Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEORETIC ,,GH. M.

MURGOCI,, MĂCIN 2018-2019

Filiera: Teoretică Avizat, Responsabil Arie Curriculară


Profil: Uman, real
Disciplina: EDUCAȚIE VIZUALĂ
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Gh. M. Murgoci,, Măcin
Clasa: a X-a
Nr. ore/săptămână: 1/2 Avizat,
Profesor: Gheorghe Laurențiu
DIRECTOR: prof. BÎLEA OLGUȚA

PLANIFICARE ANUALĂ, Clasa a X-a

1
LICEUL TEORETIC ,,GH. M. MURGOCI,, MĂCIN 2018-2019

An şcolar 2018-2019
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore/săpt. Săptămâna Observaţii
18 săptămâni/ ARTELE CINETICE. Comunicarea extraverbală 1 S 1- S 2
Semestrul I vizuală prin făptura umană şi învelişurile ei

1. ASPECTUL OMULUI ŞI AMBIENTUL SĂU


Ambientul artistic 1 S 3- S 4
Exerciții de design. 2 S5- S 8
16 săptămâni Schițe și proiecte 3 S 9-S 14
Semestrul
al II-lea
2. ARTELE SPECTACOLULUI 2 S 15-S 18
S19, prima săpt. din
3. ARTA CINEMATOGRAFICĂ 3 S 19-S 24 semestrul al II-lea
Decorul și costumul 1 S 25-26
Schițe și și proiecte de scenografie
1 S 27-S28
Mijloace și tehnici de argumentare
Cronici și opinii critice publicate 1 S 29-S30

4.IMAGINEA CĂLĂTOARE 1 S31-S32

Evaluare finală 1 S33-S34

2
LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE M. MURGOCI” MĂCIN

2018-2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Clasa a X-a, ANUL ŞCOLAR 2018- 2019

Unități de învățare Competențe Conținuturi- Săpt. Nr. Activităţi Resurse Evaluare


specifice detalieri ore învăţare
ARTELE -Artele decorative: ambientul
CINETICE (istoric si actual) S1 1h
Comunicarea Activităţi pe grupe, -lucrul cu - probe orale
extraverbală Interpretarea -Funcțiile utilitare, semiotice, și S2 perechi frontale şi manualul –
explicaţia - probe
vizuală prin imaginilor artistice estetice ale artelor decorative si individuale . practice
făptura umană şi specifice artelor cinetice.
învelişurile ei decorative şi artelor Vizionare, discutare, - probe scrise
cinetice, evidenţiind analizare, comentare, -conversaţia
funcţiile acestora interpretare de
1. ASPECTUL Stilul şi moda
imagini, reproduceri
OMULUI ŞI Scurt istoric-omul şi cochilia
AMBIENTUL lui de artă -descoperirea
SĂU Costumul, a doua piele. dirijată
Proiecte personale
Realizarea unor Funcţiile costumului S3-S4 -dezbaterea
pe o temă de design
Ambientul artistic proiecte personale pe Citirea imaginii umane. 1h
o temă de design: Drumul compoziţional -demonstraţia
vestimentaţie, obiecte Culori naturale şi artistice S5-S6
de uz casnic, Artele textile (tapiserie, 1h -exerciţiul
mobilier, amenajări țesături, impletituri etc.)
interioare etc. Machajul şi tatuajul
Ambientul, a doua haină. S7-S8
Adăpostul cochiliei 1h
Portretul unui scaun
Artele focului (ceramica, sticla,
metal,plastic,lemn) S9
Exerciții de design. Realizarea de schiţe S10 1h
Schițe și proiecte Îmbrăcămintea casei.Textilele
ale unor obiecte şi ceramica

3
LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE M. MURGOCI” MĂCIN

2018-2019

reale de design de Sticla- prozaică sau poetică S11 1h


produs industrial sau Designul, între artă şi ştiinţă S12
de design de unicat De la căruţă la automobil S13 1h
Articole decorative (ansambluri S14
de interioare)
-Design vestimentar de serie și
unicat
-Mobilier
2. ARTELE Analizarea funcţiei Teatrul Activităţi pe grupe, - dezbaterea -probe orale
SPECTACO- expresive a unor Scurt istoric al imaginii S15 perechi frontale şi
LULUI materiale şi tehnici teatrale S18 2h - demonstraţia - probe prac-
individuale. tice
utilizate în artele Citirea compoziţiei scenice
- exerciţiul
decorative şi în artele Regizorul-autorul Vizionare, discutare, -explicaţia - probe scrise
spectacolului spectacolului analizare, comentare,
Actorul-centru de interes al interpretare de - conversaţia
scenei imagini, reproduceri
Imaginea imaginară- de artă -descoperirea
scenografia dirijată
Mijloacele de expresie vizuală
Genurile spectacolului teatral
Spectacole fără vorbe
Teatrul de animaţie

3.ARTA CINEMA- -Decorul, costumul in viața


TOGRAFICĂ Analizarea funcţiei cotidiană și în artele S 19 Activităţi pe grupe,
Decorul și expresive a unor spectacolului S20 1h perechi frontale şi -explicaţia -probe orale
costumul materiale şi tehnici Precinema individuale.
utilizate în artele Scurt istoric al - conversaţia - probe
decorative şi în artele cinematografiei Vizionare, discutare, practice
spectacolului Filmul documentar şi cel S 21
2h analizare, comentare, - descoperirea
artistic S24 dirijată - probe scrise
interpretare de
Comparaţie între teatru şi
imagini, reproduceri

4
LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE M. MURGOCI” MĂCIN

2018-2019

film de artă. - dezbaterea


Realizarea de schiţe Citirea imaginii de film S25
Schițe și proiecte ale unor obiecte Viziune spaţială în pictură şi S26 1h - demonstraţie
de scenografie reale de design de film. Cadrajul
- exerciţiul
produs industrial sau Scenografia de film
de design de unicat Timpul şi ritmul filmului. S27 1h
Montajul şi mixajul S28
Drumul compoziţional al
imaginii cinematografice
Creatorii - regizorul şi S29 1h
operatorul S30
Scenografia de film
Actorul de film-starul
Mijloace de expresie vizuală
ale filmului
Trucajul cinematografic
Filmul de animaţie
Mijloace și tehnici Schiţarea unor -Un spectacol la alegere -explicaţia -probe orale
de argumentare proiecte de -Cronici de spectacol
ansambluri -Exemple de opinii critice Activităţi pe grupe, - conversaţia - probe
Cronici și opinii decorative cotidiene publicate, referitoare la diverse perechi frontale şi - descoperirea practice
critice publicate sau de spectacol, manifestări artistice S31 1h individuale de: dirijată - probe scrise
folosind materiale şi S32
tehnici -vizionare, discutare, - problema-
4.IMAGINEA neconvenţionale Imaginile lumii.Televiziune analizare, comentare, tizare
CĂLĂTOARE interpretare de
Argumentarea Arta video, clipul şi - dezbaterea
publicitatea imagini, reproduceri
opiniilor proprii
referitoare la de artă - demonstraţie
semnificaţiile Computerul şi viitorul
- exerciţiul
subiective asociate imaginii
mesajului artistic din

5
LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE M. MURGOCI” MĂCIN

2018-2019

universul vizual Aplicaţii- omul şi ambientul,


receptat teatrul, film.TV

Argumentarea
utilizării propriilor
mijloace de expresie
artistică
Evaluare Argumentarea -Tehnici de argumentare orală și S33 1h Activităţi pe grupe, - dezbaterea -probe orale
finală utilizării propriilor în scris S34 perechi frontale şi - demonstraţie - probe prac-
mijloace de expresie -Texte argumentative din lucrări individuale . - exerciţiul tice
artistică de teorie a artei (J. Itten, P. -explicaţia - probe scrise
Mondrian, H. Matisse etc.) - conversaţia
- descoperirea
dirijată

S-ar putea să vă placă și