Sunteți pe pagina 1din 161

Aceastã carte în format digital (e-book) intrã sub incidenþa drepturilor de autor ºi a fost creatã exclusiv pentru a fi

cititã utilizând dispozitivul personal pe care a fost descãrcatã. Oricare alte metode de utilizare, dintre care fac parte
împrumutul sau schimbul, reproducerea integralã sau parþialã a textului, punerea acestuia la dispoziþia publicului,
inclusiv prin intermediul Internetului sau a reþelelor de calculatoare, stocarea permanentã sau temporarã pe
dispozitive sau sisteme – altele decât cele pe care a fost descãrcatã – care permit recuperarea informaþiilor,
revânzarea sau comercializarea sub orice formã a acestui text, precum ºi alte fapte similare, sãvârºite fãrã acordul
scris al persoanei care deþine drepturile de autor, sunt o încãlcare a legislaþiei referitoare la proprietatea intelectualã ºi
vor fi pedepsite penal ºi/sau civil în conformitate cu legile în vigoare.

FIZICA
Manual pentru clasa a X-a
Constantin Mantea, Mihaela Garabet
Copyright © 2013 ALL EDUCATIONAL

ISBN 978-606-587-227-1

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nr. 3787 din
05.04.2005 în urma evaluãrii calitative ºi este realizat în conformitate cu programa analiticã
aprobatã prin Ordin al Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii nr. 4598 din 31.08.2004.

Referenþi: prof. dr. Gheorghe Ciobanu Coperta colecþiei: Stelian Stanciu


prof. gr. I Liviu Blanariu
Redactor: Alexandru Mincu Tehnoredactare: Niculina Stoica

Editura ALL
Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,
sector 6, cod 060512, Bucureºti
Tel.: 021 402 26 00
Fax: 021 402 26 10

Distribuþie:
021 402 26 30; 021 402 26 33

Comenzi:
comenzi@all.ro

www.all.ro
Sintezã capitolul 1

Fenomenele termice sunt fenomene fizice legate Capacitatea caloricã a unui corp, C, este mãrimea
1
de miºcarea permanentã, complet dezordonatã ºi fizicã scalarã definitã prin relaþia:
dependentã de temperaturã, care se manifestã la nivel Q
molecular (agitaþia termicã). C= , [C]SI = J/K.
ΔT
Sistemul termodinamic reprezintã un corp sau un
ansamblu de corpuri macroscopice bine delimitat. Cãldura molarã, Cμ, este mãrimea fizicã scalarã
Parametrii de stare sunt mãrimi fizice mãsurabile definitã prin relaþia:
care caracterizeazã univoc proprietãþile sistemului
C 1 Q
termodinamic (au valori unice ºi bine determinate în Cμ = = ⋅ , [Cm]SI = J/(mol·K).
fiecare stare). Exemple: volumul, presiunea, tempe- ν ν ΔT
ratura, etc,.
Mulþimea tuturor parametrilor de stare determinã Cãldura specificã, c, este mãrimea fizicã scalarã
complet starea sistemului termodinamic. definitã prin relaþia:
Proces (transformare) de stare – trecerea unui sistem C 1 Q
c= = ⋅ , [c]SI = J /(kg.K).
termodinamic dintr-o stare în alta. m m ΔT
Energia internã a sistemului termodinamic, U, este
Relaþia Robert Mayer:
o mãrime fizicã de stare care mãsoarã suma energiilor
cinetice ale tuturor moleculelor sistem, precum ºi CP – CV= R
energiile potenþiale datorate forþelor intermoleculare.
Sistemele termodinamice schimbã energie cu mediul Proces adiabatic – proces în care sistemul poate
extern sub formã de cãldurã sau de lucru mecanic. schimba energie cu mediul extern numai sub formã de
Lucrul mecanic este o mãrime fizicã de proces care, lucru mecanic (Q=0).
în cazul unui proces izobar se calculeazã cu expresia: Ecuaþia calorimetricã – atunci când douã sau mai
multe corpuri cu temperaturi diferite sunt închise într-o
Lif = p (Vf–Vi) incintã adiabaticã, suma cãldurilor primite de corpurile
mai reci este egalã cu suma modulelor cãldurilor cedate
Atunci când sistemul termodinamic schimbã energie de corpurile mai calde.
cu mediul extern sub formã de lucru mecanic, apar Legea transformãrii generale a gazelor:
variaþii ale parametrilor de poziþie. Dacã în timpul pV
schimbului de energie nu apar variaþii ale parametrilor = constant
T
de poziþie, atunci sistemul schimbã energie cu mediul Ecuaþia termicã de stare: p . V = ν . R . T,
extern numai sub formã de cãldurã. Legea Boyle-Mariotte, a proceselor izoterme:
Douã sisteme termodinamice se aflã în echilibru p . V = constant.
termic atunci când fiind puse în contact termic nu
schimbã cãldurã între ele.
Principiul tranzitivitãþii echilibrului termic: dacã
sistemele A ºi B sunt în echilibru termic, iar B este în
echilibru termic cu sistemul termodinamic C, atunci
sistemele termodinamice A ºi C sunt în echilibru termic.
Temperatura empiricã t este o mãrime fizicã de stare Legea Gay- Lussac, a proceselor izobare:
care caracterizeazã stãrile de echilibru termic ale
V
sistemelor termodinamice. = constant
T
[t]SI= 1°C
Temperatura absolutã, T, este temperatura exprimatã
în scara Kelvin ºi este definitã având ca stare termicã
de referinþã, starea triplã a apei (273,15 K).
T(K)=t (°C)+273,15

63