, pentru zavistie în
pãmânt as-
cunsã;
Bucurã-te, ceea ce te-ai arãtat cu stele
închipuitã; Bucurã-te, Sfântă Cruce cu
împãtrite raze, în
chipul focului;

Bucurã-te, scarã pe înãlþimi


rezematã, mai înainte oarecând
arãtatã;
Bucurã-te, lumina îngerilor cea cu
alinare închipuitã;
Bucurã-te, rana diavolilor cea mult
suspinatã; Bucurã-te, odor veselitor al
Cuvântului; Bucurã-te, stingãtoarea
focului rãtãcirii; Bucurã-te, Sfântă
Cruce, apãrãtoare a deznãdãj-
duiþilor;

Bucurã-te, tare apãrãtoare a celor


ce bine cãlã-toresc;
Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a
creºtinilor!

Condacul al 3-lea

Puterea lemnului s-a arãtat atunci spre


adevãrata în-credinþare a tuturor ºi pe cea
fãrã de glas ºi moartã

200
spre viaþã o a ridicat; înfricoºãtoare
privire a celor ce vor a culege Bucurã-te, binecuvântarea lui
mântuire, cântând aºa: Aliluia! Dumnezeu cãtre muritori;
Bucurã-te, mijlocirea cãtre
Dumnezeu a celor muritori;
Icosul al 3-lea Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a
creºtinilor!

Condacul al 4-lea
Având Sfânta Elena arma cea nebiruitã,
a alergat cãtre fiul sãu, iar el tare
sãltând, îndatã, Crucea cea preamare
cunoscând-o, se bucura ºi cu sãltãrile ca
ºi cu niºte cântãri, striga cãtre dânsa
Dumnezeiascã râvnã întru sine luând
unele ca acestea: Sfânta Elena, cu osârdie a cãutat ºi a
aflat Crucea care în pãmânt era ascunsã
ºi pe cer împãratului se arãtase,
Bucurã-te, Sfântă Cruce, vasul pe care lãudând-o, a zis: Aliluia!
luminii; Bucurã-te, Sfântă Cruce,
vistierul vieþii; Bucurã-te, dãtãtoarea
Icosul al 4-lea
darurilor Duhului; Bucurã-te, limanul
cel neînviforat al celor ce
cãlãtoresc pe mare;
Bucurã-te, masa care þii ca pe o jertfã pe
Hristos; Bucurã-te, viþã care porþi
În chipul soarelui s-a arãtat Crucea în
Strugurele cel copt Care lume ºi toþi de luminã umplându-se ºi ca
spre o stea alergând, o vãd pe aceasta
dã vinul cel tainic; ca pe o pricinuitoare de bunãtãþi, în
mâinile cele sfinte înãlþatã; pe care
Bucurã-te, cã pãzeºti sceptrurile lãudând-o, au zis:
împãraþilor; Bucurã-te, cã zdrobeºti
capetele balaurilor; Bucurã-te, strãlucitã
cunoºtinþã a credinþei; Bucurã-te, 201
pãzitoare a toatã lumea;

ne înalþi;
Bucurã-te, raza Soarelui celui gândit;
Bucurã-te, izvorul Mirelui celui Bucurã-te, cã închinându-te, pe
nedeºertat; Bucurã-te, chemarea lui suflete le sfinþeºti;
Adam ºi a Evei; Bucurã-te, omorârea
stãpânitorilor iadului; Bucurã-te, cã Bucurã-te, lauda apostolilor cea în
înãlþându-te, împreunã acum pe noi lume propovã-duitã;
Bucurã-te, tãria nevoitorilor cea
preaiubitã; Bucurã-te, Sfântă Cruce, oºti;
mustrarea evreilor; Bucurã-te, lauda
credincioºilor;
202
Bucurã-te, prin care s-a surpat iadul;
Bucurã-te, prin care a rãsãrit Darul;
Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a
creºtinilor!

Condacul al 5-lea

Lemnul cel de Dumnezeu dãruit


privindu-l toþi, la acoperãmântul lui
acum să alergãm ºi ca pe o armã
þinându-l, printr-însul sã biruim
taberele vrãjmaºilor ºi pipãind pe Cel
nepipãit, cu bucurie sã

cântãm Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Vãzut-a luminã din cer marele Constantin,


arãtân-du-se semnul Crucii cu stele, întru
care ºi biruind mulþimea vrãjmaºilor, s-a
sârguit de a descoperit lem-

nul Crucii ºi a zis cãtre dânsul unele ca


acestea: Bucurã-te, marginea sfatului
celui negrãit; Bucurã-te, tãria poporului
celui binecuvântat; Bucurã-te, cel ce
înfrângi taberele vrãjmaºilor; Bucurã-te,
cel ce arzi cu vãpaia pe demoni; Bucurã-
te, sceptrul cel ceresc al împãrãteºtii oºti;
Bucurã-te, arma nebiruitã a iubitoarei de
Hristos
Bucurã-te, ceea ce dobori sprânceana raza Ta, ca niºte morþi au cãzut ºi cei ce
barbarilor; Bucurã-te, ceea ce s-au izbãvit de dânºii, acum vãzând
ocârmuieºti sufletele oame- Crucea,

cântã aºa:
nilor;
Bucurã-te, învierea celor omorâþi;
Bucurã-te, izbãvitoarea multor rãutãþi; Bucurã-te, izbãvirea celor ce se
Bucurã-te, dãruitoarea multor tânguiesc; Bucurã-te, deºertarea
bunãtãþi; Bucurã-te, prin care saltã vistieriilor iadului; Bucurã-te, câºtigarea
desfãtãrii raiului;
purtãtorii de Hristos; Bucurã-te, prin
care iudeii se tânguiesc; Bucurã-te,
Sfântă Cruce, pãzitoare a creºtinilor! Bucurã-te, toiag care pe oastea
egipteanã o ai afundat;
Condacul al 6-lea
Bucurã-te, care iarãºi pe poporul
israelitean l-ai adãpat;

Scarã pânã la cer s-a fãcut Crucea Bucurã-te, lemn însufleþit, a tâlharului
Domnului, pe toþi suindu-i de la pãmânt mântuire; Bucurã-te, trandafir bine
cãtre înãlþimea cerului, ca sã locuiascã mirositor, a dreptcredin-
împreunã totdeauna cu cetele îngerilor,
lãsând pe cele ce sunt acum, ca pe cele
cioºilor mirosire;
ce nu sunt ºi

Bucurã-te, hrana celor ce flãmânzesc


ºtiind ei a cânta: Aliluia!
întru Duhul; Bucurã-te, pecetea pe
care oamenii o au luat; Bucurã-te,
Icosul al 6-lea Sfântă Cruce, uºa tainelor;

203
L uminã, Mântuitorule, strãlucind peste
toþi cei din iad, ai luminat pe cei ce
zãceau jos; iar portarii iadului, nesuferind

Bucurã-te, prin care se revarsã Condacul al 7-lea


râuri dumne-zeieºti;

Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a


creºtinilor!
Moise, vrând truditul neam a-l mântui
de stricã-ciune, te-ai dat lui ca toiag, sãrmanilor; Bucurã-te, Sfântă Cruce,
dar te-ai cunoscut lui ºi ca semn îmbogãþirea sãracilor; Bucurã-te, Sfântă
dumnezeiesc. Pentru aceasta, s-a Cruce, pãzitoare a creºtinilor!
spãimântat, Cruce Sfântă, de tãria ta,
cântând: 204

Aliluia!

Icosul al 7-lea Condacul al 8-lea

Cel ce de demult a dat lege


vãzãtorului de Dum-nezeu în Sinai, de Strãinã minune vãzând, strãinã viaþã
voie pe Cruce S-a pironit pen-tru cel sã vieþuim, mintea la cer înãlþând-o cã
fãrã de lege, de bãrbaþii cei fãrã de pentru aceasta Hristos pe Sfânta
lege ºi blestemul cel vechi al legii l-a Cruce S-a pironit ºi cu trupul a pãtimit,
dezlegat, ca puterea vrând a-i trage la Sine pe cei ce cântã
Lui: Aliluia!
Crucii vãzând-o toþi, sã cânte: Bucurã-
te, ridicarea celor cãzuþi; Icosul al 8-lea
Bucurã-te, îndreptarea celor robiþi
de patimile cele lumeºti;

Bucurã-te, înnoirea Învierii lui Hristos; Tot a venit din înãlþime, avându-ºi
Bucurã-te, dumnezeiascã desfãtare a dumnezeirea, singur Cuvântul cel mai
monahilor; Bucurã-te, copac bine înainte de veacuri ºi nãscându-Se din
înfrunzit sub care se adã- Fecioarã-Maicã ºi lumii arãtându-Se om
postesc credincioºii; smerit ºi Crucea primind, a fãcut vii pe cei
ce
Bucurã-te, lemn de prooroci grãit, a
fi pe pãmânt sãdit; cântã:
Bucurã-te, Sfântă Cruce, arma pãcii;
Bucurã-te, semnul cãlãtorilor;
Bucurã-te, ajutorul împãrãþiei
împotriva vrãjma-ºilor;
Bucurã-te, înþelepciunea ºi
Bucurã-te, apãrare tare a cetãþii;
întãrirea celor ce se mântuiesc;
Bucurã-te, nebunia ºi sfãrâmarea celor ce
Bucurã-te, a dreptului Judecãtor arãtare;
dosãdesc; Bucurã-te, sad bine roditor de
Bucurã-te, a greºiþilor osândire; nemurire ºi de
Bucurã-te, Sfântă Cruce, sprijinirea
viaþã purtãtor; Condacul al 9-lea
Bucurã-te, floare care ai înflorit
mântuirea noastrã; Bucurã-te, cã uneşti
pe cele de pe pãmânt cu cele
de sus; Acãzut tabãra diavolilor, cea cu tot felul
Bucurã-te, cã luminezi inimile celor de de sãgeþi înarmatã ºi neamul evreilor s-a
jos; Bucurã-te, prin care stricãciunea s- ruºinat, vãzând ei cã de toþi cu dor
a stricat; Bucurã-te, prin care mâhnirea Crucea este închinatã ºi cã de-a pu-
s-a pierdut; Bucurã-te, bogãþia
bunãtãþilor celor înmiite; Bucurã-te, rurea izvorãºte tãmãduiri celor ce
lauda credincioºilor cea de mii de ori cântã: Aliluia!

numitã; 205
Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a
creºtinilor!

dintâi zidiþi o ai dezlegat;


Icosul al 9-lea
Bucurã-te, ceea ce intrãrile raiului le-ai
deschis; Bucurã-te, Sfântă Cruce, cea
de toþi cei drept-
Râurile cugetelor celor de rea credinþã
s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, credincioºi slăvită;
Hristoase; cãci cu ade-vãrat nu se pricep
cum ºi Crucea ai suferit ºi de stricãciune
ai scãpat. Iar noi, învierea Ta slãvind-o, Bucurã-te, a neamurilor celor
necredincioase potrivnicã;
cântãm:
Bucurã-te, Sfântă Cruce, doctorul celor
ce bolesc; Bucurã-te, de-a pururea
Bucurã-te, înãlþimea înþelepciunii lui ajutãtoarea celor ce se
Dumnezeu; Bucurã-te, adâncimea
proniei Lui;
roagã þie;
Bucurã-te, necunoºtinþa
necuvântãtorilor bârfitori; Bucurã-te, Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a
pierderea nebunilor vrãjitori în stele; creºtinilor!
Bucurã-te, cã arãþi învierea lui Hristos;
Bucurã-te, cã pãtimirile Lui le înnoieºti; Condacul al 10-lea
Bucurã-te, ceea ce cãlcarea de
poruncã a celor
al pãmântului pe tine gãtindu-te, îºi
întinde mâinile - strãinã auzire - ºi pe
Lumea vrând sã o mântuiascã, toþi învaþã a cânta:
Împodobitorul lumii, la dânsa S-a pogorât
în chip negrãit ºi Dumnezeu fiind, Crucea Bucurã-te, temeiul dreptei credinþe;
a suferit ºi pentru noi pe toate ca noi le Bucurã-te, biruinþa creºtinilor;
primeºte; pentru aceea ºi izbãvindu-ne pe
noi, de la
Bucurã-te, cã pe Amalec cel gândit l-ai
înfrânt; Bucurã-te, cã de mâinile lui
toþi aude: Aliluia! Iacov mai înainte ai

Icosul al 10-lea fost închipuită;

Bucurã-te, cã tu umbrele cele prea


Z id nebiruit ºi dumnezeiesc al lumii te vechi le-ai în-noit;
înþelegem, o, purtãtoare de viaþã Cruce;
cã Fãcãtorul cerului ºi Bucurã-te, cã tu glasurile cele de
prooroci grãite le-ai împlinit;
206
Bucurã-te, cã ai purtat pe Mântuitorul
tuturor; Bucurã-te, cã ai stricat pe
stricãtorul sufletelor; Bucurã-te, prin
care cu îngerii ne-am unit; Bucurã-te,
prin care cu luminã ne-am strãlucit;
Bucurã-te, cã cinstindu-te, þie ne
închinãm; Bucurã-te, cã strigând, þie
glãsuim;

Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a


creºtinilor!

Condacul al 11-lea

Cântarea toatã se micºoreazã, vrând a


urma mulþimii minunilor tale; fiindcã de-
þi vom aduce þie, o, preacinstitã Cruce,
mulþime de laude, nimic vrednic împlinim
faþã de cele ce ai dat nouã, dar cân-
tãm: Aliluia! acestea:

Icosul al 11-lea Bucurã-te, luminãtor ce te arãþi


celor ce sunt în întuneric;

Strãlucire de luminã dãtãtoare celor ce Bucurã-te, stea care strãluceºti


sunt întru întuneric se dãruieºte Crucea lumea;
aceasta, de viaþã dãtãtoare; cã lumina cea
nematerialã a primit-o ºi spre
dumnezeiascã cunoºtinþã pe toþi 207
povãþuieºte ºi înãlþându-se acum, pe
mintea noastrã o înalþã a cânta
cerurilor o dã tuturor celor ce cu vred-
Bucurã-te, fulger care orbeºti pe
ucigaºii lui Hristos; nicie ºi cu credinþã cântã cântarea:
Aliluia!
Bucurã-te, trãsnet care
slãbãnogeºti pe necredin-cioºi; Icosul al 12-lea

Bucurã-te, cã ai strãlucit cetele


dreptmãritorilor; Bucurã-te, cã ai risipit Cântând cântarea ta, te lãudãm cu dor pe
capiºtele idolilor; Bucurã-te, al cãreia tine, lemnul Domnului, ca pe un lucru
chip din cer s-a arãtat; Bucurã-te, al însufleþit; cã pe tine pironindu-se cu trupul,
cãreia dar pe vicleºuguri le-a gonit; Cel ce stãpâneºte peste puterile cele de
sus, ne-a sfinþit, ne-a slăvit ºi ne-a învãþat
Bucurã-te, ceea ce însemnezi a
omorârea trupului; Bucurã-te, ceea ce
zice acestea:
omori pornirea patimilor; Bucurã-te, pe
care Hristos S-a rãstignit; Bucurã-te,
prin care toatã lumea s-a mântuit; Bucurã-te, Sfântă Cruce, arma cea
Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a înþelegãtoare; Bucurã-te, sfântã privire a
sfinþilor;
creºtinilor!

Condacul al 12-lea Bucurã-te, înainte propovãduirea


proorocilor ºi a drepþilor;

Bucurã-te, purtãtoare de luminã


Har voind Hristos a da oamenilor, meºteºugire a lui Hristos;
mâinile pe lemn κi întinde ºi neamurile
toate împreunã le cheamã ºi Împãrãþia Bucurã-te, frumuseþea ºi cununa
dreptcredincio-ºilor împãraþi; Bucurã-te, strãlucirea cea luminatã
a tuturor; Bucurã-te, izgonirea
Bucurã-te, stãpânirea ºi întãrirea agarenilor;
cuvioºilor preoþi; Bucurã-te, podoaba
cea prealãudatã a adevãrului; Bucurã-te,
începutul cel preabun al mântuirii;
Bucurã-te, fãclie a luminii celei
nestricate; Bucurã-te, veselia sufletului
208 meu;

Bucurã-te, Sfântă Cruce, pãzitoare a


creºtinilor!

Condacul al 13-lea

O, întru tot cântat lemn, care ai


odrãslit pe Cuvân-tul cel mai Sfânt
decât toþi sfinþii, primind rugã-ciunile
noastre, de toatã primejdia pe toþi
izbãveºte-ne ºi de chinurile veºnice
scapã pe cei ce cântã lui Dumnezeu:
Aliluia! (acest Condac se zice

de trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Condacul întâi (vezi pag. 291).

Rugãciune cãtre Mântuitorul


Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, dulce


Mântuitorul su-fletelor noastre,
mãrturisim înaintea Ta întru aceastã zi a
rãstignirii Tale, în care ai pãtimit ºi ai luat
moarte pe Cruce pentru pãcatele
noastre, cã noi suntem cei ce Te-am cu aceeaºi putere ºi rãbdare ce ai avut
rãstignit cu pãcatele noastre cele multe ºi când Te-au rãstignit nemulþumi-torii
cu fãrãdelegile noastre cele rele. De evrei. De aceea, întãreºte-ne, Doamne,
aceea, ne rugãm bunãtãþii Tale celei ca sã putem ridica cu bucurie de astãzi
nemãrginite, ca sã ne faci ºi pe noi înainte Crucea Ta cu deplinã pocãinþã.
pãrtaºi sfintelor Tale patimi, cin-stitelor Întristarea morþii Tale sã o simþim,
rãni ºi morþii Tale celei de viaþã precum au simþit-o Preasfânta Ta Maicã,
dãtãtoare; pentru ca sã ne învrednicim
prin darul Tãu, sã răb-dăm ºi noi, 209
asemenea Þie, pentru dragostea Ta, pre-
cum Tu Cel Milostiv le-ai rãbdat pentru
mântuirea noastrã, întãrindu-ne pururea
lumea, ridicând asupra ta pe Iisus
ucenicii Tãi ºi mironosiþele femei. ªi þintuit;
ne înviazã simþirile noastre cele
sufleteºti, ca sã cunoaºtem moartea Bucurã-te, pom preamãrit, pentru cã tu
Ta, precum ai fãcut de Te-au ai þinut Rodul Vieþii ce ne-a mântuit
cunoscut ºi zidirile cele neînsufleþite, din moartea pãcatului; Bucurã-te,
care s-au miºcat la rãstig-nirea Ta, toiagul cel tare, care ai sfãrâmat uºile
cum Te-a cunoscut tâlharul cel iadului;
credincios ºi rugându-Þi-se, l-ai primit Bucurã-te, cheia împãrãteascã care
în rai. ai deschis uºa raiului.
Dã-ne, Doamne ºi nouã, darul Tãu,
precum ai dat atunci tâlharului celui Ne bucurãm ºi noi pentru cã vedem pe
rãu ºi iartã pãcatele noastre, pentru vrãjmaºii tãi surpaþi jos, iar pe prietenii
sfintele Tale patimi ºi ne primeºte prin tãi cã împãrãþesc în ceruri. Pe vrãjmaºii
pocãinþã împreunã cu el în rai, ca un tãi biruiþi de puterea ta, iar pe creºtinii ce
Dumnezeu ºi Ziditor ce ne eºti. ţi se închinã înarmaþi cu puterea ta. O,
Asemenea fã cu toþi creºtinii, vii ºi rãstignitul meu Hristoase, câte ai pãtimit
adormiţi, precum se roagã Þie în toate pentru noi, câte rãni, câte scuipãri, câte
zilele Sfânta Bisericã ºi le lasã lor toate batjocuri ºi necinste ai rãbdat pentru
pãcatele ºi-i învredniceºte pe ei de pãcatele noastre, pentru ca sã ne dai
Împãrãþia Ta ºi sã vadã lumina Ta ºi sã pildã de adevãratã rãbdare! De aceea,
mãreascã slava Ta. cum putem noi sã fugim de Cruce,
vãzând pe Hristos cã este ridicat pe ea?
Cum sã ne parã grele chinurile, vãzând
Ne închinãm Crucii Tale, Hristoase pe Stãpânul nostru cã le iubeºte ºi le
ºi zicem cãtre dânsa: Slavă ei socoteºte Lui de mare cinste. Ruºine ne
pentru dragostea Ta; este, cu adevãrat, de ne vom întrista de
relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de
Bucurã-te, preacinstitã Cruce a lui
Hristos, cã prin tine s-a mântuit 210
ispitele ce ne aduc diavolii, trupul ºi
gândurile noas-tre cele rele sau pentru
sãrãcia ºi bolile ce ne vin din voia lui
Dumnezeu, pentru pãcatele noastre,
deoarece acestea toate le trimite pentru
ca sã ne apropie mai mult de El, pentru
ca sã-L slãvim ºi sã ne pedepsim în
aceastã viaþã pentru binele nostru,
pentru ca sã ne odihnim cu mai multã
slavă întru Îm-pãrãþia Lui cea veºnicã. ªi,
de vreme ce este aºa, în-mulþeºte-ne,
Doamne, ostenelile, ispitele ºi durerile,
dar sã ne înmulþeºti împreunã ºi sã ne
prisoseºti ºi rãbdarea ºi puterea, ca sã
putem rãbda toate câte ni s-ar întâmpla.
Pentru cã recunoaºtem cã suntem
neputincioºi, de nu ne vei întãri, orbi de
nu ne vei lu-mina, legaþi de nu ne vei
dezlega, fricoºi de nu ne vei face
îndrãzneþi, rãi de nu ne vei preschimba
în buni, pierduþi de nu ne vei ierta, robi
de nu ne vei rãscumpãra cu bogata ºi
dumnezeiasca Ta putere ºi cu darul
Sfintei Tale Cruci, cãreia ne închinãm ºi o
slăvim acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
de asemãnare decât serafimii, care fãrã
stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.


Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii lui Dumnezeu,
vecilor. Amin.
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Doamne miluieºte (de trei ori).
211

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor


ACATISTUL SFINÞILOR

ARHANGHELI MIHAIL ªI GAVRIIL

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Pe cãpeteniile îngerilor Treimii, pe Sfinţii Mihail şi Gavriil, sã-i lãudãm noi toþi, iubitorii de
praznic, căci suntem acoperiţi cu aripile amândurora ºi din nevoile cele de multe feluri ne izbãvim,
unuia grãind: Bucurã-te, slujitorule al Legii!, iar altuia
zicând: Bucurã-te, îngere al darului!

Icosul 1

Arhanghele Mihaile, mai-marele cetei îngerilor celor fãrã de trup, creat ai fost de Dumnezeu, Ziditorul
tuturor; de aceea, cu bucurie laude de acest fel
aducem þie:

Bucurã-te, fãpturã a Minţii Celei ce a fãcut lumea;

Bucurã-te, revãrsarea luminii celei mai înainte de luminã;

Bucurã-te, cel ca focul, care stai aproape de Dumnezeire;

Bucurã-te, slujitorule neostenit al Treimii; Bucurã-te, duh înfocat ºi nematerial dupã asemã-
narea lui Dumnezeu;

Bucurã-te, fiinþã nemuritoare, lãudãtoare de Dum-nezeu;

Bucurã-te, apãrãtorule de foc al cerului; Bucurã-te, cãpetenia oºtii celei nematerialnice; Bucurã-te,
luminãtorule al cetelor celor bine
mulþumitoare;

212 213

Bucurã-te, arzãtorule al duhului Bucurã-te, pãrtaºule al tainelor lui


celui nemulþu-mitor; Dumnezeu; Bucurã-te, cel ce
Bucurã-te, prin care firea îngerilor s-a descoperi cele ascunse ale
întãrit; Bucurã-te, prin care satana s-a voinþei;
surpat; Bucurã-te, Sfinte Mihaile,
slujitorule al Legii! Bucurã-te, vestitorul celor negrãite
ale lui Dum-nezeu;
Condacul al 2-lea Bucurã-te, cã strãluceºti cu mintea
în ºtiinþa cea ascunsã;
Bucurã-te, cã întru aceastã ºtiinþã
Pe îngerii cei nemulþumitori vãzându-i înveþi pe faþã pe oameni;
Bucurã-te, slujitorule al bunelor
trufindu-se ºi din cerul cel înfocat cãzând,
o, dumnezeiescule Mihaile, ca un rob vestiri dum-nezeieºti;
mulþumitor stând, ai strigat: „Sã stãm Bucurã-te, vestitorul lucrurilor celor
bine ºi sã luãm aminte!”, cântând Sfintei îmbucurã-toare;
Bucurã-te, arãtarea multor neºtiinþe;
Treimi: Aliluia! Bucurã-te, cã mai înainte ai cunoscut
cele ce
Icosul al 2-lea aveau sã fie;

214

Sfinte Gavriile, al minþilor celor ascunse


ºi al tainelor Celui Preaînalt pãrtaº te-ai
arãtat, fãcând mai înainte cunoscute cele
ce aveau sã fie ºi bunele vestiri de
bucurie oamenilor spunându-le. Pentru

aceasta, cu dorinþã mã grãbesc a-þi


cânta þie: Bucurã-te, vãzãtorule al
luminii celei necunos-
cute;
Bucurã-te, prin care în lume s-a adus
bucuria; Bucurã-te, prin care întristarea a aceea, mãrim puterea ta, zicând:
fost îndepãrtatã
Bucurã-te, cel ce eºti mai puternic
decât focul; Bucurã-te, cel ce eºti mai
afarã; ascuþit decât vãpaia; Bucurã-te, cel ce
ai înecat oºtile egiptenilor; Bucurã-te,
Bucurã-te, Sfinte Gavriile, îngere al cel ce ai învins cetele canaaneilor;
darului! Bucurã-te, cã pe Moise ºi Aaron i-ai
întãrit; Bucurã-te, cã pe Isus al lui Navi
îndrãzneþ l-ai
Condacul al 3-lea
fãcut;

Proorocului Daniel, mai mult decât Bucurã-te, cel ce deodatã oºtirea


tuturor proo-rocilor, ai arãtat taina cea asirienilor ai tãiat;
strãinã a venirii celei în-fricoºãtoare a lui
Hristos ºi a iconomiei, prea mare Bucurã-te, cel ce pe Simion al
Gavriile; ºi pe el l-ai înþelepþit a cânta cu
bucurie lui
amoreilor l-ai lovit;
Dumnezeu: Aliluia!
Bucurã-te, pierzarea lui Og,
împãratul Vasanului; Bucurã-te, pazã
Icosul al 3-lea
a marelui Moise;

Bucurã-te, prin care se pierd cei


rãucredincioºi; Bucurã-te, prin care
Având numirea de „putere a lui dreptcredincioºii se înalþã; Bucurã-te,
Sfinte Mihaile, slujitorule al Legii!
Dumnezeu”, Sfinte Mihaile, cu
dumnezeiascã minte puternic în
rãzboaie pururea te-ai arãtat ºi pe 215
Iacov în luptã l-ai întãrit ca sã biruiascã
neamurile strãine; pentru
roagã cu solirile tale pe Dumnezeu
pentru noi, care prealãudatul tãu praznic
cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în
Condacul al 4-lea fapte bune sã le petrecem, ºi ne
învredniceºte ca viaþa cea mai bunã
dobândind, lui Dumnezeu împre-
Sfinte Mihaile, cãpetenie a îngerilor, unã cu tine sã-I cântãm: Aliluia!
Bucurã-te, laudã a multor pãrinþi;
Icosul al 4-lea Bucurã-te, mângâierea maicilor celor
bune; Bucurã-te, prin care creºte
neamul omenesc;

Venit-ai de la Cel Preaînalt, Sfinte Bucurã-te, prin care naºterea mai


înainte se vesteºte;
Gavriile, minte dumnezeiascã,
aducând Anei ºi lui Ioachim bunele Bucurã-te, Sfinte Gavriile, îngere al
vestiri de bucurie cu dezlegarea
darului!
sterpiciunii lor; pentru care, bucurându-
ne, þie cu credinþã îþi
216
grãim:

Bucurã-te, aducãtorule al veştilor


bune; Bucurã-te, cel care celor
doritoare de prunci le

aduci bucurie;

Bucurã-te, cel ce eºti rodire datã de


Dumnezeu celor neroditori;

Bucurã-te, naºtere plãcutã lui


Dumnezeu, a celor fãrã de copii;

Bucurã-te, cã fericitului strãmoº i-ai


adus naºtere mãritã;

Bucurã-te, cã fericitei strãmoaºe i-


ai dat odraslã pântecelui;

Bucurã-te, cel ce dezlegi legãturile


naºterii de prunci;

Bucurã-te, cel care povãþuieºti


darul celor ce se nasc;
Condacul al 5-lea
Bucurã-te, stâlpul cel în chip de foc,
care pe Israel l-ai condus;
Bucurã-te, norul cel aurit, care pe
Israel în cale îl acopereai;
Fecioara Maria, Nãscãtoarea de Bucurã-te, cã pe cei întâi-nãscuþi
ai evreilor i-ai pãzit;
Dumnezeu ºi Doamna lumii, venind în
biserica Domnului, trimis ai fost, o, Bucurã-te, cã pe cei întâi-nãscuþi
Sfinte Gavriile, sã-i aduci cu îngri-jire ai egiptenilor i-ai omorât;
hranã cereascã ºi totdeauna ai Bucurã-te, lauda strãlucitã a evreilor;
deºteptat-o spre a Bucurã-te, îngrãdire tare a Legii;
cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Bucurã-te, cã pe popor din Egipt l-ai
scos; Bucurã-te, cã pe el la pãmânt
bun l-ai adus;
Icosul al 5-lea
Bucurã-te, Sfinte Mihaile, slujitorule
al Legii!
Pe strãmoºii cei de demult, care se
rugau lui Dum-nezeu, i-ai mântuit din Condacul al 6-lea
multe rele, o, Sfinte Mihaile, iar poporului
ales pururea i-ai fost înaintemergãtor;
de aceea într-acest fel grãim þie:
Când S-a pogorât în muntele Sinai
Bucurã-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai Marele Dum-nezeu, vrând sã dea Lege
scãpat; Bucurã-te, cel ce pe Avraam de evreilor prin slujirea ºi
bucurie l-ai
umplut;
Bucurã-te, cel ce pe însetatul Ismail l- 217
ai rãcorit; Bucurã-te, strãinã mângâiere
a Agarei, celei ce
plângea;

mijlocirea ta, mare Mihaile, pe


aceasta lui Moise o ai descoperit ºi l-
ai învãþat sã cânte: Aliluia!
Lui Zaharia celui sfinþit, care
odinioarã în locaºul lui Dumnezeu
cerea scãpare ºi mântuire pentru
Icosul al 6-lea popor, i-ai vestit, o, Sfinte Gavriile,
naºterea dum-nezeiescului
Înaintemergãtor. De aceea, de bunele
tale vestiri spãimântându-ne, grãim þie încredinþat-o ºi slujitor al acesteia te-a
acestea: Bucurã-te, cel ce ai vestit ales pe tine; iar tu, cugetând în sineþi
omenirii lucruri prea- la minunea

minunate; aceasta, cântai aºa: Aliluia!

Bucurã-te, cel ce pe Îngerul Tatãlui L-ai 218


arãtat; Bucurã-te, grãire îmbucurãtoare
cãtre Zaharia; Bucurã-te, dulce auzire
pentru Elisabeta; Bucurã-te, cã pe
Botezãtorul lui Hristos l-ai
Icosul al 7-lea
binevestit;

Bucurã-te, cã pe el, al doilea Ilie


mai înainte l-ai vestit; Pe cei trei tineri de demult, din vãpaia
cuptorului i-ai scãpat, Mihaile
Bucurã-te, cel ce ai prevestit pe arhanghele, arãtându-te preamãrit ºi
predicatorul pocãinþei; luminat cu chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, încât de minunea aceasta
tiranul s-a în-
Bucurã-te, trâmbiþa cea tare
rãsunãtoare a cande-labrului
luminii; spãimântat; de aceea, grãim þie:

Bucurã-te, stingerea focului celui


Bucurã-te, vestitorul începerii Darului;
nepotolit; Bucurã-te, aþâþarea vãpãii
Bucurã-te, vestirea zorilor zilei;
celei pururea vii; Bucurã-te, scãparea
Bucurã-te, semnul mântuirii oamenilor;
tinerilor feciori; Bucurã-te, pãzire a
Bucurã-te, temelia Împãrãþiei cerurilor;
trupurilor celor neîntinate; Bucurã-te,
cã tu, cu înfãþiºarea ta, pe tiranul l-ai
Bucurã-te, Sfinte Gavriile, îngere al
darului! înfricoºat foarte;
Condacul al 7-lea Bucurã-te, cã tu pe Daniel
proorocul l-ai împu-ternicit;
Bucurã-te, cel ce ai rãpit pe Avacum
proorocul; Bucurã-te, cã pe el în grabã l-
Dumnezeu Cuvântul, vrând mai ai dus în Babilon; Bucurã-te, învingerea
cea tare a lui Ghedeon; Bucurã-te,
înainte a Se în-trupa pentru noi, taina înfrângerea cea strãlucitã a lui Madian;
aceasta numai ţie, o, Sfinte Gavriile, a
Bucurã-te, prin care se întãresc Aliluia!
credincioºii; Bucurã-te, prin care se
înfricoºeazã tiranii; Bucurã-te, Sfinte
Mihaile, slujitorule al Legii!
Icosul al 8-lea

Condacul al 8-lea
Ca un purtãtor de fulger atotstrãlucit ºi
atotvoios ai venit cãtre cea plină de har,
Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri
Strãinã minune, vãzându-te pe tine de bucurie. Pentru aceasta ºi noi,
bucurându-ne, te fericim pe tine,
Valaam vrãji-torul, ºi în urmã David cântându-þi:
proorocul, þie, o fericite Mihaile, în
grabã cãzând, s-au închinat; unul de
219
fricã încremenind, iar celãlalt lui
Dumnezeu grãind:

îngere al darului!
Bucurã-te, vestitorule al bucuriei celei
nesfârºite; Bucurã-te, dezlegãtorule al Condacul al 9-lea
blestemului celui de
demult;
Bucurã-te, ridicarea lui Adam celui
cãzut; Bucurã-te, mângâierea Evei Naºterea Mântuitorului ai vestit-o cu
celei întristate; Bucurã-te, înalt bucurie pãsto-rilor celor ce privegheau,
lãmuritorule al întrupãrii Cuvân- Sfinte Gavriile, bu-curându-te, ºi la
tului; închinarea Lui pe magi, ca o stea
Bucurã-te, mãrite cunoscãtor al luminoasã, i-ai condus ºi pe toþi i-ai
pogorârii lui Dumnezeu; înţelepþit a cânta
Bucurã-te, cel ce, bucurându-te, ai
zis celei pline de dar: Bucurã-te!; Celui Nãscut aºa: Aliluia!
Bucurã-te, cel ce ai dezlegat cu
„bucurã-te” toatã întristarea; Icosul al 9-lea
Bucurã-te, stea care ai vestit Soarele;
Bucurã-te, luminãtorule, care ne-ai
arãtat lumina
cea neapropiatã; Râvnitor ºi puternic apãrãtor al
Testamentului celui Nou te-ai arãtat,
Bucurã-te, prin care lumea s-a luminat; Sfinte Mihaile, purtãtorule de lu-minã; ºi
Bucurã-te, prin care întunericul s-a ajutãtor mare eºti pururea popoarelor
desfiinþat; Bucurã-te, Sfinte Gavriile, creºtine, de multe nevoi scãpându-le ºi
îndemnându-
Bucurã-te, cel ce pe martiri tari i-ai
le a cânta þie: fãcut; Bucurã-te, cã pe Apostolul Petru
Bucurã-te, cetatea poporului celui din legãturi ºi
nou; Bucurã-te, tãria neamurilor
creºtine; Bucurã-te, cel ce pe apostoli din închisoare l-ai slobozit;
de multe ori i-ai
întãrit; Bucurã-te, cã tu pe Irod îndatã l-ai
omorât; Bucurã-te, al Bisericii pãzitor
220 neînvins; Bucurã-te, cel ce eºti asupra
ereticilor secure cu

douã ascuþiºuri;

Bucurã-te, întãrire puternicã a


cuvioºilor; Bucurã-te, sprijin luminat al
ierarhilor; Bucurã-te, prin care se
lãþeºte credinþa; Bucurã-te, prin care
se micºoreazã rãtãcirea; Bucurã-te,
Sfinte Mihaile, slujitorule al Legii!

Condacul al 10-lea

Sfârºitul a toatã lumea când se va face,


Sfinte Mi-haile, trâmbiþa cea mai de pe
urmã vei suna, dupã care morþii din
pãmânt, sculându-se, cu fricã vor sta
înaintea Judecãtorului nepãrtinitor,
cântând împre-

unã cu tine cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Totdeauna numele tãu, o, Sfinte


Gavriile, purtã-torule de luminã, aratã
luminat înãlþimea rân-duielii tale, cãci,
dupã chemarea lui Dumnezeu, te-ai
arãtat cu cuviinþã slujitor vrednic al Bucurã-te, cel ce numele lui Iisus
Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de mai înainte l-ai spus;
aceea, cu laude te fericim,
Bucurã-te, cel ce ai vestit mântuirea
grãind: lumii; Bucurã-te, cã lui Iosif,
logodnicului, i-ai des-
Bucurã-te, prin care logodnicul în coperit taina;
tainã s-a în-vãþat;
221
Bucurã-te, prin care Fecioara de
dânsul a fost luatã;
Gavriile, Învierea lui Hristos ai bineves-
Bucurã-te, cã pe Iisus în Egipt L-ai tit femeilor, zicând lor: „Nu plângeþi!”, ºi
scãpat; Bucurã-te, cel ce pe Hristos din cântând
Egipt înapoi L-ai
cântarea: Aliluia!
chemat;
Icosul al 11-lea
Bucurã-te, cel ce ai vestit cã El va
locui în cetatea Nazaret;

Bucurã-te, cel ce pe credincioºii


magi taina i-ai învãþat;
Fãclie lumii eºti, Mihaile arhanghele,
strãlucind minþile credincioºilor ºi
povãþuindu-le cãtre cunoºtinþa cea
Bucurã-te, cã pe dânºii de Irod i-ai dumnezeiascã ºi cãtre mântuire, lu-
scãpat; Bucurã-te, prin care Iisus a fost minând ºi izbăvind de rãutãþile
pãzit; Bucurã-te, prin care Irod a fost amãgitoare pe toþi
luat în râs; Bucurã-te, Sfinte Gavriile,
îngere al darului!
care grãiesc:
Condacul al 11-lea Bucurã-te, apãrãtorule al tuturor
credincioºilor; Bucurã-te, fãcãtorule a
felurite minuni; Bucurã-te, neîmpuþinatã
tãmãduire a bolnavilor; Bucurã-te,
Deasupra pietrei mormântului celui grabnicã scãpare a celor din robie;
Bucurã-te, cel ce ai apărat Mãnãstirea
primitor de Viaţã, ºezând îmbrãcat în Dohiarului; Bucurã-te, cã pe aceasta o ai
alb ºi ca fulgerul strãlu-cind, Sfinte izbãvit de nãvãlirea
Bucurã-te, cel ce pe apã faci minuni;
saracinilor; Bucurã-te, înfrumuseþãtorul Bisericii
creºtine; Bucurã-te, ajutãtorul bisericii
acesteia; Bucurã-te, Sfinte Mihaile,
Bucurã-te, scãparea tânãrului celui
slujitorule al Legii!
afundat; Bucurã-te, arãtarea aurului
celui ascuns; Bucurã-te, cel ce ai fãcut
sã izvorascã izvor de
Condacul al 12-lea
agheasmã;

222
Dar dumnezeiesc dãruieºte celor ce
serbeazã cu dragoste ziua amintirii
tale, Sfinte Mihaile, ºi celor ce te
cheamã pe tine la ieºirea lor din viaþã
aratã-te ajutãtor ºi mai ales pãzeºte-ne
pe noi cei ce

în biserica ta cântãm: Aliluia!

Icosul al 12-lea

De la tine, o, îngere al darului,


învãþându-ne a cânta în psalmi laude
de bucurie dumnezeieºtii în-trupãri, þie
cele de mulþumire cu dor cântãm ºi ca

unui bun vestitor, mãrindu-te, aºa-þi


grãim: Bucurã-te, bucuria celor întristaþi;
Bucurã-te, pãzitorul celor asupriþi;
Bucurã-te, bogãþie nefuratã a sãracilor;
Bucurã-te, liman de mântuire al celor
ce înoatã; Bucurã-te, armã prea
puternicã a credincioºilor; Bucurã-te,
lauda preamãritã a preoþilor evlavioºi;
Bucurã-te, întãritorule al mãnãstirilor;
Bucurã-te, îngrijitorule minunat al
bisericii aces-
Bucurã-te, binecuvântare
teia; dumnezeiascã a credin-cioºilor;

Bucurã-te, apãrãtorule al celor ce Bucurã-te, bunã povãþuire a


pe tine te mãresc; cãlugãrilor; Bucurã-te, Sfinte Gavriile,
îngere al darului!
Bucurã-te, preabunule aducãtorule 223
de bucurie al sufletelor;
Condacul al 13-lea

O, dumnezeieºtilor cãpetenii ale îngerilor, Sfinţilor


Mihail şi Gavriil, care staþi aproape de scaunul lui
Dumnezeu, laudele acestea ale noastre, ca pe banul
vãduvei primindu-le, de gheenã ne izbãviþi pe noi, ca
împreunã cu voi sã cântãm: Aliluia! (acest

Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi Condacul


întâi (vezi pag. 313).

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de


Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea nevinovatã ºi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cin-stitã
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum


ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de trei ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


224 225
ACATISTUL SFÂNTULUI

IOAN BOTEZÃTORUL

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Prin tine izbãvindu-ne de tot necazul, dupã datorita mulþumire, pe tine apãrãtorul ºi fierbinte sprijini-
torul nostru te rugãm, cel ce ai îndrãznire cãtre Dom-nul, din toate nevoile ne slobozeºte pe noi, ca sã-
þi cântãm: Bucurã-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înain-

temergãtorule!

Icosul 1

Înger înaintestãtãtor al cetelor drepþilor, tu eºti Ioane Proorocule, cã strãlucind cu dumnezeiascã


luminã, luminezi pe toþi cei ce laudã dumnezeiascã pomenirea ta, ºi cu râvnã ºi dragoste te mãresc ºi
zic

cãtre tine aºa:


Bucurã-te, stea de luminã purtãtoare lumii; Bucurã-te, fãclie strãlucitoare a toatã fãptura; Bucurã-te,
cãdere de pierire demonilor; Bucurã-te, ridicarea pãmântenilor celor cãzuþi; Bucurã-te, luminã
necuprinsã de ochii omeneºti; Bucurã-te, adânc mare vãzut de gândurile credin-
cioºilor;

Bucurã-te, cã tu eºti povãþuitorul mântuirii; Bucurã-te, cã luminezi inimile credincioºilor; Bucurã-te,


dãtãtorule de bucurie al creºtinilor; Bucurã-te, pierzãtorul blestemului pãmântenilor; Bucurã-te, prin
care se lumineazã fãptura; Bucurã-te, prin care se goneºte necazul;

226 227
focului celui dumnezeiesc; Bucurã-te,
Bucurã-te, Sfinte Ioane, luminarea ºi dulceaþa credincioºilor;
Bucurã-te, povaþa ºi lumina orbilor;
preacinstite Înaintemer-gãtorule!
Bucurã-te, Sfinte Ioane,
Condacul al 2-lea
preacinstite Înaintemer-gãtorule!

Condacul al 3-lea
Vãzând toþi prealuminatã vedenia ta,
proorocule, ºi noi zicem cã preamãritul
tãu chip cu nepriceputã înstrãinare nouã Putere din cer, Ioane Proorocule, dãruieºte
se aratã, cãci atingându-te cu mâna nouã celor ce lãudãm înfricoºãtoarea ºi
de creºtetul Stãpânului, ai grãit aºa: uimitoarea ta mi-nune, cea purtãtoare de
Aliluia! luminã ºi ca aurul strãlucitoare

Icosul al 2-lea 228

Înþelegere din buze întinate, cum este


cu putinþã a lãuda numele tãu,
dumnezeiescule Ioane Prooro-cule ºi cel
mai întâistãtãtor tuturor cetelor drepþilor?

Ci, rugãciune cu cântare aducem þie


aºa: Bucurã-te, luminãtorul vedeniei
celei neobiºnuite; Bucurã-te, plinirea a
multã luminã;

Bucurã-te, lauda dumnezeiascã a


sfinþilor lui Hristos;
Bucurã-te, cer cinstit al drepþilor lui
Dumnezeu; Bucurã-te, cunoºtinþã fãrã
de numãr ce o dãruieºti
cântãreþilor tãi;
Bucurã-te, sãnãtate preaminunatã
împãrþitã credin-cioºilor;
Bucurã-te, minune mult mãritã de îngeri;
Bucurã-te, cel ce eºti ranã demonilor de
mult plâns; Bucurã-te, luminã mai
strãlucitã decât soarele; Bucurã-te, zarea
ºi preamãritã, cã luminezi inimile lumineazã lumea; Bucurã-te, prin care s-
credincioºilor, celor ce cu credinþã a gonit vicleºugul; Bucurã-te, Sfinte
cântã lui Dumnezeu: Aliluia! Ioane, preacinstite Înaintemer-
gãtorule!
Condacul al 4-lea
Icosul al 3-lea

Din toate necazurile slobozeºti pe toþi


Toatã lumea te are pe tine mare care cu dragoste ºi bucurie sãvârºesc
pomenirea ta cea purtãtoare de luminã,
apãrãtor ºi bun aju-tor întru nevoi; pentru Sfinte Ioane Proorocule ºi Botezãtorule;
aceea, ca pe un apãrãtor al credincioºilor cãci, ca o fãclie purtãtoare de strãlucire
ºi grabnic izbãvitor, te cinstim pe tine, ºi luminezi pe cei ce laudã pe Dumnezeu
întru pomenirea ta daruri ca acestea cu cântarea:
aducem þie:
Aliluia!
Bucurã-te, fãcãtorule de multe minuni;
Bucurã-te, înþeleptule dãtãtor de
poruncã nouã; Bucurã-te, fierbinte Icosul al 4-lea
risipitor de vrãjmaºi; Bucurã-te,
mângâietor al firilor celor necãjite;
Bucurã-te, cã te rogi pentru noi cãtre
Domnul; Bucurã-te, cã tu pe tiranul îl Soare purtãtor de luminã, sfeºnic cu
goneºti de la noi; Bucurã-te, cã luminezi strãlucire de aur, sfinþeºti şi curãþeºti pe
inimile credincioºilor; Bucurã-te, cã cei ce prãznuiesc pomenirea ta cea
îndepãrtezi gândurile cele pline de dumnezeiascã, cã se înfricoºeazã
toþi grãind þie aºa:
rãutate;
Bucurã-te, fierbinte folositor al bolnavilor; 229
Bucurã-te, mãrgãritarul cel luminat al lui
Hristos; Bucurã-te, prin care se

oamenilor celor bolnavi;


Bucurã-te, sfeºnicul luminii celei
neapuse; Bucurã-te, scaun de Bucurã-te, stâlpul de bucurie cel în
nematerialnic foc; Bucurã-te, chip de foc al drepþilor;
mângâierea sufleteascã a
pãmântenilor
Bucurã-te, cetate de Dumnezeu
sãditã ºi fru-museþea oamenilor;
celor necãjiþi;
Bucurã-te, cârmaci prealuminat al celor
Bucurã-te, sãnãtate trupeascã a
ce înoatã; Bucurã-te, hrãnitor Bucurã-te, înþelepciunea tuturor
preamãrit al celor flãmânzi; Bucurã-te, neamurilor; Bucurã-te, doctorul luminat al
stea mai luminatã decât soarele; bolnavilor;
Bucurã-te, sfeºnic strãlucitor cu raze
de aur; Bucurã-te, dãtãtorule de daruri 230
înþelepþilor; Bucurã-te, ajutãtorul celor
lipsiþi;

Bucurã-te, Sfinte Ioane,


preacinstite Înaintemer-gãtorule!

Condacul al 5-lea

Proorocule, vrând sã mântuiascã


Domnul pe pãmânteni din înºelãciune, ai
ieºit din pustie ca un Înaintemergãtor al
Domnului ºi ai înmulþit pe pãmânt darul
din destul, sfinte, ºi toate le-ai luminat cu
dumnezeiascã cunoºtinþã; pentru aceea
cântãm lui

Dumnezeu aºa: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Vãzut-au fiii oamenilor, proorocule,


cinstitã mâna ta, când s-a atins sã
boteze pe Domnul ºi s-au în-fricoºat, ºi
cântare dumnezeiascã cu bunã
alcãtuire

s-au nevoit a cânta þie aºa:

Bucurã-te, slujitorul cel prealuminat


al lui Hris-tos;
Bucurã-te, gonitorul cel înfricoºãtor al Aliluia!
demonilor; Bucurã-te, frumuseþea cea
prealuminatã a Bisericii
Icosul al 6-lea

lui Hristos;
Proorocule, când ai zis: „Nu sunt
Bucurã-te, loc preacinstit cu bun vrednic a dezlega curelele de la
miros al lui Dumnezeu; picioarele Celui ce vine dupã mine”, s-au
înfricoºat toþi auzind acestea, pânã când
au vãzut pe Acela botezat, ºi cântând au
Bucurã-te, minunea minunilor cu multã
grãit cãtre tine
mãrire; Bucurã-te, dare cinstitã cu multa
dãruire; Bucurã-te, vas duhovnicesc
prealuminat; Bucurã-te, comoara darului unele ca acestea:
cea preacinstitã; Bucurã-te, luminãtorul
mãriþilor mucenici; Bucurã-te, podoaba Bucurã-te, mãrgãritarul cel de mult
cea cinstitã a preoþilor; Bucurã-te, Sfinte preþ; Bucurã-te, gura cântãrilor celor
Ioane, preacinstite Înaintemer- cinstite; Bucurã-te, lauda cea dulce a
proorocilor; Bucurã-te, arma cea
gãtorule! nebiruitã a credincioºilor; Bucurã-te,
graiul cel frumos al pustnicilor; Bucurã-
Condacul al 6-lea te, mirul cel cu bun miros al
cucernicilor

preoþi;
Capul tãu cel dumnezeiesc tãindu-þi- Bucurã-te, turnul cel nebiruit al
se, Ioane Proorocule, Irodiada credincioºilor; Bucurã-te, fãclia cea
purtându-l se minuna, cã n-a cunoscut prealuminatã a Bisericii;
de ce era mustrată; ºi acum ca un
înger pe-treci ºi cu oamenii vorbeºti, iar
ucenicii, vãzând tãierea ta, tânguindu- 231
se, au cântat lui Dumnezeu:

preacinstite Înaintemer-gãtorule!
Bucurã-te, hrãnitorul sãracilor ºi al
strãinilor; Bucurã-te, vindecãtorul
orbilor ºi al ºchiopilor; Bucurã-te, Condacul al 7-lea
piatrã scumpã de mult preþ; Bucurã-
te, fãclie mult-luminoasã;
Bucurã-te, Sfinte Ioane,
pãmântenilor; Bucurã-te, scara cea cu bunã
suire a credincioºilor; Bucurã-te, prin care
Mare acoperitor ºi folositor, ca pe un se înnoiesc cele de jos; Bucurã-te, prin
turn de tãrie, te-a aflat pe tine, Sfinte care se închinã cele de sus;
Ioane, lumea, cel ce eºti mai cinstit decât
toþi pãmântenii ºi decât toþi drepþii ºi 232
preacuvioºii ºi arhiereii, cã se
spãimânteazã toþi cunoscându-þi viaþa
cea nematerialnicã ºi de aceea

cântã lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Arãtat-a fãpturã nouã Stãpânul tuturor,


prin tine, Sfinte Ioane, cãci, fiind atins
creºtetul Stãpânului de mâna ta care
tremura, ne-a sfinþit pe noi ºi a lumi-

nat pe cei ce grãiesc cãtre tine unele ca


acestea: Bucurã-te, dãtãtorul bucuriei
celei dumnezeieºti; Bucurã-te, pierzãtorul
blestemului înºelãciunii

celei diavoleºti;

Bucurã-te, luminarea ºi lauda


sfinþilor; Bucurã-te, desfãtarea ºi
bucuria dreptcredin-
cioºilor;

Bucurã-te, trandafir cu frumoase


vopsele ale mirosului celui de tainã;

Bucurã-te, crin cu bun miros; Bucurã-


te, vedenie înfricoºãtoare;

Bucurã-te, cã umpli de bunã mireasmã


sufletele; Bucurã-te, pãzitorul cel nebiruit al
Bucurã-te, Sfinte Ioane, Bucurã-te, cetate de Dumnezeu
preacinstite Înaintemer-gãtorule! sãditã ºi rai de hranã;

Bucurã-te, loc de Dumnezeu


Condacul al 8-lea umblat ºi lumina vieþii;

Bucurã-te, cã ai înflorit rodul curãþiei;


Bucurã-te, cã izvorãºti raiul
Vedenie minunatã dacã a vãzut Zaharia înþelepciunii; Bucurã-te, sãditorul
pentru tine, fiul lui, Ioane Proorocule, s-a livezii celor fãrã de materie; Bucurã-te,
spãimântat când a vãzut pe Arhanghelul lucrãtorul odraslei celei nestricãcioase;
Gavriil, de a cãrui fricã a rãmas mut pânã Bucurã-te, prin care toţi ne-am luminat;
când te-ai nãscut, ºi îndatã a cântat Bucurã-te, prin care s-au mântuit
credincioºii; Bucurã-te, cã izvorãºti
lui Dumnezeu: Aliluia! lumina dreptei credinþe; Bucurã-te,
Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemer-
Icosul al 8-lea
gãtorule!

Condacul al 9-lea
Cu totul eºti tu celor din nevoi strajã tare
ºi ocâr-muitorilor slavã ºi stãpânie, cã
prin tine, Sfinte Ioane, credincioºii
biruiesc toate semeþiile vrãjmaºilor ºi,
lãudându-te, te mãresc cu tocmitã
Înfricoºatu-s-a Elisabeta, dacã a vãzut
pe Maica lui Iisus venind cãtre dânsa la
cântare, aºa: Bucurã-te, izbãvirea ºi închinare, ºi pruncul în
curãþirea pãcatelor;

233
Bucurã-te, vas cinstit al Domnului;
Bucurã-te, cântare înfrumuseþatã a
Stãpânului;

pântecele ei cu bucurie a grãit: Cel Dacã au intrat în urechile lui Zaharia


ce luminezi toate, lumineazã-ne ºi graiurile Eli-sabetei, înþelegând
pe noi care cântãm lui Dumnezeu: dezlegarea celor nevãzute ce
Aliluia!
vor sã fie, toþi s-au minunat ºi au
Icosul al 9-lea grãit aºa: Bucurã-te, tãinuitorule al
celor negrãite; Bucurã-te,
dezlegãtorule al stricãciunii celui
întâi-zidit; nebiruit întru rãzboaie, cã prin folosirea
ta cea nebiruitã se
Bucurã-te, dãtãtorul cunoºtinþei de
cele ce vor sã fie; 234

Bucurã-te, surpãtorul mândriei celor


potrivnici; Bucurã-te, reazem ºi tãrie
dreptmãritorilor ocâr-
muitori;

Bucurã-te, tãrie ºi folositor


credincioºilor domni; Bucurã-te, cã
luminezi ochii inimilor; Bucurã-te, cã
întuneci gândurile cele rele; Bucurã-te,
cântare frumoasã ºi cu bun miros;
Bucurã-te, suflet cinstit al sufletelor
celor bune; Bucurã-te, doctorul
sufletelor ºi al trupurilor; Bucurã-te,
arãtãtorul minunilor celor multe;
Bucurã-te, Sfinte Ioane, preacinstite
Înaintemer-
gãtorule!

Condacul al 10-lea

Sfinte, izbãveºte de toate nevoile pe


toþi cei ce aleargã cãtre tine la
dumnezeiascã pomenirea ta, cea
purtãtoare de luminã ºi cu raze
strãlucitoare; cã ai îndrãznire cãtre
Dumnezeu, ºi poþi sã izbãveºti din nevoi
pe cei ce cu dragoste Îi cântã Lui: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid eºti oamenilor, Sfinte Ioane, ºi turn


biruiesc taberele vrãjmaºilor; iar mulþimea minunilor tale celor vrednice
noi, fiind mântuiþi, grãim cãtre tine de laudã, de þi-am aduce cântãri ºi
glasuri care sã minuneze tot neamul
unele ca acestea:
omenesc, nimic nu sãvârºim cu vrednicie,
faþã de darurile tale, pe care le dãruieºti
nouã celor ce cân-
Bucurã-te, folositorul cel tare al
pãmântenilor; Bucurã-te, alungãtorul cel tãm lui Dumnezeu: Aliluia!
tare al duºmanilor; Bucurã-te, cel ce
biruieºti tabere în zile de rãzboi; Bucurã-
te, cel ce dãruieºti sfaturi de tainã; Icosul al 11-lea
Bucurã-te, crin iubitor de mir al mirosului
celui

de tainã; Purtãtorule de luminã ºi dumnezeiescule


Bucurã-te, trandafirul cel neveºtejit Ioane Proorocule, cu înfricoºãtoarele ºi
luminatele tale minuni lumineazã ºi
al mirosului celui dumnezeiesc; strãluceºte inimile noastre, ale celor ce
cu dragoste aducem þie rugãciuni ºi
Bucurã-te, cã izvorãºti râul vindecãrii; graiuri
Bucurã-te, cã din tine curg pâraie ca acestea:
minunate; Bucurã-te, steaua care Bucurã-te, folositorul sãracilor ºi al
luminezi lumea; Bucurã-te, luminã care vãduvelor; Bucurã-te, vindecãtorule al
luminezi cele întunecate; Bucurã-te, multor neputincioºi
umblarea ºi tãria ºchiopilor; Bucurã-te, ºi bolnavi;
povaþa ºi lumina orbilor; Bucurã-te, lauda cea dulce a celor
Bucurã-te, Sfinte Ioane, necãjiþi;
preacinstite Înaintemer-gãtorule!
235
Condacul al 11-lea

Proorocule Sfinte Botezãtorule, pentru


de apãrare a bisericilor;
Bucurã-te, mângâierea frumoasã a celor
osteniþi; Bucurã-te, întãrirea cea Bucurã-te, cã celor ce înoatã tu le eºti
preamãritã ºi minunatã a povãþuitor; Bucurã-te, cã te-ai arãtat
doctor celor bolnavi; Bucurã-te, locul
credincioºilor; hranei celei fãrã de moarte; Bucurã-te,
pacea vieþii celei nestricãcioase; Bucurã-
te, þarinã a pomilor celor înfloriþi;
Bucurã-te, proorocia ºi îngrãdirea Bucurã-te, rãdãcinã din odraslã pururea
vie; Bucurã-te, Sfinte Ioane, preacinstite
Înaintemer- Bucurã-te, sabie înfricoºãtoare asupra
ereticilor; Bucurã-te, pecetea celor
gãtorule! douã Testamente; Bucurã-te, cã
izbãveºti din nevoi pe cei robiþi;
Condacul al 12-lea Bucurã-te, cã biruieºti pe cei potrivnici
credin-

cioºilor;
Sfinte Botezãtorule, dã dar 236
dumnezeiesc din cer cântãreþilor tãi,
cã luminezi ca o fãclie prealumi-natã
pe cei credincioºi ºi arzi pe cei ce nu
cântã lui

Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Se lumineazã credincioºii de a ta
vedere, lãudân-du-te cu cântãri
preamãrite, cãci ca un rai frumos
dumnezeiesc ºi stãpânesc,
Botezãtorule Sfinte, în-miresmezi
sfinþind pe cei ce te laudã pe tine cu

fierbinþealã ºi-þi cântã aºa:

Bucurã-te, mãrgãritarul cel frumos ºi de


mult preþ; Bucurã-te, izvorul cel
preafrumos ºi preabogat; Bucurã-te,
vasul cel iubitor de mir al îngerilor ºi

al oamenilor;

Bucurã-te, numele cel scump al


proorocilor ºi al apostolilor;
Bucurã-te, floarea cea
preafrumoasã a dreptei credinþe;
Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,
Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Bucurã-te, mirul celor cu bun dar; Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
Bucurã-te, Sfinte Ioane, de asemãnare decât serafimii, care fãrã
stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
preacinstite Înaintemer-gãtorule! nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

Condacul al 13-lea toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Sfinte Ioane Proorocule, dulceaþa lumii, Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
frumuseþea cerului cea împãtrit vecilor. Amin.
luminatã, primind aceastã rugãciune de
acum, izbãveºte pe toþi din toate nevoile, Doamne miluieºte (de trei ori).
ºi-i scoate din chinul cel ce va să fie pe
cei ce te laudã cu credinþã, cântând lui
Dumnezeu:

Aliluia! (acest Condac se zice de Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor


trei ori) noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu,
Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi
Condacul întâi (vezi pag. 333). miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi:
237
ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE (ocrotitorul săracilor)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Cel ce verºi mir de mult preþ la toatã lumea ºi mie, celui nevrednic ºi mai mult decât toþi pãcãtos, dãruieºte-
mi ca sã-þi aduc þie cântare, Sfinte Pãrinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndrãznire cãtre Dumnezeu, slobozeºte-
mã din toate necazurile, ca sã cânt þie: Bu-

curã-te, Sfinte Nicolae, mare fãcãtor de minuni!

Icosul 1

Arãtatu-te-ai în vis împãratului celui cinstitor de Dumnezeu ºi pentru moartea voievozilor acelora
l-ai îngrozit pe el ºi degrab ascultând de porunca ta,

Sfinte Nicolae, a poruncit ca sã-i libereze pe dânºii.

Pentru aceea, ei au fost cuprinºi de bucurie ºi de

fricã, iar eu cu dânºii grãiesc þie, Sfinte Nicolae:

Bucurã-te, capul cel sfinþit;

Bucurã-te, cel ce ai sfãrâmat capul cel diavolesc

cu rugãciunile tale;

Bucurã-te, slujitorul Împãratului tuturor;


Bucurã-te, ajutãtorul celor credincioºi;

Bucurã-te, întãrirea Ortodoxiei;

Bucurã-te, pierzãtorul celor fãrã de lege;

Bucurã-te, cel ce eºti insuflat cu suflarea Duhului

Sfânt;

Bucurã-te, cel ce ai pierdut viforul mulþimii zeilor;


238
239

Dumnezeu: Aliluia!
Bucurã-te, cel ce eºti dimpreunã
vorbitor cu în-gerii; Icosul al 2-lea

Bucurã-te, izgonitorul demonilor;


Bucurã-te, graiule al dumnezeieºtilor Vrând dimineaþa, Avlavie, dupã porunca
cuvinte; Bucurã-te, cel ce ai astupat împãratu-lui, sã scoatã pe cei legaþi din
gurile ereticilor; temniþã la tãiere, tu, cu minunile tale, mai
înainte ai apucat prin vis ºi, îngrozindu-l pe
el, ai zis: Nimic sã nu faci bãrbaþilor
Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare fãcãtor acestora, cã nevinovaþi sunt spre tãiere;
de minuni! pentru aceea,

Condacul al 2-lea ºi noi cu dânºii grãim þie, Sfinte


Nicolae mãrite: Bucurã-te, mare
fãcãtorule de minuni; Bucurã-te,
Pe pãmânt, al doilea Înaintemergãtor grabnic ajutãtorule;
te-ai arãtat, Sfinte Nicolae, spre
mustrarea fãrãdelegilor; cã acela a Bucurã-te, cald folositorule; Bucurã-te,
mustrat pe Irod, sãvârºitorul fãrãdelegii, cercetãtorul celor necãjiþi;
iar tu ai ruºinat pe Arie cel orbit cu eresul;
ºi toatã lumea ai voit sã o curãþeºti de Bucurã-te, limanul cel lin al celor
învãþãturile lui cele nedrepte ºi turma ta
înviforaþi; Bucurã-te, mângâierea
sã o luminezi, ca un pãrinte ºi învãþãtor.
celor ce plâng; Bucurã-te, hrãnitorul
Pentru aceea, strigăm lui
celor flãmânzi; Bucurã-te, aceasta ºi eu, deºi
povãþuitorul celor orbi; Bucurã-te,
bogãþia sãracilor; sunt nevrednic, grãiesc þie, Sfinte
Nicolae: Bucurã-te, cel ce împreunã-
Bucurã-te, toiagul cel tare al locuitor eºti cu în-
bãtrâneþilor; Bucurã-te, cununa gerii;
Bisericii;
Bucurã-te, cel ce aduci întristare
Bucurã-te, pãrintele sãracilor ºi bun diavolilor; Bucurã-te, cel ce eºti slujitor
dãruitorule; Bucurã-te, Sfinte Nicolae, asemenea Sfântului
mare fãcãtor de minuni!
Grigorie Teologul în preoþie;
240
Bucurã-te, cu Sfântul Ioan Gurã de
Aur dimpre-unã vorbitorule;

Condacul al 3-lea Bucurã-te, prietenul Marelui Vasile;


Bucurã-te, cã dimpreunã cu dânºii tai
eresurile; Bucurã-te, cel ce porþi o
credinþã cu dânºii; Bucurã-te, cã faci
minuni spre împãcare;
Am auzit, Sfinte Nicolae, de minunile Bucurã-te, cã tu curãþeºti lumea de
tale ºi m-am spãimântat, cã de bucurie ºi mulþimea zeilor;
de fricã fiind cuprins, ce am a rãspunde
nu mã pricep. Ci tu, cu rugãciunile tale Bucurã-te, cel ce ai vorbit mai dinainte
cele treze, lumineazã-mi mintea ca sã despre cinstirea Nãscãtoarei de
cânt lui
Dumnezeu în Bisericã;

Dumnezeu dimpreunã cu tine: Bucurã-te, cã ruºinând pe Arie


Aliluia! înºelãtorul, la sobor l-ai învins;
Icosul al 3-lea Bucurã-te, cã pe fecioarele acelea le-ai
oprit de la împreunarea cea desfrânatã
cu ajutorul tãu;
Arhanghelii cu îngerii se minuneazã, Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare
pãrinte, de credinþa ta cea tare cãtre
Dumnezeu; apostolii cu proorocii se fãcãtor de mi-nuni!
laudã cu tine; oamenii cei dreptcredin-
cioºi spre tine au nãdejde. Pentru 241
pe pãmânt;
Bucurã-te, ridicarea grabnicã a sãracilor;
Bucurã-te, limpede cugetare a celor
Condacul al 4-lea necãjiþi; Bucurã-te, cã eºti blând
ascultãtor celor neputin-
cioºi;
O, mare fãcãtorule de minuni, Sfinte Bucurã-te, dulceaþa a toatã lumea;
Nicolae, deºi pe fecioarele acelea voia
tatãl lor sã le dea, pentru sãrãcie, la Bucurã-te, mirele celor trei fete;
desfrânare, tu, pãrinte, mai înainte
apucând, aur din destul tatãlui lor ai dat. Bucurã-te, izbãvitorul necazurilor
Pentru aceea, nepricepând ei de unde se mele cu rugã-ciunile tale;
fãcea aceasta, mi-nunându-se, au cântat Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare
lui Dumnezeu cântarea:
fãcãtor de mi-nuni!
Aliluia! 242
Icosul al 4-lea

Ca sã arãþi a ta mare milostivire cãtre cei


sãraci, preafericite, bãtrânului noaptea întru
ascuns trei legãturi de galbeni de aur ai
dat, izbãvindu-l pe el ºi pe fetele lui de la
cãderea în pãcat. Pentru aceea, auzi
de la toþi:

Bucurã-te, vistieria milei lui Dumnezeu;


Bucurã-te, primirea mai înainte a
cunoºtinþei Lui; Bucurã-te, dãtãtorule
al bunãtãþilor lui Dum-
nezeu;

Bucurã-te, hrana ºi bucuria celor ce


aleargã cãtre tine;
Bucurã-te, pâine de hranã
neîmpuþinatã celor lip-siþi;
Bucurã-te, bogãþie de Dumnezeu
dãruitã celor ce vieþuiesc în lipsã
Condacul al 5-lea aducerea de roadã a pomilor celor
duhovniceºti;
Bucurã-te, îndreptãtorul
dreptcredincioºilor; Bucurã-te, prãdarea
pãgânãtãþii; Bucurã-te, doctorul cel
Cãtre biserica ta mergând oarecând fãrã de platã;
Vasile, sâr-guindu-se sã-þi aducã dar, a
fost rãpit de agareni ºi l-au dat pe el Bucurã-te, cã în dar ai luat ºi în dar
ostaºii lui Amira stãpânului lor, spre împarþi tãmã-duiri;
slujbã; iar pãrinþii lui, deºi erau întristaþi,
însã n-au încetat a îndrepta cãtre tine
rugãciuni ºi, trecând ziua praznicului tãu, Bucurã-te, bunule pãstor al celor
cãtre searã, l-ai pus pe el înaintea lor ºi, neputincioºi; Bucurã-te, cel ce izgoneºti
vãzând ei aceastã minune, cu tine dintre noi pe slujitorii
cântare de bu- cei diavoleºti;
curie lui Dumnezeu cântau: Aliluia! Bucurã-te, desfãtarea a toatã
lumea;
Icosul al 5-lea
Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare fãcãtor
de minuni!

Mergând fiul lui Agricola sã dea un Condacul al 6-lea


pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu
fricã; iar tu, pãrinte, rugat fiind de pãrinþii
lui, l-ai izbãvit pe el din mâinile lui în acel
ceas; pentru aceea, cu dânºii grãim
Minunatã s-a arãtat naºterea ta,
Sfinte Nicolae, credincios fiind tu pe
þie, Sfinte Nicolae, ca unui bun pãstor:
Bucurã-te, ierarhul Domnului; pãmânt din vremea
Bucurã-te, luminatã propovãduire a
creºti-nãtãþii; Bucurã-te, cel ce porþi 243
nume de biruinþã; Bucurã-te, stârpirea
patimilor celor neroditoare; Bucurã-te,

naºterii tale; cã ai supt numai din


sânul cel drept ºi de la sânul maicii
tale te-ai cunoscut fãcãtor de
De împresurãrile diavoleºti izbãveºte pe
oameni, cu rugãciunile tale pãrinte, cel
minuni; pentru aceea, ºi acum cu ce cu râurile sudo-rilor tale ai stins
tine cântãm lui Dumnezeu: Aliluia! mulþimea zeilor celor pãgâni; pentru
aceea ºi acum dãruieºte vindecãri
Icosul al 6-lea neputinþelor noas-
tre, ierarhe, ca sã te lãudãm pe tine dat þie aceastã putere: Aliluia!
zicând: Bucurã-te, Sfinte Nicolae;
244
Bucurã-te, fãcãtorule de minuni;
Bucurã-te, ierarhe;

Bucurã-te, preacuvioase; Bucurã-te, Icosul al 7-lea


preafericite;

Bucurã-te, cel ce eºti cu nume


mare; Bucurã-te, preamãrite;

Bucurã-te, hrãnitorul pustnicilor; Bucurã- Mai înainte împotrivindu-te eresului


te, învãþãtorul înfrânãrii; Bucurã-te, lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai
îndreptarea celor rãtãciþi; ruºinat a lui fãrã de Dumnezeu
învãþãturã ºi ca pe al doilea Iuda sur-
Bucurã-te, cã altceva nu ºtim sã pându-l, l-ai lãsat. Pentru aceea, ºi noi
grãim fãrã numai: Bucurã-te!; grãim þie
neîncetat:
Bucurã-te, cã prin tine ne îndestulãm de
luminã; Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare Bucurã-te, întâistãtãtorule pe
fãcãtor de mi- scaunul Mirelor; Bucurã-te, mare
ierarh al Lichiei;
nuni! Bucurã-te, cale nerãtãcitã a celor
ce înoatã pe mare;
Condacul al 7-lea Bucurã-te, timpan care dai sunet de
dum-nezeiascã glãsuire;
Bucurã-te, chimval bine rãsunãtor;
Bucurã-te, trâmbiþa Sfintei Treimi;
Având vicleanã cunoºtinþa, Arie, a
început a învãþa eresurile cele fãrã de Bucurã-te, cã ai stricat trâmbiþa
Dumnezeu ºi a intrat în turma ta, ca un eresurilor lui Arie;
lup, vrând ca o fiarã sã o apuce; dar tu,
Bucurã-te, zicea þie Constantin;
prealãudate, degrab alergând cãtre
Bucurã-te, a grãit þie Avlavie; Bucurã-
Stãpânul, cu rugãciunile tale ai izgonit
toatã nebunia lui ºi ca pe o fiarã cumplitã
te, a adus þie tatãl cu fetele; Bucurã-te,
l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte au grãit Agricola cu Vasile;
Nicolae, cântãm lui Dumnezeu, Celui ce
ţi-a Bucurã-te, cã prin tine de mânia
potopului izbãvindu-ne, pace cu tine cu credinþã ºi-au pus nãdejdea,
Dumnezeu aflãm; cântând: Aliluia!
Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare
fãcãtor de mi-nuni! Icosul al 8-lea

Condacul al 8-lea
Ca cel ce ai îndrãznire cãtre Hristos,
Sfinte Nicolae, cã turma Lui o pãzeºti de
M inune dumnezeiascã te-ai arãtat, lupii cei vãzuþi ºi
fericite, celor ce alergau la biserica ta, de
Dumnezeu purtã-torule, de multe feluri 245
de necazuri ºi nãvãliri izbãvindu-i,
pãrinte, pe cei ce, dupã Dumnezeu, spre
acoperi pãcatele; Bucurã-te, Sfinte
nevãzuþi ºi de cãtre cei ce scapã sub Nicolae, mare fãcãtor de mi-
acoperãmântul tãu nu te întorci, ºi nouã nuni!
celor ce suntem învãluiþi de gânduri ºi de
lucruri viclene, dã-ne mânã de ajutor,
pãrinte, ca sã te lãudãm pe tine, zicând:
Condacul al 9-lea

Bucurã-te, Sfinte Nicolae prealãudate;


Bucurã-te, întãrirea Mirelor; Bucurã-te,
podoaba Lichiei; Bucurã-te,
Nu pricepem de unde vom începe a-þi
aduce laudã, pãrinte? Care cântare îþi
cârmuitorule cel bun; Bucurã-te, cã vom cânta? Sau cu ce cu-nuni te vom
dimpreunã cu îngerii salþi; încununa? Cã de ne vom aduce aminte
de voievozi, ne minunãm; de Vasile, ne
Bucurã-te, cãci cu arhanghelii te mirãm; de-spre fecioarele acelea, nu ne
veseleºti; Bucurã-te, cã fãrã de materie pricepem ce sã grãim; de toþi numai ne
cu heruvimii slujeºti minunãm ºi împreunã cu tine lui
Dumnezeu, Celui ce þi-a dat þie cele
Fãcãtorului; preamãrite,

Bucurã-te, cã pe Arie, diavolul cel laudã Îi trimitem, cântând cântarea:


întrupat, l-ai surpat; Aliluia!

Bucurã-te, cel ce dãruieºti bun miros; Icosul al 9-lea


Bucurã-te, cel ce respingi mirosul cel
rãu; Bucurã-te, albealã, care speli
patimile; Bucurã-te, roºealã, care
Vãzând Stãpânul a toate neamul
omenesc pierzân-du-se cu eresul iar pe noi cu fãrâmiturile Ortodoxiei
nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat ne miluieºte, ca sã cântãm þie:
mustrãtor nebuniei lui. Dar tu, pãrinte, de
la masa învãþãturii dumnezeieºti, ca pe
un urât, l-ai lepãdat;
Bucurã-te, Sfinte Nicolae, Israelul cel
nou; Bucurã-te, sabie ascuþitã, care tai
246 nedumnezeirea; Bucurã-te, întãrirea
credincioºilor;

Bucurã-te, omorârea celor fãrã de lege;


Bucurã-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca
un po-

rumbel;

Bucurã-te, cel ce îneci duhurile cele


viclene în marea cea de foc;

Bucurã-te, porumbelul Domnului;

Bucurã-te, cursã prinzãtoare asupra celui


viclean; Bucurã-te, cel ce dãruieºti celor
legaþi slobozire; Bucurã-te, cã ai legat
eresurile cele fãrã de Dum-

nezeu;

Bucurã-te, cã deschizi gurile


ortodocºilor; Bucurã-te, cã legi limbile
celor vicleni; Bucurã-te, Sfinte Nicolae,
mare fãcãtor de minuni!

Condacul al 10-lea

Auzit-am pe Vasile acela grãind ºi


înaintea tuturor spunând minunile tale,
pe care le-ai fãcut cu dân-sul, pãrinte; ºi,
minunându-ne, am preamãrit puterea
cea datã þie de Dumnezeu; cã tu, ca un preacuvioase, cu auzul tãu, precum ai
bun pãstor, degrab alergi cãtre cei ce te auzit pe voievozii cei legaþi. Dã-ne mânã
roagã pe tine ºi pentru toþi te rogi lui de ajutor, Sfinte Nicolae, precum ai dat
Dumnezeu ºi Stãpânului, cântând: celor ce fus-eserã învãluiþi în mare, ca
sã grãim þie acestea:
Aliluia!
Bucurã-te, al doilea Moise; Bucurã-te,
tablã duhovniceascã;
Icosul al 10-lea
247

Izbãveºte-ne, pãrinte, cu rugãciunile


tale, ca ºi pe Vasile acela. Auzi-ne,

Bucurã-te, haina preoþiei;

Bucurã-te, mai înainte arãtãtorul


dreptãþii; Bucurã-te, întunecãtorul
Tu eºti pãstorul cel bun, Sfinte
Nicolae, cã pe turma ta o povãþuieºti
nedreptãþii; Bucurã-te, de Dumnezeu
cãtre pãºunea cea duhovniceascã ºi
încununate ierarhe; Bucurã-te, cel ce
din izvorul raiului o adãpi pe ea. Pentru
îngrãdeºti gurile celor hulitori
aceea, împreunã cu tine cântãm lui
Dum-
de Dumnezeu;
nezeu: Aliluia!
Bucurã-te, lumina cea aprinsã cu
dumnezeiascã vãpaie; Icosul al 11-lea
Bucurã-te, cã ai stins vãpaia cea
diavoleascã; Bucurã-te, aur de
Dumnezeu lãmurit; Bucurã-te, cã ai Pom al raiului fiind, fericite, cã ai stâlpãri
afundat pe satana, ca plumbul în de rugã-ciuni neîncetate cãtre
Dumnezeu, dã-ne nouã sub umbra
adânc; acelora totdeauna a ne umbri, ca sã
grãim þie: Bucurã-te, vieþuitorule în
locaºul Celui Preaînalt; Bucurã-te, cel ce
Bucurã-te, mãrgãritar mult luminos; ai înecat pe fiii diavoleºti;
Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare
fãcãtor de mi-
Bucurã-te, pãzitorul rânduielii tale;
nuni!
Bucurã-te, mitropolite;
Condacul al 11-lea
Bucurã-te, cã ai ruºinat basmul Bucurã-te, cã pe dascãlul eresurilor l-ai
eresurilor lui Arie; ruºinat; Bucurã-te, cel ce ai cinstit
cãrunteþile, înfru-
Bucurã-te, maica mulþimii popoarelor
pãmânteºti; Bucurã-te, rana mulþimii
diavolilor; museþându-le cu înþelepciune
duhovniceascã; Bucurã-te, cel ce ai
Bucurã-te, pãrinte ºi învãþãtorule; ruºinat cãrunteþele lui Arie

248 cele urâte;

Bucurã-te, cã prin tine ne-am


învãþat a ne închina Ziditorului în
Treime;

Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare


fãcãtor de mi-nuni!

Condacul al 12-lea

Înþelepciunea ta cea întru tot cinstitã pe


Arie cel rãtãcit l-a ruºinat, ºi mintea ta a
stricat mulþimea zeilor; mântuieºte ºi
sufletele noastre cele rãtãcite ºi
ne învaþã a cânta cu tine lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu inima ne-am spãimântat, cu sufletul


ne-am tul-burat, cu limba nu pricepem ce
sã grãim, fãrã

numai acestea:

Bucurã-te, cel ce eºti mai mare între


preoþi; Bucurã-te, cel ce eºti eresurilor satanei; Bucurã-te, pomul
întâistãtãtor pe scaunul cel sãdit de îngeri; Bucurã-te, cel ce
Mirelor; ai încuiat pe îngerul satanei

Bucurã-te, împreunã-ºezãtorule pe întru adânc;


scaun cu apostolii;
Bucurã-te, liman lin al celor
Bucurã-te, cel ce eºti luminã înaltã; învãluiþi; Bucurã-te, bun cârmuitor
al corãbiei celei
Bucurã-te, cel ce ai surpat înãlþãrile
gândurilor celor diavoleºti ale lui Arie duhovniceºti;
celui bârfitor;
249
Bucurã-te, rãdãcina dumnezeiescului
pom; Bucurã-te, cã ai tãiat rãdãcina

Bucurã-te, cã prin tine ne Rugãciune


învrednicim de viaþa cea fãrã de
sfârºit;

Bucurã-te, Sfinte Nicolae, mare


O, preabunule pãrinte, Sfinte Nicolae,
pãstorul ºi învãþãtorul celor ce aleargã cu
fãcãtor de mi-nuni! credinþã cãtre a ta folosire ºi cu fierbinte
rugãciune te cheamã pe tine, sârguieºte
Condacul al 13-lea degrab a le ajuta; izbãveºte turma lui
Hris-tos de lupii cei ce o rãpesc pe ea, ºi
toate pãrþile creºtineºti le ocroteºte ºi le
O, preaminunate pãrinte, Sfinte Nicolae, pãzeºte prin sfintele tale rugãciuni de
plângem ºi alergãm cãtre al tãu sprijin, gâlcevile lumeºti, de cutremur, de venirea
aducând þie acum aceastã puþinã altor neamuri, de robie ºi de rãzboiul cel
rugãciune, ca sã ne izbãveºti de chinul cel din-tre noi, de foamete, de potop, de
de veci cu rugãciunile tale, ierarhe sabie, de boalã ºi de moarte grabnicã; ºi
prealãudate, ºi ne învredniceºte veºnicei precum ai miluit pe cei trei bãr-baþi care
împãrãþii, ca dimpreunã cu tine sã cântãm ºedeau în temniþã ºi i-ai izbãvit pe ei de
lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! mânia împãratului ºi de tãierea sabiei,
aºa ne miluieºte ºi pe noi cei ce cu
mintea, cu cuvântul ºi cu lucrul suntem
(acest Condac se zice de trei ori)
întru întunericul pãcatelor ºi ne izbãveºte
de mânia lui Dumnezeu ºi de chinul cel
Apoi se zice Icosul întâi ºi veºnic ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu
Condacul întâi (vezi pag. 351). mila ºi cu harul lui Hristos, Dumnezeu sã
ne dea viaþã linã, ca fãrã de pãcat sã dreapta, împreunã cu toþi sfinþii, sã
vieþuim în veacul acesta ºi de partea ne învrednicim. Amin.
stãrii de-a stânga sã ne izbãvim, ºi de
partea de-a

250 Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
de asemãnare decât serafimii, care fãrã
stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de trei ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor


noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


251
ACATISTUL

SFÂNTULUI IERARH NECTARIE (vindecătorul bolnavilor)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Pe steaua cea nou strãlucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apãrare, cu bucurie în
inimi sã îl lãudãm. Căci, slãvit fiind de lucrarea Duhului, izvorãºte tãmãduiri ºi har bogat, pentru
aceea îi
strigãm: Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie!

Icosul 1

Om purtãtor al bucuriilor celor cereºti te-ai arãtat în lume, Sfinte Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în
viaþã neprihãnitã petrecând, drept, cuvios ºi de Dum-nezeu inspirat, în toate dãruit; pentru aceasta, ºi
de la

noi auzi unele ca acestea:


Bucurã-te, cel prin care se înalþã cei credincioºi; Bucurã-te, cel prin care sunt risipiþi cei
duºmãnoºi;
Bucurã-te, vas aurit al înþelepciunii;

Bucurã-te, cel prin care se învinge rãutatea lumii; Bucurã-te, locaº al sfinþeniei ºi al lucrãrii cereºti;
Bucurã-te, carte dumnezeiascã a noii cetãþi în-
gereºti;

Bucurã-te, cel care pe deplin sfânt te-ai arãtat; Bucurã-te, cel care de cele materiale te-ai lepã-
dat;
Bucurã-te, a credinþei rãsplatã strãlucitoare; Bucurã-te, mijlocitor al harului cucernic ºi tare;

252 253

fost trimis vin-decãtor luminat;


Bucurã-te, cel prin care Biserica se
slãveºte; Bucurã-te, cel prin care Bucurã-te, cã pãrinþilor celor din
insula Eghina se veseleºte; Bucurã- vechime ai urmat;
te, Sfinte Pãrinte Nectarie!
Bucurã-te, piatra cea nouã a zidirii
Condacul al 2-lea cugetãtoare; Bucurã-te, cununã nou
împletitã a Bisericii drept-

mãritoare;
Înþelepciune având încã din tinereþe, de
către raza cea dumnezeiascã þi-ai Bucurã-te, cel ce te-ai arãtat ca un
luminat sufletul ºi strãlu-cirii poruncilor
celor sfinte ai urmat, cuvioase. De
trandafir proaspãt înflorit;
aceea, în virtuþi înaintând, de mic copil
ai cântat lui Bucurã-te, cel ce de Dumnezeu ai fost
dãruit; Bucurã-te, steaua cea nouã a
credinþei poporului; Bucurã-te, cel ce
Hristos: Aliluia! strãluceºti în slava Creatorului; Bucurã-
te, bunule chivernisitor al poruncilor
Icosul al 2-lea
cereºti;

Mergând în oraºul Sfântului Constantin, Bucurã-te, chip al slãvitelor virtuþi


îngereºti; Bucurã-te, Sfinte Pãrinte
ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumãtor
Nectarie!
ºi cercetarea celor sfinte ca apãrãtor. De
aceea, hrãnindu-te din înþelepciunea
cea dumnezeiascã, pe cei pe care cu 254
cuvântul tãu i-ai umplut de bucurie
sfântã, îi auzi

strigând unele ca acestea: Bucurã-te,


viþã a veºniciei; Bucurã-te, nectar al Condacul al 3-lea
ambroziei;

Bucurã-te, cã de Mântuitorul ne-ai


Dumnezeu, plinã de înþelesuri
divine;
Slãvita înþelepciune ai cãutat-o ºi þi-ai Bucurã-te, cãrbune al
dorit-o din tinereþile tale ºi pe Hristos L-ai
rugat cu lacrimi fierbinþi ca sã te
dumnezeiescului Duh, focul aprins
împodobeascã cu înalta ei fru-museþe. al cugetãrii creºtine;
Pentru aceea, Sfinte Nectarie, cu Bucurã-te, cel ce viaþã fãrã de patã ai
credinþã ºi trãit; Bucurã-te, cel ce înºelãciunea lui
Veliar ai zdrobit; Bucurã-te, cel ce ai
deschis uºa sufletului iubirii
plecãciune strigi cãtre Domnul: lui Hristos;
Aliluia!
Bucurã-te, cel în care a înflorit
Icosul al 3-lea sãvârºirea binelui luminos;
Bucurã-te, sprijinul cel tare al celor
credincioºi; Bucurã-te, sãgeatã de mult
S-a bucurat sufletul tãu, ca oarecând al plâns pentru cei
duºmãnoºi;
marilor Pãrinþi, Vasile ºi Grigorie,
mergând la Atena sã dobândeºti Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie!
învãþãtura cea folositoare. Pentru aceea,
Condacul al 4-lea
cu bucurie îþi strigãm unele ca
acestea: Bucurã-te, fiu al luminii celei
cereºti; Bucurã-te, vlãstar al evlaviei Având în tine râvna cea dumnezeiascã a
celei îngereºti; cuvioºilor pãrinþi, fãrã încetare þi-ai dorit
viaþa cea îngereascã.
Bucurã-te, cel ce ai fugit de amãgirile
cele lumeºti; Bucurã-te, cã cele spre 255
îndumnezeire n-ai încetat
sã doreºti;
Bucurã-te, minte purtãtoare de

De aceea, în Hios, cu bucurie ai


intrat în cerescul cin monahal ºi pe
Auzit-a Arhiereul Cel dintru înãlþime
rugãciunea ta, cãci ai strigat cãtre Dânsul
vrãjmaºul l-ai lãsat pãgubit, din toatã inima ta. De aceea, degrab a
cântând Domnului neîncetat: liniºtit apele mãrii ºi furtuna a po-tolit.
Aliluia! Vãzând acestea, cei ce au fost salvaþi
prin rugã-ciunile tale, cu mulþumire ºi
Icosul al 4-lea credinþã îþi cântã unele

ca acestea:
Bucurã-te, cel ce de la Dumnezeu Icosul al 5-lea
ne-ai fost trimis vindecãtor;
Bucurã-te, izvor nesecat al minunilor;
Bucurã-te, astrul cel nou al Bisericii,
prealumi-
nat; Arhiereu înþelept, ales de Dumnezeu,
te-ai arãtat cu adevãrat în þara Egiptului,
Bucurã-te, cã în rândul tuturor sfinþilor ai pãstor luminat al Pen-tapolisului,
intrat; Bucurã-te, vas nepreþuit al alergând, ca oarecând marele Pavel,
darurilor cereºti; Bucurã-te, grãdinã spre viaþa în Hristos. De aceea cei
înfloritã a fericitelor virtuþi în- credincioºi, cunoscând virtuþile tale, cu
gereºti; glas de bucurie strigã unele ca aces-

Bucurã-te, cel ce furtuna mãrii o tea:


liniºteºti; Bucurã-te, cã strigãtul Bucurã-te, a cetãþii mărire; Bucurã-te, a
hulitorilor îl potoleºti; Bucurã-te, noule evlaviei fire;
ales al lui Hristos; Bucurã-te, al
virtuþilor grãdinar cuvios; Bucurã-te, Bucurã-te, cel asemenea cuvioºilor
iubitorule de viaþã duhovniceascã; pustiei; Bucurã-te, podoaba cea nouã a
preoþiei; Bucurã-te, vas al blândeþii ºi
Bucurã-te, cel ai fost rãsplãtit cu tezaurul iubirii; Bucurã-te, dãtãtorul
pãcii ºi izvorâtorul milei; Bucurã-te, cã
bucuria cereascã;
Bisericii te-ai arãtat strãlucitor; Bucurã-
Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie! te, cã celor cuvioºi te arãþi îndrumãtor;
Bucurã-te, chip al trãirii celei
Condacul al 5-lea neprihãnite; Bucurã-te, candelã a
îndumnezeirii primite; Bucurã-te, cã
arhiereu desãvârºit fiind, celor

Sfânt ierarh te-ai arãtat, în aceste înalte slujeºti;


vremuri de pe urmã, vrednic de cinste,
Bucurã-te, cuvântãtor neîntrecut al
ca oarecând sfinþii cei de demult. Cãci în
acelaºi chip ca ºi ei viaþa þi-ai petre-cut ºi celor dum-nezeieºti;
slãvite minuni ai sãvârºit, izbãvindu-i din Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie!
toate necazurile pe cei care strigã lui
Dumnezeu: Aliluia! Condacul al 6-lea

256
Vãzut-au creºtinii din toatã Biserica
Egiptului cã eºti un adevãrat pãstor al
Evangheliei. Pentru aceea, mulþimea
credincioºilor ce ascultau cuvântul
învãþãturii tale, gândeau cã au dobândit asemenea unui nou apostol, luminând
un nou sfânt pãrinte, care cu putere inimile credincioºilor cu focul sfintelor
învaþã. ªi împreunã cu tine nu învãþãturi ºi cu razele vieþii tale,
cuvioase.
încetau sã strige Domnului: Aliluia!
257
Icosul al 6-lea

Strãlucit-ai ºi în pãmântul elen,


Pentru aceasta, luminaþi fiind ºi noi Condacul al 7-lea
de strãlucirea ta, îþi strigãm unele
ca acestea:

Bucurã-te, luminãtor al Bisericii Mare între ierarhi ºi înþelept între


Domnului; Bucurã-te, trâmbiþa cea învãþãtori, dar ºi smerit ascet al lui
tare a adevãrului; Bucurã-te, cel ce ai Hristos n-ai încetat a fi, cu-vioase. De
aceea, pãrinte duhovnicesc al celor ce se
avut râvna apostolilor; Bucurã-te,
pregãteau pentru slujirea preoþeascã ai
izvorul harului ºi al vindecãrilor;
fost chemat a fi; cu ei împreunã, te
Bucurã-te, ritor îndumnezeit al slãvim ºi-I strigăm lui Dum-
cuvintelor vieþii; Bucurã-te, cã pline de
har sunt cuvintele tale,
nezeu: Aliluia!
înþelept al cetãþii;
Icosul al 7-lea
Bucurã-te, cel ce curãþeºti sufletele
de robia pa-timilor;
Nectar al dreptãþii ºi fruct de viaþã
Bucurã-te, cã potoleºti pornirile sfântã, cãii dum-nezeieºti ai urmat ºi
inimilor; Bucurã-te, mare învãþãtor al norului duhovnicesc, iar pe noi cei aflaþi
credincioºilor; Bucurã-te, ascet tare, la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai
lui Hristos urmãtor; Bucurã-te, cã izbãvit. Pentru aceasta, sufletele noastre
multe ispite ai îndurat; Bucurã-te, cã se bucurã,
sufletele spre Hristos le-ai îndrep-
tat; când îþi cântã þie unele ca acestea:
Bucurã-te, cãrare a bucuriei; Bucurã-
Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie! te, adiere a veºniciei; Bucurã-te, cel
ce izvorãºti apele harului;
Bucurã-te, cel ce ai pecetluit gura
258 balaurului; Bucurã-te, primãvara
sfinþeniei, ce alungi iarna

din gând,

Bucurã-te, strãlucire, ce luminezi


întunericul cel adânc;

Bucurã-te, cel ce încurci gândurile


celor pãcãtoºi; Bucurã-te, cel ce bucuri
inima celor credincioºi; Bucurã-te,
sprijin al dreptmãritorilor; Bucurã-te,
nimicitorul ereziilor;

Bucurã-te, cãderea defãimãtorilor;


Bucurã-te, vindecãtorul bolnavilor;
Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie!

Condacul al 8-lea

Strãine minuni, pãrinte, izvorãsc din


mila ta cea mare, ºi îi ridicã pe cei aflaþi
în dureri. De aceea, ºi la sfânta ta
mãnãstire fãrã încetare soseºte mulþime
de lume, cerând vindecarea ºi izbãvirea
de boli ºi

cântându-I neîncetat lui Dumnezeu:


Aliluia!

Icosul al 8-lea

Liman izbãvitor, în insula Eghina, este


mãnãstirea ta, sfinte. Aici, sufletele
monahiilor le-ai condus duhovniceºte
spre mântuire ºi le-ai îndreptat cu
înþelepciune spre Hristos. Pentru Bucurã-te, locaº al virtuþilor ºi
aceasta, neîncetat sanctuar al cumpãtãrii;
se vor ruga cãtre tine zicând: Bucurã-te, Bucurã-te, cã spre Dumnezeu conduci
a minþii sfântã lucrare; Bucurã-te, ocean mãnãstirea
de rãbdare; Bucurã-te, chip viu al
smereniei; Bucurã-te, tezaur sfânt al
curãþiei; ta;

Bucurã-te, candelã a puritãþii ºi 259


chivot al nepã-timirii;

Icosul al 9-lea
Bucurã-te, cã toatã puterea ºi râvna
þi-ai pus pen-tru ea;

Bucurã-te, al Eghinei strãlucit


veghetor; Bucurã-te, cã degrab
Izvorâtoare de har sunt sfintele tale
moaºte, ºi de bo-gate daruri cereºti.
credincioºilor le dai ajutor; Bucurã-te,
Mulþime de bolnavi sunt vinde-caþi ºi
cã pe mulþi din pericole i-ai salvat;
cei slãbãnogi îndreptaþi. De aceea, ºi
Bucurã-te, cã pe amãgitorul în
noi, împreunã cu dânºii, strigãm unele
prãpastia cea
ca acestea:

adâncã l-ai aruncat; Bucurã-te, scãldãtoarea vindecãrilor;


Bucurã-te, dezlegarea suferinþelor;
Bucurã-te, Sfinte Pãrinte Nectarie! Bucurã-te, cel ce degrab alergi în ajutor;

Condacul al 9-lea Bucurã-te, cã în vis sau în chip


tainic te arãþi tu-turor;

Bucurã-te, fântânã ce pãrinteascã


Pline de har sfânt ºi de miros de bunã iubire izvorãºti; Bucurã-te, liman al
mireasmã duhovniceascã sunt sfintele bucuriei sufleteºti; Bucurã-te, cã de
tale moaºte. Mirul ce izvorãºte din ele îngrozitorul cancer pe mulþi
bine înmiresmeazã nu doar sfânta ta
mãnãstire, ci ºi întreaga insulã a Eghinei,
sfinþindu-i pe cei care nu înceteazã a i-ai vindecat;
striga cãtre Dumnezeu:
Bucurã-te, cã demonilor ranã de
Aliluia! mult plâns le-ai dat;
Bucurã-te, cel ce vanitatea Bucurã-te, cã în chip minunat pe
înþelepciunii lumeºti ai credincioºi i-ai ajutat;
îngenuncheat;
Bucurã-te, podoaba de mult preþ a
260 ierarhilor; Bucurã-te, cel ce luminezi
mintea neºtiutorilor; Bucurã-te, Sfinte
Pãrinte Nectarie!

Condacul al 10-lea

Ajutător ºi acoperitor te numesc toþi


credincioºii, care s-au îndulcit de hrana
binefacerilor tale. Cãci dintre cei ce te-au
chemat cu credinþã, nici unul nu a rãmas
nemângâiat, prin harul tãu. De aceea,
toþi cu bucurie preamărim pe Dumnezeu,
cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Vestea minunilor tale s-a rãspândit


pretutindeni, purtãtorule de Dumnezeu.
Iar tu, ºi celor de de-parte degrab le-ai
venit în ajutor salvându-i din peri-cole ºi
din necazuri. De aceea, cãtre tine
aleargã

zicând:

Bucurã-te, cã mare ai fost numit între


pãrinþi; Bucurã-te, cã loc de cinste ai
între sfinþi; Bucurã-te, cã la fel cu cei de
demult eºti lãudat; Bucurã-te, cã între
sfinþii pãrinþi ai fost încununat; Bucurã-
te, triumf al credinþei, zid de apãrare al

creºtinilor;
Bucurã-te, izvor al harului, Hristos se slãveºte; Bucurã-te, cel prin
ruºinarea necredin-cioºilor; care diavolul se stârpeºte; Bucurã-te,
Sfinte Pãrinte Nectarie!
Bucurã-te, cel ce ne descoperi slava
adevãrului; Bucurã-te, cel ce
pecetluieºti gura pãcãtosului; Bucurã- 261
te, bucuria ºi puterea credincioºilor;
Bucurã-te, sprijinul ºi întãrirea
sufletelor; Bucurã-te, cel prin care
Bucurã-te, cã pe cei chinuiþi de friguri i-ai
vindecat; Bucurã-te, cã pe slãbãnogi i-ai
îndreptat; Bucurã-te, cel ce ai înmulþit
Condacul al 11-lea apa fântânii secate; Bucurã-te, cã ai
binecuvântat Eghina cu rugãciuni

neîncetate;

I mne de mulþumire nenumãrate îþi


Bucurã-te, cã prin tine mila lui
înãlþãm pãrinte, noi cei izbãviþi sub Dumnezeu se aratã;
acoperãmântul tãu. Cãci, în toate
necazurile noastre, degrab ai venit Bucurã-te, cel ce setea ai oprit ºi ai
sã ne alungi tristeþea. De aceea, cu dat ploaie bo-gatã;
ajutorul tãu, Îl slãvim pe Dum-nezeu
strigând: Aliluia! Bucurã-te, izvorul harului nesecat;
Bucurã-te, stea care pe toþi i-ai luminat;
Icosul al 11-lea
Bucurã-te, cel ce mãnãstirii, iscusit
duhovnic te-ai arãtat;
Ai ars zelul demonilor cu flãcãrile
minunilor tale ºi cu osârdie ai venit în Bucurã-te, cã de la monahii imne
ajutorul credincioºilor. În suferinþe grele auzi neîncetat; Bucurã-te, Sfinte
le-ai stins durerea ºi i-ai vindecat de Pãrinte Nectarie!
mulþime de boli. Pentru aceea, ei cu
evlavie rostesc Condacul al 12-lea

unele ca acestea:

Bucurã-te, vindecãtorul bolnavilor;


Bucurã-te, spaima demonilor;
Harul Mângâietorului cu bogãþie se
revarsã prin sfintele tale moaºte. ªi,
asemenea unui izvor
nesecat, adapã sufletele chinuite ºi
262 vindecã bolile trupeºti ale celor ce
strigã neîncetat cãtre Domnul:
Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând împreunã cu cetele cele


îngereºti, imnul Treimii Celei Întreit
Sfinte, priveºte dintru înãlþime ºi spre
noi, pãcãtoºii, ºi, cu milostivirea ta cea
mare, nu înceta sã ne ajuþi pe noi, cei
ce cu cre-

dinþã strigãm cãtre tine unele ca


acestea: Bucurã-te, fiu al Silivriei;
Bucurã-te, slava Bisericii; Bucurã-
te, mândria Eghinei; Bucurã-te,
pãzitorul Eladei;

Bucurã-te, chip ºi model de cucernic


ierarh; Bucurã-te, pavãzã ºi scãpare
pentru orice monah; Bucurã-te,
luceafãrul cel nou al Bisericii; Bucurã-
te, darul prin care se întãresc
cucernicii; Bucurã-te, cel prin care
patimile se curãþesc; Bucurã-te, cã
prin tine pe Dumnezeu Îl slãvesc;
Bucurã-te, apãrãtor neobosit al
credincioºilor; Bucurã-te, grabnic
mijlocitor cãtre Creator; Bucurã-te,
Sfinte Pãrinte Nectarie!

Condacul al 13-lea
de trei ori)
O, preabunule pãrinte, luminãtorul
ortodocºilor, ierarhule al lui Hristos, Sfinte
Nectarie! Stând în faþa Tronului lui Apoi se zice Icosul întâi ºi
Dumnezeu, roagã-te neîncetat pen-tru Condacul întâi (vezi pag. 373).
iertarea pãcatelor noastre ºi pentru
întoarcerea noastrã spre înfierea harului; 263
cãci neîncetat cãtre Mântuitorul strigãm:
Aliluia! (acest Condac se zice

Sfinte al lui Dumnezeu, Nectarie,


Rugãciune fãcãtorule de minuni, robi netrebnici ai lui
Dumnezeu suntem ºi ne aflãm în mare
mâhnire, primejdie ºi supãrare, cãci
vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi, dinãuntru ºi
Sfinte Nectarie, fãcãtorule de minuni, dinafarã, ca fiarele sãlbatice, ziua ºi
noaptea, viclenesc împotriva iubitei
omule al lui Dumnezeu ºi împlinitorule al Mirese al lui Hristos, Una, Sfântã, Sobor-
nãzuinþelor Duhului Sfânt, pãstorule ºi niceascã ºi Apostoleascã Bisericã, pentru
limanule dumnezeiesc, lucrãtorule a o dãrâma ºi a o face sã nu mai fie.
credincios ºi sârguincios al viei celei de Preaalesule ostaº al lui Hris-tos, noi, oile
tainã al lui Hristos, care, ca un rob cele cuvântãtoare pentru care Hristos
credincios al lui Dumnezeu ºi sãvârºitor Sângele Sãu l-a vãrsat, îþi cerem sã-i
al Tainelor Acestuia, ai fost învrednicit de izgoneºti ºi sã-i împrãºtii departe. Dar, de
cãtre El de darul facerii de minuni ºi al vreme ce nu suntem vred-nici, pentru
vin-decãrilor minunate, mulþi sunt cei ce multele noastre pãcate, ca din gurile
au luat vinde-care prin tine, cercetând cu noastre murdare ºi buzele necurate a ne
credinþã ºi evlavie preacinstitele tale ruga Preaiu-bitorului de oameni ºi
moaºte: cei necãjiþi, suferinzii de multe Preamilostivului Dumnezeu ºi Tatã pentru
boli, mâhniri, supãrãri, nenorociri sau dezlegarea cererilor ºi a necazurilor
primejdii. Alþii, departe gãsindu-se ºi
neputând veni cu trupul, dar crezând cã
ajutorul Atotputernicului Dumnezeu dãruit 264
prin sfinþii Sãi - nu numai celor din
apropiere, ci ºi celor de pe mare departe
- îi ajutã, au luat fiecare dãruirea cererii
lor. De aceea, ºi noi, îndrãznim sã cerem
ajutorul ºi mila ta pe care sã o reverºi
asupra noastrã ºi sã ne tãmãduieºti toate
durerile, bolile ºi neputinþele care au
venit asupra noastrã, pentru pã-

catele noastre.
noastre, a supãrãrilor care mereu ne vecilor. Amin.
însoþesc, scãpãm la marea ta milostivire
ºi te rugãm, te implorãm cu durere, cu
inimã înfrântã, cu suspine ºi cu lacrimi,
Doamne miluieºte (de 3 ori).
sã mijloceºti pururea pentru noi împreunã
cu Preas-fânta Maicã a lui Dumnezeu ºi
cu toþi sfinþii sã fim izbãviþi din multele
primejdii, noi pãcãtoºii ºi nevrednicii ºi sã
ne mântuim prin harul ºi iubirea de
Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
oameni a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, a Cãruia este slava ºi puterea în lui Dumnezeu,
vecii vecilor. Amin.
miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã
fãrã de asemãnare decât serafimii, care
fãrã stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul
ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim. 265

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (descoperitorul pagubelor)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Folositor ºi ajutãtor mare te-ai arãtat lumii în primejdii, mucenice, cã pe mulþi ai izbãvit de
pagube, furii urmãrind, pierderile depãrtându-le ºi celor ce aleargã la tine cu credinþã împlinindu-
le cererea lor. Pentru aceasta, te rugãm să fii milostiv ºi nouã, care îþi cântãm: Bucurã-te Sfinte
Mare

Mucenice Mina, mult-pãtimitorule!

Icosul 1

Întrupându-se Cuvântul lui Dumnezeu, s-a luminat fãptura ºi printr-Însul a izvorât mulþimea
muceni-cilor, care au pãtimit pânã la sânge, fãcân-du-se apãrãtori neputincioºilor; pentru aceasta,
ţie,

Sfinte Mina, îþi cântãm: Bucurã-te, stea neapusã;

Bucurã-te, razã de nematerialnic foc; Bucurã-te, lumina celor pãgubiþi; Bucurã-te, cãderea celor
rãpitori;

Bucurã-te, taină care destãinuieºte nelegiuirea; Bucurã-te, stavilã care opreºti rãtãcirea; Bucurã-
te, stâlp care împiedici necuviinþa; Bucurã-te, adânc care pierzi lãcomia; Bucurã-te, suflare care
întãreºti inimile suferin-

zilor;
Bucurã-te, mânã care descoperi furturile;
266 267

Bucurã-te, îngrãdirea nesãþioaselor


Bucurã-te, lanþ care fereci pe fãptuitorul fiare; Bucurã-te, înfrânarea mândrilor
celor rele; Bucurã-te, negurã care întuneci rãpitori; Bucurã-te, cã se cutremurã cei
gândurile necu- ce calcã poruncile

rate; tale;

Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice Bucurã-te, cã se ticãloºesc cei ce


Mina, mult-pã-timitorule! nu cinstesc mi-nunile tale;

Condacul al 2-lea Bucurã-te, cã se chinuiesc cei ce


nu cheamã într-ajutor numele tãu;

Bucurã-te, cã se tulburã cei ce te amãrãsc;


Biruitor grabnic te-ai fãcut asupra Bucurã-te, cã se laudã cei ce îþi
prigonitorilor celor ce voiesc a rãpi mulþumesc þie; Bucurã-te, cã de mila ta
munca sãracului amãrât de soartã ºi a toatã fãptura se veseleºte; Bucurã-te, cã de
stinge viaţa lui, fiind ameninþat de întâm- îngrozirea ta toþi cei ce au greºit
plãri; pentru aceasta, cântãm lui
Dumnezeu laudã: se pocãiesc;

Aliluia! Bucurã-te, al umiliþilor izbãvitorule;


Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice
Icosul al 2-lea Mina, mult-pã-
timitorule!

268
Sã fie opriţi nelegiuiþii a ne supune sub
picioarele lor, sfinte, când se pornesc
asupra noastrã ca val-urile mãrii ce vin
spumegând pe aripile vânturilor turbate;
ci, sã cadã ca spicele þarinii de la faþa Condacul al 3-lea
ta, ca

noi sã te binecuvântãm, zicând: Bucurã-


te, nãdejdea noastrã cea tare;
Dreptatea ºi pacea având în cugetul tãu,
Bucurã-te, cãderea nelegiuiþilor vrãjmaºi;
ai pãrãsit tabãra Frigiei, nemaiputând
suferi închinarea idoleascã; pentru de fier;
aceasta, suindu-te în munte, cu post ºi
cu rugãciuni þi-ai curãþit sufletul de
pãcate ºi te-ai întãrit în credinþa Bucurã-te, cã ºi alte chinuri ai suferit cu
Domnului nostru Iisus Hristos, rãbdare; Bucurã-te, cã n-ai cârtit
împotriva lui Dumnezeu
cântând: Aliluia!
pentru pãtimirea ta;
Icosul al 3-lea
Bucurã-te, cã te-ai luptat împotriva
trupului ºi a sângelui, cu bucurie ;

Pãgânii, nemairãbdând viaþa ta cea Bucurã-te, cã Alexandria s-a


sfântã, prin care se defãima înºelãciunea îngrozit de credinþa ta cea tare;
lor cea idoleascã, cãci propovãduiai
credinþa lui Hristos poporului ºi dovedeai Bucurã-te, cã tiranii erau mustraþi de
cã El este Dumnezeu, Care face minuni,
cutezarea
iar nu pietrele ºi arama, te-au supus
chinurilor ce le-ai
ta;
primit cu dragoste; pentru aceasta îþi
cântãm: Bucurã-te, cel ce ai fost frecat Bucurã-te, cã nemaiavând cu ce te
peste tot trupul cu spãimânta, au poruncit de te-au
tãiat cu sabia;
târsine;
Bucurã-te, cã mulþi din privitori te
Bucurã-te, cel ce ai fost ars pe urmã cu binecuvântau zicând:
foc; Bucurã-te, cel ce ai rãbdat usturimea
ciulinilor; Bucurã-te, cã ai fost strãpuns
peste tot cu suliþe; Bucurã-te, cã ai 269
suferit pe tâmplele tale ciocane

Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice


Mina, mult-pã-timitorule!
Fericita credinþã a Rãsãritului ridicând
în sfârºit crucea între popoarele
pãgâneºti dupã cãderea tiranilor vrãjmaºi
Condacul al 4-lea ai creºtinãtãþii, s-a zidit în Alexan-dria
biserica ta, sfinte, de cãtre un cetãþean
iubitor de Hristos, în vremea lui
Constantin împãratul, ºi acolo s-au adus
rãmãºiþele moaºtelor tale, cãrora ne
270
închinãm, cântând lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul al 4-lea

Glas ridicând cãtre tine grãim: Grãbeºte,


sfinte, a ne apãra; nu ne dezlipi nãdejdile
de mila ta cea mare, cã unde vom nãzui
afarã de tine sã ne liniºtim, dupã noianul
pãcatelor noastre; dupã Mântuitorul ºi
Preacurata Lui Maicã, la tine nãzuim, cel
ce ai pã-timit cu dragoste pentru Hristos ºi
pentru a noastrã îndreptare. Tinde-þi mâna
ta spre noi, mucenice, ca sã

te binecuvântãm cântând:

Bucurã-te, aflãtorul lucrurilor pierdute;


Bucurã-te, aducãtorul lor în starea în
care au fost; Bucurã-te, lauda cetãþenilor
cinstiþi cu fapta; Bucurã-te, fericirea
negustorilor cu bune mãsuri; Bucurã-te,
pãzitorul neadormit al satelor ºi al

oraºelor care suferã de pagube;

Bucurã-te, scãparea celor


ameninþaþi de vãpaie ºi de vifor;

Bucurã-te, uºurarea popoarelor ce se


amãrãsc de nãvãlirile grozave ºi de
asupririle nedrepte;

Bucurã-te, povãþuitorul drumeþilor


ce îţi cer aju-torul;

Bucurã-te, scãparea corãbiilor


cuprinse de vijelie ºi de furtuni;
Bucurã-te, mângâierea a tot va urgisi, zice împãratul ºi proorocul
sufletul asuprit ºi amãrât; David. Pentru aceasta, smerindu-ne
pânã la moarte, cãdem cãtre tine, Sfinte
Mare Mucenice Mina, cerându-ţi sã te
rogi lui Dum-nezeu pentru noi pãcãtoºii,
Bucurã-te, ºi al nostru apãrãtor ca sã ne liniºteascã durerile, biruind pe
grabnic în sufer-inþã; vrãjmaºii care se luptã împotriva legilor
Lui. Apropie-te dar, sfinte, apropie-te de
noi cei ce pãtimim, ca sã slãvim minunile
Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice tale, cântând:
Mina, mult-pã-timitorule!
Bucurã-te, al celor suferinzi
Condacul al 5-lea mijlocitor fierbinte cãtre Dumnezeu;

Bucurã-te, stãruitor grabnic cãtre Dânsul;


Bucurã-te, ajutãtor puternic pentru cei ce
Hranã de mântuire vieþii noastre pãzesc
poruncile Lui;
trimite-ne de la Dumnezeu, sfinte, ca
sã nu pierim de mulþimea patimilor ce
se îndesesc în noi cu prisosinþã, cã Bucurã-te, nãdejde neruºinatã a
pãcãtoºi suntem. Dar care pãcat sau creºtinilor; Bucurã-te, tãmâie
ce mulþime de greºale poate covârºi bineprimitã la cer în rugãciune; Bucurã-
vreodatã nemãrginita milostivire a lui te, vas ales al Sfintei Treimi; Bucurã-te,
Dumnezeu, având rugãtori cetele cel ce nu voieºti rãutãþile oamenilor;
Bucurã-te, cel ce plângi pentru
nepriceperea lor; Bucurã-te, cel ce
mucenicilor? Cu acelea şi noi
pururea îi îndemni la fapte
cântãm: Aliluia! bune;
Icosul al 5-lea 271

Inima înfrântã ºi smeritã Dumnezeu nu o


Bucurã-te, cã îi povãþuieºti a vieþui Condacul al 6-lea
în unire ºi dragoste;
Bucurã-te, cã pe mulþi i-ai adus la
pocãinþã; Bucurã-te, cã pentru toþi te
rogi pururea; Bucurã-te, Sfinte Mare Evreul care era asuprit de creºtin, prin
Mucenice Mina, mult-pã- tãinuirea banilor ce îi lãsase spre
timitorule! pãstrare la el pânã la în-toarcerea sa, s-a
botezat vãzând minunea când i-ai Bucurã-te, a lui Hristos vrednicule
descoperit adevãrul. Iar creºtinul, lãudãtor; Bucurã-te, Sfinte Mare
îngrozindu-se de fapta ce fãcuse spre Mucenice Mina, mult-pã-
vãtãmarea sufletului pentru iu-birea de
argint, s-a pocãit, cântând lui Dumnezeu:
timitorule!
Aliluia!
Condacul al 7-lea
Icosul al 6-lea

Pe cãlcãtorul de jurãmânt creºtin ºi Lanþurile fermecate ale diavolului cu


care înfãºoarã sufletele cele slabe spre a
vicleanul pri-eten al iudeului, ieºind din le trage la el, cum s-ar putea sfãrâma de
biserica ta, unde mãr-turisise neadevãrul nu am avea cugetul veghetor spre
cã nu are ºtiinþã de acei bani, l-a rãpit mântuire? Acesta, dar, întãrindu-se prin
calul ºi pierzând în cale inelul ºi o cheiþã, puterea sfinþilor mucenici aleºi de
cu acelea tu te-ai arãtat acasã femeii lui, Dumnezeu, risipeºte ne-gura înºelãciunii
spunându-i ca sã trimitã bãrbatului ei ºi dezleagã legãturile vicleanului
aurul iudeului, precum a ºi urmat ºi îndatã
s-a descoperit vicleºugul; drept
prin pocãinþã, cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!
aceea, cântãm þie:
Bucurã-te, vãdirea vicleºugului tãinuit;
Bucurã-te, aflarea aurului rãpit; Icosul al 7-lea
Bucurã-te, ruºinarea faptelor rele;
Bucurã-te, amãrãciunea urmãrii lor;
Bucurã-te, împlinirea datoriilor creºtine;
Bucurã-te, creºtinãtorul iudeului rãtãcit; Slavã Þie Împãrate Sfinte, Dumnezeule
Bucurã-te, pocãinþa creºtinului pierdut; Atotputer-nice, care dintre noi oamenii ºi
Bucurã-te, lauda Bisericii Rãsãritului; pentru noi ai ales pe sfinþii Tãi mucenici
ºi apostoli, ca sã ne izbãveascã de
cursele vrãjmaºului ºi sã ne îm-
Bucurã-te, cã prin a ta minune s-a pãrtãºeascã de bunãtãþile Tale cele
arãtat puterea darului; nemãrginite! Ca în acest chip sã se
Bucurã-te, cã prin a ei lucrare douã preaslãveascã numele Tãu cel
suflete s-au izbãvit;
întru tot sfânt, ºi sã cântãm:
272
Bucurã-te, Sfinte Mina, cel de toþi
iubit; Bucurã-te, mucenic preafericit;
Bucurã-te, luptãtor neostenit; Bucurã-
te, cuget neprihãnit; Bucurã-te, Bucurã-te, de multe minuni fãcãtorule;
viteaz neobosit; Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice Mina,
mult-pã-
Bucurã-te, priveghetor neadormit;
Bucurã-te, doctor iscusit; Bucurã-te, timitorule!
judecãtor nemituit; Bucurã-te, sprijinitor
nepãrtinitor; Bucurã-te, dar nesfârºit; 273
Bucurã-te, de daruri dãtãtorule;

Bucurã-te, dar dumnezeiesc;

Condacul al 8-lea Bucurã-te, al creºtinilor apãrãtorule;


Bucurã-te, al sãracilor miluitorule;

Numele tãu mai mult ca al oricărui alt Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice
sfânt, s-a fãcut creºtinilor mai dorit, Sfinte Mina, mult-pã-timitorule!
Mina, pentru aflarea grabnicã ºi
îndestularea oricãrei pagube suferite de Condacul al 9-lea
dânºii; pentru care, ºi astãzi, pãtimind, cei
ce stau înaintea icoanei tale cu credinþã,
se roagã a te milostivi spre ei, mângâindu-i
ºi îndeplinind cererea lor, ca sã-þi aducã
laudã, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Pătimirile pe care tu le-ai răbdat sã ne
fie în ajutorul patimilor noastre ºi rãnile
Icosul al 8-lea trupului tău, acoperãmânt

274
Obosiþi de valurile întâmplãrilor ce vin
asupra noastrã, nu ne putem lupta ºi nici nu
suntem vred-nici de milostivire, pentru cã
pocãinþã nu avem, adâncindu-ne în
gânduri ºi în fapte urâte; pentru aceasta,
cãdem înaintea ta, sã ne izbãveºti de
ispitele ce ne apasã ºi sã ne întãreºti în
dragostea lui Dum-nezeu, ca sã scãpãm de
vrãjmaºi ºi sã-þi cântãm:
Bucurã-te, turn de tãrie; Bucurã-te, razã
de bucurie; Bucurã-te, ancorã tare;
Bucurã-te, zid de scãpare; Bucurã-te,
gând întãritor; Bucurã-te, liman izbãvitor;
Bucurã-te, luminã sfântã; Bucurã-te,
armã nebiruitã; Bucurã-te, înger ceresc;
durerilor ce ne tulburã toatã odihna. Dã- scumpã din comorile Egiptului; Bucurã-
ne, dar, în primejdii, rãbdarea ta, sfinte, te, dar prin care s-a împlinit menirea
ca printr-însa sã dobândim mântuirea
sufletului ºi întãrirea nepu-tinþelor magilor de la Rãsãrit;
noastre, spre a cânta lui Dumnezeu:
Bucurã-te, cedru crescut între cedrii
Aliluia!
Libanului; Bucurã-te, câmp adãpat de
apele Iordanului; Bucurã-te, strajã
neadormitã mãnãstirilor din
Icosul al 9-lea Muntele Sfânt;

Bucurã-te, povãþuitor osârdnic


Cu sângele tãu cel curs pentru celor ce merg la mormântul
dragostea lui Hristos, spalã întinãciunea Mântuitorului;
pãcatelor noastre, preafericite ºi cu
mulþimea minunilor, schimbã cugetele Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice
celor ce ne prigonesc, spre a nu fi Mina, mult-pã-timitorule!
osândiþi pentru nedreptate ºi sã nu
întunece adevãrul pricinilor ce avem,
dupã a lor plãcere, cã tu eºti cel ce Condacul al 10-lea
descoperi toate nelegiuirile
ºi þie se cuvine a cânta:

Bucurã-te, mângâierea celor asupriþi în


Rãmãºiþele cãlãtorului omorât de gazda
judecãþi; Bucurã-te, biruinþa ostaºilor ce fãcãtoare de rãu, spre a-i lua aurul cu
se luptã pentru care mergea la biser-ica ta, tãindu-l
bucãþi ºi îngropându-l în grãdina sa, tu
credinþã;
le-ai dezgropat a doua zi, refãcându-l
precum a
Bucurã-te, pãmânt roditor de fapte bune;
Bucurã-te, floare frumoasã din pãrþile
Siriei; Bucurã-te, mãrgãritar ales de 275
Dumnezeu; Bucurã-te, trandafir mirositor
între spinii idoleºti; Bucurã-te, piatrã

fost ºi dându-i viaþã. De care Icosul al 10-lea


minune îngrozindu-se ucigaºul, a
cãzut la picioarele tale cu lacrimi,
rugându-se sã nu-l pierzi. Iar
cãlãtorul, deºteptat ca din vis dupã Zadarnicã a fost sârguinþa vinovatului
de a putea ascunde uciderea acelui
moarte, a dat lui Dumnezeu laudã,
strãin, pe care, înnoptând la dânsul, l-a
cân-tând: Aliluia! gãzduit; cã tu, urmându-i nevãzut, pen-
tru dragostea ce avea cãtre tine, te-ai te cinstesc, mãrite;
arãtat a doua zi ca un ostaº împãrãtesc,
cerând sã-þi dea pe cãlãtor; despre care
Bucurã-te, înzestrãtorule al fetelor
tãgãduind cã avea ºtiinþã, i-ai descoperit
sãrace; Bucurã-te, uºurãtorule al celor
fapta ºi l-ai mustrat cumplit. Pentru
aceasta, cântãm cãzuþi în datorii

þie: grele;

Bucurã-te, minune mai presus de toate Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice


minunile; Bucurã-te, cel care ai primit Mina, mult-pã-timitorule!
darul de a reface ºi a
276
da viaþã trupului tãiat în bucãþi;

Bucurã-te, cã vinovatul s-a îngrozit de


puterea ta; Bucurã-te, cã ucisul
Condacul al 11-lea
spãimântându-se, nu

cunoºtea de ce este mustrat acela;

Bucurã-te, cã fapta aceasta n-ai Taina aceasta mare a sfintei pronii, care
voit sã o de-scoperi îndatã; prin tine s-a sãvârºit, Sfinte Mina,
putându-se reface trupul cel tãiat în
Bucurã-te, cã prin iconomia ta bucãþi al cãlãtorului ucis ºi a se aduce
iarãºi la viaþã, este de nepãtruns. Pentru
amândoi se gãseau uimiþi; care, min-unându-ne de darul ce þi s-a
dat þie de la Dumnezeu,
Bucurã-te, cel prin care cãlãtorul ºi- cu credinþã cântãm: Aliluia!
a îndeplinit voinþa, închinându-se
þie; Icosul al 11-lea

Bucurã-te, cã ºi fãgãduinþei lui a


urmat, aducând în biserica ta mari
daruri; Iubitorul de sine, Eutropie, a fãgãduit
un vas de argint pentru biserica ta, ºi
Bucurã-te, mângâietorule al tuturor fãcând douã deopotrivã, acel cu
ce aleargã la tine; numele tãu i s-a pãrut mai frumos
decât cel pentru dânsul, drept care a
Bucurã-te, izbãvitorule al celor ce hotãrât sã-l opreascã pen-tru sine. Tu,
însã, nesuferind înºelãciunea aceasta, lacome; Bucurã-te, scãparea slugii de la
ai luat vasul de la sluga lui când se moarte pentru
spãla în corabie ºi cu dânsul nevinovãþia sa;
dimpreunã l-ai þinut în mare pânã Bucurã-te, cã prin aceasta ai vrut
când s-a mustrat Eutropie însuºi de sã arãþi puterea adevãratei
lãcomia sa. Pentru aceasta, cântãm credinþe;
þie: Bucurã-te, cã pentru faptã, iar nu
pentru lucru, ai înfrânt voinþa cea
Bucurã-te, cã îndatã ai scos pe rea;
slugã cu vasul din mare; Bucurã-te, cã lui Dumnezeu s-a
Bucurã-te, cã sluga s-a înfãþiºat adus prin aceasta laudã;
stãpânului sãu în-treg ºi nevãtãmat; Bucurã-te, cã numele Lui s-a
Bucurã-te, cã el, mulþumind lui preaslãvit prin fac-erea minunilor
Dumnezeu, a ºi dus vasul la tale;
bisericã;
Bucurã-te, mustrãtorul lui Eutropie 277
pentru în-drãzneala ce fãcuse;
Bucurã-te, îndreptãtorul purtãrii sale cele

Bucurã-te, cã pentru Dânsul ai cântând: Aliluia!


pãtimit, ca sã biruieºti cu Dânsul;
Icosul al 12-lea
Bucurã-te, mucenice prea folositorule;
Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice Mina,
mult-pã-
ªchiopul ºi o femeie mutã, care de mult
timitorule! timp stãteau lângã biserica ta, ca şi alþi
bolnavi, aºtep-tând vindecarea, te-au
vãzut la miezul nopþii, zicând: Şchiopule,
Condacul al 12-lea scoalã pe femeia aceea ºi mergi de aici!
La care cuvinte, mâhnindu-se ºchiopul,
pentru cã s-a crezut depãrtat de tine, nu
fãcea nici o miºcare; tu, însã, repetând
Vãzându-se Sofia, o femeie oarecare porunca, el a trebuit sã asculte ºi în-datã
din pãrþile Fe-cozaliei, care venea la s-au vãzut amândoi vindecaþi; pentru
biserica ta sã se închine, ameninþatã a fi aceasta
batjocoritã pe cale de un oºtean, a cerut
ajutor de la tine cu glas, ºi îndatã ai cântãm þie:
izbãvit-o de nãvãlirea acestuia, vãdindu-l
cu ruºine cãtre mai mulþi; dupã care,
femeia a dat lui Dumnezeu laudã, Bucurã-te, cã ºchiopul,
spãimântându-se a fugit; Bucurã- Bucurã-te, mângâietorule al asupriþilor;
te, cã muta, spãimântându-se a Bucurã-te, Sfinte Mare Mucenice Mina,
mult-pã-
vorbit; Bucurã-te, cã ºi alþi bolnavi
ai tãmãduit; Bucurã-te, cã pe
necredincioºi i-ai smerit; Bucurã-te,
cã pe iubitorii de Hristos i-ai veselit; timitorule!
Bucurã-te, cã pe strãini i-ai
adãpostit; Bucurã-te, cã pe Condacul al 13-lea
flãmânzi i-ai hrãnit; Bucurã-te, cã
pe vãduve le-ai miluit; Bucurã-te,
apãrãtorule al celor din primejdii;
Bucurã-te, îndestulãtorule al celor
O, preafericite Mucenice Mina, ascultã
rugãciunea noastrã ce o aducem din
prãdaþi; Bucurã-te, izbãvitorule al toatã inima, ca să ne izbãveºti pe noi de
Sofiei; boli ºi de primejdii, spre a cinsti
pomenirea ta ºi a mãrturisi minunile, pe
278 care cu put-erea darului Sfântului Duh le
faci nouã celor ce cu credinþã cântãm:
Aliluia! (acest Condac se zice de

trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Condacul întâi (vezi pag. 393).

Rugãciune

O, preasfinte ºi întru tot lãudate, Mare


Mucenice Mina, de minuni fãcãtorule,
primeºte aceastã rugãciune de la mine
nevrednicul robul tãu, cãci cãtre tine ca
la un adevãrat izvor de tãmãduiri ºi
grabnic folositor ºi ajutãtor preaminunat
scap eu ticãlosul ºi cãtre sfânt chipul
icoanei tale cu lacrimi fierbinþi mã rog
þie: Vezi, sfinte, paguba mea, vezi
sãrãcia ºi ticãloºia mea; vezi bubele ºi
rãnile trupului ºi sufletului meu. De
aceea, mã rog þie, fericite ºi Sfinte Mina,
grãbeºte de mã ajutã cu neîncetatele ºi
sfintele tale rugãciuni ºi mã sprijineºte pe luminat ºi ai aflat dar de la Dumnezeu,
mine robul tãu. Ia aminte la suspinele fiindcã ne-am încredinþat cã ºi dupã
mele ºi nu mã trece cu ved-erea pe mine, plecarea ta din viaþa aceasta trecãtoare,
ticãlosul ºi necăjitul, cã ºtiu, sfinte al lui cel ce a nãzuit la sfântã biserica ta ºi cu
Dumnezeu, cã deşi ai pãtimit suferinþe
grele ºi chinuri înfricoºãtoare de la cei 279
fãrã de lege pentru dragostea lui Hristos,
dar prin acele suferinþe astãzi vieþuieºti

primit-o, jurând pentru aceasta chiar în


credinþã þi s-a rugat, nu a rãmas bis-erica ta, tu numai cã ai izbãvit pe
creºtin de jurãmânt, dar ºi evreul, vãzând
neajutat. Cã cine te-a chemat pe minunea ta, a crezut întru tine ºi a venit la
tine întru ajutor ºi nu l-ai auzit? Sau credinþa creºtinã. Aceste minuni ale tale,
cine te-a chemat pe tine, de minuni sfinte, m-au fãcut ºi pe mine a crede cã la
fãcãtorule, ºi tu l-ai trecut cu orice facere de bine eºti gata ajutãtor,
vederea? Sau cine în pagube fiind grabnic folositor ºi minunat. De aceea,
ºi alergând spre ajutorul tãu, nu i-ai încredinþat sunt cã pe toþi cei ce aleargã
la tine, cerând cu credinþã ajutor, nu-i
descoperit paguba lui? treci cu vederea. Pentru aceasta, ºi eu
cred cã tu acela ºi eºti, sfinte, ca atunci ºi
Minunile ºi ajutorul tãu m-au fãcut ºi pe astãzi, cã oricine a alergat la tine nu s-a
mine, ticãlosul ºi mâhnitul, ca sã alerg la întors neajutorat. De aceea ºi eu acum,
ajutorul tãu. Am auzit de neguþãtorul fiind mâhnit ºi în pagubã, alerg la tine cu
acela din pãmântul Isauriei, care venea credinþã ºi cu lacrimi şi îngenunchind,
la biserica ta spre rugãciuni; nu numai cã mã rog þie, Sfinte ºi Mare Mucenice
ai vãdit pe ucigaºul sãu ºi l-ai scos din Mina, ca sã te rogi pentru mine pãgubitul
paguba lui dându-i îndãrãt punga cu
galbeni, dar, o, minune, că ºi din mort ºi
tãiat în bucãþi, tu l-ai vindecat ºi l-ai fãcut 280
sãnãtos. Asemenea ºi lui Eutropie, din
mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur
þinut în mâini, fiindcã îl fãgãduise
bisericii tale. Tot aºa ºi femeia Sofia, care
venea spre închinare în sfânt locaºul tãu,
nu numai cã a fost izbãvitã de ostaºul
acela ce o silea spre pãcat, dar ºi pe
ostaº, dupã cuviinþã l-ai certat. La fel ºi
ºchiopul care venea la sfântã biserica ta
spre închinare, cu rugãciune îndatã l-ai
tãmãduit. Aseme-nea ºi femeii celei
mute, i-ai deschis graiul ºi vorbea curat.
De asemenea, când evreul dãduse
prietenului sãu creºtin o pungã cu
galbeni, pe care creºtinul tãgã-duia cã a
ºi mâhnitul, lui Hristos, Fiul lui Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vecilor. Amin.
vederea rugãciunea ta cea muceni-
ceascã, ci te-a ascultat ºi te-a întãrit ºi
Doamne miluieºte (de trei ori).
te-a primit în cereºtile locaºuri. Cãtre
Acela roagã-te ca sã fiu ºi eu ajutat ºi
miluit pentru rugãciunile tale, ºi din
pagube ºi necazuri izbãvit, ca sã laud ºi
bine sã cu-vântez ºi sã slãvesc întru tot Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
lãudatul ºi preaputer-nicul nume al noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, lui Dumnezeu,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin. miluieºte-ne pe noi. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã
fãrã de asemãnare decât serafimii, care
fãrã stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul
ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim. 281

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


ACATISTUL SFÂNTULUI

SFINÞITULUI MUCENIC CIPRIAN (dezlegătorul vrăjilor şi al farmecelor)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Cel ce mai înainte ai fost învãþãtor rãutãþii, ºi te-ai arãtat arhiereu prin cinstita fecioarã Iustina, ºi ca un
pãstor înþelept, din spinii înºelãciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasã ºi pe noi credincioºii ne-ai umplut cu
miresmele tãmãduirilor ºi de razele minunilor tale, întãreºte-ne ca sã-þi cântãm þie: Bucurã-te, Sfinte

Mucenice Cipriane, pururea slãvite!

Icosul 1

Minunatã s-a arãtat viaþa ta, sfinte, cã din pruncie slujirii idoleºti ai fost închinat, dar cunoscând
Domnul râvna ta dupã cunoaºterea cea adevãratã, þi-a descoperit þie, printr-o fecioarã curatã, pe
Hristos, singur-Adevãrul, de care tainã ºi pronie dum-

nezeiascã minunându-ne, cu credinþã cântãm þie: Bucurã-te, cel ce ai înfrânt slujirea idoleascã;
Bucurã-te, cã ai vãdit înºelãciunea diavoleascã; Bucurã-te, cã după cunoºtinþa adevãrului ai

râvnit;

Bucurã-te, cel ce ºi în cunoºtinþa pãgânească te-ai arãtat iscusit;


Bucurã-te, cel ce diavoleºti meºteºuguri ºi vrãji-torii ai cunoscut;
Bucurã-te, cã toate acestea, mai apoi, de ocarã le-ai fãcut;

282 283
milostivire slãvindu-o, þie, celui ce te-ai
Bucurã-te, cã poþi sã ne scapi de în-
ispita diavo-leascã;
vrednicit a o dobândi, îþi cântãm:
Bucurã-te, cã ne izbãveºti de rãtãcirile
eretice; Bucurã-te, cã ne arãþi calea Bucurã-te, cã Dumnezeu te-a întors
spre adevãr; Bucurã-te, cã rugãciunile de la pãgâneasca slujire;
tale de tot rãul ne scapã; Bucurã-te,
ajutorul celor înviforaþi; Bucurã-te, cã aºa ai cunoscut a Sa
milostivire; Bucurã-te, îþi aducem noi,
Bucurã-te, cã lumina ta tuturor o închinãtorii lui Hris-
împarþi; Bucurã-te, Sfinte Mucenice
Cipriane, pururea tos;
slãvite!
Bucurã-te, cã întorcându-te, pe
Condacul al 2-lea mulþi la Dum-nezeu i-ai întors;

Bucurã-te, cã ºi azi eºti pildã vie celor


rãtãciþi; Bucurã-te, cã luminezi calea
Cu meºteºugurile vrãjilor tale, multe celor de eresuri or-

pagube ºi rãutãþi ai sãvârºit la început.


biþi;
Dar, apoi, la cunoºtinþa adevãrului
venind, ai rãscumpãrat vre-mea,
aducând din rãtãcire pe mulþi la Bucurã-te, cã pãzeºti Biserica oilor
Hristos ºi în- cuvântãtoare de rãtãcire;

vãþându-i sã cânte lui Dumnezeu: 284


Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cartagina, Antiohia ºi Egiptul te-au


hrãnit din prun-cie cu cunoºtinþa
diavoleascã ºi cu spurcata în-vãþãturã a
slujirii idoleºti, dar Domnul, cu negrãita
milostivirea Sa cea nebiruitã de pãcatele
omeneºti, printr-o fecioarã curatã þi-a
rânduit întoarcerea; pe care, cu
Bucurã-te, cã o aperi pe ea de aceasta împreunã cu pãrinþii sãi a venit
dosãdire; Bucurã-te, îþi cântãm þie cu la Hristos, slujindu-I Lui în rugãciune, în
umilinþã; Bucurã-te, izbãvitorule de post ºi în-frânare, pe care lucru minunat
vrãjmaºul cel rãu; Bucurã-te, vãzându-l ne uimim, înþelegând în ce
tãmãduitorule al celor ce cautã spri- chip tainic orânduieºte Dumnezeu
întoarcerea celor aleºi ai Sãi la luminã, ºi
cântãm þie,

jinul tãu; celui ce îndelungã vreme þi s-a pregãtit


cãrarea: Bucurã-te, cã darul te-a
Bucurã-te, Sfinte Mucenice cunoscut pe tine a fi vas
Cipriane, pururea slãvite!
ales;
Condacul al 3-lea
Bucurã-te, cã mai întâi Sfânta Iustina,
fecioara cea curatã, pe calea Domnului
a purces;
În chip minunat þi-a rânduit Dumnezeu
întoarcerea de la slujirea pãgâneascã, Bucurã-te, cã printr-însa þi s-a
sfinte, cã mai întâi a ales o fecioarã pregãtit cãrarea în-toarcerii la
curatã cu numele Iustina care, prin
propovãduirea diaconului Prailie, aflând
Hristos;
taina în-trupãrii lui Hristos ºi sfânta Sa
învãþãturã, de la pãgânãtate a venit la Bucurã-te, cã Sfânta Iustina, întâi
creºtineascã credinþã, învãþân-du-se a pe pãrinþii sãi de la pãgâneasca
slãvi pe Dumnezeu ºi a-I cânta Lui: slujire i-a întors;
Aliluia!
Bucurã-te, cã Sfânta Iustina,
Icosul al 3-lea mireasã aleasã a lui Hristos s-a
dovedit;

Ca într-un pãmânt bun cãzând 285


sãmânþa propovã-duirii lui Hristos în
inima Iustinei, a adus mult rod, cãci
zidire;
Bucurã-te, cã Lui, în post ºi multã Bucurã-te, cã ºi azi daþi luminã celor
rugãciune I-a slujit; îndoielnici; Bucurã-te, cã la voi aleargã
cei ce în credinþă se
Bucurã-te, cã sufletul ei s-a arãtat
aratã şovãielnici;
pãmânt cu multã rodire;
Bucurã-te, cã ne-a învãþat a ne
închina Ziditoru-lui, iar nu la a Sa Bucurã-te, ºi împreunã cu Sfânta
Iustina roagã-te pentru noi;
Bucurã-te, cã prin rugãciunile
voastre ne izbãvim din nevoi;
Bucurã-te, Sfinte Mucenice
Cipriane, pururea slãvite!
Condacul al 4-lea

Vãzând râvna cea mare a fecioarei


cãtre Hristos, cãci pe mulþi începuse a-i
întoarce de la pãgâ-neasca slujire,
urâtorul de bine ºi al oamenilor, a por-nit
asuprã-i cumplitul rãzboi al rãutãþii, dar
ea, întãrindu-se cu semnul Crucii, prin
rugãciune zdrobea puterea diavolului,
cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Cu multã iscusinþã a socotit vrãjmaºul


neamului omenesc a o abate pe Sfânta
Iustina de la calea mântuirii, dar nu a
priceput vicleanul cã astfel lucra
întoarcerea spre mântuire ºi spre
dumnezeiasca slu-jire încã ºi a altor vase
ale lui Dumnezeu, ºi cursă înºelãtoare cu
meºteºug a întins ei, prin tânãrul Aglaid
scolasticul, voind a o vâna pe dânsa spre
petrecerea cea în necurãþie. Dar, întãritã
fiind de puterea lui Hristos, pãzitã a fost
de toatã spurcãciu-nea, pentru care ºi
noi, uimiþi de înþeleptele orânduiri

ale lui Dumnezeu, grãim þie:


Bucurã-te, cã nimic nu au izbutit
cursele diavo-leºti asupra fecioarei
celei curate;

286
Bucurã-te, cã prin Aglaid
scolasticul, buna ta râvnã trebuia Bucurã-te, Sfinte Mucenice
sã se arate; Cipriane, pururea slãvite!

Condacul al 5-lea
Bucurã-te, cã aºa orânduieºte
Dumnezeu cãrãrile mântuirii;

Bucurã-te, cã ne înveþi pe noi a fi


tari ºi statornici la vremea ispitirii;
Neputând Aglaid nici cu ademeniri
viclene ºi nici cu sila a o atrage pe
fecioarã de la pãzirea curãþiei sale, a
Bucurã-te, cã fecioara, de uneltiri alergat la tine, Sfinte Cipriane prea
viclene nu s-a arãtat ispititã; slãvite, care pe atunci erai cunoscut ca
jertfitor idolesc ºi mare vrãjitor ºi
Bucurã-te, cã prin darul cerescului fermecãtor. Cãci aºa orânduise Dum-
ei Mire, de tot rãul a fost pãzitã; nezeu taina întoarcerii tale la Hristos,
de care ne-grãitã înþelepciune noi,
minunându-ne, cântare
Bucurã-te, cã meºteºugitele curse nu au
înºelat-o; Bucurã-te, cã mieluºeaua lui
Hristos statornicã, aducem Lui: Aliluia!

buna sa râvnã a arãtat-o; Icosul al 5-lea

Bucurã-te, cã pilda ei trebuie sã ne stea


înainte; Bucurã-te, sfinte, cã ai preþuit
curãþia ei cuminte; Bucurã-te, cã prin ale Cu necurata putere a vrãjilor tale ai
voastre rugãciuni suntem încercat atunci, Sfinte Cipriane, a ispiti
curãþia fecioarei Iustina, ca sã o pleci pe
ea spre dorirea cea aprinsã, spre
apãraþi de multe ispite;
287
Bucurã-te, ºi ale noastre rugãciuni
fã-le înaintea Domnului bine
primite;
care lucru aflând, amar te-ai întristat,
necurãþia lui Aglaid. Şi s-a tulburat dar noi cântăm þie:
sufletul curat al fecioarei de rãzboiul pe
care diavolul îl ridicase asupra ei, dar Bucurã-te, Sfinte Cipriane, cã
întãrindu-se cu semnul Sfintei Cruci ºi întristarea aceasta spre bucurie s-a
cu puterea rugãciunii, a biruit sãgeþile arãtat roditoare;
aprinse, cele pornite împotrivã-i. De
le vãdeºti;
Bucurã-te, cã s-a pãzit curãþia
neprihãnitei fe-cioare; Bucurã-te, Sfinte Mucenice
Cipriane, pururea slãvite!
Bucurã-te, cã s-a frânt boldul
satanei prin cinstita Cruce; Condacul al 6-lea

Bucurã-te, cã ºi azi rugãciunea ta


biruinþã îm-potriva diavolului
aduce; Vãzând biruindu-se meºteºugirea
vrãjilor tale cu puterea Crucii, þi-ai
Bucurã-te, cã ºi nouă, credinþa înnoit atacurile împotriva fe-cioarei
Sfintei Iustina spre pildă ne stã Iustina, cãci aºa a voit Domnul ca sã se
înainte;
288
Bucurã-te, cã ºi þie însuþi, spre
ajutor s-a fãcut, sfinte;

Bucurã-te, cã aºa ai cunoscut


amãgirea vrãjilor idoleºti;

Bucurã-te, cã acum, cu rugãciunile


tale, toatã puterea celui rãu
biruieºti;

Bucurã-te, cã pe voi, Sfinþilor


Ciprian ºi Iustina, vã chemãm în
ajutor;

Bucurã-te, cã v-aþi fãcut biruitori


asupra tuturor rãtãcirilor;

Bucurã-te, cã prin tine, Sfinte


Cipriane, s-a vãdit zãdãrnicia
credinþelor pãgâneºti;

Bucurã-te, cã ºi azi farmecele ºi


descântecele ca spurcate vrãjitorii
vãdeascã marea neputinþã ºi statornic te-ai arãtat;
înºelãciunea uneltirilor diavoleºti, ºi
sã se arate puterea numelui lui Bucurã-te, cã statornicia ta în rãu,
Hristos, ca vãzând minunea, toþi îndelung iu-bitorul de oameni
sã-L lãudãm pe El, cântând: Aliluia! Dumnezeu a rãbdat;

Bucurã-te, cã mai înainte a


Icosul al 6-lea cunoscut Domnul cã vei fi statornic
ºi în credinþã;

Bucurã-te, cãci ca ºi Sfântul Pavel,


Smerindu-ºi trupul sãu cu postul ºi ai vãdit cã cele rele le lucrai doar
rugãciunea şi cu hainã asprã
din neºtiinþã;
îmbrãcându-se, Sfânta Iustina a biruit
atacurile pe care mai tare diavolul le
pornise împotriva ei. Iar el, uneltind cu Bucurã-te, cã prin fecioara cea
vicleºug, ca ºi oarecând pe Eva sã o curatã, Hristos te-a luminat;
amãgeascã, sub chipul unei femei
venind, cu amãgitoare vorbe încerca sã
Bucurã-te, cã prin ea, Calea,
o ispiteascã ca ºi cum ar fi voit sã
urmeze vieþii ºi curãþiei ei. Dar, acest Adevãrul ºi Viaþa ai aflat;
chip de ademenire înþelegân-du-l,
Sfânta Iustina, a biruit uneltirile lui, Bucurã-te, cã ºi pe cei ce sunt întru
pentru care întunericul rãtãcirii, îi luminezi;

noi grãim: Bucurã-te, cã acum în lumina


cereasca te des-fãtezi;
Bucurã-te, Sfinte Cipriane, cã
stãruind în prigo-nirea fecioarei, ai Bucurã-te, ºi ne întoarce pe noi din orice
vãdit puterea rugãciunii; rãtãcire;
Bucurã-te, cã fecioara nu s-a
amãgit de duhul înºelãciunii; 289

Bucurã-te, cã prin stãruinþa ta în


prigonire, ca ºi oarecând Sfântul Pavel,

Bucurã-te, îþi cântãm þie, cãutând Condacul al 7-lea


prin tine mân-tuire;

Bucurã-te, Sfinte Mucenice


Cipriane, pururea slãvite!
Aflând cã prin acea vicleanã uneltire
nimic nu a sporit diavolul împotriva
curãþiei Sfintei Iustina, ai voit sa afli cu Bucurã-te, cã lumea de uneltirile
ce putere îl biruieºte ea, zdrobind toate
meºteºugurile lor ºi þi s-a adeverit cã nu
diavoleºti e pãzitã;
poate diavolul nici a privi spre semnul
Crucii, cãci foc ce-l arde ºi departe îl Bucurã-te, cã prin aceasta credinþa
goneºte este ea împotrivă-i. Astfel ai noastrã e în-tãritã;
început, o, Sfinte Cipriane, a înþelege
puterea cu care se înarmeazã toþi
închinãtorii Crucii când aduc 290

ei cântarea de laudã: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Mâhnit ai fost mai întâi, o, sfinte, când


ai vãzut cã puterea vrãjilor diavoleºti, pe
care le credeai neînvinse încã din
pruncia ta, este biruitã de o fe-cioarã
neputincioasã cu firea. Dar, apoi, mintea
ta cea doritoare de desãvârºita
cunoaºtere a început sã se lumineze prin
cunoºtinþa adevãrului; de care, bu-

curându-ne, îþi cântãm:

Bucurã-te, vas primitor de adevãratã


luminã; Bucurã-te, cã ai venit la
cunoºtinþa adevãrului

printr-o fecioarã creºtinã;

Bucurã-te, cel ce din pruncie ai


dorit cunoaºterea cea adevãratã;

Bucurã-te, cã astãzi diavolii de frica ta


tresaltã; Bucurã-te, cã ai înfrânt puterea cu
care ei odinioarã

te-au supus;
Bucurã-te, corabie ce ai înfruntat aºa putere oamenilor bineplãcuþi
marea cea în-viforatã;
Lui: Aliluia!

Bucurã-te, cã lumina lui Hristos, ca Icosul al 8-lea


un far în fur-tunã þi-a fost arãtatã;

Bucurã-te, cã ºi pe noi, pãcãtoºii,


ne aduci la liman liniºtit;
Cu spaimã cumplitã a alergat Aglaid la
tine, Sfinte Cipriane, spunându-þi cele
petrecute, iar tu, ruºinat, fiindcã se vedea
Bucurã-te, cã pe mulþi, sã-i smulgi zãdãrnicia ºi amãgirea vrãjilor tale, ai
din al patimilor noian ai izbutit; încercat nenumãrate alte chipuri de
asemãnare ca sã-l poþi face pe Aglaid
sau pe tine în-suþi sã vã puteþi apropia
Bucurã-te, Sfinte Mucenice de casa Sfintei Iustina. Dar, fiind voi cu
Cipriane, pururea slãvite! cuget necurat, nimic nu aþi izbutit, cãci
însuºi Mirele Cel ceresc pãzea curãþia
Condacul al 8-lea preaînþeleptei

fecioare; pentru care, noi cu umilinþã


cântãm: Bucurã-te, cã nu ai amãgit-o
Voind sã te amãgeascã diavolul cu nicidecum pe fe-
uneltirile lui, a iscodit altã înºelãciune, ºi cioara cea curatã;
mai vicleanã, ca sã vã înşele pe toþi.
Astfel, s-a prefãcut luând chipul Sfintei
Iustina ºi a intrat la Aglaid; acesta, Bucurã-te, cã prin statornica Iustina
crezând cã nãlu-cirea e adevãratã, a multe taine s-au vãdit;
strigat-o pe nume, dar, minune, numai la
auzul numelui fecioarei nãlucirea s-a 291
risipit. Iar noi, înspãimântaþi fiind,
cântãm lui Dumnezeu, Celui ce a dat o

Bucurã-te, cã ai cunoscut cum


Bucurã-te, cã, mai întâi, puterea întãreºte Dum-nezeu pe sfinþii Sãi
diavolului a fi neputincioasã s-a în chip minunat;
dovedit;
Bucurã-te, cã ºi azi credinþele
Bucurã-te, cã puterea nebiruitã a rãtãcite din lume izgoneºti;
lui Hristos ºi a Crucii Sale s-a
arãtat; Bucurã-te, ºi ne înarmeazã pe noi
prin credinþã împotriva celui rãu;
þi se fãcuse, încât mulþi cetãþeni, pentru
Bucurã-te, ºi ne dã biruinþã împotriva a izbãvi cetatea de
diavolului, nouã, celor ce chemãm
numele tãu; 292
Bucurã-te, ºi împreunã cu fecioara
cea curatã scapã-ne de ispitele
cele neaºteptate;

Bucurã-te, ºi cursele lui Veliar


sfãrâmã-le ºi fã-ni-le nouã arãtate;

Bucurã-te, Sfinte Mucenice


Cipriane, pururea slãvite!

Condacul al 9-lea

Neizbutind nimic împotriva credinþei


celei neclin-tite a Sfintei Iustina ºi a
curãþiei ei prin încercarea de a o arunca
în prãpastia iubirii de plãceri trupeºti, ai
cãutat a o supune pe dânsa prin ispitirile
durerii, pornind asupră-i, ca ºi oarecând
asupra lui Iov, mulþime de nenorociri.
Dar ea, neîncetat rugându-se, ca ºi
David grãia: Nu voi muri, ci vie voi fi ºi voi
povesti lucrurile Domnului, şi pentru
toate proslãvea

pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Dar nu numai asupra ei, ci ºi asupra


rudeniilor ei ºi asupra a toatã cetatea
slobozind blestemul, ai adus, o, Sfinte
Cipriane, vãtãmare, din mânia cea
neîmblânzitã ºi din ruºinea cea multã ce
mulþimea vrãjilor tale, au mers la
Sfânta Iustina voind a o sili pe ea sã Bucurã-te, cã încrederea în puterea
nu se mai împotriveascã lui Aglaid. vrãjilor tale þi s-a destrãmat;
Dar ea, nu prin însoþire necurată, ci
prin cu-rate ºi fierbinþi rugãciuni, a Bucurã-te, cã aºa a binevoit
izbãvit pe toþi de tot rãul, batjocorind
Dumnezeu, prin mi-nunata fecioarã
meºteºugurile vrãjitoreºti; pentru
a-þi lucra mântuirea;
aceea, cu toþii vãzând minunea,
lãudãm pe Dumnezeu, ºi cântãm þie:
Bucurã-te, cã ne înveþi pe noi a
rãbda îndelung când suntem
ispitiþi;
Bucurã-te, cã nici iscodirile cele
rele, la rãu nu au înduplecat-o;
Bucurã-te, cã ne întãreºti a rãmâne
în credinþã statornici ºi neclintiþi;
Bucurã-te, cã Sfânta Iustina s-a
dovedit slujirii lui Hristos vas plecat;
Bucurã-te, Sfinte Mucenice
Cipriane, pururea slãvite!
Bucurã-te, cã mulþi din aceia au
cunoscut pe Hris-tos prin minunata
ei tãmãduire; Condacul al 10-lea

Bucurã-te, cã întreaga cetate a luat


printr-însa izbãvire; Ruºinat fiind, Sfinte Cipriane, de
înfrângerea ce ai suferit-o printr-o tânãrã
Bucurã-te, cã mulþi au venit atunci la fecioarã, tu, cel mult în-vãþat ºi iscusit
credinþã; Bucurã-te, cã tu însuþi ai fost foarte în lucruri vrãjitoreºti, ºi înºti-
zdruncinat în în- inþându-te cã toate meºteºugurile viclene
cu puterea Crucii ºi cu numele lui Hristos
au fost biruite, þi-ai
treaga ta fiinþã;
293
Bucurã-te, cã, pentru a doua oară,
ai fost puternic cutremurat;
Icosul al 10-lea
venit întru simþire ºi întru cunoºtinþa
adevãrului, ºi ai început a dosãdi pe
diavoli, slãvind pe Dumnezeu ºi
cântându-I Lui: Aliluia! Vãzând cã te-ai trezit din somnul ºi
întunericul neºtiinþei ºi cu mânie sfântã
îl ocãrãºti, acum ºi pe tine, slujitorul Cipriane, pururea slãvite!
idoleºtii închinãri ºi al diavoleºtilor
meºteºuguri vrãjitoreºti, ca sã te piardã 294
s-a pornit di-avolul cu putere multã,
încercând sã te ucidã. Şi, neavând tu
nici un ajutor de la nimeni sã te
izbãveascã, þi-ai adus aminte de
semnul Crucii, prin care se împotrivea Condacul al 11-lea
Sfânta Iustina ºi, chemând nu-mele lui
Hristos, ai biruit puterea diavolului, de
care lucru prea minunat, cutremuraþi
fiind, cântãm þie: Bucurã-te, Sfinte
Cipriane, cã prin fecioara Iustina ai Arzându-þi toate cãrþile tale cele
venit la chemarea numelui lui Hristos; vrãjitoreºti înaintea credincioºilor, ai
Bucurã-te, cã întru numele Lui ai alergat la episcopul creºtinesc, cerându-i
zdrobit pe dia- lui sã te uneascã prin Botez cu
Dumnezeul Iustinei ºi având tu inima
volul ce se pornise împotriva ta mai înfrântã ºi multã plângere pentru toate
ales; Bucurã-te, cã ai aflat Lumina cea relele ce le-ai fãptuit în viaþa ta de pânã
adevãratã; Bucurã-te, împreunã cu atunci, primit ai fost în turma lui Hristos,
fecioara cea curatã; Bucurã-te, cã spre cãci a cunoscut episcopul buna ta
spurcata însoþire n-ai putut sã râvnire. ªi precum te-ai arãtat odinioarã
o pleci; grabnic la rãu, te-ai dovedit apoi aprig
râvnitor ºi slujitor vrednic al Dumnezeului
Celui adevãrat, aducându-I neîncetat
Bucurã-te, cã în lumina lui Hristos, cântarea:
acum împre-unã cu ea petreci;
Bucurã-te, ºi ne întãreºte ºi pe noi Aliluia!
în chemarea numelui lui Hristos;
Bucurã-te, cã ni l-ai arãtat nouã a fi Icosul al 11-lea
dar prea lu-minos;
Bucurã-te, cã ºi prin tine a sporit
Biserica cea biruitoare; Cu mare osârdie ai alergat, Sfinte Cipriane,
Bucurã-te, cã te-a câºtigat la pe calea cea strâmtã ºi anevoioasã, dupã
credinþã Sfânta Iustina, cea curatã ce ai aflat cã Hris-tos este Calea cea
ca o floare; adevãratã, dorind sã rãscumperi vremea
Bucurã-te, ºi ne învaþã ºi pe noi a pãzi petrecutã în spurcata slujire idoleascã ºi tot-
deauna plângând pentru faptele cele rele
curãþia; Bucurã-te, ºi izbãveºte din nevoi
de mai înainte. Drept aceea, ai mers din
pe cei ce iubesc
putere în putere ºi din bunãtate în bunãtate,
fecioria; încât degrab te-ai învrednicit a primi nu
numai Botezul, ci ai pãºit din treaptã în
Bucurã-te, Sfinte Mucenice treaptã pânã la cinstea de episcop,
pãstorind cu râvnã turma lui Hristos. Iar pe
fecioara Iustina, diaconiþã ºi egumenã într- Dumnezeu pe cei ce îndelungi
o mãnãstire de fecioare ai fãcut-o. Pe care ispitiri suferã;
cinstită înãlþare vãzând-o, cu bucurie
cântãm þie: Bucurã-te, Sfinte Cipriane, cã
aºa rãsplãteºte Bucurã-te, cã aºa te-ai arãtat arhiereu
prea sfinþit; Bucurã-te, cã ºi pe Sfânta
Iustina, vrednicã dia-
Dumnezeu inima curatã;
coniþã slujirii lui Hristos ai înãlþat-
Bucurã-te, cã a cunoscut
o;
Dumnezeu râvna ta dupã
cunoºtinþa cea adevãratã;
295
Bucurã-te, cã aºa miluieºte
împuţina slujirea idoleascã, iar slava lui
Hristos se înmulþea. O viaþã ca aceasta a
Bucurã-te, cã egumenã ºi ta ºi sârguinþa cea pentru slujirea lui
povãþuitoare ºi altor fe-cioare ai Hristos ºi pentru mângâierea sufletelor
dat-o; omeneºti vãzând-o diavolul, scrâºnea
împotrivã-þi voind cu orice chip sã te
piardã. Însã nu ºtia pierzãtorul cã, prin
Bucurã-te, cã ai pãstorit turma lui aceasta, o ºi mai mare ºi nepieritoare slavã
Hristos cu multã râvnã ºi silire; îþi pregãtea ºi sãlãºluire cu cetele sfinþilor,
ca împreunã cu ei pu-
Bucurã-te, cã ºi noi alergãm la tine,
ca la un ade-vãrat pãstor, cu multã rurea sã cânþi lui Dumnezeu
dorire; cântarea: Aliluia!

Bucurã-te, ºi ne povãþuieºte pe noi Icosul al 12-lea


pe calea mân-tuirii;

Bucurã-te, ºi fii lângã noi mereu în


ceasul ispi-tirii;
Neºtiind pierzãtorul în ce chip sã te
piardã, cãci se temea de puterea Crucii,
a îndemnat pe pãgâni sã te cleveteascã
Bucurã-te, Sfinte Mucenice înaintea ighemonului cã ai pãrãsit
Cipriane, pururea slãvite! pãgâneasca închinare ºi slujire idoleascã,
venind la creºtineasca închinare a lui
Condacul al 12-lea Hristos, ºi cã pe mulþi depãrtezi de la
spurcata slujire la idoli, sporind turma lui
Hristos. Acestea auzind ighemonul ºi
neputând a te întoarce prin cuvinte
Prin râvna ta ºi a fecioarelor celor curate meºteºugite, te-a dat la muncire cumplitã
povãþuite de înþeleapta Sfânta Iustina se
împreunã cu fecioara Iustina. Iar voi, idoleascã, ighemonul a poruncit sã vã
toate rãbdându-le ºi neplecându-vã la ucidã prin tãiere de sabie. Iar împreunã
închinarea cu voi s-a învrednicit de cununa
muceniceascã ºi evlaviosul creºtin
296 Teoc-tist, care vãzând moartea voastrã
cea nevinovatã, a mãrturisit ºi el pe
Hristos. Pentru aceea, laude ca
acestea aducem þie:

Bucurã-te, cã te-ai învrednicit a fi al


turmei lui Hristos pãstor nebiruit;

Bucurã-te, cã ºi Iustina fecioara,


nevoindu-se alã-turi de tine, s-a
sfinþit;

Bucurã-te, cã de vicleanul ighemon


n-aþi fost amãgiþi;

Bucurã-te, cã v-aþi arãtat


mãrturisitori ai lui Hris-tos neclintiþi;

Bucurã-te, cã astfel, de cununã


muceniceascã aþi fost învredniciþi;

Bucurã-te, cã acum prin sfintele


tale moaºte multe tãmãduiri se
dãruiesc;

Bucurã-te, cã râuri de daruri se


revarsã celor ce te cinstesc;

Bucurã-te, cã ºi noi cu mare


credinþã la tine nãzuim;

Bucurã-te, cã prin ale tale sfinte


moaºte ajutor ºi mântuire
nãdãjduim;
Bucurã-te, ºi te roagã pentru noi
împreunã cu Sfânta Iustina ºi
Sfântul Teoctist;
O, Sfinte Cipriane, ierarhul cel cinstit al
lui Dum-nezeu, nevoitorule prea tare,
împreunã cu Sfânta Muceniþã Iustina ºi
Bucurã-te, ºi primeºte de la noi, ca Sfântul Mucenic Teoctist, roagã-te lui
jertfã de laudã, acest smerit acatist; Hristos Dumnezeu pentru cei ce pururea
te cinstesc ºi cu cântãri mãresc sfântă
Bucurã-te, Sfinte Mucenice pomenirea ta,
Cipriane, pururea slãvite!
297
Condacul al 13-lea
ºi cu rugãciunile tale îmblânzeºte pe Stãpânul
Hristos, pentru toþi mijlocind iertare de greºale ºi
izbãvire de toate cursele ºi ispitirile diavoleºti, ca
mântuindu-ne sã-I cântãm împreunã cu tine, în
vecii nesfârºiþi, cântarea îngereascã: Aliluia!
(acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi Condacul


întâi (vezi pag. 417).

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de


Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea nevinovatã ºi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cin-stitã
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum


ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de trei ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


298 299
ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV (mare fãcãtor de minuni)

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Fãcãtorule de minuni ºi preaminunat cuvios ales al lui Hristos, grabnic ajutãtorule ºi rugãtorule al
nostru, Sfinte Pãrinte Serafime, mãrind pe Domnul Cel ce te-a preaslãvit pe tine, cântare de laudã îþi
aducem þie. Iar Tu, dar, ca cel ce ai mare îndrãznealã cãtre Domnul, din toate nevoile ne slobozeºte pe
noi, care strigãm cãtre tine: Bucurã-te, Sfinte Preacu-vioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni
din

Sarov!

Icosul 1

Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca sã preaslãveºti prin viaþa ta cea minunatã
numele Sfintei Treimi, cãci te-ai arãtat cu adevãrat înger pe pãmânt ºi serafim în trup, ºi ca o razã
prealuminatã a veºnicului Soare al dreptãþii viaþa ta a strãlucit. Iar noi, vãzând nevoinþele tale cele
prealãudate, cu

evlavie ºi cu bucurie îþi cântãm acestea: Bucurã-te, dreptarul credinþei ºi al evlaviei; Bucurã-te,
chipul blândeþii ºi al smereniei; Bucurã-te, mãrirea cea preaslãvitã a drepþilor; Bucurã-te,
mângâierea cea linã a mâhniþilor; Bucurã-te, lauda preaiubitã a monahilor; Bucurã-te, ajutorarea
preaminunatã a trãitorilor

în lume;

300 301

Bucurã-te, împodobirea sfântã a


Bucurã-te, slava ºi apãrarea þãrii ruseºti; pãmântului Tam-
bovului; maicii tale; Bucurã-te, cel ce ai învãþat
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase de la dânsa evlavia ºi
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de rugãciunea;
minuni din Sarov! Bucurã-te, cã de maica ta la lupte
duhovniceºti cu crucea ai fost
Condacul al 2-lea binecuvântat;
Bucurã-te, cã pânã la moarte
aceastã binecu-vântare cu
sfinþenie o ai pãstrat;
Vãzând maica ta, Preacuvioase Pãrinte Bucurã-te, cã din dragoste cãtre
Serafime, dragostea ta cea fierbinte Domnul casa pãrinteascã o ai lãsat;
cãtre viaþa cãlugã-reascã, a cunoscut
voia Domnului cea sfântã pentru tine ºi
302
ca pe un dar desãvârºit lui Dumnezeu
aducându-te, te-a binecuvântat pe calea
cea îngustã a cãlugãriei cu a sa sfântã
cruce pe care tu ai purtat-o la piept pânã
la sfârºitul vieþii, arãtându-þi dragostea
ta cea mare cãtre Cel ce S-a rãstignit
pentru noi, Hris-tos, Dumnezeul nostru,
Cãruia toþi cu umilinþã sã-I

cântãm: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cuget ceresc þi s-a dãruit þie, sfinte al


lui Dum-nezeu, cãci din tinereþile tale
necontenit nãzuind la cele cereºti, ai
lãsat casa pãrinteascã pentru Îm-pãrãþia
lui Dumnezeu ºi adevãrul ei. Pentru
aceasta,

primeºte de la noi laudele acestea:


Bucurã-te, fiu de Dumnezeu ales al
oraºului Kursk;
Bucurã-te, al pãrinþilor celor
cucernici odraslã preaslãvitã;
Bucurã-te, cel ce ai moºtenit virtuþile
Bucurã-te, cel ce frumuseþile lumii din gura Cuviosului Dositei porunca sã-þi
acesteia de nimic le-ai socotit; îndreptezi calea ta în pustia Sarovului.
Iar tu, cu credinþã venind de departe, ai
sãrutat acel sfânt loc ºi sãlãºluindu-te
acolo ai sfârºit viaþa ta cea plãcutã lui
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase Dumnezeu. Iar noi, minunându-ne de o
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de aºa purtare de grijã a lui Dumnezeu
minuni din Sarov! pentru tine, cu umilinþã îþi

Condacul al 3-lea cântãm:

Bucurã-te, cel ce de lumeasca


deºertãciune te-ai lepãdat;
Din tinereþile tale puterea Celui
Preaînalt cu ade-vãrat te-a acoperit, Bucurã-te, cel ce patria cereascã
preacuvioase, căci, cãzând tu de la
cu ardoare o ai dorit;
înãlþimea bisericii, nevãtãmat te-a pãzit
pe tine Domnul. Iar atunci când pãtimeai
cumplit de boalã, însãºi Stãpâna lumii s- Bucurã-te, cã pe Hristos din toatã
a arãtat aducându-þi vindecare din inima L-ai iubit;
ceruri, cãci din pruncie drept ai slujit lui
Dum-
Bucurã-te, cãci jugul cel bun al lui
Hristos asupra ta l-ai luat;
nezeu, neîncetat cântându-I:
Aliluia! Bucurã-te, cel ce ai fost desãvârºit
ascultãtor; Bucurã-te, pãzitorul cel
Icosul al 3-lea adevãrat al poruncilor
dumnezeieºti;

Având stãruinþã cãtre lucrarea vieþii 303


cãlugãreºti celei asemenea îngerilor, ai
mers în cetatea Kie-vului pentru a te
închina cuvioºilor de la Pecerska, primind
Preacuvioase Pãrinte Serafime,
Bucurã-te, cel ce mintea ºi inima ta
prin rugãciu-ne cãtre Dumnezeu le- mare fãcãtor de minuni din Sarov!
ai întãrit;
Condacul al 4-lea
Bucurã-te, stâlpul cel neclintit al
Ortodoxiei; Bucurã-te, Sfinte
Bucurã-te, înainte stãtãtorule cel
Viforul nãpastelor celor rele potolindu-l, neînfricat pentru noi cãtre Domnul;
ai strãbã-tut toatã calea cea îngustã ºi
îndureratã a nevoinþei cãlugãreºti,
purtând jugul vieþii pustniceºti al Bucurã-te, rugãtorule al nostru cel
zãvorârii, al tãcerii ºi al privegherii de neobosit cãtre Nãscãtoarea de
multe nopþi, ºi astfel, prin harul Dumnezeu;
dumnezeiesc, urcând din putere în
putere, de la fapte cãtre contemplarea lui
Dum-nezeu, te-ai mutat în locaºurile de Bucurã-te, al crinului din pustie
sus unde cu îngerii minunatã mireasmã;

Îi cânþi lui Dumnezeu: Aliluia! 304

Icosul al 4-lea

Auzind ºi vãzând viaþa ta cea sfântã


Preacuvioase Pãrinte Serafime, obºtea
toatã s-a mirat de tine ºi venind lua
învãþãturã din cuvintele ºi din faptele
tale, slãvind pe Domnul Cel ce este
minunat întru sfinþii Sãi. Iar noi cu
credinþã ºi cu dragoste te lãudãm,

preacuvioase pãrinte, cântându-þi


aºa:

Bucurã-te, cel ce cu totul jertfã lui


Dumnezeu te-ai adus;

Bucurã-te, cel ce la înãlþimea nepãtimirii


ai ajuns; Bucurã-te, ostaºule al lui
Hristos, cel cu bunã

biruinþã;

Bucurã-te, bun ºi credincios slujitor


al cerescului Stãpân;
Bucurã-te, al harului dumnezeiesc Serafime, ca un miel blând pe toate
vas fãrã pri-hanã; le-ai îndurat rugându-te Domnului
pentru prigoni-torii tãi. De aceea,
minunându-ne de a ta nerãutate, noi
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase toþi cântãm þie:
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de
minuni din Sarov! Bucurã-te, cãci cu blândeþea ºi
smerenia ta lui Hristos Dumnezeu
Condacul al 5-lea I-ai fost urmãtor;

Bucurã-te, cãci cu nerãutatea ta pe


duhul rãutãþii l-ai biruit;
Luminã dumnezeiascã a strãlucit în
casa ta, preacu-vioase, atunci când tu, Bucurã-te, al curãþiei sufleteºti ºi
bolnav fiind ºi pe patul morþii zãcând, trupeşti sârguin-cios pãzitor;
însãºi Preacurata Fecioarã a venit la tine
cu Sfinþii Apostoli Petru ºi Ioan ºi a zis:
„Acesta este din neamul meu!”, Bucurã-te, pustnicule, cu darurile
atingându-se de capul tãu. Iar tu, îndatã Duhului răs-plătit;
fãcându-te sãnãtos, cu mulþumire ai
Bucurã-te, ascetule, de Dumnezeu
cântat lui Dumnezeu: Aliluia! preaslãvit ºi înainte vãzãtor;

Icosul al 5-lea Bucurã-te, povãþuitorule al


monahilor cel minu-nat ºi de
Dumnezeu înþelepþit;
Vãzând pizmaºul neamului omenesc Bucurã-te, a Sfintei Biserici laudã ºi
viaþa ta cea curatã ºi sfântã,
Preacuvioase Pãrinte Serafime, a vrut sã bucurie;
te piardã pe tine trimiþând asupra ta
oameni 305

rãi, care fãrã milã te-au bãtut


lãsându-te abia viu. Tu, însã, Pãrinte
mare fãcãtor de minuni din Sarov!
Bucurã-te, a Mănãstirii Sarovului slavã ºi
laudã; Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase Condacul al 6-lea
Pãrinte Serafime,
Hristos împreunã cu îngerii,

Pustia Sarovului propovãduieºte cu ochii trupeºti L-ai vãzut;


nevoinþele ºi os-tenelile tale, de
Dumnezeu purtãtorule, plãcutule al lui
Hristos, cãci desiºurile ºi pãdurile ei de Bucurã-te, cã încã în trupul cel
bunã mireasmã cu rugãciunea ta le-ai putrezitor fiind, dulceaþa raiului mai
umplut. Urmând lui Ilie, proorocul lui înainte ai gustat;
Dumnezeu, ºi Botezãtorului Ioan, te-ai
arãtat vlãstar pustiei mult-roditoare prin Bucurã-te, cel ce cu pâinea vieþii ai fost
darurile Duhului Sfânt, cu a cãrui putere îndestulat; Bucurã-te, cel ce cu apa
multe ºi preaslãvite fapte ai sãvârºit, nemuririi ai fost adãpat; Bucurã-te, Sfinte
îndemnând pe credincioºi sã-I cânte Preacuvioase Pãrinte Serafime,

lui Dumnezeu, Dãtãtorului de mare fãcãtor de minuni din Sarov!


bunãtãþi: Aliluia!
306
Icosul al 6-lea

Rãsãrit-a întru tine, Fericite Serafime, Condacul al 7-lea


un nou ales de Dumnezeu vãzãtor
asemenea lui Moise, cãci fãrã prihanã
slujirea la altarul Domnului sãvârºind, te-
ai învrednicit a-L vedea în bisericã pe
Hristos, venind cu puterile cele Voind iubitorul de oameni Dumnezeu sã
netrupeºti. Iar noi, de aceastã arate întru tine, preacuvioase, a Sa
bunãvoinþã a lui Dumnezeu minunându- nespusã milostivire cãtre oameni, te-a
ne, îþi cân- arãtat cu adevãrat luminãtor de Dum-
nezeu strãlucit, cãci cu faptele ºi
tãm acestea: cuvintele tale pe toþi îi aduci la evlavia ºi
la dragostea dumnezeiascã. Astfel, cu
strãlucirea faptelor tale fiind luminaþi ºi
Bucurã-te, vãzãtorule de Dumnezeu
cu pâinea învãþãturii tale îndestulaþi, pe
preaslãvit; Bucurã-te, cel ce cu Lumina
tine cu sâr-guinþã te mãrim ºi lui Hristos,
cea întreit strãlucitã
Celui ce te-a preaslãvit

ai fost luminat;
pe tine Îi cântãm: Aliluia!
Bucurã-te, al Preasfintei Treimi slujitor
credincios; Bucurã-te, al Duhului Sfânt Icosul al 7-lea
lãcaº împodobit; Bucurã-te, cel ce pe
al neputin-þelor noastre;
Vãzându-te pe tine nou ales al lui Bucurã-te, în nevoi ºi împresurãri
Dumnezeu, cre-dincioºii din locuri
îndepãrtate au alergat la tine, fiind ei în grabnic ajutã-torule;
necazuri ºi în suferinþe, iar tu pe cei
apãsaţi de nevoi nu i-ai îndepãrtat, Bucurã-te, mai înainte vãzãtorule al
revãrsând vindecãri, dãruind alinare şi cu celor ce vor sã fie;
rugãciunile tale mijlocind pen-tru ei.
Pentru aceasta, în tot pãmântul rusesc
vestea minunilor tale se rãspândea, iar Bucurã-te, înainte vãzãtorule ºi
fiii tãi duhovniceºti mustrãtorule al greºelilor celor
ascunse;
te slãveau pe tine aºa:
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase
Bucurã-te, pãstorul nostru cel bun; Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de
Bucurã-te, pãrinte milostiv ºi blând; minuni din Sarov!

Bucurã-te, vindecătorul nostru, cel 307


grabnic ajutã-tor ºi plin de har;

Bucurã-te, tãmãduitorul cel milostiv

Condacul al 8-lea
Î ntru totul eºti dorire, întru totul
dulceaþã, prea - “ dulce Iisuse!”. Aºa
strigai, părinte, în rugãciune, în
Strãinã minune vedem la tine, liniºtea deplinã a pustiei tale. Iar noi,
preacuvioase, cãci împovãrat de ani,
slãbit ºi obosit fiind, o mie de zile ºi o mie
cei întunecaþi cu deºertãciunile ºi în
de nopþi pe piatrã în rugãciune ai petre- pãcate toatã viaþa petrecând,
cut. Cine este, dar, îndreptãþit sã dragostea ta cãtre Dumnezeu
vesteascã suferinþele ºi luptele tale pe preamãrim ºi ţie îþi cântãm aºa:
care le-ai rãbdat, fericite pãrinte,
ridicându-þi mâinile cãtre Dumnezeu, pe Bucurã-te, mijlocitorul mântuirii
Amalec cel închipuit biruindu-l ºi celor ce te iubesc ºi te cinstesc pe
Domnului cântându-I: Aliluia!
tine;
Bucurã-te, cel ce aduci pe pãcãtoºi la
Icosul al 8-lea îndreptare, Bucurã-te, sihastru tãcut ºi
preaminunat; Bucurã-te, rugãtorul nostru
cel stãruitor; Bucurã-te, cel ce ai arãtat Împãrãteasa cerului ºi a pãmântului
înflãcãratã dragoste s-a arãtat, poruncindu-i sã iasã din
cãtre Domnul; pustie ºi sã nu-i opreascã pe oamenii
credincioºi sã vinã la el, ci pe toþi sã-i
Bucurã-te, cel ce cu focul înveþe a cânta lui Hristos: Aliluia!
rugãciunii, sãgeþile vrãjmaºului le-
ai ars;
Bucurã-te, lumânare nestinsã, în Icosul al 9-lea
pustie strãlucind prin rugãciune;
Bucurã-te, luminãtorule ce
încãlzeºti ºi luminezi cu daruri
duhovniceşti; Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase spune puterea dragostei tale, fericite,
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de cãci împlinind porunca Maicii Domnului,
tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai
minuni din Sarov! predat. Celor nepricepuþi ai fost sfetnic
bun, celor întristaþi mângâietor, celor
Condacul al 9-lea rãtãciþi blând povãþuitor, celor bolnavi
tãmãduitor. Pentru aceasta,

îþi cântãm aºa:


Toatã firea îngereascã s-a mirat de Bucurã-te, cã din lume în pustie te-
aceastã de-osebitã vedere, când ai sãlãºluit ca sã agoniseºti virtuþi;
stareþului aflat în zãvorâre,

Bucurã-te, cã din pustie în


308
mãnãstire te-ai întors ca sãmânþa
virtuþilor sã o semeni;

Bucurã-te, cel ce eºti luminat de


harul Duhului Sfânt;

Bucurã-te, cel ce eºti plin de


blândeþe ºi smere-nie;

Bucurãte, pãrinte iubitor de fii al


celor ce aleargã cãtre tine;

Bucurã-te, cel ce îmbãrbãtare ºi


întãrire prin cu-vinte de iubire
acestora le dai; Condacul al 10-lea

Bucurã-te, cã pe cei ce veneau la


tine „bucurie“ ºi „comoarã“ îi
numeai; La sfârºitul mântuitoarelor nevoinþe
ajungând, preacuvioase, în rugãciune
Bucurã-te, cã pentru dragostea ta plecându-þi genunchii, sufletul tãu cel
cea sfântã, de bucuriile Împãrãþiei sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat,
cereºti te-ai învrednicit; pe care sfinþii îngeri l-au înãlþat sus, la
tronul
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de 309
minuni din Sarov!

vestea mutãrii tale la cele cereºti;


Atotþiitorului, ca împreunã sã te
înfãþiºeze întru slava cea neînseratã, Bucurã-te, cã prin glasul tãu cel
cântare de laudã cântând Cuvântului fãrã prihanã sfinþirea vieþii tale ai
celui mai Sfânt decât toţi sfinþii: Aliluia! arãtat;
Icosul al 10-lea Bucurã-te, cã în rugãciune înaintea
icoanei Maicii Domnului duhul tãu
cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat;
Zid tuturor sfinþilor ºi mângâiere monahilor
fiind, sfinte, înaintea sfârºitului tãu þi s-a
arãtat Fecioara, vestindu-þi cã aproape Bucurã-te, cãci cu sfârºitul tãu fãrã
este strãmutarea ta cãtre Dom-nul. Deci durere, preve-stirea ta mai înainte o
noi, minunându-ne de o aºa cercetare a ai împlinit;

Maicii Domnului, îþi cântãm aºa: Bucurã-te, cel ce cu cununa


nemuririi de mâna Atotþiitorului ai
Bucurã-te, cã pe Împãrãteasa fost încununat;
cerului ºi a pãmân-tului la faþã ai
vãzut-o; Bucurã-te, cã fericirea raiului
împreunã cu toþi sfinþii ai moºtenit;
Bucurã-te, cã prin arãtarea Maicii
Domnului, te-ai umplut de bucurie; Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de
Bucurã-te, cel ce ai primit de la ea minuni din Sarov!
pentru mulþimea cea nemãsuratã a
Condacul al 11-lea milelor Sale, neîncetat Îi cântãm:
Aliluia!

Cântare neîncetatã Preasfintei Treimi Icosul al 11-lea


înãlþând, preacuvioase, prin întreaga ta
viaþã mare nevoitor al evlaviei te-ai
arãtat a fi; celor rãtãciþi, spre povãþuire
şi celor bolnavi cu trupul ºi cu sufletul,
spre tãmãduire. Iar noi, mulþumindu-I lui Fãclie dãtãtoare de luminã în timpul
Dumnezeu vieþii fiind, pãrinte de Dumnezeu fericite,
ºi dupã moarte ca o stea strãlucitoare a
pãmântului rusesc ai luminat, cãci reverºi
310 de la cinstitele tale moaºte râuri de
minuni celor ce cu credinþã ºi cu
dragoste aleargã cãtre tine. Iar noi, ca
celui ce eºti fierbinte rugãtor pentru toatã

lumea ºi fãcãtor de minuni, îþi


cântãm acestea: Bucurã-te, cel ce cu
mulþimea minunilor, de
Dumnezeu eºti preaslãvit;

Bucurã-te, cel ce cu dragostea ta


lumea întreagã o ai luminat;

Bucurã-te, al iubirii lui Hristos


urmaºule, cel credincios ºi drept;

Bucurã-te, mângâierea tuturor celor


ce cer de la tine ajutor;

Bucurã-te, izvor nesecat al minunilor;


Bucurã-te, al celor bolnavi ºi
neputincioºi vin-
decător;

Bucurã-te, al apei celei


tãmãduitoare, fântânã nesecatã;
Bucurã-te, cã toate marginile
pãmântului nostru cu dragostea ta
Cunoscând harul ºi îndrãzneala ta cea
mare înaintea lui Dumnezeu, cãdem la
le-ai cuprins; tine, preacuvioase pãrinte. Roagã-te
fierbinte cãtre Domnul ca sã apere
Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase Sfântã Biserica Sa de necredinþã ºi
Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de dezbinare, de nevoi ºi necazuri, ca sã
minuni din Sarov! cântãm împreunã cu tine Fãcãtorului de
bine şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Condacul al 12-lea
311

Icosul al 12-lea

Rugãciunea întâia cãtre Sfântul Serafim

ântând preaslãvirea ta, te fericim pe tine, preacu-


, preaminunate Serafime, mare fãcãtor de minuni

Cvioase pãrinte, ca pe un puternic mijlocitor pentru


Odin Sarov, pentru toþi cei ce aleargã la tine ajutã-
noi cãtre Domnul şi ca pe un mângâietor ºi apãrãtor,
torule cel grabnic ascultãtor, în zilele vieþii tale ni-

ºi cu dragoste îþi cântãm þie acestea:


meni de la tine n-a ieºit nefolosit, ci tuturor plãcutã

Bucurã-te, lauda Bisericii Ortodoxe;


le-a fost vederea feþei tale ºi glasul cel cu bunã în-
Bucurã-te, scut ºi îngrãdire a creºtinãtãþii;
tâmpinare al cuvintelor tale. Pe lângã acestea, ºi

Bucurã-te, cãlãuza ce îi îndreaptã pe toþi cãtre


darul tãmãduirilor, darul înainte-vederii ºi darul vin-

ceruri;
decãrii sufletelor celor neputincioase cu îmbelºugare

Bucurã-te, apãrãtorul ºi ocrotitorul nostru;


în tine s-au arãtat. Iar când te-a chemat pe tine Dom-

Bucurã-te, cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe


nul de la ostenelile cele pãmânteºti la odihna cea

minuni ai sãvârºit;
cereascã, niciodatã dragostea ta n-a lipsit de la noi ºi

Bucurã-te, cel ce cu veºmântul tãu pe mulþi bol-


nu este cu putinþã a numãra minunile tale, care s-au

navi ai vindecat;
înmulþit ca stelele cerului, cãci, iatã, în toate margin-

Bucurã-te, cel ce toate uneltirile diavoleºti le-ai


ile pãmântului te arãþi oamenilor credincioºi ºi le

biruit;
dãruieºti tãmãduiri. Pentru aceasta, ºi noi strigãm þie:

Bucurã-te, cel ce animalele sãlbatice cu blândeþea


O, preabunule ºi blândule cuvios al lui Dumnezeu,

ta le-ai supus;
rugãtorule cel cu îndrãznealã pentru noi, care nicio-

Bucurã-te, Sfinte Preacuvioase Pãrinte Serafime,


datã nu îndepãrtezi pe cei ce te cheamã pe tine, înalþã
mare fãcãtor de minuni din Sarov!
pentru noi binefãcãtoarea ta rugãciune cãtre Domnul

puterilor ca sã întãreascã poporul nostru binecredin-

Condacul al 13-lea
cios ºi sã ne dãruiascã nouã cele de trebuinþã în viaþa

, preaminunate sfinte ºi mare fãcãtor de minuni,


aceasta ºi toate cele de folos pentru mântuirea su-

fletelor noastre. Roagă-L ca sã ne pãzeascã de cãderi

OPreacuvioase Pãrinte Serafime, primeşte aceastã


în pãcat ºi sã ne înveþe pocãinþa cea adevãratã, ca

smerită rugãciune a noastrã ce se înalþã spre lauda ta


fãrã de piedici sã intrãm în Împãrãþia cerurilor, unde

ºi stând acum înaintea tronului Împãratului îm-


tu acum strãluceºti în slavã neapusã, ºi sã cântãm cu

pãraþilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagã-te


toþi sfinþii, lãudând Treimea cea de viaþã dãtãtoare, în

pentru noi toþi ca sã aflãm mila Lui in ziua judecãþii,


veci. Amin.

cu bucurie cântându-I: Aliluia! (acest Condac se zice


Rugãciunea a doua cãtre Sfântul Serafim

de trei ori)
Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi Condacul întâi
, Sfinte Preacuvioase Pãrinte Serafime, de Dum-

(vezi pag. 443).


Onezeu purtãtorule, cautã din slava ta cea de sus

cãtre noi cei smeriþi ºi neputincioºi, împovãraþi cu

multe pãcate, care cerem de la tine ajutor ºi

312
313

fericirea locaºurilor raiului, cãci în tine ne


punem astãzi nãdejdea. Pãrinte
milostive, fii pentru noi cu adevãrat
cãlãuzã spre mântuire ºi du-ne la lumina
cea neînseratã a vieþii veºnice prin
mângâiere. Apropie-te de noi cu inima ta mijlocirea ta cea bineplãcutã la Tronul
cea plinã de bunãtate ºi ajutã-ne ca sã Sfintei Treimi, ca sã slãvim ºi sã cântãm
pãzim fãrã de prihanã poruncile împreunã cu toþi sfinþii numele cel
Domnului, sã þinem cu tãrie credinþa vrednic de închinare, al Tatãlui ºi al Fiului
orto-doxã, cu sârguinþã şi în evlavie ºi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.
creºtineascã sã-I aducem lui Dumnezeu
pocãinþã pentru pãcatele noastre, cu Apoi:
harul bine sã sporim ºi sã fim vrednici de
ajutorul ºi mijlocirea ta pentru noi
înaintea lui Dum-nezeu. O, sfinte al lui
Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pe noi, cei
ce cu credinþã ºi cu dragoste ne rugãm
Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,
þie ºi nu ne trece cu vederea pe noi cei Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
ce avem nevoie de ocrotirea ta. Acum ºi fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
în ceasul sfârºitului nostru ajutã-ne ºi Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
apãrã-ne cu rugãciunile tale de sãgeþile cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã
cele pline de rãutate ale diavolului, ca sã de asemãnare decât serafimii, care fãrã
nu ne stãpâneascã puterea lui, ci cu stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai
ajutorul tãu sã ne în-vrednicim a moºteni nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-
toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului P entru rugãciunile Sfinþilor


Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii Pãrinþilor noºtri, Doamne Iisuse
vecilor. Amin. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

Doamne miluieºte (de trei ori).


miluieºte-ne pe noi. Amin.
314
315
ACATISTUL SFINTEI PARASCHEVA

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilinþã îi aducem noi,


nevrednicii pãcãtoºi, pentru mijlocirile sale. Cã mari daruri ne-am învrednicit a dobândi de la izvorul cel
pururea curgãtor de bunãtãþi al Mântuitorului nostru, pentru care îi cântăm: Bucurã-te, Sfântã
Parascheva,

mult folositoare!

Icosul 1

Îngerii din cer cu laude primind duhul tãu cel fe-cioresc din pãmânteºtile locaºuri, de bucurie te-au
încununat pentru vredniciile tale; cãci femeiesc trup purtând ºi fire slabã, ai ºtiut a birui toate puterile
vrãjmaºilor prin buna înþelepciune; pentru aceasta,

îþi cântãm:

Bucurã-te, înþeleaptã fecioarã;

Bucurã-te, porumbiþã cuvântãtoare;

Bucurã-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucurã-te, vrednicã mijlocitoare cãtre Domnul;

Bucurã-te, mângâierea oamenilor;

Bucurã-te, alinarea suferinþei;


Bucurã-te, nãdejdea noastrã cea tare;

Bucurã-te, întãrirea credincioºilor;

Bucurã-te, liman lin ºi neînviforat;

Bucurã-te, pilda bunei cucernicii;

Bucurã-te, luminarea celor nepricepuþi;


316
317

luat pe sfinþi ºi pe îngeri în ajutor la


Bucurã-te, scãparea celor deznãdãjduiþi; pãmânteºtile ispite; fii acum ºi pentru noi
Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult grabnic folositoare, cãci te-ai învrednicit
folositoare! a intra în-lãuntrul casei Mirelui cu
candela luminoasã, precum ne-a
povãþuit Mântuitorul Hristos, ºi primeºte
Condacul al 2-lea
cântarea aceasta:
Astfel rãsplãteºte biruinþele Împãratul
tuturor. Ast-fel întãreºte neamul omenesc Bucurã-te, mãrgãritar nepreþuit al
mâna proniei cea nevãzutã, îmbrãþiºând cu vistieriei noas-tre;
credinþã cele de dânsa rân-duite spre
mântuire. Pentru aceasta, sã ne depãrtãm Bucurã-te, floare neveºtejitã a Bisericii lui
de nelegiuiri. Pânã când vom petrece în Hristos; Bucurã-te, temelie neclintitã a
pãcate? Doamne, întãreºte inimile noastre
creºtinãtãþii; Bucurã-te, a fecioarelor
ca întru fapte bune
înzestrãtoare ºi rugãtoare

sã-Þi cântãm cântarea cea


cãtre Maica lui Dumnezeu;
îngereascã: Aliluia!
Bucurã-te, ascultãtoare a preoþilor
Icosul al 2-lea cucernici; Bucurã-te, grabnic ajutãtoare
a strãinilor; Bucurã-te, fierbinte
mângâietoare a prigoniþilor; Bucurã-te,
milostivã povãþuitoare a vãduvelor;
Preacinstitã fecioarã, cãtre tine am Bucurã-te, învingãtoarea duºmanilor;
nãzuit, cãtre tine care de multe ori ºi tu ai Bucurã-te, izbãvirea tuturor celor ce te
cheamã întâmpinat, preacuvioasã, mãrturisindu-
te cu mare cucernicie; iar noi, care în
urmã ne-am învrednicit a dobândi
spre ajutor;
moaºtele tale, cum vom putea îndestul a
propovãdui minunile pe care
Bucurã-te, mare folositoare a sufletelor;
Bucurã-te, vindecãtoarea rănilor
le-ai fãcut, de nu cântãm acestea:
trupurilor; Bucurã-te, Sfântã Parascheva,
Bucurã-te, luminãtoarea Moldovei;
mult folositoare!
Bucurã-te, sprijinitoarea Epivatei;
Bucurã-te, învãþãtoarea pãrinþilor tãi;
318
Bucurã-te, ceea ce n-ai adunat averi
pãmânteºti; Bucurã-te, adunãtoarea
cereºtilor daruri; Bucurã-te, ceea ce n-ai
primit hainele cele
Condacul al 3-lea
scumpe;

Bucurã-te, cinstitoarea hainei smereniei;


Bucurã-te, îndreptãtoarea mândriei;
Bucurã-te, cinstitoarea fecioriei; Bucurã-
Spre tine pururea nãdãjduind, de multe te, sprijinitoarea bãtrânilor; Bucurã-te,
boli ºi primejdii s-a izbãvit þara aceasta, osânditoarea duºmanilor; Bucurã-te,
alinând ºi pre-fãcând mânia cea cu miluitoarea sãracilor;
dreptate pornitã asupra noastrã de la
Dumnezeu, în bunã ºi milostivã îndurare,
Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult
prin ale tale rugãciuni; dar ºi acum,
îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine folositoare!
nãzuim cu lacrimi sã ne ajuþi, ca sã
scãpãm din primejdie ºi sã cântãm lui Condacul al 4-lea
Dumnezeu:

Aliluia!
Preacuratã Fecioarã Marie, Maica lui
Icosul al 3-lea Dumnezeu, primeºte ºi ale noastre
datornice rugãciuni de la

319
Epivata, vãzând lauda pãmântului ei
rãsãrind dintru ale sale, cu bucurie te-a

prin mijlocitoarea noastrã sfântã ºi


noi nevrednicii, pe care þi le ne dã nouã pace ºi mare milã de la
aducem spre iertarea pã-catelor, Fiul tãu, Cãruia Îi cân-tãm
neîncetat: Aliluia! lãcrimând, cã nu avem în-cotro întinde
nãdejdile dupã faptele noastre spre a ne
liniºti, nefãcând nici un lucru vrednic de
Icosul al 4-lea mântuire ºi temându-ne de tãiere ca
smochinul neroditor, cãdem înaintea ta
plângând, Sfântã Parascheva, ºi strigãm:
Miluieºte-ne!, ca dimpreunã cu tine sã
Celei dupã vrednicie ºi cu credinþã cântãm lui
urmãtoare a Cu-vântului lui Dumnezeu,
care pentru buna cucerni-cie a primit
Dumnezeu cântarea de mântuire:
darul vindecãrilor ºi platã cereascã, prin
glasul Mântuitorului, zicând: „Slugã bunã Aliluia!
ºi credin-cioasã, intrã întru bucuria
Domnului tãu”, îi aducem 320

cântarea aceasta:

Bucurã-te, sãmânþã nerãtãcitã; Icosul al 5-lea


Bucurã-te, trup neobosit; Bucurã-te,
hranã duhovniceascã; Bucurã-te, aur
lãmurit; Bucurã-te, foc care arzi
pleava; Bucurã-te, pãmânt de
îndestulare; Bucurã-te, rodul
pocãinþei;
Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasã, cã
te-ai în-vrednicit a potoli prin nevoinþele
tale zburdãlnicia trupului ºi a dobândi
Bucurã-te, alinarea relelor cugetãri; mântuirea sufleteascã cu cin-stea cea
Bucurã-te, risipitoare de furtuni; Bucurã- neluatã de mâini omeneºti a cereºtii
te, aducãtoare de manã; Bucurã-te, mãriri? Sau cine nu te va ferici, iarãºi, cã
dãtãtoare de mângâieri; ai strãbãtut prin viteazul tãu cuget
împletiturile vicleanului cele amãgitoare ºi
Bucurã-te, mijlocitoarea tuturor l-ai ruºinat? Pentru aceasta primeºte
creºtinilor cãtre Domnul;
această cântare:
Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult Bucurã-te, turnul biruinþei; Bucurã-te,
folositoare! uºa mântuirii; Bucurã-te, pavãza
credinþei; Bucurã-te, locaºul
Condacul al 5-lea statorniciei; Bucurã-te, chipul
bunãtãþilor;

Bucurã-te, apãrătoarea cinstitei Cruci;


O bosiþi de truda gândurilor lumeºti, ne- Bucurã-te, închinãtoarea ei vrednicã;
am deºtep-tat acum noi, ticãloºii, Bucurã-te, cã prin al ei ajutor ai fost
izbânditoare; Bucurã-te, cã printr-însa preacinstitele tale lucrãri; dar, mãrturisind
te-ai fãcut lui Hristos ur- slãbiciu-nea noastrã, ne rugãm þie a ne
mãtoare; ajuta ºi a mijloci cãtre
Dumnezeu sã primeascã cântarea:
Bucurã-te, a biruinþei frumoasa stâlpare; Aliluia!
Bucurã-te, învingãtoare a stãpânirii
iadului; Bucurã-te, moºtenitoarea cereºtii Icosul al 6-lea
mângâieri; Bucurã-te, Sfântã
Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 6-lea Ne-au cuprins acum dureri ce nu pot fi


spuse, nici un ajutor omenesc de la
nimeni nu aºteptãm, toþi

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie 321


sau cu ce cu-vinte vom lãuda mãrirea
faptelor tale, noi nevred-nicii? Cã nici
faptele, nici credinþa nu ne apropie de

ne-au pãrãsit deodatã, pânã ºi Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult


plãcerile ce odinioarã ne desfãtau, folositoare!
acum se luptã cu noi; vai de
ticãloºia noastrã, nu avem altã Condacul al 7-lea
nãdejde decât mila lui Dum-nezeu
ºi al tãu ajutor sfânt. Pentru
aceasta ne rugãm þie, grãbeºte a
ne asculta, vindecându-ne, ca sã
Doamne, cerceteazã ºi vindecã pe robii
tãi cei cuprinºi de durere, zice
cân-tãm þie: preacuvioasa, rugându-se neîncetat, cã
nu au reazem, nici mângâiere, iar zilele
Bucurã-te, leacul durerii; Bucurã-te, grele sunt. Şi pentru cã ne-am izbăvit, sã
mâna vindecãrii; Bucurã-te, casa ne bucurãm ºi sã cãdem la Dumnezeu,
ocrotirii; Bucurã-te, raza mângâierii; pocãindu-ne ºi cântând:
Bucurã-te, cortul îndestulãrii; Bucurã-
te, roua fierbinþelii; Bucura-te, Aliluia!
mântuirea de boli;
Icosul al 7-lea
Bucurã-te, scãparea celor înspãimântaþi;
Bucurã-te, izgonitoare de pagube;
Bucurã-te, privighetoare neadormitã;
Bucurã-te, stea luminãtoare; Bucurã-te,
scarã izbãvitoare; Nelegiuirile noastre, mulþimea
strâmbãtãþilor pe care le-am pricinuit urâciunea ºi te vom preamãri cu laude
aproapelui nostru, astãzi ne osândesc ºi ca acestea: Bucurã-te, mijlocitoarea
nu ºtim ce vom rãspunde mergând la celor greºiþi; Bucurã-te, folositoarea
judecatã, unde toþi ne prigonesc, toþi se celor asupriþi; Bucurã-te,
ridicã asupra noastrã sã ne împileze; tu îndreptãtoarea judecãtorilor rãi;
însã, o, preabunã maicã, care asculþi Bucurã-te, doveditoarea celor clevetiþi;
mãrturisirea noastrã, mijloceºte cãtre Bucurã-te, scãparea celor judecaþi ºi
Domnul, sã prefaci soarta osândirii osândiþi; Bucurã-te, contenire a
noastre în bunãtãþi, scoþând din inimile
patimilor;
vrãjmaºilor noºtri toatã

322
Bucurã-te, nesprijinitoarea celor ce
cautã numai folosul lor;
Bucurã-te, neizbândire a
mijlocitorilor celor vi-cleni;
Bucurã-te, domolire a celor puternici;
Bucurã-te, întărire a slãbãnogilor;
Bucurã-te, stârpitoare a rãutãþilor;
Bucurã-te, izvorâtoare a milostivirii;

Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult


folositoare!

Condacul al 8-lea

Acestea grãind, ne liniºtim, ne veselim ºi


ne bu-curãm; sufletele noastre saltã cã
nu vor râde de noi vrãjmaºii noºtri. Nu ne
va pãrãsi Dumnezeul nostru pânã în
sfârºit, pentru rugãciunile tale, preacu-
vioasã, ci trimiþând mila Lui asupra
poporului, pre-cum este obiºnuit, ne vom
împãrtãºi ºi noi, nevrednicii, de ale Sale
bunãtãþi, cu care dimpreunã

vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
bitorului de oameni:
Bucurã-te, mireasã duhovniceascã;
La toþi vom spune minunile tale, în glas Bucurã-te, cununa adevãrului; Bucurã-te,
vom cânta prãznuirea ta, dupã datoria toiagul biruinþei;
obºtii care þi-aduce spre mulþumire
slavã laudei tale, slavã îndelung-rãb-dãrii
323
cu care te-ai încununat nevoindu-te prin
credinþã, slavã faptei celei cu statornicie
urmatã dupã pilda iu-

Bucurã-te, mãrirea monahilor; Bucurã-


te, povãþuitoare a obºtii; Bucurã-te,
cinstitoare a cuvioaselor; Bucurã-te, Rãu-cugetãtorii, prin tine mustraþi fiind,
pãzitoare a sihaºtrilor; Bucurã-te, se în-spãimântã, vãzând slava lui
pomenitoare a veacurilor; Dumnezeu cea gãtitã omului depãrtat de
pãcate în tine luminând, vãzând taina
cea necuprinsã a chipului slavei asupra
Bucurã-te, propovãduitoare a dreptei
ta, cu-vioasã, cã astãzi strãluceºte
credinþe; Bucurã-te, surpãtoare a aducând credincioºilor daruri de
eresurilor; Bucurã-te, dobândirea vindecãri; pentru aceasta, ei s-au ruºinat
slavei dumnezeieºti; Bucurã-te,
urmãtoarea Cuvântului ceresc;
pocãindu-se ºi noi ne-am veselit,
cântând þie: Bucurã-te,
Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult
folositoare! izbãvitoarea noastrã; Bucurã-te,
povãþuitoare;
Bucurã-te, îndreptãtoare; Bucurã-te,
Condacul al 9-lea izgonitoare de rele; Bucurã-te,
aducãtoare de bun miros; Bucurã-te,
otrãvitoarea jivinelor; Bucurã-te,
Pe sfânta folositoare a celor ce sunt stârpitoarea insectelor; Bucurã-te,
feritoarea de nãluciri; Bucurã-te,
întru nevoi, toþi cu bucurie sã o lãudăm risipitoarea de grindinã;
pe cinstita Parascheva, cã aceasta viaþã
nestricãcioasã a luat în veci; pentru
aceasta, slavă a aflat ºi darul de a face Bucurã-te, aducãtoarea de ploi mãnoase;
minuni, cu Bucurã-te, îmbelºugãtoarea de roade
bune;
porunca lui Dumnezeu, cântând:
Aliluia! 324

Icosul al 9-lea
Bucurã-te, veselitoarea plugarilor; plãcerile lumeºti, haina cea scumpã cu a
cerºetorului, venind de la bisericã, ai
schimbat-o, pãrãsindu-þi pãrinþii care te
certau cu mustrãri de la asemenea
Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult plecare. Deci, cu smerenie
folositoare!
dobândind cele preaînalte, de la
Condacul al 10-lea toþi auzi: Bucurã-te, trandafir
neatins de viermele trufiei; Bucurã-
te, crin rãsãdit în grãdina cea de
Niciodatã nu vom înceta a vesti sus; Bucurã-te, patul nevinovãþiei;
minunile tale, preacuvioasã, cã de n-ai fi
stat tu, rugându-te pen-tru þara aceasta Bucurã-te, scaunul domniilor; Bucurã-te,
pe care o pãzeºti cu preacuratele tale sceptrul celor ce conduc; Bucurã-te,
moaºte, cine ne-ar fi izbãvit din atâtea ocrotitoare neobositã; Bucurã-te,
primejdii, sau cine ne-ar fi uºurat de apãrãtoare neînfruntatã;
bolile care au venit asupra noastrã, Bucurã-te, prigonitoare a celor ce ne
pentru pãcatele noastre cele multe? ispitesc; Bucurã-te, cinstitoare a celor ce
Deci, dimpreunã cu tine cântãm lui ne miluiesc; Bucurã-te, întãritoare a celor
Dumnezeu: Aliluia! ce ne slujesc; Bucurã-te, luminãtoare a
celor ce ne mângâie; Bucurã-te,
împreunã-lucrãtoare cu cei ce ne hrã-
Icosul al 10-lea
nesc;

Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult


Z idurile casei pãrinþilor tãi n-au fost folositoare!
puternice, nici îndestulãtoare pentru a te
opri de la mãrimea hotãrârii ce ai fãcut, 325
fãgãduindu-te a îmbrãþiºa viaþa
monahiceascã; pentru aceasta, ºi
depãrtându-te de toatã dezmierdarea ºi
Doamne, milã, Hristoase al nostru, cãci
nu avem chip de îndreptare; nu trece cu
vederea rugãciunile ºi pocãinþa noastrã,
Condacul al 11-lea care în tot ceasul dupã pãcate ne-a
cuprins ºi primeºte drept chezãºuitoare a
bunei noastre voinþe ºi a temerii de Tine
rugãciunea aceasta, pe lângã care Þi-
Suntem plini de pãcate, Îndurate aducem mijlocitoare ºi pe Maica noastrã
Doamne, ºi greu se luptã sufletele Parascheva, cântând cu dânsa
noastre gândind la judecatã, cãci ce vom dimpreunã: Aliluia!
face noi pãcãtoºii, nãpãdindu-ne deodatã
neprevãzutul sfârºit? Milã cerem,
Icosul al 11-lea Bucurã-te, sufleteascã veselitoare;
Bucurã-te, grabnicã ajutãtoare;

Mulþi pãcãtoºi mai înainte de noi ºi-au Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult
dobândit mântuirea umilindu-se. Cum, folositoare!
dar, ºi noi ne vom depãrta de aceastã
nãdejde? Cãtre tine nãzuim,
preacuvioasã maicã, ºi nu vom fi ruºinaþi,
Condacul al 12-lea
nede-pãrtându-te de noi ca de pãcãtosul
acela care lângã tine a fost înmormântat
fãrã a i se cunoaºte nevred-nicia sa ºi Nespusã este mângâierea noastrã
pentru care ai cerut prin vedenie sã i se privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar
mute trupul cel stricat de lângã moaºtele al lui Dumnezeu ce s-a trimis þãrii
tale. Deci, ne rugãm, primeºte acesteia; cã de ce boli am fost cuprinºi ºi
rugãciunile ºi lacrimile noastre, mijlocind nu ne-ai vindecat; în care necazuri, ºi nu
iertarea pãcatelor noastre, pentru cã îþi ne-ai bucurat; de câte ori lipsiþi, prigoniþi
ºi în rãzboaie ºi tu ne-ai ajutat nouã, întru
cântãm: totul plinind cuvântul Mântuitorului din
Evanghelia Sa. Pentru aceasta, cu
smerenie dobândind ºederea de-a
Bucurã-te, smerenie înaltã; Bucurã-te,
dreapta cea preaînaltã la scaunul slavei,
fecioarã neîntinatã; Bucurã-te, comoarã
cântãm þie: Bucurã-te!, ºi lui Dum-
nedeºertatã; Bucurã-te, maicã
prealãudatã; Bucurã-te, mântuirea cea
smeritã; Bucurã-te, lauda celor cinstiþi; nezeu lauda cea cereascã: Aliluia!

Bucurã-te, mângâierea celor nenorociþi; Icosul al 12-lea


Bucurã-te, povãþuitoarea celor rãtãciþi;
Bucurã-te, buna mea sfãtuitoare;
Bucurã-te, preablândã îndreptãtoare;
Izbãveºte-ne pe noi, maicã, de toatã
326 boala, de ciumã, de holerã ºi de vrãjmaºi;
izbãveºte-ne pe noi, maicã, de lãcuste,
de gândaci ºi de toatã rãutatea;
izbãveºte-ne pe noi, maicã, de foc, de
grindinã ºi de fulger; izbãveºte-ne pe noi,
maicã, de chinul cel de veci ºi de ceasul
osândirii ºi ne învredniceºte a dobândi
prin rugãciunile tale starea cea de-a
dreapta în ziua jude-caþii, prin mântuirea
sufletelor noastre, ocrotindu-ne ºi
hrãnindu-ne în pace pânã la rãsuflarea
cea mai de pe urmã, ca sã-þi cântãm:
bunãtãþi;
Bucurã-te, alãutã duhovniceascã;
Bucurã-te, trâmbiþã apostoleascã; Bucurã-te, luminãtoarea casnicã a
Bucurã-te, fãclie luminoasã; Bucurã-te, Moldovei;
razã cereascã; Bucurã-te, nãdejdea
oamenilor; Bucurã-te, izgonirea 327
demonilor; Bucurã-te, tãmãduirea
rãnilor; Bucurã-te, feritoarea de
rãutãþi; Bucurã-te, aducãtoarea de

Bucurã-te, izbãvitoarea lui Vasile


Voievod ºi a multor miluitori;
Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce
ai zis ºi s-a fãcut toatã fãptura, nu
Bucurã-te, sprijinitoarea ºi a mea, a întoarce faþa Ta de la noi pãcãtoºii ca sã
smeritului pãcãtos; nu vinã asuprã-ne mânia cea groaznicã ºi
Bucurã-te, Sfântã Parascheva, mult înfricoºãtoare a durerilor, care este rodul
folositoare! pãcatelor noastre nenumãrate ºi pe care
cu nesocot-inþã în fiecare zi le sãvârºim.
Condacul al 13-lea Noi suntem pãcãtoºi, netrebnici ºi plini de
rãutate, iar Tu eºti Izvorul vieþii ºi al
milostivirii. Nu ne lãsa, Doamne, nu trece
rugã-ciunea noastrã a pãcãtoºilor, nici ne
Ne închinãm lui Dumnezeu ºi cinstim rãsplãti nouã dupã nelegiuirile noastre,
ci, pentru cã nu suntem vrednici a câºtiga
sfintele tale moaºte, Cuvioasã Maicã milostivirea prin sârguinþa cea de toate
Parascheva (aceasta se zice de trei ori), zilele, dãruieºte-ne-o Tu ca un îndurat şi
propovãduind cu mãrire ºi cântãri toate mult-
minunile tale, pe care prin darul lui
Dumnezeu ºi pentru a noastrã mântuire
le-am dobândit; bine primitã fã milostiv.
rugãciunea noastrã, sfântã, ºi grãbeºte Doamne, pentru rugãciunile Cuvioasei
tot-deauna a ne ajuta, ca sã cântãm cu Maicii noastre Parascheva, dãruieºte-ne
bucurie isprãvile tale ºi slavă lui nouã sãnãtate ºi viaþã feritã de toatã
Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac rãutatea ºi ne întãreºte cu Duhul

se zice de trei ori) 328

Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi


Condacul întâi (vezi pag. 467).

Rugãciune
Tãu cel stãpânitor, ca din adâncul lui Dumnezeu,
inimilor, cu bu-curie sã slãvim preasfânt miluieºte-ne pe noi. Amin.
numele Tãu în veci. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim,


Nãscãtoare de Dumnezeu, cea pururea
fericitã ºi prea nevinovatã ºi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai
cin-stitã decât heruvimii ºi mai slãvitã
fãrã de asemãnare decât serafimii, care
fãrã stricãciune pe Dumnezeu-Cuvântul
ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat
Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de 3 ori).

329
Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
ACATIST DE POCÃINÞÃ

PENTRU AVORTURI

Rosteşte mai întâi rugăciunile începătoare: Îm-pãrate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Prea Sfântã Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12) şi troparele de umilinţă (vezi pag. 36-37).

Condacul 1

Mielule al lui Dumnezeu, Cel ce ridici pãcatele lumii, auzi tânguirea mea ºi ia aminte la durerea inimii
mele, ridicã de la mine povara cea apãsãtoare a pãcatelor mele; Cel ce ai purtat neputinþele noastre,
primeºte întru pocãinþã pe cea care se cucereºte Þie, rugându-se ºi strigând din adâncul sufletului:
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, miluieº-

te-mã pe mine, cea cãzutã!

Icosul 1

Dumnezeule ºi Doamne, a Ta este zidirea, însã, vai mie, cã pãcatul sãvârºit de Adam în rai trãieºte în
trupul meu, ºi ca o roabã îi slujesc pururea cu osârdie.
Însă, acum mã rog Þie:
Miluieºte-mã pe mine, Fãcãtorule al lumii de sus; Miluieºte-mã pe mine, Ziditorule al firii de jos;
Miluieºte-mã pe mine, Stãpâne al puterilor
cereºti;

Miluieºte-mã pe mine, Îndreptãtorule al fãpturilor trupeºti;


Miluieºte-mã pe mine, Cel ce porþi de grijă tu-turor;
Miluieºte-mã pe mine, care aduc Þie lacrimi pen-tru pãcatele mele;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria mea, milu-ieºte-mã pe mine, cea cãzutã!

330 331
Miluieºte-mã pe mine, cea nãscutã
întru pãcate; Miluieºte-mã pe mine,
care n-am pãzit poruncile
Condacul 2
Tale;
Stãpâne Atotmilostive, oare cum voi
îndrãzni a mã apropia de Tine cu Miluieºte-mã pe mine, care m-am
rugãciune, eu, o pãcãtoasă atât de lipsit de harul Tãu;
spurcatã, care am cãlcat porunca Ta, datã
mie prin proorocul tãu Moise: „Sã nu ucizi!“.
Ci eu sunt o ucigaºã, vai, mai înverºunatã Miluieºte-mã pe mine, care nu mã
de o sutã de ori decât ºarpele, care îºi lasã îngrijesc de mântuirea mea;
puii sã vadã lumina soarelui pentru puþinã
vreme, ºi abia dupã aceea îi mãnâncã. Iar
Miluieºte-mã pe mine, care m-am
eu, nenorocita, mi-am lipsit pruncii nu
numai de lumina cea vãzutã, ci mai vârtos aruncat în lanþul patimilor;
de Lumina cea ade-vãratã, de Domnul
nostru Iisus Hristos, Care lu-mineazã prin 332
Taina Botezului ºi, din iubirea de
vremelnica odihnã trupeascã, fugind de
binecu-vântarea mulþimii de prunci, i-am
ucis încã din pân-tece. Drept aceea,
întunecatã fiind cu aceste pãcate ºi cu
nenumãrate altele, nãdãjduiesc doar în
milostivirea îndurãrii Tale ºi cu îndrãznire
strig cãtre Tine: Aliluia!

Icosul 2

Cuvintele vieþii cele rostite de cãtre


Tine le-am tre-cut cu vederea, Doamne,
ºi am umblat dupã voia inimii mele din
tinereþile mele ºi pânã în ziua de acum;
dar acum cu pocăinþã strig cãtre Tine,
atotîn-

duratul meu Mântuitor:

Miluieºte-mã pe mine, cea zãmislitã


întru fãrãdelegi;
Doamne al meu, Doamne, Bucuria pocãindu-mã, ºi mã rog Ţie, Bunule: În
mea, miluieºte-mã pe mine, cea calea pocãinþei paºii mei în-drepteazã-i,
ca dimpreunã cu toþi pãcãtoºii care
cãzutã!
s-au pocãit sã strig Þie: Aliluia!
Condacul 3
Icosul 3

Bine ºi frumos este a locui fraþii Cel ce singur ºtii neputinþa omeneascã,
împreunã ºi a se iubi unii pe alþii, precum
ne-ai poruncit, Mântu-itorule, fiindcã cel ºtii ºi toate cãderile mele; greºalele
ce mânie pe fratele sãu, ucigaº este. Dar tinereþilor mele nu le pomeni ºi de cele
eu am întrecut cu turbarea mea pe toþi ascunse ale mele curãþeºte-mã pe
câþi s-au nãscut din veac, încã ºi pe
ucigaºii ale cãror jertfe au fost ucise din mine, care strig Þie:
felurite pricini, având vieþi ºi vârste
felurite, - însã în timp -, iar eu, ticãloasa, Miluieºte-mã pe mine, marea
i-am lipsit de viaþă pe cei care abia
pãcãtoasã; Miluieºte-mã pe mine,
primiserã vreme de vieþuire de la Tine,
cãlcãtoarea legii lui Dum-
Cel ce le-ai dat viaþa ca ei sã fi-inþeze.
Eu, însã, întru nebunia mea, fãrã milã le-
am rãpit aceastã viaþã pe când ei se nezeu;
aflau în pântecele meu, lepãdând fãrã
fricã de Dumnezeu ºi darul naºterii de Miluieºte-mã pe mine, care am
prunci cel binecuvântat de Tine. Cu
samavolnicie am smuls din mâinile Tale
stricat legãmântul Tãu;
ziditoare pe pruncii mei cei nevinovaþi ºi
nu m-am ruºinat sã-i ucid înaintea ochilor 333
Tãi. Dar sorþile lor în dreapta Ta sunt,
Doamne, iar pãcatul meu înaintea mea
este pu-rurea. Þie, Unuia, mã cuceresc,
ucigaºã de copii; Doamne al meu,
Miluieºte-mã pe mine, cã Þie, Doamne, Bucuria mea,
Stãpânului meu, Þi-am rãsplãtit cu
rãu; miluieºte-mã pe mine, cea cãzutã!

Miluieºte-mã pe mine, care am Condacul 4


venit la Tine sã mã pocãiesc în
ceasul al unsprezecelea;

Miluieºte-mã pe mine, ticãloasa


cu bunã ºtiinþã a pruncilor mei;

Dãtãtorule de viaþã, Împãrate Doamne al meu, Doamne, Bucuria


mea, miluieº-te-mã pe mine, cea
ceresc, vino ºi Te sãlãºluieºte întru
mine, cea spurcatã cu pãcatele, ºi mã cãzutã!
curãþeºte de toată întinãciunea ºi
mântuieºte, Bunule, sufletul meu, ca
mântuitã fiind sã strig: 334

Aliluia!

Icosul 4 Condacul 5

Rãtãcit-am ca o oaie pierdutã, cautã-


mã, Dum-nezeul meu, pe mine, roaba
Ta, care m-am depãr-tat de poruncile
Tale în hãþiºul cel nestrãbãtut al patimilor
Unde voieºti Tu, Atotputernice
ºi al neascultãrii. Mântuieºte-mã pe mine, Doamne al meu, acolo se ºi biruieºte
nevrednica, ce suspin cãtre Tine cu rânduiala firii. Biruieºte Tu ºi firea mea
cãldurã, mã rog pãcãtoasă ºi puterile ei ce mã împing

ºi strig: spre pãcat, cã Tu eºti Fãcãtorul tuturor ºi


Ziditorul firii; prin harul Tãu cel
dumnezeiesc duh drept în-noieºte întru
Miluieºte-mã pe mine, cea cele dinlãuntru ale mele; nu mã lepãda
împovãratã cu pã-catele ce le-am de la faþa Ta ºi Duhul Tãu Cel Sfânt nu-L
sãvârºit urmând voii mele; lua de la mine, ºi sfãrâmã pecetea care
mã înfiereazã ca ucigaºã de copii, dupã
Miluieºte-mã pe mine, cea întunecatã dreptate aºezatã pe sufletul meu cel
muritor de cãtre dreapta Ta judecatã,
de patimi; Miluieºte-mã pe mine, cea
potrivit celei de-a ºasea porunci a legii
rãpitã de trufie; Miluieºte-mã pe mine,
Tale: „Sã nu ucizi!“ Înnoieºte legãmântul
cea roasã de invidie; Miluieºte-mã pe cel veºnic pe care l-ai fãcut cu noi,
mine, cea plinã de nedreptate; Doamne, pe care eu l-am cãlcat în
Miluieºte-mã pe mine, Cel ce nu voieºti pãcatele mele, ºi întoarce-mi virtuþile
moartea cele dintâi, pe care le-am pier-dut prin
pãcat, ca fãrã de împiedicare sã-Þi cânt:
pãcãtosului; Aliluia!

Miluieºte-mã pe mine, ucigaºa cea


Icosul 5 urâtoare de aproapele; Miluieºte-mã pe
mine, care am jignit cu cuvântul
ºi cu lucrul;

Cine a mai pãcãtuit vreodatã aºa Miluieºte-mã pe mine, cea întinatã


cu sufletul ºi cu trupul;
cum am pãcãtuit eu, ticãloasa? Ce Miluieºte-mã pe mine, cea arsã de
pãcat nu am sãvârºit, ce rãu nu mi-am
mustrãrile conºtiinþei;
închipuit în sufletul meu? Dar cu inimã
în-frântã ºi cu lacrimi vin la Tine, Miluieºte-mã pe mine, ucigaºa de
Atotîndurate prunci, care lui Irod m-am
Doamne, strigând: asemãnat;
Miluieºte-mã pe mine, roaba Ta cea
necredin-cioasã; 335
Miluieºte-mã pe mine, cea împietritã în
pãcat; Miluieºte-mã pe mine, cea
meu, ca
Doamne al meu, Doamne, Bucuria
mea, miluieºte-mã pe mine, cea David strig Þie:
cãzutã!
Miluieºte-mã pe mine, care în
Condacul 6 lenevie toatã viaþa mea am
cheltuit-o;

Miluieºte-mã pe mine, care nu mã


Cu razele harului Tãu, Doamne, îngrijesc de rugãciunea pentru
lumineazã haina sufletului meu, pãcate;
Dãtãtorule de luminã, ºi mã mân-
Miluieºte-mã pe mine, cea
tuieºte, ca bucurându-mã sã cânt nerecunoscãtoare pen-tru bunele
Þie: Aliluia! Tale îndemnuri la pocãinþã;
Miluieºte-mã pe mine, care legea
Icosul 6 Ta n-am cin-stit-o ºi poruncile Tale
nu le-am pãzit;

Miluieºte-mã pe mine, cã lumea ºi


Multã este, Hristoase, mulþimea cele ce sunt în lume am iubit;
greºealelor mele, ºi ca o noapte
întunecatã e toatã viaþa mea; însă, fãrã Miluieºte-mã pe mine, care în
a deznãdãjdui de mila Ta, Mântuitorul
lumeasca deºertã-ciune zilele pãmântului ºi a toate câte sunt în ele,
veacului meu le-am cheltuit; ridicã-mã ca sã gândesc ºi sã
Miluieºte-mã pe mine, care urmând fãptuiesc dupã cereasca cuviinþã,
legile acestui veac ºi îngreþoºându-mã astfel ca pururea sã strig Þie, cu
de naºterea de prunci cea inima ºi cu gura, cântarea de
binecuvântatã de Tine, am sãvârºit biruinþã: Aliluia!
ucidere de prunci; Doamne al meu,
Doamne, Bucuria mea,
Icosul 7
miluieºte-mã pe mine, cea cãzutã!

Condacul 7
Ochi viclean am ºi plin de toata
necurãþia, ºi pu-rurea mã amãgesc cu
înºelãciunile acestei lumi.
La cer ridic ochii mei, cãtre Tine,
Cuvinte al lui Dumnezeu, dar firea Drept aceea, mã rog Þie,
mea de tinã mã trage în jos, Atotbunule, sã întorci ochii mei ca
Mântuitorul meu. O, Ziditorule al sã nu vadã deºertãciunea, ca sã
cerului ºi al strig Þie cu glas de rugãciune:

336 Miluieºte-mã pe mine, care însetez


a sluji Þie cu credinþã;

Miluieºte-mã pe mine, care voiesc a


mã închina Þie în duh ºi adevãr;

Miluieºte-mã pe mine, care-Þi aduc


jertfã pentru pãcate lacrimile
pocãinþei mele;

Miluieºte-mã pe mine, care cer de


la Tine iertare pentru uciderea
pruncilor mei;

Miluieºte-mã pe mine, care aºtept


de la Tine izbãvire de patimile
mele;
Miluieºte-mã pe mine, care plâng
foarte pentru pãcatele mele cele
grele ºi de moarte;
Miluieºte-mã, Doamne, Mântuitorul
meu, care ai venit în lume sã
mântuieºti pe cei pãcãtoºi, din-tre care
Miluieºte-mã pe mine, ucigaºa cea mai ticãloasã decât toþi sunt eu. Însă
vinovatã înaintea judecãþii lui Te rog, Atotmilostive Dumnezeule,
Dumnezeu ºi a oamenilor; pleacã-Te spre milosti-virea îndurãrilor
Tale, auzi suspinele inimii mele,
Doamne al meu, Doamne, Bucuria primeºte izvoarele lacrimilor mele,
fierbinþile rugã-ciuni ale sufletului meu,
mea, miluieºte-mã pe mine, cea
al cãrui Mântuitor Tu eºti,
cãzutã!
ca sã strig Þie: Aliluia!
Condacul 8
337

Miluieºte-mã pe mine, care pânã


Icosul 8 acum mã împot-molesc în pãcate;
Miluieºte-mã pe mine, cea plinã de
toatã urâciu-nea;
Miluieºte-mã pe mine, cea mânjitã
Gânduri rele ºi tâlhãreºti au cãzut de pãcate îm-potriva firii;
asupra mea, fiind cu totul cufundatã în Miluieºte-mã pe mine, care nu am
somnul pãcatului. Vai mie, cã haina cea
dumnezeiascã datã mie la Sfântul Botez
pãzit curãþia fecioriei mele;
cu spurcãciunea pãcatelor am schimbat- Miluieºte-mã pe mine, cã de
o, drept care ucidere de prunci am cucernica vrednicie de mamã m-am
sãvârºit ºi pânã acum petrec goalã de lipsit;
virtuþi. Drept aceea, nãzuiesc cu putere Miluieºte-mã pe mine, cã din
sã ridic ochii mei ce s-au plecat în jos pântece pruncii fãrã de vreme mi i-
pentru mulþimea faptelor mele cele
am lepãdat;
cumplite sãvârºite înaintea Ta,
Doamne al meu, Doamne, Bucuria
mea, miluieºte-mã pe mine, cea
Doamne, ºi astfel, sã strig cãtre Tine:
cãzutã!
Miluieºte-mã pe mine, care am
sãvârºit pãcat de
moarte; Condacul 9
Se îmbolnãveºte trupul ºi sufletul
meu; la Tine, Cel ce singur nu þii
minte rãul, la milostivul Judecãtor ºi
Dã ochilor mei râuri de lacrimi, Dumnezeul meu cãzând, mã rog:
Dumnezeul meu, ca sã plâng pentru
pãcatele mele ºi astfel, bu-
Miluieºte-mã pe mine, ucigaºa, cã
curându-mã, sã strig: Aliluia! pomenirea soartei pruncilor mei lepãdaþi
mã umple de cutremur, de groazã ºi de
mirare negrãitã: Cum mã rabzi, Milostive
Icosul 9 Doamne ºi Judecãtorule Preadrepte, ºi
îmi faci bine mie, vrednica de iad, pânã
în aceastã zi ºi în acest ceas, în tot chipul
aºteptând pocãinþa mea?
Trupul mi l-am spurcat cu urâciuni în
tainã, sufletul mi l-am întunecat cu
faptele mele cele nefireºti.
Miluieºte-mã pe mine, care nu o
datã am fãgãduit sã mã îndrept ºi
iarãºi m-am întors la pãcate,
338
precum câinele la vãrsãtura sa;

Miluieºte-mã pe mine, cã fãrã fricã


de Dumnezeu ºi fãrã dragoste de
mamã, ci cu sãlbãticie de fiarã,
pruncii mei i-am sfâºiat;

Miluieºte-mã pe mine, cã de bunã


voie am sãvârºit pãcatele mele;

Miluieºte-mã pe mine, cã duhul cu


gânduri spur-cate mi l-am întinat;

Miluieºte-mã pe mine, cã pânã în


aceastã zi duc o viaþã pãcãtoasã;

Doamne al meu, Doamne, Bucuria


mea, miluieºte-mã pe mine, cea
cãzutã!

Condacul 10
strigând: Aliluia!

Icosul 10
Rãnitu-m-am de amãgirea acestei lumi
ºi mi-am ple-cat genunchii înaintea ei,
alegând calea cea pierzã-toare a legii ei
spurcate, uitând fãgãduinþele ce le-am
dat la Sfântul Botez. ªi sãvârºind una Rãpitorii, ucigaºii, hoþii ºi toþi
dupã alta toate fãrãdelegile pe care pãcãtoºii nepocãiþi Împãrãþia cerurilor
lumea mi le insuflă, am atins, în cele din nu o vor moºteni, iar eu cu
urmã, culmea pãcatelor de moarte:
uciderea de prunci. Dar sârguieºte a-mi
deschide braþele pãrinteºti, Dumnezeul
339
meu, ca pânã la sfârºitul vieþii
sã aduc Þie jertfã de laudã,
le-am lepãdat ºi viaþa pãcãtoasã
toatã nedreptatea ºi cu toatã am ales;
spurcãciunea pãcatelor am întinat trupul
ºi sufletul meu. Aºadar, sãrãcia mea
Doamne al meu, Doamne, Bucuria
sufleteascã mã face sã cad la Tine,
strigând: mea, miluieºte-mã pe mine, cea
cãzutã!
Miluieºte-mã pe mine, cea nãscutã
în legãmântul cel nou al Împãrãþiei Condacul 11
harului Tãu;

Miluieºte-mã pe mine, cea


Duh de întreagã înþelepciune dãruieºte-mi,
Doamne ºi Stãpânul vieþii mele, cã din
îmbisericitã în Biser-ica pe care Tu tinereþile mele m-am lipsit de virtuþi, cu
ai zidit-o; totul m-am robit patimilor, duhul ºi sufletul
mi-am pângãrit ºi trupul mi-am stricat.
Dumnezeule al îndurãrilor ºi al milostivirii nu
Miluieºte-mã pe mine, cea Te în-greþoºa a mã curãþi pe mine,
pecetluitã cu darurile Sfântului Duh; pãcãtoasa cea prea spur-catã; zidirea Ta
sunt, miluieºte-mã ºi mã curãþeºte de toata
Miluieºte-mã pe mine, cea hrãnitã cu întinãciunea trupului ºi a duhului ºi mã
Preacurat Trupul Tãu ºi Sângele Tãu învred-
cel de viaþã fãcãtor;
niceºte cu îndrãznire sã strig Þie:
Miluieºte-mã pe mine, cea în Hristos Aliluia!
îmbrãcatã; Miluieºte-mã pe mine, care
toate aceste bunãtãþi Icosul 11
Miluieºte-mã pe mine, cea cu
diavoleascã robie înrobitã;
Aºteptarea inimii mele, care
nãdãjduieºte cãtre Tine, nu o lepãda,
Doamne, ºi nu mã ruºina înain-tea Miluieºte-mã pe mine, cea în
îngerilor ºi a oamenilor la dreapta ºi pãcate nãscutã, prin Botez spãlatã
înfricoºãtoarea Ta judecatã. Nu mã ºi iarãºi cãzutã, ca o
osândi atunci dupã faptele mele, ci necuvântãtoare, în nelegiuire;
dupã mila Ta iartã toate
Miluieºte-mã pe mine, cãreia mi s-
greºalele mele, care strig Þie: au împuþit rãnile pãcatelor
sufletului meu;
Miluieºte-mã pe mine, cea cu inima
necuratã; Miluieºte-mã pe mine, care din
pricina pãcatelor mele celor grele ºi
340 de moarte, în trândãvie ºi
deznãdejde am cãzut;

Miluieºte-mã pe mine, care tot pãcatul


am sãvârºit ºi de toatã pedeapsa m-am
fãcut vrednicã; Miluieºte-mã pe mine,
Ziditorul meu, ºi întru

pocãinþã primeºte-mã pe mine, cea


cãzutã; Doamne al meu, Doamne,
Bucuria mea,

miluieºte-mã pe mine, cea cãzutã!

Condacul 12

Cu mãrinimia iubirii Tale de oameni,


Dumnezeul meu, acoperã toate
nelegiuirile mele, primind pocãinþa
mea, ca întru dragoste cãtre Tine sã
strig
braþele Tale pãrinteºti ºi întru pocãinþã
pururea: Aliluia! strig:

Icosul 12 Miluieºte-mã pe mine, cã sângele


pruncilor mei nevinovaþi strigã
cãtre Tine, dând mãrturie cã sunt
ucigaºa lor;
Tinereþile mele au trecut întru nebunia
mea, toatã viaþa mea întru pãcate o am Miluieºte-mã pe mine, Dumnezeul
cheltuit, întru lenevie ºi negrijă de meu, Care dupã fire eºti Unul în trei
pocãinþã; însã bãtrâneþile, prin frica de
Ipostasuri;
moarte ºi de judecata Ta cea de
neocolit m-au adus la pocãinþã. Nu mã 341
lepãda, Mântuitorul meu, pe mine care
în ceasul al unsprezecelea am venit în
cãzutã!
Miluieºte-mã pe mine, Doamne, Cel
ce minunat eºti întru mila Ta; Condacul 13

Miluieºte-mã pe mine, Stãpâne,


Care îndelung rabzi pãcatele
noastre;
Arãta-se-va pe cer semnul Fiului Omului
în ziua aceea înfricoºãtoare a celei de-a
doua veniri a Judecãtorului viilor ºi
Miluieºte-mã pe mine, Împãrate morþilor - preacinstita Cruce a Fiului lui
Sfinte, care tãmãduieºti Dumnezeu. Atunci vor plânge toate nea-
neputinþele; murile pãmântului. O, Iisuse Hristoase,
Mântuitorul ºi Judecãtorul nostru ºi
Împãrate al tuturor, dã-mi mai înainte de
Miluieºte-mã pe mine, Cel ce eºti acea zi lacrimi de pocãinþã, ca sã plâng
îmbelºugat în dragoste ºi cu iubirea fierbinte rãutãþile ºi faptele mele cele
Ta încãlzeºti pe pãcãtoºii pierzã-toare, cu care sufletul mi l-am
deznãdãjduiþi; întinat ºi preacinstitul Sânge al
legãmântului Tãu amar l-am batjocorit, ca
atunci, dimpreunã cu îngerii ºi cu toþi
Miluieºte-mã pe mine,
sfinþii ºi drepþii sã strig Þie: Aliluia!
Atotputernice, Care neputinþele (acest Condac se zice de trei
noastre ai purtat;
ori)
Doamne al meu, Doamne, Bucuria
mea, miluieºte-mã pe mine, cea
Apoi se zice iarãºi Icosul întâi ºi ai îmbrãcat în trup, Te-ai rãstignit ºi
Condacul întâi (vezi pag. 489). îngropat, ºi prin Crucea Ta ai înnoit firea
noastrã cea stricatã, primeºte pocãinþa
mea pentru pãcatele ce le-am fãcut ºi
Rugãciunea întâi auzi cuvintele mele: Pãcãtuit-am,
Doamne, la cer ºi înaintea Ta, cu
cuvântul, cu fapta, cu sufletul ºi cu trupul
ºi cu cugetul minþii mele. Am cãlcat rân-
O, Stãpâne, Doamne Iisuse Hristoase, duielile Tale, nu am ascultat poruncile
Fiul lui Dumnezeu, Cel ce din preamultã Tale, am mâ-niat bunãtatea Ta,
bunãtatea Ta pentru noi oamenii ºi pentru Dumnezeul meu, dar fiindcã sunt zidire,
a noastrã mântuire Te- nu mã deznãdãjduiesc pentru mântuirea
mea, ci la nemãrginita Ta milostivire
îndrãznind, alerg ºi mã rog Þie: Doamne,
342
întru pocãinþã dã-mi inimã în-frântã ºi
primeºte-mã când mã rog; dã-mi gând
bun, dã-mi lacrimi ºi umilinþã, Doamne,
dã-mi dupã harul Tãu sã pun început
bun. Miluieºte-mã, Dumnezeule,
miluieºte-mã pe mine, cea cãzutã, ºi
pomeneºte-mã pe mine, pãcãtoasa roaba
Ta, întru Împãrãþia Ta. Amin.

Rugãciunea a doua

O, Dumnezeule, Preamilostive Hristoase


Iisuse, Rãscumpãrãtorule al celor pãcãtoºi,
pentru mân-tuirea neamului omenesc ai
lãsat, Atotmilostivire, cerurile preaslãvite ºi
Te-ai sãlãºluit în valea aceasta
multpãcãtoasã a plângerii, ai primit pe
dumnezeieºtii Tãi umeri neputinþele
noastre ºi ai purtat durerile noastre. Tu, o,
Sfinte Pãtimitorule, ai fost rãnit pentru
pãcatele noastre ºi chinuit pentru
fãrãdelegile noastre ºi, de aceea, ºi noi
înãlþãm cãtre Tine, Iubitorule de oameni,
rugãciuni smerite. Primeºte-le, Preabunule
Doamne, ºi Te pogoarã cãtre neputinþele
noastre, pã-catele noastre nu le pomeni ºi
întoarce de la noi hotãrârea cea cu dreaptã
mânie de a ne rãsplãti pentru fãrãdelegile
noastre. Cel ce prin atotcinstitul Tãu Sânge
ai înnoit firea noastrã cea cãzutã, înnoieºte-
ne, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul
nostru, ºi pe noi cei care ne aflăm întru
343
stricãciunea pãcatelor ºi mângâie inimile
noastre cu bucuria desãvârºitei tale
iertãri. Cu tânguire ºi lacrimi de pocãinþã fãrã de
mã-surã cãdem la picioarele dumnezeieºtii Tale
milostiviri: Curãþeºte-ne, Dumnezeul nostru, cu
harul Tãu cel dumnezeiesc, pe noi toþi, de toate
ne-dreptãþile ºi fãrãdelegile vieþii noastre, ca
întru sfinþenia iubirii Tale de oameni sã lãudãm
atotsfânt numele Tãu, dimpreunã cu al Tatãlui ºi
al Pre-abunului ºi de viaþã fãcãtorului Duh,
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevãrat sã te fericim, Nãscãtoare de


Dumnezeu, cea pururea fericitã ºi prea nevinovatã ºi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eºti mai cin-stitã
decât heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de asemãnare
decât serafimii, care fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu adevãrat Nãscã-

toare de Dumnezeu, te slãvim.

Slavă Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. ªi acum


ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieºte (de trei ori).

Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor noºtri,


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,

miluieºte-ne pe noi. Amin.


344 345

PARACLISUL PREASFINTEI

NÃSCÃTOARE DE DUMNEZEU

Acest paraclis se citeºte la întristarea


sufletului ºi

la vreme de nevoie.

Rosteºte mai întâi rugãciunile începãtoare:


Îm-

pãrate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Prea


Sfântã

Treime..., Tatãl nostru... (vezi pag. 11-12),


Doamne

miluieºte (de 12 ori).

Apoi:

Veniþi sã ne închinãm Împãratului nostru


Dum-

nezeu!

Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la Hristos,


Îm-

pãratul nostru Dumnezeu!


Veniþi sã ne închinãm ºi sã cãdem la Însuºi
Hristos,

Împãratul ºi Dumnezeul nostru! (cu trei


închinăciuni).

Psalmul 142

oamne, auzi rugãciunea mea, ascultã cererea


mea,

Dîntru credincioºia Ta; auzi-mã, întru dreptatea Ta.


Sã nu intri la judecatã cu robul Tãu, cã nimeni
din cei

vii nu-i drept înaintea Ta. Vrãjmaºul prigoneºte


su-

fletul meu ºi viaþa mea o calcã în picioare;

fãcutu-m-a sã locuiesc în întuneric ca morþii


cei din

veacuri. Mâhnit e duhul în mine ºi inima mea


încre-

menitã înlãuntrul meu. Adusu-mi-am aminte


de

zilele cele de demult; cugetat-am la toate


lucrurile

Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. În-

tins-am cãtre Tine mâinile mele, sufletul meu


ca un

pãmânt însetoºat. Degrab auzi-mã, Doamne,


cã a

slãbit duhul meu. Nu-þi întoarce faþa Ta de la


mine,

ca sã nu mã asemãn celor ce se pogoarã în


mormânt.
346
347

pierde pe toþi
Fã sã aud cei ce necãjesc
dimineaþa mila sufletul meu, cã
Ta, cã la Tine eu sunt robul
mi-e nãde-jdea. Tãu.
Aratã-mi calea
pe care voi Dumnezeu
merge, cã la este Domnul
Tine am ridicat
ºi S-a arãtat
sufletul meu.
Scapã-mã de nouã; bine
vrãjmaºii mei, cã este cuvântat
la Tine alerg, Cel ce vine
Doamne. întru numele
Învaþã-mã sã Domnului (de
fac voia Ta, cã trei ori).
Tu eºti
Dumnezeul Apoi troparele
meu. Duhul Tãu acestea:
cel bun sã mã
povãþuiascã la
pãmântul
dreptãþii. Pentru Cãtre
numele Tãu, Nãscãtoarea de
Doamne, Dumnezeu
dãruieºte-mi acum cu osârdie
viaþã. Întru sã alergãm noi,
dreptatea Ta pãcãtoºii ºi
scoate din smeriþii, ºi sã
necaz sufletul cãdem cu
meu. Fã pocãinþã,
bunãtate de strigând din
stârpeºte pe adâncul
vrãjmaºii mei ºi sufletului:
Stãpânã, ajutã- pururea din
ne, milostivindu- toate nevoile.
te spre noi;
sârguieºte cã
pierim de Psalmul 50
mulþimea
pãcatelor; nu-i
întoarce neaju- Miluieºte-mã,
toraþi pe robii Dumnezeule,
tãi, cã pe tine dupã mare mila
singurã nãdejde Ta, ºi, dupã
mulþimea
îndurãrilor Tale,
te-am câºtigat ºterge
(de douã ori). fãrãdelegea

Slavã Tatãlui 348


ºi Fiului ºi
Sfântului Duh.
ªi acum ºi
pururea ºi în
vecii vecilor.
Amin.

Nu vom tãcea,
Nãscãtoare de
Dumnezeu,
pururea a spune
puterile tale, noi
nevrednicii. Cã
de nu ai fi stat tu
înainte rugându-
te, cine ne-ar fi
izbãvit din
atâtea nevoi?
Sau cine ne-ar fi
pãzit pânã acum
slobozi? Nu ne
vom depãrta de
la tine, Stãpânã,
cã tu

izbãveºti pe
robii tãi
mea. Mai vârtos fãrãdelegile
mã spalã de mele ºterge-le.
fãrãdelegea Inimã curatã
mea ºi de zideºte întru
pãcatul meu mã mine, Dum-
curãþeºte. Cã nezeule, ºi duh
fãrãdelegea drept înnoieºte
mea eu o întru cele
cunosc ºi dinlãuntru ale
pãcatul meu mele. Nu mã
înaintea mea lepãda de la
este pururea. faþa Ta ºi Duhul
Þie unuia am Tãu cel Sfânt
greºit ºi rãu nu-L lua de la
înaintea Ta am mine. Dã-mi mie
fãcut, aºa încât bucuria mântuirii
drept eºti Tu Tale ºi cu Duh
întru cuvintele stãpânitor mã
Tale ºi biruitor întãreºte.
când vei judeca Învãþa-voi pe
Tu. Cã iatã întru cei fãrã de lege
fãrãdelegi m-am cãile Tale, ºi cei
zãmislit ºi în necredincioºi la
pãcate m-a Tine se vor
nãscut maica întoarce.
mea. Cã iatã Izbãveºte-mã de
adevãrul ai iubit; vãrsarea de
cele nearãtate ºi sânge
cele ascunse Dumnezeule,
ale înþelepciunii Dumnezeul
Tale mi-ai arãtat mântuirii mele.
mie. Stropi-mã- Bu-cura-se-va
vei cu isop ºi mã limba mea de
voi curãþi; dreptatea Ta.
spãla-mã-vei ºi Doamne, buzele
mai vârtos decât mele vei
zãpada mã voi deschide ºi gura
albi. Auzului mea va vesti
meu vei da lauda Ta. Cã de-
bucurie ºi ai fi voit jertfã,
veselie; bucura- Þi-aº fi dat;
se-vor oasele arderile de tot
mele cele nu le vei
smerite. binevoi. Jertfa
Întoarce faþa Ta lui Dumnezeu
de la pãcatele este duhul
mele ºi toate umilit; inima
înfrântã ºi Dumnezeu
smeritã
Dumnezeu nu o
va urgisi. Fã
Cântarea 1-a
bine, Doamne,
întru bunãvoirea
Ta, Sionu-lui, ºi
sã se zideascã Apa trecând-o
zidurile ca pe uscat ºi
Ierusalimului. din rãutatea
Atunci vei egiptenilor
binevoi jertfa scãpând,
dreptãþii, israeliteanul
prinosul ºi striga:
arderile de tot; Izbãvitorului ºi
atunci vor pune
pe altarul tãu Dumnezeului
viþei.
nostru sã-I
cântãm.

Canonul 349
Nãscãtoarei
de
Preasfântã
Preasfântã Nãscãtoare
Nãscãtoare de
de Dumnezeu,
Dumnezeu, miluieºte-ne
miluieºte-ne pe noi.
pe noi.
Asupririle
De multe ispite chinurilor mã
fiind cuprins, tulburã ºi de
cãtre tine multe în-
alerg, cãutând tristãri se
mântuire: O, umple sufletul
Maicã a meu; alinã-le,
Cuvântului ºi Fecioarã, cu
Fe-cioarã, de liniºtea Fiului
rele ºi de nevoi ºi
mântuieºte- Dumnezeului
mã. tãu, ceea ce
eºti cu totul
fãrã de
prihanã.
Doamne, Cel
ce ai fãcut cele
Slavã Tatãlui de deasupra
ºi Fiului ºi crugului ceresc
Sfântului Duh. ºi ai zidit
Biserica, Tu pe
Pe tine, ceea ce mine mã
ai nãscut pe întãreºte întru
Mântuitorul ºi dragostea Ta; cã
Dum-nezeu, te Tu eºti marginea
rog, Fecioarã: doririlor ºi
Izbãveºte-mã credincioºilor
din nevoi, cã la întãrire, Unule,
tine scãpând Iubitorule de
acum, îmi tind ºi oameni.
sufletul ºi gândul
meu. Preasfântã
Nãscãtoare
ªi acum ºi de
pururea ºi în Dumnezeu,
vecii vecilor. miluieºte-ne
Amin. pe noi.

Fiind bolnav 350


cu trupul ºi cu
sufletul,
cercetãrii celei
dumnezeieºti ºi
purtãrii tale de
grijã învred-
niceºte-mã,
Maica lui
Dumnezeu, ca
ceea ce eºti
bunã ºi
Nãscãtoarea
Celui Bun.

Cântarea a
3-a
Folositoare ºi fericitã.
acoperãmânt
vieþii mele te Slavã Tatãlui
pun pe tine, ºi Fiului ºi
Nãscãtoare Sfântului Duh.
de Dumnezeu
Fecioarã; tu Ceea ce ai
mã în- nãscut pe
drepteazã la Fãcãtorul de
bine, Care este
adãpostirea pricina
ta, ceea ce bunãtãþilor,
eºti pricina bogãþia facerii
bunãtãþilor ºi de bine izvo-
credincioºilor rãºte-o tuturor;
întãrire, una cã toate le poþi,
ca ceea ce ai
întru tot
nãscut pe
lãudatã. Hristos cel
puternic întru
tãrie, una
Preasfântã Preacuratã.
Nãscãtoare
de ªi acum ºi
Dumnezeu, pururea ºi în
miluieºte-ne vecii vecilor.
pe noi. Amin.

Te rog, De neputinþe
Fecioarã, cumplite ºi de
risipeºte chinurile
tulburarea bolilor fiind
sufletului meu cuprins, tu
ºi viforul Fecioarã,
întristãrilor
ajutã-mi; cer
mele; cã tu,
Mireasã dum-
ajutorul tău,
nezeiascã, pe Fe-cioară, cã
Hristos pe tine te ºtiu
începãtorul comoarã de
liniºtii L-ai tãmãduiri
nãscut, ceea ce neîm-puþinatã
eºti de ºi necheltuitã,
Dumnezeu ceea ce eºti
cu totul fãrã
de prihanã. Cautã cu
milostivire, cu
totul lãudatã
Izbãveºte din
Nãscãtoare de
nevoi pe robii Dumnezeu, spre
tãi, necazul cel
Nãscãtoare cumplit al
de trupului meu ºi
Dumnezeu, vindecã durerea
cã toþi, dupã sufletului meu.
Dumnezeu, la
tine scãpãm,
ca la un zid 351
nestricat ºi
folositor.

Sedealna:

Ceea ce eºti
Am auzit,
Doamne, taina
rugãtoare rânduielii Tale,
caldã ºi zid am înþeles
nebiruit, izvor lucrurile Tale ºi
de milã ºi lumii am preaslãvit
scãpare, cu dumnezeirea Ta.
dinadinsul
strigãm cãtre Preasfântã
tine, Nãscãtoare
Nãscãtoare de
de Dumnezeu,
Dumnezeu, miluieº-te-ne
Stãpânã: Vino pe noi.
de-grab ºi ne
izbãveºte din Tulburarea
nevoi, ceea patimilor mele
ce eºti una ºi viforul
grab-nic greºelilor mele
folositoare. alinã-le, ceea
ce ai nãscut pe
Domnul
Cântarea a 4-
Îndreptã-torul,
a dumnezeiascã
Mireasã. Nãdejde ºi
întãrire ºi zid
Preasfântã de scãpare
Nãscãtoare nemiºcat
de câºtigându-te
Dumnezeu, pe tine, ceea
miluieº-te-ne ce eºti întru tot
pe noi. lãudatã, de tot
necazul ne
Chemând eu izbãvim.
adâncul
milostivirii tale, 352
dã-mi-l mie,
ceea ce ai
nãscut pe Cel
Milostiv ºi pe
Mântu-itorul
tuturor celor ce
te laudã pe
tine.

Slavã Tatãlui
ºi Fiului ºi
Sfântului Duh.

Îndulcindu-ne,
Preacuratã,
de darurile
tale, þie
cântare de
mulþumire
cântãm,
ºtiindu-te pe
tine Maica lui
Dumnezeu.

ªi acum ºi
pururea ºi în
vecii vecilor.
Amin.
Cântarea a 5- Izbãveºte-ne pe
a noi din nevoi,
Nãscãtoare de
Dumnezeu
Curatã, ceea ce
ai nãscut
Lumineazã-ne mântuirea cea
veºnicã ºi
pe noi, Doamne,
cu poruncile pacea care
Tale ºi cu braþul covârºeºte toatã
Tãu cel înalt; mintea.
pacea Ta dã-ne-
o nouã, Slavã Tatãlui
Iubitorule de ºi Fiului ºi
oameni. Sfântului Duh.

Preasfântã Risipeºte
Nãscãtoare negura
de greºelilor mele,
Dumnezeu, dumnezeiascã
miluieºte-ne Mireasã, cu
strãlucirea
pe noi.
luminii tale,
ceea ce ai
Umple, nãscut Lumina
Preacuratã, cea
de veselie dumnezeiascã
viaţa mea, ºi veºnicã.
dãru-indu-mi
bucuria ta cea ªi acum ºi
nestricatã, pururea ºi în
ceea ce ai vecii vecilor.
nãscut pricina Amin.
veseliei.
Tãmãduieºte,
Preasfântã Curatã,
Nãscãtoare neputinþa
de sufletului
Dumnezeu, meu,
miluieºte-ne învrednicindu-
pe noi. mã cercetãrii
tale, ºi
sãnãtate, cu necazurile mele;
rugã-ciunile cã s-a umplut
sufletul meu de
tale,
rãutãþi ºi viaþa
dãruieºte-mi. mea s-a
apropiat de iad,
Cântarea a 6- ºi ca Ioná mã
a rog:
Dumnezeule,
din stricãciune
scoate-mã!
Rugãciunea
mea voi vãrsa 353
cãtre Domnul ºi
Lui voi spune
de
Preasfântã Dumnezeu,
Nãscãtoare miluieºte-ne
de pe noi.
Dumnezeu,
miluieºte-ne Folositoare ºi
pe noi. pãzitoare prea
tare vieþii
Cum a mântuit mele te ºtiu pe
de moarte ºi de tine, Fecioarã,
stricãciune firea care risipeºti
mea, care era tulburarea nã-
þinutã de pastelor ºi
moarte ºi de
izgoneºti
stricãciune, pe
Sine Însuºi asupririle
dându-Se spre diavolilor; de
moarte, aceea mã rog
Fecioarã, totdeauna:
roagã-te Fiului Izbãveºte-mã
ºi Dumnezeului din
tãu, sã mã stricãciunea
izbãveascã ºi chinurilor
de rãutãþile mele.
vrãjmaºilor.
Slavã Tatãlui
Preasfântã
ºi Fiului ºi
Nãscãtoare
Sfântului Duh.
Dumnezeu,
Pe tine, cã toþi, dupã
Fecioară, te-am Dumnezeu, la
dobândit ca un tine scãpãm,
zid de scãpare ºi
sufletelor
ca la un zid
mântuire nestricat ºi
desãvârºitã ºi folositor.
uºurare întru
necazuri; de Cautã cu
lumina ta milostivire, cu
pururea ne totul lãudatã
bucurãm, o, Nãscãtoare de
Stãpânã, şi Dumnezeu, spre
acum ne necazul cel
izbãveºte din cumplit al
nevoi ºi chinuri. trupului meu ºi
vindecã durerea
ªi acum ºi sufletului meu.
pururea ºi în
vecii vecilor. 354
Amin.

Acum zac în
patul durerilor ºi Condacul:
nu este
tãmãduire
trupului meu; ci
mã rog þie, celei Ceea ce eºti
bune, care ai pãzitoare
nãscut pe creºtinilor
Dumnezeu, nebiruitã ºi
Mântuitorul lumii rugãtoare
ºi Tãmãduitorul neîncetatã cãtre
bolilor: Ridicã- Fãcãtorul, nu
mã din trece cu ved-
stricãciunea erea glasurile de
durerilor. rugãciune ale
pãcãtoºilor, ci
sâr-guieºte ca o
Izbãveºte din bunã spre
nevoi pe robii ajutorul nostru,
tãi, care cu credinþã
Nãscãtoare strigãm cãtre
de tine: Grãbeºte
spre rugãciune
ºi te nevoieºte când a auzit
spre îmblânzire, Elisabeta
apãrând închinarea
pururea pe cei Mariei, a sãltat
ce te cinstesc pruncul în
pe tine, pântecele ei; ºi
Nãscãtoare de Elisabeta s-a
Dumnezeu. umplut de Duhul
Sfânt ºi a strigat
Prochimen: cu glas mare ºi a
zis:
Binecuvântatã
Pomeni-voi eºti tu între
numele Tãu femei ºi
întru tot binecuvântat
neamul ºi este Rodul
pânte-celui tãu!
nea-mul.
ªi de unde
cinstea aceasta
Stih: Ascultã, pentru mine, ca
fiicã, ºi vezi ºi sã vinã la mine
pleacã Maica Domnului
urechea ta ºi meu? Cãci iatã,
uitã poporul cum a ajuns
tãu ºi casa glasul închinãrii
tale în urechile
pãrintelui tãu.
mele, a sãltat
pruncul de
Evanghelia bucurie în
pântecele meu.
(Luca 1, 39- ªi fericitã este
aceea care a
49, 56) crezut cã vor fi
împlinite
întocmai cele
spuse ei de la

Î n zilele acelea,
Domnul. Atunci
a zis Maria:
Mãreºte, suflete
sculându-se,
Maria s-a dus în al meu, pe
“ grabã la Domnul ºi se
munte, într-un bucurã duhul
oraº al lui Iuda ºi meu de
a intrat în casa Dumnezeu,
lui Zaharia ºi s-a Mântuitorul
închinat meu, pentru cã
Elisabetei. Iar a cãutat spre
smerenia roabei 355
Sale. Iatã, de
acum

Nãscãtoarei de
mã vor ferici Dumnezeu,
toate Milostive,
neamurile, curãþeºte
pentru cã mi-a mulþimea
fãcut mie greºelilor
mărire Cel noastre.
Puternic, ºi
sfânt este Stih:
numele Lui. ªi a Miluieºte-ne,
rãmas Maria Dumnezeule,
împreunã cu dupã mare
Elisabeta ca la
mila Ta ºi
trei luni. Apoi s-
a înapoiat la dupã
casa sa.“ mulþimea
îndurãrilor
Slavã Tatãlui Tale curãþeºte
ºi Fiului ºi fãrãdelegile
Sfântului Duh. noastre.

Ajutorului
Pãrinte, omenesc nu ne
Cuvinte ºi încredinþa pe
Duhule, noi, Preasfântã
Treime Stãpânã, ci
Sfântã, primeºte
curãþeºte rugãciunea
robilor tãi, cã
mulþimea necazurile ne
greºelilor cuprind ºi nu
noastre. putem rãbda
sãgetãrile
ªi acum ºi diavolilor.
pururea ºi în Acoperãmânt nu
ne-am agonisit
vecii vecilor. nicãieri unde sã
Amin. scãpãm noi,
pãcãtoºii,
Pentru pururea fiind
rugãciunile biruiþi.
Mângâiere nu 356
avem afarã de
tine, Stãpâna
lumii; nãdejdea
ºi folositoarea
credincioºilor, nu Cântarea a 7-
trece rugãciunile a
noastre, ci le fã
de folos.

Nimeni din cei


ce aleargã la
tine nu iese Tinerii cei ce
ruºinat, au mers din
Nãscãtoare de Iudeea în
Dumnezeu, Babilon
Fecioarã, ci oarecând, cu
cerând dar credinþa
bun, primeºte Treimii, vãpaia
darul în folosul cuptorului au
cererii. cãlcat-o,
cântând:
Dumnezeul
Prefacerea pãrinþilor noºtri,
celor întristaţi,
izbãvirea
bine eºti
celor
cuvântat!
neputincioºi
fiind,
izbãveºte pe Preasfântã
robii tãi, Nãscãtoare
Nãscãtoare de
de Dumnezeu Dumnezeu,
Fecioarã, miluieºte-ne
ceea ce eºti pe noi.
pacea celor
din rãzboaie, Când ai vrut
liniºtea celor sã rânduieºti
mântuirea
înviforaþi,
noastrã,
singura
Mântuitorule,
folositoare a Te-ai sãlãºluit
credincioºilor. în pântecele
Fecioarei, pe
care ai arãtat- de tãrie ºi uºã
o folositoare de pocãinþã,
lumii. Bine eºti pe ceea ce
cuvân-tat Te-a nãscut
Dumnezeul pe Tine ai
pãrinþilor arãtat-o celor
noºtri! ce cântã:
Dumnezeul
Preasfântã pãrinþilor
Nãscãtoare noºtri, bine
de eºti cuvântat!
Dumnezeu,
miluieºte-ne ªi acum ºi
pe noi. pururea ºi în
vecii vecilor.
Maicã Amin.
Preacuratã,
roagã pe
Domnul milei, De neputinþele
pe Care L-ai trupeºti ºi de
nãscut, sã pãcatele
izbãveascã de sufleteºti, pe cei
pãcate ºi de ce vin cu
întinãciunea dragoste cãtre
sufleteascã pe acoperãmântul
cei ce cântã cu tãu cel
credinþã: dumnezeiesc
Dumnezeul învredniceºte-i
pãrinþilor noºtri, sã fie
bine eºti tãmãduiþi,
cuvântat! Nãscã-toare de
Dumnezeu,
Slavã Tatãlui ceea ce ai
ºi Fiului ºi nãscut nouã pe
Sfântului Duh. Mân-tuitorul
Hristos.
Comoarã de
mântuire ºi 357
izvor de
curãþie, turn
8-a

Cântarea a
trupului meu,
Fecioarã, ca
Pe Împãratul sã te slãvesc,
ceresc, pe Curatã, în
Care Îl laudã veci.
oºtile îngereºti,
lãudaþi-L ºi-L
Binecuvântãm
preaînãlþaþi
întru toþi pe Tatãl ºi pe
vecii. Fiul ºi pe
Sfântul Duh,
Domnul.
Preasfântã
Nãscãtoare
de Bogãþie de
Dumnezeu, tãmãduiri
miluieºte-ne reverºi,
pe noi. Fecioarã,
celor ce te
laudã cu
Nu trece cu
credinþã, ºi
vederea, pe
preaînalþã
cei ce au
naºterea ta
trebuinþã de
cea mi-
ajutor de la
nunată.
tine, Fecioarã,
pe cei care
cântã ºi te ªi acum ºi
preaînalþã pururea ºi în
întru toþi vecii vecilor.
vecii. Amin.

Tu izgoneºti
Preasfântã
asuprirea ºi
Nãscãtoare nãvãlirea
de patimilor, Fe-
Dumnezeu, cioarã; pentru
miluieºte-ne aceea, te
pe noi. lãudãm întru
toþi vecii.
Tãmãduieºte
neputinþele Cântarea a 9-
sufletului ºi a
durerile
Preasfântã
Nãscãtoare
Cu adevãrat, de
Nãscãtoare de
Dumnezeu, te Dumnezeu,
mãrtur-isim pe miluieºte-ne
tine, Fecioarã pe noi.
Curatã, noi cei
izbãviþi prin
Sã nu-þi
tine, slãvindu- întorci faþa ta
te cu cetele de la izvorul
fãrã de trup. lacrimilor
mele,
358 Fecioarã, care
ai nãscut pe
Hristos, Cel ce
a ºters toatã
lacrima de pe
faþa tuturor.

Preasfântã
Nãscãtoare
de
Dumnezeu,
miluieºte-ne
pe noi.

Umple de
bucurie inima
mea, Fecioarã,
ceea ce ai primit
plinirea bucuriei
ºi ai pierdut grija
pãcatului.

Slavã Tatãlui
ºi Fiului ºi
Sfântului Duh.

Cu strãlucirea
luminii tale,
lumineazã,
Fecioarã, negura necazuri le
neºtiinþei ºi o ajutã, pe cei
izgoneºte de la
cei ce cu asupriþi îi
credinþã te mântuieºte ºi
mãrturisesc pe dezleagã de
tine Nãscãtoare pã-cate pe cei
de Dumnezeu.
ce se roagã
þie, cã toate
ªi acum ºi le poþi câte le
pururea ºi în voieºti.
vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu
adevãrat sã te
Pe mine, care fericim,
zac de boalã Nãscãtoare de
în locul cel de Dumnezeu, cea
pururea fericitã
rãutate, ºi prea
tãmãduieºte- nevinovatã ºi
mã, Fecioarã, Maica
ºi mã întoarce Dumnezeului
dintru nostru. Ceea ce
nesãnãtate în eºti mai cin-stitã
decât heruvimii
sãnãtate.
ºi mai slãvitã
fãrã de
O, asemãnare
prealuminate decât serafimii,
nor, Maica lui care fãrã
Dumnezeu, stricãciune pe
Dumnezeu
pe cei ce se Cuvântul ai
luptã cu noi, nãscut, pe tine,
surpã-i cu cea cu adevãrat
dreapta ta Nãscã-toare de
cea stãpâni- Dumnezeu, te
toare ºi slãvim.
atotputernicã
ºi celor ce 359
sunt în

acestea:

Apoi stihirile Pentru toþi care


scapã cu neputincioºi
credinþã sub acoperãmânt ºi
acop-erãmântul spri-jinire, toiag
tãu cel puternic bãtrâneþilor, tu
te rogi, ceea ce eºti, Preacuratã
eºti bunã; cã Maicã a
noi, pãcãtoºii, Dumnezeului
nu avem altã celui de sus.
izbãvire cãtre Pentru aceea,
Dum-nezeu, în þie ne rugãm:
nevoi ºi în Grãbeºte ºi
necazuri, miluieºte pe
pururea fiind robii tãi.
încãrcaþi cu
multe pãcate, Stih:Ascultã,
Maica fiicã, ºi vezi ºi
Dumnezeului pleacã
Celui de sus. urechea ta ºi
Pentru aceea,
uitã poporul
cãdem înaintea
tãu ºi casa
ta, sã ne
izbãveºti pe
pãrintelui tãu.
noi, robii tãi, din
toate nevoile. Bucurã-te,
Fecioarã
Preacuratã;
Stih: Pomeni- bucurã-te, cinsti-
voi numele tul sceptru al
tãu întru tot Împãratului
neamul ºi Hristos; bucurã-
neamul. te, ceea ce ai
crescut
Strugurele cel
Tuturor de tainã;
necãjiþilor bucurã-te, uºa
bucurie ºi cerului ºi rugul
asupriþilor cel nears;
folosi-toare, bucurã-te,
flãmânzilor luminã a toatã
dãtãtoare de lumea; bucurã-
hranã, strãinilor te, bucuria
mângâiere, tuturor; bucurã-
celor învãluiþi te, mân-tuirea
adãpostire, credincioºilor;
bolnavilor bucurã-te,
cercetare, celor apãrãtoarea ºi
scã-parea scãpare;
tuturor bucurã-te,
creºtinilor, ceea ce eºti
Stãpânã. sfeºnic de aur;
bu-curã-te,
Slavã Tatãlui Preacuratã,
ºi Fiului ºi care eºti slava
Sfântului Duh. creºtinilor; bu-
ªi acum ºi curã-te, Marie,
pururea ºi în Maica lui
vecii vecilor. Hristos
Amin. Dumnezeu;
bucurã-te, rai;
Bucurã-te, bucurã-te,
lauda a toatã masa cea
lumea; bucurã- dumnezeiascã
te, casa ; bucurã-te,
Domnului; bisericã;
bucurã-te, bucurã-te,
munte umbrit; nãstrapã de
bucurã-te aur; bu-curã-
360 te, bucuria
tuturor.

Pe cea mai
înaltã decât
cerurile ºi mai
curatã decât
strãlucirile
soarelui, care
ne-a izbãvit pe
noi din blestem,
pe Stãpâna
lumii cu cântãri
sã o cinstim.

Pentru
pãcatele mele
cele multe mi
se îmbol-
nãveºte trupul
ºi slãbeºte
sufletul meu; sã ne mântu-
la tine scap, iascã pe noi.
ceea ce eºti
plinã de daruri, Toate oºtile
nãdejdea îngereºti,
tuturor celor Înaintemergãto
fãrã de rule al Dom-
nãdejde, tu îmi nului, cei
ajutã. doisprezece
apostoli ºi toþi
Stãpâna mea sfinþii,
ºi Maica împreunã cu
Izbãvitorului, Nãscãtoarea
primeºte de Dumnezeu,
rugãciunile faceþi
nevrednicilor rugãciuni ca
robilor tãi, ca sã ne
sã fii mijloc- mântuiascã pe
itoare cãtre noi.
Cel ce S-a
nãscut din Mute sã fie
tine. O, gurile
Stãpâna lumii, pãgânilor
fii mijlocitoare. celor ce nu se
închinã
Cântãm acum cinstitei
cu osârdie icoanei tale,
cântare de celei zugrãvitã
bucurie þie, de Sfântul
celei întru tot Apos-tol ºi
lãudatã, Evanghelist
Nãscãtoare de Luca, ceea ce
Dumnezeu, se cheamã
Fe-cioarã: Cu „Povãþuitoare
Înaintemergãt a”.
orul ºi cu toþi
sfinþii roagã-L, 361
Nãscãtoare de
Dumnezeu, ca
smeritului, cã
Milostivã fii mie, afarã de tine
altã scãpare nu trupul, cu
ºtiu eu, cel ce întinãciunea
sunt plin de tot împãtimirii vieþii
felul de pã-cate. mele cele
Miluieºte-mã, dezmierdate.
nãdejdea Curãþeºte-mi
creºtinilor. mintea mea cea
pãtimaºã, spalã-
mi ºi în-
Rugãciune drepteazã-mi
cãtre Maica gândurile mele
Domnului cele rãtãcite ºi
orbite.
Îndrepteazã-mi
ºi povãþuieºte-mi
Preasfântã simþirile mele.
Slobozeºte-mã
Stãpânã,
de obiceiul cel
Nãscãtoare de
prea rãu ºi urât,
Dumnezeu, ceea
care de-a
ce eºti singurã
pururea, ziua ºi
preacuratã ºi cu
noaptea, mã
sufletul ºi cu
tiranizeazã pe
trupul, ceea ce
mine, al
singurã eºti mai
necuratelor mai
presus de toatã
înainte întipãriri
curãþia ºi
în minte ºi al
întreaga
patimilor.
înþelepciune ºi
Opreºte-mã de
feciorie; ceea ce
la tot pãcatul cel
singurã toatã te-
cu lu-crare, ºi îmi
ai fãcut lãcaº a
dãruieºte trezire
tot darul
ºi socotealã
Preasfântu-lui
desluºit-oare,
Duh ºi pe însãºi
întunecatei ºi
puterile cele fãrã
ticãloasei mele
de materie, fãrã
minþi, spre
de asemãnare le
îndreptarea
covârºeºti prin
greºelilor ºi a
curãþia ºi prin
cãderilor mele.
sfinþe-nia
Ca de în-
sufletului ºi a
tunericul
trupului, cautã
pãcatului
spre mine
izbãvindu-mã,
pângã-ritul,
sã mã învred-
necuratul ºi
nicesc a te slãvi
întinatul ºi cu
ºi a te lãuda cu
sufletul ºi cu
îndrãznealã pe
tine, cea singurã
adevãratã Maicã
a adevãratei Pentru
Lumini, a lui rugãciunile
Hristos Preacuratei
Dumnezeul Maicii Tale ºi ale
nostru, cã tu tu-turor sfinþilor
singurã, împre- Tãi, Doamne
unã cu Dânsul ºi Iisuse
printr-Însul, eºti Hristoase, Fiul
binecuvântatã ºi lui Dumnezeu,
prea proslãvitã
miluieºte-ne ºi
de toatã zidirea
ne mântuieºte
cea vãzutã ºi cea
nevãzutã, acum
pe noi.
ºi pururea ºi în
vecii vecilor. Amin.
Amin.

Urmează
rugăciunile
începătoare:
Sfinte Dum-
nezeule...
Preasfântã
Treime... Tatãl
nostru... (vezi
pag. 11-12) ºi
troparele de
umilinþã (vezi
pag. 36-37).

362

Apoi:
363
Canoane ªi RUGÃCIUNI DE

POCÃINÞÃ
364 365
CANON DE POCĂINŢĂ CĂTRE
DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS

Cântarea 1

Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule, miluieºte-mã.

Acum mã apropii eu, pãcãtosul ºi împovãratul, cãtre Tine, Stãpânul ºi Dumnezeul meu, ºi nu în-
drãznesc sã mã uit la cer, numai mã rog ºi grãiesc: Dã-mi, Doamne, mai înainte, ca sã plâng
faptele

mele cu amar.

Miluieºte-mã, Dumnezeule, miluieºte-mã.

O, amar mie, pãcãtosul, cã sunt ticãlos mai mult decât toþi oamenii; pocãinþã nu este
întru mine. Ci-mi dã mie, Doamne, lacrimi, ca sã plâng faptele mele cu amar.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Omule nebun ºi ticãlos, pentru ce-þi pierzi vre-mea în lene? Gândeºte-te la viaþa ta ºi te întoarce
cãtre Dumnezeu, ca sã plângi faptele tale cu amar.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Maica lui Dumnezeu preacuratã, cautã spre mine pãcãtosul ºi mã izbãveºte de laþul
vrãjmaºului, în-dreptându-mã pe calea pocãinþei, ca sã plâng faptele mele cu amar.

Cântarea a 3-a

Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule, miluieºte-mã.


366 367

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


Amin.
Când se vor pune scaunele la
judecata cea înfricoºãtoare, atunci Iatã, Doamnã, Fiul tãu ne învaþã
faptele tuturor oamenilor se vor vãdi; spre bine, iar eu, pãcãtosul,
amar va fi atunci de cei pãcãtoºi, cãci pururea fug de cele bune; ci tu, ca
vor fi trimiºi la chinuri. Deci, aceea o milostivã, miluieºte-mã, ca sã mã
ºtiind, suflete al pocãiesc de fap-tele mele cele rele.

Cântarea a 4-a
meu, pocãieºte-te de faptele tale
cele rele. Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule,
miluieºte-mã.
Miluieºte-mã, Dumnezeule,
miluieºte-mã.

Drepþii se vor bucura, iar pãcãtoºii


Desfãtatã ºi plãcutã este aici calea
dezmierdãrilor, dar amarã va fi ziua cea
vor plânge; ci atunci nimeni nu ne de apoi, când se va des - pãrþi sufletul
va putea ajuta, cã faptele noas-tre de trup. Deci, pocãieºte-te de acestea,
ne vor osândi pe noi. Drept aceea,
nu întârzia, ci, mai înainte de suflete al meu, pentru Împãrãþia lui
sfârºit, pocãieºte-te de faptele tale Dumnezeu.
cele rele.
Miluieºte-mã, Dumnezeule,
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului miluieºte-mã.
Duh.
368
O, vai de mine cel mult pãcãtos,
care m-am spur-cat cu faptele ºi cu
gândurile, neavând picãturi de
lacrimi de la învârtoºarea inimii
mele; ci acum cautã la pãmânt,
suflete al meu, ºi te pocãieºte de
Pentru ce faci strâmbãtate celui
faptele cele rele.
sãrac? De ce opreºti plata slugilor?
Pe fratele tãu nu-l iubeºti; des-
frânarea ºi amãrãciunea iubeºti. miluieºte-mã.
Deci, lasã acelea, suflete al meu, ºi
te pocãieºte pentru Împãrãþia lui
Dumnezeu.
Adu-þi aminte, ticãlosule om, cã de
pãcate eºti robit: cu minciuna, cu
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului clevetirea, cu vrajba, cu neputinþa,
Duh. ca de o fiarã cumplitã. Suflete al meu

O, nebune om, pânã când te vei pãcãtos, au doar aceea ai voit?


afunda ºi ca o al-binã vei aduna
bogãþia ta, care degrab va pieri ca Miluieºte-mã, Dumnezeule,
pra-ful ºi ca cenuºa? Ci cautã mai miluieºte-mã.
ales Împãrãþia lui Dumnezeu.
Mi se cutremurã mãdularele ºi cu
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. totul sunt vi-novat privind cu ochii,
Amin. auzind cu urechile ºi cu totul dându-
mã pe mine gheenei. Suflete al
Doamnã de Dumnezeu Nãscãtoare, meu pãcãtos, au doar aceea ai
miluieºte-mã pe mine pãcãtosul ºi mã voit?
întãreºte spre fapte bune ºi mã pãzeºte
ca sã nu mã rãpeascã pe mine
nepregãtit moartea cea urâtã; ci mã Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
povãþuieºte, Fecioarã, la Împãrãþia lui Duh.
Dumnezeu.
369
Cântarea a 5-a

Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule,

Ajutãtoare minunatã ºi grabnicã tuturor


Pe desfrânatul ºi pe tâlharul, care s- oameni-lor, Maica lui Dumnezeu, ajutã-
au pocãit, i-ai primit, Mântuitorule, iar mi mie nevrednicu-lui, cã sufletul meu
eu cu lenea pãcatului m-am îngreuiat cel pãcãtos aceasta a voit.
ºi de cel rãu sunt robit. Suflete al
meu pãcãtos, au doar aceea ai voit?
Cântarea a 6-a
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin. Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule,
miluieºte-mã. Nãscãtoare de Dumnezeu, Fecioarã
Preacuratã, pãzeºte-ne pe noi de rãutãþile
vrãjmaºului celui vãzut ºi celui nevãzut ºi
primeºte rugãciunile noastre ºi le du pe
acestea Fiului tãu, ºi-mi dã minte ca sã fac
Pe pãmânt viaþã desfrânatã am voia Lui.
vieþuit ºi sufletul la întuneric l-am dat;
dar acum, Milostive Stãpâne,
izbãveºte-mã de toatã robia Condacul
vrãjmaºului ºi mã
Suflete al meu, pentru ce te
înþelepþeºte ca sã fac voia Ta. îmbogãþeºti în pã-cate? Pentru ce
faci voia diavolului? În ce-þi pui
Miluieºte-mã, Dumnezeule, nãdejdea? Pãrãseºte-le pe acestea
miluieºte-mã. ºi te întoarce cãtre Dumnezeu
strigând: Îndurate Doamne,
Cine face unele ca acestea, precum fac miluieºte-mã pe mine pãcãtosul.
eu? Pre-cum zace porcul în tinã aºa ºi eu
slujesc pãcatului; ci Tu, Doamne
Dumnezeule, scoate-mã din trândãvirea
Icos
aceasta ºi-mi dã mie inimã ca sã fac voia
Ta. Gândeºte, suflete al meu, la ceasul cel
amar al morþii ºi la Judecata cea
înfricoºãtoare a Fãcãtorului Dumnezeu;
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului cã îngerii cei întunecaþi te vor lua pe
Duh. tine, suflete, ºi te vor duce în focul cel de
veci. Iar tu, mai înainte de moarte te
Scoalã-te, omule ticãlos, aleargã pocãieºte, strigând: Miluieºte-mã,
cãtre Dumnezeu mãrturisind Doamne, pe mine, pãcãtosul.
pãcatele tale ºi cazi lãcrimând ºi
sus-pinând; iar Acela, ca un Cântarea a 7-a
îndurat, va da þie ajutor ca sã faci
voia Lui. Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule,
miluieºte-mã.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.
Nu te nãdãjdui, suflete al meu, în
370 bogãþia cea trecã-toare, sau în adunarea
cea nedreaptã, cã toate acestea nu ºtii
cui le vei lãsa, ci strigã: Miluieºte-mã,
Hristoase Dumnezeule, pe mine trecãtoare, cã vezi cum ºi cei
pãcãtosul. puternici ºi cei tineri mor; ci strigã:
Miluieºte-mã, Hristoase Dumnezeule,
Miluieºte-mã, Dumnezeule, pe mine nevrednicul.
miluieºte-mã.
371
Nu nãdãjdui, suflete al meu, în
sãnãtatea tru-peascã cea trecãtoare,
nici în frumuseþea cea degrab
fratele meu în groapã, zãcând fãrã de
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului slavã ºi fãrã de chip. Dar ce aºtept? ªi în
cine nãdãjduiesc? Numai în Tine,
Duh. Doamne, pe Care Te

Adu-þi aminte, suflete al meu, de viaþa rog, ca mai înainte de sfârºit, sã mã


cea de veci, de Împãrãþia cerului cea
îndreptezi.
gãtitã sfinþilor, de în-tunericul cel
osebit ºi de mânia lui Dumnezeu, care
este asupra celor rãi ºi strigã: Miluieºte- Miluieºte-mã, Dumnezeule,
mã, Hris-toase Dumnezeule, pe mine miluieºte-mã.
nevrednicul.
Cu ochiul Tãu cel milostiv cautã
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. spre mine când voi sta înaintea ta ºi
Amin. voi fi judecat, Unule lesne iertã-
torule.
Cazi, suflete al meu, la Maica lui
Dumnezeu, ºi te roagã ei, cãci este Binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi
grabnic ajutãtoare celor ce se pe Sfântul Duh, Domnul.
pocãiesc, ca sã roage pe Hristos,
Dumnezeul nostru, sã mã miluiascã pe
Cred cã vei veni sã judeci viii ºi morþii ºi
mine nevrednicul. toþi vor sta întru a lor rânduialã: bãtrânii
ºi tinerii, condu-cãtorii ºi supuºii lor,
Cântarea a 8-a domnii ºi judecãtorii, bogaþii ºi sãracii,
femeile ºi bãrbaþii. Oare, cum mã voi afla
Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule, eu
miluieºte-mã.
372

Cum nu voi plânge când îmi aduc


aminte de moar-te? Cã am vãzut pe
atunci? Drept aceea, strig Þie: Dã-mi,
Doamne, mai înainte de sfârºit sã mã
pocãiesc. Acum plâng cãtre voi, sfinþilor,
patriarhilor, îm-pãraþilor ºi
proorocilor, apostolilor ºi arhiereilor
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. ºi toþi aleºii lui Hristos: Ajutaþi-mi
Amin. mie la judecatã, ca sã se
mântuiascã sufletul meu de
Preacuratã Nãscãtoare de întunericul vrãj-maºului.
Dumnezeu, primeºte rugãciunea mea
cea nevrednicã, pãzeºte-mã de Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
moartea cea urâtã ºi-mi dãruieºte mai Duh.
înainte de sfârºit sã mã pocãiesc.
Acum ridic mâinile mele cãtre voi,
Cântarea a 9-a sfinþilor mucenici, pustnicilor,
preacuvioºilor ºi toþi sfinþii, care vã
Stih: Miluieºte-mã, Dumnezeule, rugaþi cãtre Dumnezeu pentru toatã
lumea, ca sã se mântuiascã sufletul meu
miluieºte-mã.
în ceasul morþii.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


Acum scap la voi, îngeri, arhangheli ºi Amin.
toate puter-ile, care staþi înaintea
scaunului lui Dumnezeu: Maica lui Dumnezeu, ajutã-mi mie,
celui ce cu totul întru tine nãdãjduiesc
Rugaþi-vã cãtre Fãcãtorul vostru, ºi roagã pe Fiul tãu, ca sã mã punã pe
sã fie izbãvit sufle-tul meu de mine, nevrednicul, de-a dreapta Sa,
munca de veci. când va ºedea sã judece viii ºi morþii.

Miluieºte-mã, Dumnezeule, 373


miluieºte-mã.
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL VIEŢII OMULUI

Cântarea 1-a

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Pe tine, păzitorul sufletului meu cel neadormit, şi folositorul şi îndreptătorul vieţii mele, pe care te-am dobândit de la Dumnezeu, te laud,
dumnezeies-
cule înger al lui Dumnezeu, Cel atotstăpânitor.

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui


Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască, Cuvinte, ai pus pe sfinţii îngeri îndreptători şi luminaţi povăţuitori oamenilor, care ne
povăţuiesc pe noi la frica Ta.

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui


Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

De noaptea cea întunecată fiind cuprins şi cu ne-gura cea deasă a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăinţei luminează-mă,
îndreptătorule, folositorul şi păzitorul meu.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Potop cu tină şi întuneric de gânduri ruşinoase întru mine izvorăsc, despărţind de la Dumnezeu mintea mea, pe care usucă-le, ajutătorul
meu.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

374 375
pocăiesc cu adevărat şi să te bucur pe tine, păzitorul
Tu eşti, Stăpână, liniştea şi adăpostirea celor în- meu.
văluiţi în marea păcatelor. Pentru aceasta, alerg
către a ta adăpostire, fiind învăluit cu viforul a Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
multe feluri de patimi.
Cel ce vezi faţa cea de nevăzut a lui Dumnezeu,
Cântarea a 3-a Care şade în ceruri şi Se uită pe pământ cu gândul
şi-l face pe el de se cutremură, pe Acela roagă-L să
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. mă mântuiască, sfinte îngere.

Fiinţă am din amestecătură de pământ, de tină şi ţărână, ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
pentru aceasta de pământ m-am lipit. Ci, o folositorul meu,
376
îndreptătorul şi izbăvitorul meu, în-
toarce dorirea mea către cele cereşti.

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos


Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ziua şi noaptea, cu faptele mele cele rele, te amăgesc, te


mâhnesc şi te întărât; dar, te rog, nu sta departe de mine, ci
ajută-mă spre a mă îndrepta.

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos


Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Supus sunt grijii şi mâhnirii, că nepocăit şi neîn-


dreptat petrec. Pentru aceasta, dăruieşte-mi să mă
Minte, cuget şi cuvânt, harul lui Dumnezeu am toarea judecată la care am să stau înainte şi să dau răspuns

luat ca, pe Stăpânul cunoscând, cu fapte bune să-L pentru tot lucrul şi cuvântul, nici gândindu-mă la moartea
cea fără de veste, sunt neîndreptat; dar tu,
cinstesc; iar cu patimile ocărând harul, pe Stăpânul
îndreptătorul meu, nu mă lăsa pe mine.
am defăimat, Stăpână, miluieşte-mă.
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos

Sedealna Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Păzitorul sufletului şi al trupului meu, cel ales mie Cu deadinsul toată răutatea am plinit din tinereţe

de la Dumnezeu, dumnezeiescule înger, urmând lui şi n-am încetat a te amărî pe tine, apărătorul meu,

Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte, toate cu cuvinte şi cu fapte fără de lege; nu te mânia dar,

greşelile sufletului meu celui ticălos şi mă izbăveşte ci mai aşteaptă, înţelepţindu-mă, luminându-mă şi

de cursele cele de multe feluri ale înşelătorului şi fă în-tărindu-mă.

milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea iertare


Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
la judecată.
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cântarea a 4-a
Urmând îndelungii-răbdări a Cuvântului lui
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Dumnezeu, Care a venit să cheme pe toţi păcătoşii la
Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
377

Neaducându-mi aminte, Mântuitorule, de înfricoşă-


Departe de Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe
pocăinţă şi aşteaptă îndreptare de bunăvoie şi nu mine, netrebnicul rob; dar Stăpânul meu, Iisus, m-a
face silă, şi tu, îndreptătorul meu, spre mine cu primit cu milostivire şi m-a făcut al Său; iar eu, lep-
îndelungă-răbdare petreci. ădând atâta har al Lui, te scârbesc încă pe tine,
îngerul lui Dumnezeu.
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Cu adevărat Domnul s-a făcut Împărat, cu Îm-
părăţie care nu cade, şi, precum psalmistul grăieşte,
Muncile şi chinurile care mă aşteaptă mai înainte
S-a îmbrăcat din tine Maica lui Dumnezeu, întru
văzându-le şi de împietrirea, nebunia şi orbirea mea,
preafrumoasă podoabă, în trup sfânt, cu care a luat
făcându-ţi-se milă, suspini şi te tânguieşti şi te întris-
moarte şi a surpat împărăţia ei.
tezi, fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu.
Cântarea a 5-a
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui
Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Nici într-un ceas, nici într-o clipă sau şi mai puţin decât
aceea, nu te-am lăsat pe tine păzitorul şi făcă-torul meu
de bine, să te bucuri de mine şi să te vese-leşti şi să salţi,
Pe tine păzitor câştigându-te, împreună-petrecător şi fiind eu pururea stricat cu păcatele.
împreună-vorbitor, sfinte îngere, păzindu-mă, cu mine
călătorind, împreună-locuind şi cele de mântuire înainte ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
pururea punându-le, ce iertare voi
lua, nerecunoscător fiind? Prunc nou S-a arătat Cel necuprins cu mintea, din
tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Cel ce a pus
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
pădurile cu hotar şi munţii cu aşezământul cunoşt-
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
inţei, Cel ce numără mulţimea stelelor şi picăturile
Cu multă îndrăznire stând înaintea scaunului de rouă şi schimbă suflările vânturilor.
Atotstăpânitorului şi împreună-dănţuind, la Împă-ratul
Cântarea a 6-a
făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi dea iertare de
răutăţile mele cele multe.
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui

378 Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Păzindu-mă şi oştindu-te împrejurul meu şi întor-când


înapoi pornirile diavolilor şi năvălirile lor cele în chipurile
fiarelor, nu înceta, păzitorul meu, pururea a le depărta de la Cel ce eşti mir scump şi cu bună mireasmă, nu te scârbi
mine, că pe tine te am cald folositor. de întinăciunea mea, nu te depărta de la mine

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos 379


Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

sufletului meu mântuire.

până în sfârşit, ci fii mie păzitor pururea Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
nedepărtat, că şi soarele trecând peste locurile cele
întinate nu se întinează. Înfruntarea şi ruşinea să acopere feţele vrăj-maşilor
celor întunecate, ruşinoase şi întinate, când se va
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
despărţi de trup sufletul meu cel smerit, şi să-l
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
acoperi, îndreptătorul meu cu aripile tale cele lumi-
nate şi preasfinte.
Pe Cel ce a acoperit cu ape prin cuvânt cele mai de
deasupra ale Lui, roagă-L, folositorul meu, ca să-mi
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
dea har a izvorî picături izvorâtoare de lacrimi, ca
prin acelea să se curăţească inima mea şi să vadă pe Ceea ce eşti mai sfântă decât sfinţii îngeri şi mai
Dumnezeu. presus de heruvimi şi de serafimi, mintea mea cea
târâtoare pe pământ şi de cele pământeşti
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
râvnitoare, mai presus decât pofta cea pământească
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
şi trupească o arată, ridicându-o de la pământ către
Netrupeşte, ca cel ce eşti curat şi fără materie, dragostea cea cerească.
stând înaintea Celui curat şi fără de materie, şi
380
câştigând multă îndrăznire şi apropiere către
Dânsul, pe Acela roagă-L cu deadinsul să dăruiască
Doamne miluieºte (de trei ori). Slavă... Şi
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
acum...
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Condacul Când va vrea să mă judece Judecătorul şi Dum-


nezeul meu şi să mă osândească pe mine cel osândit
Slujitorul lui Dumnezeu şi păzitorul meu cel
de conştiinţa mea, mai înainte de judecata aceea,
preaales, petrece pururea împreună cu mine,
nu mă uita pe mine, povăţuitorul meu.
păcăto-sul, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a
diavolilor; dar, te rog, îndreptează-mă la cărările Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
cele dum-nezeieşti, silindu-mă spre viaţa cea Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
nestricăcioasă.
Avându-mi eu trupul mamă, iar tina tată şi ţărâna
Cântarea a 7-a strămoş, prin înrudirea cu acestea, la pământ neînc-
etat caut; ci dă-mi ajutătorul meu, ca fără frică să mă
Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui
uit vreodată şi în sus la frumuseţea cerului.
Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos

Mulţimile cele întunecate ale tâlharilor celor nevăzuţi, ce Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

cad împrejur asupra mea, care caută să atragă şi să


381
răpească sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta cea
de foc, ca un puternic,
ajutătorul meu.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.


Ca cel ce eşti frumos prin frumuseţea dulce, plă-cut şi
cu minte strălucitoare ca soarele, luminat să-mi stai Pentru milostivirea milei şi pentru multa mulţime
înainte cu veselă faţă şi cu privire lină, când mă vei lua a iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu acop-
de pe pământ îndreptătorul meu. erământul aripilor tale când voi ieşi din trup, păzi-
torul meu, ca să nu văd feţele cele urâte ale
diavolilor.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti poartă cerească şi uşă de mântuire şi scară


înţelegătoare, pe care Dumnezeu s-a pogorât şi om s-a
suit, cu îndurările tale, curată, învred-niceşte-mă de
Împărăţia cerurilor pe mine, robul tău.

Cântarea a 8-a

De şapte ori chinuitorul caldeu a ars cuptorul neb-uneşte


pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia
mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi Izbăvitorului a
strigat: Tineri binecu-vântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare
preaînălţaţi-L
întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui


Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

După Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dum-


nezeu folositor, povăţuitor, ajutător şi apărător,
preasfinte îngere. Pentru aceasta, nu înceta, te rog,
povăţuindu-mă, îndreptându-mă şi învăţându-mă
să fac cele cuvioase şi să-mi luminezi mintea până
ce mă vei înfăţişa mântuit înaintea lui Hristos.

382
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să curgă neîncetat din


Când se vor pune scaunele şi cărţile se vor de- ochi din destul, care să mă spele pe mine tot, din
schide şi Cel vechi de zile va şedea şi oamenii vor fi creştet până la picioare, ca, îmbrăcându-mă în haina
judecaţi şi îngerii vor sta înainte şi pământul se va pocăinţei cea mai albă decât zăpada, să intru în
clătina şi toate se vor înfricoşa şi se vor cutremura, cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-te,
atunci arată spre mine iubirea ta de oameni, şi mă apărătorul meu.
izbăveşte de gheenă, pe Hristos îmblânzindu-L.
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
Casă lui Hristos fiind inima mea, prin patimi,
Acum în chip nevăzut mă înconjoară ca nişte viaţă de fiinţe necuvântătoare am urmat. Ci mă în-
albine fagurele, urâtorii de Dumnezeu şi pierzătorii tăreşte, ajutătorul sufletului meu, curăţeşte-mi
diavoli, ca nişte păsări răpitoare, ca nişte vulpi viaţa, tămâiaz-o şi stropeşte-o cu miresme şi cu
viclene şi ca nişte mâncători cu cruzime; ca păsările miruri de rugăciuni şi de curăţie, ca să fie iarăşi
cele mâncă-toare de stârv, împrejurul meu zboară. casă lui Hris-tos cu bun miros.
Acoperă-mă, păzitorul meu, precum îşi acoperă
383
vulturul puii săi.

când mă va ridica din pământ la judecată înfricoşă-


Binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Sfântul torul glas al trâmbiţei, atunci aproape de mine să
Duh, Domnul. stai, blând şi vesel, cu nădejdea mântuirii
depărtând de la mine frica.
Îndreptătorule, păzitorul meu, folositorul şi
izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet, ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
Cu nemărginirea bunătăţii în dar mă mântuieşte, 384

ceea ce ai născut Izvorul milostivirii, că vrednic de


milă sunt, dar nu am ce să-ţi aduc ţie, că bunurile
mele nicicum nu-i trebuie, ca ceea ce ai zămislit ne-
spus pe Dătătorul de bine şi Mântuitorul lumii,
ceea ce eşti plină de dar.

Cântarea a 9-a

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui


Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

De-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te văd


stând, luminat şi blând, pe tine, ajutătorul şi folosi-
torul meu, când va ieşi din mine cu anevoie sufletul
meu, şi izgonind pe amarii vrăjmaşi care caută să
mă apuce.

Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos


Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care


faci vrerile Lui cele dumnezeieşti, ai multă în-
drăznire către Dânsul, sfinte îngere. Pentru aceasta,
cu căldură roagă-L pentru mine, ca, mântuindu-
mă prin tine, să te laud folosind şi acoperământul
tău.
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos Iisuse, Unule-Născut, preabunule, biruieşte cu
Dumnezeu pentru mine, păcătosul. milostivirea Ta mulţimea ce nemăsurată a răutăţilor
mele, cu rugăciunile cele dumnezeieşti ale slujitoru-
lui Tău cel fără de trup, pe care l-ai pus mie păzitor
În toată viaţa mea, prin multă deşertăciune
din pruncie, ca un iubitor de oameni.
trecând, de sfârşit m-am apropiat; ci te rog,
păzitorul meu, fii mie ajutător şi apărător nebiruit,
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
când voi trece vămile judecăţii.

Toată nădejdea mea de mântuire, după Dum-


Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
nezeu, spre tine am pus-o, păzitorul şi purtătorul
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
meu de grijă şi apărătorule; fă rugăciune neîncetată
Greşelile minţii mele, rătăcirile, jefuirile, răutăţile la Dumnezeu pentru mine, luând împreună-
şi cugetele cele de ruşine ale gândurilor celor necu- rugători şi ajutători cetele îngerilor.
rate şi spurcate, nu înceta, ajutătorul meu, a le în-
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
toarce în gânduri bune şi în cugete roditoare de
focul umilinţei. Înalţă fruntea creştinilor şi surpă întărâtările păgânilor,
Născătoare de Dumnezeu, mântuind
Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos
Dumnezeu pentru mine, păcătosul. 385

înaintea Preasfintei Treimi, nu înceta a te ruga


nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel
pentru mine, robul tău.
mare şi mult cinstit este lăudat şi slăvit cu credinţă.

Ca cel ce ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi su-


Stihirile
fletul meu, nu înceta, cu acoperământul aripilor
tale, a-l acoperi pe el pururea.
Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără mijlocire
Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întăreşte
sufletului meu şi armă asupra vrăjmaşilor mei, de mâna mea cea slabă şi neputincioasă şi mă în-
Dumnezeu cinstitule înger. dreptează la calea mântuirii. Aşa, sfinte îngere al lui
Dumnezeu, păzitorul şi acoperitorul sufletului şi al
Învredniceşte-mă şi pe mine să dobândesc Îm-părăţia
trupului meu celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-
cea de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să
am scârbit în toate zilele vieţii mele şi orice am greşit
cânt cântarea Sfintei Treimi.
în această zi. Acoperă-mă în această noapte şi mă
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. păzeşte de toată ispita celui potrivnic, ca să nu
mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu. Şi te roagă
Lumină a doua tu eşti, după Dumnezeu, o, păzi-torul pentru mine către Domnul, ca să mă întărească
meu; nu înceta a-mi ajuta ca să văd şi eu lumina
întru frica sa şi vrednic să mă arate pe mine, robul
Dumnezeirii cea în trei străluciri.
Său, bunătăţii Sale. Amin.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Stăpâna îngerilor şi a oamenilor, Născătoare de


Dumnezeu, nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău
pentru mine, robul tău.

Rugăciune către Îngerul păzitor

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului meu suflet


şi a vieţii mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine,
păcătosul, nici nu te depărta de la mine pentru
neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului, ca să-mi

386
387
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE
PUTERILE CEREŞTI ŞI CĂTRE
TOŢI SFINŢII

Cântarea 1-a

Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cuvinte fără de început, pentru sfinţitele rugăciuni ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stăpâniilor, Scaunelor, ale Puterilor celor dumnezeieşti, ale În-
gerilor, Arhanghelilor, ale Căpeteniilor şi Domniilor, dăruieşte-ne milele Tale cele mari, ca un iubitor de
oameni.

Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ajută-mi, Înaintemergătorule al Domnului, rugând pe Hristos; şi voi, ceata proorocilor, adunarea Apostolilor, mulţimea
mucenicilor, rugaţi pe Stăpânul tuturor să mă mântuiască pe mine, cel cuprins de multe păcate.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Dumnezeieştilor femei care bine aţi pătimit şi aţi postit, soborul arhiereilor, cuvioşilor şi drepţilor, cin-stiţilor, sfinţilor mucenici, rugaţi-vă ca să
dobândim bunătăţile cele veşnice, cei ce cu credinţă vă fericim.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Mintea mea fiind robită de dezmierdările trupeşti cu totul o izbăveşte Stăpână, ceea ce eşti una bună, şi credincios mai adevărat
prin fapte bune mă arată Fiului tău, ca după datorie să te măresc.

388 389
v-aţi învrednicit.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Cântarea a 3-a De Dumnezeu dăruită, Curată Fecioară, roagă-te


împreună cu cetele cele de sus, cu toţi înţelepţii
Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,
Apostoli, cu sfinţii mucenici şi cu proorocii, ca să
păcătosul.
luăm desăvârşit dezlegare de păcate.

Rogu-mă, o, Serafimi, Stăpânii, Heruvimi, izbăviţi-mă de Cântarea a 4-a


smintelile vrăjmaşilor; voi, Domnii, Căpe-tenii, Scaune, şi
Arhangheli, împreună cu toţi Îngerii, Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,
rugaţi pe Izbăvitorul pentru mine, păcătosul. păcătosul.

Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, 390

păcătosul.

Înaintemergătorule, roagă pe Hristos să dobân-


desc viaţa cea făcătoare de bine mie pururea;
proorocilor şi cetele mucenicilor, ale Sfinţilor Apos-
toli, ale arhiereilor şi ale cuvioşilor şi ale sfinţilor
mucenici, care v-aţi săvârşit prin sânge, rugaţi-vă
pentru mine păcătosul.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Femei care vitejeşte aţi pătimit şi luminat aţi pos-tit


şi pe vrăjmaşul l-aţi biruit, rugaţi-vă să fim şi noi
părtaşi acelei desfătări şi slave nesfârşite de care voi
meni, Iisuse, şi mă învredniceşte să dobândesc mân-

Vezi Hristoase, să nu mă treci cu vederea, rogu-mă, tuirea, cu solirile celor ce au slujit Ţie întru credinţă,
ale sfintelor femei, ale ierarhilor şi ale mucenicilor
pe mine cel cuprins de toate păcatele, ci cu rugă-
Tăi, ale propovăduitorilor, ale Apostolilor şi ale
ciunile tuturor sfinţilor tăi îngeri, cu ale mucenicilor şi
sfinţilor mucenici.
cu ale Apostolilor Tăi, miluieşte-mă şi mă mântu-ieşte
şi moştenitor al Împărăţiei Tale mă arată, ca un
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
milostiv.
Ceea ce singură ai născut pe Dumnezeu întrupat,
Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, cea cu totul sfântă, pe Acela roagă-L să ne mântu-
păcătosul. iască pe toţi în ziua cea înfricoşătoare şi să ne
izbăvească de chinuri şi să ne învrednicească de
Propovăduitorule al lui Hristos, Înainte-mergă- viaţa şi de lumina cea veşnică, împreună şi cu cei ce
torule, aprinde acum făclia inimii mele cea stinsă, bine i-au slujit.
cel ce ai fost luminător al Soarelui celui înţelegător,
Cântarea a 5-a
şi te roagă, dimpreună cu toţi proorocii şi cu toţi
sfinţii, să trec în caldă pocăinţă această viaţă Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,
trecătoare. păcătosul.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. 391

Străluceşte-mi lumina pocăinţei, Iubitorule de oa-


ca un îndurat.

Puterile cele înţelegătoare Te roagă acum, Milostive Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,
Doamne, Stăpâniile, Scaunele, Serafimii şi Dom-niile,
păcătosul.
Îngerii împreună cu Arhanghelii şi cu Căpe-teniile; fii
milostiv poporului Tău şi-L mântuieşte,
Fericite Înaintemergătorule, cel ce ai petrecut viaţă
străină singuratică, fă-mă străin de tot chinul, Scaune, Domnii, Îngeri, Arhangheli, Căpe-tenii şi Puteri,

rugând pe Iisus, iubitorul de oameni, împreună cu rugaţi pe Stăpânul a toată făptura.

dumnezeieştii prooroci, cu apostolii, cu ierarhii şi 392


cu sfintele oşti ale mucenicilor.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Cel ce ai luminat pe ierarhii Tăi şi pe sfinţii


Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,
mucenici, Doamne, şi ai mărit dumnezeiasca
păcătosul.
adunare a cinstitelor femei, care vitejeşte au
pătimit; pentru rugăciunile acestora mântuieşte-
mă, Cel ce ştii toate greşelile mele, cele fără de Cu cetele Apostolilor şi cu oştile mucenicilor,

număr. Înaintemergătorule, propovăduitorule al lui Hristos,


roagă pe Iisus, iubitorul de oameni, Dumnezeul nos-
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. tru, ca să aflăm milă, în ceasul judecăţii.

Preasfântă Fecioară, care ai născut pe Cuvântul, Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.
Cel cu totul Sfânt, izgoneşte toată mâhnirea şi în-
Sfântă Muceniţă Tecla, ceea ce eşti întâia dintre
tristarea sufletului meu, şi îndeamnă gândul meu
femeile care tare au pătimit, împreună cu acelea,
să facă lucruri dumnezeieşti, ca să te măresc cu
roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să ne izbăvim de
credinţă şi cu dragoste.
întunericul patimilor şi de ispitele cele de multe
Cântarea a 6-a feluri.

Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,


ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.
păcătosul.

Pe tine, Stăpână, ceea ce eşti de Dumnezeu

Ca să mă izbăvească de chinul cel gătit acolo, Heru-vimi, dăruită, te lăudăm credincioşii, că ai născut cu trup
pe Dumnezeul cel lăudat, pe Care roagă-L, ceea ce îngeri, cu împărtăşirea cea netrupească şi preabogată v-aţi

eşti neîntinată, să mântuiască ţara aceasta şi strălucit. Pentru aceasta strig: lumi-naţi mintea mea cea
pururea întunecată cu patimile
poporul ei în pace.
vieţii.
Cântarea a 7-a
Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,
Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.
păcătosul.

393
Fiind voi a doua lumină din Lumina cea dintâi, sfinţilor
Ca un scaun în chip de foc porţi pe Împăratul făp-
Ceata cea fericită a Apostolilor, a mucenicilor şi a turii, pe Care roagă-L, Fecioară, împreună cu
sfinţilor prooroci, a ierarhilor şi a cuvioşilor, împre- fericitele şi sfintele femei, să mă învrednicească de
ună cu fericitul Înaintemergătorul, te roagă, Iu- Împărăţia Sa, pe mine cel ce cu credinţă măresc aju-
bitorule de oameni, să treci cu vederea greşelile torul tău.
noastre ale tuturor, care strigăm Ţie: Bine eşti cu-
vântat, Dumnezeul părinţilor noştri. Cântarea a 8-a

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.


De şapte ori cuptorul, chinuitorul caldeu, l-a ars
nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i
Schimbă durerea sufletului meu, Hristoase, şi
pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcătorului şi
miluieşte pentru solirile sfinţilor mucenici, ale ier- Izbăvitorului a strigat: Tineri, binecu-vântaţi-L, preoţi
arhilor şi cuvioşilor Tăi, şi să nu mă ruşinezi când lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L
voi sta înaintea scaunului Tău, că bine eşti cuvântat, întru toţi vecii.

Dumnezeul părinţilor noştri.


Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. păcătosul.


negura păcatului, noi cei ce strigăm Stăpânului:
O, Heruvimi cei în chipul focului, Serafimi cei cu multe
Pre-oţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi pe Domnul
aripi, Scaune, Stăpânii şi Căpetenii, Îngeri şi toţi
întru toţi vecii.
Arhanghelii şi sfinţite Domnii, rugaţi-vă, împreună cu

394 ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Fă să urmez, cea cu totul curată, celor ce cu cu-


viinţă au vieţuit cu viaţă îmbunătăţită, rănind pe
Înaintemergătorul, cu proorocii, cu Apostolii, cu ierarhii,
vrăj-maşii cei ce mă mâhnesc fără de milă şi mă
cu cuvioşii şi cu toţi drepţii, ca să ne miluiască pe noi.
supără neîncetat, trăgându-mă la patimile cele
trupeşti; ca bucurându-mă să strig: Popoare
Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, preaînălţaţi pe Hris-tos întru toţi vecii.
păcătosul.
Cântarea a 9-a
Daţi-ne ajutor, Sfinţilor Apostoli: Petre, Pavele,
Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu,
Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile
împreună cu Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat
Simone şi Iuda, cel cu totul fericit, şi marele Matia, oamenilor trupeşte şi pântecele tău s-a făcut mai des-fătat
fiind noi biruiţi de ispitele înşelătorului şi rătăciţi. decât cerurile. pentru aceasta, pe tine, Născă-toare de
Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. omeneşti, te măresc.

395
Ştefane, începătorul mucenicilor, cel ce ai fost mai
luminat decât razele soarelui, roagă-te împreună cu
aceştia, să ne luminăm toţi şi să scăpăm de toată

Stih: Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, O, dumnezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Serafimi,
păcătosul. Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile şi pre-
amărite Puteri şi sfinţilor Arhangheli, faceţi rugăci- să-l fericească împreună cu toate înălţările cele
une la Dumnezeu ca bine vieţuind să dobândim purtă-toare de lumină.
mântuire şi să ne izbăvim de nevoi.

Toţi Sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine,


păcătosul. 396

Înaintemergătorule, ca cel ce ai fost prooroc mai


ales, împreună cu toţi proorocii, învredniceşte-ne Rugãciune cãtre Domnul nostru
Iisus Hristos (a Sfântului Ioan
tu-turor bunătăţilor şi pe noi cei îngreuiaţi de Damaschinul)
patimi şi pururea cuprinşi de ispitele celui viclean şi
de înşelă-ciunile vieţii, ca să vă cinstim cu credinţă.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.


Î ndurate ºi Mult-milostive Doamne, Iisuse Hris-

Dumnezeieşti, cu totul măriţi, cei doisprezece toase, Dumnezeul meu, Cel ce ai venit în lume sã
Apostoli, împreună cu toţi mucenicii, cu preoţii şi mântuieºti pe cei pãcãtoºi, dintre care cel dintâi sunt
cu sfinţii mucenici şi cu fericiţii şi dumnezeieştii eu, miluieºte-mã înainte de sfârºitul meu, cã ºtiu cã
prooroci, cuvioase şi drepte femei, care tare aţi pă- înfricoºătoare ºi straºnicã judecatã mã aºteaptã în

timit, faceţi rugăciuni pentru noi către Iubitorul de faþa întregii zidiri, când toate faptele mele cele necu-

oameni. rate ºi spurcate vor fi descoperite, pentru cã sunt de


neiertat ºi nevrednice de iertare, covârºind cu
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. mulþimea lor nisipul mãrii. De aceea nici nu îndrãz-
nesc, Stãpâne, sã cer iertarea lor. Mai mult decât toþi
Fecioară, ceea ce eşti iubitoare de bine, roagă pe oamenii Þi-am greºit Þie. Mai mult decât desfrâ-natul,
Fiul tău cel bun şi Domnul, ca să tămăduiască şi să în desfrânare am vieþuit, mai mult decât cel dator cu
mântuiască sufletul meu cel slab şi necăjit pururea zece mii de talanþi m-am fãcut dator Þie. Mai mult
de asuprelile balaurului celui stricător de suflet şi decât vameºul rãu am vãmuit. Mai mult decât tâlharul
pe sine-mi m-am omorât. Mai mult decât desfrânata, mi-ai dat-o mie spre pocãinþã, cu vrãjmaºii Tãi am
eu, iubitorul de desfrânare, am des-frânat. Mai mult vieþuit-o. Nici o poruncã a Ta nu am pãzit. Haina cu
decât ninivitenii fãrã de pocãinþã am greºit. Mai mult care m-ai îmbrã-cat cu totul am întinat-o. Fãclia
decât Manase „fãrãdelegile mele au covârºit capul cugetãrii drepte am stins-o. Faþa mea pe care ai
meu ºi ca o sarcinã grea s-au în-greuiat peste mine” ºi strãlucit-o, eu am netreb-nicit-o întru pãcate. Ochii
m-am chinuit ºi m-am gâr-bovit pânã în sfârºit. Pe mei pe care i-ai luminat, de bunãvoie i-am orbit.
Duhul Tãu cel Sfânt L-am mâniat. Poruncile Tale nu Buzele pe care de multe ori le-ai sfinþit cu
le-am ascultat. Avuþia Ta am risipit-o. Harul Tãu l-am dumnezeieºtile Tale Taine, cu cuvinte
întinat. Arvuna pe care mi-ai dat-o mie întru de ruºine le-am spurcat.

fãrãdelegi am cheltuit-o. Sufle-tul meu, cel fãcut cu


397
cinste dupã chipul Tãu, l-am spurcat. Vremea pe care

ºi a fost ier-tatã. ªtiu cã vameºul din


ªtiu cã voi sta înaintea înfricoºãtorului adânc a suspinat ºi s-a îndreptat. Iar eu,
Tãu scaun ca un osândit, eu preaticãlosul, pe toþi covârºin-du-i cu
preaspurcatul. ªtiu cã atunci toate cele pãcatele, nu voiesc sã le urmez lor cu
fãptuite de mine vor fi vãdite ºi nimic nu pocãinþa. Pentru cã nu am lacrimi
se va ascunde înaintea Ta. De aceea, neîncetate, nici mãrturisire curatã ºi
mã rog Þie, Prea în-durate ºi Mult- adevãratã. Nu am suspin din adâncul
milostive, Iubitorule de oameni, Doamne: inimii. Nu am suflet curat. Nu am
„Nu cu mânia Ta sã mã mustri pe mine”. dragoste dupã Dumnezeu. Nu am
Nu zic ºi sã nu mã cerþi, cãci cu sãrãcie duhovniceascã. Nu am rugãciune
neputinþã este faþã de faptele mele, ci neîncetatã. Nu am înfrânare de la pa-timi
doar „nu cu mânia Ta sã mã mus-tri pe în trup. Nu am curãþenie a gândurilor. Nu
mine”. Voi dobândi aceasta de la Tine am voinþa plecatã lui Dumnezeu. Deci
dacã nu mã vei certa cu mânia Ta, nici cu ce chip sau cu ce îndrãznealã voi cere
cu iuþimea Ta ºi nu vei arãta mânie ºi iertare?
iuþime înaintea îngerilor ºi a oame-nilor,
spre ruºinea ºi ocara mea. Doamne, „nu Doamne, „nu cu mânia Ta sã mã mustri
cu mânia Ta sã mã mustri pe mine”. pe mine”. De multe ori, Stãpâne, am
Dacã mânia unui împãrat trecãtor nu o fãgãduit sã mã pocãiesc. De multe ori, în
poate nimeni suferi, cu cât mai mult nu bisericã umilindu-mã, cad la Tine, dar
voi suferi eu, ticãlosul, mânia Ta, a ieºind afarã îndatã mã poticnesc în
Domnu-lui meu. Doamne, „nu cu mânia pãcate. De câte ori m-ai miluit, iar eu Te-
Ta sã mã mustri pe mine, nici cu iuþimea am mâniat. De câte ori îndelung ai
Ta sã mã cerþi”. ªtiu cã tâlharul a cerut ºi rãbdat, iar eu nu m-am întors de la pãcat.
îndatã a dobândit iertarea. ªtiu cã desfrâ- De câte ori m-ai ridicat, iar eu,
nata din tot sufletul s-a apropiat de Tine poticnindu-mã, iar am cãzut. De câte ori
m-ai ascultat, iar eu nu Te-am ascultat. De câte ori m-ai chemat, iar eu
nu Þi-am slujit Þie. De câte ori m-ai
398 cinstit, iar eu nu Þi-am mulþumit. De câte
ori, când pãcãtuiam, m-ai rugat ca un
bun Pãrinte ºi ca pe un fiu m-ai sãrutat ºi
braþele deschizându-mi-le, mi-ai strigat:
„Scoalã-te, nu te teme, stai, vino înapoi,
nu te cert, nu Mã scârbesc de tine, nu te
lepãd, nici nu Mã împietresc faþã de zidi-
rea Mea, fiul Meu, chipul Meu, omul pe
care l-am zidit cu mâinile Mele, ºi întru
care M-am îmbrãcat, pentru care Mi-am
vãrsat Sângele. Nu Mã întorc din-spre
oaia Mea cea cuvântãtoare care s-a
pierdut, dacã vine la Mine. Nu pot sã nu-i
dau vrednicia dintâi, nu pot sã nu o
numãr cu cele nouãzeci ºi nouã de oi,
cãci numai pentru ea M-am pogorât pe
pãmânt ºi am aprins fãclia, adicã trupul
Meu, ºi am mãturat casa, ºi am chemat
puterile cereºti prietene sã ne veselim
pentru gãsirea ei”.

Deci toate acestea, ca un bun ºi iubitor


de oa-meni, mi le-ai dat mie, Stãpâne,
dar eu, ticãlosul, pe toate defãimându-le,
în þară strãinã ºi depãrtatã a pierzãrii m-
am dus. Ci Tu, Preabunule, întoarce-mã
iar ºi nu Te iuþi asupra mea, ticãlosul,
Doamne, nici cu mânia Ta sã mã mustri,
Milostive, ci mai rabdã-mã. Nu Te grãbi
sã mã tai ca pe smochinul cel neroditor,
nici nu porunci sã fiu secerat mai înainte
de vreme din viaþa aceasta, ci dã-mi
viaþa rânduitã mai înainte ºi cãlãuzeºte-
mã cãtre pocãinþã, Doamne.

Deci, „nu cu mânia Ta sã mã mustri pe


mine, Stãpâne, nici cu iuþimea Ta sã mã
cerþi. Miluieºte-mã, Doamne, cã
neputincios sunt” cu sufletul, neputincios
cu gândul, neputincios cu mintea,
neputincios cu voinþa. Cãci, iatã, mi s-a
dus puterea, mi s-a dus vremea, „întru
deºertãciuni s-au isprãvit zilele mele milui Tu, cine îmi va ajuta? Nimeni altul,
toate ºi sfârºitul a sosit.” Ci deschide, de- nimeni,
schide, deschide mie, Doamne, cel ce cu
nevrednicie bat, ºi nu-mi închide uºa 399
milostivirii Tale, cãci dacã vei închide Tu,
cine îmi va deschide? Dacã nu mã vei

batjocurã dracilor le-am fãcut. „Vindecã-


ci numai Tu, Cel din fire milostiv ºi mã, Doamne, cã s-au tulburat oasele
îndurãtor. „Miluieºte-mã, Doamne, cã mele”, cele ce susþin pe omul cel
neputincios sunt”, pen-tru cã m-a dinãuntru, adicã: credinþa,
înþelepciunea, nãdejdea, dreptatea,
slãbãnogit vrãjmaºul ºi neputincios ºi
înfrânarea, evlavia, blândeþea, smerita
zdrobit m-a fãcut. Iar cel neputincios ºi
cugetare ºi milostivirea. Aceste oase s-au
zdrobit nu poate sã se scoale singur, zdrobit, Stãpâne. Deci, „vindecã-mã,
nu poate sã se vindece sin-gur. Cel Doamne, cã s-au tulburat oasele mele ºi
zdrobit nu poate sã-ºi ajute lui însuºi. sufletul meu s-a tulburat foarte”. Cãci,
Deci, „miluieºte-mã, Doamne, cã iatã, vãd cã a sosit ceasul morþii mele „ºi
neputincios sunt”. sufletul meu s-a tulburat foarte”. Vãd
„Vindecã-mã, Doamne, cã s-au tulburat calea cea lungã ºi grea cãtre cele de
oasele mele, s-a tulburat ºi s-a zdrobit dincolo ºi cã nu sunt pregãtit pentru
sufletul meu”. Dar cel cu oase zdrobite dânsele, „ºi sufletul meu s-a tulburat
nu poate sã se scoale ºi sã caute doctor, foarte”. Vãd pe cãmãtar cã-mi cere
nu poate sã alerge ºi sã scape de datoria ºi nu-i pot
vrãjmaº. Tu, deci, mã cautã, Stãpâne,
Cel ce ai venit sã cauþi oaia cea
pierdutã, Tu cerceteazã-mã pe mine, cel 400
ce am cãzut între tâlhari. Cãci nu numai
mort, ci cu totul mort m-au lãsat. Deci,
„vindecã-mã, Doamne, cã neputincios
sunt” ºi putred m-a fãcut vrãjmaºul. Iar
cel neputincios ºi putred este cu totul
doborât, este aruncat cu totul, ca un
stârv ticãlos. El doar cheamã pe doctor,
strigã dupã doctor, cautã împrejur cu
ochii, când va veni ºi-l va cerceta „Cel ce
vindecã pe cei zdrobiþi cu inima” ºi
„îndrepteazã pe cei cãzuþi” ºi „mântuieºte
pe cei deznãdãjduiþi”.

„Vindecã-mã, Doamne, cã s-au tulburat


oasele mele ºi sufletul meu s-a tulburat
foarte.” Tulburarea trupeascã ºi
sufleteascã m-a cuprins, Stãpâne, cãci în
patimi trupeºti am cãzut, trupul ºi sufletul
plãti „ºi sufletul meu s-a tulburat foarte”. pânã când nu aperi, pânã când nu Te
Vãd pe di-avoli arãtându-mi zapisul ºi pe grãbeºti, pânã când nu vezi, pânã când
gealaþi cã scrâºnesc asupra mea „ºi treci cu vederea? Doamne, întru mila Ta,
sufletul meu s-a tulburat foarte”. Vãd miluieºte-mã. Nu mã trece cu vederea pe
mulþi pârâºi, iar pãrtinitori nici unul „ºi mine nevrednicul, pentru mila Ta. Cãci
sufletul meu s-a tulburat foarte”. Cã m- nebãgarea Ta de seamã se face cãdere
am umplut cu totul de tul-burare ºi de a mea, Stãpâne.
întunecare, mã înfiorez ºi mã cutremur,
mã înfricoºez ºi mi se rup cele dinãuntru Pentru aceea, „întoarce-Te Doamne,
ºi nu ºtiu ce sã fac sau cu ce chip sã mã izbãveºte su-fletul meu ºi mã mântuieºte
arãt Judecãtorului meu. Mã întunec, mã pentru mila Ta”. Ca un Îndurãtor,
tulbur, mã necãjesc, nu mã pricep ºi de miluieºte-mã. Ca un milostiv, îndurã-Te.
aceea „sufletul meu s-a tulburat foarte”. Ca un iubitor de oameni, „mântuieºte-mã
pentru mila Ta”, iar nu pentru faptele
mele, cãci sunt rele, nu pentru ostenelile
„Miluieºte-mã, Doamne, cã s-au tulburat mele, cãci sunt neputincios, nu pentru
oasele mele ºi sufletul meu s-a tulburat gândurile sau cuvintele mele, cãci sunt
foarte.” Vicleanul nu înceteazã sã mã spurcate ºi necurate, ci numai pentru mila
supere, vrãjmaºii nu se opresc luptându- Ta, Mult-milostive, Doamne, mântuieºte-
mã, rãzboiul din trup mã îmboldeºte mã. Iar dacã voieºti sã mã judeci,
necon-tenit, gândurile viclene nicidecum Stãpâne, iatã, eu rostesc cel dintâi
nu se astâmpãrã. osânda mea, eu mãrturisesc cã sunt
vrednic de moarte. Deci, „mântuieºte-mã
pentru mila Ta”. La iubirea Ta de oameni
„ªi Tu, Doamne, pânã când?” Iatã, vezi,
scap, Preabunule. Nu am ceva vrednic
Doamne, cã toate cele ale mele sunt
sã-Þi
încurcate ºi ticãloase. Iatã, vezi
împotrivirea asupra mea, rãzboiul
trupului, cup-torul patimilor ºi slãbiciunea 401
puterii sufletului meu. De aceea,
Doamne, pânã când nu Te milostiveºti,
mila Ta, iar nu pentru lucrurile mele.
arãt. Milostenie cer, dar sã nu-mi ceri
preþul ei. Adu-Þi aminte de cuvintele Cãci de vei milui pe cel vrednic, nimic nu
Tale, Doamne, cum „cã se pleacã gândul este de mirare. De vei milui pe cel drept
omului cu dinadinsul spre cele rele din nu este ceva de-osebit. „Mântuieºte-mã
tinereþea lui”. ªi „omul deºertãciunii s-a pe mine pentru mila Ta”. Fã-mi asupra
asemãnat ºi zilele lui ca umbra trec”. ªi mea minunatã mila Ta, Doamne. Aratã
„nimeni nu este curat de întinãciune”. ªi întru mine milostivirea Ta, Stãpâne.
„iatã cã întru fãrãdelegi m-am zãmislit ºi Mãreºte spre mine iubirea Ta de oameni,
întru pãcate m-a nãscut maica mea”. Sfinte. Aratã peste mine milele Tale cele
Cãci „de vei lua aminte la fãrãdelegile dintru început, Doamne. „ªi sã nu intri la
noastre, nimeni nu va putea suferi, judecatã cu robul Tãu.” Cãci de vei voi sã
Doamne”. Pentru aceea, mântuieºte-mã Te judeci cu mine, se va astupa gura
pe mine, nevrednicul robul Tãu, pentru mea, neavând eu ce sã grãiesc sau ce
sã rãspund. De aceea, „sã nu intri la ce nu se pocãiesc ºi nu se mãrturisesc
judecatã cu robul Tãu”, ºi sã nu cântãreºti aici. De aceea, mântuieºte-mã pe mine,
pãcatele mele cu mãsura Ta cumplitã, ci nevrednicul robul Tãu, care mã pocãiesc
„întoarce faþa Ta de cãtre pãcatele mele Þie ºi mã mãrturisesc pentru mila Ta,
ºi toate fãrãdelegile mele ºterge-le” ºi Doamne, ºi nu pentru faptele mele. Cãci
„mântuieºte-mã pentru mila Ta, Tu ai zis, Doamne: „Cãutaþi ºi veþi afla,
Doamne”. ªi „mila Ta sã-mi urmeze în bateþi ºi se va deschide vouã ºi oricâte
toate zilele vieþii mele”. Sã-mi urmeze veþi cere, crezând, veþi lua”. De aceea,
mila Ta, Doamne, mie celui ce rãu m-am „mântuieºte-mã pentru mila Ta”, Iubitorule
abãtut de la Tine, celui ce de-a pururea de oa-meni, Stãpâne, ca ºi întru mine sã
fug de Tine ºi cãtre pãcat de-a pururea se slãveascã nu-mele Tãu cel preasfânt
rãu alerg. ºi preaproslãvit, Doamne, Dumnezeul
meu, Cel ce pentru mine Te-ai fãcut ca
Aceasta numai cer, ºi mã rog: mine, ca ºi eu împreunã cu toþi sfinþii
„Mântuieºte-mã pentru mila Ta”. numãrâdu-mã, sã Te slãvesc pe Tine,
Mântuieºte-mã mai înainte de a merge la Iisuse Hristoase, Preabunule ºi Iubitorule
judecãþile cele de dincolo sau, mai de oameni Dumnezeul meu, împreunã cu
adevãrat zicând, la chinurile cele de Pãrintele Tãu cel fãrã de început ºi cu
dincolo, unde nu este pocãinþã, nici Preasfântul ºi bunul ºi de viaþã fãcãtorul
mãrturisire. „Cãci zice: în iad cine se va Tãu Duh, acum ºi pururea ºi în vecii
mãrturisi Þie?” Pentru aceea vecilor. Amin.
„mântuieºte-mã pen-tru mila Ta, cã nu
este întru moarte cel ce Te pomeneºte pe
Tine, nici în iad cel ce se mãrturiseºte
Þie”. Cã acolo nu este pocãinþã, nu este
iertare celor

402
403

Pentru aceasta, pe tine te rog sã fii


pentru mine înainte-soli-toare ºi
mijlocitoare, pentru cã multe ºi mari
daruri dobândind eu de la Ziditorul meu
Rugãciune cãtre Dumnezeu, dar uitându-le pe toate,
nemulþumitor m-am arãtat eu ticãlosul,
Prea Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu care am trãit ca dobitoacele ºi m-am
(a Sfântului Grigorie Palama) asemãnat lor. Cãci sunt sãrac de fapte
bune, dar bogat de pãcate, plin de ruºine
ºi osândit de Dum-nezeu, fãcându-mã de
plângere îngerilor, de râs ºi de bucurie
Fecioarã, Stãpânã, Nãscãtoare de dracilor ºi urâciune oamenilor, din pricina
pãcatelor mele. Multe ºi mari sunt
Dumnezeu, ceea ce ai nãscut pe
pãcatele mele, dar la ajutorul tãu alerg,
Dumnezeu Cuvântul cu trup, ºtiu cu
Stãpânã, Nãscãtoare de Dum-nezeu, eu
adevãrat ºtiu, cã nu se cuvine, nici se
cel ce în dezmierdãri am cheltuit bogãþia
cade ca eu, cel atât de desfrânat, cu ochi
mea cea sufleteascã, cel ce sunt slugã
spurcaþi sã vãd icoana ta, a celei
lacomã, vas al gândurilor celor rele ºi
preacurate, a celei pururea Fecioare, a
deºarte, vistierie a cuvintelor celor
celei ce ai ºi trupul ºi sufletul curat ºi
necurate ºi spurcate ºi lipsit de toatã
nespurcat, ºi sã o sãrut cu buze necurate
fapta bunã.
ºi întinate sau sã mã rog þie. Cãci cu
dreptate este ca de mine, cel desfrânat,
curãþia ta sã se scârbeascã ºi sã mã 404
urascã. Dar fi-indcã Dumnezeu pe Care
L-ai nãscut S-a fãcut om, ca sã cheme
pe cei pãcãtoºi la pocãinþã, pentru
aceasta am îndrãznit ºi eu sã mã apropii
de tine, cu
lacrimi rugându-mã.

Primeºte aceastã mãrturisire a greºelilor


mele celor multe ºi grele ºi o du Unuia-
Nãscut Fiului tãu ºi Dumnezeu, rugându-
te Lui ca sã fie milostiv mie ticãlosului.
Cã de mulþimea fãrãdelegilor mele sunt
oprit a cãuta la Dânsul ºi a cere iertare.
Miluieºte-mã pe mine cel smerit, în credinþã, mã îmbãrbãteazã, când sunt
milostiveºte-te spre mine cel neputincios. bolnav, vin-decare îmi dãruieºte, când
Multã îndrãznealã ai la Cel ce S-a nãscut sunt nedreptãþit, mã izbãveºte, când sunt
din tine ºi nimeni nu are putere precum în primejdie de moarte, degrab apucând,
tu, Maica lui Dumnezeu, cãci toate le mã scoate ºi vrãjmaºilor mei celor vãzuþi
poþi, ca ceea ce eºti mai presus decât ºi nevãzuþi în toatã vremea înfricoºãtor
toate zidirile ºi nimic nu este þie cu mã aratã, ca sã cunoascã toþi cei care
neputinþã, numai de vei voi. Deci, nu cu nedreptate mã asupresc cã eu sunt
trece cu vederea lacrimile mele, ºi nu te robul tãu.
întoarce de cãtre suspinul meu. Nu
lepãda durerea inimii mele ºi nu ruºina Aºa, Preabunã Stãpânã, Nãscãtoare
nãdejdea mea cea cãtre tine, ci cu de Dum-nezeu, ascultã smerita mea
rugãciunile tale cele de Maicã, roagã-te rugãciune ºi nu mã ruºina în nãdejdea
Fiului tãu pentru iertarea pãcatelor mele.
mea cea cãtre tine, ceea ce eºti, dupã
Învredniceºte-mã pe mine ticãlosul ºi
Dumnezeu, nãdejdea tuturor creºtinilor.
nevrednicul robul tãu sã-mi iau
frumuseþea cea din început, ajutã-mã sã
mã izbãvesc de patimi ºi de pã-cate ºi sã Trufia ºi mândria cea deºartã din mintea
mã îmbrac cu dreptate ºi cu fapte bune, mea o ºterge, nãlucirile cele de noapte ale
sã mã izbãvesc de spurcatele pofte duhurilor celor viclene ºi bântuielile cele de
trupeºti ºi sã mã îm-brac întru sfinþenia ziuã ale gândurilor celor necurate din
mintea mea le împuþineazã ºi mã ajutã ca
curãþiei celei sufleteºti, sã mor lumii ºi sã
fãrã de împiedicare sã merg pe calea cea
viez faptei celei bune.
fericitã ºi poruncitã de Dumnezeu. Învaþã-
mi limba cea spur-catã sã grãiascã cele de
folos, povãþuieºte-mi ochii sã
Cãlãtorind eu, fii cu mine; pe marea
vieþii aces-teia înotând, ajutã-mã; când 405
priveghez, mã întãreºte, când sunt în
necaz, mã mângâie; când sunt împuþinat

învredniceºte.
vadã drept faptele cele bune ºi adevãrate.
Dã-mi vreme de pocãinþã ºi de moartea Aceastã mãrturisire aduc
cea nãprasnicã fereºte-mã, iar la sfârºitul þie, Stãpâna mea,
vieþii mele fii lângã mine, uºurând durerea Nãscãtoare de Dumnezeu,
cea nesuferitã. Atunci sã mã uºurezi de lumina ochilor mei celor
strâmtorarea cea cumplitã ºi sã mã întunecaþi, mângâierea
izbãveºti de chipul cel înfricoºãtor al sufletului meu, folositoarea
diavolului ºi de cercetarea cea amarã ºi nãdejdea mea cea dupã
pentru toate a vameºilor celor din vãzduh, Dumnezeu, pe care cu
a stãpânitorilor întunericului ºi zapisul
blândeþe primind-o,
pãcatelor mele celor multe sã-l rupi cu
curãþeºte-mã de toatã
dumnezeiasca ta putere. Cu Dumnezeu
mã împrieteneºte, ºi stãrii Lui de-a dreapta întinãci-unea trupeascã ºi
celei fericite la judecatã mã aratã ºi sufleteascã ºi mã
bunãtãþile cele veºnice a le moºteni mã învredniceºte în veacul
acesta de acum, fãrã de osândã sã mã
îm-pãrtãºesc cu Preasfântul ºi
preacuratul Trup ºi Sânge al Fiului ºi
Dumnezeului tãu, iar în cel ce va sã fie
cu cina cea cereascã a desfãtãrii raiului
mã veseleºte. Ca acele bunãtãþi
dobândindu-le eu, nevrednicul, sã
slãvesc în vecii vecilor preacinstitul ºi de
mare cuvi-inþã numele Fiului ºi
Dumnezeului tãu, Cel ce primeºte pe toþi
cei ce se pocãiesc din tot sufletul, pentru
tine, pe care te-a fãcut mijlocitoare ºi
chezãºuitoare tuturor pãcãtoºilor care
aleargã la tine cu credinþã. Cãci prin
tine, prealãudatã ºi preabunã Stãpânã,
se mântuieºte tot neamul creºtinesc, care
laudã ºi preamãreºte pe Tatãl, pe Fiul ºi
pe Sfântul Duh, Treimea cea Preasfântã
ºi de o fiinþã, totdeauna, acum ºi pururea
ºi în vecii vecilor. Amin.
RÂNDUIALA
SFINTEI
SPOVEDANII ªI
ÎMPÃRTêANII
407

406

RUGÃCIUNI ÎNAINTE

DE SPOVEDANIE

Când te-ai hotãrât sã te spovedeºti, cautã-þi un


timp liber, intrã în camera ta, ca sã fii acolo singur

ºi sã poþi sta de vorbã cu Dumnezeu, ºi dupã rostirea

Rugãciunilor începãtoare ºi a Psalmului 50, spune

aşa:

a mulþimea faptelor mele celor rele cugetând, eu,

Lpãcãtosul, mã cutremur de înfricoºătoarea zi a


judecãþii. Ci îndrãznind la mila milostivirii Tale, ca

David strig: ,,Miluieºte-mã Dumnezeule, dupã mare

mila Ta”.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Uºile pocãinþei deschide-mi mie, Dãtãtorule de

viaþã, cã mânecã duhul meu la biserica Ta cea sfântã,

purtând lãcaº al trupului cu totul întinat; ci, ca un în-

durat, curãþeºte-l cu mila milostivirii Tale.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

În calea mântuirii îndrepteazã-mã, de Dumnezeu

Nãscãtoare, cãci cu pãcate grozave mi-am întinat su-

fletul meu ºi în lenevire viaþa mea o am cheltuit; ci,

cu rugãciunile tale, curãþeºte-mã de toatã necurãþia.


Rugãciunea întâia

scultã-mã, Domnul meu ºi Ziditorul meu, ascultã-

Amã iarãºi pe mine, pãcãtosul ºi nevrednicul robul


Tãu, cã de multe ori Þi-am fãgãduit sã-mi schimb

viaþa mea cea rea, ºi nicidecum nu o am schimbat.

Pãcãtuit-am, Doamne, greºit-am ºi cunosc greºalele


408
409

ajutorul Tãu, sã nu mã mai întorc la


mele ºi îmi pare rãu cã le-am fãcut, ºi mi- greºalele mele cele dintâi, alegând mai
e ruºine sã vin înaintea feþei Tale, ieºind, bine moartea, decât sã calc vreuna din
de atâtea ori din cu-vântul meu ºi poruncile Tale. ªi hotãrãsc sã Te ascult ºi
nepãrãsindu-mã de pãcatele mele. ªi ce acum ºi pururea, ºi sã mã închin numelui
voi sã zic pentru nemulþumirea mea cea Tãu celui sfânt, dul-cele meu Iisus, ºi sã
mare, ºi unde mã voi duce? Atâtea Te slãvesc în vecii vecilor. Amin.
fãrãdelegi am fãcut! Cãtre Tine vin,
Stãpânul meu Mult-milostive, ºi cad cu
multã îndrãznealã la picioarele Tale, de Rugãciunea a doua
vreme ce vãd cã pentru pãcatele mele ai
primit înjositoarea moarte pe Cruce ºi
chemi pe pãcãtoºi prin Scripturile Tale
cãtre Tine ºi strigi cu gura Ta: „Pe cel ce
vine la Mine, nu-l voi scoate afarã.“ Drept Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul
aceea, Doamne, pomeneºte-mã ºi pe meu Cel ce pentru pãcatele mele ai
mine nevrednicul ºi-mi iartã toate primit ocarã ºi moarte pe Cruce ºi chemi
pãcatele ºi-mi dã harul Tãu ºi pe pãcãtoºi la Tine, zicând: „Pe cel ce
binecuvântarea Ta, pentru mare ºi vine la Mine, nu-l voi scoate afarã“,
nemãsuratã milostivirea Ta. Cã eu sunt primeºte-mã ºi pe mine, nevrednicul.
foarte cãit; cãci am greºit înaintea Ta ºi Iartã-mi toate pãcatele mele ºi-mi dã
am mâ-niat bunãtatea Ta cu cuvântul, cu harul Tãu ºi binecuvântarea Ta, pentru
lucrul ºi cu gândul, cu voie ºi fãrã de voie. mila Ta cea mare ºi nemãsuratã, pentru
Drept aceea, de astãzi înainte rugãciunile Preacuratei Maicii Tale ºi ale
fãgãduiesc cu adevãrat, cu harul ºi cu tuturor sfinþilor Tãi.
rãnile sufletului meu, Iisuse, ºi în-
Amin. dulceºte, Te rog, inima mea, Mult-
milostive, ca, fiind mântuit, sã Te
Apoi citeºte Canonul de umilinþã. slãvesc pe Tine, Iisuse, Mântuitorul
meu.
410
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã.

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse,


deschide-mi uºile pocãinþei,
CANON DE UMILINÞÃ CÃTRE Iubitorule de oameni Iisuse, ºi mã
DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS primeºte pe mine, cel ce cad la Tine
(a Sfântului Teoctist Studitul) ºi fierbinte Te rog, Iisuse Mântuitorul
meu, Cel ce eºti iertarea pã-catelor.

Cântarea 1-a Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse,


În adânc a aºternut de demult toatã scoate-mã din mâna lui Veliar cel
oastea lui Faraon puterea cea preaîntr- înºelãtor, Iisuse, ºi mã fã stãtãtor de-a
armatã; iar Cuvântul întrupându-Se, a dreapta slavei Tale; Iisuse, Mântuitorul
pierdut pãcatul cel prearãu. Domnul meu, izbãveºte-mã de partea cea de-a
cel preaslãvit, cãci cu slavã S-a stânga.
preaslãvit.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui Amin.
Dumnezeu, miluieºte-mã.
411
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse
Îndelung-rãb-dãtorule, vindecã

Stãpânã, care ai nãscut pe Iisus Cântarea a 3-a


Dumnezeu, roagã-L pentru noi,
netrebnicii robii tãi, Preacuratã, ca sã
ne izbãvim de chinuri cu rugãciunile
tale, noi cei întinaþi, ceea ce eºti fãrã Pe piatra credinþei întãrindu-mã, Tu ai
de întinãciune, primind întru tine slava deschis gura mea asupra vrãjmaºilor mei;
cea de-a pururea. cã s-a veselit duhul meu a cânta Þie: Nu
este sfânt ca Dumnezeul nostru

ºi nu este drept afarã de Tine,


Doamne.

Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui


Dumnezeu, miluieºte-mã.

Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse


al meu, pe robul Tãu, care strigã cu
umilinþã, ºi mã izbãveºte de
osândã ºi de chinuri, Iisuse al meu,
Cel ce eºti singu-rul Îndelung-
rãbdãtor, Iisuse preadulce, Mult-
milostive.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,


miluieºte-mã.

Ridicã-mã, Iisuse, pe mine, robul


Tãu, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al
meu, ºi mã mântuieºte, Iisuse al
meu, pe mine, cel ce mã întorc, ºi
mã izbãveºte, Stãpâne, de gheenã,
Iisuse preadulce, Mult-milostive.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.

Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai


dat-o, în pa-timi am cheltuit-o, Iisuse al
meu; drept aceea, nu mã lepãda pe
mine, Iisuse al meu, ci mã cheamã, Te
rog, Stãpâne, Iisuse preadulce, ºi mã
mântuieºte.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


Amin.

412
Fecioarã, care ai nãscut pe Iisus al miluieºte-mã.
meu, roagã-L sã mã izbãveascã de
gheenã, cãci tu singurã eºti rugãtoare Am greºit, Iisuse al meu preadulce,
pentru cei scârbiþi, ceea ce eºti de Îndurate Iisuse al meu, mântuieºte-mã
Dum-nezeu dãruitã, ºi mã pe mine, cel ce scap sub
învredniceºte de viaþa cea veºnicã, acoperãmântul Tãu, Iisuse Îndelung-
ceea ce eºti cu totul fãrã de prihanã. rãbdãtorule, ºi mã învredniceºte de
Împãrãþia Ta.

Cântarea a 4-a Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.

N-a greºit, Iisuse al meu, nimeni


Ai venit din Fecioarã, nu sol, nici înger, precum am greºit eu, ticãlosul; ci
ci Tu însuþi, Doamne, Te-ai întrupat ºi m-
cad, rugându-mã: Iisuse al meu,
ai mântuit pe mine, omul; pentru aceasta
strig cãtre Tine: Slavã puterii mântuieºte-mã ºi-mi dãruieºte
Tale, Doamne! moºtenirea vieþii, Iisuse al meu.

Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


Dumnezeu, miluieºte-mã. Amin.

Cu totul lãudatã, ceea ce ai nãscut pe Iisus


Vindecã, Iisuse al meu, rãnile Dom-nul, pe Acela roagã-L sã izbãveascã
sufletului meu, Iis-use al meu, ºi mã de chinuri pe toþi
scoate, Te rog, din mâna lui Veliar
cel stricãtor de suflete, Iisuse al 413
meu, Milostive, ºi mã mântuieºte.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,


deznãdãjduiþi, Tu eºti, Hristoase,
cei ce te laudã pe tine ºi te numesc, Mântuitorul meu, ºi la Tine mânec,
dupã adevãr, Nãscãtoare de Împãratul pãcii; lumineazã-mã cu
strãlucirea Ta, cã nu ºtiu alt dum-
Dumnezeu.
nezeu afarã de Tine.
Cântarea a 5-a
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui
Dumnezeu, miluieºte-mã.
Luminarea celor ce zãceau întru Tu eºti lumina minþii mele, Iisuse al meu;
întuneric ºi mân-tuirea celor
Tu eºti mântuirea sufletului meu celui Fecioarã de Dumnezeu Nãscãtoare, care
deznãdãjduit, Mân-tuitorule; Tu, Iisuse al ai nãscut pe Iisus, pe Acela roagã-L,
meu, de chinuri ºi de gheenã mã Curatã, sã mântuiascã pe toþi
izbãveºte pe mine, cel ce strig: dreptcredincioºii, pe cãlugãri ºi pe mireni,
Mântuieºte-mã, Iisuse al meu, Hristoase, ºi sã izbãveascã de gheenã pe toţi cei ce
pe mine, ticãlosul. strigãm: Nu ºtim altã ajutãtoare tare,
afarã de tine.
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã.
Cântarea a 6-a
Cu totul fiind surpat de patimi de
ocarã, Iisuse al meu, acum strig:
Tu, Iisuse al meu, trimite-mi mânã
de ajutor ºi mã scoate pe mine, cel De adâncul pãcatelor fiind înconjurat,
ce strig: Mântuieºte-mã, Iisuse al chem adân-cul cel nepãtruns al
milostivirii Tale: Scoa-te-mã
meu, Hristoase, pe mine, ticãlosul.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului din stricãciune, Dumnezeule.


Duh.
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui
Minte întinatã având, Iisuse al meu, strig Dumnezeu, miluieºte-mã.
cãtre Tine: Curãþeºte-mã de întinãciunea
cãderilor în pã-cate ºi mã izbãveºte pe Iisuse al meu, Hristoase Mult-
mine, cel care am alunecat din neºtiinþã milostive, primeºte-mã pe mine, cel
în adâncurile rãutãþii, Mântuitorule, ºi Te ce mã mãrturisesc Þie, o, Iisuse, ºi
rog, Iisuse al meu, mântuieºte-mã.
mã mântuieºte ºi mã scoate din
stricãciune, Iisuse al meu.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin. Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã.
414
Iisuse al meu, n-a fost nici un alt
desfrânat pre-cum sunt eu,
ticãlosul, o, Iisuse, Iubitorule de oa-
meni; dar Tu, Iisuse, mântuieºte-
mã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.
Iisuse al meu, pe desfrânata ºi pe nãscut pe Iisus, Hristosul meu, tu,
desfrânatul ºi pe Manase ºi pe vameºul care singurã eºti neîntinatã,
am covârºit cu patimile, o, Iisuse al meu,
curãþeºte-mã acum cu isopul
ºi pe tâlharul, Iisuse, ºi pe niniviteni.
rugãciunilor tale pe mine cel întinat.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
415
Amin.

Fecioarã preacuratã, ceea ce ai


Îndurate, sã-Þi cânt Þie, strigând: Bine
eºti cu-vântat, Dumnezeul pãrinþilor
noºtri.
Cântarea a 7-a
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh.
Cei trei tineri au cãlcat porunca
potrivnicã lui Dum-nezeu de a se închina Hristoase Iisuse, de mii de ori eu, ticãlosul,
chipului de aur din câmpul Deira ºi, fiind o, Iisuse al meu, am fãgãduit Þie a mea
aruncaþi în mijlocul focului, rãcorindu-se, pocãinþã, dar am minþit, pãtimaºul; pentru
au cântat: Bine eºti cuvântat, Dumnezeul aceasta, Iisuse al meu, strig cãtre Tine:
Lumineazã sufletul meu care petrece fãrã
de înþelegere, Hristoase Dumnezeule al
pãrinþilor noºtri. pãrinþilor noºtri.

Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


Dumnezeu, miluieºte-mã. Amin.

Hristoase Iisuse, nimeni n-a greºit pe Ceea ce ai nãscut pe Hristos Iisus, în


pãmânt din veac, o, Iisuse al meu, chip mi-nunat ºi mai presus de fire, pe
precum am greºit eu, ticãlosul ºi rãtãcitul. Acela roagã-L, ceea
Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig cãtre
Tine: Milostiveºte-Te spre mine, cel ce
416
cânt: Bine eºti cuvântat, Dumnezeul
pãrinþilor noºtri.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,


miluieºte-mã.

Hristoase Iisuse, strãbate-mã cu frica


Ta, strig cãtre Tine, o, Iisuse al meu, ºi
mã îndrepteazã acum la limanul cel
liniºtit, ca, mântuindu-mã, Iisuse al meu
ce eºti cu totul fãrã de prihanã, sã al meu.
ierte toate pãcatele mele cele mai
presus de fire, Fecioarã, ca, mân- Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,
tuindu-mã, sã strig: Bine eºti miluieºte-mã.
cuvântatã, ceea ce ai nãscut pe
Dumnezeu cu trup. La dulceþile celor necuvântãtoare m-
am plecat, Iisuse ºi necuvântãtor m-
am fãcut; ºi lor, o Iisuse al meu,
Cântarea a 8-a Mântuitorule, cu adevãrat m-am
asemãnat eu, ticãlosul, ca un
pãtimaº; pentru aceasta, Iisuse,
izbãveºte-mã de toatã josnicia.

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât în Binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi


cuptorul cel cu foc la tinerii cei de pe Sfântul Duh, Domnul.
demult ºi vãpaia în rãcore-alã a
prefãcut-o, lãudaþi-L fãpturi ca pe
Am cãzut, Iisuse, între tâlharii cei
Domnul ºi-
stricãtori de su-flet ºi sunt dezbrãcat
acum de haina cea þesutã de
L preaînãlþaþi întru toþi vecii. Dumnezeu, Iisuse al meu, ºi zac plin de
rãni grele; toarnã peste ele untdelemn ºi
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui vin, Hristoase al meu.
Dumnezeu, miluieºte-mã.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: Precum ai Amin.
izbãvit pe desfrânata, Iisuse al meu, de
multe greºeli, aºa ºi pe mine, Iisuse 417
Hristoase al meu, izbãveºte-mã ºi
curãþeºte sufletul meu cel întinat, Iisuse

Ceea ce ai purtat, mai presus de


cuvânt, pe Iisus Hristos, Dumnezeul
Pe Dumnezeu, Cuvântul, Care cu
înþelepciune mai presus de cuvânt, de la
meu, Nãscãtoare de Dumnezeu
Dumnezeu a venit ca sã înnoiascã pe
Marie, pe Acela roagã-L pururea sã Adam cel cãzut cumplit în stricãciune din
mântuiascã de nevoi pe robii ºi pricina mâncãrii; pe Cel ce din Sfânta
cântãreþii tãi, Fecioarã, ceea ce nu Fecioarã în chip negrãit S-a întrupat
ºtii de bãrbat. pentru noi, credincioºii,
cu un gând în cântãri sã-L slãvim.
Cântarea a 9-a
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui
Dumnezeu, miluieºte-mã. Pe Iisus, Nãscãtoare de Dumnezeu,
pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioarã
Pe Manase, Iisuse al meu, pe curatã, ceea ce singurã nu ºtii de
vameºul, pe desfrâ-nata, pe bãrbat, roagã-L ca pe Fiul tãu ºi
desfrânatul, Milostive Iisuse, ºi pe Fãcãtorul sã izbãveascã pe cei ce
tâlharul am întrecut, Iisuse al meu, aleargã la tine, de ispite ºi de nevoi ºi
cu fapte de ruºine ºi de ocarã, de focul ce va sã fie.
Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu,
întâmpinându-mã, mântuieºte-mã.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu,


miluieºte-mã.

Pe toþi cei ce au greºit de la Adam,


Iisuse al meu, mai înainte de Lege ºi în
Lege, Iisuse, ºi dupã Lege ºi în legea
harului, Iisuse al meu, i-am covârºit cu
patimile, eu ticãlosul, ca un pãtimaº; ci
Tu, Iisuse al meu, cu judecãþile Tale,
mântuieºte-mã.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.

Sã nu fiu osebit, Iisuse al meu, de


slava Ta cea negrãitã; sã nu
dobândesc, Iisuse, ºederea cea de-a
stânga, preadulce Iisuse; ci Tu,
împãrtãºindu-mã oilor Tale celor de-a
dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fã-mi
odihnã, ca un îndurat.

418

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


Amin.
419

păcatele mărturisite.

Am păcătuit cu încredere prea mare în Dum-nezeu,


„Cã fãrãdelegea mea eu o voi vesti, ºi mã
voi în-griji pentru pãcatul meu” (Psalmul zicând că El este milostiv şi mă va ierta şi pentru
37, 18)
aceasta pot păcătui mereu.
ÎNDREPTAR DE SPOVEDANIE Am avut în viaţă momente de deznădejde, păcă-
Iatã, fiule, Hristos stã nevãzut, primind tuind continuu, crezând că Dumnezeu tot nu mă va
mãrtur-isirea ta cea cu umilinþã. Deci nu
ierta.
te ruºina, nici te teme ca sã ascunzi de
mine vreun pãcat, ci fãrã sfi-alã spune Mi-am pus în gând, mi-am dorit şi încercat să-mi pun
toate câte ai fãcut, ca sã iei iertare de la
Domnul nostru Iisus Hristos. ªi eu sunt capăt vieţii.
numai un martor, ca sã mãrturisesc
înaintea Lui toate câte îmi vei spune mie;
iar de vei ascunde de mine ceva, sã ºtii
Am avut tendinţa de a asculta de învăţăturile eretice
cã toate pãcatele îndoite le vei avea. Ia ale stiliştilor, protestanţilor sau ale altor re-ligii,
seama dar, de vreme ce ai venit la
doctor, sã nu te întorci nevindecat. (din susţinând că toate sunt bune.
slujba Tainei Spovedaniei)
420
M-am îndoit (şi încă mă mai îndoiesc) de ade-
vărurile creştine revelate (arătate) în Sfânta
Scriptură sau Tradiţia Sfinţilor Părinţi.

M-am ruşinat a susţine adevărul credinţei orto-doxe


înaintea oamenilor care aveau idei potrivnice sau erau
indiferenţi faţă de învăţătura ortodoxă.

M-am îndoit că prin sincera spovedanie se pot ierta toate


Am crezut în doctrine New Age – spiritism, yoga, cu capul descoperit.
reîncarnare, hipnoză, descântece, şcoli teosofice,
Nu m-am rugat cu credinţă; nu m-am străduit să ţin
raţionaliste, participând la ritualuri şi credinţe
mintea la rugăciune, purtând de bunăvoie gândul la
oculte demonice.
tot felul de lucruri lumeşti.

Am cârtit împotriva lui Dumnezeu în încercări şi


Nu mi-am făcut pravila de rugăciune şi canonul rânduit de
ispite.
duhovnic.

Am apelat la vrăjitoare, descântătoare, ţigănci,


În rugăciune am cerut lui Dumnezeu ceea ce nu se
prezicători.
cuvine sau numai lucruri materiale, ignorând

Am făcut eu însumi farmece, vrăji; am ghicit, am descântat, am


dobândirea celor spirituale.
explicat visele, vedeniile, zodiacul. Nu am mulţumit lui Dumnezeu după îndeplinirea
Am crezut în superstiţii (13 poartă ghinion, marţea unor cereri.
e rea, potcoava aduce noroc, ieşirea unui preot în
Am vorbit de rău slujitorii Sfintei Biserici.
cale e semn rău).
Am ispitit pe Dumnezeu expunându-mă la diferite pericole ca
Am purtat talismane sau alte lucruri ca să am să văd dacă mă va păzi.
noroc. În caz de boală am refuzat ajutorul medial, sfidându-i
pe doctori.
Îmi împodobesc trupul cu tot felul de podoabe şi
deşertăciuni călcând normele morale ale Sfintei Am apelat la medicina alternativă: homeopatie, acupunctură,
radiestezie, cromatoterapie.
Biserici.
Ca femeie, m-am coafat, rujat, pudrat, pensat,
machiat; mi-am tuns părul scurt, obişnuiesc să port 421
pantaloni; am mers la Sfânta Biserică în pantaloni,

nezeu.
• Am crezut că mă voi mântui numai prin faptele
mele bune şi nu prin milostivirea şi mila lui Dum-
Am fost lacom după bani şi avere.
Nu mi-am împlinit făgăduinţele făcute lui Dum-nezeu sau
M-am purtat cu zgârcenie faţă de familie, lipsindu-o de cele
altor persoane.
trebuincioase.

Am risipit şi cheltuit banii la jocuri de noroc, în centre de Am făcut glume despre credinţa creştină alături de
distracţie. cei necredincioşi, profanând cuvintele Sfintelor
Scripturi.
Am fost indiferent şi zgârcit faţă de cei săraci evitând să fac
Am hulit pe Dumnezeu (sau pe sfinţi) şi Sfintele
milostenie.
Taine.
Obişnuiesc să mănânc cu nesocotinţă (peste mă-sură, fără de
422
rânduială), făcându-mă rob pântecelui.
M-am prefăcut a fi un bun creştin, în realitate trăind ca
un păgân.

Am crezut în vise.
Am idolatrizat persoane sau grupuri de artişti, sportivi, oameni
politici sau din alte domenii.
M-am mândrit cu calităţile trupeşti sau sufleteşti, prin cuvinte
sau acţiuni.

M-am arătat plictisit faţă de cele duhovniceşti şi m-am


preocupat în mod exagerat de cele lumeşti (glume, şuete,
vorbire fără rost, pălăvrăgeală).

M-am jurat pe numele lui Dumnezeu, pe numele altor


lucruri sau persoane sfinte.

Am pus pe alţii să se jure pentru a crede ceea ce


spun.
• Am înjurat dând diavolului soţia, copiii, ani- cumpărături, am făcut afaceri sau alte treburi pe
malele etc. care le puteam face în altă zi.

• Am blestemat pe copiii mei şi alte persoane. Nu am postit (în lipsa unui motiv serios de sănă-tate) în zile
rânduite de sfânta biserică: miercurea şi vinerea sau în cele
patru posturi de peste an.
Nu am mers la sfânta biserică duminica şi în săr-
bători. Nu m-am spovedit în posturi şi atunci când am căzut în
păcate grele.
Am pierdut timpul – acasă la televizor, prin baruri sau în
plimbări – în timpul Sfintei Liturghii. Nu m-am pregătit de Spovedanie prin cercetarea păcatelor şi
citirea sfintelor rugăciuni.
Am îndemnat pe alţii să nu meargă la biserică.
Am ascuns păcate la Spovedanie din ruşine faţă de
M-am dus prea târziu sau am plecat înainte de a se preot.
încheia slujba.
M-am dezvinovăţit dând vina pe altcineva sau pe diferite
Am intrat în biserică nespălat, neprimenit (sau ca femeie în zile împrejurări în care am fost ispitit.
de necurăţie).
Nu m-am împărtăşit atunci când mi s-a dat dezle-gare; m-am
Am mers la biserică doar de ochii lumii, nu din credinţă şi împărtăşit fără dezlegare de la preot.
dragoste faţă de Dumnezeu.
După Sfânta Împărtăşanie am revenit imediat la
Nu am ascultat cu evlavie sfintele slujbe: am vorbit, am râs, am
păcate, întinând Sfintele Taine (scuipat, băut,
făcut tulburare prin comporta-mentul meu.
înjurat etc.).
Am lucrat în duminici sau sărbători; am făcut
423
curat, am fost la muncile câmpului, am făcut

dintre copiii mei.

Ca părinte, nu am avut grijă în egală măsură de fiecare


Am împiedicat pe copiii mei de a merge pe calea credinţei (să se (fini).
călugărească, să meargă la biserică, etc); i-am îndemnat la rău,
i-am încurajat la păcate.
În viaţa de familie ca soţ (soţie) nu m-am îngrijit de
soţia (soţul) meu: ne-am obişnuit a ne certa, ne-am
Am hotărât şi forţat pe copii să devină monah sau
bătut, am smintit copiii prin purtarea noastră, nu
preot fără ca acesta să simtă vreo chemare spre
am întreţinut armonia în familie.
aceasta.
Ca soţ nu m-am îngrijit de soţia mea cum trebuia,
Nu m-am îngrijit de mântuirea copiilor mei; nu i-am dus
am supărat-o, am întristat-o, am umilit-o, am con-
la Spovedanie şi Împărtăşanie şi nu le-am dat exemplu
prin purtarea mea. siderat-o inferioară mie.
Ca soţie nu mi-am ascultat bărbatul, nu am răbdat când era
Când copiii mei au greşit nu i-am mustrat, nu i-am pedepsit şi nervos ci l-am contrazis.
nu i-am oprit de la păcate.
424
Uneori am fost prea aspru şi i-am pedepsit pe copiii mei
pe nedrept.

Am fost neascultător faţă de părinţii mei, i-am urât când m-au


îndemnat să nu fac păcate.

Nu mi-am îndeplinit datoria faţă de părinţii mei, am fost


neascultător, i-am batjocorit, i-am vorbit de rău, blestemat, i-
am părăsit la neputinţe şi greutăţi.

Nu am ascultat de cei mai mari ai mei (profesori, conducători,


şefi), atunci când mă învăţau de bine.

Nu am ascultat de părinţii mei duhovniceşti


(duhovnic, naş), nu m-am rugat pentru ei, i-am
vorbit de rău, i-am batjocorit.
Ca naş nu m-am îngrijit de fiii mei duhovniceşti
Am ucis de voie sau fără de voie. Sunt agresiv, mă mânii uşor, mă cert pentru lu-cruri
Am îndemnat (determinat) pe alţii să ucidă. mărunte.
Am băgat zâzanie, vrajbă despre alţii, făcându-i să sufere din
pricina mea. Am mâncat şi băut peste măsură, m-am îmbuibat.
Am patima fumatului, am îndemnat şi pe alţii.
M-am bucurat de paguba, nenorocirea, necazul Am comercializat şi consumat droguri.

aproapelui. Am patima beţiei, beau peste măsură, nu mă pot stăpâni,


cheltuind bani şi sănătate.
Nu am iertat pe cei ce mi-au greşit.
Am umilit pe cei săraci, pe orbi, ologi sau alţi ne-fericiţi;
i-am batjocorit, i-am alungat când au venit la mine să-
mi ceară vreun ajutor. Am avut cugete trupeşti necuviincioase; le-am păstrat în
suflet şi m-am îndulcit cu ele.
M-am păzit să nu fac copii folosind diferite metode.
Am privit feţe străine cu gânduri desfrânate.
Am avortat copii (cu voie sau fără de voie) sau am ajutat pe alţii
Am făcut malahie (masturbare) singur sau cu alţii.
să facă acest păcat.

Am desfrânat cu fecioare, văduve, feţe bis-ericeşti, rude sau cu


Mi-au murit copiii (nebotezaţi sau botezaţi) din cei de alte credinţe.
vina mea.
Am preacurvit cu animale.
Sunt scandalagiu şi am pus pe alţii să se certe sau să se bată
chiar şi numai pentru a mă distra. 425

Am avut relaţii sexuale cu persoane de acelaşi sex. Am trăit în concubinaj.

M-am unit cu femeia mea peste fire. Am avut legături trupeşti înainte de cununie.

Am preacurvit cu femei căsătorite, cu feţe bis-ericeşti, cu rude Am trăit trupeşte cu soţia în zilele de post, Du-minica şi în
spirituale, cu copiii mei, etc. sărbători, în timpul perioadei lunare a soţiei sau în cele
patruzeci de zile după naştere. înapoiat.

Am avut vise necurate în timpul somnului, păti-mind Am sfătuit pe alţii să fure, să facă rău, ajutându-i şi eu la
şi scurgere. aceasta (i-am ascuns în casă).

Fiind copil am jucat diferite jocuri pătimaşe, des-frânate, Nu mi-am plătit datoriile faţă de stat; am făcut declaraţii false,
necuviincioase cu alte fete sau băieţi. înşelând statul.

Am privit la imagini pornografice, erotice (filme, pagini de Având posibilitatea să înlătur pagubele aproa-pelui, nu
internet, reviste, reprezentaţii în cluburi etc). l-am ajutat.

426

Mi-am pus în gând să fur să înşel, să nu-mi plătesc


datoriile.

Am furat, înşelat statul, pe aproapele sau Biseri-

ca.

Am vândut marfă falsificată, stricată; am luat un preţ mai


mare decât cel cuvenit.

Am mutat hotarul furând de la vecinul.

Am înşelat la cântar, nu am spus adevărul despre


marfa vândută.

Am găsit lucruri şi ştiind ale cui sunt, nu le-am înapoiat,


păstrându-le pentru mine.

Am împrumutat bani sau alte bunuri şi nu le-am


Am tras cu urechea ca să folosesc cele auzite în
scopuri rele (calomniere, înşelăciune, autojustificare Am minţit la mărturisire, de ruşine, din teama de

etc). a-mi dezvălui unele însuşiri rele ale mele sau unele
păcate ruşinoase.
Am participat la jocuri de noroc, nedreptăţindu-mi familia şi Am obiceiul de a retransmite informaţiile sau se-cretele
furând apoi şi pe aproapele. aproapelui încredinţate numai mie.

Am dorit femeie străină (sau bărbat).


Am mărturisit strâmb împotriva aproapelui în faţa Am invidiat pe aproapele meu pentru reuşita lui.
oamenilor, pricinuindu-i păgubire sufletească sau
Am râvnit la averea aproapelui.
materială.

Am grăit minciuni de tot felul. Mi-am comparat viaţa cu cei mai bogaţi decât mine
şi am fost cuprins de tristeţe pentru că nu am cât ei.
Am stat la îndoială să spun adevărul. M-am supărat pe aproapele din diferite motive şi
am căutat motive să-l micşorez sau să-l desconsider
Am vorbit altfel decât am gândit (am vorbit cu două
în faţa celorlalţi.
înţelesuri).
M-am făcut părtaş la păcate străine.

Am flatat pe aproapele cu laude mincinoase pen-tru a-mi


Nu am destulă credinţă, nădejde şi dragoste.
asigura stima lui sau alte foloase.

427
Am minţit la judecată ca pârât, ca inculpat sau ca
martor.
RUGÃCIUNI DUPÃ SPOVEDANIE

Cât va fi de înfricoºătoare judecata Ta, Doamne, în-gerii stând înainte, oamenii în mijloc adunându-se,
cãrþile deschizându-se, faptele cercându-se, gândurile întrebându-se! Ce judecatã va fi mie celui
zãmislit în pãcate? Cine-mi va stinge vãpaia, cine-mi va lumina întunericul, de nu mã vei milui Tu,

Doamne, ca un iubitor de oameni?

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh.

Lacrimi dã-mi mie, Dumnezeule, ca oarecând fe-meii celei pãcãtoase ºi mã învredniceºte sã


ud pi-cioarele Tale, Celui ce m-ai scos din calea rãtãcirii, ºi ca un mir cu bunã mireasmã sã-þi
aduc viaþã cu-ratã, agonisitã mie prin pocãinþã, pentru ca sã aud glasul Tãu cel dorit:
„Credinþa ta te-a mântuit, mergi în pace”.

ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.

Neînfruntatã nãdejdea ta, Nãscãtoare de Dum-nezeu, având, mã voi mântui; folosinþa ta agonisind,
Preacuratã, nu mã voi teme. Izgoni-voi pe vrãjmaºii mei ºi îi voi înfrânge pe ei. Întru singur
acoperãmântul tãu îmbrãcându-mã, ca într-o platoºã, ºi întru ajutorul tãu cel atotputernic rugându-mã,
strig cãtre tine, Stãpânã: Miluieºte-mã cu rugãciunile tale ºi mã scoalã din întunecatul somn, spre a ta
slăvire, cu puterea Celui ce s-a întrupat din Tine, a Fiului lui Dumnezeu.

Rugãciunea întâia

Doamne, Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, izvorâ-torul înþelepciunii ºi al harului, deschide buzele
mele, ale pãcãtosului, ºi mã învaþã cum se cuvine ºi

428 429

Îndrepteazã viaþa mea, Cel ce în-dreptezi


pentru ce se cade sã mã rog. Cã Tu eºti toatã zidirea cu cuvântul ºi cu puterea cea
Cel ce ºtii mulþimea cea mare a pãcatelor nespusã a înþelepciunii, Cel ce eºti liman
mele. Iatã, cu fricã stau înaintea Ta. celor învi-foraþi, ºi-mi aratã calea, pe care
voi merge. Dã cugetelor mele duhul sfinþilor Tãi. Amin.
înþelepciunii Tale, nepriceperii mele, duhul
înþelegerii. Cu duhul temerii de Tine um-
breazã faptele mele ºi duh drept înnoieºte 430
întru cele dinlãuntru ale mele; cu duh
stãpânitor întãreºte alunecarea gândului
meu. Ca în toate zilele fiind în-dreptat spre
cele de folos cu Duhul Tãu Cel bun, sã mã
învrednicesc a împlini poruncile Tale ºi
pururea sã-mi aduc aminte de slãvitã RÂNDUIALA
venirea Ta, care va cerceta faptele noastre.
Cã milostiv ºi iubitor de oameni Dum-nezeu
eºti ºi Þie slavã înãlþãm, Tatãlui ºi Fiului ºi
Sfân-tului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii SFINTEI ÎMPÃRTêIRI
vecilor. Amin.
Urmând a ne împãrtãºi cu Preacuratele
Rugãciunea a doua Taine, dupã rugãciunile obiºnuite de
searã, se face în-ceputul ºi se zic
rugãciunile începãtoare: Împãrate
ceresc... Sfinte Dumnezeule...
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul Preasfântã Treime...
meu, Mult-milostive, mulþumescu-Þi cã
prin mãrturisirea mea cea cãtre
Tatãl nostru... (vezi pag. 11-12). Apoi:
duhovnicescul meu pãrinte, m-ai în-
vrednicit pe mine pãcãtosul sã iau de la Doamne miluieºte (de 12 ori), Veniþi
Tine iertarea pãcatelor mele, ca David, sã ne închinãm... (de 3 ori), apoi
cel care a zis: „Juratu-m-am ºi am zis ca Psalmul 50 (vezi pag. 14). ªi îndatã:
sã pãzesc judecãþile dreptãþii Tale”.
Fãgãduiesc înaintea Ta, cu voinþa Canonul
întreagã a sufletu-lui meu, cã mai bine
aleg sã mor decât sã mai fac de acum
înainte vreun pãcat de moarte ºi sã Cântarea l
amãrãsc cu ceva bunãtatea Ta cea
nemãrginitã. Dar de vreme ce voinþa Stih: Inimã curatã zideºte întru
mea singurã este neputincioasã ºi fãrã mine, Dum-nezeule, ºi duh drept
de aju-torul Tãu ca sã rãmân pânã la înnoieºte întru cele dinãuntru ale
sfârºit neschimbat în aceastã hotãrâre
nu-mi este cu putinþã, dã-mi Doamne, ca
mele.
sã petrec cealaltã vreme în pace ºi întru
pocãinþã ºi sã dobândesc întru aceastã Pâine a vieþii celei veºnice sã-mi fie
viaþã harul Tãu, iar în cealaltã fericirea mie Trupul Tãu cel sfânt, Milostive
de veci. Pentru rugãciu-nile Doamne, ºi scump Sângele Tãu, ºi
Preabinecuvântatei Maicii Tale ºi ale tãmãduire durerilor celor de multe
tuturor feluri.
Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi ticãlosul, nu sunt vrednic sã mã
Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la împãrtãºesc cu preacuratul Tãu Trup
mine. ºi cu dumnezeiescul Tãu Sânge,
Hristoase, ci fã-mã vrednic de
Învredniceºte-mã, Stãpâne, pe mine aceasta.
nevrednicul, sã mãnânc Trupul Tãu cel
preacurat ºi sã beau Sân-gele Tãu cel ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
preascump, cu credinþã ºi cu dragoste. Amin.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului 431


Duh.

Întinat fiind cu lucruri netrebnice eu,


Spre iertarea pãcatelor sã-mi fie
Dumnezeiascã Mireasã, ceea ce mie preacuratul Tãu Trup ºi
eºti bunã ºi bine-cuvântatã, care ai dumnezeiescul Tãu Sânge, ºi spre
odrãslit Spicul cel nearat ºi de îm-pãrtãºirea cu Duhul Sfânt ºi spre
mântuire lumii, învredniceºte-mã viaþa de veci, Iu-bitorule de
ca, mâncându-L pe Acesta, sã mã oameni, ºi spre îndepãrtarea
mântuiesc. durerilor ºi a necazurilor.

Cântarea a 3-a Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


Duh.
Stih: Inimã curatã zideºte întru
mine, Dum-nezeule, ºi duh drept Doamne, învredniceºte-mã sã mã
înnoieºte întru cele dinãuntru ale împãrtãºesc fãrã de osândã cu
mele. preacurat Trupul Tãu ºi cu scump
Sângele Tãu, ºi sã slãvesc bunãtatea
Ta.
Dã-mi, Hristoase, picãturi de lacrimi,
care sã-mi curãþeascã necurãþia
inimii mele, ca fiind curãþit, în cuget
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
curat, cu credinþã ºi cu fricã sã vin, Amin.
Stãpâne, spre împãrtãºirea Darurilor
Tale. Preacuratã, ceea ce eºti masã a Pâinii
Vieþii, care s-a pogorât de sus, pentru
milã, ºi a dãruit lumii viaþã nouã,
Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi învredniceºte-mã acum ºi pe mine,
Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la nevred-nicul, sã gust cu fricã din Aceasta
mine. ºi sã fiu viu.
432 pãcatele noastre. Pen-tru aceasta, mã
rog Þie sã curãþeºti ºi pãcatele mele.

Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi


Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la
Sedealna
mine.

Tãmãduieºte rãnile sufletului meu,


Foc ºi luminã sã-mi fie mie primirea
preacurate-lor ºi de viaþã fãcãtoarelor
Doamne, ºi mã sfinþeºte tot ºi mã
Tale Taine, Mântuitorule, arzând neghina învredniceºte, Stãpâne, sã fiu pãrtaº
pãcatelor ºi luminându-mã peste tot, spre dumnezeieºtii Tale Cine celei de tainã
cuvântarea de Dumnezeu cea eu, ticãlosul.
adevãratã; cã nu voi da înºelãciunii
vrãjmaºului cele sfinte, nici Îþi voi da Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
sãrutare înºelãtoare, ci ca desfrânata,
Duh.
cãzând înaintea Ta, ºi ca tâlharul,
mãrturisindu-mã, strig cãtre Tine:
Pomeneºte-mã, Doamne, când vei veni Sã stãm toþi cu fricã ºi cu cutremur,
întru Împãrãþia Ta. þinând ochii inimii în sus ºi strigând cãtre
Mântuitorul: Întãreºte-ne ºi ne
înþelepþeºte, Milostive Doamne, întru
Cântarea a 4-a frica Ta.

Stih: Inimã curatã zideºte întru ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


mine, Dum-nezeule, ºi duh drept Amin.
înnoieºte întru cele dinãuntru ale
mele. 433
Întrupându-Te, Mult-milostive, voit-ai a Te
da spre înjunghiere, ca un miel, pentru
mine, Dum-nezeule, ºi duh drept
Fã ºi mie milostiv pe Cel pe Care L-ai înnoieºte întru cele dinãuntru ale
purtat în pântecele tãu, Stãpânã, ºi mã mele.
pãzeºte pe mine, robul tãu, neîntinat ºi
fãrã de prihanã, ca, primind înãuntrul
meu Mãrgãritarul cel duhovnicesc, sã mã Precum ai zis mai înainte, Hristoase,
sfinþesc. fii acum cu smeritul robul Tãu ºi
petrece întru mine precum ai
fãgãduit, cã iatã mãnânc Trupul Tãu
Cântarea a 5-a
cel dumnezeiesc ºi beau Sângele
Tãu.
Stih: Inimã curatã zideºte întru
Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi mele.
Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la
mine. Mintea ºi sufletul, inima ºi trupul, sfinþeºte-
mi-le Mântuitorule ºi mã învredniceºte fãrã
de osândã, Stãpâne, sã mã apropii de
Cuvinte al lui Dumnezeu ºi înfricoºãtoarele Tale Taine.
Dumnezeule, cãrbu-nele Trupului
Tãu sã-mi fie mie, întunecatului, Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi
spre luminare ºi Sângele Tãu spre Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la
curãþirea întinatului meu suflet. mine.
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Ca înstrãinându-mã de patimi, sã
Duh. am adãugirea harului Tãu ºi
întãrirea vieþii, prin împãrtãºirea cu
Având suflet întinat ºi buze necurate, Sfintele Tale Taine, Hristoase.
nu cutez sã mã apropii de Tine,
Hristoase, ºi sã primesc Trupul Tãu, ci
fã-mã vrednic de aceasta. Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin. Cu fricã ºi cu cutremur sã ne
apropiem toþi de dumnezeieºtile
Marie, Maica lui Dumnezeu, care Taine ale lui Hristos ºi sã primim
eºti sãlaº scump al bunei miresme, adevãratul ºi sfântul Lui Trup ºi
cu rugãciunile tale fã-mã vas ales adevãratul, sfântul ºi scumpul Lui
pentru a mã împãrtãºi cu Sfintele Sânge.
Taine ale Fiului tãu.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.
434
Dumnezeule, Cuvântul lui
Dumnezeu cel Sfânt, sfinþeºte-mã
acum cu totul pe mine, cel ce vin
cãtre dumnezeieºtile Tale Taine,
Cântarea a 6-a pentru rugãciunile Sfintei Maicii
Tale

Stih: Inimã curatã zideºte întru Doamne miluieºte (de trei ori). Slavă... Şi
mine, Dum-nezeule, ºi duh drept acum ...
înnoieºte întru cele dinãuntru ale
Condacul
435
Sã nu mã treci cu vederea, Hristoase, pe
mine cel ce primesc Pâinea, adicã Trupul
Tãu ºi dumnezeiescul
Duh.
Tãu Sânge, ºi sã mã împãrtãºesc cu
preacuratele ºi în-fricoºãtoarele Tale Suflete al meu ticãlos, suflete pãtimaº,
Taine, Stãpâne, şi sã nu-mi fie mie, spãimân-teazã-te vãzând preaslãvitele
ticãlosului, spre osândã, ci spre Taine; lãcrimeazã sus-pinând ºi
viaþa veºnicã ºi fãrã de moarte. bãtându-te în piept, strigã ºi zi:
Doamne, curãþeºte-mã pe mine,
desfrânatul.
Cântarea a 7-a

Stih: Inimã curatã zideºte întru ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.


mine, Dum-nezeule, ºi duh drept Amin.
înnoieºte întru cele dinãuntru ale
Ceea ce ai nãscut pe Mântuitorul Hristos
mele. mai pre-sus de minte, de Dumnezeu
dãruitã, þie celei curate,
Împãrtãºirea nemuritoarelor Tale Taine,
Hris-toase, sã-mi fie mie acum izvor de
436
bunãtãþi, luminã, viaþã, nepãtimire ºi
solire spre adãugirea ºi înmulþi-rea
dumnezeieºtii Tale bunãtãþi, ca sã Te
slãvesc pe Tine, Cel ce singur eºti bun.

Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi


Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la
mine.

Izbãveºte-mã de patimi, de vrãjmaºi,


de nevoi ºi de tot necazul, pe mine cel
ce mã apropii acum cu cutremur, cu
dragoste ºi cu sfialã, Iubitorule de oa-
meni, de Tainele Tale cele nemuritoare
ºi dum-nezeieºti ºi-Þi cânt Þie: Bine eºti
cuvântat, Doamne, Dumnezeul
pãrinþilor noºtri.

Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului


mã rog acum eu, robul tãu cel cu fricã strig cãtre Tine: Petrece întru
necurat: Pe mine cel ce voiesc sã mine, Mântuitorule, ºi eu întru Tine,
precum ai zis; cã iatã, îndrãznind spre
mã apropii acum de Tainele cele
mila Ta, mãnânc Trupul Tãu ºi beau
preacu-rate, curãþeºte-mã întru Sângele Tãu.
totul de întinãciunea trupului ºi a
sufletului. Binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi
pe Sfântul Duh, Domnul.

Cântarea a 8-a Mã cutremur, primind focul, sã nu


mã aprind ca ceara ºi ca iarba. O,
Stih: Inimã curatã zideºte întru înfricoºãtoare Tainã, o, milos-tivire a
mine, Dum-nezeule, ºi duh drept Iui Dumnezeu! Cum eu, tinã fiind,
înnoieºte întru cele dinãuntru ale mã îm-pãrtãºesc cu dumnezeiescul
mele. Trup ºi Sânge ºi mã fac fãrã
stricãciune.
Cereºtilor, înfricoºãtoarelor ºi Sfintelor
Tale Taine, Hristoase ºi Cinei Tale celei
dumnezeieºti ºi de tainã ºi pe mine, cel
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
deznãdãjduit, acum pãrtaº a fi mã Amin.
învredniceºte, Dumnezeule, Mântuitorul
meu. Cu adevãrat, Maica lui Dumnezeu, în
pântecele tãu s-a copt Pâinea cea
Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi dumnezeiascã a vieþii, pãzind nevãtãmat
pântecele tãu cel nevinovat. Pentru
Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la
437
mine.

Cãtre a Ta milostivire alergând, Bunule,


vedeþi; cã de demult pentru noi,
aceasta te lãudãm pe tine ca pe precum suntem noi fãcându-Se, ºi
hrãnitoarea noastrã, întru toþi vecii. odatã pe Sine Pãrintelui Sãu ca
jertfã aducându-Se, puru-rea Se
Cântarea a 9-a junghie, sfinþind pe cei ce se
împãrtãºesc cu Dânsul.
Stih: Inimã curatã zideºte întru
mine, Dum-nezeule, ºi duh drept Stih: Nu mã lepãda de la faþa Ta ºi
înnoieºte întru cele dinãuntru ale Duhul Tãu cel Sfânt nu-l lua de la
mele. mine.

Bun este Domnul, gustaþi ºi Cu sufletul ºi cu trupul sã mã sfinþesc,


Stãpâne, sã mã luminez, sã mã neîntinatã... ªi ne dã nouã, Stãpâne...
mântuiesc, sã-Þi fiu Þie locaº prin (vezi pag. 45). Apoi troparele de
împãrtãºirea Sfintelor Taine, avându-Te umilinţă: Miluieºte-ne pe noi, Doamne,
pe Tine locuitor întru mine, împreunã cu miluieºte-ne pe noi... Slavã... Doamne
Tatãl ºi cu Duhul, Fãcãtorule de bine, miluieºte-ne pe noi..., ªi acum... Uºa
Mult-milostive. milostivirii deschide-ne-o nouã... (vezi
pag. 36-37).
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Duh.
A doua zi, se face începutul, zicând:
Ca focul ºi ca lumina sã-mi fie mie Împãrate
Trupul ºi Sân-gele Tãu cel scump,
Mântuitorul Meu, arzând mate-ria ceresc... Sfinte Dumnezeule...
pãcatului ºi mistuind spinii patimilor Preasfântã Treime...
ºi luminându-mã tot pe mine, cel ce
mã închin Dum-nezeirii Tale. Tatãl nostru... Doamne miluieºte (de 12
ori), Slavã...
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin. ªi acum... Veniþi sã ne închinãm... (de
3 ori), dupã
Dumnezeu S-a întrupat din
care se citesc aceºti psalmi:
sângiurile tale cele curate. Pentru
aceasta, te laudã pe tine, Stãpânã,
tot neamul ºi te mãreºte mulþimea Psalmul 22
îngerilor, cã prin tine au vãzut pe
Cel ce stãpâneºte toate, luînd fiinþã
ome-neascã. Domnul mã paºte ºi nimic nu-mi va lipsi. La
loc cu pãºune m-a sãlãºluit; la apa odihnei
m-a hrãnit. Su-fletul mi l-a întors,
438 povãþuitu-m-a pe cãrãrile dreptãþii, pentru
numele Lui. Cã de voi ºi umbla în mijlocul
morþii, nu mã voi teme de rele; cã Tu cu
mine eºti. Toiagul Tãu ºi varga Ta, acestea
m-au mângâiat. Gãtit-ai masã înaintea
ªi îndatã: Cuvine-se cu adevãrat... mea, împotriva celor ce mã necãjesc; uns-
(vezi pag. 22) Sfinte Dumnezeule... ai cu untdelemn capul meu ºi paharul Tãu
Preasfântã Treime... Tatãl nos-tru... este adãpându-mã ca un puternic. ªi mila
Ta mã va povãþui în toate zilele vieþii mele,
(vezi pag. 11-12), troparul zilei, al
ca sã locuiesc
praznicului, de este praznic
împãrãtesc, sau al sfântului. Doamne
miluieºte (de 40 de ori). Nepãtatã, în casa Domnului, întru lungime de
zile.
râuri l-a aºezat pe el. Cine se va sui în
Psalmul 23 muntele Domnului ºi cine va sta în locul
cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile
ºi curat cu

Al Domnului este pãmântul ºi plinirea 439


lui; lumea ºi toþi cei ce locuiesc într-însa.
Acesta pe mãri l-a întemeiat pe el ºi pe
laudã ºi numele Domnului voi chema.
inima, care n-a luat în deºert sufletul sãu Fãgãduinþele mele le voi plini Domnului,
ºi nu s-a jurat cu vicleºug aproapelui sãu. înaintea a tot poporului Lui, în curþile
Acesta va lua binecuvântare de la casei Domnu-
Domnul ºi milostivire de la Dumnezeu,
Mântuitorul sãu. Acesta este neamul lui, în mijlocul tãu, Ierusalime.
celor ce-L cautã pe Domnul, al celor ce
cautã faþa Dumnezeului lui Iacob.
Ridicaþi, cãpetenii, porþile voastre ºi vã
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
ridicaþi porþile cele veºnice ºi va intra Duh. ªi acum ºi pururea ºi în vecii
Împãratul slavei. Cine este Acesta vecilor. Amin.
Împãratul slavei? Domnul cel tare ºi
puternic, Domnul cel tare în rãzboi. Aliluia (de trei ori) ºi trei metanii. ªi
Ridicaþi, cãpetenii, porþile voastre ºi vã
aceste tro-pare:
ridi-caþi porþile cele veºnice ºi va intra
Împãratul slavei. Cine este Acesta
Împãratul slavei? Domnul puterilor, Fãrãdelegile mele trece-le cu vederea,
Acesta este Împãratul slavei. Doamne, Cel ce Te-ai nãscut din
Fecioarã ºi curãþeºte inima mea, fãcând-
o bisericã a preacuratului Tãu Trup ºi
Psalmul 115
440

Crezut-am, pentru aceea am grãit, iar


eu m-am smerit foarte. Eu am zis întru
uimirea mea: «Tot omul este mincinos».
Ce voi rãsplãti Domnului pen-tru toate
câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi
lua ºi numele Domnului voi chema.
Fãgãduinþele mele le voi plini Domnului,
înaintea a tot poporul Sãu. Scumpã este
înaintea Domnului moartea cuvioºilor Lui.
O, Doamne, eu sunt robul Tãu, eu sunt
robul Tãu ºi fiul roabei Tale; rupt-ai
legãturile mele. Þie-Þi voi jertfi jertfã de
Sânge ºi nu mã lepãda pe mine de iertare de relele ce am fãcut, ceea ce
la faþa Ta, Cel ce ai nemãsuratã eºti una binecuvântatã.
mare milã.
Iar în Sfânta ºi Marea Joi, se zice acest
tropar:
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului
Când mãriþii ucenici, la spãlarea Cinei s-
Duh. au lumi-nat, atunci Iuda cel rãu
credincios, cu iubirea de ar-gint
Spre împãrtãºirea Sfintelor Tale bolnãvindu-se, s-a întunecat ºi
Taine cum voi îndrãzni eu, judecãtorilor celor fãrã de lege pe Tine,
nevrednicul? Cã de voi cuteza sã Judecãtorul cel drept, Te-a dat. Vezi,
iubitorule de avuþii, pe cel ce pentru
mã apropii de Tine, laolaltã cu cei
acestea spânzurare ºi-a agonisit; fugi de
vrednici, haina mã vãdeºte cã nu sufletul nesãþios, care a îndrãznit unele
este de cinã ºi osândã voi pricinui ca acestea asupra Învãþãtoru-lui. Cel ce
preapãcãtosului meu suflet; ci eºti spre toþi bun, Doamne, slavã Þie.
curãþeºte, Doamne, necurãþia
sufletului meu ºi mã mântuieºte, ca Apoi: Doamne miluieºte (de 40 de ori), ºi
un iu-bitor de oameni. metanii câte vom putea. Dupã aceasta,
zicând aceste stihuri, sã fim cu luare
aminte spre îndreptarea noastrã.
ªi acum ºi pururea ºi în vecii vecilor.
Amin.
Trupul Stãpânului vrând sã-L
primeºti spre hranã, Fii cu fricã sã
Mare este mulþimea pãcatelor mele,
Nãscãtoare de Dumnezeu, Curatã, la nu te arzi, cã foc este;
tine alerg, având trebuinþã de
mântuire. Cerceteazã neputinciosul 441
meu suflet ºi te roagã Fiului tãu ºi
Dumnezeului nostru sã-mi dãruiascã
(a Sfântului Vasile cel Mare)
Sângele Lui vrând sã-L bei spre
împãrtãºire, Mergi ºi cu cei ce te-au
mîhnit te împacã, Şi aºa îndrãzneºte de Stãpâne Doamne, Iisuse Hristoase,
ia hrana sfântã. Vrând sã te-mpãrtãºeºti Dumnezeul nostru, Cel ce eºti izvorul vieþii
cu Jertfa de Tainã, Cu-al Stãpânului Trup ºi al nemuririi, fã-cãtorul a toatã fãptura
fãcãtor de viaþã, Întru acest chip te vãzutã ºi nevãzutã, Fiul Ta-tãlui celui fãrã
roagã cu cutremur: de început, Cel ce eºti împreunã-veºnic cu
Dânsul ºi împreunã fãrã de început, Care
Rugãciunea întâi pentru multa bunãtate, în zilele cele din
urmã ai purtat trup ºi Te-ai rãstignit, ºi Te-ai
jertfit pentru noi cei nemulþumitori ºi
nerecunoscãtori ºi cu Sângele Tãu ai înnoit fãptura ºi zidirea Ta, nu deznãdãjduiesc
firea noastrã cea stricatã prin pãcat, Însuþi de a mea mântuire, eu ticãlosul. Ci
Împãrate, Cel ce eºti fãrã de moarte, nãdãjduind în milostivirea Ta cea fãrã de
primeºte ºi pocãinþa mea, a pãcãtosului, ºi margini, vin cãtre Tine: Primeºte-mã deci
pleacã urechea Ta cãtre mine ºi ascultã ºi pe mine, Iubitorule de oameni
graiurile mele, cã am greºit, Doamne; Hristoase, ca pe desfrânata ºi ca pe
greºit-am la cer ºi înaintea Ta ºi nu sunt tâlharul, ca pe vameºul ºi ca pe fiul cel
vrednic a cãuta spre înãlþimea slavei Tale. pierdut, ºi ridicã sarcina cea grea a
Cã am mâ-niat bunãtatea Ta, cãlcând
pãcatelor mele, Cel ce ridici pãcatul lumii
învãþãturile Tale ºi neas-cultând poruncile
ºi tãmãduieºti neputinþele oamenilor; Cel
Tale. Ci Tu, Doamne, fãrã rãutate fiind,
îndelung-rãbdãtor ºi mult-milostiv, nu m-ai ce chemi la Tine pe cei osteniþi ºi
dat pe mine sã pier cu fãrãdelegile mele, în împovãraþi ºi le dai odihnã; Cel ce n-ai
tot chipul aºteptând întoarcerea mea. Cã venit sã chemi la pocãinþã pe cei drepþi,
Tu ai zis, Iubitorule de oameni, prin ci pe cei pãcãtoºi, ºi mã curãþeºte de
proorocul Tãu: „Cu vrere nu voiesc toatã necurãþia trupului ºi a sufletului.
moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi sã Învaþã-mã sã sãvârºesc sfinþenie întru
fie viu“. Cã nu vrei, Stãpâne, sã pierzi frica Ta, ca, întru curatã mãrturisirea
fãptura mâinilor Tale, nici nu voieºti cugetului meu primind pãrticica Sfintelor
pierderea oamenilor, „ci vrei ca toþi sã se Tale Taine, sã mã unesc cu Sfântul Tãu
mântuiascã ºi la cunoºtinþa adevãrului sã Trup ºi Sânge, ºi sã Te am pe Tine
vinã“. Pentru aceasta ºi eu, deºi sunt locuind ºi petrecând întru mine împreunã
nevrednic cerului ºi pãmîntului ºi acestei cu Tatãl ºi cu Sfântul Duh. Aºa, Doamne
vieþi trecãtoare, pentru cã m-am supus cu lisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sã nu-
totul pãcatului ºi m-am fãcut rob mi fie mie spre osândã îm-pãrtãºirea
dezmierdãrilor ºi am necinstit chipul Tãu, preacuratelor ºi de viaþã fãcãtoarelor
dar fiind Tale Taine, nici sã ajung neputincios cu
sufletul ºi cu trupul, împãrtãºindu-mã cu
442 nevrednicie; ci dã-mi, pânã la suflarea
mea cea mai de pe urmã, fãrã de os-
ândã sã primesc pãrticica Sfintelor Tale
Taine, spre împãrtãºirea cu Duhul Sfânt,
ca merinde pentru viaþa de veci ºi spre
rãspuns bineprimit, la înfricoºãtorul Tãu
scaun de judecatã, ca ºi eu, dimpreunã
cu toþi aleºii Tãi, sã fiu pãrtaº bunãtãþilor
Tale celor nestricãcioase, pe care le-ai
gãtit, Doamne, celor ce Te iubesc pe
Tine, întru care eºti preaslãvit în vecii
vecilor. Amin.

Rugãciunea a doua

(a Sfântului Ioan Gurã de Aur)


nu afli în mine loc potrivit ca sã-Þi pleci
capul.

Doamne, Dumnezeul meu, ºtiu cã nu 443


sunt vrednic, nici în stare ca sã intri sub
acoperãmântul casei sufletului meu,
pentru cã este cu totul pustiu ºi sur-pat ºi
tatea Ta cea nespusã ºi ca nu cumva
Ci, precum din înãlþime Te-ai plecat rãmânând de-parte prea multã vreme de
pentru noi, pleacã-Te ºi acum spre împãrtãºirea Ta, sã fiu prins de lupul cel
smerenia mea. ªi precum ai binevoit a Te înþelegãtor. Pentru aceasta, mã rog Þie,
culca în peºterã ºi în ieslea necuvântã- Cel ce singur eºti Sfânt, Stãpâne:
toarelor, aºa binevoieºte a intra ºi în Sfinþeºte-mi sufletul ºi trupul, mintea ºi
ieslea necuvân-tãtorului meu suflet, ºi în inima, rãrunchii ºi mãrun-taiele; înnoieºte-
întinatul meu trup. ªi precum n-ai socotit mã tot ºi înrãdãcineazã frica Ta întru
lucru nevrednic a intra ºi a cina împreunã mãdularele mele ºi sfinþenia Ta fã-o
cu pãcãtoºii în casa lui Simon cel lepros, neºtearsã de la mine. ªi-mi fii mie ajutãtor
aºa binevoieºte a intra ºi în casa ºi folositor, îndreptând în pace viaþa mea
smeritului, leprosu-lui ºi pãcãtosului meu ºi învrednicindu-mã a sta de-a dreapta
suflet. ªi precum n-ai înde-pãrtat pe Ta, cu sfinþii Tãi, pentru rugãciunile ºi mi-
desfrânata cea pãcãtoasã, cea jlocirile Preacuratei Maicii Tale ºi ale
asemenea mie, care a venit ºi s-a atins slujitorilor Tãi
de Tine, aºa Te milostiveºte ºi de mine
pãcãtosul, care vin ºi mã ating de Tine. ªi 444
precum nu Te-ai scârbit de întinata ºi
necurata ei gurã, ce Te-a sãrutat, aºa nu
Te scârbi nici de întinata ºi mai necurata
mea gurã, nici de buzele mele cele
necurate ºi pângãrite, ºi de limba mea
cea cu totul necuratã. Ci sã-mi fie mie
cãrbunele preasfântului Tãu Trup ºi al
scumpului Tãu Sânge spre sfinþire ºi
spre luminare, spre însãnãtoºirea
smeritului meu suflet ºi trup, spre
uºurarea greutãþii greºelilor mele celor
multe, spre pazã de toatã lu-crarea
diavoleascã, spre îndepãrtarea ºi
mutarea rãu-lui ºi vicleanului meu obicei,
spre omorârea patimilor, spre plinirea
poruncilor Tale, spre adãu-girea
dumnezeiescului Tãu har ºi spre
dobândirea Împãrãþiei Tale. Cã nu vin la
Tine ca un nepãsãtor, Hristoase
Dumnezeule, ci încrezându-mã în bunã-
celor fãrã de trup, ale preacuratelor Cel ce cu învierea Ta cea de a treia zi ºi
puteri, ºi pentru ale tuturor sfinþilor, de viaþã purtãtoare ai ridicat pe
strãmoºul cel cãzut, ridicã-mã ºi pe mine
care din veac au bineplãcut Þie.
cel ce am alunecat în pãcat, punându-mi
Amin. înainte chipuri de pocãinþã. Cel ce cu
preaslãvitã înãlþarea Ta la cer ai
îndumnezeit trupul pe care l-ai luat ºi l-ai
Rugãciunea a treia cinstit cu ºederea de-a dreapta Tatãlui,
învredniceºte-mã prin împãrtãºirea
Sfintelor Tale Taine sã dobândesc partea
(a Sfântului Simeon Metafrastul) cea de-a dreapta a celor mântuiþi. Cel ce
prin pogorârea Mîngâietorului Duh ai
fãcut vase cinstite pe sfinþii Tãi ucenici,
aratã-mã ºi pe mine a fi locaº al venirii
Doamne, Cel ce singur eºti curat ºi fãrã Lui. Cel ce vei veni iarãºi sã judeci toatã
stricãciune, Care pentru nespusa lumea întru dreptate, binevoieºte sã Te
milostivire a iubirii de oa-meni ai luat întâmpin ºi eu pe nori, pe Tine,
toatã firea noastrã din curatele ºi fe- Judecãtorul ºi Fãcãtorul meu, împreunã
cioreºtile sângiuri ale celei ce Te-a nãscut cu toþi sfinþii Tãi, ca neîncetat sã Te
pe Tine mai presus de fire, cu venirea slãvesc ºi sã Te laud pe Tine, împreunã
dumnezeiescului Duh ºi cu bunãvoirea cu Pãrintele Tãu cel fãrã de început ºi cu
Tatãlui celui de-a pururea veºnic, Preasfîntul ºi bunul ºi de viaþã fãcãtorul
Hristoase Iisuse, înþelepciunea lui Tãu
Dumnezeu, pacea ºi puterea; Cel ce ai
primit cu trupul Tãu patimile cele de Duh, acum ºi pururea ºi în vecii
viaþã fãcãtoare ºi mântuitoare: crucea,
vecilor. Amin.
piroanele, suliþa, moartea, omoarã-mi
patimile cele trupeºti, care îmi stricã
sufletul. Cel ce cu îngroparea Ta ai 445
prãdat împãrãþia iadului, îngroapã-mi
sfaturile mele cele viclene, prin gânduri
bune ºi risipeºte duhurile cele viclene.
sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul
Tãu altar, înaintea Ta ºi înaintea
înfricoºãtorilor ºi sfinþilor Tãi îngeri, fiind
Rugãciunea a patra înduplecat de mãrturia cugetului, pun
înainte faptele mele cele rele ºi
(a Sfântului Simeon Metafrastul) fãrãdelegile, dându-le pe faþã ºi vãdindu-
le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea ºi-mi
iartã toate pãcatele mele; vezi, cã s-au
Precum voi sta înaintea înfricoºãtorului înmulþit mai mult decât perii capului meu
ºi nefãþar-nicului Tãu scaun de judecatã, fãrãdelegile mele. Cãci ce rãu n-am
Hristoase Dum-nezeule, primind sãvîrºit? Ce pãcat n-am fãcut? Ce rãu nu
întrebare ºi dând rãspuns de relele ce mi-am închipuit în sufletul meu? Cã iatã
am fãcut, aºa ºi astãzi, mai înainte de a ºi cu faptele am fãcut desfrânare ºi
preadesfrânare, mân-drie, trufie, cel întunecat. ªi precum ai primit pe cei
batjocurã, hulã, vorbã deºartã, înfier- ce au venit în al unsprezecelea ceas,
bântare la râs, beþie, lãcomie a care nimic vrednic n-au lu-crat, aºa mã
pîntecelui, mâncare fãrã mãsurã, rãutate, primeºte ºi pe mine, pãcãtosul; cã mult
pizmã, iubire de argint, iubire de avuþie, am greºit ºi m-am spurcat ºi am scârbit
cãmãtãrie, iubire de mine însumi, iubire Duhul Tãu cel Sfânt ºi am mâniat
de slavã, hrãpire, nedreptate, agonisire milostivirea Ta cea iubitoare de oameni,
de ruºine, in-vidie, grãire de rãu, cu lucrul, cu cuvântul ºi cu gândul, noap-
fãrãdelege; toate simþirile ºi toate tea ºi ziua, pe faþã ºi într-ascuns, cu voie
mãdularele mi le-am întinat ºi le-am ºi fãrã de voie. ªi ºtiu cã vei pune înaintea
stricat ºi de nici o treabã le-am fãcut, mea pãcatele mele în acelaºi chip în care
ajungând cu totul sãlaº diavolu-lui. ªi ºtiu, le-am fãcut ºi mã vei întreba de cele ce
Doamne, cã fãrãdelegile mele au covârºit cu ºtiinþã, fãrã de iertare, am greºit. Ci,
capul meu, dar mulþimea îndurãrilor Tale Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptã,
este neasemãnatã, ºi mila bunãtãþii Tale nici cu mânia Ta sã mã mustri pe mine ºi
cea fãrã de rãu-tate este nespusã ºi nu nici cu urgia Ta sã mã pedepseºti.
este nici un pãcat care sã biruiascã Miluieºte-mã, Doamne, cã nu sunt numai
iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta, neputincios, ci ºi zidirea Ta sunt. Cã Tu,
prea-minunate Împãrate, fãrã de rãutate Doamne, ai întãrit peste mine frica Ta,
Doamne, fã mi-nunate milele Tale spre dar eu am fãcut rãutate înaintea Ta? Þie
mine pãcãtosul; aratã-mi puterea Unuia am greºit, dar Te rog sã nu intri la
bunãtãþii Tale, aratã-mi tãria milostivirii judecatã cu robul Tãu. Cã de vei cãuta la
Tale celei îndurate ºi mã primeºte pe fãrãdelegi, Doamne, Doamne, cine va
mine pãcãtosul, cel ce mã întorc; putea sta înaintea Ta. Cã eu sunt
primeºte-mã cum ai primit pe fiul cel adâncul pãcatului ºi nu sunt vrednic, nici
pierdut, pe tâlharul ºi pe desfrânata. în stare a cãuta ºi a privi înãlþimea
Primeºte-mã pe mine cel ce peste cerului, din pricina mulþimii pãcatelor
mãsurã Þi-am greºit ºi cu cuvântul ºi cu mele, celor fãrã de numãr; cã toate
lucrul ºi cu pofta cea fãrã de cale ºi cu lucrurile rele ºi închipuirile ºi meºteºugirile
gândul diavoleºti, toatã rãutatea iadului, în-
demnurile spre pãcat, dezmierdãrile ºi
446 alte patimi nenumãrate n-au lipsit de la
mine. Cãci, cu ce fel de pãcate nu m-am
stricat? De care rele n-am fost prins? Tot
pãcatul 1-am fãcut, toatã desfãtarea
neiertatã am lãsat sã intre în sufletul
meu. Netrebnic m-am fãcut înaintea Ta,
Dumnezeul meu, ºi înaintea oamenilor.
Cine mã va ridica pe mine, cel ce am
cãzut întru atâtea pãcate rele? Doamne,
Dumnezeul meu, spre Tine nãdãjduiesc.
De mai este pentru mine nãdejde de
mântuire, de biruieºte iubirea Ta de
oameni mulþimea fãrãdelegilor mele, fii
mie Mântuitor ºi dupã îndurãrile ºi milele
Tale slãbeºte, lasã, iartã-mi toate câte
am greºit Þie; cã s-a umplut de multe
rele sufletul meu ºi nu aflu întru mine
nãdejde de mân-tuire. Miluieºte-mã, 447
Dumnezeule, dupã mare mila Ta

pururea ºi în vecii vecilor.


ºi sã nu-mi rãsplãteºti mie dupã faptele
mele, ci în-torcându-mã, sprijineºte-mã, Amin.
izbãveºte sufletul meu de relele ce au
crescut într-însul ºi de agonisirile lui cele
cumplite. Miluieºte-mã pentru mila Ta, ca
Rugãciunea a ºasea
unde s-a înmulþit pãcatul sã prisoseascã
harul Tãu, ºi sã Te laud ºi sã Te slãvesc (a Sfântului Vasile cel Mare)
în toate zilele vieþii mele. Cã Tu eºti
Dumnezeul celor ce se pocãiesc ºi
Mântu-itorul celor ce greºesc ºi Þie slavã
înãlþãm, împreunã ºi Pãrintelui Tãu celui ªtiu, Doamne, cãci cu nevrednicie mã
fãrã de început ºi Preasfântu-lui ºi împãrtãºesc cu preacuratul Tãu Trup ºi cu
bunului ºi de viaþã fãcãtorului Tãu Duh, scump Sângele Tãu, ºi vinovat sunt, ºi
acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin. osândã mie însumi mãnânc ºi beau,
neputându-mi da seama, precum se
Rugãciunea a cincea cuvine, de

(a Sfântului Ioan Damaschin) 448

Stãpâne Doamne, Iisuse Hristoase,


Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere
a ierta pãcatele oamenilor, ca un bun ºi
iubitor de oameni, treci cu vederea toate
greºelile mele cele cu ºtiinþã ºi cu neºtiinþã,
ºi mã învredniceºte sã mã împãrtãºesc, fãrã
de osândã, cu dumnezeieºtile,
preaslãvitele, preacu-ratele ºi de viaþã
fãcãtoarele Tale Taine, nu spre osândã, nici
spre adãugirea pãcatelor, ci spre curãþire ºi
sfinþire ºi spre dobândirea vieþii ºi
Împãrãþiei ce va sã fie, spre zid ºi ajutor,
spre izgonirea celor potrivnici ºi spre
pierderea greºelilor mele celor multe; cã Tu
eºti Dumnezeul milei ºi al îndurãrilor ºi al
iubirii de oameni ºi Þie slavã înãlþãm,
împreunã ºi Tatãlui ºi Duhului Sfânt, acum ºi
Trupul ºi Sângele Tãu, Hristoase, (a Sfântului Simeon Noul Teolog)
Dumnezeul meu. Ci îndrãznind spre
îndurãrile Tale, mã apropii de Tine, Cel
ce ai zis: „Cel ce mãnâncã Trupul Meu
ºi bea Sângele Meu, întru Mine rãmâne Din buze spurcate, din inimã pângãritã,
ºi Eu întru dânsul“. Deci, milostiveºte- din limbã necuratã, din suflet spurcat,
Te, Doamne, ºi nu mã pedepsi pe mine primeºte-mi rugãciu-nea, Hristoase al
pãcãtosul, ci fã cu mine dupã mila Ta. meu, ºi neînlãturându-mi nici cu-vintele,
ªi sã-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre nici obiºnuinþele, nici neruºinarea, dã-mi
tãmãduire ºi curãþire, spre luminare ºi mie a grãi cu îndrãznealã cele ce voiesc,
pazã, spre mântuirea ºi sfinþirea Hristoase al meu, ºi mai ales mã ºi
sufletului ºi a trupului; spre izgonirea a învaþã ce mi se cuvine a face ºi a grãi.
toatã nãlucirea, a faptei celei rele ºi a Greºit-am mai mult decît desfrânata, care
lucrãrii diavoleºti, care se lucreazã cu aflând unde sãlãºluieºti, cumpãrând mir,
gândul întru mãdularele mele; spre cu în-drãznealã a venit sã ungã
îndrãznirea ºi dragostea cea cãtre picioarele Tale, ale Stãpânului meu
Hristos ºi Dumnezeului meu. Cum pe
Tine, spre în-dreptarea ºi întãrirea
aceea, apropiindu-se din inimã, n-ai
vieþii, spre înmulþirea faptei celei bune
lepãdat-o, nici de mine nu Te scârbi,
ºi a desãvârºirii, spre plinirea poruncilor Cuvinte, ci dã-mi sã þin ºi sã sãrut
ºi spre împãrtãºirea cu Sfântul Duh, ca picioarele Tale ºi cu izvor de lacrimi, ca ºi
merinde pen-tru viaþa de veci ºi spre cu niºte mir de mult preþ, cu îndrãznealã
rãspuns bineprimit la în-fricoºãtorul sã le ung. Spalã-mã cu lacrimile mele,
Tãu scaun de judecatã, iar nu spre curãþeºte-mã cu ele, Cu-vinte. Iartã-mi
certare sau spre osândã. greºelile ºi îmi dã îndreptare. ªtii

449
Rugãciunea a ºaptea

Tainele Tale cele preacurate ºi preasfinte,


mulþimea rãutãþilor mele, ºtii ºi bubele cu care se îndumnezeieºte ºi se face viu tot
mele ºi rãnile mele le vezi, dar ºi credinþa cel ce mãnâncã ºi bea din ele cu inimã
mi-o ºtii, voinþa mi-o vezi ºi suspinurile mi curatã; cã Tu ai zis, Stãpânul meu: „Tot cel
le auzi. Nu se ascunde înaintea Ta, ce mãnâncã Trupul Meu ºi bea Sângele
Doamne, Dumnezeul meu, Fãcãtorul ºi Meu, întru Mine rãmîne ºi Eu întru dânsul“.
Izbãvi-torul meu, nici picãtura de lacrimi, Cu totul adevãrat este cuvântul Stãpânului
nici din picãturã vreo parte. Cele încã ºi Dumnezeului meu, cã cel ce se
nesãvârºite de mine le-au cunoscut ochii împãrtãºeºte cu Darurile cele dum-nezeieºti
Tãi ºi în cartea Ta se aflã scrise ºi cele încã ºi îndumnezeitoare nu este singur, ci cu
nefãcute de mine. Vezi smerenia mea, Tine, Hristoase al meu, Cel ce eºti din
vezi-mi osteneala câtã este ºi toate Lumina cea cu trei strãluciri, Care
pãcatele mi le iartã, Dum-nezeule a toate; lumineazã lumea. Deci pentru ca sã nu
încât, cu inimă curatã, cu gând în-fricoºat ºi rãmân singur, fãrã de Tine, Dãtãtorule de
cu suflet smerit sã mã împãrtãºesc cu viaþã, suflarea mea, viaþa mea, bucuria
mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am ºi aceasta ºtiu, cã mãrimea greºelilor
apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi ºi mele ºi mulþimea pãcatelor mele nu
cu sufletul umilit. Mã rog sã iau izbãvire de covârºesc rãbdarea cea multã a
greºelile mele ºi sã mã împãrtãºesc fãrã de Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oa-
osândã cu Tainele Tale cele dãtãtoare de meni cea înaltã; ci pe cei ce fierbinte se
viaþã ºi fãrã de prihanã, ca sã rãmâi pocãiesc, cu mila îndurãrii îi curãþeºti ºi îi
precum ai zis, cu mine, cel de trei ori luminezi ºi cu lumina îi uneºti, pãrtaºi
ticãlos, ca sã nu mã rãpeascã cu vicleºug Dumnezeirii Tale fãcându-i fãrã piz-
înºelãtorul, aflându-mã depãrtat de harul
muire; ºi, lucru strãin de gândurile
Tãu, ºi înºelându-mã sã mã depãrteze ºi de
îngereºti ºi omeneºti, vorbeºti cu ei, de
îndum-nezeitoarele Tale cuvinte. Pentru
aceasta cad înaintea Ta ºi cu cãldurã strig multe ori, ca ºi cu niºte prieteni ai Tãi
cãtre Tine: Precum pe fiul cel pierdut ºi pe adevãraþi. Acestea mã fac îndrãzneþ,
desfrânata, care au venit la Tine, i-ai primit, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu,
aºa mã primeºte ºi pe mine, desfrânatul ºi ºi punându-mi nãdejdea în multele Tale
spurcatul, Milostive, care cu suflet umilit vin binefaceri faþã de noi, bu-curându-mã ºi
acum la Tine. ªtiu, Mântuitorule, cã altul ca cutremurându-mã, cu focul mã îm-
mine n-a greºit Þie, nici a fãcut faptele pe pãrtãºesc; iarbã uscatã fiind eu, ºi -
care le-am fãcut eu. Dar strãinã minune! - mã rãcoresc nears, ca
rugul de demult, care, aprins fiind, nu se
mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulþu-
mitor ºi cu mulþumitoare inimã, cu
450 mulþumitoare mãdulare ale sufletului ºi
ale trupului meu mã închin ºi Te mãresc ºi
Te preaslãvesc pe Tine, Dumnezeul meu,
Cel ce cu adevãrat eºti binecuvântat,
acum ºi în veci. Amin.

Rugãciunea a opta

(a Sfântului Ioan Gurã de Aur)

Dumnezeule, slãbeºte, lasã, iartã-mi


toate greºelile câte Þi-am greºit Þie, sau
cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul,
cu voie sau fãrã de voie, cu ºtiinþã sau
cu neºtiinþã, toate mi le iartã ca un bun ºi
de oameni iubitor. ªi pentru rugãciunile
Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor Tãi
îngeri, ale sfintelor puteri ºi ale tuturor
sfinþilor care au bine-plãcut Þie din veac,
binevoieºte ca fãrã osândã sã primesc Duh, acum ºi pururea ºi în vecii
sfântul ºi preacuratul Tãu Trup ºi scumpul
Tãu Sânge spre tãmãduirea sufletului ºi
vecilor. Amin.
a trupului ºi spre curãþirea gândurilor
mele celor rele. Cã a Ta este împãrãþia 451
ºi puterea ºi slava, a Tatãlui ºi a Fiului ºi a
Sfântului

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul


meu, slã-beºte, lasã, milostiveºte-Te ºi-mi
Rugãciunea a noua iartã mie pãcã-tosului, netrebnicului ºi
nevrednicului robului Tãu cãderile în pãcat,
(a Sfântului Ioan Gurã de Aur) smintelile ºi greºelile mele toate câte am
pãcãtuit faþã de Tine, din tinereþile mele
pânã în ziua ºi ceasul de acum, fie cu
Nu sunt vrednic, Stãpâne Doamne, sã ºtiinþã, fie din neºti-inþã, cu cuvântul, sau
cu fapta, sau cu gândul, sau cu cugetul, cu
intri sub acoperãmântul sufletului meu, ci
deprinderile ºi cu toate simþurile mele. ªi,
de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni,
pentru rugãciunile celei ce fãrã de prihanã
vrei sã locuieºti întru mine, îndrãznind
Te-a nãscut pe Tine, ale Preacuratei ºi
mã apropii. Porunceºte-mi, ºi voi des- pururea Fecioarei Maria, Maicii Tale,
chide uºile pe care Tu însuþi le-ai zidit ºi singura nãdejde neînfruntatã ºi ocrotitoare
intrã cu iu-birea Ta de oameni, pe care ºi izbãvitoare a mea, învredniceºte-mã fãrã
pururea o ai. Intrã ºi lumineazã cugetul de osândã sã mã împãrtãºesc cu
meu cel întunecat. ªi cred cã aceasta vei preacuratele, nemuritoarele, de viaþã
face, cã n-ai îndepãrtat pe desfrânata fãcãtoarele ºi înfricoºãtoarele Tale Taine,
care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe spre iertarea pãcatelor ºi spre viaþa de
vameºul care s-a pocãit nu 1-ai alungat, veci, spre sfinþire, spre luminare, spre tãrie,
nici pe tâlharul care a cunos-cut spre vindecare
împãrãþia Ta nu l-ai izgonit, nici pe
prigonitorul Pavel care s-a pocãit nu l-ai 452
lãsat cum era; ci pe toþi care au venit la
Tine cu pocãinþã i-ai rânduit în ceata
prietenilor Tãi, Cel ce singur eºti
binecuvântat tot-

deauna, acum ºi în vecii nesfârºiþi.


Amin.

Rugãciunea a zecea

(a Sfântului Ioan Gurã ele Aur)


ºi spre sãnãtatea sufletului ºi a trupului ºi dezlegare de pãcate. Iar eu, ticãlosul,
spre ºterge-rea ºi pierderea cu totul a întreg Trupul Tãu cutezând a-L primi, sã
cugetelor, a gândurilor ºi a deprinderilor nu fiu ars, ci mã primeºte ca ºi pe dânsele
mele celor rele, ºi a nãlucirilor de noapte ºi-mi lumineazã simþirile cele sufleteºti,
ale duhurilor celor viclene ºi întunecate. arzând nelegiuirile pãcatelor mele, pentru
Cã a Ta este împãrãþia ºi puterea, slava, rugãciunile celei ce fãrã de sãmânþã Te-
cinstea ºi închi-nãciunea, împreunã cu a nãscut pe Tine, ºi ale puter-ilor cereºti,
Tatãl ºi cu Duhul Sfânt, acum ºi pururea cã binecuvântat eºti în vecii vecilor.
ºi în vecii vecilor. Amin.
Amin.

Rugãciunea a unsprezecea (a Rugãciunea a douãsprezecea (a


Sfântului Ioan Damaschin) Sfântului Ioan Gurã de Aur)

Înaintea uºilor casei Tale stau ºi de Cred, Doamne, ºi mãrturisesc, cã Tu eºti


gândurile cele rele nu mã depãrtez. Ci cu ade-vãrat Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Tu, Hristoase Dumnezeu-le, Care ai celui viu, Care ai venit în lume sã
îndreptat pe vameºul ºi ai miluit pe mântuieºti pe cei pãcãtoºi, dintre care cel
cananeanca ºi ai deschis tâlharului uºile dintâi sunt eu. Încã cred cã acesta este
raiului, des-chide-mi ºi mie îndurãrile însuºi preacurat Trupul Tãu ºi acesta este
iubirii Tale de oameni ºi mã primeºte pe însuºi scump Sângele Tãu. Deci mã rog
mine, cel ce vin ºi mã ating de Tine, ca Þie: Miluieºte-mã ºi-mi
pe desfrânata ºi pe cea cu scurgerea de
sânge. Cã aceasta atingându-se de
marginea hainei Tale, prea lesne a luat
453
tãmãduire, iar aceea, cuprinzând preacu-
ratele Tale picioare, a dobândit
Împãrtãºire. ªi-mpãrtãºindu-mã,
iartã greºelile mele cele de voie ºi cele Doamne, sã nu mã arzi, Cã Tu eºti
fãrã de voie, cele cu cuvântul sau cu foc, ºi arzi pe cei nevrednici,
lucrul, cele cu ºtiinþa ºi cu neºtiinþa ºi mã
învredniceºte fãrã de osândã sã mã
Ci mă curãþeºte de toatã-ntinarea.
împãrtãºesc cu preacuratele Tale Taine,
spre iertarea pãcatelor mele ºi spre viaþa
de veci. Amin. Apoi:

Deci, mergând sã te împãrtãºeºti, Cinei Tale celei de tainã, Fiul lui


sã zici în tainã aceste stihuri ale lui Dumnezeu, as-tãzi, pãrtaº mã
Metafrast: primeºte, cã nu voi spune vrãjmaºilor
Tãi Taina Ta, nici sãrutare Îþi voi da
Iatã mã apropii de Sfânta ca Iuda; ci ca tîlharul mãrturisindu-
mã, strig Þie: Pomeneºte-mã, ca de amândouã veselindu-mã, sã
Doamne, întru Împãrãþia Ta. slãvesc, Bunule, venirea Ta.

Dupã aceea, stihurile acestea:


Întru strãlucirile sfinþilor Tãi, cum voi
Sângele cel îndumnezeitor, privind, intra eu, nevrednicul? Cã de voi
te spãimân-teazã, omule, îndrãzni sã intru în cãmarã, haina mã
vãdeºte cã nu este de nuntã, ºi voi fi
Cã foc este ºi arde pe cei nevrednici. legat ºi lepãdat de îngeri. Ci
Dumnezeiescul Trup mã curãþeºte, Doamne, întinãciu-nea
îndumnezeieºte ºi mã sufletului meu ºi mã mântuieºte, ca
un iubitor de oameni.
hrãneºte,
Dupã aceea se zice aceastã
Îmi îndumnezeieºte sufletul, ºi-mi rugăciune:
hrãneºte mi-nunat mintea.

Apoi aceste tropare: Stãpâne, Iubitorule de oameni, Doamne


Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, sã nu-
Îndulcitu-m-ai cu dorul Tãu, Hristoase, ºi m- mi fie mie spre osândã Sfintele acestea,
ai schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste; pentru cã sunt nevrednic, ci spre
ci arde cu focul cel fãrã de materie curãþirea ºi sfinþirea sufletului ºi a
pãcatele mele ºi mã învred-niceºte a mã
trupului ºi spre arvunirea vieþii ºi a
sãtura de desfãtarea care este întru Tine,
Împãrãþiei ce va sã fie. „Iar mie bine-mi
este a mã alipi de Dumnezeu ºi a pune
454
în Domnul nãdejdea mântuirii
mele“.

ªi iarãºi: Cinei Tale celei de tainã...


ªi aºa, cu umilinþã, sã mergem sã
ne împãrtãºim.
455

nouã aceste înfricoºãtoare ºi de viaþã


fãcãtoare Taine, spre binefacerea ºi
sfinþirea su-fletelor ºi a trupurilor noastre,
dã sã-mi fie ºi mie acestea spre tãmãduirea
RUGÃCIUNILE DE MULÞUMIRE sufletului ºi a trupului, spre izgonirea a tot
DE DUPÃ DUMNEZEIASCA potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii
mele, spre împãcarea sufleteºtilor mele
ÎMPÃRTêIRE puteri, spre credinþã neînfruntatã, spre
dragoste nefãþarnicã, spre desãvârºirea
Dupã cei vei primi împãrtãºirea înþelepciunii, spre paza poruncilor Tale,
sfântã a fãcã-toarelor de viaþã spre adãugirea dumnezeiescului Tãu har ºi
spre dobândirea Împãrãþiei Tale. Ca întru
Daruri, laudã adu ºi mulþumire mare,
sfinþenia Ta cu acestea fiind pãzit, sã
şi cu cãldurã Domnului te roagã: pomenesc harul Tãu pururea ºi sã nu mai
viez mie, ci Þie, Stãpânului ºi Binefãcã-
Slavã Þie, Doamne! Slavã Þie, torului nostru. ªi aºa, ieºind dintru aceastã
Doamne! Slavã Þie, Dumnezeului viaþã întru nãdejdea vieþii celei veºnice, sã
ajung la odihna cea de-a pururea, unde
nostru! este glasul cel neîncetat al celor ce laudã ºi
dulceaþa cea fãrã de sfârºit a celor ce vãd
Apoi citeşte urmãtoarele rugãciuni: frumuseþea cea nespusã a feþei Tale. Cã
Tu eºti

Rugãciunea Sfântului Vasile cel


Mare 456

Mulþumesc Þie, Doamne Dumnezeul meu,


cã nu m-ai lepãdat pe mine pãcãtosul, ci
pãrtaº a fi Sfintelor Tale Taine m-ai
învrednicit. Mulþumesc Þie cã pe mine,
nevrednicul, a mã împãrtãºi cu preacu-
ratele Tale Daruri m-ai învrednicit. Ci,
Stãpâne, Iu-bitorule de oameni, Care
pentru noi ai murit ºi ai înviat ºi ai dãruit
dorirea cea adevãratã ºi veselia cea
nespusã a celor ce Te iubesc, Rugãciunea Sfântului
Hristoase, Dumnezeul nostru, ºi pe
Tine Te laudã toatã fãptura în veci.
Amin. Simeon Metafrast

Altã Rugãciune a Sfântului Vasile Cel ce de bunãvoie mi-ai dat mie spre
cel Mare hranã Trupul Tãu, foc fiind, care arde pe
cei nevrednici, sã nu mã arzi pe mine,
Fãcãtorul meu, ci mai ales intrã în
alcãtuirea mãdularelor mele ºi întru toate
Stãpâne, Hristoase Dumnezeule, încheie-turile, în rãrunchi ºi în inimã ºi
Împãratul veacu-rilor ºi Fãcãtorul tuturor, arde spinii tuturor pãcatelor mele;
mulþumesc Þie pentru toate bunãtãþile curãþeºte-mi sufletul; sfinþeºte-mi
câte mi-ai dat mie ºi pentru împãr-tãºirea gândurile ºi oasele; numãrul deplin al
cu preacuratele ºi de viaþã fãcãtoarele celor cinci simþuri îl lumineazã; peste tot
Tale Taine. Deci mã rog Þie, Bunule ºi mã pãtrunde cu frica Ta; pururea mã
Iubitorule de oa-meni, pãzeºte-mã sub acoperã ºi mã apãrã ºi mã pãzeºte de tot
acoperãmântul Tãu ºi sub umbra aripilor lucrul ºi cuvântul pierzãtor de suflet;
Tale, ºi-mi dãruieºte pânã la suflarea cea curãþeºte-mã, spalã-mã ºi mã
mai de pe urmã cu cuget curat ºi cu îndrepteazã; înþelepþeºte-mã ºi mã lu-
vrednicie sã mã împãrtãºesc cu Sfintele mineazã; aratã-mã locaº numai al
Tale Taine, spre iertarea pãcatelor ºi spre Duhului Tãu ºi sã nu mai fiu sãlaº
viaþa de veci. Cã Tu eºti Pâinea vieþii, pãcatului, ci Þie, casã, prin primirea
Izvorul sfinþirii, Dãtãtorul bunãtãþilor ºi Împãrtãºaniei. Ca de foc sã fugã de mine
Þie slavã înãlþãm, împreunã ºi Pãrintelui tot lucrul rãu, toatã patima. Rugãtori aduc
ºi Sfântului pentru mine pe toþi

Duh, acum ºi pururea ºi în vecii 457


vecilor. Amin.

dupã cuviinþã, ca unui Dum-nezeu ºi


sfinþii, pe mai-marii cetelor celor fãrã Stãpân, toþi slavã Îþi înãlþãm în
de trup, pe Înaintemergãtorul Tãu, pe toate zilele. Amin.
înþelepþii Apostoli ºi cu aceºtia ºi pe
Preacinstita ºi Preacurata Maica Ta, Rugãciunea Sfântului
ale cãror rugãciuni primeºte-le,
Milostive Hristoase al meu, ºi pe Chiril al Alexandriei
mine, slujitorul Tãu, fiu al luminii mã
fã; cã Tu însuþi eºti, Bunule, sfinþirea
ºi luminarea su-fletelor noastre ºi Þie
Trupul Tãu cel sfânt, Doamne Iisuse
Hristoase, Dumnezeul meu, sã-mi fie mie
spre viaþa de veci, ºi Sângele Tãu cel
scump, spre iertarea pãcatelor. ªi

sã-mi fie mie Împãrtãºania aceasta


spre bucurie, spre sãnãtate ºi spre
veselie. ªi la înfricoºãtoarea ºi a doua
Venire a Ta, învredniceºte-mã pe
mine păcãtosul sã stau de-a dreapta
slavei Tale, pentru rugãciunile
Preacuratei Maicii Tale ºi ale tuturor
sfinþilor Tãi. Amin.

Rugãciunea cãtre

Preasfânta Nãscãtoare de
Dumnezeu

Preasfântã Stãpânã, Nãscãtoare de


Dumnezeu, care eºti lumina întunecatului
meu suflet, nãdejdea, acoperãmântul,
scãparea, mîngâierea ºi bucuria mea,
mulþumesc ţie cã m-ai învrednicit pe
mine, nevred-nicul, sã fiu pãrtaº
preacuratului Trup ºi scumpului Sânge al
Fiului tãu. Ci tu, care ai nãscut Lumina
cea adevãratã, lumineazã-mi ochii cei
înþelegãtori ai inimii. Ceea ce ai nãscut
Izvorul nemuririi, înviazã-mã pe mine, cel
omorât de pãcat. Ceea ce eºti Maica iu-
bitoare de milostivire a Dumnezeului
celui milostiv, miluieºte-mã ºi dã umilinþã
ºi zdrobire inimii mele ºi smerenie
gândurilor mele ºi ridicare din robia

458
cugetelor mele. ªi mã învredniceºte heruvimii ºi mai slãvitã fãrã de
pânã la sfârºitul vieþii, fãrã de asemãnare decât serafimii, care
osândã sã primesc sfinþirea preacu- fãrã stricãciune pe Dumnezeu-
ratelor Taine, spre tãmãduirea Cuvântul ai nãscut, pe tine, cea cu
sufletului ºi a trupului. ªi-mi dã, adevãrat Nãscãtoare de
Stãpânã, lacrimi de pocãinþã ºi de Dumnezeu, te slãvim.
mãrturi-sire, ca sã te laud ºi sã te
mãresc pe tine în toate zilele vieþii
mele, cã binecuvântatã ºi preamãritã
eºti în veci. Amin.
Pentru rugãciunile Sfinþilor Pãrinþilor
noºtri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu,
Apoi:
miluieºte-ne pe noi. Amin.
Acum libereazã pe robul Tãu,
Stãpâne, dupã cu-vântul Tãu, în
pace, cã vãzurã ochii mei mântuirea
Ta, pe care ai gãtit-o înaintea feþei
tuturor popoarelor, luminã spre
descoperirea neamurilor ºi slava
poporu-lui Tãu Israel.

Sfinte Dumnezeule... Preasfântã


Treime... Tatãl nostru... (vezi pag.
11-12).
459
Doamne miluieºte (de 12 ori).

Ceea ce eºti mai cinstitã decât

Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe


dreptcredin-ciosul tãu popor şi supune
sub picioarele lui pe tot vrãjmaºul ºi
potrivnicul. Sãdeºte în inima lui cele bune
POMELNIC ºi de pace pentru Sfânta Bisericã; pentru
a dobândi, prin liniºtea lui, viaþã linã ºi
fãrã de gâl-ceavã, în dreapta credinþã, în
Pentru cei vii deplinã creºtinãtate ºi
curãþie. (o închinãciune)
rugãciunile lui. (o închinãciune)

460
Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe
prea fericiţii patriarhi ai lumii ºi Prea
Sfinþitul ºi îndreptãtorul Sinod, pe
arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (N),
pe toþi arhiereii ortodocºi, pe preoþi,
diaconi ºi pe tot clerul bisericesc, pe care
i-ai pus sã pãstoreascã turma Ta cea
cuvântãtoare ºi, pentru rugãciunile lor,
miluieºte-mã ºi mã mântuieºte ºi pe mine
pãcãtosul.

(o închinãciune)

Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe


dreptcredin-cioºii cârmuitori ai þãrii, pe
mai-marii oºtilor, pe cãpeteniile oraºelor
ºi satelor ºi pe toþi binecredin-cioºii ºi
de Hristos iubitorii ostaºi. (o
închinãciune)

Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe


pãrintele nos-tru stareþul (N) ºi pe fraþii
noºtri cei întru Hristos ºi, prin rugãciunile
lor, mântuieºte-mã ºi pe mine

pãcãtosul. (o închinãciune; această


cerere o rostesc numai monahii)

Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe


pãrintele meu, duhovnicul (N) ºi-mi
iartã pãcatele prin
tosul, pentru rugãciunile lor. (o
Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe închinãciune)
toþi cei ce se ostenesc ºi slujesc ºi pe
cei ce cu osârdie au slu-jit în sfânt
locaºul acesta, fraþii noºtri, cu lucrul
Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte, dupã
mulþimea îndurãrilor Tale, pe toþi sfinþii
ieroschimonahi, ieromonahi,
mâinilor; pe cei puºi în ascultãri; ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimo-nahi
iconomi, ajutori de iconomi ºi pe cei ºi monahi, schimonahii ºi monahii, ºi pe
împreunã cu dânºii ostenitori, pe toþi cei ce cu evlavie ºi cu înfrânare
slugile mireneºti, pe lucrãtorii de vieþuiesc prin mănãstiri, prin pustii, prin
peºteri, prin munþi, prin închisori, prin
pãmânt ai acestei sfinte mânãstiri ºi crãpãturile pietrelor, prin ostroavele
pe toþi ortodocºii creºtini cãtre Tine. mãrilor, în orice loc ºi laturã ºi care
(o închinãciune; această cerere o slujesc ºi se roagã Þie cu creºtineascã,
rostesc numai monahii) dreaptã ºi bunã credinþã. Uºureazã-le
povara, mângâie-i în necaz ºi-i întãreºte
în nevoinþã, cu puterea Ta; iar prin
Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe rugãciunile lor, dãruieºte-mi
pãrinþii mei
ºi mie iertare de pãcate. (o
(N) pe fraþii, surorile, pe toate rudeniile închinãciune)
cele dupã duh ºi dupã trup ºi pe prieteni;
ºi le dãruieºte lor pacea Ta, îndestulându-
i cu bunãtãþile cele lumeºti ºi cu cele mai
presus de lume. (o închinãciune)
Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte pe
bãtrâni ºi pe tineri, pe sãraci ºi pe
sãrmani, pe vãduve ºi pe cei ce se aflã
Mântuieºte, Doamne, ºi miluieºte în neputinþe, în griji, în nevoi, în rele
sfintele mânã-stiri din Sfântul Munte, din
România ºi de pre-tutindenea, ºi pe 461
pãrinþii ºi fraþii mei, care vieþuiesc ºi
petrec într-însele; ºi mã miluieºte ºi pe
mine, pãcã-

pãtimiri, în robii, în temniþe ºi în închisori ºi, mai


ales, pe cei izgoniþi pentru Tine ºi pentru dreapta
Pentru cei adormiţi

credinþã ortodoxã, de limbile cele fãrã de Dumnezeu


omeneºte, Doamne, pe cei ce s-au mutat din

ºi de cumpliþii eretici, fiindcã sunt robii Tãi.

Miluieºte-i pe dânºii, cerceteazã-i, întãreºte-i, îi


Pviaþa aceasta: binecredincioºii împãraþi ºi domni,
mângâie ºi degrab, cu puterea Ta, îi slobozeºte ºi le
împãrãtese ºi doamne, arhierei ortodocºi, preoþi, dia-

dã izbãvire de orice fel de greutãþi. (o închinãciune)


coni, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, cti-

tori ai sfânt locaºului acestuia, ºi-i odihneºte

împreunã cu sfinþii Tãi în veºnicele Tale locaºuri. (o

închinãciune)

omeneºte, Doamne, sufletele adormiþilor robilor

PTãi pãrinþilor mei (N), fraþilor, surorilor ºi tuturor


rudeniilor mele dupã duh ºi dupã trup, iertându-le

lor toatã greºeala cea de voie ºi cea fãrã de voie;

dãruieºte-le Împãrãþia ºi împãrtãºirea veºnicelor Tale

bunãtãþi, îndulcirea Ta cea fãrã de sfârºit ºi fericita

viaþã. (o închinãciune)

omeneºte, Doamne, pe toþi cei ce au adormit întru

Pnãdejdea învierii ºi a vieþii veºnice: pãrinþi ºi fraþi

ai noºtri ºi dreptslãvitori creºtini, care odihnesc aici

ºi pretutindeni; sãlãºluieºte-i cu sfinþii Tãi acolo

unde strãluceºte lumina feþei Tale, iar pe noi

miluieºte-ne ca un bun ºi de oameni iubitor. (o închi-

nãciune)
462 463