Sunteți pe pagina 1din 16

ISSN 2065 - 5754

As o ci aţi a
Editorial
pentru bibliotecile publice din Judeţul Galaţi
Anul 14, nr. 2, iunie 2018

Noile strategii ale bibliotecilor săteşti


doar sensul de metaforă, se poate
spune că biblioteca rurală este un
fel de minister al culturii la nivel
local şi, ca atare, ea/el trebuie să
coordoneze strategia de ansamblu
a tuturor manifestărilor spirituale
organizate la acest nivel.
Ar putea să apară voci care să
contrazică o asemenea viziune, căci
se pot întreba cum ar putea o mică
Realitatea din ce în ce bibliotecă sufocată de ofensiva pe
mai dramatică a satului românesc toate liniile a mijloacelor moderne
contemporan impune căutarea şi de comunicare să managerieze o
aplicarea unor soluţii viabile de activitate aşa de complexă cum
este cea culturală, într-un mediu
Sumar restartare a activităţii culturale
şi spirituale locale, căci, după în care tinerii aproape că lipsesc,
Editorial depopularea masivă şi îmbătrânirea bătrânii nu mai manifestă suficient
• Noile strategii ale bibliotecilor spaţiului rural este foarte greu interes, iar elevii, atâţia cât mai sunt,
săteşti / 1 să mai concepi spiritul local de gravitează în jurul şcolii? Cum mai
Evenimente astăzi în dimensiunile ştiute ale pot fi atraşi aceştia din urmă, dar
• Ziua Bibliotecarului la Biblioteca tradiţionalismului românesc. Dacă şi populaţia matură la biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” / 4 folclorul a dispărut, ce am putea din sat, când mai toţi locuitorii au
• Conferinţa Naţională a ANBPR: la dispoziţie telefoane inteligente,
pune în locul lui? Este o întrebare
Biblioteca publică - soluţii
nu numai extrem de logică, dar şi calculatoare, laptopuri, tablete şi, nu
şi perspective în dezvoltarea
comunităţii / 5 absolut necesară, pentru că, dacă în ultimul rând, televizoare, cu care
nu ne preocupăm la modul cel sunt conectaţi aproape instantaneu
Profesional
mai serios să umplem vidul creat cu întreaga lume? Ei bine, chiar
• Campania „Bibliotecar pentru
o zi” / 6 de modernitate, el va fi invadat, aici se poate regăsi ideea esenţială a
• Un proiect de suflet la Filiala cum de altfel se şi întâmplă de noilor strategii care se impun. Dacă
Nr. 2 „Paul Păltănea” - cele mai multe ori, de manelism tinerii şi ceilalţi locuitori ai satelor
Bibliotecă Municipală / 7 şi înlocuitori culturali de factură sunt atraşi de comunicarea virtuală,
• Colaboratori şi voluntari alături în toate formele ei de manifestare,
îndoielnică şi periculoasă.
de Bibliotecă, la Filiala Nr. 4
În condiţiile în care biblioteca nu are decât să le atragă
„Grigore Vieru” / 8
• Ştiri despre profesie / 12 în acest mediu rural modern sub tutela sa, implementându-le nu
singura instituţie culturală stabilă numai în redefinirea bazei materiale
Memorie locală
rămasă pe poziţii şi încercând să proprii, dar şi în cele mai noi forme
• Aniversările anului 2018 în județul
Galați : iul. - sept. 2018 / 9 supravieţuiască este biblioteca de atragere a publicului său.
publică locală, este lesne de înţeles Toate acestea sunt doar
Din judeţ
că orice acţiune de substanţă care principii şi unora li s-ar putea
• Istorie şi emoţii unice la
Ghidigeni/ 14 se poate iniţia în sate şi comune părea nu numai doar teoretice,
• Biblioteca Comunală Vânători: trebuie să o aibă ca punct de plecare, dar şi destul de utopice, dar există
„4/4 pentru Prieteni” / 15 iniţiator, susţinător, să îşi găsească destule argumente pentru a afirma
• Biblioteca Comunală Pechea: sediul şi punctul de plecare aici. că tocmai aceasta este adevărata
Evenimentele lunii mai / 16 cale a viitorului, una care să se
Păstrând proporţiile şi utilizând
2
abilitatea bibliotecilor locale de a stabili şi păstra relaţii
productive cu primăriile şi consiliile locale, cărora le
sunt subordonate administrativ, căci de acolo vine
finanţarea. În plus, ele trebuie să caute şi să găsească
forme suplimentare de achiziţionare, de la Ministerul
Culturii, de la alte instituţii, dar şi din donaţii din
partea unor instituţii sau persoane. Numai cu un fond
corespunzător, diversificat şi în continuă împrospătare,
biblioteca locală poate deveni cu adevărat un centru
viu de informare şi documentare. Nu trebuie neglijată
fundamenteze pe litera şi spiritul actului normativ nr. nici colaborarea continuă cu instituţiile spirituale
334 din 31 mai 2002, adică Legea Bibliotecilor, şi să complementare, biserica, în primul rând, şcoala,
utilizeze cât mai complet întregul potenţial cultural al casele de cultură, în măsura în care ele mai sunt active,
comunei, al oraşului, al municipiului. Iar dacă legea ştiindu-se că numai printr-o strânsă colaborare se
conferă cadrul juridic, biblioteca judeţeană, în cazul poate gândi şi desfăşura un act cultural complex, cu
nostru Biblioteca „V.A Urechia” din Galaţi, îl oferă mare aderenţă la public.
pe cel metodologic, de îndrumare şi sprijin la nivel Rămâne, în continuare, prioritară munca
central pentru toată zona administrativă cuprinsă, directă cu cartea, dar pentru ca aceasta să poată avea
adică municipiul Tecuci, oraşele Tg. Bujor şi Bereşti, audienţă, completarea cu dimensiunea digitalizată a
la care se adaugă fondul principal, acela al tuturor activităţii moderne de bibliotecă trebuie să devină
comunelor şi satelor componente din judeţ. esenţială în noile strategii, mai ales pentru atragerea
Reluând ideea adaptării la cerinţele reprezentanţilor tinerelor generaţii. Este de mare
moderne ale comunicării, aş vrea să amintesc aici importanţă înţelegerea adevărului că generaţiile
mega-proiectul iniţiat de biblioteca judeţeană sub mature care locuiesc astăzi în mediul rural sunt, în
genericul „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, bună parte, angajate în activităţile de fermier, iar noii
amplă acţiune de conectare a bibliotecilor publice agricultori nu pot supravieţui decât dacă stabilesc
rurale la reţeaua de internet, prin achiziţionarea relaţii funcţionale cu instituţiile de care depinde
de calculatoare, imprimante, scannere, practicarea actuală a agriculturii şi zootehniei.
videoproiectoare etc. Unii ar spune că toate acestea Din acest punct de vedere, în cadul
sunt chiar duşmanii cei mai temuţi ai cărţii, numai proiectului „Biblionet – lumea în biblioteca mea”,
că ei pot şi trebuie să devină de fapt cei mai buni biblioteca poate asigura celor interesaţi accesul
prieteni ai ei, aceasta însă numai în măsura în care la programele APIA, la tehnologii şi strategii
se găsesc cele mai bune modalităţi de a le utiliza şi moderne, ca să nu mai vorbim de contactul virtual
de a le pune în strânsă corelaţie cu materialul tipărit cu oricare alt agricultor din Uniunea Europeană
al unităţii respective. Şi, din acest punct de vedere, sau din lume. În felul acesta, biblioteca sătească
avem la dispoziţie un fond impresionant. Din îşi descoperă şi trebuie să cultive cu cea mai mare
ultimele statistici rezultă că în bibliotecile publice grijă o nouă dimensiune a activităţii sale, alta decât
comunale, orăşeneşti şi municipale ale judeţului cea de loisir şi destindere prin lectură, aceea a
Galaţi (în afara bibliotecii judeţene, se înţelege) perfecţionării individuale în domeniul practicării
există în prezent aproape 700.000 de titluri/volume, unei îndeletniciri de esenţă rurală, aceasta mai
ceea ce ar însemna, raportat la populaţia totală, că
fiecărui locuitor (de la sugar la cel mai în vârstă)
îi revin în medie 2,5 volume, adică aproape trei
cărţi. Cu aceste cifre, judeţul Galaţi se află pe un
loc fruntaş pe ţară, şi totodată, la nivelul unităţilor
similare din Uniunea Europeană.
Este evident că baza materială clasică
este esenţială în stabilirea unor performanţe ale
bibliotecilor săteşti, căci nu poţi atrage cititori decât în
măsura în care posezi un fond de carte cuprinzător,
modern, actualizat şi structurat pe diferite nivele de
interes. La acest capitol al dotării intervine din start
Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
3
ales că fermierul, în sensul modern al cuvântului,
tinde tot mai mult să ia locul ţăranului tradiţional,
aservit muncii fizice, condiţiilor meteorologice
şi hazardului. Trebuie adus în plin plan şi efortul
de atragere a elevilor, adaptarea ofertei bibliotecii
la cerinţele programelor şcolare, dar şi la noile
tendinţe de preferinţe în lecturile celor mai mici,
născuţi, cum s-ar spune, lângă calculator, tabletă şi
smartphone. Dar ca să atragi elevii, trebuie mai întâi
să-i cucereşti pe învăţătorii şi profesorii lor, apoi pe
preoţi, pe specialişti, pe toţi intelectualii comunei,
care, prin comportamentul lor, oferă cele mai
importante modele pentru cei mici. Este nevoie să cărora se stabilesc întotdeauna câteva concluzii
se formeze o nouă intelectualitate a satelor noastre! extrem de importante, noi am acordat diferite
Luând în considerare toate aceste cerinţe premii şi distincţii bibliotecarilor celor mai tineri,
impuse de transformările rapide care s-au petrecut celor mai buni în managementul cultural, celor cu
la nivelul satului românesc în aceste ultime decenii, cea mai preţioasă experienţă etc.
este din ce în ce mai evident că meseria însăşi de Pe de altă parte, prezenţa periodică a
bibliotecar la sat trebuie abordată sub semnul bibliotecarilor de la „V.A. Urechia” în teritoriu a
schimbării şi al modernităţii. Bibliotecarul de sat devenit nu numai o practică curentă, dar şi o formă
nu mai este un simplu administrator de cărţi, el din ce în ce mai eficientă de creştere a complexităţii
trebuie să devină un important activist cultural, cu actului cultural organizat în colaborare şi cu
o viziune de ansamblu şi cu o continuă dorinţă de destinaţii precise în vetrele satelor noastre.
perfecţionare şi iniţiere în noile strategii de implicare Întâlnirile periodice cu bibliotecarii şi scriitorii
a instituţiei sale în viaţa spirituală de ansamblu a au avut mare succes, mai ales că elevii de la sate
comunităţii. Legătura permanentă cu Biblioteca au dovedit mare interes pentru cei care îşi adună
Judeţeană „V.A.Urechia” este una bivalentă, în sensul numele pe carte şi pentru mecanismele interioare
că şi de o parte şi de alta se emit aşteptări, unităţile ale scrisului literar. Astfel, sub genericul „Pe aripi de
din teritoriu semnalând probleme sau sugestii, iar poveste”, mai mulţi scriitori din Galaţi, cu precădere
unitatea centrală adaptându-şi strategia generală de dintre aceia care şi-au dedicat scrisul lor exclusiv
acordare a sprijinului metodologic la aceste cerinţe copiilor, s-au deplasat în mai multe biblioteci
reale, determinate de schimbările care apar în comunale din judeţ, prezentând în faţa unui
teritoriu. A devenit o tradiţie plină de semnificaţie auditoriu numeros şi foarte interesat aspecte din
întâlnirea de la sediul central cu toţi bibliotecarii creaţiile lor. Este de subliniat că mulţi dintre scriitorii
din judeţ cu ocazia zilei de 23 aprilie, care are contemporani ai Galaţiului îşi au obârşia în aceste
pentru noi semnificaţii multiple – este sărbătoarea sate şi comune ale judeţului nostru, astfel că prezenţa
primăvăratică a Sfântului Gheorghe, este Ziua lor printre reprezentanţii viitoarelor generaţii poate
Internaţională a Cărţii şi este Ziua Bibliotecarilor. fi un bun prilej de încurajare a tinerelor talente.
Cu această ocazie, dincolo de dialogul viu, fructuos, Pe aceeaşi linie a comunicării permanente
între colegii de pe întreg teritoriul judeţului, în urma între Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi
şi bibliotecile comunale, orăşeneşti şi municipale
ale judeţului se înscrie şi editarea acestei
importate reviste periodice, „Asociaţia”, menită
să creeze permanente punţi de legătură între toţi
profesioniştii cărţii din judeţ şi să formuleze, în ton
cu noile schimbări şi ultimele cerinţe din domeniu,
noi idei, proiecte, strategii şi deschideri de viitor,
toate în beneficiul populaţiei rurale, care, anul
acesta, trebuie să marcheze, alături de toţi românii,
marea sărbătoare din 2018, Centenarul Unirii.
prof. dr. Zanfir Ilie
Director/Manager al Bibliotecii „V.A. Urechia”

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018


4
Ziua Bibliotecarului
la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi
Data de 23 aprilie are multiple semnificaţii.
La nivel internaţional, este Ziua Internaţională a
Cărţii şi a Drepturilor de Autor şi data de naştere
a celui mai cunoscut dramaturg englez, William
Shakespeare, iar la nivel naţional este celebrată Ziua
Bibliotecarului şi, nu în ultimul rând, este ziua Sf.
Gheorghe. Iată, patru cooordonate importante se
reunesc într-o singură zi.
Ca în fiecare an, Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” a marcat această zi printr-un program dens
de activităţi, care a avut ca temă „Bibliotecile publice
ca resurse comunitare”, ca parte a manifestărilor
dedicate Centenarului Marii Uniri. Astfel, pe 23
aprilie 2018, bibliotecarii gălăţeni, dar şi invitaţii lor
s-au reunit la sediul central al instituţiei.
Reuniunea a debutat cu primirea invitaţilor,
iar deschiderea oficială a fost realizată de către
managerul instituţiei, prof. dr. Zanfir Ilie, care a
prezentat un raport privind Bilanțul realizărilor
şi perspectivele de la Biblioteca „V.A.Urechia” şi din
Bibliotecile publice din judeţul Galaţi, cu referire la
intervalul de timp care a trecut de la precedenta
reuniune de acest tip. realizat de Titina-Maricica Dediu, şef Birou Achiziţii,
Lectura publică în judeţul Galaţi. Aspecte ale în timp ce Silvia Matei, şef Serviciu Săli de Lectură
îndeplinirii indicatorilor de performanţă - prezentare a oferit detalii despre Prelucrarea retrospectivă a
realizată de către prof. Spiridon Dafinoiu, şeful serialelor în TINREAD. Procedura de sistem în BVAU.
Serviciului Resurse Umane, a reprezentat un punct Rolul bibliotecilor românești și necesitatea
de interes pentru colegii din bibliotecile din judeţ implementării Agendei ONU 2030 și a Obiectivelor
şi nu numai. Prezentarea a reliefat date statistice de Dezvoltare Durabilă. Oportunități de însușire
referitoare la diferiţi indicatori de performanţă și promovare stabilite de IFLA a fost prezentarea
care descriu activitatea de bibliotecă. O prezentare realizată de Dorina Bălan, şef Birou Catalogare,
de impact a fost şi cea referitoare la Adaptarea și în contextul participării la un workshop regional,
încadrarea în Strategiile Naționale pentru Bibliotecile organizat de Asociaţia Bibliotecarilor Maghiari,
publice, realizată de ing. Geta Eftimie, directorul în colaborare cu IFLA, care s-a desfăşurat la
adjunct al BVAU. Budapesta, în perioada 17 - 19 aprilie 2018.
Având în vedere că în acest an se celebrează Partea finală a acestei întâlniri a fost dedicată
100 de ani de la Marea Unire din 1918, în instituţia şedinţelor filialelor locale ale ANBPR şi ABR.
noastră se desfăşoară numeroase activităţi care au ca În cadrul şedinţei Filialei ANBPR, au fost
temă principală acest eveniment. Maricica Târâlă- acordate următoarele premii: Bibliotecarul anului –
Sava a prezentat proiectul educațional pentru copii Florina Diaconeasa, Bibliotecarul anului – Cornelia
Centenarul României Mari – viziune, cunoaștere și Munteanu, Contribuții editoriale, studii, articole de
promovare a istoriei de acum 100 de ani, derulat de specialitate – Camelia Toporaș, Managerul anului –
Compartimentul Împrumut la Domiciliu pentru Luminița Goleanu, Premiul de fidelitate – Maricica
Copii, iar Andreea Iorga ne-a oferit informaţii Crăciun, Aurelia Voinescu, Debut profesional –
despre Atelierul+VET. Erasmus. Sorina Roman, Managerul anului – Luminița Dodan.
Un material care a vizat relaţia cât mai eficientă Programul acestei întâlniri a acoperit o sferă
bibliotecari-utilizatori a fost cel intitulat Interacțiunea largă de preocupări ale bibliotecarilor gălăţeni, fiind
utilizatorilor bibliotecii și a editurilor cu sistemul de un real ajutor în activitatea de zi cu zi.
integrat de bibliotecă în beneficiul tuturor utilizatorilor, Ioana Chicu, Oficiul de Informare Comunitară
Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
5
Conferinţa Naţională a ANBPR:
Biblioteca publică - soluţii şi perspective în dezvoltarea comunităţii
Conferinţa de Japonia și Qatar. Prezentările în plen au continuat cu
primăvară a ANBPR lucrarea domnului Dragoş Adrian Neagu, manager
organizată de Biblioteca la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, cu
Judeţeană „Costache tema – Biblioteca şi mediul de afaceri, şi apoi cu cea
Sturdza” Bacău, sub egida a domnului Daniel Nazare, directorul Bibliotecii
„Unirea Bibliotecilor”, s-a Judeţene „George Bariţiu” Braşov – Expoziţia
desfăşurat în perioada interactivă de jocuri - un parteneriat naţional între
17-18 mai şi a avut ca bibliotecile publice - sfârşitul unei etape.
temă Biblioteca publică După pauza de prânz, am participat și la
– soluţii şi perspective în vernisajul expoziţiei de caricatură a lui Marian
dezvoltarea comunității. Avramescu. Apoi au urmat prezentările în plen,
A fost cea mai unde au fost lucrări din Sibiu, Bucureşti, Republica
importantă manifestare Moldova, Prahova, Dâmboviţa. Un subiect actual
de profil găzduită în Bacău în ultimii 25 de ani şi de interes general, cu aplicabilitate în toate
la care au participat peste 100 de bibliotecari din bibliotecile, a fost cel al directorului IME România,
ţară, dar şi din S.U.A., Basarabia şi Bucovina. Din vicepreşedintele ANBPR – domnul Liviu-Iulian
partea Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, delegaţia Dediu, privind Reglementările legislative actuale
care a participat a fost formată din: Geta Eftimie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
- director adjunct, dar şi membru în Consiliul personal (GDPR), implicaţii şi responsabilităţi
de conducere al ANBPR, Titina-Maricica Dediu, pentru biblioteci, actualizări corespunzătoare
Monica Filote, Denisa Albescu şi Sergiu Vlădescu. TINREAD. Lucrarea a fost completată de
Sesiunea în plen din deschiderea Conferinţei prezentarea doamnei Adina Diaconescu, din
a avut loc în sala Amfiteatrului Moldova din cadrul partea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Universităţii „George Bacovia”, unde am fost Datelor cu Caracter Personal, fiind asaltată de
întâmpinaţi tradiţional cu pâine şi sare. Cuvântul întrebările bibliotecarilor prezenţi.
de bun-venit a fost rostit de managerul Bibliotecii În prima zi, au fost realizate şi patru ateliere
Judeţene „Costache Sturdza” Bacău, de autorităţile tematice desfăşurate simultan, cu subiecte precum:
locale, dar şi de Preşedintele Asociaţiei Naţionale a construirea unei comunităţi puternice cu ajutorul
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecii, rolul echipei în implementarea noilor
Sorina Stanca. servicii de bibliotecă, dezvoltarea personală,
respectarea Agendei O.N.U. 2030 cu ajutorul
bibliotecii. În prima zi a avut loc şi ședința de
adunare generală a membrilor ANBPR, prin care
a avut loc desemnarea a doi membri din cadrul
asociației în Comisia Națională a Bibliotecilor:
Sorina Stanca și Liviu-Iulian Dediu.
Sesiunile în plen au continuat în ziua a
doua în sala Multimedia a Bibliotecii „C. Sturdza”
cu prezentările: „ProLogic” - inspiraţie pentru
utilizatori a colegilor din Republica Moldova;
Proiecte editoriale AFCN ale bibliotecii în anul
2017 - perspective de parteneriat şi colaborare a
Lucrările au debutat cu prezentarea colegilor din Braşov; Viitorul catalog partajat –
doamnei prof. univ. dr. Hermina Anghelescu, culturalia.ro. Sugestii privind organizarea datelor
Wayne State University, Detroit, Michigan, USA catalografice şi a mecanismului de întreţinere a
– Prin bibliotecile lumii. Implicarea arhitectului calităţii acestora realizată de Dan Matei, de la de la
profesionist în construcţia de bibliotecă, fiindu-ne Institutul Naţional al Patrimoniului; „Story Jumper”
povestite şi prezentate multe aspecte importante competenţe digitale pentru copii realizată de Ana
din două biblioteci moderne, cum sunt cele din Ostaşevschi din Republica Moldova, despre un

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018


6
program special pentru copii. A urmat Biblioteca
„V.A. Urechia” din Galaţi cu lucrarea Copiii, cartea
şi internetul, prezentată de Geta Eftimie, director
adjunct, care a vorbit despre proiectele derulate în
afara bibliotecii, precum atelierele speciale, prin
care s-a reuşit implicarea în acţiuni interactive a
copiilor. Colegii de la Brăila au prezentat lucrarea
Makerspace în bibliotecă – Clubul de robotică.
Prin colaborarea cu Institutul Polonez
din Bucureşti s-a realizat o expoziţie de postere,
„Tadeusz Kościuszko - prețul libertății”, care a putut
fi văzută în sala de conferințe a bibliotecii.
După alte prezentări dedicate copiilor, în
cursul zilei a fost lansat albumul: Bacăul între oglinzi În ziua plecării, sâmbătă 19 mai, s-au
paralele. O istorie a Bacăului, câte un exemplar desfășurat vizite la Casa Memorială „George
din acest album fiind oferit tuturor bibliotecilor Bacovia”, precum și la Casa Memorială „Nicu
participante la Conferință. Enea”, ambele situate în orașul Bacău.
Ziua s-a încheiat la Filarmonica „Mihail
Jora” din Bacău, unde artiștii Sofia Vicoveanca și Monica Filote, bibliotecar
Florin Piersic au susținut un recital de excepție. Serviciul Săli de lectură

Campania „Bibliotecar pentru o zi”


Campania „Bibliotecar pentru o zi” a fost explicat rolul activităţilor desfăşurate în contextul
organizată de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” obiectivelor generale şi specifice ale instituţiei.
în scopul promovării meseriei de bibliotecar, la La această Campanie au participat persoane
această manifestare putând participa persoane din cu vârsta peste 10 ani, singura condiție fiind să aibă
afara bibliotecii, care s-au implicat în activităţile permis de bibliotecă valabil.
specifice profesiei de bibliotecar. Evenimentul a Dintre cei 34 de participanţi înscrişi în
făcut parte dintr-o serie de manifestări prilejuite de Campanie voi cita numai o parte din impresiile pe
Ziua Bibliotecarului în România (23 aprilie) care care fiecare le-a notat în formularul de înscriere:
coincide la nivel internaţional cu Ziua Mondială a „Nu am crezut niciodată că în bibliotecă
Cărţii şi a Dreptului de Autor, dar şi cu sărbătorirea angajaţii nu au timp să citească de plăcere şi au
ortodoxă a Sf. Gheorghe. mereu ceva de făcut,
Înscrierile s-au făcut rămânând uneori şi peste
în perioada 16-27 aprilie program pentru a-şi duce la
2018, între orele 9-16, în îndeplinire sarcinile.”
cadrul secţiilor Împrumut „Această zi la
la Domiciliu pentru Adulţi, bibliotecă mi-a lăsat o
Împrumut la Domiciliu impresie fantastică. Mi-am
pentru Copii şi a Filialei Nr. dat seama că munca de
4 „Grigore Vieru”. bibliotecar e foarte dificilă,
Concret, Campania dar şi foarte frumoasă.”
a presupus din partea celor doritori completarea „În urma acestor ore petrecute în cadrul
unui formular de înscriere oferit de bibliotecarii bibliotecii, la Secţia Împrumut la domiciliu pentru Adulţi,
din Secţii sau Filiale, şi, apoi, repartizarea acestora mi-am dat seama că munca de bibliotecar este complexă
către bibliotecarii care s-au ocupat de iniţierea lor în şi solicitantă.”
tainele meseriei, prin participarea la toate activitățile „Dacă până acum nu eram sigur de ceea
caracteristice profesiei. ce voi urma să devin în viaţă, cu această ocazie am
Participanţii au vizitat toate departamentele conştientizat că munca de bibliotecar poate fi o opţiune.”
şi depozitele de carte aflate în bibliotecă, iar în Andreea Iorga, responsabil
cadrul fiecărui compartiment, un bibliotecar le-a Compartimentul „Împrumut pentru adulţi”
Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
7
Un proiect de suflet la Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”
Printre numeroasele S-au desfăşurat activităţi
şi variatele activităţi şi proiecte artistice, ateliere handmade,
derulate de Filiala Nr. 2 expoziţii, vizite, dezbateri
„Paul Păltănea” - Bibliotecă literare, la care au participat elevi,
Municipală se poate evidenţia cadre didactice şi părinţi, care au
un proiect cu activităţi diverse de
voluntariat, intitulat ,,4/4 pentru
prieteni”. În cadrul acestui
proiect naţional, iniţiat de U.S.
Embassy Bucharest și American
Councils for International
Education, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” a fost parteneră, prin sediul central şi
filialele sale, în variate activităţi de voluntariat.
În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor
continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai donat pentru copii. Au fost momente de neuitat, pline de
interdependentă şi mai egoistă. Din păcate, societatea emoţie, care au culminat cu vizita la Centrul de Plasament
civilă pune mai mult preț pe valorile materiale și nu dă şi oferirea donaţiilor.
importanță cu adevărat valorilor morale, cum ar fi: Prin inițierea și derularea proiectului, Biblioteca
respectul, spiritul civic, spiritul justițiar, integritatea, grija Județeană „V.A. Urechia”, prin Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”-
pentru semeni. Bibliotecă Municipală, a încurajat copiii şi adolescenţii,
În ultimii ani, activităţile de voluntariat din țara precum şi comunitatea, să contribuie la creșterea șanselor
noastră au devenit tot mai vizibile, atrăgând un număr de integrare școlară și socială a copiilor instituționalizați
impresionant de persoane care vor să schimbe ceva din centrele de plasament, respectiv Centrul de Plasament
în societatea actuală. Voluntariatul reprezintă salvarea Nr. 3 Galaţi.
societății în care trăim, un trend, dar și o modalitate prin Ca promotoare permanentă a valorilor
care pot fi întărite şi susţinute valorile morale legate de democratice, culturale şi sociale româneşti, biblioteca îşi
comunitate, de binele făcut celor din jurul nostru. propune ca prin activităţile, vizitele şi colecta organizată să
Sunt atât de multe motive pentru a face voluntariat! evidenţieze importanţa practicării voluntariatului de către
Unele persoane vor să schimbe ceva în mai bine, altele copii şi tineri, precum şi atragerea acestora către lectură,
privesc voluntariatul ca pe o experiență distractivă, în educație, informare și cunoaștere a nevoilor comunității.
timp ce unii vor să învețe sau să-și folosească abilitățile. Dincolo de activitățile școlare și educația de bază
Cu certitudine, în ultima perioadă se poate constata o primită de la părinți și profesori, este de datoria noastră, ca
motivaţie foarte pragmatică a tinerilor de a se implica oameni ai cărților, să-i îndrumăm pe copii și pe tineri, spre
în anumite sectoare de activitate prin care pot desfășura activități de voluntariat. Astfel, tinerii au posibilitatea să
activități de voluntariat. Avantajele celor care desfăşoară cunoască acest proces de dezvoltare personală și în același
activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, timp, să descopere sentimentul de acceptare și înțelegere
la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de pentru persoanele care au cu adevărat nevoie de ajutor.
activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme operaţionale Spiritul civic şi încrederea că orice om poate aduce
şi cu instituţii şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de o schimbare în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează
prietenii și contacte profesionale utile, până la găsirea unui împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte,
loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat.
De ce este important voluntariatul? Împreună reușim să schimbăm lumea, prin activități de
Voluntariatul este esenţial în viaţa oricui pentru că voluntariat ca un mijloc puternic de autodezvoltare și
dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să ca un mod prin care putem arăta că suntem activi și că
contribuim la crearea ei. ne pasă de ce se întâmplă în jurul nostru. În acest sens,
Activităţile de la nivelul filialei, legate de acest Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați încurajează
proiect, s-au desfăşurat în perioada 19 martie - 4 copiii şi tinerii, prin activităţile desfăşurate, să se alăture
aprilie 2018, sub titlul „FII ACTIV ŞI IMPLICĂ-TE ÎN proiectelor umanitare ce au ca scop ajutorarea persoanele
COMUNITATE”: colectă de cărţi, rechizite, jucării, haine defavorizate din comunitatea noastră.
şi obiecte de igienă pentru copiii din Centrul de Plasament Cătălina Șoltuz
Nr. 3 Galaţi. responsabil Filiala Nr. 2 „Paul Păltănea”

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018


8
Colaboratori şi voluntari alături de bibliotecă
„Întrebarea cea mai urgentă și insistentă
a vieții este: ce faci pentru ceilalți?”
(Martin Luther King, Jr.)
Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru” a organizat în
Săptămâna Altfel, 26 – 30 martie 2018, împreună cu
Colegiul Național „Al. I. Cuza”, activități cultural-
educative de prezentare a serviciilor de bibliotecă,
precum și derularea următoarelor activități în
colaborare cu Biroul Colecții Speciale și Serviciul
Săli de Lectură și compartimentul Multimedia:
- 26 martie 2018: prezentarea expoziției organizate
de Biroul Colecții Speciale și vizionarea unui celebreze la nivel național valorile voluntariatului și
film pentru copii, clasa prof. înv. Oana Damian și ale prieteniei. În crearea evenimentului ne-a inspirat
bibliotecar Livia Enea; puternic activitatea lui Martin Luther King Jr.,
- 27 martie 2018: elevi de la Colegiul Național determinarea, curajul și idealurile sale nobile.
„Al. I. Cuza”, sub îndrumarea prof. Violeta Sub coordonarea Bibliotecii Județene „V. A.
Stanciu, prof Isabela Miron și bibliotecar Livia Urechia”, Filiala Nr. 4 s-a înscris, în perioada 1-20
Enea au participat la activitatea cultural-educativă februarie 2018, în acest proiect, cu activitatea de
Valori românești în context european. Elevii din voluntariat Lectura unește comunități – despre
clasele X-XII şi-au exersat în public abilitățile de drepturile copiilor şi rolul lor în societate. Centrul
comunicare, prezentând rezultatele documentării de Zi „La Vale”, Fundația „Cuvântul Întrupat”, care se
lor despre personalități ale culturii românești: ocupă de elevii defavorizați din cartierul gălățean Valea
Mircea Eliade, Norman Manea, George Enescu, orașului, ne-a fost partener în acest proiect. Biblioteca
Matei Vișniec, Constantin Brâncuși și Ștefan „V.A. Urechia” a realizat promovarea activităților
Câlția. La finalul prezentărilor, elevii de gimnaziu de voluntariat și a invitat la deschiderea proiectului
au participat la un concurs, pentru a dovedi buna oficialități, colaboratori și voluntari. Au răspuns
cunoaștere și însușire a noilor date despre cultura apelulului filialei un număr de șapte voluntari, care
română în Europa. au realizat materiale, precum și o prezentare power
Proiectul de voluntariat 4x4 pentru point despre Martin Luther King jr., au interacționat
prieteni, 4 aprilie 2018, a fost inițiat de Ambasada cu copiii prezenţi în centru, au relatat despre încălcări
Statelor Unite în România alături de American ale drepturilor copiilor și despre discriminarea de gen.
Councils for International Education. Studenții voluntari de la Facultatea de Automatică,
Peste 200 de Calculatoare, Inginerie Electrică
evenimente de voluntariat și Electronică Galați au prezentat
s-au derulat în mai multe un material informativ despre
orașe din țară sub mesajul cursul lor gratuit de inițiere în
motivațional „De ce 4/4 programare pentru copii şi le-au
Pentru Prieteni?” Prietenia citit povestiri despre obiceiurile de
este una dintre valorile de Paști din folclorul românesc.
bază ale comunității și ale Imagini reprezentative pentru
voluntariatului, iar Statele acțiunile organizate au fost
Unite ale Americii sărbătoresc postate pe site-ul BVAU și pe
luna voluntariatului chiar în rețelele de socializare, utilizând
Aprilie. Ziua de 4 nu este aleasă pagini personale, ale filialei și
întâmplător, pentru că pe 4 hashtagurile: #44pentruprieteni,
aprilie 2018 se comemorează 50 #AmericanCouncils,
de ani de la trecerea în neființă a #USEmbassy.
lui Martin Luther King Jr. Creat
în memoria lui, proiectul „4/4 Celozena Volovăţ, responsabil
Pentru Prieteni” își propune să Filiala Nr. 4 „Grigore Vieru”

Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


9

Aniversările anului 2018 în județul Galați:


iulie - septembrie 2018

BEREŞTI Liceului „Dimitrie A. Sturdza” din Tecuci, profesor


27 august - 125 de ani de la nașterea, în Berești, universitar la Institutul Politehnic
jud. Galați, a medicului Dumitru I. VASILIU, din Iași, autor şi coautor de cărți
absolvent al Liceului „Vasile Alecsandri” din de specialitate în domeniu, cu
Galaţi, al Facultății de Medicină din cadrul numeroase articole în diverse
Universităţii din Bucureşti, primul doctor docent reviste de specialitate, distins cu
în otorinolaringologie, laureat al Academiei titlul de Doctor Honoris Causa
Române, membru al Asociației Oamenilor de de Universitatea Tehnică din
Știință din România și al Societății Internaționale Doneţk, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
de Audiologie din Olanda, membru onorific şi Universitatea Tehnică a Moldovei
al Societății de O.R.L. din Madrid, membru
corespondent al Institutului O.R.L. din Moscova GOHOR
28 iulie - 80 de ani de la nașterea, în satul
BEREŞTI-MERIA Berheci, com. Gohor, jud.
5 iulie - 35 de ani de la moartea, în Iași, a actorului Galați, a profesorului de
şi regizorului Manole FOCA, desen și pictorului Nicolae
absolvent al Conservatorului de PLACICOV, maestru al
Muzică şi Artă Dramatică din acuarelei, cu numeroase
Iaşi, la clasa de Dramă şi Comedie expoziţii personale şi
a profesorului şi poetului Mihai participări la expoziţii
Codreanu (1929), profesor la naţionale şi la ediţiile
Conservatorul de Muzică şi Artă „Saloanelor Moldovei, Bacău - Chişinău”, membru
Dramatică din Iași, director şi al Uniunii Artiștilor Plastici din România
regizor la Teatrul de Păpuşi din Iași (1956-1972)
(n. 1902, sat Slivna, com. Berești-Meria, jud. MUNTENI
Galați) 8 iulie - 35 de ani de la moartea,
COSMEŞTI în Sibiu, a profesorului de desen
27 septembrie - 40 de ani de la și pictorului Emil ȘTEFĂNESCU
moartea, în București, a generalului cu o carieră în învățământ de peste
Dumitru DĂMĂCEANU, ofițer 40 de ani, violonist al Orchestrei
în Marele Stat Major, ministru semisimfonice „Puţureanu” din
secretar de stat, comandant de Râmnicu Vâlcea (n. 3 mart. 1899,
mari unități militare, decorat cu sat Țigănești, com. Munteni, jud.
înalte ordine militare române și Galați)
străine (n. 17 iul. 1896, com. Cosmești, jud. Galați) 14 septembrie - 240 de ani de la naşterea, în satul
COSTACHE NEGRI Ţigăneşti, com. Munteni, jud. Galaţi, a poetului
8 septembrie - 50 de ani de la nașterea, în com. şi omului politic Costache
Costache Negri, jud. Galați, a eroului martir Ion CONACHI, unul dintre
Paul IONAȘCU, împuşcat în zona Sălii Palatului poeţii reprezentativi ai zorilor
din Bucureşti în decembrie 1989 (d. 23 dec. 1989, literaturii române, deţinător
București) al unor importante funcţii în
administraţia ţării, ispravnic al
GHIDIGENI ţinutului Tecuci (d. 4 febr. 1849,
7 iulie - 85 de ani de la nașterea, în satul Slobozia sat Ţigăneşti, com. Munteni,
Corni, com. Ghidigeni, jud. Galați, a doctorului în jud. Galaţi)
științe tehnice Octavian PRUTEANU, absolvent al

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018


10
NĂMOLOASA SUCEVENI
3 august - 115 ani de la naşterea, 21 septembrie - 80 de ani de la naşterea, în satul
în com. Nămoloasa, jud. Galați, Rogojeni, com. Suceveni, jud. Galaţi, a profesorului
a artistului plastic Constantin universitar doctor Ioan CONSTANTINESCU,
MIHALCEA BRAGĂ, pictor istoric şi critic literar,
de factură realistă, scenograf la comparatist, eseist, dramaturg,
Teatrul Național din București traducător, fondator al revistei
(d. 1978, Galaţi) academice de literatură
comparată „Acta Iassyensia
PECHEA Comparationis”, profesor de
7 iulie - 60 de ani de la nașterea, în com. Pechea, teatrologie la Academia de
jud. Galați, a pictorului Neluș OANĂ, absolvent Arte „George Enescu” din Iaşi,
al Liceului „Vasile Alecsandri” membru al Uniunii Scriitorilor
din Galaţi şi al Facultății de din România, colaborator la radio și televiziune și
Arte Vizuale din Melbourne la diverse publicaţii: „România literară”, „România
(Australia), unde s-a stabilit liberă”, „Monitorul”, „Sinteze” (d. 3 ian. 2002, Iaşi)
din 1989, cu expoziţii personale
SUHURLUI
în România şi Australia şi
14 iulie - 5 ani de la moartea, în Galaţi, a poetului şi
participări la expoziţii de grup
pictorului Ion AVRAM DUNĂREANU, judecător
în Australia, Spania, Germania,
şi magistrat, fondator al amenajării etnoculturale
S.U.A. şi România
„Casa rurală Ion Avram Dunăreanu”, prima aşezare
PISCU muzeistică rurală din România
19 iulie - 60 de ani de la nașterea, în după 1989, preluată prin donaţie
com. Piscu, jud. Galați, a sopranei de Muzeul Judeţean de Istorie
Margareta DUMITRACHE, „Paul Păltănea” din Galaţi,
absolventă a Şcolii de Arte din membru fondator al Asociaţiei
Galaţi, clasa profesoarei Elena Artiştilor Plastici „Simeza” din
Patrichi, solistă a Teatrului Muzical Galaţi şi membru al Societăţii
„Nae Leonard” din Galați, cu un Scriitorilor „Costache Negri” din
bogat repertoriu interpretativ Galaţi (n. 18 mart. 1945, com. Suhurlui, jud. Galaţi)

SMULŢI TÂRGU BUJOR


1 august - 80 de ani de la nașterea, în com. Smulți, 8 august - 80 de ani de la nașterea, în com. Vărbilău,
jud. Galați, a muzicologului, compozitorului jud. Prahova, a medicului Cristu GÂNDEA, doctor
şi dirijorului Constantin RÂPĂ, profesor în medicină, director la Spitalul Orășenesc din Târgu
universitar și doctor în Bujor (1973-1979), medic specialist boli interne, şef
muzicologie, absolvent secţie la Spitalul de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din
al Liceului Pedagogic din Galaţi, profesor asociat la la Universitatea „Dunărea
Galaţi, autor a numeroase de Jos” din Galaţi, membru al Societății Naţionale
lucrări muzicale (lieduri, de Hepatologie, al Uniunii Medicale Balcanice şi al
simfonii complexe, concerte Societății de Medicină Internă
de instrument), dirijor al 27 septembrie - 85 de ani de la naşterea, în Tg.
Corului „Antifonia”, autor Bujor, jud. Galați, a poetului și
a numeroase volume, studii sau articole, membru ziaristului Grigore HAGIU, spirit
al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor boem, care a jucat un rol important
din România, al Uniunii Interpreţilor şi al altor în viața artistică a Bucureștiului,
organizaţii, asociaţii, organisme ştiinţifice sau una dintre cele mai autentice voci
profesionale la nivel naţional (Fundaţia Toduţă, lirice ale generației sale, al cărui
Fundaţia Mozart, Societatea Culturală Filarmonia, nume este purtat de Biblioteca
Societatea Culturală Carpatica), distins cu premii Orășenească din orașul natal și de
naționale şi internaționale şi cu Ordinul „Meritul Festivalul Național de Poezie de la Tg. Bujor (d. 13
cultural” în grad de Cavaler (2008) febr. 1985, București)

Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


11
TECUCI 22 august - 90 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud.
2 iulie - 20 de ani de la moartea, în Tecuci, jud. Galaţi, Galaţi, a pictorului Ion ŢARĂLUNGĂ, reporter
a poetului şi juristului Emil BĂICOIANU, magistrat militar care a transpus în lucrările
în Bucureşti şi în Tecuci, care s-a afirmat publicistic sale pasiunea pentru aviaţie şi zbor,
în cunoscute reviste literare precum: „Albina”, asistent universitar la Facultatea
„Curentul”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Universul de Desen a Institutului Pedagogic
literar şi artistic”, „Vremea” şi ca traducător din şi la Institutul de Arte Plastice
Baudelaire, Leconte de Lisle, Puşkin (n. 6 dec. 1916, „Nicolae Bălcescu” din Bucureşti,
com. Răcoasa, jud. Putna, azi jud. Vrancea) membru fondator al Asociaţiei
10 iulie - 115 ani de la nașterea, în Tecuci, jud. Române pentru Propaganda şi
Galaţi, a scriitorului și chimistului Alexandru Istoria Aeronauticii (d. 3 sept. 1999, Bucureşti)
MIRONESCU, care a făcut parte din grupul „Rugul 2 septembrie - 120 de ani de la nașterea, în Tecuci,
Aprins al Maicii Domnului” de la Mănăstirea Antim, jud. Galați, a doctorului docent Gheorghe ISTRATI,
iniţiat de Sandu Tudor (d. 20 ian. 1973, București) ilustru cercetător în domeniile imunologiei și
16 iulie - 150 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud. epidemiologiei (d. 13 ian. 1978, București)
Galați, a pictorului Grigore ROMANO, stabilit la 29 septembrie - 130 de ani de la nașterea, în
Craiova din 1907, unde a pictat decoruri pentru Tecuci, jud. Galați, a profesorului
Teatrul Național, cu expoziţii personale şi participări universitar Iorgu IORDAN, doctor
la expoziţii colective, autor de pictură bisericească în filologie modernă, memorialist
pentru biserici din Oltenia (d. 8 iun. 1917, Craiova) și publicist, Doctor Honoris
18 iulie - 80 de ani de la naşterea, în satul Râmniceni, Causa al universităților din Berlin,
com. Măicăneşti, jud. Vrancea, a profesorului Montpellier, Gand, Roma și Iași,
Neculai CHIVU, profesor şi director al Liceului director al Institutului de Filologie
„Spiru Haret” din Tecuci, inspector şcolar, deputat Română „Al. Philippide” din Iași,
în Parlamentul României rector al Universității din București, vicepreședinte al
25 iulie - 150 de ani de la naşterea, în Tecuci, jud. Academiei Române, membru fondator și președinte
Galaţi, a profesorului Stanislas al Societății Române de Lingvistică Romanică (d. 20
CIHOSKI, rector al Academiei de sept. 1986, București)
Studii Economice din Bucureşti,
TUDOR VLADIMIRESCU
avocat în cadrul Primăriei
23 iulie - 55 de ani de la nașterea, în com. Tudor
Bucureşti, director al ziarului
Vladimirescu, jud. Galați, a artistei plastice Elena
„Ordinea”, membru pe viaţă al
CONSTANTIN, care pictează icoane pe suport
Uniunii Interparlamentare din
de lemn, sticlă şi piatră, cu expoziţii personale la
Berna (1906) (d. 27 mart. 1924)
CICPAM, Bucureşti (1990) şi Galeria de Artă a
27 iulie - 100 de ani de la moartea, în Tecuci, jud.
municipiului Bucureşti (1996), care a restaurat
Galați, a pilotului Nicolae CAPȘA, unul dintre primii
pictura Mănăstirii Vladimireşti (1991-1992), având
patru piloţi militari ai României prin zborul complet
lucrări în colecţii particulare din România, Anglia,
efectuat la manevrele regale din toamna anului 1911,
Grecia, Italia, Statele Unite ale Americii
fiind decorat cu medalia „Virtutea Militară de Aur”, care
a îndeplinit misiuni de recunoaştere în sudul ţării şi în VÂRLEZI
Bulgaria, în prima parte a Primului Război Mondial şi 11 septembrie - 40 de ani de la
a comandat Grupul 3 Aeronautic Galaţi (din 15 ian. moartea, în Dortmund, Germania,
1917), fiind decorat cu ordine şi medalii româneşti, a etnologului și folcloristului
franţuzeşti şi ruseşti (n. 17 oct. 1883, București) Octavian BUHOCIU, doctor în
27 iulie - 65 de ani de la nașterea, în Tecuci, jud. litere la Universitatea Sorbona
Galați, a lui Virgiliu-Cristian VASILIU, erou din Paris, membru al Centrului
martir al Revoluţiei Române din decembrie 1989 Românesc de Cercetări de la
(d. 25 dec. 1989, București) Paris, care a contribuit la cunoașterea spiritualității
30 iulie - 40 de ani de la moartea, în Bucureşti, a populare românești în spațiul germanic (n. 20 oct.
generalului Dimitrie ZAMFIR, medic specializat 1919, sat Crăiești, com. Vârlezi, jud. Galați)
în medicină internă și ftiziologie (n. 24 ian. 1894,
Rubrică realizată de
Tecuci, jud. Galaţi)
Tena Bezman și Bianca Mărgărit, Serviciul Referințe
https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018
12
Ştiri despre profesie
Resurse online pe site-ul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
Pentru bibliotecarii aflaţi în
căutarea de resurse de perfecţionare
online, semnalăm pe site-ul Asociaţiei
Bibliotecarilor din Republica Moldova o
secţiune dedicată, care, pe lângă cursurile
la care se oferă acces pe bază de parolă,
oferă posibilitatea de a parcurge şi o serie
de materiale cu acces gratuit. Printre
acestea se numără Modulul introductiv
al cursului de competenţe digitale,
intitulat: Ce trebuie să cunoaştem despre de astfel de competenţe şi o Grilă de auto-evaluare
competenţele digitale?, accesibil la adresa: http:// a competenţelor digitale.
abrm.md/?page_id=2714 „Inovaţia în biblioteci” este un alt curs
Chiar dacă un singur modul poate fi accesat, inclus în secţiunea dedicată, pe site-ul asociaţiei
acesta face o trecere în revistă a competenţelor- moldovene, primele cinci module, accesibile
cheie, în cadrul structurii fiind realizate exerciţii integral (http://abrm.md/?page_id=3209), fiind
interactive şi redirecţionări către resurse Google, următoarele: Importanța inovației și creativității
precum Atelierul Digital, care oferă posibilitatea de în biblioteci; Ce înseamnă să fii un bibliotecar
a obţine abilităţi noi, necesare în lumea digitală. inovator?; Servicii inovatoare în bibliotecile
Sunt accesibile, de asemenea, informaţii publice; Spații inovatoare în bibliotecile publice;
despre competenţele digitale necesare şi modalităţi Utilizarea tehnologiilor inovatoare în bibliotecile
de utilizare ale acestora în mediul online, exemple publice.

Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării


Al patrulea număr pe anul 2017 al publicaţiei care are în vedere utilizarea unor metode ecologice
„Revista Română de Biblioteconomie în conservare, aceasta constituind
și Știința Informării”, este accesibil prima etapă a studiului care îşi
pe site-ul revistei (http://www.rrbsi. propune testarea mai multor
ro/index.php/rrbsi/issue/view/48). produse naturale.
Articolele prezente în acest ultim Elena Tîrziman ne propune în
număr, în limba engleză, sunt articolul său o redefinire a profesiei
semnate de Vasile Deac, Ionela Burz, de bibliotecar în contextul secolului
Alexandru Deac (Magnesia Research on Treatments for XXI, în care mediul digital şi tehnologiile conexe
the De-Acidification of Info-Documentary Collections determină o transformare a profesiilor din domeniul
from Libraries, Archives and Museums), Elena biblioteconomiei şi ştiinţei informării, care necesită noi
Tîrziman (The Librarian - A Redefined Profession for abilităţi şi competenţe, dintre care nu trebuie să lipsească
the 21st Century) şi Mariana Borcoman (Niniveh and limbile străine, o solidă cultură în diverse domenii ale
Alexandria: The Two Vanished Libraries of Antiquity). cunoaşterii, cunoştinţe în tehnologia informaţiei şi a
Primul articol prezintă rezultatele unui comunicaţiilor, pe lângă cele care ţin strict de munca de
studiu interesant cu privire la tratamentele pentru bibliotecă, transformând această profesie într-o sinteză
dezacidifierea colecţiilor info-documentare ale a cunoştinţelor socio-umane şi tehnice.
bibliotecilor, arhivelor şi muzeelor, folosind oxidul „Niniveh şi Alexandria”, al treilea studiu
de magneziu. Cercetarea ştiinţifică desfăşurată cuprins în acest număr al revistei, semnat de
de cei trei autori ai studiului face parte dintr-un Mariana Borcoman, profesoară la Universitatea
proiect mai amplu, „Cercetarea, testarea şi folosirea Transilvania din Braşov, ne introduce în istoria
în laborator a produselor naturale cu impact celor două biblioteci dispărute ale antichităţii,
semnificativ în dezacidifierea colecţiilor pe hârtie”, Niniveh şi Alexandria.
Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația
13
Despre viitorul Catalogului Partajat Naţional
Pe Culturalia – blog, poate fi parcursă împrumutul inter-bibliotecar, toate acestea şi multe
interesanta prezentare realizată de Dan Matei la alte răspunsuri la întrebările pe care un astfel de proiect
Conferinţa ANBPR de la Bacău, sub titlul: „Viitorul de catalog partajat naţional le ridică pot fi desluşite la
catalog partajat național (culturalia.ro). Sugestii/ adresa: https://blog.culturalia.ro/
dileme privind organizarea De asemenea, un
datelor catalografice și a interesant articol despre
mecanismului de întreținere acest proiect grandios,
a calității acestora”. al realizării unui catalog
Despre stadiul actual partajat naţional şi
al proiectului E-Cultura, contextul actual, poate fi
similitudini şi diferenţe între parcurs în numărul 598
platformele Europeana şi al revistei „Suplimentul
proiectata Culturalia, precum de cultură” din 12 martie
şi alte informaţii despre 2018, semnat de Răzvan
structura acesteia din urmă, bibliotecă digitală, bază Chiruţă, accesibil online la adresa: http://
de date şi portal în acelaşi timp, care îşi propune să suplimentuldecultura.ro/22100/biblioteca-digitala-
economisească efortul de catalogare, să promoveze a-romaniei-un-proiect-ramas-inca-virtual/
colecţiile proprii ale bibliotecilor şi să eficientizeze

Volumul 9 din seria „Oameni în memoria Galaţiului”


A apărut cel de-al nouălea volum al seriei natale, Valea Mărului; scriitorul Eugen Teodoru, care
„Oameni în memoria Galaţiului”, editat în cadrul transmite încă, prin paginile scrise, peste vremuri,
Biroului Informare bibliografică al Bibliotecii amintirea Galaţiului de altădată; primarul şi prefectul
Judeţene „V.A. Urechia”. Volumul aduce un omagiu Ioan Prodrom, al cărui nume este legat în aceeaşi
personalităţilor care, pe parcursul anului 2017, au măsură de dezvoltarea industriei locale, fapt confirmat
împlinit cifre rotunde de la naştere sau de la moarte. de înaltele decoraţii primite; primarul şi profesorul
Fiecare lună a anului 2017 este ilustrată de o fişă Ion Tohăneanu, director, timp de aproape douăzeci de
biobibliografică ce pune în valoare o personalitate ani, al prestigiosului Liceu „Vasile Alecsandri”; Teodor
legată de Galaţi prin naştere sau prin A. Bădărău, profesor de ştiinţe naturale
activitate, care, prin realizările sale, a la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi
rămas în memoria comunităţii de la director al renumitului Liceu Internat din
Dunăre sau a ţării. Iaşi; un economist de marcă al României,
Diversitatea de profesii şi de Virgil Madgearu, profesor la Academia de
domenii de afirmare se remarcă şi în Înalte Studii Comerciale şi Industriale din
acest al nouălea volum, care conţine fişele Bucureşti, ministru, în mai multe rânduri,
biobibliografice ale unor personalităţi membru post-mortem al Academiei
precum: prof. univ. Călin Popovici, Române; celebrul compozitor care a dăruit
promotor de seamă al astronomiei lumii neuitatul vals al „Valurilor Dunării”,
româneşti; academicianul Victor Sahini, Iosif Ivanovici; reprezentanta de marcă a
profesor universitar cu contribuţii decisive muzicii lirice gălăţene, soprana Margareta
în dezvoltarea şcolii de chimie-fizică şi Kiss, cu o notabilă activitate în cadrul
director al Bibliotecii Academiei Române timp de peste Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galaţi.
un deceniu; doctoriţa Ludmila Galin-Corini, unul Prin realizările lor, fiecare dintre aceste
dintre fondatorii reţelei medicale antituberculoase din personalităţi poate constitui un exemplu de viaţă
judeţul Covurlui şi regiunea Galaţi; preotul şi animatorul dedicată comunităţii, contribuind la renumele acestei
cultural Ludovic Cosma, paroh al Bisericii „Sfinţii zone atât de bogate în oameni de seamă, modele
Împăraţi” din Galaţi; criticul şi istoricul literar Marcel umane şi profesionale care se adaugă celor din
Crihană, dascăl cu vocaţie, lingvist, poet şi publicist, volumele precedente, ajungând în momentul de faţă
care a avut contribuţii esenţiale în studierea operei lui la 155 de fişe biobibliografice, incluse într-o serie care
Perpessicius şi în evoluţia vieţii culturale a localităţii poate constitui un reper pentru generațiile viitoare.

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018


14
Istorie şi emoţii unice la Ghidigeni
Pământurile sunt îmbrăcate în povești,
iar văzduhul le poartă prin lume ani la rând. Cu
ajutorul oamenilor ele ajung să fie cunoscute prin
scris, lăsate moștenire următorilor deținători ai
locurilor. Așa s-a făcut istorie și la Ghidigeni, locul
meu natal, locul unde mi-am petrecut întreaga
viață, exceptând plecările de câțiva ani pentru
efectuarea studiilor.
Istoria locurilor mele este cea mai frumoasă,
așa îmi place să spun! Aici, la palatul familiei
Chrissoveloni, pe 21 mai s-a celebrat Centenarul
Primului Război Mondial și al Marii Uniri. Acum
100 de ani, în timpul luptelor, în casa familiei
Chrissoveloni a funcționat un spital de campanie Gheorghe Leonida sub comanda și plata lui Jean
unde erau îngrijiți soldații răniți pe front. Alături Chrissoveloni, în cinstea eroilor căzuți în luptă.
de familia Jean și Sybille Chrissoveloni au fost Oamenii satului umpluseră strada și trotuarele,
în nenumărate rânduri Regina Maria și Regele impresionați de întregul ceremonial. Emoțiile au
Ferdinand al României, nașii de botez ai fiului lor, făcut să mi se umple ochii de lacrimi și inima de
Nicky. mândrie.
Cu multe zile înainte, în curtea casei S-a efectuat o slujbă religioasă şi au luat
Chrissoveloni și în sat s-au început pregătirile cuvântul: primarul comunei Ghidigeni, Eugen
pentru această mare sărbătoare. Porțile larg Tăbăcaru; preotul Gheorghe Joghiu, reprezentant
deschise urmau să primească regimentul ce avea în al Protoieriei Tecuci; Marius Mitrof, consilier la
program să defileze de la monumentul eroilor spre Direcția Județeană pentru Cultură. Au mai fost
palat. În curte au fost așezate rânduri de scaune invitați și prezenți: Laura Panaitescu de la Centrul
pentru spectatori. Urma să se desfășoare acolo un Cultural „Dunărea de Jos” Galați; Ionica Nasie,
spectacol pregătit de elevii școlilor din comună, pe director la Biblioteca „Ștefan Petică” din Tecuci;
scena improvizată pe scările palatului. Și ziua cea Diana Cioclu, director la Casa de Cultură Tecuci;
mare a venit! Spiridon Dafinoiu din partea Bibliotecii Județene
După inaugurarea Centrului Religios „V.A. Urechia” Galați; Viorel Burlacu, directorul
Multifuncțional din curtea parohiei „Constantin Muzeului de Istorie Tecuci; poeți și scriitori,
și Elena” din Ghidigeni, un regiment de soldați a membri ai Cenaclului literar „Calistrat Hogaș”
plecat mărșăluind pe muzica intonată de Fanfara Tecuci. De asemenea, au fost prezenți primari
„Valurile Dunării” din Galați, aparținând Centrului și viceprimari ai primăriilor vecine, profesori,
Cultural „Dunărea de Jos”, spre monumentul elevi, oameni ai comunei, dar și din localitățile
eroilor. Acesta a fost realizat de către sculptorul învecinate.
În pas de defilare s-a mers apoi spre palat,
unde s-a continuat cu un program special, închinat
acestui eveniment deosebit, ce a cuprins cântece și
poezii ale elevilor Școlilor Gimnaziale Ghidigeni și
„Ion Creangă” Tălpigi. Au urcat pe scenă apoi câțiva
elevi de la școala din Ghidigeni, pentru a interpreta
rolurile din sceneta intitulată «Liniștea războiului
din casa Chrissoveloni”, cu un scenariu scris de
mine. Oamenii i-au văzut, cu ajutorul imaginației,
în rolurile interpretate, pe Jean și Sybille, pe Regina
Maria venită în vizită la palat, acum o sută de ani
în urmă, pe Mignon, fiica Reginei și pe Nicky, copii
fiind în acea perioadă.

Iunie 2018 https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația


15
Programul artistic a continuat cu
dansurile tradiționale grecești susținute de către
grupul Olympos al Comunității Elene din Galați.
Costumele specifice și muzica au fost pe placul
privitorilor. Apoi, momentele de muzică populară
au fost prezentate de cunoscuta solistă Mariana
Anghel și Ansamblul folcloric „Plăieșii” din
Republica Moldova.
În amurg, când soarele scăpăta deasupra
pădurii Chrissoveloni, muzica veche a grupului
Kalofonis din Galați a încântat inimile. De-ar fi fost Când îți trăiești viața în același loc, dar mai
și boierii prezenți! Dar ei erau la Atena, la botezul pleci din când în când, ți se face dor să îți murdărești
celui de-al șaisprezecelea nepot al doamnei Sybille, pantofii de praful uliței tale, să îți amesteci ochii cu
fiica cea mare a lui Nicky, ultimul locuitor al palatului pomii înfloriți din curțile caselor bătrânești, rămase
din sat. Familie numeroasă, unită și puternică. fără oameni în ele, ori ți se face dor să urmărești
Ziua s-a încheiat emoționant, așa cum a linia orizontului cu ochii întredeschiși, a desfătare.
curs de dimineață și la amiază… până la sfârșit. Asta înseamnă dragostea de primul loc al tău. Și
Ascultând muzica liniștitoare m-am convins că îmi nu-l poți uita !
iubesc satul natal și, atât de mult, istoria locurilor. bibliotecar
De-ar spune pământul și zidurile despre trecut! Mihaela Gudană

Biblioteca Comunală Vânători


„4/4 pentru Prieteni”
Biblioteca Vânători s-a alăturat proiectului
„4/4 pentru Prieteni”, proiect organizat de Ambasada
Statelor Unite în România, alături de American
Councils for International Education, cu ocazia
comemorării a 50 de ani de la moartea remarcabilului
activist american Dr. Martin Luther King.
Plecând de la întrebarea „Ce faci pentru
ceilalți?”, obiectivul proiectului a fost să facem o
faptă bună în Săptămâna Mare a Sfântului Paște.
În ziua de 4 aprilie am pus punct rutinei
zilnice și împreună cu micuțele majorete din trupa
„Star Dance” a Şcolii gimnaziale „Sfântul Nicolae”
din comuna Vânători și cu grupul folcloric „Glasul
Odăieșilor” din satul Odaia Manolache (voluntarii
de bază ai bibliotecii) am fost la Căminul de Bătrâni
„Căsuța cu bunici” și le-am prezentat un program
artistic cu dansuri moderne și cântece populare,
ascultându-le apoi poveștile.
Bucuriile, emoțiile și
lacrimile, atât ale lor, cât și ale
noastre, s-au împletit ca un șnur
de mărțișor.
Cât de puțin am dăruit și
ce mult am primit!...
bibliotecar
Cornelia Munteanu

https://www.scribd.com/lists/4458794/Asociația Iunie 2018


16
Biblioteca Comunală Pechea: Evenimentele lunii mai
Luna mai, luna  renașterii și a bucuriei a
debutat  cu evenimentul dedicat eroilor  care și-au
dat viața de-a lungul  timpului pentru întregirea
neamului, pentru păstrarea credinței strămoșești, în
lagăre și închisori sau pe câmpurile de luptă.
Anul acesta, 2018, stă sub semnul 
Centenarului  Marii Uniri, o ocazie în plus de a ne
aminti de trecutul nostru și de efortul  înaintașilor
de a ne oferi o țară liberă și întregită.
Evenimentele omagiale  au avut loc în ziua
de 17 mai 2018, la Monumentul  Eroilor din 1877- Organizatorii evenimentului au fost:
1878,  1916-1919, 1941-1945 și la cripta Familiei bibliotecar Doina Căuș, Crișan Nela, profesor de
Moruzi din Biserica „Adormirea Maicii  Domnului”, istorie, Consiliul local și Primăria Comunei Pechea,
după cum urmează: preot paroh Vătafu Cătălin.
• eleva   Suruianu din clasa a XI-a de la Liceul Tot în luna mai, în data de 19 mai 2018, a avut
Tehnologic „Costache Conachi” a recitat o loc festivalul-concurs „Copilărie în ritm de muzică şi
poezie,  creație proprie, închinată  eroilor; dans”  din cadrul Proiectului  Educaţional „Vlăstare
• copiii de la Grădinița Nr. 1 „Violeta”,  conduși Înzestrate”, cu secţiunile: Interpretare cântece; Dans.
de doamnele educatoare Năstase Maricica și La secţiunea  muzică au participat cu
Alexandru Steriana au recitat poezia „Licuricii”  și melodii elevii clasei a III-a pregătiți de bibliotecar
au cântat cântecele „Sunt român’’ și „Pui de lei’’; Doina Căuș: Mihai Gabriela – „Ista-i Moldoveanu”;
• elevii  Grupului Şcolar  „Costache Conachi”  din Lupu Valentina – „Cântă cucu bată-l vina”; Negoiţă
clasa a XI-a, coordonați de profesoara de  istorie Alexia – „Acasă-i  România”.
Crişan Nela, împreună cu elevii clasei a IV-a de De la Grupul  Şcolar „Costache Conachi”
la Şcoala Gimnazială nr. 4, pregătiți de doamna au participat elevii clasei a III-a, pregătiți de d-na
Munteanu Oana au interpretat cu mult talent și învăţătoare Mariana Ștefan la secțiunea muzică: Voicu
dedicație cântecele: ,,Țara mea e un colț de rai”, Cosmina - ,,Fain e numele Maria”; Necula Andreea
,,Acasă-i  România”, ,,Imnul Centenarului”. - „Româncuța”; Angheluță Andreea - ,,Hora mea-i
Momentul  artistic  a continuat cu  recitalul moldovenească”.
elevilor Școlii „Alexandru Moruzi”,  pregătiți de De la Fundația „Inimă de copil”, Centru
doamna director Damian Mona și de doamnele de zi, au participat elevii clasei a II-a, pregătiți de
profesoare  Dumitru Mioara, Oană Licuța, Vătafu cadrul didactic  Claudia Aradei: Dobrică Eliza-
Maria Magdalena. Daniela - ,,Acasă-i  România”.
În calitate de membră Trofeul a fost câștigat de Ivașcu
a Subfilialei  Cultul Eroilor „Al. Miruna Alexandra la secțiunea
Averescu și PF Daniel”,  am interpretare, cu melodia  „Măritată
pregătit  Panoul închinat Marii nu-i ușor”. Eleva a fost pregătită de
Uniri compus din imagini prof. înv. Diana Racoviţă.
specifice acestui  eveniment: Biblioteca, în strânsă
harta reîntregită,  imagini ale legătură cu şcoala, descoperă și
personalităților istorice,  scene de susține tinerele talente și promovează 
război (Covurluiul și Prahova în iubirea față de artă, istorie și cultură.
lupta  de la Mărășești). bibliotecar Doina Căuş

Biroul executiv al Filialei Galaţi a ANBPR: Publicaţie editată de Filiala Galaţi a ANBPR
Zanfir Ilie, preşedinte, zanfirilie@yahoo.com Director: Zanfir ILIE
Geta Eftimie, vicepreşedinte (Galaţi), egeta_67@yahoo.com Redactor şef: Camelia Toporaş
Camelia Toporaş, resp. activ. edit. (Galaţi), camitoporas@yahoo.com Redactori: Geta Eftimie, Titina Dediu, Manuela Cepraga,
Titina Dediu, secretar (Galaţi), tmdediu@gmail.com Mihaela Gudană, Mihaela Buţurcă
Manuela Cepraga, casier (Tecuci), bstpetica@yahoo.com
Mihaela Gudană, cenzor (Ghidigeni), mihagudana@yahoo.com Secretar de redacţie: Ioana Chicu
Mihaela Buţurcă, membru (Măstăcani), bcmastacani@gmail.com Machetare: Camelia Toporaş
Membri supleanţi: Cătălina Şoltuz (BVAU), Aneta Apostu (Bereşti), ANBPR. Filiala Galaţi. 800208, Galaţi,
Georgeta Marus (Grivița) Mihai Bravu nr. 16, Tel: 0236/411037; Fax: 0236/311060