Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Tineretului şi Sportului

Întru elaborarea Planului de activitate a Guvernului pentru anul 2010 în


vederea implementării Programului Guvernului „Integrare europeană: libertate,
democraţie, bunăstare”, 2009-2013, rog respectuos prezentarea acţiunilor relevante
implementării obiectivelor şi acţiunilor prioritare din Programul menţionat, conform
structurii anexate.

Termen: 7 decembrie 2009

Ministru de Stat Victor BODIU

Ex: Ion Gumene


Tel: 250-215
PLANUL DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI PENTRU ANUL 2010
întru implementarea Programului de activitate al Guvernului „Integrare europeană: libertate, democraţie, bunăstare”, 2009-2013

CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT


B. Politici de tineret
Obiective Acţiuni Sub acţiuni Termeni de Instituţia Indicatori de
realizare responsabilă monitorizare
1. Crearea 1.1. Perfecţionarea cadrului 1.1.1.Revizuirea Legii cu privire la tineret Trimestrul I Ministerul Calitatea
condiţiilor pentru legislativ şi instituţional pentru Tineretului si amendamentelor
realizarea plenară promovarea politicilor de tineret Sportului formulate pentru
a potenţialului perfectionarea legii
tinerilor în viaţa 1.1.2. Aprobarea Legii cu privire la Trimestrul I MTS Aplicarea
politică, Voluntariat prevederilor legii
economică, 1.1.3.Elaborarea Programului de dezvoltare a Pe tot MTS Calitatea actului
socială şi culturală educatiei non-formale parcursul normativ elaborat
a ţării anului
1.1.4. Reactualizarea Strategiei Nationale MTS Modificari aprobate
pentru Tineret pe anii 2009-2013 conform Trimestrul I
noilor documente de politici europene
aprobate în domeniul tineret si necesitatilor
tinerilor

Instituirea sistemului de co-management în Trimestrul I- MTS Ponderea societatii


procesul de implementare a cadrului legal în II civile implicate în
domeniul tineret sistemul de co-
management

Instruirea si formarea continua a Pe tot MTS Numărul


specialistilor de tineret parcursul specialistilor
anului antrenati in instruire
si formare continua
1.2. Dezvoltarea reţelei de 1.2.1 Organizarea tirgurilor locurilor de Trimestrul II MTS, Numărul de tirguri
servicii de asistenţă a tinerilor munca pentru tineri - IV ANOFM organizate si
în vederea orientării numarul de tineri
profesionale, angajării în anagjati
câmpul muncii, iniţierii unei 1.2.2.Crearea incubatoarelor de afaceri si a Pe tot MTS numarul actiunilor
centrelor de cariera pentur tineri parcursul Ministerul desfasurate in scopul
afaceri, dezvoltării abilităţilor
anului Economiei crearii
economice, integrării sociale incubatoarelor si
etc. Ministerul centrelor
Educatiei
1.2.3. Organizarea trainigurilor in domeniul Pe tot MTS Numarul de tineri
IT si de formare a abilitatilor necesare parcursul Agentiile pentru solicintati si
angajarii in cimpul muncii pentru tinerii in anului Ocupare a Fortei beneficiari a
cadrul agentiilor pentru ocupare a fortei de de munca cursurilor de IT
munca
1.2.4. Organizarea expozitiilor tematice Pe tot MTS Numarul expozitiilor
pentru tineri parcursul si numarul de tineri
anului implicati
1.2.5.Diversificarea serviciilor de informare Pe tot MTS Calitatea
si consiliere in domeniul planificarii carierii parcursul MMPSF instrumentele de
si antreprenoriatului anului Ministerul diversificare a
Economiei serviciilor si
ANOFM numarul de
beneficiari
1.2.6. Sporirera oportunitatilor tinerilor Pe tot MTS Numarul de elevi,
pentru accesarea educatiei economice in parcursul Ministerul tineri beneficiari ai
insititutiile de invatamint preuniversitar anului Educatiei educatiei economice
1.2.7 Facilitarea comunicarii tinerilor Pe tot MTS Numarul
antreprenori cu institutiile abilitate cu parcursul Ministerul evenimentelor
compente in domeniul antreprenoriatului anului Economiei tematice organizate

1.3. Sprijinirea dezvoltării 1.3.1. Revizuirea cadrului legal si normativ Trimestrul I MTS Regulament
reţelei Centrelor pentru Tineri şi care reglementeaza activitatea Centrelor de Aprobate. Calitatea
tineret si a consiliilor de tineret documenetelro si
aplicarea acestora
a grupurilor locale de iniţiativă 1.3.2. Facilitarea crearii si consolidarii Pe tot MTS Ponderea
pentru tineri parteneriatelor locale in scopul asigurarii parcursul parteneriatelor in
durabilitatii serviciilor adresate tinerilor anului dezvoltarea
domeniului de
tineret
1.3.3. Dezvoltarea programelor de granturi Trimestrul MTS Accesul la
pentru dezvoltarea CRT-lor si a inițiativelor III- IV programul de
locale orientate spre dezvoltarea tinerilor granturi si numarul
si profilul
benificiarilor
1.3.4. Promovarea istoriilor de succes in Pe tot MTS Numarul si profilul
scopul multiplicarii modelelor pe intreg parcursul beneficiarilor
teritoriul tarii anului
1.3.5. Consolidarea capacitatilor Centrelor de Pe tot MTS Numarul
tineret si a grupurilor de initiativa, consiliilor parcursul beneficiarilor de
locale de tineret anului trainiguri, seminare
etc
1.4. Stimularea creditării 1.4.1. Elaborarea Programului de stimulare a Trimestrul MTS Accesul la resurse
preferenţiale a afacerilor mici creditarii preferentiale si dezvoltarea IV Ministerul financiare a tinerilor
iniţiate de tineri componentei de „Youth Bank” Economiei antreprenori
1.4.2. Facilitarea accesului tinerilor la servicii Pe tot MTS Numarul de tineri
de informare si consiliere in domeniul parcursul Ministerul beneficiari de
creditarii si dezvoltarii afacerii anului Economiei servicii de informare
si consiliere

1.5. Diversificarea serviciilor 1.5.1.Dezvoltarea programelor specifice Pe tot MTS Numarul de ONG
adresate tinerilor în domeniul pentru sporirea asociativitatii tinerilor parcursul Noi de tineret,
informării, petrecerii timpului anului grupuri de initiativa.
liber, modului sănătos de viaţă, Ponderea tinerilor
asociati in cadrul
prevenirii violenţei şi abuzului,
consiliilor ,
manifestării aptitudinilor şi organizatiilor etc.
talentelor etc. 1.5.2. Lansarea portalului pentru tineret Trimestrul I MTS Ratingul paginii si
www.e-tineret.md mumarul de accesari
1.5.3. Extinderea accesului la internet in Pe tot MTS Numarul de institutii
institutiile publice de educatie si cultura parcursul conectate la internet
pentru tineret anului
1.5.4. Lansarea publicatiei periodice pentru Trimestrul III MTS Ratingul publicatiei
tineret si numarul de cititori
tineri
1.5.5. Organizarea campaniilor sociale de Pe tot MTS Numarul de
informare si promovare pe/ a diverselor parcursul campanii si
subiecte de importanta sociala anului ponderea tinerilor
implicati
1.5.6 Desfasurarea trainingurilor, Pe tot MTS Numarul
seminarelor, intrunirilor tematice adresate parcursul trainigurilor,
necesitatilor tinerilor anului seminarelor etc si
numarul de tineri
implicati
1.5.7 Dezvoltarea proiectelor specifice pe Pe tot MTS Rata proiectelor
domeniile de referinta a politicilor de tineret parcursul adresate numarului
anului si necesitatilor
tinerilor
1.5.8. Dezvoltarea retelei mass-media pentru Pe tot MTS Ponderea tinerilor
tinerii, in special in mediul rural prin parcursul participanti si
realizarea proiectelor specifice anului implicati in reteaua
mass-media
1.5.9. Promovarea tinerilor prin manifestari Pe tot MTS Rata tinerilor
publice, participari la actiuni cultural- parcursul MC implicati in
artistice, si educarea diversitatii culturale anului promovarea si
dezvoltarea culturii
2. Promovarea şi 2.1. Crearea mecanismelor de 2.1.1.Revizuirea Programului National de Trimestrul I MTS Accesul si numarul
dezvoltarea facilitare la procurarea asigurarea cu locuinta a tinerilor prin MMPSF tinerilor beneficari a
politicilor de locuinţelor de către tinerii extinderea categoriilor beneficiare si a programului
protecţie socială a specialişti, inclusiv prin mecanismului de aplicare si implementare
tinerilor şi 2.1.2. Dezvoltarea parteneriatelor publice in Trimestrul I- MTS Numarul de
sistemul ipotecar
familiilor tinere vederea diversificarii ofertei de acces la II Ministerul programe de ipoteca
sisteme de ipoteca a tinerilor Economiei lansate. Numarul
MF beneficiarilor.
2.2. Asistarea administraţiilor 2.2.1. Acordarea suportului informational si Trimestrul I- MTS Numarul de
locale în dezvoltarea politicilor logistic la elaborarea si actualizarea II localitati care detin
de tineret la nivel local strategiilor locale de tineret si implementeaza
strategii locale de
tineret
Acordarea suportului metodologic si Pe tot MTS Rata localitatilor
financiar pentru crearea serviciilor integrate parcursul care dezvolta
si incluzive pentru tineri anului servicii intergrate
pentru tineri
2.3. Dezvoltarea unui serviciu 2.3.1. Acordarea suportului la extinderea si Pe tot MTS Accesul tinerilor la
complex de asistenţă medicală dezvoltarea serviciilor de sanatate parcursul MS servicii de sanatate
şi psihosocială în parteneriat prietenoase tinerilor, clinici de sanatate anului MMPSF prietenoase
instituţiile de învăţământ pentru tineri
Asigurarea informarii si consilierii tinerilor Pe tot MTS Numarul de tineri
cu privire la aspectul de sanatate si deprinderi parcursul Ministerul beneficari a
de viata prin intermediul institutiilor de anului Educatiei educatiei pentru
invatamint si a Centrelor de Resurse pentru sanatate
tineret
3. Crearea 3.1. Promovarea mecanismelor 3.1.1. Crearea instrumentelor de stimulare a Trimestrul II- MTS Numarul de tineri in
condiţiilor pentru pentru protecţia şi integrarea agentilor economici care angajeaza tineri cu III Ministerul dificultate angajati
integrarea social- socială a tinerilor aflaţi în nevoi speciale Economiei in cimpul muncii
economică a dificultate MMPSF
tinerilor
vulnerabili şi 3.1.2. Asigurarea tinerilor cu nevoi speciale Pe tot MTS Numarul de tineri
excluşi social cu informare si training-uri necesare parcursul Ministerul beneficiari de
dezvoltarii abilitatilor pentru angajare in anului Economiei trainig-uri si servicii
cimpul muncii si accesarii de servicii sociale MMPSF sociale gratuite
gratuite
4. Diminuarea 4.1.1. Sporirea oportunitatilor de munca Pe tot MTS Programe de
exodului forţat şi sezoniera pentru tineri /studenti parcursul MMPSF mobilitate in scopul
crearea condiţiilor anului Ministerul de munca sezoniera
pentru revenirea Economiei
tinerilor în ţară
4.1. Susţinerea participării
tinerilor şi a organizaţiilor de
tineret la viata publica si
procesul decizional la toate
nivelele
4.1.2. Desfasurarea campaniilor de informare Pe tot MTS Rata de acoperire
si consiliere pentru prevenirea migratiei parcursul MSPSF teritoriala a
ilegale a tinerilor anului campaniilor si
numarul de tineri
implicati.numarul de
materiale
promotionale
distribuite
4.1.3.Organizarea Zilelor Guvernării Tinerilor Trimestrul MTS Numărul tinerilor
IV implicaţi în procesul
de guvernare
4.1.4.Organizarea şcolilor si taberelor intructive Trimestrul II- MTS Numărul şcolilor de
pentru tineret III vară tematice
organizate; numărul
tinerilor participanţi la
şcolile de vară
4.1.5.Organizarea de forumuri naţionale şi Pe tot MTS Numărul tinerilor
internaţionale în domeniul politicilor de tineret parcursul implicaţi în procesul
anului de elaborare/
coordonare a politicii
de tineret
4.1.6 Dezvoltarea autoguvernarii studentesti prin Pe tot MTS Modele noi de
consolidarea organizatiilor de autoguvernare parcursul autoguverbnare
studenteasca anului studenteasca. Ponderea
studentilor in
structurile
decizionaleuniversitare
4.1.6.Acordarea premiilor, desemnarea laureatilor Pe tot MTS Numărul tinerilor
pe anumite domenii din rindurile tinerilor parcursul beneficiari a premiilor
anului Ponderea tinerilor
implicaţi în activităţi
culturale
4.1.7.Organizarea Zilei Internaţionale a Trimestrul MTS Ponderea tinerilor /ong
Studentului IV tineretimplicaţi în
organizarea şi
desfăşurarea Zilei
Tineretului
4.1.8.Organizarea Zilei Tineretului Trimestrul Numărul tinerilor
IV MTS participanţi la
eveniment
4.1.9.Organizarea Balului Absolvenţilor Trimestrul II MTS Numărul de tineri
Ministerul implicaţi în activităţi
Educatiei de voluntariat
4.1.10.Organizarea Festivalului Voluntarilor Trimestrul MTS
IV
4.2. Promovarea mobilităţii şi a 4.2.1. Crearea Centrului de informare si Trimestrul MTS Actiunile de crearea
schimburilor de tineret resurse „Tineri in actiune” IV si edificare a
Centrului
4.2.2. Dezvoltarea contactelor bilaterale si Pe tot MTS Numarul de actiuni
semnarea acordurilor internationale parcursul desfasurate in baza
anului contactelor stabilite
si acordurilor
semnate
4.2.3. Consolidarea parteneriatelor cu Pe tot MTS Numarul de actiuni
organizatiile internationale in scopul parcursul impmentate cu
dezvoltarii politicii nationale de tineret anului suportul
organizatiilor
internationale
C. Dezvoltarea culturii fizice şi sporturilor
5. Promovarea 5.1. Elaborarea şi 5.1.1.
prioritară a implementarea unui Program
modului sănătos naţional de propagare a modului
de viaţă de viaţă sănătos, prin implicarea
instituţiilor sportive şi
educaţionale, ONG-urilor,
autorităţilor şi instituţiilor
publice, donatorilor
5.2. Desfăşurarea diverselor 5.2.1.
competiţii locale şi zonale la
diferite ramuri de sport pe
diferite categorii de vârsta şi
sociale, inclusiv pentru
persoanele cu dezabilităţi şi
veteranii sportului
6. Reabilitarea 6.1. Perfecţionarea şi 6.1.1.
infrastructurii dezvoltarea cadrului juridic cu
sportive identificarea mecanismelor de
stimulare a parteneriatului
public-privat în scopul atragerii
investiţiilor în domeniu
6.2. Susţinerea iniţiativelor 6.2.1.
private pentru restabilirea,
lărgirea reţelei de cluburi, secţii
şi complexe sportive,
reabilitarea terenurilor sportive,
teritorii pentru odihna
populaţiei
7. Susţinerea 7.1. Stimularea, inclusiv prin 7.1.1.
sportului de parteneriat public-privat, a
performanţă construcţiei şi/sau modernizării
bazelor sportive pentru loturile
naţionale
7.2. Promovarea sporturilor 7.2.1.
naţionale
7.3. Perfecţionarea 7.3.1.
mecanismelor de susţinere a
sporturilor de performanţă,
precum şi de
interacţiune cu organizaţiile de
specialitate din domeniu
7.4. Sprijinirea reabilitării 7.4.1.
psihologice şi fizice în urma
traumelor a sportivilor de
performanţă
7.5. Identificarea mecanismelor 7.5.1.
de protecţie socială sporită a
veteranilor sportului
7.6. Susţinerea medicinii 7.6.1.
sportive şi a cercetării în
domeniul culturii fizice şi
sportului