Sunteți pe pagina 1din 2

Doamnă Inspector Şcolar General,

Subsemnatul/Subsemnata, .......................…………………………………………..,

încadrat/încadrată la ….............……....................................................................., pe
catedra ........................................................., specializarea ………..............................., vă
rog să-mi eliberaţi o adeverinţă cu media inspecţiilor la clasă obtinută în cadrul
examenului naţional de definitivare în învăţământ- 2014, la disciplina
_______________________

Menţionez că doresc să folosesc acest rezultat în cadrul concursului de ocupare a


posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar
pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Data,

Semnatura,

Doamnei Inspector Şcolar General a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
TELEFON: 0235/311928 FAX: 0235/311715
e-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro website : http://isj.vs.edu.ro
Nr. .................... din ...........................................

ADEVERINŢĂ

Se adevereşte prin prezenta că, d-nul/d-na ................................................................,


încadrat/încadrată la ….............……...................................................................., pe
catedra ........................................., specializarea …….…..............................., a obţinut
următoarele rezultate la inspecţiile speciale la clasă din cadrul examenului naţional de
definitivare 2014:
-inspecţie 1: disciplina___________________________ nota_______________
-inspecţie 2: disciplina___________________________ nota_______________
Media la inspecţiile pentru definitivat:________
Eliberăm prezenta spre a-i servi la completarea dosarului de înscriere la concursul
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ
preuniversitar pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Inspector Şcolar General,


Prof. Gabriela Plăcintă
Inspector şcolar pentru
Dezvoltarea Resursei Umane
Prof. Gabriela Lisievici