Sunteți pe pagina 1din 16

Pag. 2 adminiStraŢie Pag. 3 SoCial Pag.

2 Premiere
Autorităţile locale din Compania de drumuri Cei mai buni elevi din
comuna Luncoiu de Jos au anunţă că din data de Veţel vor fi premiaţi cu
început mai multe lucrări 3 septembrie vor fi ocazia Zilelor Comunei.
de reabilitare a unor restricţii de trafic pe
drumuri interioare sectorul de autostradă
de pe raza localităţii. cuprins între nodurile
rutiere Deva şi Simeria.

Fondat de Cornel POENAR

Campania „Premianţii fără premii” revine în


centrul atenţiei publice începând din această
sâmbătă. La ora 11,00, în Piaţa Victoriei din
Deva vom cunoaşte un om special./p.16

anul Xiii • nr. 577 • apare 24 - 30 august 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

Prinţul Charles se implică în Pag. 4 - CONCURS


Farmacia TACOMI
salvarea bisericii din Strei te face mai frumoasă!

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI !

Completează talonul din


pagina 12 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această săptămână
sunt: • ŞES DUMITRU din DEVA
• DĂNILĂ FELICIA din Hunedoara
/p.3
”Plantele de leaC”
ale lunii auguSt
Ofertă unică! Vând 2 autoturisme
VW Polo benzină,
Salvăm timp și bani! AF 2009,
model standard,
Orice comandă la Tipografia culoare alb, 5 uşi,
”Accent Media” aduce cele mai mari 40.000 km (preţ 3.800
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, euro), 80.000 km
prin ediția tipărită a ziarului (preţ 3.600 euro).
”Accent Media”. Stare excepţională.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci Tel. 0722.402.044
de mii de persoane, în cotidianul
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut Vând Audi A4
în întreaga lume!
Combi, AF 2006, Răsfățate de soarele binefăcător al verii,
plantele medicinale din luna august sunt
Diesel 1,9 TDI, adevărate izvoare de sănătate și energie.
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 260.000 km, 5 uşi, Iar dacă știm cum și când să le culegem,
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din stare foarte bună. ne putem bucura din plin de virtuțile lor
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16. 3.500 euro neg. tămăduitoare. Care sunt acestea,
www.accentmedia.ro Tel. 0722.402.044. vom afla în pagina 8.
2 - aDMINIstRaŢIE 24 - 30 august 2018

Lucrări la drumurile din ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

comuna Luncoiu de Jos Bani pentru străzi


Deva - Primăria Deva va aloca 800 de mii de lei pentru
modernizarea străzilor Hortensiei și Viorelelor. Strada
nPrimăria a accesat fonduri nerambursabile pentru reabilitarea mai Hortensiei este din pământ, pietruită pe alocuri, iar pe
multor drumuri interioare. strada Viorele există un drum lateral din pietriş. După
modernizare, ambele străzi vor avea trotuare pe margini,
Luncoiu de Jos – Primăria carosabilul va fi de 6 metri lăţime şi va fi încadrat cu bor-
comunei Luncoiu de Jos a în- duri. Potrivit reprezentanților municipalității, una dintre
ceput o serie de lucrări prin preocupările Primăriei este dezvoltarea și modernizarea
care va moderniza mai multe arterelor de circulație rutieră și pietonală, cât și dez-
drumuri interioare, impor- voltarea imobiliară prin construirea de noi zone rezi-
tante pentru comunitatea lo- dențiale.
cală.
Banii necesari au fost
obţinuţi printr-o cerere de fi-
nanţare depusă la AFIR, iar
Premiat
fondurile atrase s-au ridicat Deva - Profesorul şi sculptorul devean Mircea Lac a
la suma de un milion de euro, primit din partea Ministerului Culturii, titlul onorific de
din care peste 800.000 de „Tezaur Uman Viu“. Este al doilea hunedorean, după in-
euro sunt destinaţi efectiv strumentistul Pera Bulz, care primeşte un astfel de
pentru reabilitarea a 7,2 kilo- titlu.„În cei 50 de ani de activitate în domeniu, profesorul
metri de drumuri interioare. Mircea Lac a realizat expoziţii cu obiecte tradiţionale şi
Lucrările au început deja artizanale în toată lumea. De asemenea, a reuşit, împre-
pe o arteră care face legătura ună cu elevii săi, să obţină premii importante la zeci de
între sediul Primăriei Lun- concursuri naţionale şi internaţionale de artă populară,
coiu de Jos şi cătunul Dealul reprezentând cu onoare judeţul Hunedoara.
Grozeşti. vor fi refăcute, cum este cel la emiterea ordinului de în-
„Sunt lucrări începute cu
finanţare nerambursabilă eu-
care va lega Dealul Luncoiu
de Sus la limita de hotar cu
cepere a lucrărilor. „Pre-
conizăm că vom finaliza
Amenzile Poliţiei Locale
ropeană. Sunt 7,2 kilometri comuna Vălişoara sau artera într-un an şi jumătate. Unele Valoarea totală a amenzilor aplicate de Direcția Poliția
de drumuri care vor fi reabil- Luncoiu de Sus la limita cu drumuri sunt destul de Locală Deva a fost în luna iulie, de peste 30.600 lei.
itaţi. S-a început cu o arteră municipiul Brad”, a explicat complicate, trec prin pădure Potrivit raportului de activitate al Poliției Locale au fost
de drum care începe de la primarul comunei Luncoiu sau nu au fost pietruite nicio- aplicate 432 de sancțiuni pe domeniile de competență ale
Primăria Luncoiu de Jos până de Jos, Călin Dud. dată şi este mai mult de acestei instituții, aflată în subordinea Primăriei Munici-
în cătunul Dealul Grozeşti. Termenul de finalizare al lucru la infrastructură”, a mai piului Deva. Polițiștii locali de la Serviciul Circulație pe
Mai sunt şi alte drumuri care investiţiei este de doi ani de spus primarul Călin Dud. Drumurile Publice au dat 62 de amenzi, în valoare de
12.000 lei și 140 de avertismente. Sancțiunile au fost apli-
Cei mai buni elevi, premiaţi cu ocazia cate pentru încălcarea normelor legale privind circulația
pe drumurile publice și ocuparea abuzivă a locurilor de
Zilelor comunei Veţel parcare închiriate.
bune la învăţătură să fie pre-
miaţi în funcţie de meritele Bănci stradale
şcolare. Aşa că 12 elevi din
clasele V-VIII care au obţinut
premiile I, II şi III la şcoală
vor primi câte o diplomă de
excelenţă şi un premiu în
bani în valoare de câte 100
de lei, fiecare.
Alţi 27 de elevi care au
luat parte la concursul „Pri-
etenii pompierilor”, Cupa Deva - SPIGM Deva a montat peste 50 de bănci stradale
DHS şi alte competiţii şi coşuri de gunoi stradale pe raza municipiului Deva. De
sportive vor fi recompensaţi asemenea, s-au efectuat reparaţii la indicatoarele rutiere
cu premii în bani şi diplome. de pe raza oraşului.
„Încurajăm competiţia, Se asigură cu personal propriu paza, curăţenia şi îngri-
educaţia, spiritul novator. De jirea parcurilor Cetate, Bejan, Opera şi a pieţelor Arras şi
aceea, apreciem că tinerii Ardealul.

M
anifestarea va care au împlinit 50 de ani de trebuie să vadă că suntem Sesizările adresate SPIGM Deva provin în proportie de
avea loc pe 2 sep- căsătorie neîntreruptă vor alături de ei, că le apreciem peste 70% prin aplicatia DEVA 24, iar restul în formatul
tembrie şi va in- primi câte o Diplomă de fi- eforturile şi le recunoaştem clasic scris, depus la secretariatul instituţiei sau la sediul
clude mai multe delitate şi un premiu în va- meritele. Felicitări tuturor Primăriei Deva.
evenimente. loare de 500 de lei. În acest celor care se implică în viaţa
Veţel - O nouă ediţie a fel, autorităţile vor să-şi comunităţii, pentru că de Reparaţii finalizate
Zilelor comunei Veţel va avea arate preţuirea faţă de oa- astfel de oameni avem nevo- Hunedoara- Reparaţiile cu mixtură asfaltică de pe DN
loc este programată la în- menii care au avut un cuvânt ie pentru a merge înainte”, a 68A Deva-Timişoara, în zona Coşava – Coşeviţa s-au fina-
ceputul lunii septembrie, de spus în viaţă şi care au re- apreciat primarul comunei lizat, a informat Compania de Drumuri. De pe traseu au
prilej cu care Consiliul Local alizat lucruri ce i-au ţinut Veţel, Ioan Henţiu. fost retraşi muncitorii şi utilajele şi s-au ridicat restricţiile
Veţel a aprobat ca mai multe aproape, în familie, vreme de Toată acţiunea din 2 sep- impuse de lucrări. În această lună, se va mai interveni cu
persoane din comună să fie o jumătate de veac. tembrie va culmina cu un reparaţii doar în situaţii punctuale. Compania de drumuri
recompensate pentru activi- Tinerii au, şi ei, locul de program artistic ce va fi sfătuieşte şoferii să circule cu atenţie şi să respecte re-
tatea depusă. onoare în societate. De susţinut de artişti ce vor da gulile de circulaţie, întrucât şoseaua este foarte aglome-
Astfel, pe 2 septembrie, aceea, autorităţile locale au strălucirea necesară eveni- rată în prezent.
într-un cadru festiv, familiile decis ca şi elevii cu rezultate mentului.
24 - 30 august 2018 aCtuaLItatE - 3

Prinţul Charles sprijină Traficul pe tronsonul de


autostradă Deva-Simeria,
financiar salvarea unei deviat pe centura Devei
biserici medievale Deva - Traficul rutier pe
tronsonul de autostradă A1,
cuprins între nodurile rutiere
tronsonul cuprins între
nodul rutier Deva și nodul
rutier Simeria va fi deviat pe

din secolul XIV Deva şi Simeria, va fi deviat


pe DN7, şoseaua de centură a
municipiului Deva, în pe-
Drumul Național 7 (centura
Devei), segmentul Simeria-
Deva – intersecție DN7/
rioada 3 septembrie-11 DN76”, se arată într-un co-
n Biserica din satul Strei are nevoie urgentă de lucrări de reparaţii. noiembrie, în vederea efec- municat al Primăriei Deva,
tuării conexiunii între tron- remis AGERPRES.
Strei- Biserica medievală soanele de autostradă Potrivit autorităţilor lo-
cu hramul „Adormirea Maicii Lugoj-Deva şi Deva-Orăştie, a cale, în perioada menţionată,
Domnului”, din satul Strei, informat luni Primăria Deva. constructorul va suporta cos-
monument istoric datat în se- „TEHNOSTRADE S.R.L – turile de reparaţii pentru
colul al XIV-lea, va fi salvată de SPEDITION UMB S.R.L, con- orice deterioare a carosabilu-
la degradare printr-o serie de structorul tronsonului care lui apărută pe şoseaua de
lucrări de urgenţă. leagă autostrada A1 Lugoj – centură a municipiului Deva
O parte din finanţarea Deva și autostrada Deva – din cauza traficului greu.
necesară acestora este asigu- Orăștie, aduce la cunoștință Şoferii sunt rugaţi să dea
rată prin proiectul „Ambu- că în perioada 03.09.2018 – dovadă de înţelegere faţă de
lanţa pentru monumente”, 15.11.2018 traficul rutier de condiţiile de trafic cu care se
acesta fiind sprijinit direct de pe autostrada A1, între km vor confrunta în perioada 3
Prinţul Charles, moştenitorul 353+660 și km 368+650, pe septembrie-15 noiembrie.
Coroanei Britanice şi un iu-
bitor al frumuseţilor naturale
din Transilvania.
Potrivit informaţiilor publi- este înscrisă refacerea sis- de Alteța Sa Regală, Prințul de
cate de Episcopia Devei şi temului de iluminat și asigu- Wales, susținător permanent
Hunedoarei, costurile lu- rarea pazei monumentului. al proiectului „Ambulanța
crărilor care se impun a fi efec- „Pentru susținerea materi- pentru monumente”, se vor
tuate de urgenţă se ridică la ală a intervențiilor și a acti- putea achiziționa materialele
peste 30.000 de lei, iar acestea vităților de voluntariat (cu necesare intervențiilor de ur-
vizează refacerea învelitorilor masă și cazare) au răspuns gență la componentele artis-
de pe naos și altar - aflate într- pozitiv și prompt atât Pri- tice care urmează să fie
o stare avansată de degradare, măria orașului Călan, Epis- realizate cu echipe de restau-
montarea unui nou para- copia Devei și Hunedoarei, ratori atestați MC”, se arată
trăznet în locul celui dezafec- Parohia Ruși (cu filia Strei), cât într-un material postat pe site-
tat, refacerea parțială a și un număr mare de donatori ul Episcopiei Devei şi Hune-
stratului de drenaj din exteri- privați (specialiști și admira- doarei.
orul altarului. tori ai monumentului, inclusiv Episcopia Devei precizează
De asemenea, echipa de membri ai comunității locale). că, în mare parte, activitățile
restauratori îşi propune să În acest fel, a fost posibilă vizate au scop didactic și se
identifice şi să stopeze factorii achiziționarea în timp scurt a vor desfășura etapizat, în
care au dus la degradarea draniței lucrate manual pen- regim de voluntariat, cu spe-
componentelor artistice din tru noua învelitoare de cialiști atestați, tineri aflați în
exterior, cum sunt pictura por- acoperiș (6.000 buc.) și a diferite stagii de formare pro-
talului vestic, relieful roman şi noului paratrăznet, dar și fesională și alți iubitori ai pa-
colonetele medievale din turn. planificarea celorlalte lucrări. trimoniului, acolo unde va fi
Pe lista investiţiilor mai Totodată, prin sprijinul oferit posibil.

SPIGM Deva: S-au finalizat lucrările de cosire mecanizată programate în august

S
erviciul Public de În- cilor stradale si a coşurilor
treţinere şi de gunoi pe raza municipiu-
Gospodărire Munici- lui Deva şi s-au efectuat
pală Deva a finalizat lu- reparatii la indicatoarele ru-
crările de cosire tiere, mobilier stradal si
mecanizată programate locuri de joaca din cadrul
pentru luna august a mu- orasului. Se asigură cu per-
nicipiului Deva, inclusiv sonal propriu paza, curăţenia
ieşirile din oraş (Sân- şi îngrijirea parcului Cetate,
tuhalm - Sântandrei - Bejan, Opera, a Pieţei Arras şi
Cristur şi limita cu platformei Ardealul.
Şoimuş).
Menţionăm ca programul
Se lucrează în regim de
de funcţionare a fântânii
permanenţă (inclusiv în zile-
muzicale situate în Piaţa Vic-
le de week-end) la stropirea
toriei este zilnic în intervalul
plantelor, florilor şi arbuş-
orar 21:00 - 21:45. Cu
tilor decorativi din jar-
această ocazie dorim să in- fiind în prezent într-o stare aţiile de urgenţă. Mai mult, stradale) şi sesizările legate
diniere, sensuri giratorii şi
formăm locuitorii municipiu- de vegetaţie şi orice inter- sesizările referitoate mo- de tăieri definitive de arbori
scuar-uri amplasate pe raza
lui Deva că perioada de venţie asupra lor este strict bilierului stradal (relocari trebuie să fie aprobate de
municipiului.S-au continuat
toaletare a arborilor începe interzisă de către legislaţia în bănci\mese stradale sau către asociaţiile de loca-
lucrările de montaj a băn-
cu 1 octombrie 2018, aceştia vigoare, făcând excepţie situ- montarea de bănci/mese tari\proprietari.
4 - FRuMusEŢE 24 - 30 august 2018

Cele 12 mituri ale frumuseţii


T e-ai gândit vreo- să alegem o metodă atât de Pielea trebuie hidratată in- Pe lângă că este o infor-
dată că o infor- invazivă, atâta timp cât exista diferent dacă ai tenul gras sau mație falsă, acest obicei poate
mație aparent multiple tratamente care pot nu. Trebuie doar să fii atentă fi și foarte periculos. Balsamul
inofensivă poate avea fi recomandate de medic pen- la ingredientele produselor pe de păr se aplică și se ține pe
efecte nocive? Astăzi am tru tratarea coșurilor, cu care le folosești. Vei găsi o păr doar câteva minute,
ales să despic în patru puține efecte secundare și mulțime de produse cu o tex- maxim 5-7 minute. Menținut
câteva mituri despre în- costuri minime. tură ușoară, care vor oferi mai multă vreme pe păr va
grijire și frumusețe care Mitul 3. Celulita poate fi hidratarea de care ai nevoie, avea efecte contrare celui ur-
s-au înrădăcinat în tratată. fără să producă mai mult mărit.
conștiința colectivă și Doamnelor, nu mai cheltu- sebum. Mitul 8. Cremele cu factor
care, uneori, fac ravagii iți averi pentru promisiuni Mitul 5. Castraveții de protecție solară nu sunt
atât în portofel cât și în miraculoase. Nu faceți decât calmează ochii umflați necesare în zilele înnorate
calitatea vieții noastre. să vă subțiați portofelul și să Acesta este unul din cele sau iarna
rămâneți dezamăgite. Moște- mai împământenite mituri Fals! Și periculos! Cremele
Mitul 1: Bronzul ajută la nirea genetică este cea care despre frumusețe. Cauzele cu factor UV sunt necesare tot
tratarea coşurilor. stabilește dacă o persoană va care determină umflarea anul, indiferent de anotimp pentru tipul nostru de ten. De
Fals. S-a demonstrat, într- face sau nu celulită. Aceasta ochilor țin de factori genetici sau de câți nori sunt pe cer. asemenea este foarte impor-
adevăr, că lumina cu o anu- este formată din depozite de și de unele probleme de sănă- Norii nu opresc razele ultra- tant cu ce ne ștergem pe față
mită frecvență stimulează grăsime localizate între ben- tate. Nu castravetele calmează violete. Iarna, razele UV sunt după ce ne spălăm. Sfatul meu
producția de profirină, o sub- zile fibroase care conectează ochii umflați, ci umezeala și la fel de nocive precum vara. ar fi să evitați folosirea
stanță chimică ce contribuie țesuturile pielii. Benzile pre- răcirea pleoapelor, pe care o Mitul 9. Dacă îți tai părul, prosoapelor textile care
la eradicarea bacteriilor care sează grăsimea sub piele produce felia de castravete va crește mai repede strâng praf și microbi și să le
provoacă acneea. Însă, chiar rezultând o textură asemănă- pusă pe ochi. La fel de bine Ritmul de creștere al păru- înlocuiți cu prosoape de hâr-
dacă expunerea la soare ajută toare cu coaja de portocală. poți pune pe pleoape un tam- lui nu are nicio legătură cu tie de unică folosință.
la tratarea temporară a Nu contează dacă un individ pon cu apă rece. Răceala re- faptul că este sau nu tăiat. Mitul 12. Dacă am ten cu
coșurilor, poate avea loc un este gras sau slab. Aspectul duce congestia, determinând Natural, părul crește cu circa tendințe acneeice, trebuie să
efect de rebound: dacă pielea neplăcut al pielii poate fi ame- construcția vaselor limfatice 1,5 centimetri pe lună, indi- mă șterg agresiv cu
devine uscată și deteriorată liorat prin folosirea unor și de sânge. Indiferent ce fferent când a fost tuns ultima prosopul ca să sparg pus-
din cauza timpului îndelungat creme care oferă fermitate. folosiți, intervalul optim de dată. De reținut este că după tulele și să îndepărtez co-
petrecut în lumina razelor de Printre acestea, cele care aplicare al compreselor reci ce este tuns, mult sau puțin, jițele.
soare, răspunsul organismu- conțin cofeină au cea mai efi- este de cinci minute. părul arată mult mai sănătos. Aceasta este una dintre
lui este de a produce mai cientă acțiune, netezind Mitul 6. Unele produse Mitul 10. Dacă am tenul cele mai mari greșeli pe care
multe grăsimi. În plus, ex- pielea. Chiar și o cremă poate repară firele de păr despi- gras trebuie să mă spăl de le facem. Această rutină nu
punerea la soare duce la ajuta la hidratarea pielii, iar cate multe ori pe față face decât să favorizeze îm-
apariția unor probleme mai celulita va fi mai puțin evi- Din păcate firele de păr Este suficient dacă ne prăștierea pe față a bacteriilor
mari, cum ar fi îmbătrânirea dentă. Un rol pozitiv îl poate despicate se repară doar cu spălăm de două ori pe față. și microbilor, care va duce la
prematură, alergii solare sau avea și autobronzantul, foarfeca. Nu există nici o Dimineața și seara. Dacă ex- apariția și mai multor coșuri.
cancer de piele. deoarece un bronz artificial soluție, cremă, șampon sau agerăm cu spălatul pe față, nu De asemenea, îndepărtarea
Mitul 2: Pasta de dinți poate camufla cu succes balsam care să repare firele facem decât să suprastimu- înainte de vreme a cojițelor
usucă acneea. celulita. de păr despicate. Singurul lăm activitatea glandelor se- care protejează o leziune, fa-
Da, usucă, dar usucă prea Mitul 4. Dacă ai tenul gras, lucru pe care produsele cos- bacee. Avem senzația că vorizează cicatricile. Șter-
tare. Pasta de dinți usucă nu este nevoie să folosești o metice pentru păr îl pot rea- îndepărtăm sebumul, dar nu gerea feței după spălare
agresiv tenul. Nu avem de ce crema hidratantă liza este să facă mult mai facem decât să stimulăm pro- trebuie făcută într-o manieră
puțin vizibilă o astfel de pro- ducția în exces. blândă, prin tamponare.
blemă. Ideal este ca la fiecare Mitul 11. Tenul este curat Într-o lume în care disemi-
trei luni să verifici foarte atent abia atunci când îl simțim narea informației devine din
vârful firelor de păr și să le tai, uscat. ce în ce mai informală, unul
dacă acestea sunt despicate. Dacă după ce ne curățăm dintre cele mai importante
Produsele pentru îngrijirea tenul avem acea senzație de roluri ale farmacistului este
părului previn foarte bine ten uscat care ne dă impresia acela de a informa și de a de-
această problemă, dacă sunt de curățenie, înseamnă că conspira dezinformarea. Sper
folosite corect. rutina noastră zilnică de că explicarea celor mai cele-
Mitul 7. Balsamul trebuie curățare nu este una corectă bre 12 mituri să vă fi fost de
ținut mult timp pe păr ca să și că produsele pe care le folos. Ne auzim săptămâna vi-
aibă efect folosim sunt mult prea dure itoare!
fB Talvescu Irina

Farmacia TACOMI CLINICA OPHTALENS T


CLINICĂ
te face mai frumoasă
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul CENTRU LASER
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor EXCIMER
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .................................................................................................................... OPTICĂ MEDICALĂ


prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................… Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Localitatea……….................................... Tel…................................................. Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Câştigătoarele din această săptămână sunt: Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
• RĂICAN MARIOARA din Deva • BELEI BEATRICE din Sarmizegetusa Clinica Ophtalens T
24 - 30 AUGUST 2018 OPINII - 5

Firimituri şi aroganţe Pericol în Consiliul


Județean Hunedoara
de la P.S.D.-işti
S
ingurele lucruri care
cresc în ţara asta
sunt averile voas-
tre!Auzim aceste vorbe
de ceva timp: “Am dat
bani la oameni!
Am crescut pensiile,
am crescut salariile!”
Aşa, foarte bine! Dar de
unde? De la voi de acasă? De
când trebuia să faceţi aceste
lucruri? Dar vouă v-aţi cres-
cut pensiile şi salariile? Cu
cât şi de unde? Cât ne costă
că aţi făcut aceste lucruri?
Care sunt consecinţele? Tre-
buie să vă votam pe viaţă
pentru că ne-aţi aruncat că aţi stat în Parlament, iar şi corupţia.
nişte firimituri? Voi aveţi celor care au trudit în mină, Ţara este în haos, iar voi
case, apartamente, vile, ma- pe şantiere sau în uzine 35 - daţi comunicate despre per-
şini de lux, salarii şi pensii 40 de ani le daţi 100 de lei. formanţă! Singurele lucruri
exorbitante şi nouă ne-aţi La televiziune şi în presă care cresc în ţara asta sunt
dat 100 de lei în plus? Voi ieşiţi cu poveşti de acest gen, averile voastre!

A
aveţi pensii speciale, pentru ca să mascaţi incompetenţa Sursa foto: MEDIAFAX tunci când vorbiți la drumului județean ce asigură
telefon cu Adminis- accesul rutier de la Cabana
tratorul Județului, Rusu până sus, în Parîng. O
Despre cum nu crește nimic la umbra P.S.D.-iștilor sau Costel Avram, puteți fi în- altă prioritate o constituie
dispariția Ligii Elevilor Social- Democrați Hunedoara registrat și predat șefului
P.S.D., Nistor Laurențiu.
Straja, unde vom găsi, în mod
categoric, soluții pentru a
Nu vă mirați! Așa a proce- prinde bani în vederea tur-
dat actualul administrator al nării unui nou covor de asfalt
județului pe vremea când era pe drumul județean care asi-
director Apa Serv.A înregis- gură accesul în această sta-
trat o discuție telefonică pri- țiune din Lupeni.
vată cu fostul secretar ”Este cert că Avram habar
executiv al P.S.D. și a predat- nu are ce trebuie să facă. Iar
o lui Nistor pentru a obține că așa stau lucrurile, reiese și
bunăvoința acestuia.În stil din articolul „Prioritățile lui
Dragnea - Teleorman – Avram la Consiliul Județean”,
Bejan, repercusiunile au fost declarația acestuia fiind
pe măsură, omul a fost exe- halucinantă: „Mă voi pune la
cutat, iar acum (prin con- curent cu problemele cu care
curs) Avram a ajuns se confruntă județul”! Cum
administratorul județului. așa?
Avram a făcut tot ce a putut Păi tu trebuia să ai un
ca să îl vadă pe fostul admi- plan, o strategie pe care să o
nistrator public, Dan Stoian propui conducerii C.J.! Să vii
(care era un adevarat profe- cu soluții! Până te pui tu „la

E
ste greu de crezut, Nistor a ales să-și promoveze de noua generație sau, mai sionist) dat afară și a-i lua curent” se duce județul pe
dar în anul 2016 ex- juniorii Bobora, Avram & Co., plauzibil, să nu fie în stare să locul. Avram a declarat pu- râpă!În fotografia de prezen-
ista și funcționa o or- uitând complet de cei care ar îi privească în ochi pe cei blic la o televiziune că își tare în noua funcție, Avram a
ganizație județeană a fi putut revitaliza partidul. care spun lucrurilor pe doreşte o funcție unde să nu pus pe masă o Biblie! Este
elevilor social democrați Dacă am îndrăzni să nume! facă nimic și să ia bani. Acum cunoscut din mass-media
cu alegeri, birouri perma- facem o medie de vârstă a Este păcat de acei tineri visul îi este îndeplinit.Doar obiceiul lui Nistor de a face
nente, acțiuni în toată re- celor puși în funcții de con- care au muncit, îndrăznind să că din start el a început cu jurăminte în acest mod. Noi,
gula, cu implicare activă în ducere sau a membrilor care creadă că se pot implica și pot stângul... în dreptul. El a oamenii simpli, ne strângem
campania electorală atât formează biroul permanent, schimba ceva, dar este un „uitat” că vicepreședintele mâna sau ne dăm cuvântul și
on line, cât și în teren. l-am face invidios până și pe handicap uriaș pentru partid, C.J. Daniel Andronache se este destul. Voi jurați cu
Chiar dacă P.S.D. a câștigat d-l Iliescu! Există, totusi, o deoarece cu tovarășii, rudele ocupă de drumurile județene mâna pe Biblie și nu vă mai
tot ce se putea câștiga la nivel explicație? Se pare că da! și „pretenii” nu poți face și a declarat: „Una dintre pri- crede nimeni!
județean, astăzi nu mai există Este foarte probabil ca Nistor politică și administrație la oritățile mele va fi rezolvarea Pagină realizată de
nimic din acea organizație! să nu priceapă limba vorbită nivel european! cât mai rapidă a situației Cristian Gros
6 - sPORT 24 - 30 AugusT 2018

FOTBAL: Liga a IV-a FUTSAL

P
ortughezul Letra

judeţul Hunedoara
Da Costa Paula
Ferreira a revenit
la vicecampioana de
fotbal în sală Auto-

A
bergamo Deva, echipă
dunarea Generală la care activase, cu
Extraordinară a Aso- rezultate foarte bune.
ciației Județene de
Fotbal Hunedoara din data
de 17.08.2018, întrunită în
mod statutar în conformi-
tate cu art.32, pct.1 din
Statutul AJF Hunedoara, a
luat mai multe decizii im-
portante pentru fotbalul
din județul Hunedoara.
În prima parte a adunării
s-au aprobat prin votul dele-
gaților câteva modificari la
statutul AJF Hunedoara, după
cum urmează:
art.2 -schimbarea sediului
AJF Hunedoara, -dezafilierea provizorie a a echipei CSM Dacia 2010 Sântămăria Orlea, AS Ponorul Portughezul plecase in-
- noua adresă: Deva, Str. echipei ACS Energeticianul Orăștie pentru zilele de du- Vața, AS Sargeția Bretea ițial la Imperial Wet Mier-
Prelungire Oituz, nr. 8, jud. (fostă ACS Șirineasa) și afil- minică; Română, AS Foresta Geoagiu curea Ciuc, care a fost una
Hunedoara ierea provizorie a echipelor, -s-a aprobat disputarea , ACS Agrocompany Băcia și dintre cele mai active
art.5 - modificarea emble- ACS Şcoala Damian Militaru jocurilor de pe teren propriu AS Santos Boz grupări de pe piața trans-
mei/siglei AJF Hunedoara Petroşani și ASŞ Viitorul a echipei ACS Șoimul Băița Campionatul va debuta pe ferurilor, însă după trei
art.37-noua adresă: Teliuc; pentru zilele de duminică; data de 1 septembrie, prima săptămâni, jucătorul a
http://www.frf-ajf.ro/hune- - aprobarea regulamentul Conform deciziilor AJF etapă programând urmă- decis să revină la Deva.
doara. de organizare a activității de Hunedoara și ca urmare a toarele partide: Așa cum am mai
Odată cu această adunare observator; echipelor care s-au înscris AS Magura 2010 Pui – AS anunțat, de săptămâna tre-
generală s-au stabilit și com- - aprobarea listei cu lotul pentru a participa la viitorul Metalul Crișcior cută, echipa clubului de-
ponența seriilor , ca și datele județean de observatori, campionat din cadrul Ligii a AS Foresta - AS Zarandul vean este pregătită de
de desfășurare a competiți- ediția 2018-2019; V-a din județul Hunedoara, s- Crișcior spaniolul Luis Fonseca
ilor din Liga a IV- a și a V-a ale - aprobarea comisiilor AJF a stabilt o formulă cu 12 CS Comunal Ilia – AS San- Cirellos, un tehnician cu
județului Hunedoara, cu care Hunedoara, ediția 2018- echipe. Vor fi prezente la tos Boz experiență de peste trei
vom reveni în numerele noas- 2019; această competiție urmă- AS Sântămăria Orlea -ACS decenii în antrenorat.
tre viitoare. - aprobarea structurii toarele formații: AS Măgura Agrocompany Bacia Acesta l-a înlocuit pe Cos-
AJF Hunedoara, prin competițiilor organizate de 2010 Pui, AS Zarandul Criș- AS Unirea General Berth- min Gherman, care s-a
Comitetul Executiv a luat alte AJF Hunedoara; cior, AS Metalul Crișcior,CS elot - CS Ghelari despărțit de Autobergamo,
decizii din care importante - s-a aprobat disputarea Comunal Ilia, AS Unirea Gen- AS Sargetia Bretea Ro- la fel ca jucătorii Cristian
sunt următorele: jocurilor de pe teren propriu eral Berthelot, CS Ghelari,AS mana - AS Ponorul Matei și Bogdan Covaci.

BASCHET: Cantonament-tabără în Serbia TIR CU ARCUL: Medalii


fășurat. Printre altele, s-a pus pentru arcaşii de la SCM Deva
accent pe aruncările libere,
alergări, aruncări de 2 și 3
puncte și desigur, relația de
joc 1 la 1. Nu au lipsit excursi-
ile, drumețiile, vizitele și
popasul la bazinul de înot.
În cadrul întrecerilor orga-
nizate, la care au participat și

C
sportivi din București, dar și ampionatele La juniori, Mario Ţîmpu s-a
din țara gazdă, devenii au Naționale de tir cu clasat pe local al treilea şi a
obținut 13 locuri unu și 10 arcul desfășurate la obţinut medalia de bronz, iar
locuri doi, premiile M.V.P. finalul săptămânii trecute Beatrice Miklos a terminat
fiind câștigate de Alexia la Tg. Mureș și la care au competiția pe local IV la ju-
IACOB, Alexandru COSTEA și fost prezenți și sportivii le- nioare. Atât Mario Ţâmpu cât
Bogdan RISTEA. gitimaţi la Sport Club Mu- şi Beatrice Miklos sunt la

U n număr de 40 de condițiile necesare unei bune Așadar, tabloul de pregătire nicipal Deva au adus noi prima participare la un con-
tineri baschetbaliști desfășurări a programului de de la ZLATIBOR - un autentic curs de asemenea anvergură.
rezultate pentru palmare- În această săptămână la
(fete și băieți) legiti- pregătire fizică și tactică centru model de organizare a
mați la C.S. Viitorul Deva, sul clubului devean. Rădăuţi se desfăşoară Campi-
specifică baschetului, pro- timpului liber - după cum re- La această ediţie au luat
însoțiți de antrenorii gram impus pentru nivelul marca și antrenorul Alexan- onatul Naţional de tir cu arcul
Rodica MERCEA, Cristian parte 60 de sportivi reprezen- pentru copii şi juniori, la care
valoric al acestor sportive, co- dru PIHODI - a contribuit la o tând 12 cluburi din ţară iar ar-
MANEA și Alexandru PI- Sport Club Municipal Deva
HODI au participat la un ordonat de o serie de an- bună pregătire sportivă a par- caşii de la SCM Deva au participă cu un lot alcătuit din
cantonament-tabără de trenori de la cluburi din ticipanților, la o călire fizică și obţinut trei medalii de aur şi 16 sportivi, însoţiţi de antre-
pregătire în localitatea România. morală a acestora, cu toții în- tot atâtea titluri naţionale prin norul Gigi Puşcă. “Sperăm să
Kamp ZLATIBOR din Ser- Tabăra de pregătire de la sușindu-și noi cunoștințe și Gigi Puşcă la arc compound obţinem cel puţin trei titluri
bia. ZLATIBOR a avut un program deprinderi care corespund pe seniori, Călin Daniel la arc de campioni naţionali, pentru
atractiv și practic-aplicativ, deplin particularităților lor de olimpic seniori şi Luminiţa că avem potenţial şi copii ta-
Gazdele au oferit toate bine conceput și riguros des- vârstă. Boroş la arc olimpic senioare. lentaţi”, a declarat Gigi Puşcă.
24 - 30 AugusT 2018 sPORT /PuBLICITATE - 7

FOTBAL: Tragerea la sorţi pentru


grupele şi programul din Liga a treia
echipă clasată pe locul 12 din 3 vor fi obligate să folosească deplinească condiţiile re-
toate cele 5 serii. Se vor avea pe toată durata jocurilor din spective.
în vedere doar rezultatele în- campionat cel puţin 2 jucă- În următoarele sezoane se
registrate cu echipele de pe tori sub 20 ani (pentru se- va păstra aceeaşi regulă, fiind
locurile 1-11. Turul Ligii 3 se zonul 2018-2019 va însemna schimbaţi corespunzător
va încheia pe 1-2 decembrie născuţi dupa data de doar anii de naştere. În acest
2018, urmând ca sezonul să 01.01.1999) şi unul sub 21 sens, anexa nr. 3 la ROAF,
se reia pe 2-3 martie 2019. de ani (pentru sezonul 2018- menţionează anii de nastere
Ultima rundă, cea cu numă- 2019 va însemna născut pentru jucătorii U 22, U 21, U
rul 30, este programată pe după data de 01.01.1998), 20, U 19 şi U 17 pentru urmă-
25-26 mai 2019. toţi formați la nivel național. torii 5 ani competiţionali.
Sezonul 2018-2019 al Dacă unul sau mai mulți jucă- Ambele echipe din județul
competiţiei Liga 3 va aduce o tori dintre cei 3 mentionaţi Hunedoara care vor evolua în
schimbare importantă la sunt eliminaţi din teren, campionatul Ligii a treia au
nivelul jucătorilor pe care echipa în cauză nu este fost repartizate în seria a IV-
echipele sunt obligate să îi obligată să introducă în teren a care are următoarea com-

C
ele 80 de echipe au doar campioanele din fiecare folosească pe toată durata un alt/alți jucător care să în- ponentă:
fost repartizare în serie, iar din Liga 3 vor re- meciurilor.
cinci serii din care trograda 21 de echipe: ocu- Astfel, noua ediţie de cam-
fac parte câte16 formaţii. pantele locurilor 13-16 din pionat, aduce următoarele Etapa 1:programată pe 25-26 august
Promovează în prima ligă fiecare serie și cea mai slabă modificări: echipele din Liga OCNA MUREŞ – CNS CETATE DEVA
ŞOIMII LIPOVA – NAŢIONAL SEBIŞ
ACS DUMBRĂVIŢA – GHIRODA ŞI GIARMATA VII
ACS INDUSTRIA GALDA – FC AVRIG
ANUNȚ CONCURS – FUNCȚIONAR PUBLIC GLORIA LUNCA-TEUZ CERMEI – CSM ŞCOLAR REŞIŢA
CRIŞUL CHIŞINEU-CRIŞ – METALURGISTUL CUGIR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA, cu sediul în Deva, jud. Hunedoara, Piața Unirii nr.4, în baza 1939
Legii nr.188/1999 și a H.G. nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor CSM LUGOJ – AFC UNIREA 1924
posture vacante pe perioadă nedeterminată din cadrul Direcției Poliția Locală: CS HUNEDOARA – MILLENIUM GIARMATA
Denumirea postului:
- 1 post corespunzător funcţiei publice specifice de execuţie de poliţist local, clasa I grad
profesional superior din cadrul ”Compartimentului disciplina în construcții și afișajul stradal” ANUNȚ CONCURS – FUNCȚIONAR PUBLIC
al “Serviciului disciplina în construcții, activitate comercială, protecția mediului”;
- 1 post corespunzător funcţiei publice specific de execuţie de poliţist local, clasa III grad PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA, cu sediul în Deva, jud.
profesional superior din cadrul ”Compartimentului ordine şi linişte publică” al “Serviciului or- Hunedoara, Piața Unirii, nr.4, în baza Legii nr.188/1999 și a
dine şi linişte publică, paza bunurilor”. H.G. nr. 611/2008, organizează concurs pentru ocuparea ur-
Condiții specifice de participare la concurs: mătorului post vacant pe perioadă nedeterminată, pentru
- Pentru postul corespunzător funcţiei publice specific de execuţie de poliţist local, clasa I, funcția publică de conducere de Șef serviciu al Serviciului
grad profesional superior din cadrul ”Compartimentului disciplina în construcții și afișajul administrare unități de învățământ, comunicare,
stradal” al “Serviciului disciplina în construcții, activitate comercială, protecția mediului”: promovare imagine din cadrul aparatului de specialitate al
- studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă du- Primarului Municipiului Deva:
rată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești – inginerie civilă; Condiţii specifice de participare la concurs:
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani. - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, re-
- Pentru postul corespunzător funcţiei publice specific de execuţie de poliţist local, clasa III, spectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
grad profesional superior din cadrul ”Compartimentului ordine şi linişte publică” al “Serviciului diplomă de licenţă sau echivalentă;
ordine şi linişte publică, paza bunurilor”: - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul ad-
- studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; ministraţiei publice, management ori în specialitatea studi-
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani; ilor necesare exercitării funcţiei publice;
- condiție fizică corespunzătoare, care va fi testată prin proba suplimentară sportivă elimi- - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
natorie. funcţiei publice – minimum 5 ani.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Concursul se va desfăşura după următorul program: • Proba scrisă: 26 septembrie 2018, ora 11:00 la sediul
• 24 septembrie 2018 – ora 10:00– proba suplimentară sportivă eliminatorie pentru postul Primăriei Municipiului Deva;
de poliţist local, clasa III,grad profesional superior din cadrul ”Compartimentului ordine şi linişte • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile
publică” - care se va desfășura la Stadionul Cetate Deva – Str. Stadion, nr. 2 – Deva; lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul
• 27 septembrie 2018 – ora 11:00 – proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Deva; Primăriei Municipiului Deva.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Mu-
scrise, la sediul Primăriei Municipiului Deva. nicipiului Deva în termen de 20 de zile calendaristice de la
Dosarele de înscriere se depun în perioada 24 august – 12 septembrie 2018 la Serviciul data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv în pe-
Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Deva. rioada 24 august – 12 septembrie 2018.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru Date de contact:
dosarul de înscriere sunt afişate la afişierul Primăriei Municipiului Deva cu sediul în Piaţa Unirii, Felea Diana Maria, Şef serviciu – Serviciul Resurse Umane,
nr.4 şi pe pagina de Internet a Primăriei Deva (www.primariadeva.ro – PRIMĂRIA – CARIERĂ – Primăria Municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4,
concursuri/formulare). telefon: 0254.21.34.35, 21.85.79, 23.23.10/int.112, e-mail:
Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare sportive eliminatorii este resurse.umane@primariadeva.ro.
afişată la afişierul Primăriei Municipiului Deva cu sediul în Piaţa Unirii, nr. 4 şi pe pagina de In- Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele
ternet a Primăriei Deva (www.primariadeva.ro – PRIMĂRIA – CARIERĂ – CONCURSURI/FOR- solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
MULARE -PROCEDURI PROBE SUPLIMENTARE). afişate la afişierul Primăriei Municipiului Deva cu sediul în
Date de contact: BrezanClaudiu, Consilier – Serviciul Resurse Umane, Primăria Municipiului Piaţa Unirii, nr. 4 şi pe pagina de Internet a Primăriei Deva
Deva, Piața Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4, telefon: 0254.21.34.35, 21.85.79, 23.23.10/int.112, e-mail: (www.primariadeva.ro – PRIMĂRIA – CARIERĂ – concur-
resurse.umane@primariadeva.ro. suri/formulare).
8 - SĂNĂTATE 24 - 30 AUGUST 2018

”Plantele de leac” ale lunii august

n Răsfățate de soarele binefăcător al verii, plantele medicinale din luna august sunt adevărate izvoare de sănătate și
energie. Iar dacă știm cum și când să le culegem, ne putem bucura din plin de virtuțile lor tămăduitoare. Care sunt acestea,
vom afla în cele ce urmează:

Busuiocul gust. Tratează bolile de cienţă cardiacă cu edem, tuse, timp eliminarea ureei şi a sub- • Plantele bogate în uleiuri
stomac, alunga depresia și şi extern - gută, reumatism, se- stanţelor toxice din organism. volatile se vor recolta pe timp
Se poate recolta începând răceala. O cană de ceai de boree, stomatită. Este bogată în insulină, săruri noros sau dimineaţa, înainte
cu luna iulie, dar perioada op- sunătoare, băută seara, înainte de potasiu şi magneziu. Aceste de răsărit.
timă este august-septembrie. de culcare, ajută în caz de in- Coada gâștii substanţe au o acţiune de ex- • În cazul recoltării or-
Cu un efect antioxidant foarte somnie. citare a secreţiei biliare, ajută ganelor subterane sau a
puternic, busuiocul ajută Se mai numește și ar-
gentină, argintică, argintel, la scăderea zahărului în sânge, plantelor întregi, se vor lăsa în
aparatul respirator, stomacul, Salvia regenerează celulele hepatice. zona respectivă suficiente
fiind și un antidepresiv de ex- buboasă, buruiană de scrân-
Frunzele de salvie se recol- teli, buruiana-junghiurilor, Au efecte sigure asupra bolilor plante care să asigure materi-
cepție. de ficat şi fiere. alul de înmulţire pentru anii
tează în lunile iulie-august și se coada-dracului. Perioada de
usucă în strat subțire. Salvia recoltare nu trebuie să de- viitori.
Menta Rostopasca • În cazul în care se vor
restabilește echilibrul hor- pășească luna august.
Frunzele de mentă se recol- monal și pe cel al sistemului Ceaiul din tulpini florifere Partea aeriană a plantei, în- recolta părţile florale cu
tează în intervalul iulie - sep- nervos, stimulează memoria, sau din frunze calmează trebuințată în remediile natu- frunze, se va utiliza foarfece.
tembrie. Preparatele din ajută în caz de balonare și de durerile de stomac. Datorită riste, se recoltează până cel Nu se taie tot ramul şi nicio-
mentă au efect dezinfectant transpirație excesivă. conţinutului mare în tanin, târziu în august. Este numită în dată nu se smulg plantele.
asupra căilor respiratorii, coada-gâștii favorizează coa- popor și ”planta de negi”, fiind • Pentru uscare, se vor alege
acționează ca tonic nervos, Cicoarea gularea sângelui, fiind un bun eficientă în combaterea aces- doar plantele sănătoase, cu-
calmând, totodată, durerile astringent. Are acţiune spas- tora. rate, fără insecte.
stomacale și articulare. Cicoarea este utilizată pen- • Plantele nu se spală
tru părţile aeriene, care se molitică asupra musculaturii
netede, antiseptic gastric şi in- Sfatul specialiștilor înainte de a fi puse la uscare,
Levănțica recoltează în prima perioadă dar, în unele cazuri, se pot tăia
de înflorire, în lunile iulie-au- testinal, împiedică formarea Este să ne aprovizionam cu
Florile de levănțică se pot de calculi. mărunt.
gust, când tulpinile nu au apu- plante doar pentru o iarna, în- • Temperatura de uscare în
recolta începând cu luna iunie, cat să se întărească. Rădăcinile trucât, în timp, plantele își
până la sfârșitul lunii august, Anghinarea casă nu trebuie să depășească
se recoltează doar în septem- pierd puterea tămăduitoare. 25°C.
când ele sunt complet des- brie-octombrie. În tradiţia Anghinarea măreşte di-
chise. Au proprietăți calmante, • Pentru uscare, nu se vor
populară, frunzele crude se ureza, reglând în acelaşi timp De reținut ! folosi recipiente din plastic sau
pot fi utilizate în caz de anxie- puneau pe răni şi tăieturi, ca şi procesul de formare a coles- • Plantele medicinale se
tate, sau pentru a avea un cutii de tablă. Ideale sunt bor-
petalele florilor, uneori terolului. Ca diuretic, ceaiul din recoltează doar din zonele canele colorate, cele verzi fiind
somn liniștit. plămădite în untdelemn. Uz in- această plantă se recomandă nepoluate, în perioada optimă. foarte bune.
tern: colecistită, constipaţie, în nefritele acute şi cronice, Trebuie ştiut care este partea www.gradinamea.ro
Sunătoarea astm, enterocolită, furuncu- deoarece măreşte volumul de plantei cu conţinutul cel mai www.sanatate.bzi.ro
Se recoltează în iulie-au- loză, hepatită cronică, insufi- urină şi favorizează în acelaşi ridicat în substanţe active. www.sanatate.acasa.ro
24 - 30 AUGUST 2018 MAGAZIN - 9

Tradiţii şi superstiţii legate


de zilele săptămânii
Î
n tradiția populară, tronată de zeul timpului – Sa-
fiecare zi a săptămânii turn. Iar cum timpul este îm-
are o semnificație bătrânit, în această zi nu este
aparte, fiind în strânsă bine să se înceapă nimic și
legătură cu divinitatea. nici să se meargă la drum. E
Percepute ca niște făpturi ziua în care se aduc ofrande
legendare care umblau pe morților, existând credința că
pământ, împărțite în zile Cerul se deschide, iar morții
bune sau rele, îmbelșugate se uită să vadă dacă au primit
sau sărace, zile femeie și ceva de pe „astă lume”. Dacă
zile bărbat, toate activi-
sâmbăta este lună nouă, este
tățile erau programate în
funcție de credințele și vreme rea pentru pescari,
superstițiile fiecărei zile în care o numesc " blestemul
parte. pescarilor" . Copiii născuți în
această zi pot vedea stafiile și
pot lua legătură cu Lumea de
LUNI Dincolo.
Este ziua zeiței Luna, care
patronează satelitul Luna . Se DUMINICA
credea că Luni e Zi Bărbat,
bun pentru începutul tuturor Patronată de zeul Soare,
sunt grațioși. Poate fi și zi cu mul, arată cărarea drumeților cată de numeroase superstiții Duminica este închinată lui
lucrurilor. Ține cheia de la cea
ghinion, mai ales dacă ziua rătăciți și oblojește animalele și interdicții de lucru. Consi- Dumnezeu și dedicată odih-
dintâi poartă a cerului, iar
cade în data de 13. Tot sălbatice. derată „jumătate de Dumi- nei. În calendarul popular,
când se trece pragul spre
marțea, seara, nu se stă nică” sau soră a ei, se află sub Sfânta Duminică, cea mai
lumea de dincolo, arată dru-
mul care trebuie urmat. Cine
noaptea până târziu, și nu se JOI protecția Sfintei Vineri și a mare, mai luminoasă și mai
lucrează după ce apune Zi a zeului suprem Jupiter, Crucii. În popor, Sfânta Vineri frumoasă dintre toate, este Zi-
se naște lunea, zi benefică
soarele. care patronează planeta cu este percepută ca o bătrână Femeie. Povestea spune că
oricărui început, va avea viață
același nume, joia este Zi Băr- blajină și milostivă, care poartă un veșmânt alb strălu-
lungă, noroc și va fi bine
călăuzit de soartă. Copiii năs- MIERCURI bat, norocoasă, benefică locuiește înspre miazănoapte, citor, că locuiește într-un palat
Zi Femeie, patronată de dragostei, logodnelor și căsă- un fel de Mumă a Pământului, cu totul și cu totul de aur și că
cuți în această zi sunt frumoși.
zeul Mercur, miercuri este toriei, aflată sub protecția o divinitate ocrotitoare și e verișoara Soarelui. Copiii
Totuși există trei zile de luni
Sfântului Neculai. Se crede că bună, atâta timp cât îi respecți născuți în această zi sunt fru-
cu ghinion: prima luni din bună, specială prin rostul ce-l
cine se naște joia are noroc în interdicțiile impuse. În caz moși, mândri, buni, veseli. Se
aprilie, când a fost născut impune țăranului. Se postește
afaceri și dragoste. Cu toate contrar, devine răzbunătoare crede că, hainele îmbrăcare
Cain, a doua zi de luni din au- pentru Maica Domnului, este
acestea, Joimărița, o străveche și cumplită. Copiii născuți în pentru prima oară în zi de du-
gust, când au fost distruse benefică începerii aratului. De
divinitate demonică, pa- această zi sunt iubitori și dar- minică, vor rezista de două ori
Sadoma și Gomora, ultima asemenea, în această zi se vor
tronează și ea câteva zile de nici. Vinerea nu se pleacă în mai mult.De asemenea, cine
luni din decembrie, când a începe afaceri noi, se vor
joi de peste an. Calendarul călătorii, nu se încheie con- se ridică din pat după o boală,
fost născut Iuda. încheia contracte avantajoase
popular mai consemnează tracte, nu se fac investiții. Se va avea noroc.
și vor avea loc întâlniri crede că oameni care se vor Dar cel mai important lu-
MARȚI Joile Oprite, Joia Nemai-
benefice. Copiii născuți mier- căsători în această zi, vor cru este ca în această zi să nu
pomenită, Joia Furnicilor, Joia
Patronată de zeul războiu- curea sunt fermecători. trece prin multe suișuri și se muncească. Să se facă rugă-
Verde, Joia Albă, Joia Iepelor,
lui, care este și un zeu al În credința populară, de- coborâșuri în căsnicie. Există ciune și fapte bune, iar Dum-
majoritatea fiind zile pa-
belșugului, marțea este tot zi spre Sfânta Miercuri se credința că, ceea ce se visează nezeu ne va ajuta.
tronate de zeități-femei.
Bărbat. În această zi este bine povestește că ar fi văduvă, așa vinerea noaptea, se va întâm- Și asta nu mai este o su-
să se facă cheltuieli sau să se că nu e bine să se meargă la pla. perstiție!
încheie o afacere, dar nu se pețit de ziua ei. De aceea, în VINERI
încep lucruri noi. În schimb, poveștile populare , Sfânta Zi Femeie, curată și bine- SÂMBĂTA www.adevarul.ro
în această zi nu se pleacă la Miercuri apare ca o bătrână făcătoare, vinerea este ziua www.onestitate.blogspot.com
zeiței frumuseții, fiind mar- Este tot zi Femeie, pa-
drum. Copii născuți marțea milostivă care păzește dru- www.vforvintage.ro

Pensiunea POnOR ***


Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

• Servicii de cazare (apartament) • SPA – saună, piscină, masaj •


Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –
mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
10 - Timp liber 24 - 30 AUGUST 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII ALTE RECOMANDĂRI: Întâmplări din


Vineri, 24 august lumea geniilor
PRO CINEMA, ora 20,30, Omul Păianjen 3
• Înainte ca Ford să fondeze compania de
TVR 2, ora 21,10, Vulturul roșu succes Ford Motor , să devină renumit pentru
linia sa inovatoare de asamblare și pentru
Sâmbătă, 25 august mașinile americane ce-i poartă numele, el a
TVR 2, ora 20,10, Miezul nopții la Paris dat faliment de cinci ori.
ANTENA 1, ora 23,00, Răzbunare înainte • Bill Gates nu părea să aibă profilul
potrivit pentru succes, după ce și-a abandonat
de moarte studiile de la Harvard și a inițiat o afacere fa-
limentară numita „Traf-O-Data”, alături de vi-
Duminică, 26 august itorul co-fondator al Companiei Microsoft,
ANTENA, 1, ora 22,00, Avocatul din limu- Paul Allan. Deși această idee timpurie de afa-
zină ceri nu a funcționat, următoarea inițiativă a
lui Gates a fost un succes, materializându-se
TVR 2, ora 22,10, Râul înghețat
în crearea imperiului global Microsoft.
• Walt Disney, creatorul imperiului care-i
Luni, 27 august poartă numele, a avut parte de un debut ex-
PRO CINEMA, ora 20,30, Lista trem de anevoios. El a fost concediat de la un
PROTV, ora 23,45, Apel de urgență

Marți, 28 august
TVR 2, ora 20,10, Un plan perfect
Duminică, 26 august, ora 20,00 PRO TV PRO CINEMA, ora 22,30, Taboo
TURISTUL
Miercuri, 29 august
Filmul spune povestea unui turist american pe nume
Frank. Acesta, după o despărțire care i-a frânt inima, pleacă TVR 2, ora 20,10, Tess ziar la care lucra pentru că „îi lipsea imagi-
într-o excursie prin Europa. Într-un tren de mare viteză, PRO TV, ora 21,30, Mumia revine nația și nu avea nicio idee bună”. Ulterior, Dis-
Frank o cunoaște pe Elise, o femeie senzațională, care-i iese ney a pornit mai multe afaceri care s-au
în cale intenționat. Pe fundalul romantic al Parisului și Joi, 30 august încheiat în scurt timp cu un eșec răsunător. Cu
Veneției, povestea lor de dragoste evoluează rapid. Nu după PRO CINEMA, ora 20,30, Planeta toate acestea, nu s-a lăsat descurajat, ci a
mult timp, Frank realizează că întâlnirea cu Elise nu a fost în- încercat noi variante de afaceri, până când a
maimuțelor
tâmplătoare. Dar, cei doi îndrăgostiți se trezesc implicați într- descoperit rețeta succesului.
o cavalcadă de intrigi și pericole la tot pasul. PRO TV, ora 21,30, Dacă aș fi… tu www.loribalogh.ro

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Lucrurile merg bine la locul de Participați la un eveniment im- Depuneți eforturi deosebite pen- Este momentul să vă ocupați de
muncă, pe tot parcursul săp- portant în acest interval, unde tru ca bunurile voastre să se schimbările pe care vi le-ați pro-

H
tămânii. Totul este să vă dozați veți fi în centrul atenției. păstreze în cele mai bune condiții. pus, fără să țineți cont de
eforturile și să nu faceți exces de Cunoașteți oameni interesanți, La serviciu aveți foarte multe de părerile altora. Purtați discuții
zel. Aveți posibilitatea să vă care vă pot ajuta în carieră. făcut și trebuie să vă stabiliți pri- cu persoanele apropiate legate
măriți veniturile sau să abor- Primiți sfaturi legate de o casă oritățile. Primiți informații noi de bani sau de o moștenire.

O dați un alt stil de viață. Lămuriți


lucrurile cu partenerul și nu-i
faceți reproșuri gratuite.
sau un teren pe care doriți să-l
achiziționați. Ca să nu aveți pro-
bleme, reevaluați-vă proiectele.
legate de latura profesională.
Este posibil să începeți o activi-
tate de instruire profesională.
Dacă dați dovadă de diplo-
mație, puteți duce lucrurile în
favoarea voastră.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
Pentru a vă asigura viitorul, s- Vă simțiți excelent la începutul În plan socio-profesional, lucrurile Informațiile pe care le primiți pe
ar putea să fiți nevoiți să luați o intervalului și aveți tendința să merg bine. Participați la discuții tot parcursul intervalului, vă
decizie pe termen lung. Mare cheltuiți mai mult decât v-ați interesante legate de profesia ajută în munca voastră viitoare.
atenție la bani, nu cheltuiți mult propus. Vacanța se apropie, voastră, cu persoane interesate de Orientați-vă eforturile spre

S și, în general, calculați-vă cu


grijă veniturile. Sun posibile în-
tâlniri sau dialoguri cu per-
primiți cadouri și recompense
care vă bucură sufletul. La ser-
viciu ați reușit să rezolvați tot ce
proiectele la care lucrați. Dar, de-
ciziile le veți lua singuri și trebuie
să fiți atenți la fiecare detaliu. În-
latura profesională și abordați
un nou sistem de valori. Doar
așa veți reuşi să realizați tot ce

C
soane apropiate, dar nu luați de v-ați propus, în așa fel încât să tâlniți o persoană deosebită care v-ați propus și, mai ales, să vă
bun tot ce vă vor spune. nu creați probleme altora. vă poate ghida în viață. extindeți orizonturile.

O SĂGETĂTOR
Încă de la începutul intervalului,
vă ocupați de problemele de la
CAPRICORN
Veți face o călătorie de plăcere
în acest interval și vă veți bu-
VĂRSĂTOR
Încă de la începutul săptămânii,
sunteți preocupați de situația fi-
PEŞTI
Săptămâna începe cu discuții
legate de munca voastră. Dia-

P serviciu, care, se pare, nu se mai


termină. Este posibil să aveți
discuții cu unii dintre colegi,
care nu sunt de acord cu ideile
cura de tot ce întâlniți în cale.
Socializarea este punctul vostru
forte, dar evitați exagerările și
nanciară. Cu atenție și răbdare,
reușiți să treceți peste toate.
Este posibil să vi se propună o
logurile care se vor purta vă
oferă posibilitatea să vă ex-
puneți ideile și chiar să începeți
alegeți-vă cu atenție oamenii colaborare interesantă, care să un proiect de anvergură. Ca să
voastre. Șefii vă susțin, dar n-ar alături de care desfășurați anu- vă sporească veniturile. În plan și reușiți, încercați să vă alegeți
strica să dați dovadă de mai mite activități. Este momentul sentimental, lucrurile vor intra cu grijă partenerii. Încercaţi să
multă diplomație. să vă selectați prietenii . pe făgașul normal. vă relaxați.
24 - 30 auguSt 2018 OPINII - 11

Simfonia ,,gazelor lacrimogene"


Î
n lumea muzicii clasice Ţara mea, mă chinui aici, dar posturile de poliţie, au dat zarvă pe facebook şi pe alte
există blestemul unei niciodată nu mă duc să de- pensii speciale, au închis oa- reţele de socializare. Votul
celebre simfonii. Sunt ranjez pe cel plecat în străină- meni nevinovaţi pe baza pro- meu nu se anulează golăneşte
mulţi compozitori care au tate, pentru un trai decent. tocoalelor, au distrus prin lupte de stradă şi după
scris Simfonia a IX-a, dar Mulţi spun din cei plecați economia, împrumuturi de aceea găsim vinovaţii în per-
au murit la scurt timp. că au renunțat la România? peste 20 miliarde euro de la soana celor care au apărat
Cum a apărut această Să fie sănătoşi, să le meargă FMI, unde nici acum românul statul de drept (jandarmii).
credinţă? din plin! Dar acei oameni nu de rând nu ştie unde sunt Vino în țară și muncește
Este un adevărat blestem înțeleg că părăsind ţara , locul banii. Atunci unde eraţi, cot la cot cu noi și-abia atunci
sau simple coincidenţe? unde te-ai născut, crescut, dragii noștri, stăteaţi şi vă poţi emite pretenții. Când
Blestemul celei de a IX -a Sim- educat, este ca şi cum ai pă- uitaţi cum ne chinuiam. vine vara, faci atâta zarvă că întâmplă lucruri pe care le
fonii s-a născut odată cu răsit pe mamaia si părinții vrei paşapoarte şi de ce stai ,,simţim" dar nu le exprimăm.
moartea lui Beethoven. De- tai? Vă urez asta din tot sufle- Nu ne reproşaţi atât la rând? Tot anul nu se Diferenţa între leu şi Boulivar
mocraţia a murit în 10 Au- tul meu să aveţi un trai mai nerealizările voastre! poate, ambasadele, con- este exact între Dragnea şi
gust odată cu Simfonia bun, să fiţi mai fericiţi şi sănă- sulatele sunt goale. De ce tre- Nicolas Maduro (fostul șofer
“gazelor lacrimogene”. Dar Dacă ești frustrat e treaba al lui HUGO). Nu se pot face
toşi, însă, rog să se înțeleagă, buie să ţipaţi cu 2-3 zile
compozitorii acestei simfonii ta, dacă nu-ți mai place acolo, comparaţii, se pot povesti
că nu am nicio datorie față de înainte că nu aveţi paşapoar-
cine sunt, mai trăiesc? ești liber să te întorci. Dar nu multe dar asemănări nu
voi şi vă rog să nu mă deran- te când ai la dispoziţie 11 luni
ne reproșa nouă nerealizările există. Nici la povestea aten-
jaţi în ţara mea că nici eu nu moarte pe an? Pe 10 august
Să ne păstrăm bunul am deranjat Diaspora. Nu-i
tale și nu te considera un
Diaspora a fost folosită la mi- tatelor, mergeți cu imaginația
simţ vina mea că tu muncești pe
erou pentru că trimiți bani
ting. Dar care sunt diaspora, prea departe.
mamei sau tatălui tău. Le
„Să ne menținem la nivelul brânci, nu-i vina mea că te că din cei care au depus plân-
bunului simț: dac-am plecat umilesc ăia pe la care te-ai
trimiți lor, nu mie! Și, mai
geri (326) nimeni nu lucra în Ne dorim linişte-n
din România, am făcut-o pen- aciuiat și, cu siguranță, nu-i
mult, nouă aici ni se pare nor-
străinătate, nimeni nu avea ţară!
mal să ne ajutăm părinții, fără
tru că așa am simțit că e mai vina mea că nu ți-e bine! E treabă cu Diaspora. Şi atunci, Înțeleg că suntem și-așa
să ne batem cu cărămida în
bine pentru mine. Dar tu, pri- drumul pe care singur ți l-ai cine a discreditat aceşti oa- destul de amărâți, dar demni-
piept, fără să considerăm că
etene care locuiești în străi- ales în viață. Fii sănătos! meni? Mă uităm la Mălin Bot tatea o avem în cap, iar banii
ăsta e un act eroic, fără să le
nătate de ani de zile, nu veni Este vina celor care te-au care spunea că Dragnea este sub tălpi. Hotărăște-te: ești
cerem altora socoteală pen-
să ne dai lecţii, să faci dezor- manipulat să se folosească de jandarm şi manevrează tunu- român sau te-ai rupt de țară?
tru efortul pe care-l facem.
dine, să verşi ura, că era tine, să vină ei la putere. Pri- rile cu apă. Oare omul ăsta, Dacă ești român demon-
Înțelege că ești egalul nos-
destulă, prietene. Atâta mize- etene, atât cei de la Putere cât că numai om nu este, chiar ne streaz-o: vino în țară, mun-
tru și, de-aceea, te rog să ai
rie umană, atâta propagandă, şi cei din Opoziție nu au făcut crede proşti, inculţi etc? A cește cot la cot cu mine,
mai mult bun simț atunci
atâta ipocrizie, minciună tot nimic, absolut nimic pentru fost un spectacol fără taxă la plătește impozitele aici și ai
când ceri eforturi supli-
ce este mai rău uman, am mine sau pentru tine. Eu am intrare unde s-a văzut circ şi tot dreptul să înjuri. Dacă te-
mentare țării tale. Nu trebuie
văzut şi intoxicat cu mult greşit de unul singur, cum am bătaie. Acea manipulare fă- ai hotărât să te rupi, ai bunul
ca tu acolo sa te înghesui la
înainte de 10 august. Parcă şi votat fără alai, de unul sin- cută de opoziţie, rezist, ga- simț și rupe-te total! Nu mai
vot să hotărăşti soarta celor
venea Diaspora şi ne aducea gur. Nu eu am fugit la Am- leriile de fotbal au dus vota, nu mai urla după
de aici. Ca să decizi tu, de-
lapte şi miere prin schim- basade să aleg, nu eu intenționat la discreditarea pașapoarte când e aglomer-
acolo cum trebuie să trăiesc
barea Guvernului, aducerea înroşeam telefoanele la toate diasporei. Dl ORBAN, Dl ație, nu te mai plânge. Politi-
eu aici. Fiecare trebuie să
altora gen Ludovic ORBAN, rudele să voteze anumite per- Cioloş unde eraţi pe 10 au- cienii nu au cum sa te ajute
voteze din constiinţă,nu diri-
Dacian Cioloş, Raluca Turcan, soane, nu eu dirijam prietenii gust? atât timp cat ei se ,,lovesc"
jat sau să dirijezi pe alţii. Nu
Dan Barna (care nu făceau pe cine să voteze pe reţelele Unde sunt cei 1.000.000 unii pe ceilalți. Oricine va veni
este moral nici logic... în alte
nimic, arată trecutul lor de de socializare. Ce ai ales tu şi din Diaspora? Cine dirija la putere tot aşa va fi. Dife-
ţări nu poți vota decât în inte-
miniștri şi alte funcții în ad- ai dictat, pentru mine a fost această manipulare pros- renţa că alţii vor spune alte
riorul teritoriului. Fă acest
ministrație). România, pri- un chin. tească? Unde sunt acei poveşti. Eu te chem să vii în
gest și demonstrează-mi că
etene, nu poate fi condusă de Nu uita voturile şi anii pe- ,,domni" care ameninţau că ţara mea şi a ta, să investești
mă respecți si respecţi şi pe ai
șoferi de tir, femei de serviciu trecuţi cu Băsescu, jafurile lui vin ei să facă, să dreagă, să banii în afaceri care să-ţi
tăi de aici de acasă, lăsându -
la hoteluri etc. România nu Băsescu, golăniile lui Bă- dea foc la Guvern, Parlament aducă prosperitate şi, evi-
ne să ne alegem singuri calea.
este condusă numai de oa- sescu. Eu am suferit cu el şi etc? Parcă noi eram în Româ- dent, locuri de muncă la
Nu uitaţi, noi suntem aici cei
meni din Teleorman, Sibiu, tot el a distrus ,,statul de nia nişte cioflingari care nu conaţionalii tăi. Nu băga banii
care suferim, astfel încât n-ai
Cluj, Zalău, Bucureşti. Ţara drept", flota, zăcămintele ştim să facem nimic. numai în consum, că nu este
dreptul să-mi impui tu pe
noastră are 41 de județe, sunt ţării, a făcut numai rău oame- bine, se ajunge în altă parte.
cine trebuie să acceptam. Vrei
oameni minunaţi peste tot. nilor. De ce nu aţi venit atunci
să votezi, foarte bine: asumă-
O altfel de diasporă Nu renunța la cetățenie, dacă
Prietene, de data aceasta ai când au tăiat pensiile cu 25%, eşti român cu adevărat. Vino
ți votul si să vii să votezi pe Nu domnilor, românii din
fost manipulat şi păcălit, aşa au fost desființate spitalele, aici şi atunci în Piaţa Victoriei
cine doreşti, nu faci atâta ţara voastră care au rămas
cum am scris şi mai înainte sunt oameni educați, cititi, va fi liniște, disciplină, miting
de 10 august. Tu mai rămă- dar cu un bun simţ mai mare autorizat, organizatori im-
seseşi, care nu aveai tangenţă decât la alţii, care în loc să pecabili. Asta doresc eu pri-
cu această mizerie, minciună, culeagă ce este bun în Occi- etene, nu să vină unii să-şi
ură ce se revarsă către ţara dent, au cules evident ce este arate muşchii de la Vama
mea. S-a creat o altă rău. Îmi pare rău că s-a creat Borș!
manipulare, că datorită dias- această discrepanţă, care Ne dorim liniște, nu lupte
porei noi supravieţuim în putea fi şi mai mare. Aşa că, de stradă. Românule, fii pru-
România. Total fals! prietene, nu te mai lăsa ma- dent în tot ce faci şi spui, nu
nipulat, fii imparţial cu politi- te lăsa manipulat, numai
Ai emigrat... cienii pentru că ei nu au făcut atunci vei fi cu adevărat
pentru tine! şi nu fac nimic pentru tine şi român. Nu uita şi satul s-a
nici pentru mine. Ne îmbracă deşteptat, simte, vede şi este
Așadar, nu pentru mine ai
în vorbe. Apropo, un distins bine informat, dar spre deo-
emigrat, ci pentru tine. Asta
europarlamentar confunda sebire de alţii ei nu fac tăm-
înseamnă că eu, cel care-am
pe Dragnea cu Preşedintele bălău, haos etc. Trebuie să
preferat să rămân aici pentru
Venezuelei. Chiar aşa dle eu- fim uniți şi să fim cu adevărat
mine, am tot atâtea îndatoriri
roparlamentar, din fericire români, oriunde am fi.
față de tine, câte ai și tu față
cunosc foarte, dar foarte bine Al dvs. Prof .
de mine. Eu muncesc aici în
Venezuela şi acolo ca şi aici se Ioan Romeo Mânzală
România, plătesc impozite în
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 24 - 30 AUGUST 2018

Musaca GREcEască
grijă să se scurgă de zeamă.
Într-o tigaie bine încinsă, unsă INGREDIENTE
cu ulei de măsline, se călește 3 vinete medii, o ceapă, 6 căței de usturoi, 500 g
ceapa și usturoiul, tocate carne tocată de miel sau carne de porc,o linguriță
mărunt. Se adaugă apoi oregano, 200 ml vin roșu, o cană (400 g roșii tocate), 6
carnea tocată și se condi- cartofi mari, 50 g unt, 50 g făină, 500 ml lapte,
mentează cu sare, piper și nucșoară, 100 g brânză rasă, ulei de măsline, sare și
oregano, amestecându-se piper negru măcinat.
continuu aproximativ cinci
minute. Într-o cratiță cu fundul Se pregătește o tavă ter-
Se toarnă vinul, iar după ce gros se topește untul, se morezistentă, care se unge cu
s-a evaporat, se adaugă roșiile adaugă făina, se amestecă unt sau ulei, în care se așază
tocate, iar amestecul se mai ușor, apoi peste ea se toarnă un strat de cartofi și felii de
fierbe, la foc mic, timp de 15 laptele. vinete, apoi unul de carne.
minute. Între timp, se Se lasă la foc aproximativ Totul se repetă, iar peste
pregătește o cratiță în care se 10 minute, până ce sosul se ultimul strat se toarnă sosul
pune la fiert apă cu sare. îngroașă. Peste sos se toarnă bechamel.
Mod de preparare: de măsline. Se coc 10 minute Cartofii se curăță, se feliază, se brânza rasă, apoi se condi- Tava se dă la cuptor apro-
Vinetele se taie felii, se într-o tavă tapetată cu hârtie fierb, timp de 5 minute, apoi mentează cu sare, piper, ximativ 45 de minute. (TV
sărează și se stropesc cu ulei de copt, se lasă la răcit, având se scurg. nucșoară. Satelit Bucătărie).

ToRT DE IauRT cu aNaNas


zolvă în puțină apă rece până
INGREDIENTE își mărește volumul, apoi se
800 g felii de ananas din conservă, 200 biscuiți încălzește pe foc, până se
savoiardi, 400 g frișcă, 500 g iaurt natural, 3 linguri topește toată.
lapte condensate, 15 g gelatină, 100 ml apă. Se toarnă apoi în cremă,
amestecându-se continuu,
Mod de preparare: pun vertical, feliile de ananas. până la omogenizare. Crema
Sucul din conserva de Separat, se mixează frișca, se se toarnă în formă peste blatul
ananas se scurge într-un bol adaugă laptele condensat, apoi de biscuiți, se nivelează și se
mic, în care se scufundă fiecare iaurtul, amestecându-se ușor decorează cu felii de ananas.
bucată de biscuit. Biscuiții se până la omogenizare. Tortul se dă la rece pentru 2-3
pun pe fundul unui inel de- O parte din bucățile de ore, iar înainte de servire se
tașabil, cu diametrul de 22 cm, ananas se taie și se adaugă la scoate inelul detașabil.
pentru a forma baza tortului. cremă. Celelalte bucăți, se lasă
În jurul formei detașabile se pentru decor. Gelatina se di- www.savuros.info

LIMoNaDă cu pEpENE vERDE șI GhIMBIR


se dizolvă toată mierea.
INGREDIENTE Siropul se lasă de-o parte o
500 ml suc de pepene verde, plus 1.5 l apă, sucul de la jumătate de oră, apoi se stre-
două lămâi, 4 linguri de miere, ¼ rădăcină de ghimbir. coară. După acest interval, se
amestecă bine cu sucul de
Mod de preparare: obține 500 ml de suc. Ghim- pepene, sucul de lămâie și
Sucul de la lămâi se birul se curăță și se feliază. apa. Băutura obținută se
stoarce și se lasă la rece. Se Separat, într-un bol, se toarnă în pahare. Se servește
stoarce miezul de la amestecă ghimbirul cu cu gheață și felii de lămâie.
pepenele roșu, până se mierea și o cană de apă, până www.culinar.ro

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, îm-
preună cu familia ta, de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Ro-
mane din Geoagiu Băi. Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din
Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săp-
tămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume .............................................................................................................

prenume .................................................................................................……

CI seria…….. nr…....…...........… Localitatea………....................................

Tel…..................……..............................
24 - 30 AUGUST 2018 jocUri - 13

B - A - L - SCYLLA - T - TIUI - AA - ANA - VI - AT - N - S - ARAMITA - I - B - B - LEVIATAN - TI - MAKARA - IARNA - SPECTAC-


Dezlegarea integramei ULAR - UNSE - ELF - TEN - UNII - AE - E - AUT - RP - AD - O - BERC - IAR - SOL - ZARI - BATA - VA - NET - HOTA - ETUI - A -
din numărul trecut SEA - ALA - LAT - ASTUPA - TOI - EI - RO - CETUS - KRAKEN - VELA - ORE - A - UNISON - RATAT - NY - CARIBDA
14 - MICa PuBLICItatE 24 - 30 august 2018

l Vând garsonieră Deva, zona l Vând apartament două camere, l Vând casă în sat Pojoga
IMOBILIARe
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, semidecomandat, etaj 1, gresie, fa- (4 km de la Zam), cu 2 camere,
l Vând casă în Sâncrai, formată termopan. Preț: 22.500 euro, ianță, termopan, parchet stejar, în bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
din trei camere, teracotă, două telefon: 0725.452.888.
spatele ștrandului, Deva. Preț: 85.000 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
bucătării, grajd mare, șură, fântână
l Vând urgent casă, anexe, zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
potabilă, cotețe pentru păsări, grăd- lei, telefon: 0731.879.049.
suprafață 75 mp plus 2 ha fânețe, Tel. 0769.897.804.
ină mare cu pomi fructiferi, fân de l Vând apartament 4 camere,
DV.(Penny Market). Preț: 60.000 euro,
grădină. Preț negociabil, telefon: Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- l Vând apartament două
telefon: 0729.423.035.
0256.730.209, 0760.193.089. dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament 2 camere,
l Proprietar, vând apartament 3 45.000 euro, telefon: 0745.202.448. cial, salon coafor, cabinet medical.
camere, decomandat, în Dorobanți, Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000 l Vând cabană zona Căprioara, Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
hol central, 2 băi, 2 balcoane, cămară, Telefon: 0723.382.890.
beci, izolat exterior, CT, termopan, ren- euro, telefon: 0721.055.313. Deva, 20 mp, plus două terase
ovat și utilat modern, totul la co- l Vând casă în comuna Zam, două acoperite, sobă teracotă, 700 mp
SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
mandă. Preț: 73.000 euro, telefon: camere, balcon închis, mobilată, par- teren, fântână cu hidrofor, pomi fruc-
l Schimb apartament 2 camere,
0772.185.332. chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță tiferi. Preț: 17.000 euro, tel.
et.1, din cărămidă, izolat termic,
l Vând apartament 2 camere, de vară, pomi fructiferi, teren arabil 0725.452.888.
în zonă centrală, Hunedoara, cu
Deva, piață, CT, termopan, cu balcon, 2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- l Vând casă cu grădină, pomi asemănător în Deva sau Simeria.
55 mp, renovat. Preț: 39.000 euro, bil. Telefon: 0733.832.559. fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: Suport diferența de preț.
telefon: 0745.202.448. l Vând casă, Chișcădaga, 0748.557.794. Telefon 0727.288.460.
l Vând apartament două camere, 2 camere, hol, beci, bucătărie de vară, l Vând apartament 2 camere,
etaj 1, decomandat, zona Ulpița, Deva. șură, atelier și teren. Preț: 70.000 lei, elegant, cu suprafață generoasă ÎNCHIRIeRI
Preț: 34.000 euro, telefon: telefon: 0722.968.910. (55mp), zonă liniștită și verde, cu l Închiriez garsonieră, Deva, str.
0721.055.313. Vând apartament două camere
l îmbunătățiri și finisaje deosebite. Mărăști, parter, Deva. Preț 100 euro,
l Vând apartament 4 camere, Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, Este situat la parter, cu balcon mare și negociabil, telefon: 0730.106.589.
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan, CT. cupru, termopan, balcon închis, boxă, în spatele blocurilor turn din
l Persoană fizică, caut spre
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido. uși noi, totul nou, semimobilat. vecinătatea Pieții Arras.
Preț: 44.500 euro, telefon: Preț: 43.000 euro, telefon: Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148. închiriere apartament 2 camere, în
0722.968.910. 0745.202.448. Deva. Exclus agenție ! Telefon:
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
0744.561.541.
l Vând casă, două camere, balcon Vând garsonieră în Deva,
l 15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
închis, uși noi, căsuță de vară, cablu 329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, l Ofer pentru închiriere unei
Dorobanți, et.3, decomandată, ter-
tv.,pomi fructiferi, fântână în curte, mopan, centrală termică, gresie, fa- teren 757 m, pretabil casă de locuit, familii cu serviciu, apartament 2
teren arabil 2950 mp, în localitatea ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, casă de vacanță, pensiune etc. camere, zona piață, Deva, CT, ter-
Zam, nr. 93. Rog seriozitate! telefon: 0732.823.011. Tel. 0751.462.085. mopan, mobilat și utilat complet.
Preț: 10.000 euro, Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
l Vând spațiu comercial, Deva, l Vând apartament 2 camere,
telefon: 0733.832.559. Telefon: 0725.452.888.
central, parter, 70 mp, CT, termopan, 60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru
l Vând casă în Deva, 2 camere, l Ofer pentru închiriere aparta-
intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, nivele, balcon 6 mp. Deva,
baie, bucătărie, beci, garaj, izolată, ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
renovată, CT, termopan, 600 mp teren, telefon: 0733.345.459. AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu.
Telefon: 0720.843.289. decomandat, CT, termopan, mobilat și
canalizare, apă gaz, în zonă bună. l Vând apartament 2 camere, utilat complet, pentru o familie cu ser-
Preț: 68.000 lei, telefon: 0725.452.888. etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, l Vând apartament 2 camere, viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
l Vând casă în Sâncrai, trei zona piață Deva, bloc de cărămidă. Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 garanție. Telefon: 0721.055.313.
camere, teracotă, două bucătării Preț: 33.000 euro, fix, telefon: mp, balcon,CT, termopan, izolație
l Ofer spre închiriere spaţiu
vechi, grajd mare, șură, fântână cu 0722.968.910. exterioară, renovat și mobilat modern.
apă potabilă, cotețe pentru păsări, comercial 45 mp, central. Brad.
l Vând casă, trei camere, baie, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei, Informaţii la tel . 0745.368 070.
alte anexe și fân de grădină, la preț
cămară, dependințe, construite telefon: 0735.923.683.
avantajos. Telefon: 0256.730.209 sau l Ofer pentru închiriere casă,
0760.193.089. 1959-1987, suprafață totală 75 mp, Proprietar, vând apartament
l Deva, Progresului,70 mp, CT, ter-
lângă șoseaua Deva-Oradea, 2 camere, decomandat, în Brad, str. mopan, mobilată și utilată, pentru
l Vând apartament 2 camere,
localitatea Brad, jud. Hunedoara. General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48 persoane serioase sau firmă.
et.2, semidecomandat, termopan, ușă
metalică, renovat. Preț: 25.000 euro, Preț: 60.000 euro, telefon: mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, Preț: 300 euro/lună plus garanție.
telefon: 0745.202.448. 0729.423.035. negociabil, telefon: 0729.025.887. Telefon: 0745.202.448.

taLON DE aNuNŢ gRatuIt PENtRu PERsOaNE FIZICE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
tale ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS
................................................................................................................................................................................................... (din Parcul Industrial)
..................................................................................................................................................................................................
PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
***********
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
24 - 30 August 2018 MICA PuBLICItAtE - 15

l Închiriez garaj în Deva, str. Co- l Vând teren intravilan, Cristur, l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip l Domn, 84/174/74, serios, fără
ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046. pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape nou, motor 1388, benzină, 185.000 vicii, doresc să cunosc o doamnă de
l Ofer pentru închiriere garaj,
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: km., de culoare neagră, 4 uși, înma- vârstă apropiată, fără vicii, aspect
0735.923.683. triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
Deva, zona piață, pentru depozit sau plăcut, pentru prietenie. Telefon:
trice, cârlig remorcare, proiectoare
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Vând teren intravilan, între
ceață, două chei cu telecomandă, 0766.410.201.
0722.968.910. case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, stare foarte bună, proprietar. Preț: l Tânăr, 37/1,64/65, din Brad,
FS 9 m, gard, 2 intrări, toate utilitățile. 1650, negociabil, telefon:
l Ofer pentru închiriere la per- nefumător, doresc să cunosc o tânără
Preț: 6 euro/mp, telefon:
soane serioase, cu serviciu, garsonieră 0751.813.770.
0745.202.448. pentru o relație serioasă de priete-
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, nie/căsătorie. Telefon: 0753.603.220.
mopan, mobilată și utilată modern. l Vând teren în Sântuhalm,
senzori parcare, full, înmatriculat. l Domn, 63/170/80, doresc să
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. 1500 mp, FS 21 m, utilități aproape.
Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531.
Telefon: 0727.974.306. Preț: 10 euro/mp, telefon: cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
0721.055.313. l Vând Opel Agila, AF 2001, pentru prietenie și eventual căsătorie.
l Închiriez spaţiu comercial în 128.000 km, albastru metalizat, Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând teren pentru construcție
benzină, încălzire centralizată,
pretabil pentru bar, restaurant, casă, cu toate utilitățile la poartă, DIVERSE
magazin alimentar. Preţ avantajos. airbag-uri, radio, casetofon,
2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. l Vând vin alb și roșu din boabe
Tel.: 0745.970.007. înmatriculat, stare foarte bună,
Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- selecționate, producție proprie, 8 lei
consum 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă
bil, telefon: 0744.633.217. litru. Cantitate minimă 5 l. Telefon:
TERENURI aprilie 2018. Preț: 1200 euro,
l Vând 8 ha teren arabil, zona
0724.451.762.
l Vând 3,565 mp și casă, depend- negociabil, tel.0749.063.432.
Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 l Vând frigider ”Arctic”, mare,
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis. l Vând Opel Astra G, motor de
Telefon: 0729.423.035. lei/mp. Telefon: 0725.452.888. stare bună. Preț avantajos, telefon:
106 COP, an fabricație 2003, înma-
triculat în 2016, stare perfectă, 0726.972.966.
l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp,
l Vând teren în localitatea
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- 160.000 km., ținut în garaj. l Vând mașină de cusut electrică,
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m,
torie auto sau depozit-magazin. Preț: Se oferă și 8 cauciucuri cu genți cu multe modele de cusături, adusă
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp,
telefon: 0725.452.888. 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. (vară-iarnă), perfectă stare. din Germania. Preț: 250 lei, telefon:
Preț 2900 euro, negociabil, 0769.473.088.
l Vând teren intravilan Deva, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca telefon: 0720.692.501. l Vând saxofon sopran, marca
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil, Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit
Luxer, adus recent din Germania. Preț:
telefon: 0732.139.547 în 5 loturi. Două sunt lângă râul OFERTE DE SERVICIU 1800 lei, telefon: 0769.473.088.
l Vând 7 hectare de pădure, zona
Mureș, iar trei lângă șoseaua veche,
l Schimb şi repar plase insecte l Vând goblenul ”Maica Domnului
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon:
pentru geamurile termopan. Tel. rugându-se”, 17x21 cm, înrămat. Preț:
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. 0737.702.160.
0722.603.959. 0725.483.189.
Telefon: 0721.055.313.
l Vând teren intravilan, Boholt, l Angajez menajeră la casă în
l Vând tablouri și icoane vechi, în
l Vând teren în Ghergheș, 10 km 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent. regim full-time pentru locație din
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. ulei și goblen. Preț negociabil, telefon:
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m, Hunedoara. Caut o doamnă harnică,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6 0728.355.149.
l Vând teren intravilan, Luncoiu
responsabilă, serioasă și în vârstă de
euro/mp, telefon: 0745.202.448. l Vând bocanci solizi, de iarnă, nr.
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, minim 55 de ani. Doresc sa fiu
contactată doar de persoanele ce 37, marca Landrover. Preț: 50 de lei,
l Vând teren în Sântuhalm, 0720.067.310.
corespund cerințelor menționate an- telefon: 0743.137.888.
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp, AUTO terior. Ofer salariu motivant l Vând colțar extensibil cu ladă de
telefon: 0722.968.910. l Vând Dacia Sandero, AF 2015, și chiar și cazare pentru doamnele din depozitare, pentru living. Are tapițerie
30.000 km la bord. Preț: 7500 euro, afara localității. Tel. 0753.083.333. de stofă bej cu maro, plus cinci perinițe
l Vând 4905 mp teren intravilan, telefon: 0254.225.678, 0745.231.153.
l Pensionară, execut costume și husă de schimb. Preț: 700 lei, telefon:
cabană 70 mp, în comuna Gurasada,
l Vând Ford Mondeo break, AF populare pentru copii. Tel.0753.128.090. 0726.387.952.
ultracentral, utilități: apă curentă,
1996, benzină, AF 1996, 1600 mc, l Vând două fotolii pat 60/65,
curent electric 220 V și trifazic. consum 7%, înscrisă RO, acte la zi, ITP MATRIMONIALE
Preț: 6 euro/mp, negociabil, telefon: sobă emailată de încălzit, la gaz sau
1019, închidere din telecomandă, l Văduv, 76/170/80, doresc să
0787.682.280. radio cu USB, portbagaj spațios, bine butelie, 25/70/70, scaun auto pentru
cunosc o doamnă de 60-68 de ani, copii și masă alimentație copii. Prețuri
întreținută. Preț: 650 euro, telefon:
l Vând curte și grădină intravi- 0761.599.566. chiar fără pensie, pentru prietenie- negociabile, telefon: 0744.633.217.
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu căsătorie. Telefon: 0758.413.149. l Vând fustă de piele, talia 32,
gard de fier, fântână, pompă de apă, l Vând autoturism Skoda Fabia,
model Avantaj, nouă, pe benzină, l Pensionar, 80 de ani, doresc să nouă, de culoare maro închis, preț: 55
viță de vie și pomi fructiferi.
4000 km rulați, AF 2010, înmatricu- cunosc o doamnă de vârstă apropiată lei, negociabil. Telefon: 0725.483.189.
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon:
lat, stare perfectă, unic proprietar. pentru prietenie și, eventual, căsăto- l Cumpăr vas de inox, de
0729.022.748, 0254.214.191.
Preț: 6000 euro, negociabil, rie. Rog seriozitate. Telefon: preferință 300 litri sau cuvă.
l Vând 3 ha teren intravilan, la telefon: 0721.613.095. 0729.698.400, 0787.649.926. Telefon: 0769.473.088.
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 l Vând 4 jante cu 4 găuri,
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, echipate cu cauciucuri de vară pe 15 Deva, 22 Decembrie, 37A •
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: inch., stare bună. Preț: 300 lei, tot Tel. 0726 871 728
0725.452.888. setul. Telefon: 0751.813.770.
www.accentmedia.ro
Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- Anunţuri de mare şi
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au mică publicitate
în ziare locale şi centrale
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - actUalitate 24 - 30 aUgUst 2018

Un preot, părinte pentru mii de copii


C
ampania„Premianţii unde a dat peste oameni ex- oferit o șansă mamelor care
fărăpremii”revineîn traordinari. Ca asistent med- cerșesc pe străzi și tinerelor
centrulatenţieipu- ical a fost la spitalul CFR, la care rămân însărcinate și sunt
bliceîncepânddinaceastă Sanepid și la Spitalul de Psihi- alungate de acasă. A primit
sâmbătă.Laora11,00, atrie Șipote. A luat contact cu teren de la o parohie pe strada
înPiaţaVictorieidinDeva oamenii aflați în suferință, o Cicoarei. Cu voluntari, cu banii
vomcunoaşteunomspe- suferință care nu trece cu lui a construit o clădire, cu gar-
cial. medicamente. Spune că a înțe- soniere și sală de masă. Șapte
les multe lucruri despre viață mame vor avea adăpost tem-
Deva - Dan Damaschin este la Șipote. porar și vor fi ajutate să-și
preot la maternitatea Cuza A absolvit Facultatea de clădească o viață frumoasă.
Vodă din Iași, are 43 de ani și Teologie. Dan Damaschin voia Tabăra de vară organizată
este tată a patru copii. Despre să fie preot. „În 1997, contrar de preotul Dan Damaschin a
el se spune doar că este un om părerii tuturor că a ajunge devenit deja o tradiție la Iași.
bun, care ajută mamele sin- preot era greu, am mers la ex- Prin intermediul Asociației
gure și copiii. Asta și face. An amen. Am tras la sorți unde să „Glasul Vieții “, în fiecare an
de an, datorită lui, aproape să fie absolvenți de Medicină și foametei. În 1988, în clasa a ajung. Am ajuns la Podolenii copiii săraci merg în vacanță
3.000 de copii din zonele să se pregătească să salveze, la șaptea, când s-a îmbolnăvit de de Sus. Foarte departe de Iași. pentru o săptămână.
sărace ale județului Iași merg rândul lor, vieți. diabet, neputând să se înscrie Oameni foarte buni, dar aspri Toți vor să vadă marea.
la școală. Anul acesta a dus în S-a născut în comuna la Școala Militară, a ajuns la și săraci. Am făcut în casa pa- Anul acesta au fost 180. De
tabără la mare 180 de copii. Moșna la 50 de kilometri de Liceul Sanitar. Au fost zece pe triarhală un centru medical. unde bani? Din donații, spon-
De multe ori, preotul Da- Iași. „Prima amintire o am de loc. Era o meserie care asigura Medicul ajungea foarte sorizări.
maschin le oferă unor tineri la bunicul dinspre mama. un loc de muncă sigur. Părinții greu, dacă ajungea. Împreună Iar „minunile” preotului nu
care știu că li s-a terminat Stăteam pe genunchii săi și în- îi vedeau pe toți oameni cu primarul și oamenii am se opresc aici. În cadrul cam-
copilăria și viața la 12 ani vățam Tatăl Nostru. Aveam așezați, cu un serviciu bun. încercat să-i ajutăm pe cei paniei „Grăuntele de muștar”,
(dacă-s băieți și sunt trimiși la între doi și trei ani“, povestește Părintele Dan Damaschin aflați în suferinți fizică și spir- preotul a inițiat strângerea de
oi în alte județe ale țării) ori 14 Dan Damaschin. Bunicul său își amintește cum a ajuns stu- ituală“, își amintește Dan fonduri, din donații, ca să trim-
ani (dacă-s fete și sunt consid- nu era preot. Era un țăran sim- dent la Teologie. „În clasa a XI- Damaschin. Mașina și-a trans- ită copii sărmani la școală.
erate bune de măritat), sper- plu, cu două clase. „Nu avusese a am avut contact cu format-o în ambulanță, pentru Fiecare va avea ghiozdan, re-
anța că viața poate fi și altfel. bani de tăbliță, mi-a povestit mănăstirile din zona Neamțu- că „trebuia să se mai nască chizite, hăinuțe, papucei, bu-
Că viața trece dincolo de sără- mama mai târziu. Un om in- lui. După Revoluție, am căutat cineva în mașina mea”. A în- nătăți și jucării. (text preluat
cie și muncile câmpului, care teligent. S-a bătut cu sistemul spiritualitatea adevărată. Am ceput să combine practica de la Violeta Cincu, având
sleiesc un copil de orice pute- comunist pentru că nu voia să ajuns și noi la Părintele Cleopa, spirituală cu știința medicală. acordul prealabil al autoarei)
re. El le arată că are încredere intre în CAP. S-a bătut cu to- părintele Ambrozie. Oameni După Podoleni a urmat Pentru exemplul său de
în ei și în talentul lor, pe care îl varășii trimiși de la Tărzii să de o mare calitate spirituală și Cozia. La Iași e din 2005. Cum dăruire, pentru modul în care
descoperă cu răbdare. facă colectivizare forțată. A experiență extraordinară. Și a ajuns să se implice în cauze a ales să fie alături de sufletele
Îi învață să viseze și să fugit în pădure și când s-a în- atunci, încurajat fiind de acești umanitare? „Am început cu că- greu încercate, vă propunem
creadă în ziua de mâine și în tors semnătura era falsificată. duhovnici să căutăm de-ale su- suțele distruse de incendii sau să ne întâlnim cu el și să-i
oameni buni, care-s mai Și așa a intrat în CAP“. fletului, am dat la Teologie. Am de inundații. Apoi m-am în- spunem că-i mulțumim pen-
aproape, poate, decât cei care A crescut într-o familie cu reușit fără pregătire, doar aju- dreptat către copiii defa- tru ceea ce este și ceea ce face.
le-au dat viață. Și uite așa au patru frați. Tatăl era orfan de tat de profesorii de la Liceul vorizați, care voiau să învețe“, Sâmbătă, 25 August 2018, ora
ajuns, în cei 13-14 ani de când tată. Bunica crescuse singură Sanitar”. Tânărul asistent era și își amintește preotul Dan 11.00, părintele Dan Da-
preotul Damaschin împarte nouă copii. Mama a mai rămas student la Teologie. Damaschin. maschin vine de la Iași să-l în-
binele în sufletele oamenilor, cu două surori. Toți băieții au Trei ani a muncit noaptea, „Internetul este un mod de tâlnim în Piața Victoriei, din
cu mic cu mare, ca tineri săraci murit în război și în perioada iar ziua mergea la facultate, comunicare și e păcat să nu fie Centrul Devei. Aveți ocazia
folosit. Lumea care mă încon- să-l priviți în ochi, să-i spuneți
joară e tânără. Trebuie să zâm- o vorbă caldă și să fiți parte
bim și să ne ajutăm. Și mama dintre cei care îi vor mulțumi,
care are copilașul mort de oficial, printr-o diplomă, un
foame și cel care nu are acces buchet de flori, o strângere de
la predică”. mână și semnătura recunoș-
Părintele Dan Damaschin a tinței voastre.

ÎNCHIRIAZĂ
TERENÎNSUPRAFAŢĂDE
1,6HAŞIHALAPRODUCTIECUUTILITĂŢIÎNSUPRAFAŢĂDE400MP.
LAINTRAREAÎNORAŞULSIMERIADINSPREORĂŞTIE
VIZAVIDEREVA(GRAMPET)Relaţiilatelefon0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva,Str.22Decembrie,nr.37A,judeţulHunedoara-RO Cristian Gros, Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel.0354102250•Fax/e-mail:0354780256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN1842-9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTESFORTUNAADjUVAT!