Sunteți pe pagina 1din 139

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

* în vigoare la data 01.01.2016

1
DOMENII :

I. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat
şi beton precomprimat
V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
VII. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale
lemnoase
VIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente
de scări
XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice,
condiţionarea aerului, gaze
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a
construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice,
fotometrice şi cadastrale
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-
culturale
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale,
2
agrozootehnice şi de irigaţii
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice,
amenajărilor şi regularizărilor de râuri
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de
construcţii-montaj
XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii
XXII. Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a
construcţiilor
XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi
XXVII. Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
XXVIII. Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX. Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism

NOTĂ nr.1: Fiecare domeniu cuprinde:


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau
Buletinul Tehnic Rutier.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate, după caz.

NOTĂ nr.2:
1-referinţele nominalizate în reglementările tehnice sunt cele în vigoare la data elaborării acestora.
2-în cazul utilizării reglementărilor tehnice, se vor consulta ultimile ediţii ale standardelor şi/sau documentelor de
standardizare, precum şi legislaţia specifică domeniului, în vigoare (legi, hotărâri ale guvernului, ordonanţe, ordonanţe de
urgenţă, ordine de ministru, regulamente ale Comisiei Europene, etc ).

3
NOTĂ nr.3:
Textul reglementărilor tehnice postat pe site are caracter strict consultativ/informativ și nu produce efecte juridice, nu
naște, nu modifică și nu stinge drepturi sau obligații.

LEGENDĂ :
M.D.R.A.P. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Administraţiei Publice
M.D.R.T. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M.A.P.M. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
M.Of., p.I Monitorul Oficial al României, Partea I
A.F.E.R. Autoritatea Feroviară Română
A.N.D. Administraţia Naţională a Drumurilor
A.N.R.D.E. Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
B.C. Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi
Economia Construcţiilor
B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier
C.C.P.E.C. Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
C.N.A.D.N.R. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
D.D. Direcţia Drumuri
I.C.B. Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii
I.C.P.A.I.U.C. Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii
4
I.C.P.I.L. Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Lemnului
INCERC Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
INCD URBAN- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială
INCERC Durabilă „URBAN-INCERC”
INCERTRANS Institutul de Cercetari în Transporturi
I.N.C.D.F.P. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
IPTANA S.A. Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
I.S.C.L.P.U.A.T. Inspectoratul de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
I.P.C.T. SA Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii
I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii
I.S.L.G.C Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.S.P.C.F. Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.P.H. Institutul de Studii şi Proiectări Hidrotehnice S.A. București
I.S.P.I.F. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătăţiri Funciare Bucureşti
O.N.C.G.C. Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
RENEL Regia Naţională de Electricitate
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
U.P.T. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
U.T.C.B. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.T.C.N. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

5
I.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Norme tehnice provizorii privind
stabilirea distanţelor între rosturile I.G.S.C. şi
I-1 NP 028-1978 B.C. nr.11/1979
de dilatare la proiectarea I.C.C.P.D.C.
construcţiilor.
Instrucţiuni tehnice pentru calculul îşi încetează
Decizie I.C.C.P.D.C.
I-2 P 83-1981 şi alcătuirea constructivă a B.C. nr.10/1981 valabilitatea
nr. 47/14.05.1981
structurilor compuse beton-oţel. P 98–1974
Cod de proiectare pentru structuri
O.M.L.P.A.T. nr.
I-3 NP 033-1999 din beton armat cu armătură rigidă B.C.nr.3-4/2000
61/N/25.08.1999
(BAR).
Ghid de proiectare pentru structuri
O.M.L.P.A.T. nr.
I-4 GP 042-1999 din beton armat cu armătură rigidă B.C.nr.3-4/2000
62/N/25.08.1999
(BAR).

6
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ pentru proiectarea
antiseismică a construcţiilor de
O.M.L.P.A.T. nr.
locuinţe, social/culturale,
783/22.05.2002
agrozootehnice şi industriale – O.M.L.P.T.L. nr.
I-5 NP 055-2001 B.C. nr.9/2002 anulează
indicativ P 100-92. Detalierea 783/22.05.2002
O.M.L.P.A.T. nr.
parametrilor de calcul Ks şi Tc la
74/24.01.2002
nivelul unităţilor administrativ
teritoriale.
Ghid privind proiectarea sistemelor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-6 GP 101-2004 de izolare seismică pasivă (reazeme,
736/ 19.04.2004 874bis/24.09.2004
disipatori) a clădirilor.
Metodologie privind calculul
M.Of., p I, nr.
sistemelor de protecţie seismică O.M.T.C.T. nr.
I-7 MP 036-2004 1.002bis/01.11.200
pasivă. Clădiri autoadaptabile la 738/19.04.2004 B.C. nr.4/2006
4
solicitări seismice.
Metodologie de elaborare a hărţilor M.Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
I-8 MP 026-2004 de hazard seismic local pentru 1.221bis/20.12.200
782/28.04.2004
localităţi urbane-H.S.L.L.U. 4
Ghid privind adaptarea scării de
intensităţi seismice europene EMS -
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-9 GT 053-2004 98 la condiţiile seismice ale
803/28.04.2004 882bis/27.09.2004
României şi la necesităţile
inginereşti.
Ghid privind constituirea,
întreţinerea şi utilizarea băncii de
date pe suport magnetic (CD-ROM)
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-10 GT 054-2004 cuprinzând înregistrări ale mişcărilor
805/28.04.2004 882bis/27.09.2004
seismice ale terenului la cutremurele
din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în
reţeaua seismică naţională INCERC.

7
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind constituirea,
întreţinerea şi utilitarea băncii de
date cuprinzând înregistrări ale O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-11 GT 055-2004
cutremurelor puternice obţinute pe 804/28.04.2004 882bis/27.09.2004
clădiri instrumentate seismic în
reţeaua seismică naţională.
Normativ privind consolidarea cu
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-12 fibre a elementelor structurale de
1.177/22.06.2004 132bis/11.02.2005
beton.
intră în vigoare la
Cod pentru proiectarea podurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-13 CR 1-2.1-2005 B.C.nr.18/2006 data de 1 ianuarie
cale ferată. Acţiuni. 2.229/27.12.2005 179bis/24.02.2006
2007
intră în vigoare la
data de 1 ianuarie
2007 ;
Cod pentru proiectarea podurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-14 CR 1-2.2-2005 B.C.nr.23/2006 orice dispoziţii
cale ferată. Convoaie tip. 2.232/27.12.2005 179bis/24.02.2006
contrare îşi
încetează
aplicabilitatea
O.M.T.C.T. nr. B.C. Obs.
M.Of., p I, nr.
Cod de proiectare seismică – Partea 1.711/19.09.2006* nr.11-12/2007 A se vedea
803bis/25.09.2006
I–Prevederi de proiectare pentru modificat şi şi 13-14/2007 O.M.D.R.A.P. nr.
I-15 P 100-1/2006
clădiri, indicativ P 100-1/2006. completat de B.C. nr. 2.465/08.08.2013
M.Of., p I, nr.
O.M.D.L.P.L. nr. 12-13/2006 şi se abrogă P
850/11.12.2007
688/10.08.2007 B.C.nr.5/2005 100/1-2004
Metodologie privind investigarea de îşi inceteaza
urgenţă a siguranţei post seism a O.M.D.L.P.L. nr. M.Of., p I, nr. valabilitatea
I-16 ME -0032007 B.C. nr.8/2007
clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru 127/08.05.2007 562bis/16.08.2007 ME 003-1999
de intervenţie.

8
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
O.M.D.R.L. nr. P 100-92, cu
M.Of., p I, nr.
704/09.09.2009 B.C. nr.10- modificările şi
Cod de proiectare seismică" Partea a 647 bis/01.10.2009
11/2010 completările
I-17 P 100-3/2008 III-a Prevederi pentru evaluarea
completat de ulterioare, îşi
seismică a clădirilor existente. M.Of., p I, nr.
O.M.D.R.A.P. încetează
161 bis/05.03.2014
nr. 105/2014 aplicabilitatea
O.M.D.R.T. nr.
M.Of., p I, nr.
1.655/05.09.2012 se abroga
Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii 704bis/15.10.2012
CR 1-1-3-2005
I-18 CR 1-1-3-2012 zăpezii asupra construcțiilor.
completat de B.C.nr.10/2012 *completare cu
M.Of., p I, nr.
O.M.D.R.A.P. nr. anexele D și E
555bis/02.09.2013
2.414/01.08.2013*
O.M.D.R.T. nr.
1.530/23.08.2012 M.Of., p I, nr. se abrogă
647bis/11.09.2012 CR 0-2005
CR 0-2012 Cod de proiectare.Bazele proiectării
I-19 completat de B.C.nr.10/2012
construcțiilor.
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. *completare cu
2.411/01.08.2013* 555bis/02.09.2013 anexele B și C

O.M.D.R.T. nr.
1.751/21.09.2012* se abrogă
M.Of., p I, nr.
NP 082-2004
CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii 704bis/15.10.2012
I-20 completat de B.C.nr.11/2012
vântului asupra construcțiilor.
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. **completare cu
2.413/01.08.2013** 555bis/02.09.2013 anexele E și F

se abrogă
B.C.nr.10/2013 CR 2-1.-1.1/2005
Cod de proiectare a construcţiilor cu O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
I-21 CR 2-1.-1.1/ intră în vigoare la
pereţi structurali de beton armat. 2.361/24.07.2013 583 bis/13.09.2013
2013 data de 1 ianuarie
2014

9
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
P 100-1/2006, cu
modificările şi
completările
ulterioare, se
Cod de proiectare seismică – Partea
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. aplică în
I-22 P 100-1/2013 I–Prevederi de proiectare pentru B.C.nr.3-4/2013
2.465/08.08.2013 558bis/03.09.2013 continuare la
clădiri.
evaluarea
seismică a
clădirilor
existente
Ghid pentru calculul şi proiectarea la
acţiunea seismică a structurilor
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
I-23 GP 128-2014 metalice de tip rafturi pentru
393/13.03.2015 214bis/31.03.2015
prezentare şi depozitare în spaţii
comerciale.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de exploatare a băncilor de
date elaborate în vederea
inventarierilor clădirilor din capitală Ordinul publicat în
PC 014-1999 şi din ţară avariate seismic şi O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 13/2000
I-24
expertizate începînd cu anul 1992 40/N/30.06.2000 şi broşura IPCT
precum şi a datelor tehnice
conţinute în rapoartele de expertiză
tehnică aferente acestor clădiri.

10
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Program cadru pentru generarea
automată a rapoartelor pe baza O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
I-25 PC 015-1999 informaţiilor selectate din banca de 45/N/30.06.2000 B.C. nr. 13/2000 şi
date corespunzătoare activităţii de broşura IPCT
expertizare a clădirilor.
Ghid pentru proiectarea automată,
interactivă şi reprezentarea grafică a O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
I-26 PC 008-1997 structurilor din bare, de mare 84/N/26.05.1997 B.C. nr. 4/1997 şi
complexitate, solicitate la încărcări broşura IPCT
statice şi dinamice.
Ghid pentru calculul automat (static O.M.LPAT nr.
Ordinul publicat în
şi dinamic) al structurilor modelate 85/N/26.05.1997
I-27 PC 005-1997 B.C. nr. 13/2000 şi
prin cadre sau reţele plane în
Broşura IPCT
domeniul elastic.
Ghid pentru relizarea automată a O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
I-28 PC 006-1997 analizelor structurale spaţiale 86/N/26.05.1997 B.C. nr.4/1997 şi
(statice şi dinamice). Broşura IPCT
Ghid de utilizare a spectrelor de
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
I-29 GP 050-2000 răspuns inelastic în proiectarea
208/N/22.09.2000 B.C. nr. 13/2000
structurilor.

11
II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.G.S.C. nr. B.C. nr.
II-1 C 178-1976 executarea drenurilor orizontale prin
132/29.06.1976 11-12/1976
vibroforare.
Instrucţiuni tehnice departamentale
pentru proiectarea şi executarea
O.M.T.T.C. nr.
II-2 C 29-1979 fundaţiilor pentru lucrările de B.C. nr.11/1979
311/17.02.1979
drumuri din pământuri stabilizate cu
ciment.
Instrucţiuni tehnice pentru îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
consolidarea pământurilor sensibile valabilitatea
II-3 C 168-1980 nr. B.C. nr.12/1980
la umezire şi a nisipurilor prin C 168–1974
91/17.11.1980
silicatizare şi electrosilicatizare.
Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.C.C.P.D.C.
II-4 C 218-1984 executarea forajelor prin metoda nr. B.C. nr.8/1984
vibroforării. 58/16.05.1984
îşi încetează
valabilitatea
C 29–1977
cap.1; 2 –
parţial
Normativ privind îmbunătăţirea Decizia I.C.C.P.D.C. (prevederile
II-5 C 29-1985 terenurilor de fundare slabe prin nr. B.C. nr.8/1985 referitoare la
procedee mecanice (caietele I....VI). 20/11.04.1985 compactarea
cu maiul greu);
4; 7 şi 8,
tabelele 1.1;
1.2 şi anexele
2.1 pct 1; 2.2
12
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
pct. 1; 2.3 pct.
1; 2.4 pct.2;
4.1; 4.2; 4.3;
4.4; 4.5; 8.2 şi
8.3 din
„Normativul
privind
consolidarea
terenurilor de
fundare slabe
prin procedee
mecanice”.
Normativ privind executarea îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
lucrărilor de terasamente pentru valabilitatea
II-6 C 169-1988 nr. B.C. nr.5/1988
realizarea fundaţiilor construcţiilor C 169–1983
59/30.09.1988
civile şi industriale.
Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce O.M.L.P.A.T. nr.
II-7 P 134-1995 B.C. nr.9/1995
înglobează materiale geosintetice. 1/N/20.01.1995
înlocuieşte
Ghid pentru executarea lucrărilor de O.M.L.P.A.T. nr.
II-8 GE 028-1997 B.C. nr.11/1998 parţial
drenaj orizontal şi vertical. 56/N/11.03.1997
C 29–1977
Ghid pentru execuţia compactării în
O.M.L.P.A.T. nr.
II-9 GE 026-1997 plan orizontal şi înclinat a B.C. nr.5/1998
59/N/11.03.1997
terasamentelor.

13
III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni pentru completarea
formularului de evidenţă a studiilor Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-1 C 213-1983 B.C. nr.7/1983
geotehnice conform prevederilor 26/28.04.1983
STAS 1242/1 – 1981.
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-2 C 196-1986 pământurilor stabilizate la lucrările B.C. nr.8/1986 valabilitatea
30/03.10.1986
de fundaţii. C 196–1979
Instrucţiuni tehnice pentru elemente
de fundaţii din beton cu adaos de îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-3 C 215-1988 cenuşă de centrale termoelectrice B.C. nr.6/1988 valabilitatea
83/06.12.1988
situate în terenuri cu agresivităţi C 215–1983
naturale şi industriale.
Instrucţiuni tehnice pentru
îşi înceteaza
cercetarea terenului de fundare prin
Decizia I.C.C.P.D.C.nr. valabilitatea
III-4 C 159-1989 metoda penetrării cu con, penetrare B.C. nr.4/1990
42/18.12.1989 C 159-1973 şi
statică penetrare dinamică,
C 176–1984
vibropenetrare.
Îndrumator de proiectare şi execuţie Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-5 C 230-1989 B.C. nr.12/1989
a gropilor ştanţate pentru fundaţii. 19/18.05.1989
Metodologie de determinare a
caracteristicilor dinamice ale O.M.L.P.A.T. nr.
III-6 C 241-1992 B.C. nr.9/1993
terenului de fundare la solicitări 8/N/12.03.1993
seismice.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea executarea, O.M.L.P.A.T. nr.
III-7 C 251-1994 B.C. nr.7/1994
recepţionarea lucrărilor de 4/N/11.02.1994
îmbunătăţire a terenurilor slabe de
14
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
fundare prin metoda îmbunătăţirii cu
materiale locale de aport pe cale
dinamică.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea executarea şi
O.M.L.P.A.T. nr.
III-8 C 252-1994 recepţionarea lucrărilor de fundaţii B.C. nr.7/1994
3/N/11.02.1994
pe piloţi scurţi executaţi pe loc
prin vibropresare.
Ghid privind criterii de alegere a
încercărilor şi metodelor de O.M.L.P.A.T. nr.
III-9 GT 001-1996 B.C. nr.7/1996
determinare a caracteristicilor fizice 8/N/05.02.1996
şi mecanice ale pământurilor.
Normativ privind îmbunătăţirea
terenurilor de fundare slabe, prin O.M.L.P.A.T. nr.
III-10 NE 008-1997 B.C. nr.15/1998
procedee mecanice. Compactare cu 60/N/11.03.1997
maiul f.greu – caiet VIII
Ghid de proiectare. Calculul îşi încetează
O.M.L.P.A.T. nr.
III-11 GP 014-1997 terenului de fundare la acţiuni B.C. nr.12/1998 valabilitatea
58/N/11.03.1997
seismice în cazul fundării directe. C 29–1977
Specificaţie tehnică privind
refacerea prin obturare şi etanşare a
O.M.L.P.A.T. nr.
III-12 ST 015-1997 contactului teren-infrastructură B.C. nr.9/1998
54/N/11.03.1997
pentru construcţii de locuinţe,
social-culturale şi industriale.
îşi încetează
Ghid practic privind tehnologia de O.M.L.P.A.T. nr.
III-13 GE 029-1997 B.C. nr.12/1998 valabilitatea
execuţie a piloţilor pentru fundaţii. 55/N/11.03.1997
C 160–1975
Specificaţie tehnică. Criterii şi
îşi încetează
metode pentru determinarea prin O.M.L.P.A.T. nr.
III-14 ST 016-1997 B.C. nr.11/1998 valabilitatea
măsurători a tasării construcţiilor. 57/N/11.03.1997
C 61-1974
Instrucţiuni tehnice pentru

15
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
determinarea prin metode
topogeodezice a deplasării
construcţiilor datorate deformaţiilor
terenului de fundare.
Normativ privind încercarea în teren
O.M.L.P.A.T. nr.
III-15 NP 045–2000 a piloţilor de probă şi a piloţilor din B.C.nr.7/2001
264/N/02.11.2000
fundaţii.
Ghid pentru sistematizarea, stocarea
O.M.T.C.T. nr.
III-16 GE 044-2001 şi reutilizarea informaţiilor privind B.C. nr.24/2003
1.219/06.09.2001
parametrii geotehnici.
Normativ pentru utilizarea îşi încetează
O.M.L.P.T.L. nr.
III-17 NP 075-2002 materialelor geosintetice la lucrările B.C. nr.13/2002 aplicabilitatea
1.228/03.09.2002
de construcţii. C 227-1988
Ghid privind proiectarea şi execuţia
îşi încetează
minipiloţilor foraţi (revizuirea şi O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-18 GP 113-2004 B.C. nr.15/2005 valabilitatea
completarea Îndrumătorului tehnic C 172/15.02.2005 430bis/20.05.2005
C 245-1993
245-1993).
se abrogă
Normativ privind proiectarea,
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. cap.1-3 prin
III-19 NP 113-2004 execuţia, monitorizarea şi recepţia B.C. nr.19/2005
279/23.02.2005 458bis/30.05.2005 O.M.D.R.T.nr.
pereţilor îngropaţi.
2689/29.12.2010
Ghid privind proiectarea structurilor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-20 GP 093-2006 de pământ armat cu materiale B.C. nr.21/2006
1.764/21.09.2006 896bis/03.11.2006
geosintetice şi metalice.
Normativ privind determinarea
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-21 NP 122:2010 valorilor caracteristice şi de calcul B.C. nr.9/2011
2.690/29.12.2010 158bis/04.03.2011
ale parametrilor geotehnici.
Normativ privind proiectarea
îşi încetează
geotehnică a fundaţiilor pe piloţi. O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-22 NP 123:2010 B.C. nr.9/2011 aplicabilitatea
2.691/29.12.2010 158bis/04.03.2011
P 106-1985

16
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Abrogă:cap.1-3
Normativ privind proiectarea O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. dinNP 113-2004
III-23 NP 124:2010 B.C.nr.10/2011
geotehnică a lucrărilor de susţinere. 2.689/29.12.2010 158bis/04.03.2011 (O.M.T.C.T.
nr.279/2005)
Normativ privind fundarea
M.Of., p I, nr. îşi încetează
construcţiilor pe pământuri sensibile O.M.D.R.T. nr.
III-24 NP 125:2010 158 B.C.nr.10/2011 aplicabilitatea
la umezire. 2.688/29.12.2010
bis/04.03.2011 P 7-2000
Normativ privind fundarea îşi încetează
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-25 NP 126:2010 construcțiilor pe pamânturi cu aplicabilitatea
115/31.05.2012 397bis/13.06.2012
umflări și contracții mari. NE 0001-1996
se abrogă
M.Of., p I, nr. NP 112-2004
Normativ pentru proiectarea O.M.T.C.T. nr.
III-26 NP 112-2014 935bis/22.12.2014 intră în vigoare
structurilor de fundare directă. 2.352/24.11.2014
la 1 ianuarie
2015
Normativ privind proiectarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. se abrogă
III-27 NP 114-2014
geotehnică a ancorajelor în teren. 1.444/07.09.2014 661bis/09.09.2014 NP 114-2004
Normativ privind cerinţele de
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. se abrogă
III-28 NP 120-2014 proiectare şi execuţie a excavaţiilor
2.104/29.10.2014 863bis/27.11.2014 NP 120-2006
adânci în zone urbane.
Normativ privind documentaţiile O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. se abrogă
III-29 NP 074-2014
geotehnice pentru construcţii. 1.330/ 17.07.2014 597bis/11.08.2014 NP 074-2007
Ghid privind controlul lucrărilor de
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
III-30 GT 067-2014 compactare a pământurilor
739/13.05.2014 459bis/24.06.2014
necoezive.
Normativ privind proiectarea
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
III-31 NP 134-2014 geotehnică a lucrărilor de
995/24.06.2014 597bis/11.08.2014
epuizmente.

17
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată

O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.


III-32 GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnică.
2.597/29.12.2014 95bis/05.02.2015

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Îndrumător tehnic pentru studiul
I.C.C.P.D.C. nr. Ordinul publicat
III-33 P 125-1984 proprietăţilor pământurilor
82/05.11.1984 în B.C. nr. 4/1985
necoezive lichefiabile.
Metodologie de aplicare a
tehnologiilor de îmbunătăţire a O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
III-34 IM 010-1997 terenurilor slabe de fundare pentru 52/N/03.03.1997 B.C. nr. 12/1999 şi
drenuri prefabricate (drenuri fitil şi Broşura IPCT
geodrenuri).

18
IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton
precomprimat
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea
radiografiei la determinarea O.M.C.Ind. nr.
IV-1 C 117-1970 B.C.nr.9/1970
defectelor din elementele de beton 133/22.06.1970
armat.
Normativ pentru executarea Decizia C.S.E.A.L. nr.
IV-2 P 42-1971 B.C. nr.5/1971
construcţiilor din panouri mari. 18/13.01.1971
Normativ privind alcătuirea,
executarea şi folosirea cofrajelor Decizia I.G.S.C. nr.
IV-3 C 162-1973 B.C. nr.7/1974
metalice plane pentru pereţi din 26/13.03.1974
beton monolit la clădiri.
Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea
O.M.C.Ind. nr.
IV-4 C 11-1974 şi folosirea în construcţii a panourilor B.C. nr.4/1975
125/19.11.1974
din placaj pentru cofraje.
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea
Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-5 C 130-1978 prin torcretare a mortarelor şi B.C. nr.8/1979
nr.48/22.03.1979
betoanelor.
Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.C.C.P.D.C.
proiectarea şi executarea recipienţilor nr. 93/19.09.1978
B.C.nr.12/1978 şi
IV-6 P 73-1978 din beton armat şi beton Decizia
B.C. nr.4/1985
precomprimat pentru lichide. I.C.C.P.D.C.nr.
Îmbunătăţiri la P 73–1978. 10.10.1984
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea elementelor din beton îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-7 P 103-1982 precomprimat parţial, folosind B.C.nr.2/1983 valabilitatea
nr. 150/30.11.1982
armături pretensionate şi P 103–1976
nepretensionate complementare.

19
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
proiectarea executarea şi exploatarea
nr. 88/27.10.1983 B.C. nr.1/1984 şi
IV-8 P 119-1983 căilor de rulare pe grinzi din beton
Decizia I.C.C.P.D.C. B.C. nr.3/1986
armat şi beton precomprimat.
nr. 10.10.1985
Modificări la P 119 – 83.
Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.C.C.P.D.C.
îşi încetează
proiectarea şi executarea pereţilor şi nr.92/08.11.1983 B.C.nr.2/1984 şi
IV-9 P 104-1983 valabilitatea
acoperişurilor din elemente din beton O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.10/1995
P 104-1978
celular autoclavizat. 23/N/25.08.1994
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea I.C.C.P.D.C. nr. Inlocuieşte
IV-10 C 28-1983 B.C.nr.7/1983
armăturilor de oţel-beton. 46/28.06.1983 C 28-1976
Instrucţiuni tehnice privind
optimizarea tratamentelor termice în Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-11 C 221-1985 B.C.nr.11/1985
fabricile de prefabricate cu ajutorul nr. 56/01.10.1985
metodei ultrasonice de impuls.
Instrucţiuni tehnice privind utilizarea
metodelor acustice prin şoc la Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-12 C 222-1985 B.C.nr.11/1985
controlul calităţii elementelor nr. 57/01.10.1985
prefabricate.
Normativ pentru alcătuirea, îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-13 C 41-1986 executarea şi folosirea cofrajelor B.C. nr.7/1986 valabilitatea
nr. 26/4.09.1986
glisante. C 41-1976
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-14 P 59-1986 proiectarea şi folosirea armării cu B.C. nr.10/198
nr. 49/09.12.1986
plase sudate a elementelor de beton.
Norme tehnice pentru proiectarea şi
executarea panourilor monostrat din Decizia I.C.C.P.D.C.
Îşi încetează
betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă nr. 51/27.11.1987 B.C. nr.7/1987 şi
IV-15 C 226-1987 valabilitatea
şi spumanţi, pentru hale parter. Decizia I.C.C.P.D.C. B.C. nr.9/1989
P 104-1978
nr. 7/24.01.1989

20
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-16 C 212-1987 procedeului tehnologic de vacuumare B.C.nr.9/1987 valabilitatea
nr. 52/09.12.1987
a betonului. C 156–1972
Îndrumător pentru metodologia de
încercare a prototipurilor şi seriei
Decizia I.C.C.P.D.C. înlocuieşte
IV-17 C 181-1988 zero la elemente prefabricate, din
nr. 270/8.04.1988 B.C.nr.11/1987 C 181–1976
punct de vedere al comportării la
solicitări statice.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea şi executarea lucrărilor de Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-18 C 122-1989 B.C. nr.2/1991
construcţii din beton aparent cu nr. 51/30.12.1989
parament natural.
Îndrumător pentru aplicarea
prevederilor STAS 6657/3. Elemente
prefabricate de beton, beton armat şi îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-19 C 156-1989 beton precomprimat. Procedee, B.C. nr.1/1991 valabilitatea
nr. 47/30.12.1989
instrumente şi dispozitive de C 156–1972
verificare a caracteristicilor
geometrice.
Îndrumător tehnic pentru executarea
panourilor mari prefabricate O.M.L.P.A.T. nr.
IV-20 C 235-1991 B.C. nr.3/1992
neportante din blocuri ceramice cu 15/N/4.12.1991
goluri.
Instrucţiuni de utilizare a aditivului
O.M.L.P.A.T. nr.
IV-21 C 237-1992 complex ADCOM la prepararea B.C. nr.1/1993
2/N/21.01.1993
betoanelor de ciment.
Instrucţiuni tehnice pentru realizarea O.M.L.P.A.T. nr.
IV-22 C 248-1993 B.C. nr.2/1994
betoanelor de nisip. 2/N/01.10.1993
Normativ de clasificare şi
O.M.L.P.A.T. nr.
IV-23 P-133/0-1994 caracteristici geometrice a coşurilor B.C.nr.10/1995
32/N/25.10.1994
industriale glisate.

21
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
Normativ tehnic republican privind
O.M.L.P.A.T. nr.
IV-24 P-133/1-1994 repararea şi consolidarea coşurilor B.C.nr.10/1995
32/N/25.10.1994
industriale din beton armat.
Cod de proiectare pentru structuri în O.M.L.P.A.T. nr.
IV-25 NP 007-1997 B.C.nr.10/1997
cadre din beton armat. 1/N/13.01.1997
Ghid pentru determinarea
experimentală in situ şi în laborator a O.M.L.P.T.L. nr.
IV-26 GE 039-2001 B.C. nr.1/2002
modulului static şi dinamic de 1.224/06.09.2001
elasticitate a betonului.
Ghid privind utilizarea metodei
electromagnetice la determinarea O.M.L.P.T.L. nr.
IV-27 GE 040-2001
parametrilor de armare a elementelor 1.223/06.09.2001 B.C. nr.1/2002
existente din beton armat.
Specificaţie tehnică privind cerinţele
şi criteriile de performanţă pentru O.M.L.P.T.L. nr.
IV-28 ST 043-2001 B.C.nr.12/2002
ancorarea în beton cu sisteme 1.620/02.11.2001
mecanice şi metode de încercare.
Cod de practică pentru execuţia
O.M.L.P.T.L. nr.
IV-29 NE 013-2002 elementelor prefabricate din beton, B.C. nr.8/2002
451/26.03.2002
beton armat şi beton precomprimat.
Ghid privind stabilirea criteriilor de
performanţă şi a compoziţiilor pentru O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
IV-30 GP 075-2002
betoanele armate dispers cu fibre 603/21.04.2003 576bis/12.08.2003
metalice.
Normativ pentru dimensionarea înlocuieşte
Decizia A.N.D. nr.
IV-31 PD 124-2002 ranforsărilor din beton de ciment ale B.T.R. nr.16/2002 PD 124-84
159/21.03.2002
sistemelor rigie, suple şi semirigide
Specificaţie tehnică privind ancorarea
armăturilor cu răşini sintetice la O.M.L.P.T.L. nr.
IV-32 ST 042-2002 B.C.nr.12/2002
lucrările de consolidare a elementelor 1.621/02.11.2001
şi structurilor din beton armat-

22
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
proiectare, execuţie.
Normativ privind proiectarea B.C .nr.14/2004 Îşi încetează
NE 020-2003 O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-33 planşeelor compuse din tablă cutată- şi aplicabilitatea
(P 134-2003) 302/16.09.2003 671bis/23.09.2003
beton (revizuire P 134-1993). B.C. nr.9/2006 P 134-1993
Normativ de proiectare a elementelor
M.Of., p I, nr.
compuse din betoane de vârste O.M.T.C.T. nr.
IV-34 NP 093-2003 852/29.11.2003 B.C. nr.2/2004
diferite şi a conectorilor pentru 871/19.11.2003
lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.
Ghid privind proiectarea şi execuţia
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-35 GP 081-2003 rezervoarelor mici din elemente B.C.nr.13/2004
306/16.09.2003 670/23.09.2003
prefabricate în zone rurale.
Ghid privind proiectarea şi execuţia
consolidării prin precomprimare a O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-36 GP 080-2003 B.C. nr.1/2004
structurilor din beton armat şi din 307/16.09.2003 670/23.09.2003
zidărie.
Cod de cerinţe privind proiectarea,
execuţia, urmărirea comportării, O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-37 NP 108-2004 B.C.nr.19/2005
repararea şi consolidarea coşurilor 179/15.02.2005 437bis/24.05.2005
industriale din beton armat.
îşi încetează
aplicabilitatea
Normativ pentru proiectarea coşurilor P 133-1996;
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-38 P 133-2004 industriale din beton armat (revizuire B.C.nr.19/2005 se aplică de la
178/15.02.2005 427bis/20.05.2005
P 133-1996). data intrării în
vigoare P 100-
2004
îşi încetează
Normativ pentru producerea betonului
aplicabilitatea
NE 012/1- şi executarea lucrărilor din beton, O.M.D.L.P.L. nr. M.Of., p I, nr.
IV-39 B.C. nr.2 /2008 NE 012-1999 şi
2007 beton armat şi beton precomprimat - 577/29.04.2008 374/16.05.2008
orice dispoziţii
Partea1:Producerea betonului.
contrare privind

23
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică nr./dată Nr./dată
producerea
betonului
Normativ pentru producerea şi îşi încetează
NE 012/2- executarea lucrărilor din beton, beton O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
IV-40 B.C.nr.14/2010
2010 armat şi beton precomprimat-Partea 2.514/22.11.2010 853bis/20.12.2010 NE 012-1999
2: Executarea lucrărilor din beton.
Specificaţie tehnică privind produse O.M.D.R.T. nr.
M.Of., p I, nr. se abrogă
IV-41 ST 009-2011 din oţel utilizate ca armături: cerinţe 683/10.04.2012 B.C.nr.12/2012
337/18.05.2012 ST 009-2005
şi criterii de performanţă.
Ghid de proiectare pentru controlul
fisurii elementelor masive și pereților O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-42 GP 115-2011 B.C.nr.13/2012
structurali de beton armat datorită 212/02.02.2012 129bis/22.02.2012
contracției împiedicate.
Ghid pentru calculul și alcătuirea
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-43 GP 116-2011 constructivă a planșeelor compuse B.C.nr.14/2012
1.775/25.09.2012 766bis/14.11.2012
lemn-beton la clădiri vechi și noi.
Ghid pentru proiectarea structurilor
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
IV-44 GP 124-2013 din beton de înaltă rezistență în zone B.C.nr.11/2013
2.385/25.07.2013 583bis/13.09.2013
seismice.
Normativ privind prepararea şi îşi încetează
C 155-2013 O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
IV-45 utilizarea betoanelor cu agregate B.C.nr.9/2013 aplicabilitatea
2.359/24.07.2013 583bis/13.09.2013
uşoare. C 155–1989

24
B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică
aprobare
României Construcţiilor
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ pentru sudarea armăturilor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în Vezi C 28-
IV-46 C 28-1999
din oţel-beton. 63/N/25.08.1999 B.C. nr. 13/2001 1983
Ghid pentru expertizarea, repararea
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
IV-47 GP 034-1998 şi consolidarea grinzilor de rulare
4/N/20.01.1998 B.C. nr. 13/2001
metalice.

25
V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-1 C 193-1979 executarea zidăriilor din piatră B.C.nr.9/1979
nr.64/19.04.1979
brută.
Instrucţiuni tehnice privind îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-2 C 17-1982 compoziţia şi prepararea mortarelor B.C. nr.1/1983 valabilitatea
nr.127/02.11.1982
de zidărie şi tencuială. C 17-1978
Instrucţiuni tehnice pentru îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-3 C 116-1982 alcătuirea şi executarea pereţilor din B.C. nr.11/1982 valabilitatea
nr.92/19.08.1982
plăci ondulate din azbociment. C 116–1976
Normativ pentru folosirea blocurilor îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-4 C 14-1982 mici din beton cu agregate uşoare la B.C. nr.9/1982 valabilitatea
nr.71/10.06.1982
lucrările de zidărie. C 116–1976
Ghid privind utilizarea blocurilor
C 14/1-1994 O.M.L.P.A.T. nr.
V-5 mici de zidărie din beton cu agregate B.C.nr.11/1994
21/N/11.07.1994
grele BZG290x240x88 mm.
Instrucţiuni tehnice pentru calculul
şi alcătuirea elementelor de Decizia I.C.C.P.D.C.
V-6 P 94-1977 B.C. nr.4/1977
construcţii din poliesteri armaţi cu nr.21/30.03.1977
fibre de sticlă.
Metodologie de investigare a O.M.L.P.A.T. nr.
V-7 MP 007-1999 B.C. nr.8/2000
zidăriilor. 48/N/02.08.1999
Ghid de proiectare şi execuţie
pentru prinderea elastică a pereţilor
de compartimentare de structura de O.M.L.P.A.T. nr.
V-8 GP 053–2000 B.C. nr.12/2001
rezistenţă. 258/N/2.11.2000

26
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
CR 6-2006 se
aplică, în
continuare,
Cod de proiectare pentru structuri
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. integral, la
V-9 CR 6-2013 din zidărie.
2.464/08.08.2013 582bis/13.09.2013 evaluarea
seismică a
clădirilor din
zidărie existente
Cod de practică privind executarea şi art. 3 lit. a) din
urmărirea execuţiei lucrărilor de O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. OMDRAP,
V-10 NE 036-2014
zidărie. 1.426/06.08.2014 624bis/26.08.2014 nr.2.464/2013, se
abrogă

27
VI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Decizia I.C.C.P.D.C.
Instrucţiuni tehnice pentru
nr.200/14.11.1979 B.C. nr.4/1980 şi
VI-1 proiectarea grinzilor pentru căi de
P 107-1979 Decizia I.C.C.P.D.C. B.C. nr.4/1985
rulare metalice.
din 01.10.1984
Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.C.C.P.D.C.
îşi încetează
proiectarea construcţiilor din nr.56/16.05.1980 B.C. nr.8/1980 şi
VI-2 P 54-1980 valabilitatea
profile de oţel cu pereţi subţiri Decizia I.C.C.P.D.C. B.C. nr.3/1986
P 54–1969
formate la rece. nr. 9.668/03.12.1985
Decizia I.C.C.P.D.C.
Instrucţiuni tehnice pentru nr.76/14.07.1980
proiectarea grinzilor din oţel cu Decizia B.C. nr.10/1980
modificări la
VI-3 P 108-1980 secţiune plină, inimă suplă, I.C.C.P.D.C.din B.C. nr.4/1985
P 108-1980
omogene sau hibride. 01.10.1984 B.C. nr.3/1986
Decizia
I.C.C.P.D.C.din 1985
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
VI-4 P 74-1981 proiectarea construcţiilor metalice B.C. nr.12/1981
nr.34/17.03.1981
din profile cu goluri în inimă.
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
VI-5 P 115-1982 proiectarea construcţiilor metalice B.C. nr.2/1983
nr.122/14.10.1982
pretensionate.
Instrucţiuni tehnice privind sudarea
oţelurilor cu caracteristici Decizia I.C.C.P.D.C.
VI-6 C 228-1988 B.C. nr.5/1988
mecanice diferite folosite la nr. 58/30.09.1988
construcţii metalice.
Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.C.C.P.D.C
VI-7 C 172-1988 prinderea şi montajul tablelor nr.. B.C. nr.10/1987
metalice profilate la executarea 26/04.04.1988
28
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
învelitorilor şi pereţilor.
Ghid pentru proiectarea
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-8 GP 003-1996 antiseimică a halelor parter cu B.C. nr.8/1997
38/N/24.05.1996
structură metalică.
Ghid de proiectare şi execuţie a
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-9 GP 004-1997 membranelor pentru construcţii B.C. nr.4/1998.
3/N/13.01.1997
demontabile.
Normativ pentru calculul
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-10 NP 012-1997 elementelor din oţel cu pereţi B.C.nr.15/1998
10/N/03.02.1997
subţiri formate la rece.
Specificaţie tehnică privind cerinţe
pentru proiectarea şi executarea
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-11 ST 013-1997 construcţiilor în soluţie de B.C.nr.15/1997
2/N/13.01.1997
structură spaţială reticulară
planară.
Ghid pentru proiectarea îmbinărilor
prin contact ale stâlpilor din oţel O.M.L.P.A.T. nr.
VI-12 GP 016-1997 B.C.nr.15/1997
făcând parte din structura clădirilor 63/N/18.03.1997
etajate.
Ghid de proiectare şi urmărire a îşi încetează
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-13 GP 018-1997 comportării în exploatare a B.C. nr.14/1999 valabilitatea
3/N/20.01.1998
acoperişurilor din ferme de cabluri. P 110-1981
Normativ de calcul pentru
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.19-
VI-14 NP 041-2000 construcţii metalice cu diafragme
29/N/22.05.2000 20/2001
din tablă cutată.
Normativ privind prescripţiile
generale de proiectare. Verificarea
O.M.L.P.A.T. nr.
prin calcul a elementelor de B.C. nr.19-
VI-15 NP 042-2000 28/N/22.05.2000
construcţie metalice şi a 20/2001
îmbinărilor acestora.

29
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind proiectarea halelor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
VI-16 GP 078-2003 B.C.nr.16 /2004
uşoare cu structură metalică. 300/16.09.2003 666/19.09.2003
Ghid privind proiectarea îmbinărilor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
VI-17 GP 082-2003 ductile la structuri metalice în zone B.C. nr.16/2004
301/16.09.2003 666/19.09.2003
seismice.
Instrucţiuni tehnice privind îşi încetează
îmbinarea elementelor de O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. valabilitatea
VI-18 C 133-2014
construcţii metalice cu şuruburi de 1.004/12.06.2014 600bis/12.08.2014 C 133–1982
înaltă rezistenţă pretensionate.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Codul de proiectare pentru O.M.L.P.A.T. nr.
Ordinul publicat în
VI-19 NP 026-1998 structuri metalice parter fără pod 2/N/20.01.1998
B.C. nr.13/2001
rulant.

30
VII.Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Denumire reglementare Actul normativ de
crt. reglementare al României Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice privind
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
manipularea livrarea,
1.301/16/03.08.1979 B.C.nr.1/1980 şi
VII-1 C 199-1979 depozitarea, transportul şi
Decizia I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.2/1987
montarea în construcţii a
17/6.04.1987
tâmplăriei din lemn.
Instrucţiuni tehnice privind
proiectarea executarea şi
recepţionarea pereţilor Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
VII-2 P 113-1981 B.C.nr.3/1982
despărţitori din panouri 130/30.10.1981
prefabricate pe bază de
produse lemnoase.
Îndrumător privind utilizarea
în construcţii a plăcilor din Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
VII-3 C 36-1986 B.C. nr.10/1986
lemn şi a plăcilor din fibre de 47/10.12.1986
lemn.
Îndrumător tehnic pentru
realizarea şi utilizarea la
O.M.L.P.A.T. nr.
VII-4 P 113/1-1994 pereţii despărţitori a B.C. nr.11/1994
18/N/07.07.1994
panourilor de perete
demontabili de lemn.
Ghid pentru calculul la stări
O.M.L.P.A.T. nr.
VII-5 NP 019-1997 limită a elementelor B.C. nr.9/1997
65/N/28.08.1996
structurale din lemn.
Normativ privind proiectarea îşi încetează
NE 018-2003 O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I,nr. B.C. nr.14/2006 şi
VII-6 construcţiilor din lemn valabilitatea
NP 005-2003 303/16.09.2003 671/23.09.2003 B.C. nr.14/2004
(revizuire NP 005-96)". NP 005-96

31
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghidul privind tehnologia realizării O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
VII-7 GE 023-1996
construcţiilor din lemn. 66/N/28.08.1996 B.C. nr. 12/1999
Specificaţie tehnică privind
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
VII-8 ST 014-1996 condiţii de calitate ale lemnului
67/N/28.08.1996 B.C. nr. 12/1999
pentru construcţii.

32
VIII . Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Norme tehnice privind alcătuirea
şi executarea hidroizolaţiei cu Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
VIII-1 C 217-1983 B.C. nr.5/1984
folie din pvc plastifiat la 21/21.02.1984
acoperişuri.
Ghid privind proiectarea şi execuţia
lucrărilor de remediere a O.M.L.P.T.L. nr.
VIII-2 GP 065-2001 B.C.nr.12/2002
hidroizolaţiilor bituminoase la 1.624/02.11.2001
acoperişuri de beton.
Ghid privind proiectarea, orice dispoziţii
execuţia şi exploatarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
VIII-3 GP 112-2004 B.C. nr.6/2006
învelitorilor din membrane 219/17.02.2005 435bis/23.05.2005 încetează
polimerice realizate ,,in situ” . aplicabilitatea
Normativ privind proiectarea şi orice dispoziţii
execuţia învelitorilor subţiri de O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr. contrare îşi
VIII-4 NP 119-2006 B.C. nr.23/2006
beton armat şi precomprimat, 1.733/21.09.2006 937/20.11.2006 încetează
monolite şi prefabricate. aplicabilitatea
Ghid privind proiectarea şi
O.M.D.R.A.P.nr. M. Of., p I, nr.
VIII-5 GP 120-2013 execuţia acoperişurilor verzi la
3.383/21.11.2013 803bis/19.12.2013
clădiri noi şi existente.
Ghid privind reabilitarea utilitară
O.M.D.R.A.P.nr. M. Of., p I, nr.
VIII-6 GP 122-2014 şi funcţională a acoperişurilor la
799/23.05.2014 459bis/24.06.2014
clădirile existente.
se abrogă
Normativ privind proiectarea,
NP 069-2002 şi
execuţia şi exploatarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
VIII-7 NP 069-2014 C 37-88
învelitorilor acoperişurilor în 992/24.06.2014 581bis/04.08.2014
îşi încetează
pantă la clădiri.
aplicabilitatea

33
IX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
folosirea în construcţii a Decizia I.C.C.P.D.C.
IX-1 C 187-1978 B.C. nr.12/1978
produselor din bazalt topit şi nr. 95/24.09.1978
recristalizat.
Norme tehnice pentru utilizarea
foliilor din pvc la hidroizolarea Decizia I.C.C.P.D.C.
IX-2 C 216-1983 B.C. nr.5/1984
construcţiilor subterane şi nr. 20/28.02.1984
bazinelor.
Normativul pentru executarea şi
Decizia I.C.C.P.D.C.
IX-3 C 142-1985 recepţionarea termoizolaţiilor la B.C. nr.9/1985
nr. 19/04.04.1985
elementele de instalaţii.
Instrucţiuni tehnice pentru
folosirea profilelor încastrate din
Decizia C.C.P.D.C. nr.
IX-4 C 163-1987 PVC plastifiat la etanşarea B.C. nr.5/1987
40/21.09.1987
rosturilor elementelor de
construcţii.
Instrucţiuni tehnice pentru
Decizia I.C.C.P.D.C.
proiectarea şi executarea modificări şi
nr. 15/24.03.1989
măsurilor de protecţie acustică şi B.C. nr.11/1988 completări la
IX-5 P 121-1989 O.M.L.P.A.T.nr.
antivibrativă la clădiri P 121-1989
7/N/12.03.1993
industriale.
Instrucţiuni tehnice privind
proiectarea şi executarea sălilor
de audiţie publică din punct de
Decizia I.C.C.P.D.C.
IX-6 P 123-1989 vedere acustic. B.C. nr.3-4/1991
nr. 50/30.12.1989

34
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
izolarea termică cu produse O.M.L.P.A.T. nr.
IX-7 C 233-1990 B.C. nr.5/1991
textile neţesute a conductelor şi 1/N/10.12.1990
aparatelor din instalaţii termice.
Ghid pentru refacerea
etanşeităţii rosturilor la clădirile
O.M.L.P.A.T. nr.
IX-8 GE 025-1997 civile cu faţade realizate din B.C. nr.13/1997
62/N/17.03.1997
panouri mari prefabricate din
beton armat.
Ghid privind optimizarea
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.13/2001
IX-9 GP 058–2000 nivelului de protecţie termică la
331/N/8.12.2000 B.C. nr.2/2002
clădirile de locuit.
Normativ pentru proiectarea şi
execuţia lucrărilor de izolaţii O.M.L.P.T.L. nr.
IX-10 C 107/0-2002 B.C. nr.8/2003
termice de clădiri, indicativ 1.572/15.10.2002
(revizuire C 107/82).
Normativ privind proiectarea, B.C. nr.15/2006 îşi încetează
O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
IX-11 NP 040-2002 execuţia şi exploatarea şi aplicabilitatea
607/21.04.2003 776bis/05.11.2003
hidroizolaţiilor la clădiri. B.C. nr.24/2004 C 246-1993
Normativ general privind calculul
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-12 C 107/6-2002 transferului de masă(umiditate) B.C. nr.14/2002
1.063/30.07.2002
prin elemente de construcţie.
Normativ pentru proiectarea la
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-13 C 107/7-2002 stabilitate termica a elementelor de B.C. nr.8/2003
1.574/15.10.2002
inchidere ale cladirilor.
Ghid de evaluare a gradului de
confort higrotermic din unităţile
funcţionale ale clădirilor O.M.L.P.T.L. nr.
IX-14 GT 039-2002 B.C. nr.8/2003
existente. 1.579/15.10.2002

35
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de evaluare a gradului de
izolare termică a elementelor de O.M.L.P.T.L nr.
IX-15 GT 040-2002 B.C. nr.5/2003
construcţie la clădiri existente, 1.573/15.10.2002
în vederea reabilitării termice.
Ghid privind utilizarea chiturilor la O.M.L.P.T.L. nr.
IX-16 GE 047-2002 B.C. nr.6/2003
etanşarea rosturilor în construcţii. 1.578/15.10.2002
Metodologie pentru evaluarea
performanţelor termotehnice ale O.M.L.P.T.L. nr.
IX-17 MP 022-2002 B.C. nr.5/2003
materialelor şi produselor pentru 1.571/15.10.2002
construcţii.
Ghid privind îmbunătăţirea
calităţilor termoizolatoare ale O.M.L.P.T.L. nr.
IX-18 GT 043-2002 B.C.nr.5/2003
ferestrelor la clădirile civile 1.569/15.10.2002
existente.
Metodologie privind determinarea
permeabilităţii la apă a finisajelor
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-19 GT 044-2002 şi protecţiilor anticorozive aplicate B.C.nr.6/2003
1.570/15.10.2002
pe suprafeţele elementelor de
construcţii.
Ghid privind proiectarea,
execuţia şi exploatarea îşi încetează
O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
IX-20 NP 064-2002 elementelor de construcţii B.C. nr.15/2006 aplicabilitatea
605/21.04.2003 576bis/12.08.2003
hidroizolate cu materiale C 234-1991
bituminoase şi polimerice.
O.M.T.C.T. nr.
M.Of., p I, nr. *modificare
2.055/29.11.2005
1124bis/13.12.2005 Partea 1 și
O.M.D.R.T. nr. B.C. nr.2-3/2007
Normativ privind calculul M.Of., p I, nr. Partea a 2-a
IX-21 2.513/22.11.2010*
C 107-2005 termotehnic al elementelor de 820/8.12.2010 **modificare/
O.M.D.R.T. nr.
construcţie ale clădirilor. 650bis/12.09.2012 completare
1.590/24.08.2012**
C 107/3

36
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind proiectarea, orice dispoziţii
execuţia şi exploatarea contrare îşi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IX-22 GP 114-2006 hidroizolaţiilor cu membrane B.C. nr.23/2006 încetează
1.734/21.09.2006 928/15.11.2006
bituminoase aditivate cu APP şi aplicabilitatea
SBS.
orice dispoziţii
Normativ privind reabilitarea
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
IX-23 NP 121-2006 hidroizolaţiilor bituminoase ale B.C. nr.23/2006
1.732/21.09.2006 910/08.11.2006 încetează
acoperişurilor clădirilor.
aplicabilitatea
P 122-89,
GP 0001-96
îşi încetează
C 125-2013 Normativ privind acustica în O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
IX-24
construcţii şi zone urbane. 3.384/21.11.2013 812bis/20.12.2013 şi C 125-05
(revizuire C
125-1987) se
abrogă

37
X. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Actul normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
executarea placajelor interioare Decizia I.C.C.P.D.C
X-1 C 70-1986 B.C. nr.11/1986
cu plăci emailate sau .nr. 54/20.12.1986
melaminate din fibre de lemn.
Normativ privind executarea
NE 001-1996 O.M.L.P.A.T. nr.
X-2 tencuielilor umede groase şi B.C. nr.8/1996
23/N/03.04.1996
subţiri.
Ghid privind reabilitarea
O.M.L.P.T.L. nr.
X-3 GT 041-2002 finisajelor pereţilor şi B.C. nr.6/2003
1.575/15.10.2002
pardoselilor clădirilor civile.
C 6-86,C 223-86
Ghid privind produse de finisare
îşi încetează
GE 058-2012 ceramice utilizate în construcţii, O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
X-4 B.C. nr. 7/2013 aplicabilitatea
comasare/revizuire C 6-1986, C 240/21.02.2013 124 /06.03.2013
şi GP 073-02
223-1986, GP 073-2002.
se abrogă
Ghid privind produse de finisare îşi încetează
din materiale polimerice aplicabilitatea
GE 055-2012 O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
X-5 utilizate în construcții. B.C.nr. 8/2013 C 4 -77,
1.529/23.08.2012 647bis /11.09.2012
Comasare/Revizuire C 4- C 174 -79 şi
1977, C 174-1979, C 55-1974. C 55 -74
C3-76, şi
Ghid privind produse de finisare completări
O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
X-6 GE 056-2013 peliculogene utilizate în B.C.nr. 6/2013 C3-76, îşi
1.768/22.04.2013 259 bis /09.05.2013
construcții. încetează
aplicabilitatea

38
XI. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
crt. reglementare al României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind proiectarea,
execuţia şi asigurarea calităţii
O.M.L.P.A.T. nr.
XI-1 NP 013-1996 pardoselilor la construcţii în B.C. nr.3/1997
68/N/28.08.1996
care se desfăşoară activităţi
de producţie.
Normativ privind proiectarea,
O.M.L.P.A.T. nr.
XI-2 GP 037-1998 execuţia şi asigurarea calităţii B.C.nr.11/1999
50/N/17.06.1998
pardoselilor la clădiri civile.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
crt. reglementare al României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Specificaţie tehnică de
aplicare a pardoselilor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XI-3 ST 030-2000
anticorozive cu performanţe 219/N/27.09.2000 B.C. nr. 13/2001
antistatice.

39
XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de
crt. reglementare României Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice privind
autorizarea întreprinderilor
care execută, verifică şi predau
Decizia I.C.C.P.D.C.
XII-1 I 43-1989 la beneficiari instalaţii B.C. nr.12/1988
nr. 17/26.04.1989
electrice de automatizare,
încălzire şi ventilaţie în medii
cu pericol de explozie.
Normativ pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor
O.M.L.P.T.L. nr.
XII-2 I 18/1-2001 electrice interioare de curenţi B.C. nr.12/2002
1.617/02.11.2001
slabi aferente clădirilor civile şi
de producţie.
Normativ pentru proiectarea şi
O.M.L.P.T.L. nr.
XII-3 NP 061-2002 executarea sistemelor de B.C. nr.10/2003
939/02.07.2002
iluminat artificial din clădiri.
Normativ pentru proiectarea
O.M.L.P.T.L. nr.
XII-4 NP 062-2002 sistemelor de iluminat rutier şi B.C. nr.10/2003
938/02.07.2002
pietonal.
Normativ privind proiectarea,
O.M.T.C.T. nr. orice dispoziţii
executarea, verificarea şi M.Of., p I, nr.
176/15.02.2005 B.C. nr.16/2005 contrare îşi
XII-5 NP 099-2004 exploatarea instalaţiilor 418bis/18.05.2005
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.23/2006 încetează
electrice în zone cu pericol de 95bis/01.02.2006
2.231/27.12.2005 aplicabilitatea
explozie.
orice alte
Normativ pentru proiectarea,
dispoziţii
execuția şi exploatarea O.M.D.R.T. nr. M. Of., p I, nr.
XII-6 I 7-2011 B.C.nr.13/2011 contrare îşi
instalaţiilor electrice aferente 2.741/01.10.2011 802 bis/14.11.2011
încetează
clădirilor.
aplicabilitatea
40
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de
crt. reglementare României Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
şi NP I 7-2002,
I 7/2-2002,
GP 052–2000 şi
I 20-2000

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
crt. reglementare României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind alegerea O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul
echipamentelor aferente 80/N/05.10.1999 publicat în B.C.
XII-7 GP 028-1999
instalaţiilor electrice din nr. 10/2001 şi
clădiri. Broşura ICECON

41
XIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de
crt. reglementare al României Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Îndrumător privind soluţii şi
măsuri în exploatarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-1 I 44-1993 instalaţiilor sanitare în B.C. nr.8/1994
13/N/9.04.1993
vederea reducerii peirderilor
şi risipei de apă.
Normativ pentru proiectarea,
execuţia şi exploatarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-2 NP 003-1996 instalaţiilor tehnico-sanitare şi B.C. nr.4/1997
17/N/28.04.1996
tehnologice cu ţevi din
polipropilenă.
Normativ de reabilitare a
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.5/2000 şi
XIII-3 NP 036-1999 lucrărilor hidroedilitare din
77/N/05.10.1999 Broşură IPCT
localităţile urbane.
Program de calcul pentru
dimensionarea reţelelor de O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-4 PC 021-2001 B.C. nr.2/2002
şprinklere. Reţele plane 1.616/02.11.2001
ramificate
Ghid de proiectare pentru
O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-5 GP 071-2002 construcţii şi instalaţii de B.C. nr.9/2003
1.411/26.09.2002
dezinfectare a apei.
Ghid pentru instalaţii de
separare a hidrocarburilor cu O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-6 GP 074-2002 B.C. nr.14/2002
deversare în reţelele de 1.454/03.10.2002
canalizare.
Ghid de execuţie pentru staţii
de epurare pentru localităţi O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-7 GE 046-2002 B.C. nr.9/2003
mici (Q<5 l/s). 1.410/26.09.2002

42
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de
crt. reglementare al României Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de proiectare a
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-8 GP 087-2003 construcţiilor pentru tratarea B.C. nr.3/2004
647/23.10.2003 771/04.11.2003
apei în vederea potabilizării.
Normativ pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor de
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-9 NP 091-2003 dezinfectare a apei în vederea B.C. nr.2/2004
646/23.10.2003 771/04.11.2003
asigurării sănătăţii oamenilor
şi protecţiei mediului.
Soluţii cadru de detalii
conformate antiseismic pentru O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-10 B.C. nr.7/1996
instalaţii în construcţii, ediţia 18/N/28.03.1996
1995.
Normativ privind proiectarea,
executarea şi exploatarea îşi încetează
instalaţiilor sanitare şi a O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. Broşură ICECON aplicabilitatea
XIII-11 NP 084-2003
sistemelor de alimentare cu 905/25.11.2003 867/05.12.2003 I1-1978 şi
apă şi canalizare, utilizând NP 003-1997
conducte din mase plastice.
Ghid pentru execuţia şi
O.M.T.C.T. nr. orice dispoziţie
exploatarea rezervoarelor M.Of., p I, nr.
XIII-12 GE 052-2004 164/15.02.2005 B.C. nr.6/2006 contrară se
metalice pentru 345bis/25.04.2005
abrogă
înmagazinarea apei potabile.
Ghid de proiectare, execuţie
orice dispoziţie
şi exploatare a lucrărilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.22-
XIII-13 GP 106-2004 contrară se
alimentare cu apă şi 161/15.02.2005 338bis/21.04.2005 25/2005
abrogă
canalizare în mediul rural .
Normativ pentru proiectarea
Îşi încetează
construcţiilor şi instalaţiilor de
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
XIII-14 NP 118-2006 epurare a apelor uzate B.C. nr.20/2006
1.729/21.09.2006 888bis/31.10.2006 NP 28-1984,
orăşeneşti-Partea a V-a.
P28/2-1988
Prelucrarea nămolurilor.

43
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de
crt. reglementare al României Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
orice dispoziţii
Normativ pentru exploatarea şi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
XIII-15 NE 035-2006 reabilitarea conductelor pentru B.C.nr.19/2006
1.736/21.09.2006 903bis/7.11.2006 încetează
transportul apei.
aplicabilitatea
Normativ privind calculul îşi încetează
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-16 NP 128-2011 loviturii de berbec la conductele aplicabilitatea
255/06.02.2012 129bis/22.02.2012
pentru transportul apei. I 30-1975
se abrogă,
M.Of., p I, nr. NP-088-03),
660 NP-089-03),
Normativ privind proiectarea, bis/28.10.2013 NP 107-04),
execuţia şi exploatarea şi îşi încetează
NP 133-2013 O.M.D.R.A.P. nr.
XIII-17 sistemelor de alimentare cu aplicabilitatea
2.901/04.09.2013
apă şi canalizare a ST 021-1997),
localităţilor NP 028-1998),
NP 032-1999),
I 22-1999) şi
P 66-2001)
Ghid privind reabilitarea
conductelor pentru O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr.
XIII-18 GP 127-2014
transportul apei. 2.359/26.11.2014 2bis/05.01.2015

Normativ privind proiectarea, îşi încetează


execuţia şi exploatarea O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr. aplicabilitatea
XIII-19 I 9-2015
instalaţiilor sanitare aferente 818/06.10.2015 830bis/06.11.2015 I 9-1994 şi
clădirilor. I 9/1-1996
Ghid pentru proiectarea şi
executarea instalaţiilor de îşi încetează
O.M.L.P.A.T. nr. M.Of.,pI, nr.
XIII-20 P 96-2015 canalizare a apelor meteorice aplicabilitatea
832/08.10.2015 841bis/06.11.2015
din clădiri civile, social- P 96-1996
culturale şi industriale.

44
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de proiectare–Instalaţii Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-21 S -1994 sanitare-S-Mapa proiectantului” B.C. nr.7/1996 şi
19/N/28.03.1996
ediţia 1994. Broşura IPCT
Ghidul de proiectare şi execuţie
a reţelelor şi instalaţiilor Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-22 AC-1998 exterioare de aplimentare cu B.C. nr.14/1999 şi
9/N/16.02.1999
apă şi canalizare A-C Mapa Broşura ICECON
proiectantului, ediţia 1998.
Soluţii cadru pentru montarea
Ordinul publicat în
contoarelor la instalaţiile O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-23 SC 001-1996 B.C. nr.2/1997 şi
sanitare şi de încălzire din 84/N/29.11.1996
Broşura IPCT
clădirile existente.
Ghid privind proiectarea,
execuţia şi exploatarea
sistemelor de alimentare cu apă O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XIII-24 GP 043-1999
şi canalizare utilizând conducte 84//N/25.10.1999 B.C. nr.1/2000 şi
din PVC şi polietilenă şi Broşura IPCT
polipropilena.
Soluţii cadru de contorizare a
consumurilor de apă, gaze Ordinul publicat în Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-25 SC 002-1998 naturale şi energie termică B.C. nr. 7/1999 B.C. nr.7/1999 şi
25/N/7.04.1999
aferente instalaţiilor din Broşura IPCT
blocurile de locuinţe.
Specificaţii tehnice privind
staţiile de epurare monobloc, O.M.L.P.T.L. nr. Ordinul publicat în
XIII-26 ST 041-2000
containerizate şi automatizate, 665/30.04.2001 B.C.nr.1/2002 şi
utilizate pentru comunităţi mici. Broşura PROED

45
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Manual pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor
aferente staţiilor de clorare Ordinul publicat în
pentru tratarea apei cu clor O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.13/2000 şi
XIII-27 MP 005-1998
gazos în vederea satisfacerii 16/N/03.03.1998 Broşura PROED
exigenţelor de siguranţă în
exploatare şi sănătatea
oamenilor.
Ghid pentru reabilitarea
reţelelor de alimentare cu apă,
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XIII-28 GT 009-1997 fără săpătură deschisă, în
97/N/01.07.1997 B.C. nr.10/2001
vederea satisfacerii cerinţelor de
igienă şi siguranţă în exploatare.

46
XIV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea
aerului, gaze
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea sistemelor de Decizia I.C.C.P.D.C.
XIV-1 I 38-1981 B.C. nr.12/1981
recuperare a căldurii cu fluid nr. 93/21.07.1981
intermediar în hale industriale.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea, executarea şi
Decizia I.C.C.P.D.C.
XIV-2 I 35-1982 exploatarea instalaţiilor de B.C. nr.9/1982
nr. 67/10.06.1982
încălzire cu radiatoare din tablă de
oţel ROTERM.
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea unor sisteme de
Decizia I.C.C.P.D.C.
XIV-3 I 39-1982 introducerea aerului în hale B.C. nr.12/1982
nr. 19/19.06.1982
industriale în scopul reducerii
consumului de combustibil.
Instrucţiuni tehnice pentru
utilizarea convecto-radiatoarelor Decizia I.C.C.P.D.C.
XIV-4 I 40-1982 B.C. nr.2/1983
tip panou în instalaţiile de încălzire nr. 143/30.11.1982
centrală.
Instrucţiuni tehnice pentru
executarea şi exploatarea
Decizia I.C.C.P.D.C.
XIV-5 I 42-1985 instalaţiilor de utilizare a energiei B.C. nr.8/1985
nr. 14/05.03.1985
solare pentru prepararea apei calde
de consum.
Ghid pentru calculul consumului de
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-6 GP 017-1996 căldură al clădirilor dotate cu B.C. nr.10/1998
68/N/25.03.1997
sisteme pasive de încălzire solară.
47
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcţionare şi a
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-7 GT 016-1997 comportării în exploatare a B.C. nr.11/2000
137/N/10.11.1997
aparatelor de condiţionare de
fereastră.
Normativ pentru proiectarea,
execuţia exploatarea şi B.C. nr.4/1997
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-8 NP 018-1997 postutilizarea punctelor de şi
78/N/12.05.1997
desfacere a buteliilor cu GPL la B.C.nr.14/1997
consumatori.
Manual de specificaţii privind
instalarea, exploatarea şi O.M.L.P.A.T.
XIV-9 ME 002-1997 B.C. nr.11/2000
mentenanţa schimbătoarelor de nr.138/N/10.11.1997
căldură din instalaţie.
Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcţionare şi a O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-10 GT 014-1997 B.C. nr.10/2000
comportării în exploatare a 135/N/10.11.1997
aerotermelor de perete şi tavan.
Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcţionare şi
XIV-11 GT 015-1997 O.M.L.P.A.T. nr.
comportării în exploatare a vaselor
133/N/10.11.1997 B.C. nr.9/2000
de expansiune închise.
Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcţionare şi a
O.M.L.P.A.T.
XIV-12 GT 017-1997 comportării în exploatare a B.C. nr.10/2000
nr.134/N/10.11.1997
generatoarelor de aer cu
combustibil lichid sau gazos.
Ghid tehnic privind diagnosticarea
regimului de funcţionare şi a O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-13 GT 018-1997 B.C. nr.11/2000
comportării în exploatare a 136/N/10.11.1998
grupurilor de pompare echipate cu

48
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
recipient de hidrofor.
Specificaţie tehnică privind
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-14 ST 020-1998 certificarea de conformitate a
22/N/7.04.1999 B.C.nr.5/2000
calităţii ţevilor din oţel preizolate.
Ghid pentru alegerea, proiectarea,
întreţinerea şi exploatarea
sistemelor şi echipamentelor de O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-15 GP 041-1998 B.C. nr.10/2000
siguranţă din dotarea instalaţiilor 26/N/07.04.1999
de încălzire cu apă având
temperatura maximă de 115 gr.C.
Ghid pentru determinarea
O.M.L.P.A.T. nr.
consumurilor tehnologice
75/N/05.10.1999 B.C. nr.3-
XIV-16 GT 022-1999 considerate pierderi de gaze
O.M.I.C. nr. 4/2000
naturale din reţelele de transport şi
249/17.09.1999
distribuţie.
Normativ pentru proiectarea şi O.M.L.P.A.T. nr.
îşi încetează
executarea sistemelor de74/N/5.10.1999
XIV-17 I 31-1999 B.C. nr.2/2000 valabilitatea
alimentare cu gaze petroliere O.M.I.C. nr.
I 31–1976
lichefiate (GPL). 248/17.09.1999
O.M.L.P.A.T. nr. îşi încetează
Normativ pentru exploatarea
74/N/05.10.1999 valabilitatea
XIV-18 I 33-1999 sistemelor de alimentare cu gaze B.C. nr.2/2000
O.M.I.C. nr. I 33–1976
petroliere lichefiate (GPL).
248/17.09.1999
Normativ pentru proiectarea,
execuţia şi exploatarea instalaţiilor O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-19 NP 031-1999 B.C. nr.12/2000
de încălzire prin radiaţie de 64/N/25.08.1999
pardoseală.
Specificaţie tehnică privind
controlul calităţii execuţiei O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-20 ST 023-1999 B.C. nr.13/2000
sistemelor de distribuţie a gazelor 19/N/07.04.2000
naturale utilizând conducte din

49
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
polietilenă de medie
densitate.Cerinţe de calitate.
Procedură de verificare.
Normativ de proiectare, executare
şi exploatare a sistemelor de
B.C. nr.1/2000
NP 037/1- alimentare cu gaze petroliere O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-21 şi
1999 lichefiate (GPL) pentru 72/N/04.10.1999
Broșură IPCT
autovehicule prin staţii
independente.
Normativ de proiectare, execuţie şi
O.M.L.P.A.T. nr.
exploatare a sistemelor de
73/N/5.10.1999
XIV-22 NP 037-1999 alimentare cu gaze petroliere B.C. nr.1/2000
O.M.I.C. nr.
lichefiate (GPL), pentru
116/29/24.08.1999
autovehicole.
Ghid pentru calculul necesarului
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-23 GP 039-1999 anual de căldură al clădirilor de B.C. nr.9/2000
76/N/05.10.1999
locuit.
Specificaţie tehnică privind
tehnologiile de execuţie şi
procedeele de verificare a O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.14-
XIV-24 ST 024-2000
sistemelor de distribuţie a gazelor 18/N/07.04.2000 15/2000
naturale, cu conducte din
polietilenă.
Ghid de proiectare, execuţie şi
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.6/2001 şi
XIV-25 GP 051-2000 exploatare a centralelor termice
50/N/30.06.2000 B.C. nr.13/2000
mici.
Normativ pentru expertizarea
B.C. nr.4/2001
termică şi energetică a clădirilor
O.M.L.P.A.T. nr. şi
XIV-26 NP 048-2000 existente şi a instalaţiilor de
324/N/4.12.2000 B.C. nr.16-
încălzire şi preparare a apei calde
17/2006
de consum aferente acestora.

50
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid pentru proiectarea
B.C. nr.13/2001
instalaţiilor de încălzire-răcire O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-27 GP 056-2000 şi
folosind ventiloconvectoare. 332/N/08.12.2000
B.C. nr.1/2002
Ghid pentru instalaţiilor de B.C. nr.13/2001
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-28 GP 057-2000 ventilare şi climatizare folosind şi
335/N/08.12.2000
anemostate sau fante. B.C. nr.1/2002
Ghid pentru defalcarea
consumurilor de căldură pentru
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-29 GT 029-2001 încălzire şi preparare a apei calde B.C. nr.3/2002
1.612/02.11.2001
de consum la clădiri de locuit
colective.
Specificaţie tehnică privind
montarea şi utilizarea
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-30 ST 046- 2001 repartitoarelor pentru consumurile B.C.nr.3/2002
1.618/02.11.2001
de căldură ale corpurilor de
încălzire.
Ghid pentru urmărirea comportării
în exploatare a schimbătoarelor de O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-31 GT 028-2001 B.C. nr.3/2002
căldură din centralele şi punctele 1.611/02.11.2001
termice.
Ghid privind proceduri de efectuare
a măsurărilor necesare expertizării O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-32 GT 032-2001 B.C. nr.3/2002
termoenergetice a construcţiilor şi 1.628/02.11.2001
instalaţiilor aferente.
Ghid pentru proiectarea îşi încetează
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-33 I 36-2001 automatizării instalaţiilor din B.C. nr.6/2002 valabilitatea
1.614/02.11.2001
centrale şi puncte termice. I 36-1993
Ghid pentru transformarea
O.M.T.C.T. nr.
XIV-34 GP 066-2002 punctelor termice alimentate de la B.C. nr.22/2003
942/02.07.2002
industrie, în centrale termice

51
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
pentru ansambluri urbane.
Normativ de proiectare,execuţie şi îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
XIV-35 NP 029-2002 exploatare pentru reţele termice B.C. nr.24/2003 valabilitatea
940/02.07.2003
cu conducte preizolate. NP 029-1998
Ghid privind determinarea
O.M.T.C.T. nr.
XIV-36 GP 067-2002 suprafeţei echivalente termic a B.C. nr.20/2003
941/02.07.2002
corpurilor de încălzire.
Normativ pentru proiectarea şi
executarea sistemelor centralizate O.M.T.C.T. nr.
XIV-37 NP 058-2002 B.C. nr.21/2003
de alimentare cu energie termică - 931/02.07.2002
reţele şi puncte termice.
Normativ pentru exploatarea
sistemelor centralizate de O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-38 NP 059-2002 B.C. nr.12/2003
alimentare cu energie termică- 926/02.07.2002
reţele şi puncte termice.
Metodologie privind echilibrarea îşi încetează
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.18/2006
XIV-39 MP 028-2003 hidraulică a reţelelor termice cu aplicabilitatea
904/25.11.2003 867/05.12.2003 şi nr. 24/2004
apă caldă şi apă fierbinte. I 37-1981
orice alte
dispoziţii
Normativ pentru proiectarea, contrare îşi
executarea si exploatarea O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. încetează
XIV-40 I 5-2010 B.C. nr.11/2011
instalatiilor de ventilare si 1.659/22.06.2011 504bis/15.07.2011 aplicabilitatea şi
climatizare. I5–1998,
I5/2-1998,
I5/1–1994
îşi încetează
Normativ pentru proiectarea,
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
XIV-41 I 13-2015 executarea şi exploatarea
845/12.10.2015 897bis/02.12.2015 I 13-2002 şi
instalaţiilor de încălzire centrală.
I 13/1-2002

52
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de proiectare –Instalaţii de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-42 G -1997 gaze-G-Mapa proiectantului” B.C. nr. 14/1999 şi
2/N/18.01.1999
ediţia 1997. Broşura IPCT
Ghid de proiectare –Instalaţii Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-43 F-1998 frigorifice -F-Mapa proiectantului, B.C. nr. 14/1999 şi
2/N/18.01.1999
ediţia 1998. Broşura IPCT
Instrucţiuni privind metodologia
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-44 I 45-1993 de testare aeraulică şi termică a
14/N/9.04.1993
camerelor curate.
Ghid de proiectare –Instalaţii de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-45 I-1995 Încălzire -I-Mapa proiectantului, B.C. nr. 7/1996 şi
19/N/28.03.1996
ediţia 1995. Broşura IPCT
"Ghid de proiectare –Instalaţii de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XIV-46 V-1995 Ventilare-V-Mapa proiectantului” B.C. nr. 7/1996 şi
19/N/28.03.1996 B.C. nr. 7/1996
ediţia 1995. Broşura IPCT
Ghid privind alegerea Ordinul publicat în
echipamentelor aferente O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 10/2001 şi
XIV-47 GP 019-1999
instalaţiilor de încălzire şi 78/N/05.10.1999 Broşura ICECON şi
ventilaţie din clădiri. Broşura IPCT
"Soluţii cadru pentru instalaţii
interioare de încălzire utilizînd noi Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-48 SC 005-2000 sisteme de producere a agentului B.C .nr. 13/2001 şi
329/N/08.12.2000
termic (CT de apartament, scară, Broşura IPCT
etc.)”.
Soluţii cadru de proiectare a Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-49 SC 004-2000 instalaţiilor de climatizare la B.C. nr. 12/2001 şi
210/N/25.09.2000
clădiri publice. Broşura IPCT

53
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Manual pentru întocmirea
Ordinul publicat în
instrucţiunilor de exploatare O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-50 ME 005-2000 B.C. nr. 13/2001 şi
privind instalaţiile aferente 330/N/08.12.2000
Broşura IPCT
construcţiilor.
Ghid pentru elaborarea
reglementărilor tehnice şi a
procedurilor privind calitatea Ordinul publicat în
GT 026-2000 O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-51 materialelor şi produselor pentru B.C. nr. 13/2001 şi
162/N/06.07.2000
instalaţii aferente construcţiilor- Broşura ICECON
armonizate legislativ cu Uniunea
Europeană.
Specificaţii tehnice de norme
medii de consum de resurse pe
RpE
articole de deviz pentru lucrări de
reparaţii la instalaţii electrice- O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XIV-52 RpG
RpE-pentru lucrări de reparaţii la 65/N/25.08.1999 B.C. nr. 10/2000
instalaţii de gaze-RpG-şi pentru
RpG
lucrări de reparaţii la instalaţiile
de încălzire-RpG .
Ghid privind alegerea
Ordinul publicat în
echipamentelor aferente O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-53 GP 027-1999 B.C. nr. 10/2001 şi
instalaţiilor sanitare şi de gaze din 79/N/05.10.1999
Broşura ICECON
interiorul clădirilor.
Ghid privind verificarea
performanţelor schimbătoarelor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XIV-54 GT 023-1999
de căldură apă/ape din centrale şi 15/N/07.04.2000 B.C. nr. 13/2001
puncte termice.
Procedura de control a calităţii O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul a publicat
XIV-55 PCC 001-1999
execuţiei lucrărilor de instalaţii. 16/N/07.04.2000 în B.C. nr.13/2001

54
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind metode şi tehnici de
reducere a zgomotelor şi
vibraţiilor produse de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XIV-56 GT 021-1998
echipamentele instalaţiilor de 21/N/10.04.1998 B.C. nr. 13/2001
ventilare şi climatizare în
construcţii.
Ghid pentru expertizarea şi
adoptarea soluţiilor de îmbunăţire Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-57 GP 015-1997 a protecţiei termice şi acustice la B.C. nr. 13/2001
113/N/06.08.1997
clădiri existente unifamiliare sau
cu număr redus de apartamente.
Ghid pentru proiectarea O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-58 GP 060-2000 instalaţiilor de încălzire 343/N/19.12.2000 Broşura IPCT
perimetrală la clădiri.

55
XV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi
instalaţiilor contra agenţilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ pentru protecţia contra
I.G.S.C. nr.
XV-1 I 14-1976 coroziunii a construcţiilor B.C. nr. 2/1976
5/11.01.1976
metalice îngropate.
Instrucţiuni tehnice pentru
protecţia elementelor din beton
I.C.C.P.D.C. nr.
XV-2 C 170-1987 armat şi beton precomprimat B.C. nr. 6/1987
41/28.09.1987
supraterane în medii agresive
naturale şi industriale.
Norme tehnice privind protecţia
anticorozivă a cablurilor şi
l C.C.P.D.C. nr.
XV-3 C 225-1987 toroanelor din oţel pentru B.C. nr. 6/1987
43/28.09.1987
construcţii cu armături exterioare
şi construcţii suspendate.
Îndrumător de diagnosticarea
stării de degradare şi metode de
remediere şi protecţie
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr. 8/1994
PC 1/1-1993 anticorozivă a elementelor din
XV-4 10/N/07.04.1994
beton armat degradate prin
coroziune în medii agresive pe
bază de clor.
Norme tehnice de proiectare şi
execuţie a protecţiei anticorozive
şi izolaţiei termice la coşurile din O.M.L.P.A.T. nr.
XV-5 P 127-1994 B.C. nr.10/1994
beton armat monolit. 16/N/07.07.1994

56
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind proiectarea, execuţia
şi asigurarea calitaţii pardoselilor O.M.T.C.T. nr.
XV-6 GP 013-1996 B.C. nr. 7/1985
la construcţii în care se desfăşoară 1.003/10.12.2003
activităţi de producţie.
Ghid de proiectare, execuţie,
exploatare şi intervenţii pentru
protecţiile anticorozive ale O.M.L.P.A.T. nr.
XV-7 GP 030-1998 B.C. nr.13/1999
construcţiilor exploatate în medii 8/N/03.02.1998
agresive specifice industriei de
fibre şi fire sintetice.
Ghid de proiectare şi execuţie
pentru realizarea intervenţiilor cu
O.M.L.P.A.T. nr.
XV-8 GP 033-1998 betoane polimerice armate la B.C. nr.13/1999
6/N/03.02.1998
elemente din beton armat
degradate prin coroziune.
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare privind protecţia
O.M.L.P.A.T. nr.
XV-9 GP 036-1998 anticorozivă a bazinelor din beton
51/N/17.06.1998 B.C.nr. 5/1999
armat destinate neutralizării şi
epurării apelor industriale.
Ghid privind execuţia lucrărilor de
stopare a igrasiei pereţilor O.M.L.P.T.L. nr.
B.C.nr. 13/2003
XV-10 GE 045-2002 construcţiilor cu membrane 1.447/03.10.2002
izolatoare rigide.
Ghid privind investigarea şi
diagnosticarea stării structurilor
din beton armat, beton
O.M.T.C.T. nr.
XV-11 GM 018-2003 precomprimat şi oţel situate în B.C. nr. 6/2004
1.002/10.12.2003
medii agresive.

57
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid privind urmărirea
comportării în exploatare a O.M.T.C.T. nr.
XV-12 GM 017-2003 B.C.nr.6/2004
construcţiilor situate în medii 1.003/10.12.2003
agresive.
Ghid privind urmărirea Îşi încetează
comportării în exploatare a valabilitatea
O.M.T.C.T. nr.
XV-13 GE 054-2006 protecţiilor anticorozive la M. Of., p I, nr. GP 035-98,
1.735/21.09.2006 B.C.nr.22/2006
construcţii din oţel. Măsuri de 893 bis/02.11.2006 cap. c,
intervenţie.
Ghid de proiectare, execuţie şi
O.M.L.P.T.L. nr.
XV-14 GP 070-2002 exploatare a protecţiilor anticorosive B.C.nr.6/2003
1.580/15.10.2002
pentru rezervoare din oţel îngropate.
orice dispoziţii
Specificaţie tehnică privind
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
XV-15 ST 050-2006 utilizarea adezivilor polimerici în B.C.nr.23/2006
1.728/21.09.2006 942/22.11.2006 încetează
construcţii.
aplicabilitatea
îşi încetează
Ghid de proiectare, execuție aplicabilitatea
O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
XV-16 GP 121-2013 privind protecția împotriva GP 111-04,
27/10.01.2014 120bis/08.02.2014
coroziunii. GE 053-04,
GP 072-2002
Ghid privind execuția protecțiilor îşi încetează
prin hidrofobizare a materialelor M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
O.M.D.R.A.P. nr.
XV-17 GE 030-2014 de construcție aparente (lemn, 180/13.03.2014 GE 030-1997
223/20.02.2014
beton, cărămidă, piatră naturală
și artificială).
Specificaţie tehnică privind C 46-1986 îşi
protecţia elementelor de M.Of., p I, nr. încetează
O.M.D.R.A.P. nr.
XV-18 ST 049-2014 construcţii din lemn împotriva 318/11.05.2015 aplicabilitatea,
713/03.04.2015
agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii şi ST 049-2006
de performanţă şi măsuri de se abrogă

58
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor Observaţii
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
prevenire şi combatere.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ privind criteriile de
performanţă pentru protecţia
NP 039-1999 O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XV-19 anticorozivă a construcţiilor
220/N/27.09.2000 B.C. nr. 13/2001
supuse acţiunii mediilor
industriale.
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare privind protecţia
anticorozivă a elementelor din O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XV-20 GP 047-2000
beton armat şi beton 209/N/22.09.2000 B.C. nr. 13/2001
precomprimat supraterane,
situate în medii agresive.
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare privind protecţia Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XV-21 GP 048-2000 anticorozivă a construcţiilor B.C. nr. 13/2001
223/N/27.09.2000
supuse acţiunii mediilor agresive
specifice industriei textile.
Ghid tehnic pentru interpretare a
spectrelor de vibraţii pentru o.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XV-22 GE 006-1996 determinarea gradului de 51/N/15.07.1996 B.C. nr. 12/1999
siguranţă a instalaţiilor aferente
construcţiilor.

59
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare privind protecţia
Ordinul publicat în
anticorozivă a elementelor de O.M.L.P.A.T. nr.
XV-23 GP 049-2000 B.C. nr. 13/2001
construcţii din beton armat, 218/N/27.09.2000
supuse coroziunii uleiurilor
vegetale.
Ghid de proiectare, execuţie şi
intervenţii pentru protecţiile
Ordinul publicat în
anticorozive ale construcţiilor O.M.L.P.A.T. nr.
XV-24 GP 029-1998 B.C. nr. 13/2001
exploatate în medii agresive 7/N/1998
specifice industriei de celuloză şi
hîrtie.

60
XVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice,
fotometrice, cadastrale
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
îşi încetează
Îndrumător privind executarea Decizia M.C.I. nr.
XVI-1 C 83-1975 B.C. nr.1/1976 valabilitatea
trasării de detaliu în construcţii. 49/08.12.1975
C 83-1968
Metodologie privind executarea O.M.L.P.A.T. nr.
lucrărilor de introducere a Of.N. Cad. şi
XVI-2 cadastrului imobiliar din Cartografie
B.C. nr.7/1997
localităţi. 90/N/02.06.1997 şi
911-CP/02.06.1997
O.M.L.P.A.T. nr.
Metodologie privind executarea
Of.N. Cad. şi
lucrărilor de introducere a
XVI-3 Cartografie B.C. nr.7/1997
cadastrului reţelelor edilitare în
91/N/02.06.1997
localităţi.
912-CP/02.06.1997

61
XVII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Instrucţiuni tehnice de proiectare îşi încetează
C.S.E.A.L. nr.
XVII-1 P 41-1973 a spaţiilor verzi pentru localităţile B.C. nr.9/1973 valabilitatea
157/21.06.1973
urbane. P 41–1966
Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. nr.
B.C. nr.5/1979
proiectarea clădirilor de locuit cu 75/30.07.1978
şi
XVII-2 P 101-1978 structura de rezistenţă din
panouri mari. Modificări la P 101 – I.C.C.P.D.C. din
B.C. nr.3/1987
1978. 01.10.1985
Normativ privind dotarea cu
îşi încetează
ascensoare a clădirilor de locuit, I.C.C.P.D.C nr.
XVII-3 P 92-1982 B.C. nr.2/1983 valabilitatea
social-culturale, de turism şi 116/30.09.1982
P 92–1976
administrative.
Normativ pentru reţeaua C.C.E.S. nr. B.C.nr.8/1985
XVII-4
P 25-1985 culturală. 94/27.02.1985
Normativ pentru proiectarea I.C.C.P.D.C. nr.
XVII-5 P 128-1986 B.C. nr.1/1987
căminelor pentru vârstnici. 6/24.02.1987
Normativ pentru proiectarea C.C.E.S. nr. B.C. nr.2/1987
XVII-6 P 87-1986
căminelor culturale. 171/15.04.1987
Instrucţiuni tehnice pentru îşi încetează
C 47-1986 folosirea şi montarea geamurilor şi I.C.C.P.D.C.nr. B.C. nr.5/1986 valabilitatea
XVII-7
a altor produse de sticlă în 14/18.04.1986 C 47–1979,
construcţii. C 207-1981
Instrucţiuni privind proiectarea
executarea şi exploatarea O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.12/1993
XVII-8 reţelelor şi instalaţiilor de 17/N/23.04.1993
I 46-1993 televiziune prin cablu.

62
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Cerinţe esenţiale. Normativ
pentru proiectarea de ansamblu a
NP 002-1996 O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-9 sălilor de audiţie publică în B.C. nr.11/1996
25/N/03.04.1996
spiritul conceptului de
performanţă.
Normativ privind proiectarea,
realizarea şi exploatarea O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.6-
XVII-10 NP 009-1997
construcţiilor pentru case de 5/N/22.01.1997 7/1998
copii.
Normativ privind proiectarea,
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.6-
XVII-11 NP 010-1997 realizarea şi exploatarea
5/N/22.01.1997 7/1998
construcţiilor pentru şcoli şi licee.
Normativ privind proiectarea,
realizarea şi exploatarea O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.6-
XVII-12 NP 011-1997
construcţiilor pentru grădiniţe de 5/N/22.01.1997 7/1998
copii.
Normativ privind proiectarea şi
verificarea construcţiilor O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.1-
XVII-13 NP 015-1997
spitaliceşti şi a instalaţiilor 4/N/22.01.1997 3/1998
aferente acestora.
Manualul pentru proiectarea şi
execuţia construcţiilor
O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-14 NP 002-1997 demontabile avînd durata de B.C. nr.3/1997
26/24.02.1997
exploatare limitata pe un
amplasament dat.
Ordinul s-a
publicat în B.C.
Normativ privind proiectarea de nr.13/2001 şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-15 NP 021-1997 dispensare şi policlinici pe baza B.C. nr.16/2001
115/N/1.09.1997
exigenţelor de performanţă.

63
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Ordinul s-a
Normativ privind proiectarea de publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-16 NP 022-1997 creşe şi creşe speciale pe baza nr.13/2001 şi
117/N/1.09.1997
exigenţelor de performanţă. normativul în
B.C. nr.17/2001
Ordinul s-a
Normativ privind proiectarea de
publicat în B.C.
cămine de bătrâni şi handicapaţi O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-17 NP 023-1997 nr.13/2001 şi
pe baza exigenţelor de 118/N/1.09.1997
normativul în
performanţă.
B.C.nr.18/2001
Normativ privind proiectarea îşi încetează
O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-18 NP 057-2002 clădirilor de locuinţe (indicativ NP B.C. nr.9/2003 valabilitatea
1.383/24.09.2002
016-96). NP 016-1996
Normativ pentru proiectarea O.M.L.P.T.L. nr. M. Of., p I, nr.
XVII-19 NP 064-2002 B.C. nr.7/2003
mansardelor la clădiri de locuit. 1.991/12.12.2002 944/23.12.2002
Normativ privind criteriile de
B.C. nr.6/2004
performanţă specifice rampelor şi O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
XVII-20 NP 063-2002 şi
scărilor pentru circulaţia 1.994/13.12.2002 945/23.12.2002
B.C.nr.8-9/2005
pietonală în construcţii.
Ghid privind proiectarea scărilor şi O.M.T.C.T. nr. M.Of.,p I, nr.
XVII-21 GP 089-2003 B.C. nr.21/2004
rampelor la clădiri. 1.004/10.12.2003 917/20.12.2003
Ghid privind adoptarea măsurilor
specifice pentru accesul O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.8-
XVII-22 GP 088-2003
persoanelor cu handicap la 914/26.11.2003 867/05.12.2003 9/2005
monumente istorice.
Normativ privind adaptarea
se abrogă
clădirilor civile şi a spaţiului urban O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., partea I,nr.
XVII-23 NP 051-2012 B.C. nr.5/2013 NP 051–2000
aferent la exigenţele persoanelor 189/12.02.2013 121bis/05.03.2013
cu handicap.

64
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghidul pentru expertizarea clădirilor
de locuit înalte cu P+8 etaje
executate din panouri mari înainte de
1997 după proiect tip I.P.C.T. 141: Ordinul
–tronson de baza tip LP 11/21, O.M.L.P.A.T. nr. publicat în
XVII-24 Gex 001/1-1998 compus din doua sectiuni simetrice 31/N/2.04.1998 B.C. nr.
avînd dimensiunile în plan 2/2002 şi
12,2x41,68m, cu 72 apartamente. Broşura COCC
-tronson de bază tip LP II/23, având
dimensiunile în plan 14,2x23,80m, cu
36 apartamente.
Ghid pentru alegerea echipamentelor Ordinul
pentru executarea mecanizată a publicat în
GE 011-1997 O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-25 lucrărilor de instalaţii la construcţii de B.C. nr.
32/N/03.03.1997
locuinţe, social-culturale şi 12/1999 şi
industriale. Brosura IPC
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
Ordinul
construcţiile de tratare a apei pentru
O.M.L.P.T.L. nr. publicat în B.C
XVII-26 GP 062-2000 localităţi mici şi obiective izolate, în
666/30.04.2001 . nr. 1/2002 şi
vederea asigurării sănătăţii populaţiei
Broşura PROED
şi protecţiei mediului.

65
XVIII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice
şi de irigaţii
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Norme tehnice privind
proiectarea spaţiilor social- I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-1 P 117-1983 B.C. nr.5-6/1983
sanitare pentru construcţii 18/31.03.1983
industriale.
Normativ privind proiectarea
staţiilor de încărcare a I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-2 P 17-1985 B.C.nr.9/1985
bateriilor de acumulatoare 18/04.04.1985
pentru electrovehicule.
Normativ de proiectare
I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-3 P 71-1986 privind iluminatul natural în B.C. nr.11/1986
53/20.12.1986
clădiri industriale.
Normativ pentru proiectarea, O.M.T.C.T. nr. îşi încetează
executarea, exploatarea, 174 /15.02.2005 M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
dezafectarea şi O.M.T.C.T. nr. 34 bis/13.01.2006 NP 004-2000,
postutilizarea staţiilor de 1.395/26.07.2006 NP 004/1-2000,
XVIII-4 NP 004-2003
distribuţie a carburanţilor la modifică anexa la M.Of., pI, nr.
autovehicule. O.M.T.C.T. nr. 680/08.08.2006
(revizuire şi comasare cu NP 174/2005
004/1-99)
orice dispoziţii
Ghid privind proiectarea
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
XVIII-5 GP 107-2004 depozitelor de deşeuri cu B.C. nr.3/2006
276/23.02.2005 448bis/26.05.2005 încetează
materiale geosintetice .
aplicabilitatea

66
XIX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor
şi regularizărilor de râuri
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Ghid pentru proiectarea şi
XIX-1 GE 027-1997 execuţia lucrărilor de apărare şi O.M.L.P.A.T. nr.
B.C. nr.12/2001
consolidare a taluzurilor la 53/N/11.03.1997
canale şi diguri.
Ghid de execuţie, exploatare şi
postutilizare a construcţiilor de
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.19/2003
XIX-2 GE 049-2002 captare din apa subterană,
1.409/26.09.2002
pentru asigurarea parametrilor
funcţionali.
Ghid de proiectare privind
siguranţa în exploatare a O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-3 GP 076-2002 B.C.nr.7/2003
lucrărilor de consolidare 1.710/17.10.2002
costieră.
Ghid privind întreţinerea şi
exploatarea în siguranţă a O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-4 GE 048-2002 B.C.nr.7/2003
construcţiilor şi instalaţiilor de 1.713/17.10.2002
la prizele de apă.
Metodologie privind
determinarea infiltraţiilor la
baraje si diguri de pământ, O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-5 MP 023-2002 B.C. nr.7/2003
canale de navigaţie si canalizări 1.715/17.10.2002
prin măsurători de termometrie
in foraje.
Normativ de proiectare privind
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.16-
XIX-6 NP 078-2002 protecţia cheiurilor la
1.711/17.10.2002 17/2003
acostarea navelor.

67
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Normativ de proiectare
XIX-7 NP 077-2002 antiseismică a construcţiilor de O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.16-
acostare gravitaţională. 1.765/23.10.2002 17/2003
Ghid de elaborare a
conţinutului cadru al evaluării
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.16-
XIX-8 impactului asupra mediului a
GE 050-2002 1.712/17.10.2002 17/2003
activităţilor privind amenajările
portuare si căile navigabile.
Normativ pentru urmărirea M.Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
XIX-9 NP 087-2003 comportării construcţiilor 771/04.11.2003 B.C. nr. 13/2004
645/23.10.2003
hidrotehnice.
Normativ pentru M.Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
XIX-10 NP 090-2003 instrumentarea seismică a 771/04.11.2003 B.C.nr.13/2004
644/23.10.2003
barajelor.
Ghid pentru stabilirea
parametrilor de calcul ai Ordin în:
valurilor de vânt pentru O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-11 GP 086-2003 B.C. nr.15/2004
determinarea acţiunii asupra 643/23.10.2003 786/07.11.2003
construcţiilor portuare,
maritime şi fluviale.
Ghid pentru dimensionarea Ordin în:
O.M.T.C.T. nr.
XIX-12 GP 084-2003 pragurilor de fund pe cursurile M.Of., p I, nr. B.C.nr.2/2004
642/23.10.2003
de apă. 786/07.11.2003
Ghid pentru proiectarea căilor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.17-
XIX-13 GP 085-2003 786/07.11.2003
navigabile. 641/23.10.2003 18/2004
Ghid de proiectare şi execuţie
privind realizarea şi menţinerea
orice dispoziţie
prin înnisipare artificială a O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-14 GP 103-2004 B.C.nr.5/2006 contrară se
plajelor. 162/15.02.2005 334 bis/20.04.2005
abrogă

68
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
M. Of., p I, nr. orice dispoziţie
Normativ privind proiectarea O.M.T.C.T. nr.
XIX-15 NP 106-2004 332bis/20.04.2005 B.C. nr.4/2005 contrară se
porturilor fluviale. 160/15.02.2005
abrogă
Ghid privind echiparea M. Of., p I , nr.
O.M.D.R.T. nr.
construcţiilor hidrotehnice de 129bis/22.02.2012
XIX-16 GT 064-2011 256/06.02.2012
retenţie cu aparatură de
măsură şi control.
Normativ privind analiza şi O.M.D.R.T. nr. M. Of., p I , nr. 659
XIX-17 NP 132-2011 evaluarea riscului asociat 1.640/03.09.2012 bis/18.09.2012
barajelor.
Normativ privind stabilirea
debitelor şi volumelor maxime M. Of., p I , nr.
XIX-18 NP 129-2011 O.M.D.R.T. nr.
pentru calculul construcţiilor 784bis/21.11.2012
1.752/21.09.2012
hidrotehnice de retenţie.
Normativ privind evaluarea
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-19 NP 131-2011 stării de siguranță a digurilor de
1.749/21.09.2012 784bis/21.11.2012
apărare împotriva inundațiilor.
Normativ privind stabilirea
încărcărilor și grupărilor de O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-20 NP 130-2013 B.C. nr.15/2013
încărcări pentru construcțiile 2.363/24.07.2013 586 bis /16.09.2013
hidrotehnice de retenție.
Normativ de proiectare,
îşi încetează
executie si evaluare la acțiuni O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-21 NP 076-2013 aplicabilitatea
seismice a lucrărilor 3.102/04.09.2013 723bis/25.11.2013
NP 076-2002
hidrotehnice din frontul barat.
Ghid de proiectare privind
lucrările subterane cu aplicaţii M.Of., p I, nr.
O.M.D.R.A. P.nr.
XIX-22 GP 125-2014 în hidrotehnică şi transporturi. 788bis/29.10.2014
1.340/21.07.2014
Alcătuire constructivă, calcul
sprijinirii şi cămăşuielii.

69
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Ghid de proiectare pentru
reabilitarea rosturilor de lucru O.M.D.R.A.P.nr. M.Of., p I, nr.
XIX-23 GP 126-2014
şi definitive, la construcţiile 1.533/25.08.2014 782bis/28.10.2014
hidrotehnice.
Normativ privind evaluarea
O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr.
XIX-24 NP 136/1-2014 stabilităţii la alunecare a
1.532/25.08.2014 781bis/27.10.2014
barajelor de beton.
Ghid privind reabilitarea
O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr.
XIX-25 GP 127-2014 conductelor pentru transportul
2.359/26.11.2014 2bis/05.01.2015
apei.

70
XX. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-
montaj
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
crt. reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Normativ pentru realizarea pe îşi încetează
timp friguros a lucrărilor de I.C.C.P.D.C. nr. valabilitatea
XX-1 C 16-1984 B.C. nr.6/1985
construcţii şi a instalaţiilor 92/14.12.1984 C 16-1979
aferente.
Instrucţiuni tehnice pentru
îşi încetează
proiectarea executarea şi I.C.C.P.D.C. nr.
XX-2 P 82-1986 B.C. nr.5/1986 valabilitatea
întreţinerea drumurilor de 15/07.05.1986
P 82-1983
şantier.
Ghid metodologic pentru
revizuirea normelor de
consumuri medii de resurse pe
articole de deviz pentru lucrări O.M.L.P.A.T. nr.
XX-3 GE 031-1997 B.C. nr.11/1997
de construcţii-montaj, inclusiv 76/N/05.05.1997
instalaţiile aferente
construcţiilor, cît şi pentru
lucrări de reparaţii.
Proceduri pentru atestarea
conformitatii produselor
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.8/2001
XX-4 PCC 002-1999 destinate constructiilor la
158/N/6.07.2000
furnizor: produse pentru
stingerea incendiilor.

71
B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
crt. reglementare României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid tehnic privind utilizarea Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XX-5 GT 012-1997 obiectelor şi echipamentelor de B.C. nr. 12/1997 şi
111/N/01.08.1997
organizare de şantier. Broşura IPC
Ghid pentru proiectarea şi
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XX-6 GT 014-1997 utilizarea cofrajelor în
112/N/01.08.1997 B.C. nr. 12/1997
construcţii.
Norme specifice de protecţie a
Ordinul publicat în
XX-7 muncii pentru lucrări de cofraje, O.M.L.P.A.T. nr.
IM 007-1996 B.C. nr. 10/1996 şi
schele, cintre şi eşafodaje în 74/N/15.10.1996
Broşură ICSPM
construcţii.

72
XXI. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţi
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Buletinul
Act normativ de Monitorul Oficial al
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Normativ cadru privind verificarea
calităţii lucrărilor de montaj al I.G.S.I.C. şi
XXI-1 C 204-1980 utilajelor şi instalaţiilor I.C.C.P.D.C. B.C. nr.5/1981
tehnologice pentru obiective de nr.31/21.11.1980
investiţii.
Instrucţiuni tehnice pentru
controlul calităţii betonului în I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-2 C 200-1981 B.C.nr.6/1982
construcţii îngropate prin metoda 162/22.12.1981
carotajului sonic.
Instrucţiuni tehnice privind
încercarea in situ prin încărcări I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-3 C 205-1981 B.C. nr.1/1982
statice, conform STAS 1336-1980 a 97/11.07.1981
construcţiilor civile şi industriale.
Instrucţiuni tehnice privind I.C.C.P.D.C. nr.
stabilirea clasei de calitate a 78/10.06.1982 B.C. nr.10/1982
XXI-4 I 27-1982 îmbinărilor sudate de conducte I.C.C.P.D.C. şi
tehnologice. Decizie nr. B.C. nr.5/1988
cu Completări I 27 - 1982 56/28.09.1988
Normativ pentru verificarae Decizia îşi încetează
XXI-5 C 56 -1985 calităţii şi recepţia lucrărilor de I.C.C.P.D.C. B.C. nr.1-2/1986 valabilitatea
construcţii şi instalaţii aferente. nr.61/30.10.1985 C 56-1975
Instrucţiuni tehnice privind
verificarea abaterilor de la forma
geometrică şi a calităţii
I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-6 C 220-1985 cusăturilor sudate ale B.C. nr.9/1985
33/14.06.1985
rezervoarelor din oţel cilindrice
verticale pentru depozitarea
ţiţeiului şi produselor petroliere
73
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Buletinul
Act normativ de Monitorul Oficial al
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
lichide.
Instrucţiuni tehnice pentru
îşi încetează
controlul compactării I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.2/1988
XXI-7 C 180-1988 valabilitatea
pământurilor prin metode 38/08.06.1988
C 180–1976
radiometrice.
Ghid pentru inspectare şi
diagnosticare privind durabilitatea O.M.L.P.A.T. nr.
XXI-8 C 244-1993 B.C. nr.9/1993
construcţiilor din beton armat şi 20/N/12.05.1993
precomprimat.
Îndrumător cadru privind
exploatarea şi întreţinerea
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.10/1993
XXI-9 C 247-1993 clădirilor de locuit din mediu
21/N/27.05.1993
urban aflate în proprietatea
autorităţilor publice.
Ghid de redactare a hărţilor de
risc la alunecare a versanţilor O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.6/2000
XXI-10 GT 019-1998
pentru asigurarea stabilităţii 80/N/19.10.1998
construcţiilor.
îşi încetează
Normativ privind comportarea în O.M.L.P.A.T. nr.
XXI-11 P 130-1999 B.C. nr.1/2000 valabilitatea
timp a construcţiilor. 57/N/18.08.1999
P 130-1997
Normativ privind calitatea
îşi încetează
îmbinărilor sudate din oţel ale O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.7/2000
XXI-12 C 150-1999 valabilitatea
construcţiilor civile, industriale şi 81/N/05.10.1999
C 150–1984
agricole.
Normativ pentru verificarea
îşi încetează
calităţii şi recepţia lucrărilor de
valabilitatea
C 56-2002 instalaţii aferente construcţiilor. O.M.T.C.T. nr. M.Of.,pI, nr. B.C. nr. 19-
XXI-13 C 56-1985 -
900/25.11.2003 877/10.12.2003 20/2004
Capitolele
instalaţii

74
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Buletinul
Act normativ de Monitorul Oficial al
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
C 54-81, C 231-
89, C 236-91 şi
C 26-85, cu
completările
ulterioare, cu
Normativ pentru evaluarea in-situ
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. excepţia
XXI-14 NP 137-2014 a rezistenţei betonului din
2.395/02.12.2014 6bis/06.01.2015 capitolelor 6 - 9
construcţiile existente
din partea a II-a
a normativului
C 26-85, îşi
încetează
aplicabilitatea

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Manualul tehnologiilor de
Ordinul publicat în
deblocare-salvare în zonele de O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -15 ME 004-2000 B.C. nr. 13/2001 şi
distrugeri apărute ca urmare a 47/N/30.06.2000
Broşura ICECON
unor seisme.
Ghid de utilizare a dispozitivelor Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -16 GE 016-1997 şi aparatelor pentru măsurarea B.C. nr 12/1999 şi
37/N/03.03.1997
deformaţiilor specifice. Broşura IPC
Ghid de utilizare a dispozitivelor
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
şi aparatelor pentru măsurarea
XXI -17 GE 017-1997 38/N/03.03.1997 B.C. nr 12/1999 şi
deformaţiilor mari (deplasări,
Broşura IPC
rosturi, fisuri).

75
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ordinul publicat în
Ghid de utilizare a aparatelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -18 GE 018-1997 B.C. nr 12/1999 şi
pentru măsurarea forţelor. 39/N/03.03.1997
Broşura IPC
Ghid de utilizare a aparatelor Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -19 GE 019-1997 pentru măsurarea stării de B.C. nr 12/1999 şi
40/N/03.03.1997
coroziune. Broşura IPC
Ghid de utilizare a aparatelor de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -20 GE 020-1997 determinarea a eforturilor în B.C. nr 12/1999 şi
41/N/03.03.1997
cablu la structuri suspendate. Broşura IPC
Ordinul publicat în
Ghid de utilizare a aparatelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -21 GE 021-1997 B.C. nr 12/1999 şi
pentru măsurarea presiunilor. 42/N/03.03.1997
Broşura IPC

76
XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
I.C.C.P.D.C.
Normativ tehnic de reparaţii 148/16.09.1977 B.C. nr.11/1977, îşi încetează
XXII-1 P 95-1977 capitale la clădiri şi construcţii sau B.C. nr. 8/1994 şi valabilitatea
speciale. O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 9/1994 P 135 – 1995,
12/N/17.06.1994 P135/1-1996
Instrucţiuni tehnice privind îşi încetează
procedeele de remediere a I.C.C.P.D.C. nr. valabilitatea
XXII-2 C 149-1987 B.C.nr. 5/1987
defectelor pentru elementele de 38/21.08.1987 C 149–1981
beton şi beton armat.
Îşi încetează
valabilitatea:
Instrucţiuni tehnice pentru
C 203-1980,
proiectarea şi execuţia lucrărilor
C 203/2-1982,
de îmbunătăţire a izolaţiei O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-3 C 203-1991 B.C.nr. 6/1991 C 203/3-1985,
termice şi de remediere a 4/N/17.04.1991
C 203/4-1986,
situaţiilor de condens la pereţii
C 203/5-1986,
clădirilor existente.
C 203/6-1986,
C 203/7-1986
Ghid de utilizare a materialelor
plastice (tip AEROLYTE) în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-4 GE 003-1996 procesul de sablare în cadrul B.C.nr. 8/1997
53/N/15.07.1996
lucrărilor de reabilitare a
construcţiilor.
Specificaţie tehnică privind
criteriile şi nivelele de O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-5 ST 003-1996 B.C.nr. 14/1997
performanţă ale materialelor de 56/N/15.07.1996
sablare folosite pentru
77
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
reabilitarea construcţiilor şi
pentru asigurarea calităţii
acestora.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-6 NE 005-1997 B.C. nr. 11/1997
construcţiilor. Intervenţii la 81/N/20.05.1997
învelitori şi acoperişuri (terase şi
şarpante).
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-7 NE 006-1997 B.C. nr. 14/1997
construcţiilor. Intervenţii la 80/N/20.05.1997
compartimentările spaţiilor
interioare.
Ghid privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-8 NE 007-1997 şi elementelor componente ale B.C. nr. 13/1997
79/N/20.05.1997
construcţiilor. Intervenţii la
închideri exterioare.
Normativ privind executarea Îşi încetează
lucrărilor de întreţinere şi O.M.L.P.A.T. nr. valabilitatea
XXII-9 GE 032-1997 B.C. nr. 11/1999
reparaţii la clădiri şi construcţii 116/N/01.09.1997 P 135 – 1995,
speciale. P135/1-1996
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor
şi elementelor componente ale
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-10 NP 035-1999 construcţiilor. Intervenţii la B.C. nr. 9/2000
82/N/05.10.1999
structuri.

78
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Ghid privind investigarea stării
tehnice a rezervoarelor, O.M.T.C.T. nr.
XXII-11 GT 052-2002 B.C. nr. 1/2004
decantoarelor şi metantancurilor 965/02.12.2003
în exploatare.
Metodologie privind programul
de urmărire în timp a
O.M.T.C.T. nr.
XXII-12 MP 031-2003 comportării construcţiilor din M.Of., p I, nr. B.C. nr. 2/2004
1.010/10.12.2003
punct de vedere al cerinţelor 920/22.12.2003
funcţionale.
Metodologie privind executarea
hidroizolaţiei cu materiale
compozite la zidării de piatră cu
emplecton pentru clădiri de M.Of., p I, nr.
XXII-13 MP 029-2003 O.M.T.C.T. nr.
patrimoniu.Studiu de caz: 915/20.12.2003 B.C. nr. 23/2004
1.008/10.12.2003
Biserica Sfântul Nicolae
Făcătorul de Minuni-Mănăstirea
Popăuţi.
Ghid privind identificarea şi
clasificarea defectelor la O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXII-14 GT 061-2003 B.C. nr. 23/2004
tunelurile pentru căi de 1.005/10.12.2003 917/20.12.2003
comunicaţie.
Metodologie pentru consolidarea
stratului suport (zidărie,
tencuieli) şi tratamentul
suprafeţelor pictate la
construcţiile vechi cu valoare de M.Of.,p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
XXII-15 MP 030-2003 patrimoniu, în condiţii de 922/22.12.2003 B.C. nr.9/2004
1.009/10.12.2003
umiditate excesivă şi existenţa
biodegradării.Studiu de caz:
Biserica Sfântul Nicolae
Făcătorul de Minuni-Mănăstirea
Popăuţi.
79
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Metodologie privind evaluarea
caracteristicilor fizico-mecanice O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I , nr. B.C. nr.17-
XXII-16 MP 027-2003
reziduale ale betonului armat 308/16.09.2003 670/23.09.2003 18/2004
supus la incendii.
Normativ de proiectare pentru
lucrările de reparaţii şi O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXII-17 NP 103-2004 B.C. nr.6/2005
consolidare ale podurilor rutiere 181/15.02.2005 434bis/23.05.2005
în exploatare.
Ghid privind proiectarea şi
execuţia consolidării structurilor O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. GP 079-2003
XXII-18 GP 079-2014
în cadre din beton armat cu 775/20.04.2015 356bis/25.05.2015 se abrogă
pereţi turnaţi in situ.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
reglementare României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghidul şi programul de calcul
Ordinul publicat în
XXII-19 cadru al responsabilului cu O.M.L.P.A.T. nr.
GE 035-1999 B.C. nr. 7/1999 şi
urmărirea în exploatare a 29/N/07.04.1999
Broşura COCC
construcţiilor.
Ghid privind execuţia
Ordinul publicat în
XXII-20 decupărilor şi perforărilor în O.M.L.P.A.T. nr.
GE 009-1997 B.C. nr 12/1999 şi
elementele de construcţii din 30/N/03.03.1997
Broşura ICECON
beton şi beton armat.
Ghid privind execuţia lucrărilor
Ordinul publicat în
de demolare a elementelor de O.M.L.P.A.T. nr.
GE 022-1997 B.C. nr. 12/1999 şi
XXII-21 construcţii din beton şi beton 43/N/03.03.1997
Broşura ICECON
armat.

80
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
reglementare României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de utilizare privind execuţia
lucrărilor de demolare a O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr 12/1999 şi
XXII-22 GE 010-1997
elementelor din beton, beton 31/N/03.03.1997 Broşura IPC
armat şi roci prin efectul de pană.
Ghid pentru proiectarea şi
Ordinul publicat în
execuţia lucrărilor de O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-23 GP 005-1997 B.C. nr. 3/1997 şi
compartimentare cu panouri 27/N/24.02.1997
Broşura IPC
uşoare.

81
XXIII.Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
Normativ privind lucrul îşi încetează
I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-1 U 6-1978 utilajelor de construcţii pe timp B.C.nr.5/1979 valabilitatea
177/27.12.1978
friguros. U 6–1961
Normativ privind dotarea cu
I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-2 U 10-1980 maşini, scule şi dispozitive a B.C. nr.6/1981
3/5.02.1981
muncitorilor în construcţii.
Normativ privind consumurile
I.C.C.P.D.C. nr.
medii de combustibil, îşi încetează
111/21.09.1982 B.C. nr.1/1983 şi
XXIII-3 U 8-1982 lubrifianţi şi materiale de valabilitatea
I.C.C.P.D.C. din B.C. nr.4/1985
întreţinere pentru utilaje de U 8-1978
10.10.1984
construcţii.
Normativ pentru repararea
îşi încetează
XXIII-4 maşinilor, utilajelor şi I.C.C.P.D.C nr.
U 9-1982 B.C. nr.1/1983 valabilitatea
instalaţiilor pentru construcţii 110/21.09.1982
U 8-1978
cod 42; 611.5; 65.
Îndrumător pentru utilizarea I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-5 C 214-1983 B.C. nr.11/1983
dispozitivului FINT 2. 68/30.07.1983
Normativ privind întreţinerea şi
îşi încetează
repararea uneltelor, sculelor şi I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-6 U 9/2-1985 B.C. nr.9/1985 valabilitatea
dispozitivelor folosite în 29/27.05.1985
U 9–1982
construcţii.
Normativ de personal pentru îşi încetează
I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-7 U 11-1987 activitatea de mecanizare a B.C. nr.7/1987 valabilitatea
50/23.11.1987
lucrărilor de construcţii. U 11–1983
Instrucţiuni tehnice pentru
repararea utilajelor folosite în I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-8 U 3-1989 B.C. nr.2/1989
construcţii din codurile 42, 611- 22/26.06.1989
5 şi 650-658, prin sistemul de
82
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
înlocuire a subansamblurilor.
Ghid de utilizare pentru nacele O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-9 GE 001-1996
suspendate pe cabluri. 57/N/15.07.1996 B.C. nr.4/1997
Ghid de utilizare pentru
minibetoniere care se M.L.P.A.T. nr.
XXIII-10 GE 002-1996 B.C. nr.4/1997
deplasează pe şenile de 54/N/15.07.1996
cauciuc.
Ghid de utilizare pentru
minibetoniere care se O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-11 GE 002-1996 B.C. nr.4/1997
deplasează pe şenile de 54/N/15.07.1996
cauciuc.
Metodologia privind elaborarea
cerinţelor pentru mijloace
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-12 IM 004-1996 tehnice şi echipamente B.C. nr.1/1997
45/N/15.07.1996
utilizate la executarea
lucrărilor de construcţii.
Specificaţie tehnică privind
criteriile şi nivelele de
performanţă ale
echipamentelor pentru lucrări
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.14/1997
XXIII-13 ST 006-1996 de beton pentru asigurarea
47/N/15.07.1996
calităţii construcţiilor, a
protecţiei vieţii, a asigurării în
exploatare şi a protecţiei
mediului ambiant.
Specificaţie tehnică privind
criteriile şi nivelele de
performanţă ale O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.2/1997
XXIII-14 ST 007-1996
echipamentelor pentru lucrări 49/N/15.07.1996
de finisaj, pentru asigurarea
calităţii construcţiilor, a

83
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
tehnică Nr./dată
protecţiei vieţii şi a sănătăţii, a
siguranţei în exploatare şi a
protecţiei mediului ambient.
Metodologia de calcul a
producţiei echivalente realizate
de maşinile şi utilajele de I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-15 B.C. nr.12/1985
construcţii şi a gradului de 62/30.10.1985
mecanizare a lucrărilor de
construcţii.
Indrumar privind mentenanţă
echipamentelortehnologice O.M.D.R.A.P. nr. îşi încetează
XXIII-16 NE 003-2015 aflate în exploatare, pentru 819/27.04.2015 M.Of., p I,nr. aplicabilitate
asigurarea calităţii lucrărilor de 363bis/26.05.2015 NE 003-1997
de construcţii.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
reglementare României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Norme privind utilizarea
resurselor în activitatea de Ordinul publicat
mecanizare şi transport O.M.L.P.A.T. nr. în B.C. nr.
XXIII-17 NE 004-1997
tehnologic în vederea asigurării 49/N/03.03.1997 12/1999 şi
cerinţelor de calitate a Broşură ICECON
construcţiilor.

84
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Denumire reglementare Act normativ de Observaţii
reglementare României Construcţiilor
tehnică aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid pentru alegerea
Ordinul publicat
echipamentelor pentru
O.M.L.P.A.T. nr. în B.C. nr.
XXIII-18 GE 012-1997 executarea mecanizată a
33/N/03.03.1997 12/1999 şi
reparaţiilor şi consolidărilor la
Broşura IPC
construcţii.
Ordinul publicat
Ghid tehnic de utilizarea a
O.M.L.P.A.T. nr. în B.C. nr.
XXIII-19 GE 013-1997 autopompelor de beton tip
34/N/03.03.1997 12/1999 şi
GUB.
Broşura IPC
Norme privind măsurile de
asigurarea a igienei şi sănăţii
Ordinul publicat
oamenilor, a refacerii şi
O.M.L.P.A.T. nr. în B.C. nr.
XXIII-20 NE 002-1997 protecţiei mediului la lucrărilde
47/N/03.03.1997 12/1999 şi
de execuţie a construcţiilor:
Broşura IPC
Exploatarea utilajelor de
construcţii.
Ordinul publicat
Ghid pentru folosirea utiliajelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-21 GE 005-1996 în B.C. nr.
mici în construcţii. 50/N/15.07.1996
12/1999

85
XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
A- Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Regulamentul privind protecţia şi M.L.P.A.T. nr.
XXIV-1 B.C.nr.5-8/1993
igiena muncii în construcţii. 9/N/15.03.1993
Regulament privind metodologia
de inventariere a construcţiilor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-2 RRS 1-1994 tip clădire din fondul construit B.C. nr.6/1995
30/N/06.10.1994
existent din punct de vedere al
riscului seismic.
Instrucţiuni tehnice de
proiectare şi execuţie a
elementelor de construcţii şi de
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-3 C 253/1-1994 instalaţii pentru camere curate B.C. nr.7/1995
24/N/25.08.1994
utilizate în domeniul sănătăţii
(spitale, laboratoare şi industria
farmaceutică).
Instrucţiuni tehnice de
proiectare şi executare privind
organizarea camerelor curate O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-4 C 253/0-1994 B.C. nr.7/1995
utilizate în domeniul sănătăţii 24/N/25.08.1994
(spitale, laboratoare şi industria
farmaceutică).
Principii generale privind
metodologia de zonare O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-5 P 136-1995 B.C.nr.10/1995
geotehnică a teritoriului 4/N/31.01.1995
României.
Normativ de proiectare a sălilor O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-6 NP 006-1996 B.C.nr. 2/1997
aglomerate cu vizitatori. 85/N/5.12.1996

86
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Cerinţele utilizatori.
Normativ privind igiena
compoziţiei aerului în spaţii cu
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-7 NP 008-1997 diverse destinaţii, în funcţie de B.C.nr.10/1997
6/N/22.01.1997
activităţile desfăşurate în regim
de iarnă-vară.
Specificaţie tehnică privind
alegerea echipamentelor pentru
O.M.L.P.A.T. nr.
exploatarea şi întreţinerea căilor
XXIV-8 ST 017-1997 98/N/01.07.1997 B.C. nr.4/1998
de comunicaţii orăşeneşti şi
comunale în scopul satisfacerii
cerinţelor de calitate.
Normativ cadru privind
detalierea conţinutului O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-9 NC 001-1999 B.C. nr.1/2001
cerinţelor stabilite prin Legea 222/N/27.09.2000
10/1995.
Proceduri pentru atestarea
conformităţii produselor Ordinul în
destinate construcţiilor la O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.13/2001 şi
XXIV-10 PCC 003-1999
furnizor: ancoraje şi blocaje 157/N/06.07.2000 B.C. nr.14-
pentru precomprimarea 15/2000
betonului.
Ghid privind procedura de
Ordin în:
verificare a îmbinărilor sudate la
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.13/2001
XXIV-11 GT 024-1999 materiale termoplastice
20/N/07.04.2000 B.C. nr.5/2003
(distructive şi nedistructive).
B.C.nr.5/2003
Cerinţe de calitate.
Ghidul primarului şi al
consilierilor locali. Soluţii O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-12 GE 040-1999 B.C.nr.14/1999
constructive pentru realizarea 28/N/07.04.1999
locuinţelor în mediul rural cu

87
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
respectarea cerinţelor din
legea10/1995.
Normativ privind proiectarea
clădirilor civile din punct de
XXIV-13 NP 068-2002 O.M.L.P.T.L. nr. B.C.nr.13/2003
vedere al cerinţei de siguranţă în
1.576/15.10.2002
exploatare.
Normativ privind cerinţele de
calitate pentru unităţi
O.M.L.P.T.L. nr.
XXIV-14 NP 079-2002 funcţionale de cazare (camere, B.C.nr.12/2003
1.503/09.10.2002
garsoniere şi apartamente) din
clădiri hoteliere.
Normativ privind proiectarea
sălilor de sport(unitatea M.Of., p I, nr.
O.M.L.P.T.L. nr.
XXIV-15 NP 065-2002 funcţională de bază) din punct nr.944/23.12.2002 B.C. nr.2/2003
1.993/13.12.2002
de vedere al cerinţelor Legii
10/1995.
Normativ privind proiectarea
terenurilor sportive şi M.Of., p I, nr.
stadioanelor (unitatea O.M.L.P.T.L. nr. 945/23.12.2002
XXIV-16 NP 066-2002 B.C. nr.9/2004
funcţională de bază) din punct 1.995/13.12.2002
de vedere al cerinţelor Legii nr.
10/1995.
Ghid de interpretare a cerinţelor
esenţiale ale construcţiei în
O.M.T.C.T. nr.
XXIV-17 GT 051-2002 vederea stabilirii adecvării la o B.C.nr.23/2003
166/31.01.2003
utilizare prevăzută a produselor
pentru construcţii.
Ghid privind criteriile de îşi încetează
performanta ale cerintelor de O.M.T.C.T. nr. M.O., p I, nr. valabilitatea
XXIV-18 GT 058-2003 B.C.nr.22/2004
calitate conform Legii 902/25.11.2003 877/10.12.2003 GT 020-1998
nr.10/1995 privind calitatea în Volumul V

88
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
construcții, pentru instalații de
ventilare-climatizare.
Ghid privind criteriile de
performanță ale cerințelor de M.O., p I, nr. îşi încetează
calitate conform Legii O.M.T.C.T. nr. 867/5.12.2003 valabilitatea
XXIV-19 GT 059-2003 B.C.nr.22/2004
nr.10/1995 privind calitatea în 903/25.11.2003 GT 020-1998
construcții, pentru instalațiile Volumul E
electrice din clădiri.
Ghid privind criteriile de
performanță ale cerințelor de M.Of., p I, nr. îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
calitate conform Legii 877/10.12.2003 valabilitatea
XXIV-20 GT 060-2003 901/25.11.2003 B.C.nr.23/2004
nr.10/1995 privind calitatea în GT 020-1998-
construcții, pentru instalațiile de Volumul I
încălzire centrală.
Ghidul criteriilor de performanţă
îşi încetează
a cerinţelor de calitate conform M.Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr. valabilitatea
XXIV-21 GT 063-2004 Legii nr. 10/1995 privind 375bis/04.05.2005 B.C. nr.9/2006
173/15.02.2005 GT 020-1998-
calitatea în construcţii pentru
Volumul I
instalaţii sanitare din clădiri.
Normativ pentru proiectarea şi
orice dispoziţii
montajul pereţilor cortină pentru O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I,nr.
contrare îşi
XXIV-22 NP 102-2004 satisfacerea cerinţelor de 170/15.02.2005 369bis/03.05.2005 B.C. nr.7/2005
încetează
calitate prevăzute de Legea nr.
aplicabilitatea
10/1995.
Ghid pentru expertizarea tehnică
a clădirilor de locuit amplasate
în zona seismică A şi stabilirea
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.17-
XXIV-23 GT 047-2002 soluţiilor cadru de intervenţie
1.453/3.10.2002 18/2004
(consolidare) pentru asigurarea
cerinţelor de rezistenţă şi
stabilitate, executate pe baza

89
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
proiectelor tip T320, S+P+4E şi
seriile T836, T835, S+P+8E.
Ghid pentru expertizarea tehnică
a clădirilor de locuit amplasate
în zonă seismică A şi stabilirea
soluţiilor cadru de intervenţie
O.M.T.C.T. nr.
(consolidare) pentru asigurarea
XXIV-24 GT 045-2002 1.452/3.10.2002 B.C.nr.10/2004
cerinţelor de rezistenţă şi
stabilitate, executate pe baza
proiectelor tip nr. 944 şi 1400,
S+P+3E-panouri mari
prefabricate, elaborate de IPCT.
Ghid cuprinzînd soluţii cadru de
intervenţie (consolidare) pentru
asigurarea cerinţelor de
rezistenţă şi stabilitate, la clădiri O.M.T.C.T. nr.
B.C. nr.11-
XXIV-25 GT 046-2002 de locuit cu S+P+4E, executate 1.451/3.10.2002
12/2004
pe baza de proiecte tip (cu
pereţi structurali din beton
armat turnat monolit) amplasate
în zonă seismică A.
Regulamentul privind prevenirea
O.M.A.I. nr.
şi gestionarea situaţiilor de M. Of., p I ,nr. orice dispoziţii
1.160/30.01.2006
XXIV-26 urgenţă specifice riscului la 207bis/07.03.2006 contrare se
O.M.T.C.T. nr.
cutremure şi/sau alunecări de abrogă
1.995/18.11.2005
teren.
O.M.T.C.T. nr.
Îndrumar privind educaţia şi 2.058/07.11.2006 M.Of., p I , nr.
protecţia elevilor în caz de O.M.A.I. nr.1.508 9bis/ 08.01.2007
XXIV-27 B.C.nr.24/2006
cutremur. /O.M.T.C.T. nr.
2.058/ M.E.C. nr.
5.709
90
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
O.M.D.L.P.L.
nr.1.392/2008 şi M.Of., p I, nr.
Procedură privind controlul de C.P.M. nr. 816/05.12.2008
XXIV-28 PCC-022:2008 stat la producerea şi livrarea 2.815/DM/2008
betonului. Modificat de
O.M.D.R.A.P .nr.
3848/10.12.2013
Specificație tehnică privind O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
ST 051-2013 produse pentru construcții. 2.360/24.07.2013 594bis/23.09.2013
XXIV-29
Caracteristici esențiale, niveluri
și clase de performanță
Normativ privind proiectarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-30 NP 135-2013
faţadelor cu alcătuire ventilate. 3.415/26.11.2013 807bis/19.12.2013
Specificație tehnică privind
cerințele tehnice pentru
M.Of., p I,nr.
XXIV-31 ST 052-2014 echiparea căilor de trafic rutier O.M.D.R.A.P. nr.
354bis/22.05.2015
cu dispozitive de reducere a 774/20.04.2015
zgomotului.
Procedură pentru inspecția
tehnică a staţiilor pentru
M.Of., p I,nr.
XXIV-32 PCC 018-2015 producerea agregatelor minerale O.M.D.R.A.P. nr.
459bis/25.06.2015
pentru betoane şi lucrări de 962/15.05.2015
drumuri.
Procedură pentru inspecția
tehnică a staţiilor pentru
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-33 PCC 019-2015 prepararea mixturilor asfaltice
91/02.06.2015 485bis/2.07.2015
pentru lucrări de drumuri şi
aeroporturi.
Procedură pentru inspecția
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-34 PCC 020-2015 tehnică a staţiilor pentru
71/29.05.2015 485bis/2.07.2015
prepararea betoanelor.

91
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare României
tehnică Nr./dată
Procedură pentru inspecţia
tehnică a echipamentelor pentru
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-35 PCC 021-2015 debitarea, îndreptarea şi
86/02.06.2015 485bis/2.07.2015
fasonarea barelor de oţel beton
folosite în construcţii.
Procedură pentru inspecția
tehnică a echipamentelor pentru
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-36 PCC 022-2015 punerea în opera a mixturilor
821/27.04.2015 354bis/22.05.2015
asfaltice la lucrări de drumuri și
aeroporturi.
Procedură pentru inspecția
tehnică a echipamentelor pentru O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-37 PCC 023-2015
transportul şi punerea în opera a 986/19.05.2015 459bis/25.06.2015
betonului.
Procedură pentru inspecția
tehnică a echipamentelor
tehnologice pentru executarea, O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-38 PCC 024-2015
profilarea şi finisarea lucrărilor 164/12.06.2015 501bis/08.07.2015
de pământ specific la drumuri,
aeroporturi şi fundaţii speciale.

92
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ pentru proiectarea şi
Ordinul publicat în
executarea măsurilor de izolare O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-39 NP 014-1996 B.C. nr. 13/2001
fonică şi a tratamentelor acustice 23/N/19.02.1997
în clădiri inclusiv instalaţii.
Normativ de prevenire şi stingere a
Ordinul publicat în
incendiilor pe durata executării O.M. L.P.A.T. nr.
XXIV-40 C 300-1994 B.C. nr. 9/1994 şi
lucrărilor de construcţii şi instalaţii 20/N/11.07.1994.
Broşura IPC
aferente acestora.
Ghidul primarilor şi al consilierilor Ordinul publicat în
locali privind aplicarea Legii O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 9/2000 şi
XXIV-41 GE 036-2000
nr.10/1995 la lucrările de pietruire 32/N/22.05.2000 Broşura
a drumurilor. INCERTRANS
Procedură de inspecţie tehnică a
maşinilor şi echipamentelor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-42 PCC 021-2000 tehnologice de construcţii aflate în Broşura ICECON
337/N/ 08.12.2000
exploatare sau importate la mâna a
doua.
Specificaţie tehnică privind
cerinţele de performanţă şi Ordinul publicat în
proceduri de verificare a calităţii O.M.L.P.A.T nr. B.C. nr. 13/2001şi
XXIV-43 ST 026-2000
sistemelor elastice antivibratile 159/N/06.07.2000 Broşura ICECON
pentru echipamente înglobate în
construcţii.
Specificaţie tehnică privind
cerinţele de calitate şi siguranţă în Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-44 ST 027-2000 funcţionare a echipamentelor vitale B.C. nr.13/2001 şi
156/N/6.07.2000
din dotarea construcţiilor supuse Broşura ICECON
acţiunilor dinamice aleatoare.

93
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în O.M.L.P.A.T. nr. Broşura ICECON
XXIV-45 PCC 013-2000
vederea atestării tehnice a 170/N/11.08.2000
maşinilor de fasonat oţel beton.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în O.M.L.P.A.T. nr. Broşura ICECON
XXIV-46 PCC 014-2000
vederea atestării tehnice a a 171/N/11.08.2000
vibratoarelor pentru betoane.
Procedură privind evaluarea
performanţelor tehnologice în O.M.L.P.A.T. nr. Broşura ICECON
XXIV-47 PCC 015-2000
vederea atestării tehnice a 169/N/11.08.2000
autobetonierelor.
Procedura pentru verificarea
calităţii şi recepţiei lucrărilor de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXIV-48 PCC 009-2000
învelitori ceramice la construcţiile 52/N/30.06.2000 B.C. nr. 13/2001
vechi.
Specificaţia tehnică privind
cerinţele de calitate şi siguranţă Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-49 ST 025-2000 pentru sistemul echipament-clădire B.C. nr. 13/2001 şi
160/N/06.07.2000
(ascensoare, scări rulante, covoare Broşura ICECON
rulante).
Specificaţia tehnică privind
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
cerinţele de calitate pentru
XXIV-50 ST 031-2000 161/N/06.07.2000 B.C. nr. 13/2001 şi
prepararea, transportul şi punerea
Broşura ICECON
în operă a betonului.
Ghid şi program de calcul cadru
privind monitorizarea consumurilor
Ordinul publicat în
tehnice la lucrările publice, în O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-51 PC 020-2000 B.C. nr. 13/2000 şi
scopul asigurării cerinţelor Legii nr. 51/N/30.06.2000
Broşura COCC
10/1995 privind calitatea în
construcţii.

94
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare (urmărire, intervenţie)
privind protecţia anticorozivă a Ordinul publicat
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-52 GP 031-1998 construcţiilor supuse acţiunii în B.C. nr.13/2001
9/N/03.02.1998
mediilor agresive specifice
industriei alimentare: a)industria
cărnii.
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-53 GT 008-1997 teren în vederea satisfacerii B.C. nr. 12/1999
19/N/19.02.1997
cerinţei de siguranţă în exploatare
pentru clădiri din domeniul ocrotirii
sănătăţii.
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
teren în vederea satisfacerii
XXIV-54 GT 007-1997 20/N/19.02.1997 B.C. nr. 12/1999
cerinţei de siguranţă în exploatare
pentru clădiri ale administraţiei
publice şi ale institutelor de
cercetare-proiectare.
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de
O.M.L.P.A.T nr. Ordinul publicat în
XXIV-55 GT 005-1997 teren în vederea satisfacerii
21/N/19.02.1997 B.C. nr. 12/1999
cerinţei de siguranţă în exploatare
pentru clădiri din domeniul
cultelor.

95
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de
Ordinul publicat în
teren în vederea satisfacerii O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-56 GT 004-1997 B.C. nr. 12/1999
cerinţei de siguranţă în exploatare 22/N/19.02.1997
pentru construcţii cu destinaţia de
săli de spectacole, sport şi
agrement.
Ghid de proiectare, execuţie şi
exploatare (urmărire, intervenţie)
privind protecţia anticorozivă a Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-57 GP 032-1998 construcţiilor supuse acţiunii mediilor B.C. nr. 13/2001
10/N/03.02.1998
agresive specifice industriei
alimentare: b) industria vinului şi
berii.
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-58 GP 023-1997 teren în vederea satisfecerii cerinţelor B.C. nr. 12/1999
102/N/25.07.1997
Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din
domeniul culturii, expoziţii de artă,
bibloteci.
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXIV-59 GP 022-1997 teren în vederea satisfecerii
103/N/25.07.1997 B.C. nr. 12/1999
cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru
clădiri din domeniul
învăţământului.

96
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghidul privind măsurile necesare de
apărare împotriva dezastrelor
provocate de seisme şi alunecări de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-60 GP 021-1997 teren în vederea satisfecerii B.C. nr. 12/1999
104/N/25.07.1997
cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru
clădiri de locuit individuale şi de
tip bloc.
Ghidul privind alegerea
echipamentelor specifice
intervenţiilor pentru diminuarea
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
efectelor produse de seisme în
XXIV-61 GP 024-1997 105/N/25.07.1997 B.C. nr. 12/1999
vederea asigurării cerinţei de
siguranţă în exploatare prevăzute
de Legea nr.10/1995 privind
calitatea în construcţii.
Ghid pentru stabilirea soluţiilor
cadru de intervenţie la clădirile
GP 025-1997 O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXIV-62 avariate de seisme realizate pe
119/N/04.09.1997 B.C. nr. 12/1999
baza proiectelor refolosibile tip
ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405.
Ghid de alegere optimă a schelelor
fixe şi mobile pentru executarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-63 GE 015-1997 lucrărilor de finisaj în vederea
36/N/03.03.1997
asigurării cerinţelor de calitate a
execuţiei în construcţii etc.).

97
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Specificaţie tehnică privind
criteriile de performanţă ale
echipamnetelor pentru lucrări de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXIV-64 ST 010-1997 fundaţii pentru asigurarea calităţii 44/N/03.03.1997 B.C. nr 12/1999 şi
construcţiilor, a protecţiei vieţii şi Broşura IPC
sănătăţii, a siguranţei în exploatare
şi protecţiei mediului.
Specificaţie tehnică privind O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXIV-65 ST 011-1997 certificarea de conformitate a 45/N/03.03.1997 B.C. nr. 12/1999 şi
calităţii ascensoarelor de persoană. Broşura IPC
Specificaţie tehnică privind
Ordinul publicat în
certificarea de conformitate a O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-66 ST 012-1997 B.C. nr. 10/1998 şi
calităţii echipamentelor de 46/N/03.03.1997
Broşura IPC
ridicare.
Ghid privind identificarea şi
monitorizarea alunecărilor de teren
şi stabilirea soluţiilor cadru de
O.M.L.P.A.T.
intervenţie asupra terenurilor
nr. Ordinul publicat în
XXIV-67 GT 006-1997 pentru prevenirea şi reducerea
18/N/19.02.1997 B.C. nr. 10/1998
efectelor acestora, în vederea
satisfacerii cerinţelor de siguranţă
în exploatarea construcţiilor,
refacere şi protecţia mediului.
Metodologie si program cadru O.M.L.P.A.T. nr.
Ordinul publicat în
pentru verificarea automata a 30/N/22.05.2000
XXIV-68 B.C. nr. 9/2000 şi
PC 017-1999 cerintei de calitate ,,siguranta la
Broşura IPCT
foc" la clădirile înalte.
Specificaţie tehnică privind O.M.L.P.A.T. nr.
ST 035-2000 cerinţele şi criteriile de 259/N/02.11.2000 Ordinul publicat în
XXIV-69
performanţă pentru verificarea B.C. nr. 13/2001
antiseismică a faţadelor cortină.

98
XXV. Reglementări tehnico-economice şi metodologice
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
O.M.L.P.T.L. nr.
Îndrumător pentru atestarea
777/26.05.2003, cu
tehnico-profesională a M.Of., p I, nr.
XXV-1 modificările şi
specialiştilor cu activitate în 397/09.06.2003
completările
construcţii.
ulterioare
Îndrumător privind aplicarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-2 costului global în domeniul B.C.nr.12/1992
2/N/03.04.1992
construcţiilor.
Metodologie de calcul dinamic a O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-3 B.C.nr.12/1992
valorii investiţiilor. 2/N/03.04.1992
Metodologia de stabilire a
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-4 categoriei de importanţă a B.C. nr.4/1996
31/N/02.10.1995
construcţiilor.
Metodologia pentru evaluarea
clădirilor şi construcţiilor speciale O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-5 GV 001/0-1995 B.C.nr.13/1995
din grupele 1 şi 2 de mijloace 32/N/16.10.1995
fixe.
Metodologie pentru determinarea O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-6 IM 003-1996 indicelui californian de capacitate 58/N/15.07.1996 B.C. nr.1/1997
portantă (CBR).
H.G. nr. 766/1997 M.Of., pI, nr.
Regulament privind stabilirea
modificată de H.G. 352 /10.12.1997
XXV-7 categoriei de importanţă a
nr. 1.231/2008 M.Of., pI, nr.
construcţiilor.
691/10.10.2008
Ghid cuprinzând coeficienţii de
uzură fizică normală la mijloacele O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-8 P 135-1999 B.C.nr.2/2000
fixe din grupa 1 "Construcţii 85/N/25.10.1999
speciale”.
99
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
Ghid pentru evaluarea lucrărilor
de consolidare pe bază de deviz O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-9 Gex 004-2000 B.C. nr.2/2001
cadru pentru soluţii 46/N/30.06.2000
reprezentative de consolidare.
Ghid privind elaborarea devizelor
la nivel de categorii de lucrări şi
P 91/1-2002 O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-10 obiecte de construcţii pentru B.C.nr.10/2003
1.568/15.10.2002
investiţii realizate din fonduri
publice.
O.M.A.P.M. nr.
Metodologie privind stabilirea
116/11.02.2002 M.Of., pI, nr.
XXV-11 NTLH 021 categoriilor de importanţă a
şi O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
barajelor.
289/6.03.2002
Metodologie de evaluare a stării O.M.A.P.M. nr.
de siguranţă în exploatare a 116/11.02.2002 M.Of., pI, nr.
XXV-12 NTLH 022 barajelor şi lacurilor de şi O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
acumulare. 289/6.03.2002
Metodologie privind evaluarea
O.M.A.P.M. nr.
stării de siguranţă în exploatare a
116/11.02.2002 M.Of., p I, nr.
XXV-13 NTLH 023 barajelor şi digurilor care
şi O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
realizează depozite de deşeuri
289/6.03.2002
industriale.
Ghid de termeni tehnici uzuali
pentru instalaţii (germană,
franceză, engleză) în scopul O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
XXV-14 GT 033-2001 Broşură ICECON
armonizării reglementărilor 70/23.01.2003 97/17.02.2003
româneşti cu cele din Uniunea
Europeană.
Metodologie privind iniţierea, O.M.L.P.T.L. nr. Ordinul M.L.P.T.L. Ordinul
XXV-15 programarea, achiziţia, 542/08.04.2003 nr.542/08.04.2003 M.L.P.T.L.
elaborarea, avizarea, aprobarea şi publicat în M.Of., p nr.542/

100
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
valorificarea reglementărilor I, nr.269/17.04.2003 08.04.2003
tehnice şi a rezultatelor publicat şi în
activităţilor specifice de modificat şi O.M.T.C.T. nr. B.C.nr.11/2003
reglementare în construcţii, completat prin 1410/10.08.2004
amenajarea teritoriului, urbanism O.M.T.C.T. nr. publicat în M.Of., pI, *modifică
şi habitat. 1.410/10.08.2004* nr.782/25.08.2004 art. 2

modificat de O.M.T.C.T. nr. **modifică


O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006 art. 6 alin.
1.727/21.09.2006** publicat în M.Of., pI, (2) lit. i)
nr.829/09.10.2006
Ghid privind elaborarea caietelor
de sarcini pentru execuţia Ordin în:
O.M.T.C.T. nr.
XXV-16 GP 090-2003 lucrărilor de construcţii şi M.Of., p I,nr. B.C.nr.18/2005
39/14.01.2004
instalaţii. Caietul IV: Instalaţii 61/23.01.2004
interioare.
Proceduri privind agrementul
tehnic în construcţii:
-Procedură de agrement tehnic
pentru produse, procedee şi
PAT 1- 2004
echipamente noi în construcţii.
O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI , nr.
XXV-17 -Procedură de abilitare a
PAT 2- 2004 1.889/15.10.2004 1.167/09.12.2004
organismelor elaboratoare de
agremente tehnice în construcţii.
PAT 3- 2004
-Procedură privind avizarea
agrementelor tehnice în
construcţii.
Ghid privind proiectarea
sistemelor de consolidare a O.M.T.C.T. nr.
M.Of., pI, nr.
XXV-18 GP 100-2004 pereţilor din zidărie prin 737/19.04.2004
780/25.08.2004
cămăşuiri armate cu grile
polimerice.
101
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
Ghid privind intervenţii
structurale şi nestructurale pentru
O.M.T.C.T. nr.
XXV-19 realizarea de lucrări la construcţii
GEx 008-2004 741/2004
monumente istorice-consumuri
medii specifice de resurse.
Metodologie pentru evaluarea
riscului şi propunerile de
O.M.T.C.T. nr.
intervenţie necesare la structurile
XXV-20 MP 025-2004 743/19.04.2004 B.C.nr.21/2005
construcţiilor monumentelor
istorice în cadrul lucrărilor de
restaurare ale acestora.
Îndrumător privind aplicarea
prevederilor „Regulamentului de
Anexa I la
verificare şi expertizare tehnică
XXV-21 O.M.L.P.A.T.nr. B.C. nr. 1/1997
de calitate a proiectelor, a
77/N/28.10.1996
execuţiei lucrărilor şi
construcţiilor”

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ordinul publicat în
Ghid de acţiuni de reducere a riscului O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-22 Gex 003-2000 B.C. nr. 13/2000 şi
seismic pentru construcţiile existente. 44/N/30.06.2000
Broşura UTCB

102
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri
de lucrări de construcţii montaj şi Ordinul publicat în
O.M.L.P.T.L. nr.
influenţa acestora la întocmirea B.C. nr. 1/2002 şi
XXV-23 GM 015-2001 1216/06.09.2001
ofertelor în activitatea de licitare- Broşura COCC
ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor
Legii nr.10/1995-partea a II-a: Lucrări de
reparaţii la construcţii.
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri
de lucrări de construcţii- montaj şi
influenţa acestora la întocmirea Ordinul publicat în
O.M.L.P.T.L nr.
XXV-24 GM 014-2001 ofertelor în activitatea de licitare- B.C. nr. 1/2002 şi
1217/06.09.2001
ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Broşura COCC
Legii nr.10/1995-partea a III-a: Lucrări
de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru
comstrucţii
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri
de lucrări de instalaţii şi influenţa Ordinul publicat în
O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-25 GM 013-2001 acestora la întocmirea ofertelor în B.C. nr. 1/2002 şi
1218/06.09.2001
activitatea de licitare-ofertare, pentru Broşura COCC
satisfacerea cerinţelor Legii nr.10/1995
-partea a-II-a:

103
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid şi metodologie privind folosirea
normelor de timp la principalele tipuri
GM 012-2000 de lucrări de construcţii montaj şi
Ordinul publicat în
influenţa acestora la întocmirea
XXV-26 B.C. nr. 2/2002 şi
ofertelor în activitatea de licitare-
Broşura COCC
ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor
de calitate cuprinse în Legea nr.10/1995
-partea a I: Lucrări de construcţii.
Indicator de norme de deviz pentru
Ordinul publicat în
lucrări de restaurări şi consolidări la O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-27 RCs-2002 B.C. nr. 13/2002 şi
construcţii avariate civile, industriale şi 836/06.06.2002
Broşura COCC
social-culturale.
Indicator de norme de deviz pentru Ordinul publicat în
O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-28 Rplz-2002 lucrări de reparaţii la izolaţii în B.C. nr. 13/2002 şi
836/06.06.2002
construcţii şi instalaţii. Broşura COCC
Normativ privind modul de întocmire a Decizia
devizelor pe categorii de lucrări şi pe I.C.C.P.D.C.
obiecte pentru lucrările de construcţii- 155/28.12.1982
XXV-29
P 91-1983 montaj, precum şi pentru reparaţii
curente şi de întreţinere la construcţii şi
la instalaţiile aferente acestora.
Metodologie de aplicare a tehnologiei de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-30 IM 008-1997 sablare umedă la faţade şi pardoseli B.C. nr. 12/1999 şi
50/N/03.03.1997
minerale la clădiri civile şi industriale. Broşura IPC
Metodologie de aplicare a tehnologiei de Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-31 IM 009-1997 îmbinare a armăturilor în situ prin B.C. nr. 12/1999 şi
51/N/03.03.1997
manşonare. Broşura IPC
Ghidul pentru evaluarea costurilor Ordinul publicat în
lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr. 12/2002 şi
XXV-32 Gex 005-2002 cadru pentru soluţii reprezentative la 1064/30.07.2002 Broşura
îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare. INCERTRANS
104
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Metodologie pentru monitorizarea cu
ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-33 MP 009-2000 privind reducerea riscului seismic la B.C. nr. 13/2000 şi
41/N/30.06.2000
construcţiile existente cu destinaţia de Broşura IPCT
locuinţă.
Ghid pentru proiectarea lucrărilor de
intervenţii la clădirile de locuit
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXV-34 GP 061-2000 existente, cu regim redus de înălţime, în
347/28.12.2000 B.C. nr. 1/2001
condiţiile realizării unor noi clădiri
învecinate.
Metodologie de proiectare şi execuţie a
construcţiilor şi instalaţiilor aferente
Ordinul publicat în
colectării, transportului şi valorificării O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-35 IM 012-1998 B.C. nr. 13/2000
deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor 21/N/13.03.1998
publice, în vederea îmbunătăţirii
factorilor de mediu.
Manualul pentru calculul elementelor din O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXV-36 MP 003-1998 oţel cu pereţi subţiri formate la rece. 12/N/23.02.1998 B.C. nr. 13/2001
Manualul şi programul de calcul cadru O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXV-37 PC 001-1997 pentru întocmirea cărţilor tehnice a 75/N/05.03.1997 B.C. nr. 10/1997 şi
construcţiilor. Broşura ICOCC
Manualul dirigintelui de specialitate în Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-38 ME 001-1997 construcţii inclusiv sistemul informatic şi B.C. nr. 10/1997 şi
74/N/05.03.1997
baza de date a activităţii acestuia. Broşura ICOCC
Ghid pentru programarea lucrărilor de
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXV-39 PC 002-1997 execuţie a construcţiilor–program de
17/N/18.02.1997 B.C. nr. 2/1997
calcul, cadru.

105
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Metodologie şi program de calcul cadru
pentru dezvoltarea de biblioteci CAD Ordinul publicat în
într-un sistem unificat autohton de O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 4/1997 şi
XXV-40 PC 010-1997 proiectare şi de desen automat bazat pe 88/N/26.05.1997 Broşura IPCT
tehnici de programare orientate pe
obiecte.
Ghid de prezentare a programelor de
calcul omologate aferente activităţii de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXV-41 PC 007-1997 proiectare în construcţii realizat pe baza 89/N/26.05.1997 B.C. nr. 4/1997 şi
unui sistem informatic de gestiune a Broşura IPCT
bazelor de date.

106
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ departamental privind
condiţiile de proiectare şi execuţie a
O.M.T. nr.
XXVI-1 S 4 -1971 lucrărilor de execuţie şi instalaţii care B.T.R.nr.8/1971
273/29.03.1971
afectează traseul sau zona drumurilor
publice şi lucrările anexe aferente.
Instrucţie privind organizarea B.T. nr. 2/1982
formaţiei normate de muncă pentru O.M.T.T.C . nr.
XXVI-2
lucrările de întreţinere şi reparaţii 1.605/12.04.1981
poduri.
Instrucțiuni și condiții tehnice pentru
măsurarea denivelărilor din profil
XXVI-3
CD 153-1986 longitudinal al drumurilor cu ajutorul O.M.T.T.C . nr. B.C. nr.12/1985
aparatului Viagraf. 1.776/10.08.1985
Regulament de funcționare DN 7C. O.A.N.D. nr.
XXVI-4
AND 524-1995 Transfăgărășan. 91/9.07.1995 Broşură
Ghid tehnic de utilizarea a
dispozitivelor de transport şi Ghidul în
manipulare a elementelor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul în B.C. Broșura
XXVI-5
GE 014-1997 prefabricate pentru construcţii 35/N/03.03.1997 nr. 12/1999 I.P.C.
(tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi,
etc.).
Normativ departamental pentru
proiectarea antiseismică a O.M.T.T.C. nr.
XXVI-6
PD 197-1978 construcţiilor din domeniul 174/22.01.1979
transporturilor şi telecomunicaţiilor.
Instrucţiuni tehnice departamentale îşi încetează
O.M.T.T.C. nr.
XXVI-7 CD 29-1979 pentru proiectarea şi executarea B.C. nr.11/1979 valabilitatea
311/17.02.1979
fundaţiilor pentru lucrările de drumuri CD 29–1967
107
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
din pământuri stabilizate cu ciment.
Instrucție privind organizarea
formației normare de muncă pentru Ordin M.T.T.C. nr. B.T. nr.2/1982
XXVI-8
lucrările de întreținere și reparații 1.605/04.12.1981
poduri.
Normativ departamental pentru
îşi încetează
folosirea directă a nisipurilor
O.M.T.C.T. nr. valabilitatea
XXVI-9 CD 42-1985 bituminoase cu şi fără adaos de bitum B.C. nr.9/1985
1.126/17.06.1985 CD 21–1966,
dur la executarea la cald a straturilor
CD 42–1969
bituminoase rutiere.
Instructiuni tehnice departamentale îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-10 CD 72-1985 privind executia fundaţiilor pe B.C.nr.12/1985 valabilitatea
1.779/08.10.1985
coloane vibrante. CD 72–1973
Instrucțiuni tehnice departamentale
pentru determinarea în situ a Ordin D.D. nr. Broșura
XXVI-11
DD 500-1986 permeabilității îmbracămin-ților 327/31.12.1985
rutiere cu permeametru AP 400.
Instrucțiuni tehnice departamentale
pentru determinarea în situ a
XXVI-12
DD 501-1986 densității straturilor rutiere Ordin D.D. nr.
bituminoase cu densimetru AP 425. 327/31.12.1985
Normativ privind executarea îşi încetează
O.M.T.T.C. nr.
XXVI-13 C 182-1987 mecanizată a terasamentelor de B.C.nr.6/1987 valabilitatea
1.613/ 28.09.1987
drum. C 182-1977
Instrucțiuni tehnice departamentale
privind metodologia de interpretare
AND 519-1993 statistică a rezultatelor măsurătorilor Ordin M.T. nr.
XXVI-14 de laborator și de teren pentru 239/15.06.1993
determinarea calității complexului
rutier.

108
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Instrucțiuni tehnice privind
XXVI-15 AND 521-1993 determinarea compoziției chimice a Ordin M.T. nr.
bitumului rutier pe patru fracțiuni. 380/10.12.1993
Instrucţiuni tehnice pentru
proiectarea, execuţia şi întreţinerea O.M.T. nr. B.C. nr. 1/1994
XXVI-16 AND 515-1993
terasamentelor şi a căii în zona pod- 80/03.03.1993
rampă acces.
Normativ pentru elaborarea studiilor
XXVI-17 C 242-1993 de circulaţie din localităţi şi teritoriul O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 2/1994
de influenţă. 11/N/06.04.1993
Specificaţie tehnică privind criteriile
şi nivelele de performanţă ale
ST 002-1996 miniutuliajelor de construcţii O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr. 12/1999
XXVI-18
prevăzute cu şenile de cauciuc pentru 52/N/15.07.1996
asigurarea protecţiei mediului şi a
căilor de acces.
Normativ privind reciclarea la rece a O.M.T. nr. M.Of., p I, nr. B.T.R.nr.12/2001
XXVI-19 AND 532-1997
îmbracăminţilor rutiere. 52/27.01.1998 127bis/26.03.1998
Instrucțiuni tehnice pentru
determinarea stabilității în strat
XXVI-20
AND 535-1997 subțire a bitumului pentru drumuri- Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 5/2001
încercarea TFOT. 146/15.10.1997
Instrucțiuni tehnice pentru
determinarea stabilității în strat Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 5/2001
XXVI-21
AND 536-1997 subțire a bitumului pentru drumuri- 146/15.10.1997
încercarea RTFOT.
Normativ privind îmbunătățirea Îşi încetează
terenurilor de fundare slabe, prin O.M.L.P.A.T nr. B.C. nr. 15/1998 valabilitatea
XXVI-22 NE 008-1997 procedee mecanice și de compactare 60/N/3.11.1997 C 29–1977
cu maiul foarte greu-caiet VIII.

109
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
O.M.T. nr.
Norme tehnice privind proiectarea şi M.Of., p I, nr.
571/19.12.1997
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor 15/19.01.1998
Cu modificările
XXVI-23 şi panourilor publicitare în zona
ulterioare
drumurilor, pe poduri, pasaje, M.Of., p I, nr.
O.M.L.P.T.L. nr.
viaducte şi tuneluri rutiere. 123/15.02.2002
118/06.02.2002
Norme tehnice privind stabilirea clasei O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-24
tehnice a drumurilor publice. 46/27.01.1998 138bis/06.04.1998
Norme privind protecţia mediului ca
O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-25 urmare a impactului drum-mediu
43/27.01.1998 138bis/06.04.1998
inconjurator.
Norme tehnice privind proiectarea,
O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-26 construirea şi modernizarea
45/27.01.1998 138bis/06.04.1998
drumurilor.
Norme privind amplasarea şi M.Of. , p I, nr.
O.M.T. nr.
XXVI-27 exploatarea balastierelor din zona 138bis/
48/ 27.01.1998
drumurilor şi a podurilor. 06.04.1998
Norme tehnice privind amplasarea
M.Of., p I, nr.
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru O.M.T. nr.
XXVI-28 138bis/
instalaţii şi a pomilor în localităţile 47/27.01.1998
06.04.1998
urbane şi rurale.
Normativ privind execuţia
tratamentelor bituminoase cu O.M.T. nr. M.Of., p I , nr. B.T.R. nr. 1/2006
XXVI-29 AND 545-1998 agregate de balastieră neconcasate pe 194/14.04.1999 327/09.07.1999
drumuri cu trafic redus.
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
construcţiile aferente căii de rulare a O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.7/2000
XXVI-30 GP 046-1998
tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor 77/N/13.12.1998
de calitate.
Instrucțiuni tehnice privind
XXVI-31
AND 541-1998 confecționarea epruvetelor din Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.19/2002

110
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
mixturi asfaltice utilizând presa de 147/06.11.1998
compactare giratorie.
Instrucțiuni tehnice privind
XXVI-32 AND 542-1998 determinarea modului de elasticitate Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.19/2002
dinamic al mixturilor asfaltice. 148/06.11.1998
Instrucțiuni tehnice privind
XXVI-33 AND 543-1998 determinarea fluajului static și Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.19/2002
dinamic al mixturilor asfaltice. 146/06.11.1998
Norme tehnice privind proiectarea şi
O.M.T. nr. M.Of. , p I, nr.
XXVI-34 realizarea străzilor în localităţile
50/27.01.1998 138bis/06.04.1998
rurale.
Norme tehnice privind proiectarea şi
O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-35 realizarea străzilor în localităţile
49/27.01.1998 138bis/06.04.1998
urbane.
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
construcţiile aferente căii de rulare a O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.7/2000
XXVI-36 GP 046-1998
tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor 77/N/13.12.1998
de calitate.
Manual pentru identificarea
AND 534-1998 defectelor aparente la podurile O.A.N.D. nr.
XXVI-37
rutiere și indicarea metodelor de 56/4.09.1998
remediere.
Instrucțiuni tehnice departamentale
privind organizarea şi funcţionarea
staţiilor amplasate în punctele de
XXVI-38
DD 507-1988 frontieră pentru cântărirea din mers şi O.M.T.T.C. nr. Broşura
verificarea gabaritelor la autovehicule 3.800/12.12.1998
de marfă din traficul internaţional.
Metodologie de evaluare a priorității
XXVI-39 de execuție a pasajelor denivelate în O.A.N.D. nr.
AND 544-1998 punctele de intersecție dintre 155/27.11.1998

111
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
drumurile naționale și căile ferate.
Normativ pentru execuţia Îşi încetează
NE 010-1999 O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-40 tratamentelor bituminoase cu bitum Ordinul publicat în B.T.R. nr. 6/2001 valabilitatea
AND 556-1999 221/N/27.09.2000
aditivat. B.C. nr.13/2001 CD 164-1987
Normativ pentru execuţia
Îşi încetează
NE 011-1999 tratamentelor bituminoase cu emulsii O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.T.R. nr.1/2001
XXVI-41 valabilitatea
AND 555-1999 pe bază de bitum modificat cu 221/N/27.09.2000 B.C. nr.13/2001
CD 164-1987
polimeri.
Specificaţie tehnică privind Ordinul publicat
O.M.L.P.A.T. nr.
proiectarea, execuţia şi exploatarea în B.C. nr.1/2000
66/N/07.09.1999
XXVI-42 ST 022-1999 drumurilor comunale şi vicinale cu o şi
singură bandă de circulaţie din mediul B.C. nr. 7/2000
rural.
Normativ privind aplicarea soluției
XXVI-43 AND 560-1999 antifisură din mixturi asfaltice cu Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.16/2002
volum ridicat de goluri. 113/26.08.1999
Normativ privind aplicarea soluției Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.7/2001
XXVI-44
AND 559-1999 antifisură din mortar asfaltic. 112/26.08.1999
Metodologie pentru executarea O.M.T. nr.
XXVI-45 AND 558-1999 lucrărilor de cadastru al drumurilor 496/28.09.1998 și Mof, p I, nr.
publice. O.N.C.G.C. 232 /25.05.1999
Instrucțiuni tehnice privind
determinarea comportării la oboseală Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 9/2001
XXVI-46
AND 548-1999 a mixturilor asfaltice cu echipamentul 79/09.06.1999
ELLE-MATTA.
Metodologie de determinare a
caracteristicilor emulsiilor Ordin A.N.D. nr.
AND 551-1999 bituminoase cationice utilizate la 91/12.07.1999 B.T.R. nr. 6/2001
XXVI-47
lucrările de drumuri.

112
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ privind condițiile tehnice de
calitate ale emulsiilor bituminoase Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr. 6/2001
XXVI-48
AND 552-1999 cationice utilizate la lucrările de 93/12.07.1999
drumuri.
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.2/2001 şi
Normativ privind condiţiile de
605/23.10.2003 şi B.T.R. nr. 2/2001 îşi încetează
proiectare şi tehnologia de execuţie a
XXVI-49 CD 16-2000 Ordinul D.G. valabilitatea
lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice
A.N.D. CD 16-1978
uşoare.
nr.214/18.12.2000
O.M.T.C.T. nr.
Normativ pentru proiectarea şi îşi încetează
612/23.10.2003 şi
folosirea aparatelor de reazem din M.Of., p I ,nr. valabilitatea
XXVI-50 CD 63-2000 Ordinul D.G. B.T.R.nr.12/2001
neopren pentru podurile de cale 783/06.11.2003 CD 63-1984
A.N.D.
ferată şi şosea.
nr.180/06.11.2000
Normativ pentru proiectarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-51 NP 043-2000 structurilor de poduri cu grinzi B.C.nr. 7/2001
260/N/02.11.2000
înglobate în beton.
Normativ pentru proiectarea Ordin A.M. nr. B.T.R.nr.21/2002 înlocuieşte
XXVI-52 P 15-2000 aparatelor de reazem la podurile de 179/06.11.2000 P 15-78
şosea din beton armat.
Normativ privind folosirea,
XXVI-53 CD 75-2000 întreținerea și repararea clădirilor din Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 6/2001
ramura drumuri. 18/26.01.2001
Norme metodologice privind condițiile
de închidre a circulației și de
instituire a resctricțiilor de circulație Ordin M.T./M.I.
în vederea executării de lucrări în nr. Broşură
XXVI-54
zona drumului public și/sau pentru 1.112/411/2000
protejarea drumului.

113
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Instrucțiuni tehnice privind
metodologia de determinarea a Decizia nr. B.T.R.nr.10/2012
XXVI-55 planeității, rugozității și adâncimii 535/15.05.2012
făgașelor drumurilor cu ajutorul
pamentului HAWKEYE 1000 și 2000.
O.M.T.C.T. nr.
îşi încetează
Normativ privind determinarea stării 625/23.10.2003 M. Of., pI, nr. B.T.R. nr. 2/2001
XXVI-56 CD 155-2001 valabilitatea
tehnice a drumurilor moderne. şi O.D.G. AND nr. 786 /07.11.2003
CD 155-85
17/26.01.2001
Normativ privind repararea şi
M.Of., p I , nr.
întreţinerea podurilor şi podeţelor de O.M.T.C.T. nr. B.T.R. nr. 3/2001
XXVI-57 CD 99-2001 782/06.11.2003
şosea din beton, beton armat, beton 608/23.10.2003
precomprimat şi zidărie de piatră.
Normativ pentru execuţia
îşi încetează
tratamentelor din anrobate O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I , nr. B.T.R. nr. 4/2001
XXVI-58 DD 502-2001 valabilitatea
bituminoase cu granulozitate 621/23.10.2003 779/ 06.11.2003
DD 502-1987
discontinuă.
Normativ pentru calculul plăcilor O.M.T.C.T. nr. îşi încetează
M.Of., p I, nr.
XXVI-59 PD 46-2001 armate pe două direcţii la podurile 624/23.10.2003 B.T.R. nr. 9/2001 valabilitatea
786/07.11.2003
din beton armat . PD 46-1979
Normativ pentru dimensionarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr. B.T.R. nr. 1/2001 îşi încetează
XXVI-60 PD 177-2001 structurilor rutiere suple şi semirigide 609/23.10.2003 782/06.11.2003 valabilitatea
(metoda analitică). PD 177-1977
Normativ departamental pentru înlocuişte
amenajarea la acelaşi nivel a Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.9/2001 CD 173-79
XXVI-61
CD 173-2001 intersecţiilor drumurilor publice din 144/12.07.2001
afara localităţilor.
Instrucțiuni tehnice privind
AND 564-2001 metodologia de determinare a Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 7/2001
XXVI-62
capacității portante a drumurilor cu 77/26.03.2001
deflectometrul MLY 10.000.

114
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Instrucțiuni tehnice pentru executarea
îmbrăcăminților din beton de ciment Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.
XXVI-63
CD 169-2001 cu polimeri pentru calea pe poduri și 45/06.02.2001 20/2002
pasaje.
Instrucțiuni tehnice privind
AND 565-2001 metodologia de determinare a Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 8/2001
XXVI-64
planeității suprafețelor drumurilor cu 78/26.03.2001
ajutorul BUMP Integratorului BI.
Instrucțiunile privind plantațiile Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.
XXVI-65
AND 561-2001 rutiere. 21/26.01.2001 10-11/2001
Instrucțiunile privind activitatea Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.
XXVI-66 AND 562-2001 pepinierelor rutiere. 19/26.01.2001 11-12/2005
Instrucțiuni tehnice privind
AND 563-2001 metodologia de determinare a Ordin A.N.D. nr.
XXVI-67 planeității suprafeței drumurilor cu 76/26.03.2001 B.T.R. nr. 8/2001
ajutorul analizorului de profil
longitudinal APL 72.
Normativ pentru determinarea prin
îşi încetează
deflectografie şi deflectometrie a O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr. B.T.R. nr. 2/2004
XXVI-68 CD 31-2002 valabilitatea
capacităţii portante a drumurilor cu 619/23.10.2003 779/ 06.11.2003
CD 31-1994
structuri rutiere suple şi semirigide.
Normativ pentru executarea lucrărilor
XXVI-69 NE 015-2002 de reparaţii a drumurilor cu beton O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.8/2004
rutier fluidifiant. 1.719/17.10.2002
Normativ pentru proiectarea lucrărilor
îşi încetează
de apărare a drumurilor, căilor ferate O.M.L.P.T.L. nr.
XXVI-70 NP 067-2002 valabilitatea
şi podurilor, împotriva acţiunii apelor 1.059/29.07.2002 B.C.nr.15/2002
PD 161-1985
curgătoare şi lacurilor.
Normativ privind condiţiile tehnice şi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-71 AND 581-2002 metodologia de testare a emulsiilor B.T.R. nr. 6/2005
614/23.10.2003. 779/06.11.2003
bituminoase cationice
115
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
suprastabilizate.
Normativ privind proiectarea şi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-72 AND 582-2002 execuţia pietruirii drumurilor de B.T.R.nr. 4/2004
603/23.10.2003 782/06.11.2003
pământ. Condiţii tehnice de calitate.
Normativ privind realizarea mixturilor
îşi încetează
bituminoase stabilizate cu fibre de O.M.T.C.T. nr. B.T.R.nr.18/2002
XXVI-73 AND 539-2002 valabilitatea
celuloză destinate executării 447/02.10.2003
AND 539-1998
îmbrăcăminţilor asfaltice.
Normativ privind realizarea îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-74 CD 151-2002 îmbrăcăminţilor rutiere din beton de M.Of., p I , nr. B.T.R. nr. valabilitatea
623/23.10.2003
ciment cu granulozitate discontinuă. 786/ 07.11.2003 17/2002 CD 151-1985
Normativ pentru executarea
îşi încetează
îmbrăcăminţilor rutiere din beton de O.M.T. nr. B.C.nr. 8/2004
XXVI-75 NE 014-2002 valabilitatea
ciment în sistem de cofraje fixe şi 1.718/17.10.2002
C 22-1992
glisante.
B.C.nr.6/2004,
Normativ de dimensionare a O.M.T.C.T. nr. B.T.R.nr.8/2005
XXVI-76 NP 081- 2002
structurilor rutiere rigide. 1.717/ 17.10.2002 şi B.T.R.nr.2-
3/2006
îşi încetează
Normativ privind proiectarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXVI-77 PD 162-2002 B.T.R. nr.1/2004 valabilitatea
autostrăzilor extraurbane. 622/23.10.2003 786/ 07.11.2003
PD 162-1983
Ghid pentru proiectarea platformelor O.M.L.P.T.L. nr.
XXVI-78 GP 068-2002 B.C. nr. 15/2002
portuare. 1.060/29.07.2002
Normativ privind proiectarea şi
XXVI-79 AND 585-2002 execuţia îmbrăcăminţilor rutiere din Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr. 1/2012
beton de ciment armat continuu. 519/23.12.2002
Normativ pentru dimensionarea
ranforsărilor cu strat din agregate Decizia A.N.D. nr. B.T.R. înlocuieşte
XXVI-80
CD 152-2002 natural stabilizate cu lianţi 150/21.03.2002 nr.17/2002 AND 152-1985
puzzolanici ale sistemelor rutiere
116
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
suple şi semirigide.
Normativ departamental privind O.M.T.C.T. nr. Mof , pI, nr. B.T.R.nr. 1/2004 înlocuieşte
XXVI-81
PD 162-2002 proiectarea autostrăzilor extraurbane. 622/23.10.2003 786/7.11.2003 AND 162-1983
Normativ privind proiectarea Decizia nr. B.T.R. nr. înlocuieşte
XXVI-82
PD 95-2002 hidraulică a podurilor şi podeţelor. 10/09.01.2002 13/2002 PD 95-1977
Ghid pentru întreţinerea, repararea şi
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVI-83 GEx 006-2002 etanşarea construcţiilor subterane B.C. nr. 6/2003
1.716/17.10.2002
pentru metroul din Bucureşti.
Instrucţiunile tehnice departamentale înlocuieste
privind proiectarea, execuţia, revizia Decizia A.N.D. nr. AND 513-1991
XXVI-84
AND 513-2002 şi întreţinerea drenurilor pentru 09/09.01.2002 B.T.R. nr.
drumurile publice. 15/2002
Catalog de studii de ranforsare a
AND 571-2002 structurilor rutiere şi semirigide Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr. 1/2012
XXVI-85
pentru sarcina de 115 KN pe osia 494/10.12.2002
simplă.
Normativ pentru protecţia
anticorozivă a elementelor din beton
ale suprastructurilor podurilor expuse B.T.R.nr.20/2002
XXVI-86
CD 139-2002 factorilor climatici, noxelor şi acţiunii Decizia A.N.D. nr.
fondanţilor chimici utilizaţi pe timp 240/27.06.2002
de iarnă.
Normativ privind lucrările de Decizia B.T.R.nr.13/2002
XXVI-87 AND 554-2002 întreținere și reparare a drumurilor C.N.A.D.N.R. nr.
publice. 13/1.09.2002
Matrice O-D și curenții de circulație
determinați pe rețeaua de drumuri B.T.R.
naționale pe baza rezultatelor Decizia A.N.D. nr. nr.21/2002
XXVI-88
AND 579-2002 anchetelor O-D și a recensămîntului 363/21.10.2002
de circulație din anul 2000.

117
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Recensămîntul general de circulație Decizia A.N.D. nr. B.T.R.
XXVI-89
AND 580-2002 din anul 2000. 362/21.10.2002 nr.21/2002
Normativ privind determinarea
compoziției chimice a bitumurilor prin Ordin A.N.D. nr.
XXVI-90 AND 574-2002 cromatografie în start subțire cu 190/08.05.2002 B.T.R. nr.
detector de ionizare în flacără. 19/2002
Metoda IATROSCAN.
Normativ privind execuția și controlul Decizia A.N.D. nr. B.T.R.
XXVI-91
AND 577-2002 calității hidroizolației la poduri. 242/27.06.2002 nr. 17/2002
Normativ pentru execuția mixturilor Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr.
XXVI-92
AND 566-2002 asfaltice drenante. 12/09.01.2002 14/2002
Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea
mixturilor asfaltice modificate de Decizia A.N.D. B.T.R.
XXVI-93
AND 569-2002 CAPS la calea de pod și la nr.18/17.01.2002 nr. 19/2002
îmbrăcămițile rutiere.
Normativ pentru execuția plăcilor de Decizia A.N.D. nr. B.T.R.
XXVI-94
AND 578-2002 suprabetoane a podurilor sub trafic. 249/09.07.2002 nr. 24/2002
Instrucțiuni tehnice de execuție a B.T.R.
CD 127-2002 straturilor rutiere din agregate Decizia A.N.D. nr. nr. 18/2002
XXVI-95
naturale stabilizate cu lianți 7/09.01.2002
puzzolanici.
Normativ privind determinarea
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-96 NE 022-2003 adezivităţii lianţilor bituminoşi la B.T.R. nr. 4/2004
482/08.10.2003 165/25.02.2004
agregate.
Ghid privind tehnologia de execuție a O.M.T.C.T. nr.
XXVI-97 CD 148-2003 B.T.R. nr. 2/2004
straturilor de fundație din balast. 478/08.10.2003
Normativ departamental pentru
XXVI-98 CD 76-2003 întreținerea și repararea podurilor Decizia A.N.D. nr. Broșura
metalice de șosea. 90/27.06.2002
Normativ privind realizarea şi O.M.T.C.T. nr.
XXVI-99 NE 017-2003
urmărirea în timp a protecţiei 309/16.09.2003 B.C.
118
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
structurilor subterane ale metroului nr.15/2004
împotriva curenţilor de dispersie
produşi de circulaţia trenurilor de
metrou.
Normativ privind adaptarea pe teren a B.T.R.nr. îşi încetează
XXVI-100 P 19-2003 proiectelor-tip de podeţe pentru O.M.T.C.T. nr. 3/2004 şi B.T.R valabilitatea
drumuri. 310/16.09.2003 nr.8/2005 P 19/1986
Normativ privind stabilirea cerinţelor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI, nr.
XXVI-101 NE 021-2003 tehnice de calitate a drumurilor, B.T.R. nr. 4/2004
480/08.10.2003 160/24.02.2004
legate de cerinţele utilizatorilor.
Normativ pentru execuţia rosturilor
din asfalt turnat armat în vederea B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-102 CD 118-2003 asigurării continuizării căii la podurile M.Of., p I, nr. valabilitatea
904/11.05.2004
de şosea din beton armat şi beton 659bis/22.07.2004 CD 118-79
precomprimat.
Ghid privind realizarea
îşi încetează
îmbrăcăminţilor rutiere din beton de O.M.T.C.T. nr. M.Of. , p I , nr. B.T.R. nr.2/2004
XXVI-103 CD 170-2003 valabilitatea
ciment cu cribluri de natură 479/08.10.2003 160 /24.02.2004 și nr.8/2005
CD 170-1998
calcaroasă.
B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează
Normativ privind reciclarea mixturilor O.M.T.C.T. nr.
XXVI-104 DD 509-2003 M.Of., p I, nr. valabilitatea
asfaltice la cald, în staţii fixe. 906/11.05.2004
659bis/22.07.2004 AND 509-1989
Normativ pentru executarea B.T.R.nr. 3/2004
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-105 NE 023-2003 straturilor de bază din beton slab la
483/08.10.2003 165 /25.02.2004
autostrăzi.
Normativ privind executarea
straturilor de beton poros la benzile O.M.T.C.T. nr. M.Of. , p I , nr. B.T.R.nr. 3/2004
XXVI-106 NE 024-2003
de staţionare şi de urgenţă la 481/08.10.2003 165 /25.02.2004
autostrăzi.
Normativ privind execuţia straturilor O.M.T.C.T. nr. M.Of. , p I , nr. B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează
XXVI-107
AND 523-2003 bituminoase foarte subţiri la rece. 905/11.05.2004 659bis/22.07.2004 valabilitatea

119
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
AND 523-98
Normativ privind intervenţii de B.T.R. nr.
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-108 NE 025-2003 urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase 11/2004
1.608/09.02.2004 100 /31.01.2005
pe timp friguros.
O.M.T.C.T. nr. M. Of. , p I, nr. îşi încetează
Normativ pentru evaluarea stării de
907/11.05.2004 397bis/11.05.2003 B.T.R. nr. 7/2005 valabilitatea
degradare a îmbrăcămintei
XXVI-109 AND 540-2003 Completat de AND 540-1998
bituminoase pentru drumuri cu
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I., nr.
structuri rutiere suple şi semirigide.
952/16.06.2005 559/ 30.06.2005
Normativ de proiectare sisteme
O.M.T.C.T nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-110 ID 28-2004 constructive de pozare a cablurilor în
572/24.03.2004 456bis/20.05.2004
profilul transversal al căii ferate.
Normativ privind evaluarea stării de
degradare a îmbrăcaminţilor din O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-111 NP 085-2004
beton de ciment ale suprafeţelor 471/15.03.2004 416bis/10.05.2004
aeroportuare.
Normativ privind proiectarea zonei
O.M.T.C.T nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-112 NP 095-2004 platformei căii din punct de vedere al
570/24.03.2004 456bis/20.05.2004
protecţiei împotriva îngheţului.
Normativ privind utilizarea traverselor
O.M.T.C.T nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-113 CD 27-2004 de beton precomprimat la linii de cale
571/24.03.2004 456bis/20.05.2004
ferată.
Normativ privind reciclarea la cald a O.M.T.C.T nr. M.Of. , p I , nr. B.T.R. nr. 7/2005
XXVI-114 NE 026-2004
îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. 507/16.03.2004 323/14.04.2004
Normativ privind condiţiile tehnice şi
O.M.T.C.T nr. M.Of., p I,nr.
XXVI-115 NE 029-2004 metodologia de testare a aditivilor B.T.R. nr. 6/2005
1.032/26.05.2004 511/07.06.2004
pentru bitumurile rutiere.
Normativ privind condiţiile tehnice şi
M.Of., p I,nr.
metodologia de testare a materialelor O.M.T.C.T nr. B.T.R. nr. 6/2005
XXVI-116 NE 030-2004 511/07.06.2004
antiderapante şi a fondanţilor chimici, 1.031/26.05.2004
utilizate pentru întreţinerea
120
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
drumurilor pe timp de iarnă.
Ghid pentru proiectarea planurilor O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr. B.C. nr.7-8/2006
XXVI-117 GP 108-2004
generale de aerodromuri. 166//15.02.2005 347bis/25.04.2005
Normativ pentru întreţinerea şi
reparaţia liniilor de cale ferată pentru O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.2/2005
XXVI-118 NE 032-2004 circulaţia trenurilor cu viteze până la 167/15.02.2005 352bis/26.04.2005
200 km/h.
Metodologie privind proiectarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-119 MP 038-2004 B.C.nr.5/2006
aparatelor de cale. 168//15.02.2005 365bis/28.04.2005
Caiete de sarcini generale commune Decizia B.T.R. nr.
XXVI-120 AND 589-2004 lucrărilor de drum. C.N.A.D.N.R. nr. 7-12/2004
237/12.05.2004
Caiete de sarcini generale commune Decizia B.T.R. nr. 6/2004
XXVI-121 AND 590-2004 lucrărilor de drum. C.N.A.D.N.R. nr.
243/20.05.2004
Normativ privind proiectarea liniilor şi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-122 NP 109-2004 staţiilor de cale ferată pentru viteze B.C. nr.4/2005
169//15.02.2005 370bis/03.05.2005
până la 200 km/h.
Normativ pentru dimensionarea B.C. nr. 4/2005 şi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-123 NP 111-2004 straturilor de bază din beton de B.T.R. nr.
197/15.02.2005 431bis/23.05.2005
ciment ale structurilor rutiere. 9-10/2005
Normativ privind proiectarea
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-124 NP 115-2004 infrastructurilor de beton şi beton B.C. nr. 16/2005
171/15.02.2005 374bis/04.05.2005
armat pentru poduri.
Normativ privind alcătuirea
O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr.
XXVI-125 NP 116-2004 structurilor rutiere rigide şi suple B.C. nr.3/2005
196/15.02.2005 438bis/24.05.2005
pentru străzi.
Normativ pentru proiectarea podurilor M. Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-126 NP 104-2004 din beton şi metal. Suprastructuri 554bis/29.06.2005 B.C. nr.
277/23.02.2005
pentru poduri de şosea, cale ferată şi 10-13/2005
121
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
pietonale, precomprimate exterior.
Normativ pentru hidroizolarea
O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr.
tunelurilor pentru căi de comunicaţie B.C.nr.21/2005
XXVI-127 NE 031-2004 177/15.02.2005 406bis/13.05.2005
cu folii din mase plastice.
B.C. nr. 6/2006 şi se abrogă
M. Of., p I, nr.
Normativ pentru întreţinerea şi O.M.T.C.T. nr. B.C. nr. 4/2005 NE 033-2004
XXVI-128 NE 033-2005 1.156bis/20.12.
repararea străzilor. 2.100/30.11.2005 (revizuire C
2005
270-1991)
Instrucțiuni pentru stabilirea stării Ordin D.G.A.N.D. B.T.R. nr.
XXVI-129
AND 522-2006 tehnice a unui pod. nr.19/17.01.2002 16/2002
Normativ pentru revizuirea drumurilor Decizia A.N.D.nr. B.T.R. nr.
XXVI-130 AND 504-2007 pubice. 209/24.04.2007 11/2006
Normativ privind activitatea Decizia A.N.D. B.T.R. nr.
XXVI-131 AND 505-2007
districtului de drumuri. nr.212/24.04.2007 12/2006
Metodologie privind efectuarea Decizia nr. B.T.R. nr. îşi încetează
AND 514-2007 recepției lucrărilor de înteținere și C.N.A.D.N.R. nr. 12/2006 aplicabilitate
XXVI-132
reparare curentă drumuri poduri. 210/24.04.2007 a AND 514-
2000
Ghid pentru prognozarea perioada de
posibilităţilor compactării Decizia valabilitate 2
XXVI-133 AND 595-2007 pământurilor şi materialelor granulate C.N.A.D.N.R. ani
în condiţii optime la lucrările de nr.32/2007
drumuri şi autostrăzi.
Instrucțiuni privind organizarea și Decizia B.T.R. nr.
XXVI-134 AND 597-2007 activitatea secției de drumuri. C.N.A.D.N.R. 11/2006
nr.212/24.04.2007
Normativ pentru execuția
tratamentelor bituminoase duble Decizia Îşi încetează
XXVI-135 PD 216-2008 inverse pe îmbrăcăminți din beton de C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr.2/2010 valabilitatea
ciment. 21/13.01.2009 PD 216-2001

122
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ privind Sistemul Național de Decizia
XXVI-136 Management pentru situații de C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.
AND 567-2008 urgență la drumurile publice. nr.960/03.10.2008 2/2010
Catalog de măsuri pentru circulația în Document de B.T.R. nr.
XXVI-137 localități liniare avizare 192/ 10-11/2011
198/28.11.2008
Normativ pentru determinarea Inlocuieşte
condiţiilor de relief pentru Decizia A.N.D. nr. AND 583-2002
XXVI-138
AND 583-2009 proiectarea drumurilor şi stabilirea 165/03.03.2009 B.T.R. nr.
capacităţii de circulaţie a acestora. 12/2011
Decizia
Ghid pentru prevenirea lunecușului și
XXVI-139 C.N.A.D.N.R. nr. Broşură
a înzăpezirii drumurilor publice.
9/01.07.2009
Decizia
Ghid privind revenirea și combaterea C.N.A.D.N.R. nr.
XXVI-140 Broşură
înzăpezirii drumurilor publice. 9/01.07.2009

Normativ pentru amenajareaDecizia B.T.R. nr.4/2010 perioada de


XXVI-141 AND 600-2010 intersecţiilor la nivel pe drumuri C.N.A.D.N.R. valabilitate 2
publice. nr.898/11.11.2010 ani
Normativ pentru întreţinerea
Decizia
XXVI-142 AND 596-2010 autostrăzilor pe criterii de
C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 1/2010
performanţă. nr.215/06.05.2010
Normativ pentru evaluarea stării Ordin
XXVI-143 AND 586-2010 tehnice a lucrărilor de consolidare C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 7/2011
aferente drumurilor publice. nr.271/02.06.2010
Decizia
Normativ pentru întreţinerea C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 3/2010
XXVI-144 AND 599-2010 drumurilor naţionale pe criterii de nr.481/31.08.2010
performanţă.

123
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ privind lucrările de
întreținere pentru remedierea Decizia
XXVI-145 AND 576-2010 degradărilor la îmbrăcămințile rutiere C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.3/2010
bituminoase pe drumurile publice nr.480/31.08.2010
reabilitate.
Normativ privind criteriile de
determinare a stării de viabilitate a
XXVI-146 podurilor de șosea din beton, beton Decizia B.T.R. nr. 5/2011
CD 138-2010 armat și beton precompromat metal și C.N.A.D.N.R.
compoziție. nr.938/24.11.2010
Metodologia de efectuare a analizei
riscurilor privind cerințele minime de Decizia
XXVI-147 AND 601-2010 circulație pentru tunelurile situate pe C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr. 6/2011
secțiunile naționale ale rețelei rutiere 939/24.11.2010
Trans-Europene TEN-T.
Normativ pentru determinarea Decizia B.T.R. nr. 1/2013 Îşi încetează
XXVI-148 PD 189-2012 capacităţii de circulaţie a drumurilor C.N.A.D.N.R. nr. valabilitatea
publice. 1.127/13.09.2012 PD 189-2001
Instrucțiuni privind controlul calității Decizia B.T.R. nr. 6-
XXVI-149 AND 530-2012 terasamentelor rutiere. C.N.A.D.N.R. nr. 7/2012
786/28.06.2012
Normativ pentru determinarea
traficului de calcul pentru proiectarea Decizia B.T.R. nr.
XXVI-150 AND 584-2012 drumurilor din punctul de vedere al C.N.A.D.N.R. nr. 12/2012
capacităţii portante şi al capacităţii 798/02.07.2012
de circulaţie.
Ghid pentru planificarea şi
proiectarea semnalizării rutiere de Decizia B.T.R. nr.
XXVI-151 AND 604-2012 orientare şi informare pentru C.N.A.D.N.R. 8-9/2012
asigurarea continuităţii, uniformităţii nr.853/10.07.2012
şi cogniscibilităţii acestuia.

124
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ pentru sisteme de Decizia B.T.R. nr. Se află în
XXVI-152 AND 593-2012 protective pentru siguranţa circulaţiei C.N.A.D.N.R. nr. 11/2012 procedura de
pe drumuri, poduri şi autostrăzi. 1.441/15.11.2012 revizuire
Metode de investigare a traficului Decizia B.T.R. nr.
XXVI-153 AND 602-2012 rutier. C.N.A.D.N.R. nr. 4-5/2012
95/23.01.2012
Ghidul privind condițiile de iluminat la Decizia B.T.R. nr.
XXVI-154 AND 603-2012 drumurile națioanle și autostrăzi. C.N.A.D.N.R. nr. 2-3/2012
175/13.02.2012
AND 525-
O.M.D.R.A.P./
Normativ privind prevenirea si 2005
O.D.P.I.I.S. nr. M. Of., p I, nr.
XXVI-155 AND 525-2013 combaterea înzapezirii drumurilor B.T.R. nr. Se află în
2.170/16.06.2013 395/01.07.2013
publice. 6/2013 procedura de
şi 289/17.06.2013
revizuire
Normativ privind execuția la cald a Decizia B.T.R. nr. Îşi încetează
XXVI-156 AND 546-2013 îmbrăcăminţilor bituminoase pentru C.N.A.D.N.R nr. 11-12/2013 valabilitatea
calea pe pod. 1.278/11.09.2013 AND 546-1999
Normativ pentru execuţia Decizia Îşi încetează
XXVI-157 CD 129-2013 terasamentelor rutiere cu cenuşă de C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr. valabilitatea
termocentrală. 1.279/09.11.2013 10/2013 CD 129-1979
Normativ pentru execuţia betoanelor Decizia
XXVI-158 CD 147-2013 rutiere cu adaos de cenuşă de C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr.
termocentrală. 1.282/12.09.2013 10/2013
Normativ privind alcătuirea şi calculul
Decizia Îşi încetează
structurilor de poduri şi de podeţe de B.T.R. nr.
XXVI-159 PD 165-2013 C.N.A.D.N.R. nr. valabilitatea
şosea cu suprastructuri monolit şi 3-5/2013
1.126/13.09.2012 PD 165-2000
prefabricate.
Ghid privind evaluarea riscului Decizia
XXVI-160 AND 594-2013 producerii riscului alunecărilor de C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr. 7/2013
teren în zona drumului. 1.220/29.08.2013

125
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ privind proiectarea Decizia
XXVI-161 AND 598-2013 drumurilor expres pe reţeaua rapidă C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr.
de comunicaţii. 1.221/29.08.2013 11-12/2013
Normativ pentru prevenirea și Decizia Reglementarea
AND 547-2013 remedierea defecțiunilor la C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr. tehnica a fost
completata in
îmbrăcăminți rutiere moderne. 1.277/11.09.2013 8-9/2013 08.12.2014 cu

ANEXA 4

TEHNOLOGIE
PENTRU
XXVI-162 REMEDIEREA ŞI
RECICLAREA
ÎMRĂCĂMINŢILO
R ASFALTICE
UTILIZÂND
SURSE DE
CĂLDURĂ ÎN
INFRAROŞU

Normativ privind utilizarea Ordin înlocuieşte


materialelor geosintetice la D.P.I.I.S.P.P.P.P.E B.T.R. nr. AND
XXVI-163
AND 592-2014 ranforsarea structurilor rutiere cu . 2-3/2014 592/2006
straturi asfaltice. nr.472/29.08.2014
Mixturi asfaltice executate la cald. Decizia se află în
XXVI-164 AND 605-2014 Condiții tehnice privind proiectarea, C.N.A.D.N.R. nr. procedura de
prepararea și punerea în operă. 437/07.05.2014 www.cnadnr.ro revizuire
Normativ privind organizarea şi
Decizia îşi încetează
XXVI-165 efectuarea anchetelor de circulaţie,
DD 506-2015 C.N.A.D.N.R. nr. B.T.R. nr. valabilitatea
origine destinaţie. Pregătirea datelor
155/02.12.2015 6/2014 DD 506-2001
în vederea prelucrării.
XXVI-166 Instrucțiuni pentru efectuarea Ordin M. T. nr.
126
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
AND 557-2015 înregistrărilor circulației rutiere pe 481/23.03.2015 B.T.R. nr.
drumurile publice. 6/2014

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în
Normativ de proiectare pentru O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.9/2000 şi
XXVI-167 NP 034-1999
structurile rutiere rigide aeroportuare. 26/N/22.05.2000 Broşura
INCERTRANS
Ordinul publicat în
Normativ de proiectare a ranforsării cu
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.9/2000 şi
XXVI-168 NP 038-2000 beton de ciment a structurilor rutiere
27/N/22.05.2000 Broşura
rigide aeroportuare.
INCERTRANS
Ordinul publicat în
Normativ pentru evaluarea capacităţii
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.1/2001 şi
XXVI-169 NP 044-2000 portante a structurilor rutiere rigide
261/N/02/11/2000 Broşura
aeroportuare.
INCERTRANS

127
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în
Normativ pentru repararea
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 1/2001 şi
XXVI-170 îmbrăcăminţilor din beton de ciment
NP 050-2000 336/28.12.2000 Broşura
ale suprafeţelor aeroportuare.
INCERTRANS
Specificaţie tehnică privind cerinţele
Ordinul publicat în
de calitate pentru executarea şi O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-171 ST 22-2000 B.C. nr. 13/2001 şi
finisarea lucrărilor de terasamente 154/N/06.07.2000
Broşura ICECON
pentru drumuri şi căi ferate.
Specificaţie tehnică privind cerinţele Ordinul publicat în
de calitate pentru prepararea, O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 13/2001 şi
XXVI-172 ST 033-2000
transportul şi punera în operă a 155/N/06.07.2000 Broşura ICECON
mixturilor asfaltice.
Specificaţie tehnică privind cerinţele Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-173 ST 034-2000 de calitate pentru compactarea B.C. nr. 13/2001 şi
153/N/06.07.2000
structurilor rutiere. Broşura ICECON
Metodologie de trecere în sistem O.M.L.P.T.L. nr. Ordinul publicat în
XXVI-174 MP 018-2002 computerizat a reţelei rutiere, conform 1066/30.06.2002 B.C. nr. 12/2002 şi
actelor normative în vigoare. Brosura AND
Ghid privind macrozonarea teritoriului O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXVI-175 GT 025-2000 României din punct de vedere al 39/N/30/06/2000 B.C. nr. 13/2001
riscului de alunecări de teren.
Ghid de utilizare a forajului orizontal
dirijat pentru drenarea şi consolidarea
Ordinul publicat în
GE 037-2000 alunecărilor de teren, instalarea O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-176 B.C. nr. 13/2001
filtrelor penrtru depoluarea zonelor 42/N/30.06.2000
contaminate şi pozarea conductelor şi
cablurilor subterane de orice natură.
Ghid tehnologic privind realizarea O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXVI-177
GT 011-1997 drumurilor de organizare de şantier. 110/N/01.08.1997 B.C. nr. 12/1997

128
XXVII. Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
Metodologie privind stabilirea
ordinii de prioritate a măsurilor de B.C. nr.7/2002
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVII-1 MP 012-2001 reabilitare termică a clădirilor şi
1.605/02.11.2001
social-culturale şi a instalaţiilor Broșura IPCT
aferente acestora.
Soluţii cadru pentru reabilitarea şi
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVII-2 SC 006-2001 modernizarea instalaţiilor de B.C. nr.5/2002
1.625/02.11.2001
încălzire din clădiri de locuit.
Metodologie privind stabilirea
ordinii de priorităţi a măsurilor de
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVII-3 MP 013-2001 reabilitare termică a clădirilor şi B.C. nr.5/2002
1.626/02.11.2001
instalaţiilor aferente. Program
cadru al programului naţional
129
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
anual de reabilitare şi
modernizare termică a clădirilor şi
instalaţiilor aferente.
Ghid pentru determinarea
performanţelor energetice ale
instalaţiilor de încălzire şi de apă O.M.L.P.T.L. nr.
B.C.
XXVII-4 GT 038-2002 caldă de consum din clădirile 937/02.07.2002
nr.13/2003
social-culturale existente, în
vederea reabilitării şi modernizării
acestora.
Ghid pentru efectuarea expertizei
termice şi energetice a clădirilor
de locuit existente şi a O.M.L.P.T.L. nr.
XXVII-5 GT 036-2002 B.C. nr.3/2003
instalaţiilor de încălzire a apei 934/02.07.2002
calde de consum, aferente
acestora.
Metodologie privind reabilitarea şi
modernizarea anvelopei şi a
instalaţiilor de încălzire şi apă O.M.T.C.T. nr.
XXVII- 6 MP 019-2002 B.C. nr.7/2004
caldă de consum la blocurile de 1.412/26.09.2002
locuinţe cu structura din panouri
mari.
Normativ privind stabilirea
performanţelor termo-higro-
O.M.T.C.T. nr. B.C.
XXVII- 7 NP 060-2002 energetice ale anvelopei clădirilor
933/02.07.2002 nr.18/2003
de locuit existente în vederea
reabilitărilor termice.
Metodologie privind determinările O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVII- 8 MP 037-2004 B.C. nr.9/2007
termografice în construcţii. 711/13.04.2004 405/06.05.2004
Ghid privind reabilitarea şi O.M.T.C.T. nr.
XXVII-9 GP 109-2004
modernizarea termică a anvelopei 278/23.02.2005 B.C.

130
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
şi a instalaţiilor de încălzire şi apă nr.17/2005
caldă de consum, la blocuri de
locuinţe cu structură mixtă,
realizate după proiecte tip.
Ghid privind reabilitarea termică a
blocurilor de locuinţe cu regim de
înălţime până la P+9E, realizate
după proiecte tip, prin O.M.T.C.T. nr. B.C.
XXVII-10 GP 110-2004
transformarea acoperişurilor tip 364/08.03.2005 M.Of., p I, nr. nr.17/2005
terasă în acoperişuri înclinate, cu 1.177bis/27.12.2005
amenajarea de poduri neîncălzite
sau mansarde.
Metodologie de calcul al O.M.T.C.T. nr.
performanţei energetice a 157/01.02.2007 M.Of., p I, nr. B.C. nr.4-7/1-
XXVII-11 Mc 001/1-2006
clădirilor. Partea I-Anvelopa cu modificări şi 126bis/21.02.2007 2007
clădirii. completări
Metodologie de calcul al
O.M.T.C.T. nr.
performanţei energetice a B.C. nr.4-7/2-
157/01.02.2007 M.Of., p I, nr.
Mc 001/2-2006 clădirilor. Partea II – Performanţa 2007 şi 4-7/3-
cu modificări şi 126bis/21.02.2007
energetică a instalaţiilor din 2007
completări
clădiri.
Metodologie de calcul al
O.M.T.C.T. nr.
performanţei energetice a
157/01.02.2007 M.Of., p I, nr. B.C. nr.4-7/4-
Mc 001/3-2006 clădirilor. Partea III – Auditul şi
cu modificări şi 126bis/21.02.2007 2007
certificatul de performanţă al
completări
clădirii.
Breviar de calcul al performanţei
O.M.D.R.L. nr. M.Of., p I, nr.
Mc 001/4-2009 energetice a clădirilor şi
1.071/16.12.2009 41bis/19.01.2010
apartamentelor. Partea a IV-a.
Model certificat de performanţă O.M.D.R.L. nr. M.Of., p I, nr.
Mc 001/5-2009
energetică al 1.071/16.12.2009 41bis/19.01.2010

131
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
apartamentului.Partea a V-a.
Parametrii climatici necesari
determinării performanței
energetice a clădirilor noi și
existente, dimensionării
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
Mc 001/6-2013 instalațiilor de climatizare a
2.210/26.06.2013 561bis/04.09.2013
clădirilor și dimensionării
higrotermice a elementelor de
anvelopă ale clădirilor. Partea a
VI-a.
Regulament privind atestarea
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I , nr.
XXVII-12 auditorilor energetici pentru
2.237/30.09.2010 683/08.10.2010
clădiri.
Ghid privind inspecția sistemelor O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
XXVII-13 Gex 009-2013
de climatizare în clădiri. 1.778/2013 301bis/27.05.2013
Ghid privind inspecţia energetică
O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
XXVII-14 Gex 010-2013 a cazanelor şi a sistemelor de
2.121/06.06.2013 373 bis/25.06.2013
încălzire din clădiri.
Ghid privind proiectarea și
O.M.D.R.A.P. nr.
executarea lucrărilor de M.Of., p I, nr. B.C. nr.
XXVII-15 GP 123-2013 2.211/26.06.2013
reabilitare termică a blocurilor de 538bis/26.08.2013 1/2013
locuințe.
Soluții cadru privind reabilitarea
se abrogă
SC 007-2013 termo-higro-energetică a O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-16 SC 007-2002
anvelopei clădirilor de locuit 2.280/05.07.2013 540 bis/27.08.2013
existente.
Ghid de bună practică pentru
GEx 011-2015 O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-17 proiectarea instalaţiilor de
819/06.10.2015 834bis/09.11.2015
ventilare/climatizare în clădiri.
Ghid privind utilizarea surselor O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-18
GEx 013-2015 regenerabile de energie la 825/07.10.2015 826bis/05.11.2015

132
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial al Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare României
tehnică Nr./dată
clădirile noi şi existente.
Ghid de bună practică pentru
GEx 012-2015 O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-19 proiectarea instalaţiilor de
833/08.10.2015 833bis/09.11.2015
iluminat/proiectare în clădiri.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Procedură privind tehnologia
pentru reabilitarea termică a O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXVII-20 PCC 017-2000 Broşura ICECON
clădirilor folosind spume 328/N/08.12.2000 B.C. nr. 13/2001
poliuretanice.
Procedură privid tehnologia
pentru reabilitarea termică a O.M.L.P.A.T. nr.
XXVII-21 PCC 016-2000
clădirilor folosin plăci din 334/N/08.12.2000
materiale termoizolante.

133
XXVIII. Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Siguranţa la foc. Norme tehnice îşi încetează
pentru ignifugarea materialelor şi O.M.L.P.A.T. nr. valabilitatea
XXVIII -1 C 58-1996 B.C. nr.10/1996
produselor combustibile din lemn 24/N/03.04.1996 C 58–1986
şi textile utilizate în construcţii.
XXVIII-2 Normativ de siguranţă la foc a O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.7/1999 şi îşi încetează

134
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
construcţiilor. 27/N/07.04.1999 ÎN ATENŢIA valabilitatea
UTILZATORILOR: P 118–1983. *
ediţia a III-a a se va avea în
Normativului vedere
P 118-99, O.M.D.L.P.L./
publicat în O.M.I.R.A. nr.
broşura I.P.C.T.- 269/431-2008
S.A. nu este publicat în
aplicabilă (text M. Of, P I nr.
P 118-1999 modificat faţă 313 din
de textul 22/04/2008**
aprobat prin
ordin de
ministru
O.M.L.P.A.T.
nr.27/N/07.04.
1999)
Manual privind exemplificări,
detalieri şi soluţii de aplicare a O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII-3 MP 008-2000 B.C. nr.8/2001
prevederilor normativului de 31/N/22.05.2000
siguranţă la foc P 118-1999.
Specificaţie tehnică pentru Ordin în:
sisteme de stingere a incendiilor O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.2/2001
XXVIII-4 ST 040-2000
folosind generatoare de aerosoli 342/N/19.12.2000 Reglementarea în
tip FIREPRO. B.C.nr.6/2001

Ghid pentru verificarea la foc a


O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -5 GP 055-2000 elementelor structurale ale B.C. nr.10/2001
262/N/02.11.2000
construcţiilor din oţel.

135
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Normativ pentru verificare la foc
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -6 NP 046-2000 a elementelor structurale ale B.C.nr.10/2001
263/N/02.11.2000
construcţiilor din oţel.
Ghid pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea
dispozitivelor şi sistemelor de O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII -7 GP 063-2001
evacuare a fumului şi a gazelor 1.615/02.11.2001 B.C. nr.6/2002
fierbinţi din construcţii, în caz de
incendiu.
Ghid de evaluare a riscului de
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII -8 GT 030-2001 incendiu şi a siguranţei la foc la B.C. nr.6/2002
1.613/02.11.2001
săli aglomerate.
Ghid de evaluare a riscului de Ordin în:
incendiu şi a siguranţei la foc O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
XXVIII -9 GT 049-2002 B.C. nr.1/2004
pentru clădiri în domeniul 2.003/16.12.2002 945/23.12.2002
sănătăţii.
Ghid de evaluare a riscului de
XXVIII-10 incendiu şi a siguranţei la foc O.M.T.C.T. nr.
GT 050-2002 B.C. nr.1/2004
pentru cămine de bătrâni şi 2.002/16.12.2002
persoane cu handicap.
Ghid de proiectare pentru
O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr.4/2003
XXVIII-11 GP 069-2002 instalaţii de stingere a incendiilor
1.056/26.07.2002
cu ceaţă de apă.
Normativ privind proiectarea
îşi încetează
construcţiilor şi instalaţiilor O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII-12 NP 071-2002 B.C. nr.14/2002 valabilitatea
speciale privind prevenirea şi 1.065/30.07.2002
PD 196-1989
stingerea incendiilor.

136
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Norme de prevenire şi stingere a
incendiilor specifice activităţilor O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII-13 NP 073-2002 M.Of., p I, nr. B.C.nr.4/2003
din domeniul lucrărilor publice, 1.992/13.12.2002
transporturilor şi locuinţei. 944/23.12.2002
Normativ de securitate la incendiu O.M.D.R.L. nr. orice dispoziţii
a parcajelor subterane pentru 1.078/16.12.2009 şi M.Of., p I, nr. contrare
autoturisme. O.M.A.I. nr. 74/02.02.2010 B.C.nr.12/2010 privind
326/31.12.2009 securitatea la
incendiu a
XXVIII-14
NP 127:2009 parcajelor
subterane
pentru
autoturisme,
se abrogă
Normativ privind securitatea la
P 118/2-2013 O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, se abrogă
XXVIII -15 incendiu a construcțiilor, Partea B.C. nr.2/2013
2.463/08.08.2013 nr.595 NP 086-2005
a-II-a-Instalații de stingere.
bis/24.09.2013
M. Of., p I, îşi încetează
nr.243 bis aplicabilitatea
Normativ privind securitatea la O.M.D.R.A.P. nr. /09.04.2015 I 18/2-2002
XXVIII -16 P 118/3-2015 incendiu a construcţiilor. Partea a 364/09.03.2015 precum şi
III–a. orice alte
dispoziţii
contrare

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii

137
Indicativ Monitorul Oficial Buletinul
Act normativ de
reglementare Denumire reglementare tehnică al României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Soluţii cadru pentru instalaţii
Ordinul publicat în
automate de stingere a O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -17 SC 003-1997 B.C. nr.14/1999 şi
incendiilor tip sprinkler la 1/N/18.01.1999
Broşura IPCT
depozite cu stive înalte.
Normativ pentru proiectarea,
Ordinul publicat în
execuţia, exploatarea şi OM.L.P.A.T. nr.
XXVIII -18 NP 24-1997 B.C. nr. 14/1999 şi
postutilizarea parcajelor etajate 141/N/28.11.1997
Broşura IPCT
pentru autoturisme.
Ordinul publicat în
Normativ pentru proiectarea O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -19 NP 25-1997 B.C. nr. 14/1999 şi
construcţiilor publice subterane. 142/N/28.11.1997
Broşura IPCT

XXIX. Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor
şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
138
Indicativ Buletinul
Act normativ de Monitorul Oficial
reglementare Denumire reglementare tehnică Construcţiilor
aprobare al României
tehnică Nr./dată
Regulamentul general de H. G. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-1
urbanism. 525/27.06.1996 149/16.07.1996
Ghid privind metodologia de
O.M.L.P.A.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-2 GP 038-1999 elaborare şi conţinutul-cadru al
13/N/10.03.1999 187/30.04.1999
Planului Urbanistic General.
Ghid privind metodologia de
O.M.L.P.A.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-3 GM 010-2000 elaborare şi conţinutul-cadru al
176/N/16.08.2000 399/25.08.2000
planului urbanistic zonal.
Ghid privind metodologia de
O.M.L.P.A.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-4 GM 009-2000 elaborare şi conţinutul-cadru al
37/N/08.06.2000 345/25.07.2000
planului urbanistic de detaliu.
Normelor metodologice privind
exigentele minime de continut ale
H.G. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-5 documentatiilor de amenajare a
382/02.04.2003 263/16.04.2003
teritoriului si de urbanism pentru
zonele de riscuri naturale.
Metodologie de elaborare şi
conţinutul cadru al
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-6 documentaţiilor de urbanism
562/20.10.2003 125bis/11.02.2004
pentru zone construite protejate
(P.U.Z.).
Metodologia de informare si
consultare a publicului cu privire
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-7 la elaborarea sau revizuirea
2.701/30.12.2010 47/19.01.2011
planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism.

139