Sunteți pe pagina 1din 32

An şcolar: 2014-2015

SCOALA GIMNAZIALA SCOREIU


Profesor: SOLOMON ILEANA
Limba şi literatura română
Clasa a VI-a
Manual: Editura Didactică şi Pedagogică

Planificare anuală
Structura anului şcolar: 2014 - 2015
Cursuri: 36 de săptămâni; 148 de ore/an
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore (din care 1 decembrie 2014 este zi liberă)
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 4 ore / săptămână  72 de ore (din care 1 mai 2015, 1 iunie 2015 sunt zile libere)
Săptămâna 6 – 10 aprilie 2015: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);
Teze: sem. I, până pe 19 decembrie 2014 ; sem. II, până pe 22 mai 2015

Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii


I I. Cartea – obiect cultural 72 S.1 - S.18 ● 1 decembrie 2014 - zi liberă
II. Universul copilăriei
III. Structura operei literare
IV. Structura operei lirice
II V. Structura operei lirice 72 S.19 - S.36 ● 1 mai 2015 şi 1 iunie 2015 sunt zile
VI. Portretul literar libere
VII. Schiţa ● 6 – 10 aprilie 2015: ŞCOALA ALTFEL
VIII. Pastelul
IX. Fabula
Total ore/an: 148
Planificare calendaristică
Clasa a VI-a

Structura anului şcolar: 2014 - 2015


Cursuri: 36 de săptămâni; 148 de ore/an
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore (din care 1 decembrie 2014 este zi liberă)
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 4 ore / săptămână  72 de ore (din care 1 mai 2015, 1 iunie 2015 sunt zile libere)
Săptămâna 6 – 10 aprilie 2015: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);
Teze: sem. I, până pe 19 decembrie 2014 ; sem. II, până pe 22 mai 2015

Semestrul I
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptă Obser
învăţare ore mâna vaţii
alocate
Săptămâna 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj Prezentarea şi îndrumarea lecturii 4 1
(prezentarea oral; Evaluare predictivă
programei şi a 2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau Evaluarea competenţelor de lectură şi de
manualului; neprevăzute de dialog sau monolog; înţelegere a unui text literar/nonliterar
evaluare 2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un Actualizarea cunoştinţelor
predictivă; mesaj oral;
actualizarea
cunoştinţelor)
Unitatea 1 1.1. distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de Cartea – obiect cultural 21 2-6
Cartea - obiect detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături sau La Medeleni de Ionel Teodoreanu
cultural diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse;
1.4. aplicarea principiilor ascultării active în Structurarea textului oral
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare)
2.2. utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie,
de omonimie în organizarea mesajului oral; Noţiuni de fonetică (actualizare)
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.
detaliu în cadrul textului citit; Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în folosirea cratimei şi a apostrofului)
textele citite;
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a Lexicul
textelor citite (nonliterare şi literare); Actualizare. Noţiunea de vocabular. Mijloacele
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la interne de îmbogăţire a vocabularului.
categoriile semantice studiate şi la mijloacele de a. Derivarea (actualizare). Sufixarea. Sufixele
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; diminutivale şi sufixele augmentative.
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, Prefixarea
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie; b. Compunerea
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau Compunerea prin alăturare, subordonare şi
nonliterar; abreviere (conform programei şcolare în
vigoare, p. 18)
c. Schimbarea valorii gramaticale sau
conversiunea (actualizare)
Substantive provenite din alte părţi de
vorbire. Adjective provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite din adjective şi
din substantive
Familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte
obţinute prin schimbarea valorii gramaticale)
Câmpurile lexico-semantice (aplicativ)
Sinonimele (actualizare). Antonimele
(actualizare)
Omonimele (omofone şi omografe)
Arhaismele şi regionalismele

Corespondenţa. Telegrama.Cartea poştală.


Unitatea 2 1.4. aplicarea principiilor ascultării active în Structura operei literare 15 6-9
Universul manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Amintiri din copilărie de Ion Creangă
copilăriei 2.1. înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog Modurile de expunere. Naraţiunea la persoana I.
(narativ, descriptiv, informativ); Autor, narator, personaj. Timpul şi spaţiul în
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în naraţiune
diverse tipuri de propoziţii;
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Motivarea unei opinii privitoare la textele
detaliu în cadrul textului citit; studiate sau la fapte/persoane din realitate
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text Adaptare la situaţia de comunicare
liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în Verbul (actualizare)
textele citite; Verbele predicative şi nepredicative: copulative
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a (numai a fi, a deveni) şi auxiliare.
textelor citite (nonliterare şi literare); Modurile personale: indicativ, imperativ,
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; conjunctiv, condiţional-optativ. Timpuri
Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu,
participiu, supin

Unitatea 3 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în Structura operei literare 12 9-13
Structura operei diverse tipuri de propoziţii; Sobieski şi românii de Costache Negruzzi
literare 2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau Naraţiunea la persoana a III-a. Subiectul operei
de monolog; literare. Momentele subiectului
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, Rezumatul oral (actualizare)
manifestând o atitudine favorabilă progresiei Rezumatul
comunicării; Opera epică
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor)
detaliu în cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic Substantivul (actualizare)
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text Substantive defective de singular sau de
liric; plural. Substantivele colective
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor
textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; Organizarea replicilor într-un dialog
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la complex. Adaptarea la interlocutor
categoriile semantice studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; Corespondenţa. Scrisoarea.
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat,
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar;
Unitatea 4 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în Genul liric 10 13-18
Structura operei diverse tipuri de propoziţii; O, rămâi de Mihai Eminescu
lirice 3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu în cadrul textului citit; Pronumele personal
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text posesiv. Forme, cazuri şi funcţii sintactice
liric; Pronumele şi adjectivul pronominal
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în demonstrativ. Forme. Cazuri şi funcţii
textele citite; sintactice
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar; Moduri de expunere

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 13


Recapitulare semestrială 6
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72
Semestrul al II-lea

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de ore Săptă Obser


învăţare alocate mâna vaţii
Unitatea 5 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Structura operei literare 13
Structura propoziţii; Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat
operei 2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog; Hogoş
literare 3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul
textului citit; Numeralul (actualizare)
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Valoarea substantivală şi adjectivală
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; a numeralului
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; Numeralul cardinal şi numeralul
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; ordinal. Funcţii sintactice
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, Determinanţii substantivului
pentru exprimarea nuanţată; Adjectivul (actualizare). Formele
flexionare
Articolul demonstrativ (adjectival)
Gradele de comparaţie
Funcţii sintactice

Unitatea 6 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Descrierea (portretul literar) 14
Portretul propoziţii; Portretul lui Ştefan cel Mare
literar 2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog;
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Părţile de vorbire neflexionare
textului citit; Adverbul (actualizare)
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Gradele de comparaţie
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Funcţiile sintactice: complement
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; circumstanţial de loc, de timp, de
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; mod, atribut adverbial
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile Aprecieri personale referitoare la
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, textele epice şi lirice studiate
pentru exprimarea nuanţată;
Prepoziţia (actualizare). Regimul
cazual

Conjuncţia (actualizare)
Interjecţia (actualizare). Interjecţii
predicative
Unitatea 7 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Schiţa 12
Schiţa propoziţii; D-l Goe de Ion Luca Caragiale
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Vorbirea directă şi vorbirea indirectă
textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Sintaxa propoziţiei (actualizare)
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Predicatul. Predicatul verbal şi
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; predicatul nominal (numai cu verbele
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; copulative a fi şi a deveni)
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;
Subiectul exprimat şi subiectul
neexprimat (subînţeles şi inclus).
Acordul predicatului cu subiectul
Propoziţii fără subiect

Cererea
Unitatea 8 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Pastelul 9
Pastelul propoziţii; Mărţişor de Ion Pilat
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Intertextualitate – Iarna de Vasile
textului citit; Alecsandri
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Atributul (actualizare). Atributul
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; adjectival. Atributul substantival.
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; Atributul pronominal. Atributul
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar; adverbial

Instrucţiuni
Unitatea 9 1.4. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui Fabula 13
Fabula comportament comunicativ adecvat; Bivolul şi coţofana de George
2.1. înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, Topîrceanu
descriptiv, informativ);
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Complementul (actualizare)
propoziţii; Complementele circumstanţiale.
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Complementele circumstanţiale de
textului citit; loc, de timp, de mod
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Complementele necircumstanţiale.
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Complementul direct. Complementul
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; indirect
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite
(nonliterare şi literare); Doina populară
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse;
Ştirea. Anunţul
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Recapitulare finală 4
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură
ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific); 4
Total ore pentru semestrul al II-lea 72

TOTAL ORE/AN 144


Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna 1
Nr de ore alocate: 4

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului. 1 Programa Activitate frontală
programei 2.1 Stabilirea de relaţii între conţinuturile şcolară,
2.4 prevăzute în programă şi parcurgerea lor. manual
Evaluare predictivă 1.5. Rezolvarea de exerciţii. 1 Fişă de Activitate Aprecierea
2.1. evaluare individuală fişelor de
evaluare
Verificarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice. nonliterare Activitate în grup

Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor. 1 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1 lucru Activitate sistematică
Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 1: Cartea – obiect cultural


Nr de ore alocate: 21

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Cartea – obiect cultural 3.1. Exerciţii de prezentare a unor cărţi. 1 Manual Activitate frontală Observarea
Legenda cărţii 3.3. Exerciţii de identificare a elementelor de Fişe de şi pe grupe sistematică
*Structura cărţii: cuprins, prefaţă, structură a unei cărţi. lucru
postfaţă, note

La Medeleni de Ionel Teodoreanu 3.1. Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
3.3. în context. Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de identificare a cuvintelor cheie lucru Observarea
din textul studiat. sistematică
La Medeleni de Ionel Teodoreanu 3.3. Exerciţii de înţelegere a textului suport. 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Lectura aprofundată 3.4. Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
4.2. lucru la înterbări
Structurarea textului oral 1.1. Exerciţii de identificare a structurilor 1 Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
Ordonarea ideilor în comunicare 1.4. specifice comunicării orale. didactice şi pe grupe răspunsurilor
Dialogul Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri pe teme Fişe de Activitate în Observarea
date. lucru perechi sistematică
Noţiuni de fonetică (actualizare) 4.3. Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sunet.Literă.Silabă în silabe. Fişe de Activitate sistematică
Regulile de despărţire a cuvintelor lucru individuală Aprecierea
în silabe. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Noţiuni de fonetică 4.3. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Grupuri de sunete. triftongilor şi hiatului. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor lucru individuală Aprecierea
în silabe. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de ortografie. didactice
Lexicul 3.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Actualizare 4.2. referitoare la vocabularul limbii române. Fişe de şi individuală sistematică
lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a regionalismelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Arhaisme. Regionalisme. 3.3. a arhaismelor în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Neologisme. 4.2. Exerciţii de integrare în context a lucru individuală Aprecierea
regionalismelor şi a arhaismelor. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Noţiunea de vocabular. Mijloacele 4.2. derivate din texte date. Fişe de şi individuală sistematică
interne de îmbogăţire a Exerciţii de actualizare a noţiunilor teoretice lucru Aprecierea
vocabularului referitoare la derivare. Auxiliare răspunsurilor
a. Derivarea (actualizare) Alcătuirea de enunţuri în care să apară didactice
cuvinte obţinute prin derivare.
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
a. Derivarea 3.3. derivate din texte date. Fişe de Activitate sistematică
Sufixarea. Sufixele diminutivale 4.2. Exerciţii de creare şi de integrare în context lucru individuală Aprecierea
şi sufixele augmentative. a cuvintelor derivate cu sufixe diminutivale Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
şi augmentative. didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
a. Derivarea 3.3. derivate din texte date. Fişe de Activitate sistematică
Prefixarea 4.2. Exerciţii de creare şi de integrare în context lucru individuală Aprecierea
a cuvintelor derivate cu prefixe. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor Manual Activitate frontală Observarea
b. Compunerea compuse din texte date. 1 Fişe de Activitate sistematică
Compunerea prin alăturare, 3.3. Exerciţii de explicare a formării cuvintelor lucru individuală Aprecierea
subordonare şi abreviere. 4.2. compuse identificate în texte date Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a cuvintelor didactice
compuse.
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor
b. Compunerea 3.3. compuse din texte date. 1 Manual Activitate frontală Observarea
Compunerea prin alăturare, 4.2. Exerciţii de explicare a formării cuvintelor Fişe de Activitate sistematică
subordonare şi abreviere. compuse identificate în texte date. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a cuvintelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
compuse. didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
c. Schimbarea valorii gramaticale 3.3. obţinute prin conversiune în texte date. Fişe de Activitate sistematică
sau conversiunea (actualizare) 4.2. Exerciţii de integrare în context a cuvintelor lucru individuală Aprecierea
Substantive provenite din alte obţinute prin conversiune. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
părţi de vorbire. Adjective didactice
provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite
din adjective şi din substantive
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor
Familia lexicală (derivate, 3.3. aparţinând aceleiaşi familii lexicale în texte 1 Manual Activitate frontală Observarea
compuse, cuvinte obţinute prin 4.2. date. Fişe de Activitate sistematică
schimbarea valorii gramaticale) Exerciţii de creare a unor familii lexicale. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a unor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
cuvinte aparţinând unei familii lexicale. didactice
Lexicul Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sinonimele (actualizare). 2.2. sinonimelor şi antonimelor. Fişe de Activitate sistematică
Antonimele (actualizare) 3.3. Exerciţii de integrare în context a seriilor lucru individuală Aprecierea
4.2. sinonimice. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
antonimelor.
Lexicul Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Omonime. Paronime 2.2. omofonelor. Fişe de Activitate sistematică
3.3. Exerciţii de identificare în context a lucru individuală Aprecierea
4.2. omonimelor. Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor
Câmpurile lexico-semantice 3.3. aparţinând unui câmp lexico-semantic în 1 Manual Activitate frontală Observarea
(aplicativ) 4.2. texte date. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în context a unor lucru individuală Aprecierea
cuvinte aparţinând unui câmp lexico- Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
semantic. didactice
Lexic şi noţiuni de fonetică. 3.3. Exerciţii de lexic. 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.2. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. didactice Activitate sistematică
4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Fişe de individuală Aprecierea
cuvinte obţinute prin derivare, compunere, lucru răspunsurilor
conversiune.
Corespondenţa 2.2. Exerciţii de redactare a telegramei şi cărţii 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Telegrama. Cartea poştală 3.3. poştale. didactice Activitate sistematică
4.2. Fişe de individuală Aprecierea
lucru răspunsurilor
Evaluare Unitatea 1 3.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
4.2. teoretice însuşite. evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 2: Universul copilăriei


Nr. de ore alocate: 15

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Structura operei literare Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
Amintiri din copilărie de Ion 3.1. colegi pe baza unei grile. 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. Grila de Activitate sistematică
3.3. Exerciţii de vocabular. evaluare a individuală Aprecierea
lecturii răspunsurilor
Amintiri din copilărie de Ion Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.1. referitoare la modurile de expunere. Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
Modurile de expunere naraţiunii în textul studiat. răspunsurilor
Naraţiunea la persoana I

Amintiri din copilărie de Ion 3.1. Exerciţii de identificare a autorului, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. naratorului, personajului având în vedere Fişe de Activitate sistematică
Autor, narator, personaj textul studiat. lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Amintiri din copilărie de Ion 3.1. Exerciţii de identificare a indicilor de timp 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. şi de spaţiu în naraţiune. Fişe de Activitate sistematică
Timpul şi spaţiul în naraţiune lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Verbul (actualizare) 3.4. Exerciţii de utilizare corectă a flexiunii 1 Manual Activitate frontală Observarea
Verbele predicative şi verbale. Fişe de Activitate sistematică
nepredicative: copulative (numai Exerciţii de identificare a verbelor lucru individuală Aprecierea
a fi, a deveni) şi auxiliare predicative şi nepredicative în texte date. Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de identificare a verbelor didactice
copulative şi auxiliare în texte date.
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu
diverse verbe copulative.
Verbul Exerciţii de identificare a modului şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale si nepersonale 3.4. timpului verbelor în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare şi de analiză a lucru individuală Aprecierea
verbelor. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a modului imperativ 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: imperativ 3.4. în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Propoziţia imperativă Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
imperativ. Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de diferenţiere a modului indicativ didactice
de modul imperativ.
Verbul Exerciţii de identificare a modului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: conjunctiv. 3.4. conjunctiv şi a timpurilor sale în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Timpurile modului conjunctiv Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
conjunctiv. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a modului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: condiţional- 3.4. condiţional-optativ şi s timpurilor sale în Fişe de Activitate sistematică
optativ. Timpurile modului texte date. lucru individuală Aprecierea
condiţional-optativ. Propoziţia Exerciţii de analiză a verbelor la modul Auxiliare răspunsurilor
optativa condiţional-optativ. didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. infinitiv în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Infinitiv Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
infinitiv. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. gerunziu în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Gerunziu Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
gerunziu. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. participiu în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Participiu Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
participiu. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. supin în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Supin Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
supin. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul. Consolidare 3.4. Exerciţii de identificare a verbelor la moduri 1 Manual Activitate frontală Observarea
personale şi nepersonale în texte date. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la moduri lucru individuală Aprecierea
personale şi la moduri nepersonale. Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de construire a enunţurilor în care didactice
să apară verbe la diferite moduri personale
şi nepersonale.

Evaluare Unitatea 2 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite. evaluare individuală fişelor de
3.3. evaluare
3.4.

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 3: Structura operei literare


Nr de ore alocate: 12

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Structura operei literare Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Sobieski şi românii de Costache 3.1. colegi pe baza unei grile. evaluare a Activitate sistematică
Negruzzi 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular. răspunsurilor
Sobieski şi românii de Costache 3.1. Exerciţii de identificare a momentelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.2. subiectului. Fişe de Activitate sistematică
Subiectul operei literare. Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
Momentele subiectului momentelor subiectului. răspunsurilor
Sobieski şi românii de Costache 3.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale. 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.2. Exerciţii de relaţionare a ideilor principale Fişe de Activitate sistematică
Rezumatul oral (actualizare) 4.4. cu ideile secundare. lucru individuală Aprecierea
Rezumatul Exerciţii de rezumare orală a textului- răspunsurilor
suport.
Redactarea rezumatului textului studiat.
Sobieski şi românii de Costache 3.1. Exerciţii de identificare a rolului dialogului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.2. în caracterizarea personajelor dintr-un text Fişe de Activitate sistematică
Caracterizarea personajelor literar. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a caracteristicilor răspunsurilor
operei epice, având în vedere textul studiat.
Sobieski şi românii de Costache Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.1. expunere din textul studiat. Fişe de Activitate sistematică
Opera epică 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
Moduri de expunere. Naraţiunea naraţiunii la persoana a III-a. răspunsurilor
la persoana a III-a Exerciţii de diferenţiere a naraţiunii la
persoana I de naraţiunea la persoana a III-a.
Substantivul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a substantivelor, a 1 Manual Activitate frontală Observarea
felului lor, a genului, numărului şi cazului Fişe de Activitate sistematică
acestora. lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a substantivelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Substantive defective de 2.3. defective de singular sau de plural, a Fişe de Activitate sistematică
singular sau de plural. substantivelor colective. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu Auxiliare răspunsurilor
substantive defective de singular/plural şi cu didactice
substantive colective.
Substantivele colective Exerciţii de construire a unor enunţuri cu 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.3. substantive defective de singular/plural şi cu Fişe de Activitate sistematică
substantive colective. lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului. Fişe de Activitate sistematică
substantivelor (nominativ, 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru lucru individuală Aprecierea
acuzativ, vocativ) ilustrarea funcţiilor sintactice ale Auxiliare răspunsurilor
substantivului. didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului. Fişe de Activitate sistematică
substantivelor (nominativ, 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru lucru individuală Aprecierea
acuzativ, vocativ) ilustrarea funcţiilor sintactice ale Auxiliare răspunsurilor
substantivului. didactice
Corespondenţa 1.4. Exerciţii de identificare a parţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Scrisoarea 2.1. componente ale unei scrisori. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de scrisori. lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 3 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.1. teoretice însuşite. evaluare individuală fişelor de
4.4. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 4: Structura operei lirice


Nr. de ore alocate: 10

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Text literar Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Grila de Activitate frontală Observarea
O, rămâi de Mihai Eminescu 3.1. colegi pe baza unei grile. 1 evaluare a Activitate sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular. răspunsurilor
3.3.
O, rămâi de Mihai Eminescu 3.1. Exerciţii de identificare a structurii textului. 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Versificaţia (actualizare) 3.2 . Exerciţii de actualizare a noţiunilor de lucru Activitate sistematică
prozodie, pe texte date. Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
O, rămâi de Mihai Eminescu 3.1. Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de rimă 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Tipuri de rimă (monorima, rima 3.2. în texte date. lucru Activitate pe grupe sistematică
împerecheată, rima încrucişată, Exerciţii de identificare a măsurii versurilor Auxiliare Aprecierea
rima îmbrăţişată). în texte date. didactice răspunsurilor
Măsura Exerciţii de formulare a unui punct de
vedere personal asupra rolului elementelor
de prozodie în obţinerea expresivităţii unui
text în versuri.
Morfologie 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pronumele – actualizare personal în texte date. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Pronumele personal Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
personal. Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
pronumelui personal.
2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pronumele reflexiv 4.1. reflexiv. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
reflexiv. Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
2.3. Exerciţii de identificare a cazurilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pronumele şi adjectivul 4.1. funcţiilor sintactice ale pronumelui posesiv. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
pronominal posesiv Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
Pronumele posesiv.Cazuri şi posesiv în diverse contexte. Auxiliare individuală răspunsurilor
funcţii sintactice Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
pronumelui posesiv cu diferite funcţii
sintactice.
Pronumele şi adjectivul 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
pronominal demonstrativ. 4.1. adjectivului pronominal demonstrativ. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de diferenţiere a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
demonstrativ de adjectivul pronominal Auxiliare individuală răspunsurilor
demonstrativ. didactice
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui şi
a adjectivului pronominal demonstrativ.
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui şi a adjectivului pronominal
demonstrativ.
Pronumele. Consolidare 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelor. 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelor. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru Activitate Aprecierea
pronumelor. Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Moduri de expunere 2.4. Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.5. expunere. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
4.2. lucru Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Evaluare Unitatea 4 3.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite. evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare
Semestrul al II-lea
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 5: Structura operei literare


Nr. de ore alocate: 13

Resurse
Competenţe
Conţinuturi (detalieri) Activităţi de învăţare Evaluare
specifice Timp Materiale Forme de
(nr. ore) didactice organizare
Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat 2.4. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Hogoş 2.5. colegi pe baza unei grile. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Lectura şi interpretarea textului 4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular. individuală răspunsurilor

Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat 2.4. Exerciţii de identificare a figurilor de stil. 1 Manual Activitate frontală Observarea
Hogoş 2.5. Exerciţii de creaţie utilizând epitete şi Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Figuri de stil: epitetul şi hiperbola 4.2. hiperbola. lucru Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Numeralul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manual Activitate frontală Observarea
Numeralul cardinal şi numeralul de numerale. Activitate pe grupe sistematică
ordinal Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Valoarea substantivală şi 4.1. Exerciţii de identificare a valorilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
adjectivală a numeralului morfologice ale numeralelor. lucru Activitate pe grupe sistematică
Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor
Numeralul colectiv 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a funcţiilor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice ale numeralului. lucru Activitate Aprecierea
Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul fracţionar 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale. 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a funcţiilor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice ale numeralului. lucru Activitate Aprecierea
Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul. Consolidare 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale. 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri Fişe de Activitate pe grupe sistematică
de numerale. lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a valorilor Auxiliare individuală răspunsurilor
morfologice ale numeralelor. didactice
Adjectivul Alcătuirea de enunţuri în care să apară 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Actualizare 3.4. diferite tipuri de adjective. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de folosire corectă a adjectivelor în lucru individuală Aprecierea
diferite contexte. răspunsurilor
Articolul demonstrativ Exerciţii de identificare a articolului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
(adjectival) 2.3. demonstrativ (adjectival). Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a articolului lucru individuală Aprecierea
demonstrativ (adjectival). Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adjectivul 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a adjectivului. 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Funcţii sintactice Exerciţii de integrare în enunţuri a Fişe de Activitate sistematică
adjectivului cu diferite funcţii sintactice. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a funcţiilor Auxiliare răspunsurilor
sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunii didactice
adjectivale.
Adjectivul 2.3. Exerciţii de identificare a adjectivelor la 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Gradele de comparaţie diferite grade de comparaţie. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru individuală Aprecierea
adjectivelor la diferite grade de comparaţie. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adjectivul Alcătuirea de enunţuri în care să apară 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Consolidare 3.4. diferite tipuri de adjective. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de folosire corectă a adjectivelor în lucru individuală Aprecierea
diferite contexte. răspunsurilor
Evaluare Unitatea 5 3.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite. evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 6: Portretul literar


Nr. de ore alocate: 15

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Portretul lui Ştefan cel Mare 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
lectura textului 3.2. portretului literar. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive lucru individuală Aprecierea
tip portret. răspunsurilor
Raportul dintre realitate şi ficţiune 3.5. Exerciţii de identificare a asemănărilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.3. deosebirilor dintre realitate şi literatură. Auxiliare Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare a unor texte pe teme didactice individuală Aprecierea
date. Fişe de răspunsurilor
lucru
Moduri de expunere - Descrierea 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
3.2. descrierii tip tablou. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive lucru individuală Aprecierea
tip tablou. răspunsurilor
Portretul literar 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
3.2. descrierii tip tablou. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive lucru individuală Aprecierea
tip tablou. răspunsurilor
Părţile de vorbire neflexionare 2.3. Exerciţii de identificare a adverbelor. 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Adverbul (actualizare) Exerciţii de utilizare corectă a adverbelor. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de integrare a adverbelor în lucru individuală Aprecierea
enunţuri. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adverbul Exerciţi de identificare a funcţiilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Funcţiile sintactice: complement 2.3. sintactice ale adverbelor. Fişe de Activitate sistematică
circumstanţial de loc, de timp, de 4.1. Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru individuală Aprecierea
mod, atribut adverbial adverbelor cu diferite funcţii sintactice. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Gradele de comparaţie ale 2.3. Exerciţii de identificare a adverbelor la 1 Manualul Activitate frontală Observarea
adverbului 4.1. diferite grade de comparaţie. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru individuală Aprecierea
adverbelor la diferite grade de comparaţie. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adverbul. Consolidare 2.3, Exerciţii de identificare a adjectivului, a 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. adverbului. lucru Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a adjectivului / Auxiliare Activitate Aprecierea
adverbului. didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a adjectivului/
adverbului.
Părţile de vorbire neflexionare 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a prepoziţiilor. 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Prepoziţia (actualizare). Regimul Exerciţii de identificare a cazurilor cerute de Fişe de Activitate sistematică
cazual diferite prepoziţii. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de utilizare corectă a părţilor de Auxiliare răspunsurilor
vorbire flexibile şi neflexibile învăţate; didactie
Exerciţii de construire a unor enunţuri
corecte din punct de vedere sintactic.
Conjuncţia (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.1. de conjuncţii. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a conjuncţiilor. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri Auxiliare răspunsurilor
corecte din punct de vedere sintactic. didactice
Adverbul, prepoziţia, conjuncţia 2.3. Exerciţii de folosire corectă a adverbului, 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. a prepoziţiei şi a conjuncţiei. lucru Activitate sistematică
Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Interjecţia (actualizare). 2.3. Exerciţii de identificare a conjuncţiilor în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Interjecţii predicative texte date. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză gramaticală a lucru individuală Aprecierea
interjecţiilor identificate în texte date. Auxiliare răspunsurilor
didactice
Aprecieri personale referitoare 2.3. Exerciţii de exprimare orală a opiniei 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
la textele epice şi lirice studiate 2.4. referitoare la textele studiate. lucru Activitate sistematică
4.2. individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 6 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
2.4. teoretice însuşite. evaluare individuală fişei de
4.1. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 7: Schiţa
Nr. de ore alocate: 12

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
D-l Goe de I.L. Caragiale 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura şi interpretarea textului 3.2. colegi pe baza unei grile. Fişe de Activitate sistematică
3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii. lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Schiţa. Actualizare. 4.3. speciei, având în vedere textul studiat. Fişe de Activitate sistematică
Caracteristicile speciei 4.4. Redactarea unor texte reflexive pe marginea lucru individuală Aprecierea
4.1. textului studiat. răspunsurilor
Vorbirea directă şi vorbirea Exerciţii de diferenţiere dintre vorbirea 1 Manualul Activitate frontală Observarea
indirectă directă şi cea indirectă. Fişe de Activitate sistematică
lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Sintaxa propoziţiei (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. verbale şi nominale în texte date. lucru Activitate sistematică
Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Predicatul. Predicatul verbal şi 2.3. Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
predicatul nominal (numai cu 4.1. verbale şi nominale în texte date. lucru Activitate sistematică
verbele copulative a fi şi a Exerciţii de analiză a predicatelor verbale şi Auxiliare individuală Aprecierea
deveni) nominale din texte date. didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară predicate verbale şi nominale.
Budulea Taichii de Ioan Slavici Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectura textului 3.1. colegi pe baza unei grile. evaluare a Activitate sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular. răspunsurilor
Cum povestim Exerciţii de iniţiere, menţinere, încheiere a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Organizarea replicilor într-un 2.4. unei situaţii de comunicare dialogată pe Fişe de Activitate sistematică
dialog complex. Adaptarea la 2.5. teme date lucru individuală Aprecierea
interlocutor 4.2. Exerciţii de adaptare la interlocutor Auxiliare răspunsurilor
didactice
Subiectul exprimat şi subiectul 2.3. Exerciţii de identificare a subiectului în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
neexprimat (subînţeles şi inclus). 4.1. texte date. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de construire de enunţuri în care să Auxiliare individuală Aprecierea
apară diferite tipuri de subiecte. didactice răspunsurilor
Acordul predicatului cu subiectul 2.3. Exerciţii de identificare a subiectului în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. texte date. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de construire de enunţuri în care să Auxiliare individuală Aprecierea
apară diferite tipuri de subiecte. didactice răspunsurilor
Propoziţii fără subiect 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. propoziţie. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie. didactice răspunsurilor
Cererea 1.4. Exerciţii de identificare a parţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.1. componente ale unei cereri Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de cereri. lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 7 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite. evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 8: Pastelul
Nr. de ore alocate: 9

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Texte literare. Pastelul Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de Grila de Activitate frontală Observarea
Mărţişor de Ion Pilat 3.1. colegi pe baza unei grile. 1 evaluare a Activitate sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular. răspunsurilor
3.3.
Mărţişor de Ion Pilat 3.1. Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheie. 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Caracteristicile operei lirice 3.2 . Exerciţii de identificare a structurii textului. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
operei lirice, având în vedere textul studiat. răspunsurilor

3.1. Exerciţii de identificare a procedeelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea


Mărţişor de Ion Pilat 3.2. artistice şi de explicare a rolului lor în textul Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Resurse ale expresivităţii artistice studiat. lucru Aprecierea
Exerciţii de formulare a unui punct de răspunsurilor
vedere personal asupra semnificaţiei
figurilor de stil.
Mărţişor de Ion Pilat 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Caracteristicile speciei 3.2. speciei având în vedere textul studiat. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de motivare a apartenenţei textului lucru individuală Aprecierea
studiat la specia pe care o ilustrează. răspunsurilor
Atributul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a atributului în texte 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Atributul adjectival 4.1. date. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor tipuri de Auxiliare individuală Aprecierea
adjective cu funcţia sintactică de atribut didactice răspunsurilor
adjectival.
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară atribute adjectivale.
Atributul substantival 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. substantival în texte date. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului Auxiliare individuală Aprecierea
substantival. didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară atribute substantivale, în diferite
cazuri.
Atributul pronominal 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. pronominal în texte date. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului Auxiliare individuală Aprecierea
pronominal. didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară atribute pronominale, în diferite
cazuri.
Atributul adverbial 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. adverbial în texte date. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului adverbial. Auxiliare individuală Aprecierea
Exerciţii de construire de enunţuri în care să didactice răspunsurilor
apară atribute adverbiale.
Instrucţiuni 2.3. Exerciţii de formulare a diferitelor tipuri de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. instrucţiuni. lucru Activitate sistematică
Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea 9: Fabula
Nr. de ore alocate: 13

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Texte literare. Fabula Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
Bivolul şi coţofana de G. 3.1. colegi pe baza unei grile. 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. evaluare a Activitate sistematică
3.3. Exerciţii de vocabular. lecturii individuală Aprecierea
răspunsurilor
Bivolul şi coţofana de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat. lucru Activitate sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Bivolul şi coţofana de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat. lucru Activitate pe grupe sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Bivolul şi coţofana de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat. lucru Activitate pe grupe sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
Complementul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Complementele circumstanţiale. 4.1. de complemente circumstanţiale în texte lucru Activitate sistematică
Complementele circumstanţiale date. Auxiliare individuală Aprecierea
de loc, de timp, de mod Exerciţii de analiză a complementelor didactice răspunsurilor
circumstanţiale.
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară diferite tipuri de complemente
circumstanţiale.
Complementele 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
necircumstanţiale. 4.1. de complemente necircumstanţiale în texte lucru Activitate sistematică
Complementul direct. date. Auxiliare individuală Aprecierea
Complementul indirect Exerciţii de analiză a complementelor didactice răspunsurilor
necircumstanţiale.
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară diferite tipuri de complemente
necircumstanţiale.
Sintaxa propoziţiei. Consolidare 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. propoziţie. lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie. didactice răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a părţilor
de vorbire cu diferite funcţii sintactice.
Texte literare. Doina populară Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectura textului-suport, selectat în 3.1. colegi pe baza unei grile. evaluare a Activitate sistematică
funcţie de indicaţiile oferite de 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii. lecturii individuală Aprecierea
programa şcolară în vigoare 3.3. răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Opera lirică 3.2. operei lirice având în vedere textul studiat. Fişe de Activitate sistematică
lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport. Caracteristicile speciei 3.2. speciei, având în vedere textul studiat. Fişe de Activitate sistematică
lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a procedeelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport. Interpretarea semnificaţiei 3.2. artistice şi de explicare a rolului lor. Fişe de Activitate pe grupe sistematică
procedeelor artistice Exerciţii de comentare a sensului global al lucru Activitate Aprecierea
textului. individuală răspunsurilor
Exerciţii de exprimare a opiniei despre
mesajul textului.
Ştirea şi anunţul 1.4. Exerciţii de identificare a parţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.1. componente ale unei ştiri. Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de ştiri. lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a parţilor răspunsurilor
componente a unui anunţ.
Exerciţii de redactare de anunţuri.
Evaluare Unitatea 9 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite. evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare