Sunteți pe pagina 1din 64

18.

710 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. AVOCAT, cabinet de avocat ofera 26. Contabil expert ofer servicii 28. Consultant credite bancare Oferim 30. Contabilitate consultanta fiscala, 32. Contabilitate, servicii com- 34. Contabilitate, lichidare soci-
consultanta si reprezentare juridica in complete de contabilitate, servicii de consultanta si interemediere resurse umane, Ofer servicii prompte si plete de contabilitate si etati comerciale expert contabil,
domeniul dreptului civil, drept penal, resurse umane, consultanta pentru obtinerea unui credit bancar de profesionale de consultanta fiscala si con- intocmirea situatiilor financiare prestez servicii de evidenta con-
administrativ, procedura darii in plata, infi- nevoi personale. Steregerea din biroul de tabilitate completa, inclusiv primara, finan- pentru toate tipurile de societati tabila, depunere declaratii, certi-
fiscala, semnatura digitala, ciara, inventare, bilanturi, declaratii, decon- ficare bilanturi, depunere situatii
intari societati comerciale etc., onorarii bilant certificat CECCAR, credit. Rel la tel. Cristi. comerciale, detalii pe
corecte (0722.469.548 ivanescumar- cristi.lipan88@gmail.com; turi, refaceri evidente, Revisal, salarizare, www.biroulcontabil.ro 100 L; financiare anuale. Lichidare soci-
ius@yahoo.com declaratii fiscale, preturi (0749.208.552 cristi.lipan88@gmail.com (0770.937.942 moscuadniel@yahoo.com (0725.316.318 office@biroulcon- etati comerciale si asociatii non
avantajoase. www.eucontabil.ro tabil.ro www.biroulcontabil.ro profit (0724.527.178
100 L; (0722.657.989/ 31. Contabilitate, fiscalitate, salarizare, ioana.cucias66@gmail.com
14. Avocat, spete civile si penale grele, 29.Contabilitate completa contabilitate, servicii complete pentru soci-
garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu 0767.269.480 Societate de contabili- etati comerciale, pentru persoane fizice 33. Evaluator ANEVAR aparta- 35. Evaluator imobiliar servicii de eval-
Acte, avoca¡i, preiau decat cazuri pe care pot sa le
rezolv. Asigur interventii in dosare. 50 {;
euroexperttotal@gmail.com tate sector 6. Servicii autorizate si asociatii de proprietari. Verifi- mente, case, spatii comerciale,
hale industriale, terenuri, plan-
uare imobiliara Anevar pentru impozitare;
cam evidente si daca este cazul facem (0725.263.827/ 0755.104.004 ramona-
(0773.995.044 27. Contabil expert ofer servicii oferite: evidenta contabi- corectiile necesare; 250 L; tatii. www.evaluatoranevar- condrat.com@gmail.com
contabili, notari chiricamarian13@yahoo.com de contabilitate, consultanta la completa, servicii de (0726.206.024
contabilitate.vp@gmail.com
expertcontabilceccar.ro
(0762.599.829 36. Expert contabil Bucuresti sector 2
15. avocatulraspunde.ro -Primul avo-
fiscala, declaratii lunare, revisal, personal si salarizare, Bucur Obor Expert contabil autorizat
1. Absolut accesibil firma autorizata cat robot din Romania. Toate informatiile resurse umane, semnatura reglare fise fiscale Anaf. CECCAR Bucuresti sector 2 Bucur Obor
CECCAR ofera servicii complete de con- pe: www.avocatulraspunde.ro digitala, bilant certificat CEC- Tel, site: www.contabili- ofera servicii de consultanta fiscala, ser-
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- CAR, preturi avantajoase, vicii contabile, depunere situatie financia-
cat, contracte de munca revisal, declaratii 16. Birou autorizat contabilitate, 100 L; (0722.657.989/
tate-tcp.ro 100 L; ra la ANAF, reprezentare control, resurse
fiscale lunare, semnatura digitala, refacere salarizare, audit, Birou autorizat contabili- 0767.269.480 (0723.944.436 umane. 150 L; (0773.883.055/
contabilitate, 100 L; (0722.657.989 tate si audit oferim servicii de calitate in alexmarcu@eucontabil.ro, camelia@contabilitate- 021.253.19.85
euroexpertmng@gmail.com, Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, hosugabrielanetwork@gmail.com
www.eucontabil.ro tarife de la 70 Lei. www.unicornconsult-
euroexpertmng@gmail.com tcp.ro
ing.ro; 70 L; (0726.153.129 37. Expert contabil judiciar, cenzor eval-
2. Acte accesibil, gazduire sediu firma office@unicornconsulting.ro uatori ANEVAR firma expertiza contabila,
500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, sus- autorizata CECCAR Bucuresti, expert
pendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ 17. Birou expert contabil autorizat CEC- judiciar, servicii contabile pt firme mari si
radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. CAR ofer servicii contabilitate completa mici, servicii de evaluare ANEVAR. Pen-
Rapid, serios cu facturi justificative; tru start-up preturi pornind de la 100 Lei/
bazate pe profesionalism si seriozitate. luna, 100 L; (0745.358.263/
(0723.225.825/ 0723.225.825 avstanci- Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabil-
umargareta@yahoo.com 0746.125.266
itate, consultanta fiscala, resurse umane, rodica_stanica@yahoo.com
3. Acte firma absolut accesibil pfa
servicii salarizare (0766.529.524
puncte lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, nuta.georgeta@gmail.com 38. Expert Contabil Judiciar, Cen-
zor, Evaluator Anevar Intocmire
If., pret minim, schimb sediu, activitate, 18. Cabinet de avocat specializat in Expertize Contabile judiciare si
asociati, capital, administrator. 3 zile, drept penal ofera asistare si reprezentare extrajudiciare, contabiliate finan-
consultanta gratis Autorizare la Primarie in cauze in fata instantei sau altor institutii ciara, bilant contabil, declaratii,
DSV DSP ISU. (0724.864.790/ ale statului, cu posibilitate de deplasare consultanta financiara; raport de
0766.408.676 in provincie. (0723.700.700/ cenzor, dosar radiere societate
0741.113.454 av.laura.malita@gmail.com comerciala (0762.599.829/
4. Acte firma, liderii pietei infiin- 031.430.31.42
tari firme, Reinvent Consulting: gguzinschi@yahoo.com
infiintari firme, gazduire sedii 19. Cabinet de avocat, ofera asistenta
sociale Bucuresti si Ilfov, modifi- si reprezentare in fata instantei sau altor
39. Gratuit ofer consultanta juridica per-
cari acte Registrul Comertului, institutii ale statului, consultatii juridice in soanelor cu venituri mici;
inchideri firme, contabilitate. materiile drept administrativ, drept civil, (0724.492.063
www.reinventconsulting.ro. 190 drept comercial, dreptul familiei.
L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 (0723.700.700/ 0741.113.454
marketing@reinventconsulting.ro
20. CabinetAvocat consultatii
Acte firme gazduire
5.
juridice si reprezentare Consul-
tatii juridice si reprezentare in
sediu social, infiintari instanta, infiintari firme, PFA,
societati, modificari acte intreprinderi individuale,modifi-
pentru Registrul Comer- cari la actele firmelor, cesiune
parti sociale, mentiuni ONRC.
tului, infiintari plus sedii Drept civil. Dreptul familiei.
sociale, etc., www.infiin- (0784.412.333/ 031.108.54.49
tari-firme-bucuresti- office@avmichinici.ro
ilfov.ro (0767.429.878 21. Cadastru, intabulare apartamente
6. Acte notariale, Legalizari acte,
250 lei, terenuri, constructii noi, dezmem-
traduceri acte/ apostila/ suprale- brari, actualizari, energetic, extrase,
galizare; cadastru/ intabulare; urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456
certificari -data certa; legalizari 22. Cauti contabil? Bilanturi, declaratii,
semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan
silvic; depozite; acte societati servicii de salarizare si personal - relatia
comerciale/ asociatii cu ITM, refacere evidente contabile, acte
(021.320.80.27/ 0748.115.411 Registrul Comertului. Ma deplasez la
notariatconcordia@gmail.com sediul/ punctul de lucru al clientului; 100
L; (0765.065.630
7. Agentia Permanent Assistance lissaionita@yahoo.com
presteaza servicii de plasare si
selectare personal intern / 8 ore 23. Certificat Energetic, Audit ener-
pentru menaj, ingrijire copii, getic. Auditor Energetic pentru Cladiri
batrani, spitalizati Grad I, atestat MDRAP (Ministerul Dez-
(0740.005.644/ 021.642.50.82 voltarii Regionale si Administratiei Pub-
permanent.assistance@yahoo.com lice), specialitatea Constructii si Instalatii.
(0767.880.000 siaenergy@yahoo.com
8. Avocat cu experienta de 18 ani acor-
da servicii de consultanta, mediere, 24. Certificate energetice Garsoniera -
asistare si reprezentare pentru persoane 120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3
fizice si juridice, romane si straine. Seri- camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei.
ozitate si promptitudine (0733.172.107 Casele - 230 lei. (0799.740.544
office@mauwis.ro
9. Avocat (fost judecator, procuror, pro-
fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari 25. Certificate energetice efectuam,
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere
experienta indelungata, terene scurte, 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150
solutii rapide, onorarii minime, L TVA inclus; (0740.032.092/
(0734.361.870/ 0766.299.075 0731.032.092
contact@vreauenergetic.ro
10.AVOCAT ACORD ASIS- www.vreauenergetic.ro
TENTA JURIDICA,
REPREZENTARE Divor-
turi, partaje, mosteniri,
revendicari - Cauze Civile;
Penale - Politie, Parchet;
Comerciale; Litigii
Munca; Consultanta ETC.
Drept Civil, Penal, Admin-
istrativ, Familiei, Muncii,
Comercial
(0744.485.831/
0766.329.907/
0724.821.144 flori.man-
ciu@scpmanciu.ro
11. Avocat cu experienta, divort, partaj,
minori, evacuari, succesiuni, ordonante
de plata, legislatie rutiera, procese
penale, asistenta notariala. Onorarii min-
ime. (0722.726.763
12. Avocat, asistenta si reprezentare,
civil, penal, comercial, muncii, divorturi,
consultatii cabinet Drumul Taberei si
Drumetului; (021.725.15.66/
0744.271.251

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Acte, avoca¡i,
contabili, notari
PRESTÅRI SERVICII
2. Acasa execut, glet, finisari, gresie si
faianta, parchet, zugraveli, rigips si mod-
ele din rigips, instalatii electrice si san-
itare tapet, decorative, montam usi si
reparam. Montam pavele;
(0766.620.315
cristianbudi2002@yahoo.com
25. Acoperisuri, execut tigla met-
alica, tabla zincata, jgheaburi,
burlane, parazapezi si reparatii
de calitate, la preturi reduse;
(0741.760.007
26. ACOPERISURI, tigla metalica,
4
Agen¡ii de Publicitate
orice fel de acoperisuri, mici
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 40. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/ 3. Acoperis absolut convenabil montam reparatii. Mircel. (0757.396.037 ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
sucursala, asociatii, fundatii, puncte acoperisuri din tigla metalica Bramac,
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
27. Acoperisuri, executam sarpante,
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autoriza- montam polistiren, executam mici ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
tii, permise sedere straini, vize, avize mansarde, invelitori din orice tip de tabla
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. si tigla ceramica si mici reparatii de
munca, actiuni instante; (0720.615.062/ Mitica; (0731.754.645 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
031.434.05.61 urgenta; (0721.897.813
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 convenientconsulting@yahoo.com 4. Acoperis asteriala orice fel, 28. Acoperisuri, firma contract si ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 http://www.convenient.ro mansarde, tigla metalica si ceramica, zin-
cata si accesorii. Seriozitate maxima! garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 41. Infiintare firma, SRL, PFA,IF- metalica si ceramica, tabla zincata si
Preturi bune; (0720.249.316 cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari:
parazapezi, dulgherie, mansardare,
SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi 5. Acoperis cu tabla zincata, ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 incepand de la 250 lei. Oferim serivicii montare, reparatii si vopsitorii sarpante, izolatie carton, placari polis-
tiren. Transport gratuit, (0731.545.436/
6
complete de infiintari, modificari, radieri tabla, jgheaburi, burlane, paraza- ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
2. LOCURI DE MUNCÅ firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector
2. 250 L; (0727.585.518 consultan-
pezi, confectionat/ montat tubu-
latura ghena, sudura - confectii
0758.808.695
● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
ta@pinamix.ro metalice, protectii atic, pervaze 29. Acoperisuri, jgheaburi, burlane,
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 geam, instalatii sanitare, zugrav- izolatii carton si dulgherie, tigla metalica ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 42. Infiintari de firme Activitati eli scari bloc (0744.372.095 si reparatii; (0722.198.795 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
fiduciare, consultanta in afaceri,
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 fiscala si contracte; negocieri; 6.Acoperis cu tabla zinca- 30. Acoperisuri, reparatii, acce- ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 fonduri europene. Administrare sorii, montaj reparatii acoperis,
de patrimonii, bunuri mobile si ta, tigla ceramica, mici montaj acoperis,montaj Lindab, ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 imobile. Administrare de afaceri reparatii, dulgherie, vop- tigla ceramica,tabla faltuita,per-
si de firme. (0740.368.324 sit acoperisuri. 40% sonal calificat. Avem in ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI 6 av.mihai.russu@gmail.com reducere pana la
30.11.2017;
Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc
(0742.917.299/ 0741.913.336
● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Infiintari societati si


43. ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
gazduire sediu social, (0722.722.743 31. Acoperisuri, tabla lindab, zincata,
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
toate actele si modificar- 7. Acoperis de calitate de pus polistiren la gata. Reducere 20%.
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ile actelor pentru Reg- Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 executam acoperisuri din gerardconstructroof.ro
istrul Comertului etc., tabla Lindab, zincata, ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 www.infiintari-firme- tigla metalica, tigla 32. Acoperisuri. Reparatii ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 bucuresti-ilfov.ro ceramica. Montam jghe- acoperisuri, montator
(0767.429.878 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 aburi, burlane. Executam orice tip de tabla si ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 44. Infiintari societati comerciale Beta mansardari, dulgherii. reparatii mici;
Cont Expert puncte de lucru, cesiuni, Facem reparatii mici si (0738.169.082
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 6 includeri si excluderi asociati, autorizatii,
schimbari sedii sociale, suspendari activi-
tate, contabilitate, resurse umane, con-
mari. Preturi foarte bune
(0728.664.733 33.Alpinism execut,decop- Oficii Po¿tale Bucure¿ti
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 sultanta fiscala, www.birouconta.ro, ertari, reparatii fatade
(0762.884.889 office@birouconta.ro 8. Acoperis Lindab suedez, accesorii, publicitate, spalari gea-
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 jgheaburi, burlane, livrari gratuite la domi- ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 45. Mediator mediere Bucuresti Sector ciliul clientului. Preturi fara concurenta; muri, vopsitorii
2 Bucur Obor medierea conflictelor pe (0762.435.037/ 0729.613.397 tabla,montare jgheaburi ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 latura penala si civila 1 L; ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
9. Acoperis orice tip exe-
si burlane
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 (0773.883.055/ 021.253.19.85 con-
tact@mediatorhosuluminita.ro cutam tigla metalica, infiltratii,hidroizolatii. ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 zugraveli scari de bloc,
46. Pensia ta poate fi antecalcula- tabla lindab, tigla cerami- ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ca, tabla cupru/aluminiu, instalatii sanitare,
ta, calculata si recalculata. Daca
(0744.372.095 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ne contactati, umblam dupa ade- burlane, jgheaburi,
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 verinte, vechime, sporuri, grupa ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
de munca (0740.005.644/ mansardari, dulgherie, 34. Amenajam apartamente case, glet
mici reparatii. Preturi ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
6 021.642.50.82 permanent.assis- - 7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L,
5. AUTO, MOTO tance@yahoo.com avantajoase. Oriunde in sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc.,
(0785.386.807
● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
47. Prestari servicii contabile, firma tara. Garantie: materiale ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 ani, manopera 5 ani. 35. Amenajam apartamente, case,
autorizata CECCAR ofera servicii de con-
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- Reducere 15%, asiguram consultanta si materi- ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 cat, contracte de munca revisal, declaratii (0720.159.094 ale la preturi mici, transport gra- ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
fiscale lunare, semnatura digitala, tuit. Sunati inainte de inceputul
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 refacere contabilitate; 100 L; kardinal- 10. Acoperis tabla montam lucrarii, castigati timp si bani; ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 cont@gmail.com (0722.400.497
acoperis tabla, tigla metalica tip ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
lindab, tigla ceramica. Facem si
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 48. Profesionalism, competenta,
mici reparatii, dulgherie, izolatii 36. Amenajam apartamente, case, ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
legalitate aveti o cauza pe rol, litigiu sau glet, lavabila, gresie, faianta, par-
6
acoperisuri. Mitica
drept litigios imobiliar? Va oferim consul- (0755.786.486 chet, rigips, instalatii electrice si ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
6. MODÅ, FRUMUSEºE tanta imobiliara, juridica, in materia Drep- sanitare. Executie rapida, cali-
● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
tului de Proprietate, revendicari, retro-
11. Acoperis tabla tigla tate garantata; (0722.400.497
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 cedari imobiliare. 100 {; ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
(0758.259.751 office@imobservicecen- metalica, tip lindab, tigla 37. Amenajam apartamente, case,
7. CASA ªI GRÅDINA 6 ter.ro
49. Redactare si autentificare acte
ceramica. Facem si mici
reparatii. Dulgherie,
rigips, pereti despartitori, scafe
forme deosebite, plafoane case-
● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
tate. Executie rapida, calitate
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 notariale declaratii, procuri, invitatii, testa- mansardari, asteriala. garantata; (0722.400.497 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 mente, certificari de fapte; legalizari de Oferim garantie. Firma
copii, legalizari de traduceri; autentifi- autorizata. Preturi foarte 38. Amenajari gresie, faianta 20 L, ten- ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 carea contractelor (0722.585.248 moni- cuiala 10 L, sapa 10 L, glet 6 L, lavabil 4
cataniapop@gmail.com mici, neg., Sandu. L, tinci 6 L, pavele, garduri beton; ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 (0731.114.448/ (0727.886.875 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
6
50. Reprezentanta si asistenta
0761.444.506
8. ELECTRONICE juridica in fata tuturor autori-
tatilor administrative si juridice
39. Amenajari apartamente, Echipa de ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
din Bulgaria pentru societatile 12. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe- zugravi-rigipsari executa placari rigips, ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 comerciale romanesti efectuand aburi, burlane, dulgherie, mansarda, poli- zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie
Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 transport rutier de marfa sau de stiren, orice tip de tabla lindab. Reducere si faianta in apartamente, mansarde si ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
calatori. (0744.221.138/ 20%. Mihai. gerardconstructroof.ro case. Calitate. Pret mic 1 L;
Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 (0737.489.988 (0735.419.454 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
0767.159.717
● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
6
d_marinow71@abv.bg 13. Acoperis tabla zincata, mici 40. Amenajari apartamente, garson-
9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE 51. Servicii contabile complete reparatii, vopsitorii, jgheaburi, burlane iere, zugraveli gleturi, rigips, faianta, ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
Cabinet de contabilitate cu sedi- reconditionate; (0762.435.037/ sapa, parchet, electrica, inst. sanitare
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ul in Bucuresti, oferim servicii 0729.613.397 executam; (0768.131.751 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 complete de contabilitate, 14. Acoperis tabla zincata, tabla 41. Amenajari apartamente, preturi
● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
resurse umane, salarizare,
6 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
declaratii fiscale, intocmire si Lindab, orice reparatie de urgenta. Dul- mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii
10. AFACERI, DIVERSE certificare bilant. (0728.422.440 gherii, mansardari, jgheaburi, burlane,
alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram
glafuri, rigips, transport materiale +
curatenie gratuit. Seriozitate ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
office@contalogic.ro cu materialul nostru sau al clientului. Vop-
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 (0723.073.776 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
52. Servicii contabile, bilant, ITM,
sitorie acoperisuri (0740.756.103/
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna 0735.588.976 42. Amenajari interioare "la cheie", ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 15. Acoperis tigla metalica, mansardari,
firma noastra executa lucrari de amena-
● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
jari interioare "la Cheie" in apartamente,
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 53. Servicii contabilitate economist cu
terase, foisoare, cabane, izolari termice, case, vile, spatii comerciale etc. Putem ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
constatare gratuita; (0762.435.037/ oferi si soluti pentru amenajare cu o
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 experienta, ofer consultanta financiara si 0729.613.397 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
servicii financiar-contabile (Revisal, echipa de arhitecti si designeri,
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri, (0722.462.738
S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabi-
16. Acoperis tigla metalica, accesorii, ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
jgheaburi, burlane, parazapezi, transport
nete individuale (0721.140.266 gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/ 43. Amenajari interioare cu garantie 10 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 64 54. Servicii contabilitate si proiecte
0729.613.397 ani, zugravit, vopsit rigips, placat gresie
faianta, montat parchet, glafuri, instalatii ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
europene Echipa de experti contabili cu 17. Acoperis, montaj acoperis din electrice, sanitare, termice etc. Williams -
experienta oferim servicii complete de Construct SRL, 2 {; (0732.609.266 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
tigla ceramica si orice fel de
contabilitate pentru societati comerciale tabla, sisteme pluviale. Vasile williamsconstructsrl@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
si ONGuri, refacere evidente, scriere, (0737.136.670
implementare proiecte europene si Start 44. Amenajari interioare, Amenajari, ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
up nation, (0724.332.936 18. Acoperisuri absolut avanta- faianta tapet, rigips zugraveli calitate ,
joase avariate sau noi, reparatii renovari generale, experienta si mentali- ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
55. Servicii contabilitate, salarizare, si montaj in Bucuresti si tara, tate occidentala, garantie, ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
resurse umane. Societate contabilitate, oferim garantie, promtitudine, (0756.581.720
membra CECCAR, ofera servicii de: con- seriozitate, calitate. Executam ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
tabilitate, salarizare si administrarea per- orice tip de lucrari de reparatii 45. Amenajari interioare, exterioare,
sonalului pentru societati din Bucuresti si acoperis la urgenta, montaj tigla placari polistiren, zugraveli, gresie, ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@con- ceramica, (0730.135.333/ faianta, izolatii, terase, la preturi minime, ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
tacaruntu.ro 0748.948.822 office@montarea- reduceri pensionari; (0765.123.121/
coperis.ro 0723.748.480 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
56. Servicii de contabilitate completa
de la 90 lei. Alfa Accounting Expert, 19. Acoperisuri accesibile pentru 46. Amenajari interioare, gresie,
● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
membra CECCAR, va pune la dispozitie case si mansarde Resuceri de faianta, marmura, parchet, rigips, glet, ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
servicii specializate de contabilitate, sarbatori! Reparatii si montaj in zugraveli, instalatii electrice si sanitare,
salarizare, consultanta la pret de nee- Bucuresti, Ilfov, Constanta, Pra- termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
galat. 100 L; (0743.052.400 hova montaj, tigla metalica si calitate maxima, seriozitate si integritate;
office@alfa-accounting.ro tigla ceramica. Calitate maxi- ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
ma.www.decramontajacoperis.eu (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com
(0742.378.581/ 0735.026.432 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
57. Servicii de contabili- 47. Amenajari interioare, exterioare,
tate, fiscalitate si zugrav, faiantar Zugraveli, parchet lami- ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
20. Acoperisuri accesibile nat, instalatie electrica, glet de ipsos,
salarizare, oferim consul- pentru case vile si blocuri ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
placari rigips pereti si tavane, placari poli-
tanta, asistenta, intocmiri executam acoperisuri stiren, decorativa case, travertin, tapet.
acte, analiza financiara, orice tip ,tigla metalica, (0724.003.123 Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
contabilitate de gestiune. tigla ceramica, tabla zin- 48. Amenajari interioare,exte- ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
Seriozitate si profesional- cata, tabla cupru, tabla rioare Anvelopare pereti exteri- ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
ism, (0723.563.568 total- aluminiu, si reparatii ori,reparatii si zugraveli scari de ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
expertserv@gmail.com acoperisuri vechi sau noi, bloc,sape,parchet,montare gre- ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
sie si faianta,demolare,recon-
58. Servicii infiintare firma Bucuresti si se lucreaza cu materi- structie ziduri interiori ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
Ilfov oferim Servicii integrate atat celor alele clientului sau pro- exteriori,placare cu rigips. ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
care fac primii pasi in afaceri, cat si celor prii. (0736.942.667/ (0730.581.401/ 0767.579.047
care cauta servicii complexe de consul-
tanta comerciala. (0745.761.006 0737.275.802 homeexper- 49. Amenajari interioare/exterioare
Oficii Po¿tale din ¡arå
avradoi@gmail.com tacoperisuri2@gmail.com apartamente, case, vile, birouri, scari de ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet,
59. Start up 2018 Finantari neram- 21. Acoperisuri accesibile,10 % sape, gresie, faianta, inst. sanitare, par- ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
bursabile: servicii de consultanta juridica, reducere, case, mansarde, ticular; (0768.555.370 . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
infiintare si modificare societati. Atentia blocuri. Reparam, renovam, modi-
noastra este centrata pe nevoile si dorin- ficam si construim acoperisuri 50. Amenajari interioare: zugraveli, ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
tele dvs, pentru a va putea oferi solutii complete, montam tigla metali- faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
eficiente. 100 {; (0724.110.944 ca, ceramica, zincata, jgheaburi, placari polistiren, sanitere, electrice,
burlane, parazapezi,vopsitorie si mobila la comanda, scari de bloc; ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
60. Tehnoredactare profesionala demolari oferim garantie, rog (0734.466.632 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
DTP, tehnoredactare computerizata pro- seriozitate (0737.638.888/ . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
fesionala, DTP, redactare licente, dizer- 0747.252.490 51. Amenajari rapide, amenajam inte- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
tatii, doctorate. Corecturi si inserare dia- rioare, rapid si de calitate, zugraveli igien- . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
critice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 22. Acoperisuri case izari, montaj usi, tapet, gresie, faianta,
L; (0722.370.323 tehnoredactare- montaj,reparatii -Deszapezire 15 parchet, glafuri, etc, oameni responsabili, . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
pro@gmail.com % reducere in Bucuresti si tara, antialcool, calitatea si seriozitatea ne . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
montaj si reparatii. Montaj sistem recomanda; (0746.131.889 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
pluvial (parazapezi/ sorturi), con- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
sultanta tehnica mentenanta,
Construc¡ii, dulgherie, termoizolatii, oferim
garantie. (0742.539.213/
52. Apometre, calorifere, montaj, sigi-
lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru,
. . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
. . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
polipropilena, autorizat, garantie;
0737.361.781 office@reparatiia- ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
meseria¿i, amenajåri coperisbucuresti.ro (021.332.39.36/ 0722.141.866
. . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
23. Acoperisuri din tabla lindab, zinca- 53. Arhitect Proiectez case, constructi
metalice la preturi avantajoase . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
1. Absolut avantajos amenajari, ta, jgheaburi, burlane, mansardari, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
punem polistiren la gata, dulgherie. (0768.338.140
amenajari iinterioare gresie, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
Reducere 15%. Mihai; (0724.506.937
faianta, parchet, gipscarton, gerardconstructroof.ro 54. Arhitectura Autorizatii de construc- ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
lavabila, sanitare, etc) exterioare tie, certificate urbanism, avize, proiecte, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
(fatade, polistiren, etc ) gradini, 24. Acoperisuri, dulgherie, tabla, orice aprobari, extinderi, modificari, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
sere, etc, preturi negociabile, se reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten- recompartimentari, etajari case, hale, . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
poate emite si facturi, electrice, fatade, garduri, decorative, gre- agricol, cadastre, orice zona; . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
(0764.488.981/ 0730.378.720 sie, faianta, sape, amenajari interioare; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafi-
aurelmihutescu@yahoo.com (0762.628.271/ 0725.498.142 mar@yahoo.com ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


26 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
55. Bransamente electrice si instalatii 78. Curatenie in case, vile, aparta- 109. Executam foraje puturi apa - 126. Instalator accesibil 142. Montez, raschetez si paluxez par- 154. Reconditionari cazi de baie 170. Tai lemne drujba, asez, sparg cu
electrice. Societatea Acoelectric, atestata mente, birouri, Firma specializata de Ananova Bucuresti. Foraj de mica si chet classic si laminat, mester cu multa Echipa noastra este specializata in: toporul, oriunde e nevoie,
Anre si Enel, realizeaza bransamente curatenie, presteaza servicii de curatenie medie adancime, denisipari, intretineri non stop execut: insta- experienta. (0720.565.423 reconditionari, cazi, reconditionari cazi, (0720.294.432
electrice, instalatii electrice interioare, la cel mai inalt nivel. Oferim servicii spe- puturi, curatare puturi, foraje puturi latii sanitare-termice: reconditionat cazi, reparat cazi, emailare
buletine Pram, avize Enel, mutari bransa- cializate atat firmelor cat si persoanelor adancime apa potabila, apa menajera, apometre, boilere, cen- 143. Orice apartamente sau duplexuri, cada, restaurare cazi,Alexandru Gheo- 171. Tamplarie PVC tamplarie PVC
mente, reparatii instalatii electrice, 1 L; fizice in apartamente, case si birouri alimentare cu apa, foraje apa, foraje fan- finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, rghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; Germania cu geam termopan la pret de
(0734.817.901/ 0721.644.261 acoelec- (0740.128.757 office@sinergitarget.ro tani. Oferim garantie, 100 L; trale- calorifere, cazi, chi- usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, (0723.349.476 fabrica, montaj si transport gratuit;
tric@yahoo.com (0749.093.200/ 0763.778.789 anano- uvete, wc+rezervor, tevi orice fatade, echipa 2, 3 baieti. emailari_cazi@yahoo.com (0722.511.311
79. Demolam pereti, decopertam gre- va.company@gmail.com (0761.143.830
56. BTM Divizia de Securitate sie, demolam case bloc demolam pereti
sparte, robineti, desfun- 155. Renovari. Zugrav execut renovari 172. Tapiter autorizat expert, persoana
ofera toata paleta serviciilor de in apartament. Demolam case, blocuri, 110. Executam interioare execut dari scurgeri; 144. Parchetar montez, raschetez, apartamente, rigips, zugraveala, gresie, serioasa, lucrez la domiciliul clientului
paza executate cu personal hale industriale. Decopertam gresie, apartamente case vile esperienta lucrari (0724.600.234/ paluxez parchet. Masina cu aspirator. faianta, sape, tencuieli, parchet etc.; canapele, paturi mijloc, fotolii, scaune;
uman si se adreseaza unei game faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; facute in toata europa maxima seriozitate Preturi minime. (0724.608.136 amena- (0762.948.420 (0738.061.031
largi de beneficiari, din diverse (0724.971.229 office@constructii-insta- preturi aceptabile la buna intelegere mai 0769.856.694 jari.interioare80@yahoo.com
sfere de activitate, latii-piscine-irigatii.ro multe detali la nr de telefon, 156. Renovari. Zugravi executa reno- 173. Tencuieli mecanizate, amena-
(0371.172.077/ 0735.315.114 (0747.487.848 127. Instalator autorizat instalatii 145. Parchetar montez raschetez, vari apartamente, rigips, zugraveala, gre- jari interioare. Servicii de amena-
office@btmsecuritate.ro 80. Diriginte de santier firma de consul- Mitelalina84@gmail.com sanitare si termice, reparatii, paluxez masina cu aspirator, preturi min- sie, faianta, sape, tencuieli, parchet si jari interioare si exterioare la
tanta oferim servicii de dirigentie de montez cada, chiuveta, wc, ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 carat materiale; (0746.468.124 preturi accesibile si calitate
57. Burlane, jgheaburi, santier si de management de proiect 111. EXPERT QUARTZ S.R.L. = Ser- calorifere, orice obiecte sanitare. garantata. Serviciile noastre: ten-
vicii curatenie imobile Asiguram Garantie, executie rapida; 146. Parchetar, experienta 25 ani, 157. Repara Acasa mestrii tai in cuieli mecanizate, zugraveli si
tigla metalica, dulgherie. pentru constructii.www.diriginte-de-
servicii de curatenie la scari de (0722.400.497 montez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii se reamenajari, executam lucrari renovari, instalatii electrcie, ter-
Lucrari si in afara santier.com (0720.805.964 ranadacon- reparatii, parchet, sfaturi cumparare,
struct@gmail.com bloc, birouri, apartamente, sau si interventii, electrice, sanitare, mobilier, mice si sanitare. (0722.778.899
Bucurestiului. chiar vehicule. Va intampinam cu 128. Instalator autorizat monteaza, transport; (0762.271.242 lacatuserie si zugraveli. www.reparaa- office@amenajari-totale.ro
(0724.716.882 81. Echipa pentru finisaje interioare si seriozitate, aparatura si perosnal repara obiecte sanitare, calorifere, hidro- casa.ro (0734.874.870
necesar pentru a livra lucrari de 147. Personal curatenie birouri - interventii@reparaacasa.ro 174. Termopane, Tamplarie Alu-
exterioare executam lucrari atat in tara cat mai inalta calitate foare, boilere, coloana apa, gaze, menajere- post fix Personal
58. Caldo Privat Security, servicii cat si in afara. Rog seriozitate. aragaze, sigilari apometre; miniu / PVC productie si montaj
(0754.569.125 (0764.321.307/ 0737.771.183 curatenie birouri Bucuresti (firma 158. Reparatii curente, ai nevoie de de tamplarie pvc sau aluminiu cu
paza si securitate paza obiec- support@expert-cleaning.ro (0720.433.272/ 0785.887.402 curatenie), zonele Aurel reparatii curente in casa, de montat geam termoizolant geam ter-
tivelor, bunurilor, valorilor si pro- Vlaicu,Baneasa. Program luni- mobilier, de schimbat prize, intrerupa- mopan ).Usa de garaj tip rulou,
tectiei persoanelor; proiectare, 82. Echipa 30 de oameni executam 112. Finisaje de calitate rapid eficient si 129. Instalator autorizat vineri, posturi fixe. Contract
instalare, modificare, intretinere case la cheie, renovari, demolari, sapa- toare si corpuri de iluminat, de vopsit, de numai 297 euro + tva, preturi de
ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa non stop, execut: insta- munca, salariu bun, bonuri montat rigips, de reparat sau refacut producator www.authentique.ro;
a componentelor si a sistemelor turi, placare polistiren; (0727.889.888 renovezi apartamentul, imobilul etc fara masa,decontare transport. instalatii sanitare si termice. 30 L;
latii sanitare-termice: www.usa-garaj.com
de alarmare impotriva efractiei deranj si batai de cap apeleaza cu Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com (0733.711.111/ 0732.557.799
(021.322.08.11 office@caldopri- 83. Echipa executam zidarie, tencuiala, incredere la specialistul tau in finisaje de apometre, cazi, chiuvete,
vatsecurity.ro gresie, faianta, gleturi, zugraveli, elec- 148. Placari marmura gresie, faianta, office@rulouriexterioare.eu
calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 wc+rezervor, robineti, 159. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L
trice, sanitare. (0766.923.531/ nistor_house@yahoo.com glet, tapet, tencuieli, sape, rigips, parchet, este flexibila la cererea de ser- 175. Tigla metalica Plannja Sue-
59. Case de lemn, executie in 14 0767.404.347 baterii, tevi sparte, cen- tencuieli decorative, izolatii; vicii de paza si protectie existen- dia, tabla de faltuit Extramaleabi-
zile lucratoare construim case de 113. Firma Cleaning va ofera servicii de trale termice, desfundari, (0747.088.497/ 0738.113.250 ta pe piata, avand posibilitatea la 0.6 mm, profile industriale,
lemn la comanda, 3 camere, baie 84. Edi Total Vidanjare si desfun- curatenie profesionale si economice, de de a satisface necesitatile clien-
si bucatarie. Suprafata 81 mp. La dare canalizare. Interventii sifoane-scurgeri subsol si jgheaburi inclusiv jgheaburi drep-
rosu cu fundatie 16.000 euro. urgente in Bucuresti si Ilfov,
cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Placari polistiren, ten-
149. tilor. (0769.077.195 office@irbis- tunghiulare si burlane, accesorii
Executie 14 zile lucratoare. (0724.370.975/ 0752.444.520
Ne adresam segmentulului rezidential si canal; (0733.722.294/ cuieli, gleturi, zugraveli, guardgrup.ro pentru acoperis, ferestre de
celui comercial. Preturi promotionale la 0724.427.666 mansarda (0727.773.255/
26.000 euro la cheie. 16.000 {; office_total@yahoo.com interventii. www.firma-cleaning.ro vopsit, decorativa, si mici 160. Securitate evenimente, o sec-
(0763.444.155 0745.181.239
(0762.516.239/ 0724.217.669 con- 130. Instalator gaze, instalatii incalzire,
reparatii; (0738.169.082 tiune importanta in activitatea de vitenconstruct@yahoo.com
casagreen.rose@gmail.com 85. Efectuez poze ceramica, alb tact@firma-cleaning.ro paza si securitate este reprezen-
negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori- sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la 150. Pompare beton Bucuresti si impre- tata de asigurarea securitatii
cele mai mici preturi; (0752.860.181 176. Zugrav cu experienta, execut gle-
60. Case din lemn, amenajari curti, flori, unde in tara; (0720.294.432 114. Firma de constructii cu peste 10 ani jurimi, Firma executa lucrari de pompare pentru activitatile sociale pre- turi, sape, gresie, faianta, parchet,
brazi, pavele, oferim inclus servicii experienta executam lucrari de amenajari beton cu pompa Putzmaister P715 noua, cum concertele, spectacolele,
propirectare, urbanism, avize, autorizatie. 86. Electrician 24/24, schimb, montez, 131. Instalator sanitar centrale termice, zugraveli etc., la cele mai mici preturi;
interioare apartamente, case si spatii statica, pompare 18mc/h, coloana furtun targurile si expozitiile, meciurile. (0752.860.181
Bonus 25 ml gard, construim in toata repar: instalatii electrice, tablouri elec- comerciale, reparatii si consolidari, con- hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, 100 m, personal calificat, in Bucuresti si (0786.189.306 office@irbis-
tara; (0765.213.837 trice, sigurante, prize, intrerupatoare, lus- structii case si constructii industriale, 1 {; incarcari freon, montaj aer conditionat, in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; guardgrup.ro 177. Zugrav particular, efectuez lucrari
tre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai (0722.250.911 instalatii electrice. (0728.633.409/ (0732.611.947/ 0744.505.911 de calitate si avantajos. Sunati la tel:
61. Case la rosu si la gata, Firma cu multe detalii la telefon, factura, chitanta, mioara702000@yahoo.com
experienta executa case la rosu si la garantie; 50 L; (0768.604.223
georgearmasu@yahoo.com 0771.722.890 Service centrale ter-
161. (0729.658.439
gata. Pretul se va stabili in baza proiectu- mice de peste 20 ani,
178. Zugrav serios Berceni execut toate
lui. Prezenta permanenta ing. experienta 87. Electrician autorizat execut echipa noastra de profe- tipurile de amenajari si constructii la pre-
peste 35 ani pe santiere (0760.133.922 rapid instalatii noi, reparatii sau sionisti executa operatiu-
comenzi@greenleaf.ro inlocuire instalatii la aparta- turi avantajoase, 5 L; (0752.965.992/
mente, case. Montez tablou, sigu- ni de service pentru cen- 0761.503.515 vladsandel29@gmail.com
62. Case la rosu, construim case rante, prize, bransament. trale termice - punere in 179. Zugrav, zidar, execut zugraveli,
la rosu, blocuri, amenajari inte- Garantie, executie rapida; functiune (PiF),
rioare exterioare, instalatii elec- rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari,
(0722.400.497 intretinere, verificari montaje, calitate, seriozitate;
trice si sanitare (0722.613.554/
0766.263.094 88. Electrician autorizat ANRE execut tehnice in utilizare (VTP) (0727.251.833
tudorcony@gmail.com orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa (0749.143.939/
este formata din 4 electricieni. La nevoie
63. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/
electrice etc. Case la rosu sau la cheie,
se extinde. 50 L; (0760.149.099 021.456.73.73 progra-
mari@avis-ctservice.ro
Cursuri, medita¡ii,
finisaje ext- int, instalatii sanitare/ elec- bebe_tur@yahoo.com
trice, incalzire in pardoseala sau
calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli.
89. Electrician autorizat Bucuresti
electrician autorizat ANRE. Cu
162. Servicii de administrare imo-
bile, oferim servicii de adminis-
¿coli, traduceri
Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; peste 20 ani de experienta in trare si mentenanta tehnica pen-
(0753.782.637 tara si strainatate, ofer servicii tru imobile medicale (policlinici, 1. Anticariat Bucuresti,
durablemansion@gmail.com de calitate tuturor clientilor mei, spitale, laboratoare), de birouri,
garantie si factura, rezidentiale, centre comerciale. cumparam carti noi si
64. Confectii metalice, porti garduri,
(0740.983.312 (0720.050.060 office@adminis- vechi, din orice domeniu
executam orice tip de confectii metalice, trare-cladire.ro si orce cantitate. Lichi-
garduri, porti, balustrade, grilaje de pro- 90. Electrician autorizat Bucuresti exe-
tectie, mobilier pentru casa si gradina, cut: inlocuiri de tablouri electrice, montari 163. Servicii de curatenie in: aparta- dam biblioteci sau stocuri
solarii, sere, etc. 200 L; (0762.520.530 de lustre, aplice, plafoniere, mente, case, scari de bloc, firme, banci, de depozit. Plata pe loc,
ilie.iulian85@yahoo.com (0722.761.703 orsicristi@gmail.com cladire birouri, spatii comerciale, lucram deplasare gratuita,
in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe
65. Confectionam si mon- detalii la telefon; (0768.604.223 (021.315.87.04/
91. Electrician autorizat execut insta-
tam acoperisuri din tabla latii electrice 220 V, remedieri instalatii, 0731.407.474
schimbat tablou electric si altele; 164. Servicii de paza si protectie
Lindab / zincata, lucrari eficiente prin recrutare, training 2. Centrul de Formare Profesion-
monumente istorice. (0724.825.019/ 0771.730.839 si controlincredere, responsabili- ala Eurodeal Cursuri de calificare
Orice reparatie, in toata 92. Electrician execut, instalatii elec- tate, beneficii, clienti, implicare, autorizate in urmatoarele meserii
trice, tablouri 220 - 380 V, aplice, prize, securitate. (0769.077.195/ barman, bucatar, vanzator,
tara. 20% reducere; 031.437.09.08 office@irbisguard- inspector resurse umane, instala-
case vile, apartamente, convenabil;
(0753.709.391 (0724.129.669 grup.ro tor, lucrator in comert, operator
165. Servicii de protectie si paza
calculator, ospatar, igiena, prim
66. Constructii case la cheie - Case 93. Electrician reparatii si montaj, ajutor, (021.255.52.71
ieftine Bucuresti Constructii case la rosu tablouri electrice, corpuri de ilu- Irbis Guard Grup furnizeaza ser-
vicii de protectie si paza pentru eurodeal33@hotmail.com
si la cheie la preturi corecte! Finisaje, minat, reparatii instalatii elec-
renovari, amenajari apartamente si case toate categoriile de obiective, 3. Curs engleza restrans. Curs
trice, reparatii tablouri electrice bunuri si valori, cu agenti de paza
cu executii de calitate. Tencuieli, sape, etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 engleza manuale Cambridge,
zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, atestati, instruiti, specializati
parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 pentru astfel de activitati. metode moderne, grupe 3-4 cur-
(0786.189.306 office@irbis- santi. Ideal daca vrei toata aten-
94. Electrician, tehnician sisteme guardgrup.ro tia profesorului, dar si un curs
67. Constructii case la rosu sau la
cheie din Porotherm sau din lemn, la cele DSVCAM. Montez, repar: prize, intreru- vesel si interactiv. Detalii pe
mai bune preturi din Romania. Constructii patoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri 166. Servicii instalatii gaze invatengleza.eu sau la tel. 40 L;
case, amenajari, avem servicii de cea electrice, instalatii electrice, sisteme (0744.998.774/ 0744.998.774
mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim de:supraveghere video, alarma, antiin- Bucuresti-Ilfov autorizare info@invatengleza.eu
cele mai noi tehnologii in domeniul con- cendiu (retele structurate). Execut gauri: ANRE ,executam lucrari
structiilor: echipe de muncitori calificati cu hota, sustinere dulapuri etc. 60 L; de calitate in domeniul 4. Curs ofiter protectie date DPO,
o bogata experienta in domeniu pentru a (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollau- Regulamentul GDPR, Pro Man-
construi casa dvs. la cel mai inalt stan- rentiu69@gmail.com instalatiilor de gaze si agement in parteneriat cu PECB
dard si in cel mai scurt timp; termice la cele mai bune Europe organizeasa cursul DPO,
95. Evacuez mobila, moloz, pamant, preturi. Proiecte la cheie Regulamentul de prelucrare a
(0735.390.490 contact@construim- electrocasnice nefolosibile, asiguram
caselacheie.ro pentru toate instalatiile datelor cu caracter personal
oameni la incarcat la cererea clientului; GDPR.Cursul este autorizat PECB
68. Constructii case vile si aparta- (0720.294.432 de gaze natural: cu diploma recunoscuta interna-
mente, amenajari. Case la rosu, proiectare, executie, tional. 1.309 {; (0721.391.236/
la gri sau la cheie, renovari, sis- 96. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7 021.217.09.29 office@promanage-
tematizari. Realizam lucrari de L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; instalare, punere in func- ment.ro
constructii, lucrari industriale, (0761.654.773 tiune si intretinere
amenajare sau reparatii la preturi Stefanmarin681@gmail.com 115. Firma de constructii executam orice 132. Instalator sanitar, Firma 151. Prodconfex produce si comer- (0721.631.761/ 5. Curs tehnician sisteme de securitate
corecte si transparente, termen tip de lucrari (constructii case la rosu sau noastra este specializata in cializeaza prin brandul propriu: 0788.388.625 COR 352130 Au inceput inscrierile la cur-
de executie mic, avantajos, 97. Execut rigips 17 Lei, glet 7 Lei, sul de Tehnician sisteme de detectie,
lavabil 4 Lei, faianta 18 Lei la cheie canalizari, alimentari cu apa, dru- lucrari de inlocuire tevi apa, lenjerie bumbac satinat, lenjerie contact@victoriaglobal.ro
(0722.698.101 muri, hale industriale, renovari). Avem scurgere si termoficare, desfun- supraveghere video, control
pavelescu.aurel1@gmail.com; (0761.654.773 cotton linen, lenjerie material accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700
Stefanmarin681@gmail.com ingineri specialisti.www.constructii-reno- dare canalizare la blocuri si 167. Sisteme de automatizare de cali-
contact@arhi-tech.ro
vari-consolidari-case.ro (0720.805.964 case, montaj obiecte sanitare, creponat, lenjerie pentru copii,
tate superioara Companie cu experienta L; (0723.252.222
centrala termica, apometre, robi- lenjerie bumbac 100%, in domeniul automatizarilor, oferim con- eurocurs@yahoo.com
69. Constructii case, vile la rosu, 98.Execut acoperis tabla ranadaconstruct@gmail.com
neti. (0764.457.850/ (0243.282.943
cheie, garduri, sedii comerciale, birouri, sultanta, montaj si mentenanta pentru
oferim inclus servicii proiectare, urban-
zincata, tabla cutata si 116. Garduri metalice construim garduri 0785.446.916 prodconfex95@yahoo.com sisteme de automatizare pentru instalatii 6. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti-
orice fel de tabla. Plus avariiinstalatii@gmail.com electrice, incalzire, ventilare, dar si sis- ca si make-up, Diplome recunoscute
ism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard, si porti metalice, terase, copertine, U.E. Materiale de curs/ suport curs gratu-
construim in toata tara; (0765.213.837 jgheaburi si burlane. balustrade, scari interioare si exterioare, 152. Produse pentru tratamentul lemnu- teme de securi. (0733.693.363
133. Instalator sanitar, electrician 24/24 lui cu substante ignifuge, anticarii, anti- r.viziteu@berolec.com ite. Incepere imediata, practica in centre
Orice fel de reparatii, diverse structuri metalice. 100 L; specializate. Profesori cu experienta in
70. Constructii civile si industriale. SIA (0722.768.555 schimb/montez conducte de apa rece, fungice, insecticide, confera lemnului
Engineering Company va ofera urma- jgheaburi, sorturi, opritori apa calda, centrale termice, calorifere, 168. Sisteme supraveghere video pro- domeniu; Curs masaj somatic, reflexo-
cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidro- rezistenta sporita impotriva inamicilor nat- fesionale retele structurate, sisteme gen, terapeutic 1 L; (0737.091.693/
toarele servicii:, case la rosu si la cheie, zapada. Oferim garantie. 117. HandyMan servicii de curate-
foare etc. 50 L; (0768.604.223 dgin- urali si impotriva incendiilor detectie incendiu, acces control, automa- 031.438.27.17
termoizolatii si hidroizolatii, instalatii elec- Firma autorizata. Cornel; nie, compania ofera servicii pro-
trice, consolidari, (0767.875.875 siaen- fesionale de curatenie, in diverse vest.office@gmail.com (0233.234.544/ 0723.274.875 tizari, autorizare, analiza risc, proiect steftom_concept@yahoo.com
ergy@yahoo.com (0735.568.331/ locatii (locuinte, centre comer- office@romtecgrup.ro tehnic, videointerfoane, reclame led pro-
134. Instalator termice, sanitare si gramabile, bariere automate, porti autom- 7. Cursuri acreditate recunoscute
0765.580.578 ciale, hale industriale etc.) detalii gaze montez calorifere noi si din fonta, atizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 Uniunea Europeana coafor, friz-
71. Constructii si amenajari, meserias pe www. handy-man.ro 153. Proiecte, constructii vile la rosu,
execut lucrari constructii si amenajari schimb reductiile, echipez cu robinet de contact@titannet.ro erie, manichiura-pedichiura,
99. Execut case de la A la Z, finisaje de (0751.223.388 studiu topo, studiu geo, expertize unghii false, cosmetica, masaj,
interioare, sape autonivelante, izolatii, cea mai buna calitate, instalatii sanitare, tur-retur si aerisitor, montez obiecte san- tehnice, avize, autorizatie construire.
gresie si faianta, parchet, instalatii elec- itare, schimb robineti de trecere, pompe 169. Sobar specialist execut sobe, semi- make-up cu practica din prima zi.
tencuieli, placari pereti si tavane cu placi 118. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic (021.220.16.31/ 0742.869.000 nee, reparatii, scuturat cosuri; (0763.606.638/ 0736.938.407
trice si sanitare. Preturi atractive. rigips, scari din beton, acoperisuri, ame- de put hidrofor, bai si bucatarii de noi.
(0761.171.787 najari curti etc.multumesc anticipat
la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, (0723.035.540 dragos.theodor@gmail.com (021.221.66.99/ 0745.991.298 florone.professional@yahoo.com
mihai_daniel26@yahoo.com acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in concept.install@yahoo.com
(0756.336.840 Bucuresti si, pentru suprafete minim 300
nicol87myky@yahoo.com mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc
72. Constructor 135. Instalatori termice, societate com-
acrilic lichid profesionale, 1 L; erciala angajeaza instalatori termice-san-
bloc,casa,piscina,amena- 100. Execut constructii cripte, borduri,
(0726.339.894 contact@stadicon.ro itare, program de lucru 8 h/zi, contract
jari,demolari Construim la sapaturi gropi- inmormantari, mozaic,
marmura, granit cruci si sculptez pe placi individual de munca, salariu atractiv
rosu si la cheie de marmura oriunde in tara; 119. Inginer constructor cu echipa reno- (0767.264.264
blocuri,imobile de (0720.294.432 vam apartamente inginer constructor,cu
echipa de meseriasi, executam lucrari de 136. Instalatori, executam lucrari de
birouri,case,piscine.Dem 101. Execut decopertare, faianta, gre- constructii, renovam apartamente, gar- instalatii termice-sanitare (subsoluri,
olari pereti decopertari sie, parchet, demolari ziduri, evacuam soniere, spatii comerciale, case la rosu. coloane, centrale termice, incalzire par-
gresie faianta,demolam molozul, mobila, electrocasnice, preturi Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. doseala, calorifere, obiecte sanitare,
case blocuri hale industri- acceptabile, demolam case batranesti, (0756.353.755 hidrofoare, canalizari) montaj-cupru,
oriunde in tara; (0720.294.432 costinmelinte1986@gmail.com polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L;
ale.www.constructii- (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com
instalatii-piscine- 102. Execut lucrari la inaltime, reparatii 120. Instalatii mecanica si tapi-
137. Ionita Construct, amenajari
irigatii.ro 300 L; acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, terie de scena. Amenajari sali de
zinc, lindab, acoperis biserici si monu- spectacole, proiectare, executie interioare si exterioare, constuc-
(0744.876.332 mente istorice, vopsit si dulgherie; si montaj instalatii de scena pen- tii civie, consolidari, renovari, ter-
office@constructii-insta- (0755.250.719 tru teatre, tapiterie de scena, moizolatii fatade, placari spe-
latii-piscine-irigatii.ro (021.434.95.24/ 0722.458.475 ciale. Distibuitor materiale pen-
103. Execut reparatii felinare, lumanari, prothalia@yahoo.com tru constuctii si finisaje;
73. Construim Case Echipa, construim punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, (0726.755.449 it@ionitacon-
case,vile, blocuri la rosu, 38 {; fier la vanzare, oriunde in tara; 121. Instalatii sanitare, electrice, ter- struct.ro
(0724.573.219/ 0760.636.662 (0720.294.432 mice, centrale, reparatii urgente;
valentin.floricel@gmail.com (0775.523.343/ 0764.285.335 Mansardari, modificari
138.
104. Execut sapaturi gropi, inmorman- acoperisuri, montatori,
74. Construim mansarde, execut polis- tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze 122. Instalator bun si ieftin.
tiren si zugraveli exterioare si interioare. si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; tabla lindab, jgheaburi,
(0720.294.432 (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com burlane, opritori de zapa-
Preturi foarte bune, oferim seriozitate
maxima. Oferim reduceri si garantie la
105. Execut servicii funerare, transport 123. Instalator execut da, in toata tara;
lucrari. (0720.249.316 (0768.530.870
funerar, imbalsamari, constatari deces, instalatii tehnico - san-
75. Consultanta, proiectare si exe- sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in itare, montaj centrale ter-
cutie constructii consultanta prin tara; (0720.294.432 139. Mobinstal Romania produse case
diriginte de santier si RTE, mice, preturi avantajoase de lemn, case de vacanta, kituri case,
Proiectare structuri de rezistenta 106. Executam tencuieli, glet, zugrav- (07961977715 amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti
si executie constructii (case, eli, rigips, faianta, gresie, parchet, dul- mai multe modele de case lemn pe
vile, hale, blocuri, consolidari, gherie acoperis. (0773.939.925 124. Instalator ?i electrician / www.mobinstal.ro (0730.030.380
supraetajari, expertize). Calitate carotare ?i demolare echipa for- oferte@mobinstal.ro
la pret corect. 100 L; 107. Executam avantajos zidarie, ten- mata din instalator si electrician
(0733.818.854 cuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, 140. Monitorizare si interventie
cu experienta de peste 18 ani Irbis Guard Grup ofera servicii de
fatu_mugur@yahoo.com parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, executam, reparam si modificam
renovari, consolidari, demolari; monitorizare si interventie rapida
instalatii termice, electrice si
76. Curatarea si igienizarea tubulaturii, (0755.125.452 sanitare la un pret convenabil si
pentru apartamente, case, vile,
curatarea si igienizarea tubulaturii de la spatii comerciale, santiere si alte
ghenele de gunoi menajer, spalare cu 108. Executam case de lemn, zero intr-un timp foarte scurt. 100 L; tipuri obiective de interes pentru
aparat de presiune cu jet de apa, perii energie, producem un sistem de (0727.356.330 georgescuionut- beneficiari. (0786.189.306
rotative, detergent decapant-dezifectant constructii din lemn si metal sub sorin@yahoo.com office@irbisguardgrup.ro
si parfumant, 100 L; (0768.604.223 brandul Caze. Caze este un sis-
dginvest.office@gmail.com tem pentru constructiile indepen- 125. Instalator accesibil autorizat, 141. Montam absolut orice fel de
dente energetic, zero energie aragazuri, apomentre, centrale termice, tigla metalica si din tabla zinca-
77. Curatenie bloc curatenie dupa con- Caze=case zero energie. calorifere, robineti, baterii wc+bazin, ta, mansarde, izolatii, ghene de
structor, menajere post fix intretinere (0361.428.093/ 0729.055.700 obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gunoi si mici reparatii. Gheorghe
(0728.362.621 socri@socri.ro gaz (0766.257.867 (0737.298.319

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 26 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
8. Cursuri autorizate si 31. Profesori matematica, fizica, infor- 7. Camin de batrani Bunica Ecate- 26. Unghii cu gel, aplic unghii cu gel, 28. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, 58. Cristina, 31 ani ofer masaj de 87. Doar pentru deplasari hotel, domicil-
matica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere rina, servicii cazare; servicii tips, constructie, gel pe unghia naturala si vino sa te bucuri de un masaj de relaxare relaxare la domiciliul meu. Pt detalii suna- iu Bruneta frumoasa, 22 ani, sani nr. 4,
acreditate in Bucuresti facultate la domiciliul elevului; medicale 24/24, servicii medicale intretinere cu doar 50 lei. Va astept cu plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel ma, zona Piata Muncii, 100 L; 58 kg, 175 cm, fund bombat, ten alb, ma
Bestcor Training Center - (0726.366.652 asigurate, nutritie personalizata; drag. 50 L; (0772.278.857/ Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; (0737.184.035 deplasez la domiciliu sau hotel, ofer ser-
o gama variata de cursuri servicii speciale de ingrijire per- 0770.319.732 (0726.470.535 vicii de masaj domnilor interesati, mai
autorizate si acreditate 32. Scoala de meserii autorizate, sprijin sonala, consiliere psihologica 59. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj multe detalii la tel., 400 L;
angajare frizer, coafor, manichiura, (0732.011.302 29. Artemis Masaj Bucuresti Salon de de relaxare la domiciliul meu, pt detalii (0799.266.202
din domenii diverse. Pre-
gatim periodic oferte si
pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR,
croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, 8. Camin de batrani Martha, curte Masaj masaj erotic Artemis Masaj te invita in
lumea placerilor !!! www.masajclub.ro
suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L;
(0737.184.035 88. Dominare, multe fantezii Un masaj
pachete de cursuri, pre- bucatar, maseur, lucrator comercial,
1.800 mp, gradina amenajata cu (0727.861.111 erotic combinat cu cele mai indraznete
foisor, terasa, pomi fructiferi, 60. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj dorinte. Te vei lasa complet pe mana
turi reduse, plata in rate agent securitate, constructor, stilist, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen, 30. Atingeri pasionale. Masajul erotic de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- unei femei seducatoare, al carei unic
si inscrieri online! 520 L; unghii, macelar, instructor, 400 L; si 3 paturi, living capacitate 50 terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, oferit de tinerele noastre maseuze este ma. Zona piata Muncii 100 L; scop este sa iti ofere placere. Zona:
(0751.855.929/ 0726.964.482 locuri, cabinet medical, spalato- respiratorie si mentala. Indrumare pentru unul dintre primele si simplele mijloace Calea floreasca 250 L; (0731.959.382
(021.315.20.20/ cursuri_romania@yahoo.com rie, bucatarie complet utilata. adaptarea programului la stilul tau de (0737.184.035
descoperite pentru alinarea suferintelor, fantasymasaj@yahoo.com
0744.660.448 (0745.766.173/ 0769.242.873 viata. 0738638999 sau rasfatarea trupului si a sufletului intr-o 61. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer
contact@bestcor.ro 33. Scoala Postliceala FEG mateielena2005@yahoo.com masaj.golivu.com. (0738.630.999 ambianta incitanta, 120 L; 89. Donna in Baba Novac, Dristor, 100%
Bucuresti face inscrieri pentru masaj de relaxare la domiciliul meu, pt
2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 bucuresteanca versata, adaptabila si
9. Cursuri calificare peste 100 anul scolar 2017-2018 la urma- 9. Camin varstnici ofera ingrijire sage.excess@yahoo.com intelegatoare. 300 L; (0726.894.837
meserii, alimentatie, turism, con- toarele specializari: asistent permanenta, servicii de calitate erotic oferit de tinerele noastre maseuze L; (0737.184.035
structii, auto, infrumusetare, medical generalist, asistent med- intr-un mediu civilizat cu rezul- este unul dintre primele si simplele 31. Atingeri patimase. Bucura-te de 90. Dristor 2, poze reale 100%, buna
tate foarte bune. Asistente, mijloace descoperite pentru alinarea 62. Cuplu tanar, mai avem si o colega,
SSM, PSI, Anre, certificate Minis- ical de farmacie, asistent med- cele mai diversificate tipuri de masaj sub sunt Iulia, tanara stilata cu bun simt, ma
terul Muncii. Cursuri ISCIR: ical de igiena, asistent medical medic familie, med. geriatru, suferintelor, rasfatarea trupului si a sufle- suntem un cuplu casatorit, elegant, edu-
actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- cat, curat si extrem de discret, in cautare adresez domnilor stilati care vor sa scape
stivuitorist, fochist, macaragiu, de laborator, asistent medical de med. psihiatru, med. neurolog, tului intr-o ambianta incitanta, 120 L; fera calda, intima si senzuala doar in din rutina zilnica printr-un masaj de cea
masinist pod, operator GPL, radiologie, asistent medical de kinetoterapeut, 2.200 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 mas- locatia noastra de lux, localizata pe Stra- de barbati, femei si cupluri pentru a
mai buna calitate, daca te ai saturat de
imbuteliator, prelungire autoriza- (0731.425.153 fundatiasfan- sage.excess@yahoo.com da Traian, nr. 254, 120 L; petrece momente de neuitat. Oferim ser-
balneofiziokinetoterapie, asistent vicii de masaj de cea mai buna calitate poze false, te astept, 150 L;
tii; www.fundatiaapt.ro; de gestiune, agent vamal, analist tulpetru@yahoo.com (0720.525.253/ 0769.850.950 (0722.138.288
(0784.238.728/ 0744.437.105 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- 250 L; (0724.142.755/ 0724.142.755
programator, stilist, tehnician cuta cu fete profesioniste in arta masaju- Julliecherry7@gmail.com
fundatiaaptbucuresti@yahoo.com maseur, proiectant decoratiuni Casa de ingrijire pentru
10.
lui. Vino sa te detasezi putin de prob-
32. Beatrice, maseuza reala 100%,
63. Cuplu, tineri casatoriti, ea 25 de ani,
interioare. Scoala pregateste varstnici. Vechime de care iti poate oferi acel masaj de relaxare 91. Dristor, Diana ma numesc sunt o
10. Cursuri calificare-formare profesion- lemele cotidiene, intr-un cadru discret si de care ai nevoie atunci cand vrei sa el 30 de ani oferim masaj de relaxare
cadre medicale cu posibilitati peste 10 ani. Cauti camin curat, situat intr-o vila de pe strada Baba celor interesati. Mai multe detalii la tel. fire comunicativa, te invit in compania
ala. Asociatia Bucharest Business scapi de stresul acumulat sau de rutina mea sa petrecem clipe unice impreuna
School.Cursuri alimentatie publica, con- angajare in Anglia si Germania. de batrani / o clinica geri- Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, 150 L; (0784.699.924 prin masaj. Zona Dristor, MihaI Bravu
structii, servicii si notiuni fundamentale de Inscrieri cu sau fara diploma de 0766.238.084
bacalaureat si fara limita de atrie / azil batrani in loc. sg., 50 L; (0728.719.754 langa KFC, Kaufland, 100 L;
igiena. Asociatia BBS este o organizatie massage.excess@yahoo.com 64. Daniela, rond Alba Iulia, poze reale,
nonprofit, neguvernamentala, apolitica, varsta. (021.311.10.54/ apropierea Bucurestiului? ofer masaj total doar la cerere. Va astept (0767.791.309
33. Berceni noua in zona, Andreea 18
independenta fata de orice institutie. 0788.424.314 Casa Snagov situata in 4. Adriana, locatie discreta, poze reale de ani,daca doresti un masaj de relaxare in locatia mea curata si discreta, nu fac 92. Dristor, Diana ma numesc sunt o
(0723.631.967/ 0765.276.239 asoci- Ghermanesti este locul neprelucrate domnisoara educata, chip asa cum iti doresti, discretia si igena ma deplasari. 50 L; (0785.462.270 fire comunicativa, te invit in compania
atiebbs@yahoo.com 34. Traduceri autorizate Real Transla- angelic, ofer masaj de relaxare, body to caracterizeaza, pentru mai multe detalii
pe care si-l doreste orice body si erotic, prin tehnici de masaj. 65. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg
mea sa petrecem clipe unice impreuna.
tions Traduceri legalizate orice limba, contacteaza-ma. Garantez revenirea ta, Zona Dristor, Mihai Bravu langa KFC,
11.Cursuri domeniul finan- interpretariat, servicii supralegalizare, batran (0731.920.920 Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile 80 L; (0754.272.138 30 de ani vino la mine sa te surprind cu Kaufland, 100 L; (0767.791.309
ciar, piata de capital apostila Haga, legalizari la ambasade, icassian@yahoo.com tandre ale unei maseuze profesioniste, un masaj si clipe unice, poze reale 100%
vizari acte studii, experienta 15 ani, trad- (0721.904.419/ 0764.585.331 34. Berceni, Georgiana, bloduta, 27 zona Zepter 50 L; (0763.154.254 93. Eleganta si pasionala, doamna
atribut fundamental: for- ucatori profesionisti, preturi minime. Masaj.nirvana@yahoo.com ani, ofer masaj de relaxare, domnilor cu
11. Celulita, stres, oboseala. Acum matura astept domni care vor sa
marea si perfectionarea (0723.795.265 office@real-transla- aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa bun simt si interesati poze reale Straja, 66. Darya, buna sunt o bruneta finuta, evadeze din stresul cotidian, pt. clipe de
profesionala in domeniul 5. Alege un masaj adevarat, de calitate, Resita, 50 L; (0724.757.800 curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer
tions.ro va relaxati, eliminati oboseala si aspectul realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tandrete si erotism, masaj body
pietei de capital, fiind cojii de portocala de pe fese, coapse si domnilor draguti un masaj cu clipe fru- erotic, mici fantezii, surprize placute.
abdomen prin cel mai revolutionar si nat- relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, 35. Berceni, rasfat total, asa cum iti moase pentru mai multe detalii suna-ma,
atestat de catre CNVM reflexo, sauna, aparate recuperare si Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate. Par-
doresti,sunt noua pe site, pozele sunt ale zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 care; 100 L; (0720.780.627
(ASF) ca organism de pre- Evenimente, ural masaj anticelulitic 69 L;
(0753.371.255
slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex
de niciun fel. 130 L; (0731.515.140
mele 100% reale. Suna-ma pentru mai
gatire profesionala pen- multe detalii. 100 L; (0735.266.830 67. Denisa, the best massage in town 94. Ella, Buna, sunt Ella, noua la tine in
I'm waiting for you in my location or in
tru specialistii in dome-
niu (021.327.11.80
petreceri 12. Complex Sportiv Extreme,
sala fitness dotata cu aparatura 6. Alex, maseur terapeut ofer masaj de
relaxare, body massage, general si corp
36. Berceni, noua in zona Esti satul de
poze false, de fete grabite, de fite si fig-
your hotel room, 200 L; (0724.486.010
oras, masaj, fac doar deplasari, nu ezita
sa ma suni, 300 L; (0727.022.606
moderna, aerobic (taeboo, clasic, Miroiualexandra@yahoo.com
office@cpf-millenium.ro power, dance, step, sculpting la corp. Te simti obosita, singura, stresa- uri? Atunci suna-ma si vei avea parte de 68. Dessiree Masaj a creat pentru tine
1. Accesorii de petrecere, cele ball), instructori specializati, ta, simti ca nu ti se ofera atentie si ai masajul mult visat, 100 L; un loc incantator, curat, sigur si discret. 95. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30
12. Cursuri operator calculator. Cursuri mai vesele si creative articole si scoala fitness, kick boxing, nevoie de relaxare si validare. Atat la (0734.971.207 Salonul cu cele mai frumoase fete din
accesorii de petrecere: farfurii, domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Vic- ani, nonconformista, altfel decat restul,
de perfectionare intensive avizate Minis- autoaparare, sauna, vestiare, Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera vesela si plina de viata, maseuza foarte
terul Muncii si Educatiei: Operator calcu- pahare, servetele, coifuri, dusuri, bar. (0727.898.822 toriei, 99 L; (0772.734.011 37. Blonda ofer masaj de relacsare ter- placuta sa descoperi arta masajului de
trompete, baloane, decoratiuni, experimentata, ofer diverse tipuri de
lator electronic si retele; contabilitate pri- cs_timpurinoi@yahoo.com 7. Alexa noua in zona masaj de calitate
apeutic cervical, inghinal, in locatia mea relaxare, 120 L; (0769.994.064/ masaj numai la domiciliul meu d-lor dis-
lampioane, artificii, confetti, de lux amenajata special pentru tine pen-
mara cu utilizarea calculatorului; contabil-
lumanari party (0758.222.203 pt. domnii care se respecta si stiu sa 0732.545.457 creti si generosi, 200 L; (0729.724.953
itate financiara, (0724.772.425/ Consultatie, evaluare
13. aprecieze calitatea. Detalii suplimentare
tru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 desiree.masaj@yahoo.com sweetpleasure@yahoo.com
0770.434.606 office@cursuri-picon.ro office@accesoriidepetrecere.ro
medicala generala Con- L; (0732.568.368 www.dessireemasaj.ro
la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L;
96. Erika, noua in Bucuresti. Buna, ma
13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist 2. Avenue Business Lunch, pentru sultatie si evaluare med- (0732.721.047 38. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg 69. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de
un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri vino la mine te astept la un masaj erotic
Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de
de mancare incluse. Avenue icala generala, psihiatri- 8. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, noastre domnisoare te vor face sa vibrezi o blonda senzuala plina de sexappeal te
unghii participand la cursurile Issa Nails ca si psihologica, testare domnilor maturi si manierati zona Zepter de placeri nebanuite, te vor duce pe cul- astept sa ma contactezi si iti promit ca vei
Academy. Acceseaza www.issa- Business Lunch va fi lansat pe Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, 40 L; (0768.519.135
8.01.2018 si isi va primi oaspetii rapida a drogurilor in Vicky sunt cateva din numele fetelor exis- mile extazului si toate astea intr-o atmos- avea cele mai senzuale si dulci clipe,
nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur- fera de basm, locatie de vis, calda, inti- 100 L; (0784.093.914
surile de Specializare & Perfectionare. de luni pana vineri, intre orele urina, testare HIV/SIDA, tente in salonul nostru de masaj, situat in 39. Bruneta 30 ani te astept la mine in
11.00 15.00, pe Sos. Pipera 46- Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie ma. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ erikalove24@yahoo.com
(0747.819.938 academy@issa-nails.ro asistenta si administrare locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze
48 19 L; (0724.322.189/ de lux, situata la vila. Discretie, lux, cali- reale, discretie si seriozitate, Dristor, 0732.545.457
tate, 120 L; (0728.702.675/ 97. Eroii Revolutiei ofer masaj intr-o
14. FEG Education organizeaza 0724.247.163 office@ballrooms- tratament substitutiv. Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 70. Dessiree Masaj, masajul erotic ofer- locatie curata si foarte discreta. Sunt o
cursuri de formare in toate bybamboo.ro (0747.896.161/ 0766.238.084
domeniile care au cautare pe massage.excess@yahoo.com it de tinerele noastre maseuze este unul tipa de 36 ani 1, 72, 52 kg, blonda, foarte
40. Bruneta 31 ani ofer masaj de
piata fortei de munca, interna si 3. Formatia WOW Band, Cu For- 0728.983.652 relaxare la domiciliul meu, pt. detalii dintre primele si simplele mijloace vesela si comunicativa. Detalii la tel. Pro-
europeana. Cursuri de calificare: matia WOW Band va puteti bucu- amghita@yahoo.com 9. Alina, Drumul Taberei ofer masaj de descoperite pentru alinarea suferintelor, gram 10-19. 60 L; (0740.291.892
suna-ma, zona piata Muncii 100 L;
electrician, sudor, instalator, ra, la petrecerea dumneavoastra, relaxare, fara graba, 60 L; (0737.184.035 rasfatarea trupului si a sufletului intr-o
98. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si
coafor, cosmetician, bucatar, de un repertoriu vast incepand 14. Consultatii si investigatii oftal- (0724.713.617 ambianta incitanta 120 L;
ospatar etc. Cursuri de spe- de la muzica ambientala, cafe mologice, camp vizual computeri- 41. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze (0732.545.457/ 0769.850.950 mereu cu zambetul pe buze te astept la
cializare: tehnician energeti- concert, muzica usoara, cover- zat, OCT, biometrie, prescriere 10. Am revenit, poze reale, buna, Sara, un masaj de relaxare urmat de multe alte
reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca surprizee 100 L; (0722.483.119
cian/electrician, contabil, inspec- uri, pana la autenticul folclor. lentile de contact, laser YAG, blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, doresti cateva clipe de masaj de relaxare 71. Dessiree Masaj, alege calitatea
tor resurse umane etc. Sediu din (0769.630.501 contact@wow- optica medicala; prescriere, exe- te astept la mine pentru masaj de vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului de relaxare facut de fete profe-
Bucuresti, Str Caderea Bastiliei band.ro cutie, interventii chirurgicale. relaxare placut, locatie curata si discreta, sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un 99. Estera 50 ani plus masaj terapeutic
masajului, te vei simti revigorat, zona si de relaxare. Garantez eficienta si
nr 58, lateral, in spate la ASE. (021.324.63.98/ 0722.225.227 pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia, Zepter, 50 L; (0774.929.887 ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie
www.feg.ro; (0756.876.091 4. Machiaj mireasa, Alexandra costescu_ioana@yahoo.com 120 L; (0720.184.898 curata si discreta, unde vei mai reveni. igiena. Locatie de lux, doamna stilata,
Rîpeanu Make-up Artist make-up 42. Bruneta ofer masaj de relaxare, Strada Traian 254, 120 L; rafinata, selectiva. Amanunte pe Google
15. Gradinita Yannis & Yasmine artist cu experienta, specialist in 15. Doamna cu experienta, in varsta de 11. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si body masaj, prin diverse tehnici ale (0732.545.457/ 0769.994.064 (0724.184.287
nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. corectie si remodelare 58 ani, doresc sa ingrijesc in weekend cu o eleganta aparte ofer masaj de masajului. Zona Dristor, locatie discreta, dessiree.masaj@yahoo.com
Oferim optionale de: pian, limba sprancene, ofer servicii profe- relaxare in locatia mea discreta luxoasa 100. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,
sionale de machiaj pentru
batran sau batrana, de sambata diminea- 50 L; (0763.978.947 Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cat-
engleza, limba germana, dans, ta pana duminica seara. Elena; in zona Alba Iulia 200 L; 72. Diana masaj massage visit hotel or
atelier de creatie. Ne gasiti in mirese/nunti, evenimente, petre- (0768.114.411 (0732.568.399 43. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra your apartment Diana, nice to meet you. I eva nume ale fetelor din salonul nostru.
incinta Centrului Comercial Sun ceri, sedinte foto, ocazii speciale. ofer masaj total domnilor generosiintr-un am brunette, senzual and I can make you Cauti pasiune si extaz, discretie si lux,
Plaza (031.426.00.04/ 250 L; (0755.298.971 16. Eliminarea tumorilor eficient, rapid, 12. Amalia, noua in zona, miniona, ambient placut la domiciliu meu. Titan a very good massage. My meticulous calitate si igiena? Aici este locul perfect
0744.544.178 catrinelv@gmail.com noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumo- forme frumoase, discreta si atenta la dor- Bd. Theodor Pallady, 80 L; eye for detail ensures each encounter is pentru a beneficia de un masaj extraordi-
rile numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii intele tale, te astept in compania mea sa- (0721.821.385 tailored to your innermost desires. Relax nar, 120 L; (0728.702.675/
16. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu 5. Mickey si Minnie sufletul petrecerii, ca dovada. Metoda proprie, pt. 95% din- ti ofer masaj si alte surprize. Con- 0766.238.084
prezenti acum la orice eveniment din adelacristina2003@gmail.com massage, erotic. 300 L;
profesor nativ. Pregatire in limba engleza tre tipuri (cele la sani, cap, piele, mem- tacteaza-ma si nu vei regreta alegerea (0766.698.140 massage.excess@yahoo.com
cu profesor vorbitor nativ din Anglia. viata dumneavoastra. 200 L; bre-eficienta 100%), nu reactii adverse, facuta. 80 L; (0722.717.260 44. Bruneta frumoasa Reala 100%
(0764.946.747 diana2018diana@yahoo.com 101. Excess Massage va invita sa va
Meditatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare plata dupa; (0745.076.300 locuiesc singura locatie centrala, lux,
pentru scrierea de eseuri, editarea alinutza_craciunitza@yahoo.com 13. Ambianta si rafinament, daca esti in comfort, ofer masaj special domnilor 73. Diana massage, masaj, visit hotel or
relaxati intr-un loc incantator, elegant,
proiectelor speciale si aplicatiilor pentru 17. High Class Massage, maseor atestat cautarea unui loc de relaxare, salonul interesati de o companie draguta, zona sigur si discret. Salonul nostru va ofera o
universitate. 140 L; (0770.723.202/ 6. Pachete pentru nunta,
your apartment, Diana, senzual lady, gama variata a serviciilor de masaj:
si experimentat in masaj de relaxare nostru este alegerea perfecta deoarece Cantemir, detalii la tel., nu rasp la mesaj, brunette, slim , elegant and expert in
0773.370.948 aranjamente florale natu- holistic cu uleiuri aromatice, deep tissue, calitatea este cuvantul care ne defineste. 200 L; (0726.526.966 relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L;
symbolsandsigns7@gmail.com massage make you feel your senses , (0763.369.660
rale si artificiale in regim sportiv, tantric tibetan, prostata, drenaj 120 L; (0732.545.457 gentle. Hotel visit only or visit at your
limfatic, thai yoga, tratamente kineto si 45. Bruneta slim, reala sunt o dom- apartment. Call for details. 300 L;
17. Instructor auto pt. Scoala de Soferi de vanzare si chirie, ves- antistress 100 L; (0762.025.410 14. Ambianta si rafinament. Cauti ceva nisoara inalta, slim, sexy, ofer masaj de 102. Excess Massage, simte atingerile
Dinu (0769.555.777 (0766.698.140 patimase ale tinerelor noastre maseuze
dinuautototal@yahoo.com
timentatii si accesorii masajterapie@yahoo.com inedit, cauti sa te detasezi de problemele relaxare, body si erotic, domnilor intere- diana2018diana@yahoo.com in timp ce te rasfata, implinindu-ti fantezi-
nunta si botez, invitatii, cotidiene? Te asteptam alaturi de fete sati. Pentru mai multe detalii astept tele-
18. Ingrijire si supraveg- superbe, experte in arta masajului erotic, fonul tau. Te pup si te astept cu drag; ile prin tehnici specifice care apartin
18. Invatamant la distanta (fara decoratiuni si cadouri 74. Diana, 35 ani, singura bruneta finu- tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti
frecventa la distanta prin core- here batrani in cadrul cu bun simt, senzuale, atente la dorintele 150 L; (0732.663.006 ta, dulce si discreta, atenta la dorintele
(0720.604.178 tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ ceva unic. 120 L; (0728.702.675/
spondenta).Au inceput inscrierile caminului, batranii bene- 0728.702.675 46. Bruneta+blonda, masaj, deplasari
tale, ofer masaj de relaxare totala super 0766.238.084
pentru anul universitar 2017- bibanu888@yahoo.com ficiaza de supraveghere massage.excess@yahoo.com calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 massage.excess@yahoo.com
2018. Invatamant la distanta la domiciliu, poze 100% reale, 80 L; L; (0769.857.366
FFDC. Facultati: stiinte econom- 7. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru permanenta, tratamente (0737.493.909 103. Favorit, satena stilata, 35 de ani,
evenimente, petreceri private, house 15. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la
ice, contabiltate, drept, taxa sco- specfice virstei, con- domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, 47. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de
75. Diana, best massage, masaj, visit ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor
lara 330 E/an. 330 {; party, onomastici, nunti. Vila dispune de
siliere, socializare, asis- hotel or your ap Diana, brunette, slim, discreti si generosi. Locuiesc singura intr-
(021.210.53.57/ 021.210.53.58 club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormi- Baba Novac, program 10-17; 50 L; relaxare la domiciliul meu, pt mai multe
(0725.044.235 very elegant and expert in massage o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai
ara@ffdc.ro toare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; tenta medicala primara, detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100
make you feel very good. Hotel visit or multe detalii la tel., este loc de parcare
(0784.668.383 asistenta religioasa L; (0737.184.035
19. Matematica (sotul,48), romana 16. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi- visit your apartment. Elegance and 60 L; (0731.784.820
luxurymansionpaty@gmail.com (0762.334.434/ enta in arta masajului de relaxare, zona sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc cacurobert@yahoo.com
(sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18 48. Bruneta, inalta, frumoasa, poze
8. Restaurant Liviu Rebreanu 0745.035.334 filantropi- Drumul Taberei, suna-ma pentru mai reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca Triumf, Victoriei. Call me. 300 L;
ani meditatii. Nici un picat bac, 10 mate (0766.698.140 104. Fete dragute va invita la salon, la
admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Min- multe detalii, 80 L; (0723.114.875 doresti cateva clipe de masaj de relaxare
aberca@gmail.com diana2018diana@yahoo.com masaj erotic de relaxare cu de toate, cu
9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041 uturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, vino la mine si lasa-te invaluit de arta
fete dragute, profesioniste si pline de ero-
Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in 17. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii masajului, te vei simti revigorat, zona
19. Ingrijire si supraveg- minunate cu senzuala Anabelle din Zepter 50 L; (0774.929.887 76. Diana, Unirii, 30 de ani, doamna tism, sunt pregatite pentru a te purta pe
20. Matematica si fizica orice nivel, colectia noastra. Peste 2000 clienti mul-
evaluare nationala, admitere facultate, tumiti. Organizam nunti si botezuri here batrani servicii echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va matura, blonda discreta, ofer diverse culmile fericirii cu diferite jucarii si dom-
(0788.221.270 stanici@titannet.ro invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj 49. Bruneta, Piata Delfinului, noua pe tipuri de masaj, relaxare, somatic etc inare. (0759.109.449
bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 sociale primare, servicii erotic nud, sedinta de 60 de minute, la numai in locatia mea, o vila de lux situata Popa_popa@yahoo.com,
ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864 sociale specializate pen- site, bruneta selectiva, ofer masaj de
9. Villa party, house party, jacuzzi, club vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; relaxare si alte tipuri in locatiea mea, in zona Pta Unirii.Discretie, intimitate.
21. Matematica, info, fizica, recu- Luxury villa for rent for events: private tru persoane in varsta si (0727.148.861 (0768.223.763/ 0768.223.763 ancu- Conditii lux. 150 L; (0723.735.479 105. Fete noi, locatie lux, simte atingerile
perari, intensiv, orice nivel V-XII, patimase ale tinerelor noastre maseuze
pregatire subiecte testari, bac,
parties, house party, weddings, baptisms, cu dizabilitati; gazduire 18. Ananda Studio Masaj, atingerea
tatinka@gmail.com
77. Doamna casatorita, stilata, masaj de in timp ce te rasfata, implinindu-ti fantezi-
team building, meetings, filming, photo batrani; asistenta med-
experienta, engleza; meetings, pool party, contact, 399 {; este o modalitate de explorare a trupului, 50. Buna, maseuza comunicativa, tan- relaxare la domiciliul meu. Mai multe ile doar prin tehnici specifice care apartin
(0726.803.036 (+40784668383/ +40784668383 luxury- icala, ingrijire, de savoare tot mai profunda asenzuali- dra, prezentabila si educata, te invit sa te detalii la tel. (0722.966.960 tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti
mansionpaty@gmail.com socializareCapacitate tatii Ananda Studio Masaj /Splaiul Unirii, relaxezi total si sa ai parte de un masaj placere, 120 L; (0728.702.675/
22. Matematica, profesor sedinte indi- 130 L; (021.322.80.79/ 0723.408.191 cu pietre vulcanice si ulei de argan care 78. Doamna 36, doamna zona Calea 0728.702.675
viduale, domiciliul elevului, rezultate rapi- primire 158 de persoane iti infrumuseteaza ziua; 300 L; Calarasilor, ofer masaj de relaxare intr-un massage.excess@yahoo.com
de garantat. Programa Ministerului (0266.364.126/ 19. Anca, noua in zona si in locatie, (0726.089.267 mediu discret si cochet; 200 L;
Invatamantului. Comod sigur si eficient.
(0754.916.860
Îngrijire personalå, 0744.515.360 sf.elisabe- blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33
de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu
asia.march9@gmail.com (0725.295.141 106. Geanina blonda 29 ani, educata
ofer domnilor pretentiosi masaj terapeu-
ta@caritas-ab.ro gabrielaroman425@gmail.com
bun gust masaj de relaxare plin de sur- 51. Cauti ceva inedit, am creat special tic. Zona Berceni, 100 L;
23. Matematica, profesor bun profe-
sionist si pedagog meditez matematica si
sånåtate 20. Ingrijire, tratament,
prize, zona Zepter. 50 L;
(0774.927.889
pentru tine un loc incantator, curat, sigur
si discret. Salonul cu cele mai frumoase
79. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, (0721.800.859
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu
romana clasele IV-XII la domiciliul elevu- recuperare varstnici cen- si senzuale fete din Bucuresti te asteapta sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; 107. Happy tantric hour, Sweet Touch
lui. Prefer clasa a VIII-a. Rezultate 1. asistenta medical asistenta 20. Anca, te invit in locatia mea discreta intr-o atmosfera senzuala si plina de ero- (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com Massage vine in intampinarea voastra cu
deosebite si rapide. Pret negociabil medical pentru camin de batrani tru rezidential pentru si centrala pentru un masaj de relaxare tism, 120 L; (0769.994.064/ o oferta incendiara. Tantric massage 160
(0730.206.104 Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 ingrijirea, tratamentul si combinat cu erotic si alte fantezii, 100 L; 0732.545.457 80. Doamna atragatoare si sexy ofer Ron/ora de luni pana vineri intre orele
recuperarea persoanelor (0785.740.507 masaj de relaxare intr-o locatie de vis, 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o
24. Matematica, profesor, orice zona 2. Asociatia Crestina Sf. Gheo- 52. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit experienta de neuitat 160 L;
varstnice, Bucuresti, sec- 200 L; (0725.295.141 gabrielaro-
sedinte individuale, domiciliul elevului, rghe si Sf. Dumitru camin particu- 21. Andra 28de ani Daca anuntul meu de atingerile senzuale ale unei tinere man425@gmail.com (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
rezultate garantate. Programa Ministeru- lar pentru batrani si bolnavi de torul 1. Sprijinim perma- ti-a atras atentia, atunci nu ezita Sa ma maseuze experta in arta masajului erotic sweettouch@yahoo.com
lui Invatamantului. Experienta = zero Alzheimer, Centrul Balotesti & nent varstnicul ce se afla contactezi, sexy si atenta la dorintele dornica sa-ti ofere cele mai memorabile 81. Doamna bruneta ofer masaj de
sapte sase unu noua doi noua sase Baneasa, cladiri modern utilate tale, te astept sa -ti ofer cele mai bune clipe, doar in incinta salonului Dessiree 108. High class massage parlor, Virgiliu
sapte opt (0761.929.678 in situatie de dificultate relaxare si terapeutic intr-o ambienta
su mobilate, asistenta medicala, servicii totale de masaj, contacteaza-ma. Masaj, 120 L; (0720.525.253 discreta si placuta, sunt singura, zona street, no. 32, district 1, ultra - central
personal calificat care va ofera (0767.914.722 80 L; (0721.821.385 villa, amazing girls and most pasionate
25. Meditez matematica fizica orice Dristor, 50 L; (0763.978.947
ingrijire 24/24 (0721.900.100/ contact@resedinta-victo- 53. Cel mai nou salon din Bucuresti daca services. Free bar, jacuzzi, sauna, pro-
nivel, profesor cu deosebita experienta, 0722.223.166 contact@camin-par- 22. Andra, doamna serioasa si educata esti in cautarea unui loc de relaxare, fessional massage and unlimited happy-
meditez matematica, fizica orice nivel, ticular.ro
ria.ro ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si salonul nostru este alegerea perfecta
82. Doamna Ghica, Colentina, Obor,
endings, 50 {; (0760.498.238/
inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare bruneta inalta cu forme, 1'72, ochii verzii,
21. Manichiura pedichiura la domiciliul manierati la domiciliul meu. Cer si ofer deoarece calitatea este cuvantul care ne 78 kg, ofer masaj de relaxare si alte sur- 0742.412.888 contact@sweetgirls-
nationala si studenti. La cerere lucrez si 3. Bone si menajere Bucuresti si discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. defineste. Cele mai frumoase si dulci masaj.ro
in week-end-uri + in toate vacantele clientului. Ofer tratamente manichiura si prize. Pt detalii suna-ma. 70 L;
zona de Nord avem ceea ce va pedichiura. Unghii incarnate, bataturi etc locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 maseuze te asteapta. 120 L; (0733.579.367
(0745.365.972 ll632743@gmail.com doriti. Echipa bona- menajera- (0720.525.253 109. Iarna nu prea vrea sa plece! Vino
Baneasa se ocupa de selectia, (0756.924.820 23. Andra, Magheru bruneta siliconata, sa te incalzesti te asteptam la un masaj
26. Meditez matematica, fizica, orice Keresztesmihaelam@yahoo.com desiree.masaj@yahoo.com 83. Doamna superba, doamna stilata,
initierea si plasarea unei bone poze reale, confirm cu tatuajele, ofer bun! Incalzeste-te alaturi de noi Amazo-
nivel, la domicilul elevului; sau menajere in zona de Nord masaj de relaxare si erotic !mai multe 54. Cele mai frumoase fete si o locatie
frumoasa, discreta, te astept la mine pen- nia Masaj! Piata Victoriei! 170 L;
(0723.491.828 22. Masaj pt slabit Masaj anticelulitic (se tru a petrece clipe de relaxare intr-un
(Baneasa, Otopeni, Pipera, poate si tratamemente), masaj terapeutic detali la telefon 100 L; (0799.055.923 superba sunt ingredientele pentru o ora (0741.741.529 Contact@amazonia-
Balotesti, Tunari si nu numai) de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc ambient placut, fara graba, 100 lei sau masaj.ro
27. Pregatire cursuri si examene si pt persoane in varsta nedeplasabile, pentru o ora 200 lei. Zona Calea
(0721.750.857/ 0764.884.393 reflexoterapie. Masajul se face la cabine- 24. Andreea bruneta cu bun simt, zam- de relaxare salonul nostru este alegerea
engleza/germana pregatire pentru
office@bona-menajera-baneasa.ro bitoare si rabdatoare te asteapta intr-o ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 Calarasilor, 200 L; (0725.295.141 car- 110. Irene, masaj la tine sau la hotel
Engleza cls I- VIII si Germana pt pro- tul meu sect.3, sau la dvs acasa. 100 L; menpaun425@gmail.com
movare ex interviu cls 0 Goethe + cls I - (0730.957.743 locatie curata si discreta pentru a te bine L; (0765.533.828/ 0731.728.813 Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de
4. Cabinet stomatologic, Dynamic Den- dispune cu un masaj. Unirii-rond Alba vis. I also speak english, masaj (mas-
IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. 84. Doamna, 45 ani, educata, ofer
Testari nationale si examenele Cam- tal Drumul Taberei: ofera servicii com- 23. Masaj, scapa pentru totdeauna de Iulia, 100 L; (0723.980.979 55. Cele mai rare si exotice tehnici de sage) la hotel sau la tine. Programare cu
plete stomatologice, la cel mai inalt nivel masaj, lingam masaj, cu clavicula, cu masaj de relaxare doar la tine sau la 1 h inainte, 350 L; (0766.699.417
bridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; durerile sacaitoare de spate, cabinet de hotel. Speak english 150 h. Program de
profesional: implantologie, parodontolo- 25. Andreea 38 Doamna matura, sanii, fesele, abdomenul maseuzei. Dis- irene2018irene@yahoo.com
(0747.471.595 chiropractica-osteopatie, masaj si la
draguta, licentiata ofer masaj de relaxare la 8-20. Anunt valabil doar pentru
julia_schvob_ro@yahoo.com gie, protetica, endodontie, ortodontie, domiciliu, sedinta 100 ron, cretie, frumusete, senzualitate si mult
ocluzologie, gutiere anti sforait. si reflexogen, 200 L; (0733.301.362 Buuresti, 150 L; (0725.494.605/ 111. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-
(0786.737.682 erotism le puteti gasi la 10 incitante dom-
0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com
28. Profesoara cu experienta ofer med- (0722.426.543/ 021.726.64.41 nisoare maseuze. Garantam satisfactia. te purtat intr-o lume a placerilor erotice,
itatii la limba romana, orice nivel, la domi- dayanast@yahoo.com 24. Scapa de dureri sacaietoare de 26. Andreea, am revenit, sunt aici pen- 150 L; (0720.335.522 invadata de muzica relaxanta, alaturi de
tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau 85. Doamna, Matura experimentata in tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe
ciliul meu, langa statia de metrou Timpuri spate. Cabinet chiropractica - osteopatie,
Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. 5. Camin batrani Floriana House masaj si la domiciliu (exclus sex); 100 L; si daruiesc discretie si igiena maxima, te 56. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit arta masajului te invit sa traiesti o experi- de neuitat intr-un ambient intim si sen-
(0746.398.753 oferim conditii de cazare prefer- (0786.737.682 astept in locatie usor accesibila si discre- vreodata ca mangaierile si atingerile, ras- enta care fiecare barbat merita sa aiba zual. Salon lux, fete superbe 120 L;
ate de toti batrani, varstnici care ta, pentru mai multe informatii nu ezita sa fatul si alintul unei fete, calificata in arta parte. Locatie centrala foarte curata. (0766.238.084/ 0728.702.675 mas-
29. Profesor matematica, sedinte indi- doresc sa petreaca timpul intr-un 25. Tratamente stomatologice suni. Titan. 80 L; (0723.192.086 masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron sage.excess@yahoo.com
viduale, orice zona, programa Ministeru- mediu linistit, curat si sa fie profesioniste -Tratamente te detasezi de micile sau marile probleme jum de h, 300 Ron/h 300 L;
lui Educatiei, profesor, succesul garantat tratati cu respect de personalul ORTODONTICE de calitate;-Trata- 27. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ (0733.844.526 112. Iti doresti tandrete si pasiune?
(0770.428.673 calificat. (0723.786.244/ mente endodontice la MICRO- ani, o doamna in adevaratul sens al 0728.702.675 Excess massage va ofera cea mai placu-
0767.906.264 b72agf@yahoo.com SCOP;-Interventii CHIRURGICALE cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza massage.excess@yahoo.com 86. Doamne mature ofer masaj medical; ta experienta de relaxare totala prin arta
30. Profesor, meditez matematica clasa complexe: inserare de implanturi cu experienta, o fire calda, dulce, non- disfunctia erectila Punctul VC6 oceanul masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita
5 - 12, individual, garantez metoda sigu- 6. Camin de batrani Acasa. Camin de care necesita sau nu aditii conformista. Ofer masaj d-lor discreti si 57. Cristina 31 ani, ofer masaj de energiei situat sub ombilic relaxare, cervi- in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile
ra, cu rezultate deosebite, sedinta 2 batrani angajeaza infirmiera si asistenta osoase;- Servicii protetice generosi, zona P-ta Unirii. 150 L; relaxare la domiciliul meu, pt. detalii cal, lombar, reflexoterapieLuni-Vineri senzuale ale tinerelor noastre, 120 L;
ore/40 lei. 40 L; (0774.037.838/ in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 (0744.549.003/ 031.109.52.91 (0723.735.489 suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; 10:00-20:00 Sambata 10:00-18:00 175 (0766.238.084/ 0728.702.675 mas-
0774.037.838 sctoro95@yahoo.com prelipceandaciana@yahoo.com sweetpleasure@yahoo.com (0737.184.035 L; (0770.847.221 sage.excess@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


26 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
113. Iulia, bruneta senzuala ofer masaj 141. Masaj erotic high class. Girlfriend 167. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 195. Rasfat fara limite doar la Excess 222. Unirii centrul vechi, poze100% 18.Instalatii electrice non 7. Depozitare bunuri si mobilier,
de relaxare la domiciliul meu zona Mihai experience, seductie erotica cu dom- 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zam- Massage Lasa-te invaluit de atingerile reale nonstop, doua fete elegante, marfuri generale DEPOZITARE
Bravu, Kaufland. 60 L; (0731.642.658 nisoare frumoase si sexy intr-o atmons- betul pe buze, astept doar persoane civi- senzuale ale unei tinere maseuze exper- respectare, te asteptam in apartamentul stop Bucuresti, reparam BUNURI. La cerere transport,
fera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj lizate in locatia mea pentru un masaj de ta in arta masajului erotic dornica sa-ti nostru de lux pentru a petrece momente instalatii electrice de manipulare, servicii door to door,
114. Jolie te asteapta pentru un rasfat orice serviciu ales este realizat in cele relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. ofere cele mai minunate clipe, doar in de neuitat împreuna prin masaj. 60 L; toate tipurile. Fie ca ai curatenie. Depozitul este in
brazilian, buna, numele meu este Jolie Zona Piata Muncii, 200 L; incinta salonului Excess Massage pe str (0769.942.956 Bucuresti, incinta Faur. Paza
mai bune conditii de catre superbele nevoie de repararea unei 24/24+asigurare. 100 L;
sunt 100% brazilianca te astept intr o noastre maseuze; 170 L; (0720.084.742 Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/
atmosfera discreta in cea mai deplina (0721.904.419/ 0764.585.331 0766.238.084 223. Unirii, selectiva si dornica de expe- prize sau a unui tablou (0732.199.999/ 0732.199.999
curatenie pentru a te rasfata cu un masaj Masaj.nirvana@yahoo.com 168. Maseze (Ucraina) Maseze cu massage.excess@yahoo.com riente noi, ofer masaj de relaxare dom- electric echipa noastra relocations@gmail.com
asa cum meriti. I speak english; 140 L; experienta in arta masajului de relaxare . nilor manierati intr-o ambianta placuta si de electricieni autorizati
Vei avea parte de fete frumoase si 196. Rebeca, 20 de ani, blonda pasion- discreta, B-dul Unirii. 100 L; 8. Efectuez mutari mobila marfa intern
(0727.646.456 142. Masaj erotic salon Loffer you my iti sta la dispozitie international cu Dacia Doker 2 sau 7
royalplace.massage@gmail.com darlings relaxing massage erotic, mas- atmosfera placuta zona Universitate; ala, senzuala, lipsita de inhibitii, blonda (0786.644.324
(0758.848.296 (0722.974.760/ locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone
sage nude, massage for 1 hour with superba, ochi albastri, maseuza, ofer volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional
115. Kamy, tanara, 21 de ani, roscata cu Popa_popa@yahoo.com, diverse tipuri de masaj dlor discreti si 224. Unirii, Corneliu Coposu, te astept 0766.974.760
mutuale caresses so look forward to you sa iti ofer clipe de neuitat. Curatenia si contracost avem personal incarcare
ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara (0758.536.176 generosi. Locatie lux, central, Piata Unirii, office@ruady-service.ro putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8
169. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan foto absolut reale, 150 L; discretia ma defineste in totalitate. Sunt o
graba si fara fite, in locatia mea de lux. Popa_popa@yahoo.com, metrou, ofer servicii de masaj, domnilor domnisoara plinuta cu 70 de kg si am mc non stop 70 L; (0744.476.667
Poze reale. Aer conditionat 100 L; (0728.025.622 19. Instalator accesibil-autorizat ANRE
seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma 1.70 inaltime blonda cu parul lung si ochii
(0761.049.966 143. Masaj erotic, domnisoare frumoase
caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 caprui; 80 L; (0727.580.137 executam istalatii gaze, obiecte sanitare, 9. Empendo Distribution, transport ruti-
te asteapta intr-un cadru intim si discret. 197. Relax and reflexotherapy massage, centrale termice, schimbari coloane er de marfuri, punem la dispozitie masini
116. Karina, doamna stilata, cu bun simt Atingerile pasionale, devotamentul si Near metro Piata Unirii 2, discreet very blocuri, montari argaze si cu masa de 3.5 t, pentru transporturi
170. Matura, 37, eleganta, aspect fizic clean house you are welcome. Yoday I'm 225. Unirii, masaj total, poze reale.
ofer masaj de relaxare domnilor finetea cu care te vor trata te vor face sa draguta si rabdatoare, te astept la un calorifere,detectoare gaz rutiere de marfuri, atat in municipiul
foarte placut, ofer masaj de relaxare de at your disposal non stop, 250 L; (0720.992.196 Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari
manierati si cu bun simt ce pun pret pe uiti grijile si sa depasesti barierele plac- calitate. Singura in locatie. Poze absolut masaj de relaxare total, discretie si
calitatea serviciilor nu pe cantitate. erii. 120 L; (0732.545.457 (0721.609.296 igiena. Nu raspund la numar privat. Mai firme, transport si mutari de mobila.
reale. Pentru cei care ma cunosc. Va 20. Instalator sanitare, termice si gaze, www.empendo.ro 100 L;
Locatie curata si discreta. Deplasare astept cu drag, 150 L; (0730.138.339 multe detalii la telefon. 100 L;
198. Relax and reflexotherapy massage, montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, (0726.281.281/ 0738.859.000
doar la hotel. zona Mall- Vitan- Unirii, 144. Masaj erotic, fete sexy, pasiune,
near Piata Unirii, you are welcome. (0757.477.022 cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, cen- office@empendo.ro
300 L; (0734.504.862 discretie Maseuze frumoase va astepta 171. Matura, Universitate, sunt Delia, baddboss94@yahoo.com trale termice, cabine de dus, masini de
Please look my video here and then you
la Nirvana Massage sa va aduca pe cul- am 35 de ani, sunt o blonda mignona cu call me, 460 L; (0040721609296 spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR 10. Evacuam mobila veche, transport,
117. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te mile extazului. Fantezia, senzualitatea, ochi albastri, sani numarul 3, vesela si 226. Unirii, poze reale, noua in zona, mutari, relocari. Transport la groapa de
si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L;
astept in locatia mea pt. un masaj de arta masajului erotic si limbajul trupului senzuala. Masaj, discretie, ingiena, 199. Rond Alba Iulia, ofer servicii de
efectuez masaj de relaxare si tonifiere, (0763.113.357 contact@instalatorulca- gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici
relaxare asa cum doresti. Pozele imi maseuzelor va vor oferi o experienta de relaxare. 100 L; (0729.574.688 locatie curata si discreta. Te astept, nu seitale.ro (0729.694.800
apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 masaj total la domiciliul meu, pt mai ezita, 30 ani. 50 L; (0745.702.713
neuitat, 170 L; (0764.585.331/ multe detalii astept tel. tau, poze reale
L; (0784.699.923 0721.904.419 172. Militari Residence, noua in zona. 100%, singura in locatie program de la Badboss94@yahoo.com 21. Masini automate de spalat, acum 11. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-
masaj.nirvana@yahoo.com Te astept pentru ati efectua un masaj de 11-23, speak English, 50 L; asigur deplasare gratuita, garantie stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017
118. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj relaxare profesional, masaj body si plus 227. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, reparatii. Curatare - igienizare aer condi- motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare
terapeutic si de relaxare locatie Dristor alte fantezii. Pentru mai multe detalii la (0721.773.154/ 0763.247.735 ofer masaj terapeutic de relaxare intr-un neagra, predare si preluare gratuita in
145. Masaj erotic, noua in zona, tanara tionat. Seriozitate, urgente;
Camil Ressu multe detalii la tel. 60 L; sexy, pasionala ofer masaj erotic si alte telefon. 100 L; (0720.579.174 ambient deosebit domnilor pretentiosi (0729.374.669/ 0761.290.233 Bucuresti; adaugare sofer suplimentar pe
200. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te care apreciaza calitatea. Locatie de lux,
(0720.522.833 surprize placute domnilor manierati si invit pentru un masaj de calitate, poze
contract gratuit; cauciucuri noi de iarna,
generosi intr-o ambianta relaxanta, cura- 173. Mirela 27 ani noua in zona si in igiena si discretie. 300 L; 22. Mecanic masini de cusut casnice si 25 {; (0786.802.323 rent.topser-
119. La mine/ Rond Alba Iulia/ masaj
100% reale din locatie, pentru detalii (0727.576.513 industriale; (072004414 vice@gmail.com
ta si discreta, zona Delfinului. Am si o locatie, astept domni pretentiosi la un sunati-ma, 60 L; (0734.896.180
total Maya tanara senzuala 24 ani te colega. 100 L; (0720.236.784 masaj de relaxare la domiciliul meu dis-
astept in locatia mea curata si discreta cret si curat. Detalii la tel. 80 L; 228. Vip-Zone Privat Erotic Club nou. 23. Mecanic specialist repar masini de 12. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-
201. Roxana, noua in zona, Ofer masaj Bar, muzica, companie, dans la bara, lap- cusut si aparatura electrica la domiciliu. stop inchiriem Auto peugeot 207+ an
foarte aproape de Rond Alba Iulia. Ofer 146. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la (0725.874.994 de relaxare fara graba si fite intr-o locatie
masaj total de relaxare. Poze 100% dance, streaptease, privat show, masaj Relatii la telefon: (0723.079.251 2014 motor1.4 benzina 20.000 km
hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze 174. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-
curata si discreta. Titan, bld Theodor Pal- erotic, happy endings, dush asistat gratu- culoare rosie, predare si preluare gratuita
reale. 50Ron -15 min, 150Ron- 1h 50 L; calitatea si care se respecta. Oferte lady, 80 L; (0735.232.246 it, jacuzzi.Paza, locuri parcare.Reduceri 24. Repar masini de spalat automate in Bucuresti. Adaugare sofer suplimentar
(0767.470.658 jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru un ambient placut la domiciliul meu.
Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; ptr grupuri 3+1, 5+2. Rez. tel. 100 L; toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, pe contract gratuit. Cauciucuri noi de
detalii si programari sunati, zona Dece- (0736.549.922
202. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen- (0735.445.511 etc. Ofer garantie. Relatii la tel: iarna 30 {; (0786.802.323 rent.topser-
120. La tine sau la hotel Bruneta, 27 ani, bal, 150 L; (0731.398.991/ trala de lux poze 100% reale in locatie,
57 kg, 1,65. Ofer masaj de relaxare, pen-
mari.angajari@gmail.com (0767.177.665/ 0722.327.483 vice@gmail.com
0751.770.600 175. Miruna, zona Brancoveanu, buna, lucrez in cadrul unui salon de masaj care
tru mai multe detalii contactati-ma, 300 salonsweettouch@yahoo.com iti ofera: prosoape si lenjerii curate si par- 25. Reparatii masini spalat automate, 13. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-
L; (0765.346.973/ 0765.346.973 eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inal- stop, aeroport inchiriem Auto Audi A8
fumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, garantie 24 luni, orice marca, piese,
121. Laura, noua in orasul tau, fotografii
147. Masaj la 4 maini, pentru a va echili-
ta, cu un fizic de invidiat, maseuza cu
experienta, ofer diverse tipuri de masaj 140 L; (0727.646.456 royalplace.mas- Repara¡ii urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/
021.230.72.06
2014 motor 3.0 diesel Quattro culoare
neagra. Predare si preluare gratuita in
bra energiile in corp si a elibera toxinele numai la domiciliul meu dlor discreti si sage@gmail.com
100% reale vrei sa incerci ceva nou, te Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe
invit la mine intr-un cadru intim sa petre-
cem o ora doua de vis in care fanteziile
din interiorul corpului, acest masaj este si
terapeutic si energetic si te rasfata cu
generosi. Foto reale. 150 L;
(0726.359.262
203. Salon cu dragute din Republica
Moldova dragute si pasionale de ceea ce
electrocasnice, 26. Reparatii aragaze va salut, techni-
cian electrocasnice repar aragaze, plite,
contract gratuit, cauciucuri noi de iarna
200 {; (0786.802.323
relaxare si sanatate. 250 L; sweetpleasure@yahoo.com
nu vor avea limita. Ofer servicii totale (0725.161.609 fac, cu experienta, profesioniste in arta cuptoare la care nu sta flacara, reglaj
domnilor care stiu ce vor. Masaj exotic
normal. (0726.537.509
176. Mister si seductie, lux si calitate masajului cu 2 sau 4 maini, te vor duce
pe culmile fericirii intr-o locatie discreta si
electronice presiune gaz inlocuire butoane schimb
diuze, termocuple,la domiciliul clientului,
14. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-
stop, aeroport inchiriem auto Toyota
148. Masaj la hotel sau la salon daca Masajul erotic oferit de tinerele noastre RAV4 motor 2.0 diesel manuala 6+1
queenpnc1908@gmail.com curata, va invitam la salonul nostru. se ofera garantie. 20 L;
esti in cautarea unui loc de relaxare, maseuze este unul dintre primele si sim- (021.648.58.59/ 0721.552.970 culoare neagra. 4x4. Predare si preluare
salonul nostru este alegerea perfecta plele mijloace descoperite pentru (0758.848.296 1. Accesibil, reparatii masina de spalat gratuita in Bucuresti adaugare sofer
122. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur- Popa_popa@yahoo.com, service.tcm78@gmail.com
deoarece calitatea este cuvantul care ne alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si si frigidere reparatii masina de spalata, suplimentar pe contract gratuit cauciucuri
prins de arta masajului in compania mea defineste. Cele mai frumoase si dulci a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 frigidere, aere conditionate, montaje 27. Reparatii calculatoare, webdesign, noi de iarna; 55 {; (0786.802.323
la domiciliul meu intr-un cadru intim si L; (0720.525.253/ 0732.545.457 204. Salon de masaj erotic, la salobul de demontaje, incarcari cu freon, la preturi rent.topservice@gmail.com
maseuze iti vor oferi o experienta unica. editare video, re/instalam orice varianta
discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 masaj eroticIrina cu mai multe dom- promotionale, (0766.726.725 Cosmin- windows, devirusam, recuperam date,
bld Theodor Pallady. 80 L; 177. Model de lux, vip foarte frumoasa, nisoate superbete asteapta la un masaj paun0807@yahoo.ro garantie 6 luni, transferam/editam filme 15. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a
(0720.649.896 149. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, eleganta, atenta ofer masaj de relaxare de relaxare intro locatie din centru orasu- de pe casete video, realizam website- Car Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia
fete frumoase cu experienta va ofera tonifiant cu uleiuri fine, prosoape curate, lui, discretie si igiena garantat. 2. Aer conditionat, montari, demontari, uri/configuram magazine online. Preturi Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1
123. Luna Massage. O oaza de placere masaj de relaxare si erotic direct in cam- cadru placut, central. Pot veni si la hotel. (0758.857.350 service, la preturi avantajoase; de la 30 lei. 30 L; (0762.578.112 Digis- manuala, 10.000 km culoare neagra,
si relaxare te asteptam seara de seara in era dvs. de hotel sau la salonul nostru. Contact doar prin SMS 450 L; Popa_popa@yahoo.com, (0724.240.274 erv_mail@yahoo.com predare si preluare gratuita in Bucuresti,
salonul nostru pentru o sedinta de masaj (0728.682.183 adaugare sofer suplimentar pe contract
Nu trebuie sa va deplasati, noi venim 205. Salon lux Baba Novac Aban- gratuit, cauciucuri noi, 25 {;
speciala. La noi te vei simtii cu adevart direct la dumneavoastra, daca ne 3. Automatizari, reparatii centrale ter- 28. Reparatii centrale termice Oferim
bine. Fete, dulci, frumoase, cu experien- 178. Monica maseuza cu bun simt si doneaza toate cautarile si lasa-te purtat mice, service Intretinere centrale, piese servicii de mentenanta si reparatii cen- (0786.802.323
chemati, 120 L; (0769.994.064/ pe culmile placerii doar la Excess Mas- trale termice, revizii de intretinere, montaj rent.topservice@gmail.com
ta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, dis- 0732.545.457 rabdatoare te astept intr-un cadru intim originale, curatari chimice si ventila?ie,
cretie, 150 L; (0722.877.223 pentru a te relaxa cu un masaj de cali- sage de pe strada Baba Novac 9i, locul reglaje crestere randament, reparatii pe termostat de ambianta, oferim garantie la
atate. Zona Rond Alba Iulia 60 L; potrivit pentru momentele tale de erotism loc placi electronice centrale. Promptitu- manopera si la piesele de schimb, 100 16. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a
150. Masaj la tine sau la hotel buna sunt Car Bucharest, lux, inchiriem auto Peu-
124. Ma deplasez, bruneta frumoasa si
o blonda fara fte iti ofer un masaj (0725.767.843 unde te poti destine total, 120 L; dine, garantie asigurata Florin Bucuresti- L; (0722.362.330
eleganta 22 ani, ofer masaj erotic dom- (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- Ilfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 Victorcatrina@yahoo.com geot 207+ an 2014 motor 1.4 benzina
deosebit mai multe detali la tlf pupici; 179. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 sage.excess@yahoo.com 20.000 km culoare rosie. Predare si pre-
nilor interesati sa petreaca clipe de neui- (0731.536.906 instalcentral_98term@yahoo.com luare gratuita in Bucuresti, adaugare
tat in compania unei domnisoare kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni 29. Reparatii frigidere combine frigori-
206. Salon lux Baba Novac incita-ti 4. Autorizat reparatii frigidere, combine fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali- sofer suplimentar pe contract gratuit ,
superbe, nu lucrez cu poze false, folos- 151. Masaj la tine sau la hotel, sunt o
si erotism si foarte dulce e astept la un cauciucuri noi de iarna, 30 {;
esc uleiuri si creme special concepute masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; imaginatia alaturi de trupuri apetisante si frigorifice, congelatoare. Interventii rapi- tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv
blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj sambata, duminica; (0729.473.587/ (0786.802.323
pentru a-ti oferi 200 L; (0722.134.204 (0731.289.615 miscari lascive, pune in practica cele mai de. Calitate. Garantie. Piese originale. rent.topservice@gmail.com
deosebit de relaxare, pentru mai multe ascunse fantezii, renunta la inhibitii si Inclusiv sambata, duminica; 021.420.36.48
125. Mall Vitan, masaj unic si clipe
detalii, suna-ma, deplasari, 180. Noua domnisoare te asteapta pen- alatura-te celor mai pasionale si jucause (0729.473.587/ 021.420.36.48 17. Inchirieri auto, rent a car
unice, buna, sunt Maria, daca anuntul (0731.536.906 tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, domnisoare experte in masaj, 120 L; 30. Reparatii frigidere Bucuresti, ne
Bucharest, lux, inchiriem auto Toyota
nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- 5. Autorizat, asigur reparatii masini ocupam numai de reparatii frigidere,
meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa 152. Masaj massage visit hotel or your masini de spalat si o facem bine. Rav4, motor 2.0 Diesel, 80.000 km, cutie
ma contactezi, sexy si atenta la detalii te exterioara, lenjerii si prosoape curate si sage.excess@yahoo.com automate de spalat, deplasare gratuita, manuala 6+1, 4x4, culoare
apartment Diana, visit hotel or your apart- parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; garantie reparatii. Aer conditionat- Reparatii frigidere Arctic, reparatii
astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanus- neagra.Predare si preluare gratuita in
ment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te (0727.646.456 207. Salon lux Baba Novac Seductie curatare si iginienizare. Seriozitate. Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe
masaj, 100 L; (0757.702.170 si, reparatii. (0722.572.248/
pot face sa te simti ca in rai, fac foarte royalplace.massage@gmail.com erotica cu domnisoare sexy si atraga- Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 0766.394.796 contract gratuit. 55 {; (0786.802.323
126. Maria, 38, 172, 64, doamna matu-
bine masaj, massage la hotel sau la tine. toare intr-o atmosfera intima si relaxanta. rent.topservice@gmail.com
Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; 181. Noua in zona piata Delfinului, noua La Excess Massage cele mai frumoase 6. Autorizat, centrale termice, gaze, 31. Reparatii instalatii termice,
ra, frumoasa si licentiata in arta masaju-
lui, ofer masaj de relaxare si terapeutic (0766.698.140 pe site, Te astept la mine pentru a-ti oferi si talentate maseuze va pot oferi o sedin- repar orice tip, montez apometre, sigilez sanitare, electrice solutii adec- 18. Inchirieri microbuze cu capacitati
domnilor manierati; 300 L; diana2018diana@yahoo.com un masaj de calitate; (0786.640.741/ ta de masaj memorabila, 120 L; robineti, calorifere, masini spalat, tevi ppr vate in ceea ce priveste lucrarile de la 7 la 56 locuri pentru transport
(0762.041.704
0786.640.741 teleportata@gmail.com (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- cupru, pexal, desfund canalizari, bransa- de instalatii termice, instalatii salariati si inchirieri pentru transport per-
153. Masaj pasional, sauna, jacuzzi cu sage.excess@yahoo.com mente, apa, canal, montez aragaze, hote sanitare, instalatii electrice, soane curse speciale, curse ocazionale,
cele mai permisive fete, in cel mai curat 182. Noua in zona, Andra 28 de ani, electrice, amenajari bai, bucatarii, garduri instalatii de gaze si frigotehnice, preturi negociabile pentru contracte de
127. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru- daca anuntul meu ti-a atras atentia, atun- durata, (0722.746.055
salon. Fara graba, igiena maxima, fete 208. Salon massage erotic, services beton pentru avarii, non-stop; lucrari de amenajari amenajari
moasa si satisfacatoare, ofer masaj de pacifictrans@gmail.com
relaxare doar la tine sau hotel, poze frumoase si dulci, respect, discretie. Pro- ci nu ezita sa ma contactezi, sexy si massage erotic profesional, free bar, (0726.634.466/ 0785.349.085 interioare (0762.447.379 rac-
gramari pe site, pe email si pe telefon. atenta la detalii te astept, sa-si ofer cele jacuzzi, sauna, adresa Carol. 1, 30, zona construct@yahoo.com
%100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pen- mai bune servicii totale de masaj. Con- Universitate. (0758.536.176 19. Mobila si tapiserie, transport
tru mai multe detalii la telefon. 200 L; (0760.498.238/ 0727.282.178 7. Depanare la domiciliul clientului tele-
gratuit Sifoniere 2, 3 usi,
contact@sweetgirls-masaj.ro tacteaza-ma; 80 L; (0721.821.385 Popa_popa@yahoo.com, vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvd- 32. Reparatii masini de spalat orice
(0738.590.092 adelacristina2003@gmail.com playere, calculatoare, laptopuri, sisteme marca, regim de urgenta la domiciliul comode, dormitoare, paturi,
209. Servicii complete de masaj, atitu- audio, reinstalari Windows, devirusari etc. clientului, deplasare maxim 48 de ore, bucatarii, canapele din stoc si la
128. Masaj de relaxare Doar cateva zile 154. Masaj placut de relaxare inainte de comanda. Disponibile pe mai
culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capri- 183. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de dine pro client. Locatie langa metrou Deplasarea si constatarea gratuita. oferim garantie; (0723.437.953 multe culori. Facebook: Magazin
in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer Piata Unirii 2. Locatie cu toate conditiile, Garantie sase luni. Seriozitate maxima
150 L; (0764.182.119 ciu cu o sedinta placuta de masaj, stim- de mobila Poiana Campina
seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; confort lux te vei simti placut. Confirm (0721.521.536 33. Reparatii tv, lcd, led, masini de
ulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9-
(0764.738.593 spalat, centrale termice, sisteme audio (0720.721.712/ 0734.164.644
lea cer. Disponibila non stop. Vezi video- realitatea pozelor cu video si cu chipul reparatiiladomiciliu@ymail.com pascuaugustin@yahoo.com
129. Masaj O doamna sociabila, comu- voiculescusonya@yahoo.ro meu, ma vezi la usa cand iti deschid. video, sisteme supraveghere, laptopuri si
nicativa te astept in locatia mea din zona ul din acest anunt si apoi ma suni 250 L; calculatoare la domiciliul clientului sau la
(0721.609.296 English spoken. 250 L; (0721.609.296 8. Depanez calculatoare, instalare Win- 20. Mutari locuinte si sedii de firma
Veterani pentru a te relaxa intr un cadru 184. Pasiune si tandrete Abandoneaza dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram
intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150
155. Masaj suedez, experimentata in
toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile 210. Servicii de calitate Vanesa Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, (0764.881.906 infoliere, montaj, manipulare, marfa asig-
ron; (0738.143.336 placerii doar la Excess Massage, de pe Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, hristuciprian@yahoo.com urata.Programul nostru de lucru este l-d.
terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pen-
masaj suedez de relaxare. Durata o ora intr-o ambianta placuta si discreta, la instalare imprimanta 30 lei. 50 L;
34. Service electronice- laptopuri- navi- 09-21:00. 1 L; (0720.115.849
130. Masaj terapeutic, relaxare si tru momentele tale de erotism, unde te mine sau la hotel, domnilor generosi, (0745.132.833
intretinere corporala. 100 L; jum, zona centrala. 150 L; poti destinde total 120 L; gatii auto service tablete, laptopuri, navi- 21. Mutari mobila cu echipa de incarca-
(0723.473.209/ 0723.473.209 care stiu sa aprecieze calitatea, 80 L; gatii auto. Instalari Android, sisteme de
(0726.066.981/ 0725.791.534 (0763.369.660 (0736.890.339 9.Depanez frigidere si tori, servicii de mutari complete. Trans-
operare (Windows. Depanare /Softare port mobila, bagaje. Optional, asiguram
131. Masaj cu de toate, Doamna Rep. 156. Masaj tantric pentru barbati, femei 185. Perfecta, speciala pentru domnii 211. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,
congelatoare, inclusiv Laptopuri si navigatii auto. Electrica auto, servicii de montaj mobila. De la 200 Lei 1
Mod. cu experienta in arta masajului de si cupluri Temple of Bliss massage va care se respecta. Cel mai bun masaj de sambata si duminica. instalari alarme Viper auto - moto, etc. L; (0722.768.555
ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor 100 L; (0723.814.443
relaxare, te astept intr-un ambient placut ofera o noua perspectiva intr-o lume care relaxare. Nu vei regreta. Servicii irepros-
promoveaza sexualitatea agresiva. Noi abile. Educata si amabila. Discreta,
generosi, intr-o locatie de lux. La mine Experienta, promptitu- rosse268@yahoo.com
si discret, igiena, mai multe detalii la tel.,
va propunem un masaj relaxant si revigo-
sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu dine. Relatii la telefon: Mutari mobilier aparta-
22.
(0758.804.949 detalii la telefon sau WhatApp, speak bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron.
rant care va va face sa priviti masajul english, non stop, 100 L; (0744.517.905/ 35. Service frigidere combine frigorifice, mente 1-4 camere, relo-
Raissarusu@yahoo.com 100 L; (0738.141.644 congelatoare. Interventii rapide. Calitate. cari, demontare,
senzual altfel 180 L; (0787.571.747 (0769.169.016 021.425.87.56 Garantie. Piese originale. Inclusiv sam-
132. Masaj cu stapana fantezia masaju- Escortevip20@yahoo.com 212. Servicii speciale dominare, masaj bata, duminica; (0729.473.587/ montare, manipulare,
157. Masaj total, noua in zona, tanara
lui cu o stapana cu o vasta experienta si
sexy, ofer masaj total, pasional si alte 186. Placere unica, masaj erotic special
fantezie, camera speciala dominatrix la 10. Depanez frigidere, combine frigori- 021.420.36.48 ambalare la cerere, tam-
un ambient select non stop la sms 1554 Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj fice si congelatoare. Interventii rapide. plar propriu, echipa
cu text masaj sau la telefon; surprize placute domnilor generosi intr-o Te invitam sa traiesti o experienta de relaxare, body si erotic plus diverse fan- Calitate. Garantie. Piese originale. Inclu- 36. Service Reparatii masini de spalat
(0906.120.860/ 1554.000.000 ambianta relaxanta, curata, discreta, care fiecare barbat merita sa aiba parte tezii, cum ar fi dominare, fetish, siv sambata, duminica; (0729.473.587/ si aragaze CMC Service Expert. tanara 4 baieti, camion
mirunaarmin@yahoo.com zona Diham. Am si o colega cel putin o data in viata. Scopul nostru striptease, lap-dance, toys, latex outfit, Bucuresti .Service-reparatii masini de 5T. Experienta, profesion-
este placerea si satisfactia ta. Te astep- 021.420.36.48
(0730.782.361 role-play, 300 L; (0727.148.861 spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, alism. Iulia Bucur
133. Masaj de relaxare pt domni, tam, 150 L; (0731.398.991/ Electrolux, Service-reparatii masini de
158. Masaj total, open mind, bruneta 0751.770.600 11.Depanez frigidere, com- spalat vase Whirlpool, Indesit, Service- (0762.676.751/
doamne si domnisoare Doamna, masaj 213. Servicii totale, la mine la domiciliu,
profesionist de relaxare, tonifiere, focoasa, te astept la un masaj de salonsweettouch@yahoo.com noua in Bucuresti ofer masaj total dom- bine frigorifice si conge- reparatii aragaze Indesit, Ariston, 0762.676.750
intretinere corporala, lombar, relaxare, servicii ireprosabile, Unirii, i
187. Plinuta Tanara draguta placuta,
nilor manierati, intr-o locatie de lux. Pen- latoare, toate tipurile. (0729.563.337
cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; speak english, 150 L; (0738.076.554 tru mai multe detalii suna-ma. Nu sunati Interventii rapide. Cali- cmcserviceexpert@yahoo.it 23. Mutari, transport mobila,
comunicativa te astept la un masaj; depozitare, debarasare. Oferim
(0731.093.149 (0741.645.898
inutil, loc singura, zona Titan, 100 L; tate. Garantie. Piese orig- 37. Verificari PRAM, instalatii electrice servicii de mutari, transport
liviu.c.georgescu@gmail.com 159. Masaj, buna sunt Sonya, sunt o (0737.150.500
persoana serioasa, curata si cu bun simt, inale. Inclusiv sambata, eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : mobilier si relocari de aparta-
188. Poze reale ma deplasez la tine/ verificare  rezistenta de dispersie, verifi- mente, sedii de firma. Oferim
134. Masaj de relaxare totala la domicili- am aceleasi pretentii de la persoanele hotel sau la mine bruneta frumoasa cu 214. Servicii totale, la mine la tine sau duminica; Tel.
care ma viziteaza pentru a le oferi un la hotel, draguta, forme frumoase ofer care continuitate nul de protectie la cen- depozitare in Bucuresti. Manipu-
ul meu, zona Tineretului, pentru mai simtul umorului ofer masaj de relaxare (0729.473.587/ tura de impamantare pentru prizele cu lare mobila, impachetare, despa-
multe detalii, suna-ma 60 L; masaj de relaxare. 200 L; domnilor care stiu sa aprecieze calitatea masaj de relaxare la domiciliul meu, daca chetare, demontare/remontare,
(0734.898.256/ 0734.898.256 doresti mai multe detalii, astept sa ma 0762.988.567/ contact de impamantare.
(0767.450.188 si bunul simt 200 L; (0761.303.582 (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com curatenie. 30 L; (0745.100.101/
sonia_2017@yahoo.com contactezi, (0767.062.131 021.420.36.48 0745.100.101 romania@premier-
135. Masaj de relaxare, 36 ani rep. 189. Poze reale, Delia 19 ani, fitness moving.ro
215. Simona, Snagov, blonda matura,
Mold, masaj de relaxare fara graba cu o
maseuza cu experienta in arta masajului
160. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in
locatia mea Dristor 2, cu un masaj
model, poze reale, te asteapt pentru a
petrece o ora de neuitat prin cel mai bun slim, inalta, o doamna in adevaratul sens
12. Electrician autorizat Coman
Costel service. Bucuresti, toate Transport, turism 24. Pret mai mic nu exista, servicii de
de relaxare la domiciliul meu care se afla deosebit, garantez revenirea, mai multe masaj, I speak english, locatia este intr-o al cuvantului, emancipata si plina de sectoarele, varsta 39 ani, experi- transport in Bucuresti sau in tara.Trans-
in centrul orasului la Universitate, dis- detalii la telefon atunci. 70 L; zona centrala in conditii de discretie si viata, nonconformista si cu un spirit ves- enta 23 ani. Desigilare contor, port moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5
1. Abac Trans oferta mutari si transport
cretie si igiena cu siguranta, (0765.127.530 igiena, ac, prosoape curate. 140 L; nic tanar, maseuza cu experienta ofer gratuita, recomand procedura
pret fix oferta 100 lei servicii de mutari tone la preturi negociabile. In caz de
(0758.804.949 (0727.646.456 masaj dlor discreti. Nu ofer sex. 200 L; Enel gratuita. Ma ocup personal nevoie asigur si oameni de incarcare-
161. Masaj, noua in oras, blonda finuta, (0720.216.212 de aceasta procedura; sau transport in localitate sau provincie 1 descarcare; 50 L; (0727.997.992 dani-
popa_popa@yahoo.com royalplace.massage@gmail.com leu/km, echipa incarcare la cerere si pro-
masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, sweetpleasure@yahoo.com (0740.983.312/ 0761.659.194 gram si sambata sau duminica; 100 L; laflorin1983@gmail.com
136. Masaj delicios Vip Obsession Mas- 150 L; (0735.738.876 190. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, (0728.541.180
sage te invita sa petreci momente memo- Aale539@yahoo.com buna sunt sara fata singura si disponibila 216. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. 13. Frigidere casnice si comerciale,
mutaritransport@gmail.com Tractari auto 24 din 24,
25.
rabile in salonul nostru de masaj de lux. vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun Feminitatea si bunul simt sunt calitatile congelatoare, convenabil, garantie, inclu- Bucuresti, Ilfov si in tara.
Avem cel mai delicios masaj senzual. 162. Masaj, noua in zona, buna numele gust masaj de relaxare, ambient placut si care ma caracterizeaza. Va astept la un siv sambata si duminica; 2. Abandonati cautarile transport cu
Cristina ofer masaj de relaxare/ body la curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. (0722.565.401/ 0728.247.631 dube si carosate, ieftin, marfa, mobila,
Cele mai mici pre-
Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu mod- turi0784071879
ele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ domiciliul meu, mai multe detalii la tel., apartin, dovedesc cu tatuajele, 150 L; Zona Piata Muncii, 200 L; bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si
0733.533.422 contact@vip-obsession.ro 100-150 h, Drumul Taberei, sector 6, (0784.023.195 (0725.458.291 14. Frigidere service si reparatii diverse obiecte personale in Bucuresti si (0784.071.879
100 L; (0751.878.897 Frigidere, combine frigorifice, congela- pe intreg teritoriul Romaniei la preturi
191. Preferi o fata tanara draguta Fan- 217. Sportiva, model de lux, foarte ele- toare, reparatii. Interventii rapide. Cali- rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 26. Tractari auto Bucuresti, cele mai
137. Masaj delicios. Vip Obsession Mas-
sage te invita sa petreci momente memo- 163. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, tezia masajului cu o fata tanara cu sanii ganta, finuta, ofer masaj de relaxare, pla- tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv L; (0748.682.232 mici preturi. Rugam si oferim seriozitate;
rabile in salonul nostru de masaj de lux. draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti mari, open mind, discreta si educata. Ma cut si tonifiant, mai multe detalii la telefon, sambata, duminica; (0729.473.587/ (0768.157.893
masaj, clipe frumoase si delicioase, pen- adresez domnilor dispusi sa petreaca zona centrala, lux. 450 L; 021.420.36.48 3. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in
Avem cel mai delicios masaj senzual. (0735.636.599 perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid 27. Tractari auto non-stop la preturi
Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu mod- tru mai multe detalii suna-ma. Singura in momente de relaxare totala. Nu ezita sa
locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 ma contactezi, (0906.760.616 15. FRIGIDERE, reparatii frigidere, Lucian 30 L; (0775.203.891 avantajoase. Bucuresti. Romania
ele o gasiti pe site, 200 L; 218. Sunt noua in zona, buna, sunt combine frigorifice, congelatoare. Inter-
(0755.141.868/ 0733.533.422 con- L; (0784.986.529 Alina, daca iti doresti sa cunosti o fata cu ventii rapide. Calitate. Garantie. Piese 4. Accesibili 100%, transport mobila, 28. Transport ofer servicii de transport
192. Promotie dominare si masaj erotic
tact@vip-obsession.ro vip fantezie discount la Noblesse Unic, simtul umorului care te va scoate din ruti- originale. Inclusiv Sambata, Duminica, bagaje, electrocasnice, canapele, diverse oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport
164. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone -
138. Masaj Dristor, te astept la mine experta in arta masajului. Vino sa te masaj relaxare, body, erotic, plus diverse na zilnica, masaj de relaxare, body (0729.473.587/ 021.420.36.48 marfuri. Avem si manipulanti. Program
fantezii: striptease, lap-dance, erotic masaj, astept sa ma contactezi, 100/150, zilnic, inclusiv in week-end; 50 L; 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si
pentru un masaj revigorant, 100 L; convingi personal. Poze 100% reale, 70- Drumul Taberei sector 6, 16. Inginer repar centrale termice, serv- (0735.493.750 oameni de incarcare- descarcare, 30 L;
150 ron, (0768.382.109 show, latex outfit, stockings, dominare,
(0784.691.818 feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele (0751.878.897 ice non stop, autorizat RSL, intretinere, (0727.997.992
alexandra.ayan@yahoo.com 5. Asigur servicii de transport de marfa danilaflorin1983@gmail.com
139. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.pri- montaj, avize orice combustibil, marca,
cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile,
vate-massage.ro 219. Tanar atletic inalt 25 ani brunet ofer putere 800 kw experienta 20 ani expert
de cele mai diversificate tipuri de masaj 165. Maseuza frumoasa, stilata, non- mutari apartamente, sedii firma, electro- 29. Transport absolut oriunde oricand
masaj de relaxare (0773.714.163 specializat, centrale in condensare + echipa incarcare, transport si mutari
sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o conformista si pasionala. Te astept sa ne 193. Promotie masaj erotic nud, salon www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 casnice, evacuari moloz. Personal califi-
atmosfera calda, intima si senzuala doar cunoastem in cadrul unei sedinte de 220. Tandrete si pasiune, daca esti in cat pentru incarcat si descarcat marfa, 80-120 lei Bucuresti dar si in provincie,
de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in cristeapaulconstantin@yahoo.com non stop. 1 L; (0762.113.393 transport- pret fix 1 leu/km, avem program si sam-
in locatia noastra de lux, localizata pe masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi centru, zona Petrom Eminescu. Masaj cautarea unui loc de relaxare, salonul
strada Traian nr. 54, 120 L; discutate la telefon. Program 10 - 20, 17. Instalare Windows, reparatii calcu- marfa_buc@yahoo.com bata sau duminica 80 L;
relaxare, body to body si erotic. Civilizat, nostru este alegerea perfecta deoarece (0732.223.578 transportmutarirelo-
(0720.525.253 400 L; (0726.823.376 curat, frumos, multe maseuze. Promotie calitatea este cuvantul care ne defineste. latoare, reparatii laptopuri, instalare Win- 6. Champions Moving companie cari@gmail.com
valabila luni orele 13-19; 150 L; Cele mai frumoase si dulci maseuze te dows XP/7/8/10, reparatii monitoare de transport mobila, servicii
140. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te 166. Maseuza cu atestat. Roxy 200 (0727.148.861 asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; LCD, programe, devirusare, resetare 30. Transport agabaritic, combine, uti-
complete de mutari, specializata
de cele mai diversificate tipuri de masaj lei/100 euro, Calitate, rafinament, dis- (0720.525.253/ 0769.850.950 BIOS, recuperare date, probleme inter- in mutari locale si nationale, laje, tractoare, transport trailer cu rampe
sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o cretie, experienta. Bruneta frumoasa cu 194. Ramona 32 ani, noua in zona, net, wireless, configurare router. D. mutari de efecte personale si si cu troliu de tone, transport containere,
atmosfera calda, intima si senzuala doar bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profe- masaj terapeutic profesional de 221. Titan, Auchan, ofer masaj de gratis, 50 L; (0726.054.690/ mobilier atat pentru persoane fiz- transport utilaje santiere, transport com-
in locatia noastra de lux, localizata pe sional d-lor manierati la domiciliul meu intretinere si relaxare. Poze reale. Mai relaxare la domiciliul meu curat si discret, 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com ice cat si pentru mari corporatii; bine agricole, transport agabaritic
Strada Traian, nr. 254, 120 L; 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; multe detalii la tel. Zona Obor, Kaufland. mai multe detalii la tel, 50 L; http://www.reparatii- (0733.330.051 office@chmov- (0727.244.420/ 0767.419.106
(0720.525.253 (0731.646.555 70 L; (0751.996.381 (0767.345.563/ 0733.780.623 calculatoare.16mb.com ing.ro office@transportmarfarutier.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 26 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
Transport agregate bal-
31. 56. Transport national masina 3.5 tone 12. Alexandra, Unirii, buna sunt 46. Berceni, noua in zona,18 ani, slim, 81. Cristina, 30 ani, ofer masaj de 116. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la 149. Mary 35 ani, doamna singura, o fire
astiera, nisip balastru, cu lift, oferim transport la tarife avanta- Alexandra te astept in locatia mea pentru te astept sa ne simtim bine impreuna, relaxare la domiciliul meu, Zona piata dorintele tale, ofer masaj terapeutic, pro- placuta, comunicativa si discreta ofer
joase la nivel national.Autoutilitarele sunt un masaj de relaxare, pentru a experi- masaj, detalii iti pot oferi la telefon, Muncii, 100 L; (0737.184.035 fesional de relaxare, cervical, lombar. masaj de relaxare d-lor generosi si cu
piatra, margaritar, refuz dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare menta experiente noi, te astep pt mai pozele sunt 100 % reale, 80 L; Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si bun simt, depun pasiune in ceea ce fac,
de ciur, pamant vegetal. rapida si instalatii de racire pentru trans- multe detalii, 80 L; (0736.478.587 (0754.272.138 82. Cumpar fier vechi igiena. Pret 100 L ora, 100 L; detalii la telefon, 100 L; (0787.337.213
porturi speciale. 50 L; (0771.610.853 baterii auto, aluminiu, (0727.483.225
Ridic moloz, mobila cristian_toporan1407@yahoo.com 13. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de 47. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona 150. Masaj La tine sau la hotel masaj de
veche, Bucuresti, ani dornica de experiente noi iti ofer tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, cupru, tabla, zinc, cabluri 117. Domnisoare oferim masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe
Ilfov0784071879 57. Transport orice la preturi mici, diverse tipuri de masaj corporal intr-un ofer masaj de relaxare fara graba si fara internet si auto, transport relaxare, sportiv si terapeutic la noi in detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929
transport moloz, mutari-evacuari, trans- ambient deosebit domnilor pretentios fite, in locatia mea de lux. Poze reale; locatie, zona Domenii, 100 L;
(0784.071.879 port marfa. Mutari din apartamente sau care apreciaza calitatea. Zona centrala. 100 L; (0761.049.966 moloz, debarasari, (0765.533.828/ 0731.728.813 151. Masaj profi, 42 de ani, 1.65 m, 67
case, sedii firme, birouri, bagaje, electro- 60 L; (0738.143.758/ 0734.047.945 mansarde, subsoluri; www.exclusivemasaj.ro kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii.
32. Transport diverse Asiguram trans- casnice, plante. Pentu mai multe detalii 48. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara Am atestat. Durata sedintei este de o ora
port mobila, in Bucuresti sau in orice va stau la dispozitie; 25 L; 14. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te 21 de ani roscata cu ochi caprui ofer
asigur transport, incar- 118. Dristor Flori te astept in locatia sau in functie de tipul masajului personal-
localitate. (0720.259.702 (0727.997.992 astept la mine pentru un masaj de masaj de relaxare fara graba si fara fite. care, taiere + plata pe loc mea pentru un masaj de relaxare si toni- izat. Zona Alba Iulia. Mall Vitan, 100 L;
cataneagu33@gmail.com danilaflorin1983@gmail.com relaxare intr-un ambient placut zona Dris- Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la (0721.154.119 fiere. Poze reale. Nu rasp la nr privat sau (0764.152.740
tor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758 numar privat. Cer si ofer discretie. Aer sms. mai multe detalii la tel. 99 L;
33. Transport diverse, zi de zi, marfa si 58. Transport persoane Bucuresti Ger- conditionat. 100 L; (0761.049.966 83. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, (0720.980.541 152. MASAJ terapeutic, oferit de o
mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans- 15. Alexia, te astept la mine pentru o ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; doamna cu experienta, zona Mosilor,
asigur la orice adresa din Bucuresti in port de persoane Bucuresti in Germania ora de relaxare prin arta masajului si prin 49. Berceni, Mariana, ofer masaj de (0723.424.793 119. Dristor 2, Andreea, 29 ani, cu 100 L; (0733.148.658
timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si Anglia cu autocare si microbuze mod- tehnici bine invatate, poze reale, 100 L; relaxare domnilor seriosi si discreti, experienta in domeniu, ofer masaj de
si asigur personal pt. incarcare. erne zilnic direct pana la adresa de desti- (0765.596.595 garantez revenirea; (0733.145.064 84. Cuplu cuckold cuplu real, el 38 plin- relaxare, servicii de cea mai buna cali- 153. Masaj de calitate la noi sau la hotel,
(0720.259.702 natie. Pt rezervari contactatine; 1 {; ut, ea 26 plinuta cautam domni pentru tate, nu ezita sa ma suni pt mai multe domnilor care se respecta si care stiu sa
cataneagu33@gmail.com (0773.908.912 office@estertours.ro 16. Alina 21 de ani, domnisoara supla, 50. Berceni, soseaua Giurgiului, strada masaj, relatii la mail. (00000000000 detalii la telefon, 60 L; (0764.093.732 aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte
comunicativa, manierata si foarte atenta Alunisului, doamna matura 39 ani, ofer vladdaniel1980@yahoo.com hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si
34. Transport ieftin papuc sau duba, 59. Transport persoane/ colete oriunde cu tine domn care sti sa te respecti. Titan masaj de relaxare, 70 L; 120. Dristor, buna sunt Claudia, am programari sunati, zona Decebal, 150 L;
asigur transport cu papuc sau duba in in tara, sofer personal cu auto propriu Auchan; 60 L; (0721.964.205 (0799.450.298/ 0764.715.327 85. Cuplu foarte simpatic oferim masaj 1.67m, 52 kg si sunt o fata dupa cum (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
Buc. si provincie. Pret cu papuc incepand (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) pentru doamna sau domnisoara. Oferim bine vezi, masaj, 100 L; sweettouch@yahoo.com
de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. scaune piele incalzire ?i racire scaune 17. Alina, maseuza blonda te astept in 51. Berceni, Straja, servicii de calitate, si recompensa. Asteptam contact pe e- (0784.691.818
George. Inclusiv sambata seriozitate fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, locatia mea curata si discreta ca sa iti masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie 154. Masaj de relaxare cu efect terapeu-
efectuez la comanda transporturi private mail; inimacalda@yahoo.com tic si stare de bine, care iti reda energia
maxima. In provincie intre 1.3-2 lei km. 1 ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. discreta, 50 L; (0762.823.671 121. Drumul Taberei ofer masaj de
L; (0724.478.342 (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai 86. Daniela 25, blonda, ofer masaj, dis- relaxare, seriozitate, mai multe detalii la fizica si psihica. Maseuza, sector 6;
multe detalii la telefon. 60 L; 52. Bianca buna sunt noua in orasul tau cretie, igiena. Ptr mai multe detalii con- telefon. Poze reale 40 L; (0738.031.064
35. Transport la pretul cel mai mic, 60. Transport Romania Olanda Belgia (0724.188.831 1,65 50 kg ofer masaj de relaxare dom- tacte ma. Dristor, 50 L; (0737.750.980 (0723.900.774
transport obiecte voluminoase, orice tip Germania Curse regulate cu autoutilitare nilor cu bun simt mai multe detalii la tele- 155. Masaj de relaxare totala, noua in
de marfa vitrine, utilaje grele, aparate de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. 18. Alyna, Drumul Taberei, Billa, bruneta fon 70 L; (0799.242.336 87. Darya, doamna matura te astept pe 122. Drumul Taberei, ofer masaj de zona, tanara, discreta, educata, te astept
cafea orice cu masini dotate cu lift Transport bagaje, colete, mobila, electro- 28 de ani, noua in zona si in locatie, ofer relaxare, curatenie si discretie 40 L; cu un masaj de relaxare de calitate, facut
casnice, biciclete, motociclete, tine domn generos la un masaj ce te cu rabdare si placere intr-o ambianta
hidraulic si personal cu experienta. domnilor generosi si educati masaj ter- 53. Bianca d-na cu forme, ofer masaj de scoate din stresul de zi cu zi, mai multe (0738.178.636/ 0738.178.637
Transport porcul de Craciun, 30 L; (0745.024.750 fts.freight@gmail.com apeutic si de relaxare, sau body masaj. relaxare la domiciliul meu, discretie maxi- detalii la telefon, zona Zepter. 50 L;
deosebita si curata. Zona Delfinului.
(0727.997.992 Aer conditionat, igiena, discretie si intimi- ma. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; 123. Drumul Taberei, (Hanul Drumetu- Garantez ca nu vei regreta. Speak eng-
61. Transport rutier, aerian, feroviar, tate. Detalii la tel. (0734.185.529/ (0763.154.254 lish, 100 L; (0720.236.784
danilaflorin1983@gmail.com (0727.512.037 lui) momente de relaxare alaturi de o
maritim Mutari interne si internationale, 0766.599.036 88. Denisa, noua in zona sunt o roscata domnisoara bruneta, intr-o locatie calda,
36. Transport la pretul cel mai mic, va relocari interne si internationale. Trans- 54. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, linistita si primitoare. Mai multe detalii la 156. Masaj de relaxare, domn sofer Ilie
port animale vii de companie, inclusiv 19. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta tanara si frumoasa, 1,72 inaltime, varsta pe facebook ofer masaj domnilor, 54 ani,
garantam o mutare linistita si fara sur- ofer domnilor generosi si manierati masaj 20 ani, dispusa sa ti ofer un masaj placut telefon, 70 L; (0752.960.836 Pitesti; (0774.483.089
prize negative. Obiecte voluminoase, pesti. Impachetari speciale obiecte de rabdatoare, pozele imi apartin, te astept de relaxare si intretinere efectuat pe
arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 la mine in locatie sa iti ofer masaj de si relaxant. Promit sa nu te dezamagesc.
orice tip de marfa, vitrine, canapele, masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- 80 L; (0731.403.624 124. Drumul.Taberei, ofer masaj de
office@priorititransport.com relaxare intr-un cadru intim si curat, dis- 157. Masaj de relaxare, domnilor seriosi,
obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cretie maxima, detalii la tel. relaxare, curatenie si discretie. Poze Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720
cu lift hidraulic. 40 L; (0727.997.992 cretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, (0746.532.027 89. Dessiree Masaj a creat pentru tine reale; 40 L; (0738.178.636/
danilaflorin1983@gmail.com
62. Transport, 40% discount, transport 50 L; (0760.746.468 0738.178.637
obiecte voluminoase, orice tip de marfa, un loc incantator, curat, sigur si discret. 158. Masaj de relaxare, Marilena, blon-
55. Blonda Dristor Kaufland, 27 de ani, Salonul cu cele mai frumoase fete din
37. Transport marfa Servicii de trans- vitrine,canapele, utilaje, aparate cafea cu 20. Amy, la mine, tine sau hotel, draguta, ochi albastri ofer masaj terapeutic si de 125. Eleganta si rafinament, doamna da, 46 ani, parul lung, te astept la mine,
masini dotate cu lift hidraulic.Asiguram cu experienta in domeniu, ofer masaj de relaxare profesional pentru mai multe
Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera
matura ofer masaj de relaxare la mine Berceni; (0763.664.061
port marfa si mobila in Bucuresti si toata factura si chitanta. Pretul il facem impre- placuta sa descoperi arta masajului de
tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone relaxare, servicii de cea mai buna cali- detalii, astept tel tau, Dristor locuiesc sin- acasa o locatie discreta si luxoasa,
una. 30 L; (0727.997.992 dani- tate, nu ezita sa ma suni pentru mai relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 159. Masaj la tine sau la hotel, buna,
cu lift hidraulic, 22 tone prelata decop- gura 50 L; (0734.522.735 0732.545.457 deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata
ertabila, sunati pentru oferte. Oferim laflorin1983@gmail.com multe detalii la telefon, 100 L; 200 L; (0732.568.399
(0721.635.620 desiree.masaj@yahoo.com cu un masaj deosebit, pentru mai multe
reduceri, 2 L; (0727.244.420 63. Transport, mutari
56. Blonda matura, draguta si discreta,
www.dessireemasaj.ro detalii la telefon; (0731.536.906
office@transportmarfarutier.ro 1 67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare 126. Erika, noua in Bucuresti, buna ma
mobilier, apartamente 1-4 21. Ana Bruneta, te invit la mine acasa domnilor manierati si generosi. Te astept numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de
www.transportmarfarutier.ro pentru un masaj total. Locatie centrala. I 90. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu- 160. Masaj muscular, terapeutic, de
camere, case, vile. Mon- la mine acasa intr-un ambient deosebit in ta, dulce si discreta, atenta la dorintele o blonda te astept sa ma contactezi; 100 relaxare, util pentru atrofia musculara,
38. Transport marfa intern sau interna- speak english; 200 L; (0757.358.625 zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer L; (0784.093.914
tam si demontam absolut tale, ofer masaj de relaxare totala super oboseala cronica, blocaje musculare,
tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc discretie si igiena; 100 L; calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 erikalove24@yahoo.com suprasolicitarea zonelor musculare prin
orice tip de mobila. Expe- 22. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer (0723.040.088
volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 masaj de relaxare la domiciliul meu, poze L; (0769.857.366 manevre de frictiune pana la extensii de
tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km rienta 13 ani, camion 25 127. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si tractiune. Obor-Mosilor. 100 L;
reale. Zona Dristor, Baba Novac, pro- 57. Blonda, masaj de relaxare prin pro- foarte rabdatoare, te astept la un masaj
separat contracost avem incarcare m3. Iulia Bucur. gram 10-17, 50 L; (0725.044.235 ceduri de alinare a starilor de disconfort 91. Diana, noua in zona, visele tale pot (0726.508.066
descarcare servicii rapide cu doi soferi deveni realitate, doar alaturi de mine poti de relaxare in conditii de igiena si dis-
express 80 L; (0766.642.507 (0762.676.751/ pe punctele reflexogene de pe suprafata
sa te bucuri de un masaj foarte bine exe- cretie maxima, 100 L; (0722.483.119 161. Masaj profesional si epilari, sportiv,
23. Ana, tehnician maseur, ofer masaj corpului in stadii incipiente. Manevrele
0762.676.750 profesional terapeutic (drenaj, masaj efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 cutat, zona Stefan cel Mare langa 128. Eroii Revolutiei, tanara 19 ani,
terapeutic, relaxare, anticelulitic si reflex-
39. Transport marfa si mobila ieftin, reflexogen, relaxare si intretinere corpo- metrou, singura in locatie, poze reale 80 oterapie. Masajul este facut pe masa de
transport zilnic si in weekend marfa, 64. Transport-mutari-relocari, respectuoasa si foarte rabdatoare, ofer masaj. Atestat si experienta. Exclus sex.
rala). Programul meu este de luni pana 58. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare L; (0799.633.655 masaj de relaxare in cele mai bune con-
mobila, bagaje, haine, diverse obiecte punem la dispozitie dube cu volume sambata 10:00-20:00. Locatie centrala, 100 L; (0740.784.519
personale transport in Bucuresti si in tara cuprinse intre 11-24mc pentru servicii la domiciliul meu pentru detalii suna-ma, ditii de igiena si discretie. Ce vezi in poze
igiena si discretie; (0728.853.746 Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 92. Doamna 1.70 m, 90 kg ofer masaj asta vei gasi garantat. Te astept sa ne
preturi in functie de volum, tarif Bucuresti complete de transport - Mut?ri, manipu- de relaxare, zona Berceni soseaua 162. Masaj relaxare, energetic, Thai
50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; lare, montaj mobila. Avem personal bine 24. Anays, poze cu 100% reale, Dristor
cunoastem, 100 L; (0720.014.632 masaj la sol, masaj relaxare, terapeutic
59. Bruneta 31 ani, ofer masaj de Giurgiului intersectie cu Toporasi, 50 L;
(0725.131.703 instruit. Program L- D, 08-20:00. Sunati; 19 ani, masaj, 60 L; (0769.942.956 (0753.580.809 medical prin presopunctura (energie) si
mereumotor@yahoo.com (0721.926.735 relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- 129. Fete frumoase, cele mai frumoase terapia masajului Thai (energie si
ma. Zona piata Muncii; 100 L; 12 domnisoare in cea mai curata si inti- deconectare). (0768.290.956
25. Anca noua in zona si in locatie, blon- 93. Doamna 1.77 m inaltime, finuta,
40. Transport marfa, duba 3,5 t, volum 65. Transport. Dorim sa te muti cu tot da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de (0737.184.035 ma locatie din Bucuresti, ambientul per-
amabila si foarte simpatica, te astept la fect pentru a te relaxa si destinde. Mai 163. Masaj sportiv, vrei sa te relasezi
17 metrii cubi, intern extern. Asigur fac- cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun un masaj in locatia mea personala 150
tura, decont. (0722.715.339 clientilor este cel mai important aspect pe 60. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de sus doar o parte din colege, 140 L; sau scapi de dureri, te astept la un masaj
care vrem sa-l indeplinim. Transport
gust masaj de relaxare plin de surprize, relaxare intr-un ambient placut, poze L; (+40736943695 (0727.646.456 profesional pe masa de masaj, dureaza o
zona Zepter, 50 L; (0774.927.889
41. Transport marfa, mobila, alimente obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, reale, discretie si seriozitate, Dristor,
94. Doamna casatorita, stilata, masaj de
ora . 100 L; (0764.152.740
paletizate obiecte voluminoase, orice tip vitrine, canapele, obiecte fragile, 26. Andreea 29 ani. Ofer masaj de
Baba Novac. 50 L; (0764.292.336 130. Fete superbe, locatie de lux multe
frigidere; (0763.773.746 relaxare la domiciliul meu. Mai multe maseuze dragute si permisive, cu experi- 164. Masaj terapeutic prin manevre de
de marfa vitrine, utilaje grele, aparate relaxare domnilor generosi la domiciliul 61. Bruneta frumoasa Berceni, ofer detalii la tel.; (0722.966.960
cafea orice cu masini dotate cu lift. meu. Zona Kaufland Obor, mai multe enta in domeniu, oferim masaj de reglare si tonifierea muschilor, stimularea
Transport moloz, agregate balastiera, 66. Transportam diverse, mobila, masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri relaxare, servicii de cea mai buna cali- circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu
detalii la tel., poze reale 100% 70 L; aromate, igiena maxima, deplasari doar 95. Doamna fac masaj terapeutic; tate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar.
zapada, gunoaie. 30 L; (0727.997.992 moloz, alte chestii Suntem o echipa de (0754.501.294 miscari tranzitorii de regenerare si
muncitori seriosi punctuali. Preturile vari- hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu (0735.670.953 Zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ refacere a intreg organismului. Obor
danilaflorin1983@gmail.com Dedeman, 60 L; (0721.625.812
aza în functie de cerintele clientului, 27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze 0751.770.600 Mosilor 100 L; (0726.508.066
96. Doamna ofer masaj de relaxare
42. Transport marfa, mobila, alimente, (0767.976.612/ 0727.997.992 reale te astept la mine pentru un masaj domnilor seriosi si cu bun simt la domicili-
salonsweettouch@yahoo.com
arvearveson@gmail.com 62. Bruneta matura ofer masaj de 165. Masaj terapeutic, de relaxare prin
gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa ce iti va indeplini toate dorintele mai relaxare cu uleiuri aromate domnilor gen- ul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 131. Floreasca doamna sociabila, noua
te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 metode de tampotamente musculare
67. Transportam orice, oricand, ori- erosi care vor sa se relexeze alaturi de L; (0723.709.726 in zona, masaj de relaxare la domiciliul alternand cu tehnici de relaxare a regiunii
mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte L; (0761.002.526 mine, 80 L; (0737.027.689 Danini- meu, locatie discreta, curatenie si bun respective. Metode de frictiune si presare
fragile, frigidere, cu masini dotate cu unde, casa de expediti. Transport mobila
lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; si marfa in Bucuresti si in tara. 28. Andreea blonda cu poze reale 27 co14@email.com 97. Doamna ofer masaj de relaxare simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319 care deblocheaza contractiile musculare.
(0727.997.992 www.transportmarfuri.net de ani te astept pe tine domn generos la
domnilor seriosi si cu bun simt la domicili- Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066
(0767.633.147/ 0768.293.961 63. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de ul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 132. Inchiriem incarcatoare telescopice
danilaflorin1983@gmail.com un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; monotonia si stresul de zi cu zi te astept L; (0760.447.314 13 m Tekko Logistik ofera servicii 166. Masaj terapeutic, domna educata
(0761.002.526 la mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; inchiriere si transport incarcatoare tele- ofer servicii de masaj intr-un cadru curat
43. Transport marfa, mobila, moloz,
(0731.602.173 98. Doamna ofer masaj de relaxare si scopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu si discret domnilor manieratii cu bun simt.
obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa
transporti porcul pentru Craciunul asta,
Întreprinzåtori 29. Andreea 35 ani, draguta, sociabila
te astept pentru un masaj de relaxare 64. Bruneta reala 100% Universitate, te
intretinere, corporala zona Obor, Mosilor.
50 L; (0730.951.575
maxim 2500 ore de functionare; brat tele-
scopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500
Pentru mai multe det sunama. Nu ras la
nr privat sau sms. Poza facuta in locatie.
Eu sunt solutia,transport, mutari/ evac- discretie zona Octavian, Goga, 60 L; astept in locatia mea pentru un masaj de kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro Zona Berceni 100 L; (0784.748.712
uari, transport marfa. Mutari din aparta-
mente sau case. Evacuam moloz, tocarie alte domenii (0730.754.260 calitate intr-un ambient placut pt detalii
tel.: 50 L;
99. Doamna singura, o fire placuta,
comunicativa si discreta ofer masaj de 133. Ioana, Dristor, Kaufland, singura in 167. Masaj, Ada, selectiva, ofera dom-
veche mobila 60 L; (0727.997.992 30. Andreea am revenit respectuoasa si
relaxare d-lor generosi si cu bun simt, locatie, ofer masaj de relaxare si clipe de nilor cu bum simt masaj de relaxare intr-
danilaflorin1983@gmail.com foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare 65. Bruneta, 30 de ani, finuta, cu bun depun pasiune in ceea ce fac, detalii la neuitat domnilor generosi si cu bun simt un ambient placut, sector 3, intre orele 8-
1. Curatam si intretinem scari de bloc in cele mai bune conditii de igiena si dis-
(gunoi, curatam graffiti), spatii verzi. cretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; simt ofer masaj de relaxare domnilor finu- telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 in locatia mea discreta si impecabila, te 17, 50 L; (0735.366.510
44. Transport marfa, mobila, moloz, ti si manierati. Detalii la telefon, zona astept sa ne simtim bine impreuna cu
obiecte voluminoase, va mutam din www.pik.ro; (0720.616.096 (0723.192.086 Zepter, 50 L; (0725.397.305 100. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer lumanari parfumate si lumini, suna-ma, 168. Masaj, Berceni, doamna draguta si
casele dumneavoastra fara sa aveti masaj de relaxare totala creme si uleiuri 50 L; (0767.532.407 discreta, ofer masaj de relaxare, terapeu-
dureri de cap oricand chiar si in zile de 2. Personal trainer/ instructor sportiv. 31. Andreea, 24 de ani, te astept la un tic body, masaj pt. mai multe detalii con-
66. Bruneta, 31 ani ofer masaj de parfumate, igiena, discretie, intersectia
sarbatoare la cel mai rapid si eficient Antrenor personal acreditat national/inter- masaj de relaxare si tonifiere al trupului si tacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620
sufletului la domiciliul meu. Discretie relaxare la domiciliul meu. Zona Piata Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 134. Iulia, ofer masaj de relaxare la
mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, national luptator MAI imbunatatesc condi- Muncii, 100 L; (0737.184.035 domiciliul meu, zona Mihai Bravu. 60 L;
calorifere 30 L; (0727.997.992 dani- maxima. Unirii, Zepter, 50 L; 169. Masaj, daca vrei sa scapi de stre-
tia fizica persoanelor care candideaza pt.
(0732.260.367 101. Doamna 37 ofer masaj de relaxare, (0731.642.658/ 0743.343.469
laflorin1983@gmail.com subofiteri/ofiteri, licee militare si persoane 67. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si tonifiere si intretinere corporala cu uleiuri sul cotidian te astept la mine pt o sedinta
pt. slabire masa musculara, 32. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu comunicativa, ofer masaj de relaxare pe speciale intr-un ambient placut, 100 L; 135. Jasmine masaj, blonda draguta si de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii
45. Transport mobila bagaje, electro-
(0766.252.191 58 kg, te astept pe tine domn generos la tot corpul in locatia mea curata si discreta (0729.668.399 cu foarte mult bun simt ofer masaj de (0724.975.229
casnice, canapele, etc. La cerere, asigu- situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai relaxare domnilor seriosi, discreti si cu
ram servicii de manipulare, infoliere, bitineanuvalentin@yahoo.com un masaj ce te scoate din stresul de zi cu multe detalii la telefon, 50 L; 170. Masaj, doamna casatorita ofer
zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 102. Doamna 40 ani, draguta si discreta bun simt. Berceni. Pozele sunt 100%
montaj mobila. Program L-D 09-21:00,
3. Restaurant oferim catering pentru L; (0761.002.526 (0765.580.679 ofer masaj de relaxare domnilor generosi reale. 80 L; (0764.390.216 masaj in oras Buftea. Nu prestez servicii
50 L; (0729.694.800 la mine sau la tine. Make the diference, sexuale, nu fac sex 50 L;
zile festive, nunti, botezuri, firme, la pre- 68. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 136. Karina 34 ani, poze reale 100%, (0744.841.849
turi accesibile, toate preparatele, inclusiv 33. Andreea, blonda cu poze reale 100 no matter is your level find the reason to
46. Transport mobila 7 zile/7, transport comunicativa, ofer masaj de relaxare pe choose and be your personal best in ofer domnilor generosi si manierati masaj katyushanataly@yahoo.com
mobila in Bucuresti si alte orase. Option- peste; (0724.417.497 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva tot corpul in locatia mea curata si discreta
si foarte dulce te astept la un masaj, active charm, (0736.848.706 de relaxare si intretinere efectuat pe
171. Masaj, la tine sau la hotel, masaj
al, asiguram servicii de manipulare si situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis-
montaj. 50 L; (0737.178.195 suna-ma, zona Zepter 40 L; multe detalii la telefon. 50 L; de relaxare si terapeutic, pentru mai
(0761.002.526 103. Doamna 53 de ani, ofer masaj de cretie maxima detali la tel. (Obor Kau-
Transport mobila
47.
Servicii diverse 34. Andreea, blonda cu poze reale 100
(0765.580.679 relaxare la domiciliul meu, zona Pante-
limon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954
fland); 70 L; (0755.303.986 multe detalii suna-ma, 150 L;
(0768.121.420
Bucuresti, ieftin prestam 69. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de 137. La mine sau la hotel, bruneta selec-
%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva ani, ofer masaj de relaxare domnilor 172. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
1. 1 Mai Symona transsexuala in trata- si foarte dulce te astept la un masaj, 104. Doamna matura ofer masaj de tiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de
servicii de transport cu ment, transsexuala, in tratament esti un suna-ma, zona Zepter 40 L; manierati. Discretie maxima, pentru mai relaxare domnilor educati si seriosi la masaj corporal intr-un ambient deosebit masaj de relaxare si terapeutic, pentru
masini de diferite volume, multe detalii contactati-ma telefonic. 50 domnilor pretentiosi care apreciaza cali- mai multe detalii la tel., 150 L;
tip care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un (0761.002.526 domiciliul meu. pentru mai multe detalii (0769.208.929
manipulare, infoliere, masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este L; (0764.738.593 contactati 100 L; (0720.644.662 tatea, 100 L; (0799.334.470
locul ideal pentru domnii care cauta un 35. Andreea, blonda cu poze reale 27 voiculescusonya@yahoo.ro
montaj mobila. Programul loc plin de senzualitate, non stop, de ani te astept pe tine domn generos la 105. Doamna matura ofer masaj de 138. La tine sau hotel, Andreea, 21 de 173. Masaj, va astept la un masaj de
nostru de lucru este de l- 70. Bucura-te de un masaj profesional, relaxare la domiciliul meu. Pentru detalii
(0730.259.890/ 0765.018.213 un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; relaxare la domiciliul meu, discretie si ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer
la tel. (0730.727.076
d, in intervalul orar 07- (0761.002.526 calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, masaj de relaxare de buna calitate. Pt
2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate 40 L; (0727.512.037 mai multe detalii la telefon. 150 L;
22,00.Transportam 174. Masaj, buna iti ofer masaj de
reala, fara implant de silicon, par natural 36. Andreea, blonda cu poze reale performante de recuperare medicala si (0722.116.386 relaxare facut de o bruneta eleganta si cu
marfa,marfuri g. ofer masaj de relaxare combinat per- facute in apartament iti ofer un masaj ce de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvan- 106. Doamna matura si cu bun simt te bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti
soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze ic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 139. La tine sau la hotel Cristina, la tine
(0721.654.085 te duce pe culmile fericirii, vino langa o
L; (0731.515.140
invit pentru cateva momente la un masaj de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoast-
reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 domnisoara care stie ce doresti, suna- ce te va face sa te mai reintorci fara sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut em intr-un ambient placut si discret. Nou
contact@transportmobila- ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. graba si loc discreta pro 11 /20 det la tel; masaj de relaxare numai domnilor seriosi venita in Bucuresti 100 L;
sibagaje.ro 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- 40 L; (0761.002.526 71. Buna daca vrei sa ma cunosti suna- 60 L; (0723.002.389 si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati
cuta cu fete profesioniste in arta masaju- ma. Sunt o fata discreta, daguta, finuta si sa ma contactati, 300 L; (0799.334.470
48.Transport mobila marfa lui. Vino sa te detasezi putin de prob- 37. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 cu bun simt, am 35 de ani, ofer domnilor 107. Doamna matura 45, bruneta ofer (0765.346.973 175. Masaj, buna Andreea noua in
lemele cotidiene, intr-un cadru discret si de ani, te astept pe tine domn generos la draguti masaj, clipe frumoase si deli- masaj de relaxare la domiciliu meu, Bucuresti tanara, discreta, educata, te
in Bucuresti si tara, ofer- curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aro- un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; cioase, pentru mai multe detalii suna-ma. ambient placut fara graba zona central 140. La tine sau la hotel ofer masaj de
astept cu un masaj de relaxare de cali-
im servicii de transport mate, 120 L; (0766.238.084/ (0761.002.526 (0768.177.993 Mireluta@gmeil.com Zeptar, Goga det la tel. 50 L; relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai satu- tate, facut cu rabdare si placere intr-un
marfa mobila mobilier 0728.702.675 (0765.228.499 rat de poze false? Acum ai ocazia sa nu ambient placut, deosebita si curata, 100
massage.excess@yahoo.com 38. Andreea, esti obosit sau stresat 72. Buna sunt Diana, Eroii Revolutiei, te mai fi mintit. Suna si nu vei regreta
bagaje relocari atv, moto- astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj alegerea facuta. Pentru mai multe detalii L; (0723.482.753 Dani-
www.excessmassage.ro vino la mine pentru clipe unice alaturi de 108. Doamna matura, Deea 38 ani, nico14@email.com
ciclete, materiale de con- o blonda cu poze reale, 27 de ani mai de neuitat. Am 170/53/28 de ani. Mereu sociabila si selectiva te astept sa petre- la tel. 200 L; (0723.825.710
structii. Bucuresti si in 4. Acasa la mine, in conditii optime, multe detalii la telefon, zona Zepter 40 cu zambetul pe buze si foarte respec- cem cateva momente in compania unui 176. Masaj, Georgiana, ofer masaj de
masaj profi, pe masa de masaj din poze, L; (0761.002.526 tuoasa. Vino sa te convingi 100 L; 141. La tine sau la hotel ofer masaj de
provincie. Preturi de la masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 relaxare, la domiciliul meu, locul perfect
intr-o locatie civilizata, pe Vitan colt cu M. (0737.150.812 L; (0733.261.723
relaxare profesional,Hai sa iesim din ruti- pentru tine, clipe de liniste, relaxare,
100 Lei. Oferim factura Bravu, ideal pt a va revigora si echilibra 39. Andreea, o blonda cu poze reale te na zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai absoluta si atmosfera placuta, poze
functiile cognitive. Relax, rasfat si astept pe tine, domn generos, la un 73. Buna, numele meu este Mary. Sunt saturat sa fi mintit in legatura cu
(0732.548.835 sanatate garantat. Nu sex, cititi detaliile. noua in zona, te astept pe tine, domn 109. Doamna matura, ofer masaj med- pozele?Eu zic sa ma suni sa te convingi
reale. Berceni, Straja, Resita; 50 L;
masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona ical; Punctul VC6, oceanul energiei situat (0724.757.800
49. Transport mobila si in weekend.
150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 Zepter. 40 L; (0761.002.526 manierat, sa te rasfat cu un masaj de cal-
sub ombilic-tonifiere, oferta abonamente
ca eu sunt cea din poze, 200 L;
itate.Pentru detalii suplimentare, suna-
3+1 (gratuit). Luni-Vineri 10:00-20:00. (0723.825.710 177. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
Asiguram servicii de mutari mobila ,trans- 5. Adina, ofer masaj de relaxare dom- 40. Antrenoare fitness, 2, te asteapta ma. Poza reala; (0751.830.256
port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare Sambata 10:00-18:00 175 L; masaj de relaxare si terapeutic, pentru
nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 la antrenament. Vino sa te antrenezi cu 142. Lory am revenit, lasa-te surprins de mai multe detalii suna-ma, 150 L;
de diferite volume 3-24mc, si personal L; (0785.355.791 74. Carina, buna sunt Carina o dom- (0770.847.221 arta masajului in compania mea la domi-
bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. noi intr-o locatie de lux in zona centrala (0768.121.420
cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva nisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in ciliul meu intr-un cadru intim si discretie.
50 L; (0735.534.488 6. Adriana doamna eleganta, ofer de baut din partea casei si un masaj de domeniu, locatie centrala. Te astept la 110. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selec- Detalii suplimentare la tel. Titan bld
tiva, ofer masaj de relaxare-intretinere 178. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,
masaj de relaxare pe tot corpul la domi- vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; mine pentru un masaj de relaxare mai Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896 prestez masaj terapeutic, detalii la tel.,
50. Transport mobila si marfa ,cu multe detalii la tel.; 60 L; corporala, lux, central, discretie asigura-
manipulare Transport mobila si marfuri
ciliu meu. Discretie si igiena.Nu se ofer? (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- ta, seriozitate maxima, igiena garantata. 150 L; (0769.208.929
companie intima, (0735.621.301 alplace.massage@gmail.com (0701.175.927 143. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te
generale cu manipulare inclusa ,la pretul Relatii suplimentare la telefon, 150 L; astept sa te bucuri de un masaj de 179. Maseuza satena te astept sa
de 120lei/ora. Program si in weekend. 7. Aer conditionat instalare, reamplasari, 41. Atestat, masaj terapeutic profesion- 75. Casatorita, 28 ani, ofer masaj gen- (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com relaxare foarte bine executat, discretie si traiesti momente de relaxare si rasfat in
Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. reparatii, incarcari freon orice tip de al/ general de relaxare reechilibrant, eral de relaxare domnilor discreti si edu- intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L; compania mea. Zona Mosilor
120 L; (0733.896.700 aparat; (0727.217.717 drenaj limfatic, presopunctura si terapii cati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu 111. Doamna, 42 ani, ofer masaj de (0720.649.896 (0725.497.110
alternative 100 L + reflexoterapie, sedinta un telefon intre orele 9-20. I speak eng- relaxare domnilor. Rog seriozitate si dis-
51. Transport mobila, marfa, 8. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, lish. 100 L; (0743.765.935 cretie, Favorit, Drumul Taberei. 70 L; 144. Maria, 28 ani, ofer masaj total de 180. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,
diverse. Mutari, foarte ieftin; ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer Mosilor Eminescu 10-21, ac, (0763.781.778/ 0753.181.713 relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zam-
(0771.039.163 masaj de relexare domnilor generosi cu (0724.898.065 76. Columbianca noua pe site, zona (0754.709.995 betul pe buze, astept doar persoane civi-
bun simt, va astept la mine in locatie, Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si 112. DOAMNA, 44 de ani, ofer masaj de Zona.obor.colentina@gmail.ro
52. Transport mobila, moloz, veche, relaxare domnilor manierati. Singura in lizate in locatia mea pentru un masaj de
pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; 42. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, intetinere corporala, te astept la mine, relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
nefolosibila, electrocasnice. Asiguram (0738.143.758/ 0733.169.730 masaj terapeutic profesional de program 14-22, 100 L; (0760.715.736 locatie, discretie maxima, pentru mai 145. Mariana, 47 ani, ofer masaj de Zona Piata Muncii, 200 L;
oameni la incarcat la cererea clientului; intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona relaxare domnilor manierati, discretie (0720.084.742
(0720.294.432 9. Alexa, noua in zona, masaj de cali- multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei 77. Corina, eleganta si manierata, 50 de Obor, 50 L; (0764738593 maxima, curatenie, garantez revenirea.
tate pt domnii care se respecta si stiu sa ap. de Obor 70 L; (0744.876.225 ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic Berceni, Relatii la: (0732.963.998 181. Matura simpatica si draguta, te
53. Transport moloz, gunoaie, marfa, aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 113. Doamna, 45 de ani, educata, ofer astept la un masaj relaxare totala in loca-
paleti, mobila, bagaje agregate bal- la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; 43. Bella, matura, selectiva ofer masaj 200 L; (0730.669.879 masaj de relaxare, doar la domiciliul 146. Mariana, 47 ani, ofer masaj de tia mea de lux sector 1 langa Ministerul
astiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozi- (0732.721.047 terapeutic de relaxare la domiciliu meu. clientului sau la hotel, domnilor manierati. relaxare domnilor manierati, discretie de Transport piata Matache) 70 lei -120
tate si omenie. 30 L; (0727.997.992 100 L; (0737.207.792 78. Crina, 22 de ani, domnisoara rafina- Speak english, pret 100-150 Lei ora, pro- maxima, curatenie, garantez revenirea. lei 70 L; (0736.943.695
danilaflorin1983@gmail.com 10. Alexandra, noua in zona Dristor, ta si cu bun simt, ofer masaj de relaxare gram 8-21. 150 L; (0738.575.700/ Rel. la. tel. Berceni; (0732.963.998
comunicativa si fara fite te astept pt. a te 44. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 profesional la domiciliul meu. Creez 0725.494.605 florentinacrt@yahoo.com 182. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer
54. Transport mutari mobila sedii firma, relaxa asa cum meriti fara graba si cu kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, maniera- dependenta. Poze recente din locatie. 147. Mary 35 ani, doamna matura, zona masaj de relaxare domnilor civilizati, 100
auto 3,5 T, personal incarcare la cerere. servicii de masaj pe placul tau, pt. mai ta ofer masaj de relaxare domnilor edu- Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; 114. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de Lacul Tei ofer masaj de relaxare, ambient L; (0722.494.310
24/24, 50 L; (0770.870.235 multe detalii astept sa fiu contactata. cati. Locatie curata si discreta. Zona: Bd. (0732.299.069 relaxare si terapeutic la domiciliul meu. deosebit pentru domni pretentiosi care
Poze reale confirm cu tatuajul, Dristor, Alexandru Obregia, 100 L; Igiena si discretie maxima; apreciaza calitatea. Conditii deosebite, 183. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-
55. Transport national masina 3.5 tone 50 L; (0763.423.451/ 0751.680.995 (0799.343.582 79. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, (0730.920.166 lux, discretie, zona lacul tei. 150 ora. 80 iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de
cu lift, frigorific, oferim transport la tarife ofer masaj de relaxare domnilor in locatia L; (0744.218.264 relaxare si nu numai. Poze reale 100%,
avantajoase la nivel national. Autoutil- 11. Alexandra, tehnician maseur, 45. Berceni, noua in zona Alina, 29 de mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu 115. Doamna, maseuza selectiva ofer locatie discreta, detalii la tel. Garantez
itarele dotate cu lift hidraulic pentru o efectuez masaj profesional terapeutic si ani, esti satul de poze false, de masaje (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 diverse tipuri de masaj de cea mai buna 148. Mary 35 ani, doamna singura, o fire revenirea, 150 L; (0763.259.242
incarcare rapida si instalatii de racire, intretinere corporala (masaj de relaxare, care iti lasa un gust amar, eu sunt o calitate, intretinere corporala in functie de placuta, comunicativa si discreta ofer
transport seifuri, ATM-uri, de/montare tonifiere, reflexogen, sportiv, medical) in doamna rafinata, calma si rabdatoare, 80. Cristina, bruneta ofer masaj de preferinte. Ofer conditii de lux, intimitate masaj de relaxare d-lor generosi si cu 184. Matura, inalta supla ofer masaj de
mobilier. 50 L; (0771.610.853 locatia mea situata central. Program L-S daca vrei sa ne cunoastem suna-ma, relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; si discretie. Alte detalii la telefon, 150 L; bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, relaxare. Zona Camera de Comert, Bld
peroate@yahoo.com intre orele 12:00-20:00; (0728.847.244 pozele sunt reale, 60 L; (0737.416.773 (0733.257.218 (0721.015.759 cautcolega@yahoo.com detalii la telefon 100 L; (0787.337.213 Mircea Voda. (0726.874.434

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


26 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
PRESTÅRI SERVICII LOCURI DE MUNCÅ 4
185. Matura, mereu bine dispusa, cu 219. Refresh, Efectuez masaj 251. Veronica 55 ani, doamna matura, 6. Administrator credite ifn, studii
chef de viata, te astept la un masaj de pt.relaxare, incordari musculare, dureri casatorita, ofer masaj de relaxare dom- drept, raspunde de procesul de adminis-
relaxare. Servicii ireprosabile. 150 L; dorsale . Reflexo, pres pe maridiane, nilor discreti si educati, ofer si pretind dis- trare a creditelor, incepand cu momentul
(0738.076.554 consultanta psihologica si nutritionala.T cretie, 70 L; (0734.786.543 aprobarii creditului de catre persoanele
rat.faciale, masti. (0752.663.416 competente, derularea creditului si pana
186. Matura, 41, Piata Romana masaj, 252. Welcome to my world. I'm Elena,
60 nr, 120/h pe locatie, la hotel, 200 60 220. Relaxare prin masaj si stare de an elite courtesan who provides discreet la momentul rambursarii, recuperare
L; (0754.958.709 bine, Maseuza, efectuez diferite tipuri de companionship and relaxing massage for credite,
claudiabotez62@gmail.com masaj, (0738.031.064 those who appreciate the finer things in
7. Administrator imobile/cladire,
life. I want to provide the best experience
187. Matura, feminina, deosebita prin 221. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani, possible, so please take a look at my real salariu atractiv, masina de servi-
stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai & recent picture, (0738.628.430 ciu la dispozitie; (0771.759.964
proceduri specifice terapiei, benefice saturat de poze false si servicii incom- recrutare@germag.ro
organismului cu imbunatatirea tonusului plete, la mine nu e cazul, te astept pentru 253. Zona centrala, buna sunt noua in
necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, zona ta si te astept la mine in locatie pt 8. Administrator teatru Teatrul Apol-
de V-D, nu raspund la nr. privat sau sms, 50 L; (0720.611.629 un masaj de calitate, pt detalii suna-ma, lo111, cauta un administrator full
nu noaptea, 300 L; (0730.369.218 Denydenisa@gmail.com daca nu raspund, te rog insista, 45 L; time.Canditatul ideal: obligatoriu sa deti-
(0738.143.758 na carnet de conducere categ. B,
188. Melysa 35 ani, poze reale 100%, 222. Roscata, la mine sau la hotel, Dru- (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com
ofer domnilor generosi si manierati masaj mul Taberei, Maya, roscata reala, selecti- 254. Zona Decebal, foto reale, Diana
de relaxare si intretinere efectuat pe va, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr- reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de
relaxare intr-un ambient deosebit dom- 9. Administrator tehnic care sa
masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- un ambient deosebit domnilor pretentiosi indeplineasca si functia de casier pentru
cretie maxima detali la tel. (Obor Kau- care apreciaza calitatea, ofer conditii de nilor pretentiosi care apreciaza calitatea,
fland), 70 L; (0721.659.625 ofer conditii de lux, discretie, 200 L; firma Scomet administrare imobile. Con-
lux, discretie, 70 L; (0769.469.301
(0724.135.251 ditii obligatorii: permis, masina. Program
189. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, 223. Roxana la mine sau la hotel buna 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/
ofer domnilor generosi si manierati masaj sunt Roxana, va astept in compania 0372.979.797
de relaxare si intretinere efectuat pe mea, noua in zona, iti pot oferi momente
masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- de neuitat unde nu poti gasi in alta parte, 10. Administrator tehnic, casier pentru
cretie maxima detali la tel. (Obor Kau- zona Drumul Taberei (0736.137.471 firma administrare blocuri. Program flexi-
fland), 70 L; (0721.659.625 Mihaela.radeanu@yahoo.com bil. Salariu atractiv si bonusuri in functie
de performanta. Permis auto si calificare.
190. Miniona matura doamna matura 224. Roxana, ofer masaj de relaxare Trimiteti CV la
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, fara graba si fite intr-o locatie curata si adresa:agentiaplasare@gmail.com agen-
ambient placut, discretie totala 120 L ora, discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80
detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, tiaplasare@gmail.com
L; (0735.232.246
50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794
225. Roxana, noua in zona, ofer masaj
Oferte full time 11. AEK Security Division angajeaza
agenti de securitate, servanti pompieri,
191. MIRELA Ofer masaj de relaxare de relaxare fara graba si fite intr-o locatie
intr-un ambient placut fara graba la domi- receptioniste, dispeceri. Scolarizare gra- 20. Agent de securitate, femei pt. Fox, 34. Agent vanzari, caut agent de van- 51. Agenti de paza barbati si femei
curata si discreta, Titan, bld. Theodor ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så fabrica de mezeluri. Atestat de paza. zari, pentru zona Moldovei, cu experien- pentru tipografii, depozite, ansambluri
ciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Pallady, 80 L; (0735.232.246 tuita. Salariu peste medie, plata ore supli-
Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; acorde tuturor ¿ansa de a mentare, bonusuri, servicii medicale gra- Spor de noapte, tichete de masa, masa ta in domeniul bicicletelor si al accesori- rezidentiale, in zonele Crangasi, Pipera-
(0736.549.922 226. Roxi finuta draguta 21 de ani ofer participa la ocuparea unui tuite. Relatii la telefon: (0760.411.281 calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, ilor de bicicleta si vopsea spray, detalii Tunari, Militari, Berceni, Pantelimon,
masaj terapeutic de relaxare domnilor post, indiferent de: raså, recrutare@aeksecurity.ro 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne la numarul de telefon, (0742.343.704 program L-V 12h, 8 h, ziua 1400 Lei net,
192. Mirela 27 ani, noua in zona si in generosi si manierati igiena si discretie etnie, na¡ionalitate, limbå, 12/36h, 24/48h, 1.500 L;
intre 9-17, L-V 1.400 L;
locatie te astept pe tine domn generos la maxima, rog seriozitate, 70 L; religie, convingeri, categorie 12. AeroMotorsport cauta economist/ (0726.718.768
35. Agent vanzari, distribuitor, cu sau (0769.075.999/ 021.311.35.13 anga-
un masai de relaxare si tonifiere al trupu- (0768.423.743 socialå, categorie defavoriza- contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un fara experienta, oferim cazare in jari@carpatguard.ro
lui si sufletului, in locatia mea discreta si tå, vîrstå, sex,orientare contabil cu norma intreaga, cu o experi- Bucuresti; (0371.477.855
curata Zepter, 50 L; (0725.134.038 21. Agent de ticketing si turism, experi- 52. Agenti de securitate angajam cu
227. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de sexualå, cf. Legii 48/2002 enta minima de 3 ani si care doreste sa enta min 3 ani, limba engleza f bine,
ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj 36. Agent vanzari. Angajam agent de contract de munca salariu motivant,
193. Mirela, cosmeticiana, Drumul evolueze profesional. Pe langa cerintele Amadeus, sisteme de rezervari, interac- vanzari cu experienta in vanzari de bla-
real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 1. A.S.C.A.R.P. Omenia Bucuresti, str. profesionale, candidatul trebuie sa fie o (0722.558.551
Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni L; (0775.194.625 tiune directa clienti corporate, sistem turi de bucatarie si accesorii mobilier.
manierati si generosi. Program 10:00- Amurgului nr. 53, sector 5, angajeaza de persoana pozitiva; (0756.022.220 backoffice Q, Excel, powerpoint, disponi- Experienta minim 3 ani in vanzari. Studii 53. Agenti de securitate angajam cu
20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; 228. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de urgenta pentru paza proprie agent de office@handy-man.ro bil pentru deplasari, punctual, corect. medii - liceu cu diploma de bacalaureat. domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Res-
(0745.028.362 ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj securitate. Relatii la telefon; Permis categ. B; (0722.393.476 cue Security Investigatii marim echipa.
13. Agen?i de Securitate. Angajam 3.500 L; rodica@rojobusiness.ro
real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 (021.423.17.49/ 0723.191.888 vasiletimis@yahoo.com Vino alaturi de noi; (0725.500.510/
194. Mirela, scapa de stresul zilnic ale- Agenti de Securitate cu atestat, pentru
gand un masaj de relaxare in compania L; (0775.194.625 22. Agent de vanzari pentru zona Con- 0732.830.207
2. Absolvent liceu, scoala profesionala, obiectiv în zona Republica; 37. Agent, specialist curatenie oferim:
mea, la domiciliul meu unde domina dis- 229. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter- constructii Grup firme proiectare con- (0372.349.293 stanta. Spot Vizion Electric&Lighting salariu plus bonuri de masa, marire
cretia, igiena si intimitatea. Detalii supli- 54. Agenti de securitate angajeaza
apeutic, masaj de relaxare si intretinere structii si testare materiale de constructii. SRL, distribuitor produse electrice anga- salariu in functie de vechime, prime de
mentare la telefon. Titan. 60 L; jeaza anget de vanzari pentru zona Olimp Security, posturi de interior, pro-
corporala, detalii la telefon, zona Drumul Cunostintele tehnice in domeniul con- 14. Agent interventie cu permis catego- Paste si Craciun, decontare abonament
(0736.549.922 ria B si atestat; (021.335.84.20/
gram flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h.
Taberei, 100 L; (0767.821.102 sturctiilor constituie un avantaj. Oferim Constanta. Relatii la tel. Cv la email; transport. (0767.435.725/ 1.400 L; (021.337.44.77/
195. Mona matura, draguta, sociabila, te instruire si calificare. Contract de munca. 0722.307.333 angajari@aba.ro (0748.880.824 alina@spotvisionelec- 0767.435.700 office@helpclean.ro 0747.221.397
astept pt. un masaj de relaxare, in zona 230. Salajan, statuie. Buna, tanara disc- (0744.504.284 maria.socol@utest.ro www.abasecurity.ro tric.ro
Octavian Goga 60 L; (0721.026.251 reta, ofer masaj de relaxare si tonifiere 38. Agenta curatenie, echipa mobila, 55. Agenti de securitate Caldo Privat
intr-un ambient placut. Pentru detalii nu firma ICS angajaza pentru echipa inter- Security angajeaza agenti de securitate
196. Monica draguta 43 ani ofer masaj ezita sa ma contactezi, 80 L; ventii o noua colega. Se cere seriozitate cu sau fara atestat, pentru cladiride
relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, (0751.830.256 maxima, aspect ingrijit si disponibilitate birouri, galerii comerciale, centre de
cimitirul Armenesc. 60 L; program flexibil. Salarizare peste medie, afaceri si hoteluri. Experienta in paza
(0726.566.223 231. Sara domnisoara frumoasa, poze conditii bune, contract munca full.
reale, varsta 22 ani, te astept in compa- constituie un avantaj dar nu este obliga-
1.850 L; (0771.449.760 torie. Salariu motivant (0766.051.733/
197. Monica 33 ani, Bucuresti, poze nia mea pentru diverse tipuri de masaj. office@curateniebirou.ro
reale 100%, ofer domnilor generosi si Daca cauti relaxare o vei gasi in compa- 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatse-
manierati masaj de relaxare si intretinere nia mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei 39. Agenti de paza cu atestat .
curity.ro
efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si regreta, 200 L; (0762.934.370 (0744.555.199
creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu 56. Agenti de securitate cu experienta
rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092 232. Sasha La mine la tine sau hotel
40. Agenti curatenie angajam urgent
si atestat, pentru zona Militari, se ofera
masaj total de relaxare, zona centrala, salarizare la timp 1500 plus bonuri,
pentru domni pretentiosi, mai multe fete curatenie cu experienta, si baiat cu (0767.980.339 florinbeja@gmail.com
198. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer permis, pentru echipa de interventie
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- delatii la telefon. 100 L; (0769.169.016
Escortevip20@yahoo.com birouri, apartamente, vile. Salariu de la 57. Agenti de securitate cu si
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; 1400 Lei net, se asigura contract de
(0726.566.223 munca, plata la timp 1.600 L;
fara atestat, angajam urgent.
233. Servicii de calitate Ana, kinetoter- Posturi de interior. Rugam seri-
199. Monica, draguta, 43 de ani, ofer apeut, ofer servicii de calitate, rafina- (0720.542.280 totalcleaningser- ozitate; (0745.754.341/
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- ment, discretie experienta. Roscata fru- vices2017@gmail.com 0774.012.866
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; moasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer
(0726.566.223 masaj profesional d-lor manierati la domi- 41. Agenti curatenie Firma de curate- 58. Agenti de securitate cu/fara atestat
ciliul meu, 100 ron/ sedinta, 100 L; nie angajeaza baieti pentru echipa de pentru obiective in Bucuresti, sector 3 si
200. Monica, draguta, 43 de ani, ofer (0736.890.339 interventii cu experienta in manevrarea sector 4; (0734.331.702
masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- utilajelor de curatenie (monodisc, masi-
limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; 234. Servicii sablare profesionale, na de spalat pardoseala dura si 59. Agenti de securitate Firma de
(0726.566.223 prestam servicii de sablare cu grit si sticla mocheta, spalat supfatete vitrate) securitate, angajeaza agenti de securi-
pentru piese- suprafete fier, aluminiu, 2.000 L; (0742.111.113 tate cu sau fara experienta pentru obiec-
201. Monica, finuta draguta 30 de ani cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta- office@ghostbusters.ro
ofer masaj terapeutic de relaxare dom- bilesc in functie de gritul consumat. tive situate in Bucuresti si Ilfov. Rugam
nilor generosi, 50 L; (0730.741.797 Detalii suplimentare pe www.tekko.ro 42. Agenti curatenie si lucratori comer- seriozitate. (0734.444.411 anga-
(0749.064.848 ciali pentru magazine in zonele Otopeni, jare@companiadepaza.ro
202. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, Balotesti, Militari. Oferim: salariu moti-
1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, 235. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, 60. Agenti de securitate pentru
vant, training gratuit, plata orelor supli- obiective in Bucuresti, zona Mili-
ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, ofer domnilor generosi si manierati masaj mentare, bonuri de masa, program flexi-
igiena. Programari; 300 L; de relaxare si intretinere efectuat pe tari, Pantelimon si Tunari;
bil. Daca esti o persoana dinamica, (021.434.00.52/ 0740.533.503
(0740.948.427 masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- responsabila si cu simtul raspunderii nu
cretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la ezita sa ne contactezi; (0751.051.955
203. Nemtoaica, blonda, finuta si fru- nr. privat si sms. (0720.407.840 61. Agenti de securitate SC Plus Pro-
moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer 43. Agenti de curatenie Firma de
tect Security SRL angajeaza agenti de
masaj de neuitat domnilor manierati in 236. Simona, 30 ani ofer masaj de securitate cu sau fara atestat. Conditii
locatia mea. Zona Bvd. Unirii langa Uce- relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland curatenie angajam agenti curatenie pen- avantajoase de salarizare, obiective sit-
com, poze reale, mai multe detalii la tel., Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, tru sedii birouri in Bucuresti. Program la uate in Bucuresti. Mai multe informatii la
100 L; (0765.763.308 70 L; (0748.944.812 8 ore sau la 4 ore, salariu net 1100 lei,
bonuri de masa in valoare de 300 lei tel.; (0773.800.174 office@pluspro-
204. Nicol, bruneta slim, ofer body lunar si decontare transport. 1.100 L; tect.ro
237. Sonya, un masaj de relaxare facut
masaj de relaxare intr-un ambient placut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti (0731.280.579 office@brights.ro 62. Agenti de securitate SC Plus Pro-
si discret, foto reale din locatie, garantez, alunga stresul si te face sa uiti de rutina tect Security SRL, angajeaza agenti
mai multe detalii la telefonic, 200 L; zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un 44.Agenti de curatenie securitate cu atestat. Conditii avanta-
(0726.073.377 ambient placut si discret, bd. Unirii 100 pentru birouri si hyper- joase de salarizare, obictive situate in
L; (0720.716.956
205. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am market. Oferim salariu Bucuresti. Program 24/72. Mai multe
25 de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer 238. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. peste medie, platit la informatii la tel. (0771.214.365
masaj de relaxare domnilor generosi cu Feminitatea si bunul simt sunt calitatile office@plusprotect.ro
bun simt la mine in locatie zona Dristor care ma caracterizeaza. Va astept la un
timp, bonuri de masa,
Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. plata orelor suplimenta- 63. Agenti de securitate cu atestat
0730.458.675 Zona Piata Muncii, 200 L; re. Informatii de luni pentru hotel se ofera 2 mese pe zi.
(0725.458.291 Varsta maxima 45. Pentru detalii sunati
206. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 pana vineri intre orele la tel. (0735.866.474
m si 50 de kilograme, ofer masaj de 239. Sorina, te astept la mine pentru o 9,00-18,00 la nr.:
relaxare domnilor generosi si cu bun simt ora de relaxare prin arta masajului de 64. Agenti de securitate cu sau fara
la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, (0784.290.182
relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; experienta. Compania de paza Swat
70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 (0765.596.597
3. Absolvente, vino, verifica, convinge- 15. AGENT paza si ordine, agent control 23. Agent de vanzari, firma de curate- Force International angajam agenti de
te. Job exclusiv pentru fete, seriozitate, acces cu atestat; (021.335.84.20/ nie & DDD experienta nu este obligato- 45. Agenti de curatenie pentru echipa
mobila, cautam persoane punctuale, securitate pentru judetul Ilfov localitatile
207. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 240. Soryna 30 ani, masaj terapeutic 3000 $/luna, salariu fix, comision.Bonus 0722.307.333 angajari@aba.ro rie. Cunostinte minime de calculator, Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si
m, 50 de kilograme, ofer masaj de profesional de intretinere si relaxare, 100$ la angajare.Program flexibil. 4.000 dispus la deplasari in Bucuresti, se serioase, organizate, rezistente la
www.abasecurity.ro munca fizica si dispuse sa lucreze in pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv
relaxare domnilor generosi cu bun simt la zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 deconteza transportul in comun, permis
mine in locatie, zona Dristor, Kaufland, L; (0727.456.005 conducere nu este obligatoriu. Venituri echipa. Transportul la punctele de lucru si fara intarzieri. Program 12 ore, cuan-
L; (0758.158.334 ahh_alessia@yahoo.com 16. Agent call center - italiana, este asigurat de firma. Salariul se nego- tumul salarial 1.500 Lei. Persoana con-
singura in locatie, 70 L; de pana la 4000 lei. 2.000 L;
(0733.412.631/ 0730.363.731 suntem in cautarea unor noi cole- ciaza la interviu. (0767.435.725/ tact: Miu Lucian tel.: 0731.355.551, e-
241. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,
4. Absolventi liceu. Societate
(021.780.00.80/ 0772.029.406 con- mail: lucian.miu@swatinternational.ro;
sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un gi pentru functia de operator call tact@conexclean.ro 0767.435.700 office@helpclean.ro
208. Noua in zona Dristor 1, buna sunt recruteaza absolventi de liceu cu profil center. Program luni vineri 10-19! George Constantin: 0730.073.087, e-
pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic mail: george.constantin@swatinterna-
Diana, esti stresat, atunci vino la mine, te Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in mecanic pentru angajare. Pachete salari- Contact : george.lupascu@solu- 24. Agent imobiliar, cautam o persoana 46. Agenti de curatenie pentru
astept la mine in locatie pt. un masaj de spatii birouri, program 8 ore tional.ro; Cristi Serban:
calitate, ma gasesti in zona Dristor; 60
centru. Free drinks. Fotografii reale pe ale foarte bune.. CV la hr@romegaindus- tions30.com; (0775.356.231 pozitiva, dinamica, cunoscatoare a limbii
cristi.serban@swatinternational.ro
site. Masaj relaxare, body si oriental, try.com. (0736.101.526 hr@romegain- engleze, perspicace, capabila si dori- Luni-Vineri, salariul atractiv+
L; (0760.185.226/ 0760.185.226 goerge.lupascu@solutions30.com tichete de masa+ decontare
360 L; (0727.148.861 dustry.com toare sa se formeze si dezvolte intr-un 65. Agenti de securitate pentru soci-
17. Agent comercial se cauta fata pen- mediu profesional.Disponibilitate de transport. (0735.883.335
209. Noua in zona piata Delfinului, ofer etate de paza, societate de paza anga-
masaj total noua in zona piata Delfinului
242. Sunt new in zona Drumul Taberei, 5. ACP, societate comerciala in tru butic suveniruri in incinta Garii de incepere imediata. (0728.808.064 jam agenti de securitate pentru dis-
buna, sunt Camy, am 28 ani, te astept in 47. Agenti de curatenie, cautam agenti
te astept la mine pt a te simti in al locuinta mea pentru a petrece cateva orasul Otopeni angajeaza femeie Nord Bucuresti. Salariu motivant. Detalii de curateni (doamne sau domni) pentru pecerat supraveghere video, cu sau fara
noualea cer; (0768.385.427/ 25. Agent paza - zona Sos Straulesti.
min. impreuna, masaj, str. Targul Neamt de serviciu serioasa pentru la nr tel. (0720.059.544 Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 cladiri de birouri, zone de centru usor de atestat (cunostinte minime PC) zona
0768.385.427 teleportata@gmail.com nr. 28, (0721.638.387 Brunette.lovel- curatenie, program zilnic 7.30- ajuns, program L-V, mediu placut, Militari, si agenti securitate pentru obiec-
ly@yahoo.com 15.30, vopsitor industrial in camp 18. Agent de paza si femeie de serviciu; 26. Agent paza cu sau fara atestat, echipa serioasa, salariu 1200 lei in tiv zona Domnesti, (0722.432.186
210. Noua in zona, bruneta jucausa si
fara prejudecati va astept la o sedinta electrostatic si sudor in argon. (0755.939.939 1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: mana +bonusuri. Andre Camelia; 1.350
243. Sunt noua in zona Dristor ofer Pentru detalii sunati la telefon ADPP sector 1, carte de munca pe L; (0785.482.082/ 0785.482.082 66. Agenti de securitate, compania
inedita de masaj relaxant. La mine sau la masaj de relaxare la domiciliul meu dis- Swat Force International angajeaza
voi, pleci fericit si revii cu placere, poze sau puteti trimite CV-uri pe 19. Agent de securitate, cu atestat, din perioada nedeterminata, 1.350 L; camelia.tudor100@yahoo.com
reale. 60 L; (0769.375.903 cre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dris- (0753.128.171/ 0758.115.605 agenti de securitate barbati si femei,
tor, 50 L; (0769.183.062 adresa de mail; (021.350.38.10 Bucuresti, program in ture sau de luni 48. Agenti de curatenie, femei si bar- cu/fara experienta; 1.400 L;
office@acp.ro pana vineri; (021.311.18.88 paza.magic@yahoo.ro
211. Oana, finuta draguta, 30 de ani ofer bati pentru firma de curatenie in hyper- (0731.731.315/ 0731.731.319 bog-
244. Sunt o doamna eleganta discreta maket din zona Berceni, contract de dan.ursu@swatinternational.ro
masaj terapeutic de relaxare, poze reale, ofer masaj de relaxare in locatia mea de 27. Agent securitate pt. locatie Auchan
zona mall Vitan; 50 L; (0764.310.197 lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia Drumul Taberei cu atestat-paza, pro- munca, program 8 ore, conditii avanta-
gram lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. joase; (0758.044.134 67. Agenti de securitate. Angajam
212. Piata Delfinului, ofer masaj total la 200 L; (0732.568.368 agenti de securitate pentru magazine de
Salariu fix, tichete masa, prima vacanta,
domicilul meu. Pentru mai multe detalii prime; (0374.409.880 49. Agenti de interventie, firma de incaltaminte din Bucuresti. Programul
astept tel tau. Singura in locatie 245. Taiere, toaletare copaci taiem, este in ture, 168 ore/luna, tarif pe ora
toaletam, scoatem radacini copaci, arogojina@auchan.ro auchan.ro paza angajeaza agentii de interventie
(0764.712.718/ 0764.712.718 ancu- defrisam si deztelenim terenuri, la cerere pentru Bucuresti cu atestat de paza si incepand cu 8,3 lei. Detalii la tel.
tatinka@gmail.com asiguram incarcare in auto, transportam 28. Agent securitate urgent angajam. agentii de securitate / paza, salarizare (0757.043.324
masa lemnoasa, descarcam si depozi- Salariul net 1300-1500 lei platita la timp, tinuta gratuita. Program
213. Piata Progresul, doamna de 55 ani telefonic: L-V 9-18; (0751.143.961 68. Agenti de securitate. Firma de
ofera masaj persoanelor de varsta tam la groapa de gunoi. 300 L; (0799.746.324
(0744.876.332 paza angajeaza agenti de securitate
apropiata; (0730.515.750 29. Agent vanzari Cafy Jr SRL, in 50. Agenti de paza cu atestat, femei, cu/fara atestat pentru Bucuresti si Ilfov,
dragomircornelcristi@yahoo.com
214. Reala 100% Universitate, sunt aici domeniul jantelor si anvelopelor sh si zona Magurele, jud. Ilfov; salariu motivant; (0751.066.663/
pentru a-ti face un masaj de relaxare, 246. Tanya new, Drumul Taberei Billa, noi. (0765.000.200 contact@cafyjr.ro (0726.676.817 0757.027.025
vreau si daruiesc discretie si igiena maxi- blonda noua in zona si in locatie am venit
ma, te astept in locatie usor accesibila si pentru a te face sa uiti de monotonia zilei 30. Agent vanzari Comfortex Tehno
discreta, pentru mai multe informatii nu de zi cu zi si de a te relaxa alaturi de Systems Srl angajam agent vanzari cu
ezita sa suni; 60 L; mine cu un masaj, (0740.974.656 experienta posesor permis auto catego-
Bombonika.thaaaa@yahoo.com ria B. Zona Popesti Leordeni. Rugam
247. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer seriozitate (0724.444.499
215. Reala, 20 de ani, ofer masaj de masaj de relaxare doar la domiciliul meu, aurel@jaluzele-ro.ro www.depozitul-de-
relaxare de cea mai buna calitate. Nu igiena maxima. Mai multe detalii la tele- rulouri.ro
ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 fon, zona Kaufland Obor, 70 L;
(0734.404.714 31. Agent vanzari cu experienta,
216. Reala, noua in zona. Poze reale. salariu + procent, (0788.888.835 rox-
Bruneta 21 de ani. Masaj relaxant fara 248. Unirii, buna. Vino sa-ti ofer masaj
de cea mai buna calitate. Igiena si dis- ana@corelligroup.ro
graba. Locatie centrala vis-a-vis de spi-
talul Coltea, call me, 60 L; cretie, pozele imi apartin. Mai multe 32. Agent vanzari directe, Telekom
(0736.085.739 detalii la telefon sau pe WhatsApp. Rog Romania, Telekom angajeaza persoane
si ofer seriozitate 80 L; (0727.580.137 cu sau fara experienta in domeniu. Con-
217. Reala, 100% Universitate te astept tract de munca, salariu fix+comision si
in locatia mea pentru a te relaxa cu un 249. Unirii, noua in zona Corneliu Copo-
masaj de buna calitate intr-un ambient su, ofer masaj de relaxare intr-un ambi- bonusuri. Program full-time/part-time.
placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai ent placut. Igiena si discretia ma carac- Daca esti interesat asteptam CV-ul sau
multe detalii call me, 60 L; terizeaza in totalitate. Sunt o fire calma, telefonul tau. (0786.718.355
bombonika.thaaaa@yahoo.com intelegatoare si cu bun simt, 80 L; ovidiu_cristian@telekom.ro
(0727.235.259
218. Rebeka, Drumul Taberei Billa blon- 33. Agent vanzari showroom Pinum
da cu suvite 28 ani, ofer domnilor gen- 250. Veronica doamna matura ofer ser- Doors&Windows angajeaza agenti van-
erosi si educati, in locatia mea, masaj de vicii de masaj domnilor stilati si cu bun zari showroom usi. Puteti trimite CV pe
relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si simt, fara graba, zona centrala Zeptar, adresa de email nina.baluta@nusco.ro;
intimitate. Mai multe detalii la tel.; Goga, prog 11/20, 50 L; int 107 (021.233.34.31
(0701.027.297/ 0769.803.544 (0731.084.734 nina.baluta@nusco.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 26 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
106. Agenti securitate RPG Security 128. Ajutor bucatar (femeie) si femeie 150. Ajutor bucatar,
agenti securitate RPG Security anga- la vase, zona Baba Novac, program 1 zi restaurant sectorul 2, Bd
jeaza agenti securitate cu domiciliul in da 1 nu; (0762.769.583
Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau Lacul Tei nr. 84, anga-
mail, pentru interviuri in intervalul L - V 129. Ajutor bucatar 1800 lei, firma jeaza: ajutor bucatar cu
09.00 - 16.00; 1.680 L; (0219534 catering cu sediul in sect 5, angajeaza experienta bucatarie
hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro ajutor de bucatar pentru scoli si gradi-
nite, program de lucru L-V 05:00-15:00; romaneasca si salate, si
107. Agenti securitate scoli si gradinite, 1.800 L; (0765.489.624 femeie pentru spalate
societate de paza angajeaza agenti de
securitate cu si fara atestat pentru paza 130. Ajutor bucatar catering, fata pen-
vase si curatat legume,
unor scoli si gradinite. Contract de tru ajutor in bucatarie firma catering lab- asiguram mancarea si
munca legal, program de lucru flexibil, orator. Program 05-14. Zona Sos Fun- transport la domiciliu
salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; deni.Contact, Cv mail: 1.800 L;
(0762.217.697/ 021.315.21.84/ (0751.515.179 bistro_bar@yahoo.com
seara, program o zi cu o
0760.650.245 angajare.tg@gmail.com zi. Sarizare atractiva.
131. Ajutor bucatar cu experienta pro- (0725.129.998
108. Agenti Securitate si Receptioneri gram 8 ore, carte de munca, luni-vineri,
Angajam Agenti Securitate si Recep- salariu 1.800-2.000 lei net; 151. Ajutor bucatar, restaurant zona
tioneri pentru institutii bancare, cladiri (0724.546.677 Militari, angajam ajutor bucatar. Nu este
birouri, galerii comerciale, Program de obligatorie experienta, importanta este
lucru in ture, salarii motivante. 132. Ajutor bucatar cu experienta pt.
(0786.189.306 seriozitatea si dorinta de a munci;
restaurant pub Fabrica, str 11 Iunie nr (0723.640.178
50. Program de lucru 2 zile cu 2 zile
109. Agenti securitate, firma special-
libere, salariu atractiv, platit la timp, 152. Ajutor bucatar, Wise
izata in paza, angajeaza agenti de secu- comision din vanzari, contract munca
ritate cu atestat, pentru obiective in 1.800 L; (0723.155.027 Box, cea mai noua com-
Municipiul Bucuresti (0745.210.046/ panie intrata pe piata de
0756.121.607 integraguard@yahoo.ro
69.AGENTI DE VANZARI MARE 89. Agenti paza Prelungirea Ghencea
si Bd Timisoara Libra Guard angajeaza
133. Ajutor bucatar cu experienta luni-
vineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta,
food delivery din Roma-
PUBLICITATE ANGAJEAZA agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd 110. Agenti Securitate, RPG Security
angajeaza agenti securitate cu domiciliul program luni-vineri 8-16, salariu initial nia, angajeaza ajutor
Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; bucatar cu experienta.
ANUNTUL TELEFONIC. CAU- (0758.112.861 office@libraguard.ro in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam
un nou coleg dornic de munca si pasion-
sau mail, pentru interviuri in intervalul L - Salariul intre 1500-1800
TAM PERSOANE DINAMICE CU 90. Agenti paza Prelungirea Ghencea. V 09.00 - 16.00 1.680 L; (0219534 at de bucatarie. Otopeni, zona aeroport
ron net, program 8 ore/zi.
1.500 L; (0734.727.777
EXPERIENTA IN VANZARI. Libra Guard angajeaza agenti paza hr@rpg.ro; emil.petcu@rpg.ro
contact@arome.work CV pe mail. Informatii la 166. Ajutor de bucatar Cautam o per- 184. Ajutor de masinist, tipografie
zona Prelungirea Ghencea. Salariu,
TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: 1.500 L; (0758.112.861 Office@libra- 111. Agenti securitate. Angajam agenti
134. Ajutor bucatar montaj, cald,
tel. 1.800 L; soana pentru pozitia de ajutor de
bucatar. Oferim contract de munca cu
angajaza: ajutor masinist, ajutor ges-
tionar, manipulant marfuri si incarcator-
securitate in Bucuresti- zonele Mihai
REDACTIA@ANUNTUL.RO guard.ro
Bravu, Stefan cel Mare, Drumul Taberei, legume angajam ajutor bucatar, pentru (0799.831.111 pachet salarial atractiv. Echipa tanara si descarcator. Relatii la telefon in interval-
Progresului. Beneficii oferite: salariu in restaurantul Nor (SkyTower), program claudia.petre@wisebox.ro dinamica ce isi desfasoara activitatea in ul 10- 17 de luni - vineri (0741.179.700
70. Agenti Imobiliari cu experienta, ofer 91. Agenti paza Tineretului, Timpuri zona centrala (Bdl. Decebal). 2.000 L;
Noi Libra Guard angajeaza agenti paza mana incepand cu 1.600 Lei, punctuali- flexibil full-time, salariu motivant +
masina. (0723.022.838 office.nellyi- tatea platii salariilor, stabilitatea la locul bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e- 153. Ajutor bucatar, bufetiera, restau- (0786.777.444 185. Ajutor de ospatar, angajeaza Tav-
mob@gmail.com zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu rant ultra central, specific italienesc, bucharest@tasty4food.com erna "La Calinescu" cu contract de
1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 de munca. Telefon/ e-mail: office@orion- mail resurse.umane@stadio.ro.
(0731.322.472 resurse.umane@sta- angajeaza ajutor bucatar/ bufetiera. Cei munca, salariu atractiv + bonusuri. Pro-
71. Agenti imobiliari cu sau fara experi- office@libraguard.ro security.ro (0762.307.772/ 167. Ajutor de bucatar cu sau fara gram 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/
0762.307.773 dio.ro interesati sunt rugati sa ne contacteze la
enta, abilitati in comunicare si seriozitate numarul de telefon (0786.223.663 experienta si ajutor ospatar, angajeaza 0788.472.725
pt. agentia imobiliara Florex Home zona 92. Agenti paza Trapezului si Pante- restaurantul Cucina di Casa, sector 4.
limon, Libra Guard angajeaza agenti 112. Agenti vanzari Iti doresti indepen- 135. Ajutor bucatar pentru fast food
Unirii (0731.144.155 denta in activitate si financiara? Sa (femeie) angajez ajutor bucatar (femeie) 154. Ajutor bucatar, fata spalat vase Salariu motivant. Relatii la tel dupa ora 186. Ajutor electrician. Societate com-
paza pt. Bucuresti, zona Trapezului si
angajez urgent in Pipera ajutor bucatar 10.00; (0722.244.364 erciala angajeaza ajutor electricieni.
Pantelimon. Salariu 1.500 Ron. 1.500 inveti cum sa-ti pui in valoare calitatile pentru fast food zona centrala, program
72. Agenti imobiliari, agentie imobil- si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRP- Salariu motivant. Pentru provincie se
L; (0755.000.687 personale in mediul profesional si in L-V 07:00 - 17.00, weekend liber, carte 168. Ajutor de bucatar pentru restau-
iara/ angajeaza agenti imobiliari cu acelasi timp sa le dezvolti?Contacteaza- de munca, o masa pe zi. Mai multe CIV (permise auto). Mai multe detalii la asigura cazare. Permisul auto constituie
experienta in zona Batistei Universitate, Office@libraguard.ro rant Berceni sector 4. Informatii supli- un avantaj. Detalii la nr. de tel.
ne la tel. (0724.567.883 officedkre- detalii la telefon. Disponibilitate imedia- telefon (0722.540.169 mentare la nr de telefon.
comision atractiv, salariu,masina sau cruiting@gmail.com ta. (0762.883.978/ 0769.263.027 georgen58@gmail.com (0763.685.263 office@erstesystem.ro
secretara cu experienta CV realestates- 93. Agenti paza, 30, angajam urgent. (0786.171.917
vaoffice@gmail.com 1.000 {; Scolarizare gratuit, abonament gratuit 187. Ajutor gestionar piese schimb
(metoru, RATB), salarizare foarate 169. Ajutor de bucatar pentru spatiu de
(0722.737.226 angajam in cadrul unei companii spe-
realestateoffice@gmail.com buna; (0753.258.914/ 0753.258.921 productie alimentara, salariu net cializate in asamblarea de generatoare
incepand 1900 lei. Zona Militari, Uver- electrice. Locatie: Centura Bucuresti,
73. Agenti imobiliari, secretara, asis- 94. Agenti receptie barbati cunostinte turii, la 7 min de mers de statia de Tunari. Program: l-v 8:30 - 17. 1.800 L;
tent manager-B+IF metrou, carte de minime de utilizare a calculatorului, pen- metrou Gorjului, asteptam sa faci parte (0720.534.815 ionut.dragoi@pas-
munca, cursuri gratuite loco, finantare tru cladire de birouri zona Pipera. Rog din echipa noastra; 1.900 L; sion4work.ro
externa,cu/ fara experienta, publicitate, cv-uri pe adresa de mail. (0738.652.992/ 0727.561.605 valenti-
masina, colectiv deosebit, bonusuri, pro- (0751.219.823 angajare@compani- na.georgescu@sterlingcruise.eu 188. Ajutor gestionar, angajam o per-
gram flexibil, fara restrictii varsta/ sex, adepaza.ro soana pentru un depozit cu produse ali-
170. Ajutor de bucatar - rece - Zona
avansat /incepator, rugam CV: 95. Agenti receptie barbati, program de Iancului angajam ajutor de bucatar, la mentare zona Pipera metrou. Este de
(0755.022.290/ 0758.323.323 noapte in ture, cunostinte minime de uti- sectia rece, specific international. Pro- preferat ca persoana sa aiba atestat
office@imobservicecenter.ro www.imob- lizare a calculatorului, pentru cladire de gram 2 cu 2, de la 10-22. Transport stivuitor. Program l-v, 8-16:00. 1.800 L;
servicecenter.ro birouri situata in Bucuresti, 100 de m de decontat, masa asigurata. Salariu 1500- (0729.699.825
statia de metrou. Rog cv-uri pe mail. 2000 lei in functie de experienta. Detalii 189. Ajutor gestionar, impreuna cu
74. Agenti interventie cu atestat agent
(0751.219.823 angajare@compani- la telefon. (0726.600.921 gestionarul receptioneaza marfa de la
securitate pentru societate de paza. adepaza.ro
Contract de munca legal, program de 171. Ajutor de bucatar cantina Pipera, furnizor si o pregateste pentru livrare.
lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 96. Agenti Securitate Angajam Agenti Cantina angajeaza ajutor de bucatar cu Participa la inventar. Loc de munca in
2.000 L; (0760.650.245 Securitate barbati si femei ) , Dispeceri program de 8 ore in 3 ture. Oferim con- sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se
angajare.tg@gmail.com centru alarma si Monitorizare video pen- ditii legale, salariu 1.600 Lei net, tichete deconteaza abonamentul RATB; 2.000
tru obiective in Bucuresti, program flexi- de masa si masa asigurata. Cantina se L; (0336.401.262/ 0336.401.262
75. Agenti interventie cu atestat pt. office@chorus.ro
bil, salarizare atractiva. (0786.189.306 afla in apropiere de metrou Pipera
societate de paza. Contract de munca (0786.552.982
legal, program de lucru flexibil. Salariu 97. Agenti securitate companie paza 190. Ajutor in bucatarie, fara experien-
net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 angajeaza agenti securitate, conditii 172. Ajutor de bucatar cu experienta ta, salariu 1.600-1.800 lei net, luni-
angajare.tg@gmail.com avantajoase, salariu motivant. pe grill in sectorul 1, zona 1 Mai. Pro- vineri; (0724.546.677
(0769.666.416 gram full time, salariu 2000 ron. Pentru
191. Ajutor lucrator comercial Cofetaria
76. Agenti interventie diferite zone mai multe detalii la nr de telefon; 2.000
Bucuresti, program ture zi sau noapte, «««««««««««««««««« L; (0734.562.931 Alice descarca, depoziteaza si aran-
experienta, atestat, permis B, fara jeaza corect produsele de cofetarie,
cazier, conditie fizica buna, cunostinte 173. Ajutor de bucatar si bucatar pen- mentine curatenia in magazin. Pachet
intretinere auto, salariul net la 180 ore AGENTI SECURITATE
98. tru pizza cu sau fara experienta. Pro- salarial la angajare 1800 net + bonuri de
este, 1.800 L; (0767.786.927
office@dabsecurity.ro
CONFORM PREVEDER- gram de lucru: 12:00 - 00:00. Doua ture
de munca cu doua ture libere. Salariu
masa 200 Lei. Program in ture L-D,
8h/zi, 5 zile/7; 2.000 L;
ILOR LEGII 333/2003 atractiv. Zona Leu, Grozavesti. (0741.037.366 resurseumane@cofe-
77. Agenti paza Angajam Agenti de (0756.067.969 tisuandrei@gmail.com tariaalice.ro
Paza cu atestat pentru zonele, Republi- PENTRU SOCIETATE
192. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl
ca, Colentina, Sebastian, Bragadiru,
Cernica si centru Bucurestiului, salariu PAZA. SALARIU 1525 LEI, 174. Ajutor de bucatar si fete pentru
salate angajeaza restaurant din sectorul mareste echipa, cu aceasta ocazie
1450 lei, se lucreaza 24-48 sau 12-24
ore; (0728.873.928
1.525 L; (021.327.14.18 3 Titan. Salariu foarte atractiv + procent
si carte de munca; (0721.720.751
angajam ajutor mecanic. Experienta
pentru ajutorul de mecanic nu este
«««««««««««««««««« necesara dar reprezinta un avantaj. Pro-
78. Agenti paza pentru obiectiv aflat in 175. Ajutor de bucatar si personal pt gram normal. Zona Colentina sector 2,
zona Biserica Armeneasca. Program 99. Agenti securitate Firma de securi- curatenie autoservire zona Colentina (0731.609.338 alex@avdturbo.ro
luni-vineri. Salariu 1400 lei net. Rog tate, angajeaza agenti de securitate cu Fundeni angajeaza ajutor de bucatar si
seriozitate. 1.400 L; (0756.669.600 sau fara experienta pentru obiective sit- personal pt curatenie. 2 zile lucratoare 193. Ajutor montator PVC Firma mon-
mihaela.veronica1@gmail.com uate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi- cu 2 zile libere. Detalii de luni-vineri intre taj tamplarie PVC cautam un coleg care
tate. (0734.444.411 angajare@compa- orele 9-17, la tel.nr: (0785.660.612 sa ne ajute in desfasurarea activitatii
113. Agenti vanzari electronice (tele- 136. Ajutor bucatar sau femeie la vase, 155. Ajutor bucatar, femeie serviciu
79. Agenti paza Bd Basarabia Libra niadepaza.ro sales), 0752.150.554. Muncitori necalifi- restaurant Rocka Burgers angajeaza societatii noastre, (0745.548.184
Guard angajeaza agenti paza pt vase, Restaurant Shorley cu sediul in 176. Ajutor de bucatar zona Victoriei plasetermopane@gmail.com
Bucuresti zona Bd Basarabia, sector 3. cati industrie alimentara/cosmetica, ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. cu experienta pe grill zona Victoriei.
100. Agenti Securitate Pentru obiective 0740.167.649 cu 2 zile sau femeie la vase part time (V,
1.400 L; (0755.000.687 office@libra- in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si Salariu atractiv incepand de la 2000 ron, 194. Ajutor ospatar angajeaza
herbariumregia@yahoo.com S, D). Salariu atractiv plus beneficii. femeie serviciu si, vase; carte de munca, masa asigurata. Pentru Relais&Chateaux Le Bistroit Francaise
guard.ro Cotroceni, Militari, Drumul Locatia este la Plaza Lujerului
(0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com detalii la nr de tel. (0734.562.931 ajutor ospatar. Se cere minima experi-
Taberei,Ghencea. Oferim salarizare 114. Agenti vanzari, sofer, domni si (0751.576.021/ 0746.305.165
80. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan atractiva, program de lucru flexibil, doamne cu permis auto si experienta artramid@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro enta.Locatie in zona Piata Romana.
Libra Guard angajeaza agenti paza pt. 177. Ajutor de bucatar, angajam ajutor Salariu atractiv.Engleza mediu/avansat;
Salariile se achita la timp. serioasa in sofat la distante mari, exp. in de bucatar pentru restaurant tip fast
Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. (0786.189.306 vanzari de orice natura, disponibili. Pro- 137. Ajutor bucatar shaorma si ajutor 156. Ajutor bucatar, personal (021.230.00.36
Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 gram de luni pana vineri, doar in ospatar cu sau fara experienta. Salariul autoservire, spalat vase angajam pentru food in mall Promenada Aviatiei), detalii resurseumane@lemanoir.ro
office@libraguard.ro 101. Agenti securitate Balotesti, deplasare la nivel national; de inceput este 1.700 ron in mana, 2 cantina zona Cismigiu, program luni la tel; (0731.034.908 promenada.cup-
Snagov Otopeni, Tunari societate de (0746.204.411 mese/zi, bonusuri, crestere salariala in vineri 8-17.30, salariu ajutor bucatar torulculemne@gmail.com 195. Ajutor ospatar (picol), restaurantul
81. Agenti paza Bragadiru Libra Guard paza angajeaza agenti securitate cu si resurseumaneimm@gmail.com functie de performanta. Cazare la 1.600 Lei in mana, autoservire 1.400 Lei Casa di David (Parc Herastrau) anga-
178. Ajutor de bucatar, Taksim anga- jeaza ajutor ospatar (picol) cu experien-
angajeaza agenti paza pt Bragadiru. Se fara calificare pentru Balotesti, Snagov, cerere. Trimiteti CV-urile la mail. 1.700 in mana, sp?lat vase 1300 Lei cer si ofer
ofera salariu si tichete de masa, 1.300 115. Agenti. Angajam agenti secu- L; (0748.246.246 jeaza ajutor bucatar, masa si transport ta minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV
Otopeni, Tunari. Contract de munca seriozitate 1.600 L; (0720.807.555 asigurat; 1.600 L; (0727.561.605/
L; (0784.908.888 office@libraguard.ro legal, program de lucru flexibil, salariu ritate zona Militari, Baneasa, madobucuresti@mado.ro topcatering2000@gmail.com pe e-mail; (021.232.47.16 casadi-
Victoriei si oras Pantelimon; 0764.231.514
motivant (0722.579.389/ valentina.georgescu@sterlingcruise.eu david1@yahoo.com
82. Agenti paza Bucuresti Libra Guard 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com (021.335.03.11/ 0732.690.571 138. Ajutor bucatar si bucatar, bucatar-
157. Ajutor bucatar, personal bucatarie
angajeaza agenti paza in Bucuresti. easa, fata call office preluat comenzi 196. Ajutor ospatar, ajutor bucatar,
116. Agentie de Turism angajeaza telefonice, sector 5 si 6, salariu si condi- cautam preparator, preparatoare, sand- 179. Ajutor de bucatar, Yellow. Menu,
Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 102. Agenti securitate complex rezi- vich-uri, salate, etc. pentru bistro situat firma de catering strada Oltetului 11-13, fete, restaurant Calea Victoriei salariul
Office@libraguard.ro dential, pentru societate. Contract de ocazional/ lucru de acasa: asistent man- tii avantajoase. Urgent. (0787.699.692 avantajoas, conditii deosebite. Urgent.
ager, necalificat/ calificat constructii, pe C. Victoriei. Se solicita indemanare, sector 2, angajeaza ajutor de bucatar.
munca legal, program de lucru flexibil, dorinta de munca si respect fata de pro- Program luni - vineri, 8-17, contract de (0723.197.156
83. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura, provincie, firma constructii renovare 139. Ajutor bucatar si bucatar, femei
salariu 1.700 lei net. Tel.: 1.700 L;
Rahova si Vita Libra Guard angajeaza (0762.217.697/ 021.315.21.84 stan- sediu; (0752.074.751 curatenie si muncitori necalificati pt. duse si client. Trimite CV pe mail sau munca 8 ore, salariu atractiv; 1.800 L; 197. Ajutor ospatar, ospatar pentru
agenti paza pt. Bucurestii Noi, Pajura, complexul Militari Residence Ballroom si suna. 1.400 L; (0749.091.660 (0757.061.061 madalin@yellow.menu pensiune restaurant Bucuresti, fete si
covici@teamguard.ro 117. Ajutor de bucatar (muncitor necal- restaurantul Aqua Garden
Rahova Margeanului, Piata Covasna, elena@openpub.ro 180. Ajutor de bucatar, cu sau fara baieti, nu este necesara experienta,
Nerva Traian si Vitan. Telefon; 1.500 L; 103. Agenti securitate Floreasca com-
ificat), zona Rahova, sambata- duminica (0731.312.271 office@militariresi- restaurant si pensiune, salariu motivant,
liber; (0765.226.077 denceballroom.ro 158. Ajutor bucatar, preparatoare experienta Cubano Food Truck este in
(0755.000.687 Office@libraguard.ro plex rezidential societate de paza anga- cautare de super staruri. Experienta si tips+bonusuri, beneficii; (0757.113.433
jeaza agenti de securitate pentru com- 118. Ajutor barman, societatea IDM 140. Ajutor bucatar si femeie la vase
sandwich-uri Firma catering productie varsta nu conteaza pe Cubano Food pensiuneacasamica@gmail.com
84. Agenti paza Chitila Libra Guard plex rezidential in zona Floreasca. Con- Kennedy Group angajeza ajutor barman pentru evenimente - Militari Residence sandwich-uri, angajeaza personal cu Truck este in cautare de super staruri.
angajeaza agenti paza pt Chitila, judet tract de munca legal, program de lucru experienta bucatarie (femei) pt schimb 198. Ajutor ospatar, ospatar, aju-
(spalat pahare, curatenie, ajuta barman- Ballroom, experienta nu este obligatorie; (0737.537.529 cubanolatin- tor bucatar, ajutor la gratar, pt.
Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; ul la servirea produselor). Contract de (0766.420.696 office@militariresi- de zi, ajutor bucatar. Preparatoare sand- foodtruck@gmail.com
(0758.113.453 office@libraguard.ro (0767.800.080/ 0760.650.245 anga- munca full time, program in ture. Va denceballroom.ro wich-uri pentru schimb de noapte. restaurant zona Lizeanu;
jare.tg@gmail.com rugam trmiteti CV pe email, 1.700 L; (0722.339.553/ 181. Ajutor de bucatar. Am urcat in top (0725.410.041
85. Agenti paza Cutitul de Argint Libra (021.316.09.62 hr@idm.ro 141. Ajutor bucatar si femeie la vase 0760.944.606 3 TripAdvisor si vrem sa crestem
Guard angajeaza agenti paza pt 104. Agenti securitate Grivita, Laromet, Restaurantul Cherhanaua Ancora anga- echipa. Cautam o persoana dedicata, 199. Ajutor patiser, modelator pentru
Bucuresti zona Cutitul de Argint. Salariu Bucurestii Noi cu si fara atestat. 119. Ajutor brutar, angajam urgent per- jeaza: ajutor bucatar si femeie la vase. 159. Ajutor bucatar, rece, angajam ordonata, atenta la detalii, cu rezistenta patiserie traditionala in zona Unirii, cu
1.350 lei. 1.350 L; (0755.000.687 Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. sonal productie panificatie cu sau fara Salariu motivant. (0786.372.937 anga- urgent, restaurant Paine si Vin anga- la lucru sub presiune, dornica sa se dez- experienta in domeniu sau intr-un dome-
office@libraguard.ro Contract de munca legal, program de experienta, program si salariu atractiv; jaripersonal.ancora@gmail.com jeaza urgent ajutor bucatar rece (fata volte. Experienta e un avantaj, 2.000 niu apropiat (bucatarie), masa, prime.
lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 (0772.261.614 sau baiat), cu experienta, pasionata, L; karmendiak@gmail.com Detalii la telefon 2.000 L;
86. Agenti paza Margeanului, Salaj si L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 142. Ajutor bucatar si femeie la vase
carte de munca instant, decont taxi, (0724.570.778
Tunari, Libra Guard angajeaza agenti angajare.tg@gmail.com 120. Ajutor bucatar (debarasator), zona Budapesta. Program 2 zile cu 2 182. Ajutor de cofetar pentru Art
paza pt zonele Margeanului, Salaj si manipulant marfa, vanzatori, libere, transport asigurat sal+tips, echipa tanara, doar Bucuresti, 200. Ajutor patiser, modelator pentru
detalii: (0726.748.978 Dessert Instruire profesionala continua
Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; 105. Agenti securitate pentru magazine barmani (supraveghetori jocuri); (0747.220.088 alaturi de mater cake Irina Apostol, cur- patiserie traditionala in zona Unirii, cu
(0758.113.453 office@libraguard.ro - Bucuresti. Salariu incepand de la (0762.741.201 suri de instruire profesionala platite de experienta in domeniu sau intr-un dome-
143. Ajutor bucatar si femeie vase, 160. Ajutor bucatar, spalator vase, niu apropiat (bucatarie), masa, prime.
1.800 Lei net, care se plateste la timp, companie, un mediu de lucru placut,
87. Agenti paza noapte Pantelimon si contract de munca integral, sarbatori 121. Ajutor bucatar cantina anagajam restaurant italian zona Mariott (vis-a-vis curatenie Autoservirea Mama Food din Detalii la telefon, 2.000 L;
ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 Catedrala Neamului), angajeaza; bazat pe respectul reciproc,
Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti legale platite dublu, prime, servicii med- Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, (0722.305.398 emilia@emex-roma- (0724.570.778
paza de noapte pt zona Pantelimon si icale gratuite, conditii placute de munca, minute de statia de metrou Aurel Vlaicu. (0722.221.025 spalat vase, curatenie, salariu 1500 -
Mai multe detalii la telefon. nia.ro
Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 excursii gratuite munte/ mare, asiguram 1700 lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00- 201. Ajutor patiser, modelator pentru
calificare profesionala gratuita. Intervi- (0729.024.019 georgen58@gmail.com 144. Ajutor bucatar, Bazaar Gas-
18:30), obligatoriu experienta, de luni 183. Ajutor de instalator si instalatori patiserie traditionala in zona Unirii, cu
Office@libraguard.ro trolounge angajam ajutor bucatar cu
urile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, 122. Ajutor bucatar cu experienta. experienta, oferim seriozitate, venit pana sambata, 1.700 L; pentru lucrari de instalatii sanitare, ter- experienta in domeniu sau intr-un dome-
88. Agenti paza Pajura si Rahova. luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de Zona centrala. 2.200 L; motivant si multe alte beneficii. Locatia (0728.878.785 mice, apa, program L-V si CM, dorim niu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net
Libra Guard angajeaza agenti paza pt transport: 124, 202, 223, 135, 123 (0745.458.922 se afla in centrul istoric; persoane serioase si stabile la locul de plus bonus din vanzare intre 400 si 600
zonele PAJURA si Rahova. Salariu Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto fiorentina.massimo@yahoo.com (0721.200.050/ 0721.200.050 CON- 161. Ajutor bucatar/ajutor ospatar mic munca, firma activeaza in raza Buc. si I lei, masa, prime. 2.000 L;
1.500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 Vitan. Relatii la tel.:, (0749.062.295 TACT@THEBAZAAR.RO dejun. Pentru Hotel Hello 2 stele (Calea (0748.755.313 (0724.570.778
123. Ajutor bucatar fara experienta Grivitei, nr. 143, Sector 1, Bucuresti)
pentru shaormerie zona Berceni, pro- 145. Ajutor bucatar, cautam ajutor angajam ajutor bucatar/ajutor ospatar
gram de lucru 1 zi cu 1 zi libera, se bucatar si ajutor bucatar cu experienta mic dejun. Cerinte: Orientare catre
ofera 1 masa zilnic, contract 8 ore. in zona de paste. Oferim un loc de client; Atitudine pozitiva; Initiativa. Con-
1.700 L; (0770.573.286 munca stabil, intr-un mediu placut si ditii legale de munca: salariu fix +bonuri
salariu atractiv (0723.305.306 de masa. Relatii la (0723.281.700
124. Ajutor bucatar pentru companie iulian.stoicescu@yahoo.com
catering, o zi cu una libera, salariu 162. Ajutor cofetar (doar fete) nu este
minim 2.000-2.500 Lei. Avem vechime 146. Ajutor bucatar, cautam o fata cu
15 ani si 1200 clienti zilnic. Oferim sta- experienta pentru pizzerie catering sec- nevoie de experienta in domeniu. Pro-
bilitate si bonusuri financiare. Fa parte tor 6. Se ofera salariu intre 1800-2000 gram 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu
din echipa noastra; 2.500 L; Lei, tips, transport. Program de lucru in Vacarescu, gura de metrou Pipera sec-
(0721.850.689/ 0721.850.689 stancu- ture 2.000 L; (0726.731.313 torul 2. Salariu atractiv. Salariu de
flavius80@yahoo.com pornire 1800 lei.Contract de munca
147. Ajutor bucatar, cu sau fara experi- 8h/zi. 1.800 L; (0723.971.116
125. Ajutor bucatar pentru restaurant enta, pentru lucru la fritueze, pentru
tip autoservire situat in Bragadiru Ilfov; shaormerie, salariu 1900 Lei, zona 163. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul
(0756.098.157 Berceni, program 14 cu 34 ore libere, 1.800 Lei, zona Cora Pantelimon
masa calda zilnic, CM 8 ore nedetermi- (0734.396.420
126. Ajutor bucatar pentru restaurant nat 1.900 L; (0773.316.497
zona Brancoveanu, sector 4. Program 164. Ajutor cofetarie cu sau fara califi-
2/2 zile, contract munca, salariu 2000 148. Ajutor bucatar, femeie la vase si
Lei in mana + tips, bonusuri. Se cer seri- femeie la salate angajeaza urgent care pentru laborator cofetarie zona
ozitate si experienta in bucatarie de restaurant Casa Myt . (0722.555.564 Pipera, program 08-18, doua cu doua
restaurant 2.000 L; (0760.650.710/ zile, (0757.116.733
0726.782.482 149. Ajutor bucatar, persona linie
autoservire, program avantajos 165. Ajutor contabil cu experienta in
127. Ajutor bucatar pentru scoala. L-V, pt. firma catering 12 ani programul Saga pentru cabinet contabil-
(0726.130.220 experienta; (0723.377.174 itate; (0741.096.293

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


26 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
235. Asistant manager, productie 253. Asistent/tehnician veterinar
Firma producatoare de panouri struc- Fundatia Colt Alb angajaza
turale de tip sandwich angajeaza asis- asistent/tehnician veterinar cu experien-
tant manager pentru partea de produc- ta pentru adapostul din comuna Buti-
tie. Cerinte: limba engleza scris, vorbit manu, Judet Dambovita;
obligatoriu, operare PC, Exel, Power- (0723.567.131
Point. (0730.081.777 jana@sippanel- sanda_andrei@yahoo.com
technologies.eu 254. Asistenta birou acte notariale si
consultanta Angajam pentru birou de
236. Asistent departament administra- acte notariale si traduceri in sectorul 1
tiv pentru firma de constructii. Experien- (piata Dorobanti, Floreasca). Cerinte : o
ta obligatorie. Biroul societatii este in buna cunoastere a limbii romane, punc-
comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati tualitate, dorinta de a invata, aspect fizic
pot trimite CV la email; office@gama- placut, (0728.987.746 office@k-it.ro
admin.ro
255. Asistenta cu experienta, cabinet
237. Asistent logistica, relatii cu clien- stomatologic, zona Militari - Virtutii;
tii, Firma de service si vanzare centrale (0722.736.696
termice, angajeaza-full time-asistent
256. Asistenta medicala cu expe-
logistica si relatii cu clientii. Se ofera rienta si infirmiera pentru camin
salariu fix motivant si bonusuri. Activi- de batrani sector 5, program
tate de birou in sect. 5. Program: l-v, 8- 24/48 h, salariu atractiv;
17, (0735.233.330/ 0737.233.330 (0722.368.881
sergiu.stan@romservicetermo.ro
257. Asistenta medicala pt. gradinita
238. Asistent magazin online. Cautam particulara, zona Drumul Taberei, oblig-
o persoana ambitioasa, cu cunostinte atoriu experienta in gradinita
PC, limba engleza si constituie un avan- (0724.032.742 secretariat@gradinita-
taj pentru un post de asistent magazin daria.ro
online. Sarcini: preluare comenzi, oferte, 274. Barbati depozit de bauturi, 290. Barman, ospatar, ajutor ospatar 308. Bombonier angajeaza Cofetaria
adaugare produse pe site, facturare, 258. Asistenta medicala /infirmiera in
Germania, Germania in cea mai mare sector 6, angajam barbati fara restaurantul Stadio (Piata Universitatii) Capsa. Interviu in receptia hotelului
cosmin.rdg@gmail.com retea de aziluri de batrini cauta Asistent experienta pt. depozitul care se este in cautare de noi colegi. Iti oferim Capsa, L-V, 08.00-15.00;
Medical Generalist; (+4917688487599 afla in sector 6 langa Carrefour un salariu motivant, program flexibil, (0757.645.737
239. Asistent manager abilitati de Militari. Se fac paleti din bauturi masa de pranz asigurata, posibilitati de
comunicare si de organizare, implicare. d.szeifert@netjobs4u.eu avansare si dezvoltare (0731.322.472 309. Bombonier, cofetar, vanzatoare
202. Ajutor patisera fara experienta, 219. Ambalator industrie alimentara si se infoliaza. Salariul net 1600
program de la 5.30 la 14.30, sambata si pentru Agriro SRL, cu contract pe Experienta in activitatea de secretariat, 259. Asistenta medicala stomatologie lei. Program 07-16 (o ora pauza) resurse.umane@stadio.ro pt. cofetaria Atena din sos. Giurgiului nr
duminica liber, zona Stefan cel Mare, perioada nedeterminata, ambalator administrativ, relatii clienti. CV-ul la sector 1, in ultimul an/ scoala de asis- 1.600 L; (0734.893.911 121, statia Drumul Gazarului;
langa metrou,posibilitate de avansare si 291. Barman, pizzer, femeie curatenie, (0751.308.181 contact@cofetaria-
plante aromate pentru punctul de lucru job@elcos, (0730.123.444 tente absolvita, sa fie muncitoare, acti-
calificare, doar pentru femei. 1.500 L; din Valea Cascadelor. Program 8 h. 275. Barbati depozit sector 2 si
Programul este in ture 2 zile/ 2 zile. atena.ro
mnico_001@yahoo.com va, responsabila, salariu atractiv, job
(0769.800.877 Salariu de pornire 1300 lei net, ore stabil, echipament gratuit, info.; 3, angajam urgent barbati pen-
Carte de munca si bonus. Restaurantul
suplimentare paltite. (0724.584.869/ se afla in sectorul 3 (zona Auchan Titan) 310. Bona interna cu experienta,
240. Asistent manager nivel avansat (0748.037.806 tru depozit in sector 2 si 3. 1 L; (0752.202.020
203. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia 0744.322.388 lb. franceza scris/vorbit. dentistholiday2011@gmail.com Salariu net: 1400 Ron + bonuri. 2.500 L; (0726.637.102
Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) tomagabrielandrei@yahoo.com trattoriaventi@gmail.com
si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro Perioada nedeterminata. Naveta 311. Bona interna sau full time pentru
260. Asistenta medicala, infirmiera in
(Calea Grivitei) (0722.607.226 220. Ambalator manual in Popesti Germania Hannover, in cea mai mare
decontata. Program 8 ore in 292. Barmani si ospatari; copil de 3 ani. Exclus menaj sau
mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co 241. Asistent manager firma produc- schimburi. Detalii la telefon (0723.730.186
Leordeni angajam fete si femei, pentru retea de aziluri de batrini cauta asistent intretinerea casei. Urgent
m fabrica de biscuiti din Popesti-Leordeni. tie, birouri Bolintin Vale, obligatoriu
medical generalist. (+4917688487599 1.700 L; (0737.814.574 resurse- (0770.671.462
Se asigura transportul. Minim 10 clase. engleza si calculator; (0721.209.082 umane.cosmin@gmail.com 293. Barmani, muncitori necalificati si
ionela30051988@gmail.com
204. Ajutor pizzar /brutar restaurant d.szeifert@netjobs4u.eu ospatari program flexibil si bonusuri,
Experienta in domeniu constituie avantaj
ultra central cu specific italienesc anga- (0727.226.302 242. Asistent manager tehnic 276. Barber, men's hairdresser, Finecvt sediul firmei Baicoi, Prahova; 1.800 L; 312. Bona pentru doi copii de trei ani
jeaza ajutor pizzar / brutar. Cei interesati 261. Asistenta personala Caut d-ra (0729.056.659
supraveghere echipe de executie cca 5 aspect fizic placut care in timpul liber isi mareste echipa. Manuiesti cu talent jumate respectiv doi ani jumate. Zona
sunt rugati sa sune la numarul de tele- 221. Ambalator manual, fabrica produ- echipe, responsabil portofoliu clienti foarfeca si masina de tuns? Iti place sa cupidonsrl92@yahoo.com
fon; (0786.223.663 doreste o colaborare. Permisul de con- piata Trapezului. Ofer si cazare daca
catoare de mobilier, zona Faur, angajam Asociatii de Proprietari. Diverse activitati ducere reprezinta un avantaj. Posibil creezi, sa urmaresti tendintele in hair- este necesar. Program de luni-vineri 10
in conditii avantajoase ambalator manu- 294. Barmani, supraveghetor jocuri
205. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin specifice (gestiune, incasari, achizitii, part sau full time.Rog foto si det pe mail styling si sa le aplici?Vino in echipa barmanite/supraveghetoare jocuri. Cer- ore pe zi. Accept si provincia. Rog seri-
Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si al. Se ofera salariu motivant . Program solutii (+40741765935/ +40741765935 adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; noastra. (031.438.01.87 barber- ozitate. (0787.321.550
de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. inte: aspect fizic placut, bune abilitati de
Vin cauta ajutor Pizzar cu experienta tremurici.george@gmail.com adrian.adrian150@yahoo.com shop@finecvt.ro comunicare.Oferim: pachet salarial
sau nu, program 5 cu 2, carte de (0723.606.863 dan@sofasp.ro 313. Bona Baneasa, program 9 ore/zi,
atractiv, program de lucru in ture, echipa
munca, decont taxi (detalii la interviu), tanara. In incinta Mall Vitan; copil 4 ani, activitati legate de crestrea
222. Ambalator produse textile
doar din Bucuresti, (0726.748.978 (0731.170.849 copilului, cu experienta si recomandari,
hristu.valentin@gmail.com Responsabilitati: curatat de ate, verificat carte de munca 2.300 L;
si ambalat produse finite. Oferta noas- (0772.276.051
tra: contract de munca, salariu atractiv, 295. Barmanita, cautam o colega cu
206. Ajutor pizzar, zona Titan, program aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in
Marti - Vineri: 10:00-17:00, Sambata - tichete de masa, program de lucru de 314. Bona externa, familie serioasa
luni-vineri, (0748.219.724 danielavisi- ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu
Duminica: 12:00-21:00, Luni liber. 2.000 Ron plus comision din vanzari. zona Baneasa Jollie Ville caut bona
Salariu 1400 ron. (0773.388.604 nescu@bustieremedicale.ro
Detalii la tel.; (0720.337.700 externa 2 copii (8 si 5 ani) pentru dus-
223. Ambalatori - fabrica Bragadiru, mari.angajari@gmail.com adus copii de la scoala/ gradinita, gatit si
207. Ajutor secretariat pentru firm? menaj usor. Prefer doamna matura,
instalatii electrice (0721.519.809 mag- Ilfov, angajam ambalatori pentru o fabri-
296. Bellboy angajeaza Hotelul Capsa. serioasa si responsabila
numinstal@gmail.com ca de medicamente. Locatia este in Bra-
gadiru, Ilfov.Program de lucru - 3 schim- Interviu in receptia hotelului Capsa, L-V (0729.039.896
208. Ajutor shaormar Mister Kebab isi buri (06:00-14:00/14:00-22:00/ 22:00- 08.00-15.00; (0757.645.737 andreeanegru@yahoo.com
mareste echipa cu ajutor shaormar fara 06:00). Se ofera transport: Piata Unirii - 297. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier 315. Bona full-time Pipera, rond OMV/
experienta. Salariu peste medie, masa Fabrica; 1.340 L; (0749.409.027 Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, Pipera Plaza. Cautam bona full-time 8
gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii, recrutare@laropharm.ro
Baneasa, (0721.303.303 operator copertina 2 posturi, femeie ore, program 10:00-18.00, cu flexibilitate
224. Ambalatori depozit haine sector pentru curatenie 1 post, relatii la pentru program intern (de noapte) 1
209. Ajutor shaormar fara experienta, 6 angajam personal fara experienta pt. numerele de telefon, (0723.233.448/ data pe saptamana in weekend, 2.200
salariu 1900 lei, program 1 zi cu 1 zi lib- depozitul care se afla langa Carrefour 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com L; (0767.990.722
era, cm 8 ore, nedeterminat, zona Militari S 6. Se pregatesc comenzile. matei.carmenn@gmail.com
Berceni, se ofera masa zilnic, training 298. Beraria Gambrinus angajeaza
Program L-V 07:00-16:00 (o ora pauza). ospatar, barman pachet salarial moti-
gratuit, postul nu necesita nici un fel de Salariul net 1500 Lei, tel. 1.500 L; 316. Bona in Militari pentru copil in
experienta, 1.900 L; (0773.316.497 vant in functie de performanta. Relatii la varsta de 3 ani 8 luni. Locatie: cartier
(0734.893.911 telefon sau la sediul din Bd. Regina Elis- Militari, metrou Lujerului. Program de
210. Ajutor sofer si manipulant depozit, 225. Angajam inspector SSM, program abeta, nr. 38, sector 5; (0731.422.181 lucru: 10 ore/zi, de luni pana vineri. Pro-
angajam urgent barbati. Program L-V. full-time, 8-18 santier de constructii, gramari interviu telefonic sau trimite CV.
Salariul 1400-1500 net + bonuri. Con- 299. Best Studios vrei un job cu venituri
Auchan Militari, program full-time, de la garantate de minim 1000 de Dolari pe (0735.179.929/ 021.223.23.59
tract nedeterminat. Pentru detalii sunati 8-18 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, office@profiles.ro
la numarul de telefon din anunt salariu motivant + bonuri de masa, luna? Job stabil si bine platit pentru
(0770.334.947 bonus de sarbatori (0733.822.822 doamne si domnisoare de peste 18 ani, 317. Bona intern, Bucuresti, 3500
resurseumane.vlad@gmail.com cazare gratuita in Bucuresti si zeci de lei/luna cautam urgent bona in regim
contact@transparentresidence.com beneficii financiare. Servicii gratuite de
211. Ajutor vanzator, pentru patiserie infrumsetare. Loc de munca legal, confi- intern pentru baietel 3 ani, Bucuresti.
226. angajam personal pentru eveni- Salariul: 3500lei/luna. Tel; 3.500 L;
traditionala in zona Unirii. Contract pe dential, serios. Training gratuit, castiguri
perioada nedeterminata, prime, masa. mente angajam personal pt evenimente
din prima zi. Suna acum la telefon sau (0726.256.070/ 021.310.74.03
Experienta in patiserie sau comert este :bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat office@marypoppins.ro
vase,sofer si contabil asteptam cv pe da-ne un beep si te sunam noi.
benefica. Persoane de sex feminin.
adresa de mail www.beststudios.ro; (0730.752.752 318. Bona interna angajam bona inter-
Detalii la telefon 2.100 L;
(0724.570.778 vreaubucatar@gmail.com 300. Best Studios angajeaza modele. na, asiguram cazarea si masa, salariu
(0731.405.658/ 0761.133.440 de ce sa platesti chirie? te asteptam in 4.000 roni (bani in mana) pentru o
212. Ajutori bucatari, personal la vreaubucatar@gmail.com echipa best studios si iti vei permite perioada de minim 1 an, mai multe
curatenie, la vase, necalificati; casa ta. venituri lunare garantate de mii detalii la interviu. Relatii la tel. 4.000 L;
(0729.682.323 227. Anglia. Menajere cu experienta, in (0727.363.636
Anglia. Contract minim 3 luni, salariu de dolari, oferim cele mai multiple ben-
eficii din tara, domeniu 100% legal, site: evolution_1960@yahoo.com
213. Alpla, lider mondial in productia de motivant, transport, cazare- oferit de
angajator. Rog seriozitate. Alte detalii: www.beststudios.ro; (0730.752.752
ambalaje din plastic de inalta calitate 319. Bona interna Bucuresti, cautam
pentru produse din piata alimentara, (0730.292.947 301. Betty Ice cauta colegi pentru pentru familie cu 2 copii, bona interna,
cosmetica si solutii de curatenie anga- departamentul de distributie din tanara, energica, pozitiva, nefumatoare.
jeaza personal in fabrica din Pante- 228. Animator socio-educativ pentru 243. Asistent manager, angajam firma 262. Asistente medicale ALP vizata la 277. Barista, fete, baieti, punem
Bucuresti. Post vacant: agent comercial. Program intern/1 weekend liber/luna.
limon: ambalator manual (6 posturi- loc de joaca copii. Program de lucru in de productie cu sediul in zona Afumati zi, seriozitate, angajeaza Spital privat. accent pe indemanare, spirit de echipa, Salariu 3500 lei.Select Family. 3.500 L;
ture 9-17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 Cerinte: permis de conducere categoria
locatia Pantelimon). Responsabilitati: /Petrachioaia, cunostinte Word, Excel, (0730.461.743 atentia distributiva si modul in care are B. Persoanele interesate sunt rugate sa (0787.883.789/ 0735.277.484 con-
ambaleaza manual produsele finite, zile/sapt). Daca esti o persoana PC, contabilitate primara, optima comu- loc comnicarea. Daca ai minimul de
deschisa, energica si mereu cu zambe- experienta si cunostinte de limba depuna un CV la adresa de mail. Detalii tact@selectfamily.ro
strange cutiile de carte si le aseaza/ nicare clienti, persoana serioasa, orga- 263. Asistente medicale Clinica med- la nr. de telefon; (0744.340.104
depoziteaza pe paleti, asambleaza cuti- tul pe buze, te asteptam in echipa noas- nizata. Salariu motivant (0756.255.667 icala de estetica, angajeaza asistente engleza, trimite CV pe mail sau suna. 320. Bona interna pentru persoane cu
ile sau containerele de transport, pune tra. (0756.060.008 andreea@gymbol- 1.400 L; (0749.091.660 bucuresti@bettyice.ro
office@unitedbrands.ro medicala- program full time si part time. dizabilitati zona Pantalimon, pentru
marfurile pe paleti, inregistreaza con- and.ro Conditii de munca avantajoase, elena@openpub.ro 302. Betty Ice SRL angajeaza vanza- handicapat adult, 32 ani, 4 zile libere pe
tainerele, aplica pe pachete etichete, 244. Asistent manager, descrierea job- bonusuri, ambianta foarte placuta, tor/ oare inghetata pentru punctele din
opereaza pe liniile de impachetare. Cer- 229. ANS Astra Nova Security anga- 278. Barman cafenea in centru vechi, luna, negociabil daca e interesant, oferit
ului: analizarea pietei fortei de munca, (0766.483.103 pasajul Macca-Villacrosse, mai multe Bucuresti. Pentru persoanele care nu au mancare si cazare, Bucuresti. El are 60
inte: constituie avantaj experienta in jeaza agenti securitate, barbati si femei, elaborarea de scrisori informative legate Artesteticutopia@gmail.com
activitati manuale in productie sau in obiective retail. Scolarizare si analize detalii la telefon: (0754.352.837 domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- kg, trebuie cineva putenic sa il ridice de
de diverse activitati, deruleaza activi- port. Persoanele interesate sunt rugate la pat. 2.000 L; (0799.585.800/
ambalare, disponibilitate la program de medicale gratuite, angajam si dispecer; tatile de secretariat, preia comenzi, 264. Asistente Medicale si infirmiere,
lucru in 3 schimburi a cate 8 ore, (0725.989.708/ 0737.520.137 279. Barman cu experienta pt. restau- sa depuna un CV la adresa email. 0726.780.016 99074534@qq.com
disponibil (a) pentru a invata lucruri noi. intocmeste avize, facturi. si cu cazare permanenta, angajam pen- rant international cu terasa de 250 Detalii la nr. tel. (0753.084.816
Candidatii interesati pot trimite CV-ul pe 230. Ansamble angajeaza personal (0758.503.472 office@bellemoon.ro tru camin de batrani Snagov- Gher- locuri, situat in zona 13 Septembrie - mirela.cozma@bettyice.ro 321. Bona interna, copil 1 an, zona
adresa de email sau pe nr. fax: bucatarie SC Ansamble Catering & manesti. (0731.920.920 Petre Ispirescu, program 2 zile cu 2 Snagov, doar copil, cu experienta si
245. Asistent manager, ne dorim o libere. Oferim si solicitam seriozitate; 303. BGS angajeaza: Agenti de securi- recomandari. 2.800 L;
021.352.11.18 pana la data de Services, companie catering multina-
23.03.2018. Telefon; (021.352.11.20 colega dinamica, cu abilitati organiza- 265. Asistente, infirmiere pentru (0724.993.035 tate, agenti de interventie, plata salariilor (0771.223.860
tional angajeaza personal in bucatarie: torice si de planificare pentru activitati camin de batrani Balotesti, urgent. Con- la timp, contract de munca integral, sar-
emanuela.avramescu@alpla.com bucatar, ajutor bucatar, casier, spalator
vase pentru urmatoarele locatiile din manageriale si secretariat. Asteptam CV ditii avantajoase.Relatii la tel. 280. Barman pentru loc joaca copii. batori legale platite dublu, prime/ 322. Bona pentru fetita de 1 an, caut
214. Amabalator, Pentru tura de zi, Bucuresti, sector 2, 3 5 (0786.553.636 + poza pe e-mail. Mediu de lucru placut. (0744.321.376/ 0728.555.959 Program de lucru in ture 9-17, 14:30- bonusuri, calificare profesionala gratuita, doamna respectabila pentru ingrijirea
program de la 07:30-16:00 de L-V. Zona 13 Septembrie/Razoare. viole- 22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile stabilitate la locul de munca, servicii unei fetite de 1 an; (0746.263.263 flo-
evenimente@ansamble.ro
Salariu de inceput este 1500 lei. Zona tapredescu@saloanelemagic.ro 266. Asistenti medicali, infirmiere, libere, (0756.060.008 andreea@gym- medicale gratuite. Interviuri: Str. Calea rescu.codruta@yahoo.com
metrou Pipera. Pot fi angajate doar per- 231. Ansamble angajeaza personal femei de serviciu, kinetoterapeuti, boland.ro Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a
soanele care au experienta in bucatarie! 246. Asistent manager, secretara pen- bucatatareasa, si mentenanta pt. centru vis de Targul Auto Vitan). Relatii la tele- 323. Bona pentru nou-nascut, experien-
locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor
1.570 L; (0729.699.825/ bucatar, spalator vase, picol, gestionar tru fabrica de garduri din beton. Punct de recuperare privat in Bucuresti. Posi- 281. Barman pentru restaurant centrul fon: (0749.062.295 ta in domeniu, pe termen lung, se cer
0729.699.825 andreea@wedohr.ro si casier. Detalii la tel. sau pe mail la de lucru Bragadiru Ilfov. de preferat bilitate cazare; (0799.755.553 vechi, salariu 1200 lei +4% procent din cunostinte limbi straine. Se ofera carte
amoldovan@ansamble.ro domiciliul in sect 5 sau adiacent; 3.000 vanzare. (0753.300.333 304. Bistro El Madrileno, cartierul
de munca. Zona Parcul Circului, salariu
215. Amabalatori manuali. Detalii la
(0786.553.636/ 0726.194.279 eveni- L; (0735.377.400 267. Asociatie Proprietari, bd. francez angajam picolite,
negociabil; (0745.577.545
sediul Radox din Bd. Timisoara 80, sec- fabricadegarduri@yahoo.ro Chisinau 12, angajeaza urgent 282. Barman cu experienta pt. bistro ospatarite, aj. bucatar, persoana
tor 6; (021.444.07.41 mente@ansamble.ro sports bar cu terasa localizata in Piata vase, lucrator comercial;
femeie serviciu, program flexi- 324. Bona Pipera, copil 4 ani, program
232. Aplicator folie auto, angajez apli- 247. Asistent manager, secretara bil; (0769.670.675 Univesitatii. Se ofera salariu plus bonifi- (0724.988.911/ 0773.753.923 10 ore/zi, de luni pana vineri, rabda-
216. Ambalator pentru o fabrica din
cator folie geamuri auto. De la cunostinte Word, Excel, PC, contabili- catie, (0722.266.345 dumidu-
zona metrou Pipera cu specific produse mi1001@yahoo.com 305. Blueberry Garden & Bistro anga- toare, experienta, recomandari, carte de
2000lei/luna, contract de munca, loca?ie tate primara, date personal, operare 268. Auto Soft Baneasa angajeaza vul- munca 2.300 L; (0731.579.464
alimentare. Program 7:30-16:00, o sin- date, persoana serioasa, organizata, canizator cu experienta salariu fix + jeaza bucatari cu experienta, ajutor de
gura tura. Contract de munca cu 8 ore; noua, condi?ii foarte bune, zona 283. Barman ospatar, picol fara experi- bucatar, barmani, ospatari si femei de
1.570 L; (0729.699.825 Theodor Pallady; 2.500 L; dinamica, mediu profesionist, salariu comision; (0743.058.438 enta Cautam tineri sociabili si dornici sa 325. Bona zona Popesti Leordeni, cau-
motivant, bonusuri pt. realizari, rugam serviciu. Asteptam CV-urile pe adresa
(0767.252.894 invete cu sau fara calificare pt. restau- de mail. Telefon (0723.400.103/ tam bona pentru copil 1 an si 10 luni
217. Ambalator colete /administrator creativewrx01@gmail.com CV la e-mail. (0733.075.558 mcr_con- AVIA MOTORS ANGAJEAZA
269. rant situat pe calea Victoriei, carte de zona Popesti Leordeni, program 08-18,
sult@yahoo.com 0757.411.718
depozit, ambalarea produselelor pentru munca, salariu atractiv, program flexibil. de luni pana vineri, (0725.609.115
livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea 233. Aquatulip angajeaza agent de
248. Asistent product planner,
VOPSITOR AUTO CU EXPERI- Vorbitor de limba engleza avansat;
blueberrybistro@gmail.com
Iuliastefanescu2010@gmail.com
vanzari Aquatulip SRL angajeaza agent
in calculator a produselorNu este nevoie
de studii superioare, dar cei 7 ani de de vanzari. Abilitati negociere si comuni- reprezentanta engleza angajeaza asis- ENTA DACA ITI DORESTI SA (0724.893.394
adrian.cibotariu890420@gmail.com
306. BMF Total Serv S.R.L. angajeaza
electricieni, instalatori, fochisti si electro- 326. Bona, 8-10 ore, cu experienta
acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V; care, permis conducere categ. B, serioz-
itate, experienta in vanzari, promovarea
tent product planner persoana dinamica,
activa, pozitiva care sa lucreze in proga-
LUCREZI INTR-UN MEDIU mecanici cu minim 1 an experienta in ingrijire copil, 2.000-2.500 lei;
(0771.542.600/ 0720.534.703 284. Barman, angajam barman la (0726.637.102
bravoshop.ro@gmail.com produselor firmei, (0725.885.885 mul nostru GC, sa comande accesorii PROFESIONIST TRIMITE UN Beraria Germana - Oraselul Copiilor
domeniu. Pachet salarial avantajos,
corelat cu gradul de experienta si condi-
comenzi@aquatulip.ro textile conform tabelelor primite din
218. Ambalator cu permis auto fabrica Anglia roxana@carmel-romania.com CV LA EMAIL SAU VINO LA Pizza Giovane ); 1.500 L;
(0726.477.406
tii excelente de lucru. (0738.000.665 327. Bona, Aviatiei, 2000 lei, cautam o
doamna care sa aiba grija de o fetita de
nicolaeboaru@bmfgrup.eu
detergenti sector 3 - angajeaza ambala-
tor cu permis, coordonator productie,
234. Aquatulip SRL angajeaza con-
tabil Societatea Aquatulip Srl angajeaza 249. Asistent vanzari pt. boutique
PUNCTUL DE LUCRU DIN PAN- elisaa.alexandraaa@yahoo.com 1 an; program de 9 ore/zi, de luni pana
vineri; zona Aviatiei; salariul 2000 de lei
chimisti, automatist, electrician. CV la contabil primar.Avantaj prezinta accesorii marochinarie, job-ul perfect TELIMON, BD. BIRUINTEI 285. BARMAN, Bistro din zona centrala
307. Bombonareasa angajam urgent,
salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon negociabil; 2.000 L; (0720.689.454/
email, tel., www.arcalux.ro cunoasterea programului SAGA. pentru studenti sau tineri, program de
(0722.404.983 arcalux@yahoo.com (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro lucru in ture, flexibil. Asteptam CV-uri la NR.11, JUD. ILFOV. RELATII angajeaza barman, ajutor barman
preferabil cu experienta. Mai multe infor-
2.400 L; (0746.731.022 0747.614.370 office@elite-jobs.ro
dadaboutique@dada.ro, tel. Oana LA TELEFON; (0746.209.911 matii la tel. sau CV la; (0726.277.097
(0729.997.408 mihaela@dada.ro contact.dianei4@gmail.com
HR@AVIAMOTORS.RO
250. Asistent vanzari Calzedonia 286. Barman, ospatar, picol femeie de
Intimissimi Tezenis alege sa faci parte 270. B3ton RestoBar angajeaza ajutor serviciu angajam pentru Pub central;
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si de bucatar Conditii de munca foarte (0734.563.492
lenjeria italiana, trimitand un CV la bune. Program 2 zile cu 2 zile libere.
adresa de e-mail de mai jos. Mentionati Masa asigurata, tips, transpsort asigu- 287. Barman, ospatar Bahiti Lounge
in e-mail locatia magazinului 360 {; rat,cu posibilitatea de crestere a salariu- locatie in zona Unirii, angajeaza o per-
futuralenjerie2010@gmail.com lui, 2.000 L; (0724.590.863 soana pe postul de barman/ ospatar.
Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv,
251. Asistent vanzari Calzedonia si 271. B3ton RestoBar angajeaza femeie tips individual. www.bahiti.ro,
Intimissimi Baneasa alege sa faci parte la vase si curatenie. Conditii de munca (0721.350.448 office@bahiti.ro
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si foarte bune.Program 2 zile cu 2 libere.
288. Barman, ospatar cu experienta
lenjeria italiana, trimitand un CV la Masa asigurata, Tips, transpsort asigu- contract de munca norma intreaga, pro-
adresa de e-mail de mai jos. Mentionati rat, cu posibilitatea de crestere a salari- gram 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile
in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. ului, 1.500 L; (0724.590.863 fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri
360 {; futuralenjerie2010@gmail.com asigurata. Clientela selecta, tips moti-
272. Baiat pentru depozit, angajam
vant. 1.500 L; (0722.893.404 con-
252. Asistent/a medical, Centrul de baiat pt depozit, locatie Smart Flora in tact@restaurantmonparis.ro
Ingr. si Asis. pers. varstnice Mogosoaia Voluntari; 2.500 L; (0799.645.192
ang. asistent/a med. generala, cm nede- murat_yas@yahoo.com 289. Barman, ospatar, ajutor bucatar,
term., progr flexibil, transp. decontat, 3 personal loc joaca, Plaza Restaurant
mese asig, o paine pe zi,d econtare 273. Baieti cu sau fara experienta pen- Snagov angajeaza in conditii avanta-
echip lucru, sal.de la 1600 -1800 lei, tru postul de instructor, pentru sala fit- joase oferind salariu motivant, cm 8 ore,
1.600 L; (021.310.33.03/ ness. Zona Piata Sudului; tichete masa, bonusuri. Sunati intre
0788.140.866 (0767.840.159 orele 12-18 1 L; (0765.354.485 cafe-
casasfantultomaconta@yahoo.com office.maximbet@yahoo.ro neatempo@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 26 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
Bucatar cu experien-
367. 386. Bucatar si ajutor de bucatar pen- 406. Bucatar, ajutor bucatar sec-
ta, salariul intre 1.500- tru restaurant Herastrau. Cerem seriozi- tor 3 restaurant Allegro, sector
tate. Oferim salariu atractiv si beneficii. 3, bd. Nicolae Grigorescu, anga-
2.500 Ron net. Relatii la Te asteptam in echipa noastra; jeaza bucatar, ajutor bucatar.
telefon; 2.500 L; (0786.778.811 info@herastrau.ro Mai multe detalii la nr. de tele-
(0799.831.111 fon afisat (0744.649.177 alle-
387. Bucatar si ajutor de bucatar zona grotitan@gmail.com
368. Bucatar cu experienta, zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal
Brancoveanu sector4 pentru pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu 407. Bucatar, bucatareasa cu
www.pomodoropizza.ro. Program 2 cu 2 nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Pro- experienta pentru restaurant
(0730.965.800 gram de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv central in Calea Floreasca, pro-
johny.rider@yahoo.com si bonusuri in functie de realizari, tips; gram 2 cu 2, salariu cald +
(0724.803.412 office@hashtagpub.ro gratar 2800/ 3000 lei, salariu
369. Bucatar full time, daca esti
rece 2.400 lei. 3.000 L;
pasionat de bucatarie, vrei sa lucrezi
intr-un mediu relaxat, dar plin de provo- 388. Bucatar si coordonator catina (0766.405.416
cari, te asteptam la interviu in Temple multinationala angajam coordonator
Pub. Program flexibil, transp. decontat, cantina si bucatar, Slatina, telefon 408. Bucatar, pentru autoservire,
salariu motivant. (0765.454.103/ (0721.209.582/ 021.201.79.83 ajutor de bucatar, fete la linie,
0799.730.730 office@thetemplepub.ro grataragiu, livrator (pedestru),
office@dussmann.ro rog experienta, seriozitate;
370. Bucatar Grill restaurant Stadio sit- 389. Bucatar TrickShot Chef Leon isi (0764.552.554
uat in Piata Universitatii angajam mareste echipa. Daca doresti s faci
bucatar grill, salariu atractiv, program 409. Bucatar, pizzar c?utam cole-
flexibil, masa si transportul asigurate. parte din echipa TrickShot pro- gi sa se alature echipei Gambi-
Detalii la numarul de telefon grameaza-te la un interviu la numarul. no s pizza, oferim salariu avanta-
(0731.322.472 resurse.umane@sta- Oferim salariu atractiv, bonusuri, trans- jos, mediu de lucru placut intr-o
dio.ro port + 1 masa pe zi ; (0744.888.296 companie in continua dez-
390. Bucatar zona Bucurestii Noi Tasty
voltare, stabilitate si flexibili-
371. Bucatar grill, restaurantul Nor sit-
328. Bona, baietel de 3 ani, 8 h/zi, 348. Bucatar Pentru restaurant- uat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Box pentru restaurant cu livrari la domi- tate; (0721.852.202 422. Bucatareasa, bucatar cu experi- 442. Buldoexcavatorist. Societate
Cotroceni, 2.500 lei. Bona, gemene 1 an pizzerie, cu terasa si vad bun Cerem Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar valle.ungureanu@gmail.com enta, ajutor bucatar restaurant specific comerciala cu sediul in Voluntari,anga-
si 4 luni, 4 h/zi, Dristor, 1.200 lei. Bona, ciliu in bulevardul Bucurestii Noi nr. 179. international zona Tineretului cauta jeaza buldoexcavatorist cu experienta si
calificare, minim 3 ani experienta si grill, program flexibil full-time, salariu Program si salariu in functie de experi-
copil 1 an jumate, 6 h/zi, Stirbei Voda- serozitate. Program 2/2, orele 10:30- motivant + bonusuri, (0731.322.472 410. Bucatar, pizzar, femeie bucatar cu experienta si ajutor bucatar. permis conducere. Asiguram si cazare
zona Operei, 1.800 lei. Bona interna, 3 23.30. Salariu, bonus la evenimente, enta. Program o zi cu o zi, contract de vase, barman pentru restaurant. Diploma. Cer si ofer seriozitate, salariu .Salariu atractiv , rugam seriozitate.
resurse.umane@stadio.ro munca,echipa tanara. 2.000 L;
copii 3, 4 si 8 ani, Herastrau, 3.000 lei. decont. transport seara. Decontare transport seara. atractiv, carte munca, bonusuri. Cazier (0762.203.264
(0764.185.105/ 0764.949.335 (0744.312.911 372. Bucatar la rece cu experienta (0721.140.223 office@tastybox.ro Dupa ora 10,00: (0723.644.179/ obligatoriu. 1 zi/1 zi (0724.640.000 bostinagabriel80@yahoo.com
minim 1 an pentru restaurant in cadrul 0722.387.386 bogdan@casabrancoveanu.ro
329. Bona, copil 1 an, 8 h/zi, zona 349. Bucatar pentru scoala hotelului Best Western - Otopeni; 391. Bucatar, ajutor bucatar, lucrator 443. C&I Grup International angajeaza
langa Spitalul Panduri, 1.700 lei. Bona, (0735.300.399 vase, ospatari pentru Trattoria 20. 423. Bucatari debutanti, in zona Piata soferi cat. D, minim 2 ani experienta.
copil 1 an jumate, 9 h/zi, Baneasa-langa (0726.130.220/ 021.315.65.43 411. Bucatar, pizzar, femeie
diana.cretu@hotellevor.com Salariu plus bonuri de masa. vase, barman pentru restaurant. Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la Salariul atractiv. Relatii la telefon:
pod, 2.000 lei. Bona, fetita 10 ani, 4 h/zi, 350. Bucatar pentru spatiu de produc- (0724.992.762 Decontare transport seara. care se adauga spor de noapte. Contact (0730.444.455
Bucurestii Noi, 1.200 lei; tie alimentara, salariu net incepand 373. Bucatar linia calda, pt tigai, de Dupa ora 10,00: (0723.644.179/ Mihaela Mitrila (0751.190.463
(0764.185.105/ 0764.949.335 2300 lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min preferat cu experienta, program 1 zi/1 zi, 392. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie 0722.387.386 444. C.N. Posta Romana SA- OPMB
bonusuri evenimente. 2.300 L; la vase angajeaza PUB central; 424. Bucatari la cald si la rece, restau- din Calea Giulesti nr. 6-7, Bucuresti,
330. Bona, doi copii de 1 an si 2 luni si de mers de statia de metrou Gorjului,
asteptam sa faci parte din echipa noas- (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com (0734.563.492 412. Bucatar,ospatar,persoane
rant, angajam bucatari la sectia cald si organizeaza concurs pentru ocuparea
de 2 luni, 11.00-19.00, zona Splaiul rece, program 1/1, salariu motivant, pro- urmatoarelor posturi: -oficiant urban, -
Unirii- Autovit, 2.000 lei. Bona, copil de tra; 2.300 L; (0738.652.992/ 374. Bucatar pentru restaurant cu pentru curatenie si vase Hotelul Crowne cent din vanzare, transportul si masa factor postal distribuitor urban. Conditii
1 an jumatate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 lei. 0727.561.605 393. Bucatar, Aperto angajeaza Plaza angajeaza persoane serioase,
servire rapida contract de munca, pro- asigurate. CV pe mail: manager@bar- de participare: invatamant obligatoriu.
Bona, 2 copii de 2 ani si de 4 ani, 10 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu gram de lucru in ture: 08:00-16:30, bucatar, asteptam CV-ul tau sau suna- dornice de munca. Oferim contract de rio.ro, (0733.222.777
ne. Te asteptam in echipa noastra din Documentele necesare pentru inscriere:
h/zi, Drumul Taberei, 1.800 lei. 16:00-24:30, salariu 2300 lei, spor de munca, salariu atractiv, masa calda, manager@barro.ro cererea de inscriere la concurs adresata
(0764.185.105/ 0764.949.335 351. Bucatar restaurant cu specific ital- weekend, decont transport. 2.300 L; Centrul Comercial Vitan; asigurare medicala de sanatate la Directorului General, actul de identitate
ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza (0743.155.016 (0727.561.605/ 0738.652.992 valenti- Medlife. (021.202.10.60 425. Bucatari si ajutor bucatari restau- sau orice alt document care sa ateste
331. Bona, menajera interna, zona bucatar cu experienta in bucataria tradi- ioana.ciuca@scandia.ro na.georgescu@sterlingcruise.eu rodica.mesaros@crowneplaza.ro rant Ivan' s angajeaza bucatari cald, identitatea, potrivit legii, dupa caz (copie
Pipera, tanara, energica, educata, cura- tionala italiana. Salariul oferit: 1000 rece si ajutori de bucatari cu domiciliul in si original), documentele care sa ateste
ta, bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer Euro. Pentru detalii; 1.000 {; sector 2 sau 3, mai multe detalii la inter- nivelul studiilor (copie si orignal), cazier
4 zile liber pe luna, pentru inceput, (0724.053.013 viu, oferim si cerem seriozitate; judiciar sau o declaratie pe propria
2.000 L; (0766.272.561 (0763.341.717 raspundere ca nu are antecedente
352. Bucatar Restaurant Nomad Sky tudor.ivan80@yahoo.com penale care sa-l faca incompatibil cu
332. Bona, menajera, ingrijitoare Bar angajeaza bucatar. Program
batrani in Bucuresti recrutam bona, functia pentru care candideaza, curricu-
8h/5zile pe saptamana. Oferim salariu 426. Bucatari si femei la vase, Restau- lum vitae. Loc de depunere a docu-
menajera, ingrijitoare batrani pentru atractiv. Asiguram transport la domiciliu. rant- Pub Weiss beer Garden, situat in
familii deosebite din Bucuresti. Program mentelor: Directia Resurse Umane-
Detalii l-v orele 10-18 la tel. Militari, b-dul Uverturii nr. 132, anga- Bucuresti, cu sedul in Calea Giulesti nr.
de lucru part-time sau full-time. Salarii (0730.448.080 jeaza bucatari si femei la vase,
europene. Programari interviu telefonic 6-8, sector 6, Bucuresti, tel./ email;
alina.bounegru@tonka.ro (0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com (021.302.27.57
sau trimite CV. (0735.179.929/
021.223.23.59 office@profiles.ro 427. Bucatari si ospatari cu experienta
b.resurseumane@posta-romana.ro
353. Bucatar restaurant South Burger
333. Bona, Pipera-Voluntari, 8 ore, cau- angajeaza bucatar pentru sectoarele 3 in zonele Cotroceni si Ion Mihalache. 445. Calcator cu experienta pentru
si 4.Se lucreaza 2/2 ,10:00/11:00- Relatii suplimentare la Dl Morozan. atelier confectii de dama, zona Gara de
tam o doamna care sa aiba grija de un (0736.492.095
baietel de 1 an si 9 luni; in Pipera-Volun- 22:00/23:00. Se ofera in prima luna Nord. (0730.773.889/ 021.335.03.19
tari, program de 8 ore, de luni pana bonuri de masa, salariu brut 3000 de lei.
Se renegociaza dupa 1 luna 3.000 L; 428. Bucatari, restaurant din zona 446. Calcator cu experienta, final, con-
vineri, salariul 2.000 de Lei 2.000 L; centrala angajeaza bucatari cu experi-
(0720.689.454/ 0747.614.370 (0721.334.087 enta de minim 6 luni pe un post similar.
fectioner Atelier de confectii angajam
mcsfoodivision@gmail.com personal cu experienta pt urmatoarele
334. Bona, Titulescu, cautam o doamna Vei lucra intr-o echipa tanara dar cu posturi: calcator interfazic si final, con-
care sa aiba grija de un copil de 4 luni, 354. Bucatar Restaurantul Cher- experienta. Cerem si oferim seriozitate. fectioner, curatat ate, (0730.773.889
10 ore pe zi, de luni pana vineri, zona hanaua Ancora angajeaza bucatar. Calificarea e un avantaj daniella.cristea@yahoo.com
Titulescu, Pod Basarab, salariul 2000 lei Salariu motivant. (0786.372.937 anga- (0721.102.101 cv@perfecthoreca.ro
negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ jaripersonal.ancora@gmail.com 429. Bucatari, Wise Box angajeaza
447. Calcatoreasa si confectionera cu
0747.614.370 office@elite-jobs.ro experienta pentru atelier confectii dama
bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, situat in Calea Rahovei sector 5. Mediu
355. Bucatar / bucatareasa angajam Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septem-
335. Bona, Unirii, cautam o doamna bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, de lucru placut, contract de munca cu
care sa aiba grija de o fetita de 3 ani; 10 brie; 2.000 L; (0747.815.440/ program fix 8 ore si salariu avantajos;
Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro
ore/zi, de luni pana vineri, zona Unirii, salariu atractiv, negociabil. Persoana 1.700 L; (0730.030.700/
salariul 2.000 L; (0720.689.454/ agila, lucru in echipa,cantina, se pregat- 0730.030.707 marina@mario.ro
0747.614.370 office@elite-jobs.ro 430. Bucatari, ajutor de bucatar, picoli,
este mancare pentru 50+ persoane; ospatari Restaurant Weiss Beer anga- 448. Calcatoreasa - curatatorie, zona
336. Brand manager fashion copii, cau- (0721.551.608 jeaza: ospatari, picoli, bucatari, ajutori
bucatari, pizzari, barmani. Angajarile se Baicului, sector 2, personal cu experien-
tam coleg specializat in marketing, studii ta (masa calcat, calandru, chimic) 2
superioare finalizate in marketing, expe- 356. Bucatar cald restaurantul Nor sit- fac pentru locatie noua situata in Dr.
uat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Taberei cat si pentru Militari, Bd-ul. schimburi; (0724.351.770
rienta de lucru in domeniul fashion retail,
excelente abilitati de comunicare si Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar Uverturii, (0723.502.237 geo.mus- 449. Calcatoreasa curatatorie zona
negociere. 1 {; (0726.221.274 tigai program flexibil full-time, salariu tatea@gmail.com Costin Georgian, Morarilor, personal cu
office@annebebe.ro motivant + bonusuri (0731.322.472 experienta (masa de calcat, calandru,
resurse.umane@stadio.ro 431. Bucatari, ajutori bucatari pentru
restaurant din mall Baneasa, in conditii chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete
337. Brodeza, pentru cusut manual cu liber, duminica liber. Statie metrou 100
acul broderie cu margele in atelier de 357. Bucatar cald restaurant Stadio, avantajoase.Program de lucru doua cu
creatie, salariu atractiv, mediu de lucru Universitate Restaurantul Stadio situat doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203
placut, contract munca, program l-v, 8h in Piata Universitatii angajam bucatar (0768.494.450 dumitru.sotir@yahoo.com
cu pauza masa, zona Piata Victoriei, cald, salariu atractiv, program flexibil, 450. Calcatoreasa finisaje, cunostinte
Aviatorilor, (0723.879.101 masa si transportul asigurate. Detalii la 432. Bucatari, ospatari, picoli,
generale despre tesaturi si haine, aten-
office@cristallini.com numarul de telefon. (0731.322.472 femei serviciu si grataragiu,
zona Baneasa; (0722.323.071/ tie la detalii, responsabila, placere de a
resurse.umane@stadio.ro lucra in echipa, punctualitate. Respons-
338. Brutar, brutarie angajeaza brutar 0722.416.548
cu experienta si calificare. Program 8 abilitati: executa finisajele cerute in
358. Bucatar cald, pt. restaurantul ordinea stabilita de coordonator. Oferta
ore/zi; (0799.995.893 office@brotman- smart-casual Stadio asezat in Piata Uni- 433. Bucatari, ospatari, restaurantul
ufactur.ro Terasa Doamnei situat in Centrul Istoric salariu 1700. Pantelimon, Ilfov in zona
versitatii. Salariu atractiv, transportul si vis-a-vis de BNR angajeaza: bucatari, aj Selgros; (0762.259.787
339. Brutar/brutareasa cu norma masa de pranz asigurate. Detalii la nr. bucatari, ospatari, picoli, femeie de ser-
intreaga, pentru brutarie artizanala in de telefon sau email (0731.322.472 viciu. Salariu motivat si bonusuri la 451. Calcatoreasa pentru final si
zona Otopeni. Se ofera stabilitate, seri- resurse.umane@stadio.ro fiecare tura; (0723.605.438 interfazic, fabrica confectii dama situata
ozitate, salariu atractiv.Detalii in privat; office@terasadoamnei.ro in zona Autogara Militari, angajeaza cal-
359. Bucatar catering, echipa Delicios catoreasa pentru final si interfazic, con-
(0765.473.164
Food se mareste. Cautam bucatar cu 434. Bucatari, patru persoane, 2 fectionere pentru masina simpla de
340. BUCATAR Brasserie Sensi zona experienta, meniu romanesc, program o bufetieri, 2 ajutor bucatar, 3 spalatori cusut (cu experienta). Relatii la telefon;
Piata Victoriei cauta persoana serioasa zi cu una libera, salariu pornire 3.000- vase, 30 ospatari, 10 picoli, 6 barmani, (0729.847.742
cu experienta pentru postul de bucatar. 3.500 Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de
375. Bucatar prep. reci calde,
grataragiu, aj.bucatar; Cautam colegi
394. Bucatar, cu experienta, dornic sa
lucreze intr-o bucatarie super utilata, BUCATAR. RESTAURANT
413. angajam pentru Restaurant nou deschis
Conditii exceptionale de munca, trans- salariu, fara intarziere 3.500 L; in centrul Bucurestiului. (0728.081.718 452. Calificat sau nu tehnician retea
port asigurat, asigurare medicala, (0721.850.689/ 0721.850.689 stancu-
pentru a pregati impreuna retete tradi- restaurant zona Drumul Sarii, 13 Sep-
tembrie oferim si cerem seriozitate,
CONTEMPORAN ANGAJEAZA telecomunicatii- catv & internet, adminis-
tionale romanesti. Conditii de lucru si
salariu motivant. 4.000 L;
(0748.555.111
flavius80@yahoo.com salarizare, foarte bune. Informatii la tele- (0722.506.068 office@excellence.ro IN CONDITII DEOSEBITE 435. Bucatarie, anul acesta deschi-
dem o noua locatie Nuba Beach Club in
trare mentenanta retea de internet /
catv, instalare noilor clienti incheiere de
5ensibrasserie@gmail.com 360. Bucatar cu experienta la Beraria fon, e-mail; (+40212324582/ BUCATAR - BUCATARIE RECE Mamaia Nord si suntem in cautare de noi contracte, 2.687 L;
395. Bucatar, La Copac - restaurant cu
Germana, Oraselul Copiilor. 3.000 L; 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezer- specific romanesc din zona Piata bucatar sectia cald, sectia rece si pizzar. (0755.917.233
341. Bucatar cu experienta pentru (0724.066.424 vari@restaurantvoievodal.ro Romana - angajeaza bucatar. Conditii SI VANZARI LINIE. DETALII Pentru mai multe detalii contacteaza-ne telecommsis@gmail.com
restaurant cu specific international, telefonic. (0733.455.532 adrianstan-
terasa de 250 locuri si saloane de eveni-
elisaa.alexandraaa@yahoo.com 376. Bucatar restaurant de sushi, pt. foarte bune de munca, echipa bine pre-
gatita. Detalii la CV pe adresa
INTRE ORELE 14:00-16:00. cu@nuba.ro
www.telecommsis.ro
mente. Salariu negociabil. Solicitam 361. Bucatar cu experienta pentru restaurant Chico Chillout cu specific la.copac@yahoo.com (0745.082.007 (0722.774.795 453. Call Center needs manager
seriozitate. Zona 13 Septembrie, Petre restaurant Fabrica, str 11 iunie nr 50, japonez si european. (0733.324.426 la.copac@yahoo.com 436. Bufetiera. Restaurant Dream and telemarketers.Work full
Ispirescu. (0724.993.035/ program de lucru 2 zile cu 2 zile libere, chilloutchico@gmail.com CONTACT@THECANTEEN.RO; Drumul Taberei angajeaza personal time/ part time, also work from
0760.193.614 396. Bucatar, personal bucatarie, salate si bufet rece. Program full time, home; (0733.518.665
salariu atractiv, platit la timp, comision
din vanzari, contract de munca; 2.500
377. Bucatar salate si ajutor bucatar pentru Socului Kebap; LUIS.AVRAM@YAHOO.COM beneficii si salariu motivant; sender33433@gmail.com
342. Bucatar full time. Fundatia Viitor zona centrala restaurantul Stadio (Piata (0764.673.064
L; (0723.155.027 cristinastani- (0749.911.202
Pentru Copiii Romaniei angajeaza Universitatii) angajeaza bucatar salate si 414. Bucatar/ patiser - Cunostinte de 454. Call Center - Ofertare. Angajam
bucatar full time. Relatii la telefon, de cioara@gmail.com ajutor bucatar, oferim un program flexi- 397. Bucatar, restaurant de top, zona bucatarie sau diploma de bucatar; personal cu experienta in domeniul call
437. Buldo-excavatorist companie
luni-vineri 09-17, (0742.098.908 bil, salariu motivant, decont transport si Dorobanti, angajam bucatar cu experi- Cunostinte de cofetarie/patiserie sau constructii angajeaza buldoexcavatorist center, cu abilitati de relationare si
casasfiosif@mailbox.ro 362. Bucatar cu experienta salariu
masa de pranz asigurata enta, sectia cald. Persoana energica, diploma de cofetar/patiser; Cunostinte cu experienta pe utilaj. Punct de lucru comunicare, ordonata si responsabila.
intre 2500 si 3500 Lei cu contract si ordonata, ambitioasa si bune abilitati de
343. Bucatar Jollero Restaurant Dru- bonusuri de perfomanta, zona Cotroceni (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro despre igiena alimentara; Persoana Mogosoaia; Depozitul se afla in zona Popesti Leo-
lucru in echipa. Pachet salarial atractiv deni. Asiguram transport.
mul Taberei, angajeaza bucatar cu (0726.337.470/ 0766.969.784 Lapi- 378. Bucatar salate si deserturi pentru (0726.555.680 andreea@restaurant-
organizata si pasionata de bucatarie /
438. Buldoexcavatorist cu experien- (0724.444.499 aurel@jaluzele-ro.ro
experienta si ajutor de bucatar.Salariu atzamall@gmail.com gargantua.ro patiserie pt JW Marriott Bucharest
restaurant situat in sectorul 6, langa mall ta ce detine permis sau atestat pentru www.depozitul-de-rulouri.ro
motivant, plus tips la evenimente. Pro- Grand Hotel Vei gasi la noi: o echipa manipularea lui (0745.069.814/
gramari interviu: (0769.469.157 363. Bucatar cu experienta salariul Plaza Romania. Vei avea un salariu
motivant, bonusuri lunare, masa de 398. Bucatar, Restaurant South Burger care te va ajuta pas cu pas; contract de 0770.184.776 455. Camerista Hotel Minerva. Oferim
office@jollero.ro intre 1.500-2.500 Ron net. Relatii latele- angajeaza bucatar pt sector 3. Se munca pe perioada nedeterminata; flexi- eurogazconstruct_sediu@yahoo.com seriozitate, conditii de munca deosebite,
fon; (0799.831.111 pranz asigurata, un discount semnifica- lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera
tiv si te vom ajuta s? te dezvolti. bilitate in program (program in ture); salariu, bonuri de masa, ore suplimenta-
344. Bucatar pentru centru pentru per- cariere@wisebox.ro 3000 salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi,
(0728.842.997 conditii de munca exceptionale; posibili- 439. Buldoexcavatorist pentru JCB re, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile
soane varstnice (0762.983.394 tips. Se pot oferi bonusuri in functie de 3 cx si case cu permis categoria C sau pe saptamana libere (0726.103.427
hotelwestplaza2011@gmail.com tati de promovare; bonuri de masa; ser-
mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 364. Bucatar cu experienta, pentru experienta. 3.000 L; (0726.760.996 TR. Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pen- hr@minerva.ro
pozitia chef de tura intr-o locatie cen- mcsfoodivision@gmail.com vicii medicale gratuite. CV-ul la email.
345. Bucatar pentru linie calda la 379. Bucatar sectia calda Restaurant Detalii la tel. (021.403.19.94 tru provincie asiguram cazare gratis.
trala in Calea Floreasca, program 2 cu 3.000 L; (0735.377.400 456. CAMERISTA hotel sector 6, cu
restaurant in Dr. Taberei. Dorim per- 2, transport decontat, salariu 3800-4000 Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 399. Bucatar, restaurant Tulin (specific emanuela.anton@marriott.com
soana cu experienta in bucatarie, al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacares- sau fara experienta pt. hotel sector 6.
de lei, 4.000 L; (0766.405.416 libanez) angajeaza pentru gustari calde. 440. Buldoexcavatorist, angajam Program 8-16. Cerinte: seriozitate,
muncitoare. Oferim conditii motivante, cu) angajeaza bucatar pentru sectia Pentru mai multe detalii sunati intre 415. Bucatareasa (prefer pension-
operatori pentru buldoexcavator cu per- punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu
masa, tips. De preferat domiciliat in sec- 365. Bucatar cu experienta, pentru calda, program flexibil full-time, salariu 12:00 - 20:00; (0762.212.675/ ara) si ospatarita; mis de conducere cat. C sau TR. Lucrari luni-vineri 10-14. 1.600 L;
tor 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwest- motivant + bonusuri; (0731.322.472 021.314.40.01 (0722.241.875
plaza2011@gmail.com
restaurant in centrul vechi. Program 2/2, in Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezer-
9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, trans- resurse.umane@stadio.ro restauranttulin@yahoo.com 0722.259.653 vari@cityhotelbucuresti.ro
346. Bucatar pentru mic dejun de la 6 port. Rog seriozitate, (0749.772.974 400. Bucatar, restaurant ultracentral
416. Bucatareasa Dristor Kebab Pan-
380. Bucatar sef, bucatar sef de tura telimon angajeaza bucatareasa cu sau 441. Buldoexcavatorist, experienta, 457. CAMERISTA Hotel, zona Casa
la 14 30 si pentru preparate a la carte in locatie centrala, program flexibil, salariu angajeaza bucatar cu experienta in gas-
schimburi pentru hotel Bucuresti; 366. Bucatar cu experienta, restaurant fara experienta. Program in ture salariu si calificare, salariu motivat. Doresc per- Presei, angajam cu contract de munca
cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sec- motivant, bonusuri, masa si transportul tronomia italieneasca si internationala. soana serioasa din Bucuresti care sa-si
(0771.223.860 Cei interesati sunt rugati sa sune la nr. atractiv mediu de lucru placut. Rel la tel. permanent, cameriste si femei de servi-
tor 1, angajeaza bucatar cu experienta asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail doreasca sa munceasca, asigur carte
resurse.umane@stadio.ro de telefon (0786.223.663 (0733.067.273 ci, salariu atractiv, program 8 ore, zona
347. Bucatar pentru restaurant in Cen- in bucataria traditionala italiana. Salariul ionita_cristina91@yahoo.com de munca si un salariu de 2600 Lei Casa Presei. Urgent, 1.400 L;
trul vechi, conditii salariale aventajoase; oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000 (0731.322.472 resurse.umane @sta- 401. Bucatar, restaurantul Cherhanaua 2.600 L; (0723.585.221 any_nis- (021.795.70.30 www.bestwesternex-
3.000 L; (0753.300.333 {; (0724.053.013 dio.ro Ancora angajeaza bucatar. Salariu moti- 417. Bucatareasa pentru terasa- tor@yahoo.com po.ro
vant. Tel. (0786.372.937 angajariper- restaurant in zona Fizicienilor;
381. Bucatar si ajutor bucatar angajam
sonal.ancora@gmail.com (0723.326.713
pentru restaurant (0722.718.831
402. Bucatar, aj. bucatar, restaurant
382. Bucatar si ajutor bucatar pentru 418. Bucatareasa salariu 2500 RON
asiatic (zona Barbu Vacarescu) anga-
Fast Food, angajez bucatar si ajutor jeaza bucatar / aj bucatar. Salariu net si ajutor bucatar 1900 RON program de
bucatar pentru Fast Food in Jilava. bucatar 1800 lei / salariu net ajutor luni pana vineri, zona Tineretului, pentru
Relatii la telefon nr.; (0723.352.044/ bucatar 1500 leiProgram L-V 08:00- catering pana in ora 13.00. Tel.
0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com 16:30 Marius Baltag 1.800 L; (0728.106.100
(0761.967.323
383. Bucatar si ajutor bucatar, Bistro 419. Bucatareasa catering, Catering
situat in zona Ateneului Roman anga- 403. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol, Two Friends situat in zona centrala
jeaza bucatar si ajutor bucatar (fete) spalator-vase ne marim colectivul. Firma angajeaz? femeie bucatareasa cu
(0766.303.730 catering dorim sa gasim bucatari pri-
ceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spala- raspundere ?i ajutor bucatar femeie pro-
florin_casam@yahoo.com gram de L-V sambata si duminica liber;
tori - vase indemanatici. Program luni -
384. Bucatar si ajutor bucatar, Yca's vineri 8-17. Sambata, duminica, sarba- (0733.766.689/ 0726.513.300
Pub & Grill situat in Piata Minis, Titan, tori legale liber (0742.271.173
Ionutspataru66@gmail.com 420. Bucatareasa cu experienta,
sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu
cu experienta si barman-ospatar, carte salariu 2.200-2.500 lei net, program 8
404. Bucatar, ajutor bucatar pentru ore, carte de munca, luni-vineri, zona
de munca; (0720.523.509 restaurantul Clubului IDM. Full time, Piata Victoriei; (0724.546.677
contract de munca; (021.316.09.62
385. Bucatar si ajutor de bucatar cu
hr@idm.ro 421. Bucatareasa pentru fast food,
sau fara experienta pentru restaurant
casual dining cu specific in centrul 405. Bucatar, ajutor bucatar pt restau- sefa tura, zona Berceni, sector 4, salariu
istoric. Oferim salariu motivant, transport rant centrul vechi, str Smardan nr. 27. 2200 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu
(0723.365.586/ 0788.493.922 mari- Program 2/2, tips si taxi. Informatii supli- experienta,contract 8 ore,se asigura
an.huzu@redangus.ro mentare la; (0727.572.000 masa zilnic. 2.200 L; (0770.573.286

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


26 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
496. Casier, operator pc restaurantul 515. Casiere pentru hotelul de 5 stele 538. Coafeza (competente frizerie) si
La Mama Delea Veche 51 angajeaza Sheraton Bucuresti. Experienta si manichiurista- pedichiurista pentru salon
casieri si operator PC. Experienta pe un cunoasterea limbii engleze este obliga- Drumul Taberei, carte de munca. Rog
post similar este obligatorie. Programul torie. CV-urile se pot depune personal la seriozitate. Urgent; (0722.325.546
este flexibil. Mediul de lucru placut, receptia hotelului sau la adresa de email
cerem seriozitate (0726.770.202 pir- mentionata (0742.081.800 hr@shera- 539. Coafeza cu experienta pentru
van.ana@lamama.ro tonbucharest.com www.sheraton- salon cu vechime 8 ani situat in sector 2
bucharest.com Colentina (0761.024.023
497. Casier, vanzator, benzinarie Mol
sector 6, angajam 2 casieri, 15 zile pe 516. Casiere pt. restaurant pizzerie, in 540. Coafeza cu experienta, zona sec-
luna salariu fix brut 2040 Lei, plus Mall Veranda Obor, conditii avantajoase torului 5. Nesatisfacand numarul mare
salariu variabil 100-300 Lei, plus tichete (0729.952.613 de cerinte ne dorim sa va alaturati
de masa 200 Lei, plus tipsuri 200-500 madalinafdumitru@gmail.com echipei noastre Salariu peste asteptari 1
Lei, colectiv placut, program foarte flexi- 517. Casiere pentru Socului, L; (0723.195.467
bil (0371.000.328 Kebap, salariu avantajos + tips;
Fuel.station.team@gmail.com (0764.673.064 541. Coafeza si cosmeticiana pentru
salon, sector 4; (0735.844.100/
498. Casier- vanzator in magazin non 518. Casiere, Pagaia angajeaza 0761.680.047
stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel casiere pentru locatia din sector 2, zona
Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, metrou Pipera. Program L-V 8 h, week- 542. Coafeza si manichiurista Salon
1.500 L; (0765.934.678 end liber. Pt. CV email iar alte info tel. Poeme de Beaute angajeaza personal
458. CAMERISTA pentru hotel trei 477. Carpat Guard angajeaza agenti (intre 14-17) (0744.649.649 pentru:manichiura, pedichiura, tehnician
stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, 499. Casier-operator letitia.spandonide@qsinn.ro unghii false, coafor. Programul este o zi
o masa/ zi, conditii motivante de lucru, pentru obiective zone centrale, cladiri de cu/fara experienta, com- cu o zi, l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18.
bonusuri periodice si alte facilitati. De birouri, ambasade. Zonele: Baneasa, 519. Casieri si lucratori comerciali pen- (0747.444.089
preferat candidatii sa fie domiciliati in Militari, Berceni, Pantelimon. Program: panie multinationala tru supermarket . Oportunitate de dez- ioana_0909@yahoo.com
sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwest- luni-vineri pe timpul zilei sau ture de angajeaza pentru noile voltare profesionala. Amplasat in sector
plaza2011@gmail.com noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona locatii din zona Panduri, 4, colectiv tanar, salariu si conditii de 543. Coafeza si manichiurista, cu expe-
Obor-Lizeanu, str. Radu de la Afumati munca atractive, Experienta in retail rienta, carte de munca, plata se face cu
459. Camerista si receptionera pentru nr. 13A, sector 2, luni-vineri: 10.00- Victoriei, Stefan cel reprezinta un avantaj; (021.332.03.88/ procent 50% din incasari. Program 8
hotel. (0745.761.111 18.00. Plata la termen; (0786.410.128/ Mare, Titulescu, D-na 0725.747.751 ore, o zi cu o zi, un week end liber, unul
0769.075.995 Ghica, Titan si Crangasi, nu. Zona Hala Bucur Obor;
460. Camerista complex turistic, com- 520. Casieri si lucratori comerciali,
plex turistic Miorita din Com. Berceni, 478. Casa de Ajutor Reciproc a Pen- se asigura pregatire la Supermarket angajeaza urgent: casieri/ (0786.365.050
Jud. Ilfov cauta camerista pentru curate- sionarilor Omenia Bucuresti cu sediul in locul de munca, salariu casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete
in val. de 300 lei) si lucratori comerciali 544. Coafeza, Salon de infrumusetare,
nie camere, program 12 cu 24, salariu str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza
avantajos, asigurare transport sau urgent casieri zonali cu diploma de intre 1.500 - 1.800 Ron (salariul net: 1.400 Lei + tichete in val- angajam coafeza cu experienta minim 3
decontare transport; 1.500 L; absolvire studii medii si cu domiciliu in net, o masa asigurata, oare de 300 Lei); (0758.108.240/ ani in locatiile din zonele Militari si Tim-
(0721.999.926 office@miotur.ro urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, 0744.385.079 puri Noi, oferim salariu motivant plus
program flexibil si cursuri de perfectionare
3, 4 si 6. Relatii la tel. (021.423.17.49/ intermacedonia98@yahoo.com 559. Cofetar, laborator cofetarie anga- 576. Compania Romprest Service
461. Camerista hotel persoana cu/fara 07520001445 bonusuri in functie de (0723.383.315 jeaza cofetar cu experienta. Laboratorul SA angajeaza: Electricianauto-
experienta, dinamica si responsabila. performanta. Relatii la 521. Casieri, lucratori comerciali pentru se afla in zona Drumul Gazarului, detalii turisme si camioane, soferi pro-
Oferim contract de munca, o masa/zi, 479. Casier angajez urgent pentru
tel. oricand. CV la mail; Shop&Go cu program non-stop. Avem si 545. Coafeza, salon infrumusetare la tel. (0723.214.773 fesionisti, tractori?ti, masinist
salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 Shop & Go Mega Image, zona Obor. tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la zona P-ta Sudului, Brancoveanu anga- manu_ro26@yahoo.com utilaje cale si terasamente,vop-
ore/zi, 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va Salariu atractiv+bonuri masa; 1.800 L; (0799.831.111 inventar (600). Locatia este in sector 1 jeaza coafeza, program 8 h (marti pana sitor, tinichigiu, vulcanizator,
asteptam in echipa noastra. (0767.655.834 claudia.petre@wise- Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi sambata de la 12:00--20:30), contract 560. Cofetar, program 5 zile/ sapt, 8 muncitori necalificati, electri-
(0761.960.309 gratis; 1.700 L; (0787.868.036/ de munca, clientela selecta, salariu ore/ zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de cian intretinere si reparatii,
480. Casier benzinarie avantaje: box.ro 0724.510.904 atractiv, 2 zile libere pe saptamana; metrou Pipera, sectorul 2. Salariu 2400 instalator tehnico-sanitar, zidar,
462. Camerista hotel 4 stele Hotel salariu fix, program in ture, bonuri de cityshop.angajare@gmail.com lei. Se respecta cele 21 zile de con- tamplar,pt. punctul de lucru din
500. Casier-vanzator restaurant. Van- (0744.648.721/ 0741.163.188 stancar-
Christina 4 stele, in Bucuresti, zona masa, program de training, cerinte: amonadaniela@gmail.com cediu. Experienta minima 1 an in dome- Chitila-Ilfov, informatii la
Piata Romana. Salariu atractiv, mese studii medii, seriozitate. (0788.143.101 zator restaurant, asigura gestionarea 522. Casieri, casiere si preparatoare niu; 2.400 L; (0723.971.116 tel.021/4902010 si la sediul soci-
asigurate, experienta nu este obligato- gabriela.macnovit@yahoo.com incasarii banilor, respecta timpii de sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi etatii din str.Macului nr.26, Chiti-
servire, sugereaza produse. Asigura si 546. Coafeza, cosmeticiana, manichi-
rie. Telefonati pentru programare inter- angajeaza cu contract de munca per- 561. Cofetar, RIN Grand Hotel anga- la-Rudeni, jud.Ilfov. Sefi echipa
viu. (0731.009.999 office@hotelchristi- 481. Casier benzinarie OMV Soseaua pastreaza curatenia in zona de servire, soane responsabile. Program flexibil, urista nail tehnician, tehnician masaj pt. jeaza cofetar: preia, verifica si
salon nou, Bulevardul Unirii salubrizare, muncitori necalifi-
na.ro Giurgiului, firma partener OMV, angajam raspunde de aspectul produselor. salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, depoziteaza ingredientele; calculeaza cati, informatii la
casier/vanzatoare benzinarie OMV 1.800 L; (0743.155.016 bonusuri. Angajam si operatori platfor- (0747.617.783 consumul; prepara produse de cofe- tel.021/6681050 si la sediul soci-
463. Camerista pentru Boutique hotel Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu ioana.ciuca@scandia.ro ma cu atestat GPL (0724.528.622 tim- tropicana.imobiliare@gmail.com tarie/patiserie pe baza retetelor si real- etatii din str.Izbiceni nr.117-119,
DBH Bucuresti Oferim un loc de munca decent, training gratuit si un program purinoi@molretail.ro izeaza decoratiuni, (0730.777.210 sector 1, Bucuresti. Persoanele
stabil pentru persoane responsabile si flexibil, (0723.473.371 501. Casier. Fast Food din Bucuresti 547. COAFEZA, HAIRSTILIST resurseumane@rinhotels.ro interesate pot transmite CV-ul la
motivate. Programul este de 8 ore/ zi, gflorin_2004@yahoo.com (zona Stefan cel Mare) angajeaza Casi- 523. Casieri, persoana serioasa,
asiguram masa si carte de munca.Zona er. Cei interesati poti suna la: responsabila, capabila sa lucreze in ACS BEAUTY EXPERT ANGA- 562. Cofetar, ajutor de cofetar. Cautam
adresa de e-mail
recrutare@romprest.ro.
Barbu Vacarescu. Va asteptam la inter- 482. Casier cu sau fara experienta (0747.333.102 echipa pentru benzinarie. Salariu atrac- colegi/e pentru compania de deserturi
viu; (0724.891.819 serban@decebal- Angajam casier si lucrator comercial cu tiv+bonuri de masa; (0724.246.833 JEAZA PENTRU SALON IN SEC- elegante Cupcake Philosophy. 577. Companie catering multinationala
hotel.ro decebalhotel.ro sau fara experienta pentru restaurant tip
fast food in mall Promenada (Aviatiei),
502. Casier/a de noapte Oval Market
524. Casierita, pizzeria Vechia Napoli
TORUL 2. TELEFON/ FACE- www.facebook.com/cupcakephilosophy;
www.cupcakephilosophy.ro. Contact la
angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor
angajeaza pt postul de casier de noapte
464. Camerista pentru hotel Heras- detalii la tel; (0731.034.908 promena- persoana dinamica, responsabila, angajeaza casiera serioasa, dinamica, BOOK: ACS BEAUTY EXPERT. tel. sau ioana@cupcakephilosophy.ro.
bucatar, spalator vase, personal curate-
nie, gestionar/ subgestionar, incarcator/
trau, cautam o colega pe postul de da.cuptorulculemne@gmail.com sa se alature echipei noastre tinere dar (0726.050.568
camerista la hotel Herastrau. Cerem
serioasa si punctuala, cm, salariu moti-
vant, bonusuri si prime, prog 20-6, cu vechime mare la noi, program atrac- WWW.ACSBEAUTYEXPERT.CO descarcator.Detalii la: (0786.553.636
483. Casier fara experienta cu califi- evenimente@ansamble.ro
seriozitate. Oferim salariu atractiv si
beneficii. Te asteptam in echipa noastra; care la locul de munca la pizzar sau detalii la interviu, pt. mag. Morarilor, tiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere.
Zona sector 1 (0722.503.999
M; (0721.121.261 563. Cofetar, cofetaria Art Dessert,
cursuri de instruire profesionala platite
(0786.778.811 info@herastrau.ro casier. Salariu 1500 lei in mana, ore 1.700 L; (0723.333.122 mihaela_manolescu_cosma@ya- de companie; instruire profesionala con- 578. Companie internationala anga-
suplimentare platite integral, salariu net 548. Coafeza, hairstylist, pentru Salon jeaza agent vanzari cu sau fara experi-
503. Casiera pentru service auto, vul- hoo.com din Aparatorii Patriei, cu experienta. tinua alaturi de Master Cake Irina Apos-
465. Camerista, daca esti o persoana cu ore suplimentare, 1800 lei, o masa tol; venit salarial in functie de nivelul enta, persoana comunicativa, contract
ordonata, corecta, lucrezi bine, te astep- pe zi. 1.800 L; (0756.791.346 canizare, angajam casiera , salariu Program o zi da una nu de la 09:00 la pregatirii tale. (0722.305.398 emil- de munca, training gratuit. Oferim
1.600 lei, program o zi cu o zi sector 1 525. Caut doamna pentru 21:00, sambata pana la 20:00, iar cazare; (0728.650.079
tam in echipa noastra pentru a ocupa r.solomon@dodopizza.ro ia@emex-romania.ro
postul de camerista. Informatii si detalii zona Piata Domenii, 1.600 L; ajutor menaj; duminica inchis. 1 L; (0775.239.904
la tel. (0374.130.034 h3302- 484. Casier fara experienta cu califi- (0784.339.160 (0722.507.708 andreea@maac.ro 564. Cofetar, patiser si vanzatoare 579. Conducator auto societate com-
qm@accor.com care la locul de munca. Salariu 1800 lei pentru cofetarie; (021.324.73.62/ erciala angajeaza conducator auto pen-
in mana, ore suplimentare platite inte- 0724.551.671 tru transport persoane categoria D, cu
466. Camerista, pensiune 8 camere, gral, salariu net cu ore suplimentare - atestat persoane si cartela tahograf val-
aproape de Piata Unirii, angajeaza 2200 lei, o masa pe zi 1.800 L; 565. Cofetar, patiser, brutarie anga- abile pentru tronsonul Mihailesti
camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, (0740.044.889 d.struc@dodopizza.ro jeaza cofetar cu experienta minim 6 luni, Bucuresti, tur-retur (0785.823.513/
tichete de masa 1 L; (0722.456.036 program 8 ore/zi. Detalii la nr. de tele- 0735.547.161
valentinasipu@yahoo.com 485. Casier la restaurant Chocolat, fon, persoana de contact Crina Ionita mihai.millenium@yahoo.com
restaurantul Chocolat, situat in zona (0799.995.893 office@brotmanufac-
467. Camerista/ingrijitor spatii hote- Piata Romana, angajeaza casier.Apre- tur.ro 580. Conducator auto, societate com-
liere, cunostinte elementare de limba ciem entuziasmul, bunul simt si punctu- erciala angajeaza conducator auto pen-
engleza; Persoana energica, flexibila, alitatea. Experienta anterioara constituie 566. Cofetara si vanzatoare pentru tru transport persoane, permis categoria
motivata, orientata catre client, amabila, un avantaj; 2.600 L; (0743.258.251 cofetarie in sector 2 (0723.830.104 D cu atestat persoane si cartela
ordonata pt JW Marriott Bucharest andra@chocolat.com.ro tahograf valabile pentru tronsonul
Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa 567. Cofetari cu experienta (decor), Buftea Bucuresti, tur-retur
care te va ajuta pas cu pas; contract de 486. Casier pariuri sportive Clinceni str. Domnita Anastasia nr. 5, sambata - (0767.721.978/ 0785.823.513
munca pe perioada nedeterminata; flexi- Ilfov, candidatul ideal: fara cazier, duminica liber; (0722.558.062 mihai.millenium@yahoo.com
bilitate in program (program in ture); cunostinte de operare PC nivel minim,
conditii de munca exceptionale; posibili- seriozitate si punctualitate, pachet salar- 568. Cofetariile Tip Top-vanza- 581. Conducatori auto categoria B,
tati de promovare; bonuri de masa; ser- ial atractiv si motivant, perioada de train- toare pt locatiile din pentru distributie catering, zona Unirii,
vicii medicale gratuite. CV-ul la email. ing, 2.000 L; (0785.050.782 Crangasi,Ferentari, Sebastian, carte de munca, masa asigurata, salariu
Detalii la tel. (021.403.19.94 sirsyshu@gmail.com Gorjului, Pantelimon, Bucurestii motivant, sofer auto propriu;
emanuela.anton@marriott.com
487. Casier, bucatar, sapalat vase,
Noi.Salariul 1650 lei net + 145 (0729.682.323
lei bonuri de masa 1.650 L;
468. Pep&Pepper angajeaza fete si baieti cu (0732.672.654 582. Conducatori auto categoriile b, c,
Camerista/Receptioner/Ospatar sau fara experienta, in urmatoarele cen- e - salariu + bonuri de masa + ore supli-
Hotel angajeaza urgent, tre comerciale: Promenada, Plaza, Afi 569. Colaboratori, firma Express Kuri- mentare platite si muncitor necalificat -
cameriste, receptioneri si Cotroceni, Salariu este negociabil. er Europa din Austria cauta colaboratori, salariu + bonuri de masa pt. Protan SA
ospatari; (0722.202.986 Asteptam sa faci parte din echipa noas- firme de transport cu Sprinter cu capaci- sucursala Popesti Leordeni
tra (0738.652.992/ 0727.561.605 tate de la 4 europaleti pentru transport
469. Cameriste angajeaza Hotelul valentina.georgescu@sterlingcruise.eu (0721.211.003
marfa în UE. www.exs florentina.draghici@protansa.ro
Capsa. Interviu in receptia hotelului (004366287977218 tub.at@exs.de
Capsa, L-V, 8.00-15.00; 488. Casier, bucatar, spalat vase
Pep&Pepper angajeaza fete si baieti cu 583. Confectioner cu experienta in
(0757.645.737 570. Colector (manipulant) marfa, s.c masina liniara, cu capacitatea de a pro-
sau fara experienta, in urmatoarele cen- distributie produse parafarmaceutice
470. Cameriste zona centrala, Agentia tre comerciale: Promenada, Plaza, Afi duce articole de calitate si bune abilitati
504. Casiera pentru service auto, vul- 526. Cauti de munca? Alatura-te 549. Coafor, stilist si frizer, pentru lant
angajeaza manipulant (colector) marfa, de comunicare cu departamentul tehnic.
Black&Silver, angajeaza Cameriste Cotroceni, Baneasa. Salariu este nego- produse de mici dimensiuni, receptie
zona centrala. Salariu incepand de la ciabil. Asteptam sa faci parte din echipa canizare, salariu 1.600 lei, program o zi echipei noastre de curatenie. Suntem o de saloane, in zonele, Floreasca si Locatia Casa Presei Libere, sector 1,
marfa, pregatire comenzi pt. livrare, Bucuresti. Salariu atractiv.
1600 net, o masa pe zi, plus transportul noastra (0727.561.605 cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, firma profesionista de curatenie, special- Lujerului. Oferim salariu motivant, con- cunostinte minime operare PC;
decontat. Rugam seriozitate; 1.600 L; valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 1.600 L; (0784.339.160/ izati pe spatiile comerciale. Salariu tract full time si seminarii de perfec- (0774.431.164
peste medie. Sunati pentru detalii; (0733.777.012 office@pdgroup.ro
(0760.696.291 office@black-and-sil- 0784.339.160 tionare. Te asteptam intr-o echipa tanara
584. Confectioner haine, angajam cu
ver.ro 489. Casier, casiera benzinarie Mol sit- 1.000 L; (0723.034.368 curate- si dinamica; (0720.996.748 571. Colega masaj Locatie de lux,
uata in orasul Otopeni, program de lucru niegenerala01@gmail.com contract nelimitat confectioner textil.
505. Casiera pentru spalatorie zona clientela formata, comision 50%, pro-
471. Cameriste, guvernanta, agent flexibil, oferim bonusuri de performanta; 550. Cofetar pentru un important hotel Candidatul ideal trebuie sa poata coase
Dristor, salariu intre 1300 si 1500 lei. gram de zi sau de noapte, cerinte -
paza, ospatari, ingrijitori spatii hoteliere (0723.233.448 527. Ceramica Bianca Ploiesti anga- din Bucuresti.Locatie: Universitate, zona minim 18 ani loialitate, respect. Plata zil-
un produs cap coada. Oferim un salariu
bicamarian@yahoo.com 1.500 L; (0763.575.031 jeaza sofer Producator de ob. sanitare, motivant, mediu de lucru placut si
pentru hotel 5 stele, Bd. Ghencea 134. centrala.Program: 5 zile/2 libere in 2 nica, pt. detalii te astept la interviu,
CV pe mail; (0725.827.216 a.dobres- autodrive.clean@yahoo.com angajeaza sofer pentru deservirea con- ture.Salariu: 1300-1800 lei net. 2.500 cazare gratuita 4.000 {; bonusuri financiare (0727.772.146
490. Casier, casiera benzinarie Mol, ducerii societatii, persoana care sa dea
cu@dobexpert.ro
Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, 506. Casiera cantina in Pipera, canti- L; (0720.534.815 ionut.dragoi@pas- (0760.455.399 585. Confectioner imbracaminte
dovada de corectitudine si seriozitate, ionita_oana_andreea@yahoo.ro
(0760.273.774 na, angajam casiera cu program de 8 domiciliul obligatoriu in Bucuresti, avan- sion4work.ro dama zona Costin Georgian metrou,
472. Cameriste, hotel 4 stele in
Bucuresti, cautam persoane cu experi- bicamarian@yahoo.com ore in 3 schimburi (6-14:30, 10-18, 22- taj sector 1; (0728.634.340 cerami- 551. Cofetar cofetaria Victoria Experi- 572. Colega pentru masa de croit, cu salariu avantajos, conditii de munca
enta in domeniu hotelier pentru postul 6), prin rotatie. Oferim conditii legale, ca@bianca.ro experienta si prezenta placuta pentru excelente, CM, 2.000 L;
491. Casier, casiera, vanzatoare. enta este un atu dar nu un criteriu elimi- (0734.537.564 office@fashionhaine.ro
de Camerista. Zona Militari, metrou la 1350 Lei net + bonuri + 25% spor noape natoriu. Cautam oameni seriosi care isi croitorie confectii textile, atelier central
10 metri. Salariu fix+bonuri de (0761.155.686/ 0736.257.112 + masa asigurata in valoare de 16 528. Chef bucatar Restaurant La Piata Unirii - sector 3, acces metrou,
masa+bonus (1800-2000 NET) pachet bora_drago79@yahoo.it Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pen- doresc sa castige bani din munca. 586. Confectioner incaltaminte. Firma
Lei/zi, (0786.552.982 Salariul si programul se discuta la inter- conditii minunate de lucru (25-26 grade
incaltaminte angajeaza personal cu
asigurare medicala, stabilitate; tru programare interviu sunati la nr. de iarna), luni vineri 7:00-15:30 1 {;
492. Casier, casiera, cu sau fara expe- telefon. (0736.445.737 viu. CV la office@casa-victoria.ro
(0766.741.053 office@hrdaily.ro 507. Casiera Dristor Kebab Pante- (0726.221.274/ 0722.284.442 experienta pentru banda de tras
rienta pentru un fast food in zona (0724.376.275 mecanic si croitor stanta. Zona Timpuri
Berceni, se asigura masa zilnic, contract limon, Dristor Kebab Pantelimon anga- prunoiualex@yahoo.com
473. Cameriste. Hotel angajeaza 529. Chef bucatar pub, cautam chef, catalinchivu1984@gmail.com Noi; (0726.158.451
cameriste. Salariul este intre de munca, training gratuit, se lucreaza 1 jeaza casiera.Studii medii(min 12 clase) daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa
zi cu 1 zi libera, 1.700 L; 573. Colege pentru socializare pe net
1200- 2000 ron net. iar daca aveti cunostinte minime de con- lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de 552. Cofetar cu experienta, cautam 587. Confectioner liniara textile Piata
(0770.573.286 Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii
(0756.200.044/ 0755.200.071 tabilitate primare reprezinta un avantaj. provocari, hai la interviu in temple pub. cofetar cu sau fara experienta, 5 zile pe centrale la 5 minute de metrou; vile Unirii (acces metrou) atelier textile anga-
Program in ture mediu de lucru placut; Prog. flexibil, transp. decont., salariu + saptamana 9 ore pe zi, pentru preparare Unirii, Crangasi. Castiguri de peste jeaza confectioner cu experienta, lucru
474. Cameriste. Phoenicia Hotels 493. Casier, casieraa in OVS Kids tips, (0765.454.103 office@thetem-
Promenada Trimiteti CV sau datele de (0733.067.273 de prajituri la o cofetarie din Bucuresti, 5.000 Ron lunar, comision progresiv de cap coada pt liniara noua Juki. Mediu
& Resorts angajeaza cameriste ionita_cristina91@yahoo.com plepub.ro zona Victoriei.Cautam o persoana cura- pana la 70%. Contract de munca part lucru placut, program flexibil, personal
pe perioada nedeterminata. contact nume, prenume, varsta, studii si ta, serioasa, cm; 2.000 L; cu experienta, 1 {; (0722.284.442
Salariu atractiv. Informatii la numar de telefon la adresa email cu time/full time, bonusuri in functie de per-
508. Casiera pentru cafenea in zona 530. Chimisti pentru detergenti, produ- (0728.795.984 office@annebebe.ro
mesajul OVS Promenada. Diploma de formanta. Varsta minima 18 ani, engleza
(0749.022.236 piata Victoriei, salariu 1500 net cator detergenti sector 3 angajeaza simona@tortdebezea.com sau franceza scris/vorbit la nivel
bac, 1.400 L; recrutare@peeraj.ro inginer chimist, operator chimist, 588. Confectioner masina de cusut
475. Cantuitori, montatori masa, circu- (0722.573.332 automatist, electrician Conditii salariale
mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun
494. Casier, lucrator comercial Shop & 553. Cofetar cu experienta, cofetarie venit. www.divinostudio.ro/divinostudio responsabilitati: confectioner textile pen-
larist, pentru fabrica de mobila; foarte bune. CV la email, tel. din 99, sector 4, firma serioasa, loc de tru masina de cheite si masina de cusut
(0737.506.339/ 0737.506.337 Go, Iancului, Vatra Luminoasa, 509. Casiera restaurant fast food, in (0734.146.115/ 0720.932.936
apropiere metrou, cu sau fara experien- www.arcalux.ro (0722.404.983 munca stabil, mediu placut de lucru, simplaOferta: contract de munca, salariu
zona Iancului (Piata Iancului) si Militari arcalux@yahoo.com
ta anterioara in comert, flexibilitate si (Lujerului). Asiguram contract de munca salariu motivant. (0729.737.619 574. Colegi cautam, societate comer- atractiv, tichete de masa, program de
Carciumar. Companie
476.
spirit de echipa. Contract, salariu 1700 ciala cu sediul in Bucuresti, sect. 2, lucru de luni-vineri. (0748.219.724
detiantoare de carciuma pe perioada nedeterminata. Salariul net 531. Chocolat angajeaza bucatar cu 554. Cofetar si ajutor cofetar laborator danielavisinescu@bustieremedicale.ro
lei in mana, carte de munca 8 ore, angajeaza in conditiile legii gestionar
in prima luna incepand cu 1800 lei experienta Chocolat Createur de Gout
complet utilata in locali- 1.700 L; (0763.706.039 2.200 L; (0785.405.645 angajeaza bucatar cu experienta de
cofetarie Bucuresti. Proiect nou, anga- depozit, manipulant marfuri si muncitori
jam cofetar si ajutor cofetar cu/ fara productie. Relatii la tel; (021.252.54.53 589. Confectioner tamplarie aluminiu
tatea Popesti Leordeni adrian_bra@yahoo.com minim 5 ani atat in sectia cald cat si in experienta, Bucuresti. Salarizare moti- marilena.ghita@youngerkarom.ro Confectioner tamplarie aluminiu, experi-
doreste sa angajeze car- 495. Casier, operator facturare si pen- 510. Casiera, angajam casiera cu sectia rece a bucatariei. Experienta in vanta, in functie de abilitati. Detalii tel. enta minim 5 ani in productie, salariu +
ciumar. Oferim contract tru contabilitate primara angajeaza AS experienta in domeniu, oferim salariu locatii cu specific international reprezinta 575. Compania municipala Paza si bonusuri in functie de productia realiza-
un avantaj; 3.700 L; (0743.258.251 sau CV:
de munca si procent din PAN SRL cu sediul in Popesti Leordeni, atractiv; (0765.000.200 cofetariavaniliesiciocolata@gmail.com. Securitate Bucuresti angajeaza : agenti ta. O buna cunoastere a profileleor Pro-
Judetul Ilfov. Rela?ii: 0760.699.993 - contact@cafyjr.ro andra@chocolat.com.ro de securitate, agenti interventii, tehni- filco, Aluprof, Alumil . 3.500 L;
exploatarea afaceri; (0799.266.850 cofetariavaniliesicioco-
Domnul Vasilescu Marian. lata@gmail.com cieni sisteme de securitate, operator dis- (+40724536463 mihai.popescu@tam-
532. Cinema Pro (Universitate), anga- pecer. Detalii la tel; (021.371.26.95
(0726.541.694 (0760.699.993 511. Casiera, Pizzerie sector 6 anga-
jeaza doamna pentru menaj. Cine-
plarie.com
jeaza casiera, salariu avantajos si mediu matograf (full-time), program flexibil, 555. Cofetar si ajutor cofetar. Angajam
placut de munca. Program in ture, trans- bonusuri, detalii la telefon: cofetar si ajutor de cofetar. Oferim
port seara asigurat; (0799.956.488 (0724.885.599 salariu motivant si decontam transportul
pt cei care locuiesc mai departe, labora-
512. Casiera, consultat in fitofarmacie 533. Circularist si montator pe masa tor zona sos Giurgiului, Progresul.
absolventa de horticultura, agricultura, cu experienta pentru productia de mobi- (0763.675.240
protectia plantelor, sau cu liceu profil la din pal melaminat. salariul 2.500 lei si Candybarbucuresti@gmail.com
agricol. 2.000 L; (0767.591.885 carte de munca. Bucuresti sector 2,
valentinalan@yahoo.com (0722.354.291/ 0763.652.221 556. Cofetar si brutar, angajez cofetar
si brutar cu experienta pentru locatie
513. Casiera, lucratoare comerciala 534. Clinica Geronto Sector 1 zona Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti.
Oval Market angajeaza casiere cu expe- angajeaza urgent ingrijitoare Cautam si ajutori bucatarie si vanzare.
cutatenie si ajutor bucatar. Programul full time sau part time. Suna
rienta in mag. alimentar, dinamice, apte Relatii la: (021.667.40.60
de munca, serioase si punctuale. CM, pentru detalii; (0721.967.808
prime, bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 535. Clubul Sportiv Aqua Sport anga- 557. Cofetar specialist, cofetarie cu tra-
zile liber, Constructorilor sect 6, 1.700 jeaza personal curatenie, sector 1; ditie, angajeaza cofetar specialist, pen-
L; (0771.415.022 (0733.125.581/ 0728.303.653 tru locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu
net 3000-5000 roni, program de L-S 07-
514. Casiera, lucratoare comerciala 536.Coafeza pt. vad vechi, 15. Detalli la telefon (0730.224.457
Oval Market, Crangasi, angajeaza 2 conditii avantajoase; evolution_1960@yahoo.com
pers dinamice, apte de munca, (0720.170.170
serioase, punctuale si cu experienta in 558. Cofetar, cofetaria Talla angajeaza
mag alimentare. Oferim CM, salariu 537. Coafeza Salon situat vis a vis de cofetari cu experienta, salariu atractiv,
motivant bonusuri, prime. Program 2 zile Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza- conditii de munca avantajoase zona
7-21 si 2 zile liber, 1.700 L; frizerita, cosmeticiana, manichiurista; Ozana; (0728.314.326
(0771.415.022 (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com cofetaria.talla@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
12 26 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
627. Contabil economist angajam la 648. Cosmeticiana 672. Croitoreasa atelier atelier de
firma de productie alimentara in zona manichiurista- pedichi- croitorie pentru dama, serie mica si
Crangasi, experienta, declaratii si bilant, comanda, angajeaza croitoreasa (mode-
salariu incepand de la 2600, CV la urista si coafeza cu lier) cu experienta in ateliere similare in
info@frenchbakery.ro 2.600 L; portofoliu de cliente pt. coaserea produsului cap-coada (fara
(0785.398.378/ 021.220.53.21 salon central, zona croit). Zona metrou Stefan cel Mare;
info@frenchbakery.ro 2.000 L; (0799.523.278
Magheru. Relatii la tel.
628. Contabil junior Firma contabili- (021.316.26.62 673. Croitoreasa sector 4, 1 Ne
tate, sector 3, angajeaza contabil junior, marim echipa de croitorese, in sectorul
cunoscator program SAGA; 649. Cosmeticiana Salon Green Day 4 (piata timpuri noi), sectorul 1 (metrou
(0722.385.782/ 0722.385.782 contde- Spa, zona Grozavesti angajeaza cos- Basarab) Vrei un salariu bun, carte de
claratii@gmail.com meticiana pasionata de cosmetica, vad munca, un mediu armonios vino in
format; www.greendayspa.ro; echipa noastra; (0723.225.882
629. Contabil primar angajam contabi- (0747.639.790
la, pt contabilitate primara restaurant, 674. Croitoreasa, atelier croitorie din
constituie avantaj cunoasterea unui pro- 650. COSMETICIANA, cu experienta Bucuresti, sector 4, angajeaza masinista
gram de contabilitate sau de gestiune. si stilista coafor (ucenica) salon 1 produs cap-coada. Oferim salariu atrac-
Program de lucru 9:00-17:00 de L-V; Dream, cartier nordului Herastrau, con- tiv, carte de munca.Se accepta si per-
(0758.242.991 ditii de lucru foarte bune, asteptamCV- soane aflate la pensie sau part-time in
conta@bontonpalace.ro uri la adresa de mail; (0728.580.314 intervalul 8.00-20.00; (0786.874.813
630. Contabil primar, care a mai lucrat
office@1dream.ro www.1dream.ro
675. Croitoreasa, ne marim echipa.
in constructii, care sa stie sa faca situatii 651. Cosmeticiana, lant de saloane Cautam croitoreasa cu experienta in
de lucrari si contrracte. Program flexibil; angajeaza cosmeticiana in zonele Flore- creatie vestimentara si/sau retusuri.
(0722.944.348 asca, Victoriei si Lujerului. Conditii de Zona Dristor, aproape de metrou si
631. Contabil primar, experienta in
munca deosebite, salariu motivant, pro- tramvai. Ne dorim o colaborare pe ter-
contabilitate-Saga, emitere facturi, chi- gram de perfectionare continua, porto- men lung. (0752.111.118 retoush_bou-
590. Confectioner textile, croitor, 607. Confectionere. Atelier confectii tante, inregistreaza incasarile si platile in foliu de clienti format; (0720.996.748 tique@yahoo.com 695. Deservent pentru masini ambalat 713. Distributie pliante, angajam curi-
necalificat, atelier de creatie vestimenta- angajeaza confectionere. Atelierul este lei conform extrasului de cont. Asigura cu experienta sau fara experienta, pen- eri/ postasi full time sau part time pentru
652. Cosmeticiana, manichiurista, 676. Croitoreasa, croitor pentru atelier tru cei din provincie se asigura cazare, distributia materialelor postale in
ra angajam confectionere textile (rochii situat in incinta Apaca, sector 6, la 1 evidenta contabila a conturilor.
de eveniment/ mireasa /etc). Oferim minut de mijloacele de transport. Salari- Intocmeste situatii si rapoarte contabile, frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu de creatie si productie serie mica, situat locatia este in comuna Jilava judetul Bucuresti (0744.306.364
seriozitate si un mediu de lucru ul in functie de performante 1600-2200 arhivare documente, de clienti. Salon sector 5, vechime 12 in zona metrou Stefan cel Mare, cu Ilfov (0730.635.452
placut.Locatie langa metrou (Groza- Ron, (0741.460.836 office@financeone.ro ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 experienta in realizarea produselor cap 714. Dnata Catering SRL cauta lucrator
coada (tipare, croit, cusut). 696. Director vanzari accesorii mobila, comercial in bistro/ cafenea aeroport,
vesti). Inclusiv necalificat; 653. Cosmeticiana, salon de fru- ajutor de bucatar, (0756.141.778 dfil-
(0724.571.092 andreea@anki.ro 608. Confectioneri in masina simpla 632. Contabil sef, daca ai cunostinte (0730.092.022 claudia@couturede- pal melaminat SC Decopal Exim SRL -
de cusut, butoniere, nasturi, triplok, cal- solide in domeniul legislatiei financiar- musete situat in zona Panduri, 13 Sep- marie.ro angajeaza Director vanzari accesorii ip@dnata.ro
cator final, pentru Fabrica de confectii contabile: contabilitate de gestiune, con- tembrie angajam cosmeticiana cu expe- mobila, pal melaminat si blaturi cu studii
591. Confectioner, atelier croitorie,
angajam confectioner imbracaminte cap textile, salariu si tichete de masa, mediu tabilitate financiara, inclusiv salarizare si rienta. Carte de munca, incadrare 8h, «««««««««««««««««« superioare absolvite, minimum 2 ani 715. Doamna pensionar 67 ani, solicit
de lucru placut, zona Viilor, experienta de minim 5 ani pe un post salariu de baza+procent. Se lucreaza cu experienta de management in vanzari. ingrijire la domiciliu; (0723.279.925
- coada), zona 13 Septembrie, Detalii la nr. 1 L; (+40745667788
(0728.320.550/ 021.420.50.57 (021.424.62.93 similar (0743.258.251 andra@choco-
lat.com.ro
branduri de top: Guinot, Babor, Janssen.
(0726.787.519/ 0745.564.612 CROITOREASA/ CON-
677. maged.kharabit@decopal.ro 716. Doamna caut pentru ajutor in
592. Confectioner, cusator, articole
609. Confectioneri tamplarie pvc,
zona sector 4, salariu atractiv; 654. Cosmeticiana, salon de infru-
FECTIONERA, RETUSURI 697. Dispecer monitorizare sisteme
casa, iubitoare animale, onesta;
(0768.552.007/ 0744.194.965
633. Contabil si administrator de bloc.
marochinarie, asamblator-montator,
croitor-stantator, necalificati. Firma ital- (0723.283.374 Societate de administrare imobile anga- musetare, angajam pentru locatiile din
zonele Timpuri Noi si Militari, oferim
SI/ SAU CAP-COADA. alarma Dab Security, program 12/24 cu
12/48, ture zi sau noapte, abilitati pc, 717. Doamna curatenie. Caut doamna
iana de productie art. marochinarie,
Buc, sect 3, Drum intre Tarlale nr. 42,
610. Confectioneri si calcatori final cu
jeaza contabil s administrator, salariu
motivant. Solicitam seriozitate. Trimiteti salariu motivant (0723.383.315 PROGRAM L-V 10,00- Microsoft Excell si Word, studii supe- pentru curatenie; (0766.240.944
Ratb 103, 246, Statia Garii Catelu.
experienta pt. firma confectii dama zona
Vitan. Relatii la telefon (0745.020.199
cv la adresa de e-mail
labloc@gmail.com. Informatii la tel. 655. Cosmeticiana, esteticiana, 18,00, SALARIU ATRAC- rioare, relationare cu beneficiarii, 1.800
L; (0726.720.515 718. Doamna fara obligatii familiale
(021.345.04.46
george@nazarenogabrielli.ro 611. Confectioneri, sef sectie anga- (0784.275.702 labloc_ai@yahoo.com manichiurista, coafeza Kontur Beauty
Labs recruteaza cosmeticiana/esteti-
TIV, CARTE DE MUNCA; office@dabsecurity.ro pentru a ingriji o persoana in scaun cu
rotile si a merge la recuperare;
jeaza firma de confectii. Relatii la tele- 634. Contabil, esti contabil, esti ciana, manichiurista, coafeza.Va rugam (0726.993.333 698. Dispecer pentru dispecerat cen- (0722.635.507
593. Confectioner, montator tamplarie fon. (0731.041.499/ 0722.810.381 serioasa si vrei sa faci parte din echipa trimiteti CV-urile impreuna cu o scurta tral de monitorizare. Aptitudini operare
PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net scrisoare de intentie la mail. «««««««««««««««««« calculator, abilitati de comunicare, studii 719. Doamna serioasa, experienta,
2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de 612. Confectioneri. Societate noastra, asteptam CV-ul tau la adresa ingrijesc bolnavi, recomandare, menaj
de email (0722.609.458 contact@konturbeautylabs.ro medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333
masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, comerciala angajam confec-
victorina.dumitru@bionaturaplant.com 678. Croitorese cu experienta in angajari@aba.ro www.abasecurity.ro usor la familii serioase; (0730.317.982
8-18, nu oferim cazare. 2.505 L; tioneri pentru masini de cusut 656. Cosmeticiana. salon infru- domeniu, oferim carte de munca, condi-
(0733.822.822 contact@transparen- simple, triplock, ket si necalifi-
635. Contabil, contabilitate primara, musetare ne marim echipa, angajam tii excelente de munca si salariu bun. 699. Dispecer helpdesk Bucuresti sec- 720. Doamne la curatenie, angajam d-
tresidence.com cati. Angajam si tricoteur. ne/d-ni curatenie la unul din hostelurile
Salariu 1500-2000 ron, bonuri de domnisoara pentru contabilitate primara. cosmeticiana, daca ai cel putin un an (0761.667.929 tor 1 preluare solicitari interventie, ges-
Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de experienta in domeniu si vrei sa lucrezi tionare aplicatie helpdesk, coordonare noastre din Centru Vechi, Bucuresti,
594. Confectionera Atelier de creatie masa, decontare transport, 679. Croitorese masini liniare si echipe interventie, utilizare PC - MS program 12 ore lucru, cu o zi libera,1700
prime. Informatii la tel. constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; alaturi de o echipa minunata, trimite-ne
vestimentara angajeaza croitorese pen- calcator interfazic si final, zona Office, ture zi si noapte 1.500 Lei net, lei net+alte comisioane si beneficii. Pt.
(021.411.52.37/ 0751.535.353 (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro un mesaj sau suna la tel.
tru confectii in serie mica si croitorie la (0733.870.077 Obor, Doamna Ghica, Baicului; CV la email (021.420.02.22 detalii sunati; (0786.329.136 geor-
comanda. Experienta in cusut pe masi- 636. Contabil. Tipografie situata okydokyvip@gmail.com (0722.625.000 office@synotech.com giana@elevate.ro
na liniara/ triplock constituie un avantaj; 613. Confetioner si calcator in croito-
rie, angajam confectioner si calcator in in sectorul 5 angajeaza contabil
(0724.137.040 office@finehearts.ro atelier mic de croitorie. Pe site: ad-fash- -bun cunoscator program SAGA. 657. Cosmeticiene in conditi 680. Croitorese masiniste, confectii 700. DIspecer monitorizare video, 721. Doamne mature cu sau fara expe-
CV-ul transmis pe mail, detalii la deosebite cu experienta, intr-un mediu textile, mester, ctc, banzicar, taietor cunostinte minime de utilizare a calcula- rienta pentru conversatii online, 200 $
ion.ro se pot vedea produsele pe care le
Confectionera cu
595. lucram; (0732.222.530/ 0732.222.522 tel. (0722.500.853 de lucru placut, epilat, pensat, trata- curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45 torului, program in ture, ture si de bonus la angajare. Programare interviu
experienta rochii eveni- office@ad-fashion.ro alina.paun@tipografiaumc.ro mente faciale etc. (0766.483.103 (0722.594.982 noapte, pentru cladiri de birouri situate la telefon, 3.000 L; (0766.715.701
in Bucuresti si Pipera. Varsta maxima 45 bliss.studio@yahoo.com
ment, program 9-17 L-V, 614. Consilera asigurari, agentie de de ani. Rog cv pe mail. (0751.219.823
carte munca, zona Obor. angajare@companiadepaza.ro 722. Doamne si domnisoare pt conver-
asigurari situata in sectorul 2, angajeaza
Proba (tipare - realizare consilera pentru emiterea politelor de satii online. Contract de munca,
asigurare. Programul agentiei l-v 09-18, 701. Dispecer monitorizare video, bonusuri de angajare, program flexibil,
produs cap-coada, modi- s 09-15 (2 sambete/luna). Salariul de cunostinte minime de utilizare a calcula- bonus de angajare 300 $, procente de la
ficari in produs). Salariu 1.200 Lei fix plus comision torului, program in ture, ture si de 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale,
3.000 - 3.500 Lei; (0799.177.699 office@newasig.ro noapte, pentru cladiri de birouri situate bonusuri de performanta, 5.000 L;
in Bucuresti si Pipera. Varsta maxima 45 (0799.617.440
(0765.606.076 615. Consilier cosmetice BIO, uleiuri de ani. Rog cv pe mail. (0751.219.823
esentiale Franta consiliere, recoman- angajare@companiadepaza.ro 723. Doamne si domnisoare pt. video-
596. Confectionera simpla, atelier de dare, vanzare cosmetice BIO. Cunos- conversatii vrei un job cu un salariu
croitorie angajam confectionere pe sim- tinte de Internet, e-commerce, Excel. 702. Dispecer pentru monitorizare decent, vino in echipa noastra. Oferim
pla. Se lucreaza pe operatii. Atelierul Experienta in vanzari, in industria beau- video, program de noapte in ture, 1200 ron bonus de angajare si multe
este situat la casa presei libere (scant- ty constituie un atu. Vorbitor de engleza cunostinte minime de utilizare a calcula- alte bonusuri de performanta. Oferim
eia) . Oferim bonusuri, prime de sarba- si eventual franceza (0749.079.446 torului, pentru cladire de birouri zona plata la zi sau bilunara, salariu fix sau
tori, bonuri de masa; 1.400 L; natural.paris@gmail.com Aurel Vlaicu, tarif 8,3 lei ora plus bonuri procent intre 50-80%. 5.000 L;
(0760.316.499 florin@nastya.ro de masa. Rog cv pe mail. (0799.617.440/ 0766.715.701
616. Consilier Vanzari - Cofetaria Art (0751.219.823 armand@companiade- bliss.studio@yahoo.com
597. Confectionera, atelier confectii Dessert, cofetaria de lux Art Dessert paza.ro
dama, zona Fundeni, angajam confec- angajeaza consilier vanzari, venit lunar
net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de 724. DOAMNE, DOMNISOARE,
tionere, carte de munca, ore suplimenta- 703. Dispecer pentru monitorizare
re platite, conditii bune de lucru salarii munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste
nr. 22B (in zona Restaurantului Doi
video, program in ture, cunostinte min- MODELE ONLINE. PROBLEME
atractive, plata la timp, 1.500 L; ime de utilizare a calculatorului, pentru
(0787.541.716/ 0771.752.873 Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 cladire de birouri zona Pipera, tarif 9,21 CU BANII? NOI TE AJUTAM SA
598. Confectionera, confectioner,
emilia@emex-romania.ro lei ora plus bonuri de masa. Rog cv pe CASTIGI LUNAR PESTE 3.000
mail. (0751.219.823 armand@compa-
pentru produs cap-coada atelier creatie 617. Consiliera cu studii juridice, de
preferat experienta de 1, 2 ani (notariat, niadepaza.ro USD. NU CONTEAZA VARSTA
vestimentara, salariu atractiv, mediu de
lucru placut, loc de munca stabil, con- birou executor etc.). Salariu atractiv. 704. Dispeceri - tehnicieni sistem par-
SAU ASPECTUL, CONTEAZA
Pentru detalii sunati (0728.141.414
tract munca, program l-v, 8h cu pauza
de masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; office@asociatiavictimelordinaccident.ro care Sun Plaza, monitorizeaza activi- DORINTA DE A FACE BANI. O
tatea in parcare, intervine la automatele
(0723.879.101 jobs@cristallini.com 618. Consilieri logistica Leroy Merlin de plata si bariere cand sunt probleme. ECHIPA DE PROFESIONISTI
599. Confectionera, mic atelier, carti-
Craiova Cautam consilieri logistica pen-
637. Contabil/a SC Adexim Modelcom 658. Covalact Bucuresti cautam: ges- 681. Croitorese minunate, liniste si
Salariu 400 - 500 euro, bonuri de masa;
450 {; (0744.385.129 5458@inter-
LUCREAZA PT. TINE;
tru noul nostru magazin din Craiovita.
er vizavi de Spitalul Fundeni, conditii Detalii la telefon sau pe adresa de email angajeaza contabil/a activitate distributie tionar depozit, manipulant marfa, Trim- stabilitate Croitorie de lux cu traditie din parking.com (0766.016.639
avantajoase, salariu mare, carte de job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro bauturi, contabil/a activitate constructii ite-ne CV ul tau pe email la 1992 in Bucuresti, cauta cusatoreasa
munca; (0720.267.528 https://job.leroymerlin.ro/ civile; (0752.241.500 recrutare@covalact.ro sa ne contactezi talentata in vederea cusutului pro- 705. Dispeceri cladire de birouri, secu- 725. Domino s Pizza angajeaza livrator
(0758.884.754 adrianadexim@gmail.com la telefon; (0742.077.479 duselor cap-coada, neavand obligatia ritate, cunostinte minime de utilizare a pe scuter indiferent de varsta. Se cere:
600. Confectionere cu experienta job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro recrutare@covalact.ro de a stii sa realizeze tipare sau sa calculatorului, program in ture, tarif 9,21 obligatoriu permis categoria A1, A sau
haine dama. Salariu fix 1.500-1.900+ 638. Contabila pt. firma de adminis- croiasca. (0720.590.440 lei ora plus bonuri, situata in zona B, preferabil experienta de mers pe
bonuri de masa. Program: 07.00- 15.30, 619. Consilieri vanzari - magazin pro- trare asociatii de bloc. Cerinte: Office, 659. Covrigareasa cu experienta pt. contact@croitoriepicasso.ro Pipera. Rog cv-uri pe mail. scuter, aspect fizic ingrijit si placut;
conditii foarte bune, sector 3; duse cosmetice, cautam vanzatori poli- internet, Revisal, declaratii fiscale Saga. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni- (0751.219.823 armand@companiade- 1.400 L; (0734.581.607
(0767.341.095/ 021.324.53.08 valenti, seriosi, deschisi si comunicativi Sediu langa metrou. CV cu poza si vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica 682. Croitorese, confectionere pentru paza.ro nmirela1692@yahoo.com
pentru magazin de ingrijire personala si liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; cusut liniara si triploc, produs cap-coada
601. Confectionere masina liniara si ingrijirea casei din zona Crangasi. Pro- salariul dorit la adresa: agenti- (0733.869.232 (gata croit) atente la detalii, zona metrou 706. Dispeceri monitorizare video 726. Dulgheri si fierari Firma de con-
calcatoreasa, pentru atelier confectii gram full time in doua ture; aplasare@gmail.com Stefan cel Mare. Ofer salariu intre angajam dispeceri, program de noapte structii angajeaza dulgheri si fierari.
dama serie mica zona Militari. Contract (0747.770.700 639. Contabila primara, cu experienta
660. Crepes a la Amelie este in 1.500-2.000. Program l-v, 8 ore/zi. in ture, cunostinte minime de utilizare a Oferim contract de munca, salariu moti-
de munca, salariul motivat, recrutare.proxi@auchan.ro cautarea candidatilor ideali. Esti tanar/a, (0730.092.022 calculatorului, pentru cladiri de birouri. vant si bonuri de masa. Pentru detalii va
(021.434.88.48/ 0747.501.279 in domeniu, oferim salariu atractiv plus zambitoar/e si iti doresti un job stabil? Rog cv-uri pe adresa de mail cu specifi- rugam sa ne contactati la numarul de
620. Constructii. Societate, anga- multe alte beneficii 1.800 L; Avem posturi disponibile: ospatar, 683. Croitorie, angajam modelier cu catia postului pentru care se aplica. telefon; (021.232.09.62 office@acms-
602. Confectionere pentru triplok, jeaza dulgheri, în zona Prelungirea (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro bucatar, ajutor bucatar. (0763.425.376 experienta in capacitatea de a produce (0751.219.823 angajare@compani- cc.ro
liniara si calcat cu experienta, personal Ghencea, contract de munca 8 ore, pro- anamaria_badiceanu@yahoo.com articole de calitate,cu atentie la detalii si adepaza.ro
la sala de croit in zona Delfinului. Se gram 8-17.30. 3.100 L; 640. Control CTC controlul de cal- bune abilitati de comunicare cu departa- 727. Dulgheri, firma de constructii
ofera contract de munca si salariu intre (0727.083.468 itate al produselor dama con- 661. Cristim angajeaza vanzator pen- mentul tehnic. Locatia Piata Presei 707. Dispeceri monitorizare video, angajeaza dulgheri, fierari, faiantari,
1600 si 1800 lei Cerem seriozitate. form fisei produsului. Analizeaza tru reteaua de magazine; Libere, sector 1, Bucuresti. Salariu angajam dispeceri, program de noapte zidari, rigipsari, muncitori necalificati
(0742.032.849/ 0763.484.929 621. Constructori structuri. Firma produsele confectionate si indi- (0741.212.068 atractiv.; (0774.431.164 in ture, cunostinte minime de utilizare a 32.456 L; (0722.634.534 niflocon-
gaby.nicolae@gmail.com constructii angajeaza cu CM 5 muncitori ca problemele de calitate. calculatorului, pentru cladiri de birouri. struct@gmail.com
constructii pentru lucrari consolidari si Cunoscator masina de cusut 662. Croitor manual incaltaminte cu 684. Croitorie. Firma angajez Rog cv-uri pe adresa de mail cu specifi-
603. Confectionere Imbracaminte, structuri locuinte individuale. Nu asigu- liniara, experienta in domeniu experienta. (0724.229.497 croitorese. Relatii la tel. (0745.458.079 catia postului pentru care se aplica. 728. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari
croitorese . Angajam confectioneri ram cazare. Salariul se plateste de doua (0751.219.823 angajare@compani- necalificati in constructii numai cu expe-
ori pe luna. (0723.606.898 minim 2 ani; (0722.203.046/ 663. Croitor cu experienta, croitorie 685. Crystal Beauty Salon (Bra-
imbracaminte, croitorese cu experienta 0722.399.717 asistent.manag- adepaza.ro rienta dovedita. 100 L;
la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona barbateasca. Atelier productie si gadiru- Ilfov) angajeaza cosmeti- (0720.988.319
622. Consultant vanzari Door to Door er@chanttal.ro retuserie, zona Obor. Salariu motivant in ciana cu experienta, coafeza si
Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . 708. Dispeceri pentru monitorizare dragomircornelcristi@yahoo.com
Telekom te asteptam in echipa noastra functie de executie si calitate, 1.400 - maseuza, conditii avantajoase, video program in ture, cunostinte de uti-
Se asigura salariu, bonuri de masa si daca crezi ca ai abilitati de convingere, 641. Control final, verificare marfa
transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 3.000; (0724.284.448 carte de munca. Pt. detalii lizare a calculatorului, pentru cladire de 729. Economist Societate comerciala
esti sociabil, dinamic si dornic de a face iesire magazin Depozit engross anga- sunati la tel. (0762.151.627 angajeaza economist. Cerinte: studii in
0720.475.185 performanta in cel mai performant canal jeaza control final/verificare marfa iesire birouri zona Pipera. Rog cv-uri pe
664. Croitor dupa tipare confectii, adresa de mail cu specificatia postului domeniul financiar-contabil si legislatie;
office@escapestarjeans.ro de vanzare al companiei Telekom. magazin se ofera salariu net 1500 686. Curatenie - personal in unitate de
angajam persoana cu experienta pentru pentru care se aplica. (0751.219.823 minim 3 ani experienta; cunostinte de
(0786.718.328 Ron+200 ron tichete de masa, din: str. sala croit, atelier piata unirii - central. invatamant si baiat pentru curatat gea- operare PC (MS Office, soft-uri in dome-
604. Confectionere masini iancu_calin@telekom.ro Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sec- Mediu placut de lucru, Colectiv excelent, muri, salariu brut, 2.000 L;
armand@companiadepaza.ro
niu). CV-urile se trimit la adresa
liniare, surfilat, calcat 623. Consultant vanzari optica med-
tor 4, in spate la Metro Berceni. 1.500 Croietorie dupa Tipar pe baza bon (0787.441.699 709. Distribuitor produse pentru office@condor-sa.ro. office@condor-
final si interfazic, mode- icala Angajam consultanti vanzari pentru L; (0744.312.328/ 0745.155.430 mau- comanda. Program luni - vineri (8ore/zi); menaj si uz casnic. Angajam agent com- sa.ro
rana95@yahoo.com (0726.221.274/ 0722.284.442 687. Curier laborator tehnica dentara, ercial cu experienta in domeniu. Oferim
lier si personal pentru o companie de optica medicala cu sedi- zona Tineretului, angajeaza curier pen-
ul in fostele cladiri APACA, Cotroceni office@annebebe.ro salariu fix + comision; (0773.709.922 730. Economist pentru activitati
sala de croit. Decontare Business Center. Program: 8h/ zi in 642. Controlor CTC pentru verificarea tru transportarea lucrarior dentare la financiar- contabile intr-o firma
transport +tichete masa. curateniei la toaletele ecologice din 665. Croitor, croitoreasa cu experienta diverse cabinete stomatologice. Se cir- 710. Distribuitor produse electrice de productie. Cerinte: studii in
schimburi de luni pana vineri. Salariu cula cu mijloacele de transport in
Salariu negociabil. Zona atractiv, (0728.063.417 Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea in rochii de seara, croit dupa tipar in ate- angajeaza agent de vanzari pentru zona domeniul financiar- contabil,
Bucurestiului si permis cat B, cunostinte lierul de creatie Alina Cernatescu, comun. rana_artdent@yahoo.com Constanta, SPOT VISION minim 3 ani experienta, cunos-
Militari; (0734.522.529 recrutare@passion4work.ro
minime PC, program 8 h, sambata prin salariu atractiv, mediu de lucru placut, ELECTRIC&LIGHTING SRL, Relatii la tinte legislative financiar- con-
688. Curier pe scuter, salariu atractiv,
624. Contabil angajam persoana pen- rotatie, (021.311.00.11 contract munca, program L-V, 8 h, zona telefon ,CV la e-mail: (0748.880.824/ tabile si de operare PC, MS
605. Confectionere si calcatoreasa, tru contabilitate primara si stocuri, pen- Universitate. (0752.013.011 bonuri de masa si bonus de performan- 0745.968.910 Office, Soft-uri in domeniu. CV-
atelier de creatie vestimentara, ne tru restaurant; (0723.339.851 elena@alinacernatescu.fashion ta, obligatoriu permis de conducere cat- alina@spotvisionelectric.ro uri la adresa email;
marim echipa, angajam:-confectionere, 643. Conversatii online Esti o per- egoria A sau B. Pentru mai multe detalii
soana dinamica, vesela si ambitioasa iulia_jr@yahoo.com
masiniste pe triplok si liniara si calca- 625. Contabil Procema Perlit SRL. 666. Croitor/ croitoreasa, pentru tel. (0758.091.591/ 0761.057.605 711. Distribuitori pedestru (cu sau
toreasa, ajutor in atelier, impachetat Activ. Productie, 300 m de capat tramvai atunci acest job este perfect pentru tine. retusuri, in incinta magazinului Bucur Eugencapota@gmail.com 731. Economist serviciu contabilitate,
Bonus angajare 800$, posibilitate de fara experienta) fara limita de varsta.
rochiile (0723.360.949 25, Sos. Giurgiului; (0720.010.146 Obor, conditii avantajoase; Salariul motivant; (0764.914.055 angajam economist pentru departamen-
badoi_monik@yahoo.com avansare, fara stres si fara sefi. Castig- (0769.990.169 689. Curier auto Bucuresti Livrare pli- tul financiar contabile, absolvent finante
claudiu.somacescu@procema.ro
uri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; curi, colete conform regulament. Pachet 712. Distributie pliante curieri/ postasi/ contabilitate, experienta in domeniu,
606. Confectionere, muncitoare 626. Contabil cu experienta Cei intere- (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 667. Croitoreasa Atelier croitorie salarial foarte atractiv; (0745.772.258 promoteri full time sau part time, pentru inchideri bilant, balante, rapoarte finan-
necalificate, croitoreasa pentru atelier, sati pot trimite CV la email; retusuri si modificari haine cu 3 sedii, office@fastius.ro distributia de materiale publicitare in ciare, declaratii fiscale,
croitorie si retusuri; (0730.820.120 office@gama-admin.ro 644. Coordonator spalatorie auto, oferim carte de munca, bonusuri in func- Bucuresti (0748.181.886 ionel.gherghe@exmobi.ro
experienta coordonare spalatorie auto tie de experienta, salariu atractiv, pentru 690. Curier scuter Bucuresti, livrare pli-
minim 12 luni, bacalaureat, cunostinte zona Obor.Tel: (0760.603.161 curi, colete in Bucuresti conform regula-
operare calculator, salariu negociabil + ment. Pachet salarial foarte atractiv;
bonuri+ab.medical, program: Luni-Vineri 668. Croitoreasa Atelier cu vechime office@fastius.ro
cauta croitoreasa cu experienta in
11:00-20:00, Militari-Preciziei
(0756.040.651 realizarea de rochii de ocazie (produsul 691. Cusatoare Targoviste, firma prod-
ucatoare de incaltaminte, angajeaza
Angajam urgent pentru firma
se primeste croit), conditii de munca
hr@genesisproperty.net bune, carte de munca, seriozitate.
Salariu f avantajos. (0723.621.139
persoane calificate pentru postul de
cusatoare fete incaltaminte. Salariu
STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti
645. Coordonator. Firma din atractiv. Rugam seriozitate

MONTATOR
rochiifashion@gmail.com
Bucuresti, langa statia de metrou (0724.633.800
Republica, angajeaza coordonator pro- 669. Croitoreasa Atelier cu vechime
ductie tevi din polietilena si alte produse de 7 ani, zona Piata Romana, angajam 692. Cusator de tapiterie, huse
chimice. Cerinte: persoana responsabila croitoreasa pentru produs cap coada si canapele, munca pentru cusator de tapi-
si experienta in conducerea oamenilor;
(0766.056.747 office@ecotech.com.ro
646. Cosmetician auto, detailer auto,
serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 -
17.00, salariu si carte de munca.
(0748.119.171
terie (huse canapele) in regiunea Der-
byshire (Anglia). Daca vorbiti limba
engleza la nivel conversational sunati la
1 {; (0362.630.106/ 0362.630.106
SUBANSAMBLE
pregatitor auto CuAbur.ro angajeaza Croitoreasa cu experi-
670. munca@wfpsuk.com Oferim contract pe perioada nedeteminata,
pentru operatiunile de cosmetica inte- enta retusuri, sector 6,
rioara-exterioara. Salariul porne?te de la
salariu fix plus comision;
693. Dansatoare club, club centrul
vechi angajeaza dansatoare/ anima- salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara
1700 Lei. Program L-S de la 08:00 la toare cu/ fara experienta. Carte de
20:00; (0733.017.772 (0762.180.477/ munca, salariu bun (0723.313.341 in functie de performanta, program luni-vineri,
0722.180.477 Musicromania@gmx.com
647. Cosmeticiana cu experienta, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.
pentru salon Zona Unirii, rog seriozitate; 671. Croitoreasa angajez pentru atel- 694. Depozit cabluri angajam
(0726.105.995
negulici_albina@yahoo.com
ier retusuri, zona Poltehnica;
(0727.272.888
manipulant marfa, rugam serioz-
itate; (0720.533.200
Relatii la telefon 0729.925.035

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


26 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 13
LOCURI DE MUNCÅ 4
773. Electricieni medie si inalta tensi- 796. Excavatorist serios, punctual si 819. Femei (fete) spalat vase, restau-
une Electromontaj SA angajeaza elec- cu experienta, necesar autorizatie. Se rant pakistanez-indian, Calea Mosilor -
tricieni pentru linii de medie si inalta ten- ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese Eminescu; (0721.721.640/
siune si statii electrice. Asiguram cazare calde pe zi pentru angajatii din provincie 0722.435.890
(021.330.77.35 oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna.
electromontajsb@gmail.com 3.000 L; (0725.333.503 820. Femei curatenie, Firma specializa-
ta in servicii curatenie angajam personal
774. Electricieni si instalatori. Firma 797. Executant mobilier la comanda curatenie in Bucuresti. Oferim salariu
de instalatii angajeaza cu sau fara expe- PAL, MDF etc. Angajam tamplari cu avantajos. Pentru mai multe detalii va
rienta, pentru lucrari de executie pe experienta in executarea mobilierului la rugam sa ne contactati;
santier. Tel. sau CV la adresa de mail; comanda din PAL, MDF, Furnir. Salariu (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocir-
(021.312.10.30 secretariat@shsdy- motivant, bonusuri, carte de munca, lan.viorel@yahoo.com
namic.ro echipa tanara, (0762.482.484/
0786.468.800 821. Femei de serviciu pentru
775. Electricieni si muncitori necalifi- creativomobili@gmail.com
cati pentru firma instalatii electrice. Pro- tipografie. Relatii la telefon
gram 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, 798. Expeditor international, key
(0741.179.700
decont transport sau cazare pentru cei account manager pentru casa de expe-
din provincie, posibilitate calificare la 822. Femei de serviciu pentru
ditii cautam persoane dinamice, aptitudi- zona Pajura, Oltenitei, Piata
locul de munca; (0733.969.963 ni de negociere, abilitati foarte bune de Muncii si Drumul Taberei, se
comunicare si exprimare; salariu moti- ofera salariul de 1.400 lei net,
776. Electricieni, Bep Light Energy vant, Tineretului. CV-uri la email
SRL angajeaza electricieni pentru program 8 ore/zi, contract de
(0751.147.047 cosmin.gherghe@mon- munca. Relatii la telefon: 1.400
bransamente electrice. Oferim salariu dotrans.ro
intre 3000-3500 lei iar pentru cei din L; (0747.815.440/ 0799.831.111
provincie cazare. Rel. la telefon L-V 799. ExpiratClub angajeaza ajutor
intre orele 9-17 (0767.197.851/ barman si debarasator Expirat Halele Femei de serviciu
823.
0742.085.000 Carol angajeaza ajutor barman si pentru zona Pajura,
732. Economista stagiara, ordonata, 753. Electrician de executie si ajutor elena.coman97@gmail.com debarasator. Program si detalii la tele-
842. Femeie de serviciu pentru curate-
nie in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile FEMEIE DE SERVICIU. AVIA
863.
atenta, harnica si cu rabdare, in princi- electrician pentru santiere din Bucuresti