Sunteți pe pagina 1din 64

18.

402 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat, spete civile si penale grele, 25. Contabilitate expert, servicii 30. Contabilitate, lichidare soci- 36. Infiintare firma, SRL, PFA,IF-
garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu contabile complete, declaratii etati comerciale expert contabil, Bucuresti Pinamix Solutions :infiintari:
preiau decat cazuri pe care pot sa le lunare, bilant, tva, salarizare, prestez servicii de evidenta con- SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi
rezolv. Asigur interventii in dosare. 50 {; revisal, resurse umane, PFA, II, tabila, depunere declaratii, certi- incepand de la 250 lei. Oferim serivicii
(0773.995.044 consultanta si expertiza contabi- ficare bilanturi, depunere situatii complete de infiintari, modificari, radieri
chiricamarian13@yahoo.com la, semnatura electronica, bonus financiare anuale. Lichidare soci- firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector
o luna gratuit, 100 L; etati comerciale si asociatii non 2. 250 L; (0727.585.518 consultan-
14. Birou autorizat contabilitate, (0766.369.930/ 0720.891.226
activcontab@gmail.com profit (0724.527.178 ta@pinamix.ro
salarizare, audit, Birou autorizat contabili- ioana.cucias66@gmail.com
tate si audit oferim servicii de calitate in 37. Infiintari de firme Activitati
Acte, avoca¡i, Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up,
tarife de la 70 Lei. www.unicornconsult-
26.Contabilitate completa
Societate de contabili- 31. Evaluari Imobiliare impozitare fiduciare, consultanta in afaceri,
fiscala si contracte; negocieri;
Anevar GEV500, oriunde in Romania,
ing.ro; 70 L; (0726.153.129 tate sector 6. Servicii fonduri europene. Administrare
contabili, notari office@unicornconsulting.ro oferite: evidenta contabi-
Evaluare cladiri pentru impozitare, fuzi-
une, vanzare-cumparare, mostenire, de patrimonii, bunuri mobile si
imobile. Administrare de afaceri
la completa, servicii de notar. Avem experienta de peste 20 ani si
15. Birou expert contabil autorizat CEC-
experti tehnici judiciari, evaluatori Anevar si de firme. (0740.368.324
1. Absolut accesibil firma autorizata CAR ofer servicii contabilitate completa personal si salarizare, av.mihai.russu@gmail.com
CECCAR ofera servicii complete de con- bazate pe profesionalism si seriozitate. Epi Ebm EI, 300 L; (0732.867.172
tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- reglare fise fiscale Anaf. contact@romaniabook.ro
Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabil- 38. Infiintari societati si
cat, contracte de munca revisal, declaratii itate, consultanta fiscala, resurse umane, Tel, site: www.contabili-
fiscale lunare, semnatura digitala, servicii salarizare (0766.529.524 tate-tcp.ro 100 L; 32. Evaluator ANEVAR apartamente, gazduire sediu social,
refacere contabilitate, 100 L; nuta.georgeta@gmail.com (0723.944.436 case, spatii comerciale, hale industriale, toate actele si modificar-
(0722.657.989 terenuri, plantatii. www.evaluatoranevar- ile actelor pentru Reg-
euroexpertmng@gmail.com,www.eucon- 16. Cabinet de avocat, ofera asistenta camelia@contabilitate- expertcontabilceccar.ro (0762.599.829
tabil.ro si reprezentare in fata instantei sau altor tcp.ro istrul Comertului etc.,
2. Accesibil, acorduri, acte aditionale,
institutii ale statului, consultatii juridice in 33. Evaluator imobiliar servicii de eval- www.infiintari-firme-
27. Contabilitate consultanta fiscala, uare imobiliara Anevar pentru impozitare;
cesiuni, autorizatii, infiintari/ lichidari soci- materiile drept administrativ, drept civil,
resurse umane, Ofer servicii prompte si bucuresti-ilfov.ro
drept comercial, dreptul familiei. (0725.263.827/ 0755.104.004 ramona-
etati, puncte lucru, modificari diverse; profesionale de consultanta fiscala si (0767.429.878
(0744.841.867/ 0721.215.010 suflet- (0723.700.700/ 0741.113.454 condrat.com@gmail.com
contabilitate completa, inclusiv primara,
deroman@yahoo.com 17. CabinetAvocat consultatii financiara, inventare, bilanturi, declaratii, 34. Expert Contabil Judiciar, Cen- 39. Infiintari societati comerciale Beta
juridice si reprezentare Consul- deconturi, refaceri evidente, Revisal, zor, Evaluator Anevar Intocmire Cont Expert puncte de lucru, cesiuni,
3. Acte firma absolut accesibil pfa salarizare, (0770.937.942 moscuad- includeri si excluderi asociati, autorizatii,
puncte lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, tatii juridice si reprezentare in Expertize Contabile judiciare si
instanta, infiintari firme, PFA, niel@yahoo.com extrajudiciare, contabiliate finan- schimbari sedii sociale, suspendari activi-
If., pret minim, schimb sediu, activitate, tate, contabilitate, resurse umane, con-
asociati, capital, administrator. 3 zile, intreprinderi individuale,modifi- 28. Contabilitate, servicii com- ciara, bilant contabil, declaratii,
cari la actele firmelor, cesiune consultanta financiara; raport de sultanta fiscala, www.birouconta.ro,
consultanta gratis Autorizare la Primarie plete de contabilitate si (0762.884.889 office@birouconta.ro
DSV DSP ISU. (0724.864.790/ parti sociale, mentiuni ONRC. intocmirea situatiilor financiare cenzor, dosar radiere societate
0766.408.676 Drept civil. Dreptul familiei. pentru toate tipurile de societati comerciala (0762.599.829/ 40. Pensia ta poate fi antecalcula-
(0784.412.333/ 031.108.54.49 comerciale, detalii pe 031.430.31.42 ta, calculata si recalculata. Daca
4. Acte firma, liderii pietei infiin- office@avmichinici.ro www.biroulcontabil.ro 100 L; gguzinschi@yahoo.com
tari firme, Reinvent Consulting: ne contactati, umblam dupa ade-
(0725.316.318 office@biroulcon- verinte, vechime, sporuri, grupa
infiintari firme, gazduire sedii 18. Cadastru, intabulare apartamente tabil.ro www.biroulcontabil.ro 35. Infiintam firme SRL, PFA, filiala/
sociale Bucuresti si Ilfov, modifi- 250 lei, terenuri, constructii noi, dezmem- de munca (0740.005.644/
cari acte Registrul Comertului, sucursala, asociatii, fundatii, puncte 021.642.50.82 permanent.assis-
brari, actualizari, energetic, extrase, 29. Contabilitate, fiscalitate,
inchideri firme, contabilitate. lucru, gazduim sedii sociale, suspendare/ tance@yahoo.com
urgente; (0722.278.432/ 0763.926.456 salarizare, contabilitate, servicii complete reactivare/ lichidari/ radieri SRL, autoriza-
www.reinventconsulting.ro. 190 pentru societati comerciale, pentru per-
L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 19. Cenzorat profesionist pentru asoci- soane fizice autorizate si asociatii de pro- tii, permise sedere straini, vize, avize
marketing@reinventconsulting.ro atii de proprietari, asigurat de expert con- prietari. Verificam evidente si daca este munca, actiuni instante; (0720.615.062/
tabil, firma de cenzorat si expertiza mem- cazul facem corectiile necesare; 250 L; 031.434.05.61
Acte firme gazduire
5. bra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzo- (0726.206.024 convenientconsulting@yahoo.com
sediu social, infiintari rat.ro; (0751.191.619 contabilitate.vp@gmail.com http://www.convenient.ro
societati, modificari acte marketing@ettcenzorat.ro
pentru Registrul Comer- 20. Certificate energetice Garsoniera -
tului, infiintari plus sedii 120 lei. Ap.2 camere - 130 lei. Ap.3
sociale, etc., www.infiin- camere - 140 lei. Ap.4 camere - 150 lei.
tari-firme-bucuresti- Casele - 230 lei. (0799.740.544
office@mauwis.ro
ilfov.ro (0767.429.878
21. Certificate energetice efectuam,
6. Acte notariale, Legalizari acte, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24
traduceri acte/ apostila/ suprale- h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere
galizare; cadastru/ intabulare; 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150
certificari -data certa; legalizari L TVA inclus; (0740.032.092/
semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan 0731.032.092
silvic; depozite; acte societati
comerciale/ asociatii contact@vreauenergetic.ro
(021.320.80.27/ 0748.115.411 www.vreauenergetic.ro
notariatconcordia@gmail.com 22. Consultant credite bancare Oferim
7. Agentia Permanent Assistance servicii de consultanta si interemediere
presteaza servicii de plasare si pentru obtinerea unui credit bancar de
selectare personal intern / 8 ore nevoi personale. Steregerea din biroul de
pentru menaj, ingrijire copii, credit. Rel la tel. Cristi.
batrani, spitalizati cristi.lipan88@gmail.com;
(0740.005.644/ 021.642.50.82 (0749.208.552
permanent.assistance@yahoo.co cristi.lipan88@gmail.com
m
23. Contabil cu experienta, contabil cu
8. Avocat cu experienta de 18 ani acor- experienta ofer servicii contabilitate com-
da servicii de consultanta, mediere, pleta, precum si servicii de consultanta
asistare si reprezentare pentru persoane infiintari firme si puncte de lucru oriunde
fizice si juridice, romane si straine. Seri- in Bucuresti si Ilfov. De asemenea servicii
ozitate si promptitudine (0733.172.107 de resurse umane 350 L;
(0766.617.147
9. Avocat (fost judecator, procuror, pro- olteanu.irinel@gmail.com
fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari
case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, 24. Contabil expert ofer servicii de con-
pensii, penal, comercial, legislatie rutiera,
Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

tabilitate, consultanta fiscala, declaratii


experienta indelungata, terene scurte, lunare, revisal, resurse umane, semnatu-
solutii rapide, onorarii minime, ra digitala, bilant certificat CECCAR, pre-
(0734.361.870/ 0766.299.075 turi avantajoase, 100 L;
10.AVOCAT ACORD ASIS- (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmar-
cu@eucontabil.ro,
TENTA JURIDICA, euroexpertmng@gmail.com
REPREZENTARE Divor-
turi, partaje, mosteniri,
revendicari - Cauze Civile;
Penale - Politie, Parchet;
Comerciale; Litigii
Munca; Consultanta ETC.
Drept Civil, Penal, Admin-
istrativ, Familiei, Muncii,
Comercial
(0744.485.831/
0766.329.907/
0724.821.144 flori.man-
ciu@scpmanciu.ro
11. Avocat cu experienta, divort, partaj,
minori, evacuari, succesiuni, ordonante
de plata, legislatie rutiera, procese
penale, asistenta notariala. Onorarii min-
ime. (0722.726.763
12. AVOCAT, cabinet de avocat ofera
consultanta si reprezentare juridica in
domeniul dreptului civil, drept penal,
administrativ, procedura darii in plata, infi-
intari societati comerciale etc., onorarii
corecte (0722.469.548 ivanescumar-
ius@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR
1. PRESTÅRI SERVICII
Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
6
Acte, avoca¡i,
contabili, notari
PRESTÅRI SERVICII
9. Acoperis tabla tigla
metalica, tip lindab, tigla
ceramica. Facem si mici
reparatii. Dulgherie,
mansardari, asteriala.
37. Amenajam, renovam apartamente,
4
case, vile, reparatii, zugraveli, izolatii,
lavabila, gresie, parchet, mocheta, case
la rosu, la cheie, pavaj, acoperisuri;
(0720.372.500
38. Amenajari ap. (case), glet, rigips,
Agen¡ii de Publicitate
Oferim garantie. Firma lavabil, parchet laminat, gresie, faianta,
Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 41. Prestari servicii contabile, firma ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67
autorizata CECCAR ofera servicii de con- autorizata. Preturi foarte sanitare, electrice, polistiren;
Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 tabilitate, consultanta fiscala, bilant certifi- mici, neg., Sandu. (0760.429.460 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632
Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cat, contracte de munca revisal, declaratii (0731.114.448/ 39. Amenajari apartamente, case, ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923
fiscale lunare, semnatura digitala, 0761.444.506 faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet,
¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 refacere contabilitate; 100 L; kardinal- tapet, sapa, placari, rigips. ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509
Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cont@gmail.com 10. Acoperis tabla lindab, zincata, jghe- (0729.971.647 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600
Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . 5 42. Profesionalism, competenta,
aburi, burlane, dulgherie, mansarda, poli-
stiren, orice tip de tabla lindab. Reducere 40. Amenajari apartamente, Echipa de ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65
Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 legalitate aveti o cauza pe rol, litigiu sau 20%. Mihai. gerardconstructroof.ro zugravi-rigipsari executa placari rigips,
drept litigios imobiliar? Va oferim consul- (0737.489.988 zugraveli, tencuieli, gleturi, sape, gresie ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02
¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 tanta imobiliara, juridica, in materia Drep- si faianta in apartamente, mansarde si
Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 tului de Proprietate, revendicari, retro- 11. Acoperis tabla zincata, mici case. Calitate. Pret mic 1 L; ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15
cedari imobiliare. 100 {; reparatii, vopsitorii, jgheaburi, burlane (0735.419.454 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36
2. LOCURI DE MUNCÅ 6 (0758.259.751 office@imobservicecen-
ter.ro
reconditionate; (0762.435.037/
0729.613.397 41. Amenajari apartamente, garson-
iere, zugraveli gleturi, rigips, faianta,
● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261
Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 43. Redactare si autentificare acte 12. Acoperis tabla zincata, tabla sapa, parchet, electrica, inst. sanitare ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563
notariale declaratii, procuri, invitatii, testa- Lindab, orice reparatie de urgenta. Dul- executam; (0768.131.751
Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 mente, certificari de fapte; legalizari de gherii, mansardari, jgheaburi, burlane, ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25
Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 copii, legalizari de traduceri; autentifi- alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram 42. Amenajari apartamente, preturi ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91
carea contractelor (0722.585.248 moni- cu materialul nostru sau al clientului. Vop- mici, zugrav, faiantar, gresier, reparatii
Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 cataniapop@gmail.com sitorie acoperisuri (0740.756.103/ glafuri, rigips, transport materiale + ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80
Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 0735.588.976 curatenie gratuit. Seriozitate
44. Reprezentanta si asistenta (0723.073.776 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02

6
juridica in fata tuturor autori- 13. Acoperis tigla metalica, accesorii,
● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00
3. IMOBILIARE V¢NZÅRI tatilor administrative si juridice
din Bulgaria pentru societatile
jgheaburi, burlane, parazapezi, transport
gratuit. Rog seriozitate; (0762.435.037/
43. Amenajari constructii - tamplar exe-
cut montaj usi, mobila, parchet, aplic
0729.613.397 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 comerciale romanesti efectuand autocolant, usi bloc, reparatii, revizii;
transport rutier de marfa sau de (0722.942.436 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 calatori. (0744.221.138/ 14. Acoperis, montaj acoperis din
tigla ceramica si orice fel de 44. Amenajari interioare si exterioare ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 0767.159.717 tabla, sisteme pluviale. Vasile apartamente, case, garduri, tencuieli,
d_marinow71@abv.bg (0737.136.670 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 sape, zidarii, zugraveli, rigips, gresie,
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 45. Servicii contabile complete 15. Acoperisuri absolut avanta-
faianta, parchet; (0728.962.909 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153
Cabinet de contabilitate cu sedi- joase avariate sau noi, reparatii
Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ul in Bucuresti, oferim servicii si montaj in Bucuresti si tara,
45. Amenajari interioare si exterioare ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44
complete de contabilitate, de calitate, zidarii, tencuieli, zugraveli
Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 resurse umane, salarizare,
oferim garantie, promtitudine, superioare, instalatii sanitare, electrice, ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00
seriozitate, calitate. Executam transport; (0720.680.142
Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 declaratii fiscale, intocmire si orice tip de lucrari de reparatii
certificare bilant. (0728.422.440 acoperis la urgenta, montaj tigla
4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 6 office@contalogic.ro ceramica, (0730.135.333/
0748.948.822 office@montarea-
46. Amenajari interioare si exterioare,
executam lucrari de urgenta in Bucuresti,
tencuiala, glet, rigips, lavabila, gresie, Oficii Po¿tale Bucure¿ti
46. Servicii contabile, bilant, ITM, coperis.ro
Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 declaratii inclusiv PFA si Ilfov, prima luna faianta, parchet, zugraveli, tencuiala dec-
gratuit, pret avantajos; (0734.599.929 16. Acoperisuri accesibile pentru orativa; (0723.172.070 ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59
Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
case si mansarde Resuceri de
Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 47. Servicii contabilitate economist cu sarbatori! Reparatii si montaj in 47. Amenajari interioare, zugrav- ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27
eli, tencuieli, lavabila, stucco
Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 experienta, ofer consultanta financiara si Bucuresti, Ilfov, Constanta, Pra-
venetian, gresie, faianta, ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40
servicii financiar-contabile (Revisal, hova montaj, tigla metalica si
Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 depunere declaratii, etc)., pentru IMM-uri, tigla ceramica. Calitate maxi- (0722.931.300 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81
S.R.L.-uri, PFA-uri, Intreprinderi si cabi- ma.www.decramontajacoperis.eu
Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 (0742.378.581/ 0735.026.432 48. Amenajari interioare,exte- ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03
nete individuale (0721.140.266 rioare Anvelopare pereti exteri-
Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ori,reparatii si zugraveli scari de ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01
Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 48. Servicii contabilitate si proiecte Acoperisuri accesibile
17. bloc,sape,parchet,montare gre-
europene Echipa de experti contabili cu pentru case vile si blocuri sie si faianta,demolare,recon-
● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67
Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 experienta oferim servicii complete de executam acoperisuri structie ziduri interiori ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14
contabilitate pentru societati comerciale exteriori,placare cu
5. AUTO, MOTO 6 si ONGuri, refacere evidente, scriere,
implementare proiecte europene si Start
orice tip ,tigla metalica,
tigla ceramica, tabla zin-
rigips.0730581401
(0730.581.401/ 0767.579.047
● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80
● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39
up nation, (0724.332.936 cata, tabla cupru, tabla
Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 49. Amenajari interioare- exterioare, ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40
Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 49. Servicii contabilitate, salarizare, aluminiu, si reparatii rigips, glet, lavabila, gresie, faianta, par-
resurse umane. Societate contabilitate, acoperisuri vechi sau noi, chet, instalatii, termosistem, sape, etc. ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90
Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 membra CECCAR, ofera servicii de: con- se lucreaza cu materi- Amenajari apartamente- vile; ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96
Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tabilitate, salarizare si administrarea per- alele clientului sau pro- (0799.467.010
sonalului pentru societati din Bucuresti si ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30
Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@con- prii. (0736.942.667/ 50. Amenajari interioare/exterioare
tacaruntu.ro 0737.275.802 homeexper- apartamente, case, vile, birouri, scari de ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77
Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet,
tacoperisuri2@gmail.com ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62
6 Servicii de contabili-
50. sape, gresie, faianta, inst. sanitare, par-
6. MODÅ, FRUMUSEºE tate, fiscalitate si 18. Acoperisuri accesibile,10 % ticular; (0768.555.370 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42
reducere, case, mansarde, ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85
Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 salarizare, oferim consul- blocuri. Reparam, renovam, modi- 51. Amenajari interioare: zugraveli,
tanta, asistenta, intocmiri ficam si construim acoperisuri faianta, gresie, rigips, parchet, sape, usi, ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95
7. CASA ªI GRÅDINA 6 acte, analiza financiara,
contabilitate de gestiune.
complete, montam tigla metali-
ca, ceramica, zincata, jgheaburi,
burlane, parazapezi,vopsitorie si
placari polistiren, sanitere, electrice,
mobila la comanda, scari de bloc;
(0734.466.632
● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17
Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50
Seriozitate si profesional- demolari oferim garantie, rog
52. Amenajari, faianta, tapet, rigips,
Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ism, (0723.563.568 total- seriozitate (0737.638.888/ ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79
0747.252.490 zugraveli de claitate, renovari generale,
Grådinå, curte, teraså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 expertserv@gmail.com experienta si mentalitate occidentala, ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08
19. Acoperisuri case garantie; (0756.581.720
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 51. Servicii infiintare firma Bucuresti si montaj,reparatii -Deszapezire 15 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58
Ilfov oferim Servicii integrate atat celor % reducere in Bucuresti si tara, 53. Amenajari, faianta, gresie 24 L, glet ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85
8. ELECTRONICE 6 care fac primii pasi in afaceri, cat si celor
care cauta servicii complexe de consul-
montaj si reparatii. Montaj sistem
pluvial (parazapezi/ sorturi), con-
10 L, lavabil 5 L, rigips 14 L, tencuiala 10
L, curatat 5 L, sapa 10 L, parchet, polis-
tiren 30 L, apartament la gata 1.700 euro;
● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85
Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 tanta comerciala. (0745.761.006 sultanta tehnica mentenanta,
● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70
avradoi@gmail.com dulgherie, termoizolatii, oferim (0724.691.262
Aparate foto, camere video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 garantie. (0742.539.213/ ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81
52. Start up 2018 Finantari neram- 0737.361.781 office@reparatiia- 54. Amenajari, renovari interioare casa

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE 6 bursabile: servicii de consultanta juridica,


infiintare si modificare societati. Atentia
noastra este centrata pe nevoile si dorin-
coperisbucuresti.ro
20. Acoperisuri din tabla lindab, zinca-
ta are nevoie de noi. Firma cu angajati
100% competenti, total impotriva alcoolu-
lui si fumatului, ofera servicii de amena-
● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62
● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70
Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 tele dvs, pentru a va putea oferi solutii ta, jgheaburi, burlane, mansardari, jari interioare gresie, faianta, instalatii ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41
eficiente. 100 {; (0724.110.944 punem polistiren la gata, dulgherie. sanitare si electrice, termopan.
Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Reducere 15%. Mihai; (0724.506.937 (0721.863.072 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54
gerardconstructroof.ro termopane.top@gmail.com
10. AFACERI, DIVERSE 6 53. Tehnoredactare profesionala
DTP, tehnoredactare computerizata pro-
fesionala, DTP, redactare licente, dizer-
21. Acoperisuri, dulgherie, tabla, 55. Apometre, calorifere, montaj, sigi-
● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41
● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25
reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, ten- lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru,
Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 tatii, doctorate. Corecturi si inserare dia- cuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, polipropilena, autorizat, garantie; ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46
critice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 electrice, fatade, garduri, decorative, gre- (021.332.39.36/ 0722.141.866
Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 L; (0722.370.323 tehnoredactare- ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92
sie, faianta, sape, amenajari interioare;
Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 pro@gmail.com (0762.628.271/ 0725.498.142 56. Ardeleni construim case la rosu si ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51
Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 la cheie cu materiale si manopera
22. Acoperisuri, execut tigla met- incluse. Material si manopera la cheie ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15
Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Construc¡ii, alica, tabla zincata, jgheaburi,
burlane, parazapezi si reparatii
totul inclus. Proiectul se ofera bonus.
Construim si case de lemn masiv sau ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 de calitate, la preturi reduse; OSB (0745.453.096
(0741.760.007 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60
meseria¿i, amenajåri myrfaninvest@yahoo.com
● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75
ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 64 23. ACOPERISURI, tigla metalica,
orice fel de acoperisuri, mici
57. Arhitect Proiectez case, constructi
metalice la preturi avantajoase ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44
1. Absolut avantajos amenajari, ame- reparatii. Mircel. (0757.396.037 (0768.338.140
najari iinterioare gresie, faianta, parchet, ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86
gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exte- 24. Acoperisuri, executam sarpante, 58. Arhitect autorizat realizez proiecte ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00
rioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, mansarde, invelitori din orice tip de tabla complete personalizate pentru autorizatia
sere, etc, preturi negociabile, se poate si tigla ceramica si mici reparatii de de constructie si avize. Consultatii gratu- ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69
emite si facturi, (0764.488.981/ urgenta; (0721.897.813 ite, 3 {; (0729.883.322
0730.378.720 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05
aurelmihutescu@yahoo.com 25. Acoperisuri, firma contract si 59. Arhitectura Autorizatii de construc- ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95
garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla tie, certificate urbanism, avize, proiecte,
2. Accesorii, acoperis, firma, montam metalica si ceramica, tabla zincata si orice aprobari, extinderi, modificari, ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29
tigla metalica, mansardare, dulgherie, cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, recompartimentari, etajari case, hale,
modificari acoperis + materiale, mici parazapezi, dulgherie, mansardare, ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00
sarpante, izolatie carton, placari polis- PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul
modificari zidarie, reparatii;
tiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ agricol, cadastre, orice zona; ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35
(0766.375.601 (0721.695.945/ 0766.722.367 drafi-
0758.808.695 mar@yahoo.com ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32
3. Acoperis absolut convenabil montam ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43
26. Acoperisuri, jgheaburi, burlane,
acoperisuri din tigla metalica Bramac, 60. Asamblator mobilat tapiter pentru
izolatii carton si dulgherie, tigla metalica ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02
Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, si reparatii; (0722.198.795 schimbat buretele la canapele, fotolii,
montam polistiren, executam mici coltare paturi, schimbari lemn rupt, placaj
reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. spart, reconditionat total. Montez demon- ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55
27. Acoperisuri, mansarde, lambriuri,
Mitica; (0731.754.645 constructii din lemn, terase, foisoare, tez mobila, repar usi lemn schimbat fer- ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92
tigla, scari, preturi promotionale. Tel. oneria; (0737.135.489
4. Acoperis asteriala orice fel, (0784.741.670 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07
mansarde, tigla metalica si ceramica, zin- 61. Asamblez, montez, lacuiesc mobila
cata si accesorii. Seriozitate maxima! biblioteca, sifoniere, comode, noptiere, ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46
28. Acoperisuri, mansarde, reparatii -
Preturi bune; (0720.249.316 tigla metalica, jgheaburi, burlane, dul- scaune, canapele, paturi, schimb bala- ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54
gherie. Reducere 10%; (0757.159.948 male, montez repar rupturi mobila, piese
Acoperis cu tabla zinca- sparte; (0731.286.512
5.
ta, tigla ceramica, mici 29. Acoperisuri, reparatii, acce- Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov
sorii, montaj reparatii acoperis, 62. Atelier de tamplarie executa lucrari
reparatii, dulgherie, vop- montaj acoperis,montaj Lindab, de reparatii, reconditionari, vopsitorie usi, ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI
sit acoperisuri. 40% tigla ceramica,tabla faltuita,per- geamuri si mobilier lemn si la domiciliul ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA
sonal calificat. Avem in clientului, oferim maxima seriozitate; ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA
reducere pana la Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0770.381.145 ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA
30.11.2017; (0742.917.299/ 0741.913.336
63. Bransamente de apa si canalizare ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI
(0722.722.743 30. Acoperisuri, tabla lindab, zincata, separari contracte la blocuri executa ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI
jgheaburi, burlane, dulgherie, mansarda, firma agreeata Apa Nova;
Acoperis de calitate
6. de pus polistiren la gata. Reducere 20%. (0763.802.109/ 0721.609.856 Oficii Po¿tale din ¡arå
executam acoperisuri din Radu; (0731.451.466/ 0744.963.206
gerardconstructroof.ro 64. BTM Divizia de Securitate
tabla Lindab, zincata, ofera toata paleta serviciilor de ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1
tigla metalica, tigla 31. Amenajam accesibil apartamente, paza executate cu personal ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3;
ceramica. Montam jghe- glet, lavabila, rigips, tapet, faianta, tavane uman si se adreseaza unei game
false, parchet, instalatii sanitare; largi de beneficiari, din diverse . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39
aburi, burlane. Executam (0721.165.459/ 021.629.25.21 sfere de activitate, ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54;
mansardari, dulgherii. (0371.172.077/ 0735.315.114 . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46
Facem reparatii mici si 32. Amenajam apartamente case, glet office@btmsecuritate.ro
- 7 L, gresie, faianta - 17 L, lavabil - 4 L, ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18;
mari. Preturi foarte bune sapa, parchet - 8 L, glafuri, etc., 65. Burlane, jgheaburi, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205;
(0728.664.733 (0785.386.807 tigla metalica, dulgherie. . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10;
33. Amenajam apartamente, case, Lucrari si in afara . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A;
7. Acoperis orice tip exe- . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni;
asiguram consultanta si materi- Bucurestiului.
cutam tigla metalica, ale la preturi mici, transport gra- . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare;
tabla lindab, tigla cerami- tuit. Sunati inainte de inceputul (0724.716.882 . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i;
lucrarii, castigati timp si bani; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele;
ca, tabla cupru/aluminiu, (0722.400.497 66. Caldo Privat Security, servicii
. . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele;
burlane, jgheaburi, paza si securitate paza obiec-
34. Amenajam apartamente, case, tivelor, bunurilor, valorilor si pro- . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70;
mansardari, dulgherie, glet, lavabila, gresie, faianta, par- tectiei persoanelor; proiectare, . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos;
mici reparatii. Preturi chet, rigips, instalatii electrice si instalare, modificare, intretinere ● IAªI . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3;
avantajoase. Oriunde in sanitare. Executie rapida, cali- a componentelor si a sistemelor
. . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64
tara. Garantie: materiale tate garantata; (0722.400.497 de alarmare impotriva efractiei
(021.322.08.11 office@caldopri- . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8;
30 ani, manopera 5 ani. 35. Amenajam apartamente, case, vatsecurity.ro . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2;
Reducere 15%, rigips, pereti despartitori, scafe . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75;
forme deosebite, plafoane case- 67. Case de lemn, executie in 14
(0720.159.094 tate. Executie rapida, calitate zile lucratoare construim case de ● PLOIEªTI . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6;
garantata; (0722.400.497 lemn la comanda, 3 camere, baie . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102;
8. Acoperis tabla montam si bucatarie. Suprafata 81 mp. La . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6;
acoperis tabla, tigla metalica tip 36. Amenajam apartamente, case, vile, rosu cu fundatie 16.000 euro. . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101;
lindab, tigla ceramica. Facem si glet slefuit mecanic, zugraveli superioare, Executie 14 zile lucratoare. . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24;
mici reparatii, dulgherie, izolatii vinarom, tapet, parchet, glafuri, scafe, 26.000 euro la cheie. 16.000 {; . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2
acoperisuri. Mitica arcade, rigips, tencuieli, gresie, faianta, (0763.444.155
(0755.786.486 neg.; (0737.278.209 casagreen.rose@gmail.com ● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 3
PRESTÅRI SERVICII 4
68. Case din lemn, amenajari curti, flori, 91. Echipa serioasa, facem zugraveli, 123. Executam foraje puturi apa - 141. Instalator accesibil 159. Montez, raschetez, paluxez par- 171. Proiecte, constructii vile la rosu, 186. Sisteme de automatizare de cali-
brazi, pavele, oferim inclus servicii finisaje rigips, instalatii sanitare, aparta- Ananova Bucuresti. Foraj de mica si chet clasic, laminat, din 1985; studiu topo, studiu geo, expertize tate superioara Companie cu experienta
propirectare, urbanism, avize, autorizatie. mente, birouri, hale, vile, mansarde, sub- medie adancime, denisipari, intretineri non stop execut: insta- (0766.304.178/ 0720.170.233 tehnice, avize, autorizatie construire. in domeniul automatizarilor, oferim con-
Bonus 25 ml gard, construim in toata soluri; (0724.950.428 puturi, curatare puturi, foraje puturi latii sanitare-termice: (021.220.16.31/ 0742.869.000 sultanta, montaj si mentenanta pentru
tara; (0765.213.837 adancime apa potabila, apa menajera, apometre, boilere, cen- 160. Orice apartamente sau duplexuri, dragos.theodor@gmail.com sisteme de automatizare pentru instalatii
92. Echipa specializata constructori alimentare cu apa, foraje apa, foraje fan- finisari, zugraveli, gresie, faianta, parchet, electrice, incalzire, ventilare, dar si sis-
69. Case la rosu, construim case antialcoolica, executam case la rosu/ tani. Oferim garantie, 100 L; trale- calorifere, cazi, chi- usi montate, zidarie, tencuieli, rigips, 172. Reconditionari cazi de baie teme de securi. (0733.693.363
la rosu, blocuri, amenajari inte- cheie, garduri, fose. Maxima seriozitate, (0749.093.200/ 0763.778.789 anano- uvete, wc+rezervor, tevi orice fatade, echipa 2, 3 baieti. Echipa noastra este specializata in: r.viziteu@berolec.com
rioare exterioare, instalatii elec- calitate garantata, preturi accesibile pt. va.company@gmail.com (0761.143.830 reconditionari, cazi, reconditionari cazi,
trice si sanitare (0722.613.554/ toate buzunarele; (0787.322.356 sparte, robineti, desfun- 187. Sisteme supraveghere video pro-
reconditionat cazi, reparat cazi, emailare
0766.263.094 124. Executam zugraveli, glet, faianta, dari scurgeri; 161. Parchetar montez, raschetez, cada, restaurare cazi,Alexandru Gheo- fesionale retele structurate, sisteme
93. Edi Total Vidanjare si desfun- gresie, parchet, polistiren, montam usi de detectie incendiu, acces control, automa-
tudorcony@gmail.com (0724.600.234/ paluxez masina cu aspirator, preturi min- rghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L;
dare canalizare. Interventii calitate; (0720.459.481 ime; (0731.896.182/ 0765.718.690 (0723.349.476
tizari, autorizare, analiza risc, proiect
70. Case rosu/ cheie, instalatii sanitare/ urgente in Bucuresti si Ilfov, 0769.856.694 tehnic, videointerfoane, reclame led pro-
electrice etc. Case la rosu sau la cheie, (0724.370.975/ 0752.444.520 125. Finisaje de calitate rapid eficient si emailari_cazi@yahoo.com gramabile, bariere automate, porti autom-
office_total@yahoo.com 143. Instalator autorizat monteaza, 162. Parchetar montez, raschetez orice atizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116
finisaje ext- int, instalatii sanitare/ elec- ieftin, daca te hotarasti sa zugravesti, sa tip, scari interior, usi, dusumele, zugrav- 173. Repara Acasa mestrii tai in
trice, incalzire in pardoseala sau renovezi apartamentul, imobilul etc fara repara obiecte sanitare, calorifere, hidro- contact@titannet.ro
calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. 94. Efectuez poze ceramica, alb deranj si batai de cap apeleaza cu foare, boilere, coloana apa, gaze, eli; (0720.551.903 reparatii se reamenajari, executam lucrari
Oferim seriozitate. Bucuresti/ Ilfov, 1 {; negru/color, sculptez pe cruci, placi, ori- incredere la specialistul tau in finisaje de aragaze, sigilari apometre; si interventii, electrice, sanitare, mobilier, 188. Sobar specialist execut sobe, semi-
(0753.782.637 unde in tara; (0720.294.432 calitate (0773.886.826/ 0744.372.439 (0720.433.272/ 0785.887.402
163. Parchetar, experienta 25 ani, lacatuserie si zugraveli. www.reparaa- nee, reparatii, scuturat cosuri;
durablemansion@gmail.com nistor_house@yahoo.com montez parchet laminat, clasic, stratificat, casa.ro (0734.874.870 (021.221.66.99/ 0745.991.298
95. Electrician acord asistenta tehnica reparatii, parchet, sfaturi cumparare, interventii@reparaacasa.ro
si executie instalatii electrice, case, vile, 126. Firma Cleaning va ofera servicii de
Instalator autorizat
144. transport; (0762.271.242 189. Sobar execut sobe teracota cu si
71. Confectionam si mon- apartamente, schimbat instalatii(cupru), non stop, execut: insta- 174. Reparatii curente, ai nevoie de fara materialul meu, gratare, seminee,
curatenie profesionale si economice, de
tam acoperisuri din tabla reparatii, modificari, montaj tablouri elec- cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. latii sanitare-termice: 164. Particular zugrav de foarte buna reparatii curente in casa, de montat repede, bine, neg. (0723.004.446
Lindab / zincata, lucrari trice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, Ne adresam segmentulului rezidential si calitate, preturi foarte mici, seriozitate, mobilier, de schimbat prize, intrerupa-
seriozitate, (0723.022.738/ celui comercial. Preturi promotionale la apometre, cazi, chiuvete, calitate, promptitudine; (0720.972.538/ toare si corpuri de iluminat, de vopsit, de 190. Tai lemne drujba, asez, sparg cu
monumente istorice. 0723.022.738 interventii. www.firma-cleaning.ro wc+rezervor, robineti, 0775.583.762 montat rigips, de reparat sau refacut toporul, oriunde e nevoie,
Orice reparatie, in toata instalatii_electrice70@yahoo.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 con- baterii, tevi sparte, cen- instalatii sanitare si termice. 30 L; (0720.294.432
tara. 20% reducere; 96. Electrician 24/24, schimb, montez,
tact@firma-cleaning.ro
trale termice, desfundari,
165. Particular sau firma execut lucrari (0769.116.770 enigmescu@yahoo.com 191. Tamplarie PVC tamplarie PVC
(0753.709.391 de zidarie, tencuiala, amenajari inte-
repar: instalatii electrice, tablouri elec- 127. Firma de constructii executam sifoane-scurgeri subsol si rioare, case rosu sau la cheie; 175. Rigips, gresie, zugraveli, renovari Germania cu geam termopan la pret de
trice, sigurante, prize, intrerupatoare, lus- orice tip de lucrari (constructii case la (0761.511.679/ 0765.025.220 interioare si exterioare. Lucru repede si fabrica, montaj si transport gratuit;
72. Constructii case la cheie - Case tre, aplice cu senzor, etc. Pentru mai rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu canal; (0733.722.294/ bine la un pret bun. Calitate maxima la (0722.511.311
ieftine Bucuresti Constructii case la rosu multe detalii la telefon, factura, chitanta, apa, drumuri, hale industriale, renovari). 0724.427.666 166. Personal curatenie birouri -
si la cheie la preturi corecte! Finisaje, garantie; 50 L; (0768.604.223 un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. 192. Tencuieli mecanizate, amena-
Avem ingineri specialisti.www.constructii- menajere- post fix Personal Gresie/faianta, (0724.751.763
renovari, amenajari apartamente si case renovari-consolidari-case.ro 145. Instalator gaze, instalatii incalzire, curatenie birouri Bucuresti (firma jari interioare. Servicii de amena-
cu executii de calitate. Tencuieli, sape, 97. Electrician autorizat execut catalin_pletea@yahoo.fr jari interioare si exterioare la
zugraveli, montaj rigips, gresie, faianta, rapid instalatii noi, reparatii sau (0720.805.964 sanitare, revizii, proiecte, avize etc., la curatenie), zonele Aurel preturi accesibile si calitate
parchet, (0735.390.490/ 0735.100.666 inlocuire instalatii la aparta- ranadaconstruct@gmail.com cele mai mici preturi; (0752.860.181 Vlaicu,Baneasa. Program luni- 176. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L garantata. Serviciile noastre: ten-
mente, case. Montez tablou, sigu- vineri, posturi fixe. Contract este flexibila la cererea de ser- cuieli mecanizate, zugraveli si
128. Garduri metalice construim garduri 146. Instalator profesionist execut munca, salariu bun, bonuri
73. Constructii case la rosu sau la rante, prize, bransament. si porti metalice, terase, copertine, vicii de paza si protectie existen- renovari, instalatii electrcie, ter-
cheie din Porotherm sau din lemn, la cele Garantie, executie rapida; balustrade, scari interioare si exterioare,
lucrari: sanitare, termice, gaze. masa,decontare transport. ta pe piata, avand posibilitatea mice si sanitare. (0722.778.899
mai bune preturi din Romania. Constructii (0722.400.497 diverse structuri metalice. 100 L;
Depanare: aragaze, centrale termice, Tel;021.252.3180 (021.252.31.80 de a satisface necesitatile clien- office@amenajari-totale.ro
case, amenajari, avem servicii de cea (0722.768.555
hidrofoare. Montaj senzori gaze elec- tilor. (0769.077.195 office@irbis-
mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim 98. Electrician autorizat montez, repar trovalve, termostate ambient. Preturi 168. Pompare beton Bucuresti si impre- guardgrup.ro 193. Termopane tamplarie pvc- fere-
cele mai noi tehnologii in domeniul con- tablouri electrice, lumini, prize, rapid; 129. HandyMan servicii de curate- negociabile. (0730.310.810 jurimi, Firma executa lucrari de pompare stre si usi- Rehau, Gealan, Veka, Sala-
structiilor: echipe de muncitori calificati cu (0762.356.999 nie, compania ofera servicii pro- beton cu pompa Putzmaister P715 noua, 177. Securitate evenimente, o sec- mander,Extruplast. Garantat cel mai bun
o bogata experienta in domeniu pentru a fesionale de curatenie, in diverse 147. Instalator sanitar centrale termice, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun tiune importanta in activitatea de pachet calitate-pret. Suna si cere oferta,
construi casa dvs. la cel mai inalt stan- 99. Electrician autorizat ANRE execut hidrofoare, boiler, incalzire pardoseala, 100 m, personal calificat, in Bucuresti si paza si securitate este reprezen- nu costa nimic si vom raspunde prompt.
orice tip de lucrare 220v, 380v. Echipa locatii (locuinte, centre comer- Plase gratuit; (0721.863.072 ter-
dard si in cel mai scurt timp; ciale, hale industriale etc.) detalii incarcari freon, montaj aer conditionat, in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; tata de asigurarea securitatii
(0735.390.490 contact@construim- este formata din 4 electricieni. La nevoie pe www. handy-man.ro instalatii electrice. (0728.633.409/ (0732.611.947/ 0744.505.911 pentru activitatile sociale pre- mopane.top@gmail.com
caselacheie.ro se extinde. 50 L; (0760.149.099 (0751.223.388 0771.722.890 mioara702000@yahoo.com cum concertele, spectacolele,
bebe_tur@yahoo.com 194. Termopane Germania, la pret de
targurile si expozitiile, meciurile. fabrica, montaj si transport gratuit;
74. Constructii case la rosu si la cheie (0786.189.306 office@irbis-
executam case la rosu sau la cheie fin- 100. Electrician autorizat (0721.511.311
Bucuresti electrician autorizat guardgrup.ro
isaje exterioare cat si interioare; 35 {; ANRE. Cu peste 20 ani de experi- 195. Termopane, Tamplarie Alu-
(0761.607.906 enta in tara si strainatate, ofer Service centrale ter-
178. miniu / PVC productie si montaj
radoi_adrian_marius@yahoo.com servicii de calitate tuturor clien- de tamplarie pvc sau aluminiu cu
tilor mei, garantie si factura,
mice de peste 20 ani, geam termoizolant geam ter-
75. Constructii case vile si aparta-
(0740.983.312 echipa noastra de profe- mopan ).Usa de garaj tip rulou,
mente, amenajari. Case la rosu,
la gri sau la cheie, renovari, sis- sionisti executa operatiu- numai 297 euro + tva, preturi de
101. Electrician autorizat execut insta- producator www.authentique.ro;
tematizari. Realizam lucrari de latii electrice 220 V, remedieri instalatii, ni de service pentru cen- www.usa-garaj.com
constructii, lucrari industriale, schimbat tablou electric si altele; trale termice - punere in (0733.711.111/ 0732.557.799
amenajare sau reparatii la preturi (0724.825.019/ 0771.730.839 office@rulouriexterioare.eu
corecte si transparente, termen functiune (PiF),
de executie mic, avantajos, 102. Electrician execut instalatii elec- intretinere, verificari 196. Tigla metalica Plannja Sue-
(0722.698.101 trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, tehnice in utilizare (VTP) dia, tabla de faltuit Extramaleabi-
pavelescu.aurel1@gmail.com; case-vile, apartamente, convenabil; la 0.6 mm, profile industriale,
contact@arhi-tech.ro (0749.143.939/
(0724.129.669 jgheaburi inclusiv jgheaburi drep-
021.456.73.73 progra- tunghiulare si burlane, accesorii
76. Constructii case, vile la rosu, 103. Electrician reparatii si mon- pentru acoperis, ferestre de
cheie, garduri, sedii comerciale, birouri, taj, tablouri electrice, corpuri de
mari@avis-ctservice.ro mansarda (0727.773.255/
oferim inclus servicii proiectare, urban- iluminat, reparatii instalatii elec- 179. Servicii de administrare imo- 0745.181.239
ism, avize, autorizatie, bonus 25 ml gard, trice, reparatii tablouri electrice bile, oferim servicii de adminis- vitenconstruct@yahoo.com
construim in toata tara; (0765.213.837 etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 trare si mentenanta tehnica pen-
L; (0761.659.194/ 0740.983.312 tru imobile medicale (policlinici,
197. Zugrav cu experienta, execut gle-
77. Constructii case. Echipa autorizata turi, sape, gresie, faianta, parchet,
construim case, vile la rosu/ cheie, case 104. Electrician, tehnician sisteme spitale, laboratoare), de birouri, zugraveli etc., la cele mai mici preturi;
pe structura din lemn, proiectare, docu- DSVCAM. Montez, repar: prize, intreru- rezidentiale, centre comerciale. (0752.860.181
mentatie completa, cu si fara materiale; patoare, corpuri iluminat, senzori, tablouri (0720.050.060 office@adminis-
(0785.641.405 electrice, instalatii electrice, sisteme trare-cladire.ro 198. Zugrav execut, gresie, faianta, par-
de:supraveghere video, alarma, antiin- chet, tapet etc. Ciprian; (0760.715.746
78. Constructii si amenajari, meserias cendiu (retele structurate). Execut gauri: 180. Servicii de alpinism utilitar, vopsi-
execut lucrari constructii si amenajari hota, sustinere dulapuri etc. 35 L; torie, zugraveli fatade si acoperisuri, 199. Zugrav particular, efectuez lucrari
interioare, sape autonivelante, izolatii, (0741.166.518/ 0733.311.986 Vicollau- placari polistiren. alpin-utilitar.ro de calitate si avantajos. Sunati la tel:
gresie si faianta, parchet, instalatii elec- rentiu69@gmail.com (0722.132.475 (0729.658.439
trice si sanitare. Preturi atractive.
(0761.171.787 105. Evacuez mobila, moloz, pamant, 181. Servicii de curatenie in: aparta- 200. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, ten-
mihai_daniel26@yahoo.com electrocasnice nefolosibile, asiguram mente, case, scari de bloc, firme, banci, cuiala 10 L, sapa 10 L, polistiren 25 L,
oameni la incarcat la cererea clientului; cladire birouri, spatii comerciale, lucram faianta, gresie 25 L, rigips 15 L, aparta-
79. Constructii, amenajari. Executam (0720.294.432 in tot Bucuresti-ul, pentru mai multe ment la gata 1.500 euro, curatat 5 L, tinci
lucrari de amenajari interior exterior. Pre- detalii la telefon; (0768.604.223 7 L, parchet; (0734.213.858
turi accesibile. Zugraveli, gresie, faianta, 106. Execut faianta si gresie 18 L, glet 7
polistiren, parchet, sape, rigips. Poze L, lavabil 4 L, rigips 17 L, tel; 182. Servicii de curatenie profe- 201. Zugrav, parchet, faianta, instalatii
reale. Rog seriozitate, (0738.820.162 (0761.654.773 sionala, garantam calitatea unor sanitare, glafuri, zugraveli;
iulian_20071@yahoo.com Stefanmarin681@gmail.com servicii profesionale de curate- (0727.957.787
107. Execut rigips 17 Lei, glet 7 Lei,
nie, oriunde este nevoie. Asigu- 202. Zugrav, zidar, execut zugraveli,
80. Constructor lavabil 4 Lei, faianta 18 Lei ram curatenie acasa, la birou si rigips, gleturi, faianta, reparatii, placari,
bloc,casa,piscina,amena- (0761.654.773 in masina. Asiguram curatenie de montaje, calitate, seriozitate;
intretinere si generala. (0727.251.833
jari,demolari Construim la Stefanmarin681@gmail.com
(0764.321.307
rosu si la cheie 108. Execut acoperis tabla
blocuri,imobile de
birouri,case,piscine.Dem
zincata, tabla cutata si
183. Servicii de paza si protectie
eficiente prin recrutare, training Cursuri, medita¡ii,
orice fel de tabla. Plus si controlincredere, responsabili-
olari pereti decopertari
gresie faianta,demolam
jgheaburi si burlane.
Orice fel de reparatii,
tate, beneficii, clienti, implicare,
securitate. (0769.077.195/ ¿coli, traduceri
case blocuri hale industri- jgheaburi, sorturi, opritori 031.437.09.08 office@irbisguard-
grup.ro
ale.www.constructii- zapada. Oferim garantie. Anticariat Bucuresti,
1.
instalatii-piscine- Firma autorizata. Cornel; 184. Servicii de protectie si paza cumparam carti noi si
irigatii.ro 300 L; Irbis Guard Grup furnizeaza ser- vechi, din orice domeniu
(0735.568.331/ vicii de protectie si paza pentru
(0744.876.332 0765.580.578 toate categoriile de obiective, si orce cantitate. Lichi-
office@constructii-insta- bunuri si valori, cu agenti de paza dam biblioteci sau stocuri
latii-piscine-irigatii.ro 109. Execut ap. zugraveli, faianta, gre- 130. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic 148. Instalator sanitar, Firma 167. Placari marmura gresie, atestati, instruiti, specializati de depozit. Plata pe loc,
sie, parchet, polistiren. Particular, rog la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, noastra este specializata in faianta, glet, tapet, tencuieli, pentru astfel de activitati.
81. Construim de la a la z Case la seriozitate; (0771.155.930 acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in lucrari de inlocuire tevi apa, sape, rigips, parchet, tencuieli (0786.189.306 office@irbis- deplasare gratuita,
rosu, la gri sau la cheie, renovari. Real- Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 scurgere si termoficare, desfun- decorative, izolatii; guardgrup.ro (021.315.87.04/
110. Execut case de la A la Z, finisaje
izam lucrari de constructii, lucrari industri- de cea mai buna calitate, instalatii san- mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc dare canalizare la blocuri si (0747.088.497/ 0738.113.250 0731.407.474
ale, amenajare sau reparatii la preturi acrilic lichid profesionale, 1 L; case, montaj obiecte sanitare, 185. Servicii instalatii gaze
corecte si transparente, termen de exe- itare, tencuieli, placari pereti si tavane cu (0726.339.894 contact@stadicon.ro centrala termica, apometre, robi- 2. Centrul de Formare Profesion-
cutie mic, avantajoase, 1 {; placi rigips, scari din beton, acoperisuri, neti. (0764.457.850/
169. Prodconfex produce si comer- Bucuresti-Ilfov autorizare ala Eurodeal Cursuri de calificare
amenajari curti etc.multumesc anticipat cializeaza prin brandul propriu: ANRE ,executam lucrari
(0787.741.153 (0756.336.840
131. HIDROIZOLATII, execut lucrari de 0785.446.916 lenjerie bumbac satinat, lenjerie autorizate in urmatoarele meserii
construimblocuri@yahoo.com nicol87myky@yahoo.com hidroizolatii cu membrane bituminoase avariiinstalatii@gmail.com cotton linen, lenjerie material de calitate in domeniul barman, bucatar, vanzator,
profesionale pentru terase de bloc, hale, creponat, lenjerie pentru copii, instalatiilor de gaze si inspector resurse umane, instala-
82. Construim mansarde, execut polis- 111. Execut case la rosu, parchet, gre- fundatii, balcoane, garaje etc, execut si 149. Instalator sanitar, electrician 24/24
lenjerie bumbac 100%, tor, lucrator in comert, operator
tiren si zugraveli exterioare si interioare. sie, faianta, zidarie, glet, lavabila, zugrav- reparatii: inlocuire guri de scurgere aera- schimb/montez conducte de apa rece, termice la cele mai bune calculator, ospatar, igiena, prim
Preturi foarte bune, oferim seriozitate toare, seriozitate (0740.075.174 apa calda, centrale termice, calorifere, (0243.282.943 preturi. Proiecte la cheie ajutor, (021.255.52.71
eli, sapa, betoane, rigips, polistiren, ten- prodconfex95@yahoo.com
maxima. Oferim reduceri si garantie la cuieli, fatade. Frima sau persoana fizica. cazi, lavoare, wc, masini de spalat, hidro- pentru toate instalatiile eurodeal33@hotmail.com
lucrari. (0720.249.316 Detalii la telefon 1 L; (0745.975.345/ 132. Inchirieri, intretineri toalete eco- foare etc. 50 L; (0768.604.223 dgin-
logice, inchiriere, igienizare toalete eco- vest.office@gmail.com 170. Produse pentru tratamentul de gaze natural: 3. Curs engleza restrans. Curs
0765.350.831 lemnului cu substante
83. Consultanta, proiectare si exe- sc.cristiconstruct.srl@gmail.com logice, Bucuresti, Ilfov, Targoviste, cabine proiectare, executie, engleza manuale Cambridge,
cutie constructii consultanta prin noi, pe stoc, preturi competitive, servicii 150. Instalator termice, sanitare si ignifuge, anticarii, antifungice, metode moderne, grupe 3-4 cur-
diriginte de santier si RTE, 112. Execut constructii cripte, borduri, de calitate, 50 L; (0754.777.477 toale- gaze montez calorifere noi si din fonta, insecticide, confera lemnului instalare, punere in func- santi. Ideal daca vrei toata aten-
Proiectare structuri de rezistenta sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, tee@yahoo.com schimb reductiile, echipez cu robinet de rezistenta sporita impotriva tiune si intretinere tia profesorului, dar si un curs
si executie constructii (case, marmura, granit cruci si sculptez pe placi tur-retur si aerisitor, montez obiecte san- inamicilor naturali si impotriva (0721.631.761/ vesel si interactiv. Detalii pe
vile, hale, blocuri, consolidari, de marmura oriunde in tara; 133. Inginer constructor cu echipa reno- itare, schimb robineti de trecere, pompe incendiilor (0233.234.544/ invatengleza.eu sau la tel. 40 L;
supraetajari, expertize). Calitate (0720.294.432 vam apartamente inginer constructor,cu de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. 0723.274.875 office@romtec- 0788.388.625 (0744.998.774/ 0744.998.774
la pret corect. 100 L; echipa de meseriasi, executam lucrari de (0723.035.540 grup.ro contact@victoriaglobal.ro info@invatengleza.eu
(0733.818.854 113. Execut decopertare, faianta, gre- constructii, renovam apartamente, gar- concept.install@yahoo.com
fatu_mugur@yahoo.com sie, parchet, demolari ziduri, evacuam soniere, spatii comerciale, case la rosu.
molozul, mobila, electrocasnice, preturi Lucrarile sunt de calitate si seriozitate. 151. Instalatori, executam lucrari de
Cumpar fier vechi
84. acceptabile, demolam case batranesti, (0756.353.755 instalatii termice-sanitare (subsoluri,
baterii auto, aluminiu, oriunde in tara; (0720.294.432 costinmelinte1986@gmail.com coloane, centrale termice, incalzire par-
doseala, calorifere, obiecte sanitare,
cupru, tabla, zinc, cabluri 114. Execut lucrari la inaltime, reparatii 134. Instalatii mecanica si tapi- hidrofoare, canalizari) montaj-cupru,
internet si auto, transport acoperis inlocuit cu tabla, cupru, titan, terie de scena. Amenajari sali de polipropilena, polietilena, pex, 1.234 L;
zinc, lindab, acoperis biserici si monu- spectacole, proiectare, executie (0721.507.109 jackass.hm@gmail.com
moloz, debarasari, mente istorice, vopsit si dulgherie; si montaj instalatii de scena pen-
mansarde, subsoluri; (0755.250.719 tru teatre, tapiterie de scena, 152. Ionita Construct, amenajari
asigur transport, incar- (021.434.95.24/ 0722.458.475 interioare si exterioare, constuc-
115. Execut reparatii felinare, lumanari, prothalia@yahoo.com tii civie, consolidari, renovari, ter-
care, taiere + plata pe loc punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, moizolatii fatade, placari spe-
(0721.154.119 fier la vanzare, oriunde in tara; 135. Instalatii sanitare, electrice, ter- ciale. Distibuitor materiale pen-
(0720.294.432 mice, centrale, reparatii urgente; tru constuctii si finisaje;
85. Curatarea si igienizarea tubulaturii, (0775.523.343/ 0764.285.335 (0726.755.449 it@ionitacon-
curatarea si igienizarea tubulaturii de la 116. Execut sapaturi gropi, inmorman- struct.ro
ghenele de gunoi menajer, spalare cu tari, cavouri, apa, haznale, santuri, gaze 136. Instalator bun si ieftin.
aparat de presiune cu jet de apa, perii si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 153. Mobinstal Romania produse case
rotative, detergent decapant-dezifectant (0720.294.432 de lemn, case de vacanta, kituri case,
si parfumant, 100 L; (0768.604.223 Instalator execut
137. amenajare teren de fotbal si tenis. Gasiti
117. Execut servicii funerare, transport
dginvest.office@gmail.com
funerar, imbalsamari, constatari deces, instalatii tehnico - san- mai multe modele de case lemn pe
itare, montaj centrale ter- www.mobinstal.ro (0730.030.380
86. Curatenie in case, vile, aparta- sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in oferte@mobinstal.ro
mente, birouri, firma specializata de tara; (0720.294.432 mice, preturi avantajoase
curatenie, presteaza servicii de curatenie (07961977715 154. Monitorizare si interventie
la cel mai inalt nivel. Oferim servicii spe- 118. Execut zugraveli, faianta, rigips, Irbis Guard Grup ofera servicii de
cializate atat firmelor cat si persoanelor parchet, placari, polistiren (carton, tapet); monitorizare si interventie rapida
(0720.347.831 138. Instalator montez, inlocuiesc
fizice in apartamente, case si birouri instalatii cupru-ppr, centrala, calorifere, pentru apartamente, case, vile,
(0740.128.757 office@sinergitarget.ro 119. Executam avantajos zidarie, ten- obiecte sanitare, masina spalat, aragaz, spatii comerciale, santiere si alte
cuieli rigips, polistiren, zugraveli, pavele, robineti, baterii; (0746.243.411 tipuri obiective de interes pentru
87. Demolam pereti, decopertam gre-
parchet, sapa, faianta, gresie, gleturi, beneficiari. (0786.189.306
sie, demolam case bloc demolam pereti renovari, consolidari, demolari; 139. Instalator ?i electrician / office@irbisguardgrup.ro
in apartament. Demolam case, blocuri, (0755.125.452 carotare ?i demolare echipa for-
hale industriale. Decopertam gresie, mata din instalator si electrician 155. Montaj parchet toate tipurile,
faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; 120. Executam case de lemn, zero cu experienta de peste 18 ani raschetat, lacuit, masini profesionale cu
(0724.971.229 office@constructii-insta- energie, producem un sistem de executam, reparam si modificam aspirator, preturi minime, seriozitate;
latii-piscine-irigatii.ro constructii din lemn si metal sub instalatii termice, electrice si www.raschetare-parchet-profesional.ro
brandul Caze. Caze este un sis- sanitare la un pret convenabil si (0763.798.090 www.raschetare-par-
88. Diriginte de santier firma de consul- tem pentru constructiile indepen- intr-un timp foarte scurt. 100 L; chet-profesional.ro
tanta oferim servicii de dirigentie de dente energetic, zero energie (0727.356.330 georgescuionut-
santier si de management de proiect Caze=case zero energie. sorin@yahoo.com 156. Montam absolut orice fel de
pentru constructii.www.diriginte-de- (0361.428.093/ 0729.055.700 tigla metalica si din tabla zinca-
santier.com (0720.805.964 ranadacon- socri@socri.ro 140. Instalator accesibil autorizat, ta, mansarde, izolatii, ghene de
struct@gmail.com aragazuri, apomentre, centrale termice, gunoi si mici reparatii. Gheorghe
121. Executam constructii case, vile, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, (0737.298.319
89. Echipa pentru finisaje interioare si ap., de jos si la gata, placate polistiren, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare
exterioare executam lucrari atat in tara tencuieli, vopseli decorative, zidarii, gaz (0766.257.867 157. Montez parchet, toate tipurile,
cat si in afara. Rog seriozitate. faianta, gresie, parchet, instalatii elec- raschetez, paluxez, calitate, preturi min-
(0754.569.125 trice, preturi bune, negociabile. Mul- 142. Instalator autorizat instalatii ime. Rog seriozitate; (0724.899.781/
tumim; (0767.182.049 sanitare si termice, reparatii, 0723.941.718
90. Echipa executam zidarie, tencuiala, montez cada, chiuveta, wc,
gresie, faianta, gleturi, zugraveli, elec- 122. Executam constructii case, vile, calorifere, orice obiecte sanitare. 158. Montez, raschetez si paluxez par-
trice, sanitare. (0766.923.531/ sp. comerciale+mobilier din pal la coman- Garantie, executie rapida; chet classic si laminat, mester cu multa
0767.404.347 da, pret competitiv; (0721.878.231 (0722.400.497 experienta. (0720.565.423

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
4 19 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
4. Curs ofiter protectie date DPO, 25. Meditez matematica, fizica, orice 19. Servicii medicale stomatologice. Ai 23. Ambianta si rafinament. Cauti ceva 56. Bruneta 30 ani te astept la mine in 88. Denisa, the best massage in town
Regulamentul GDPR, Pro Man-
agement in parteneriat cu PECB
nivel, la domicilul elevului;
(0723.491.828 Îngrijire personalå, card national de sanatate? Poti beneficia
de unele tratamente stomatologice gratu-
inedit, cauti sa te detasezi de problemele
cotidiene? Te asteptam alaturi de fete
locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze
reale, discretie si seriozitate, Dristor,
I’m waiting for you in my location or in
your hotel room, 200 L; (0724.486.010
Europe organizeasa cursul DPO, ite sau decontate de casa nationala de superbe, experte in arta masajului erotic, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062
Regulamentul de prelucrare a
datelor cu caracter personal
26. Pregatire cursuri si examene
engleza/germana pregatire pentru sånåtate asigurari. Pentru detalii sunati la nr. de
mai jos: (0721.718.112
cu bun simt, senzuale, atente la dorintele
tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 57. Bruneta 31 ani ofer masaj de
89. Dessiree Masaj a creat pentru tine
un loc incantator, curat, sigur si discret.
GDPR.Cursul este autorizat PECB Engleza cls I- VIII si Germana pt pro- 0728.702.675 relaxare la domiciliul meu, pt. detalii Salonul cu cele mai frumoase fete din
cu diploma recunoscuta interna- movare ex interviu cls 0 Goethe + cls I - 20. Tratamente stomatologice massage.excess@yahoo.com suna-ma, zona piata Muncii 100 L; Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera
1. asistenta medical asistenta (0737.184.035
tional. 1.309 {; (0721.391.236/ IV. Conversatie exclusiv in limba aleasa. medical pentru camin de batrani
profesioniste -Tratamente placuta sa descoperi arta masajului de
021.217.09.29 office@promanage- Testari nationale si examenele Cam- ORTODONTICE de calitate;-Trata- 24. Amy, poze reale, zona centrala, I relaxare, 120 L; (0769.994.064/
ment.ro Domnesti (Ilfov). (0722.462.671 mente endodontice la MICRO- speak engl Servicii de calitate, 29 ani, 58. Bruneta efectuez masaj de relaxare 0732.545.457
bridge-YLE, KET, PET, FCE. 60 L; ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor intr-o atmosfera calda si placuta. Mai
(0747.471.595 SCOP;-Interventii CHIRURGICALE desiree.masaj@yahoo.com
2. Bone si menajere Bucuresti si complexe: inserare de implanturi generosi, intr-o locatie de lux. La mine multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; www.dessireemasaj.ro
5. Curs tehnician sisteme de securitate julia_schvob_ro@yahoo.com zona de Nord avem ceea ce va care necesita sau nu aditii sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu (0763.978.947
COR 352130 Au inceput inscrierile la cur- doriti. Echipa bona- menajera-
sul de Tehnician sisteme de detectie, osoase;- Servicii protetice bun simt. Rog seriozitate, 150 L; 90. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor
27. Pregatire examene si cursuri Baneasa se ocupa de selectia, (0769.172.748 59. Bruneta finuta, cu bun simt, ofer noastre domnisoare te vor face sa vibrezi
supraveghere video, control engleza, germana Meditatii pentru initierea si plasarea unei bone (0744.549.003/ 031.109.52.91
accesBd.Iuliu Maniu nr.7 APACA) 700 prelipceandaciana@yahoo.com masaj de relaxare domnilor discreti si de placeri nebanuite, te vor duce pe cul-
bacalaureat si admitere facultate. sau menajere in zona de Nord 25. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la educati, zona Dristor, 50 L; mile extazului si toate astea intr-o atmos-
L; (0723.252.222 Engleza, germana, matematica, chimie, (Baneasa, Otopeni, Pipera, domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, (0733.782.676 fera de basm, locatie de vis, calda, inti-
eurocurs@yahoo.com biologie, alte materii si profesori selectati Balotesti, Tunari si nu numai) 21.Unghii tehnice cu gel si Baba Novac, program 10-17; 50 L; ma. Te astept, 120 L; (0720.525.253/
6. Cursuri acreditate de masaj, cosmeti-
pe baza rezulatelor obtinute anterior cu (0721.750.857/ 0764.884.393 intretinere, arta poate (0725.044.235 60. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze 0732.545.457
elevii. Vezi detalii. 1 L; (021.795.34.14 office@bona-menajera-baneasa.ro imbraca multe forme si reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca
ca si make-up, Diplome recunoscute office@accesis.ro 26. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi- doresti cateva clipe de masaj de relaxare 91. Dessiree Masaj, masajul erotic ofer-
U.E. Materiale de curs/ suport curs gratu- 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Den- culori, acum unghiile pot enta in arta masajului de relaxare, zona vino la mine si lasa-te invaluit de arta it de tinerele noastre maseuze este unul
ite. Incepere imediata, practica in centre 28. Profesoara cu experienta ofer med- tal Drumul Taberei: ofera servicii com- inlocui panza. Alegem Drumul Taberei, suna-ma pentru mai masajului, te vei simti revigorat, zona dintre primele si simplele mijloace
specializate. Profesori cu experienta in itatii la limba romana, orice nivel, la domi- plete stomatologice, la cel mai inalt nivel cele mai fine extracte ale multe detalii, 80 L; (0723.114.875 Zepter, 50 L; (0774.929.887 descoperite pentru alinarea suferintelor,
domeniu; Curs masaj somatic, reflexo- ciliul meu, langa statia de metrou Timpuri profesional: implantologie, parodontolo- rasfatarea trupului si a sufletului intr-o
gen, terapeutic 1 L; (0737.091.693/ Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. gie, protetica, endodontie, ortodontie, naturii care stimuleaza 27. Anabelle, masaj erotic nud, senzatii 61. Bruneta ofer masaj de relaxare, ambianta incitanta 120 L;
031.438.27.17 (0746.398.753 ocluzologie, gutiere anti sforait. pielea pentru a ramane minunate cu senzuala Anabelle din body masaj, prin diverse tehnici ale (0732.545.457/ 0769.850.950
steftom_concept@yahoo.com (0722.426.543/ 021.726.64.41 tanara si sanatoasa echipa maseuzelor Noblesse Unic. Va masajului. Zona Dristor, locatie discreta,
29. Profesori matematica, fizica, infor- dayanast@yahoo.com invitam si pe voi sa o cunoasteti. Masaj 50 L; (0763.978.947 92. Dessiree Masaj, alege calitatea
7. Cursuri acreditate recunoscute (0722.426.557 nailsa- erotic nud, sedinta de 60 de minute, la masajului de relaxare facut de fete profe-
Uniunea Europeana coafor, friz- matica, meditam cls. 5-12, Bac, admitere
facultate la domiciliul elevului; 4. Camin batrani Floriana House loon@outlook.com vila Noblesse Unic, in centru. 200 L; 62. Bruneta reala, selectiva, 19 ani, ofer sioniste, cu uleiuri aromatice intr-un
erie, manichiura-pedichiura, oferim conditii de cazare prefer- (0727.148.861 masaj de relaxareintr-un ambient ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie
unghii false, cosmetica, masaj, (0726.366.652 deosebit domnilor pretentiosi care apreci- curata si discreta, unde vei mai reveni.
ate de toti batrani, varstnici care
make-up cu practica din prima zi.
(0763.606.638/ 0736.938.407 30. Scoala de meserii autorizate, sprijin
angajare frizer, coafor, manichiura,
doresc sa petreaca timpul intr-un
mediu linistit, curat si sa fie Masaj 28. Anays, poze reale 100%, 19 ani,
locatie Dristor, masaj, 60 L;
aza calitatea, ofer conditii de lux, dis-
cretie. Zona centrala, rond Alba Iulia 200
Strada Traian 254, 120 L;
(0732.545.457/ 0769.994.064
florone.professional@yahoo.com tratati cu respect de personalul (0769.942.956 L; (0724.136.320 dessiree.masaj@yahoo.com
pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR,
croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, calificat. (0723.786.244/ 1. 3R Masaj. Masaj somatic, reflexogen, 29. Andra, doamna serioasa si educata
8. Cursuri autorizate si 0767.906.264 b72agf@yahoo.com terapeutic sau mixt. Gimnastica fizica, 63. Bruneta selectiva ofer masaj de 93. Diana masaj massage visit hotel or
bucatar, maseur, lucrator comercial, ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si relacsare domnilor seriosi in locatia mea your apartment Diana, nice to meet you. I
acreditate in Bucuresti agent securitate, constructor, stilist, respiratorie si mentala. Indrumare pentru manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; am brunette, senzual and I can make you
5. Camin de batrani Acasa. Camin de adaptarea programului la stilul tau de
Bestcor Training Center - unghii, macelar, instructor, 400 L;
batrani angajeaza infirmiera si asistenta viata. 0738638999 sau
discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. (0732.855.248 a very good massage. My meticulous
o gama variata de cursuri (0751.855.929/ 0726.964.482 locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 eye for detail ensures each encounter is
cursuri_romania@yahoo.com in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 masaj.golivu.com. (0738.630.999 64. Bruneta 28 de ani, finuta, tandra tailored to your innermost desires. Relax
autorizate si acreditate sctoro95@yahoo.com 30. Andra, Magheru bruneta siliconata, ofer masaj total domnilor generosiintr-un massage, erotic. 300 L;
din domenii diverse. Pre- 2. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul poze reale, confirm cu tatuajele, ofer
31. Scoala Postliceala FEG
6. Camin de batrani Bunica Ecate- erotic oferit de tinerele noastre maseuze
ambient placut la domiciliu meu. Titan (0766.698.140
Bucuresti face inscrieri pentru masaj de relaxare si erotic !mai multe Bd. Theodor Pallady, 80 L; diana2018diana@yahoo.com
gatim periodic oferte si anul scolar 2017-2018 la urma- rina, servicii cazare; servicii este unul dintre primele si simplele detali la telefon 100 L; (0799.055.923 (0721.821.385
pachete de cursuri, pre- toarele specializari: asistent medicale 24/24, servicii medicale mijloace descoperite pentru alinarea 94. Diana massage, masaj, visit hotel or
asigurate, nutritie personalizata; suferintelor, rasfatarea trupului si a sufle- adelacristina2003@gmail.com
turi reduse, plata in rate medical generalist, asistent med- 31. Andreea 38 Doamna matura, your apartment, Diana, senzual lady,
servicii speciale de ingrijire per- tului intr-o ambianta incitanta, 120 L; draguta, licentiata ofer masaj de relaxare 65. Bruneta focoasa si pasionala, tan- brunette, slim , elegant and expert in
si inscrieri online! 520 L; ical de farmacie, asistent med-
ical de igiena, asistent medical
sonala, consiliere psihologica (0728.702.675/ 0728.702.675 mas- si reflexogen, 200 L; (0733.301.362 dra si rabdatoare cu mult bun simt, te massage make you feel your senses ,
(021.315.20.20/ de laborator, asistent medical de (0732.011.302 sage.excess@yahoo.com astept in compania mea pentru un masaj gentle. Hotel visit only or visit at your
32. Andreea, miniona matura selectiva,
0744.660.448 radiologie, asistent medical de 7. Camin de batrani Martha, curte 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- ofer masaj de relaxare det suplimentare
de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. apartment. Call for details. 300 L;
contact@bestcor.ro balneofiziokinetoterapie, asistent 1.800 mp, gradina amenajata cu Andreea, 100 L; (0761.622.032 (0766.698.140
cuta cu fete profesioniste in arta masaju- la tel, zona Unirii Horoscop, 120 L; diana2018diana@yahoo.com
de gestiune, agent vamal, analist foisor, terasa, pomi fructiferi, lui. Vino sa te detasezi putin de prob- (0767.823.794/ 0734.323.084
programator, stilist, tehnician 66. Bruneta matura, te astept pe tine
9. Cursuri calificare peste 100 cladire 800 mp p+2, camere cu 2 lemele cotidiene, intr-un cadru discret si domn generos sa te rasfat cu un masaj 95. Diana, 35 ani, singura bruneta finu-
meserii, alimentatie, turism, con- maseur, proiectant decoratiuni si 3 paturi, living capacitate 50 curat, situat intr-o vila de pe strada Baba 33. Andreea, te invit la mine pentru o de relaxare si tonifiere a trupului si sufle- ta, dulce si discreta, atenta la dorintele
structii, auto, infrumusetare, interioare. Scoala pregateste locuri, cabinet medical, spalato- Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ ora de relaxare prin arta masajului si prin tului, in locatia mea discreta si curata. tale, ofer masaj de relaxare totala super
SSM, PSI, Anre, certificate Minis- cadre medicale cu posibilitati rie, bucatarie complet utilata. 0766.238.084 tehnici bine cunoscute, promit o ora de Unirii, Zepter. 50 L; (0737.401.576 calitate, zona Piata Munci Decebal, 100
terul Muncii. Cursuri ISCIR: angajare in Anglia si Germania. (0745.766.173/ 0769.242.873 massage.excess@yahoo.com relaxare totala, locatie centrala, lux, inti- L; (0769.857.366
stivuitorist, fochist, macaragiu, Inscrieri cu sau fara diploma de mateielena2005@yahoo.com mate si discretie 100 L; (0765.158.731 67. Bruneta reala 100% Splaiul Unirii,
masinist pod, operator GPL, bacalaureat si fara limita de 4. Adina 30 ani, reala 100%, sunt o buna numele meu este Vanessa iti ofer 96. Diana, best massage, masaj, visit
imbuteliator, prelungire autoriza- varsta. (021.311.10.54/ 8. Camin varstnici ofera ingrijire bruneta reala 100%, selectiva, educata, 34. Andreea, 29 ani, Dristor 2 metrou, masaj de relaxare pentru a scapa de ruti- hotel or your ap Diana, brunette, slim,
tii; www.fundatiaapt.ro; 0788.424.314 permanenta, servicii de calitate ingrijita ofer masaj de calitate domnilor senzualitatea si feminitatea sunt calitatile na zilnica, intr-o locatie selecta pozele imi very elegant and expert in massage
(0784.238.728/ 0744.437.105 intr-un mediu civilizat cu rezul- educati, zona rond Alba Iulia pentru mai care ma caracterizeaza. Discreta, cu bun apartin in totalitate, astept apelul tau, make you feel very good. Hotel visit or
fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 32. Traduceri autorizate Real Transla- tate foarte bune. Asistente, multe detalii suna-ma 300 L; simt si bune maniere, ofer masaj erotic si 100 L; (0768.451.200 Boltinescug- visit your apartment. Elegance and
tions Traduceri legalizate orice limba, medic familie, med. geriatru, (0724.545.019 de relaxare la mine acasa. Mai multe inel@gmail.com sweet. Best massage (masaj). Unirii, Arc
10. Cursuri calificare-formare profesion- interpretariat, servicii supralegalizare, med. psihiatru, med. neurolog, detalii la tel 60 L; (0764.093.732 Triumf, Victoriei. Call me. 300 L;
ala. Asociatia Bucharest Business apostila Haga, legalizari la ambasade, kinetoterapeut, 2.200 L; 5. Adriana, locatie discreta, poze reale
35. Andreea, 35 de ani Piata Universi-
68. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si (0766.698.140
School.Cursuri alimentatie publica, con- vizari acte studii, experienta 15 ani, trad- (0731.425.153 fundatiasfan- neprelucrate domnisoara educata, chip cu bune maniere, fac o invitatie domnilor diana2018diana@yahoo.com
structii, servicii si notiuni fundamentale de ucatori profesionisti, preturi minime. tulpetru@yahoo.com angelic, ofer masaj de relaxare, body to tatii, educata, stilata, rabdatoare, cu pretentiosi pentru a petrece o ora de
experienta, ofer masaj de relaxare, intr- masaj relaxare alaturi de mine intr-o
igiena. Asociatia BBS este o organizatie (0723.795.265 office@real-transla- body si erotic, prin tehnici de masaj.
un cadru placut, curat, discret, Piata
97. Doamna casatorita, stilata, masaj de
nonprofit, neguvernamentala, apolitica, tions.ro 9.Casa de ingrijire pentru Lasa-ti trupul sa experimenteze atingerile
Unirii, Universitate, Romana,
locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; relaxare la domiciliul meu. Mai multe
independenta fata de orice institutie. varstnici. Vechime de tandre ale unei maseuze profesioniste, (0734.898.782 detalii la tel. (0722.966.960
(0721.904.419/ 0764.585.331 (0727.035.770
(0723.631.967/ 0765.276.239 asoci- 33. Traduceri pe loc acte auto Germa-
atiebbs@yahoo.com nia, Austria si Anglia. Acoperim sector 5, peste 10 ani. Cauti camin Masaj.nirvana@yahoo.com 36. Andreea, am revenit, sunt aici pen-
69. Bruneta, 31 ani, ofer masaj de 98. Doamna 33 ani, selectiva, maniera-
Prelungirea Ghencea, Magurele, Bra- de batrani / o clinica geri- relaxare la domiciliul meu, pt mai multe ta, ofer masaj de relaxare, intretinere cor-
6. Alege un masaj adevarat, de calitate, tru a-ti face un masaj de relaxare, vreau detalii suna-ma. Zona piata Muncii. 100 porala, lux, central, discretie asigurata,
11.Cursuri domeniul finan- gadiru, Clinceni, Cornetu, Mihailesti. Pen- atrie / azil batrani in realizat de o d-na tehnician maseur, prin si daruiesc discretie si igiena maxima, te L; (0737.184.035 seriozitate maxima, igiena garantata.
ciar, piata de capital tru alte zone trimitem prin curier, 10 Ron, apropierea Bucurestiului? astept in locatie usor accesibila si discre-
70 L; (0738.930.635 traduceriger- relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, ta, pentru mai multe informatii nu ezita sa 300 L; (0733.127.653
atribut fundamental: for- manaengleza@yahoo.com Casa Snagov situata in reflexo, sauna, aparate recuperare si suni. Titan. 80 L; (0723.192.086
70. Bruneta, inalta, frumoasa, poze cautcolega@yahoo.com
marea si perfectionarea slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca
Ghermanesti este locul de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 doresti cateva clipe de masaj de relaxare 99. Doamna 33 ani, selectiva, maniera-
profesionala in domeniul 37. Andreea, blonda, 24 de ani, te
pe care si-l doreste orice vino la mine si lasa-te invaluit de arta ta, ofer masaj de relaxare, intretinere cor-
pietei de capital, fiind Evenimente, batran (0731.920.920 7. Alegerea perfecta pentru un masaj
erotic. Suna acum si alege cel mai bun
astep la un masaj de relaxare si tonifiere
a trupului si sufletului intr-un cadru discret masajului, te vei simti revigorat, zona
Zepter 50 L; (0774.929.887
porala, lux, central, discretie asigurata,
seriozitate maxima, igiena garantata.
atestat de catre CNVM icassian@yahoo.com serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8
si curat din zona Unirii Zepter. 50 L; 150 L; (0731.788.278
(0732.260.367
(ASF) ca organism de pre-
gatire profesionala pen- petreceri 10. Celulita, stres, oboseala. Acum
domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o
oaza de lux, liniste si placere din centrul 38. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de
71. Buna, blonda finuta, curata, draguta,
35 de ani, ofer domnilor draguti masaj, 100. Doamna bruneta ofer masaj de
aveti ocazia ca in linistea casei dvs. sa capitalei. (0732.889.966/ clipe frumoase si delicioase, pentru mai relaxare si terapeutic intr-o ambienta
tru specialistii in dome- va relaxati, eliminati oboseala si aspectul 021.316.88.38
ani, o doamna in adevaratul sens al multe detalii suna-ma. Te invit in locatie discreta si placuta, sunt singura, zona
niu (021.327.11.80 1. Accesorii de petrecere, cele cojii de portocala de pe fese, coapse si cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza discreta, unde igena si curatenia ma Dristor, 50 L; (0763.978.947
mai vesele si creative articole si abdomen prin cel mai revolutionar si nat- cu experienta, o fire calda, dulce, non- reprezinta. (0768.177.993
office@cpf-millenium.ro accesorii de petrecere: farfurii, ural masaj anticelulitic 69 L;
8. Alegerea perfecta, buna numele conformista. Ofer masaj d-lor discreti si
Mireluta@gmeil.com 101. Doamna matura deschisa si comu-
pahare, servetele, coifuri, meu este Delia, am 24 ani, sunt o dom- generosi, zona P-ta Unirii. 150 L;
12. Cursuri operator calculator. Cursuri (0753.371.255 nisoara educata, stilata, ofer masaj de (0723.735.489 nicativa te invit sa petrecem momente
trompete, baloane, decoratiuni, 72. Cauti ceva inedit, am creat special placute cu un masaj erotic si mici fantezii
de perfectionare intensive avizate Minis- lampioane, artificii, confetti, calitate domnilor educati, zona centrala sweetpleasure@yahoo.com
11. Complex Sportiv Extreme, sala Splaiul Unirii. Pentru mai multe detalii pentru tine un loc incantator, curat, sigur servicii fara graba se poate si la tel zona
terul Muncii si Educatiei: Operator calcu- lumanari party (0758.222.203 fitness dotata cu aparatura mod- si discret. Salonul cu cele mai frumoase centrala Goga, Vitan, 80 L;
lator electronic si retele; contabilitate pri- suna-ma, 200 L; (0730.482.669 39. Ania matura, doamna, 37 ani,1.75
office@accesoriidepetrecere.ro erna, aerobic (taeboo, clasic, m, 62 kg, ofer masaj domnilor care se si senzuale fete din Bucuresti te asteapta (0730.771.006
mara cu utilizarea calculatorului; contabil- power, dance, step, sculpting intr-o atmosfera senzuala si plina de ero-
itate financiara, (0724.772.425/ 9. Alegerea perfecta, garantez pozele respecta. Poze absolut reale si recente.
2. Avenue Business Lunch, pentru ball), instructori specializati, reale, daca esti adeptul unei astfel de Daca cauti calitate, atat serviciil cat si tism, 120 L; (0769.994.064/ 102. Doamna matura 34 ani, bruneta
0770.434.606 office@cursuri-picon.ro un pranz cu stil, 19 Lei – trei scoala fitness, kick boxing, 0732.545.457 fumoasa reala 100%, care iti poate oferi
experiente sau pur si simplu iti doresti o aspect fizic, suna cu incredere. Nu der- acel masaj de relaxare de care ai nevoie
feluri de mancare incluse. autoaparare, sauna, vestiare, experienta memorabila prin masaj, sunt anja inutil 150 L; (0730.138.339
13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist
Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de
Avenue Business Lunch va fi dusuri, bar. (0727.898.822 sigura ca vei gasi ce doresti intr-o intal- 73. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit atunci cand vrei sa scapi de stresul acu-
lansat pe 8.01.2018 si isi va primi cs_timpurinoi@yahoo.com nire cu mine. Daca ti-am starnit interesul 40. Antonia, 24 de ani, bruneta slim, de atingerile senzuale ale unei tinere mulat sau de rutina zilnica. Locatie cen-
unghii participand la cursurile Issa Nails oaspetii de luni pana vineri, intre maseuze experta in arta masajului erotic trala, discretie, igiena, 400 L;
Academy. Acceseaza www.issa- suna-ma. (0720.318.411 vino sa te bucuri de un masaj de relaxare
dornica sa-ti ofere cele mai memorabile (0737.428.170
nails.ro/cursuri pentru promotiile la Cur-
orele 11.00 – 15.00, pe Sos. 12. Consultatie, evaluare plin de surprize, nu vei regreta, Stefan cel
Pipera 46-48 19 L; 10. Alessia Vip. Locatie lux. Te astept la Mare, Aurel Vlaicu. 80 L; clipe, doar in incinta salonului Dessiree
surile de Specializare & Perfectionare. (0724.322.189/ 0724.247.163
medicala generala Con- (0726.470.535 Masaj, 120 L; (0720.525.253 103. Doamna matura, am revenit, am
(0747.819.938 academy@issa-nails.ro sultatie si evaluare med- mine la tine sau hotel pentru un masaj de 50 de ani, sunt singura, plinuta si te
office@ballroomsbybamboo.ro relaxare, masaj corporal masaj total com- 74. Cel mai nou salon din Bucuresti daca astept la un masaj menit sa-ti relaxeze tot
14. FEG Education organizeaza icala generala, psihiatri- plet relaxabil, nu ezita sa suni, poze reale 41. Antonia, Dristor, la mine la tine sau
esti in cautarea unui loc de relaxare, corpul. Piata Romana; 50 L;
cursuri de formare in toate 3. Cameraman si fotograf experi- ca si psihologica, testare 100%, 100 L; (0769.169.038 Escorte- la hotel Blonda, 23 de ani, 165 cm, 48 kg,
salonul nostru este alegerea perfecta (0738.268.040
domeniile care au cautare pe enta, magneti cadou oferta, mar- vip20@yahoo.com nr. 4 la sutien, masaj tantric si erotic la
turii magnetice cadou, filmare rapida a drogurilor in mine la tine sau la hotel, mai multe detalii deoarece calitatea este cuvantul care ne
piata fortei de munca, interna si la telefon, 50 L; (0765.920.394 defineste. Cele mai frumoase si dulci 104. Doamna, 45 ani, educata, ofer
europeana. Cursuri de calificare: full hd si fotografii artistice urina, testare HIV/SIDA, 11. Alex, maseur terapeut ofer masaj de maseuze te asteapta. 120 L; masaj de relaxare doar la tine sau la
electrician, sudor, instalator, nelimitate. Oferim servicii de cal- asistenta si administrare relaxare, body massage, general si corp (0720.525.253 hotel. Speak english 150 h. Program de
itate, sedinta foto inclusa, dvd uri la corp. Te simti obosita, singura, stresa- 42. Artemis Masaj Bucuresti Salon de
coafor, cosmetician, bucatar, tratament substitutiv. masaj erotic Artemis Masaj te invita in desiree.masaj@yahoo.com la 8-20. Anunt valabil doar pentru
ospatar etc. Cursuri de spe- personalizate, miniclip artistic. ta, simti ca nu ti se ofera atentie si ai Buuresti, 150 L; (0725.494.605/
2.000 L; (0760.182.953/ (0747.896.161/ nevoie de relaxare si validare. Atat la lumea placerilor !!! www.masajclub.ro
cializare: tehnician energeti- (0727.861.111 75. Cleo, bruneta slim, sunt o dom- 0738.575.700 florentinacrt@yahoo.com
cian/electrician, contabil, inspec- 0770.576.274 serbanescumarius- 0728.983.652 domiciliu si hotel, cat si la mine, zona Vic- nisoara inalta, slim, sexy, ofer masaj de
gabriel@yahoo.com toriei, 99 L; (0772.734.011 relaxare, body si erotic, domnilor intere- 105. Doamna, Matura experimentata in
tor resurse umane etc. Sediu din amghita@yahoo.com 43. Atingeri pasionale. Masajul erotic
sati. Pentru mai multe detalii astept tele- arta masajului te invit sa traiesti o experi-
Bucuresti, Str Caderea Bastiliei 12. Alexa noua in zona masaj de cali- oferit de tinerele noastre maseuze este
nr 58, lateral, in spate la ASE. 4. Formatia WOW Band, Cu For- unul dintre primele si simplele mijloace fonul tau. Te pup si te astept cu drag; enta care fiecare barbat merita sa aiba
13. Consultatii si investigatii oftal-
www.feg.ro; (0756.876.091 matia WOW Band va puteti bucu- mologice, camp vizual computeri-
tate pt. domnii care se respecta si stiu sa descoperite pentru alinarea suferintelor, 150 L; (0732.663.006 parte. Locatie centrala foarte curata.
ra, la petrecerea dumneavoastra, aprecieze calitatea. Detalii suplimentare rasfatarea trupului si a sufletului intr-o uleiuri finela fel si momentele. 200 Ron
zat, OCT, biometrie, prescriere la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; 76. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit jum de h, 300 Ron/h 300 L;
15. Germana si engleza, germana si de un repertoriu vast incepand lentile de contact, laser YAG, ambianta incitanta, 120 L;
engleza meditez orice nivel intr-un cadru de la muzica ambientala, cafe (0732.721.047 (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- vreodata ca mangaierile si atingerile, ras- (0733.844.526
optica medicala; prescriere, exe- fatul si alintul unei fete, calificata in arta
organizat si conditii excelente. Bucuresti concert, muzica usoara, cover- cutie, interventii chirurgicale. sage.excess@yahoo.com
uri, pana la autenticul folclor. 13. Alexandra, blonda reala, selectiva, masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa 106. Domenii, vila de lux, te asteptam la
sector 1. Professor cu experienta 50 L; (021.324.63.98/ 0722.225.227 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un te detasezi de micile sau marile probleme noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasi-
(0728.893.860 (0769.630.501 contact@wow- costescu_ioana@yahoo.com 44. Atingeri patimase. Bucura-te de
band.ro ambient deosebit domnilor pretentiosi cele mai diversificate tipuri de masaj sub cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ unea masajului erotic. Impreuna vom
16. Gradinita Yannis & Yasmine
care apreciaza calitatea, ofer conditii de actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmos- 0728.702.675 atinge culmile placerii intr-o ora de neui-
14. Eliminarea tumorilor eficient, rapid, lux, discretie. Zona centrala, 200 L; massage.excess@yahoo.com tat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona
nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. 5. Foto, video nunta si botez Opreste-te noninvaziv Terapeut, Buc, elimina tumo- fera calda, intima si senzuala doar in
Oferim optionale de: pian, limba din cautare. Pe www.luxfotovideo.ro ai (0726.526.916 locatia noastra de lux, localizata pe Stra- Domenii. 150 L; (0765.533.828/
rile numai cu dovezi stiintifice, 3 ecografii 77. Cosmetica si masaj de relaxare, 0731.728.813
engleza, limba germana, dans, cea mai buna oferta de servicii foto-video ca dovada. Metoda proprie, pt. 95% din- da Traian, nr. 254, 120 L;
14. Alexandra, de azi in Eroii Revolu- (0720.525.253/ 0769.850.950 Budimex, ofer servicii de masaj de
atelier de creatie. Ne gasiti in pentru nunta, botez si alte evenimente. tre tipuri (cele la sani, cap, piele, mem- tiei, te astept la un masaj total si de cali- relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la 107. Dominare, multe fantezii Un masaj
incinta Centrului Comercial Sun Foto+video botez: 1000-1.500 lei. bre-eficienta 100%), nu reactii adverse, tate. Satena, 1.75, 55 kg, sani nr 3, 28 domiciliul meu, locatie de lux, conditii erotic combinat cu cele mai indraznete
Plaza (031.426.00.04/ 45. Berceni, blonda ofer masaj de
Foto+video nunta: 1.500-2.000 lei plata dupa; (0745.076.300 ani. Program 10-19. Mai multe detalii la relaxare terapeutic body, masaj domnilor deosebite, discretie si comfort, epilari cu dorinte. Te vei lasa complet pe mana
0744.544.178 (0751.011.001 tel. 100 L; (0748.526.129 discreti si manierati, mai multe detalii la ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozi- unei femei seducatoare, al carei unic
17. IELTS, TOEFL, CAE, conversatie cu
luxfotovideo@yahoo.com Ingrijire si supraveg-
15. telefon, (0735.665.672 tate. 150 L; (0761.914.506 panza- scop este sa iti ofere placere. Zona:
here batrani in cadrul 15. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, cos@live.com Calea floreasca 250 L; (0731.959.382
profesor nativ. Pregatire in limba engleza 6. Machiaj mireasa, Alexandra Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, 46. Berceni, doamna matura noua in fantasymasaj@yahoo.com
cu profesor vorbitor nativ din Anglia. Rîpeanu Make-up Artist make- caminului, batranii bene- Vicky sunt cateva din numele fetelor exis- zona ofer masaj de relaxare la domiciliul 78. Cristina 31 ani, ofer masaj de
Meditatii IELTS, TOEFL, CAE, indurmare up artist cu experienta, special- ficiaza de supraveghere tente in salonul nostru de masaj, situat in meu curat si discret, pentru mai multe relaxare la domiciliul meu, pt. detalii 108. Domn ofer masaj profesionist
pentru scrierea de eseuri, editarea ist in corectie si remodelare Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie suna-ma. Zona piata Muncii. 100 L; doamnelor, domn, 35 ani, ofer masaj de
proiectelor speciale si aplicatiilor pentru sprancene, ofer servicii profe- permanenta, tratamente detalii contacti-ma, mai am si o colega.
(0737.184.035
specfice virstei, con- de lux, situata la vila. Discretie, lux, cali- 70 L; (0727.573.743 relaxare, intretinere si sportiv, doamnelor
universitate. 140 L; (0770.723.202/ sionale de machiaj pentru tate, 120 L; (0728.702.675/ si domnisoarelor la domiciliul acestora
0773.370.948 mirese/nunti, evenimente, petre- siliere, socializare, asis- 0766.238.084 47. Berceni, Resita, ofer masaj de 79. Cristina, 31 ani ofer masaj de sau la hotel, 50 L; (0737.353.999
symbolsandsigns7@gmail.com ceri, sedinte foto, ocazii speciale. tenta medicala primara, massage.excess@yahoo.com relaxare la domiciliul meu curat si discre, relaxare la domiciliul meu. Pt detalii suna-
250 L; (0755.298.971 mai multe detalii la tel., poze reale mai ma, zona Piata Muncii, 100 L; 109. Domnisoara 19 ani, Unirii, noua in
18. Instructor auto pt. Scoala de Soferi catrinelv@gmail.com asistenta religioasa 16. Alice doamna matura 48 de ani, la am o colega. 60 L; (0768.689.770 (0737.184.035 zona, selecta si calma te astept la mine
Dinu (0769.555.777 (0762.334.434/ tel. 5/15 min, sani nr. 5, ofer masaj de pentru un super masaj. Suna si nu vei
dinuautototal@yahoo.com 7. Mickey si Minnie sufletul petrecerii, relaxare, body erotic nud cu uleiuri aro- 48. Berceni. Noua in zona ofer masaj 80. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj regreta. Detalii la telefon; 100 L;
prezenti acum la orice eveniment din
0745.035.334 filantropi- matice, intr-un mediu intim, discret si de relaxare la domiciliul meu curat si dis- de relaxare la domiciliul meu, pt detalii (0735.698.519
19. Invatamant la distanta (fara viata dumneavoastra. 200 L; aberca@gmail.com multe surprize, domnilor educati. Posibil cret poze reale te astept non stop, 60 L; suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; Badboss94@yahoo..com
frecventa la distanta prin core- (0764.946.747 si la tel. 5/15 min. Rog seriozitate. P. (0768.689.770 (0737.184.035
spondenta).Au inceput inscrierile Ingrijire si supraveg-
16. Muncii; 100 L; (0723.432.237 110. Domnisoara slim, buna ma
pentru anul universitar 2017- alinutza_craciunitza@yahoo.com 81. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj numesc Cristina o bruneta inalta slim,
here batrani servicii 49. Blonda ofer masaj de relacsare ter-
2018. Invatamant la distanta 17. Alina, Unirii, doamna foarte discreta, apeutic cervical, inghinal, in locatia mea de relaxare la domiciliu, pt. detalii suna- eleganta si manierata. Ofer servicii de
FFDC. Facultati: stiinte econom- 8. Pachete pentru nunta, sociale primare, servicii de lux amenajata special pentru tine pen- ma. Zona piata Muncii 100 L; masaj domnilor manierati si civilizati.
30 ani, nonconformista si extrem de
ice, contabiltate, drept, taxa sco- aranjamente florale natu- sociale specializate pen- pasionala, ofer diverse tipuri de masaj d- tru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 (0737.184.035 Zona centrala, servicii ireprosabile. Mai
lara 330 E/an. 330 {; rale si artificiale in regim tru persoane in varsta si lor ce doresc sa evadeze din cotidian si L; (0732.568.368 multe relatii la tlf. 150 L;
(021.210.53.57/ 021.210.53.58 banal, 150 L; (0729.541.822 sweet- 82. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer (0735.618.078
ara@ffdc.ro de vanzare si chirie, ves- cu dizabilitati; gazduire pleasure@yahoo.com 50. Blonda apetisanta, cu experienta in masaj de relaxare la domiciliul meu, pt
timentatii si accesorii batrani; asistenta med- masajul de relaxare te invit la o sedinta detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 111. Donna in Baba Novac, Dristor,
20. Matematica (sotul,48), romana 18. Am revenit, Carmen, 43, matura cu de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte L; (0737.184.035 100% bucuresteanca versata, adaptabila
(sotia,45), V-XII. Titulari, experienta 18
nunta si botez, invitatii, icala, ingrijire, detalii ma poti.., 100 L; (0731.755.042 si intelegatoare. 300 L; (0726.894.837
decoratiuni si cadouri experienta ofer masaj de relaxare, dom-
ani meditatii. Nici un picat bac, 10 mate socializareCapacitate nilor stilati, zona bd Unirii, langa Zepter, 83. Cuplu serios 35 si 37 ani oferim
(0720.604.178 51. Blonda noua in zona, doamna matu- doamnelor serioase si nonconformiste 112. Dristor 2 metrou, buna, sunt Nikol,
admitere liceu 2013, 10 mate bac 2012 si primire 158 de persoane 70 L; (0725.341.667
ra, eleganta, sarmanta tot timpul cu zam- masaj de relaxare,r ugam discretie totala o bruneta frumoasa si sexy, te invit in
9,8 in 2017, 20 lei/ora; (0730.434.041 bibanu888@yahoo.com (0266.364.126/ si oferim totodata, pt mai multe detali va locatia mea pentru un masaj de relaxare,
19. Am revenit, poze reale, buna, Sara, betul pe buze, am 34 Ani, 165cm, 48 kg,
21. Matematica, Info, orice nivel V 0744.515.360 sf.elisabe- blonda, ochii caprui, 1.62 inaltime, 50 kg, sani mari, fund bombat, iti pot oferi cel astept pe whatapp.. (0784.352.503 discretie garantata, fara graba, poze
9. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru mai incitant masaj fara grabaL 200 L; reale 100%, mai multe detalii la telefon,
- XII, recuperari, intensiv, pre- evenimente, petreceri private, house ta@caritas-ab.ro te astept la mine pentru masaj de
(0734.065.785 84. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 70 L; (0736.277.258
gatire subiecte testari, bac., relaxare placut, locatie curata si discreta, 30 de ani vino la mine sa te surprind cu
experienta, engleza, convenabil; party, onomastici, nunti. Vila dispune de pozele imi apartin. Zona rond Alba Iulia,
club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormi- 17. Ingrijire, tratament, 52. Blonda noua pe site calma si rabda- un masaj si clipe unice, poze reale 100% 113. Drumul Taberei, Favorit, Sibiu,
(0726.803.036 toare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; 120 L; (0720.184.898 zona Zepter 50 L; (0763.154.254
recuperare varstnici cen- toare, cu experienta, ofer masaj de buna, sunt o tanara de 24 de ani, inalta,
(0784.668.383 relaxare cu uleiuri fine si esente parfu- blonda cu multiple calitati in arta masaju-
22. Matematica, info, fizica, recu-
luxurymansionpaty@gmail.com
tru rezidential pentru 20. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si
mate domnilor manierati. Discretie si 85. Darya, buna sunt o bruneta finuta, lui. Mai multe detalii la telelon. 70 L;
perari, intensiv, orice nivel V-XII, ingrijirea, tratamentul si cu o eleganta aparte ofer masaj de igiena, 150 L; (0720.691.722 curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer (0752.960.836
pregatire subiecte testari, bac, relaxare in locatia mea discreta luxoasa domnilor draguti un masaj cu clipe fru-
experienta, engleza; 10. Restaurant Liviu Rebreanu recuperarea persoanelor in zona Alba Iulia 200 L; moase pentru mai multe detalii suna-ma, 114. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30
Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Min- 53. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg
(0726.803.036
uturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar,
varstnice, Bucuresti, sec- (0732.568.399 vino la mine te astept la un masaj erotic zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 ani, nonconformista, altfel decat restul,
23. Matematica, profesor sedinte indi- Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in torul 1. Sprijinim perma- 21. Amalia, noua in zona, miniona,
domnilor maturi si manierati zona Zepter vesela si plina de viata, maseuza foarte
colectia noastra. Peste 2000 clienti mul- nent varstnicul ce se afla 40 L; (0768.519.135 86. Delia, te invit la mine pentru o de experimentata, ofer diverse tipuri de
viduale, domiciliul elevului, rezultate rapi- forme frumoase, discreta si atenta la dor- relaxare prin arta masajului erotic si prin masaj numai la domiciliul meu d-lor dis-
de garantat. Programa Ministerului tumiti. Organizam nunti si botezuri in situatie de dificultate intele tale, te astept in compania mea sa- 54. Bruneta 27 de ani, zona Dristor tehnici bine cunoscute, plus alte surprize creti si generosi, 200 L; (0729.724.953
Invatamantului. Comod sigur si eficient. (0788.221.270 stanici@titannet.ro (0767.914.722 ti ofer masaj si alte surprize. Con- Kaufland, ofer masaj de relaxare la domi- in locatia mea centrala, 100 L; sweetpleasure@yahoo.com
(0754.916.860 tacteaza-ma si nu vei regreta alegerea ciliul meu. Locuiesc singura. 50 L; (0764.501.255
11. Villa party, house party, jacuzzi, club contact@resedinta-victo- facuta. 100 L; (0722.717.260 (0733.782.676 115. Erika, noua in Bucuresti. Buna, ma
24. Matematica, profesor, orice zona Luxury villa for rent for events: private ria.ro 87. Denisa roscata inalta 1.72, fru- numesc Erika, daca vrei masaj alaturi de
sedinte individuale, domiciliul elevului, parties, house party, weddings, baptisms, 22. Ambianta si rafinament, daca esti in 55. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeu- moasa si tanara, 20 ani. Te astept in o blonda senzuala plina de sexappeal te
rezultate garantate. Programa Ministeru- team building, meetings, filming, photo 18. Scapa de dureri sacaietoare de cautarea unui loc de relaxare, salonul tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata compania mea sa te rasfat cu masaj de astept sa ma contactezi si iti promit ca vei
lui Invatamantului. Experienta = zero meetings, pool party, contact, 399 {; spate. Cabinet chiropractica - osteopatie, nostru este alegerea perfecta deoarece Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si relaxare si body masaj. Contacteaza-ma avea cele mai senzuale si dulci clipe,
sapte sase unu noua doi noua sase (+40784668383/ +40784668383 luxury- masaj si la domiciliu (exclus sex); 100 L; calitatea este cuvantul care ne defineste. cu bun simt. Rog seriozitate, 300 L; si nu vei regreta alegerea facuta. 80 L; 100 L; (0784.093.914
sapte opt (0761.929.678 mansionpaty@gmail.com (0786.737.682 120 L; (0732.545.457 (0732.834.602 (0731.403.624 erikalove24@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 5
PRESTÅRI SERVICII 4
116. Eroii Revolutiei, Alina, 42 ani, 1.70, 143. Masaj Andra 21 de ani, tanara, fru- 171. Masaj massage visit hotel or your 201. Noblesse Unic, salon masaj erotic 227. Servicii complete de masaj, atitu- 6. Calculatoare, service acasa, Win-
52 kg, satena. Te astept la un masaj.
Detalii la tel., 60 L; (0767.083.861
moasa si satisfacatoare, ofer masaj de
relaxare doar la tine sau hotel, poze
apartment Diana, visit hotel or your apart-
ment, bruneta, slim, senzuala, delicata, te
nud 60 min Respect si calitate. 15
maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free
dine pro client. Locatie langa metrou
Piata Unirii 2. Locatie cu toate conditiile,
dows la domiciliu Servicii profesionale,
instalari Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, Transport, turism
%100 reale. Cer si ofer seriozitate. Pen- pot face sa te simti ca in rai, fac foarte bar. Salon Noblesse Unic Private Mas- confort lux te vei simti placut. Confirm MacOS, reparatii laptopuri, calculatoare
117. Este timpul sa incerci altceva, sunt tru mai multe detalii la telefon. bine masaj, massage la hotel sau la tine. sage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, realitatea pozelor cu video si cu chipul la domiciliu in Bucuresti, devirusari, recu- 1. Abac Trans oferta mutari si transport
atragatoare si comunicativa, stiu ce sa (0738.590.092 Alege-ma si vei reveni garantat!! 300 L; zona Petrom Eminescu 200 L; meu, ma vezi la usa cand iti deschid. perari date, configurare router wireless, pret fix oferta 100 lei servicii de mutari
fac ca sa te relaxezi, fantezia masajului (0766.698.140 (0727.148.861 English spoken. 250 L; (0721.609.296 Cristi, 50 L; (0734.680.513 sau transport in localitate sau provincie 1
cu mine e altfel; (0906.760.640 144. Masaj de relaxare Doar cateva zile diana2018diana@yahoo.com leu/km, echipa incarcare la cerere si pro-
in Bucuresti La mine sau la hotel Tel,. 202. Nou o fata simtul cu umorului si bun 228. Servicii de calitate Vanesa 8. Depanare la domiciliul clientului tele- gram si sambata sau duminica; 100 L;
118. Estera 50 ani plus masaj terapeutic 150 L; (0764.182.119 172. Masaj pasional, sauna, jacuzzi cu simt te astepta intr-o locatie civilizata si Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvd- (0728.541.180
si de relaxare intr-o locatie de lux, in cele mai permisive fete, in cel mai curat curata, zona Mall Vitan, luni-vineri 10-19. intr-o ambianta placuta si discreta, la playere, calculatoare, laptopuri, sisteme mutaritransport@gmail.com
compania unei doamne stilate, selective. 145. Masaj O doamna sociabila, comu- salon. Fara graba, igiena maxima, fete Oferta de servicii: masaj de relaxare, cer- mine sau la hotel, domnilor generosi, audio, reinstalari Windows, devirusari etc.
Rafinament, discretie, intimitate. Garan- nicativa te astept in locatia mea din zona frumoase si dulci, respect, discretie. Pro- vical, lombar, sportiv si reflexogen, 100 care stiu sa aprecieze calitatea, 80 L; Deplasarea si constatarea gratuita. 2. Abandonati cautarile la transport cu
tez eficienta si igiena, amanunte pe Veterani pentru a te relaxa intr un cadru gramari pe site, pe email si pe telefon. L; (0729.362.323/ 0730.733.289 (0736.890.339 Garantie sase luni. Seriozitate maxima dube-camion, marfa, mobilier din ap. 1,
Google (0724.184.287 intim si dicret cu numai 50, 100 sau 150 200 L; (0760.498.238/ 0727.282.178 (0721.521.536 2, 3, 4 cam., transport bagaje, pianine,
ron; (0738.143.336 contact@sweetgirls-masaj.ro 203. Noua domnisoare te asteapta pen- 229. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani, reparatiiladomiciliu@ymail.com electrocasnice, materiale. Evacuam din
119. Estera 50 ani plus masaj terapeutic tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor apartamente moloz, tocarie, mobila
146. Masaj Brazilian, piata Victoriei, 173. Masaj placut de relaxare inainte de generosi, intr-o locatie de lux. La mine 9. Depanez calculatoare, instalare Win- veche, cu personal pt. incarcare, 50 L;
si de relaxare. Garantez eficienta si nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina dows 50 lei, instalare pachet: Chrome,
igiena. Locatie de lux, doamna stilata, astenia iti schimba starea? Te asteptam culcare. Fa-ti timp azi si ofera-ti un capri- exterioara, lenjerii si prosoape curate si sau la hotel. Sunt eleganta, finuta si cu (0755.276.968 comenzi@efectuez-
rafinata, selectiva. Amanunte pe Google pe la noi pentru un masaj bun. 170 L; ciu cu o sedinta placuta de masaj, stim- parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; bun simt. Rog seriozitate. Tel: 100 ron. Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, transport.ro www.efectueztransport.ro
(0724.184.287 (0734.745.200/ 0741.741.529 Con- ulez toti porii pielii tale, te vei simti in al 9- (0727.646.456 100 L; (0738.141.644 VLC, 50 lei, configurare router 50 lei,
tact@amazoniamasaj.ro instalare imprimanta 30 lei. 50 L; 3. Abandonati cautarile transport cu
lea cer. Disponibila non stop. Vezi video- royalplace.massage@gmail.com (0745.132.833
120. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, ul din acest anunt si apoi ma suni, 250 230. Servicii speciale dominare, masaj dube si carosate, ieftin, marfa, mobila,
Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cat- 147. Masaj cu de toate, Doamna Rep. L; (0721.609.296 204. Noua in Bucuresti Doamna matura fantezie, camera speciala dominatrix la bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si
eva nume ale fetelor din salonul nostru. Mod. cu experienta in arta masajului de 35 ani, sunt o femeie rabdatoare si foarte Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj Depanez frigidere si
10. diverse obiecte personale in Bucuresti si
Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, relaxare, te astept intr-un ambient placut 174. Masaj profesional in Bucuresti, pasionala, ofer diferite tipuri de masaj relaxare, body si erotic plus diverse fan- congelatoare, inclusiv pe intreg teritoriul Romaniei la preturi
si discret, igiena, mai multe detalii la tel., tezii, cum ar fi dominare, fetish, rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50
calitate si igiena? Aici este locul perfect Maseur profesionist efectuez masaj de domnilor manierati care vor sa iasa putin striptease, lap-dance, toys, latex outfit, sambata si duminica. L; (0748.682.232
pentru a beneficia de un masaj extraordi- (0758.804.949 relaxare, aromaterapie, terapeutic, reflex- din cotidian. zona centrala, 100 L; Experienta, promptitu-
nar, 120 L; (0728.702.675/ Raissarusu@yahoo.com oterapie sportiv, cervical, capilar, facial, (0732.629.024 role-play, 300 L; (0727.148.861
0766.238.084 (70 Lei/ora, (150 Lei 2 ore). Tel: 231. Silvia, te invit la mine pentru o ora
dine. Relatii la telefon: 4. Acatiste la Parintele Arsenie Boca in
massage.excess@yahoo.com 148. Masaj cu stapana fantezia masaju- 0743491548 L-D 09:00 23:00 no sex 70 205. Noua in zona, Andra 28 de ani, (0744.517.905/ perioada Postului Sf Pasti. Contact ghid
lui cu o stapana cu o vasta experienta si L; (0743.491.548 daca anuntul meu ti-a atras atentia, atun- de masaj de relaxare, body, atingeri Lucian 30 L; (0775.203.891
121. Excess Massage va invita sa va un ambient select non stop la sms 1554 ci nu ezita sa ma contactezi, sexy si
usoare si tandre, 100 L; 021.425.87.56
fructariancalator@gmail.com (0761.548.967 5. Acces acum transport zi de zi marfa
relaxati intr-un loc incantator, elegant, cu text masaj sau la telefon; atenta la detalii te astept, sa-si ofer cele 11. Depanez frigidere, combine frigori-
sigur si discret. Salonul nostru va ofera o (0906.120.860/ 1554.000.000 175. Masaj relaxare, domn stilat, ofer mai bune servicii totale de masaj. Con- si mobilier electrocasnice, diverse
232. Sofia, 19 ani, te teleporteaza in fice si congelatoare. Interventii rapide. tocarie, asigur la orice adresa din
gama variata a serviciilor de masaj: mirunaarmin@yahoo.com masaj de relaxare pentru picioare tacteaza-ma; 80 L; (0721.821.385 Brazilia Brazilia e la un apel telefonic si Calitate. Garantie. Piese originale. Inclu- Bucuresti si-n tara in timp util si costuri
relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (cunoasterea punctelor reflexogene din adelacristina2003@gmail.com cativa km de tine, o fata cu forme ruben- siv sambata, duminica; (0729.473.587/ reduse, ofer seriozitate si promptitudine,
(0763.369.660 149. Masaj de relaxare pe tot corpul. talpa) doamnelor si domnisoarelor;
Doamna matura, Corina, va astept in siene te asteapta intr-o locatie de lux cu 021.420.36.48 asigur personal pt. incarcare, 100 L;
(0746.910.279 206. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de maxima igiena si cofidentialitate pentru a (0722.762.732
122. Excess Massage, simte atingerile locatia mea pt masaj tantric. Discretie, relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer
patimase ale tinerelor noastre maseuze 150 L; (0751.981.150 176. Masaj suedez, experimentata in seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L;
te rasfata cu un masaj erotic de vis, 140 12.Depanez frigidere, com- comenzi@07carmarfa.ro www.07carmar-
L; (0727.646.456/ 0721.565.234 roy- bine frigorifice si conge- fa.ro
in timp ce te rasfata, implinindu-ti fantezi- terapii bioenergetice, varsta 28 ani, ofer (0764.738.593 alplace.massage@gmail.com
ile prin tehnici specifice care apartin 150. Masaj de relaxare cu ucrainence, masaj suedez de relaxare. Durata o ora voiculescusonya@yahoo.ro latoare, toate tipurile.
te invit la un masaj de relaxare cu sauna 6. Acces in orice zona, evacuam moloz,
tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti jum, zona centrala. 150 L; 233. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Interventii rapide. Cali- mobila din apartamentul dvs., transport
ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ si jacuzi intr-un ambient discret si placut; (0723.473.209/ 0723.473.209 207. Oferta speciala masaj erotic nud, Feminitatea si bunul simt sunt calitatile
0766.238.084 150 L; (0759.109.449 hai sa ne cunoastem. Noi suntem salonul care ma caracterizeaza. Va astept la un
tate. Garantie. Piese orig- moloz in saci si ferestre tocarie, obiecte
Raissarusu@yahoo.com inale. Inclusiv sambata, sanitare, linoleum, parchet, mobila
massage.excess@yahoo.com 177. Masaj total, open mind, bruneta Noblesse Unic, in centru, la vila. Va invi- masaj de relaxare. Poze reale, nu insista veche, pamant, deseuri din urma amena-
151. Masaj de relaxare pt domni,
focoasa, te astept la un masaj de tam la un masaj relaxare sau body to 200 L; (0725.458.291 duminica; Tel. jarilor, sunati, dispecerat non stop;
123. Favorit, satena stilata, 35 de ani, relaxare, servicii ireprosabile, Unirii, i body si erotic. Civilizat, curat, frumos, (0786.999.444 comenzi@evacuare-
doamne si domnisoare Doamna, masaj (0729.473.587/
ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor speak english, 150 L; (0738.076.554 multe maseuze. www.private-massage.ro 234. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. moloz.ro www.evacuaremoloz.ro
discreti si generosi. Locuiesc singura intr- profesionist de relaxare, tonifiere, 140 L; (0727.148.861 Feminitatea si bunul simt sunt calitatile 0762.988.567/
o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai intretinere corporala, lombar, 178. Masaj, buna sunt Diana o fata cu care ma caracterizeaza. Va astept la un 021.420.36.48 7. Accesibili 100%, transport mobila,
multe detalii la tel., este loc de parcare cervical. Bucuresti, sector 1 75 L; bun simt si dezinvolta. Discretie, igiena 208. Pasiune si tandrete Abandoneaza masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. bagaje, electrocasnice, canapele, diverse
60 L; (0731.784.820 (0731.093.149 ma caracterizeaza, mai multe detalii la toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile Zona Piata Muncii, 200 L; 13. Electrician autorizat Coman marfuri. Avem si manipulanti. Program
cacurobert@yahoo.com liviu.c.georgescu@gmail.com telefon. Dristor Kaufland, 100 L; placerii doar la Excess Massage, de pe (0725.458.291 Costel service. Bucuresti, toate zilnic, inclusiv in week-end; 50 L;
(0767.791.309 Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pen- sectoarele, varsta 39 ani, experi- (0735.493.750
124. Fete noi, locatie lux, simte atingerile 152. Masaj de relaxare totala la domicili- tru momentele tale de erotism, unde te 235. Sportiva, model de lux, foarte ele- enta 23 ani. Desigilare contor,
patimase ale tinerelor noastre maseuze ul meu, zona Tineretului, pentru mai 179. Masaj, mai devreme sau mai tarziu poti destinde total 120 L; ganta, finuta, ofer masaj de relaxare, pla- gratuita, recomand procedura 8. Accesibili 100%. Echipa, prestam
in timp ce te rasfata, implinindu-ti fantezi- multe detalii, suna-ma 60 L; ceea ce iti doresti este sa te afli in com- (0763.369.660 cut si tonifiant, mai multe detalii la telefon, Enel gratuita. Ma ocup personal servicii de mutari profesioniste. Asiguram
ile doar prin tehnici specifice care apartin (0767.450.188 pania persoanelor care te fac sa zona centrala, lux. 450 L; de aceasta procedura; ambalare, manipulare, montaj mobila, 50
tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti zambesti si sa te iubesti pe tine insuti. 209. Placere unica, masaj erotic special (0735.636.599 (0740.983.312/ 0761.659.194 L; (0722.768.555
placere, 120 L; (0728.702.675/ 153. Masaj de relaxare, buna sunt Bety, Foloseste ghidarea apelului tau spre poz- Te invitam sa traiesti o experienta de
0728.702.675 te astept la mine in locatie pentru a itivitate; (0721.475.173 care fiecare barbat merita sa aiba parte 236. Stapana ofer masaj erotic si dom- 14. Frigidere casnice si comerciale, 9. Asigur servicii de transport de marfa
massage.excess@yahoo.com petrece un masaj de neuitat unde discre- cel putin o data in viata. Scopul nostru inare doamna matura, ofer clipe de congelatoare, convenabil, garantie, inclu- cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile,
tia si linistea ma reprezinta, pentru mai 180. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in este placerea si satisfactia ta. Te astep- relaxare, te astept sa te alint cu masaj siv sambata si duminica; mutari apartamente, sedii firma, electro-
125. Giulya ofer masaj, fantezia masaju- multe detalii suna-ma. 100 L; locatia mea Dristor 2, cu un masaj tam, 150 L; (0731.398.991/ body erotic nud si multe alte surprize. Pot (0722.565.401/ 0728.247.631 casnice, evacuari moloz. Personal califi-
lui cu o pustoaica disponibila non stop (0768.945.546 deosebit, garantez revenirea, mai multe 0751.770.600 fi stapana, pt. domnii submisivi, le cat pentru incarcat si descarcat marfa,
stiu ce sa fac ca sa te relaxez, cu mine e detalii la telefon atunci. 70 L; salonsweettouch@yahoo.com implinesc fanteziile. Suna. La tel. 5/15 15. Frigidere service si reparatii non stop. 1 L; (0762.113.393 transport-
special, ma poti contacta si prin SMS 154. Masaj de relaxare, 36 ani rep. (0765.127.530 min., (0726.803.363 Frigidere, combine frigorifice, congela-
Mold, masaj de relaxare fara graba cu o toare, reparatii. Interventii rapide. Cali- marfa_buc@yahoo.com
1554 cu text Masaj sau la telefon 210. Plinuta tanara 36 ani plinuta
(0906.120.844/ 155400000 maseuza cu experienta in arta masajului 181. Masaj, buna sunt Diana, am 26 de draguta calma comunicativa. Te astept la 237. Sunt noua pe site, ofer masaj total tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv 10. Avem masini libere pt. transport la
mirunaarmin@yahoo.com de relaxare la domiciliul meu care se afla ani, 1.60 m, 45 kg, poze din locatie, zona un masaj doar pentru domni maturi de relaxare la domiciliu meu curat si dis- sambata, duminica; (0729.473.587/ preturi minime in Bucuresti si in tara cu
in centrul orasului la Universitate, dis- Dristor, Kaufland, mai multe detalii la tele- seriosi. Sector 4; (0741.645.898 cret , domnilor generosi,care stiu Sa 021.420.36.48 autoutilitare (dube+ camioane) diferit
126. Happy tantric hour, Sweet Touch cretie si igiena cu siguranta, fon, igiena si discretie, 100 L; aprecieze calitatea,pentru Mai multe tonaj si volum, mobila, marfuri diverse,
Massage vine in intampinarea voastra cu (0758.804.949 (0767.791.309 211. Poze reale, Delia 19 ani, fitness detalii contacti-ma.Locuiesc singura. 16. FRIGIDERE, reparatii frigidere,
materiale, bagaje, electrocasnice, colete,
o oferta incendiara. Tantric massage 160 popa_popa@yahoo.com model, poze reale, te asteapt pentru a Titan Bd.Theodor Pallady 100 L; combine frigorifice, congelatoare. Inter- evacuam moloz, 1 L; (0722.228.149
Ron/ora de luni pana vineri intre orele 182. Masaj, noua in oras, blonda finuta, petrece o ora de neuitat prin cel mai bun (0737.150.500 ventii rapide. Calitate. Garantie. Piese comenzi@transport-ieftin.ro www.trans-
13:00-17:00. Programeaza-te pentru o 155. Masaj delicios Vip Obsession Mas- masaj, suna-ma pentru mai multe detalii, originale. Inclusiv Sambata, Duminica,
masaj, I speak english, locatia este intr-o (0729.473.587/ 021.420.36.48 port-ieftin.ro
experienta de neuitat 160 L; sage te invita sa petreci momente memo- 150 L; (0735.738.876 zona centrala in conditii de discretie si 238. Tandrete si pasiune, daca esti in
(0731.398.991/ 0751.770.600 salon- rabile in salonul nostru de masaj de lux. Aale539@yahoo.com igiena, ac, prosoape curate. 140 L; cautarea unui loc de relaxare, salonul 11. Champions Moving companie
Avem cel mai delicios masaj senzual. nostru este alegerea perfecta deoarece 17. Inginer repar centrale termice, serv-
sweettouch@yahoo.com Locatia Piata Unirii. Galeria foto cu mod- (0727.646.456 ice non stop, autorizat RSL, intretinere, de transport mobila, servicii
183. Masaj. Buna bruneta finuta, curata, royalplace.massage@gmail.com calitatea este cuvantul care ne defineste. complete de mutari, specializata
ele o gasiti, 200 L; (0755.141.868/ Cele mai frumoase si dulci maseuze te montaj, avize orice combustibil, marca, in mutari locale si nationale,
127. High class Nicole, poze reale draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti putere 800 kw experienta 20 ani expert
100%, domnisoara inalta, slim, educata, 0733.533.422 contact@vip-obsession.ro masaj, clipe frumoase si delicioase, pen- 212. Poze reale, dovedesc cu tatuajele, asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; mutari de efecte personale si
(0720.525.253/ 0769.850.950 specializat, centrale in condensare mobilier atat pentru persoane fiz-
te invit in locatia mea din zona Cotroceni 156. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te
tru mai multe detalii suna-ma. Singura in buna sunt sara fata singura si disponibila www.termicecentrale.ro; (0726.209.005
pentru a da frau imaginatiei printr-un locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun cristeapaulconstantin@yahoo.com ice cat si pentru mari corporatii;
de cele mai diversificate tipuri de masaj 239. Tanya 30 ani, ofer servicii de cali- (0733.330.051 office@chmov-
masaj pasional. Iti garantez ca experien-
sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o L; (0784.986.529 gust masaj de relaxare, ambient placut si tate, masaj relaxare domnilor generosi,
ta va fi de neuitat iar satisfactia deplina, curat, ofer seriozitate maxima, pozele imi 18. Instalare Windows, reparatii calcu- ing.ro
170 L; (0721.904.419 Masaj.nir- atmosfera calda, intima si senzuala doar 184. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt apartin, dovedesc cu tatuajele, 120 L; discretie si igiena maxima, detalii la tele-
in locatia noastra de lux, localizata pe fon, zona Obor Kaufland. 70 L; latoare, reparatii laptopuri, instalare Win- 12. Depozitare bunuri si mobilier,
vana@yahoo.com strada Traian nr. 54, 120 L; experta in arta masajului. Vino sa te (0720.184.898 (0754.517.309 dows XP/7/8/10, reparatii monitoare
convingi personal. Poze 100% reale, 70- LCD, programe, devirusare, resetare marfuri generale DEPOZITARE
128. Inna, miniona, o doamna cu un car- (0720.525.253 150 ron, (0768.382.109 213. Promo masaj erotic la dublu, intre BIOS, recuperare date, probleme inter- BUNURI. La cerere transport,
240. Titan, Auchan, ofer masaj de manipulare, servicii door to door,
acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar 157. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te alexandra.ayan@yahoo.com doua nu te ploua. Si nici nu te ninge. Hai relaxare la domiciliul meu curat si discret, net, wireless, configurare router. D.
intotdeauna altfel, maseuza cu experien- acum la Noblesse Unic si alege-ti gratis, 50 L; (0726.054.690/ curatenie. Depozitul este in
ta ofer masaj terapeutic si de relaxare de cele mai diversificate tipuri de masaj 185. Maseuza frumoasa, stilata, non-
mai multe detalii la tel, 50 L; Bucuresti, incinta Faur. Paza
sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o maseuzele preferate. 2 simultan, sedinta (0767.345.563/ 0733.780.623 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com
numai la domiciliul meu din zona conformista si pasionala. Te astept sa ne dureaza 60 de minute si costa 300 ron. http://www.reparatii- 24/24+asigurare. 100 L;
Dorobanti, (0757.266.841 atmosfera calda, intima si senzuala doar cunoastem in cadrul unei sedinte de Garantam ca vei alege dintre multe. 300 calculatoare.16mb.com (0732.199.999/ 0732.199.999
in locatia noastra de lux, localizata pe 241. Transexuala siliconata blonda ply- relocations@gmail.com
Strada Traian, nr. 254, 120 L; masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi L; (0727.148.861 mate, sexi eleganta ofer un masaj min-
129. Irene, masaj la tine sau la hotel
(0720.525.253 discutate la telefon. Program 10 - 20, unat etc. Pozele de pe site imi apartin. 19.Instalatii electrice non 13. Efectuez mutari mobila marfa intern
Bruneta cu forme iti pot oferi un masaj de 400 L; (0726.823.376 214. Promotie dominare si masaj erotic 150 L; (0721.754.777 stop Bucuresti, reparam international cu Dacia Doker 2 sau 7
vis. I also speak english, masaj (mas- vip fantezie discount la Noblesse Unic, pamela.catana@yahoo.com
sage) la hotel sau la tine. Programare cu 158. Masaj erotic cu cele mai frumoase
186. Maseuza cu atestat. Roxy 200 masaj relaxare, body, erotic, plus diverse instalatii electrice de locuri tarif 0.7 lei / km optional contracost
1 h inainte, 350 L; (0766.699.417 domnisoare, te asteptam la noi intr-o lei/100 euro, Calitate, rafinament, dis- fantezii: striptease, lap-dance, erotic toate tipurile. Fie ca ai remorca 750 kg volum util 8 mc sau duba
locatie de lux sa descoperi cat de dulci si 242. Transexuala siliconata blonda, 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km
irene2018irene@yahoo.com pasionale putem fi. Impreuna vom atinge cretie, experienta. Bruneta frumoasa cu show, latex outfit, stockings, dominare, sexi ofer un masaj minunat in conpania nevoie de repararea unei op?ional contracost avem personal incar-
culmile placerii intr-o ora de neuitat. Sun- bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profe- feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele mea, pozele de pe site imi apartin. 100 prize sau a unui tablou care, 70 L; (0746.478.545
130. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-
tem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. sional d-lor manierati la domiciliul meu 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.pri- L; (0721.754.777
te purtat intr-o lume a placerilor erotice, 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; vate-massage.ro pamela.catana@yahoo.com electric echipa noastra 14. Empendo Distribution, transport ruti-
invadata de muzica relaxanta, alaturi de (0731.646.555 de electricieni autorizati er de marfuri, punem la dispozitie masini
tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe 159. Masaj erotic high class. Girlfriend 215. Promotie masaj erotic nud, salon 243. Unirii, Zara, noua in zona, ofer iti sta la dispozitie cu masa de 3.5 t, pentru transporturi
de neuitat intr-un ambient intim si sen- 187. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in masaj la domiciliul meu curat si discret, rutiere de marfuri, atat in municipiul
zual. Salon lux, fete superbe 120 L; experience, seductie erotica cu dom- 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zam- (0722.974.760/
nisoare frumoase si sexy intr-o atmons- centru, zona Petrom Eminescu. Masaj mai multe detalii la tel., 50 L; Bucuresti cat si in tara. Relocari, mutari
(0766.238.084/ 0728.702.675 mas- fera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj betul pe buze, astept doar persoane civi- relaxare, body to body si erotic. Civilizat, (0767.345.563/ 0733.780.623 0766.974.760 firme, transport si mutari de mobila.
sage.excess@yahoo.com orice serviciu ales este realizat in cele lizate in locatia mea pentru un masaj de curat, frumos, multe maseuze. Promotie office@ruady-service.ro www.empendo.ro 100 L;
mai bune conditii de catre superbele relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. valabila luni orele 13-19; 150 L; 244. Unirii, Angelica, noua in zona, ofer (0726.281.281/ 0738.859.000
131. Iti doresti tandrete si pasiune?
noastre maseuze; 170 L; Zona Piata Muncii, 200 L; (0727.148.861 masaj de relaxare intr-un ambient placut. 20. Instalator accesibil-autorizat ANRE office@empendo.ro
Excess massage va ofera cea mai placu- (0721.904.419/ 0764.585.331 (0720.084.742 Igiena si discretia ma caracterizeaza in executam istalatii gaze, obiecte sanitare,
ta experienta de relaxare totala prin arta Masaj.nirvana@yahoo.com 216. Rasfat fara limite doar la Excess totalitate. Sunt o fire calma, intelegatoare centrale termice, schimbari coloane 15. Evacuam mobila veche, transport,
masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita 188. Maseuza tanara, reala 100%, Massage Lasa-te invaluit de atingerile si cu bun simt. 80 L; (0727.235.259 blocuri, montari argaze si mutari, relocari. Transport la groapa de
in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile 160. Masaj erotic pentru inima, trup si bruneta, maseuza reala 100%, bruneta. senzuale ale unei tinere maseuze exper- calorifere,detectoare gaz gunoi. Program in fiecare zi. Preturi mici
senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; suflet, incalzeste-ti inima, trupul si sufletul Masaj profesional de relaxare, rasfat si ta in arta masajului erotic dornica sa-ti 245. Unirii, noua in zona, poze reale, (0720.992.196 (0729.694.800
(0766.238.084/ 0728.702.675 mas- cu o sedinta fierbinte de masaj erotic si caliate. Conditii de lux. Igiena si discretie. ofere cele mai minunate clipe, doar in draguta si rabdatoare, te astept la un
sage.excess@yahoo.com sauna la cel mai bun salon de masaj Jacuzi, parcare, bar personal, prosoape incinta salonului Excess Massage pe str masaj de relaxare total, discretie si 21. Instalator sanitare, termice si gaze, 16. Inchiriem Fiat Tipo 2018 motor 1,4
erotic din Bucuresti. Atmosfera, senzuali- curate, ultracentral, informatii la telefon. Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ igiena. Nu raspund la numar privat. Mai montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, benzina si GPL montat, manuala 6+1 ,
132. Jolie te asteapta pentru un rasfat tate, profesionalism si discretie. 150 L; (0764.182.119 brunetata- 0766.238.084 multe detalii la telefon. 100 L; cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, cen- culoare neagra cauciucuri de iarna noi,
brazilian, buna, numele meu este Jolie (0732.889.966/ 021.316.88.38 narasireala@yahoo.com massage.excess@yahoo.com (0757.477.022 trale termice, cabine de dus, masini de asigurare full Casco gratuit. Program
sunt 100% brazilianca te astept intr o baddboss94@yahoo.com spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR 7/24. Relatii la nr tel. (0758.557.777
atmosfera discreta in cea mai deplina 161. Masaj erotic, domnisoare frumoase 189. Maseze (Ucraina) Maseze cu 217. Relax and reflexotherapy massage, si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L;
curatenie pentru a te rasfata cu un masaj te asteapta intr-un cadru intim si discret. experienta in arta masajului de relaxare . near Piata Unirii, you are welcome! 246. Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti, (0763.113.357 contact@instalatorulca- 17. Inchirieri auto Bucuresti ieftin, non-
asa cum meriti. I speak english; 140 L; Atingerile pasionale, devotamentul si Vei avea parte de fete frumoase si Please look my video here and then you Unirii, rusoaica, noua in Bucuresti. Ofer seitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro stop Inchiriem Auto Dacia Sandero 2017
(0727.646.456 finetea cu care te vor trata te vor face sa atmosfera placuta zona Universitate; call me, 460 L; (0040721609296 masaj terapeutic de relaxare intr-un motor 1.2 benzina manuala 6+1 culoare
royalplace.massage@gmail.com uiti grijile si sa depasesti barierele plac- (0758.848.296 ambient deosebit domnilor pretentiosi 22. Masini automate de spalat, acum neagra. -predare si preluare gratuita in
erii. 120 L; (0732.545.457 Popa_popa@yahoo.com, 218. Rond Alba Iulia, ofer servicii de care apreciaza calitatea. Locatie de lux, asigur deplasare gratuita, garantie Bucuresti; -adaugare sofer suplimentar
133. Karla, bruneta slim, 25 de ani, te masaj total la domiciliul meu, pt mai igiena si discretie. 300 L; reparatii. Curatare - igienizare aer condi- pe contract gratuit; -cauciucuri noi de
astept in locatia mea pt. un masaj de 162. Masaj erotic, noua in zona, tanara 190. Matura 47 ani, matura 47 ani, Titan multe detalii astept tel. tau, poze reale (0727.576.513 tionat. Seriozitate, urgente; iarna, 25 {; (0786.802.323 rent.topser-
relaxare asa cum doresti. Pozele imi sexy, pasionala ofer masaj erotic si alte metrou, ofer servicii de masaj, domnilor 100%, singura in locatie program de la (0729.374.669/ 0761.290.233 vice@gmail.com
apartin 100%. Zona Costin Georgian 70 seriosi, civilizati. Bunul simt, discretia ma 11-23, speak English, 50 L; 247. Valentina milf, maseoza matura,
surprize placute domnilor manierati si 30 ani, 1,67 m, 50 kg, ofer masaj total de 23. Mecanic masini de cusut casnice si
L; (0784.699.923 generosi intr-o ambianta relaxanta, cura- caracterizeaza, 100 L; (0722.494.310 (0721.773.154/ 0763.247.735 18. Inchirieri auto Bucuresti, lux, non-
ta si discreta, zona Diham. Accept si
relaxare la domiciliul meu. Program industriale; (072004414 stop, aeroport Inchiriem Auto toyota rav4
134. La tine sau la hotel Bruneta, 27 ani, 191. Maya foarte draguta, cu experienta 219. Rond Alba Iulia, Rebeca 20 de ani 10.00-20.00. 100 L; (0720.203.837 motor 2.0 diesel manuala 6+1 culoare
cupluri. 100 L; (0722.918.195 24. Repar masini de spalat automate
57 kg, 1,65. Ofer masaj de relaxare, pen- in domeniu, ofer masaj de relaxare, ser- te astept in locatia mea pentru a te satis- neagra. 4x4; -predare si preluare gratuita
tru mai multe detalii contactati-ma, 300 vicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa face cu cele mai bune clipe de relaxare 248. Viviana, Blonda 24 de ani, te toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, in Bucuresti -adaugare sofer suplimentar
163. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la astept la un masaj total de relaxare a etc. Ofer garantie. Relatii la tel:
L; (0765.346.973/ 0765.346.973 hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze ma suni pentru mai multe detalii la tele- intr-un ambient placut. Rasfata-te cu un pe contract GRATUIT -cauciucuri noi de
fon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; masaj profesional, contacteaza-ma pen- trupului si sufletului intr-un cadru discret (0767.177.665/ 0722.327.483 iarna; 55 {; (0786.802.323 rent.topser-
calitatea si care se respecta. Oferte si curat, Unirii Zepter. Poze reale 100%,
135. Larisa Te astept in locatia mea jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru (0736.674.940 tru mai multe detalii, 70 L; vice@gmail.com
discreta si curata pentru un masaj de (0734.423.317 100 L; (0743.610.899 25. Reparatii masini spalat automate,
detalii si programari sunati, zona Dece- garantie 24 luni, orice marca, piese,
relaxare de neuitat, nu ezita sa ma suni, bal, 150 L; (0731.398.991/ 192. Maya & Inna, maseoze, reale dragusinancuta20@gmail.com 19. Inchirieri auto Bucuresti, lux,non-
poze reale, 60 L; (0784.990.953 100%, oferim masaje complete de 249. Zona Decebal, foto reale, Diana urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ stop, aeroport Inchiriem Auto audi a8
0751.770.600 reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de 021.230.72.06 2014 motor 3.0 diesel quattro culoare
Amos.kitner@gmail.com salonsweettouch@yahoo.com relaxare, detalii suplimentare la tel, 100 220. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te
relaxare intr-un ambient deosebit dom-
L; (0730.148.540 invit pentru un masaj de calitate, poze nilor pretentiosi care apreciaza calitatea, 26. Reparatii frigidere combine frigori-
neagra. -predare si preluare gratuita in
136. Laura, noua in orasul tau, fotografii 164. Masaj la 4 maini Doua maseuze cu ronaldo_cristian7@yahoo.com 100% reale din locatie, pentru detalii Bucuresti -adaugare sofer suplimentar pe
ofer conditii de lux, discretie, 300 L; fice, congelatoare. Interventii rapide. Cali-
100% reale vrei sa incerci ceva nou, te experienta, 29 si 30 de ani, amandoua sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 (0724.135.251 tate. Garantie. Piese originale. Inclusiv
contract gratuit -cauciucuri noi de iarna
invit la mine intr-un cadru intim sa petre- 193. Melissa 30, ofer masaj total de 200 {; (0786.802.323
slim fit, cu un fizic de invidiat, doua femei sambata, duminica; (0729.473.587/
cem o ora doua de vis in care fanteziile frumoase si open-mind, oferim sedinte de relaxare fara graba, Piata Victoriei 100 221. Roscata, la mine, Dristor, roscata 021.420.36.48
nu vor avea limita. Ofer servicii totale L; (0735.545.648 slim fit, pasionala, nonconformista, 24 20. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a
o ora de masaj la dublu d-lor discreti.
domnilor care stiu ce vor. Masaj exotic
normal. (0726.537.509
Zona Piata Unirii, 450 L;
(0723.735.411 194. Mirela, ofer masaj de relaxare intr-
de ani, slim, 1.60 m, 40 kg, o fire calma,
pozitiva, vesela, masueza cu experienta,
Repara¡ii 27. Reparatii frigidere Bucuresti, ne
ocupam numai de reparatii frigidere,
Car Bucharest, Inchiriem Auto Renault
Laguna3 2014 motor 1.5 hd manuala
queenpnc1908@gmail.com un ambient placut la domiciliul meu. ofer diverse tipuri de masaj numai in masini de spalat si o facem bine. 6+1 culoare neagra. -predare si preluare

137. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te sur-


165. Masaj la 4 maini, pentru a va echili-
bra energiile in corp si a elibera toxinele
Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L;
(0736.549.922
locatia mea dlor discreti. 70 L;
(0769.469.301
electrocasnice, Reparatii frigidere Arctic, reparatii
frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanus-
gratuita in Bucuresti; -adaugare sofer
suplimentar pe contract gratuit; -cauciu-
prins de arta masajului in compania mea din interiorul corpului, acest masaj este si si, reparatii. (0722.572.248/ curi noi de iarna; 35 {; (0786.802.323
la domiciliul meu intr-un cadru intim si
discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan
terapeutic si energetic si te rasfata cu
relaxare si sanatate. 250 L;
195. Mister si seductie, lux si calitate
Masajul erotic oferit de tinerele noastre
222. Roxana, noua in zona, Ofer masaj
de relaxare fara graba si fite intr-o locatie electronice 0766.394.796 rent.topservice@gmail.com
21. Inchirieri auto Bucuresti, Rent a
bld Theodor Pallady. 80 L; (0725.161.609 maseuze este unul dintre primele si sim- curata si discreta. Titan, bld Theodor Pal- 28. Reparatii instalatii termice,
Car Bucharest, lux, inchiriem Auto Dacia
(0720.649.896 plele mijloace descoperite pentru lady, 80 L; (0735.232.246 sanitare, electrice solutii adec-
Sandero an 2017, 0.9, benzina, 5+1
166. Masaj la hotel sau la salon daca alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si 1. Accesibil, reparatii masina de spalat vate in ceea ce priveste lucrarile
138. Luna Massage. O oaza de placere a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 223. Ruby, frumoasa, reala, locatie cen- si frigidere reparatii masina de spalata, de instalatii termice, instalatii manuala, 10.000 km culoare neagra,
esti in cautarea unui loc de relaxare, predare si preluare gratuita in Bucuresti,
si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru este alegerea perfecta L; (0720.525.253/ 0732.545.457 trala de lux poze 100% reale in locatie, frigidere, aere conditionate, montaje sanitare, instalatii electrice,
adaugare sofer suplimentar pe contract
salonul nostru pentru o sedinta de masaj deoarece calitatea este cuvantul care ne lucrez in cadrul unui salon de masaj care demontaje, incarcari cu freon, la preturi instalatii de gaze si frigotehnice,
speciala. La noi te vei simtii cu adevart 196. Monica maseuza cu bun simt si iti ofera: prosoape si lenjerii curate si par- promotionale, (0766.726.725 Cosmin- lucrari de amenajari amenajari gratuit, cauciucuri noi, 25 {;
defineste. Cele mai frumoase si dulci (0786.802.323
bine. Fete, dulci, frumoase, cu experien- maseuze iti vor oferi o experienta unica. rabdatoare te astept intr-un cadru intim fumate, freebar, aromaterapie, jacuzzi, paun0807@yahoo.ro interioare (0762.447.379 rac-
140 L; (0727.646.456 royalplace.mas- construct@yahoo.com rent.topservice@gmail.com
ta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, dis- 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 pentru a te relaxa cu un masaj de cali-
cretie, 150 L; (0722.877.223 atate. Zona Rond Alba Iulia 60 L; sage@gmail.com 2. Aer conditionat, montari, demontari,
22. Inchirieri Auto Bucuresti, Rent a
167. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, (0725.767.843 service, la preturi avantajoase; 29. Reparatii tv, lcd, led, masini de
139. Ma deplasez, bruneta frumoasa si 224. Salon lux Baba Novac Aban- (0724.240.274 spalat, centrale termice, sisteme audio Car Bucharest, lux, inchiriem auto Peu-
fete frumoase cu experienta va ofera geot 207+ an 2014 motor 1.4 benzina
eleganta 22 ani, ofer masaj erotic dom- masaj de relaxare si erotic direct in cam- 197. Monica, bruneta reala 1.68 cu 60 doneaza toate cautarile si lasa-te purtat video, sisteme supraveghere, laptopuri si
pe culmile placerii doar la Excess Mas- 3. Automatizari, reparatii centrale ter- calculatoare la domiciliul clientului sau la 20.000 km culoare rosie. Predare si pre-
nilor interesati sa petreaca clipe de neui- era dvs. de hotel sau la salonul nostru. kg 30 de ani, selectiva si plina de pasiuni luare gratuita in Bucuresti, adaugare
tat in compania unei domnisoare Nu trebuie sa va deplasati, noi venim si erotism si foarte dulce e astept la un sage de pe strada Baba Novac 9i, locul mice, service Intretinere centrale, piese laborator. Preturi minime si garantie, 1 L;
originale, curatari chimice si ventila?ie, (0764.881.906 sofer suplimentar pe contract gratuit ,
superbe, nu lucrez cu poze false, folos- direct la dumneavoastra, daca ne masaj, suna-ma zona Zepter, 40 L; potrivit pentru momentele tale de erotism cauciucuri noi de iarna, 30 {;
esc uleiuri si creme special concepute chemati, 120 L; (0769.994.064/ (0731.289.615 unde te poti destine total, 120 L; reglaje crestere randament, reparatii pe hristuciprian@yahoo.com
(0786.802.323
pentru a-ti oferi 300 L; (0722.134.204 0732.545.457 (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- loc placi electronice centrale. Promptitu-
30. Service frigidere combine frigorifice, rent.topservice@gmail.com
198. Monica, draguta 43 ani ofer masaj sage.excess@yahoo.com dine, garantie asigurata Florin Bucuresti-
140. Mall Vitan, masaj unic si clipe 168. Masaj la tine sau la hotel buna sunt relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimi- Ilfov, (0726.442.376/ 0726.442.376 congelatoare. Interventii rapide. Calitate.
Garantie. Piese originale. Inclusiv sam- 23. Inchirieri auto, rent a car
unice, buna, sunt Maria, daca anuntul o blonda fara fte iti ofer un masaj tirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 225. Salon lux Baba Novac incita-ti instalcentral_98term@yahoo.com bata, duminica; (0729.473.587/ Bucharest, lux, inchiriem auto Toyota
meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa deosebit mai multe detali la tlf pupici; imaginatia alaturi de trupuri apetisante si 021.420.36.48 Rav4, motor 2.0 Diesel, 80.000 km, cutie
ma contactezi, sexy si atenta la detalii te (0731.536.906 199. Nasty mistress, looking for slavish miscari lascive, pune in practica cele mai 4. Autorizat reparatii frigidere, combine manuala 6+1, 4x4, culoare
astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de slaves Ofer body masaj si dominare soft/ ascunse fantezii, renunta la inhibitii si frigorifice, congelatoare. Interventii rapi- 31. Service Reparatii masini de spalat neagra.Predare si preluare gratuita in
masaj, 100 L; (0757.702.170 169. Masaj la tine sau la hotel, sunt o hard, high heels fetish, cigarette fetish, alatura-te celor mai pasionale si jucause de. Calitate. Garantie. Piese originale. si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti, adaugare sofer suplimentar pe
blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj foot fetish, bondage, roleplay, si diferite domnisoare experte in masaj, 120 L; Inclusiv sambata, duminica; Bucuresti .Service-reparatii masini de contract gratuit. 55 {; (0786.802.323
141. Mama si fiica, finute si dragute te deosebit de relaxare, pentru mai multe alte fantezii ce te vor duce pe culmile (0766.238.084/ 0728.702.675 mas- (0729.473.587/ 021.420.36.48 spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, rent.topservice@gmail.com
asteptam la un masaj de relaxare la patru detalii, suna-ma, deplasari, placerii. Astept sa ma suni, 350 L; sage.excess@yahoo.com Electrolux, Service-reparatii masini de
maini, intr-o locatie discreta si curata. (0731.536.906 (0734.961.426/ 0737.204.401 5. Autorizat, asigur reparatii masini spalat vase Whirlpool, Indesit, Service- 24. Mobila si tapiserie, transport
Discretia si bunul simt ne caracterizeaza. 226. Salon lux Baba Novac Seductie automate de spalat, deplasare gratuita, reparatii aragaze Indesit, Ariston, gratuit Sifoniere 2, 3 usi,
Unirii, Zepter. 200 L; (0723.733.144 170. Masaj Lucky Love, salon de masaj 200. Nicol bruneta slim, buna ma erotica cu domnisoare sexy si atraga- garantie reparatii. Aer conditionat- (0729.563.337 comode, dormitoare, paturi,
si night club, te cheama la o experienta numesc Nicoll, am 21 de ani sunt subtiri- toare intr-o atmosfera intima si relaxanta. curatare si iginienizare. Seriozitate. cmcserviceexpert@yahoo.it bucatarii, canapele din stoc si la
142. Maria, 38, 172, 64, doamna matu- de neuitat alaturi de cele mai fermeca- ca slim, am 46 kg si sunt dornica de a La Excess Massage cele mai frumoase Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 comanda. Disponibile pe mai
ra, frumoasa si licentiata in arta masaju- toare, senzuale si frumoase fete. Masaj cunoaste persoane noi, te astept sa si talentate maseuze va pot oferi o sedin- 32. Tapiter execut reparatii de multe culori. Facebook: Magazin
lui, ofer masaj de relaxare si terapeutic de relaxare, erotic, body masaj, petrecem momente relaxante de masaj ta de masaj memorabila, 120 L; 7. Depanam televizoare, orice model, la canapele, fotolii, scaune, coltare, capiton- de mobila Poiana Campina
domnilor manierati; 300 L; striptease, intim ladies show. 130 L; intr-un ambient placut. 200 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 mas- domiciliu, Bucuresti si Ilfov; aj si huse la domiciliul clientului, firme; (0720.721.712/ 0734.164.644
(0762.041.704 (0722.110.003/ 0754.035.723 (0726.073.377 sage.excess@yahoo.com (0734.641.198 (0745.989.296 pascuaugustin@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
6 19 martie 2018

PRESTÅRI SERVICII 4
25. Mutari in toata tara 48. Transport marfa, mobila, moloz, 35. Andreea, blonda cu poze reale 100 69. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 105. Doamna matura efectuez masaj de 138. La mine sau la hotel, bruneta selec-
prestam servicii de trans- obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa
transporti porcul pentru Craciunul asta,
Servicii diverse %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva
si foarte dulce te astept la un masaj,
comunicativa, ofer masaj de relaxare pe
tot corpul in locatia mea curata si discreta
relaxare. Acest masaj va permite sa va
abandona?i unei forme de placere cu
tiva, 24 de ani, ofer diverse tipuri de
masaj corporal intr-un ambient deosebit
port cu masini de diferite Eu sunt solutia,transport, mutari/ evac- 1. 1 Mai Symona transsexuala in trata-
suna-ma, zona Zepter 40 L; situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai care nu sunteti obisnuit. Masajul dureaza domnilor pretentiosi care apreciaza cali-
volume, manipulare, uari, transport marfa. Mutari din aparta- (0761.002.526 multe detalii la telefon, 50 L; o ora si costa 150 lei, 100 L; tatea, 100 L; (0799.334.470
mente sau case. Evacuam moloz, tocarie ment, transsexuala, in tratament esti un (0765.580.679 (0733.859.509
infoliere, montaj mobila. veche mobila 60 L; (0727.997.992 tip care vrea sa fie rasfatat si alintat cu un 36. Andreea, blonda cu poze reale 27 139. La mine sau la tine, Dristor, blonda
Programul nostru de danilaflorin1983@gmail.com masaj asa cum n-ai mai avut parte? Este de ani te astept pe tine domn generos la 70. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si 106. Doamna matura ofer masaj de 30 de ani ofer masaj terapeutic si de
locul ideal pentru domnii care cauta un un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; comunicativa, ofer masaj de relaxare pe relaxare domnilor educati si seriosi la relaxare, locatie zona Dristor Camil
lucru este de l-d, in inter- 49. Transport marfa, mobila, moloz, loc plin de senzualitate, non stop, 300 L; (0761.002.526 tot corpul in locatia mea curata si discreta domiciliul meu. pentru mai multe detalii Ressu. 60 L; (0720.522.833
valul orar 07-22,00.Trans- obiecte voluminoase, va mutam din (0730.259.890/ 0765.018.213 situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai contactati 100 L; (0720.644.662
portam marfa,marfuri g. casele dumneavoastra fara sa aveti 37. Andreea, blonda cu poze reale multe detalii la telefon. 50 L; 140. La mine tine hotel, I speak english,
2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita
(0721.654.085 dureri de cap oricand chiar si in zile de reala, fara implant de silicon, par natural
facute in apartament iti ofer un masaj ce (0765.580.679 107. Doamna matura ofer masaj de Anays ma deplasez, bruneta frumoasa si
sarbatoare la cel mai rapid si eficient te duce pe culmile fericirii, vino langa o relaxare la domiciliul meu, discretie si eleganta 24 ani, ofer masaj domnilor
contact@transportmobila- mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, ofer masaj de relaxare combinat per- domnisoara care stie ce doresti, suna- 71. Brunetica, buna sunt noua in intimitate. Zona Pantelimon, Delfinului, interesati sa petreaca clipe de neuitat in
calorifere 30 L; (0727.997.992 dani- soanelor care stiu ce vor. Non stop, poze ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0727.512.037 compania unei domnisoare superbe, nu
sibagaje.ro reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 40 L; (0761.002.526
locatie te astept in locatia mea curata pt
lucrez cu poze false, 100 L;
laflorin1983@gmail.com un masaj de relaxare si pt a petrece cate-
26. Mutari locuinte si sedii de firma 3. Abate drumul tau spre o relaxare pla- va clipe de neuitat, te astept pt mai multe 108. Doamna matura, Deea 38 ani, (0762.342.118
prestam servicii de mutari A-Z. Asiguram 50. Transport mobila bagaje, electro- cuta cu fete profesioniste in arta masaju-
38. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 detalii suna ma, 60 L; (0736.058.198 sociabila si selectiva te astept sa petre-
infoliere, montaj, manipulare, marfa asig- casnice, canapele, etc. La cerere, asigu- de ani, te astept pe tine domn generos la cem cateva momente in compania unui 141. La tine sau hotel, Andreea, 21 de
lui. Vino sa te detasezi putin de prob- un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; 72. Bucura-te de un masaj profesional, masaj de relaxare zona Goga/ Vitan; 60 ani, noua pe site. Draguta, sociabila. Ofer
urata.Programul nostru de lucru este l-d. ram servicii de manipulare, infoliere, lemele cotidiene, intr-un cadru discret si
09-21:00. 1 L; (0720.115.849 montaj mobila. Program L-D 09-21:00, curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aro- (0761.002.526 calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, L; (0733.261.723 masaj de relaxare de buna calitate. Pt
50 L; (0729.694.800 mate, 120 L; (0766.238.084/ shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate mai multe detalii la telefon. 150 L;
39. Andreea, esti obosit sau stresat performante de recuperare medicala si 109. Doamna matura, o bruneta draguta (0722.116.386
Mutari mobilier aparta-
27. 51. Transport mobila 7 zile/7, transport
0728.702.675 vino la mine pentru clipe unice alaturi de de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvan- cu bun simt, te astept sa ne cunoastem,
mente 1-4 camere, relo- massage.excess@yahoo.com o blonda cu poze reale, 27 de ani mai ic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 sa iti pot oferi masajul mult dorit de tine 142. La tine sau la hotel Cristina, la tine
mobila in Bucuresti si alte orase. Option- www.excessmassage.ro
al, asiguram servicii de manipulare si multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0731.515.140 dar fara graba. Unirii, I speak English, sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut
cari, demontare, L; (0761.002.526 100 L; (0723.991.795
montaj. 50 L; (0737.178.195 4. Adina, ofer masaj de relaxare dom- masaj de relaxare numai domnilor seriosi
montare, manipulare, nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 73. Buna eu sunt Adriana, am 24 ani si si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati
ambalare la cerere, tam- 40. Andreea, o blonda cu poze reale te 110. Doamna matura, Ana, ofer masaj sa ma contactati, 300 L;
52.Transport mobila marfa L; (0785.355.791 astept pe tine, domn generos, la un
ofer masaj de relaxare domnilor generosi
terapeutic: disfunctia erectila, punctul (0765.346.973
plar propriu, echipa in Bucuresti si tara, ofer- cu bune maniere. Mai multe detalii la tel.
masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona 50 L; (0733.095.809/ 0733.095.809 VC6, oceanul energiei situat sub ombilic,
tanara 4 baieti, camion 5. Adina, ofer masaj de relaxare, ter- Zepter. 40 L; (0761.002.526
im servicii de transport apeutic, disfunctia erectila, punctul VC6, yanisgabrielbos@gmail.com 90 min/175 ron, luni - vineri 16:00-21:00, 143. La tine sau la hotel Diana, am 28 de
5T. Experienta, profesion- marfa mobila mobilier oceanul energiei, sedinta 90 min/175 lei. sambata 12:00-18:00. Happy-hour 16:30- ani, 1.60 m, 55 kg. Ofer masaj de
41. Andreea, 29 ani, ofer masaj de 74. Buna eu sunt Diana Am 35 ani si 17:30/150 ron. 175 L; (0770.847.221 relaxare si de tonifiere. Pozele sunt
alism. Iulia Bucur bagaje relocari atv, moto- Luni-sambata 10:00-20:00. Happy-Hour relaxare, la domiciliul meu, locul perfect ofer masaj de relaxare domniilor generosi 100% reale 300 L; (0737.482.822
(0762.676.751/ 10:00-13:00/60 min. 150 lei, 175 L; pt tine, clipe de liniste, relaxare absoluta
ciclete, materiale de con- (0720.377.471 si atmosfera placuta, poze reale. Mai
si cu bune maniere, mai multe detalii la 111. Doamna singura, 44 ani, ofer
0762.676.750 nr, 50 L; (0729.387.539 masaj de relaxare, zona centrala, 70 L; 144. La tine sau la hotel, Selena, 21 de
structii. Bucuresti si in multe detalii la tel. 60 L; (0768.037.948 ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de
provincie. Preturi de la 6. Adriana doamna eleganta, ofer (0764.093.732
28. Mutari, transport mobila, masaj de relaxare pe tot corpul la domi- 75. Buna, Am 35 ani, ofer domnilor relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale
depozitare, debarasare. Oferim 100 Lei. Oferim factura ciliu meu. Discretie si igiena.Nu se ofer? maturi masaj de relaxare pe tot corpul, 112. Doamna singura, sociabila fizic pla- 100%, 300 L; (0799.237.123
42. Andreea, bruneta cu mult bun simt, astept domni discreti si cu bun simt asa cut o fire linistita discreta si rabdatoare cu
servicii de mutari, transport (0732.548.835 companie intima, (0735.621.301 calma si rabdatoare ofer masaj de experienta in masaj terapeutic depun 145. Laura 23 ani, bruneta reala 100%,
mobilier si relocari de aparta- ca si mine. Lacul Tei cu Teiul Doamnei;
relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la 100 L; (0737.204.863 pasiune in ceea ce fac d-lor manierati si bruneta inalta, 23 de ani, ofer masaj ter-
mente, sedii de firma. Oferim 53. Transport mobila si in weekend. 7. Aer conditionat instalare, reamplasari, tel., Drumul Taberei, 100 L;
reparatii, incarcari freon orice tip de educati, detalii la telefon, Militari, 50 L; apeutic, de relaxare, body masaj, dom-
depozitare in Bucuresti. Manipu- Asiguram servicii de mutari mobila ,trans- (0761.622.032 (0737.218.736 nilor manierati intr-un cadru discret. Daca
lare mobila, impachetare, despa- port marfa,etc. Dispunem de autoutilitare aparat; (0727.217.717 76. Buna, eu sunt Adriana si ofer masaj
de relaxare domnilor generosi, cu bune stii sa apreciezi calitatea si bunul simt,
chetare, demontare/remontare, de diferite volume 3-24mc, si personal 43. Antonia 24 de ani, bruneta slim te 113. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selec- astept sa ma contactezi, 200 L;
curatenie. 30 L; (0745.100.101/ bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 8. Aida, doamna matura, 40 de ani, ofer maniere. Mai multe detalii la tel. 50 L;
astept sa te bucuri de un masaj de (0729.354.592/ 0729.354.592 yanis- tiva, ofer masaj de relaxare-intretinere (0723.426.681
0745.100.101 romania@premier- 50 L; (0735.534.488 masaj de relaxare, detalii la tel., zona relaxare plin de surprize placute, zona corporala, lux, central, discretie asigura-
moving.ro Dristor, Kaufland, 50 L; (0724.164.656 Stefan cel Mare, langa metrou. 80 L; gabrielbos@gmail.com
ta, seriozitate maxima, igiena garantata. 146. Laura Unirii noua in Bucuresti,
54. Transport mobila si marfa ,cu (0726.470.535 77. Buna, eu sunt Adriana, am 24 ani si Relatii suplimentare la telefon, 150 L; selectiva ofer masaj de relaxare domnilor
29. Oferta pret fix 100 lei in Bucuresti si manipulare Transport mobila si marfuri 9. Ajutor bucatar, Bazaar Gastrolounge
angajam ajutor bucatar cu experienta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com manierati intr-o ambianta placuta si disc-
Ilfov, mutari de orice fel sau transporturi generale cu manipulare inclusa ,la pretul 44. Antrenoare fitness, 2, te asteapta reta. Servicii ireprosabile. Educata si
de 120lei/ora. Program si in weekend. oferim seriozitate, venit motivant si multe cu bune maniere, mai multe detalii la tel.
cu duba+sofer si echipa la cerere in Buc alte beneficii. Locatia se afla in centrul
la antrenament. Vino sa te antrenezi cu 50 L; (0733.095.809/ 0733.095.809 114. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de amabila 80 L; (0729.355.247
sau in provincie cu program si sambata Sunati in fiecare zi pana la orele 22,00. noi intr-o locatie de lux in zona centrala relaxare si terapeutic la domiciliul meu.
sau duminica, telefon; 100 L; 120 L; (0733.896.700 istoric; (0721.200.050/ 0721.200.050 cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva yanisgabrielbos@gmail.com
Igiena si discretie maxima; 147. Loc de pierdut timpul Daca esti plic-
(0724.449.415 CONTACT@THEBAZAAR.RO de baut din partea casei si un masaj de (0730.920.166 tisit sau in cautare de ceva nou te astep-
55. Transport mobila, marfa de orice 78. Buna, eu sunt Diana Am 35 ani si
vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; ofer masaj de relaxare domnilor generosi tam la noi, (0742.427.695
fel, mutari mobila oriunde in Bucuresti si 10. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20 (0727.646.456/ 0721.565.234 roy-
30. Posesor autoutilitare transport cu ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer cu bune maniere mai multe detalii la nr., 115. Doamna, Sara manierata, matura,
dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti in tara, la cerere asiguram montare alplace.massage@gmail.com stilata, te invit in locatie curata si discreta 148. Lory am revenit, lasa-te surprins de
demontare mobila, incarcare, descarcare masaj de relexare domnilor generosi cu 50 L; (0733.095.809 yanisgabriel-
si Romania ieftin. Transport orice fel de bun simt, va astept la mine in locatie, bos@gmail.com pentru masaj terapeutic sedinte de dom- arta masajului in compania mea la domi-
marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, dim auto lung. 4,20 inaltime 2,30 latime 45. Atestat masaj terapeutic profesion- inare. Mai multe detalii la tel. 80 L; ciliul meu intr-un cadru intim si discretie.
2,15 (0761.022.164/ 0774.458.104 pozele sunt reale 100%. Dristor. 70 L; al/ general de relaxare reechilibrant,
saci haine, flori, sau orice alta marfa ce (0738.143.758/ 0733.169.730 79. Bunaa, eu sunt Natasa am 20 ani si (0735.026.104/ 0760.716.483 Detalii suplimentare la tel. Titan bld
necesita transport si manipulare, 50 L; nelualbastrelu@yahoo.com drenaj limfatic, presopunctura si terapii Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896
alternative 100 L+ reflexoterapie, sedinta ofer masaj de relaxare domnilor generosi
(0784.000.183 11. Alexa, noua in zona, masaj de cali- cu bune maniere mai multe detalii la nr., 116. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la
56. Transport mobila, marfa, completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, dorintele tale, ofer masaj terapeutic, pro- 149. Lory, buna, Lory, noua in zona ta te
mihaidum77@yahoo.com diverse. Mutari, foarte ieftin; tate pt domnii care se respecta si stiu sa aer conditionat, Eminescu Mosilor 10-21 (0729.384.116
aprecieze calitatea. Detalii suplimentare yanisgabrielbos@gmail.com fesional de relaxare, cervical, lombar. astept sa te bucuri de un masaj de
31. Pret mai mic nu exista, servicii de (0771.039.163 (0724.898.065 Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si relaxare foarte bine executat, discretie si
la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L;
transport in Bucuresti sau in tara.Trans- (0732.721.047 80. Catalina 47 ani draguta ofer masaj igiena. Pret 100 L ora, 100 L; intimitate, Titan, Salajan, Pallady, 80 L;
57. Transport mobila, moloz, veche, 46. Atestat profesional pe masa din (0727.483.225 (0720.649.896
port moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 nefolosibila, electrocasnice. Asiguram poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, domnilor generosi, seriosi care doresc
tone la preturi negociabile. In caz de oameni la incarcat la cererea clientului; 12. Alexandra 34 satena, matura te servicii complete de masaj. Ma adresez discretie, va asteapta o doamna care stie
nevoie asigur si oameni de incarcare- astept la mine in locatie pentru un masaj ce vrea locatie Militari Uverturii Teatru 117. Domnisoara simtul umorului si 150. Mama si fiica, finute si dragute
(0720.294.432 persoanelor pretentioase ce apreciaza
Masca. 50 L; (0731.045.645/ bun simt te astept intr-o locatie civilizata asteptam domni manierati la un masaj de
descarcare; 50 L; (0727.997.992 dani- de relaxare. Ofer si cer seriozitate. Zona calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si si curata, zona Mall Vitan, luni-vineri 10- relaxare la patru maini cu uleiuri si creme
laflorin1983@gmail.com 58. Transport moloz si mobila de arun- Berceni, Piata Sudului 60 L; detaliile. Nu sex, 150 L; 0724.605.269
(0784.329.838 19. Oferta de servicii: Masaj de relaxare, speciale la domiciliul nostru discret si
cat. la pretul de 5lei/ sac. Transport mobi- (0752.521.730/ 0752.521.730 cervical, lombar, sportiv si reflexogen curat. Unirii-Zepter. 200 L;
Tractari auto 24 din 24, 81. Columbianca noua pe site, zona
32. la veche la groapa de gunoi. 5 L; 13. Alexandra, tehnician maseur, Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si 100 L; (0729.362.323/ 0730.733.289 (0723.733.144
Bucuresti, Ilfov si in tara. (0722.768.555 47. Atestat, masaj terapeutic profesion-
efectuez masaj profesional terapeutic si al, general de relaxare reechilibrant, intetinere corporala, te astept la mine,
Cele mai mici pre- intretinere corporala (masaj de relaxare, program 14-22, 100 L; (0760.715.736 118. Domnita, miniona matura, ofer 151. Mara masaj relaxare, tonifiere,
59. Transport moloz, gunoaie, marfa, drenaj limfatic, presopunctura si terapii masaj de relaxare la domiciliul meu, reflexo la domiciliul meu, discretie 100
turi0784071879 tonifiere, reflexogen, sportiv, medical) in alternative 100 L, reflexoterapie, sedinta
paleti, mobila, bagaje agregate bal- locatia mea situata central. Program L-S 82. Cristina, blonda draguta, 28 de ani, ambient placut, discretie totala 120 l ora, L; (0752.830.023
(0784.071.879 astiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozi- completa 1h 30, 150 L pe masa masaj, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 l, 50 antonia0000@yahoo.com
tate si omenie. 30 L; (0727.997.992 intre orele 12:00-20:00; (0728.847.244 aromaterapie, Eminescu, Mosilor; ofer masaj de relaxare domnilor in locatia
mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu L; (0734.323.084/ 0767.823.794
danilaflorin1983@gmail.com (0724.898.065 152. Mara, te astept la mine pentru o ora
33. Tractari auto non-stop la preturi 14. Alexia bruneta reala, selectiv? 20 de (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 119. Dristor 2 metrou, buna, sunt Nikol, de relaxare prin arta masajului terapeutic,
avantajoase. Bucuresti. Romania 60. Transport mutari mobila sedii firma,
ani dornica de experiente noi iti ofer 48. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona,
diverse tipuri de masaj corporal intr-un 83. Cristina, bruneta ofer masaj de o tanara frumoasa, te invit in locatia mea masaj de relaxare, zona Bd. Burebista,
auto 3,5 T, personal incarcare la cerere. masaj terapeutic profesional de pentru un masaj de relaxare, poze reale sector 3, 100 L; (0767.629.025
34. Transport marfa sau transport ambient deosebit domnilor pretentios intretinere si relaxare. Poze reale. Mai relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L;
24/24, 50 L; (0770.870.235 100%, noua pe site, mai multe detalii la
mobila in regim de taxi in Bucuresti, astfel care apreciaza calitatea. Zona centrala. multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei (0733.257.218 telefon, 70 L; (0736.277.258 153. Maria, 28 ani, ofer masaj total de
in maxim 60 minute de la primirea solici- 61. Transport national masina 3.5 tone
60 L; (0738.143.758/ 0734.047.945 ap. de Obor 70 L; (0744.876.225
tarii, va punem la dispozitie dube de 3,5 t 84. Cristina, 30 ani, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L;
cu personalul aferent, sunati, program cu lift, frigorific, oferim transport la tarife 15. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te 49. Berceni, bdul Alexandru Obregia, relaxare la domiciliul meu, Zona piata 120. Dristor, noua pe site, 1 65, 45 kg, (0754.709.995
avantajoase la nivel national. Autoutil- Muncii, 100 L; (0737.184.035 te invit la mine pentru un masaj de Zona.obor.colentina@gmail.ro
nonstop, 100 L; (0786.559.977 itarele dotate cu lift hidraulic pentru o
astept la mine pentru un masaj de bloc stradal, tu alegi cat platesti, 60 lei relaxare si tonifiere, discretie si igiena
comenzi@transportbagaje.ro www.trans- relaxare intr-un ambient placut zona Dris- masaj 100 lei, ora 120 lei, sunt timida,
incarcare rapida si instalatii de racire, tor vs Kaufland. 70 L; (0738.143.758 85. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, maxima, mai multe detalii tel., 100 L; 154. Mariana, 47 ani, ofer masaj de
portbagaje.ro transport seifuri, ATM-uri, de/montare romantica, te astept cu placere, poti veni (0761.740.301 relaxare domnilor manierati, discretie
mobilier. 100 L; (0771.610.853 si acum, sunt pregatita pentru tine, am 25 ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; maxima, curatenie, garantez revenirea.
35. Transport ofer servicii de transport 16. Alice fara graba, masaj de relaxare, ani draguta, imi place ce iti ofer 60 L; (0723.424.793
oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport
peroate@yahoo.com Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00, (0749.494.562
121. Dristor, noua pe site, Alexandra 20 Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998
50 L; (0769.822.691 86. Cuplu foarte simpatic oferim masaj ani, 1 65, 60 kg te invit in compania mea
moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone - 62. Transport national masina 3.5 tone pentru un masaj de relaxare si tonifiere, 155. Mariana, 47 ani, ofer masaj de
150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si cu lift, oferim transport la tarife avanta- 50. Berceni, Lidl, Kamy, noua in zona pentru doamna sau domnisoara. Oferim discretie si igiena maxima, mai multe relaxare domnilor manierati, discretie
oameni de incarcare- descarcare, 30 L; 17. Alice, bruneta reala dulce si sexy, tanara, 21 de ani, par lung ochi caprui, si recompensa. Asteptam contact pe e-
joase la nivel national.Autoutilitarele sunt ofer masaj de relaxare in locatia mea, ofer masaj de relaxare fara graba si fara mail; inimacalda@yahoo.com detalii tef., 60 L; (0769.164.892 maxima, curatenie, garantez revenirea.
(0727.997.992 dotate cu lift hidraulic pentru o incarcare bruneta senzuala cu ochii verzi, 20 ani, Rel. la tel. Berceni; (0732.963.998
danilaflorin1983@gmail.com rapida si instalatii de racire pentru trans- fite, in locatia mea de lux. Poze reale; 122. Drumul Taberei ofer masaj de
ten alb, zona Universitate, ultracentral. 100 L; (0761.049.966 87. Cupluri, masaj pentru cupluri, des-
porturi speciale. 100 L; (0722.564.252 50 L; (0738.217.515 davidbian- fatarea simturilor. Masajul la cuplu la relaxare, seriozitate, mai multe detalii la 156. Mary 35 ani Doamna matura ofer
36. Transport absolut oriunde oricand cristian_toporan1407@yahoo.com telefon. Poze reale 40 L; masaj de relaxare domnilor generosi intr-
+ echipa incarcare, transport si mutari cadaniela27@gmail.com 51. Berceni, Lidl, noua in zona. Tanara Noblesse Unic Massage & Spa in centru,
21 de ani roscata cu ochi caprui ofer zona Eminescu. Masaj relaxare, body si (0723.900.774 o ambianta curata si linistita, pt detalii la
80-120 lei Bucuresti dar si in provincie, 63. Transport obiectiv, voluminoase, 18. Alina Eroii Revolutiei, varsta 42, tel. zona Lacul Tei, 100 L;
masaj de relaxare fara graba si fara fite. oriental. Civilizat, curat, frumos, multe
pret fix 1 leu/km, avem program si sam- orice tip de marfa, vitrine, canapele, ingrijita 1,70, 50 kg. Ofer masaj de Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 123. Drumul Taberei, ofer masaj de (0787.337.213
bata sau duminica 80 L; obiecte fragile, frigidere; (0763.773.746 relaxare domnilor la domiciliul meu in numar privat. Cer si ofer discretie. Aer 300 L; (0727.148.861 www.private- relaxare, curatenie si discretie 40 L;
(0732.223.578 transportmutarirelo- Eroii Revolutiei, 60 L; (0767.083.861 conditionat. 100 L; (0761.049.966 massage.ro (0738.178.636/ 0738.178.637 157. Mary 35 ani doamna matura ofer
cari@gmail.com 64. Transport orice tip de marfa, pale- masaj de relaxare si intretinere domnilor
tat sau vrac, materiale de constructii, ob. 19. Alina, te astept la un masaj de 52. Berceni, Mariana ofer masaj de 88. Daniela 25, blonda, ofer masaj, dis- 124. Drumul.Taberei, ofer masaj de generosi intr o ambianta deosebita pt mai
Transport agregate bal-
37. voluminoase precum piane, bancomate relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dis- relaxare domnilor seriosi si discreti. cretie, igiena. Ptr mai multe detalii con- relaxare, curatenie si discretie. Poze multe detali suna-ma 100 L;
astiera, nisip balastru, sau echipamente IT de mari dimenisuni cretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; Garantez revenirea; (0733.145.064 tacte ma. Dristor, 50 L; (0737.750.980 reale; 40 L; (0738.178.636/ (0787.337.213
oriunde in tara. Efectuam relocari com- (0758.279.994 0738.178.637
piatra, margaritar, refuz plete atat pt. locuinte si companii. 1 L; 53. Berceni, Mariana, ofer masaj de 89. Darya, doamna matura te astept pe
158. Mary 35 ani, doamna singura, o
de ciur, pamant vegetal. (0780.600.100 comenzi@bucuresti- 20. Alina, 28 de ani iti pot oferi masaj relaxare domnilor seriosi si discreti, tine domn generos la un masaj ce te 125. Eleganta si rafinament, doamna fire placuta, comunicativa si discreta ofer
transport.ro www.bucuresti-transport.ro terapeutic profesional, tonifiere si garantez revenirea; (0733.145.064 matura ofer masaj de relaxare la mine masaj de relaxare d-lor generosi si cu
Ridic moloz, mobila intretinere corporala. Zona Dristor, Kau-
scoate din stresul de zi cu zi, mai multe acasa o locatie discreta si luxoasa, bun simt, depun pasiune in ceea ce fac,
veche, Bucuresti, 65. Transport persoane Bucuresti Ger-
detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia detalii la telefon 100 L; (0787.337.213
fland. Program 9.00-20.00, 50 L; 54. Bianca ofer masaj de relaxare la (0763.154.254
Ilfov0784071879 mania, Anglia, Ester Tours va ofera trans- (0763.978.947 domiciliul meu zona Delfinului Pante- 200 L; (0732.568.399
port de persoane Bucuresti in Germania limon 40 L; (0727.512.037 159. Mary, 35 ani Doamna matura ofer
(0784.071.879 90. Denisa, noua in zona sunt o roscata 126. Epilare inghinala pt. barbati care masaj de relaxare si intretinere cu diferite
si Anglia cu autocare si microbuze mod- 21. Alina, am revenit Bruneta draguta, tanara si frumoasa, 1,72 inaltime, varsta
erne zilnic direct pana la adresa de desti- simpatica comunicativa atenta la dorin- 55. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, 20 ani, dispusa sa ti ofer un masaj placut doresc sa isi imbunatateasca aspectul uleiuri si creme, pt. detaili sunati la tel.
38. Transport diverse Asiguram trans- natie. Pt rezervari contactatine; 1 {; tele tale 28 de ani, 1.70, 58 kg iti pot oferi ofer domnilor generosi si manierati masaj si relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, zona Lacul Tei, 100 L; (0744.218.264
port mobila, in Bucuresti sau in orice (0773.908.912 office@estertours.ro clipe de neuitat in locatia mea Dristor, crema depilatoare, tuns, cum doresti
localitate. (0720.259.702 Kaufland, te astept sa ne cunoastem, 50
de relaxare si intretinere efectuat pe 80 L; (0731.403.624 100 L; (0730.497.949 160. Masaj la mine, tanara 34 de ani,
masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis-
cataneagu33@gmail.com 66. Transport persoane/ colete oriunde L; (0737.049.440 cretie maxima, detalii la tel. 91. Dessiree Masaj a creat pentru tine
atestat, experienta 5 ani, ofer masaj de
in tara, sofer personal cu auto propriu (0746.532.027 127. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer relaxare profesional, masaj cervical, lom-
39. Transport diverse, zi de zi, marfa si (Opel Insignia Cosmo 200 CP Biturbo) 22. Amalia, 29 de ani sunt o bruneta
un loc incantator, curat, sigur si discret. domnilor generosi si manierati masaj de bar, capilar, detin masa de masaj, locatie
mobilier, electrocasnice, diverse tocarie, Salonul cu cele mai frumoase fete din relaxare si intretinere efectuat pe masa centrala, vezi harta, discretie, foto reale,
scaune piele incalzire ?i racire scaune rabdatoare, pozele imi apartin, te astept 56. Blonda singura intr-o locatie intima, Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera
asigur la orice adresa din Bucuresti in fata, priza 230 v spate, portbagaj 530 l, la mine in locatie sa iti ofer masaj de curata, central, ofer masaj de relaxare de masaj cu uleiuri si creme. Discretie 100 L; (0733.529.054
timp util si costuri reduse, ofer seriozitate relaxare intr-un cadru intim si curat, dis- placuta sa descoperi arta masajului de maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat
efectuez la comanda transporturi private chiar si pe masa de masaj domnilor care relaxare, 120 L; (0769.994.064/
si asigur personal pt. incarcare. (0746.097.005 Emilian@bostenaru.ro cretie si seriozitate. Dristor Baba Novac, se respecta si aprecieaza calitatea, dis- si sms. 70 L; (0729.753.166 161. Masaj La tine sau la hotel masaj de
(0720.259.702 50 L; (0760.746.468 0732.545.457 relaxare si terapeutic, pentru mai multe
cretia, 200 L; (0730.283.576 desiree.masaj@yahoo.com
cataneagu33@gmail.com 67. Transport Romania Olanda Belgia 128. Eva si Emma, 19 si 21, nou in zona detalii suna-ma, 150 L; (0769.208.929
Germania Curse regulate cu autoutilitare 23. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer www.dessireemasaj.ro ta, te asteptam. Oferim masaj total, detalii
57. Blonda matura ofer masaj de
40. Transport ieftin de marfa cu duba de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. masaj de relaxare la domiciliul meu, poze relaxare, discretie, intimitate. Igiena asig- 92. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-
la tel., Unirii. 60 L; (0734.419.830 162. Masaj somatic, de relaxare,
sau papuc, transport accesibil Buc. Pret Transport bagaje, colete, mobila, electro- reale. Zona Dristor, Baba Novac, pro- urata. Armonia oferita o sa va ajute sa intretinere, sportiv si terapeutic pe masa
gram 10-17, 50 L; (0725.044.235 ta, dulce si discreta, atenta la dorintele 129. Fete frumoase, cele mai frumoase de masaj. Cer si ofer conditii deosebite
de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei casnice, biciclete, motociclete, simtiti adevarata placere a masajului, tale, ofer masaj de relaxare totala super
duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. construc- (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 150 L; (0725.326.208 12 domnisoare in cea mai curata si inti- de igena. Exclus sex, (0733.293.542
24. Anays, poze cu 100% reale, Dristor calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 ma locatie din Bucuresti, ambientul per-
tii, etc. La cerere manipulare.Daca am tel cautcolega@yahoo.com L; (0769.857.366
inchis rog sms si sun în cateva minute. 68. Transport rutier, aerian, feroviar, 19 ani, masaj, 60 L; (0769.942.956 fect pentru a te relaxa si destinde. Mai 163. Masaj tanar prezentabil curat cu
50 L; (0722.851.823 Danduba- maritim Mutari interne si internationale, 58. Blonda matura, draguta si discreta, sus doar o parte din colege, 140 L; atestat si experienta efectuez masaj ter-
25. Andra - Militari Residence - Incall 93. Diana, noua in zona, visele tale pot (0727.646.456 apeutic de relaxare intretinere corporala
papuc@yahoo.com relocari interne si internationale. Trans- 1 67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare deveni realitate, doar alaturi de mine poti
port animale vii de companie, inclusiv and outcall Dulce, pasionala si deschisa domnilor manierati si generosi. Te astept la domicilul dvs al meu. Cer si ofer seri-
la lucruri noi, te astept sa ma descoperi. sa te bucuri de un masaj foarte bine exe- 130. Fete superbe, locatie de lux multe ozitate zilnic locatia Alba Iulia
41. Transport intern si international, pesti. Impachetari speciale obiecte de la mine acasa intr-un ambient deosebit in cutat, zona Stefan cel Mare langa
transport marfa intern si international, arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer maseuze dragute si permisive, cu experi- (0729.433.215
sau la hotel. Mai multe detalii la telefon. discretie si igiena; 100 L; metrou, singura in locatie, poze reale 80 enta in domeniu, oferim masaj de
mutari mobila, preturi negociabile, posibil- office@priorititransport.com L; (0799.633.655
Poze reale si recente. Discretie si igiena. (0723.040.088 relaxare, servicii de cea mai buna cali- 164. Masaj de calitate la noi sau la hotel,
itate facturare sau cautam contract colab- 100 L; (0742.551.369 tate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. domnilor care se respecta si care stiu sa
orare. Dimensiuni incarcare 4,3 m 69. Transport, abilitate acum la trans- 94. Diana. Buna eu sunt Diana am 35
port indiferent de timpul zilei sau de vre- andra.bucharest.escort@gmail.com 59. Blonda, masaj de relaxare prin pro- Zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte
lungime 1,94 inaltime si 1,70 latime; ani si ofer masaj de relaxare domnilor 0751.770.600 hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si
(0765.189.874 mea de afara, cu dube si camioane cu lift ceduri de alinare a starilor de disconfort generosi cu bune maniere mai multe
ce ridica 800 kg, contactati-ne, prog. non 26. Andreea 29 ani. Ofer masaj de pe punctele reflexogene de pe suprafata salonsweettouch@yahoo.com programari sunati, zona Decebal, 150 L;
Dennylexexclusiv.srl@gmail.com stop, transportam marfa, mobila, electro- relaxare domnilor generosi la domiciliul corpului in stadii incipiente. Manevrele detali la nr: 50 L; (0729.387.539 yanis- (0731.398.991/ 0751.770.600 salon-
casnice, pianine, piane, 1 L; meu. Zona Kaufland Obor, mai multe efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 gabrielbos@gmail.com 131. Floreasca doamna sociabila, noua sweettouch@yahoo.com
42. Transport la pretul cel mai mic, detalii la tel., poze reale 100% 70 L; in zona, masaj de relaxare la domiciliul
transport obiecte voluminoase, orice tip (0733.688.274 comenzi@transport- 95. Doamna casatorita, stilata, masaj de
mutari-bucuresti.ro (0754.501.294 60. Bruneta 28 ani, ofer masaj terapeu- meu, locatie discreta, curatenie si bun 165. Masaj de relaxare domnilor seriosi,
de marfa vitrine, utilaje grele, aparate tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata relaxare la domiciliul meu. Mai multe simt, 80/150, 80 L; (0730.975.319 zona Ion Mihalache-Turda
cafea orice cu masini dotate cu lift 27. Andreea Blonda 27 de ani cu poze Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si detalii la tel.; (0722.966.960 (0720.144.720
hidraulic si personal cu experienta. Transport, mutari
70.
reale te astept la mine pentru un masaj cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; 132. Inchiriem incarcatoare telescopice
Transport porcul de Craciun, 30 L; mobilier, apartamente 1-4 ce iti va indeplini toate dorintele mai (0732.834.602 96. Doamna fac masaj terapeutic; 13 m Tekko Logistik ofera servicii 166. Masaj de relaxare cu efect terapeu-
(0727.997.992 camere, case, vile. Mon- multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 (0735.670.953 inchiriere si transport incarcatoare tele- tic si stare de bine, care iti reda energia
danilaflorin1983@gmail.com tam si demontam absolut L; (0761.002.526 61. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare scopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu fizica si psihica. Maseuza, sector 6;
la domiciliul meu pentru detalii suna-ma, 97. Doamna noua in zona Dristor, ofer maxim 2500 ore de functionare; brat tele- (0738.031.064
43. Transport marfa intern sau interna- orice tip de mobila. Expe- 28. Andreea blonda cu poze reale 27 Dristor, Kaufland, 50 L; (0735.732.192 masaj de relaxare la domiciliul meu. Dis- scopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500
tional Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc rienta 13 ani, camion 25 de ani te astept pe tine domn generos la cretie si seriozitate. Poze reale; 50 L; kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro 167. Masaj de relaxare cu efect terapeu-
volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; 62. Bruneta 31 ani, ofer masaj de (0727.199.458 tic si stare de bine, care iti reda energia
tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km m3. Iulia Bucur. (0761.002.526 relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna- 133. Inna, miniona, o doamna cu un car- fizica si psihica. Maseuza, sector 6;
separat contracost avem incarcare (0762.676.751/ ma. Zona piata Muncii; 100 L; 98. Doamna ofer masaj de relaxare acter aparte, matura mereu aceeasi, dar (0738.031.064
descarcare servicii rapide cu doi soferi 0762.676.750 29. Andreea 32, te astept la mine in (0737.184.035 domnilor seriosi si cu bun simt la domicili- intotdeauna altfel, maseuza cu experien-
express 80 L; (0766.642.507 locatie pentru a ti oferi cateva momente ul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 ta ofer masaj terapeutic si de relaxare 168. Masaj de relaxare cu efect terapeu-
71. Transport. Dorim sa te muti cu tot de relaxare prin diferite tipuri de masaj. 63. Bruneta ofer masaj de relaxare L; (0723.709.726 numai la domiciliul meu din zona tic si stare de bine, care iti reda energia
44. Transport marfa si mobila ieftin, cu bagaje, mobila, plante etc. Satisfactia Cer si ofer seriozitate. Berceni; 60 L; domnilor generosi. Ma deplasez. Poze Dorobanti, (0757.266.841 fizica si psihica. Maseuza, sector 6;
transport zilnic si in weekend marfa, clientilor este cel mai important aspect pe (0738.430.434 reale. Mai multe detalii la telefon, 150 L; 99. Doamna ofer masaj de relaxare si (0738.031.064
mobila, bagaje, haine, diverse obiecte care vrem sa-l indeplinim. Transport (0769.768.088 intretinere, corporala zona Obor, Mosilor. 134. Ioana 32 ani, noua in zona, te
personale transport in Bucuresti si in tara obiectiv, voluminoase, orice tip de marfa, 30. Andreea 35 ani, draguta, sociabila 50 L; (0730.951.575 astept pe tine domn generos la un masaj 169. Masaj de relaxare fara graba,
preturi in functie de volum, tarif Bucuresti vitrine, canapele, obiecte fragile, te astept pentru un masaj de relaxare 64. Bruneta 30 ani iti ofer masaj de de relaxare al trupului si sufletului la buna, suntem 2 fete dragute va asteptam
discretie zona Octavian, Goga, 60 L; relaxare intr-un ambient placut, poze 100. Doamna simpatica, 33 de ani, te domiciliul meu discret si curat, Dristor, 60 intr-o locatie noua, va oferim clipe de
50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; frigidere; (0763.773.746 L; (0731.154.887
(0725.131.703 (0730.754.260 reale, discretie si seriozitate, Dristor, astept la mine sa ne cunoastem, la domi- neuitat prin masaj de relaxare,
mereumotor@yahoo.com 72. Transportam orice, oricand, ori- Baba Novac. 50 L; (0764.292.336 ciliul meu curat si discret in spate la hotel (0733.786.467
31. Andreea am revenit respectuoasa si ibis, grivitei, sector 1 70 L; 135. Ioana noua in zona Dristor singura
unde, casa de expediti. Transport mobila foarte rabdatoare, ofer masaj de relaxare (0736.943.695 in locatie ofer masaj de relaxare si clipe 170. Masaj de relaxare, doamna matura,
45. Transport marfa, duba 3,5 t, volum si marfa in Bucuresti si in tara. 65. Bruneta frumoasa Berceni, ofer
17 metrii cubi, intern extern. Asigur fac- www.transportmarfuri.net in cele mai bune conditii de igiena si dis- masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri de neuitat domnilor generosi si cu bun efectuez masaj capilar, facial, cervical,
cretie. Titan bld Theodor Pallady 80 L; aromate, igiena maxima, deplasari doar 101. Doamna singura, o fire placuta, simt in locatia mea discreta si impecabila lombar, masajul muschilor fesieri, sportiv,
tura, decont. (0722.715.339 (0767.633.147/ 0768.293.961 (0723.192.086 hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu comunicativa si discreta ofer masaj de te astept sa ne simtim bine impreuna cu reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe
46. Transport marfa, mobila, alimente, Dedeman, 60 L; (0721.625.812 relaxare d-lor generosi si cu bun simt, lumanari parfumate si lumini, suna-ma, masa de masaj. Igiena si discretie, 150
32. Andreea, 1.70 m, 55 kg, ofer masaj depun pasiune in ceea ce fac, detalii la 60 L; (0767.532.407 L; (0730.957.743
gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa
te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, Întreprinzåtori terapeutic si de relaxare, pentru mai
multe detalii, astept tel. tau. Zona Dristor
66. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de
monotonia si stresul de zi cu zi te astept
telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736
136. Karina 34 ani, poze reale 100%, 171. Masaj de relaxare, domnilor seriosi,
mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte Kaufland, 50 L; (0734.522.735 la mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; 102. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer ofer domnilor generosi si manierati masaj Ion Mihalache- Turda; (0720.144.720
fragile, frigidere, cu masini dotate cu
lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; alte domenii 33. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu
(0731.602.173 masaj de relaxare totala creme si uleiuri
parfumate, igiena, discretie, intersectia
de relaxare si intretinere efectuat pe
masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- 172. Masaj de relaxare, Marilena blonda
(0727.997.992 58 kg, te astept pe tine domn generos la 67. Bruneta, 31 ani ofer masaj de Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.592.914 cretie maxima detali la tel. (Obor Kau- 46 ani, parul lung te astept la mine
danilaflorin1983@gmail.com un masaj ce te scoate din stresul de zi cu relaxare la domiciliul meu. Zona Piata fland); 70 L; (0755.303.986 Berceni; (0763.664.061
CURATAM SI INTRETINEM
1. zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 Muncii, 100 L; (0737.184.035 103. Doamna 53, discreta si manierata,
47. Transport marfa, mobila, bagaje L; (0761.002.526 ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 137. Katy, bruneta, dulce si atenta cu 173. Masaj de relaxare, Marilena blonda
ieftin, absolut la dispozitia dumneavoas- SCARI DE BLOC (GUNOI, 68. Bruneta, 27 ani, iti pot oferi un 60 L; (0732.074.954 tine locatie de lux, ofer masaj complet, 46 ani, parul lung, te astept la mine
tra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice
CURATAM GRAFFITI), SPATII 34. Andreea, blonda cu poze reale 100 masaj de relaxare si tonifiere de cea mai garantez igiena si seriozitate. Sunt o per- Berceni; (0763.664.061
sau diverse obiecte personale ieftin in %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva buna calitate, alaturi de o maseuza fru- 104. Doamna 53, tandra si manierata, soana sociabila, educata, ma adresez
Bucuresti si in toata tara la preturi nor-
male. Ofer si rog seriozitate. 1 L;
VERZI. WWW.PIK.RO; si foarte dulce te astept la un masaj,
suna-ma, zona Zepter 40 L;
moasa, atenta la dorintele tale. Locatie
curata si discretie maxima, zona Drumul
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu.
Zona Pantelimon, Delfinului 60 L;
persoanelor cu bun simt, poze reale,
300 L; (0736.137.686 katy-
174. Masaj de relaxare, Marilena, blon-
da, 46, parul lung, te astept la mine.
(0748.682.232 (0720.616.096 (0761.002.526 Taberei sector 6 50 L; (0734.531.946 (0732.074.954 black2016@gmail.com Berceni; (0763.664.061

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 7
PRESTÅRI SERVICII LOCURI DE MUNCÅ 4
175. Masaj de relaxare, Marilena, blon- 208. Mirela 27 ani, noua in zona si in 241. Sara domnisoara frumoasa, poze 5. Activitate prin colaborare persoane
da, 46, parul lung, te astept la mine. locatie te astept pe tine domn generos la reale, varsta 22 ani, te astept in compa- serioase, minim liceul, ambitioase care
Berceni; (0763.664.061 un masai de relaxare si tonifiere al trupu- nia mea pentru diverse tipuri de masaj. doresc timp liber si bani;
lui si sufletului, in locatia mea discreta si Daca cauti relaxare o vei gasi in compa- (0763.692.275
176. Masaj de relaxare, regenerare. curata Zepter, 50 L; (0725.134.038 nia mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei
Reflexoterapie, presopunctura, o ora de regreta, 200 L; (0762.934.370 6. Administrator credite ifn, studii
rasfat prin masaj taoist, pe tot corpul. La 209. Mirela, cosmeticiana, Drumul drept, raspunde de procesul de adminis-
tine sau la hotel. Alina 39 ani. 120 L; Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni 242. Sector 2, Maya 22 ani, roscata
trare a creditelor, incepand cu momentul
(0799.655.540 manierati si generosi. Program 10:00- draguta, atenta la toate detaliile, ofer
aprobarii creditului de catre persoanele
20:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; masaj de relaxare si alte surprize, pt
177. Masaj de relaxare, te astept sa te (0745.028.362 detalii suna-ma, pozele imi apartin. 80 L; competente, derularea creditului si pana
relaxezi la un masaj la domiciliul meu, (0725.495.114 la momentul rambursarii, recuperare
program 10:00-20:00, programari cu 30 210. Mirela, scapa de stresul zilnic ale- credite,
minute inainte, no sex 100 L; gand un masaj de relaxare in compania 243. Servicii de calitate Ana, kinetoter-
(0785.656.225 mea, la domiciliul meu unde domina dis- apeut, ofer servicii de calitate, rafina- 7. Administrator teatru Teatrul Apol-
ana_ana0051@yahoo.com cretia, igiena si intimitatea. Detalii supli- ment, discretie experienta. Roscata fru- lo111, cauta un administrator full
mentare la telefon. Titan. 60 L; moasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer time.Canditatul ideal: obligatoriu sa deti-
178. Masaj la tine sau la hotel, buna, (0736.549.922 masaj profesional d-lor manierati la domi- na carnet de conducere categ. B,
sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata ciliul meu, 100 ron/ sedinta, 100 L; (0771.681.935 lauraroxin@gmail.com
cu un masaj deosebit, pentru mai multe 211. Mona matura, draguta, sociabila, te (0736.890.339
detalii la telefon; (0731.536.906 astept pt. un masaj de relaxare, in zona 8. Administrator tehnic care sa
Octavian Goga 60 L; (0721.026.251 244. Servicii sablare profesionale,
prestam servicii de sablare cu grit si sticla indeplineasca si functia de casier pentru
179. Masaj muscular, terapeutic, de firma Scomet administrare imobile. Con-
relaxare, util pentru atrofia musculara, 212. Monica draguta 43 ani ofer masaj pentru piese- suprafete fier, aluminiu,
cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se sta- ditii obligatorii: permis, masina. Program
oboseala cronica, blocaje musculare, relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, bilesc in functie de gritul consumat. 13.00-21.00, 2.200 L;
suprasolicitarea zonelor musculare prin cimitirul Armenesc. 60 L; Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (021.336.77.44/ 0372.979.797
manevre de frictiune pana la extensii de (0726.566.223 (0749.064.848
tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; 9. AeroMotorsport cauta economist/
(0726.508.066 213. Monica 33 ani, Bucuresti, poze
245. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, contabil (3-7 ani) cautam sa angajam un
reale 100%, ofer domnilor generosi si ofer domnilor generosi si manierati masaj
180. Masaj profesional terapeutic, relax, manierati masaj de relaxare si intretinere contabil cu norma intreaga, cu o experi-
in Bucuresti maseur profesionist efectuez efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si de relaxare si intretinere efectuat pe enta minima de 3 ani si care doreste sa
masaj de relaxare, aromaterapie, ter- creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- evolueze profesional. Pe langa cerintele
cretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la
apeutic, reflexoterapie sportiv, cervical, rasp. la nr. privat si sms (0730.947.092 nr. privat si sms. (0720.407.840 profesionale, candidatul trebuie sa fie o
capilar, facial, (70 Lei/ora, (150 Lei 2 ore). persoana pozitiva; (0756.022.220
Tel: 0743491548 L-D 09:00 23:00, no 214. MONICA, draguta, 43 de ani, ofer 246. Simona, 30 ani ofer masaj de office@handy-man.ro
sex, 70 L; (0743.491.548 fructarianca- masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland
lator@gmail.com limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 10. Agen?i de Securitate. Angajam
(0726.566.223 70 L; (0748.944.812 Agenti de Securitate cu atestat, pentru
181. Masaj profesional, masaj somatic, obiectiv în zona Republica; 27. Agent imobiliari doar cu experienta. 42. Agent vanzari directe, Telekom 63. Agenti de curatenie pentru echipa
de relaxare, reflexogen, terapeutic.Cer si 215. Monica, draguta, 43 de ani, ofer 247. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. (0372.349.293 (0723.022.838 Romania, Telekom angajeaza persoane mobila, cautam persoane punctuale,
ofer conditii deosebite de igiena, program masaj relaxare, discretie, Sos. Pante- Feminitatea si bunul simt sunt calitatile office.nellyimob@gmail.com cu sau fara experienta in domeniu. Con- serioase, organizate, rezistente la
10-18, zona Tineretului, pret 100 lei/60 limon, Cimitirul Armenesc, 60 L; care ma caracterizeaza. Va astept la un 11. AGENT curatenie, firma servicii pro- tract de munca, salariu fix+comision si munca fizica si dispuse sa lucreze in
min, 150 L; (0728.535.978 (0726.566.223 masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. fesionale de curatenie angajeaza per- 28. Agent paza - zona Sos Straulesti. echipa. Transportul la punctele de lucru
bonusuri. Program full-time/part-time.
Zona Piata Muncii, 200 L; sonal cu experienta pentru obiective: Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 Daca esti interesat asteptam CV-ul sau este asigurat de firma. Salariul se nego-
182. Masaj profi, 42de ani, 1.65 m, 67 216. Natasha, Matura, 43 ani, placuta, (0725.458.291
kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. 1.60 m, 58 kg, experta in arta masajului, spatii de birouri sau alte institutii in telefonul tau. (0786.718.355 ciaza la interviu. (0767.435.725/
Am atestat. Durata sedintei este de o ora ofer calitate, masaj foarte bun, discretie, 248. Soryna 30 ani, masaj terapeutic Bucuresti. Pachet salarial motivant. 29. Agent paza (femeie) pentru ovidiu_cristian@telekom.ro 0767.435.700 office@helpclean.ro
sau in functie de tipul masajului personal- igiena. Programari; 300 L; profesional de intretinere si relaxare, (0720.341.946 office@visionclean.ro fabrica productie alimentara
izat. Zona Alba Iulia Trafic. Parcare, cal- (0740.948.427 zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 sector 6, salariul 1.600 lei+ 43. Agent vanzari pe tara firma care se 64. Agenti de curatenie, femeie si bar-
dura 100 L; (0764.152.740 L; (0758.158.334 12. AGENT paza si ordine, agent con- tichete de masa, informatii la tel. ocupa cu import si distributie produse bati pentru firma de curatenie in hyper-
217. Nemtoaica, blonda, finuta si fru- trol acces cu atestat; (021.335.84.20/ (0732.672.654 cosmetice profesionale in saloane, anga- market din zona Berceni, contract de
183. Masaj relaxare, energetic, Thai moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer 249. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental, 0722.307.333 angajari@aba.ro jam agent de vanzari pe tara. Disponibili- munca, program 8 ore, conditii avanta-
masaj la sol, masaj relaxare, terapeutic masaj de neuitat domnilor manierati in sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un www.abasecurity.ro 30. Agent paza cu sau fara atestat, tate pentru deplasari, cu experienta in joase; (0758.044.134
medical prin presopunctura (energie) si locatia mea. Zona Bvd.Unirii langa Uce- pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic 1.350 l in mana fara intarzieri. Obiective: vanzari. CV la email 1 L;
terapia masajului Thai (energie si com, poze reale, mai multe detalii la tel., Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in 13. Agent call center - italiana, suntem 65. Agenti de interventie, firma de paza
deconectare). (0768.290.956 100 L; (0765.763.308 centru. Free drinks. Fotografii reale pe ADPP sector 1, carte de munca pe (0753.038.501 office@redist.ro angajeaza agentii de interventie pentru
in cautarea unor noi colegi pentru functia perioada nedeterminata, 1.350 L;
site. Masaj relaxare, body si oriental, de operator call center. Program luni 44. Agent vanzari showroom Pinum Bucuresti cu atestat de paza si agentii
184. Masaj terapeutic prin manevre de 218. New, bruneta sexy, Parc Sebastian, 360 L; (0727.148.861 vineri 10-19! Contact : george.lupas- (0753.128.171/ 0758.115.605 de securitate / paza, salarizare platita la
reglare si tonifierea muschilor, stimularea Simona, 19 ani, poze reale 100%. Te paza.magic@yahoo.ro Doors&Windows angajeaza agenti van-
circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu astept in locatia mea pentru un masaj de 250. Sunt new in zona Drumul Taberei,
cu@solutions30.com; (0775.356.231 zari showroom usi. Puteti trimite CV pe timp, tinuta gratuita. Program telefonic:
goerge.lupascu@solutions30.com adresa de email nina.baluta@nusco.ro; L-V 9-18; (0751.143.961
miscari tranzitorii de regenerare si calitate fara graba, igiena garantata. Mai buna, sunt Camy, am 28 ani, te astept in 31. Agent paza, 1.350 - 1600 L in mana
refacere a intreg organismului. Obor multe detalii la tel., cer si ofer seriozitate, locuinta mea pentru a petrece cateva fara intarzieri. Contract de munca pe int 107 (021.233.34.31 66. Agenti de paza angajam agenti de
14. Agent comercial se cauta fata pen-
Mosilor 100 L; (0726.508.066 detin locatie de lux, 100 L; min. impreuna, masaj, str. Targul Neamt perioada nedeterminata, 1.450 L; nina.baluta@nusco.ro paza/ securitate pentru obiective ban-
(0768.632.497 nr. 28, (0721.638.387 Brunette.lovel- tru butic suveniruri in incinta Garii de
185. Masaj terapeutic, de relaxare prin ly@yahoo.com Nord Bucuresti. Salariu motivant. Detalii (0753.128.171/ 0758.115.605 45. Agent vanzari, caut agent de van-
care si magazine. Detinerea atestatului
Rebeca_2020@yahoo.com reprezinta avantaj. Detalii la nr.
metode de tampotamente musculare la nr tel. (0720.059.544 paza.magic@yahoo.ro
zari, pentru zona Moldovei, cu experien-
alternand cu tehnici de relaxare a regiunii 219. Nicol, bruneta slim, ofer body 251. Sunt noua in domeniu, bruneta, (0758.237.900
15. Agent comercial sofer, redactor 32. Agent securitate pt. locatie Auchan ta in domeniul bicicletelor si al accesori-
respective. Metode de frictiune si presare masaj de relaxare intr-un ambient placut reala 100%, 24 de ani, inalta, ofer servicii ilor de bicicleta si vopsea spray, detalii la
care deblocheaza contractiile musculare. si discret, foto reale din locatie, garantez, de masaj domnilor manierati in locatia coordonator engleza, franceza, activitate Drumul Taberei cu atestat-paza, program 67. Agenti de paza angajeaza firma de
Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 mai multe detalii la telefonic, 200 L; mea, in conditii de discretie si igiena, editoriala 5 ani, secretar general de lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu numarul de telefon, (0742.343.704 paza, pentru obiective din Berceni si Chi-
(0726.073.377 relaxare maxima totul fara graba, redactie engleza franceza, pt. editura, fix, tichete masa, prima vacanta, prime; tila. (0723.393.728
(0733.786.690 46. Agent vanzari, soc. transport per-
186. Masaj terapeutic, domna educata urgent. CV la email, tel., (0744.531.333 (0374.409.880 arogojina@auchan.ro soane, cu sediul in Buc., sector 2, anga- 68. Agenti de paza cu atestat pentru
ofer servicii de masaj intr-un cadru curat 220. Nicolae Grigorescu, oferim masaj office.carte2016@gmail.com auchan.ro
si discret domnilor manieratii cu bun simt. de relaxare, curatenie si discretie. Poze 252. Sunt noua in zona Dristor ofer jeaza agent/a de vanzari pentru zona obiective din Bucuresti. Salariu atractiv.
Pentru mai multe det sunama. Nu ras la reale 40 L; (0738.178.636/ masaj de relaxare la domiciliul meu dis- Militari. Rel. tel. (0723.308.960/ (0730.344.788/ 0768.074.078
nr privat sau sms. Poza facuta in locatie. 0738.178.637 cre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dris- 0723.977.636 hr@cdy.ro
Zona Berceni (0784.748.712 tor, 50 L; (0769.183.062 69. Agenti de paza barbati si femei
221. Nicoleta, buna sunt Nicoleta am 47. Agent vanzari, distributor, angajam pentru cladiri de birouri, depozite,
187. Masaj total, bd. Unirii, te invit la un 25 de ani 1.60 m 45 de kilograme ofer 253. Sunt o doamna eleganta discreta cu sau fara experienta, oferim cazare in ansambluri rezidentiale, in zonele
masaj de relaxare si tonifiere, intr-o masaj de relaxare domnilor generosi cu ofer masaj de relaxare in locatia mea de Bucuresti; (0371.477.855 Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pante-
locatie curata si discreta. Nu vei pleca bun simt la mine in locatie zona Dristor lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia limon, Popesti Leordeni program L-V
dezamagit, locuri de parcare in fata Kaufland, 60 L; (0733.412.631/ 200 L; (0732.568.368 48. Agent vanzari. Companie interna- ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500
blocului. Nu raspund la nr privat. Te 0730.458.675 tionala angajeaza agent vanzari cu sau Lei net 1.500 L; (0769.075.999/
astept. 100 L; (0729.615.906 badd- 254. Taiere, toaletare copaci taiem,
toaletam, scoatem radacini copaci, fara experienta, persoana comunicativa, 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro
boss94@yahoo.com 222. Nicoleta, buna, am 25 de ani, 1.60 contract de munca, training gratuit. Ofer-
m si 50 de kilograme, ofer masaj de defrisam si deztelenim terenuri, la cerere
188. Masaj, Ada, ofera domnilor relaxare domnilor generosi si cu bun simt asiguram incarcare in auto, transportam im cazare; (0728.650.079 70. Agenti de paza barbati si femei
manierati masaj terapeutic, igiena, dis- masa lemnoasa, descarcam si depozi- pentru tipografii, depozite, ansambluri
la mine in locatie, zona Dristor Kaufland, tam la groapa de gunoi. 300 L; 49. Agent, specialist curatenie oferim: rezidentiale, in zonele Crangasi, Pipera-
cretie.sector 3, orele 8-17, 50 L; 70 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 (0744.876.332 Tunari, Militari, Berceni, Pantelimon, pro-
(0735.366.510 salariu plus bonuri de masa, marire
223. Noua in zona piata Delfinului, ofer dragomircornelcristi@yahoo.com salariu in functie de vechime, prime de gram L-V 12h,8 h, ziua 1400 Lei net,
189. Masaj, Berceni, doamna draguta si masaj total noua in zona piata Delfinului Paste si Craciun, decontare abonament 12/36h, 24/48h, 1.500 L;
255. Tanar maseur ofer masaj terapeutic (0769.075.999/ 021.311.35.13 anga-
discreta, ofer masaj de relaxare, terapeu- te astept la mine pt a te simti in al pentru doamne; (0768.466.146 transport. (0767.435.725/
tic body, masaj, pt. mai multe detalii, con- noualea cer; (0768.385.427/ 0767.435.700 office@helpclean.ro jari@carpatguard.ro
tacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620 0768.385.427 teleportata@gmail.com 256. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer
50. Agenta curatenie, echipa mobila, 71. Agenti de paza cu atestat angajam
190. Masaj, daca vrei sa scapi de stre- 224. Ofer servici masaj de relaxare si
masaj de relaxare doar la domiciliul meu, pentru obiectiv de pe Calea Grivitei.
igiena maxima. Mai multe detalii la tele- firma ICS angajaza pentru echipa inter-
sul cotidian te astept la mine pt o sedinta anticelulitic, la preturi avantajoase, cu fon, zona Kaufland Obor, 70 L; ventii o noua colega. Se cere seriozitate Pentru detalii sunati la tel
de masaj relaxant. Zona Splaiul Unirii rezultate garantate. George; (0734.404.714 maxima, aspect ingrijit si disponibilitate (0761.633.215
(0724.975.229 (0785.166.787 program flexibil. Salarizare peste medie,
257. Tina 42 ani simpatica si finuta te 72. Agenti de paza cu atestat pentru
191. Masaj, la tine sau la hotel, masaj 225. Oferta deosebita pt un domn spe- conditii bune, contract munca full. 1.850 obiectiv din zona Gara de Nord. Pentru
astept la un masaj de relaxare ma poti L; (0771.449.760 office@curate-
de relaxare si terapeutic, pentru mai cial si manierat, daca nu te grabesti si gasi pe Colentina la intersectie cu Doam- informatii sunati la tel. (0721.932.532
multe detalii suna-ma, 150 L; vrei un masaj mai aparte, intr-un cadru na Ghica 60 L; (0721.980.503 niebirou.ro
(0768.121.420 placut si discret, apeleaza cu incredere la 73. Agenti de paza cu atestat pentru
mine. Astept un domn civilizat, bine cres- 258. Tina 42 ani, draguta finuta si rabda- 51. Agenti curatenie, 4 h /zi, zona hotel de pe Calea Victorei. Se ofera 3
192. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, cut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, toare te astept la un masaj de relaxare la Rahova. Relatii la tel. (0786.102.017 mese. Pentru detalii sunati la tel.
masaj de relaxare si terapeutic, pentru 130 L; (0758.850.507 mine acasa zona Dn Ghica intersectie cu (0735.866.474
mai multe detalii la tel., 150 L; Colentina, 60 L; (0721.980.503 52. Agenti de paza cu atestat .
(0769.208.929 226. Piata Delfinului, ofer masaj total la (0744.555.199 74. Agenti de securitate angajam cu
domicilul meu. Pentru mai multe detalii 259. Titan, blonda, ofer masaj de contract de munca salariu motivant,
193. Masaj, buna iti ofer masaj de astept tel tau. Singura in locatie relaxare domnilor manierati intr-o locatie 53. Agenti curatenie angajam urgent
relaxare facut de o bruneta eleganta si cu (0764.712.718/ 0764.712.718 ancu- (0722.558.551
discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; fete curatenie cu experienta, si baiat cu
bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti tatinka@gmail.com (0799.182.770 permis, pentru echipa de interventie 75. Agenti de securitate angajam cu
de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoast- birouri, apartamente, vile. Salariu de la
em intr-un ambient placut si discret. Nou 227. Piata Progresul, doamna de 55 ani 260. Unirii, la mine sau la tine, ofer domiciliul in Bucuresti. SSG Fire& Res-
venita in Bucuresti 100 L; ofera masaj persoanelor de varsta 1400 Lei net, se asigura contract de cue Security Investigatii marim echipa.
masaj domnilor doritori de experiente noi.
(0799.334.470 apropiata; (0730.515.750 Te astept in locatia mea sau ne putem munca, plata la timp 1 L; Vino alaturi de noi; (0725.500.510/
intalni la tine sa petrecem cele mai fru- (0720.542.280 totalcleaningser- 0732.830.207
194. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, 228. Presatri servicii, buna eu sunt moase momente. 100 L; vices2017@gmail.com
masaj de relaxare si terapeutic, pentru Diana am 35 de ani si ofer mesaj de (0786.644.324 76. Agenti de securitate angajeaza
mai multe detalii suna-ma, 150 L; relaxare domnilor generosi cu bune 54. Agenti curatenie birouri / spatii Olimp Security, posturi de interior, pro-
(0768.121.420 maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; 261. Unirii, noua in zona, 19 ani, dom- 16. Agent curatenie, angajam doamna 33. Agent securitate urgent angajam. comune, tura zi, zona Pipera. Relatii la gram flexibil, salariu 1.400 Lei/195 h.
(0729.387.539/ 0729.387.539 yanis- nisoara draguta, discreta si curata, te pentru curatenie la birouri, program 8 Salariul net 1300-1500 lei tel. (0786.102.017 1.400 L; (021.337.44.77/
195. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, gabrielbos@gmail.com astept pentru un masaj de relaxare de ore, langa statia de metrou Aviatorilor, P- (0799.746.324 0747.221.397
prestez masaj terapeutic, detalii la tel., neuitat in locatia mea; 100 L; ta Charles de Gaulle. Oferim salariu 55. Agenti curatenie birouri, tura zi /
150 L; (0769.208.929 229. Prestari servicii, buna eu sunt Adri- (0735.698.519 badboss94@yahoo.com competitiv plus tichete de masa; 34. Agent securitate hotel de 4 stele, noapte, zona Semanatoarea. Relatii la 77. Agenti de securitate Caldo Privat
ana am 24 ani si ofer domnilor generosi (0754.794.359 contact@winscope.ro Rin Grand Hotel. Cerinte: calificare in tel. (0731.178.581 Security angajeaza agenti de securitate
196. Maseuza efectuez diferite tipuri de cu bune maniere masaj de relaxare, mai 262. Unirii, poze reale, super finuta si domeniu, disponibilitate de lucru in cu sau fara atestat, pentru cladiride
masaj somatic, reflexogen si limfatic multe detalii la nr. 50 L; rabdatoare te invit in locatia mea pentru 17. Agent curatenie, doamna pentru picioare, limba engleza nivel conversa- 56. Agenti curatenie, birouri / spatii birouri, galerii comerciale, centre de
cauzate din diferite motive stres, (0729.354.592/ 0729.354.592 yanis- un masaj placut de relaxare; 50 L; curatenie de intretinere, institutie de stat tional constituie un avantaj, abilitati bune comune, tura zi, zona Colentina. Relatii afaceri si hoteluri. Experienta in paza
oboseala sau dureri (relaxare) gabrielbos@gmail.com (0745.702.713 de relationare, program: 12/24; 12/48
(0738.031.064 Badboss94@yahoo..com la Piata Romana, Teatrul Tandarica. la tel. (0744.320.276 constituie un avantaj dar nu este obliga-
Oferim salariu motivant plus tichete de (0731.111.250 resurseumane@rinho- torie. Salariu motivant (0766.051.733/
230. Prestari servicii, bunaeu sunt
197. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, Diana am 35 ani si ofer domnilor gen- 263. Zona Berceni soseaua Giurgiului masa; (0754.794.359 contact@win- tels.ro 57. Agenti curatenie, birouri / spatii 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatse-
47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zam- erosi cu bune maniere masaj de relaxare strada Alunisului iti ofer masaj de scope.ro comune, tura zi, zona Floreasca / curity.ro
betul pe buze, astept doar persoane civi- mai multe detali la nr. 50 L; relaxare la loculcatia mea.1,70 m 90 kg, «««««««««««««««««« Polona. Relatii la tel. (0786.102.017
lizate in locatia mea pentru un masaj de (0729.387.539 60 L; (0763.753.996 18. Agent de curatenie in zona 78. Agenti de securitate cu atestat si
relaxare. Pozele sunt reale, nu insista.
Zona Piata Muncii, 200 L;
yanisgabrielbos@gmail.com
264. Zona Decebal, foto reale, Diana
Dorobanti Firma de curatenie angajeaza
personal pentru curatenie intr-un spatiu
AGENT SECURITATE,
35. 58. Agenti curatenie, spatii comerciale,
tura zi / noapte, zona Baneasa. Relatii la
fara. Oferim si rugam seriozitate;
(0768.870.943/ 0765.801.800/
(0720.084.742 231. Promotie masaj cupluri Noblesse reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de
relaxare intr-un ambient deosebit dom-
de birouri din zona Dorobanti. Se ofera URGENT, 5, CONF. LEGII tel. (0786.102.017 0765.802.331
198. Matura prezentabila, educata, cu
Unic, o experienta super. Masajul la
cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, nilor pretentiosi care apreciaza calitatea,
ofer conditii de lux, discretie, 300 L;
salariu motivant, program 8 ore/zi,
dimineata sau seara. Detalii la telefon. 333/2003, BANII LA TIMP 59. Agenti curatenie, spatii comerciale, 79. Agenti de securitate cu/fara atestat
experienta, masaj de relaxare, servicii
complete domnilor civilizati, manierati.
zona Eminescu. Masaj relaxare, body si
oriental. Civilizat, curat, frumos, multe (0724.135.251 (0763.223.167 contact@cleanwork.ro SI SCOLARIZARE. OBEC- tura zi / noapte, zona Pantelimon. Relatii
la tel. (0786.102.017
pentru obiective in Bucuresti, sector 3 si
sector 4; (0734.331.702
Locuiesc singura, zona Barbu Vacares-
cu. I speak english. Exclus sms, nr. pri-
maseuze. Promo valabil sambata intre
orele 14-23. 250 L; (0727.148.861
19. Agent de paza cautam agent de TIV DE INTERIOR, ZONA 60. Agenti curatenie, spatii comerciale, 80. Agenti de securitate Firma de secu-
paza zona Popesti-Leordeni, Pipera 59-
vat, program 8-24 100 L;
(0729.654.535
www.private-massage.ro 61, vama Otopeni, 2.000 L; TRAFIC GREU, tura zi / noapte, zona Titan / Liviu ritate, angajeaza agenti de securitate cu
sau fara experienta pentru obiective situ-
232. Reala, 20 de ani, ofer masaj de (0731.325.382 BUCURESTI, OFERIM Rebereanu. Relatii la tel.
(0786.102.017 ate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi-
199. Matura stilata. Daca ti doresti altce- relaxare de cea mai buna calitate. Nu tate. (0734.444.411 angajare@compa-
va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 20. Agent de paza si femeie de servi-
ciu; (0755.939.939
SALARIU BRUT: 1.900 L; 61. Agenti curatenie, femei si barbati niadepaza.ro
(0763.397.173
discreta si rafinata, ofer masaj de
relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% 233. Roberta, buna sunt bruneta, am pentru firma de curatenie in hypermarket 81. Agenti de securitate pentru
reale, 150 L; (0763.259.242 19 ani, inalltime 160, greutate 50, sunt o 21. Agent de paza cu atestat pt din zona Berceni, contract de munca, obiective in Bucuresti, zona Mili-
fata discreta, pozele imi apartin, demon- societate comerciala sector «««««««««««««««««« program 8 ore, conditii avantajoase; tari, Pantelimon si Tunari;
200. Matura 47 ani, Titan metrou, ofer
masaj de relaxare domnilor civilizati, 100
strez cu tatuajele, locatia este la Dristor
Kaufland, masaj. 70 L; (0738.143.758/ Oferte full time 6,salariu +tichete de masa 1.600
L; (0732.672.654 36. Agent telesales, Amicredit anga-
(0758.044.134 (021.434.00.52/ 0740.533.503
L; (0722.494.310 0733.169.730 jeaza colegi noi, responsabili, program 62. Agenti de curatenie 82. Agenti de securitate salariu atractiv,
22. Agent de paza. Societate de orele 9-17:30, vanzari in domeniul ban-
201. Matura, inalta supla ofer masaj de 234. Rond Alba Iulia, Lory, am 19 ani, ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så paza angajam agent de paza cu car. Salariul net 2.000 ron + bonusuri pentru birouri si hyper- bonuri de masa pentru cladiri de birouri,
relaxare. Zona Camera de Comert, Bld bruneta, 1.70, 50 kg ochi albastri. Te-ai acorde tuturor ¿ansa de a trimestriale. Rog CV pe mail market. Oferim salariu zona centrala (0720.262.461/
participa la ocuparea unui cunostinte minime operare cal- 0728.482.800 coordonare@kryp-
Mircea Voda. (0726.874.434 saturat de poze false si servicii incom- culator. Salariu net 1.920 lei. (0726.248.057 alice@amicredit.ro peste medie, platit la
plete, la mine nu e cazul, te astept pentru post, indiferent de: raså, tonguard.ro
Transport asigurat. Informatii la timp, bonuri de masa,
202. Matura, roscata simpatica, milf, te a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat, etnie, na¡ionalitate, limbå, telefon: 1.920 L; (0731.355.558 37. Agent turism pentru scursala noas-
astept la un masaj de relaxare la domicili- 50 L; (0720.611.629 religie, convingeri, categorie 83. Agenti de securitate cu sau fara
ul meu in sectorul 1. 80 L; Denydenisa@gmail.com
tra noua in orasul Calarasi. Cu experien- plata orelor suplimenta- calificare, agenti de interventie (neaparat
socialå, categorie defavoriza- 23. Agent de ticketing si turism, experi- ta in domeniu, preferat cu baza de date re. Informatii de luni
(0774.913.827 tå, vîrstå, sex,orientare cu clienti din Calarasi, cunostinte de pc, permis auto cat. B), firma de paza din
235. Rond Alba Iulia, te astept la mine enta min 3 ani, limba engleza f bine, pana vineri intre orele Bucuresti angajeaza pentru obiective
203. Matura, feminina, deosebita prin pentru a petrece clipe unice de relaxare sexualå, cf. Legii 48/2002 Amadeus, sisteme de rezervari, interac- MS Office, sisteme de rezervari. deosebite din zona Militari. Salariu moti-
stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin alaturi de o bruneta tanara, 20 de ani. tiune directa clienti corporate, sistem (0723.024.204 incoming@tentour.ro 9,00-18,00 la nr.: vant (021.300.21.01
proceduri specifice terapiei, benefice Ofer masaj de relaxare si o companie 1. A.S.C.A.R.P. Omenia Bucuresti, str. backoffice Q, Excel, powerpoint, disponi- (0784.290.182 office@guardone.ro
38. Agent turism/ticketing, angajam
organismului cu imbunatatirea tonusului placuta. 70 L; (0734.423.317 dragusi- Amurgului nr. 53, sector 5, angajeaza de bil pentru deplasari, punctual, corect.
necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 nancuta20@gmail.com urgenta pentru paza proprie agent de 3.500 L; rodica@rojobusiness.ro agent turism/ticketing full time. Salariu
de V-D, nu raspund la nr. privat sau sms, securitate. Relatii la telefon; motivant, timp de lucru flexibil si o
nu noaptea, 300 L; (0730.369.218 236. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te (021.423.17.49/ 0723.191.888 24. Agent de vanzari produse atmosfera minunata cu oameni veseli.
invit pentru un masaj de calitate, poze intretinere piatra natura produse desti- Cerinte: apt de munca, sociabil, creativ,
204. Melysa 35 ani, poze reale 100%, 100% reale din locatie, pentru detalii 2. Absolvent liceu, scoala profesionala, nate, impregnarii, impermeabilizarii, nonconformist. Te asteptam;
ofer domnilor generosi si manierati masaj sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 constructii Grup firme proiectare con- intretinerii, si lipirii marmurei, granitului, (0745.172.444
de relaxare si intretinere efectuat pe structii si testare materiale de constructii. travetinului, sau pietrei naturale. Oferim siciliamerisanu@gmail.com
masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- 237. Roscata, la mine sau la hotel, Dris- Cunostintele tehnice in domeniul con-
cretie maxima detali la tel. (Obor Kau- tor Maya, roscata reala, selectiva, 24 de si cazare daca este cazul 4.000 L; 39. Agent vanzari Firma producatoare
sturctiilor constituie un avantaj. Oferim (0745.861.531 roro6979@gmail.com
fland), 70 L; (0721.659.625 ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambi- instruire si calificare. Contract de munca. si distribuitoare de vopsele angajeaza
ent deosebit domnilor pretentiosi care (0744.504.284 maria.socol@utest.ro agent vanzari. Abilitati negociere si
205. Melysa, 35 ani Poze reale 100%, apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, 25. Agent de vanzari, firma de curate- comunicare, permis conducere categ. B,
ofer domnilor generosi si manierati masaj discretie, Drumu Taberei, 70 L; 3. Achizitor, Phoenicia Hotels & nie & DDD experienta nu este obligato- seriozitate, experienta in vanzari, pro-
de relaxare si intretinere efectuat pe (0769.469.301 Resorts angajeaza achizitor pentru Hotel rie. Cunostinte minime de calculator, dis- movarea produselor firmei;
masa de masaj cu uleiuri si creme. Dis- Lido Bucuresti. Salarii intre 3.000 si 3.500 pus la deplasari in Bucuresti, se decon- (0736.101.126
cretie maxima detali la tel. (Obor Kau- 238. Roxana, noua in zona, ofer masaj teza transportul in comun, permis con-
fland), 70 L; (0721.659.625 de relaxare fara graba si fite intr-o locatie lei. Cerinte: experienta in domeniu, iulian.constantin@sticky.ro
engleza cunostinte Excel ducere nu este obligatoriu. Venituri de
curata si discreta, Titan, bld. Theodor pana la 4000 lei. (021.780.00.80/
206. Miniona matura doamna matura Pallady, 80 L; (0735.232.246 (0764.913.418 40. Agent vanzari persoana respons-
raluca.tunsanu@phoeniciahotels.ro 0772.029.406 contact@conexclean.ro abila, cu abilitati de negociere si comuni-
ofer masaj de relaxare la domiciliul meu,
ambient placut, discretie totala 120 L ora, 239. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de care. Oficiu in localitatea Afumati. Trim-
4. ACP, societate comerciala in orasul 26. Agent imobiliar cu experienta, cau- iteti CV pe adresa de mail
detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj tam un coleg, agent imobiliar in primul
50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 Otopeni angajeaza femeie de serviciu (0738.152.501 canapelini@gmail.com
L; (0775.194.625 serioasa pentru curatenie, program zilnic rand ambitios, perseverent si mai ales sa
207. MIRELA Ofer masaj de relaxare 7.30-15.30, vopsitor industrial in camp urmareasca acel confort ce vine odata 41. Agent vanzari bilete Companie de
intr-un ambient placut fara graba la domi- 240. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter- electrostatic si sudor in argon. Pentru cu independenta financiara pe care ar transport persoane angajeaza persoana
ciliul meu. Detalii suplimentare la tel. apeutic, masaj de relaxare si intretinere detalii sunati la telefon sau puteti trimite trebui sa si-o doreasca; pentru agentie, abilitati pentru lucru cu
Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; corporala, detalii la telefon, zona Drumul CV-uri pe adresa de mail; (0722.625.665/ 021.242.21.53 publicul, rezistent la stres;
(0736.549.922 Taberei, 100 L; (0767.821.102 (021.350.38.10 office@acp.ro office@neboimobiliare.ro (0743.333.015 gsm.trans@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
8 19 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
125. Agenti securitate complex reziden- 141. AirbnbSupport selecteaza opera- 160. Ajutor bucatar rece angajam
tial, pentru societate. Contract de munca toare PC si customer service, salariu fix urgent, restaurant Paine si Vin anga-
legal, program de lucru flexibil, salariu 2.200 lei plus bonusuri de performanta, jeaza urgent ajutor bucatar rece (fata),
1.700 lei net. Tel.: 1.700 L; 2.200 L; (0725.988.889 hr@airbnb- cu experienta, pasionata, carte de
support.ro munca instant, decont taxi, sal+tips,
(0762.217.697/ 021.315.21.84 stan- echipa tanara, doar Bucuresti, detalii;
covici@teamguard.ro 142. Ajutor bucatar fara experienta (0726.748.978
pentru taiat si tocat legume, zona
126. Agenti securitate Floreasca com- Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda 161. Ajutor bucatar sau femeie la vase,
plex rezidential societate de paza anga- si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.700 restaurant Rocka Burgers angajeaza
jeaza agenti de securitate pentru com- L; (0773.316.497 ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile
plex rezidential in zona Floreasca. Con- cu 2 zile sau femeie la vase part time (V,
tract de munca legal, program de lucru 143. AJUTOR bucatar. Restaurant zona S, D). Salariu atractiv plus beneficii.
flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; Aviatorilor angajeaza femeie de servici si Locatia este la Plaza Lujerului
ajutor bucatar. Relatii la telefon; (0751.576.021/ 0746.305.165
(0767.800.080/ 0760.650.245 anga- artramid@gmail.com
jare.tg@gmail.com (0722.594.728
144. Ajutor barman, societatea IDM 162. Ajutor bucatar shaorma si ajutor
127. Agenti securitate Ghencea, Mili- Kennedy Group angajeza ajutor barman ospatar cu sau fara experienta. Salariul
tari, Crangasi societate de paza anga- (spalat pahare, curatenie, ajuta barman- de inceput este 1.700 ron in mana, 2
jeaza agenti securitate cu/ fara calificare ul la servirea produselor). Contract de mese/zi, bonusuri, crestere salariala in
pentru zona Crangasi, Militari, Ghencea, munca full time, program in ture. Va functie de performanta. Cazare la
Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroa- rugam trmiteti CV pe email, cerere. Trimiteti CV-urile la mail. 1.700
(021.316.09.62 hr@idm.ro L; (0748.246.246
ia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei madobucuresti@mado.ro
1.600 L; (0760.650.245/
145. Ajutor brutar, angajam urgent per-
021.315.21.84/ 0760.650.245 163. Ajutor bucatar si bucatar, bucatar-
sonal productie panificatie cu sau fara
angajare.tg@gmail.com experienta, program si salariu atractiv; easa, fata call office preluat comenzi
telefonice, sector 5 si 6, salariu si conditii
84. Agenti de securitate cu sau fara 102. Agenti paza Bd Basarabia Libra (0772.261.614 avantajoase. Urgent. (0787.699.692
experienta. Compania de paza Swat Guard angajeaza agenti paza pt 128. Agenti securitate Grivita, Laromet,
Force International angajam agenti de Bucuresti zona Bd Basarabia, sector 3. Bucurestii Noi cu si fara atestat. 146. Ajutor bucatar (femeie) pentru Don
164. Ajutor bucatar si femeie la vase
securitate pentru judetul Ilfov localitatile 1.400 L; (0755.000.687 office@libra- Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Laromet. Corleone restaurant situat pe str. Delea
Mogosoaia, Ghermanesti, Crevedia si guard.ro pentru evenimente - Militari Residence
Contract de munca legal, program de Veche nr. 51, program interviuri 15:00- Ballroom, experienta nu este obligatorie;
pentru orasul Bucuresti. Salariu atractiv lucru flexibil. Salariu net 1.700, 1.700 L; 18:00, nu va trebuie programare
si fara intarzieri. Program 12 ore, cuantu- 103. Agenti paza bd. Basarabia si Vitan (0766.420.696 office@militariresi-
(0762.217.697/ 021.315.21.84 anga- (0786.887.766/ 0763.600.077 badri- denceballroom.ro
mul salarial 1.500 Lei. Persoana contact: Libra Guard angajeaza agenti paza pt. an580@gmail.com 176. Ajutor bucatar, fata spalat vase 195. Ajutor de bucatar - rece - Zona
Miu Lucian tel.: 0731.355.551, e-mail: Bucuresti, zonele bd. Basarabia si Vitan. jare.tg@gmail.com
165. Ajutor bucatar si femeie vase, angajez urgent in Pipera ajutor bucatar Iancului angajam ajutor de bucatar, la
lucian.miu@swatinternational.ro; George Salariu, 1.500 L; (0755.000.687 147. Ajutor bucatar 1.800 lei, femeie la si fata la spalat vase, vis-a-vis de DRP- sectia rece, specific international. Pro-
Constantin: 0730.073.087, e-mail: office@libraguard.ro 129. Agenti securitate pentru magazine restaurant italian zona Mariott (vis-a-vis
vase 1.600 lei si vanzatoare 1.700 lei pt. Catedrala Neamului), angajeaza; CIV (permise auto). Mai multe detalii la gram 2 cu 2, de la 10-22. Transport
george.constantin@swatinternational.ro; - Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 restaurant- autoservire zona Armeneas- telefon (0722.540.169 decontat, masa asigurata. Salariu 1500-
Cristi Serban: cristi.serban@swatinterna- 104. Agenti paza Bragadiru Libra Lei net, care se plateste la timp, contract (0722.221.025
ca. Program L-V 7.00- 17.00; georgen58@gmail.com 2000 lei in functie de experienta. Detalii
tional.ro Guard angajeaza agenti paza pt Bra- la telefon. (0726.600.921
gadiru. Se ofera salariu si tichete de
de munca integral, sarbatori legale (0721.221.397 166. Ajutor bucatar zona Teiul Doamnei
platite dublu, prime, servicii medicale 177. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie.
85. Agenti de securitate pentru maga- masa, 1.300 L; (0784.908.888 pub restaurant Old Brick, program 2 cu Uncle John Pipera Plaza isi mareste 196. Ajutor de bucatar cantina Pipera,
gratuite, conditii placute de munca, 148. Ajutor bucatar cantina anagajam 2. Daca ai experienta in bucatarie, iti
zine comerciale, SSG Security anga- office@libraguard.ro ajutor bucatar, zona soseaua Pipera la 5 echipa. Cautam ajutor bucatar dedicat Cantina angajeaza ajutor de bucatar cu
jeaza agenti de paza cu si fara atestat excursii gratuite munte/ mare, asiguram place sa gatesti si sa inveti lucruri noi, te care sa invete si sa prepare retetele program de 8 ore in 3 ture. Oferim condi-
pentru magazine comerciale. Salariu 105. Agenti paza Bucuresti Libra Guard calificare profesionala gratuita. Intervi- minute de statia de metrou Aurel Vlaicu. asteptam in echipa noastra
Mai multe detalii la telefon. burgerilor nostri. Salariu atractiv, bonuri tii legale, salariu 1.600 Lei net, tichete de
1600-2000 lei net. Oferim Training de angajeaza agenti paza in Bucuresti. urile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, (0726.240.796 office@oldbrickpub.ro de masa, bonusuri, program 5 zile/sapt., masa si masa asigurata. Cantina se afla
specialitate cu reale posibilitati de pro- Salariu, 1.300 L; (0784.908.888 (0729.024.019 georgen58@gmail.com 8 h (0726.240.796 office@unclejohn.ro
luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de 167. Ajutor bucatar, bucatar, cu in apropiere de metrou Pipera
movare. Relatii la tel; (0732.830.207/ Office@libraguard.ro transport: 124, 202, 223, 135, 123 (0786.552.982
0725.500.510 recrutari@ssg.ro 149. Ajutor bucatar cu experienta. Zona experienta, urgent, restaurant 178. Ajutor bucatar, ospatar, aj ospatar,
106. Agenti paza Bucurestii Noi, Paju- Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto centrala. 2.200 L; (0745.458.922 sector 3 angajeaza. Detalii la nr. femeie la vase pentru restaurant zona 197. Ajutor de bucatar si bucatar pentru
86. Agenti de securitate pentru soci- ra, Rahova si Vita Libra Guard anga- Vitan. Relatii la tel.:, (0749.062.295 fiorentina.massimo@yahoo.com (0721.014.601/ 0763.979.638 centraa, sector 1. Se cauta persoane pizza cu sau fara experienta. Program
etate de paza, societate de paza anga- jeaza agenti paza pt. Bucurestii Noi, serioase, dinamice. Se ofera: contract de de lucru: 12:00 - 00:00. Doua ture de
jam agenti de securitate pentru dispecer- Pajura, Rahova Margeanului, Piata Cov- munca full time, salariu, conditii exce- munca cu doua ture libere. Salariu atrac-
at supraveghere video, cu sau fara ates- asna, Nerva Traian si Vitan. Telefon; lente, 2 zile cu 2 zile; telefon; tiv. Zona Leu, Grozavesti.
tat (cunostinte minime PC) zona Militari, 1.500 L; (0755.000.687 Office@libra- (0787.637.937 resurse.umane@legre- (0756.067.969 tisuandrei@gmail.com
si agenti securitate pentru obiectiv zona guard.ro nierapain.com.ro
Domnesti, (0722.432.186 198. Ajutor de bucatar si fete pentru
107. Agenti paza Chitila Libra Guard 179. Ajutor bucatar, preparatoare sand- salate angajeaza restaurant din sectorul
87. Agenti de securitate, angajam angajeaza agenti paza pt Chitila, judet wich-uri Firma catering productie sand- 3 Titan. Salariu foarte atractiv + procent
urgent agenti de securitate si fete pentru Ilfov. Salariu 1350 ron. 1.350 L; wich-uri, angajeaza personal cu experi- si carte de munca; (0721.720.751
receptie, pentru cladiri de birouri; (0758.113.453 office@libraguard.ro enta bucatarie (femei) pt schimb de zi,
(0749.051.050 ajutor bucatar. Preparatoare sandwich- 199. Ajutor de bucatar, angajam ajutor
108. Agenti paza Cutitul de Argint Libra uri pentru schimb de noapte. de bucatar pentru restaurant tip fast food
88. Agenti de securitate, compania Guard angajeaza agenti paza pt (0722.339.553 in mall Promenada Aviatiei), detalii la tel;
Swat Force International angajeaza Bucuresti zona Cutitul de Argint. Salariu (0731.034.908 promenada.cuptorul-
agenti de securitate barbati si femei, 1.350 lei. 1.350 L; (0755.000.687 180. Ajutor bucatar, servire linie, curate- culemne@gmail.com
cu/fara experienta; 1.400 L; office@libraguard.ro nie si vase linie autoservire, angajeaza
(0731.731.315/ 0731.731.319 bog- personal, program l-v, 7-16, s-d liber, 200. Ajutor de bucatar, Taksim anga-
dan.ursu@swatinternational.ro 109. Agenti paza Margeanului, Salaj si conditii de lucru si salarizare f bune. jeaza ajutor bucatar, masa si transport
Tunari, Libra Guard angajeaza agenti Adresa Blv. Lascar Catargiu 51-53, asigurat; 1.600 L; (0727.561.605/
89. Agenti de securitate, fete si baieti paza pt zonele Margeanului, Salaj si metrou Piata Victoriei. 1.900 L; 0764.231.514
pentru hotelul de 5 stele Sheraton Tunari. Salariu 1.500 lei; 1.500 L; (0765.213.848 nerva@thechoice.ro valentina.georgescu@sterlingcruise.eu
Bucuresti. Cunoasterea limbii engleze la (0758.113.453 office@libraguard.ro
nivel mediu. CV-urile se pot depune per- 181. Ajutor bucatar, spalator vase, 201. Ajutor de gestionar depozit, hala
sonal la receptia hotelului sau la adresa 110. Agenti paza noapte Pantelimon si curatenie Autoservirea Mama Food din de productie produse de patiserie,
de email mentionata (021.201.50.00 Vacaresti, Libra Guard angajeaza agenti Bragadiru (Ilfov) cauta ajutor bucatar, salariu 1800 ron, program 10 ore.
hr@sheratonbucharest.com www.shera- paza de noapte pt zona Pantelimon si spalat vase, curatenie, salariu 1500 - (0737.523.284
tonbucharest.com Vacaresti; 1.300 L; (0755.000.687 1700 lei, 2 zile cu 1 libera, de la 06:00-
Office@libraguard.ro 18:30), obligatoriu experienta, de luni 202. Ajutor de instalator si instalatori
90. Agenti de securitate. Firma de paza pana sambata, 1.700 L; pentru lucrari de instalatii sanitare, ter-
angajeaza agenti de securitate cu/fara 111. Agenti paza Pajura si Rahova. (0728.878.785 mice, apa, program L-V si CM, dorim
atestat pentru Bucuresti si Ilfov, salariu Libra Guard angajeaza agenti paza pt persoane serioase si stabile la locul de
motivant; (0751.066.663/ zonele PAJURA si Rahova. Salariu 182. Ajutor bucatar/ajutor ospatar mic munca, firma activeaza in raza Buc. si I
0757.027.025 1.500 RON. 1.500 L; (0758.112.861 dejun. Pentru Hotel Hello 2 stele (Calea (0748.755.313
Grivitei, nr. 143, Sector 1, Bucuresti)
angajam ajutor bucatar/ajutor ospatar
91.AGENTI DE VANZARI MARE 112. Agenti paza Piata Cosbuc. Libra
Guard angajeaza agenti paza pt. zona mic dejun. Cerinte: Orientare catre client;
203. Ajutor de masinist, ajutor de ges-
tionar si incarcator- descarcator pentru
PUBLICITATE ANGAJEAZA Piata Cosbuc. Salariu 1300 ron; 1.300 Atitudine pozitiva; Initiativa. Conditii
legale de munca: salariu fix +bonuri de
tipografie. Relatii la telefon in intervalul
L; (0784.908.888 office@libraguard.ro 10-17 de luni – vineri (0741.179.700
ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM masa. Relatii la (0723.281.700
PERSOANE DINAMICE CU 113. Agenti paza Prelungirea Ghencea
si Bd Timisoara Libra Guard angajeaza 183. Ajutor bucatarie, pizza, cautam
204. Ajutor de ospatar, angajeaza Tav-
erna “La Calinescu” cu contract de
EXPERIENTA IN VANZARI. agenti pt Prelungirea Ghencea si Bd persoana energica, dornica de munca,
cu minim de experienta. Detalii la telefon
munca, salariu atractiv + bonusuri. Pro-
Timisoara. Salariu 1500 RON. 1.500 L; gram 1 zi cu 1 zi; (021.331.07.50/
TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: (0758.112.861 office@libraguard.ro (0722.718.831 comercial.cuptorul- 0788.472.725
REDACTIA@ANUNTUL.RO 114. Agenti paza Tineretului, Timpuri
culemne@gmail.com
205. Ajutor electrician. Societate com-
Noi Libra Guard angajeaza agenti paza 184. Ajutor cofetar pt. cofetarie din cen- erciala angajeaza ajutor electricieni.
92. Agenti imobiliari cu/ fara experienta tru (0741.055.359
in vanzari/ inchirieri sediu 3 minute zona Tineretului-Timpuri Noi. Salariu Salariu motivant. Pentru provincie se
1.500 lei. 1.500 L; (0758.112.861 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro asigura cazare. Permisul auto constituie
metrou Timpuri Noi, stradal, persoana
responsabila comunicativa eficienta, office@libraguard.ro 185. Ajutor cofetar, o zi cu o zi, salariul
un avantaj. Detalii la nr. de tel.
oferim comision 60% telefon abonament 1.800 Lei, zona Cora Pantelimon (0763.685.263 office@erstesystem.ro
birou propriu publicitate agresiva 115. Agenti paza, program 8 ore, sector
2 Bucuresti; (0725.636.692 (0734.396.420 206. Ajutor Gestionar pentru o impor-
(0732.717.111/ 0742.730.047 dol-
haimob@yahoo.com 186. Ajutor cofetar, femeie vase, Cofe-
tanta companie specializata in asam-
116. Agenti paza, inclusiv pensionari.
taria Agnes angajeaza ajutor cofetar, blarea de generatoare. Program: L-V
93. Agenti imobiliari cu sau fara experi- cu sau fara atestat, cu domiciliul stabil in femeie la vase, pentru punct de lucru in 8:00-16:30 Locatie: Soseaua de Centu-
enta pentru zonele Piata Iancului, Unirii, zona Rahova, Antiaeriana, Ferentari, sector 4, Berceni; ra, langa Tunari 1.800 L;
Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Tra- Bragadiru, Mihailesti pentru obiectiv in (0725.132.133 ionut.dragoi@pas-
ian, oferim training, contract, auto, zona podului Bragadiru (0723.270.146 187. Ajutor cofetarie cu sau fara califi- sion4work.ro
decont taxi, publicitate fara limita de prosig.total@yahoo.ro care pentru laborator cofetarie zona
buget, anunturi pe toate site-urile cu 207. Ajutor gestionar pentru o impor-
130. Agenti securitate scoli si gradinite, 150. Ajutor bucatar fara experienta 168. Ajutor bucatar, bucatar, vanza-
Pipera, program 08-18, doua cu doua tanta companie specializata in asam-
plata; 1.000 {; (0744.597.597 117. Agenti pentru obiectiv din zona zile, (0757.116.733
hr@excesimobiliare.ro Gara de Nord, angajam agenti de paza societate de paza angajeaza agenti de pentru shaormerie zona Berceni, pro- toare masa rece si calda femeie vase si blarea de generatoare. Program: L-V
cu atestat pentru obiectiv de pe Calea securitate cu si fara atestat pentru paza gram de lucru 1 zi cu 1 zi libera, se ofera livratori. Pentru bistro zona Unirii. 250 188. Ajutor contabil cu experienta in 8:00-16:30. Locatie Soseaua de Centu-
94. Agenti imobiliari cu sau fara experi- Grivitei. Salariu atractiv + o masa pe zi. unor scoli si gradinite. Contract de 1 masa zilnic, contract 8 ore. 1.700 L; L; (0764.590.596/ 0724.124.240 programul Saga pentru cabinet contabili- ra, langa Tunari, 1.800 L;
enta, abilitati in comunicare si seriozitate Pentru detalii sunati la tel. munca legal, program de lucru flexibil, (0770.573.286 viorelpor@gmail.com tate; (0741.096.293 (0725.132.133 ionut.dragoi@pas-
pt. agentia imobiliara Florex Home zona (0721.932.532 salariu net 1600 Lei. Tel. 1.600 L; sion4work.ro
Unirii (0731.144.155 (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 151. Ajutor bucatar pentru companie 169. Ajutor bucatar, cautam ajutor 189. Ajutor de bucatar Cautam o per-
118. Agenti Securitate Angajam Agenti catering, o zi cu una libera, salariu minim soana pentru pozitia de ajutor de 208. Ajutor gestionar piese schimb
0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 2.000-2.500 Lei. Avem vechime 15 ani si bucatar si ajutor bucatar cu experienta in angajam in cadrul unei companii special-
95. Agenti imobiliari, secretara, asistent Securitate barbati si femei ) , Dispeceri bucatar. Oferim contract de munca cu
centru alarma si Monitorizare video pen- 1200 clienti zilnic. Oferim stabilitate si zona de paste. Oferim un loc de munca izate in asamblarea de generatoare elec-
manager-B+IF metrou, carte de munca, 131. Agenti Securitate si Receptioneri stabil, intr-un mediu placut si salariu pachet salarial atractiv. Echipa tanara si
cursuri gratuite loco, finantare tru obiective in Bucuresti, program flexi- bonusuri financiare. Fa parte din echipa dinamica ce isi desfasoara activitatea in trice. Locatie: Centura Bucuresti, Tunari.
Angajam Agenti Securitate si Recep- atractiv (0723.305.306 iulian.stoices-
externa,cu/ fara experienta, publicitate, bil, salarizare atractiva. (0786.189.306 tioneri pentru institutii bancare, cladiri noastra 12.313 L; (0721.850.689/ zona centrala (Bdl. Decebal). 2.000 L; Program: l-v 8:30 - 17. 1.800 L;
masina, colectiv deosebit, bonusuri, pro- 0721.850.689 cu@yahoo.com (0786.777.444 (0720.534.815 ionut.dragoi@pas-
119. Agenti securitate companie de birouri, galerii comerciale, Program de stancuflavius80@yahoo.com sion4work.ro
gram flexibil, fara restrictii varsta/ sex, lucru in ture, salarii motivante. bucharest@tasty4food.com
avansat /incepator, rugam CV: paza angajeaza pentru zona Spitalul 170. Ajutor bucatar, femeie la vase si
(0755.022.290/ 0758.323.323 Coltea, pod Baneasa. Pentru mai multe (0786.189.306 152. Ajutor bucatar pentru scoala. vanzator linie autoservire. Persoane 190. Ajutor de bucatar contract de 209. Ajutor gestionar, impreuna cu ges-
office@imobservicecenter.ro www.imob- detalii apelati numarul de telefon 1.150 (0726.130.220 decente si ingrijite, zona Pipera; munca, program de lucru in ture: 08:00 - tionarul receptioneaza marfa de la furni-
L; (0720.000.202/ 031.425.82.27 132. Agenti securitate societate de zor si o pregateste pentru livrare. Partici-
servicecenter.ro paza si receptionist lb engleza, pentru (0785.440.168 16:00, 16:00 - 24:00, decont transport,
153. Ajutor bucatar Restaurant cu salariu de la 1.400 lei net, bonuri de pa la inventar. Loc de munca in sectorul
96. Agenti Imobiliari, cu sau fara expe- 120. Agenti securitate companie paza cladire de birouri, salariu atractiv, bonuri terasa sector 6. Pachet salarial atractiv 171. Ajutor bucatar, ne marim echipa, masa, spor de week-end. 1.500 L; 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se decon-
rienta, compania Red House Rezidential angajeaza agenti securitate, conditii de masa, zona Pipera; (0720.262.461/ de la 1.700 L, bonusuri pentru eveni- restaurantul Buffet35 situat pe str Dr. (0743.155.016 teaza abonamentul RATB; 2.000 L;
a mai deschis un birou de vanzari. Firma avantajoase, salariu motivant. 0728.482.800 coordonare@kryp- mente, concedii platite. Se lucreaza o zi ioana.ciuca@scandia.ro (0336.401.262/ 0336.401.262
Staicovici, zona Cotroceni - Eroilor, se
dezvoltare si vanzare imobiliara cauta (0769.666.416 tonguard.ro cu o zi, 1.700 L; (021.434.18.28/ extinde, daca esti ajutor de bucatar, te
office@chorus.ro
brokeri imobiliari cu sau fara experienta; 0722.462.827 191. Ajutor de bucatar cu sau fara
121. Agenti securitate Firma de securi- asteptam sa te alaturi echipei noastre, 210. Ajutor instalator pentru instalatii
1 L; (0737.567.824 redhousereziden- 133. Agenti securitate, firma specializa-
salariu atractiv (0731.364.606/
experienta si ajutor ospatar, angajeaza
sanitare si termice la blocuri noi in
tial@gmail.com tate, angajeaza agenti de securitate cu ta in paza, angajeaza agenti de securi- 154. Ajutor bucatar (femeie) si femeie restaurantul Cucina di Casa, sector 4.
sau fara experienta pentru obiective situ- tate cu atestat, pentru obiective in la vase, zona Baba Novac, program 1 zi 0731.364.606 office@buffet35.ro Salariu motivant. Relatii la tel dupa ora Bucuresti in cartierul Militari. Program
97. Agenti interventie cu atestat agent ate in Bucuresti si Ilfov. Rugam seriozi- Municipiul Bucuresti (0745.210.046/ da 1 nu; (0762.769.583 www.buffet35.ro 10.00; (0722.244.364 8:00-17:00 de luni pana vineri, carte de
securitate pentru societate de paza. tate. (0734.444.411 angajare@compa- munca. Incepere imediata. Rog seriozi-
0756.121.607 integraguard@yahoo.ro 172. Ajutor bucatar, Restaurant NoN- 192. Ajutor de bucatar pentru restau- tate; 1.700 L; (0722.692.595/
Contract de munca legal, program de niadepaza.ro 155. Ajutor bucatar + Femeie curatenie/
lucru flexibil. Salariu net 2.000 lei, 2.000 134. Agenti securitate, paza, barbati si zona Baneasa, Cafe Natu- cafenea cu ame angajeaza ajutor de bucatar salariu rant Berceni sector 4. Informatii supli- 0722.692.595
L; (0760.650.245 122. Agenti Securitate Pentru obiective meniu de pranz & catering evenimente- motivant plus procent din vanzare si tips mentare la nr de telefon. stancu_adrian1983@yahoo.com
femei, pentru magazine situate in
angajare.tg@gmail.com in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, Bucuresti. Asiguram scolarizare si angajeaza ajutor de bucatar si femeie evenimente 1.700 L; (021.332.00.29/ (0786.171.917
Cotroceni, Militari, Drumul pentru curatenie in bucatarie. Persoane 211. Ajutor lucrator comercial Cofetaria
salariu atractiv.Pentru mai multe infor- 0761.280.642 contact@restaurantnon- 193. Ajutor de bucatar pentru spatiu de Alice descarca, depoziteaza si aranjeaza
98. Agenti interventie cu atestat pt. Taberei,Ghencea. Oferim salarizare organizate, muncitoare & entuziaste. ame.ro
atractiva, program de lucru flexibil, matii, sunati la tel. Rugam seriozitate. (0741.079.117/ 0741.079.117 otil- productie alimentara, salariu net corect produsele de cofetarie, mentine
societate de paza. Contract de munca (0725.400.335 office@akbsecurity.ro curatenia in magazin. Pachet salarial la
legal, program de lucru flexibil. Salariu Salariile se achita la timp. iaoanav@yahoo.com incepand 1900 lei. Zona Militari, Uver-
net 2.000 Lei 2.000 L; (0762.217.697 (0786.189.306 Ajutor bucatar, restau-
173. turii, la 7 min de mers de statia de angajare 1800 net + bonuri de masa 200
135. Agenti vanzari Iti doresti indepen- 156. Ajutor bucatar cu experienta luni- rant sectorul 2, Bd Lacul metrou Gorjului, asteptam sa faci parte Lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7;
angajare.tg@gmail.com denta in activitate si financiara? Sa inveti din echipa noastra; 1.900 L; 2.000 L; (0741.037.366 resurseu-
123. Agenti securitate angajeaza Stov vineri 8-16 ajutor bucatar cu experienta,
99. Agenti paza cu atestat pentru Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul cum sa-ti pui in valoare calitatile person- program luni-vineri 8-16, salariu initial
Tei nr. 84, angajeaza: aju- (0738.652.992/ 0727.561.605 valenti- mane@cofetariaalice.ro
zonele, Republica, Colentina, Sebastian, in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu ale in mediul profesional si in acelasi motivant - 1800 lei. Echipa unita cautam tor bucatar cu experienta na.georgescu@sterlingcruise.eu
12/48, salariu motivant, conditii optime timp sa le dezvolti?Contacteaza-ne la 212. Ajutor mecanic Sc Avd Turbo Srl
Bragadiru, Cernica si centru Bucurestiu- un nou coleg dornic de munca si pasion- bucatarie romaneasca si 194. Ajutor de bucatar restaurant cu mareste echipa, cu aceasta ocazie
lui, salariu 1300 lei se lucreaza 24-48 de lucru. (021.317.42.76/ tel. (0724.567.883 officedkrecruit- at de bucatarie. Otopeni, zona aeroport
ore, 12-36 ore; (0728.873.928 0720.133.112 ing@gmail.com 1.500 L; (0734.727.777 salate, si femeie pentru autoservire zona Colentina Fundeni angajam ajutor mecanic. Experienta
contact@arome.work spalate vase si curatat angajeaza ajutor de bucatar. 11 ore/zi, 2 pentru ajutorul de mecanic nu este nece-
100. Agenti paza cu atestat pt post in 124. Agenti securitate Balotesti, 136. Agenti vanzari, Proiect Orange, zile lucratoare cu 2 zile libere. Pachet sara dar reprezinta un avantaj. Program
zona Piata Victoriei. Salariul este de Snagov Otopeni, Tunari societate de buna ziua, franciza Orange cauta agenti 157. Ajutor bucatar in zona
legume, asiguram man- salarial atractiv si beneficii. Detalii de normal. Zona Colentina sector 2,
1400 Lei in mana si o masa calda pe zi paza angajeaza agenti securitate cu si vanzari directe (experienta in vanzari Grazavesti 1800-2000 lei pub sit- carea si transport la luni-vineri 9-17, la tel., (0785.660.612 (0731.609.338 alex@avdturbo.ro
(0756.669.600 fara calificare pentru Balotesti, Snagov, constituie un avantaj). Salariu fix, con- uat in complex Regie (Groza- domiciliu seara, program
mihaela.veronica1@gmail.com Otopeni, Tunari. Contract de munca tract 8h + bonuri de masa + comision vesti) angajeaza ajutor bucatar .
legal, program de lucru flexibil, salariu motivant + telefon de serviciu; Program in ture, salariu 1800- o zi cu o zi. Sarizare
101. Agenti paza cu atestat pt. obiectiv motivant (0722.579.389/ (0744.631.484 amet.adler@idn.ro 2000, tips zinic, experienta con- atractiva. (0725.129.998
in Mogosoaia; (0744.555.199 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com stituie un avantaj. Detalii la tele-
137. Agenti. Angajam agenti securitate fon sau in urma interviului 174. Ajutor bucatar, restaurant zona
zona Baneasa, Oras Pantelimon, (0769.164.064 Militari, angajam ajutor bucatar. Nu este
Bd.Timisoara; (021.335.03.11/ filip.sergiu.dan@gmail.com obligatorie experienta, importanta este
0732.690.571 158. Ajutor bucatar montaj, cald,
seriozitatea si dorinta de a munci;
legume angajam ajutor bucatar, (0723.640.178
138. Agenti. Societate de paza anga-
pentru restaurantul Nor (Sky-
jeaza agenti de securitate, zona Bucur Tower), program flexibil full-time, 175. Ajutor bucatar, Wise
Obor, Fundeni si Buftea. Posturi de inte- salariu motivant + bonusuri. Box, cea mai noua com-
rior, ture de 8 ore de la ora 22:00 la Detalii la nr. de telefon sau e-
06:00. Relatii la telefon: (0722.304.298 mail resurse.umane@stadio.ro. panie intrata pe piata de
(0731.322.472 food delivery din Roma-
139. Agenti. S.C. Pols Security SRL resurse.umane@stadio.ro
angajeaza agenti de securitate cu ates- nia, angajeaza ajutor
tat. Conditii de munca si salarizare con- 159. Ajutor bucatar pentru fast bucatar cu experienta.
form legii; (0751.511.138 food (femeie) angajez ajutor Salariul intre 1500-1800
bucatar (femeie) pentru fast food
140. Agenti. Societate de paza anga- zona centrala, program L-V 07:00 ron net, program 8 ore/zi.
jeaza urgent agenti de securitate pentru - 17.00, weekend liber, carte de CV pe mail. Informatii la
magazine in centre comerciale, cu ates- munca, o masa pe zi. Mai multe tel. 1.800 L;
tat profesional si domiciliu in Bucuresti. detalii la telefon. Disponibilitate
Oferim un tarif net/ ora de 9 L; imediata. (0762.883.978/ (0799.831.111
(0725.523.119/ 0728.133.736 0769.263.027 claudia.petre@wisebox.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 9
LOCURI DE MUNCÅ 4
244. Ambalator, ambalatoare in Chitila 260. Ansamble angajeaza personal
cu experienta ind. alim, program 8-17. locatie Izvor bucatar sef, bucatar, ajutor
Decontarea transportului, masa calda, bucatar, spalator vase, picol, gestionar si
contractul de munca pe suma integrala. casier. Detalii la tel. sau pe mail la
Zona industriala Chitila; 1.700 L; amoldovan@ansamble.ro
(0786.553.636/ 0726.194.279 eveni-
(0758.108.018/ 0758.108.018 miachi- mente@ansamble.ro
mov@gmail.com
261. Antrenor fitness, angajam instruc-
245. Ambalatori - fabrica Bragadiru, tor fitness, full time, sau part-time, apt sa
Ilfov, angajam ambalatori pentru o fabri- sustina si antrenamentele personale
ca de medicamente. Locatia este in Bra- pentru clientii salii. Sala moderna
gadiru, Ilfov.Program de lucru - 3 schim- deschisa in localitatea Balotesti, cartier
buri (06:00-14:00/14:00-22:00/ 22:00- Good-Residence, judet Ilfov, 2.500 L;
06:00). Se oferta transport: Piata Unirii - (0745.078.712
Fabrica; 1.165 L; (0749.409.027 carmen_paraschiv@darin.ro
recrutare@laropharm.ro 262. Aplicator folie auto, angajez apli-
cator folie geamuri auto. De la
«««««««««««««««««« 2000lei/luna, contract de munca, loca?ie
noua, condi?ii foarte bune, zona
AMBALATORI ANGA-
246. Theodor Pallady; 2.500 L;
(0767.252.894
JAM, ETICHETARE SI creativewrx01@gmail.com
AMBALARE PRODUSE, 263. Aquatulip angajeaza agent de
vanzari Aquatulip SRL angajeaza agent
PREGATIREA PRO- de vanzari. Abilitati negociere si comuni-
DUSELOR ETICHETATE IN care, permis conducere categ. B, seriozi-
tate, experienta in vanzari, promovarea
VEDEREA LIVRARII, produselor firmei, (0725.885.885
comenzi@aquatulip.ro
SALARIU DUPA PERIOADA 264. Aquatulip SRL angajeaza contabil
282. Asistent medical generalist cabi-
net medic de familie, angajeaza asistent
298. Asistente medicale Clinica med-
icala de estetica, angajeaza asistente
318. Barman ospatar, picol fara experi-
enta Cautam tineri sociabili si dornici sa
DE PROBA 1600 LEI NET Societatea Aquatulip Srl angajeaza con-
tabil primar.Avantaj prezinta cunoasterea
medical generalist cu experienta minim
1-2 ani. Cabinet medical sect 4, zona
medicala- program full time si part time.
Conditii de munca avantajoase,
invete cu sau fara calificare pt. restau-
rant situat pe calea Victoriei, carte de
INCLUSIV BONURI DE programului SAGA. (0725.885.885 Piata Sudului. (0741.315.491
moniquemizumschi@yahoo.com
bonusuri, ambianta foarte placuta, munca, salariu atractiv, program flexibil.
Vorbitor de limba engleza avansat;
213. Ajutor montator PVC Firma montaj 231. Alpla, lider mondial in productia de comenzi@aquatulip.ro (0766.483.103
tamplarie PVC cautam un coleg care sa ambalaje din plastic de inalta calitate MASA, LOCATIE PANTE- 283. Asistent product planner, Artesteticutopia@gmail.com (0724.893.394
265. Asistant manager, productie adrian.cibotariu890420@gmail.com
ne ajute in desfasurarea activitatii soci-
etatii noastre, (0745.548.184 plaseter-
pentru produse din piata alimentara, cos-
metica si solutii de curatenie angajeaza LIMON, ILFOV, PUNCT Firma producatoare de panouri struc- reprezentanta engleza angajeaza asis-
tent product planner persoana dinamica, 299. Asistente medicale, clinica med-
319. Barman si ospatari in zona Pipera.
mopane@gmail.com personal in fabrica din Pantelimon:
ambalator manual (6 posturi- locatia REPER FABRICA DE BERE turale de tip sandwich angajeaza asis-
tant manager pentru partea de productie. activa, pozitiva care sa lucreze in proga- icala angajeaza 5 asistente medicale cu
experienta, ALP, malpraxis. Conditii
Salariu motivant. Pentru mai multe
mul nostru GC, sa comande accesorii detalii: (0722.156.000
214. Ajutor ospatar restaurant de top, Pantelimon). Responsabilitati:
ambaleaza manual produsele finite,
TUBORG. CATALIN ILIE; Cerinte: limba engleza scris, vorbit oblig-
atoriu, operare PC, Exel, PowerPoint. textile conform tabelelor primite din avantajoase, contract de munca, salariu
locatie centrala, angajam aj. ospatar. atractiv, program de lucru flexibil, zona
Cerem seriozitate, implicare, interes de a strange cutiile de carte si le aseaza/
depoziteaza pe paleti, asambleaza cuti-
1.600 L; (0731.035.321 (0730.081.777 jana@sippaneltech-
nologies.eu
Anglia roxana@carmel-romania.com
centrala - Bd. Stefan cel Mare
320. Barman, bistro cafenea cu terasa
localizata in Piata Univesitatii angajeaza
colabora pe termen lung. Oferim salariul ile sau containerele de transport, pune
284. Asistent vanzari pt. boutique (031.100.22.05 barman cu experienta. Se ofera salariu
atractiv + tips, posibilitate de promovare, marfurile pe paleti, inregistreaza con-
«««««««««««««««««« 266. Asistent departament administra- accesorii marochinarie, job-ul perfect plus bonificatie, (0722.266.345
stabilitate 1.200 L; (0784.111.321 tainerele, aplica pe pachete etichete, tiv pentru firma de constructii. Experienta pentru studenti sau tineri, program de 300. Asistente, infirmiere pentru camin dumidumi1001@yahoo.com
247. Ambalatori legume si fructe. Sec- lucru in ture, flexibil. Asteptam CV-uri la de batrani Balotesti, urgent. Conditii
andreea@restaurantgargantua.ro opereaza pe liniile de impachetare. Cer- obligatorie. Biroul societatii este in comu- dadaboutique@dada.ro, tel. Oana
inte: constituie avantaj experienta in tor 4. Baieti si fete. Salariu net, 1.800 L; na Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot avantajoase.Relatii la tel. 321. BARMAN, Bistro din zona centrala
215. Ajutor ospatar (picol), restaurantul activitati manuale in productie sau in (0722.600.959/ 0722.242.797 simaim- trimite CV la email; office@gama- (0729.997.408 mihaela@dada.ro (0744.321.376/ 0728.555.959 angajeaza barman, ajutor barman
Casa di David (Parc Herastrau) anga- ambalare, disponibilitate la program de pex@yahoo.com admin.ro preferabil cu experienta. Mai multe infor-
285. Asistent vanzari Calzedonia 301. Asistenti medicali, infirmiere, matii la tel. sau CV la; (0745.574.230
jeaza ajutor ospatar (picol) cu experienta lucru in 3 schimburi a cate 8 ore, Intimissimi Tezenis alege sa faci parte
minimum 3 luni. Relatii la tel. sau CV pe disponibil (a) pentru a invata lucruri noi. 248. Ambulantier. Statia ambulanta 267. Asistent manager Cafenea Bd. femei de serviciu, kinetoterapeuti, contact.dianei4@gmail.com
dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si bucatatareasa, si mentenanta pt. centru
e-mail; (021.232.47.16 casadi- Candidatii interesati pot trimite CV-ul pe Puls, angajeaza cu contract de munca Decebal, angajam fata pentru contabili- lenjeria italiana, trimitand un CV la
adresa de email sau pe nr. fax: de recuperare privat in Bucuresti. Posi- 322. Barman, ospatar, picol femeie de
david1@yahoo.com ambulantier. Pentru programare interviu tate primara cu experienta; adresa de e-mail de mai jos. Mentionati
021.352.11.18 pana la data de (0745.753.228 oscarcaffe@yahoo.com bilitate cazare; (0799.755.553 serviciu angajam pentru Pub central;
sunat la: (0219290 in e-mail locatia magazinului 360 {; (0734.563.492
216. Ajutor ospatar, barman, si femeie 23.03.2018. Telefon; (021.352.11.20 futuralenjerie2010@gmail.com
la vase pentru restaurant zona Tineretu- emanuela.avramescu@alpla.com 249. Angajam inspector SSM, program 268. Asistent manager in domeniul 302. Auchan Cotroceni recruteaza pen-
323. Barman, ospatar Bahiti Lounge
lui, sector 4; (0745.351.635 full-time, 8-18 santier de constructii, imobiliar cu sau fara experienta sediu 286. Asistent vanzari Calzedonia si tru urmatoarele posturi: casier, lucrator locatie in zona Unirii, angajeaza o per-
232. Amabalator, Pentru tura de zi, timpuri noi punctuala sociabila spirit de Intimissimi Baneasa alege sa faci parte comercial, receptioner marfa, tehnician
program de la 07:30-16:00 de L-V. Auchan Militari, program full-time, de la echipa cunostinte pc abilitati organiza- soana pe postul de barman/ ospatar.
217. Ajutor patiser cu sau fara experi- dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si intretinere, vanzator produse proaspete, Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv,
Salariu de inceput este 1500 lei. Zona 8-18 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, torice inregistrare de documente oferim lenjeria italiana, trimitand un CV la agent de paza. Va asteptam sa va
enta, pentru laborator in zona Pipera. metrou Pipera. Pot fi angajate doar per- salariu motivant + bonuri de masa, salariu+bonusuri comisioane, tips individual. www.bahiti.ro,
(0768.505.633/ 0740.113.311 adresa de e-mail de mai jos. Mentionati depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din (0721.350.448 office@bahiti.ro
soanele care au experienta in bucatarie! bonus de sarbatori (0733.822.822 con- (0732.717.111/ 0742.730.047 dol- in e-mail ca aplicati pentru Baneasa. punctul de lucru Bd. Vasile Milea, nr. 4
1.570 L; (0729.699.825/ tact@transparentresidence.com haimob@yahoo.com 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com
218. Ajutor patiser, modelator pentru 0729.699.825 andreea@wedohr.ro (AFI Palace Cotroceni) sau ne puteti 324. Barman, ospatar cu experienta
patiserie traditionala in zona Unirii, cu trimite pe adresa de email. Va asteptam contract de munca norma intreaga, pro-
experienta in domeniu sau intr-un dome- 233. Amanetar aur si electronice sa faceti parte din echipa Auchan gram 2 cu 2 si 2 weekend de cate 3 zile
niu apropiat (bucatarie), masa, prime. amanet Crangasi Lazar Amanet Cran- Cotoceni; cvasilache@auchan.ro fiecare libere pe luna, 1 masa cu 2 feluri
Detalii la telefon 2.000 L; gasi angajeaza. salariu cuprins intre asigurata. Clientela selecta, tips moti-
1700-2500 lei. Experienta in domeniu 303. Austing Com angajeaza electri- vant. 1.500 L; (0722.893.404 con-
(0724.570.778 tact@restaurantmonparis.ro
Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) cian instalator intretinere cu experienta
219. Ajutor patiser, modelator pentru dar dornic/a sa invete, abilitati de comu- in domeniu. Responsabilitati: intretinere
nicare si relationare in vanzari. 2.500 L; si reparatii instalatii electrice. Constituie 325. Barman, ospatar, ajutor ospatar
patiserie traditionala in zona Unirii, cu restaurantul Stadio (Piata Universitatii)
experienta in domeniu sau intr-un dome- (0724.317.571 un avantaj permis cat B. Pentru infor-
lazarimobiliare@yahoo.com matii tel. (0722.125.206 austing.secre- este in cautare de noi colegi. Iti oferim un
niu apropiat (bucatarie), masa, prime. salariu motivant, program flexibil, masa
Detalii la telefon 2.000 L; tariat@gmail.com de pranz asigurata, posibilitati de
(0724.570.778 234. AMBALATOARE DIN avansare si dezvoltare (0731.322.472
304. Austing Com angajeaza tehnician
220. Ajutor patiser, modelator pentru
BUCURESTI SI PROVINCIE, sisteme de securitate: sisteme avertizare resurse.umane@stadio.ro
patiserie traditionala in zona Unirii, cu ANGAJAM PT. SOCIETATE incendiu, sisteme stingere, sisteme aver-
tizare efractie, supraveghere video, con-
326. Barman, picoli si ospatari cu expe-
rienta in restaurant cu specific libanez,
experienta in domeniu sau intr-un dome-
niu apropiat (bucatarie), salariu 1500 net
COMERCIALA DIN SECTORUL trol acces). Pentru informatii tel. urgent, tel. dupa ora 12.00;
plus bonus din vanzare intre 400 si 600 4. PENTRU PERSONALUL DIN (0722.125.206
austing.secretariat@gmail.com
(021.222.57.55/ 021.223.22.25
lei, masa, prime. 2.000 L;
(0724.570.778
PROVINCIE SE ASIGURA 327.Barman. Angajez bar-
305. Autoservire Restaurant Piata Vic-
CAZARE. SALARIUL 1600 LEI toriei, angajeaza personal linie si
man cu salariu intre
221. Ajutor pentru freshuri si limonade 1.500-3.000 lei si ajutor
naturale, efectuarea ceaiurilor, alimenta- NET, BONURI DE MASA (15.09 bucatarie; (0751.789.840
re frigidere program 9 h cu 2 libere. LEI/BON). RELATII: 1.600 L; barman cu salariu intre
306. Autoservire zona P-ta Victoriei, 1.500-2.500 ron + tips+
Locatie noua, moderna in Aviatiei, la 6
min de metrou Aurel Vlaicu, detalii la tel. (0753.070.408 angajam picol vrei sa lucrezi intr-un
masa+ transport, sef de
mediu dinamic, cu un colectiv plin de
(0741.777.509/ 0770.695.416 235. Ambalatoare produse textile, per- energie? Daca esti o persoana pozitiva, sala cu experienta cu
222. Ajutor pizzar pentru restaurant
sonal feminin fara experienta pentru sociabila, ai un aspect fizic placut si iti salariu intre 2.000-4.000
depozitul de haine/rechizite scolare, in doresti un job stabil, atunci esti persoana lei, ospatar cu experienta
Speed Pizza, cu sau fara experienta, sector 6, langa Carrefour Militari. Sarcini: potrivita. 1.500 L; (0726.555.689
liceu+bac, se ofera training si sco- se ambaleaza produsele. Program l-v geo@restaurantgargantua.ro
cu salariu intre 1.500-
larizare, salariu fix si bonuri de masa, 08:00-16:00. 1.500 L; (0736.575.730 2.500 lei, ajutor ospatar
(0734.989.958 biank_08@yahoo.com 307. Baiat pt depozit magazin alimentar, (picol, runner), personal
236. Ambalator pentru o fabrica din angajez baiat pentru depozit magazin
223. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia zona metrou Pipera cu specific produse alimentar; (0744.303.030
pentru curatenie si vase
Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) alimentare. Program 7:30-16:00, o sin- cu salariu intre 1.500-
si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 gura tura. Contract de munca cu 8 ore; 308. Baiat sau barbat in Piata Obor, 2.000 lei + tips +masa+
(Calea Grivitei) (0722.607.226 1.570 L; (0729.699.825 program lejer, carte de munca si salariu transport, la restaurantul
mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co 237. Ambalator colete /administrator bun; (0765.531.934 Hanul Voievozilor in zona
m depozit, ambalarea produselelor pentru 250. angajam personal pentru eveni- 269. Asistent manager nivel avansat 287. Asistent/a medical, Centrul de
livrare. Gestionare depozit. Inregistrarea mente angajam personal pt evenimente lb. franceza scris/vorbit. (0740.101.051 Ingr. si Asis. pers. varstnice Mogosoaia 309. Baieti cu sau fara experienta pen- 13 Septembrie - Acade-
224. Ajutor pizzar urgent Paine si Vin :bucatari ,ajutor bucatar,personal spalat ang. asistent/a med. generala, cm nede- tru postul de instructor, pentru sala fit- mia Militara. Relatii la
in calculator a produselorNu este nevoie eliza@aktis.com.ro
Bucuresti, Winebar Pizzabar Paine si Vin de studii superioare, dar cei 7 ani de vase,sofer si contabil asteptam cv pe term., progr flexibil, transp. decontat, 3 ness. Zona Piata Sudului; tel.; (0770.975.620
cauta ajutor Pizzar cu experienta sau nu, acasa, DA. Program 10:00-19:00 L-V; adresa de mail 270. Asistent manager pentru pizzerie- mese asig, o paine pe zi,d econtare (0767.840.159
program 5 cu 2, carte de munca, decont (0771.542.600/ 0720.534.703 vreaubucatar@gmail.com restaurant in zona Cotroceni; echip lucru, sal.de la 1600 -1800 lei, office.maximbet@yahoo.ro 328. Barmani si ospatari, hotelul Sher-
taxi (detalii la interviu), doar din bravoshop.ro@gmail.com (0723.273.751 1.600 L; (021.310.33.03/ aton Bucuresti angajeaza barmani si
Bucuresti, (0726.748.978 (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubu- 310. Barbati necalificati pentru fabrica
catar@gmail.com 0788.140.866 ospatari, fete si baieti, cu sau fara expe-
hristu.valentin@gmail.com 238. Ambalator industrie alimentara 271. Asistent manager firma productie, productie, angajam urgent in zona sect rienta. CV-urile se pot depune personal
pentru Agriro SRL, cu contract pe casasfantultomaconta@yahoo.com
251. Angajam sofer taxi, angajam birouri Bolintin Vale, obligatoriu engleza 3. Salariu 1200 lei net, bonuri de masa, la receptia hotelului sau la adresa de
225. Ajutor pizzar, pizzerie sector 2 cu perioada nedeterminata, ambalator si calculator; (0721.209.082 288. Asistenta birou acte notariale si bonus, transport. Program de lucru de L- email mentionata (021.201.50.00
livrare la domiciliu angajeaza ajutor piz- plante aromate pentru punctul de lucru echipaj pentru Logan colantat la Dar- V 8h/zi-3 schimburi. Pentru detalii si hr@sheratonbucharest.com www.shera-
din Valea Cascadelor. Program 8 h. tex/Cristaxi/Speed, schimb de noapte consultanta Angajam pentru birou de
zar cu sau fara experienta, program in 272. Asistent manager, angajam cu/ acte notariale si traduceri in sectorul 1 angajari sunati la telefon 1.200 L; tonbucharest.com
ture de noapte, conditii bune de lucru, Salariu de pornire 1300 lei net, ore supli- pentru logan colantat la Speed zona (0738.322.818
mentare paltite. (0724.584.869/ Cartierul 23, zona Iancului, schimb de fara experienta; (0799.519.777 con- (piata Dorobanti, Floreasca). Cerinte : o 329. Barmani, muncitori necalificati si
carte de munca, salariu atractiv; tact@rca-construct.ro buna cunoastere a limbii romane, punc- resurseumane.ingrid@gmail.com
(0722.787.354 0744.322.388 noapte pentru zona Berceni Opel TAXI ospatari program flexibil si bonusuri,
tomagabrielandrei@yahoo.com 2000; (0733.956.240 tualitate, dorinta de a invata, aspect fizic sediul firmei Baicoi, Prahova; 1.500 L;
273. Asistent manager, descrierea job- 311. Barbati si femei pentru firma
226. Ajutor preparare, sect 6 Sarcinile nicoleta.costea@serviceprompt.ro placut, (0728.987.746 office@k-it.ro (0729.056.659
239. Ambalator manual in Popesti ului: analizarea pietei fortei de munca, curatenie in hypermarket din zona
presupun tocare, feliere, cantarire ingre- Berceni. Conditii avantajoase, program 8 cupidonsrl92@yahoo.com
Leordeni angajam fete si femei, pentru 252. Angajam tineri Firma de finisaje
elaborarea de scrisori informative legate 289. Asistenta cu experienta, cabinet
diente. Program program in 2 schimburi, fabrica de biscuiti din Popesti-Leordeni. de diverse activitati, deruleaza activitatile stomatologic, zona Militari - Virtutii; ore pe zi; (0758.044.134 330. Barmanita pub sector 1 The
l-d, 2 zile libere pe sapt, salariu fix, Se asigura transportul. Minim 10 clase. interioare, angajeaza tineri care doresc
sa lucreze intr-un mediu dinamic, sa
de secretariat, preia comenzi, (0722.736.696 312. Barista exista o vorba care spune
Place Pub angajeaza urgent barmanita.
tichete de masa, masa asigurata, trans- Experienta in domeniu constituie avantaj intocmeste avize, facturi. Cerinte: experienta, studii medii, flexibili-
port; (0727.852.980 veronica.grig- (0727.226.302 invete diverse tehnici de aplicare a fin-
(0758.503.472 office@bellemoon.ro 290. Asistenta live, echipa Phoenix “Omul sfinteste locul”, noi credem in asta tate, disponibilitate pentru un program
orie@jerryspizza.ro isajelor, pentru executia de pardoseli si angajeaza personal feminin pentru con- si avem nevoie de tine. Daca doresti sa full-time, persoana energica, tips foarte
240. Ambalator manual, fabrica produ- pereti. (0723.824.989/ 0722.586.386 274. Asistent manager, dezvoltator versatii online.Oferim: bonus angajare lucrezi alaturi de o echipa tanara si cool, motivant (barman singur pe tura).
227. Ajutor secretariat pentru firm? catoare de mobilier, zona Faur, angajam office@concreteart.ro imobiliar angajeaza asistent manager. 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, te asteptam. (0729.768.027 (0722.398.245 alina.andriescu@mau-
instalatii electrice (0721.519.809 mag- in conditii avantajoase ambalator manu- micky_ior@yahoo.com veideas.ro
al. Se ofera salariu motivant . Program Atributii zilnice de secretariat si contabili- bonus recomandare 1000 lei, salariu fix
numinstal@gmail.com 253. Angajam vanzatoare mezeluri incepand de la 2500 lei. 4.000 L;
de munca de la ora 07:00 la ora 16:00. tate primara. Programul de lucru L-V de 313. Barman Barman cu atestat, pentru 331. Barmanita, cautam o colega cu
merchandiser mezeluri, salaru atractiv, (0761.505.505 officepsk@yahoo.com
228. Ajutor shaormar fara experienta, (0723.606.863 dan@sofasp.ro program flexibil, angajare perioada
la 9:000-17:00 , zona metrou Mihai terasa in Parcul Herastrau, zona iesire aspect fizic placut, dispusa sa lucreze in
salariu 2.000 lei, program 1 zi cu 1 zi lib- Bravu . vanzari@globalcityresidence.ro piata Charles de Gaulle. ture de 12 ore. Locatie centrala, salariu
nedeterminata, 1500-1700, 1.600 L;
era, cm, zona Berceni, se ofera
241. Ambalator pentru producator de 291. ASISTENTA MANAGER, (0725.630.179 2.000 Ron plus comision din vanzari.
cosmetice, zona Berceni. Perioada (0744.367.076/ 0721.694.694 vand- 275. Asistent manager, Detalii la tel.; (0720.337.700
masa+cm, training gratuit, postul nu
necesita nici un fel de experienta, 2.000
determinata. Atentie distributiva, disponi- cumpar270@gmail.com
limba engleza, rusa, PC, VANZARI, PRODUCATOR CON- 314. Barman cafenea in centru vechi, mari.angajari@gmail.com
bilitate pentru munca fizica. Program 2
L; (0773.316.497 schimburi. (0752.131.581/ 254. Anglia, muncitori necalificati (bar- arhivare, zona Piata FECTII FEMEI, ZONA UNIRII. pasajul Macca-Villacrosse, mai multe
detalii la telefon: (0754.352.837 332. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier
229. Ajutor vanzator, pentru patiserie
021.460.82.01 contact@papillon.ro
www.loncolor.ro
bati), salariul 230 lire sterline pe sapta-
mana, cazare gratuita. Nu se percepe
Muncii. Provincie oferim SALARIUL FOARTE ATRACTIV, Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi,
operator copertina 2 posturi, femeie pen-
cazare; (0737.214.911 315. Barman pentru loc joaca copii.
traditionala in zona Unirii. Contract pe
perioada nedeterminata, prime, masa. 242. Ambalator produse textile
comision. Mai multe informatii doar la tel. VA RUGAM TRIMITETI CV LA: Program de lucru in ture 9-17, 14:30- tru curatenie 1 post, relatii la numerele
sau CV la email (00447974652492 de telefon, (0723.233.448/
Experienta in patiserie sau comert este Responsabilitati: curatat de ate, verificat 276. Asistent manager, ne dorim o (0728.444.155 ARTISTARO- 22:30, 8h/zi, 5 zile/ saptamana, cu 2 zile
0760.273.774 bicamarian@yahoo.com
si ambalat produse finite. Oferta noastra: kondi.kan77@yahoo.com libere, (0756.060.008 andreea@gym-
benefica. Persoane de sex feminin.
Detalii la telefon 2.100 L; contract de munca, salariu atractiv,
colega dinamica, cu abilitati organiza-
torice si de planificare pentru activitati
MANIA@YAHOO.COM boland.ro 333. Beraria Gambrinus angajeaza
tichete de masa, program de lucru de 255. Anglia, soferi cat C+E urgent.
(0724.570.778 luni-vineri, (0748.219.724 danielavisi- Cazare gratuita, nu necesita exerienta, manageriale si secretariat. Asteptam CV 292. Asistenta medicala cu expe- 316. Barman pentru restaurant centrul
bucatar, ajutor bucatar cu experienta,
+ poza pe e-mail. Mediu de lucru placut. rienta si infirmiera pentru camin pasionati de gastronomie, seriozitate.
230. Albalact angajeaza soferi distribu- nescu@bustieremedicale.ro atestat sau card digital. Mai multe detalii vechi, salariu 1200 lei +4% procent din (0731.422.181/ 0722.374.373
doar la tel. sau CV la email. Nu se per- Zona 13 Septembrie/Razoare. viole- de batrani sector 5, program vanzare. (0753.300.333
tie Bucuresti. Cerinte: permis cat. B,C, 243. Ambalator si legator manual, tapredescu@saloanelemagic.ro
atestat marfa, card tahograf (reprezinta cepe comision (00447974652492 24/48 h, salariu atractiv; 334. Beraria Gambrinus angajeaza
avantaj), experienta in distributie min. 2
angajam (fete si baieti) pentru postul de kondi.kan77@yahoo.com 277. Asistent manager, pt. dezvoltator
(0722.368.881 317. Barman ture 12 ore, doua zi, doua ospatar, barman pachet salarial motivant
ambalator manual/ stantator, zona de noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips in functie de performanta. Relatii la tele-
ani. Responsabilitati: livrarea produselor productie. Se cer studii medii. Puteti 256. Anglia. Menajere cu experienta, in
Berceni/ Ilfov. Cunostinte pc, Word/ 293. Asistenta medicala pt. gradinita mediu lunar 700 L, 1.800 L;
(0734.500.235/ 0755.059.052 Excel, punctualitate, spirit de echipa, fon sau la sediul din Bd. Regina Elisabe-
suna la numarul de telefon Anglia. Contract minim 3 luni, salariu particulara, zona Drumul Taberei, obliga- (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro ta, nr. 38, sector 5; (0731.422.181
recrutare_albalact@albalact.ro (0758.012.886 office@angels-d.ro seriozitate. Posibilitati de promovare. toriu experienta in gradinita
motivant, transport, cazare- oferit de Trimiteti CV 1.500 L; office@exclusiv-
angajator. Rog seriozitate. Alte detalii: (0724.032.742 secretariat@gradinita-
constructii.ro daria.ro
(0730.292.947
278. Asistent manager, secretara, 294. Asistenta medicala pentru centru
257. Animator socio-educativ pentru
agentie imobiliara, cu sau fara experien- batrani centru rezidential situat in zona
loc de joaca copii. Program de lucru in ta cunostinte pc redactare, Office,
ture 9-17, 14:30-22:30 (8h/zi, 5 Militari Piata Gorjului (0762.983.394
dinamica, spirit de echipa, aspect fizic mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro
zile/sapt). Daca esti o persoana placut, responsabila, bun organizator.
deschisa, energica si mereu cu zambetul (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 295. Asistenta medicala stomatologie
pe buze, te asteptam in echipa noastra. sector 1, in ultimul an/ scoala de asis-
(0756.060.008 279. Asistent manager. Tipografie situ- tente absolvita, sa fie muncitoare, activa,
andreea@gymboland.ro ata in sect. 5 Bucuresti, angajeaza asis- responsabila, salariu atractiv, job stabil,
tent manager cu studii economice (liceul/ echipament gratuit, info.;
258. ANS Astra Nova Security anga- facultate). Detalii la tel. (0722.500.853
jeaza agenti securitate, barbati si femei, (0748.037.806
dentistholiday2011@gmail.com
obiective retail. Scolarizare si analize 280. Asistent manager/ receptionera la
medicale gratuite, angajam si dispecer; saloanele de infrumusetare situate in 296. Asistenta personala Caut d-ra
(0725.989.708/ 0737.520.137 Colentina si Dristor. Oferim posibilitatea aspect fizic placut care in timpul liber
de avansare. Pachet salarial atractiv si doreste o colaborare. Permisul de con-
259. Ansamble angajeaza personal colectiv placut. Relatii la: ducere reprezinta un avantaj. Posibil part
bucatarie SC Ansamble Catering & Serv- (0725.449.595 sau full time.Rog foto si det pe mail adri-
ices, companie catering multinational an.adrian150@yahoo.com 1.000 {;
angajeaza personal in bucatarie: 281. Asistent medical generalist pentru adrian.adrian150@yahoo.com
bucatar, ajutor bucatar, casier, spalator cabinet stomatologic in Bucuresti, cartier
vase pentru urmatoarele locatiile din Militari. Conditii, drept de libera practica, 297. Asistente medicale ALP vizata la
Bucuresti, sector 2, 3 5 (0786.553.636 (0741.169.111 zi, seriozitate, angajeaza Spital privat.
evenimente@ansamble.ro dstomadent@yahoo.com (0730.461.743

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
10 19 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
375. Bona, copil 1 an, 8 h/zi, zona langa 396. Bucatar pentru centru pentru per- 416. Bucatar cu experienta, pentru
Spitalul Panduri, 1.700 Lei; Bona, copil 1 soane varstnice (0762.983.394 restaurant in centrul vechi. Program 2/2,
an jumate, 9 h/zi, Baneasa, langa pod, mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 9.30.00-24.00, salariu 3200, tips, trans-
2.000 Lei; Bona, fetita 10 ani, 4 h/zi, port. Rog seriozitate, (0749.772.974
Bucurestii Noi, 1.200 Lei; 397. Bucatar pentru linie calda la
restaurant in Dr. Taberei. Dorim per- 417. Bucatar cu experienta, restaurant
(0764.185.105/ 0764.949.335 cu specific italian, Bd. Sisesti 269, sector
soana cu experienta in bucatarie, munci-
376. Bona, experienta, copil 10 toare. Oferim conditii motivante, masa, 1, angajeaza bucatar cu experienta in
luni, Berceni, urgent, 2.000 L; tips. De preferat domiciliat in sector 5 bucataria traditionala italiana. Salariul
sau 6; (0728.842.997 hotelwest- oferit: 1000 Euro. Pentru detalii; 1.000
(0726.256.070 {; (0724.053.013
plaza2011@gmail.com
377. Bona, experienta, copil 7
398. Bucatar pentru mic dejun la hotel 418. Bucatar cu experien-
luni, Titan, urgent, 2.000 L;
(0726.256.070 pt. restaurant Drumul Taberei, cu experi- ta, salariul intre 1.500-
enta in bucatarie, salariu motivant, masa 2.500 Ron net. Relatii la
378. Bona, experienta, copil 8 asigurata, program 06:00- 11:00, de luni
pana vineri. Preferabil cu domiciliul in telefon; 2.500 L;
luni, Crangasi, urgent, 2.000 L; (0799.831.111
(021.310.74.03 sector 5-6 (0728.842.997 hotelwest-
plaza2011@gmail.com
419. Bucatar cu experienta, secretara
379. Bona, experienta, copil 9 cu experienta, comunicativa, punctuala,
399. Bucatar pentru restaurant in Cen-
luni, Romana, urgent, 2.100 L; trul vechi, conditii salariale aventajoase; cunostinte minime operare calculator;
(0726.256.070 3.000 L; (0753.300.333 (0722.500.595
380. Bona, gemene 1 an si 4 luni, 4 h/zi, 400. Bucatar Pentru restaurant- 420. Bucatar cu vasta experienta in
Dristor, 1.200 Lei; Bona, copil 1 an pizzerie, cu terasa si vad bun Cerem cal- domeniu, locatie foarte pretentioasa, se
jumate, 6 h/zi, Stirbei Voda - zona ificare, minim 3 ani experienta si serozi- cere: seriozitate, rapiditate, curatenie,
Operei, 1.800 Lei; Bona interna gemeni tate. Program 2/2, orele 10:30-23.30. spirit de echipa. Locatie in sectorul 3,
de 3 ani, Baneasa, 2.500 Lei; Salariu, bonus la evenimente, decont. program de lucru 2 zile cu 2 zile. 1 L;
335. Best Studios vrei un job cu venituri 354. Bona cu experienta, copil 1 (0764.185.105/ 0764.949.335 transport seara. (0744.312.911 (0764.900.000 435. Bucatar salate si deserturi pentru 451. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,
an, Unirii, 2.200 L; radulescu.mihai23@yahoo.com restaurant situat in sectorul 6, langa mall angajeaza bucatar pentru restaurantul
garantate de minim 1000 de Dolari pe
luna? Job stabil si bine platit pentru (021.310.74.03 381. Bona, menajera interna, zona 401. Bucatar pentru restaurantsi salon Plaza Romania. Vei avea un salariu din incinta hotelului, (0755.979.797
421. Bucatar full time, daca esti
doamne si domnisoare de peste 18 ani, Pipera, tanara, energica, educata, cura- de evenimente, salariu motivant, cu motivant, bonusuri lunare, masa de fdm@international-bucharest.ro
experienta sau fara (0771.223.860 pasionat de bucatarie, vrei sa lucrezi
cazare gratuita in Bucuresti si zeci de 355. Bona cu experienta, copil 2 ta, bun simt, pentru 2 fetite 2-5 ani, ofer intr-un mediu relaxat, dar plin de provo- pranz asigurata, un discount semnificativ
beneficii financiare. Servicii gratuite de ani, Tineretului, 2.000 L; 4 zile liber pe luna, pentru inceput, cari, te asteptam la interviu in Temple si te vom ajuta s? te dezvolti. 452. Bucatar, personal bucatarie,
infrumsetare. Loc de munca legal, confi- (0726.256.070 2.000 L; (0766.272.561 402. Bucatar pentru scoala
Pub. Program flexibil, transp. decontat, (0728.842.997 pentru Socului Kebap;
dential, serios. Training gratuit, castiguri (0726.130.220/ 021.315.65.43 salariu motivant. (0765.454.103/ hotelwestplaza2011@gmail.com (0764.673.064
din prima zi. Suna acum la telefon sau 356. Bona cu experienta, copil 7 382. Bona, menajera, ingrijitoare batrani
luni, Militari, 2.300 L; 403. Bucatar pentru spatiu de produc- 0799.730.730 office@thetemplepub.ro
da-ne un beep si te sunam noi. in Bucuresti recrutam bona, menajera, 436. Bucatar sectia calda Restaurant 453. Bucatar, restaurant situat in Mili-
www.beststudios.ro; (0730.752.752 (0726.256.070 ingrijitoare batrani pentru familii tie alimentara, salariu net incepand 2300 422. Bucatar Grill restaurant Stadio sit- Nor, restaurantul Nor situat la etajul 36 al
lei. Zona Militari, Uverturii, la 7 min de tari, cautam oameni seriosi cu experien-
deosebite din Bucuresti. Program de uat in Piata Universitatii angajam cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) ta. Asiguram carte de munca, transport,
336. Best Studios angajeaza modele. 357. Bona externa, baiat 2,3 ani, 1800 mers de statia de metrou Gorjului, astep- bucatar grill, salariu atractiv, program angajeaza bucatar pentru sectia calda,
ron Cleaning & Babysitting recruteaza lucru part-time sau full-time. Salarii tam sa faci parte din echipa noastra; salariu motivant 2.500 L;
de ce sa platesti chirie? te asteptam in europene. Programari interviu telefonic flexibil, masa si transportul asigurate. program flexibil full-time, salariu motivant
echipa best studios si iti vei permite casa bona externa, pentru baiat 2,3 ani, pro- 2.300 L; (0738.652.992/ Detalii la numarul de telefon + bonusuri; (0731.322.472 (0722.462.827/ 021.434.18.28
ta. venituri lunare garantate de mii de gram flexibil, comuna Dascalu, atributii sau trimite CV. (0735.179.929/ 0727.561.605
021.223.23.59 office@profiles.ro (0731.322.472 resurse.umane@sta- resurse.umane@stadio.ro 454. Bucatar, Restaurant South Burger
dolari, oferim cele mai multiple beneficii legate strict de copil, 1800 ron, 1.800 L; valentina.georgescu@sterlingcruise.eu dio.ro
din tara, domeniu 100% legal, site: (0726.334.403 carmen@babysitting.ro angajeaza bucatar pt sector 3. Se
www.beststudios.ro; (0730.752.752 383. Bona, Titulescu, cautam o doamna 404. Bucatar Restaurant cu specific 423. Bucatar grill, restaurantul Nor situ-
437.Bucatar sef cu experi- lucreaza 2/2, 10:00-22:00. Se ofera 3000
358. Bona externa, Pipera, bebe 4 luni, care sa aiba grija de un copil de 4 luni, italian angajeaza bucatar la cald, pro- at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. enta in bucatarie cu spe- salariu brut, bonuri masa 11 lei/zi, tips.
337. Betty Ice cauta colegi pentru 8 ore/zi, 2200 Cleaning & Babysitting 10 ore pe zi, de luni pana vineri, zona gram de lucru 1 zi cu 1 zi. Salariul net Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar cific romanesc oferim Se pot oferi bonusuri in functie de expe-
departamentul de distributie din recruteaza bona externa, pentru bebe 4 Titulescu, Pod Basarab, salariul 2000 lei 4000 ron. Adresa str Nerva Traian 23. grill, program flexibil full-time, salariu rienta. 3.000 L; (0726.760.996 mcs-
Bucuresti. Post vacant: agent comercial. luni, program flexibil, 8 ore, Pipera, negociabil. 2.000 L; (0720.689.454/ Metrou Timpuri Noi. 4.000 L; motivant + bonusuri, (0731.322.472
salariu intre 3.000-6.000
menaj usor, 2200 ron, 2.200 L; lei+ tips+transport, foodivision@gmail.com
Cerinte: permis de conducere categoria 0747.614.370 office@elite-jobs.ro (0744.489.993 resurse.umane@stadio.ro
B. Persoanele interesate sunt rugate sa (0726.334.403 carmen@babysitting.ro bucatar cu experienta 455. Bucatar, restaurant Tulin (specific
depuna un CV la adresa de mail. Detalii
la nr. de telefon; (0744.340.104 359. Bona externa, Titan, fetita 1, 6 ani, ofer salariu intre 2.000- libanez) angajeaza pentru gustari calde.
bucuresti@bettyice.ro 2000 lei, Cleaning & Babysitting 4.000 lei+ tips+transport, Pentru mai multe detalii sunati intre
recruteaza bona externa, pentru fetita de 12:00 - 20:00; (0762.212.675/
338. Betty Ice SRL angajeaza vanzator/ 1, 6 ani, program 9 ore, Lu-Vi, zona ajutor de bucatar salariu 021.314.40.01
oare inghetata pentru punctele din Titan, salariu 2000 Ron. Detalii la tel; intre 1.700-3.000 + restauranttulin@yahoo.com
Bucuresti. Pentru persoanele care nu au 2.000 L; (0726.334.403 tips+transport,si person-
domiciliul in Bucuresti, se asigura trans- carmen@babysitting.ro 456. Bucatar, restaurant zona Obor
port. Persoanele interesate sunt rugate
al pentru vase si curate- angajeaza bucatar cu experienta, pro-
sa depuna un CV la adresa email. Detalii 360. Bona full-time Pipera, rond OMV/ nie ofer salariu intre gram 2 zile cu 2 libere, mai multe detali
la nr. tel. (0753.084.816 Pipera Plaza. Cautam bona full-time 8 1.600-2.500 lei+ la telefon; (0723.503.171/
mirela.cozma@bettyice.ro ore, program 10:00-18.00, cu flexibilitate
pentru program intern (de noapte) 1 data tips+masa+transport, 0761.261.781
339. BGS angajeaza: Agenti de securi- pe saptamana in weekend, 2.200 L; atat din Bucuresti cat si stefan_jercau@yahoo.com
tate, agenti de interventie, plata salariilor (0767.990.722 din jurul Bucurestiului, 457. Bucatar, aj. bucatar, restaurant
la timp, contract de munca integral, sar- matei.carmenn@gmail.com
batori legale platite dublu, prime/ pentru restaurantul asiatic (zona Barbu Vacarescu) anga-
bonusuri, calificare profesionala gratuita, 361. Bona Giurgiului Piata Progresu, Hanul Voievozilor situat jeaza bucatar / aj bucatar. Salariu net
stabilitate la locul de munca, servicii angajez bona pentru baietel de 10 luni. bucatar 1800 lei / salariu net ajutor
medicale gratuite. Interviuri: Str. Calea Caut o persoana serioasa, calma si care in zona 13 Septembrie - bucatar 1500 leiProgram L-V 08:00-
Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a sa vorbeasca in mod corect limba Academia Militara. 16:30 Marius Baltag 1.800 L;
vis de Targul Auto Vitan). Relatii la tele- romana. Atributii strict legate de copil. Relatii la telefon; (0761.967.323
fon: (0749.062.295 Program: L-V, 8-18:30. Salariu: 1800
lei/luna 1.800 L; (0724.923.422 cori- (0770.975.620
458. Bucatar, ajutor bucatar
340. Biolog principal Clinica medicala nacbarbu@gmail.com autoservire tip restaurant, situata in zona
438. Bucatar sef, bucatar sef de tura
privata, din Bucuresti, sect 4 (Piata locatie centrala, program flexibil, salariu centrala, langa magazinul Unirea, anga-
Sudului), angajeaza full time, sau part 362. Bona intern, Bucuresti, 3500
lei/luna cautam urgent bona in regim motivant, bonusuri, masa si transportul jam personal pentru urm. posturi:bucatar
time, biolog principal cu ALP si master. si ajutor bucatar (cu experienta),salariu
Salariu motivant. CV la intern pentru baietel 3 ani, Bucuresti. asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail
office@lotusmedica.ro; Salariul: 3500lei/luna. Tel; 3.500 L; resurse.umane@stadio.ro atractiv, program de 8 ore (in ture).
office@lotusmedica.ro (0726.256.070/ 021.310.74.03 (0731.322.472 resurse.umane @sta- (0754.991.433
office@marypoppins.ro dio.ro
341. Bistro El Madrileno, cartierul 459. Bucatar, ajutor bucatar Pagaia,
francez angajam picolite, 363. Bona interna pentru copil 3 ani 439. Bucatar si ajutor bucatar pentru noul concept de live-cooking, angajeaza
ospatarite, aj. bucatar, persoana (fara menaj sau altceva), 8 libere pe Fast Food, angajez bucatar si ajutor bucatar si aj bucatar pentru locatia din
vase, lucrator comercial; luna, mancarea asigurate si tot comfor- bucatar pentru Fast Food in Jilava. zona Metrou Pipera. Program de luni
(0724.988.911/ 0773.753.923 tul, 1.400 L; (0770.671.462 Relatii la telefon nr.; (0723.352.044/ pana vineri, weekend liber. Pentru CV
ionela30051988@gmail.com 0724.333.144 mariastiubei@yahoo.com transmiteti email (0744.649.649
342. Bistro La Boeru angajam barman/ letitia.spandonide@qsinn.ro
ospatar (fete), ospatarite program in ture, 364. Bona interna Bucuresti, pentru bai- 440. Bucatar si ajutor bucatar, Yca’s
contract de munca salariu, tips. Zona etel 1 an si fetita 5 ani. Se cauta o per- Pub & Grill situat in Piata Minis, Titan, 460. Bucatar, ajutor bucatar pentru
Baneasa. (0726.260.038 soana tanara, nefumatoare, serioasa, sector 3, angajeaza bucatar-grataragiu restaurantul Clubului IDM. Full time, con-
adi.boieru74@gmail.com vesela si harnica. Se ofera salariu si cu experienta si barman-ospatar, carte
conditii atractive (0754.054.298 manu- de munca; (0720.523.509 tract de munca; (021.316.09.62
343. Bistro La Boeru angajam barman, adrianaiuliana@yahoo.com hr@idm.ro
ospatar, fete ospatarite, program in ture 441. Bucatar si ajutor de bucatar pen-
2/2, salariu +tips individual + masa asig- 365. Bona interna, cautam o doamna tru restaurant Herastrau. Cerem seriozi- 461. Bucatar, ajutor bucatar cu experi-
urata. Zona Baneasa 1.000 L; pentru postul de bona, program intern, tate. Oferim salariu atractiv si beneficii. enta, pentru salate si deserturi, anga-
(0726.260.038 salariul 3000 de lei, negociabil. 3.000 Te asteptam in echipa noastra; jeaza restaurant din zona Piata
adi.boieru74@gmail.com L; (0720.689.454/ 0747.614.370 (0786.778.811 info@herastrau.ro Dorobanti; (021.231.09.08/
office@elite-jobs.ro 0748.750.029
344. Blueberry Garden & Bistro anga- 442. Bucatar si ajutor de bucatar zona
jeaza bucatari cu experienta, ajutor de 366. Bona part-time inclusiv weekend Obor Hashtag Pub angajeaza personal 462. Bucatar, ajutor bucatar sector 3
bucatar, barmani, ospatari si femei de zona Dristor pt. nou-nascut, bona va fi pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. restaurant Allegro, sector 3, bd. Nicolae
serviciu. Asteptam CV-urile pe adresa de un ajutor pentru parinti (mama copilului 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Pro- Grigorescu, angajeaza bucatar, ajutor
mail. Telefon (0723.400.103/ este in concediu de crestere a copilului gram de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv bucatar. Mai multe detalii la nr. de telefon
0757.411.718 si se ocupa de supravegherea fratilor
blueberrybistro@gmail.com gemeni, 1an si 9 luni) 1.300 L; si bonusuri in functie de realizari, tips; afisat (0744.649.177
(0720.919.744 (0724.803.412 office@hashtagpub.ro allegrotitan@gmail.com
345. Bombonareasa angajam urgent, ileanaracheru@gmail.com 443. Bucatar si femeie de serviciu pro-
salariu 2.400 Ron. Relatii la telefon gram 2/2, Bodega La Mahala, angajeaza 463. BUCATAR, AJUTOR
2.400 L; (0746.731.022 367. Bona pentru fetita de 1 an, caut 384. Bona, zona Carrefour Orhideea cu 405. Bucatar restaurant cu specific ital- 424. Bucatar la rece cu experienta
doamna respectabila pentru ingrijirea experienta pentru familie deosebita, ian, sector 1, Bd. Sisesti, angajeaza minim 1 an pentru restaurant in cadrul
bucatar si femeie de serviciu, program
de 2/2, ora 12:00-0:00 salariu
BUCATAR SI PIZZAR PENTRU
346. Bona familie cu doi copii de 2 si 4 unei fetite de 1 an; (0746.263.263 flo-
ani, dorim sa angajam o doamna cu rescu.codruta@yahoo.com
zona Carrefour Orhideea. Program: 8–
10 ore/zi, de luni pana vineri. Atributii:
bucatar cu experienta in bucataria tradi- hotelului Best Western - Otopeni; atractiv+bonus din vanzarile pe ZONA CRANGASI SI 13 SEP-
tionala italiana. Salariul oferit: 1000 Euro. (0735.300.399 bucatarie, tin interviuri zilnice, va rog
varsta de peste 50 ani, blanda, respons-
abila ,pentru o colaborare pe termen 368. Bona pentru nou-nascut, experien-
activitati de ingrijire si supraveghere Pentru detalii; 1.000 {; (0724.053.013 diana.cretu@hotellevor.com contactati-ma; (0724.273.971 TEMBRIE, COMPANIE MULTI-
copii. Varsta copii: 5 ani, 10 ani. 2.800
lung; (0737.124.659 ta in domeniu, pe termen lung, se cer
cunostinte limbi straine. Se ofera carte L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 406. Bucatar Restaurant Nomad Sky 425. Bucatar linia calda, pt tigai, de
tanasetinel@yahoo.com NATIONALA DESCHIDE NOI
347. Bona interna sau full time pentru de munca. Zona Parcul Circului, salariu office@profiles.ro Bar angajeaza bucatar. Program 8h/5zile preferat cu experienta, program 1 zi/1 zi, 444. Bucatar si femeie la vase restau- LOCATII SI CAUTA COLEGI,
copil de 3 ani. Exclus menaj sau negociabil; (0745.577.545 pe saptamana. Oferim salariu atractiv. bonusuri evenimente. 2.300 L; rant zona Dacia, Stefan cel Mare, anga-
intretinerea casei. Urgent
385. Bona, zona Militari, 2500 lei/luna
Cautam bona cu experienta zona Militari, Asiguram transport la domiciliu. Detalii l- (0745.304.777 cm.enescu@gmail.com jeaza bucatar cu experienta si spirit de ALATURATI-VA ECHIPEI NOAS-
(0770.671.462 369. Bona Pipera, copil 4 ani, program
pentru copil 2 ani. Program 8 ore/zi strict v orele 10-18 la tel. (0730.448.080 echipa, minim 5 ani experienta, program TRE, SE LUCREAZA 8 ORE/ZI,
ionela30051988@gmail.com 10 ore/zi, de luni pana vineri, rabdatoare, alina.bounegru@tonka.ro 426. Bucatar linie rece pentru Bazaar 2 cu 2 sau 1 cu 1, contract de munca,
ingrijire copil, fara menajul familiei.
experienta, recomandari, carte de Salariu: 2500 lei/luna. 2.500 L; Gastrolounge, oferim seriozitate, venit transport asigurat. 2.500 L; 2 ZILE LIBERE PE SAPTA-
348. Bona interna, externa pentru 2 munca 2.300 L; (0731.579.464 (0726.256.070/ 021.310.74.03 407. Bucatar Restaurant zona Dristor motivant si multe alte beneficii. Locatia (0722.893.404 contact@restaurant-
copii. (0748.868.907 office@marypoppins.ro angajeaza urgent bucatar in conditii se afla in centrul istoric pe strada monparis.ro MANA, SALARIUL CUPRINS
370. Bona Pod Constanta pt. fetita 4 Covaci, nr. 10; (0721.200.050 Con-
349. Bona 13 Septembrie copil 2 ani, ani. Program: L-V: 07:00 - 09:00 si 17:00 386. Broderie Fabrica de broderie,
deosebite de munca, se ofera si se cere
seriozitate, contract de munca, salariu tact@thebazaar.ro 445. Bucatar, ajutor bucatar, spalator
INTRE 1500-25000 IN FUNC-
program 10 ore/zi, Luni pana Vineri, cu - 19:30, sambata: 07:00 - 13:30; dumini-
ca: 08:00 - 13:00 1.000 L;
zona Piata Domenii angajeaza femei cu 3000 lei net prima luna, tips. Relatii la vase pentru Restaurant Trattoria 20. TIE DE EXPERIENTA, PER-
experienta si recomandari; 2.000 L; sau fara experienta in domeniu; telefon. 3.000 L; (0726.901.843 427. Bucatar pentru bucataria rece, (0751.267.453
(0724.047.365 (0731.170.731 (021.224.47.00 restaurantdristor2015@gmail.com Restaurant cu specific italian angajam SOANELE INTERESATE POT
350. Bona 400-600 eur Arad, angajez 371. Bona regim intern, 4500 lei/luna 387. Brodeza, pentru cusut manual cu 408. Bucatar / bucatareasa angajam
bucatar pentru bucataria rece (salate,
deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul
446. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie
la vase angajeaza PUB central; SUNA LA NUMARUL;
bona, 400 eur, carte de munca, copil 1 cautam bona cu experienta in regim acul broderie cu margele in atelier de bucatar/ bucatareasa, zona Chiajna, net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva (0734.563.492 (0799.831.111
an 7 luni, program 9-17 sau 10-18. intern, vesela, energica pentru un baietel creatie, salariu atractiv, mediu de lucru
micalaca Orizont. Arad. sau bona interna 9 luni. Atributii: ingrijire si supraveghere Ilfov.program luni-vineri 08:00-14:00 Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L;
placut, contract munca, program l-v, 8h 447. Bucatar, angajam bucatar cu
600 eur; (0721.364.199 copil. Salariul: 4500 lei/luna. Tel; 4.500 salariu atractiv, negociabil. Persoana (0744.489.993 464. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar,
cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Avi- agila, lucru in echipa,cantina, se pregat- experienta in zonele Cotroceni, Colenti- picol si femeie la vase; (0761.892.096/
cebanlilia@yahoo.com L; (021.310.74.03/ 0726.256.070 atorilor, (0723.879.101 office@cristalli- na, Ion Mihalache. Relatii suplimentare
office@marypoppins.ro este mancare pentru 50+ persoane; 428. Bucatar pentru cantina in Pipera- 0773.937.033
ni.com (0721.551.608 Tunari, cu program de 8 ore de luni pana Dl Morozan; (0736.492.095
351. Bona Baneasa, program 9 ore/zi,
copil 4 ani, activitati legate de crestrea 372. Bona zona Gorjului, familie, cau- vineri intre 06:00-14:30. Oferim conditii 465. Bucatar, ajutor bucatar,
388. Broker / agent imobiliar Euroin- 448. Bucatar, angajez bucatar sau
copilului, cu experienta si recomandari, tam bona tanara, vesela, dinamica si cu 409. Bucatar cald restaurantul Nor situ- legale, salariu 1800 lei net, tichete de supraveghetor copii loc de joaca,
vest, companie fondata in 2005 pentru a bucatar chef restaurant cantina in zona Bragadiru, rond Cristalului;
carte de munca 2.300 L; experienta (maxim 50 de ani), program oferi servicii imobiliare complete si profe- at la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. masa si masa asigurata. aeroportului Henri Coanda. Program de
(0772.276.051 8.00-16.00 luni-joi si vineri 8-19 pt copil sionale, cu sediul in Bucuresti, pe Bd. Barbu Vacarescu) angajeaza bucatar (0786.552.982 luni-vineri orele 7:00-14:30; (0720.075.598
de 3 ani. Zona Piata Gorjului, metrou. Unirii, selecteaza Broker / Agent Imobil- tigai program flexibil full-time, salariu
Salariul se discuta. (0741.111.094 (0724.269.553
352. Bona Buftea Angajam bona pentru iar; (0785.232.323 job@euroinvest.ro motivant + bonusuri (0731.322.472 429. Bucatar pentru restaurant cu
elena.obloja@hotmail.com
466. Bucatar, ajutor de bucatar, sef
copil 1 an in Buftea. Program 08:00- oana.ochiana@gmail.com resurse.umane@stadio.ro servire rapida, contract de munca, pro- bucatar, angajam pt. saloane de eveni-
18:00, luni-vineri, rugam seriozitate pen- 389. Brutar - modelator, zona Baicului; gram de lucru in ture: 08:00-16:00, 449. Bucatar, cu experienta, dornic sa mente, activam de peste 8 ani in dome-
tru o colaborare pe termen lung, 373. Bona zona Popesti Leordeni, cau- (0733.796.659 410. Bucatar cald restaurant Stadio, 16:00-24:30, salariu 2000 lei net, bonuri niu, avem locatii la Piata Presei Libere si
(0744.481.505 tam bona pentru copil 1 an si 10 luni lucreze intr-o bucatarie super utilata,
Universitate Restaurantul Stadio situat in de masa, spor de weekend, decont restaurant zona Drumul Sarii, 13 Sep- in zona Pipera Doamna Ghica 500 {;
anamariastefania@yahoo.com zona Popesti Leordeni, program 08-18, 390. Brutar, brutarie angajeaza brutar transport. 2.200 L; (0743.155.016
de luni pana vineri, (0725.609.115
Piata Universitatii angajam bucatar cald, tembrie oferim si cerem seriozitate, (0741.237.829
cu experienta si calificare. Program 8 salariu atractiv, program flexibil, masa si ioana.ciuca@scandia.ro
353. Bona copil 3 ani jumatate, 10 h/zi, Iuliastefanescu2010@gmail.com ore/zi; (0799.995.893 office@brotman- (0722.506.068 office@excellence.ro bstefanie93@yahoo.com
Nerva Traian, 2.000 Lei; Bona copil de 1 transportul asigurate. Detalii la numarul
ufactur.ro de telefon. (0731.322.472 430. Bucatar prep. reci calde, gratarag- 450. Bucatar, gradinita privata, situata 467. Bucatar, bucatareasa cu experi-
an jumate, 8 h/zi, Vitan, 1.800 Lei; Bona, 374. Bona, familie, cautam bona pentru
2 copii de 2 ani si de 4 ani, 10 h/zi, Dru- un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi. resurse.umane@stadio.ro iu, aj.bucatar; Cautam colegi pentru a in Cotroceni, angajeaza bucatar (este enta pentru restaurant central in Calea
391. bucatar Angajam pentru restau- pregati impreuna retete traditionale
mul Taberei, 1.800 Lei; Bona, baietel de Program de luni pana vineri intre 12 si rant, terasa Centrul Vechi urgent: necesar atestat), part/full time. Carte de Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald +
3 ani, 8 h/zi, Cotroceni, 2.300 Lei; 20. Salariu negociabil; (0771.484.464 411. Bucatar cald, pt. restaurantul romanesti. Conditii de lucru si salarizare, munca. Conditii occidentale 1 L; gratar 2800/ 3000 lei, salariu rece 2.400
bucatar, ajutor de bucatar, foarte bune. Informatii la telefon, e-mail;
(0764.185.105/ 0764.949.335 danvasile14@yahoo.ro ospatari/ospatarite, picol/picolite cu smart-casual Stadio asezat in Piata Uni- (0742.908.707 Dan.alban@gmail.com lei. 3.000 L; (0766.405.416
experienta minima in domeniu. Mai versitatii. Salariu atractiv, transportul si (+40212324582/ 0733.159.846/
multe detalii si programari la interviu la masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de 021.232.45.82 rezervari@restau-
telefon. (0768.036.349 telefon sau email (0731.322.472 rantvoievodal.ro
niculescu.robert20@gmail.com resurse.umane@stadio.ro
431. Bucatar Raw Vegan, Mancare
392. Bucatar cu experienta bucatarie 412. Bucatar catering, echipa Delicios Raw Vegana. Experienta minim 2 ani.
internationala, pentru restaurant in sala Food se mareste. Cautam bucatar cu Oferim carte de munca, sanse reale de
de jocuri situat in Piata Alba Iulia, in experienta, meniu romanesc, program o afirmare. Rugam seriozitate;
rond. Asteptam CV pe mail sau tel. zi cu una libera, salariu pornire 3.000- (0721.410.401/ 0723.165.461
Salariul in functie de nivel, intre 2500- 3.500 Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de
3000 ron 3.000 L; (0765.932.247/ salariu, fara intarziere 3.500 L; 432. Bucatar rece Restaurant Gram
0736.378.348 (0721.850.689/ 0721.850.689 stancu- Bistro situat in Piata Victoriei angajeaza
neacsu.raluca89@yahoo.com flavius80@yahoo.com bucatar sectia rece, program 2/2 zile.
Salariu se discuta la interviu.
393. Bucatar cu experienta in specific 413. Bucatar cu experienta la Beraria (0769.775.216 Just_zissu@yahoo.com
pescaresc pentru Pensiune Delta Germana, Oraselul Copiilor. 3.000 L;
Dunarii. Oferim cazare, masa si salariu (0724.066.424 433. Bucatar restaurant de sushi, pt.
atractiv. (0744.601.262 restaurant Chico Chillout cu specific
elisaa.alexandraaa@yahoo.com
394. Bucatar full time. Fundatia Viitor japonez si european. (0733.324.426
Pentru Copiii Romaniei angajeaza 414. Bucatar cu experienta intr-o pensi- chilloutchico@gmail.com
bucatar full time. Relatii la telefon, de une angajam, pentru Delta Dunarii, zona
luni-vineri 09-17, (0742.098.908 casas- Periprava. Tel.: (0728.112.694 434. Bucatar salate si ajutor bucatar
fiosif@mailbox.ro zona centrala restaurantul Stadio (Piata
415. Bucatar cu experienta, pentru Universitatii) angajeaza bucatar salate si
395. Bucatar Hotel Restaurant Sinaia, pozitia chef de tura intr-o locatie centrala ajutor bucatar, oferim un program flexibil,
angajeaza bucatar rece/cald si sous chef in Calea Floreasca, program 2 cu 2, salariu motivant, decont transport si
- se ofera cazare; (0721.456.471 mari- transport decontat, salariu 3800-4000 de masa de pranz asigurata
ana.ichim@ioana-hotels.com lei, 4.000 L; (0766.405.416 (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro E-mail: redactia@anuntul.ro


19 martie 2018 Publicå anun¡ul tåu într-un minut anuntul.ro 11
LOCURI DE MUNCÅ 4
511. Calcatoreasa si confectionera cu 532. Cameriste si personal curatenie 553. Casier-operator
experienta pentru atelier confectii dama hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, cu/fara experienta, com-
situat in Calea Rahovei sector 5. Mediu angajeaza cameriste si personal curate-
de lucru placut, contract de munca cu nie, cu sau fara experienta. CV-urile se panie multinationala
program fix 8 ore si salariu avantajos; pot depune personal la receptia hotelului angajeaza pentru noile
1.700 L; (0730.030.700/ sau la adresa de email mentionata locatii din zona Panduri,
0730.030.707 marina@mario.ro (0743.145.333 hr@sheraton-
bucharest.com www.sheraton- Victoriei, Stefan cel
512. Calcatoreasa curatatorie zona bucharest.com Mare, Titulescu, D-na
Costin Georgian, Morarilor, personal cu
experienta (masa de calcat, calandru, 533. Cameriste zona centrala, Agentia
Ghica, Titan si Crangasi,
chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete Black&Silver, angajeaza Cameriste zona se asigura pregatire la
liber, duminica liber. Statie metrou 100 centrala. Salariu incepand de la 1600 locul de munca, salariu
m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 net, o masa pe zi, plus transportul intre 1.500 - 1.800 Ron
dumitru.sotir@yahoo.com decontat. Rugam seriozitate; 1.600 L;
(0760.696.291 office@black-and-sil- net, o masa asigurata,
513. Calcatoreasa pentru final si inter- ver.ro program flexibil si
fazic, fabrica confectii dama situata in
zona Autogara Militari, angajeaza calca- 534. Cameriste, guvernanta, agent
bonusuri in functie de
toreasa pentru final si interfazic, confec- paza, ospatari, ingrijitori spatii hoteliere performanta.
tionere pentru masina simpla de cusut pentru hotel 5 stele, Bd. Ghencea 134. Relatii la tel. oricand. CV
(cu experienta). Relatii la telefon; CV pe mail; (0725.827.216 a.dobres-
(0729.847.742 la mail; 1.800 L;
cu@dobexpert.ro
BUCATAR, LIVRATOR.
468.
490. Bucatari debutanti, in zona Piata
Presei Libere. Salariul 1.750 RON net la (0799.831.111
514. Calcatoreasa si alimentator
RESTAURANT GRAFFITI care se adauga spor de noapte. Contact banda, firma de confectii textile sport SC
535. Cameriste. Hotel angajeaza
cameriste. Salariul este intre
claudia.petre@wisebox.ro
Mihaela Mitrila (0751.190.463
URBAN FOOD ANGAJEAZA Treximco SRL cu sediul in Bucuresti, str.
Carausilor, nr 10-12, langa gara Obor,
1200- 2000 ron net. 555. Casier/a de noapte Oval Market
BUCATAR CU EXPERIENTA SI 491. Bucatari la cald si la rece, restau- (0756.200.044/ 0755.200.071 angajeaza pt postul de casier de noapte
rant, angajam bucatari la sectia cald si angajeaza in conditii avantajoase persoana dinamica, responsabila,
LIVRATOR, PROGRAM 2 ZILE rece, program 1/1, salariu motivant, pro- (0722.583.419/ 0726.742.533 536. Cameriste. Phoenicia Hotels serioasa si punctuala, cm, salariu moti-
cent din vanzare, transportul si masa & Resorts angajeaza cameriste vant, bonusuri si prime, prog 20-6, detalii
CU 2 ZILE, SECTOR 6. PENTRU asigurate. CV pe mail: manager@bar-
515. Calificat sau nu tehnician retea pe perioada nedeterminata. la interviu, pt. mag. Morarilor, 1.700 L;
telecomunicatii- catv & internet, adminis-
MAI MULTE DETALII SUNATI rio.ro, (0733.222.777 trare mentenanta retea de internet / catv,
Salariu atractiv. Informatii la
(0749.022.236
(0723.333.122
manager@barro.ro
LA: (0721.240.699 instalare noilor clienti incheiere de noi
contracte, 2.687 L; (0755.917.233
556. Casiera angajam pentru
492. Bucatari si femei la vase, Restau- 537. Cantuitori, montatori masa, circu- restaurant din zona centrala
469. Bucatar, ospatar Restaurant Ai rant- Pub Weiss beer Garden, situat in telecommsis@gmail.com larist, pentru fabrica de mobila; (Universitate). Dorim o persoana
Sapori angajeaza bucatar si ospatar. Militari, b-dul Uverturii nr. 132, angajeaza www.telecommsis.ro (0737.506.339/ 0737.506.337 responsabila, activa, stabila la
Programul 2 cu 2 de la 8 la 24, salariul bucatari si femei la vase, locul de munca. Oferim seriozi-
se negociaza dupa proba. Informatii la 516. Calificati si necalificati angajam in 538. Carpat Guard angajeaza agenti
(0723.502.237 oplerbeer@yahoo.com constructii, firma de constructii angajam tate, stabilitate, echipa dedicata.
tel. (0731.335.335 paza, salariu 1.500-1.800 lei net lunar, 2.500 L; (0728.443.300
493. Bucatari si ospatari cu experienta
muncitori in constructii fara limita de pentru obiective zone centrale, cladiri de
573. Caut schimb de noapte si de zi la
12 ore sau echipaj Logan Leone, licenta 595.COAFEZA, HAIRSTILIST ACS
varsta si pe cei fara experienta. Oferim
470. Bucatar, ospatar, pensiune Azuga
- ofer cazare, masa, salariu;
in zonele Cotroceni si Ion Mihalache. conditii avantajoase de munca si cazare
birouri, ambasade. Zonele: Baneasa,
Militari, Berceni, Pantelimon. Program:
557. Casiera pentru service auto,
vulcanizare, salariu 1.600 lei,
Bucuresti, plan 70 lei; (0731.385.243 BEAUTY EXPERT ANGAJEAZA
Relatii suplimentare la Dl Morozan.
(0761.089.659 (0736.492.095
gratuita. Echipament standard european
de munca; 2.000 L; (0723.631.455
luni-vineri pe timpul zilei sau ture de program o zi cu o zi sector 1 574. Chef bucatar Restaurant La PENTRU SALON IN SECTORUL
noapte 12 h cu 36 h. Interviurile: zona zona Piata Domenii, 1.600 L; Cocosatu, angajeaza chef bucatar, pen-
471. Bucatar, pentru autoservire, 494. Bucatari, restaurant din zona cen- 517. Calificati si necalificati interioare, Obor-Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. (0784.339.160/ 0784.339.160 tru programare interviu sunati la nr. de 2. TELEFON/ FACEBOOK: ACS
ajutor de bucatar, fete la linie,
grataragiu, livrator (pedestru),
trala angajeaza bucatari cu experienta
de minim 6 luni pe un post similar. Vei
in domeniul constructii pentru interioare, 13A, sector 2, luni-vineri: 10.00-18.00.
Plata la termen; (0786.410.128/ 558. Casiera cantina in Pipera,
telefon. (0736.445.737 BEAUTY EXPERT. WWW.ACS-
rog experienta, seriozitate;
(0764.552.554
lucra intr-o echipa tanara dar cu experi-
plata saptamanal. 150 L;
(0733.721.888 0769.075.995 cantina, angajam casiera cu pro- 575. Chef bucatar pub, cautam chef, BEAUTYEXPERT.COM;
gram de 8 ore in 3 schimburi (6- daca esti pasionat de bucatarie, vrei sa
enta. Cerem si oferim seriozitate. Califi- (0721.121.261
472. Bucatar, pizzar, spalator carea e un avantaj (0721.102.101 518. Camerista hostel Formenerg, 539. Casa de Ajutor Reciproc a Pen- 14:30, 10-18, 22-6), prin rotatie. lucrezi intr-un mediu relaxat, dar plin de
cv@perfecthoreca.ro zona Tineretului angajeaza camerista. sionarilor Omenia Bucuresti cu sediul in Oferim conditii legale, 1350 Lei provocari, hai la interviu in temple pub.
vase, ospatarite/ospatari cu sau str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza net + bonuri + 25% spor noape + Prog. flexibil, transp. decont., salariu + 596. Coafeza, hairstylist, pentru Salon
fara experienta pentru restau- Relatii la telefon (0723.892.378 din Aparatorii Patriei, cu experienta. Pro-
rant mediteranean zona Piata 1 495. Bucatari, Wise Box angajeaza maria.florescu2010@yahoo.com urgent casieri zonali cu diploma de masa asigurata in valoare de 16 tips, (0765.454.103 office@thetem-
bucatari. Pentru locatiile din: Pipera, Ste- absolvire studii medii si cu domiciliu in Lei/zi, (0786.552.982 plepub.ro gram o zi da una nu de la 09:00 la 21:00,
Mai; (0737.940.512 fan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; urmatoarele sectoare ale capitalei 1, 2, sambata pana la 20:00, iar duminica
519. Camerista Hotel Corvaris, situat
2.000 L; (0747.815.440/ in Sos. Oltenitei angajeaza urgent 3, 4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 559. Casiera cu sau fara experi- 576. Circularist pal Atelier mobila inchis. 1 L; (0775.239.904
473. Bucatar, pizzar, femeie vase, bar-
0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro camerista. Programul de lucru este de 021.423.17.49 enta pentru restaurant Speed angajeaza circularist cu experienta in andreea@maac.ro
man pentru restaurant. Decontare trans- zona Pantelimon (metrou republica).
port seara. Dupa ora 10,00: 24/48. (0727.105.414 office@hotelcor- Pizza din Cora Pantelimoni, fire
496. Bucatari, ajutori bucatari pentru 540. Casier Boutique situat in incinta comunicativa si spirit de echipa, Salariu atractiv; (0723.599.451 597. Coafeza. Salon Colentina,
(0723.644.179/ 0722.387.386 varis.ro
Universitatii Politehnice (sector 6) anga- 2 libere pe saptamana si 5 zile dan@mobambient.ro vechime 5 ani angajeaza coafeza, condi-
restaurant din mall Baneasa, in conditii
474. Bucatar, pizzar, femeie vase, bar- avantajoase.Program de lucru doua cu 520. Camerista Hotel Minerva. Oferim jam o persoana interesata de un job cu se lucreaza 8 ore. 1.700 L; tii avantajoase; (0769.748.074
doua.Saluriu motivant plus tips zilnic. seriozitate, conditii de munca deosebite, program de luni-joi 8-18, vineri 8-16, (0734.989.958 577. Circularist si montator pe masa
man pentru restaurant. Decontare trans- cu experienta pentru productia de mobila 598. Coafori si tehnicieni unghii false
port seara. Dupa ora 10,00: (0768.494.450 salariu, bonuri de masa, ore suplimenta- week-end liber. Salariu net de inceput contabilitate@speedpizza.ro
1.600 lei, 1.600 L; (0743.337.603 din pal melaminat. salariul 2.500 lei si Andreea Beauty Salon, are momentan
(0723.644.179/ 0722.387.386 re, sporuri, program 8:00 - 16:00 - 2 zile
carte de munca. Bucuresti sector 2,
497. Bucatari, ajutori bucatari, Trattoria pe saptamana libere (0726.103.427 tradingm2b@gmail.com 560. Casiera Dristor Kebab Pante- un numar de 4 locatii situate in sec-
475. Bucatareasa (prefer pension- Roz Cafe si Roz Cafe Bistro zona MIli- hr@minerva.ro limon, Dristor Kebab Pantelimon (0722.354.291/ 0763.652.221 toarele 2, 3 si 6. Ne dorim intotdeauna
ara) si ospatarita; tari.bucatar, ajutor bucatar, spalator 541. Casier restaurant tip autoservire, angajeaza casiera.Studii sa gasim persoane noi si calitative pen-
578. Circularist, ajutor circular, taplar
(0722.241.875 vase, livratori.Salarii negociabile. Rugam 521. Camerista Hotel Novotel situat in zona Unirii, angajam personal medii(min 12 clase) iar daca
universal, salariu atractiv, bonusuri (carte
tru a putea evolua impreuna 1.500 L;
seriozitate, fara vicii (pariuri, facebook angajeaza camerista si persoana pentru postul de casier. Oferim un aveti cunostinte minime de con- (0724.542.277
476. Bucatareasa doamna pentru etc.) (0723.504.103 braileanucatal- pentru curatarea zonelor pub- salariu motivant, program flexibil, con- tabilitate primare reprezinta un de munca), muncitori necalificati cu sau Salon.andreea@ymail.com
postul de bucatareasa, cu sau fara expe- in@yahoo.com lice. Oferim salariu atractiv, o tract de munca, o masa pe zi; avantaj. Program in ture mediu fara experienta, rog seriozitate. 2.400
rienta, pentru casa de batrani, comuna masa calda/zi, program de lucru (0754.991.433 de lucru placut; (0733.067.273 L; (0763.692.398/ 0773.887.548 599. Cofetar cu experienta, program
Jilava. Program de lucru o zi cu o zi lib- 498. Bucatari, ospatari cu experienta, 8 ore/zi. Persoanele interesate ionita_cristina91@yahoo.com office@artamobilei.ro flexibil, laborator la intrarea in Jilava
era. Salariu 1.600 Lei/ luna ajutor ospatari si femeie la vase anga- sunt rugate sa sune de luni pana 542. Casier angajez urgent pentru Shop (Dedeman Giurgiului). Salariu motivant.
(0765.414.991 jeaza restaurant din Drumul Taberei; vineri, in intervalul orar 09.00- & Go Mega Image, zona Obor. Salariu 561. Casiera spalatorie, vulcanizare 579. Clubul Sportiv Aqua Sport anga-
jeaza personal curatenie, sector 1; 10 L; (0763.675.240 candybarbu-
(0729.977.250 17.30 la telefon; (0747.284.805 atractiv+bonuri masa; (0767.655.834 auto; (0744.377.851 curesti@gmail.com
477. Bucatareasa Dristor Kebab Pan- (0733.125.581/ 0728.303.653
telimon angajeaza bucatareasa cu sau 499. Bucatari, ospatari, picoli, 600. Cofetar Laborator in Pantelimon,
fara experienta. Program in ture salariu femei serviciu si grataragiu, 580. Coafeza cu experienta minim 1 an,
zona Baneasa; (0722.323.071/ salariu atractiv, 2.000 lei +cm platita, 8 Ilfov. Vei prepara produse de cofetarie,
atractiv mediu de lucru placut. Rel la tel. torturi si decoratiuni pentru cofetaria pro-
(0733.067.273 0722.416.548 ore, salon de 10 ani. Program 1 zi da,
una nu. Weekend da, unu nu, zona prie. Contract de munca, program flexi-
ionita_cristina91@yahoo.com bil, salariu motivant, mediu de lucru pla-
500. Building Support Service, firma metrou Gorjului, 2.000 L;
478. Bucatareasa pentru terasa- specializata in intretinerea si adminis- (0724.357.422 cut. (0720.738.498
restaurant in zona Fizicienilor; trarea cladirilor de birouri, spatii logistice
(0723.326.713 si industriale, angajeaza personal: elec- 581. Coafeza Salon situat vis a vis de 601. Cofetar pentru scoala.
trician intretinere si reparatii, instalator Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza- (0726.130.220
479. Bucatareasa catering, Catering tehnico sanitare si gaze, tehnician frig- frizerita, cosmeticiana, manichiurista;
Two Friends situat in zona centrala itehnist, receptionista, lacatus mecanic, (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com 602. Cofetar pt. cafenea din centrul
angajeaz? femeie bucatareasa cu camerista, ingrijitor cladiri. Program de vechi, pachet salarial motivant, salariu,
raspundere ?i ajutor bucatar femeie pro- lucru de 8 ore sau tura pe zi. CV la fax 582. Coafeza (competente frizerie) si bonuri masa. Programari interviuri la
gram de L-V sambata si duminica liber; 0212084153 sau e-mail: doina.benges- manichiurista- pedichiurista pentru salon numarul de telefon, CV-urile pe mail
(0733.766.689/ 0726.513.300 cu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Drumul Taberei, carte de munca. Rog (0736.980.296 jobs@vangogh.ro
Informatii suplimentare si programari seriozitate. Urgent; (0722.325.546
480. Bucatareasa gradinita particu- interviuri la tel. (0752.150.677/ 603. Cofetar cofetaria Victoria Experi-
lara, gradinita particulara din sectorul 6, 583. Coafeza cu cunostinte de frizerie, enta este un atu dar nu un criteriu elimi-
0746.079.892 in zona Titan - Auchan, salon cu
angajeaza bucatareasa cu studii de spe- natoriu. Cautam oameni seriosi care isi
cialitate si diploma! Persoanele intere- 501. Buldo-excavatorist companie vechime 7 ani. Se ofera salariu fix si CM. doresc sa castige bani din munca.
sate sunt rugate sa sune la 1.600 L; constructii angajeaza buldoexcavatorist Se cauta persoana serioasa, dornica de Salariul si programul se discuta la inter-
(0731.738.788 cu experienta pe utilaj. Punct de lucru munca; (0722.252.164 viu. CV la office@casa-victoria.ro
gradinitawonderland@yahoo.com Mogosoaia; (0724.376.275
584. Coafeza cu experienta pentru
481. Bucatareasa pentru fast food, salon cu vechime 8 ani situat in sector 2 catalinchivu1984@gmail.com
502. Buldoexcavatorist cu experien-
sefa tura, zona Berceni, sector 4, salariu ta ce detine permis sau atestat pentru Colentina (0761.024.023
604. Cofetar cu experienta, cautam
2200 lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu manipularea lui (0745.069.814/ cofetar cu sau fara experienta, 5 zile pe
experienta,contract 8 ore,se asigura 585. Coafeza cu experienta, pt. salon
0770.184.776 situat in sector 2 Colentina, vechime 8 saptamana 9 ore pe zi, pentru preparare
masa zilnic. 2.200 L; (0770.573.286 eurogazconstruct_sediu@yahoo.com ani program o zi cu o zi (0761.024.023 de prajituri la o cofetarie din Bucuresti,
482. Bucatareasa, ajutor bucatar cu mihaelam.dragomir@yahoo.com zona Victoriei.Cautam o persoana cura-
503. Buldoexcavatorist pentru JCB 3
experienta angajeaza restaurant situat in ta, serioasa, cm; 2.000 L;
cx si case cu permis categoria C sau TR.
zona Mall Vitan. (0722.306.322 Punct de lucru Bragadiru Ilfov. Pentru
586. Coafeza cu experienta, zona sec- (0728.795.984
522. CAMERISTA pentru hotel trei 543. Casier benzinarie avantaje: salariu 562. Casiera, depozit engross anga-
torului 5. Nesatisfacand numarul mare simona@tortdebezea.com
provincie asiguram cazare gratis. 3.000 de cerinte ne dorim sa va alaturati
483. Bucatareasa, ajutor bucatar cu
experienta angajeaza restaurant situat in L; (0735.377.400 stele, langa Mall Plaza, sector 6. Oferim fix, program in ture, bonuri de masa, pro- jeaza casiera se ofera un salariu net de echipei noastre Salariu peste asteptari 1 605. Cofetar cu experienta, cofetarie
o masa/ zi, conditii motivante de lucru, gram de training, cerinte: studii medii, 1500 Ron, 200 Ron tichete de masa. L; (0723.195.467
zona Sebastian; (0723.143.537 504. Buldoexcavatorist, angajam seriozitate. (0788.143.101 Adresa: Str. Drumul Dealul Bradului, Nr. din 99, sector 4, firma serioasa, loc de
bonusuri periodice si alte facilitati. De munca stabil, mediu placut de lucru,
operatori pentru buldoexcavator cu per- preferat candidatii sa fie domiciliati in gabriela.macnovit@yahoo.com 50-80, Sector 4 (punct de reper: in spate 587. Coafeza si frizerita pentru salon,
484. BUCATAREASA, camin privat
mis de conducere cat. C sau TR. Lucrari la magazinul Metro Berceni) 1.500 L; salariu motivant. (0729.737.619
pentru batrani angajeaza gospodina pri- sectorul 5-6. (0728.842.997 hotelwest- sector 4; (0735.844.100/ 0761.680.047
ceputa la bucatarie. Locatiile sunt in Avi- in Bucuresti si Ilfov (031.439.71.31/ 544. Casier benzinarie OMV Soseaua (0744.312.328/ 0745.155.430 mau-
plaza2011@gmail.com Giurgiului, firma partener OMV, angajam rana95@yahoo.com 606. Cofetar cu experienta, patiser cu
atiei sau Floreasca. Relatii la telefon; 0722.259.653 588. Coafeza si manichiurista Salon
casier/vanzatoare benzinarie OMV experienta, ajutor de cofetar pentru cofe-
(0722.621.462 caminprivat@gmail.com 505. Buldoexcavatorist, experienta,
523. Camerista complex turistic, com-
Soseaua Giurgiului. Asiguram un salariu 563. Casiera, lucratoare comerciala Poeme de Beaute angajeaza personal tarie. Salariu atractiv. Detalii la tel.;
www.caminprivat.ro plex turistic Miorita din Com. Berceni, Oval Market angajeaza casiere cu expe- pentru:manichiura, pedichiura, tehnician (0722.365.058
si calificare, salariu motivat. Doresc per- decent, training gratuit si un program unghii false, coafor. Programul este o zi
soana serioasa din Bucuresti care sa-si Jud. Ilfov cauta camerista pentru curate- flexibil, (0723.473.371 rienta in mag. alimentar, dinamice, apte
485. Bucatareasa, chelneri, ospatari nie camere, program 12 cu 24, salariu de munca, serioase si punctuale. CM, cu o zi, l-v, de la 10 - 21, S, 9 - 18. 607. Cofetar pentru cofetaria de lux Art
Restaurant nou deschis angajeaza per- doreasca sa munceasca, asigur carte de gflorin_2004@yahoo.com (0747.444.089
munca si un salariu de 2600 Lei 2.600 avantajos, asigurare transport sau prime, bonusuri, prog: 2 zile: 7-21 si 2 Dessert venit salarial in functie de nivelul
sonal tanar, calificat, pentru posturile de decontare transport; (0721.999.926 zile liber, Constructorilor sect 6, 1.700 ioana_0909@yahoo.com
bucatareasa/ bucatar si ospatari. Pachet L; (0723.585.221 545. Casier cu sau fara experienta pregatirii tale;instruire profesionala con-
any_nistor@yahoo.com office@miotur.ro Angajam casier si lucrator comercial cu L; (0771.415.022 589. Coafeza si manichiurista, cu expe- tinua alaturi de Irina Apostol; cursuri de
salarial atractiv, mediu de lucru placut,
intr-o echipa tanara, dedicata. Zona sau fara experienta pentru restaurant tip rienta, carte de munca, plata se face cu instruire profesionala platite de com-
506. C&I Grup International angajeaza 524. Camerista hotel persoana cu/fara fast food in mall Promenada (Aviatiei), 564. Casiera, lucratoare comerciala panie (0722.305.398 emilia@emex-
Pipera, (0724.477.267 Oval Market, Crangasi, angajeaza 2 pers procent 50% din incasari. Program 8 ore,
soferi cat. D, minim 2 ani experienta. experienta, dinamica si responsabila. detalii la tel; (0731.034.908 promena- dinamice, apte de munca, serioase, o zi cu o zi, un week end liber, unul nu. romania.ro
486. BUCATARI pentru hotelul Shera- Salariul atractiv. Relatii la telefon: Oferim contract de munca, o masa/zi, da.cuptorulculemne@gmail.com Zona Hala Bucur Obor; (0786.365.050
(0730.444.455 punctuale si cu experienta in mag ali- 608. Cofetar si ajutor de cofetar,
ton Bucuresti. CV-urile se pot depune salariul 1.500 lei. Program lucru: 8 ore/zi, mentare. Oferim CM, salariu motivant
personal la receptia hotelului sau la 8 zile libere/luna. Rel. la tel. Va asteptam 546. Casier fara experienta cu calificare 590. Coafeza, angajam urgent, pentru laborator din sectorul 3.
507. Cafe Klein angajeaza ospatar, la locul de munca la pizzar sau casier. bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zona Drumul Tabere langa Piata Salariu motivant; (0722.400.481
adresa de email mentionata. in echipa noastra. (0761.960.309 zile liber, 1.700 L; (0771.415.022
(021.201.50.00 hr@sheraton- ospatarita, barman fete, baieti. Centrul Salariu 1500 lei in mana, ore suplimenta- Moghioros, vad format.
bucharest.com Vechi. Daca ai o experienta minima, dor- 525. Camerista hotel de 4 stele, RIN re platite integral, salariu net cu ore (0767.793.880 609. Cofetar si ajutor de cofetar. Labo-
inta de munca si implicare asteptam CV 565. Casiere pt. restaurant pizzerie, in
Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). suplimentare, 1800 lei, o masa pe zi. Mall Veranda Obor, conditii avantajoase rator de cofetarie, situat in apropiere de
487. Bucatari Restaurant international tau. Oferim salariu fix, bonuri de masa,
Efectueaza curatenia in camerele de 1.800 L; (0756.791.346 (0729.952.613 591. Coafeza, Salon de infrumusetare, Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor
sector 3 angajam bucatari cu experienta. decont transport kleincafe@gmail.com r.solomon@dodopizza.ro angajam coafeza cu experienta minim 3 de cofetar. Oferim salarii atractive si pro-
hotel conform standardelor impuse. Cer- madalinafdumitru@gmail.com
(0768.308.199 inte: persoana muncitoare,
ani in locatiile din zonele Militari si Tim- gram flexibil. (0740.439.062/
Gamafusion.office@yahoo.com 508. Calcator cu experienta pentru 547. Casier pariuri sportive Clinceni puri Noi, oferim salariu motivant plus cur-
dinamica,atenta la detalii. Program: 2 566. Casiere pentru Socului, 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com
atelier confectii de dama, zona Gara de Ilfov, candidatul ideal: fara cazier, cunos- Kebap, salariu avantajos + tips; suri de perfectionare (0723.383.315
488. Bucatari Vrei sa te alaturi echipei Nord. (0730.773.889/ 021.335.03.19 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resur- tinte de operare PC nivel minim, seriozi- (0764.673.064 610. Cofetar si brutar, angajez cofetar
Yoshi? Vino la un interviu si discutam seumane@rinhotels.ro tate si punctualitate, pachet salarial 592. Coafeza, salon infrumusetare si brutar cu experienta pentru locatie
toate detaliile. Relatii la tel. 509. Calcator cu experienta, final, con- atractiv si motivant, perioada de training, 567. Casieri si lucratori comerciali, zona P-ta Sudului, Brancoveanu anga-
fectioner Atelier de confectii angajam zona Timpuri Noi /Tineretului Bucuresti.
(0744.434.834/ 0749.979.521 526. Camerista hotel, hotel 4 stele din 2.000 L; (0785.050.782 Supermarket angajeaza urgent: casieri/ jeaza coafeza, program 8 h (marti pana Cautam si ajutori bucatarie si vanzare.
personal cu experienta pt urmatoarele oras Otopeni, judet Ilfov angajeaza sirsyshu@gmail.com casiere (salariul net: 1.250 lei + tichete in sambata de la 12:00—20:30), contract
posturi: calcator interfazic si final, con- Programul full time sau part time. Suna
489.Bucatari (3) cu experi- camerista. Efectueaza curatenia in val. de 300 lei) si lucratori comerciali de munca, clientela selecta, salariu pentru detalii; (0721.967.808
fectioner, curatat ate, (0730.773.889 camerele de hotel conform standardelor 548. Casier si lucratori comerciali, (salariul net: 1.400 Lei + tichete in val- atractiv, 2 zile libere pe saptamana;
enta (curati, mancare daniella.cristea@yahoo.com (0744.648.721/ 0741.163.188 stancar-
gustoasa ca acasa) hotelului. Informatii la telefon Shop&Go Mega Image angajeaza oare de 300 Lei); (0758.108.240/ 611. Cofetar, ajutor cofetar, zona
(0740.113.329/ 021.203.65.00 casiere si lucratori comerciali in zona 0744.385.079 amonadaniela@gmail.com 13 Septembrie; (0744.530.245
ospatari, picoli, femei Calcator interfazic si
510. Bucurestii Noi, 6 posturi disponibile, pri- intermacedonia98@yahoo.com
vase serviciu, pentru masiniste liniara cu 527. Camerista pentru Boutique hotel mesti bonus la inventar. + un cos de Coafeza, vad vechi,
593. 612. Cofetar, patiser cu experienta,
cumparaturi lunar; 1.700 L; 568. Casieri si ospatari Restaurant 14 salariu fix sau procent;
restaurant romanesc, experienta producator DBH Bucuresti Oferim un loc de munca daca stapanesti bine bazele cofetariei/
stabil pentru persoane responsabile si (0787.868.036/ 0724.510.904 Lane cautam ospatari si casieri pentru
(0764.692.929 patiseriei, esti serios, punctual si pasion-
sect. 2. Bucatari salariul confectii femei, zona motivate. Programul este de 8 ore/ zi, Cityshop.angajare@gmail.com angajare. Detalii la numarul de telefon.
at de meseria ta, te asteptam cu drag sa
zilnic. Oferim cazare pen- Unirii. Salariu atractiv, (0737.772.777 office@14th-lane.com
asiguram masa si carte de munca.Zona 594. Coafeza, angajez urgent, zona ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000
tru provincie; carte munca; 549. Casier, casiera benzinarie Mol sit-
Barbu Vacarescu. Va asteptam la inter- 569. Casieri, lucratori comerciali pentru Brancoveanu. Salon cu vad format; lei in functie de experienta
uata in orasul Otopeni, program de lucru
(0737.214.911 (0728.444.153 viu; (0724.891.819 serban@decebal- flexibil, oferim bonusuri de performanta; Shop&Go cu program non-stop. Avem si (0723.880.799 (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro
hotel.ro decebalhotel.ro (0723.233.448 tura de zi 1700 Lei/ luna + bonus la
bicamarian@yahoo.com inventar (600). Locatia este in sector 1
528. Camerista pentru hotel Herastrau, Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi
cautam o colega pe postul de camerista 550. Casier, casiera benzinarie Mol, gratis; 1.700 L; (0787.868.036/
la hotel Herastrau. Cerem seriozitate. Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, 0724.510.904
Oferim salariu atractiv si beneficii. Te (0760.273.774 cityshop.angajare@gmail.com
asteptam in echipa noastra; bicamarian@yahoo.com 570. Casieri, casiere si preparatoare
(0786.778.811 info@herastrau.ro sandwich-uri benzinaria Mol Timpuri Noi
551. Casier, lucrator comercial, ajutor
cofetar-bucatar, angajam din provincie, angajeaza cu contract de munca per-
529. Camerista, pensiune 8 camere, soane responsabile. Program flexibil,
aproape de Piata Unirii, angajeaza oferim cazare pentru personal in bakery- salariu fix, tichete de masa, tips zilnic,
camerista, Program 8 ore/ zi, salariu, cafenea (zona Pipera). CV la email si bonusuri. Angajam si operatori platforma
tichete de masa 1 L; (0722.456.036 tel., (0742.102.875/ 0744.520.860 cu atestat GPL (0724.528.622 timpuri-
valentinasipu@yahoo.com office@freshfooddelivery.ro noi@molretail.ro
530. Camerista, ingrijitor spatii hote- 552. Casier- vanzator in magazin non 571. Casieri, persoana serioasa,
liere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, stop, salariul 1500 lei, adresa str. Aurel responsabila, capabila sa lucreze in
Persu nr. 153, sector 4. Rog seriozitate, echipa pentru benzinarie. Salariu atrac-
sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor 1.500 L; (0765.934.678
spatii hoteliere. Relatii la tel., tiv+bonuri de masa; (0724.246.833
(021.208.61.21 hr@carohotel.ro 554. Casier-vanzator restaurant. Van- 572. Casierita, pizzeria Vechia Napoli
zator restaurant, asigura gestionarea angajeaza casiera serioasa, dinamica,
531. Cameriste serioase, atente la incasarii banilor, respecta timpii de sa se alature echipei noastre tinere dar
detalii, cursul de calificare sau experien- servire, sugereaza produse. Asigura si cu vechime mare la noi, program atrac-
ta in domeniul hotelier este un avantaj, pastreaza curatenia in zona de servire, tiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona
salariul se discuta la interviu. Exista si raspunde de aspectul produselor. 1.800 sector 1 (0722.503.999
varianta de part/time, colaborare/zi. L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scan- mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co
(0722.261.464 dia.ro m

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)
12 19 martie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 4
648. Confectionere cu experienta 667. Consultant vanzari magazin cos- 685. Conversatii online fete si baieti,
haine dama. Salariu fix 1.500-1.900+ metice Baneasa Feguro angajeaza bonus de angajare 850 $. Vrei un job
bonuri de masa. Program: 07.00- 15.30, lucrator produse cosmetice pentru insula care sa-ti ofere satisfactie financiara. Noi
conditii foarte bune, sector 3; in Feeria Baneasa, cu prezentare si van- suntem alegerea potrivita pentru tine.
(0767.341.095/ 021.324.53.08 zare, seriozitate, implicare activa, van- Suna si programeaza-te chiar astazi la
zare, salariu fix si procent din vanzari, un interviu (0764.093.085/
649. Confectionere masina liniara si
calcatoreasa, pentru atelier confectii experienta in domeniu (0722.501.601 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro
dama serie mica zona Militari. Contract office@sysmed.ro
686. Coordonator - sef echipa curate-
de munca, salariul motivat, nie in hypermarket din zona Berceni. Se
665. Consiliul de administratie al Gra-
(021.434.88.48/ 0747.501.279 ofera contract de munca, program 8 ore,
dinitei Palatul Copiilor, cu sediul in
650. Confectionere cu experienta in Bucuresti, str. Morilor, nr. 19, sector 3, conditii avantajoase; (0758.044.134
liniara si triplock, atelier in zona Viilor, telefon: 0740673742, anunta organi-
salariu motivant; (0771.048.007 zarea concursului pentru ocuparea 687. Coordonator activitate, dispecer-
urmatoarelor posturi didactice/catedre tit- at Urgent coordonator, preluari comenzi,
651. Confectionere Imbracaminte, ularizabile in asociere cu Scoala Gim- dispecerat. functie de raspundere. Expe-
croitorese . Angajam confectioneri naziala Metropolitana Arc. 1. Educatoare rienta are un plus avantaj. Mail: comen-
imbracaminte, croitorese cu experienta - 1 posturi titularizabile. Concursul se va zi@kungfu-pizza.ro; (0728.159.524/
la masina simpla, 2 ace si triplock. Zona desfasura conform urmatorului grafic: 1. 0774.428.631 comenzi@kungfu-pizza.ro
Ghencea, sector 6. program 8 ore /zi . Inregistrarea cererilor la secretariatul uni-
Se asigura salariu, bonuri de masa si tatii - 03-06.04.2018, intre orele 10.00- 688. Coordonator spalatorie auto,
transport gratuit; 1 L; (0720.475.185/ 14.00. 2. Afisarea listei candidatilor experienta coordonare spalatorie auto
0720.475.185 – minim 12 luni, bacalaureat, cunos-
office@escapestarjeans.ro admisi pentru sustinerea probelor de
concurs - 06.04.2018. 3. Proba practica/ tinte operare calculator, salariu negocia-
inspectia speciala la clasa - 11- bil + bonuri+ab.medical, program: Luni-
652.Confectionere masini Vineri 11:00-20:00, Militari-Preciziei
12.04.2018. 4. Proba scrisa -
liniare, surfilat, calcat 13.04.2018. 5. Afisarea rezultatelor - (0756.040.651 hr@genesisproperty.net
final si interfazic, mode- 13.04.2018. 6. Depunerea contestatiilor - 689. Coordonator transport, expeditor 707. Covalact Bucuresti cautam: ges- 728. Croitoreasa, ne marim echipa.
613. Cofetar, patiser, brutarie anga- 630. Confectioner masina de cusut
jeaza cofetar cu experienta minim 6 luni, responsabilitati: confectioner textile pen- lier si personal pentru 16.04.2018. 7. Afisarea rezultatelor transport, intern si international transport tionar depozit, manipulant marfa, Trimite- Cautam croitoreasa cu experienta in cre-
tru masina de cheite si masina de cusut sala de croit. Decontare finale si repartizarea candidatilor - marfa/ coordonator transport descriere ne CV –ul tau pe email la atie vestimentara si/sau retusuri. Zona
program 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon, 17.04.2018. Actele necesare la inscriere recrutare@covalact.ro sa ne contactezi Dristor, aproape de metrou si tramvai.
persoana de contact Crina Ionita simplaOferta: contract de munca, salariu transport +tichete masa. la concurs sunt mentionate in cererea de
job - intermedierea transporturilor rutiere la telefon; (0742.077.479 Ne dorim o colaborare pe termen lung.
(0799.995.893 atractiv, tichete de masa, program de Salariu negociabil. Zona in trafic intern si international. CV la
(0752.111.118
office@brotmanufactur.ro lucru de luni-vineri. (0748.219.724 inscriere; (0740.673.742 email oferta.angajare2018@gmail.com recrutare@covalact.ro
danielavisinescu@bustieremedicale.ro Militari; (0734.522.529 708. Covrigareasa cu experienta pt.
retoush_boutique@yahoo.com
614. Cofetari cu experienta (decor), str. 668. Consultant vanzari pentru maga- 690. Coordonator tura schimbul 2,
653. Confectionere si calcatoreasa, zin online, oferim si cautam seriozitate. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni- 729. Croitoreasa, confectionera imbra-
Domnita Anastasia nr. 5, sambata - 631. Confectioner retusier pentru curierat, firma de curierat angajeaza vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica
duminica liber; (0722.558.062 retusuri costume barbati, salariu atractiv, atelier de creatie vestimentara, ne marim Ce implica jobul? Suport telefonic clienti, coordonator tura, schimbul 2, program caminte dama. Cerinte: experienta in
echipa, angajam:-confectionere, masin- mentinerea relatiei cu acestia si van- liber. Zona Colentina Fundeni 2.500 L; lucrul cu masini industriale, atitudine
mediu de lucru placut, contract munca, de la 15:30, sediul in zona Buzesti, pen- (0733.869.232
iste pe triplok si liniara si calcatoreasa, zarea produselor, intocmire awb-uri curi- pozitiva, entuziasta, serioasa, pasionata
615. Cofetari si patiseri pentru hotelul program l-v, 8H cu pauza de masa, loc
ajutor in atelier, impachetat rochiile tru detalii tel; (0745.099.523 oanapor- de croitorie, atenta la detalii.
Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de de munca stabil, zona Piata Victoriei, er, etc. Oferim salariu+bonus. fir@gmail.com 709. Cristim angajeaza vanzator pentru
Aviatorilor. (0785.404.040 office@con- (0723.360.949 (0747.581.882 (0724.448.703
la 1.700 lei, negociabil in functie de badoi_monik@yahoo.com reteaua de magazine; (0741.212.068
experienta. CV-urile se pot depune per- siglieri.ro www.consiglieri.ro loredana.modella@gmail.com 691. Coordonator. Firma din
sonal la receptia hotelului sau la adresa Bucuresti, langa statia de metrou Repub- 710. Croitor manual incaltaminte cu ««««««««««««««««««
632. Confectioner tamplarie aluminiu 654. Confectioneri in masina simpla
de email mentionata (021.201.50.00 de cusut, butoniere, nasturi, triplok, cal- 669. Consultant vanzari, Diego Palla- lica, angajeaza coordonator productie experienta. (0724.229.497
hr@sheratonbucharest.com Confectioner tamplarie aluminiu, experi-
enta minim 5 ani in productie, salariu + cator final, pentru Fabrica de confectii dy angajeaza! Alatura-te unei echipe
tinere de profesionisti unde vei gasi con-
tevi din polietilena si alte produse chim-
711. Croitor cu experienta, croitorie
CROITOREASA/ CON-
730.
616. Cofetariile Tip Top-vanza- bonusuri in functie de productia realiza- textile, salariu si tichete de masa, mediu
de lucru placut, zona Viilor, ditii de munca bune, un mediu dinamic si
ice. Cerinte: persoana responsabila si
experienta in conducerea oamenilor; barbateasca. Atelier productie si FECTIONERA, RETUSURI
ta. O buna cunoastere a profileleor Pro-
toare in noile locatii din ,Colenti-
na, Iancului, Lacul Tei , Pipera, filco, Aluprof, Alumil . 3.500 L; (021.424.62.93 stabil. Trimite CV-ul tau la: bucurestipal-
lady@diego.ro (0758.091.777
(0766.056.747 office@ecotech.com.ro retuserie, zona Obor. Salariu motivant in
functie de executie si calitate, 1.400 - SI/ SAU CAP-COADA.
Pantelimon,Barbu Vacarescu,
Bucurestii Noi.Va asteptam in
(+40724536463 mihai.popescu@tam-
plarie.com
655. Confectioneri tamplarie pvc,
zona sector 4, salariu atractiv;
bucurestipallady@diego.ro 692. Cosmetician auto, detailer auto, 3.000; (0724.284.448 PROGRAM L-V 10,00-
pregatitor auto CuAbur.ro angajeaza
echipa noastra. (0732.672.654
633. Confectioner textile cu experien-
(0723.283.374 670. Contabil Procema Perlit SRL. pentru operatiunile de cosmetica inte-
712. Croitor dupa tipare confectii, anga-
jam persoana cu experienta pentru sala
18,00, SALARIU ATRAC-
617. Colaborare. Suntem o echipa ta Atelier de creatie vestimentara anga- 656. Confetioner si calcator in croito-
Activ. Productie, 300 m de capat tramvai
25, Sos. Giurgiului; (0720.010.146
rioara-exterioara. Salariul porne?te de la
1700 Lei. Program L-S de la 08:00 la
croit, atelier piata unirii - central. Mediu TIV, CARTE DE MUNCA;
jam confectionere cu experienta (rochii placut de lucru, Colectiv excelent, Croi-
tanara, dinamica, dornica de munca si
pasionata de ceea ce face. Daca si tu de eveniment, mireasa, tipare, etc).
rie, angajam confectioner si calcator in
atelier mic de croitorie. Pe site: ad-fash-
claudiu.somacescu@procema.ro 20:00; (0733.017.772 etorie dupa Tipar pe baza bon comanda. (0726.993.333
dispui de aceste calitati, noi iti oferim o Oferim seriozitate si un mediu de lucru ion.ro se pot vedea produsele pe care le Program luni - vineri (8ore/zi);
colaborare pe urmatoarele departa- placut, 3.000 L; (0720.290.699 lucram; (0732.222.530/ 0732.222.522
671. Contabil cu experienta Cei intere- 693. Cosmeticiana cu experienta si in (0726.221.274/ 0722.284.442 ««««««««««««««««««
sati pot trimite CV la email; masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, office@annebebe.ro
mente: extensii gene si Make-up Artist office@ad-fashion.ro office@gama-admin.ro platita program 1 zi da una nu, 1 week- 731. Croitorese cu experienta in
Profesional. pentru a ne cunoaste te 634. Confectioner textile, croitor,
necalificat, atelier de creatie vestimenta- 657. Consilier Vanzari - Cofetaria Art end da unu nu. Salon de 10 ani, zona 713. Croitor span (ajutor), domeniu, oferim carte de munca, conditii
asteptam cu un telefon la nr.: 672. Contabil Junio, companie experta metrou Gorjului; 2.000 L; excelente de munca si salariu bun.
(0725.449.595 ra angajam confectionere textile (rochii Dessert, cofetaria de lux Art Dessert producator confectii
de eveniment/ mireasa /etc). Oferim seri- angajeaza consilier vanzari, venit lunar Ceccar angajeaza contabil junior cu (0724.357.422 office@cmstill.ro (0761.667.929
618. Colaboratori, firma Express Kuri- ozitate si un mediu de lucru net: 2100 lei (dupa trei luni), contract de experienta. Bonuri de masa. Transport in femei, zona Unirii. Salariu
placut.Locatie langa metrou (Groza- munca. Adresa: Sos. Buc. - Targoviste comun decontat. Salariul in functie de 694. Cosmeticiana cu experienta, foarte atractiv; 732. Croitorese masini liniare si
er Europa din Austria cauta colaboratori, experienta 3-posturi libere; pentru salon Zona Unirii, rog seriozitate; calcator interfazic si final, zona
firme de transport cu Sprinter cu capaci- vesti). Inclusiv necalificat; nr. 22B (in zona Restaurantului Doi (0728.444.153
(0724.571.092 andreea@anki.ro Cocosi); 2.100 L; (0722.305.398 (0726.383.953 angajari@contabil- (0726.105.995 Obor, Doamna Ghica, Baicului;
tate de la 4 europaleti pentru transport (0722.625.000
marfa în UE. www.exs emilia@emex-romania.ro icesc.ro negulici_albina@yahoo.com 714. Croitor, croitoreasa cu experienta
635. Confectioner, atelier croitorie, in rochii de seara, croit dupa tipar in ate-
(004366287977218 tub.at@exs.de angajam confectioner imbracaminte cap 733. Croitorese masiniste, confectii
lierul de creatie Alina Cernatescu, salariu textile, mester, ctc, banzicar, taietor
619. Colector (manipulant) marfa, s.c - coada), zona 13 Septembrie, atractiv, mediu de lucru placut, contract
(0728.320.550/ 021.420.50.57 munca, program L-V, 8 h, zona Universi- curis, mecanic. Sos. Oltenitei 39-45
distributie produse parafarmaceutice (0722.594.982
angajeaza manipulant (colector) marfa, tate. (0752.013.011 elena@alinacer-
636. Confectioner, montator tamplarie natescu.fashion
produse de mici dimensiuni, receptie PVC, salariu brut 3791 lei, salariu net 734. Croitorese si muncitoare sau
marfa, pregatire comenzi pt. livrare, 2.501 lei (2.186 lei + 315 lei bonuri de muncitori necalificati - in croito-
cunostinte minime operare PC; 715. Croitor, croitoreasa cu experienta
masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, l-v, pentru magazin perdele, draperii si rie, angajam. Adresa: Bd.
(0733.777.012 office@pdgroup.ro 8-18, nu oferim cazare. 2.505 L; metraje. Magazinul e situat in complex Timisoara nr. 84, Valea Cascade-
620. Coleg cautam, Firma distributie,
(0733.822.822 contact@transparen- Big Berceni. Salariu atractiv. Relatii la lor, sector 6, in incinta Complex
tresidence.com telefon: (0771.553.103 Comet (Fabrica de Steaguri).
cautam sa ne marim echipa. Avem Program 8-16; (0731.372.735
nevoie de sofer cu experienta pe 637. Confectionera Atelier de creatie 716. Croitor/ croitoreasa, pentru
autoutilitara categoria B, sa locuiasca in vestimentara angajeaza croitorese pen- retusuri, in incinta magazinului Bucur 735. Croitori, croitorese, cu experienta,
Sectorul 6 sau Chiajna. Varsta maxima tru confectii in serie mica si croitorie la Obor, conditii avantajoase; atelierul situat in Fundeni, program lejer
35 de ani. Salariu atractiv; comanda. Experienta in cusut pe masina (0769.990.169 de luni pana vineri de la 8:00-16:30.
recrutare@constructii-shop.ro liniara/ triplock constituie un avantaj; Salariu atractiv, carte de munca, bonifi-
(0724.137.040 office@finehearts.ro 717. Croitoreasa Atelier croitorie catii, ore suplimentare platite
621. Colega Gorgona Design, produca- retusuri si modificari haine cu 3 sedii, (0769.259.589
tor articole suvenir. Colectiv unit si plin Confectionera cu
638. oferim carte de munca, bonusuri in func-
de viata confectionam, etichetam si tie de experienta, salariu atractiv, pentru 736. Croitorie, cusatorese in simpla,
ambalam produse manufacturiere. Cau- experienta rochii eveni- zona Obor.Tel: (0760.603.161 triploc si calcat. Decontam transport,
tam colega serioasa, indemanatica, spirit ment, program 9-17 L-V, oferim bonuri de masa, bonusuri, prime.
de echipa, comunicativa. Contract carte munca, zona Obor. 718. Croitoreasa Atelier cu vechime Situat la casa presei libere etaj 3. Se
munca, bonuri si alte avantaje; cauta croitoreasa cu experienta in lucreaza pe operatii, calcat interfazic si
(0787.613.427 Proba (tipare - realizare realizarea de rochii de ocazie (produsul final (0737.687.047/ 0760.316.499
produs cap-coada, modi- se primeste croit), conditii de munca Florin@nastya.ro
622. Colega masaj Locatie de lux, clien- ficari in produs). Salariu bune, carte de munca, seriozitate.
tela formata, comision 50%, program de
3.000 - 3.500 Lei; Salariu f avantajos. (0723.621.139 737. Crystal Palace Ballroms
zi sau de noapte, cerinte - minim 18 ani rochiifashion@gmail.com recruteaza personal ajutor de bucatar si
loialitate, respect. Plata zilnica, pt. detalii (0765.606.076 ospatar.Oferim contract de munca si
te astept la interviu, cazare gratuita 719. Croitoreasa Atelier cu vechime salariu net avantajos.Program 8 ore pe
4.000 {; (0760.455.399 639. Confectionera cu experienta de 7 ani, zona Piata Romana, angajam zi. Trimiteti un C.V. prin e-mail la adresa:
ionita_oana_andreea@yahoo.ro cunoscatoare toate operatiile. Progr. 8 croitoreasa pentru produs cap coada si recrutare@crystalpb.ro
ore, un weekend cu unul liber. Piata 658. Consilier vanzari si operator call- 673. Contabil junior Firma contabilitate, Cosmeticiana
695. serii mici. Program: luni - vineri: 8.30 -
center pentru relatii clienti si ofertare. sector 3, angajeaza contabil junior,
623. Colega pentru masa de croit, cu Sudului, contract munca, abonament,
Cerinte: cunostinte operare calculator, cunoscator program SAGA; manichiurista- pedichi- 17.00, salariu si carte de munca. 738. Cuptorist pentru fabrica de patis-
experienta si prezenta placuta pentru salariu si bonificatii, 2.000 L; urista si coafeza cu (0748.119.171
(0728.291.276/ 0787.422.500 abilitati de gestionare a relatiilor cu clien- (0722.385.782/ 0722.385.782 contde- erie, zona Bragadiru. Experienta nu este
croitorie confectii textile, atelier central claratii@gmail.com necesara. 1.500 L; (0741.677.690
Piata Unirii - sector 3, acces metrou, tii. Societatea ofera pachet salarial mon- portofoliu de cliente pt. 720. Croitoreasa cu experienta la
davi.darius.distribution.pan@gmail.com
conditii minunate de lucru (25-26 grade 640. Confectionera cu experienta tivant, tichete de masa si cadou etc. salon central, zona masa de corit, pentru textile de casa
674. Contabil pentru pfa-uri, firma de (lenjerii de pat, cuverturi, perne decor).
iarna), luni vineri 7:00-15:30 1 {; pentru atelier de creatie vestimentara, (021.644.13.23/ 0733.083.789 739. Curatatoria Aqua din Titan anga-
(0726.221.274/ 0722.284.442 zona centrala. Detalii la: agerthermoserv@gmail.com
contabilitate, cu sediul in sos Fundeni nr. Magheru. Relatii la tel. Salariu motivant, mediu placut. Zona
70, sector 2, angajam contabil, jeaza personal prezentabil pentru primire
prunoiualex@yahoo.com (0721.375.733 (0723.839.276 secretariat@contarad- (021.316.26.62 metrou 1 Decembrie 1918
haine. Salariu+tichete 2000 lei,
659. Consilier vanzari, lucrator comer- (0723.485.684 sporuri,decontare transport.
641. Confectionera haine dama ulescu.ro distributie.fabsem@gmail.com
624. Colege pentru socializare pe net cial sector 6, Bd. Ghencea.Oferim un loc 696. Cosmeticiana Salon Green Day Cerinte:liceul, cunostinte calculator, MS
Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii masinista simpla + triploc ), program de 675. Contabil primar, experienta in con- Spa, zona Grozavesti angajeaza cos-
L-V , de la 08:00 - 16:30 , 30 min pauza. de munca stabil si de viitor + salariu 721. Croitoreasa angajam, experienta Office, limba engleza mediu.Trimite CV
centrale la 5 minute de metrou; vile avantajos si tichete de masa. Asteptam tabilitate-Saga, emitere facturi, chitante, meticiana pasionata de cosmetica, vad cu poza pe email. 2.000 L;
Unirii, Crangasi. Castiguri de peste Salariu de inceput 1500 lei; format; www.greendayspa.ro; cu liniara si triplok necesar precum si
(0787.601.090 contact@funkers.ro CV-urile la: mail: 1.500 L; inregistreaza incasarile si platile in lei producerea unui articol cap-coada, atel- (0722.291.414 contact@aquaclean.ro
5.000 Ron lunar, comision progresiv de
(0754.043.721 conform extrasului de cont. Asigura evi- (0747.639.790 ier localizat in zona Banu Manta;
pana la 70%. Contract de munca part 642. Confectionera liniara pentru atel-
denta contabila a conturilor. Intocmeste (0740.080.657 740. Curatenie, scari de bloc, predare
time/full time, bonusuri in functie de per- ambiantabucuresti@gmail.com situatii si rapoarte contabile, arhivare 697. Cosmeticiana cu expereinta de gunoi, intretinere spatii verzi si curatenie
ier confectii dama triplock si yuber, cal-
formanta. Varsta minima 18 ani, engleza cator interfazic si final. Modelier serie 660. Consilier vanzari, service auto
documente, office@financeone.ro minim 2 ani in domeniu, pentru salon din 722. Croitoreasa angajez pentru atel- subsoluri. (0720.616.096
sau franceza scris/vorbit la nivel zero, produse pe comanda. Constructior zona Dristor si Colentina. Salariu moti- ier retusuri, zona Poltehnica;
mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun cautam o persoana serioasa, onesta, cu 676. Contabil sef, daca ai cunostinte vant; (0725.449.595
tipare si gradator tipare dama si copii, experienta in domeniu si care sa se (0727.272.888 741. Curatenie, spalat vase, bucatar/
venit. www.divinostudio.ro/divinostudio solide in domeniul legislatiei financiar- ajutor, ospatar/ bar, cerinte: aspect fizic
(0734.703.280/ 031.433.47.92 implice in actiunile desfasurate in service contabile: contabilitate de gestiune, con-
(0734.146.115/ 0720.932.936 office@innab.ro 698. Cosmeticiana cu experienta si 723. Croitoreasa atelier atelier de placut, bune abilitati de comunicare, cu/
prin prezentarea, promovarea si van- tabilitate financiara, inclusiv salarizare si make up salariu atractiv, 2.000 lei + carte croitorie pentru dama, serie mica si fara experienta. Oferim: pachet salarial
625. Compania municipala Paza si zarea produselor. (0771.016.760/ experienta de minim 5 ani pe un post de munca pe 8 ore, program 1 zi da una comanda, angajeaza croitoreasa (mode- atractiv, program de lucru in ture, echipa
643. Confectionera simpla, atelier de similar (0743.258.251 andra@choco-
Securitate Bucuresti angajeaza : agenti croitorie angajam confectionere pe sim- 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro nu. 1 weekend da unu nu. Salon de 11 lier) cu experienta in ateliere similare in tanara. Restaurant Olimpico, incinta Mall
de securitate, agenti interventii, tehni- lat.com.ro ani, zona metrou Gorjului. Anunt adresat coaserea produsului cap-coada (fara Vitan (0724.998.111 cariere@game-
pla. Se lucreaza pe operatii. Atelierul
cieni sisteme de securitate, operator dis- este situat la casa presei libere (scant- 661. Consiliera cu studii juridice, de persoanelor cu chef de munca. 2.000 croit). Zona metrou Stefan cel Mare; world.ro
pecer. Detalii la tel; (021.371.26.95 677. Contabil, contabila, ofertare eligi- 2.000 L; (0799.523.278
eia) . Oferim bonusuri, prime de sarba- preferat experienta de 1, 2 ani (notariat, bilitate, persoana dinamica specializarea L; (0724.357.422
tori, bonuri de masa; 1.400 L; birou executor etc.). Salariu atractiv. 742. Curier Bucuresti, permis cat B si
626. Companie catering multinationala contabilitate primara cu experienta si 724. Croitoreasa cu experienta minim manipulant pentru electrocasnice, per-
(0760.316.499 florin@nastya.ro Pentru detalii sunati (0728.141.414 disponibilitate pentru intocmire partea de 699. Cosmeticiana, manichiurista,
5 ani, program de lucru flexibil (8ore/zi).
angajeaza in Otopeni : bucatarii, ajutor frizerita, coafeza. Nu trebuie portofoliu mis categoria B, salariu motivant,
bucatar, spalator vase, personal curate- office@asociatiavictimelordinaccident.ro eligibilitate DUAE si certificate pentru lici- Carte de munca - 1150 lei salariu net.
644. Confectionera textile cu experi- tatii. (0753.042.510 office@casiluc.ro de clienti. Salon sector 5, vechime 12 bonusuri, carte de munca. Rog seriozi-
nie, gestionar/ subgestionar, incarcator/ enta pentru masina liniara sau triplock, Tichete de masa. Transport asigurat de tate Informatii la tel. (0761.090.900
descarcator.Detalii la: (0786.553.636
662. Consilieri logistica Leroy Merlin ani. (0744.811.796/ 0728.912.545 la metrou Pipera, la sediul din Ilfov (~ 30-
realizarea cap coada a unui produs pro- Craiova Cautam consilieri logistica pen- 678. Contabil, contabilitate primara, charmingstyle.srl@gmail.com
evenimente@ansamble.ro gram L-V / 7-15 salariu 1500-1800 Ron. 45 min); (0758.721.294
tru noul nostru magazin din Craiovita. domnisoara pentru contabilitate primara. 700. Cosmeticiana, salon de fru-
Asiguram carte de munca Salariu 2000 ron. Domeniu: materiale de 743. Curier cat B sector 1, salariu la
627. Conducatori auto categoriile b, c, Detalii la telefon sau pe adresa de email musete situat in zona Panduri, 13 Sep- 725. Croitoreasa raion perdele, Diego
(0720.290.699 job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro constructie. Locatie: Voluntari. 2.000 L; tembrie angajam cosmeticiana cu expe- Bucuresti angajeaza. Alatura-te unei
8h/zi 1900 lei brut/2 libere pe sapta-
e - salariu + bonuri de masa + ore supli- mana, 3.70 lei pentru fiecare comanda
mentare platite si muncitor necalificat - https://job.leroymerlin.ro/ (0756.120.914 vladislav@viknograd.ro rienta. Carte de munca, incadrare 8h, echipe tinere de profesionisti unde vei
645. Confectionera, atelier confectii livrata, 150 lei bonus la fiecare 750
salariu + bonuri de masa pt. Protan SA dama, zona Fundeni, angajam confec- (0758.884.754 salariu de baza+procent. Se lucreaza cu gasi conditii de munca bune, un mediu comenzi livrate+ tips, (0720.777.308
679. Contabil/a SC Adexim Modelcom dinamic si stabil. Trimite CV-ul tau la:
sucursala Popesti Leordeni tionere, carte de munca, ore suplimenta- job.craiova.craiovita@leroymerlin.ro angajeaza contabil/a activitate distributie branduri de top: Guinot, Babor, Janssen. alina.hasegan@jerryspizza.ro
(0721.211.003 (0726.787.519/ 0745.564.612 bucurestipallady@diego.ro,
re platite, conditii bune de lucru salarii bauturi, contabil/a activitate constructii (0758.091.777
florentina.draghici@protansa.ro atractive, plata la timp, 1.500 L; 663. Consilieri vanzari - magazin pro- civile; (0752.241.500 744. Curier categoria B, sect 2, pizerrie
701. Cosmeticiana, salon de infru- bucurestipallady@diego.ro
(0787.541.716/ 0771.752.873 duse cosmetice, cautam vanzatori poli- adrianadexim@gmail.com angajeaza curier autoturismul companiei
628. Confectioner haine masinista valenti, seriosi, deschisi si comunicativi musetare, angajam pentru locatiile din sau auto personal. Salariul pentru 8 h/zi
726. Croitoreasa sector 4, 1 Ne marim
(simpla+ triploc ), atelier dama din zona 646. Confectionera, confectioner, pentru magazin de ingrijire personala si 680. Contabila, contabilitate pri- zonele Timpuri Noi si Militari, oferim echipa de croitorese, in sectorul 4 (piata 1900 lei brut/3.44 lei pentru fiecare
Iancului, program de la 8:00 - 16:30, 30 pentru produs cap-coada atelier creatie ingrijirea casei din zona Crangasi. Pro- mara, firma instalatii, cunosca- salariu motivant (0723.383.315 timpuri noi), sectorul 1 (metrou Basarab) comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare
min pauza, salariu inceput 1500 lei, vestimentara, salariu atractiv, mediu de toare Word, Excel si Devize Vrei un salariu bun, carte de munca, un 750 comenzi livrate+tips.
(0787.601.090 contact@funkers.ro gram full time in doua ture;
lucru placut, loc de munca stabil, con-
(0747.770.700
lucrari. Program 6 ore/zi, L-V, 702.Cosmeticiana, coafeza mediu armonios vino in echipa noastra; (0733.773.251 marius.danaila@jer-
tract munca, program l-v, 8h cu pauza de salariu 2.400 L; (0766.694.941 si tehnician unghii pentru (0723.225.882 ryspizza.ro
629. Confectioner liniara textile Piata masa, zona Piata Victoriei-Aviatorilor; recrutare.proxi@auchan.ro
Unirii (acces metrou) atelier textile anga- (0723.879.101 jobs@cristallini.com 681. Control CTC controlul de cali- salon Estetic Beauty Stu- 727. Croitoreasa, atelier croitorie din 745. Curier categorie B, salariu la 8h/zi
jeaza confectioner cu experienta, lucru 664. Consiliul de administratie al Gra- tate al produselor dama conform
cap coada pt liniara noua Juki. Mediu dinitei Noel, cu sediul in Bucuresti, str.
dio, zona Brancoveanu, Bucuresti, sector 4, angajeaza masinista 1900 lei brut/2 libere pe saptamana, 3.70
647. Confectionera, mic atelier, cartier fisei produsului. Analizeaza pro- produs cap-coada. Oferim salariu atrac- lei pentru fiecare comanda livrata, 150
lucru placut, program flexibil, personal cu vizavi de Spitalul Fundeni, conditii avan- Trifoi, nr. 10, sectgor 3, anunta organi- dusele confectionate si indica Secuilor, sector 4; tiv, carte de munca.Se accepta si per- lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate+
experienta, 1 {; (0722.284.442 tajoase, salariu mare, carte de munca; zarea concursului pentru ocuparea problemele de calitate. Cunosca- (0764.275.535 soane aflate la pensie sau part-time in tips, (0728.088.643 cristi.badila@jer-
office@annebebe.ro (0720.267.528 urmatoarelor posturi didactice/ catedre tor masina de cusut liniara, intervalul 8.00-20.00; (0786.874.813 ryspizza.ro
titularizabile in asociere cu Scoala Gim- experienta in domeniu minim 2 703. Cosmeticiana, esteticiana,
naziala Metropolitana Arc. 1. Educatoare ani; (0722.203.046/ manichiurista, coafeza Kontur Beauty
- 1 post titularizabil. Concursul se va 0722.399.717 asistent.manag- Labs recruteaza cosmeticiana/esteti-
er@chanttal.ro ciana, manichiurista, coafeza.Va rugam
desfasura conform urmatorului grafic: 1.
Inregistrarea cererilor la secretariatul uni- 682. Control final, verificare marfa
trimiteti CV-urile impreuna cu o scurta
scrisoare de intentie la mail.
Angajam urgent pentru firma
tatii - 03-06.04.2018, intre orele 10.00- iesire magazin Depozit engross anga-
14.00. 2. Afisarea listei candidatilor
admisi pentru sustinerea probelor de
jeaza control final/verificare marfa iesire
magazin se ofera salariu net 1500
contact@konturbeautylabs.ro
STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti
Ron+200 ron tichete de masa, din: str. 704. Cosmeticiana, manichiurista
concurs - 06.04.2018. 3. Proba practica/
inspectia speciala la clasa - 11-
12.04.2018. 4. Proba scrisa -
13.04.2018. 5. Afisarea rezultatelor -
Drumul Dealul Bradului, nr. 50-80, sector
4, in spate la Metro Berceni. 1.500 L;
(0744.312.328/ 0745.155.430 mau-
(unghii false) coafeza, Crangasi, salon
cu vad, foarte urgent; (0760.342.240
Cosmeticiana,
705.
MONTATOR
rana95@yahoo.com

SUBANSAMBLE
13.04.2018. 6. Depunerea contestatiilor -
16.04.2018. 7. Afisarea rezultatelor 683. Controlor CTC pentru verificarea
manichiurista, pedichi-
finale si repartizarea candidatilor - curateniei la toaletele ecologice din urista si coafeza, cu
17.04.2018. Actele necesare la Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea portofoliu de clienti.
inscrierea la concurs sunt mentionate in Bucurestiului si permis cat B, cunostinte
minime PC, program 8 h, sambata prin Salon central, zona Bl. Oferim contract pe perioada nedeteminata,
cererea de inscriere. (0728.459.857
rotatie, (021.311.00.11 Magheru angajeaza, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara
666. Consultant vanzari Door to Door