Sunteți pe pagina 1din 13

COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.


2. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al textelor literare şi utilitatea textelor nonliterare.
3. Utilizarea scrisului ca tehnică psihomotrică şi ca abilitate de exprimare a gîndurilor.
4. Aplicarea conceptelor şi a terminologiei lexicale, fonetice, morfologice şi sintactice în structurarea mesajelor comunicative.
5. Manifestarea interesului şi a preferinţelor pentru lectură.

SUBCOMPETENŢE CONŢINUTURI Nr. DATA MIJLOACELE TEME P/U NOTE


INSTRUCŢIONALE ACASĂ

Perioada prealfabetară – 38 ore


Man. p.3-4 Tablouri cu subiect De memor.
I. Prima zi de şcoală 1 Supl. p. 3 poezia
1. „Clasa întîi” de Ion Hadârcă 1 Ex.5,p.3Supl.
2. Sînt şcolar! 1 Man. p.5 Tab. cu subiect Caiet p.4
1.1.Delimitarea comunicării 1 Caiet p.4 Supl. p. 4-6 Ex.7 p.5 supl.
3. Propoziţia. Linioara oblică pe un spaţiu
Cunoaşterea şi orale de cea scrisă.
înţelegerea 1.4.Reproducerea unor 4. Familia mea. Moduri în care 1 Man. p. 6 Supl. p. 7-8 Caiet p.5
componenţilor fragmente din poveştile comunicăm. Vorbirea. Caiet p.5 Fotografii cu Ex.4 p.8 supl
structurali ai ascultate. 1 membrii familiei.
diverselor tipuri 1.7.Sesizarea cuvîntului ca grup
5. Propoziţia din două cuvinte. Grupuri de
linioare pe un spaţiu
de comunicare. de sunete şi ca sens.
CS1:Receptarea 1.9.Utilizarea semnelor 6. Prietenii mei. Omul şi comunicarea 1 Man. p. 7 Tablouri cu subiect Caiet p.6
mesajului oral din convenţionale (vocala - (ascultăm şi înţelegem). Caiet p.6 Supl. p. 9-10 Ex.7 p.10
diferite situaţii de consoana) la analiza sonoră a 7. Propoziţia din trei cuvinte. supl
comunicare cuvîntului Linioare oblice pe două spaţii 1
(diferire). 1.10.Prezentarea grafică a 8. „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu- 1 Man. p. 8 Tablouri cu subiect Caiet p.7
cuvintelor în propoziţie. Iaşi. Caiet p.7 Supl. p. 11-12 Ex.7 p.12
9. Felurile propoziţiilor după scopul 1 supl
comunicării. Grupuri de linioare pe
unul şi pe două spaţii
2.4.Identificarea unor imagini la
10. „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu- 1 Man. p.9 Tablouri cu subiect Caiet p.8
textul/ fragmentul citit şi analiza
Iaşi (contin.) Caiet p.8 Supl. p.13-14 Ex.3 p.14
prin comparare.
11. Cîrligul. 1 M.B.T/p.4-5 Cartea cu povestea supl
Lectura textelor 2.6.Aprecierea personajelor după
Evaluare iniţială (la început de an ilustrată.
narative şi în faptele descrise în text.
versuri. 2.7.Deosebirea ghidată a unui şcolar)
Componenţa lor text în proză de unul în versuri. 12. Micii grădinari. 1 Man. p. 10 Tablouri cu subiect Caiet p.9
structurală. 13. Cuvinte bisilabice. 1 Caiet p.9 Supl. p.15-16 Ex.3,
Aprecierea Ovalul p.16supl
textului literar şi 14. În livadă. Propoziţia simplă. 1 Man. p.11 Imagini cu Caiet p.10
valorificarea 15. Cuvintele trisilabice. 1 Caiet p.10 fructe,ghicitori, Ex.4
vocabularului Linii, cîrligul, ovalul-consolid. tablouri. p.18supl
textual. Supl. p.17-18
CS2:Perceperea 16. La şcoala animalelor. Propoziţia 1 Man. p. 12 Tablouri cu subiect Caiet p.11
mesajului dezvoltată (din 3-4 cuvinte). Caiet p.11 Supl. p.19-20 Ex.6 p.20
citit/audiat prin 17. Cuvintele monosilabice. M.B.T/p.6 supl
receptarea 1
Semiovalul. Ex. p-u lucrul independent.
adecvată a 3.1.Utilizarea eficientă a
18. La stadion. 1 Man. p. 13 Tablouri cu subiect Caiet p.12
universului scrisului ca tehnică motorică:
19. Bastonata cu întorsătură în partea de 1 Caiet p.12 Supl. p.21-22 Ex.5 p.22
emoţional şi scrierea corectă, lizibilă, cu
sus supl
estetic al textelor păstrarea spaţiului, înclinării şi a
literare şi utilitatea aspectului îngrijit.
20. Sănătatea mea. Moduri în care 1 Man. p. 14 Tablouri cu subiect Caiet p.13
textelor
comunicăm. Imagini. Caiet p.13 Supl. p.23-25 Ex.6 p.24
nonliterare.
21. Bastonata cu întorsătură în partea de 1 supl
jos spre dreapta
22. Sănătatea Pămîntului 1 Man. p.15 Tablouri cu subiect Caiet p.14
Scrisul. 4.2.Pronunţarea corectă a 23. Bastonata cu întorsătură în partea de 1 Caiet p.14 Supl. p. 26-27 Ex.5 p.27
Ortografia. consoanelor sprijinite de diverse jos spre stînga M.B.T/p.7 supl
Punctualitatea. vocale. Evaluare formativă
CS3:Utilizarea 4.3.Identificarea corectă a 1 Man. p. 16 Tablouri cu subiect Caiet p.15
scrisului cu consoanelor, a vocalelor şi a
24. Povestea pîinii.
25. Sunetele vorbirii: vocale şi consoane. 1 Caiet p.15 Supl. p.28-29 Ex.3 p.29
tehnică silabelor în cuvinte. supl
psihomotorică şi 4.4. Combinarea consoanelor, a Noduleţul pe un spaţiu.
ca abilitate de vocalelor în silabe şi pronunţarea 1 Man. p. 17 Supl. p. 30-31 Caiet p.16
exprimare a corectă a lor. 26. Povestea pîinii (contin.) Semnificaţia
propoziţiilor: enunţiative, interogative, Caiet p.16 Imagini cu lucrări Ex.2 p.30
gândurilor. 4.9.Utilizarea corectă a în cîmp. supl
mijloacelor de intonare. exclamative.
27. Sunetele vorbirii. Vocalele. Noduleţul
pe două spaţii 1
Lexicul.Fonetica. 28. Minunile tehnicii 1 Man. P.18 Supl. p.32-33 Caiet p.17
Părţile de 29. Bucla deasupra rîndului 1 Caiet p.17 Imagini cu Ex.4 p.33
vorbire. Părţile Ex. p-u lucrul independent M.B.T/p.8 minunile tehnicii. supl
de propoziţie.
30. Minunile tehnicii (contin.) 1 Man. P.19 Supl. p.34-35 Caiet p.18
CS4:Aplicarea 1 Caiet p.18 Imagini cu Ex.4,p.35
conceptelor şi a 31. Sunetele vorbirii. Consoanele. Bucla
sub rînd. M.B. p.9 minunile tehnicii. supl
terminologiei
lexicale, fonetice, 32. O zi de odihnă. Omul şi comunicarea 1 Man. p. 20 Tablouri cu subiect Caiet p.19
morfologice şi (vorbim, comunicăm expresiv). Caiet p.19 Supl. p.36 Ex.1,p.36
sintactice în 33. Zala pe unul şi pe două spaţii supl
1
34. Consolidare.Semnificaţia propoziţiilor: 1 Man. P.21 Supl. p.37 Planşe Caiet p.20
structurarea
afirmative, negative. Caiet p.20 cu elementele Ex.4 p.37
mesajelor
35. Dictare (elementele grafice învăţate). M.B.T/p.9 învăţate. supl
comunicative.
Exerciţii de antrenament. 1
36. Evaluare sumativă nr. 1 1 Caiet p.21 Dicţionare Fişe/activitin
37. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 M.B.T/p.10-11 Fişe/ activitate dependentă
independentă
Perioada alfabetară-170 ore

1.2.Sesizarea deosebirii dintre 1. Sunetul [a] şi litera de tipar a. 1 Manual(p 22) Litera ilustr. Caiet p.22
Cunoaşterea şi cuvînt şi propoziţie în contextul Igiena scrisului. Poziţia corectă a corpului, a Caiet(p22) Lit.decupate Ex.1,2 p.38
înţelegerea comunicativ. mîinii, a caietului. Supl.(p.38-39) supl
componenţilor 1.5.Sesizarea cuvîntului şi a 2. Litera a (mică) de mînă.
structurali ai propoziţiei ca elemente esenţiale 1
diverselor tipuri în comunicarea între oameni. 3. Sunetul [a] şi litera de tipar A. 1 Manual(p 23) Litera ilustr. Caiet p.23
de comunicare. 1.7.Sesizarea cuvîntului ca grup 4. Litera A (mare) de mînă Caiet (p23) Lit.decupate Ex.8 p.39
CS1:Receptarea de sunete şi ca sens. 1 Supl.(p.38-39) supl
mesajului oral din 1.9.Utilizarea semnelor 5. Sunetul [m] şi litera de tipar m. 1 Manual (p24) Litera ilustr. Caiet p.24
diferite situaţii de convenţionale (vocala - Regulile scrisului: spaţiul, încli-naţia Caiet (p24) Lit.decupate Ex.1,2 p.40
comunicare consoana) la analiza sonoră a uniformă, aspectul îngrijit. Supl.(p.40-41) supl
(diferire). cuvîntului
6. Litera m (mică) de mînă.
1.10.Prezentarea grafică a 1
cuvintelor în propoziţie. 7. Sunetul [m] şi litera de tipar M. 1 Litera ilustr. Caiet p.25
8. Litera M (mare) de mînă. Manual (p25) Lit.decupate Supl. Ex. 10 p.41
Exerciţii p/u lucrul independent. 1 Caiet(p25) (p.40-41) supl
2.1.Identificarea literelor, a M.B. T/(p12)
grupurilor de litere, silabe, 9. Sunetul [n] şi litera de tipar n. 1 Manual (p26) Litera ilustr. Caiet p.26
cuvinte şi a enunţurilor în textul Rostirea corectă a consoanelor. Caiet (p26) Lit.decupate Supl. Ex.1,3 p.42
Lectura textelor tipărit şi în textul scris de mînă. (p.42-43) supl
narative şi în 2.2.Conştientizarea procesului
10. Litera n (mică) de mînă.
1
versuri. de formare a cititului: citirea 11. Sunetul [n] şi litera de tipar N. 1 Manual (p27) Litera ilustr. Caiet p.27
Componenţa lor corectă, sintetizarea treptată a Caiet (p27) Lit.decupate Supl. Ex.6,8 p. 43
structurală. literelor în silabe, a silabelor în 12. Litera N (mare) de mînă.
1 (p.42-43) supl
Aprecierea cuvinte şi a cuvintelor în 13. Sunetul [i] şi litera de tipar i. 1 Manual (p28) Litera ilustr. Caiet p.28
textului literar şi propoziţii. 1 Caiet(p28) Lit.decupate Supl. Ex. 1,4 p.44
valorificarea 2.11.Utilizarea vocabularului 14. Litera i (mică) de mînă.
(p.44-45) supl
vocabularului însuşit în diferite situaţii de 1 Manual (p29) Litera ilustr. Caiet p.29
15. Sunetul [i] şi litera de tipar I.
textual. comunicare: alcătuirea 1 Caiet(p29) Lit.decupate Supl. Ex. 8p. 45
CS2:Perceperea propoziţiilor / enunţurilor, 16. Litera I (mare) de mînă.
Evaluare formativă M.B. T/(p13) (p.44-45) supl
mesajului convorbiri etc.
citit/audiat prin 17. Sunetul [r] şi litera de tipar r. 1 Manual (p30) Litera ilustr. Caiet p.30
receptarea 18. Litera r (mică) de mînă. 1 Caiet(p30) Lit.decupate Supl. Ex. 1,2 p.46
(p.46-47) supl
adecvată a 3.1.Utilizarea eficientă a 19. Sunetul [r] şi litera de tipar R. 1 Manual (p31) Litera ilustr. Caiet p.31
universului scrisului ca tehnică motorică: Componenţa sonoră a cuvîntului. Caiet(p31) Lit.decupate Supl. Ex.10,11p.47
emoţional şi scrierea corectă, lizibilă, cu 20. Litera R (mare) de mînă. (p.46-47) supl
estetic al textelor păstrarea spaţiului, înclinării şi a 1
literare şi utilitatea aspectului îngrijit. 21. Sunetul [e] şi litera de tipar e. 1 Manual (p32) Litera ilustr. Caiet p.32
textelor 3.2.Sesizarea literelor: mici şi 22. Litera e (mică) de mînă. Caiet(p32) Lit.decupate Supl. Ex.1,3 p.48
nonliterare. mari, de mînă şi de tipar; 1 (p.48-49) supl
corespondenţa dintre vocale şi 23. Sunetul [e] şi litera de tipar E. 1 Manual (p33) Litera ilustr. Caiet p.33
consoane; formarea silabelor. Cuvinte cu sens asemănător. Caiet(p33) Lit.decupate Supl. Ex.7,8 p.49
Scrisul. M.B. T/(p14) (p.48-49) supl
24. Litera E (mare) de mînă.
Ortografia. 1 ,,Alunelul”
Exerciţii p/u lucrul independent
Punctualitatea. 4.2.Pronunţarea corectă a
25. Sunetul [u] şi litera de tipar u. 1 Manual (p34) Litera ilustr. Caiet p.34
CS3:Utilizarea consoanelor sprijinite de diverse
26. Litera u (mică) de mînă. Caiet(p34) Lit.decupate Supl. Ex.1,2 p.50
scrisului cu vocale.
1 (p.50-51) supl
tehnică 4.3.Identificarea corectă a
psihomotorică şi consoanelor, a vocalelor şi a 27. Sunetul [u] şi litera de tipar U. Cuvinte 1 Manual (p35) Litera ilustr. Caiet p.35
cu sens opus. Caiet(p35) Lit.decupate Supl. Ex.7,8 p.51
ca abilitate de silabelor în cuvinte.
28. Litera U (mică) de mînă. 1 (p.50-51) supl
exprimare a 4.4. Combinarea consoanelor, a
gândurilor. vocalelor în silabe şi pronunţarea 29. Sunetul [c] şi litera de tipar c. Silaba. 1 Manual (p36) Litera ilustr. Caiet p.36
corectă a lor. Despărţirea cuvintelor în silabe. Caiet(p36) Lit.decupate Supl. Ex.1,3 p.52
4.5.Sesizarea proceedelor de 30. Litera c (mică) de mînă. (p.52-53) supl
Lexicul.Fonetica. despărţire a cuvintelor în silabe. 1
Părţile de 31. Sunetul [c] şi litera de tipar C. 1 Manual (p37) Litera ilustr. Caiet p.37
vorbire. Părţile 32. Litera C (mică) de mînă. Caiet(p37) Lit.decupate Supl. Ex. 8,9p.53
de propoziţie. 1 M.B.T/(p.15) (p.52-53) supl
Evaluare formativă
,,Alunelul”
CS4:Aplicarea
33. Sunetele şi literelele a-c (consolid.). 1 Man(p38-39) Lit.decupate Caiet p.38
conceptelor şi a
Citirea silabisită. Caiet (p38) ,,Alunelul”
terminologiei
34. Lucrări scrise: copieri, dictări de 1 Fişe/ activitate
lexicale, fonetice,
litere, silabe. independentă
morfologice şi
sintactice în 35. Evaluare sumativă nr. 2 1 M.B. T/(p16-17) Manual (p39) Caiet p.39
structurarea 36. Exerciţii de recuperare. 1 Caiet (p.39) Fişe de recuperare
mesajelor
comunicative.
37. Sunetul [l] şi litera de tipar l. 1 Manual (p40) Litera ilustr. Caiet p.40
Gestul şi mimica. Caiet(p40) Lit.decupate Supl. Ex.3 p.54
38. Litera l (mică) de mînă. 1 (p.54-55) supl
1.3.Demonstrarea înţelegerii ,,Alunelul”
Cunoaşterea şi sensului propoziţiilor care 39. Sunetul [l] şi litera de tipar L. 1 Manual (p41) Litera ilustr. Caiet p.41
înţelegerea exprimă o întrebare, o 40. Litera L (mare) de mînă. Caiet(p41) Lit.decupate Supl. Ex.1,2p.55
componenţilor rugăminte, un sfat etc. 1 (p.54-55) supl
structurali ai 1.6.Pronunţarea clară a 41. Sunetul [o] şi litera de tipar o. 1 Manual (p42) Litera ilustr. Caiet p.42
diverselor tipuri cuvintelor şi a propoziţiilor în Cuvîntul. Componenţa sonoră a Caiet (p42) Lit.decupate Supl. Ex.1,3 p.56
de comunicare. comunicare. cuvîntului. 1 (p.56-57) supl
CS1:Receptarea 1.8.Demonstrarea înţelegerii 42. Litera o (mică) de mînă.
mesajului oral din mesajului audiat prin formularea
43. Sunetul [o] şi litera de tipar O. 1 Manual (p43) Litera ilustr. Caiet p.43
diferite situaţii de răspunsurilor la întrebări; prin
44. Litera O (mare) de mînă. Caiet(p43) Lit.decupate Supl. Ex. 7,9p.57
comunicare argumentarea unor cuvinte,
Exerciţii p/u lucrul independent 1 M.B. (p.18) (p.56-57) supl
(diferire). propoziţii. ,,Alunelul”
1.13.Transpunerea unei situaţii
45. Sunetul [ă] şi litera de tipar ă, Ă. 1 Manual (p44) Litera ilustr. Caiet p.44
reale şi/sau modelate în actul de
46. Litera ă (mică), Ă (mare) de mînă. Caiet (p44) Lit.decupate Supl. Ex.1,3 p. 58
comunicare dialogată.
1 (p.58-59) supl
1.19.Aplicarea în situaţii reale
47. Grupul de litere ce. 1 Manual (p45) Lit.decupate Supl. Caiet p.45
sau modelate a combinării
48. Scrierea grupului de litere ce. 1 Caiet (p45) (p.60-61) Ex.1,2p. 60
elementelor nonverbale cu cele
,,Alunelul” supl
verbale.
49. Grupul de litere Ce. 1 Manual (p45) Lit.decupate Supl. Caiet p.45
50. Scrierea grupului de litere Ce. 1 Caiet (p45) (p.60-61) Ex.10p.61
2.1.Identificarea literelor, a
,,Alunelul” supl
grupurilor de litere, silabe,
cuvinte şi a enunţurilor în textul 51. Sunetul [t] şi litera de tipar t. 1 Manual (p46) Litera ilustr. Caiet p.46
tipărit şi în textul scris de mînă. 52. Litera t (mică) de mînă. 1 Caiet(p46) Lit.decupate Supl. Ex.1,3p.62
2.3.Citirea corectă şi conştientă (p.62-63) supl
respectînd norme de pronunţie a 53. Sunetul [t] şi litera de tipar T. 1 Manual (p47) Litera ilustr. Caiet p.47
sunetelor şi a grupurilor de litere 54. Litera T (mare) de mînă. Caiet(p47) Lit.decupate Supl. Ex.8,9p.63
Lectura textelor numai în silabe şi cuvinte. Evaluare formativă 1 M.B. T/(p19) (p.62-63) supl
narative şi în 2.11.Utilizarea vocabularului 55. Sunetele şi literelele a-t (consolidare). 1 Manual (p48-49) Litera ilustr. Caiet p.48
versuri. însuşit în diferite situaţii de Lucrări scrise: copieri, transcrieri de M.B. T/(p20-21) Lit.decupate
Componenţa lor comunicare: alcătuirea litere, silabe, cuvinte. Caiet(p48)
structurală. propoziţiilor / enunţurilor, 1
56. Evaluare sumativă nr. 3
Aprecierea convorbiri etc.
57. Tainele cărţii: Cartea. 1 C. Dragomir Fişe/ activitate
textului literar şi
58. Exerciţii de recuperare. 1 „Cartea” independentă
valorificarea
vocabularului 59. Grupul de litere ci. 1 Manual (p49) Lit.decupate Supl. Caiet p.49
textual. 60. Scrirea grupului de litere ci. 1 Caiet(p49) (p.64-65) Ex.3p.64 supl
CS2:Perceperea ,,Alunelul”
mesajului 3.1.Utilizarea eficientă a 61. Grupul de litere Ci. 1 Manual (p50) Lit.decupate Supl. Caiet p.49
citit/audiat prin scrisului ca tehnică motorică: 62. Scrierea gruprlui de litere Ci. 1 Caiet(p49) (p.64-65) Ex.4,5p.65
receptarea scrierea corectă, lizibilă, cu supl
adecvată a păstrarea spaţiului, înclinării şi a 63. Sunetul [ţ] şi litera de tipar ţ. 1 Manual (p51) Litera ilustr. Caiet p.50
universului aspectului îngrijit. 64. Litera ţ (mică) de mînă. 1 Caiet(p50) Lit.decupate Supl. Ex.1,4p.66
emoţional şi 3.2.Sesizarea literelor: mici şi (p.66-67) supl
estetic al textelor mari, de mînă şi de tipar; 65. Sunetul [ţ] şi litera de tipar Ţ. 1 Manual (p51) Litera ilustr. Caiet p.50
literare şi utilitatea corespondenţa dintre vocale şi Caiet(p50) Lit.decupate Supl. Ex. 7,8p.67
66. Litera Ţ (mare) de mînă.
textelor consoane; formarea silabelor. 1 M.B. (p.22) (p.66-67) supl
Exerciţii p/u lucrul independent
nonliterare. ,,Alunelul”
3.5.Scrierea corectă a cuvintelor 67. Sunetul [î] şi literele de tipar î, Î. 1 Manual (p52) Litera ilustr. Caiet p.51
cu grupuri de litere (în limita 68. Litera î (mică), Î (mare) de mînă. Caiet(p51) Lit.decupate Supl. Ex.1,3p.68
standardelor de conţinut). 1 (p.68-69) supl
Scrisul. 69. Sunetul [î] şi literele de tipar â, Â. 1 Manual (p53) Litera ilustr. Caiet p.52
Ortografia. 70. Litera â (mică), Â (mare) de mînă. Caiet(p52) Lit.decupate Supl. Ex.9p.69 supl
Punctualitatea. 4.1.Selectarea din texte sau 1 (p.68-69)
CS3:Utilizarea enunţurile propuse a cuvintelor 71. Sunetul [s] şi litera de tipar s. 1 Manual (p54) Litera ilustr. Caiet p.53
scrisului cu cu sens asemănător şi opus. 1 Caiet(p53) Lit.decupate Supl. Ex.3,4p.70
72. Litera s (mică) de mînă. Scrierea
tehnică 4.3.Identificarea corectă a (p.70-71) supl
cuvintelor.
psihomotorică şi consoanelor, a vocalelor şi a ,,Alunelul”
ca abilitate de silabelor în cuvinte. 73. Sunetul [s] şi litera de tipar S. 1 Manual (p55) Litera ilustr. Caiet p.54
exprimare a gându 4.4. Combinarea consoanelor, a Caiet(p54) Lit.decupate Supl. Ex.8,9p.71
vocalelor în silabe şi pronunţarea
74. Litera S (mare) de mînă.
1 (p.70-71) supl
Lexicul.Fonetica. corectă a lor. 75. Sunetul [ş] şi litera de tipar ş. 1 Manual (p56) Litera ilustr. Caiet p.55
Părţile de 4.9.Utilizarea corectă a 1 Caiet(p55) Lit.decupate Supl. Ex.14p. 72
vorbire. Părţile mijloacelor de intonare.
76. Litera ş (mică) de mînă.
(p.72-73) supl
de propoziţie. 77. Sunetul [ş] şi litera de tipar Ş. 1 Manual (p57) Litera ilustr. Caiet p.55
CS4:Aplicarea 78. Litera Ş (mare) de mînă. Caiet(p55) Lit.decupate Supl. Ex.4,5p.73
5.1.Sesizarea conţinutului 1 M.B. (p.23) (p.73-74) supl
conceptelor şi a Exerciţii p/u lucrul independent
emotiv al textului/cărţii citite în ,,Alunelul”
terminologiei
timpul audierii 79. Sunetul [d] şi litera de tipar d. Textul 1 Manual (p58) Litera ilustr. Caiet p.56
lexicale, fonetice,
acestuia/acestetia. Caiet(p56) Lit.decupate Supl. Ex.9p.74 supl
morfologice şi şi imaginea.
sintactice în 80. Litera d (mică) de mînă. 1 (p.75-76)
structurarea 81. Sunetul [d] şi litera de tipar D. 1 Manual (p59) Litera ilustr. Caiet p.57
mesajelor Caiet(p57) Lit.decupate Supl. Ex.3,4p.57
comunicative.
82. Litera D (mare) de mînă.
1 (p.75-76) supl
,,Alunelul”
83. Sunetul [h] şi litera de tipar h. 1 Manual (p60) Litera ilustr. Caiet p.58
Tainele cărţii. Caiet(p58) Lit.decupate Supl. Ex. 10p.76
84. Litera h (mică) de mînă.
CS5:Manifestarea 1 (p.77-78) supl
interesului şi a 85. Sunetul [h] şi litera de tipar H. Citirea 1 Manual (p61) Litera ilustr. Caiet p.59
preferinţelor propoziţiilor. Caiet(p59) Lit.decupate Supl. Ex.3,6p.77
pentru lectură. 86. Litera H (mare) de mînă. 1 M.B. (p.26) (p.77-78) supl
Exerciţii p/u lucrul independent
87. Sunetul [p] şi litera de tipar p. 1 Manual (p62) Litera ilustr. Caiet p.60
88. Litera p (mică) de mînă. Caiet (p60) Lit.decupate Supl. Ex.1,3p.79
Semestrul II 1 (p.79-80) supl
1.3.Demonstrarea înţelegerii 89. Sunetul [p] şi litera de tipar P. 1 Manual (p63) Litera ilustr. Caiet p.61
Cunoaşterea şi sensului propoziţiilor care 90. Litera P (mare) de mînă. Caiet (p61) Lit.decupate Supl. Ex.6,10 p.80
înţelegerea exprimă o întrebare, o 1 L.R./f.b(p.) (p.79-80) supl
componenţilor rugăminte, un sfat etc. ,,Alunelul”
structurali ai 1.11.Sesizarea la auz a 91. Sunetul [b] şi litera de tipar b. 1 Manual (p64) Litera ilustr. Caiet p.62
diverselor tipuri propoziţiilor corecte din punct 92. Litera b (mică) de mînă. Caiet(p62) Lit.decupate Supl. Ex. 1,4 p.81
de comunicare. de vedere gramatical. 1 (p.81-82) supl
CS1:Receptarea 1.13.Transpunerea unei situaţii 93. Evaluare iniţială (la începutul 1 M.B. T(p.24-25)
mesajului oral din reale şi/sau modelate în actul de semestrului II) Arcadie
diferite situaţii de comunicare dialogată. 94. Tainele cărţii: Componentele 1 Suceveanu „Bal
comunicare 1.16.Interpretarea relaţiilor, mascat”
obligatorii de pe coperta iniţială.
(diferire). faptelor relatate/ povestite a unor
95. Sunetul [b] şi litera de tipar B. 1 Manual (p65) Litera ilustr. Caiet p.63
conţinuturi.
96. Litera B (mare) de mînă. Caiet(p63) Lit.decupate Supl. Ex. 8,9 p.82
1 (p.81-82) supl
2.1.Identificarea literelor, a
97. Sunetul [v] şi litera de tipar v. 1 Manual (p66) Litera ilustr. Caiet p.64
grupurilor de litere, silabe,
98. Litera v (mică) de mînă. Caiet(p64) Lit.decupate Supl. Ex. 1,3 p.83
cuvinte şi a enunţurilor în textul
1 (p.83-84) supl
tipărit şi în textul scris de mînă.
,,Alunelul”
Lectura textelor 2.3.Citirea corectă şi conştientă
99. Sunetul [v] şi litera de tipar V. 1 Manual (p67) Litera ilustr. Caiet p.65
narative şi în respectînd norme de pronunţie a
100. Litera V (mare) de mînă. Caiet (p.65) Lit.decupate Supl. Ex. 5,8 p.84
versuri. sunetelor şi a grupurilor de litere
1 (p.83-84) supl
Componenţa lor numai în silabe şi cuvinte.
structurală. 2.9.Identificarea în context a 101. Consolidare. 1 Manual (p68-69) Litera ilustr. Caiet p.66
Aprecierea cuvintelor necunoscute şi Lucrări scrise: dictări de litere, silabe, M.B. (p.27) Lit.decupate Supl. Ex. 9,10 p.85
textului literar şi înţelegerea sensului acestora. cuvinte, propoziţii. Nicolae (p.85) Caiet( p.66) supl
valorificarea 2.11.Utilizarea vocabularului Evaluare formativă. Esinencu „Bună
vocabularului însuşit în diferite situaţii de 102. Tainele cărţii: Componentele 1 dimineaţa”
textual. comunicare: alcătuirea obligatorii de pe coperta finală.
CS2:Perceperea propoziţiilor / enunţurilor, 103. Sunetul [g] şi litera de tipar g. 1 Manual (p70) Lit.decupate Supl. Caiet p.67
mesajului convorbiri etc. 104. Litera g (mică) de mînă. Caiet (p67) (p.86-87) Ex. 1,4 p.86
citit/audiat prin 3.1.Utilizarea eficientă a 1 supl
receptarea scrisului ca tehnică motorică: 105. Sunetul [g] şi litera de tipar G. 1 Manual (p71) Lit.decupate Caiet p.68
adecvată a scrierea corectă, lizibilă, cu Caiet(p.68) Litera ilustr. Supl. Ex. 7,10 p.87
106. Litera G (mare) de mînă.
universului păstrarea spaţiului, înclinării şi a 1 (p.86-87) supl
emoţional şi aspectului îngrijit. 107. Grupul de litere ge, Ge. 1 Manual (p72-73) Lit.decupate Supl. Caiet p.69
estetic al textelor 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor 1 Caiet(p.69) (p.88-89) Ex. 1,2 p.88
108. Scrierea grupului de litere ge.
literare şi utilitatea cu grupuri de litere (în limita supl
textelor standardelor de conţinut). 109. Tainele cărţii: Componentele cărţii: 1 Caiet(p.70) Lit.decupate Caiet p.70
nonliterare. 3.7.Utilizarea majusculei la filele cu text, imaginile. M.B. T(p.30) Litera ilustr. Ex. 11,12
începutul propoziţiei, la prenume Ion Druţă p.89 supl
Scrisul. şi nume de persoane.
110. Scrierea grupului de litere
Ge.Exerciţii p/u lucrul independent 1 „Mama”
Ortografia.
Punctualitatea. 4.1.Selectarea din texte sau 111. Sunetul [f] şi litera de tipar f. 1 Manual (p74) Litera ilustr. Caiet p.71
CS3:Utilizarea enunţurile propuse a cuvintelor 112. Litera f (mică) de mînă. 1 Caiet(p.71) Lit.decupate Supl. Ex. 1,3 p.90
scrisului cu cu sens asemănător şi opus. (p.90-91) supl
tehnică 4.5.Sesizarea proceedelor de 113. Sunetul [f] şi litera de tipar F. 1 Manual (p75) Litera ilustr. Caiet p.72
psihomotorică şi despărţire a cuvintelor în silabe. 114. Litera F (mare) de mînă. Caiet(p.72) Lit.decupate Supl. Ex. 8,9 p.91
1 (p.91-92) supl
ca abilitate de 4.9.Utilizarea corectă a 115. Sunetul [j] şi litera de tipar j. 1 Manual (p76) Litera ilustr. Caiet p.73
exprimare a mijloacelor de intonare. 116. Litera j (mică) de mînă. 1 Caiet(p.73) Lit.decupate Supl. Ex. 1,3 p.93
gândurilor. (p.93-94) supl
Lexicul.Fonetica. 117. Sunetul [j] şi litera de tipar J. 1 Manual (p77) Lit.decupate Caiet p.74
Părţile de 5.1.Sesizarea conţinutului 118. Litera J (mare) de mînă. 1 Caiet(p.74) Litera ilustr. Supl. Ex. 9,10 p.94
vorbire. Părţile emotiv al textului/cărţii citite în (p.93-94) supl
de propoziţie. timpul audierii 119. Tainele cărţii: Compo-nentele cărţii. 1 M.B. T(p.31) Supl.(p.95)
acestuia/acestetia. Cuprinsul. Folclor „Baba
CS4:Aplicarea
5.2.Folosirea unor tehnici/ 1 Dochia”
conceptelor şi a 120. Evaluare formativă. Majuscula la
strategii de lucru cu textul/
terminologiei început de propoziţie şi la prenumele
cartea.
lexicale, fonetice, şi numele de persoane.
morfologice şi 121. Grupul de litere gi. 1 Manual (p78) Lit.decupate Supl. Caiet p.75
sintactice în Eticheta comunicării: formule de salut, de Caiet(p.75) (p.96-97) Ex. 1,2 p.96
structurarea adresare, de mulţumire (actualizare). supl
mesajelor 122. Scrierea grupului de litere gi.
comunicative. 1
123. Grupul de litere Gi. 1 Manual (p79) Lit.decupate Supl. Caiet p.76
124. Scrierea grupului de litere Gi. 1 Caiet(p.76) (p.97-98) Ex. 11,13
Tainele cărţii. p.98 supl
125. Sunetul [z] şi litera de tipar z. 1 Manual (p80) Lit.decupate Caiet p.77
CS5:Manifestarea
126. Litera z (mică) de mînă. Caiet(p.77) Litera ilustr. Supl. Ex. 1,3 p.99
interesului şi a
1 (p.99-100) supl
preferinţelor
pentru lectură.

1.6.Pronunţarea clară a 127. Sunetul [z] şi litera de tipar Z. 1 Manual (p81) Lit.decupate Caiet p.78
Cunoaşterea şi cuvintelor şi a propoziţiilor în 128. Litera Z (mare) de mînă. Caiet(p.78) Litera ilustr. Supl. Ex. 11,14
înţelegerea comunicare. 1 (p.99-100) p.101 supl
componenţilor 1.12.Formularea de întrebări 129. Tainele cărţii: Cărţi scrise în proză. 1 M.B. T(p.32) Supl.(p.101)
structurali ai unui interlocutor şi formularea 130. Exerciţii p/u lucrul inde-pendent. Petru Cărare
diverselor tipuri răspunsurilor adecvate 1 „Legea politeţei”
Exerciţii de scriere corectă a
de comunicare. îndeplinind rolul de emiţător. propoziţiilor.
CS1:Receptarea 1.15.Prezentarea consecutivă
131. Grupul de litere che. 1 Manual (p82) Lit.decupate Supl. Caiet p.79
mesajului oral din ghidată a unei informaţii, a unor
132. Ortografia cuv. ce conţin grupurile de 1 Caiet(p.79) (p.102-103) Ex. 1, 5
diferite situaţii de relatări culese independent, după
litere che. p.102 supl
comunicare preferinţă.
(diferire). 1.17.Prezentarea succintă a unor 133. Grupul de litere Che. 1 Manual (p83) Lit.decupate Supl. Caiet p.80
informaţii despre identitatea 134. Scrierea grupului de litere Che. 1 Caiet(p.80) (p.103-104) Ex. 9-11
proprie sau a membrilor de Cuvintele cu sens asemănător şi opus p.103 supl
familie. 1 Manual (p84) Lit.decupate Supl. Caiet p.81
135. Grupul de litere chi.
136. Scrierea grupului de litere chi. 1 Caiet(p.81) (p.105-106) Ex. 1,4 p.105
supl
Lectura textelor 2.4.Identificarea unor imagini la 137. Grupul de litere Chi. 1 Manual (p85) Lit.decupate Supl. Caiet p.82
narative şi în textul/ fragmentul citit şi analiza 138. Ortografia cuv. ce conţin grupurile de 1 Caiet(p.82) (p.105-106) Ex. 7,8 p.106
versuri. prin comparare. litere Chi. supl
Componenţa lor 2.7.Deosebirea ghidată a unui
139. Tainele cărţii: Cărţi scrise în versuri. 1 Caiet(p.82) Ion Druţă
structurală. text în proză de unul în versuri.
140. Evaluare sumativă 1 Test de evaluare „Trofimaş se
Aprecierea 2.10.Identificarea în diverse găteşte de şcoală”
textului literar şi contexte a cuvintelor cu sens
141. Grupul de litere ghe. 1 Manual (p86) Lit.decupate Supl. Caiet p.82
valorificarea asemănător şi a cuvintelor cu
142. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare 1 Caiet(p.83) (p.107-108) Ex. 1,5 p.107
vocabularului sens opus.
supl
textual.
143. Grupul de litere Ghe. 1 Manual (p87) Lit.decupate Supl. Caiet p.83
CS2:Perceperea
144. Ortografia cuv. ce conţin grupurile de 1 Caiet (p.83-84) (p.107-108) Ex. 7,8 p.108
mesajului
litere ghe, Ghe. supl
citit/audiat prin
receptarea 145. Grupurile de litere ghi, Ghi. 1 Manual (p88-89) Lit.decupate Supl. Caiet p.84
adecvată a 146. Scrierea grupului de litere ghi. 1 Caiet (p.85) (p.109-110) Ex. 5-7 p.109
universului Semnele de punctuaţie la propoziţii: supl
emoţional şi punctul (•) şi semnul întrebării (?).
estetic al textelor 3.3.Respectarea corectitudinii de 1 Caiet (p.86) Supl.(p.111) Caiet p.85
literare şi utilitatea scriere în procesul copierii/
147. Tainele cărţii: Lectura expresivă a
poeziilor. M.B. T(p.34) Ex.9,11 p.111
textelor transcrierii şi a dictărilor (de 1 Florin supl
nonliterare. silabe, cuvinte, propoziţii şi texte 148. Ortografia cuv. ce conţin grupurile de
litere Ghi. Costinescu „Să-
mici). nvăţăm de la
Scrisul. 3.4.Utilizarea conştientă a Exerciţii p/u lucrul independent.
furnici”
Ortografia. semnelor de punctuaţie (punctul, 1 Manual (p90) Lit.decupate Caiet p.86
Punctualitatea. virgula, semnul întrebării, 149. Grupul de sunete [cs], [gz] şi litera x.
150. Litera x(mică) de mînă. Caiet (p.87) Litera ilustr. Supl. Ex. 1,3 p.112
CS3:Utilizarea scrierea cu majusculă). 1 (p.112-113) supl
scrisului cu 3.5.Scrierea corectă a cuvintelor
151. Grupul de sunete [cs], [gz] şi litera X 1 Manual (p91) Lit.decupate Caiet p.87
tehnică cu grupuri de litere (în limita
152. Litera X (mare) de mînă. Caiet (p.88) Litera ilustr. Supl. Ex.5,6 p.113
psihomotorică şi standardelor de conţinut).
1 (p.112-113) supl
ca abilitate de 3.6.Utilizarea conştientă a
153. Sunetele şi literelele a-z (consolid.) 1 Manual (p92-93) Lit.decupate Caiet p.88
exprimare a semnelor de punctuaţie.
154. Lucrări scrise: transcrieri, dictări de Caiet (p.89) Supl.(p.114) Ex. 12,14 p.
gândurilor. 3.8.Scrierea din memorie a unor
litere, silabe, cuvinte, propoziţii. 1 114 supl
cuvinte ce arată acţiuni, însuşiri
şi denumesc obiecte. Cuvinte care denumesc acţiuni.
155. Sunetul [c] şi litera de tipar k. 1 Manual (p94) Litera ilustr. Caiet p.90
4.6.Identificarea cuvintelor ce 156. Litera k (mică) de mînă. Caiet(p.90) Lit.decupate Supl. Ex. 1,5 p.115
denumesc: acţiuni; obiecte 1 (p.115-116) supl
(fiinţe, lucruri, fenomene ale 157. Sunetul [c] şi litera de tipar K. 1 Manual (p95) Supl.(p.117-118) Caiet p.91
naturii). Propoziţia simplă. Caiet(p.91) Ex. 6,8 p.116
4.7.Identificarea tipurilor de 158. Litera K (mare) de mînă. 1 M.B. T(p.35) supl
propoziţii şi aplicarea semnelor Evaluare formativă
de punctuaţie în diferite contexte 159. Literele de tipar y, Y, q, Q, w, W. 1 Manual (p96) Supl.(p.119-120) De citit textul Caiet p.92
(în limita standardelor de Propoziţia dezvoltată. 1 Caiet(p.92) din manual Ex. p. supl
conţinut). 160. Literelele y,Y,q,Q,w,W.
4.8.Transformarea propoziţiilor
161. Tainele cărţii: Lectura expresivă a 1 Manual (p97) Supl.(p.121-122)
simple în dezvoltate
ghicitorilor. Nicolae Dabija
162. Consolidarea literelor învăţate. 1 „În satul
Cuvinte care denumesc însuşiri. bunicilor”
Lexicul.Fonetica. 5.2.Folosirea unor tehnici/
Părţile de strategii de lucru cu textul/ 163. Alfabetul limbii române. 1 Manual (p98-99) Supl.(p.123-124) De mem.
vorbire. Părţile cartea. 164. Exerciţii de înţelegere a textului şi de 1 Caiet(p.93) alfabetul
de propoziţie. reproducere din memorie. Caiet p.93
CS4:Aplicarea 5.3.Exprimarea opiniilor şi a
atitudinilor proprii faţă de cele 165. Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci, gi, 1 Man. (p100) Supl.(p.125-126) Caiet p.94
conceptelor şi a Caiet (p.94) De scris un
terminologiei citite. Gi, ge, Ge.
166. Moduri în care comunicăm. Scrierea. 1 bileţel mamei
lexicale, fonetice,
morfologice şi 167. Grupurile de litere che, Che, chi, Chi, 1 Man. (p.100) Supl.(p.127-128) De scris o
sintactice în ghi, Ghi, ghe, Ghe. M.B. T(p.36-37) scrisoare
structurarea 168. Evaluarea sumativă 1 bunicilor (cu
mesajelor părinţii)
comunicative. 169. Exerciţii de recuperare. 1 Man. (p101) Supl.(p.129-130) Caiet p.94
170. Tainele cărţii: Lectura expresivă a 1 Ion Creangă Caiet(p.94) Ex. 1,3 p.129
Tainele cărţii. „Mere putrede şi supl
proverbelor.
CS5:Manifestarea mere bune”
interesului şi a
preferinţelor
pentru lectură.

Perioada postalfabetară- 56 ore


Cunoaşterea şi 1.8.Demonstrarea înţelegerii 1. ”Limba noastră” de Al. Mateevici. 1 Manual (p102- Fise de activ. De memorat
înţelegerea mesajului audiat prin formularea Textul–poezie: strofă, vers. 103) independent. Portr. poezia
componenţilor răspunsurilor la întrebări; prin 2. Exerciţii de transcriere şi de 1 autor.
structurali ai argumentarea unor cuvinte, reproducere din memorie.
diverselor tipuri propoziţii.
3. ”Primăvara” după Sp. Vangheli. 1 Man. (p104) independent. Portr. De povestit
de comunicare. 1.11.Sesizarea la auz a
Reproduceri ghidate a unor Tablouri cu autor. textul;
CS1:Receptarea propoziţiilor corecte din punct
fragmente de text. primăvara.
mesajului oral din de vedere gramatical.
4. Cuvinte cu acelaş sens. 1
diferite situaţii de 1.14.Utilizarea eficientă a
comunicare dialogului în viaţa cotidiană. 5. Tainele cărţii: Lectura expresivă a 1 Manual (p105) Snoava „Păcală De alcătiut
(diferire). 1.16.Interpretarea relaţiilor, frămîntărilor de limbă. M.B. (p.40) şi colţunaşii” propoziţii cu
Lectura textelor faptelor relatate/ povestite a unor 6. Ortogramele: la, l-a. Exerciţii p/u Snoava ortogramele
narative şi în conţinuturi. lucrul independent 1 „Păcală şi date;
Tîndală”
versuri. 7. ”O carte” de C. Dragomir. Poezia. 1 Manual (p106- Fise de activ. De memorat
Componenţa lor 2.5.Aprecierea / atitudinea Memorarea şi recitarea ei expresivă. 107) independent. Portr. poezia;
structurală. cititorului faţă de cele descrise. 8. Exerciţii de scriere selectivă. autor.
Aprecierea 2.8.Recitarea poeziilor propuse 1
textului literar şi şi a celor alese la dorinţă. 9. ”Unirea face puterea” (folclor) 1 Manual (p108- Fise de activ. Proverbe şi
valorificarea 2.9.Identificarea în context a 10. Exerciţii de vocabular. 109) independent. ghicitori
vocabularului cuvintelor necunoscute şi 1 Dicţionare De povestit
Cuvinte care denumesc obiecte.
textual. înţelegerea sensului acestora. textul;
CS2:Perceperea 11. ”Greierul şi furnica” de Al. Donici 1 Manual (p110- Fise de activ. De memorat
mesajului Personajul literar şi faptele sale. 111) independent. Portr. fabula;
citit/audiat prin autor.
12. Exerciţii de înţelegere a textului.
receptarea 1
adecvată a 13. ”Ciuboţelele ogarului” de C.Gruia 1 Manual (p112- Fise de activ. De povestit
universului 3.3.Respectarea corectitudinii de 113) independent. Portr. textul;
emoţional şi scriere în procesul copierii/
14. Exerciţii de identificare a trăsăturilor
unui personaj. 1 autor.
estetic al textelor transcrierii şi a dictărilor (de
15. ”Ciuboţelele ogarului” (continuare) de 1 Manual (p114- Fise de activ. Descrierea
literare şi utilitatea silabe, cuvinte, propoziţii şi texte
C.Gruia 115) independent. Portr. ogarului;
textelor mici). 3.6.Utilizarea conştientă a
16. Exerciţii de identificare a trăsăturilor 1 autor. De povestit
nonliterare. semnelor de punctuaţie.
unui personaj. textul;
Scrisul. 3.7.Utilizarea majusculei la
Ortografia. începutul propoziţiei, la prenume 17. Tainele cărţii: Impresii despre carte. 1 M.B. (p.41) Vinciu Gafiţă
Punctualitatea. şi nume de persoane. 18. Evaluare formativă. Exerciţii de Liviu Deleanu „Supărarea
CS3:Utilizarea 3.9.Scrierea unor propoziţii descriere a unor obiecte. 1 „Fii ordonat” Mărioarei”
scrisului cu alcătuite pe baza ilustraţiilor şi 1 Manual (p116- Fise de activ. De memorat
tehnică prezentarea lor grafică. 19. ”Cîntec de primăvară” de Şt.Oct.Iosif
20. Exerciţii de reproducere din memorie. 117) independent. Portr. poezia;
psihomotorică şi 4.1.Selectarea din texte sau 1 autor.
ca abilitate de enunţurile propuse a cuvintelor Exerciţii de valorificare a textului.
exprimare a cu sens asemănător şi opus. 21. ”Ciocîrlia” de I. Agârbiceanu 1 Manual (p118- Fise de activ. De povestit
gândurilor. 4.6.Identificarea cuvintelor ce Cuvinte care denumesc acţiuni. 119) independent. Portr. textul;
Lexicul.Fonetica. denumesc: acţiuni; obiecte 22. Lucrări scrise: transcrieri, dictări de 1 M.B. (p.42) autor. Fişe
Părţile de (fiinţe, lucruri, fenomene ale litere, silabe, cuvinte, propoziţii. individuale
vorbire. Părţile naturii). Exerciţii p/u lucrul independent.
de propoziţie. 4.7.Identificarea tipurilor de 1 Manual (p120- Fise de activ. De memorat
23. ”Tu, iarbă, tot ai mamă?” de Gr. Vieru.
propoziţii şi aplicarea semnelor 121) independent. Portr. poezia,
CS4:Aplicarea Dialogul. Componentele dialogului:
de punctuaţie în diferite contexte 1 autor.
conceptelor şi a vorbitorul, ascultătorul.
(în limita standardelor de
terminologiei
conţinut). 24. Exerciţii de îmbogăţire a
lexicale, fonetice, vocabularului.
5.3.Exprimarea opiniilor şi a 25. ”Mărinimie” de Emil Gîrleanu 1 Manual (p122- Fise de activ. Fişe
morfologice şi
atitudinilor proprii faţă de cele Organizarea dialogului simplu. 123) independent. Portr. individuale
sintactice în
citite. 26. Exerciţii aplicative. M.B. (p.43) autor.
structurarea
Evaluare formativă 1
mesajelor
comunicative.
Tainele cărţii.
CS5:Manifestarea
interesului şi a
preferinţelor
pentru lectură.
1.8.Demonstrarea înţelegerii 27. ”Cu penetul ca sideful” de 1 Manual (p124- Fise de activ. De memorat
Cunoaşterea şi mesajului audiat prin formularea M.Eminescu 125) independent. Portr. poezia;
înţelegerea răspunsurilor la întrebări; prin 28. Exerciţii de îmbogăţire a 1 autor.
componenţilor argumentarea unor cuvinte, vocabularului.Diminutivele.
structurali ai propoziţii.
29. Tainele cărţii: Diversitatea de cărţi. 1 M.B. (p.44) Poveste
diverselor tipuri 1.15.Prezentarea consecutivă
Enciclopedii. Lev Tolstoi populară rusă
de comunicare. ghidată a unei informaţii, a unor
30. Exerciţii p/u lucrul independent. 1 „Doi prieteni” „Lupul şi capra”
CS1:Receptarea relatări culese independent, după
mesajului oral din preferinţă. Descrierea obiectelor.
diferite situaţii de 1.18.Descrierea orală a 31. ”Vrăbiuţa uitucă” de L.Botnaru 1 Manual (p126- Fise de activ. De povestit
comunicare obiectelor după formă, mărime, 32. Expresii frazeologice. Exerciţii de 127) independent. Portr. textul;
(diferire). dimensiune, culoare, utilizare. scriere corectă a ortogramelor. 1 autor. Fişe
Lectura textelor individuale
narative şi în 2.6.Aprecierea personajelor după 33. ”Hoţul” de Tudor Arghezi 1 Manual (p128- Fise de activ. De povestit
versuri. faptele descrise în text. Dialogul. Improvizări telefonice cu colegii, 129) independent. Portr. textul;
Componenţa lor 2.8.Recitarea poeziilor propuse părinţii, prietenii. M.B. (p.45) autor.
structurală. şi a celor alese la dorinţă. 34. Ortogramele sau, s-au. 1 Fişe
Aprecierea 2.10.Identificarea în diverse Evaluare formativă individuale
textului literar şi contexte a cuvintelor cu sens 1 Manual (p130- Fise de activ. De povestit
valorificarea asemănător şi a cuvintelor cu
35. ”Găurile” (folclor)
36. Exerciţii de identificare a 1 131) independent. Portr. textul;
vocabularului sens opus. autor.
textual. personajelor.
CS2:Perceperea 37. ”Păţania ursului cafeniu” de Vl.Colin 1 Manual (p132- Fise de activ. Descrierea
mesajului 3.3.Respectarea corectitudinii de 38. Exerciţii de identificare a trăsăturilor 133) independent. Portr. ursului,
citit/audiat prin scriere în procesul copierii/ unui personaj. 1 autor.
receptarea transcrierii şi a dictărilor (de 39. ”Păţania ursului cafeniu” (continuare) 1 Manual (p134- Fise de activ. De povestit
adecvată a silabe, cuvinte, propoziţii şi texte de Vl.Colin 135) independent. Portr. textul;
universului mici). 1 autor.
emoţional şi 3.4.Utilizarea conştientă a 40. Exerciţii de înţelegere a textului.
estetic al textelor semnelor de punctuaţie (punctul, 41. Tainele cărţii: Preferinţe de lectură. 1 Spiridon Ariadna Şalari
literare şi utilitatea virgula, semnul întrebării, 42. Semnele de punctuaţie: punctul, Vangheli „Ploaia”
scrierea cu majusculă). virgula, semnul întrebării. 1 „Guguţă”
textelor 3.6.Utilizarea conştientă a 43. ”Moldova”. 1 Manual (p136- Fise de activ. Fişe
nonliterare. semnelor de punctuaţie. Descriere de obiecte după formă, 137) independent. Portr. individuale
3.8.Scrierea din memorie a unor dimensiune, culoare, utilizare. autor. De povestit
Scrisul. cuvinte ce arată acţiuni, însuşiri 44. Exerciţii de autoevaluare. Dialogul. 1 textul
Ortografia. şi denumesc obiecte.
Punctualitatea. 3.9.Scrierea unor propoziţii 45. ”Europa unită” 1 Manual (p138- De alcătuit
CS3:Utilizarea alcătuite pe baza ilustraţiilor şi Cuvinte care denumesc obiecte. 139) Fise de activ. un dialo în
scrisului cu prezentarea lor grafică. 46. Consolidarea materiei de studiu. 1 independent. Portr. perechi;
tehnică 4.6.Identificarea cuvintelor ce autor.
psihomotorică şi denumesc: acţiuni; obiecte 47. Evaluare sumativă (finală) 1 Victor Prohin Fise de activ.
ca abilitate de (fiinţe, lucruri, fenomene ale 1 „De ce are girafa independent. Portr.
48. Tainele cărţii: Cărţi cu poveşti.
exprimare a naturii). gîtul lung” autor. M.B. (p.46-
gândurilor. 4.7.Identificarea tipurilor de 47)
Lexicul.Fonetica. propoziţii şi aplicarea semnelor
Părţile de de punctuaţie în diferite contexte 49. Exerciţii de recuperare şi dezvoltare. 1 Man. (p140) Ariadna Şalari De
vorbire. Părţile (în limita standardelor de Grigore Vieru „Ploaia” memorizat
de propoziţie. conţinut).
50. Exerciţii de identificare a personajelor.
1 „Noapte bună!” poeziile,
4.8.Transformarea propoziţiilor rolurile
CS4:Aplicarea
simple în dezvoltate 51. Adio, drag Abecedar! 1 Man.(p141) Fise de activ.
conceptelor şi a
5.3.Exprimarea opiniilor şi a 1 independent. Portr.
terminologiei
atitudinilor proprii faţă de cele
52. Alfabetul limbii române-consolidare
lexicale, fonetice, autor.
citite. 53. Tainele cărţii: Cărţi pentru şi despre 1 Spiridon Fise de activ.
morfologice şi
5.4.Manifestarea preferinţei de a copii. Vangheli independent. Portr.
sintactice în
citi texte literare/cărţi de diferite 1 „Guguţă” autor.
structurarea
specii. 54. Exerciţii de valorificare a textului.
mesajelor 55. Lectie – joc.”Acum ştiu....” 1 Ion Vieru
comunicative. 1 „Cuptorul”
56. Generalizarea materiei. Lectura
Tainele cărţii. recomandată pentru lectură.
CS5:Manifestarea
interesului şi a
preferinţelor
pentru lectură.

S-ar putea să vă placă și