Sunteți pe pagina 1din 13

ADAPTARE CURRICULARĂ

Numele şi prenumele cadrului didactic de la clasă: Drug Elena


Şcoala: Colegiul Național „Grigore Moisil” Oneşti
Numele şi prenumele elevului: Brumă Ştefan
Clasa: a X-a D
Discuplina: Limba şi literatura română
Curriculum aplicat: 3 ore/săptămână × 17 săptămâni = 51 ore
Manual: Ed. ART, Bucureşti, 2008 (Adrian Costache, Florin Ioniţă, Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a X-a)

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:Semestrul al II-lea, anul şcolar 2017-2018

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna


Observaţii
al II-lea 1. Lectura prozei narative (II) 9 I-III

1
2. Lectura poeziei 30 IV-XIV
Săptămâna XIV
activ.
extracu
rricular
ă
3. Textul dramatic şi arta spectacolului 6 XVI - XVII

Lucrare scrisă semestrială 3 XV

4. Recapitulare finală 3 XVII

Total ore semestrul al II-lea – 51 ore

NOTĂ! Săptămâna 21-25 aprilie 2018: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”

2
SEMESTRUL AL II-LEA
17 Săptămâni

Competenţe Competenţe Conţinuturi asociate Activitatea de învăţare pt. levul cu CES.


Nr Unitatea de specifice pt. specifice pt. Nr. De Săpt. Evaluare
. învăţare majoritatea elevul cu CES ore
crt elevilor.

Romanul experienţei - - realizarea lecturii textului;


1.1. Identificarea 1.2. Maitreyi de Mircea Eliade 8 I-III - identificarea termenilor necunoscuţi,
particularităţilor Receptarea  Preliminarii explicarea şi contextualizarea acestora;
şi a funcţiilor adecvată a  Subiect - realizarea rezumatului unui fragment
stilistice ale limbii sensului/sensur  Interpretarea textului lecturat la prima vedere;
în receptarea ilor unui mesaj  Personaje - identificarea personajelor principale şi a
diferitelor tipuri transmis prin celor secundare dintr-un fragment de text;
 Dosar critic
de texte diferite tipuri - stabilirea viziunii narative;
1 1. Lectura de texte orale - înţelegerea şi aplicarea informaţiilor
Limbă şi comunicare
prozei 1.2. Receptarea sau scrise 1 despre specia romanului;
 Expresivitatea textului la
3
narative adecvată a 1.4. nivel sintactic 1 - diferenţierea elementelor de ansamblu de
(II) sensului/sensurilo Redactarea cele de detaliu în cadrul textului citit
r unui mesaj unor Recenzia-Mircea Eliade: - identificarea modurilor de expunere într-
transmis prin compoziţii Maitreyi (roman) de 1 un text epic şi a procedeelor de
diferite tipuri de despre textele Pompiliu Constantinescu expresivitate artistică într-un text liric
texte orale sau studiate 1 - sesizarea valorii expresive a unităţilor
scrise Evolutia prozei in literatura lexicale în textele citite;
1.3. Folosirea romana - redctarea textelor cu destinaţii diverse;
adecvată a - evaluarea se realizează cu ajutorul
strategiilor şi a Evaluare testelor grilă şi pe baza fişelor de lucru în
regulilor de care se regăsesc sarcini mai puţin
exprimare orală în complexe în comparaţie cu cele ale
monolog şi în colegilor.
dialog
-evaluarea scrisă este deseori completată
1.4. Redactarea de evaluarea orală menită să-l integreze pe
unor compoziţii elev în colectiv şi să-i cultive încrederea în
despre textele sine şi abilitatea de a-şi prezenta opiniile în
studiate şi faţa celorlalţi;
alcătuirea unor
texte funcţionale
sau a unor

4
proiecte

2 Lectura 1.5. Utilizarea, în POEZIA EPICA:


poeziei exprimarea 1.5. Utilizarea, Grigore Alexandrescu, - înțelegerea și aplicarea corectă a
proprie, a în exprimarea Iepurele, ogarul si copoiul informațiilor despre speciile literare
normelor proprie, a  Particularitatile fabulei 1 studiate;
ortografice, normelor  Interpretarea textului 1 IV - lectura textului şi stabilirea
ortoepice, de ortografice, Limbă şi comunicare particularităţilor prozei scrise în versuri;
punctuaţie, ortoepice, de  Stilurile functionale ale 1 -interpretarea textului;
morfosintactice şi punctuaţie, limbii romane

folosirea adecvată morfosintactic  Comunicarea scrisă - 1


a unităţilor lexico- e şi folosirea texte cu destinaţie - definirea stilurilor funcţionale şi stabilirea
semantice, adecvată a oficială: cererea, trăsăturilor specifice;
compatibile cu unităţilor procesul-verbal, - redactarea diferitelor tipuri de texte pe
situaţia de lexico- curriculum vitae baza unor fişe de lucru;
comunicare semantice, 4 V - redactarea textelor cu destinaţie oficială;
compatibile cu POEZIA LIRICĂ - realizarea unor activităţi similare cu ale
2.3. Identificarea situaţia de Mihai Eminescu, Floare 4 VI colegilor, diferenţa constănd în fişele de
şi analiza comunicare albastră lucru în care se regăsesc informaţii
elementelor de Pe langa prezentate simplificat şi sarcini de lucru cu

5
compoziţie şi de plopii fara sot... un nivel scăzut de dificultate.
limbaj în textul  Universul creaţiei 1 - definirea genului liric şi stabilirea
poetic eminesciene 2 VII trăsăturilor specifice;
 Elemente de compoziţie - realizarea unor fişe de autor pe baza unui
2.4. Folosirea 2.4. Folosirea  Expresivitate şi limbaj 1 plan;
unor modalităţi unor modalităţi  Figuri de stil
diverse de diverse de  Elemente de prozodie 1
înţelegere şi de înţelegere şi de VIII
 Paralela
interpretare a interpretare a - prezentarea şi explicarea unor figuri de
textului studiat textului studiat stil ce permit o interpretare stilistică
Evaluare scrisă
adecvată a textelor studiate;
Studiul critic - Eminescu si
3.2. Compararea 2 - înţelegerea elementelor de prozodie;
poeziile lui de Titu Maiorescu
unor argumente 1 - identificarea temelor şi motivelor
Evolutia criticii literare in
diferite pentru 1 prelucrate în poezie;
cultura romana
formularea X - evaluarea se realizează prin intermediul
judecăţilor proprii 2 observaţiei sistematice şi cu ajutorul fişelor
Simbolismul
1 de lucru realizate în deplină concirdanţă cu
3.3. Elaborarea abilitatea şi capacitatea de lucru a elevului;
Atmosferă, sugestie şi obsesie
unei argumentări 1 - evaluarea se poate realiza cu mai multe
George Bacovia, Amurg Violet
orale sau scrise pe XI reveniri;
Universul creaţiei bacoviene
baza textelor
 Elemente de compoziţie
studiate 2.4. Folosirea 1

6
unor modalităţi  Expresivitate şi limbaj 2 - Săptămâna IX activitate extracurriculară
diverse de  Figuri de stil
înţelegere şi de George Bacovia, Plumb 4 XII
interpretare a  Elemente de compoziţie
2.3. Identificarea textului studiat  Expresivitate şi limbaj
şi analiza 2.4.
Folosirea unor Evaluare scrisă
modalităţi diverse - însuşirea informaţiilor esenţiale cu privire
de înţelegere şi de Limbă şi comunicare la Simbolism;
interpretare a 4 XIII- - interpretarea textelor, având în vedere
 Analiza textului poetic
textului studiat  Proiectul XIV noţiunile însuşite anterior:temă, motive,
elementelor de structură, prozodie etc.;
Traditionalism
compoziţie şi de
Ion Pillat, Aci sosi pe vremuri
limbaj în textul
poetic  Universul creaţiei

2.4. Folosirea poetice 4


unor modalităţi  Elemente de compoziţie

diverse de  Expresivitate şi limbaj Evaluare cu mai multe reveniri.


înţelegere şi de Analiza textului poetic
interpretare a Aprecieri stimulative
textului studiat Modernismul
Tudor Arghezi, Testament

7
3.2. Compararea  Universul creaţiei
unor argumente argheziene
diferite pentru 1.5. Utilizarea,  Elemente de compoziţie - realizarea fişei de autor;
formularea în exprimarea  Expresivitate şi limbaj 4 XV - însuşirea informaţiilor esenţiale cu privire
judecăţilor proprii proprie, a  Analiza textului poetic la Tradiţionalism;
normelor Neomodernismul - interpretarea textelor, având în vedere
3.3. Elaborarea ortografice, Nichita Stanescu, Cu o usoara noţiunile însuşite anterior:temă, motive,
unei argumentări ortoepice, de nostalgie structură, prozodie etc.;
orale sau scrise pe punctuaţie,  Universul creaţiei
baza textelor morfosintactic stanesciene
studiate e şi folosirea
 Elemente de compoziţie
adecvată a
 Expresivitate si limbaj
unităţilor
Limbă şi comunicare
lexico- - lectura unui număr ridicat de texte menite
● Valori stilistice ale partilor de
1.4. Redactarea semantice, să-l introducă pe elev în universul artistic
vorbire
unor compoziţii compatibile cu al lui Arghezi/Stănescu;
despre textele situaţia de - identificarea temelor şi motivelor
Recapitulare pentru lucrarea
studiate şi valorificate în texte;
scrisă
alcătuirea unor - completarea unor fişe de lucru în care se
Lucrare scrisă – semestrul al
texte funcţionale valorifică capacitatea elevului de a
II-lea
sau a unor interpreta titlurile şi mesajele cuprinse în
 Interpretarea cantitativă
proiecte textele poetice;

8
şi calitativă a - prezentarea Modernismului şi a
rezultatelor; măsuri de Neomodernismului;
1.5. Utilizarea, în remediere Elevul poate realiza o astfel de prezentare
exprimarea împreună cu un alt coleg care îl poate
proprie, a ajuta, rezolvând sarcinile mai dificile;
normelor
ortografice,
ortoepice, de
punctuaţie,
morfosintactice şi
folosirea adecvată
a unităţilor lexico-
semantice, - recapitularea se realizează cu ajutorul
compatibile cu unor fişe de lucru şi a unor planşe în care
situaţia de sunt sistematizate informaţiile anterior
comunicare prezentate/discutate;

- elevul este evaluat în scris prin


intermediul unor subiecte special
create pentru nivelul său de
înţelegere;

9
3 Textul 1.2. Dramaturgia – privire - întocmirea fişei de autor;
dramatic şi 2.2. Identificarea Receptarea generală 8 XVI- - prezentarea trăsăturilor specifice genului
arta şi analiza adecvată a Comedia XVII dramatic;
spectacolul principalelor sensului/sensur I.L.Caragiale , O scrisoare - vizionarea unor piese de teatru şi
ui componente de ilor unui mesaj pierdută discutarea acestora, scopul fiind
structură şi de transmis prin  Familiarizarea cu textul evidenţierea rolului major pe care îl au
limbaj specifice diferite tipuri  Construcţia subiectului jocul actorilor şi indicaţiile scenice;
textului dramatic de texte orale în textul dramatic -realizarea unor jocuri de rol prin
1.1. identificarea sau scrise  Compoziţia textului intermediul cărora elevul e nevoit să-şi
particularităţilor 1.5. Utilizarea, dramatic asume o nouă personalitate, să-şi
şi a funcţiilor în exprimarea  Comicul gestioneze emoţiile şi să-şi valorifice
stilistice ale limbii proprie, a  Modalităţi de capacitatea de a memora un text (o
în receptarea normelor caracterizare a secvenţă scurtă) şi de a empatiza cu
diferitelor tipuri ortografice, personajelor personajul şi cu auditoriul;
de texte ortoepice, de
1.2. Receptarea punctuaţie,
adecvată a morfosintactic - lectura şi studiul unor texte dramatice;

10
sensului/sensurilo e şi folosirea - identificarea trăsăturilor tipice genului
r unui mesaj adecvată a dramatic şi relizarea unor compuneri
transmis prin unităţilor structurate de caracterizare a personajelor;
diferite tipuri de lexico- Compunerile pot fi începute în clasă şi
texte orale sau semantice, finalizate acasă, având în vedere faptul că
scrise compatibile cu elevului îi este necesar un număr mai mare
1.3. Folosirea situaţia de de minute pt. a elabora o astfel de sarcină,
adecvată a iar acasă poate lucre fără a simţi presiunea
strategiilor şi a Comunicare; timpului.
regulilor de - se realizează distincţia portret fizic-
exprimare orală în portret moral, caracterizare direct-
monolog şi în caracterizare indirect;
dialog 2.4. Folosirea - cu ajutorul unui plan, elevul realizează
1.4. Redactarea unor modalităţi caracterizarea protagonistului;
unor compoziţii diverse de
despre textele înţelegere şi de Evaluare cu mai multe reveniri.
studiate şi interpretare a
alcătuirea unor textelor literare Aprecieri stimulative
texte funcţionale studiate
sau a unor
proiecte 2.3.
1.5. Utilizarea, în Identificarea şi

11
exprimarea analiza
proprie, a elementelor de
normelor compoziţie şi
ortografice, de limbaj în
ortoepice, de textul poetic
punctuaţie,
morfosintactice şi
folosirea adecvată
a unităţilor lexico-
semantice,
compatibile cu
situaţia de
comunicare
2.3. Identificarea
şi analiza
elementelor de
compoziţie şi de
limbaj în textul
poetic
3.1. Identificarea
structurilor
argumentative în

12
vederea sesizării
logicii şi a
coerenţei
mesajului
3.3. Elaborarea
unei argumentări
orale sau scrise pe
baza textelor
studiate
4 Recapitula Utilizarea corectă şi adecvată a
re finală 1.1-1.5 limbii române în receptarea -evaluarea scrisă este deseori completată
2.1-2.4 mesajelor, în diferite situaţii de 4 XVII de evaluarea orală menită să-l integreze pe
3.1-3.3 comunicare elev în colectiv şi să-i cultive încrederea în
 Textul narativ sine şi abilitatea de a-şi prezenta opiniile în
 Textul poetic faţa celorlalţi;

 Textul dramatic -evaluarea finală constă în realizarea unui


proiect ce presupune lucru în echipă
(membrii echipei vor fi aleşi cu grijă, vor fi
elevi răbdători, dornici să-şi susţină
colegul) şi îndeplinirea unor sarcini acasă;
Produsul final va fi evaluat în faţa clasei.
Întocmit, Prof. Drug Elena

13