Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/M ODUL UL U I

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

MĂSURĂTORI GEODEZICE PRIN UNDE

1. Date despre unitatea de curs/modul


Facultatea Cadastru şi Consrrucţii
Catedra/departamentul Geodezie, Cadfastru şi Geotehnică
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 584.2 Geodezie, Topografie şi Cadastru
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă); 4; S – unitate de O - unitate de
E curs de curs 4
specialitate obligatorie

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învăţământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicaţii
an teoretic
120 30 30 15 30 15

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învăţământ Fizica, Topografia, Teoria Erorilor
Conform competenţelor Obţinerea Cunoştinţelor necesare pentru a lucra cu instrumentele
geodezice.
Cunoaşterea erorilor ce influenţează Măsurătorile

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator, Tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile
telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor specifice Măsurătorilor Geodezice Prin
profesionale Unde.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de
elaborare a Proiectelor de măsurare.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea Bazei de măsurare, în condiţii
de asistenţă calificată.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în Măsurători Geodezice Prin
Unde.
FI Ş A UNI T ĂŢ I I D E C UR S/ M O DU L UL U I

Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii în Măsurători Geodezice Prin Under,în relaţie cu
profesionale procesele tehnologice asociate.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii în Măsurători Geodezice Prin Under, în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii
Măsurători Geodezice Prin Under în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Măsurători Geodezice Prin Under în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi
asigurare a calităţii Măsurători Geodezice Prin Under în relaţie cu procesele tehnologice
asociate.
 Elaborarea proiectelor de măsurare, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode
specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii Măsurători Geodezice Prin Under
în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
Competenţe CT1. Realizarea lucrării de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor
transversale specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi
susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a
unor soluţii tehnice din domeniu.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line
etc.), inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului


Obiectivul general Însuşirea procedeelor de Asigurarea Geodezică a Construcţiilor.
Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie metodele de Măsurători Geodezice Prin Under.
Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea Proiectului de măsurare.
Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de măsurare a distanţelor.
Să aplice corect procedeele de măsurare.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Obiectul măsurătorilor geodezice prin unde. 3
T2. Elemente de fizica atmosferei. 3
T3. Parametrii atmosferici care influenţează propagarrea undelor 3
electromagnetice.
T4. Elemente de termodinamică a atmosfere. 3
T5. Oscilaţii şi unde. 3
T6. Refracţia atmosferică. 3
T7. Traectoria undelor electromagnetice în atmosferă. 3
T8. Metode pentru determinarea distanţei din lubgimea drumului optic. 3
T9. Instrumente şi metode de măsurători geodezice prin unde. 3
T10. Aplicaţii geodezice
Total prelegeri: 30
FI Ş A UNI T ĂŢ I I D E C UR S/ M O DU L UL U I

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Studiul ruletelor electronice. 10
LL2. Studiul staţiilor totale. 10
LL3. Studiul nivelei digitale. 10

Total lucrări de laborator/seminare: 30

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. ATUDORII, M.. Măsurători geodezice prin unde, Editura Institutul de Construcţii Bucureşti,
1981.
Suplimentare 2. ONOSE, D.; SAVU, A.; NEGRILĂ, A. F. C.;RĂBOJ, D. Topografie, Matrix-Rom Bucureşti, 2014.
3. MANEA, R. Topografie, Editura Nouă, Bucureşti, 2013.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30% 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de trasare
geodezică a construcşiilor.