Sunteți pe pagina 1din 6

303.

Se dau schemele:

Ştiind că B,D şi E sunt compuşi aromatici, primii termeni ai seriilor respective de omologi să se precizeze care este
compusul A:
A. 1 ,3- propandiamina;
B. 1,3- propandiol;
C. propilen-oxid;
D. etilenoxid;
E. etandiol.

304. Se dă schema:

Compuşii B şi E sunt:
A. benzen şi anilină; D. p-nitrotoluen şi acid p-nitrobenzoic;
B. toluen şi acid benzensulfonic; E. p-nitrotoluen şi p-crezol.
C. nitro-benzen şi acid para-aminobenzoic;

309.Se trateză cu Na cantităti egale din următorii compuşi: etanolamină (1); acid oxalic (2); acid acetic (3); alcool alilic
(4); propanol (5); glicolaldehidă (6); acid formic (7); butină-1 (8). în cazul căror compuşi se va degaja aceeaşi cantitate
de hidrogen?
A. A.3,5,8; B. 2,4,7; C. 1,6,8; D. 3,5,6 ; E. 4,6,8.

310. Raportul masic dintre masele molare ale unui monoalcool saturat şi a acidului corespunzator este 0,863. Câţi
atomi de carbon conţine alcoolul şi câţi esteri izomeri se pot scrie pentru formula moleculară a acidului corespunzător
(fără stereoizomeri)?
A. trei atomi de C, 4 esteri; D. cinci atomi de C, 9 esteri;
B. şase atomi de C, 8 esteri; E. şapte atomi de C, 7 esteri.
C. patru atomi de C ,6 esteri;

311. Ce alcool formează prin oxidare energică acid acetic, acid propionic şi acid butiric în raport molar 1:2:1 ?
A. hexanol-2 ; C. hexanol-3; E. hexanol-1.
B. heptanol-t ; D. heptanol-2;
317. Un alcool saturat conţine 52,17% oxigen şi are numărul atomilor de carbon egal cu numărul atomilor de oxigen.
Numărul grupărilor hidroxil din molecula alcoolului este:
A. 2; B. 1; C. 3; D. 4; E. niciun răspun
338. Care din afirmaţiile următoare, referitoare la alcooli, sunt adevărate:
a. aciditatea alcoolilor scade cu ramificarea catenei;
b. solubilitatea 1n apă a alcoolilor saturaţi aciclici scade cu creşterea radicalului hidrocarbonat;
c. ramificarea catenei alcoolilor monohidroxilici saturaţi are drept consecinţă creşterea punctului de fierbere;
d. aciditatea alcoolilor creşte cu numărul grupărilor -OH;
e. alcoolli superiori sunt miscibili cu apa în orice proporţie;
f. propantriolul se poate obţine atât prin reducerea dihidroxiacetonei cât şi a aldehidei glicerice;
g. punctele de fierbere ale alcoolilor cresc odată cu creşterea numărului grupărilor -OH;
h. dimetilcianhidrina formează prin hidroliză bazică acid lactic.
A. a;b;c;e;h; C. nici una; E. toate.
B. b;c;d;e;g; D. a;b;d;f;g;

339. Se dau reacţiile:


a. CH3-CH2-CO-C6H5+CH3-MgBr →
b. CH3-CH2-CO-CH2-C6H5+CH3-MgBr →
c. CH3-CO-CH2-CH3+C6H5-MgBr →
d. CH3-CO-CH3+C6H5-CH2-MgBr →
e. CH3-CO-C6H5+CH3-CH2-MgBr →
Va rezulta 2-fenil-butanol-2 din reacţiile:
A. a;b;d; B. b;e;d; C. a;c;e; D. b;c;d; E. c;d;e.
344. Un compus organic A ce conţine 42,58% C, 2.38% H şi 16,71 % N are densitatea vaporilor în raport cu azotul
egală cu 6. Câţi izomeri ce pot fi transformaţi în compuşi diazotabili prezintă substanţa A ?
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4; E. 5.

347. Prin diazotarea a 60,5 g monoamină şi hidroliza compusului rezultat se degajă 11,2 L azot (c.n.). Care este amina
şi câţi izomeri ai formulei moleculare găsite formează săruri de diazoniu?
A. p-toluidină; 3 D. o-toluidina; 3
B. 2-fenil-etil-amina; 9 E. 1 fenil,etil-amina; 8.
C. o-etil-anilina; 9

348. Câte dintre aminele primare corespunzătoare formulei moleculare C8H11N nu formează săruri de diazoniu ?
A. 3; B. 4; C. 5; D. 6; E. 7.

357. Trei izomeri A,B şi C ai formulei moleculare C7H9N, prezintă următoarele proprietăţi: izomerul A reacţionează cu
NaNO2+HCI formând compusul D alături de un gaz puţin reactiv. Prin oxidarea lui D se obţine compusul E cu formula
moleculară C7H6O2. Din reacţia izomerilor B şi C cu HONO (H+) rezultă doi compuşi neizolabili din soluţie care
reacţionează cu CuCN formând compuşii izomeri F şi G. Prin hidroliză şi oxidare, din F se formează H care la încălzire
se deshidratează la compusul I (CaH403),iar din G rezultă J (C8H6O4) utilizat pentru obţinerea fibrelor sintetice. Izomerii
A, B şi C sunt:
A. hexil-metil-amină, benzilamină, o-toluidină;
B. benzilamină, o-toluidină, m-toluidină:
C. pentil-etil-amină,o-toluidină,p-toluidină;
D. benzilamină, o-toluidină, p-toluidină;
E. benzilamină, m-toluidină, p-toluidină.

390. O monoamină saturată cu raportul masic C:N=3,42:1 poate exista sub forma a mai mulţi izomeri. Să se precizeze
care este formula moleculară şi câte amine corespund acestei formule.
C6HwNH2
A. C5H13N; 7 amine primare; 6 amine secundare; 3 amine terţiare;
B. C4H11N; 6 amine primare; 4 amine secundare; 2 amine terţiare;
C. C4H11N; 5 amine primare; 3 amine secundare; 1 amină terţiară;
D. C3H9N; 2 amine primare; 2 amine secundare; 1 amină tertiară;
E. C3H9N; 3 amine primare; 2 amine secundare; 1 amină terţiară.

391. O substanţă A cu catenă liniară, cu M=87, conţine C,H,O şi N. Substanţa A poate reacţiona cu P 2O5, H2O şi 2H2 şi
formează compuşii B,C şi D. Compuşii C şi D pot fi obţinuţi şi din compusul B. Să se identifice compuşii A, B, C şi D.
A. butiramidă; butironitril; acid butenoic; butilamină;
B. propilamidă; propionitril; acid propanoic; propilamină;
C. butiramida; izobutironitril; acid izobutanoic; izobutilamina;
D. butiramida; butironitril; acid butanoic; butilamina;
E. pentilamida; butironitril; acid butanoic; propilamina.

395. Care dintre următorii compuşi are cel mai pronunţat caracter acid?
A. alcool etilic;
B. fenol;
C. anilină;
D. acid acetic;
E. acetilena.

396. Se dă schema de reacţii:

Ştiind că substanţa E este un detergent cationic CH3-(CH2)n-CH2-N+(CH3)3CI-, care este compusul A?


A. amida acidului hexanoic ; D. amida acidului heptanoic;
B. amida acidului decanoic; E. amida acidului dodecanoic.
C. amida acidului octanoic;

222. Pentru formula moleculară C5H12O corespund ca alcooli primari:


A. 4; B. 3; C. 5; D. 2; E. 1 .

225. Alcoolul n-butilic se poate obţine prin:


A. oxidarea blândă a 1-pentenei ;
B. adiţia acidului clorhidric la butenă şi hidroliza derivatului halogenat obţinut;
C. adiţia apei la 1-butenă ;
D. condensarea crotonică a acetaldehidei şi tratarea cu hidrogen a produsului rezultat;
E. hidroliza bazică a tributirinei.

233. Care dintre compuşii de mai jos conduce la 1,2-butandiol, parcurgând succesiv reacţiile: tratare cu hidrogen,
deshidratare şi oxidare cu soluţie apoasă de KMnO4?
A. aldehida acrilică şi aldehida propionică; D. butanal şi 2-butenol-1;
B. acetona şi aldehida acrilică; E. 1-butanol şi butanal.
C. butanona şi 1-butanol;

235. Alcoolul metilic se recunoaşte prin reacţia cu:


A. acid sulfuric la cald; D. hidroxid diamino-cupru(I);
B. sulfat de cupru în soluţie bazică; E. hidroxid tetraamino cupru(II).
C. oxid de cupru la 300oC;

241. Câţi din izomerii compusului C4H10O nu reacţionează cu Na metalic?


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

257. Se consideră schema de reacţii:

Ştiind că B are catena ramificată, iar G are caracter reducător, să se precizeze care sunt compuşii A, B, C şi G.
A. izobutirat de propil; acid butanoic; propanol; propionaldehidă;
B. izobutirat de propil; acid izobutanoic; propanol; propanal;
C. izobutirat de alil; acid propanoic; izobutanol; izobutanal;
D. izobutirat de alil; acid izobutanoic; alcool alilic; acroleină;
E. izobutirat de propil; acid izobutanoic: alcool alilic; acroleină.

260. Câte aldehide şi câte cetone se formează prin oxidarea alcoolilor cu formula moleculară C 5H12O cu
K2Cr2O7+H2SO4 (fără stereoizomeri)?
A. o aldehidă şi două cetone; D. patru aldehide şi trei cetone;
B. două aldehide şi două cetone; E. cinci aldehide şi trei cetone;
C. trei aldehide şi două cetone;

270. 2,5-Hexandiona şi acidul 2,3-dimetil-succinic se pot obţine din doi dioli saturaţi cu opt atomi de carbon prin
deshidratare şi oxidare energică.Care sunt cei doi dioli?
A. 2,5-dimetil-hexandiol-2,5 şi 3,4-dimetil-hexandiol-1,6;
B. 2,5-dimetil-hexandiol-1,6 şi 2,5-dimetil-hexandiol-1,5;
C. 2,5-dimetil-hexandiol-1,6 şi 3,4-dimetil-hexandiol-1,6;
D. 3,5-dimetil-hexandiol-1,5 şi 3,4-dimetil-hexandiol-1,5;
E. 3,4-dimetil-hexandiol-2,S şi 2,5-dimetil-hexandiol-2,5.

281. Un compus A în reacţie cu Na formează compusul B, iar prin încălzire cu H2S04, compusul C. Prin oxidarea
energică a compusului C se formează un acid şi a cetonă cu acelaşi număr de atomi de carbon. Compusul A este:
A. hexanol-2 ; D. 2-metil-pentanol-2;
B. 3-metil-hexanol-2; E. 2-metil-pentanol-1 .
C. 3-metil-pentanol-3;

300. Se dă schema:

Compuşii F şi H sunt:
A. acetona şi pentanol-1; D. acetaldehida şi 2-metil pentanol-1;
B. acetaldehida şi pentanol-2; E. acetona şi 2-metil-pentanol-2
C. acetona şi 3-metil-pentanol-2;

306. Se dă schema:
Compuşii G si J sunt:
A. 2-metil-butanol-2 şi izopentanonă;
B. 2-metil-3-butanonă şi 3-metil-pentanol-2;
C. 2-metil-3pentenal şi metil-propilcetonă;
D. 2-metil-2-pentenal şi 4 metil-3-penten-onă-2;
E. 2-metil-3-pentanonă şi butil-metil-cetonă.
1. Ce alcool formează prin oxidare energică acid propanoic, acid butanoic și acid pentanoic în raport molar 1:2:1?
A. hexanol-3; B. heptanol-1; C. octanol-4; D. heptanol-2; E. heptanol-3.

4
8. Următoarele afirmaţii referitoare la fenoli sunt adevărate:

A. Prin descompunerea hidroperoxidului de cumen rezultă fenol.


B. Fenoxizii sunt compuşi ionizaţi.
C. Fenolii au caracter acid mai pronunţat decât alcoolii.
D. Reacţiile de substituţie au loc mai uşor la fenoli decât la hidrocarburile aromatice corespunzătoare.
E. Toate raspunsurile sunt corecte.

5.

6.

7. În care din următoarele cazuri nu se va modifica semnificativ pH-ul unei soluţii concentrate de proteine?

A. la adăugarea unei cantităţi mici de amoniac.


B. la adăugarea unei cantităţi mici de acid acetic.
C. la adăugarea unei cantităţi mici de acid 2-aminopropionic.
D. la adăugarea unor cantităţi mici de amoniac şi acid acetic (raport molar 1: 1).
E. Toate raspunsurile sunt corecte.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14

15

15

16
17

18. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la amine:


A. aminele inferioare sunt solubile în apă
B. aminele pot accepta protoni
C. soluţia apoasă a unei amine are caracter slab acid
D. aminele sunt baze slabe, ca şi amoniacul
E. soluţia apoasă de dimetilamină se colorează în roşu în prezenţa indicatorului fenolftaleină

19. Referitor la amine alegeţi afirmaţiile corecte:


A. anilina are caracter bazic mai puternic decât amoniacul
B. amoniacul este cea mai bazică amină
C. trimetilamina este mai bazică decât dietilamina
D. aminele terţiare alifatice au caracter bazic mai slab decât cele secundare
E. anilina este o bază mai slabă decât amoniacul

20. Alegeţi ecuaţiile chimice corecte:


A. NH3 + HCl → NH4Cl
B. (CH3)3N + HCl → (CH3)3N+Cl─
C. CH3–Br + NH3 → CH3–NH2 + HBr
D. R–X + NH3 → NH4XR
E. R–NH2 + R–X → R2NH + HX

21. Se consideră schema de reacţii:


AlCl3/ − HCl + Cl2 / 500C /− HCl + metilamina
C6H6 + CH3Cl → X → Y→ Z + HCl
Alegeţi răspunsurile corecte:
A. compusul X este o-xilenul
B. compusul X este toluenul
C. compusul Y este clorobenzenul
D. compusul Z este o-metilbenzilamina
E. compusul Z poate fi N,N-benzilmetilamina.

22. Compusul cu structura:

se numeşte:
A. fenil-azo-β-naftil
B. oranj III
C. acid ortanilic
D. metiloranj
E. heliantină

23. Referitor la alchilarea amoniacului cu oxid de etenă sunt adevărate afirmaţiile:


A. se obţin compuşi organici difuncţionali
B. se formează etanolamine
C. se formează indicatori de pH
D. se formează săruri de diazoniu
E. se obţin hidroxietilamine

S-ar putea să vă placă și