Sunteți pe pagina 1din 109

UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA”

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


ANUL UNIVERSITAR 2016 – 2017
SEMESTRUL I

CONTROL FINANCIAR
NOTE DE CURS

Titular curs:
Lector univ. drd. Vanghele Cristian
CONSTANŢA

CUPRINS

CURS NR.1 Conceptul de control financiar........................................................................................3

CURS NR.2 Prcedee şi tehnici de control financiar ..........................................................................11

CURS NR.3 Finalizarea acţiunilor de control…………...……………………………………..…..20

CURS NR.4 Răspunderea patrimonială………………………………………………………..…..27

CURS NR.5 Răspunderea penală…………………………………………...…...………...…….…33

CURS NR.6 Constatarea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală………..……………...……..36

CURS NR.7 Pocedura de prganizare şi lichidare judiciară……………………………………..….42

CURS NR.8 Contrlul financiar preventiv al instituţiilor publice şi al agenţlor economici…….......50

CURS NR.9 Controlul financiar de stat………………………........................................................55

CURS NR.10 Controlul financiar subordonat parlamentului…………………………...……..…...60

CURS NR.11 Corpul experţilor contabili şi cntabililor autorizaţi-C.E.C.C.A.R……………..……64

CURS NR.12 Expertiza contabilă…………………………………………….............……………77

CURS NR.13 Auditul financiar……………………………………….. ……….....………..…..….88

CURS NR.14 Tehnici şi aplicaţii ale controlului financiar şi documentar contabil….………..….99

2
CURS NR.1

TEMATICA-CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

Subiecte:a)-Controlul,functie eficienta a conducerii


b)-Obiectul si formele controlului financiar
c)-Sistemul de documente care se supun controlului financiar
d)-Obiectivele controlului documentar

a)-Controlul,functie eficienta a conducerii

1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a


controlului financiar in special

*Conducerea este un proces de cunoastere ,actiune si perfectionare,un raport social intre factorii
de conducere si cei condusi.Definit de’’Dictiona- narul Explicativ al limbii romane”controlul este
definit ca”analiza perma- nenta sau periodica a unei activitati,a unei situatii,etc,pentru a urmari
mersul ei si pentru pentru a lua masuri de imbunatatire…”
Dupa Fayol”conducerea inseamna prevede,organizarea,comanda,coordona- re si control”
Cu alte cuvinte ,controlul este o functie a conducerii care presupune cunoas terea si
perfectionarea activitatii economico-financiare,integrat sistemului de
conducere si control.Controlul integrat sistemului de conducere,se poate prezenta sub urmatoarele
forme:
a)-o forma de cunoastere a modului de orientare,organizare si desfasu
rare a activitatii economico sociale.In conditiile economiei de piata contro- lul,este orientat in
functie de interesele economice,in 3 directii principale si anume:
-interesele agentilor economici bazate pe profit,cu obiective ca-organizarea sistemului de
evidenta tehnico-operativa si contabila;
-si controlul dependent de conducere (propriu)
-interesele tertilor,agentilor economici-un control de certificare a situatiei financiare si
patrimoniale a agentilor economici parteneri,prin care se asigura relatii economico-fonanciare pe
incredere.Acesta este un control neutru si constituie regula de prudenta,a incheierii unei afaceri.
-interesele statului,cu obiective in determinarea si indeplinirea obligatiilor agentilor
economici fata de buget(taxe,impozite,subventii),acest gen de control avind un puternic caracter
independent.
b)-o forma de perfectionare a activitatii in scopul cresterii profitu- lui,in conditiile de
concurenta libera si loiala,cu respectarea normelor de legalitate.
Din p.v al obiectivelor controlul,urmareste:
-organizarea mai buna a muncii
-intarirea ordinii si disciplinei in organizarea si desfasurarea activitatii economice,a disciplinei
tehnologice
-folosirea mai eficienta a resurselor de care dispune agentul economic
*Trasaturile controlului:
-dinamic
-real
-practic
-competent si exigent
-preventiv
-constructiv

3
-proiectiv

Nerespectarea uneia din aceste trasaturi,conduce inevitabil la deformarea concluziilor care se pot
desprinde si pot avea ca efect luarea unor decizii gre- site in exercitarea actului managerial.
Pentru luarea unor decizii corecte,in actul managerial este necesar ca actul de control,sa utilizeze
si sa armonizeze,intr-o relatie interdependenta, functiile controlului,dupa cum urmeaza:
1.-functia de cunoastere si evaluare
2.-functia de remediere a deficientelor
3.-functia coercitiva
Intrepatrunderea acestor functii,poate fi realizata,prin exercitarea controalelor din p.v al:
-continutului,
-obiectului
-sferei de cuprindere,
si concretizate in:
-control tehnic,
-tehnologic,
-economic
-financiar,
-comercial,
-al calitatii,
-al preturilor,
-judiciar.

b)-Obiectul si formele controlului financiar

Prin definitia sa controlul are ca obiect,modul de aplicare si indeplinire a directivelor


stabilite,privind prevenirea si inlaturarea aspectelor negative, consolidarea si imbunatatirea celor
pozitive, in scopul maximizarii profitului si a cifrei de afaceri,si consolidarea pozitiei financiare pe
piata de capital si concurentiala a afacerilor.Pentru atingerea acestor deziderate, trebuie luate in
considerare,
-relatiile,fenomenele si procesele economico-financiare,
-administrarea si gestionarea patrimoniului,
-rezultatele activitatii,
-momentele,unitatile si locurile unde se gospodaresc valori materiale si banesti si se fac
cheltuieli.
Toate aceste aspecte nu pot fi realizate fara a tine cont de sarcinile controlului, cum ar fi:
*sarcina de a preveni,angajarea unor fonduri fara justificare,
*sarcina de a preveni,imobilizarea unor resurse economice,
*sarcina de a asigura,eficienta activitatilor,
si concretizate prin efectuarea controlului,in functie de timpul in care se exercita,sub forme ca:
@control preventiv(anticipat),
@controlului concomitent(operativ -curent)
@controlului ulterior(postoperativ),forme care sint in legatura, influentare si conditionare
reciproca.
@-Controlul preventiv(anticipat)-contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a
mijloacelor materiale sia disponibilitatilor banesti,la cresterea raspunderii in angajarea si efectuarea
cheltuielilor,la respectarea stricta a legislatiei de gestiune,preintimpinarea deficientelor inainte de a
se produce efecte negative.Aceasta forma de control incepe practic cu faze de conceptie si
proiectare a produselor si vizeaza atit fenomenele de natura tehnica,tehnologica.
@-Controlul concomitent,(operativ-curent)-asigura cunoasterea operativa a modului in
care se indeplinesc sarcinile si se gestioneaza patrimoniul.Actioneaza sistematic zilnic si surprinde

4
procesele economico-financiare in curs de desfasurare,ceea ce permite interventia imediata ptr
reincadrarea in parametrii de eficienta.Aceasta forma de control,se suprapune in timp si spatiu cu
continutul activitatii nemijlocite de conducere.
@-Controlul ulterior(postoperativ)-se exercita dupa desfasurarea activitatilor cu privire la
gestiunea patrimoniului si are ca principale obiecti- ve:-existenta si utilizarea rationala a
patrimoniului;-aplicarea legislatiei in domeniul financiar;-modul de efectuare a cheltuielilor si
realizarea venituri- veniturilor;-analiza deficientelor si pagubelor,emitere de concluzii care stau la
baza fundamentarii deciziilor de corectie.
Corectiile care se stabilesc intre CFP si CFU,se prezinta dupa cum urmeaza:

C F P C F U
Preintimpina,deficientele,pagubele,abateril Constata, pagubele,lipsurile produse
e
Opreste,in faza de angajare operatiile ptr Evidentiaza atit legalitatea cit si rezultatele
care nu efective obtinute
sint indeplinite conditiile legate
Proiecteaza desfasurarea operatiunilor in Constata,daca aceste conditii au fost respectate
conditii Intocmai cu ocazia producerii efective a operatiilor
De eficienta si legalitate
Prezinta un accentuat caracter preventiv ptr
activitatile ce urmeaza a se desfasura in viitor

CONCLUZII:

Corelat cu interesele economico financiare pentru care este organizat si exercitat,controlul


financiar este asociat la orice nivel de organizare, astfel:
*la nivelul agentilor economici,sub forma controlului propriu exercitat de conducatorul
departamentului financiar contabil,
*la nivel de stat(macroeconomic)exercitat de MF,prin Directia Generala si Teritoriala si
prin Garda Financiara,
*la nivel legislativ(controlul financiar suprem),exercitat de Curtea de Conturi.

c)-Sistemul de documente care se supun controlului financiar

1).-Documentele primare si de evidenta tehnico operativa care se supun controlului-cunoastere si


mod de completare

a)-Sistemul de evidenta reprezinta sursa esentiala de informatii pentru control datorita faptului ca
evidenta este o sinteza reala a intregii activitatii economico-sociale desfasurate si a rezultatelor
financiare obtinute.Sursele de informatii ale controlului trebuie sa fie”reale,legale,corecte,de
calitate”,motiv pentru care in sfera controlului se cuprind mai intii,”obiective privind atit
“intocmirea documentelor primare”cu “respectarea conditiilor de forma si continut”,cit si
“organizarea si conducerea evidentei tehnico-operative si contabile” cu respectarea normelor
metodologice.
b)-Datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnico-operativa si contabila,sint
sursele informationale de baza in exercitarea controlului,intrucit acestea “reflecta activitatea
economico-financiara”a agentilor economici.Pentru contabilitate,documentele indeplinesc functia
de “acte justificative”,motiv pentru care ele trebuie sa indeplineasca anumite cerinte din p.v al
structurii,circulatiei si pastrarii lor.
c)-Fiecare document folosit ca “act justificativ”de catre contabilitate si control,”trebuie sa
contina”unele “elemente obligatorii”precum:
-numarul documentului
5
-data intocmirii
-datele cantitative si valorice ale operatiilor efectuate
-partile care participa la efectuarea operatiei(cind este cazul)
-semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunilor
-semnaturile persoanelor care au sarcina sa certifice,necesitatea,legalitatea si oportunitatea
efectuarii operatiunilor patrimoniale,prin scrierea sintagmei”accept la plata”fara de care
documentele justificative nu pot fi inregistrate in contabilitate
-semnaturile persoanelor care au sarcina efectuarii controlului financiar preventiv,sau au
dreptul sa aprobe operatiile respective.
d)-Controlul documentelor,se face sub aspectul formei si al continutului.
Din p.v al vedere al formei,controlul documentelor primare,are ca obiectiv,”autenticitatea,
valabilitatea,si exactitatea intocmirii documentelor,efectuarea corecta a calculelor”
Documentele sint considerate autentice,atunci cind au fost intocmite cu respectarea conditiilor
legale.
Controlul autenticitatii documentelor are ca obiective:
-folosirea formularelor tipizate
-completarea corecta a datelor
-existenta eventualelor falsificari si stersaturi(transformarea cifrelor,adaufiri in
text,corecturi nesemnate,etc)
-justetea intocmirii
-existenta semnaturilor originale ale persoanelor autorizate sa dispuna,execute sau
controleze operatiile respective
-concordanta semnaturilor respective cu specimenele de semnaturi
-concordanta dintre document si justificarea anexata
e)-Controlul valabilitatii si exactitatii,intocmirii documentelor se realizeaza in raport cu
momentul si conditiile procedurii operatiunilor pe care le consemneaza.
f)-Controlul efectuarii corecte a calculelor(control aritmetic)urmareste ,modul in care s-au stabilit
totalurile in documente,depsitarea acelor calcule eronate care ascund fraude,delapidari,nereguli.
g)-Controlul documentelor din p.v al continutului,are ca
obiective-“legalitatea,realitatea,exactitatea si eficienta operatiunilor economice si
financiare”consemnate in documente.
h)-Controlul legalitatii,operatiunilor economice si financiare urmareste ca acestea sa fie efectuate
cu respectarea normelor legale privind disciplina financiara.
i)-Controlul realitatii-exactitatii,operatiunilor economice si financiare, stabileste daca in fapt
acestea s-au produs la locul,in limitele si conditiile indicate in documente.
j)-Controlul eficientei operatiunilor economice si financiare are in vedere-
necesitatea,economicitatea,si oportunitatea acestora.
k)-Controlul necesitatii urmareste gradul de utilitate al operatiuilor consemnate in documente.
l)-Controlul economicitatii urmareste daca operatia consemnata a condus la obtinerea unui
avantaj economico-financiar,daca fost necesara din p.v al activitatii unitatii.
m)-Controlul oportunitatii operatiilor,urmareste daca din p.v economic, momentul ales si locul
stabilit pentru executarea acestora sint cele mai corespunzatoare.
Un obeictiv major al controlului documentelor,il constituie‘’folosirea, gestionarea si evidenta
formularelor cu regim special”Aceste formulare evidentiaza utilizarea si circulatia valorilor
materiale si banesti.
Sint considerate formulare cu regim special:CEC-ul,chitanta ,factura fiscala,avizul de
insotire al marfurilor,politele de asigurare,efectele de comert,alte valori.
Contabilitatea constituie un mijloc de control al fiecarei operatiuni,intru- cit,prin modalitati
proprii,asigura exactitatea inregistrarilor contabile si luarea masurilor ptr indreptarea erorilor
scriptice.
In cadrul controlului documentelor primare si de evidenta tehnico-operativa si contabila,se pot
constata documente care:

6
-nu indeplinesc numai conditiile de forma si de continut,de aceea sint uneori greu de sesizat.
-lipsa unor conditii de forma(completarea incompleta a documentelor, inexactitatea
calculelor,lipsa certificarii-toate semnaturile-,ptr modificari
-lipsa unor conditii de continut(inscrierea incompleta a denumirii sortimentelor,practicarea
unor preturi nelegale prin confruntarea sortimentelor)
-indeplinesc conditii de forma,dar reflecta operatii economice reale(nu se folosesc
documentele tipizate cerute)
Pe linga datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnic-operativa si
conytabila,care au cea mai mare importanta in exercitarea controlului,se folosesc si alte date fara
caracter de evidenta(contracte,instructiuni,ordine,corespondenta,declaratii,procese verbale)care
contin date impor- tante cu privire la depistarea unor deficiente,lipsuri sau abateri.

2.-Reflectarea principalelor operatii economioc financiare in documentele evidentei tehnico-


operative si de sinteza

a)-Referitor,la capitalul social-in sensul modificarii(al cresterii sau diminuarii)


*reglementari legale-Legea nr 31/1990,republicata(MO-nr 33/29.01.1998)
*documente utilizate:-statutul si contractul de societate
-registrul actionarilor(sau asociatilor)
-registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale
-raportul de evaluare ptr aporturile in natura
-actiunile
-extrasul de cont,registrul de casa,chitante de plata/incasare
-fisa contului,balanta de verificare,bilantul contabil
In concluzie,modificarea capitalului social,poate fi perceputa prin comapararea soldului
contului“101” cu soldul exercitiului precedent, determinindu-se astfel cresterea sau descresterea
capitalului.
Daca a avut loc o modificare a capitaluilui social, se verifica daca:
-s-a respectat legislatia,s-au respectat hotaririle adunarii generale,s-a respectat statutul
societatii.
Operatiunile supuse verificarii sint:-incasarea varsamintelor(chitante,extrase de cont,receptia si
inregistrarea aporturilor in natura,actualizarea jurnalului actionarilor(asociatilor)
b)-Referitor la operatiunlie privind imobilizarile corporale
*reglemntari legale-Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata,legea nr 15/1994,HG
266/1994,Ordin MF-746/1994,de aprobare a normelor metodo- gice,HG 500/1994,ordin
1553/2003,privind reevaluarea imobilizarilor,Legea nr 571/2003,privind aprobarea codului
fiscal,etc.
*documentele utilizate sint:-registrul nr de inventar,fisa mijlocului fix,bon de miscare a mij.fix
-pv de scoatere din functiune a mij.fixe,de declasare a unor bunuri materiale
-contract de achizitie,inchiriere,etc,factura,nir,extras de cont,fisa cont,balanta
In concluzie,in ceea ce priveste controlul imobilizarilor,trebuie avut in vedere urmatoarele:
-daca imobilizarile sint corect distribuite pegrupe,subgrupe,clase,subclase
-daca s-au facut reevaluari,cu respectarea reglementarilor legale in domeniu
-daca au avut loc intrari,sau iesiri de imobilizari corporale
-daca s-au respectat normele legale cu privire la licitatii,analiza ofertelor,aprobarea si
respectarea criteriilor de selectie
-daca s-au respectat formele de plata si avans necesare si uzuale,cu verificarea
documentelor de plata
-daca s-au respectat normele in viguare cu privire la casare
-daca subansamblele si materialele rezultate in urma casarii,au fost preluate in gestiunea
magaziilor,cu inregistrarea corespunzatoare in contabilitate,iar daca valoarea a fost corect
determinate

7
-daca ptr mijloacele fixe incomplet casate,suma ramasa de amortizat a fost corect
determinata si s-a inscris in conturile din afara bilantului
-daca s-au efectuat diligentile ptr vinzare
-daca amortizarea este corect calculata,cu includerea ei in cheltuieli

c)-Referitor la operatiunile privind imobilizarilenecorporale(intangibile)


*reglemntari legale-HG 704/1994,Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata,HG
466/1996,ordin mf 2388/1995,privind aprobarea normelor ptr inventarierea patrimoniului,
*documente utilizate:-contract de societate,chitante(plata taxelor)contra cte prospectare a pietei
si publicitate,contracte de concesiune,brevete produse informatice,studii tehnico-
economice,proiecte de cercetare,etc
*operatii ce se executa-infiintarea unei societati impune ,colectarea cheltuielilor de
constituire,infiintare,analiza aportului asociatilor si inscrierea brevetelor,licentelor
-marirea capitalului social,
-achizitionarea de brevete licente,know-how,marci de fabrica si comert,
-cedarea concesiunilor,licentelor,cu organizarea licitatiilor de incasarea, incasarea cv la
pretul negociat,descarcarea gestiunii
-achizitionarea de programe informatice,prospectarea pietei si ofertelor,testarea
produselor,stabilirea si analiza contractului de cumparare,garantie si service
*Controlul documentelor,presupune:-daca valoarea cheltuielior de constituire si achizitionare a
diferitelor imobilizari necorporale,este corect stabilt,
-daca amortizarea acestui gen de cheltuieli este corect inregistrata in
contabilitate,concomitent cu scaderea din evidente a cv a cheltuielilor de constituire
-daca receptionarea brevetelor,licentelor ,este realizata corect,in functie de modul de
chizitionare al lor(productie proprie,aport in antura,cheltuieli de cercetare dezvoltare,etc)
-daca cheltuielile sint corect constituite,corect incadrate.
-daca achizitionarea acestui gen de imobilizari,este necesara,si oportuna,cu analiza
concomitenta a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor,a previzionarii rezultatelor,a criteriilor de
evaluare(constanta aplicarii metodelor)
-se vor verifica,sumele inregistrate in contabilitate,pe baza documentelor,indeplinirea
conditiilor de inregistrare ca imobilizari,conditiile de clasare,si arhivare a documentelor,listele de
inventariere,etc
d)-alte categorii de operatiuni ce trebuiesc verificate,mai sint:
-operatiuni privind imobilizarile financiare,
-operatiuni privind stocurile de materii prime si materiale,si stocurile de produse
finite,obiecte de inventar,marfuri si ambalaje
-operatiuni privind furnizorii,clientii
-operatiuni privind gestionarea resurselor umane si salariale
-operatiuni specifice trezorerie(casa,banca)
-operatiuni privind perceperea si achitarea impozitelor si taxelor bugetare si a altor
operatiuni asimilate
-operatiuni specifice activitatii de inventariere
-operatiuni specifice completarii si verificarii bilantului contabil

d)-Obiectivele controlului documentar

1-Controlul documentar contabil,este procesul de stabilire a realitatii, legalitatii si eficientei


operatiunilor si activitatilor economico-financiare,prin examinarea documentelor primare si
centralizatoare a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila,a situatiilor contabile si
bilanturilor.

8
Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revizie a documentelor
contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul reviziei,este
dea pastra integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei financiare.
Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in anumite
situatii cum ar fi:
-primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare
-intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc
Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza selectiv si
combinat,in functie de situatia concreta controlata
Obiectivele de exercitare a controlului documentar contabil,constau in,exercitarea
urmatoarelorforme de control:
a)-Controlul tehnologic-care se exercita in ordinea intocmirii si indosarierii
documentelor,examinarea facindu-se fara nici o grupare sau sistematizare prealabila.
b)-Controlul invers cronologic,-se exercita de la sfirsitul spre inceputul perioadei de
control.Acest procedeu se foloseste atunci cind la constatarea unei abateri este nevoie sa se
stabileasca momentul cind aceasta s-a produs sau operatiunile care au legatura cu abaterea,sau cind
se constata omisiuni sau erori de inregistrare.
c)-Controlul sistematic(de probleme)-consta in gruparea documentelor pe probleme de
control,cum ar fi:-operatiuni de casa achizitii,salarizare,etc si apoi analizarea lor in ordine
cronologica.Acest gen de control da posi- bilitatea sa se urmareasca atent un obiectiv si sa se
stabileasca concluzii ptr fiecare problema in parte.
d)-Controlul reciproc-presupune cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor
documente cu un continut identic,dar diferite ca forma si utilizate ptr aceleasi operatii(documente de
transport cu factura furnizorului, registrul de casa cu extrasul de banca)Acest gen de control este o
confirmare CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR interna a datelor inscrise in documentele
primare si in evidente.
e)-Controlul incrucisat.
f)-Investigatia
g)-Analiza si studiul general
h)-Comparatia
i)-Examenul critic
j)-Analiza contabila
k)-Balanta analitica de control
-Balanta sintetica,este asemanatoare cu cea analitica.
l)-Corelatia bilantiera
2.-Controlul faptic-este procedeul de stabilre reala a existentei si miscarii mijloacelor
materiale,umane si banesti.in strinsa corelatie cu desfasurarea activitatii economice si financiare
-Obiectivul acestui gen de control este-determinarea exacta a cantitatilor si valorilor
existente,a strii in care se gasesc,a respectarii legalitatii in utilizarea lor.
*-Principalele modalitati de control faptic sint:
a)-inventarierea(periodica;inopinata)
b)-expertiza tehnica si analiza de laborator
c)-observarea directa
d)-inspectia fizica
3.-Analiza economico-financiara
5.-Controlul total si prin sondaj
Acest mod de control se poate efectua prin metode cum ar fi:
*controlul simultan-concomitent cu executia
*controlul progresiv
*controlul penal
*controlul permanent-integrat in lucrarile de executie curente
*controlul periodic

9
*controlul direct
*controlul executiei si controlul de conducere
Controlul documentar-contabil,limitat numai balantelor,nu este suficient.
Cu ajutorul acestora se semnalizeaza doar inregistrarea gresita a unor operatii economice,ca
urmare a nerespectarii principiuluidublei inregistrari sau a unsumarii eronate a rulajelor si se
identifica prin intermediul inegalitatilor care apar intre totalurile diferitelor coloane.
@-In practica se intilnesc o serie de erori care denatureaza insasi sensul inregistrarilor
contabile.Prin acest control se pot identifica aceste erori,de inregistrare(omisiuni), care atrag dupa
sine neinregistrarea sumei nici in debit nici in credit,prin aplicarea unor tehnici de control cum ar fi:
*controlul documentelor prin punctare
*descoperirea unor documente care nu poarta mentiunea de inregistrare
*urmare a unor reclamatii primite
@-Erorile de compensatie,reprezinta reportarea gresita din jurnalul sau din alte documente
justificative,in cartea mare,in sensul ca o suma in minus,egala ce cea trecuta in plus,in aceeasi parte
unui cont,care astfel se compenseaza.Aceste erori,pot fi identificate,prin:-analiza balantei analitice,
si prin sesizarile de la terti.
@-Erorile de imputatie
@-Erorile de inregistrare in registrul jurnal se pot datora:
*stabilirii gresite a corespondentei dintre conturi
*inregistrarii unei operatii de doua ori(debit si credit)
*inversarii formulei contabile
*inregistrarea de sume eronate(mai mare,mai mic)

10
CURS NR.2

PROCEDEE SI TEHNICI DE CONTROL FINANCIAR

2.1-Studiul general prealabil

Prin definitie acesta presupune o informare anterioara asupra activitatii agentilor economici
sau compartimentului ce urmeaza a fi controlat,cu scopul de a trasa cadrul general si directiile
principale ale controlului.
Obiectivele studiului general prealabil pot fi rezumate ,dupa cum urmeaza:
*-insusirea de catre organele de control a normelor legale in viguare,care reglementeaza
activitatea ce urmeaza a fi controlata
*-orientarile,instructiunile,competentele si raspunderile in structura agentilor economici sau a
compartimentului controlat
*-modalitatea de organizare aevidentei tehnico-operative si contabile
*-starea de fapt cu privire la compartimentul ce va fi controlat
Studiul general prealabil se desfasoara la nivelul organului competent,care,dispune controlul
sau la nivelul conducerii societatii,avind ca surse de informare:
$-dispozitiile legale date
$-procesele verbale de control anterioare si masurile luate
$-darile de seama contabile existente
$-corespondenta si alte documente intocmite de compartimentul din unitate in legatura cu
activitatea ce se controleaza
$-Studiul continua la compartimentul ce se controleaza ptr a se
cunoaste eventualele situatii de dificultate.

2.2-Controlul documentar contabil

*Controlul documentar contabil,este procesul de stabilire a realitatii,legalitatii si eficientei


operatiunilor si activitatilor economico-financiare,prin examinarea documentelor primare si
centralizatoare a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila,a situatiilor contabile si
bilanturilor.
Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revizie a documentelor
contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul reviziei,este
de a pastra,integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei financiare.
-Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in
anumite situatii cum ar fi:
-primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare
-intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc
-Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza
selectiv si combinat in functie de situatia concreta controlata

11
1.-Tehnicile de exercitare a controlului documentar contabil

a)-Controlul tehnologic–care se exercita in ordinea intocmirii,inregistrarii si indosarierii


documentelor,examinarea facindu-se fara nici o grupare sau sistematizare prealabila
b)-Controlul invers cronologic,se exercita de la sfirsitul spre inceputul perioadei de control.
Acest procedeu se foloseste atunci cind la constatarea unei abateri este nevoie sa se stabileasca
momentul cind aceasta s-a produs sau operatiunile care au legatura cu abaterea,sau cind se constata
omisiuni sau erori de inregistrare.
c)-Controlul sistematic(de probleme)-consta in gruparea documentelor pe probleme de
control,cum ar fi:-operatiuni de casa,achizitii,salarizare,etc,si apoi analizarea lor in ordine
cronologica.Acest gen de control da posibilitatea sa se urmareasca atent un obiectiv si sa se
stabileasca concluzii pentru fiecare problema in parte.
d)-Controlul reciproc-presupune cercetarea siconfruntarea la aceeasi unitate a unor
documente cu un continut identic,dar diferite ca forma si utilizate pentru aceleasi
operatii(documente de transport cu factura furnizorului,registrul de casa cu extrasul de cont din
banca).Acest gen de control este o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente.
e)-Controlul incrucisat-care consta in cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui
document existent la unitatea controlata si la alte unitati cu care aceasta a venit in contact,pentru
derularea operatiunii,a actului comercial-facturi,copia chitantei din carnet in original de la
client,datele din conturile “clienti”si “debitori”cu cele din conturile“furnizori” si “creditori”,ale
altor agenti economici.
-Controlul incrucisat cuprinde cercetarea si confruntarea unor documente si evidente
diferite,el fiind o confirmare a datelor inscrise in documentele sau evidentele celui controlat.
f)-Investigatia-care consta in obtinerea unei informatii de la personalul a carui activitate
se controleaza,ptr lamurirea unor probleme ce nu rezulta clar din documente.El nu poate fi
considerata ca o sursa demna de incredere,dar reprezinta un surplus de informatie.
g)-Analiza si studiul general se utilizeaza pentru a obtine argumente justificative ptr
control(examinarea debitelor si creditelor unor conturi)
h)-Comparatia-presupune examinarea comparativa a unor solduri din evidenta analitica cu
cele sintetice,compararea cu datele anterioare(cheltuielile anului in curs cu cele anterioare)
i)-Examenul critic-care inseamna orientarea activitatii de examinare a documentelor spre
problemele principale.Eficienta determinataa de experienta profesionala a celui care efectuiaza
controlul.
j)-Analiza contabila este utilizata ptr determinarea logicii si legislatiei operatiunilor
economice,inainte de inregistrare,sau cu alte cuvinte efectuarea unui control preventiv,a
documentelor contabile inainte de a fi inregistrate in evidentele contabile(determinarea corecta a
conturilor,a partii acsetora,relatiile intre conturi)
k)-Balanta analitica de control, este o tehica de control reciproc,intre conturile analitice si
cele sintetice,si cuprinde urmatoarele corelatii:
-soldul initial al contului sintetic=suma soldurilor initiale ale conturilor analitice
-totalul miscarilor debitoare=sumele debitoare ale conturilor analitice
-totalul miscarilor creditoare=sumele creditoare ale conturilor analitice
-soldul final=suma soldurilor finale ale conturilor analitice,
Lipsa acestor corelatii indica faptul ca s-au strecurat erori.Balanta analitica se mai numeste si
balanta auxiliara sau secundara.
-Balanta sintetica,este asemanatoare cu cea analitica.
Ea semnaleaza inregistrarile gresite ca urmare a nerespectarii principiului dublei inregistrari,deci
erorile bazate pe inegalitati.
l)-Corelatia bilantiera-ca tehnica de control,asigura exercitarea indicatorilor bilantieri
prin:
-reflectarea completa si exacta in conturi a tuturor veniturilor si cheltuielilor perioadei

12
-confruntarea rulajelor si sold. conturilor sintetice cu miscarile si soldurile conturilor
analitice
-respectarea regulilor de evaluare
-confruntarea datelor din contabilitate cu realitaatea prin inventariere

2.3-Controlul faptic

Controlul faptic-este procedeul de stabilre reala a existentei si miscarii mijloacelor


materiale,umane si banesti.in strinsa corelatie cu desfasurarea activitatii economice si financiare.
-Obiectivul acestui gen de control este-determinarea exacta a cantitatilor si valorilor
existente,a starii in care se gasesc,a respectarii legalitatii in utilizarea lor.
Principalele modalitati de control faptic sint:
a)-inventarierea(periodica;inopinata)-care constata,la un moment dat,existenta considerabila si
starea calitativa a elementelor de activ si pasiv,precum si modul de exercitare a sarcinilor de catre
gestionari,inventarierea presupunind totodata la compararea relitatii cu datele scriptice,din evidenta.
b)-expertiza tehnica si analiza de laborator-se folosesc ptr stabilirea integritatii valorilor
materiale,calitatii unor produse,includerea cantitatilor prescrise tehnologic in materialele compozite.
c)-observarea directa-ajuta la stabilirea unor situatii faptice care nu rezulta din documente si
desemneaza practica organului de control de a merge la fata locului ptr a constata modul in care
personalul controlat isi indeplineste atributiile, controlul poate fi inopinat sau programat.
d)-inspectia fizica-consta in examinarea activelor si a altor resurse(controlul banilor in
casa).Acest gen de control se completeaza cu cel documentar.

2.4-Analiza economico-financiara

Acest tip de analiza,este un instrument metodologic sisitematic,care procedeaza la


descompunerea activitatii controlate,pe lemente cosntitutive,studiaza raporturile existente intre
acesta si factorii care le-au influentat,din acest p.v activitatea ec-fin fiind considerata ca un complex
de legaturi cauzale.
Tehnica generala de analiza economico-financiara,prezinta urmatoarele etape:
-delimitarea partilor componente-elemente structurale ale fenomenelor
-descompunerea in trepte-ierarhizarea factorilor ce constituie forta majora motrice a
fenomenelor,clasificati in factori cu actiune directa si cei cu actiune indirecta
-raporturile de conditionare si cauzalitate
-influentarea,diferitilor-factori,cantitativi,de structura,calitativi.
Printre tehnicile analizei economico-financiare amintim:
-tehnica de stabilire a relatiilor cauzate intre fenomene
-concordanta dintre obiectul cercetat si conditiile in care acesta s-a desfasurat
-soldul(ramasita) care reprezinta diferenta datorata unor factori necuantificabili,obtinut prin
scaderea din variatia totala a influentei cunoscute.
-diviziunea si descompunerea,care asigura localizarea spatio-temporala a cauzelor(abateri de la
ritmicitatea)
-reuniunea operatiilor controlate in grupe omogene,dupa caracteristici comune
-substituirea in lant in cazul relatiilor de tip determinist care pot imbraca forma matematica
-balanta elementelor(cind sint relatii de suma si diferenta)
-corelatia in cazul relatiilor de tip stocastic(fiecarei valori a fenomenului ii corespund mai multe
valori a caracteristicii rezultative)
-calculul material reprezinta relatii functionale de produs sau raport intre fenomenul analizat si
factorii de influenta
-cercetarea operationala-cind intervin o multitudine de factori in fundamentarea deciziilor, si care
se foloseste cu precadere in analiza previzionala

13
2.5-Controlul total si prin sondaj

*Controlul total,care cuprinde toate operatiunile din cadrul obiectivelor stabilite pe intreaga
perioada supusa controlului(controlul aprovizionarii,toate intrarile si documentele de dare in
consum)Acest gen de control este considerat mai sigur,dar prezinta dezavantajul unui volum mare
de munca.
*Controlul de sondaj-se focalizeaza pe cele mai reprezentative operatii si documente
corespondente acestora ,care permit obtinerea unor concluzii cu caracter general asupra obiectului
urmarit.Acest mod de control are avantajul reducerii volumului de munca,eficienta sa depinzind,de
posibilitatea obtinerii acelor informatii care generalizate,sa dea o imagine cit mai fidela a activitatii
controlate.
Controlul de sondaj,este aplicabil in cazul evidentelor analitice cantitativ valoric,cit si a
cheltuielilor(cele succeptibile sustragerilor,controlul mai multor operatiuni legate intre ele).
Daca sint semnalate deficiente grave,atunci se procedeaza la controlul total care da adevarata
dimensiune a pagubelor.
Acest mod de control se poate efectua prin metode cum ar fi:
*controlul simultan-concomitent cu executia
*controlul progresiv
*controlul penal
*controlul permanent-integrat in lucrarile de executie curente
*controlul periodic
*controlul direct
*controlul executiei si controlul de conducere
Controlul documentar-contabil,limitat numai balantelor,nu este suficient.
Cu ajutorul acestora se semnalizeaza doar inregistrarea gresita a unor operatii economice,ca
urmare a nerespectarii principiului dublei inregistrari sau a insumarii eronate a rulaje lor si se
identifica prin intermediul inegalitatilor care apar intre totalurile diferitelor coloane.
@-In practica se intilnesc o serie de erori care denatureaza insasi sensul inregistrarilor
contabile.Prin acest control se pot identifica aceste erori,de inregistrare(omisiuni), care atrag dupa
sine neinregistrarea sumei nici in debit nici in credit,prin aplicarea unor tehnici de control cum ar fi:
*controlul documentelor prin punctare
*descoperirea unor documente care nu poarta mentiunea de inregistrare
*urmare a unor reclamatii primite
@-Erorile de compensatie,reprezinta reportarea gresita din jurnalul sau din alte documente
justificative,in cartea mare,in sensul ca o suma in minus,egala cu cea trecuta in plus,in aceeasi parte
unui cont,care astfel se compenseaza.
Aceste erori,pot fi identificate,prin:
-analiza balantei analitice,si prin sesizarile de la terti.
@-Erorile de imputatie-raporatarea unei sume exacte ca marime din jurnal in cartea mare,atit in
debit,credit,insa in alte conturi,decit cele corecte.Ele se pot se identifica prin:-analiza balantei
analitice,si prin sesizarile de la terti.
@-Erorile de inregistrare in registrul jurnal se pot datora:
*stabilirii gresite a corespondentei dintre conturi
*inregistrarii unei operatii de doua ori(debit si credit)
*inversarii formulei contabile
*inregistrarea de sume eronate(mai mare,mai mic)
Aceste erori se pot identifica prin analiza balantei de control sah,care cuprinde serii de
egalitatti si corespondenta conturilor.
Aplicarea tehnicilor de control documentar contabil,isi gaseste cea mai buna reflectarea in
calcularea si analizarea anumitor indicatori bilantieri si economico-financiari.
Exactitatea,indicatorilor-bilantului,trebuie,sa raspunda, unor obiective precum:
*reflectarea completa si exacta a veniturilor si cheltuielilor

14
*confruntarea rulajelor soldului analitic-sintetic
*respectarea regulilor de evaluare
*confruntarea datelor contabile cu realitatea-inventariere
*respectarea normelor legale privind scaderea din pasiv si virarea la buget a datoriilor fata de
terti,care s-au prescris,scaderea din activ,pe seama profitului,a creantelor care nu se mai pot
recupera.
Un exepmlu de aplicare al tehnicilor de control documentar contabil il constituie:
a)-formula Rg=Fg,unde,Rg-raport de gestiune-sold valori;Fg-fisa analitica de gestiune;
Aceasta formula mai poate fi completata cu urmatoarele relatii:
-Contabilitate=Fg=Rg,sau,
Li=Rg(control reciproc),unde:
Li-lista de inventar(toate valorile)
b)-Comparatia de control privind,stabilirea soldurilor maxime posibile (S.M.P),la ultimul
inventar,comparat cu soldul unitar initial,(SUI)concretizata in formula:
-SMP=SI initial + intrari – iesiri,cu determinarea pe baza de documente,si comparatia
SMP-SUI,din aceasta comparatie rezultind urmatoarele situatii:
*SMP>SUI-diferenta vinzarilor
*SMP<SUI-diferenta intrariilor de marfuri care nu se justifica documentar,si care reflecta
introducerea de marfuri fara inregistrare,practicarea de suprapreturi,substituiri,omisiuni,erori.
*SMP=SUI-marfuri greu vandabile,fara miscare
c)-Corelarea intrarilor de materiale,produse sau marfuri in functie de consum,eliberari sau
vinzari.(SP=SI + intrari – iesiri)
d)-Gestiunea cu evidenta global-valorica pe baza de bonuri de vinzare care constata
abateri,sau lipsuri acoperite prin documente sau evidente,sau valabilitatea unor documente,realitatea
unor operatii;
-tehnica de lucru,adecvata constituind-o reconstituirea evidentei cantitative a gestiunii si
confruntarea cu situatia stocului.
e)-Gestionea cu evidenta global valorica cu plata direct la vinzator,fara bon de vinzare-care
consta in verificarea,daca anumite marfuri au intrat efectiv in gestiune;-daca anumite sortimente
neintrate cu bonuri sau facturi au existat efectiv in gestiune
f)-Compararea depunerilor de numerar din vinzarile posibele in anumite perioade,ptr a
depista eventualele drepturi in contul unor lipsuri in gestiune din perioada anterioara.
g)-Corelarea actelor contabile ptr stabilirea realitatii unui fapt economic,cu alte fapte de
influenta reciproca,prin verificarea facturilor-NIR-urilor;a bonurilor de lucru-nota de predare
produse.
h)-Controlul intergestionar,care,utilizeaza ptr stabilirea adevarului cind se invoca drept
explicatie a unor lipsuri dintr-o gestiune,plusurile la aceleasi articole existente untr-o alta gestiune-
prin stabilirea si verificarea legaturii cauzale care a generat aceasta situatie.

2.6-Aplicatii ale tehnicilor de control documentar contabil

1.-Sistemul metodologic de control financiar

Metodologia de control,reprezinta o cale stiintifica de cercetare si actiune,pentru oglindirea


realitatii,legalitatii si eficientei,activitatii economico-financiare,pentru cunoasterea si perfectionarea
obiectului controlului.
Esenta procesului de control o constituie “comparatia”.
Orice activitate se cerceteaza in raport cu un anumit criteriu,cu o baza de comparatie
Criteriile de comparatii pot fi:
*in-functie-de-un-criteriu prestabilit,previziuni,prognoze,norme,standarde
*in functie de un caracter special-ex-variante de eficienta
*in functie de spatiu-activitatea programata/efectiva

15
Metodologic,controlul financiar este un proces care presupune o serie de momente,cum ar fi:
1.-cunoasterea,situatiei-stabilite-programe-de productie,
prevederi legale,norme de timp,de consum,previziuni,standarde.
2.-cunoasterea situatiei reale(efective)-sistemul de documente primare de evidenta tehnico-
operativa si contabila;orice alta sursa de informatii.
3.-confruntarea(compararea)situatiei reale cu cea stabilita pentru-determinarea-evenimentelor-
neconcordante-abateri, deficiente,lipsuri.
Cele trei momente,indica controlul drept forma de cunoastere a situatiei .
4.-prezentarea de concluzii,propuneri si masuri de remediere a neconcordante lor,stabilirea
raspunderii in sarcina celor vinovati.
Acesta este momentul care prezinta controlul financiar ca forma de perfectionare.
*Actiunea de control se desfasoara din pv metodologic,pe o anumita filiera,care in succesiune
teoretica si in interdependenta,prezinta urmatoarele etape:
&-formularea obiectivelor controlului
&-delimitarea obiectivelor pe forme de control-preventiv,concomitent,ulterior
&-sursele de informare
&-organele competente legal sa execute controlul asupra temei respective
&-aplicarea procedeelor si tehnicilor de control adecvate.
In concluzie,metodologia generala de exercitare a controlului depinde de cadrul legislativ,si
se poate prezenta schematic astfel:
-ce metoda folosim(cum actionam);
-ce procedee utilizam;
-cu ce tehnici realizam controlul;

2.-Procedee de control financiar

a)-Procedeele cele mai des intilnite,in desfasurarea actiunilor de control financiar sint:
*studiul general prealabil,asupra activitatilor ce urmeaza a se controla
*controlul documentar contabil,care se poate realiza prin urmatoarele tehnici:
-controlul cronologic;
-controlul reciproc;
-controlul sistematic;
-controlul incrucisat;
-controlul invesr cronologic.
*controlul faptic-prin inventariere,expertiza tehnica,etc
*analiza tehnico-financiara
*controlul total sau prin sondaj(modalitati de control aplicate)
b)-Datele consemnate in documentele primare,in evidenta tehnico-operativa si contabila,sint
sursele informationale de baza in exercitarea controlului,intrucit acestea “reflecta activitatea
economico-financiara”a agentilor economici.Pentru contabilitate,documentele indeplinesc functia
de “acte justificative”,motiv pentru care ele trebuie sa indeplineasca anumite cerinte din p.v al
structurii,circulatiei si pastrarii lor
c)-Fiecare document folosit ca “act justificativ”de catre contabilitate si control,”trebuie sa
contina”unele “elemente obligatorii”precum:
-numarul documentului
-data intocmirii
-datele cantitative si valorice ale operatiilor efectuate
-partile care participa la efectuarea operatiei(cind este cazul)
-semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunilor
-semnaturile persoanelor care au sarcina sa certifice,necesitatea,legalitatea si oportunitatea
efectuarii operatiunilor patrimoniale,prin scrierea sintagmei”accept la plata”fara de care
documentele justificative nu pot fi inregistrate in contabilitate

16
-semnaturile persoanelor care au sarcina efectuarii controlului financiar preventiv,sau au dreptul
sa aprobe operatiile respective.
d)-Controlul documentelor,se face sub aspectul formei si al continutului.
Din p.v al vedere al formei,utilizarea tehinicilor controlului documentelor primare,are ca
scop,verificarea,”autenticitatii, valabilitatii,si exactitatii intocmirii documentelor,efectuarea corecta
a calculelor”,etc.
Documentele sint considerate autentice,atunci cind au fost intocmite cu respectarea conditiilor
legale,de utilizare a documentelor cu regim special.
Aplicarea si utilizarea tehnicilor de control documentar contabil,se concretizeaza in efectuarea
controlului,asupra documentelor contabile,prin prisma,controlului autenticitatii documentelor
utilizate ,ca documente primare justificative,si care trebuie sa raspunda unor obligativitati din partea
entitatii economice,precum:
-folosirea formularelor tipizate
-completarea corecta a datelor
-existenta eventualelor falsificari si stersaturi(transformarea cifrelor,adaugiri in
text,corecturi nesemnate,etc)
-justetea intocmirii
-existenta semnaturilor originale ale persoanelor autorizate sa dispuna,execute sau
controleze operatiile respective
-concordanta semnaturilor respective cu specimenele de semnaturi
-concordanta dintre document si justificarea anexata
e)-Controlul valabilitatii si exactitatii,intocmirii documentelor se realizeaza in raport cu
momentul si conditiile procedurii operatiunilor pe care le consemneaza.
f)-Controlul efectuarii corecte a calculelor(control aritmetic)urmareste ,modul in care s-au stabilit
totalurile in documente,depsitarea acelor calcule eronate care ascund fraude,delapidari,nereguli.
g)-Controlul documentelor din p.v al continutului,are ca
obiective:“legalitatea,realitatea,exactitatea,si-eficienta operatiu
nilor economice si financiare”consemnate in documente.
h)-Controlul legalitatii,operatiunilor economice si financiare urmareste ca acestea sa fie efectuate
cu respectarea normelor legale privind disciplina financiara.
i)-Controlul realitatii-exactitatii,operatiunilor economice si financiare, stabileste daca in fapt
acestea s-au produs la locul,in limitele si conditiile indicate in documente.
j)-Controlul eficientei operatiunilor economice si financiare are in
vedere-“necesitatea,economicitatea,si oportunitatea” acestora.
k)-Controlul necesitatii urmareste gradul de utilitate al operatiuilor consemnate in documente.
l)-Controlul economicitatii urmareste daca operatia consemnata a condus la obtinerea unui
avantaj economico-financiar,daca fost necesara din p.v al activitatii economico financiare a unitatii.
m)-Controlul oportunitatii operatiilor,urmareste daca din p.v economic, momentul ales si locul
stabilit pentru executarea acestora sint cele mai corespunzatoare.
Un obeictiv major al controlului documentelor,il constituie‘’folosirea, gestionarea si
evidenta formularelor cu regim special”Aceste formulare evidentiaza utilizarea si circulatia
valorilor materiale si banesti.
Sint considerate formulare cu regim special:CEC-ul,chitanta factura fiscala,avizul de insotire al
marfurilor,politele de asigurare,efectele de comert,alte valori.
Contabilitatea constituie un mijloc de control al fiecarei operatiuni,intrucit,prin modalitati
proprii,asigura exactitatea inregistrarilor contabile si luarea masurilor pentru indreptarea erorilor
scriptice.
In cadrul controlului documentelor primare si de evidenta tehnico-operativa si contabila,se pot
constata documente care:
-nu indeplinesc numai conditiile de forma si de continut,de aceea sint uneori greu de sesizat.
-lipsa unor conditii de forma(completarea incompleta a documentelor,inexactitatea
calculelor,lipsa certificarii-toate semnaturile-,ptr modificari

17
-lipsa unor conditii de continut(inscrierea incompleta a denumirii sortimentelor,practicarea
unor preturi nelegale prin confruntarea sortimentelor)
-indeplinesc conditii de forma,dar reflecta operatii economice reale(nu se folosesc
documentele tipizate cerute)
Pe linga aspectele mentionate mai sus,tehnicile de control documentar contabil,utilizate in
activitatea de control financiar,mai urmaresc si depistarea altor aspecte,care pot duce la aparitia
unor abateri de la normele legale,tinind cont de faptul ca,pe linga datele consemnate in documentele
primare,din evidenta tehnic-operativa si contabila,care au cea mai mare importanta in exercitarea
controlului,se folosesc si alte date fara caracter de
evidenta(contracte,instructiuni,ordine,corespondenta declaratii,procese verbale)care contin date
importante,care pot oferi informatii utile,cu privire la depistarea unor deficiente,lipsuri sau
abateri,care din p.v al aplica rii tehnicilor de control financiar,trebuie depistate preventiv,si corectate
pentru prevenirea agravarii acestor deficiente, perpetuarea si trasformarea lor,in infractiuni grave
care sint pedepsite de normele legale,si a caror reparare nu mai poate fi facuta,atragind dupa
sine,deficiente grave in aplicarea actului managerial de conducere,si evolutia negativa din p.v
economic,a agentului economic,putind duce pina la faliment si lichidare judiciara.
Tehnicile de control documetar contabil,sint utilizate ptr verificarea tuturor documentelor care
concura la realizarea obiectului de activitate al agentului economic in toate domenile de
activitate,”tehnic,economic,social,de investitii,comercial,financiar contabil,fiscal”cu sarcini precise
in verificarea”respectarii normelor legale in viguare,asa cum rezulta din exemplificarile de mai jos:
a)-Referitor,la capitalul social-in sensul modificarii(al cresterii sau diminuarii)
*reglementari legale-Legea nr 31/1990,republicata
*documente utilizate:-statutul si contractul de societate
-registrul actionarilor(sau asociatilor)
-registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale
-raportul de evaluare ptr aporturile in natura
-actiunile
-extrasul de cont,registrul de casa,chitante de plata/incasare
-fisa contului,balanta de verificare,bilantul contabil
In concluzie,modificarea capitalului social,poate fi perceputa prin comapararea soldului
contului“101” cu soldul exercitiului precedent, determinindu-se astfel cresterea sau descresterea
capitalului.
Daca a avut loc o modificare a capitaluilui social, se verifica daca:
-s-a respectat legislatia,s-au respectat hotaririle adunarii generale,s-a respectat statutul
societatii.
Operatiunile supuse verificarii sint:-incasarea varsamintelor(chitante,extrase de cont,receptia si
inregistrarea aporturilor,in-natura,actualizarea,jurnaluluiactionarilor(asociatilor)
b)-Referitor la operatiunlie privind imobilizarile corporale
*reglemntari legale-Legea contabilitatii nr 82/1991,republicata,legea nr 15/1994,HG
266/1994,Ordin MF-746/1994,de aprobare a normelor metodogice,HG 500/1994,ordin
1553/2003,privind reevaluarea imobilizarilor,Legea nr 571/2003,
privind aprobarea codului fiscal,etc.
*documentele utilizate sint:-registrul nr de inventar,fisa mijlocului fix,bon de miscare a mij.fix
-pv de scoatere din functiune a mij.fixe,de declasare a unor bunuri materiale
-contract de achizitie,inchiriere,etc,factura,nir,extras de cont,fisa cont,balanta
In concluzie,in ceea ce priveste controlul imobilizarilor,trebuie avut in vedere urmatoarele:
-daca imobilizarile sint corect distribuite pegrupe,subgrupe,clase,subclase
-daca s-au facut reevaluari,cu respectarea reglementarilor legale in domeniu
-daca au avut loc intrari,sau iesiri de imobilizari corporale
-daca s-au respectat normele legale cu privire la licitatii,analiza ofertelor,aprobarea si respectarea
criteriilor de selectie

18
-daca s-au respectat formele de plata si avans necesare si uzuale,cu verificarea documentelor de
plata
-daca s-au respectat normele in viguare cu privire la casare
-daca subansamblele si materialele rezultate in urma casarii,au fost preluate in gestiunea
magaziilor,cu inregistrarea corespunzatoare in contabilitate,iar daca valoarea a fost corect
determinate
-daca ptr mijloacele fixe incomplet casate,suma ramasa de amortizat a fost corect determinata si
s-a inscris in conturile din afara bilantului
-daca s-au efectuat diligentile ptr vinzare
-daca amortizarea este corect calculata,cu includerea ei in cheltuieli
c)-Referitor la operatiunile privind imobilizarile necorporale(intangibile)
*reglemntari legale-HG 704/1994,Legea Contabilitatii nr 82/1991,republicata-
HG.466/1996,Ordin.MF 2388/1995,republicat
privind aprobarea normelor ptr inventarierea patrimoniului,
*documente utilizate:-contract de societate,chitante(plata taxelor)contracte prospectare a pietei
si publicitate,contracte de concesiune,brevete produse informatice,studii tehnico-
economice,proiecte de cercetare,etc
*operatii ce se executa-infiintarea unei societati impune ,colectarea cheltuielilor de
constituire,infiintare,analiza aportului asociatilor si inscrierea brevetelor,licentelor
-marirea capitalului social,
-achizitionarea de brevete licente,know-how,marci de fabrica si comert,
-cedarea concesiunilor,licentelor,cu organizarea licitatiilor de incasarea, incasarea cv la pretul
negociat,descarcarea gestiunii
-achizitionarea de programe informatice,prospectarea pietei si ofertelor,testarea
produselor,stabilirea si analiza contractului de cumparare,garantie si service
*Controlul documentelor,presupune:-daca valoarea cheltuielior de constituire si achizitionare a
diferitelor imobilizari necorporale,este corect stabilt,
-daca amortizarea acestui gen de cheltuieli este corect inregistrata in contabilitate,concomitent cu
scaderea din evidente a cv a cheltuielilor de constituire
-daca receptionarea brevetelor,licentelor ,este realizata corect,in functie de modul de chizitionare
al lor(productie proprie,aport in antura,cheltuieli de cercetare dezvoltare,etc)
-daca cheltuielile sint corect constituite,corect incadrate.
-daca achizitionarea acestui gen de imobilizari,este necesara,si oportuna,cu analiza concomitenta
a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor,a previzionarii rezultatelor,a criteriilor de
evaluare(constanta aplicarii metodelor)
-se vor verifica,sumele inregistrate in contabilitate,pe baza documentelor, indeplinirea conditiilor de
inregistrare ca imobilizari,conditiile de clasare,si arhivare a documentelor,listele de inventariere,etc
d)-alte categorii de operatiuni ce trebuiesc verificate,mai sint:
-operatiuni privind imobilizarile financiare,
-operatiuni privind stocurile de materii prime si materiale,si stocurile de produse finite,obiecte de
inventar,marfuri si ambalaje
-operatiuni privind furnizorii,clientii
-operatiuni privind gestionarea resurselor umane si salariale
-operatiuni specifice trezorerie(casa,banca)
-operatiuni privind perceperea si achitarea impozitelor si taxelor bugetare si a altor operatiuni
asimilate
-operatiuni specifice activitatii de inventariere
In urma aplicarii acestor procedee se stabilesc eventualele deficiente,sau abateri,legate de
nerespectarea relementarilor legale,carese consemneaza in acte de control financiar.
Valorificarea constatarilor reprezinta finalizarea,actiunii de control financiar,si care se
realizeaza prin masuri de remediere imediata,cu termene precise;-masuri de perfectionare;-cu

19
stabilirea raspunderii asupra abaterilor constatate,ptr activitatea si perioada controlata si de
recuperare a prejudiciilor produse prin nerespectarea acestor reglementari legale.

CURS NR.3

FINALIZAREA ACTIUNILOR DE CONTROL

3.1-Valorificarea constatarilor controlului financiar


3.2-Prezentarea,formelor,de »raspundere »,rezultate in urma constatarilor c.financiar
3.2.1-Raspunderea disciplinara-norme generale
3.2.2-Raspunderea contraventionala
3.2.2.1-Contraventii in legatura cu organizarea
si conducerea contabilitatii
3.2.2.2-Contraventii la normele legale privind disciplina bugetara,financiara si
gestionara
3.2.2.3-Contraventii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale
ilicite
3.3-Tehnici de control complementare
3.3.1-reconstituirea cantitativa a evidentelor global-valorice
3.3.2-comparatia de control a stocurilor
3.3.3-corelatia intrari-iesiri

3.1-Valorificarea constatarilor controlului financiar

O actiune de control,nu poate fi considerata incheiata in momentul constatarii unor deficiente


si lipsuri.Simpla constatare este urmata in mod obligatoriu de remedierea definitiva a abaterilor si
de intarirea masurilor de prevenire a cauzelor care pot duce la perpetuarea lor si crearea de noi
neajunsuri.
Este deci obligatoriu adoptarea unui set de masuri,care sa duca la imbunatatirea practica a
activitatii economico-financiare.Pentru finalizarea actiunii,se utilizeaza in mod selectiv,diferentiat si
corelat,masuri si tehnici care sa scurteze termenul de remediere.De exemplu,pe timpul desfasurarii
controlului financiar se iau masuri operative cum ar fi:
$-conditii corespunzatoare ptr depozitarea si pastrarea bunurilor
$-intocmirea corecta si la timp a documentelor
$-corectarea erorilor din evidente
$-inregistrarea plusurilor

20
$-recuperarea pagubelor
Alte constatari,se aduc la cunostinta conducerii agentului economic controlat si a organului
care a dispus controlul,care pot lua in functie de gravitatea abaterilor,masuri de:
@-inlaturare si prevenire a abaterilor
@-aplicarea sanctiunilor disciplinare
@-stabilirea raspunderilor materiale
@-actionarea in judecata
Toate aceste aspecte privind remedierea deficientelor constatate,cu punerea in aplicare a
masurilor aferente,presupun,intocmirea unui “act de control financiar”ca re va cuprinde,ca forma:-
prezentarea unitatii si a obiectului ei de activitate;
-reprezentantii legali care asigura conducerea pe parcursul actiunii de control;
-perioada verificata,si problematica verificata;
-stabilirea abaterilor,si a neregulilor,prin nerespectarea dispozitiilor legale
-incadrarea juridica a abaterilor constatate(abatere,contraventie,infractiune)
-stabilirea persoanelor raspunzatoare de nerespectarea abaterilor,si a regimului juridic al
raspunderilor(disciplinara,materiala,patrimoniala,contraventionala,penala,etc)
-cuantificarea neregulilor constatate
-stabilirea masurilor si termenelor ptr recuperarea pagubelor constatate
Actul de control,poate fi constatat,de catre entitatea economica controlata in termenul legal de
15-30 zile,a organului de control teritorial de pe raza de domiciliu a agentului economic controlat.In
situatia in care dupa analizarea solicitarii,organul de control raspunde in scris,agentului
economic,daca a aprobat contestatia sau nu,situatie in care,agentul economic,este obligat,sa respecte
planul de masuri stabilit ptr recuperarea pagubelor si remedierea deficientelor,concomitent cu
transmiterea catre organul de control a modului cum a fost realizat acest plan de masuri.

3.2.1-Raspunderea disciplinara-norme generale

Asa cum am prezentat mai devreme,prin actul de control se stabileste si incadrarea juridica a
abaterii,sub aspectul “raspunderii”si a persoanelor raspunzatoare,de producerea deficientelor si
abaterilor constatate.
Prin prisma acestui aspect “raspunderile”pot prezenta urmatoarele forme:
*-raspunderea disciplinara
*-raspunderea materiala
*-raspuderea patrimoniala
*-raspunderea contraventioanala
*-raspunderea penala
De mentionat ca incadrarea abaterilor savirsite,intr-una din aceste categorii prezinta
particularitati specifice,in functie de gravitatea abaterii,consecintele negative,economico-financiare
care decurg din aceasta,precum si de periodicitatea nerespectarii legislatiei in viguare,caracterul
repetitiv si tendentios mai mult sau mai putin al acestora,stind la baza producerii contraventiilor si
infractiunilor.
Personalul incadrat in munca,isi desfasoara activitatea corespunzatoare sarcinilor inscrise in
fisa postului.Pentru cei care au gestiuni si manipuleaza bunuri sau pot lua deci decizii in legatura cu
gestiunea,exista la nivel national o legislatie prin care se stabileste proportional un anume grad de
raspundere.
Incalcarea cu vinovatie de catre persoana incadrata in munca,a obligatiilor sale inclusiv a
normelor de comportare,constituie abatere disciplinara,care se sanctioneaza dupa caz cu:
&-mustrare,
&-avertisment,
&-diminuarea temporala a salariului
&-reducerea indemnizatiei de conducere
&-retrogradarea din functie

21
&-desfacerea disciplinara a contractului de munca individual
Modul de aplicare al sanctiunilor,poate fi sintetizat prin exemplele care urmeaza,astfel:
a)-cind pluralitatea de incalcari a indatoririlor de serviciu nu atrage o pluralitate de sanctiuni
disciplinare
*exemplu-o persoana absenteaza nejustificat de la serviciu,in ziua cind ar fi trebuit sa livreze
materiale ptr o sectie de productie si sa receptioneze un lot de semifabricate de la un furnizor,venit
pe ruta CFR.In acest caz,se aplica sanctiunea corespunzatoare celei mai grave dintre abateri.
b)-cind prin aceeasi fapta comisa sint incalcate mai multe forme de drept-in acest caz aceeasi
fapta,atragind mai multe raspunderi.
*exemplu-incalcarea normelor legale privind predarea unei gestiuni,este in acelasi timp:-
abatere disciplinara,contraventie,iar in caz de paguba-raspundere materiala penala.
*La aplicarea sanctiunilor disciplinare se tine seama si de eventuala aplicare a unei alte forme
de sanctionare,care in acest caz nu trebuie sa depaseasca cuantumul maxim celei mai grave dintre
ele.
*ex-daca fapta savirsita presupune sanctionarea cu diminuarea salariului,temporar si in
acelasi timp i s-a aplicat si o amenda,atunci,diminuarea va fi mai mica.Sanctiunile,ca un instrument
al raspunderii disciplinare,prezinta anumite particularitati,astfel:
&-Existenta raspunderii disciplinare este conditionata de existenta raporturilor de munca:
-persoana juridica-persoana fizica;
-concretizat in incheierea unui contract individual de munca si care functioneaza numai in
cadrul unor asemenea raporturi juridice.
&-Sanctiunea se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei,audierea persoanei in cauza si
controlul sustinerilor facute de aceasta in aparare.
&-Sanctiunea se comunica in scris.
&-Sanctiunea poate fi aplicata in maximum 6 luni.
&-Sanctiunea se aplica si pentru savirsirea faptei in comun.
Pentru persoanele numite de organul ierarhic superior,sanctiunea se aplica de catre acesta.
&-Sanctiunile pot fi contestate in termenul legal.
Daca se constata ,nevinovatia-atunci se acorda despagubiri cu partea din salariu retinuta,iar
persoanele care cu rea credinta au aplicat sanctiunea raspund disciplinar,material si penal dupa caz.
Sanctiunile disciplinare aplicate de organele de control reprezinta o modalitate de finalizare a
actiunilor de control financiar.

3.2.2-Raspunderea contraventionala

Contraventia- este fapta savirsita cu vinovatie,care prezinta un pericol social mai redus decit
infractiunea si este prevazuta si sanctionata ca atare prin acte normative,legi,decrete,etc.Ca
particularitati putem aminti:
*-se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda.
*-se aplica atit persoanelor fizice,cit si persoanelor juridice.
*-amenda aplicata persoanei juridice,poate fi imputata de aceasta persoanei fizice vinovate.
Avertismentul se aplica in cazurile in care fapta este de mica importanta si se apreciaza ca cel
care a savirsit-o nu o va mai repeta.Acest gen de santiune se aplica in cazurile in care fapta este de
mica importanta si se apreciaza ca cel care a savirsit-o nu o va mai repeta.
Acest gen de sanctiune se adreseaza:
*-oral,atunci cind contravenientul esteprezent la constatarea contraventiei si este aplicata de
agentul constatator.
*-scris,prin comunicarea procesului verbal de constatare cu rezolutia corespunzatoare,atunci cind
contravenientul nu este prezent.
In acest caz,amenda,are caracter administrativ si se constituie venit la stat.
Daca o persoana savirseste mai multe contraventii,sanctiunea se aplica pentru fiecare in parte.

22
Cind mai multe contraventii au fost constatate,prin acelasi proces verbal,amenzile totalizate nu
pot depasi dublul maximului prevazut ptr contraventia cea mai grava.
Cind abaterea este savirsita de mai multe persoane,contraventia se aplica fiecarei persoane
separat.
Nu constituie contraventie,fapta savirsita in legitima aparare.
Termenul de prescriere al contraventiei,este de 3 luni de la data savirsirii faptei si
un(1)an,pentru datorii la buget.
Incasarea amenzilor contraventionale,se face prin:
-plata la jumatate din minim in 48 ore;
-plata integrala-in 15 zile;
-executarea de catre organul financiar local,daca plata nu s-a facut in conditiile enuntate mai sus.
Intre raspunderea disciplinara si contraventie,exista unele deosebiri cum ar fi:

Abaterea Disciplinara Contraventia


1.-implica raporturi de munca 1.-isi are temeiul in acte
intre normative
unitate si autorul abaterii
2.-poate fi comisa numai de 2.-poate fi savirsita atit de
persoane persoane
fizice fizice cit si de persoane juridice
3.-este prevazuta in acte 3.-este delimitata si descrisa in
normative la toate
modul generic elementele sale in lege

3.2.2.1-Contraventii in legatura cu organizarea


si conducerea contabilitatii

Contraventiile,in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii se refera la abaterile


savirsite in inregistrarea in contabilitate a tuturor documentelor contabile justificative,datorita
neverificarii respectarii formei si continutului,acetor documente cf reglementarilor legale in
viguare,nerespectarea atributiilor privind in registrarea cronologica a operatiunilor,si a termenelor
de depunere a lucrarilor contabile la organele financiare abilitate.
In practica,se intilnesc urmatoarele categorii de contraventii:
*-contraventii in legatura cu organizarea si conducerea contabilitatii.
*-contraventii in legatura cu depunerea bilanturilor si a altor documente cu caracter financiar-
contabil si fiscal.
*-contraventii la normele legale privind disciplina bugetara,financiara,gestionara.
*-contraventii la normele legale privind impozitele si taxele cuvenite statului.
*-contraventii in domeniul protehjarii populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite.
Se pot constata,fapte ce constituie contraventii,in legatura cu organizarea si conducerea
contabilitatii,cum ar fi:
a)-neinregistrarea in contabilitate de valori materiale si banesti sub orice forma si cu orice titlu,si
existenta oricaror drepturi si obligatii patrimoniale.(Legea nr 82//1991-art.12,al.21)
-neinregistrarea cronologica si sistematica
-neprelucrarea si nepastrarea informatiei
b)-primirea si eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel,fara documente\justificative,care
angajeaza raspunderea celor care le-au intocmit,vizat si aprobat,ori inregistrat.
c)-neintocmirea balantelor de verificare(care se intocmesc lunar;raspunderea,ptr transmiterea
datelor;raspunderea ptr prelucrarea exacta care revine unitatilor de informatica)
d)-nerespectarea,normelor emise de MF,cu privire la utilizarea si tinerea registrelor contabile

23
e)-nerespectarea legii cu privire la arhivarea si pastrarea documentelor contabile
justificative,precum si la reconstituirea documentelor pierdute,sustrase,distruse,valabile 10 ani;state
de salarii-50 ani;reconstituirea-maxim 10 zile.
f)-nerespectarea normelor legislative cu privire la efectuarea inventarierii
patrimoniului,cu,termene ca:-inventarierea generala-cel putin o data pe an;la inceputul activitatii;la
fuziune;de cite ori exista indicii ca s-ar impune,exceptiile fiind aprobatede catre MF.
-evaluarea pe baza inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil,ca document oficial de
gestiune,avind la baza normele elaborate de MF.
g)-nerespectarea metodologiei cu privire la intocmirea,verificarea,certificarea si depunerea
bilantului,care se intocmeste,semestrial,annual,exceptie facind regiile autonome si societatile
comerciale unde statul detine cel putin 20% din capitalul social
e)- la depunerea bilantului contabil si a altor documente-abaterile constind in:
-prezentarea de date eronate sau necorelate;-utilizarea de registre contabile neparafate de
organele fiscale(incepind cu 2005-aceasta prevedere a fost abrogata).

3.2.2.2-Contraventii la normele legale privind disciplina bugetara,financiara si


gestionara

Din p.v al acestui gen de disciplina,constituie contraventie in domeniu,urmatoarele fapte,comise


in astfel de conditii,incit sa nu fie considerate infractiuni,astfel:
*neutilizarea creditelor bugetare potrivit destinatiei
*virarea de credite bugetare fara respectarea normelor legale
*utilizarea nelegala a fondurilor de rezerva,la dispozitia organelor de decizie
*constituirea de fonduri speciale si perceperea de contributii,cu incalcarea legii
*modul de aprobare a operatiunilor de constituire si utilizare a mijloacelor financiare,precum si
cheltuieli de orice fel din sumele alocate prin bugete
*angajarea,mentinerea sau trecerea in functia de gestionar aunei persoane care nu indeplineste
conditiile legale
*reconstituirea garantiilor materiale ale gestionarilor,primirea-predarea defectuasa
*neinceperea in termen de 3 zile de la data sesizarii a verificarilor privind deprecierea,degradarea
sau distrugerea de bunuri.
Contraventiile se constata si se aplica de catre urmatorii factori:
-organele de control si persoanele de control si de inspectie din MF si din unitatile sale teritoriale
-organele de control financiar si de gestiune ale ministerelor si altor institutii publice
-organele de politie-numai ptr fapte privind angajarea,mentinerea sau trecerea in functia de
gestionar de catre institutii publice si agenti economici cu capital integral sau partial de stat,a unei
persoane care nu indeplineste conditiile legale privind virsta,studii,stagiu sau care are antecedente
penale care duc la interzicerea ocuparii unei asemenea functii
In cadrul acestui gen de abateri disciplinare,se mai intilnesc si abateri privind impozitele si
taxele bugetare,unde abaterile sint determinate de:
*nedepunerea in termen-a declaratiilor de impunere si nedeclararea in termen
*nerespectarea obiectului de activitate,a sediului si a conditiilor de desfasurare a activitatii
*inscrierea unor date eronate in evidentele referitoare la venituirle realizate si la impozitele
datorate specifice la organele fiscale
*necalcularea si neretinerea contributiei catre buget,din veniturile,care se realizeaza prin retinere
la sursa,concomitent cu nevirarea lor in termen
*ingreunarea sau impiedicarea efectuarii controlului de catre organele competentea impozitelor si
taxelor
*afisajul sau folosirea mijloacelor de publicitate si reclama,fara plata taxelor
*reinregistrarea la organele fiscale a certificatului de inmatriculare eliberat de registrul
comertului

24
Organele de control care nu au competente ptr a stabili taxe si impozite sint obligate sa
sesizeze organul fiscal competent printr-o copie a procesului verbal.
In cazul repectarii unor contraventii se pote lua masura suspendarii activitatii pentru 6 luni.
*nedepunerea in termen a dclaratiei,nerspectarea obiectului de activitate,refuzul de a da
informatii,impiedicarea controlului.

3.2.2.3-Contraventii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale


ilicite

Populatia trebuie protejata impotriva unor activitati ilicite,in sfera acetui gen de abateri,intrind
urmatoarele activitati:
a)-acte sau fapte de comert,fara indeplinirea conditiilor legale-care atrag dupa sine confiscarea
marfii-contraventia constituind venit la stat
b)-vinzarea ambulanta in alte locuri decit cele autorizate-se confisca marfa
c)-conditionarea vinzarii unor marfuri de cumpararea altora-contraventia fiind convertita in
amenda
d)-expunerea sau vinzarea de marfuri fara specificarea termenului de valabilitate ori expirat-se
confisca marfa
e)-comercializarea de bunuri a caror provenienta nu poate fi dovedita-marfa se confisca
f)-nedeclararea la organele fiscale,inainte de aplicare,a adaosurilor comerciale si a celor de
comision-aceasta abatere se considera indeplinita si atunci cind nu se comunica in mod expres.dar a
afisat in unitate adaosul comercial sau l-a mentionat pe loturi de marfuri in documente de evidenta
g)-omisiunea afisarii preturilor si tarifelor,a unei categoprii de calitate
h)-refuzul furnizorului de a incheia contractul ptr livrarea produselor necesare consumului
populatiei,strabilite prin hotariri ale Guvernului si repartizarea pe baza de balanta.
i)-neexpunerea la vinzare a marfurilor existente,vinzarea preferentiala,refuzul nejustificat al
vinzarii acestora-care se sanctioneaza cu amenda sau inchisoare contraventionala.

3.3-Tehnici de control complementare


3.3.1-reconstituirea cantitativa a evidentelor
global-valorice
3.3.2-comparatia de control a stocurilor
3.3.3-corelatia intrari-iesiri

Pe linga tehnicile de control de baza,documentar contabile,activitatea interna a unei entitati


economice,mai poate fi controlata preventiv,si prin intermediul unor tehnici de control
complementare,cum ar fi “reconstiuirea cantitativa a evidentelor global valorice”;-“compararatia de
control a stocurilor”;-“corelatia intrari-iesiri”
Utilizarea acestor tehnici de control complementare,are menirea de a oferi compartimentelor
specializate informatii despre modul de organizare a contabilitatii la nivelul gestiunilor.

3.3.1-reconstituirea cantitativa a evidentelor global-valorice

Potrivit art.13,alin 2,din Legea nr.82/1991,republicata,contabilitatea valorilor materiale se tine


cantitativ si valoric,sau numai valoric,prin folosirea “inventarului permanent”sau a “inventarului
intermitent”
In conditiile folosirii “inventarului permanent”-in contabilitate,se inregistreaza toate operatiile
de intrare si iesire,ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atit
cantitativ cit si valoric.
In conditiile folosirii “inventarului permanent”-care poate fi aplicat in unitatile
patrimoniale,din categoria celor “mici si mijlocii”-contabilitatea stocurilor,consta in stabilirea
“iesirilor” si “inregistrarea”lor in contabilitate pe baza “inventarierii stocurilor-la finele perioadei de

25
raportare”In acest caz “iesirile”se determina ca “diferenta”intre=[(valoarea stocurilor initiale +
valoarea intrarilor) – valoarea stocurilor finale]-determinate pe baza inventarierii.
In cazul folosirii “inventarului permanent”contabilitatea analitica a stocurilor,se poate
organiza dupa urmatoarele metode:
*-metoda “operativ-contabila”-(pe solduri),care consta in tinerea la locul de depozitare a
evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii,iar la compartimentul contabilitate,tinerea
evidentei valorice desfasurate pe gestiuni,iar in cadrul”gestiunilor”pe grupe sau subgrupe de bunuri.
Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor,cu cele din
contabilitate,se asigura lunar,prin”evaluarea stocurilor cantitative,transcrise din fisele de magazie,in
registrul stocurilor”
*-metoda”cantitativ valorica”-(pe fise de cont analitic)-consta in tinerea evidentei cantitaive pe
categorii de bunuri,la locul de depozitare,iar in “contabilitate”tinerea evidentei cantitativ valorice”
Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si
din contabilitate se face prin “punctajul periodic”dintre “cantitatile inregistrate in fisele de magazie
si fisele de cont analitic de la contabilitate”
*-metoda “global valorica”-consta in tinerea evidentei numai valoric,atit la nivelul gestiunilor ,cit
si la contabilitate.
Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face
periodic.Aceasta metoda de control complementar,se aplica in principal,ptr evidenta marfurilor si
ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si ptr alte bunuri,in cazul unitatilor care nu
au dotare tehnica corespunzatoare.Pe masura dotarii ,cu tehnica de calcul,unitatile vor trece
obilgatoriu la utilizarea “metodei cantitaiv valorice”

3.3.2-comparatia de control a stocurilor

Stocurile,cuprind bunurile ce au componenta materiala,insa au o durata de viata mai mica de


un an si participa la un singur ciclu economic,transferindu-si valoarea dintr-o data asupra
procesului economic.
Stocurile se pot grupa in 3 categorii si anume:
*-stocuri ce participa la procesul de productie
*-stocuri rezultate din procesul de productie
*-stocuri destinate comercializarii
Tehnica de control,denumita se “tehnica de control a stocurilor”presupune comparatia celor
trei categorii de stocuri,in cadrul verigilor tehnologice care le formeaza si le trasforma,dintr-o
categorie in alta.Aceasta tehnica de control,consta in compararea stocurilor initiale cu cele
finale,tinind cont de stocurile aprovizionate ptr nevoi interne si comercializare,si organizarea
evidentei contabile la nivelul gestiunilor comparatia facindu-se cu evidenta in contabilitate,prin
utilizare inventarelor permanente si intermitente,si inregistrarea intrarilor si iesirilor de stocuri,prin
metodele”operativ contabila-pe solduri””metoda cantitativ valorica-pe fise de cont analitice”si
metoda “global valorica”care au fost prezentate anterior.Ca si metoda de control,“comparatia de
control a stocurilor”mai presupune urmarirea si analizarea “variatiei stocurilor”-determinata ca
diferenta”intre valoarea intrarilor de stocuri,din care se scade vaoarea iesurilor de stocuri din timpul
exercitiului financiar”

3.3.3-corelatia intrari-iesiri

La intrarea in patrimoniu,bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza la costul de


productie,sau la costul de achizitie dupa caz.
La iesirea din patrimoniu,bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate
prin aplicarea,fie a metodei”costului mediu ponderat”fie a metodei“primei intrari-primei
iesiri”cunoscute si sub denumirea de metoda”FIFO-first input-first output(prima intrare-prima
iesire)”sau “LIFO-last input-first output(ultima intrare-prima iesire).Ca tehnica de control

26
complementar,”corelatia intrari-iesiri”se evidentiaza prin utilizarea acestor doua metode de
evidentiere si inregistrare in gestiuni si contabilitate a intrarilor si iesirilor de bunuri materiale.
In lumina acetei tehnici”metoda costului mediu pomderat”presupune calcularea costului
bunului material,fie dupa fiecare intrare,fie dupa o perioada,care in principiu,nu trebuie sa
depaseasca durata medie de stocaj a bunurilor respective,si se calculeaza ca “raport intre-valoarea
totala a stocului initial + valoarea intrarilor/si cantitatea existenta in stocul initial + cantitatile
intrate.
Potrivit metodei”primei intrari-primei iesiri”bunurile iesite din gestiune,se evalueaza la
“costul de achizitie”(sau productie)al primei intrari(lot).Pe masura epuizarii lotului,bunurile iesite
din gestiune,se evalueaza la “costul de achizitie(sau productie)al lotului urmator,in ordinea
cronologica.
Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura stocurilor se poate face si la
“preturi standard”(prestabilite)pe baza “preturilor medii”ale bunurilor respective.denumite si
“preturi de inregistrare”cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de
achizitie(sau de productie)dupa caz.
In cazul in care evaluarea bunurilor se face la “preturi standard”(prestabilite),diferentele
stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie respectiv,costul de productie se
inregistreaza distict in contabilitate.
Tabloul”intrai –iesiri”(TIE)are un rol important in elaborarea “conturilor nationale”deoarece
centralizeaza,datele privind productia,consumul si valoarea adaugata”a ramurilor economiei
nationale.
Ca o concluzie,aceste metode complementare,impreuna si cu celelate metode de exercitare a
controlului,sint un instrument eficace la indemina conducerii economice a entitatii organizatorice,in
inregistrarea,si evidentierea tuturor miscarilor patrimoniale,informatiile oferite de ele,constituind un
element important de baza,al politicii si startegiei manageriale a conducerii unitatii economice.

CURS NR.4

RASPUNDEREA PATRIMONIALA

4.1-Raspunderea patrimoniala-trasaturi,conditii si forme

Persoanele incadrate in munca raspund pentru pagubele aduse patrimoniu lui agentilor
economici,cauzate din vina lor si in legatura cu munca lor.
Aceste persoane nu raspund,pentru pagube cauzate de situatii de genul:
-pierderi inerente procesului de productie care se incadreaza in limitele legale
-pierderi provocate de cause neprevazute si care nu puteau fi inlaturate
-pagubele provocate de riscul normal al serviciului sau de forta majora
Raspunderea patrimoniala,este determinate de cauzarea anumitor pagube aduse intregului
patrimoniu al societatii.Aceasta raspundere deriva din natura sarcinilor de servici,si a politicilor
manageriale stabiilite pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice obiectului de
activitate.raspunderea patrimoniala, se declanseaza,in momentul efectuarii defectuase a actului
managerial,in atingerea obiectivelor stabilite.
Raspunderea patrimoniala este stabilita de catre organele de control,abilitate,la nivelul
conducerilor executive ale societatilor,sau a organelor de conducere colectiva ale agentilor
economici(consilii de administratie,adunarile generale ale actio narilor si asociatilor,cind
conducerea activitatilor patrimoniale este asigurata de catre acestea.

27
Raspunderea patrimoniala,este in principal colectiva,dar pot fi situatii cind raspunderea poate
fi si individuala in functie de gradul de gravitate al abaterii,savir site
Raspunderea patrimoniala,se stabileste ca urmare a neregulilor constatate de organul de
control,prin actul de control constatator,si se comunica in scris.
Raspunderea patrimoniala,poate prezenta forme mai simple,prin care societatea nu a fost
prejudiciata in desfasurarea actului managerial,cind abaterile pot fi indreptate,prin masuri de
reorganizare,sau recuperare a pagubelor produse,si forme mai grave cind,prin abaterile savirsite sau
adus atingeri grave situatiei patrimoniale a societatii,care pot avea urmari ca :-devalizarea,evaziunea
fiscala,pier derea pozitiei de pe piata comerciala si financiara,decapitalizarea,crahul financiar,
falimentul,cind abaterile nu pot fi indreptate prin masuri de organizare.
Raspunderea patrimoniala atrage dupa sine,pentru recuperarea prejudiciilor instituirea
supravegherii economice a activitatii societatii,de catre organele abilitate,poprirea pe toate conturile
de disponibilitati ale agentului economic,pentru:
*abateri de la respectarea disciplinei financiare,comerciale,de achizitii,de investitii,si bugetare,
*deturnarea fondurilor financiare cum ar fi-subventii,fonduri financiare din programe
guvernamentale de dezvoltarea a infrastructuriilor,fonduri din anumite taxe colectate,din
preturi,tarife,impozite,pentru destinatii speciale,credite bancare cu garantii guvernamentale,linii de
credite,etc) prin schimbarea destinatiei lor.
*neutilizarea judicioasa a resurselor financiare alocate,
*nevirarea la timp,sau cu intirziere a contributiilor financiare,la bugetul statului,la bugetele
locale,si la alte institutii financiare.
*neintregirea anumitor fonduri financiare,prin restituirea anumitor cote speci fice,activitatilor
desfasurate(ex-alocatia bugetara primita de la organelle in drept, pentru obiectivele aprobate prin
planul de investitii,la regiilor autonome,sau alte intreprinderi cu capital majoritar de
stat,ministere,etc,constituie abatere nevirarea la buget a cv TVA,aferent sumelor primite,si utilizate
pentru plati din investitii,si a sumelor neutilizate primite ca alocatie bugetara,pina la sfirsitul
exercitiului financiar,sau pina la mijlocul primei luni din anul urmator)
Daca pagubele produse nu sint recuperate,in termenele stabilite prin actul de control
constatator,atunci,legiuitorul,trece la executarea silita a celor vinovati, prin instituirea sechestrului
asiguratoriu obligatroiu,asupra bunurilor patrimoniale ale agentilor economici,sau/si,asupra
bunurilor personale mobile si imobile,sau de orice alta natura,ale acestora,pina la recuperarea
integrala a pagubelor constattate.

4.2-Procedura de obtinere a titlurilor executorii si de recuperare a pagubelor

Procedura de obtinere a titlurilor executorii si de recuperare a pagubelor, este conditionata de


parcurgerea anumitor etape preliminare.Astfel,in primul rind are loc consemnarea abaterilor in actul
de control,de catre organul care a controlat unitatea,apoi se stabileste felul raspunderii,pentru
abaterile savirsite,urmeaza analiza posibilitatilor ca abaterea sa fie indreptata in timpul
controlului,se stabilesc persoanele vinovate,concomitent cu sanctionarea acestora,iar daca abaterea
nu paote fi reparata,se trece la stabilirea incadrarii juridice a abaterii,la stabilirea prejudiciului, si
masurile de recuperarea ale acestuia,de la persoanele vinovate,prin instituirea obligatorie a titlurilor
executorii.Formele sub care se prezinta titlul executoriu,ca urmare a stabilirii raspunderii
materiale,pot fi:
1.-angajamentul de plata scris
2.-decizia de imputare
3.-dispozitia sefului departamentului financiar contabil ptr
retinerea din salariu a avansului nejustificat
4.-hotarirea judecatoreasca
5.-titlul executoriu notarial
1.-Angajamentul de plata scris,este un inscris sub semnatura privata,dat in prezenta a 2
(doua)persoane martore,din care una obligatoriu trebuie sa fie din cadrul compartimentului financiar

28
contabil,prin care persoana in cauza,recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa,si se angajeaza
ptr acoperirea pagubei.El se semneaza numai de catre autor si are efecte numai intre unitate si
emitent.Actul trebuie semnat in termen de 60 zile de la recunoasterea pagubei,deoarece in caz de
refuz al angajamentului,unitatea trebuie sa aiba timp la dispozitie ptr emiterea deciziei de
imputare.Contestatia pagubei se poate face in termen de 30. zile de la comunicare,si cunoasterea
unei cauze care desfiinteaza angajamentul de plata.Persoaana care accepta angajamentul,de plata
dat de o alta persoana ptr o suma mai mica decit paguba reala,isi angajeaza propria raspundere
materiala,paguba constind in aceea ca,se pierde dreptul de recuperare in intregime,direct de la
vinovat.
2.-Decizia de imputare,este un inscris emis de catre unitatea prejudiciata sau de organele
financiare abilitate,ea constituind o obligativitate a unitatii daca aceasta a primit « dispozitie
obligatorie »de la organele de control ale MF.Ea se emite de catre conducatorul unitatii pagubite in
termen de cel mult 60 de zile,de la data cind s-a inregistrat raportul organelor de control.Decizia nu
mai are efecte daca de la data producerii pagubei au trecut mai mult de 3 ani.Pentru depasirea
termenului de 60 zile,conducatorul unitatii raspunde material fata de unitate ptr pagubele produse.
Daca din acte nu rezulta clar imprejurarile in care s-a produs paguba,se dispune completarea
constatarilor fara a se depasi termenul legal de emitere.Decizia se intocmeste de compartimentul
financiar contabil impreuna cu cel juridic,si se comunica celui obligat la plata in 15 zile de la
emitere.
4.3-Raspunderea materiala,diferentieri intre
raspunderea patrimoniala si cea materiala
Intre raspunderea patrimoniala si materiala,exista unele deosebiri cum ar fi:

Raspunderea patrimoniala Raspunderea


materiala
1.-este proprie organelor colective de 1.-este prorie persoanelor
conducere colectiva ale societatii incadrate in
munca
2.-este limitata la paguba care afecteaza 2.-este limitata numai la
intreg patrimonial societatii paguba efectiva
3.-se intemeiaza pe abateri grave de la 3.-se intemeiaza exclusiv pe
disciplina economico-financiara culpa indivi
duala
4.-reparatia are loc prin echivalent in 4.-reparatia are loc prin
natura echivalent banesc
si nu in natura
5.-exista si functioneaza in principal in 5.-nu poate functiona in
comun cu raspunderea societatii comun cu raspun
derea agentului economic

Abaterile constatate de organul de control,pot atrge dupa sine si raspunderea


patrimoniala,individuala,care din acest p.v poate imbraca forma « raspunderii materiale »
Raspunderea materiala,prezinta o serie de trasaturi specifice,cum ar fi :
*este proprie persoanelor incadrate in munca
*este limitata numai la paguba efectiva
*se intemeiaza exclusiv pe culpa
*reparatia are loc prin echivalent banesc si nu in natura
*nu poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic
Pentru ca raspunderea materiala sa aiba loc,trebuie sa existe cumulativ anumite conditii,cum
ar fi :
@-intre autorul pagubei si unitatea pagubita ,sa fi existat un raport juridicde munca la data
savirsirii faptei,cauzatoare de paguba
29
@-fapta cauzatoare a pagubei sa aiba caracter ilicit,sa fie personala si in legatura cu
munca(ex-paguba in gestiune-care poate fi determinata de faptele proprii alegestionarilor,sau
datorata nerspectarii conditiilor legale la incadrarea gestionarului,neasigurarii conditiilor de
securitate,neacordarii asisitentei tehnice solicitate in scris)
@-prin fapta sa ilicita,autorul sa fi produs o paguba materiala,localizata de regula in
patrimoniul societatii la care este incadrat
Existenta pagubei este elementul caracteristic ptr raspunderea materiala.Ex-o persoana nu
raspunde material ptr neindeplinirea programului de productie.
Deci,inexistenta pagubei,face imposibila stabilirea raspunderii materiale
@-sa existe un raport de cauzalitate,fapta ilicita-paguba,ca determinare nemijlocita(paguba poate
fi si efectul indirect al faptei ilicite-ex-incredintarea unui utilaj ptr a fi manevrat de un muncitor
neinstruit si care-l deterioreaza ;sau-un conducator de unitate,care desi avertizat,nu dispune
schimbarea unui gestionar.)
@fapta sa fie savirsita cu vinovatie,sub forma comisiva sau omisiva :-implica constiinta incalcarii
si discernamintul.(ex-depasirea de consum,realizarea de produse necorespunzatoare,conservarea
necorespunzatoare a materialelor,atrage dupa sine raspunderea materiala daca sint comise cu
vinovatie)
In toate cazurile de constatare si consemnare a abaterilor,organul de control trebuie sa tina
obligatoriu cont de « prezumtia de nevinovatie »precum si de »prezumtia de vinovatie » a celui
controlat,« vinovatia »,trebuind dovedita de unitate.
In materie de gestiune sint situatii in care vinovatia este prezumata si nu mai trebuie dovedita
de unitate.
Prezumtia,ca definitie,reprezinta o concluzie logica cu privire la un fapt necunoscut si care
poate fi dovedit de stari sau imprejurari cunoscute.
Prezumtia de vinovatie opereaza in urmatoarele situatii :
&-se produc lipsuri in gestiune,consemnate intr-un act constatator,in acesta situatie,ea nu
opereaza in cazul lipsurilor calitative,denaturari,alterari,etc
&-atributiile personalului sint exercitate in conditii legale de un delegat sau o comisie si se
constata o paguba,fara a se putea stabili ca aceasta s-a produs in absenta gestionarului.
Raspunderea materiala,poate prezenta urmatoarele forme :
a)-individuala
b)-comuna
c)-solidara
d)-subsidiara
a)-raspunderea individuala,impune persoanei vinovate obligatia de a plati singura si in
intregime paguba cauzata.
b)-raspunderea comuna,presupune:- existenta unei singure pagube,si a mai multor autori.
-paguba sa se fractioneze intre autori in functie de gradul de participare a fiecaruia.
-daca nu se poate stabili contributia fiecarui autor,se procedeaza astfel :
-proportional cu salariul la data constatarii pagubei,si in functie de timpul lucrat de la ultima
inventariere,in cazul gestionarilor
c)-raspunderea solidara,presupune obligatia mai multor persoane de a executa aceeasi
datorie,fiecare pentru totalitatea datoriei.
Acest gen de raspundere se poate prezenta sub forme,ca raspundere directa si indirecta(ex-
predarea unui obiect unei persoane care a disparut/ sume necuvenite la salariu).Fiind un act de
vointa a partilor,raspunderea salariatilor este o raspundere conventionala si nu prezumtiva.Ea are
urmatoarele caracteristici :
#-fiecare debitor,poate fi constrins ptr plata totalitatii datoriei
#-unitatea poate urmari pe oricare din codebitori,fara ca acesta sa poata opune beneficiul de
diviziune
#-plata ptr intreaga paguba facuta de unul din debitori,anuleaza obligatia celorlalti fata de unitate

30
d)-raspunderea subsidiara,intervine atunci cind persoana incadrata in munca,prin fapta sa
ilicita:-a inlesnit pagubirea unitatii de catre o alta persoana in mod direct
-a determinat plata unei sume nedatorate,procedura unui bun, prestarea unui serviciu catre o alta
persoana care are calitatea de beneficiar,iar recuperarea nu mai este posibila din diverse
cause(insolvabilitate,deces,disparitie,etc),beneficiarii putind fi din interiorul unitatii sau din afara.
-a dovedit neglijenta datorita careia unitatea a fost pagubita prin furt comis de alte
personae,numai daca paguba nu a putut fi recuperata.

4.4-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea


contabila,gestionara si financiara

*-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea contabila,


presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la :
*-neinregistrarea in contabilitate a valorilor materiale si banesti sub orice forma si cu orice
titlu,precum si existenta oricaror drepturi si obligatii patrimoniale ;
*-neintocmirea balantelor de verificare
*-nerespectarea legii cu privire la arhivarea si pastrarea documentelor contabile
justificative,precum si la constituirea documentelor pierdute,sustrase,distruse ;
*-nerespectarea normelor legale cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniului ;
*-nerespectarea normelor legale privind utilizarea si inregistrare operatiunilor in registrele
contabile
*-nerespectarea metodologiei cu privirea la intocmirea bilanturilor contabile,ca document oficial
de gestiune,verificarea,certificarea si depunerea bilanturilor;
*-depunerea bilanturilor si a altor situatii financiare,cu prezentarea de date eronate sau
necorelate ;
*-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea bugetara,presupune stabilirea abtaerilor
de catre organul de control cu privire la :
*-neutilizarea creditelor bugetare fara respectarea normelor legale
*-virarea de credite bugetare,fara respectarea normelor legale
*-utilizarea nelegala a fondurilor de rezerva la dispozitia organelor de decizie
*-constituirea de fonduri speciale si perceperea de contributii cu incalcarea legii

*-modul de aprobare a operatiunilor de constituire si utilizare a mijloacelor financiare,precum si


cheltuieli de orice fel din sumele alocate prin buget.
*-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea financiara
presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la :
&-nedepunerea in termen a declaratiilor de impunere,precum si nedeclararea acestora in termen
&-nerespectarea obiectului de activitate,a sediului declarat,si a conditiilor de desfasurare a
activitatii
&-inscrierea de date eronaate in evidentele referitoare la ventiurile realizate si la impozitele
datorate,specifice organelor fiscale
&-necalcularea si neretinerea contributiei catre budget din veniturile care se realizeaza prin
retinere la sursa,prin nevirarea in termen
&-impiedicarea sau ingreunarea efectuarii contrrrolului de catre organile fiscale si financiare
abilitate
&-nedepunerea in termen a declaratiei,privind nerespecatarea obiectului de activitate-refuzul de a
da informatii,si impiedicarea efectuarii controlului.
*-Raspunderea patrimoniala in legatura cu activitatea gestionara
presupune stabilirea abtaerilor de catre organul de control cu privire la :
@-primirea si eliberarea din depozite a bunurilor fara documente justificative

31
@-angajarea si mentinerea sau terecerea in functia de gestionar a unei persoane care nu
indeplineste conditiile legale.
@-neconstiutirea garantiilor materiale ale gestionarilor,concomitent cu primirea-predarea
defectuasa a gestiunii.
@-neorganizarea corespunzatoare,cf normelor legale a activitatii de depozitare si conservare a
materiilor si materialelor,pe grupe,subgrupe,etc
@-neinceperea in termen de 3 zile de la data sesizarii a verificarilor privind
deprecierea,degradarea sau distrugerea bunurilor.
@-utilizarea altor materii si materiale care nu apartin unitatii(chiar daca sint in custodie)fara
informarea sefilor ierahici superiori,receptionarea acestora si darea in consum numai pe baza de
documente justificative,semnate de persoanele aiblitate.
@-transmiterea de date si informatii eronate,cu buna stiinta,la esaloanele superioare,prin
neinregistrarea in gestiune,prin fisele de magazie,a tuturor operatiunilor patrimoniale.
@-sustragerea si comercializarea de catre gestionar a produselor existente in gestiunea unitatii,cu
buna stiinta.

4.6-Tehnici de control complementare

4.6.1-controlul reciproc intre documentele contabile si alte documente diferite ca forma


si destinatie
Controlul reciproc,al documentelor,presupune « cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a
unor documente cu un continut asemanator,dar diferite ca forma si utilizate ptr aceleasi
operatiuni(de ex-documentele de transport-cu factura furnizo-
rului ;-registrul de casa-cu extrasu de banca ;statele de salarii-cu borderoul de depunere a sumelor
pe card ;-fisa analitica a garantiilor materiale retinute de la gestionari cu statele de salarii,etc)
Acest gen de control este un « control ulterior »sau « post operativ »,fiind o confirmare interna
a corectei inregistrari a sumelor inscrise in documentele de evidenta primara,in evidentele contabile
ale conturilor sintetice si analitice.

4.6.2-intocmirea documentelor pentru constatarea si recuperarea pagubelor

Problematica intocmirii documentelor ptr constatarea si recuperarea pagubelor este foarte


complexa si necesita o serie de etape,in interiorul unitatii economice.
Aceste etape,pot fi concretizate astfel :
a)-constatarea abaterii,in urma unei actiuni de control,intern sau extern,de catre organe,persoane
cu sarcini de raspundere in acest sens
b)-investigarea,imprejurarilor in care s-a produs abaterea
c)-luarea de declaratii,pe propria raspundere,de la persoanele,care au contribuit direct sau indirect
la savirsirea abaterii
d)-intocmirea unui dosar cu toate etapel ;e investigatiei si prezentarea,acestuia la nivelul
conducerii executive a unitatii economice.
e)-intocmirea unui document de control in care este inserata abaterea si sint nominalizate
persoanele vinovate de savirsirea ei(proces verba,nota de constatare,etc)
f)-incadrarea juridica a abaterii savirsite,prin stabilirea caracterului ei,sub forma
contraventiilor,infractiunilor.
g)-stabilirea cuantumului banesc,ptr remedierea abaterii
h)-emiterea actelor administrative-ptr remedierea abaterii(angajamente de plata,decizii de
imputatii,decizii disciplinare(retrogradarea din functie,diminuarea sal)
h)-stabilirea masurilor organizatorice,cu responsabilitati precise,ptr renedierea deficientelor
constatate,concomitent cu stabilirea raspunderilor materiale.
i)-actionarea in instanta de catre unitatea patrimoniala a celor vinovati de producerea
prejudiciului,ptr recuperarea pagubelor

32
CURS NR.5

RASPUNDEREA PENALA

5.1-Definirea notiunii de raspundere penala,si deosebiri fata de contraventie


5.2-Infractiuni in legatura cu activitatea de gestiune si de aparare a integritatii
patroimoniului
5.3-Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul
5.4-Infractiunea de fals
5.5-Procedura de efectuare a cercetarii in vederea stabilirii raspunderii penale

5.1-Definirea notiunii de raspundere penala,si deosebiri fata de contraventie

Raspunderea penala are la baza,infractiunea,adica fapta care prezinta pericol social,savirsita


cu vinovatie si prevazute de legea penala.

33
Ea se pedepseste cu privare de libertate,sau amenda penala,care pot fi completate si cu alte
masuri(ex-confiscarea totala sau partiala a averii,sau inlocuita cu o sanctiune cu caracter
administrativ-« mustrare »-pronuntata de instanta.
Deosebirile intre contraventie si infractiune,pot fi localizate,dupa cum urmeaza :

Contraventia Infractiune
1.-prezinta un grad de pericol 1.-grad ridicat de pricol social
social mai redus 2.-sanctiunea este prevazuta numai prin
2.-sanctiunea contraventionala acte normative avind rangul de lege
se poate prevedea si prin acte 3.-sanctiunea se aplica numai prin hotarirea
normative emise de organele organelor judecatoresti
administratiei de stat 4.-sint savirsite doar de persoane fizice
3.-stabilirea efectiva a contraventiei
se face de catre organele adminis
trative de stat
4.-pot fi savirsite atit de persoane fizi
ce ,cit si de persoane juridice

Daca prin infractiune s-au cauzat pagube materiale,instanta stabileste si raspundere


materiala(actiune civila).Trebuie facute anumite precizari,si anume :
*nu orice paguba,implica raspundere penala
*cuantumul despagubirii este determinat de cuantumul pagubei propriuzise + efectul produs de
aceasta in timp(ex-furtul unor piese de pe un utilaj-cv pieselor +manopera+timp de
imobilizare+efecte in lantul tehnologic)
*in cazul savirsirii in comun,paguba si efectele se defalca pe cauze genera toare stabilindu-se
totodata vina fiecarui inculpat(ex-un gestionar sustrage bunuri din gestiune si le valorifica prin
intermediul altor persoane)
Recuperarea pagubelor in cazul acestui gen de infractiuni,se efectuiaza prin :
*recuperarea lucrurilor
*plata unei despagubiri banesti
*desfiintarea unui inscris
Raspunderea organelor de control-persoana care cu ocazia controlului a dovedit superficialitate,a
tainuit fapta,nu a aplicat toate tehnicile de control ce se impuneau,etc,raspunde ptr neindeplinirea
unei atributii de serviciu,daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.(ex-controlul
incrucisat-poate fi chemat in judecata ca parte civilmente responsabila ptr paguba savirsita de
gestionari).
Organele de control au obligatia:-sa procedeze la luarea de declaratii de la faptuitori si de la
martori
-sa intocmeasca procesul verbal despre imprejurarile concrete ale savirsirii infractiunii
-sa sesizeze imediat,organele de cercetare penala
-sa ia masuri sa nu dispara urmele infractiunii,corpul delict sau mijloacele de proba

5.2-Infractiuni in legatura cu activitatea de gestiune si


de aparare a integritatii patroimoniului

*-infractiuni contra integritatii patrimoniului


*infractiuni in legatura cu activitatea de gestiune(ex-crearea de lipsuri si nedeclararea lor
in scris in termenul legal,instrainarea bunurilor constituite drept garantie fara instiintarea unitatii.
*infractiuni contra patrimoniului(ex-delapidarea,abuz in serviviciu,abuz de incredere,inselaciune)
*infractiuni -care lezeaza buna desfasurare a activitatilor comerciale si normele prin care se
protejeaza populatia inpotriva unor activitati comerciale ilicite cum ar fi :

34
-(acumularea de ,marfuri de pe piata interna in scopul creerii unui deficit si revinzarii lor
ulterioare,la suprapret sau al suprimarii concurentei loiale,urmarindu-se prin aceasta obtinerea unor
venituri frauduloase)
Probarea infractiunilor-reprezinta actiunea de dovedire a scopului,nefiind necesar sa se realizeze
actul de vinzare
-depasirea de catre agentii economici,cu capital majoritar de stat,a nivelurilor maxime a
preturilor de vinzare cu ridicata(tarife)stabilite prin hotariri ale Guvernului.Amintim aici-produsele
de importanta vitala,produsele la care cererea depaseste cu mult oferta,produsele subventionate,etc
-depasirea de catre orice agent economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotarirea de
guvern,la formarea preturilor de vinzare cu amanuntul,indiferent de numarul verigilor prin care
circula marfurile(ex-depasirea tarifelor,declarate la organele fiscale)
-vinzarea cu lipsa de marfuri
-falsificarea ori substituirea de marfuri(ex-probe de laborator,cele din import far « certificat de
origine »-considerate false

5.3-Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul

*infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviviciul(ex-neindeplinirea sau indeplinirea


defectuasa,a unei indatoriri,astfel ca prin aceasta sa se favorizeze, producerea unei pagube)

5.4-Infractiunea de fals

*infractiuni-privitoare la constituirea si desfasurarea activitatii societatilor


comerciale,prevazute de Legea nr 31/1990(comunicarile publice,emisiunea de actiuni si
obligatiuni,distrubuirea de dividente din beneficii fictive *-infractiuni ce lezeaza buna
desfasurare a activitatilor comerciale,si a normelor,prin care se protejeaza populatia impotriva
activitatilor ilicite,cum ar fi:
&-acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unui deficit si revinzarii lor
ulterioare,la suprapret,sau al suprimarii concurentei loiale
&-urmarirea de obtinerea de venituri frauduloase
In toate aceste cazuri trebuie “probata vinovatia,in producerea infractiunilor” sau cu alte cuvinte
“dovedirea scopului,fara a fi necesara producerea actului de vinzare propriuzis.
&-depasirea de catre agentii economici cu capital majoritar de stat,a nivelurilor maxime a
preturilor de vinzare cu ridicata(tarife)stabilite prin Hotariri de Guvern.(la produsele de importanta
vitala;laprodusele la care cererea depaseste cu mult oferta;la produsele subventionate)
&-depasirea de catre orice agent economic,a adaosurilor maxime stbilite prin hotarire de
guvern,la formarea preturilor de vinzare cu amanunutul,indiferent de numarul verigilor prin care
circula marfurile(depasirea termenelor ptr situatiile si deconturile,declarate la organele fiscale).
&-vinzarea cu lipsa la cintar
&-falsificarea ori substituirea de marfuri(probe de laborator;certificate false ptr marfurile din
“import”-sau far “ceertificate de origine”

5.5-Procedura de efectuare a cercetarii in vederea stabilirii


raspunderii patrimoniale si penale

In ceea ce priveste procedura de efectuare,a cercetarii in vederea satbilirii raspunderii


patrimoniale,aceasta presupune,intocmirea unui « act de control » de catre« organele de control din
exterior »care stabilesc,abaterea de la normele legale in viguare,privind nerespectarea anumitor
relemetari tehnico-economice,de achizitii,ptr diverse materiale curente sau ptr investitii,sau de
desfasurarea a ctivitatii in bune conditiuni,cum ar fi :
*-nedeclararea anumitor venituri si cheltuieli
*-nerespectarea termenelor de depunere a anumitor situatii financiare la organele fiscale

35
*-nedeclararea corecta a bazei de impozitare,a datoriilor catre bugetul statului, datorate de
agentul economic.
*-deturnarea destinatie initiale a anumitor credite,cu garantii guvernamentale,sau fara garantii,ptr
alte destinatii.
*-neachitarea,sau rambursare cu intirziere a anumitor datorii bugetare,datorita proastei gestionari
a disponibilitatilor banesti,ca urmare a desfasurarii unui act managerial defectuos.
*-dispunerea si efectuarea ,prin actul managerial,a unor operatiuni patrimoniale, ilicite,care
angajeaza unitatea in relatiile contractuale comerciale,si prin care se aduc prejudicii patrimoniului
unitatii,pina la devalizare,faliment,craf financiar.
*-utilizarea elementelor patrimoniale,in interes propriu,de catre persoanele cu atributi de
raspiundere in pastrarea « integritatii patrimoniale »
*-pariciparea,sau angajarea patrimoniului unitatii,in actiuni de asociere,sau
participatiune,in’’nume propriu’’cu scopul de obtinerea de foloase necuvenite, si care pot duce la
subminarea « integritatii patrimoniale », concomitent cu inserarea in actul de control,a tuturor
acestor abateri,precum si cu « incadrarea din p.v juridic daca abaterea este incadrata la
« contraventie » ;sau « infractiune ».
Inainte de stabilirea acestor aspecte in actul de control final,este necesara desfasurarea unei
activitati de « investigatii »cu luarea de declaratii pe «propria raspundere »,de la persoanele cu
sarcini de raspundere in « ocrotirea si pastrarea integritatii patrimoniale »(componenti ai consiliului
director,membrilor CA,actuionarilor ),sau altor persoane imputernicite sa dispuna de utilizarea
« patrimoniului » unitatii,prin angajarea lui in anumite actiuni si activitati manageriale,concimitent
cu luarea de declaratii si de la persoanele care prin natura sarcinilor de serviciu,au avut legatura cu
« derularea sau efectuarea »anumitor operatiuni care au angajat « patrimoniul societatii,direct sau
indirect,iar prin aceste actiuni au contribuit la rindul lor la« atingerea integritatii patrimoniului.
Dupa stabilirea « raspunderii patrimoniale »si a persoanelor vinovate,in dosarul de investigatie
se stabileste cuantumul valoric al abaterii respective,si modalitatea de recuperare a pagubelor,prin
stabilirea unui « plan de masuri imediate»,daca abaterile sint mai grave si mai multe si nu se pot
recupera in timpul controlului.
Agentul economic controlat,este obligat sa ia toate masurile,ptr remedierea abaterilor
constatate,pentru a preintimpina transmiterea « dosarului investigatiei » la procurorul financiar,care
poate institui’’sechestru asiguratoriu’’asupra averii persoanelor vinovate si a patrimoniului
societatii,ptr recuperarea pagubelor.

CURS NR.6

CONSTATAREA SI COMBATEREA FAPTELOR DE EVAZIUNE FISCALA

6.1-Conceptul de evaziune fiscala


6.2-Aspecte specifice de evziune pe categorii de obligatii fiscale
6.3-Fapte de evaziune fiscala care constituie contraventii sau infractiuni
6.4-Analiza corelatiilor aspectelor etice de control

6.1-Conceptul de evaziune fiscala

36
Evaziunea fiscala-presupune sustragerea de catre contribuabili persoane fizice sau
juridice,romane sau straine,prin orice mijloace,in intregime sau partial,de la impunerea sau plata
obligatiilor fiscale si anume :
-plata taxelor si impozitelor,contributiilor,si a altor sume datorate bugetului statului si
bugetelor locale,bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare.
Efectuarea de activitati permanente sau temporare,generatoare de venituri impozabile,poate
avea loc,numai in baza unei autorizatii emise de « organul competent,sau a unu alt temei prevazut
de lege.
Evaziunea fiscala este constatata,si stabilita,ca abatere de la normele legale,cf prevederilor
Legii nr 87/1994,republicata,in-MOF-545/29.07.2003,si modificata prin Legea nr
241/15.07.2005,publicata in MOF nr.672/27.07.2005,promulgata prin Decretul nr
627/15.07.2005.In literatura de specialitate, cel mai cunoscut sens dat evaziunii fiscale,este »arta de
a evita caderea in cimpul de atractie al legii fiscale » concept care apartine economistilor francezi
M.C. de Brie si P.Charpemtier.
Privind acest fenomen retrospectiv,putem afirma ca evaziunea fiscala,este tot atit de veche si
omniprezenta in societate pe cit de veche este existenta statului si a legilor fiscale.Domeniul de
manifestare al evaziunii fiscale,este atit de intins,pe cit de larg si variat este cimpul de aplicare al
impozitelor directe,influentind randamentul acestora.
Contribuabilii sint obligati sa evidentieze »veniturile realizate si cheltuielile efectuate,din
activitatile desfasurate,prin intocmirea « registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de
lege ».
Contribuabilii sint obligati sa utilizeze ptr activitatea desfasurata « documente primare si de
evidenta contabila » stabilite prin lege,achizitionate numai de la unitatile stabilite prin norme legale
in viguare si sa completeze integral rubricile formularelor,corespunzator operatiunnilor inregistrate.
Contribuabilii sint obligati,sa declare cu « sinceritate veniturile realizate,bunuri le mobile si
imobile »aflate in proprietate sau obtinute cu orice titlu legal,precum si alte valori care genereaza
« titluri de creanta fiscala ».
Cind legea nu prevede,obligatia de depunere a declaratiei de impunere,contribuabilii,rapund
de calcularea corecta a impozitelor si taxelor,pe care trebuie sa le verse la buget,in conditile legii.
Persoanele fizice sau juridice care realizeaza venituri,ori desfasoara activitati,supuse
imozitelor si taxelor,sint obilgtate sa plateasca la termen sumele datorate statului.
Nerespectarea reglementarilor fiscale in domeniul vamal,prin declararea inexacta,sau sub
orice forma a valorilor,sau prin sustragerea bunurilor de la operatiunile de vamuire,in scopuil
neachitarii taxelor vamale,sau a diminuarii acestora,ori a altor obligatii fiscale,se sanctioneaza cf
legii.
Toate aceste aspecte,sint verificate de catre « organele financiar-fiscale »din cadrul MFP,si din
cadrul unitatilor teritoriale subordonate,,Garda Financiara,si alte persoane imputernicite,care au
dreptul sa verifice,daca contribuabilii au respectat,dispozitiile legale de organizare si de desfasurare
a activitatilor economice producatoare de venituri impozabile sau a bunurilor supuse impozitelor si
taxelor.Contribuabilii au obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia
organelor de control toate documentele contabile,evidentele si oricare alte elemente materiale sau
valorice solicitate,in vederea cunoasterii realizaritatii obiecte lor ori a resurselor impozabile sau
taxabile.
Din literatura de specialitate,dupa modul in care poate fi savirsita,evaziunea fiscala se
manifesta sub doua forme :
a)-evaziunea fiscala licita sau legala
b)-evaziunea fiscala ilicita,nelegala sau frauduloasa
a)-Evaziunea fiscala licita-permite sustragerea unei parti din materia impozabila ca urmare a
interpretearii reglementarilor legale,fara ca acest lucru sa fie considerat contraventie sau
infractiune.Acest gen de evaziune,exprima actiunea contribuabilor de a ocoli legea,recurgind la o
combinatie neprevazuta de legiuitor,si deci tolerata prin scapare din vedere.Aceasta posibilitate
apare datorita unor inadvertente sau lacune ale legii si este frecventa mai ales in perioada cind apar

37
noi structuri de intreprinderi sau noi categorii de impozite.Contribuabilii,exploatind insuficientele
legislatiei,eludeaza in mod « legal »,sustragindu-se,in total sau in parte,platii impozitelor,tocmai
datoritaacestei insuficiente legislatiei.Procedind astfel,contribuabilii ramin in limita stricta a
drepturilor lor si statul nu se poate apara decit print-o legislatie bine studiata,clara,precisa si
stiintifica.Singurul vinovat de producertea evaziunii fiscale prin astfel de mijloace este legiuitorul.In
practica,faptele de evaziune,bazate pe interpretarea favorabila a legii,sint foarte diversificate,in
functie de inventivitatea contribuabilului si de larghete a legii.In cocluzie,evaziunea fiscala licita
este rezultanta logica a defectelor si inadvertentelor unei legislatiei imperfecte sau asimilate,a
normelor metodologice defectuase,precum si a neprevederii legiuitorului.
Evaziunea fiscala licita,poate prezenta urmatoarele forme :
*acordarea unor facilitati fiscale-sub forma unor exonerari,scutiri partiale,reduceri,deduceri
constituie un cadru favorabil ocolirii sau prelevarii de la plata obligatiilor fiscale prin anumite
procedee.
*manipularea unor societati comerciale de a investi o parte din profitul realizat in achizitii de
masini si utilaje ptr care statul acorda reduceri ale impozitului pe venit
*acordarea unor scutiri delimitate temporal,in cazul infiintarii de noi societati comerciale,de la
plata impozitului pe profit
*supraevaluarea amortizarii prin constituirea legala a unui fond de amortizare intr-un cuantum
superior investitiilor necesare constituie o modalitate de diminuare a bazei de impozitare.
*impunerea veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice,pe baza unor norme
medii de venit mai mari decit media sa nu plateasca impozit ptr diferenta respectiva.
Legea sanctioneaza si cazurile de nerespectare a reglemntarilor fiscale in domeniul vamal,prin
declararea inexacta,sub orice forma,a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la operatiile de
vamuire,in scopul neachitarii taxelor vamale sau ale diminuarii acestora ori a altor obligatii
fiscale.Practicarea de ctare importatori si exportatori a diferitelor mijloace licite sau ilicite,ptr a se
sustrage de la plata sumelor in valuta cuvenite statului,constituie »evaziune valutara ».
Sustragerea devizelor cuvenite statului se practica indeosebi,prin :
-compensatiile particulare ;
-tarife vamale insuficient de precise ;
-transferuri de devize in si din alte tari cu incalcarea dispozitiilor legale ;
-turism.
O posibilitate suplimentara de producere a evaziunii fiscale licite o constituie
existenta »paradisurilor fiscale »,unde isi stabilesc domiciliul si sediul social atit persoane fizice,sit
si persoane juridice,si prin care isi dirijeaza profiturile obtinute pe tritoriul altor tari,eludindu-se
astfel fiscul.
Evaziunea fiscala licita poate fi evitata prin corectarea si imbunatatirea cadru lui juridic,prin care
aceasta a devenit posibila,desi existenta unor interese politice,economice si sociale determina
toleranta tacita a unor situatii evazioniste.
b)-Evaziunea ilicita,nelegala sau frauduloasa-presupune eludarea deliberata a legilor fiscale si
se sanctioneaza cu amenda sau pe cale penala,dupa cum este considerata,contraventie sau
infractiune.
Evaziunea fiscala ilicita este sanctionata contraventional atunci cind contribuabilul violeaza o
prescriptie legala,cu scopul de a nu plati impozitul cuvenit.
Evaziunea fiscala ilicita este frauduloasa atunci cind contribuabilul care este obligat sa
furnizeze justificari in sprijinul declaratiei sale nu are argumente convingatoare sau incearca sa
insele fiscul cu privire la veniturile nedeclarate.
Fiind un fenomen social cu implicatii asupra finantarii cheltuielilor publice,evaziunea fiscala
frauduloasa,consta in ascunderea ilegala,totala sau obligatiilor partiala a materiei impozabile de
catre contribuabili,in scopul reducerii sau eliminarii fiscale ce le revin.
Din practica rezulta ca exista o diversiune de procedee ptr realizarea evaziunii fiscale
frauduloase,la care contribuabilii recurg,cind aspectele ilegale,imbraca urmatoarele forme :

38
*evaziunea traditionala,-realizata prin simulare,consta in sustragerea partiala sau totala,de la plata
obligatiilor fiscale,fie prin intocmirea de documente incorecte,fie prin neintocmirea documentelor
cerute de legislatia in viguare si includeoperatiuni cum ar fi :
-intocmirea unor declaratii fiscale false sau neintocmirea acestora
-reducerea intentionata a incasarilor,in scopul reducerii TVA si a profitului impozabil,prin
incasari in numerar fara chitante si prin vinzari fara factura.
-cresterea voita a cheltuielilor ptr a diminua profitul impozabil
-producerea si comercializarea de bunuri si servicii economice in mod ilegal
-diminuarea valorii mostenirilor primite si a tranzactiilor cu bunuri imobiliare
-desfasurarea unor activitati profesionale recompensate in mod clandestin(la negru)
*evaziunea juridica-consta in a ascunde adevarata natura a unui contract sau a unui organism,ptr
a evita obligatiile fiscale.De exemplu cind un contractde asociere este transformat,in mod
ascuns,intr-un contract de munca,ptr beneficiarul acestuia sa obtina anumite avantaje din calitatea
de salariat.
*evaziunea contabila-greu de identificat in practica,consta in a crea impresia unei evidente
contabile corecte,utilizind documente false,in scopul cresterii cheltuielilor,diminuarii
veniturilor,reducerii profitului impozabil si in consecinta,a obligatiilor fiscale datorate statului.
*evaziunea prin evaluare-consta in diminuarea valorii stocurilor,supraestimarea amortismentelor
si provizioanelor,in scopul deplasarii profitului in timp.
In literatura de specialitate,domneste o confuzie in ceea ce priveste stabilirea si incadrarea
abaterilor constatate la »evaziune fiscala »sau « frauda fiscala »
Intre aceste doua ipostaze ale evaziunii,ca si infraciune,sint unele diferente,cum ar fi :

EVAZIUNEA FISCALA FRAUDA FISCALA


1.-defineste o utilizare abila a 1.-este considerata ca o violare
posibilitatilor oferite de lege directa si deschisa a legii si poate fi
sanctionta contraventional sau penal
2.-este privita ca minimizarea 2.-este preocupare a
excesului de impozitare prin contribuabilului de a nu tine seama
utilizarea alternativelor acceptabile, de legea fiscala in viguare.
reale

Analizind cele prezentate,se poate considera ca de fapt exista un singur fenomen care aduce
atingere veniturilor fiscale ale bugetului de stat,si anume acela al evaziunii fiscale,care in functie de
raportul fata de lege al actiunii de atingere a acestor drepturi fiscale,poate fi :
@-evaziune fiscala ilicita,care este tolerata,implicit de lege,si nu exista sau se face in temeiul
legii,care este prevazut de o lege sau este conform cu legea ;
@-evaziune fiscala ilicita,nelegala,frauduloasa,sinonima cu frauda fiscal,care se sanctioneaza cu
amenda pe cale penala,dupa cum este considerata,contraventie sau infractiune.
In concluzie faptele de evaziune fiscala ilegala,care sint considerate infractiune ce se
solutioneaza pe cale penala se incadreaza la categoria »fraude fiscala »
Cauzele evaziunii fiscale,pot fi sintetizate astfel :
&-comportamentul negativ al contribuabililor
&-comportamentul neloial al satatului in materie de impunere si respectare a echitatii fiscale
&-interpretarea si aplicarea eronata si abuziva a legislatiei fiscale
&-apartul birocratic corupt
&-nerspectarea regulamentelor privind organizarea evidentei
patrimoniului,veniturilor,cheltuielilor si rezultatelor financiare.
&-disfunctionalitatile pietei,financiare,comerciale si de capital,coroborate cu costurile si
conditiile obtinerii de surse de finantare.
&-munca la negru,clandestina,activitati pe cont propriu fara autorizatie.

39
Prezentarea evaziunii fiscale ca ilicita si licita-sau frauda fiscala-este necesara si utila ptr ca
da posibilitatea,cel putin teoretic,a estimarii marimii fenomenului in cele doua forme de
manifestare.
Aceasta disociere ajuta si la sensibilizarea diferitilor factori de decizie politica si a celor
administrativi in cautarea si stabilirea mijloacelor adecvate de limitare si combatere a evaziunii
fiscale in integritatea sa.

6.2-Aspecte specifice de evziune pe categorii de obligatii fiscale


Practica actiunilor de control,efectuate ptr identificarea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale,pe
categorii de venituri(impozit pe profit,taxa pe valoarea adaugata,impozit pe salarii,accize,impozite
si taxe locale si alte impozite si taxe)evidentiaza urmatoarele fapte care conduc la evaziune fiscala :
#-impozitul pe profit-reducerea bazei de impozitare,prin includerea pe costuri a unor cheltuieli
fara documente justificative sau fara baza legala(amenzi,penalizari,cheltuieli preliminare,etc)
-majorarea cheltuielilor cu dobinzile aferente creditelorptr investitii,deducerea unor cheltuieli
personale ale asociatilor
-neinregistrarea integrala a veniturilor realizate,inscrierea in documente a unor preturi de livrare
sub cele parcticate real
-transferul veniturilor impozabile la societatile nou create,in cadrul aceluiasi grup,aflate in
perioada de scutiri la plata impozitului,concomitent cu inregistrarea de pierderi la societatea mama.
-incadrarea la activitati cu perioade de scutire diferite
-reducerea bazei impozabile prin calculul eronat al soldului facturilor neincasate si al
coeficientului acestora
-neinregistrarea diferentelor stabilite prin acte de control sau a obligatiilor privind impozitul
datorat.
#-taxa pe valoare adaugata
-aplicarea eronata a regimului dedducerilor(scutit TVA ;inregistrari repetate de facturi)
-necuprinderea unor operatii si baza de calcul a TVA
-neinregistrarea ca platitor la atingerea plafonului de 35.000 EUR,cifra de afaceri
-aplicarea cotei de TVA« 0 »la export,in cazul operatiunilor derulate prin intermediari.
-sustragerea de la plata TVA,de la plata TVA a importurilor,prin prezentarea de acte fictive de
donatie
-neplata aminarilor,si a altor inlesniri de plata,(esalonari)la termenele stabite.
-neiregistrarea TVA,aferent stocurilor,la data solicitarii retragerii din evidenta platitoril.
-utilizarea defectuoasa a formularelor tipizate,prin inregistrari incomplete,declararea de pierderi
a facturilor.
-nedeclararea de catre banci a TVA,aferent veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor
gajate
-sustragerea prin declararea unor importuri ca fiind temporare.
#-impozitul pe salarii
-neimpozitarea tuturor sumelor platite,cu titlu de venituri salariale-diverse ajutoare,stimulente
-neretinerea si nevirarea impozitului pe salarii datorat,ptr persoanele angajate cu conventii de
timp partial de lucru.
-necumularea in vederea impozitarii a tuturor drepturilor salariale(sporuri)
-neinregistrarea tuturor obligatiilor de plata a impozitului pe salarii
-nedeclararea si neretinerea impozitului
-nerespectarea legislatiei in viguare,privind stabilirea bazei de impozitare
#-accize
-necuprinderea in baza de impozitare a tuturor sumelor impozabile
-necalcularea accizelor aferente modificarii concentratiei alcoolice si prin urmare utilizarea
unor cote infrioare
-neincluderea accizelor in pretul de vinzare(bijuterii in consignatie)
-neevidentierea obligatiei de plata

40
-falsificarea facturilor de import
#-la celelalte impozite si taxe datorate bugetului de stat si local :
-evidentierea in contabilitate a unor cladiri la valori inferioare celor reale
-nedepunerea la organele fiscale a declaratiilor privind imozitul pe cladiri si taxele pe teren
-declararea unor date eronate,neactualizate sau nesincere in cea cepriveste impozitul pe
cladiri,taxe pe teren asupra mijloacelor de transport
-neconstituirea si nevirarea impozitului pe dividente,calcularea eronata a acestuia
-neretinerea impozitului pe dividente aferent avansurilor acordate in cursul anului,care dupa
realizarea profitului si aprobarea bilantului,au avut destinatia de dividente.

6.3-Fapte de evaziune fiscala care constituie contraventii sau infractiuni


Faptele de evaziune fiscala,constituie contraventii sau infractiuni.
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
*-nedeclararea in termenele prevazute de lege,de catre contribuabili a veniturilor si bunurilor
supuse impozitelor,taxelor si contributiilor
*-neintocmirea la termen si conform prevederilor legale,a documentelor primare si contabile
privind veniturile realizate ale “clientului fiscal”
*-sustragerea de la plata impozitelor a taxelor si a contributiilor datorate statului,ptr veniturile
obtinute prin executarea de activitati neautorizate
*-neaducerea la indeplinire,la termen a dispozitilor date prin actul de control,incheiat de
organelle financiar-fiscale
*-neprezentarea de catre cel controlat,la cererea organelor de control a documen telor justificative
si contabile,referitoare la moul in care au fost indeplinite obligatiile fiscale
*-refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal,bunurile materiale supuse impozitelor si
taxelor,in vederea stabilirii veridicitatii declaratiei de impunere si a realita tii inregistrarii acestora
de catre”debitorii fiscali”.
*-nedepunerea actelor,a situatilor si a oricaror altor documente in legatura cu activitatea efectuata
de catre unitate,si subunitatile de care raspund contribuabili,cerute de organele de control,financiar-
contabile,din unitate sau subunitate,precum si utilizarea in alte conditii decit cele legale,a
documentelor cu regim special.
Persoana contravenienta,mai suporta:
-o suma egala cu diferentele de impozite,taxe si contributii stabilite de organul de control,pe linga
impozitele neachitate
-o suma egala cu dublul diferentelor constatate,pe linga diferentele de
impozite,taxe,contributii,daca organul de control constata ca persoana contribuabila a savirsit o
noua contraventie,in termen de un an.
Legea ptr combaterea evaziunii fiscale,stabileste o serie de fapte care
constituie“infractiuni”astfel:
-refuzul de a prezenta organelor de control,documentele justificative,si actele de evidenta
contabila,si documenetele legale si bunurile din patrimoniu,in scopul impiedicarii verificarilor
financiare,fiscale si vamale,dupa o somatie prealabila de 3 ori,si se pedepseste cu amenda,sau
inchisoare 0,6-3 ani
-intocmirea incompleta sau necorespunzatoare,cu omisiuni,de documente prima re sau de
evidenta contabila-interzicerea unor drepturi,sau inchisoare 2-8 ani
-sustragerea de la plata impozitelor,taxelor,prin neinregistrarea unor activitati ptr care legea
prevede obligatia inregistrarii,in scopul de obinere de venituri,retine rea si nevarsarea cu intentie,in
cel mult 30 zile de la scadenta,a sumelor reprezentind impozite sau contributii ce retinere la sursa-se
pedepseste cu amenda,sau cu privarea de libertate ptr o perioada de 1-3 ani.
-fapta de a nu evidentia prin acte cobtabile,sau alte documente legale,veniturile realizate ori de a
inregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale,ori evidentierea altor operatiuni “fictive”se
pedepseste cu inchisoare de la 2-8 ani,si interzice rea unor drepturi.

41
-organizarea sau conducerea de evidente contabile duble,de catre conducatorul unitatii sau alte
persoane cu atributii financiar contabile-inchisoare 2-78ani,si interzicerea unor drepturi,etc
-fapta contribuabilului,care ce rea intentie,nu reface documentele de evidenta contabila
distruse,in termenul inscris in documentele de control,desi acesta putea sa o faca-este
“infractiune”si se pedepseste cu amenda de la 5.000-30.000 RON.
-fapta de impiedicare sub orice forma,a organelor competente de a intra in conditiile legii in
sedii,incinte ori terenuri,cu scopul efectuarii verificarilor financiare,fiscale sau vamale.
-fapta de punere in ciculatie,fara drept,a timbrelor,banderolelor sau formulare lor
tipizate,utilizate in domeniul fiscal,cu regim special,-privare de libertate de la 2-7 ani,si interzicerea
unor drepturi.
-fapta de tiparire si punere in circulatie ,cu buna stiinta,de timbre,banderole sau formulare
tipizate,utilizate in domeniul fiscal,cu regim special,falsificate-private de libertate-3-10 ani.
-fapta,de stabilire cu rea credinta,a impozitelor si taxelor sau contributiilor,avind ca
rezultat,obtinerea,fara drept,a unor sume de bani,cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul
statului,sau bugetul general consolidat,sau compensari datorate bugetului general consolidat.-
privare de libertate-5-15 ani,si interzicerea unor drepturi.
-daca prin faptele prevazute mai sus,s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 EUR,imn
echivalentul monedei nationale,l”limita minima”a pedepsei si limita maxima,prevazute de lege,se
majoreaza cu 2 ani.
-daca prin faptele prevazute mai sus,s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 EUR,in
echivalentul monedei nationale,limita minima si maxima a pedepsei prevazute de lege,se majoreaza
cu 3 ani.
-in cazul in care s-a savirsit o “infractiune”este obligatorie luare de masuri asiguratorii,ptr
recuperearea prejuduciului.
-nu pot fi,fondatori,administratori,directori sau reprezentanti legali ai societatii comerciale,iar daca
au fost alese,sint decazute din drepturi,persoanele care daca au fost condamnate ptr
“infractiunile”prevazute de legea combaterii evaziunii fiscale.

6.4-Analiza corelatiilor aspectelor etice de control


Ca si tehnica de control,analiza aspectelor etice de control,presupune prezentarea actului
constatator,si a abaterilor consemnate in el,prin prisma respectarii unei etici profesionale,obiective
si independente.Entitatea economica,poate face obiectiuni la procesul verbal de control,in termenul
legal,daca constata,ca emiterea opiniei de catre organul de control,a fost influentata de caracterul
subiectiv al celui care controleaza,sau a existat o tendinta din partea organului de control de a
consemna abaterea in mod nejustificat,stiut fiind faptu ca,organul de control nu se poate
abate,tendentios,de la dispozitiile si sarcinile profesionale pe care le are si pe care i le confera
caliatea de « controlor »,menirea principala,a acestuia fiind,in primul rind « de prevenire »si
de »indrumare » a entitatii controlate ptr eliminarea abaterilor de la prevederile legale,in
desfasurarea activitatilor.Plingerea impotriva procesului verbal de verificare
se solutioneaza de catre judecatorie.Analiza corelatiilor aspectelor etice de control,trebuie sa ia in
considerare si situatiile cind,ca urmare a savirsirii unei contraventii,nu se pot stabili pe baza
evidentelor contribuabilului,impozitele si taxele datorate,acestea se determina de organul de
control,prin »estimare »utilizind in acest scop,orice documente si informatii referitoare la activitatea
si perioada desfasurata,inclusiv compararea cu activitati si cazuri similare.In acest monment organul
de control terbuie sa fie foarte atent,ca sa nu induca prin actul de « estimare »elementul
« subiectiv »al propriei persoane,prin emiterea de estimari false,nereale,el,raspunzind la rindu-i,din
p.v deontologic profesional,de cele inserate in actul de control.

CURS NR.7

PROCEDURA DE ORGANIZARE SI LICHIDARE JUDICIARA

42
7.1-Conceptul de reorganizare si lichidare judiciare

Frecventa operatiunilor privind fuziunea,divizarea si lichidarea societatilor


cmerciale,precum si retragerea sau excluderea asociatilor din societatile comerciale au determinat
specialistii sa abordeze acesta problematica,din mai multe puncte de vedere,atit prin prisma
actiunilor si procedurilor juridice,care se aplica in astfel de cazuri,cit si prin prisma fomulelor si
inregistrarilor contabile ,pe care re reclama aceste spete.Cazurile de dizolvare de sint prevazute in
Titlul VI,cap I,din Legea nr 31/1990,republicata,a societatilor comerciale.
Conceptual, »procedura de reorganizare si lichidare judiciara a comerciantelor »-
presupune,instituirea unor masuri,asiguratorii,privind siguranta desfasurarii activitatii agenilor
economici,in vederea exerictarii drepturilor si obligatiilor ce revin societatii prin actul constitutiv de
infiintare,si a celor care coordoneaza,toate actiunile si activitatile patrimoniale ale societatii,pentru
realizarea obiectului de activitate,prevazut de statutul societatii,si se aplica,societatilor
economice,sau cu alte cuvinte « comerciantilor »-persoane fizice si juridice,in momentul,in care
societatea,nu mai reuseste prin desfasurarea activitatilor curente, sa-si achite toate
datoriile,comerciale si fiscale,datorita intrarii in incapacitate de plata,si aparitiei « spectrului nefast
al falimentului »ca urmare a exercitarii defectuase a actului managerial de conducere,tehnico-
economic,si social,si a nerespectarii politicilor si mecanismelor,minimale reglementate de mediul de
afaceri si piata de capital,prin neglijarea totala sau partiala a elementului « concurential »si a
neimplmentarii si neindeplinirii corespunzatoare a prevederilor planurilor de afaceri ale firmei.
Aceste proceduri,urmaresc prin interventia si aplicarea lor,la nivelul societatilor
comerciale,reducerea si lichidarea debitelor din pasivul patrimonial,prin incasarea creantelor din
activul patrimonial,astfel incit suma creantelor din activ,sa depaseasca,suma debitelor,din pasiv-
constind in datorii patrimoniale,fata de salariati fata de furnizori,creditori,si datorii fiscale,datorate
bugetului de stat si local,concomi tent cu lichidarea averii debitorului(comerciantului),cind suma
debitelor depaseste cu mult partial sau total,suma creantelor.De precizat,ca natura debitelor ce
trebuie lichidate,prin aceste actiuni,trebuie sa fie rezultatul unor reglementari legale,determinate de
prevederi contractuale comerciale reciproce,sau de reglementari legale obligatorii,in vigoare,emise
de institutiile financiare ale statului,cu obligatia de a fi »exigibile,certe,reale si corecte ».
Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului,,este reglemntata,prin Legea nr 64/1995,cu
modificarile ulterioare-OG 79/99(MO-421/31.08.1999)
Privind organizarea activitatii practicienilor,in reorganizare si lichidare.
Cauzele,care genereaza,aceste situtii pot fi sintetizate,in « cazuri »astfel :
a)-Cazuri generale-de dizlovare a societatilor,aplicabile la toate formele juridice de societate.-
art.222(1)sint generate de :
1.trecerea timpului stabilit ptr durata de functionare a societatii
2.imosibilitatea realizarii obiectului de activitate al comerciantului
sau realizarea partiala si intermitenta,cu perioade mari de intreruperi,a acestuia.
3.declararea nulitatii societatii din p.v juridic
4.hotarirea adunarii generale
5.hotarirea tribunaluilui,la cererea unuia sau tuturor asociatilor ,ptr, motive temei nice,generate de
neintelegerile grave dintre asociati,ce au ca repercursiune,imposibilitatea functionarii societatii.
6.falimentul societatii
7.alte cazuri prevazute de lege,sau de actul constitutiv al societatii(ex-lichidarea societatii ptr
nerespectarea termenului de preschimbare a CUIF)
b)-Cazuri specifice-de dizolvare aplicabile unor forme juridice de societati :
1.dizolvarea societatilor pe actiuni,in cazul si conditiile orevazute la art.153,din
L.31/1990,republicata,situatie generata de reducerea capitalului social, minim legal ,sau,cind nr
actionarilor scade sub minimul legal-art223(1),(3)-din L31/90
2.dizolvarea societatilor in comandita pe actiuni sau SRL,in cazul pierderii unei jumatati din
capitalul sau social,sau dupa caz,al reducerii lui sub minimul legal ,daca aceste cauze nu au fost
inlaturate in termen de 9 luni,de la data consta tarii lor -art 223(2),(3) din L31/90

43
3.dizolvarea societatilor un nume colectiv,sau SRL,in cazul falimen tului,in cazurile de
incapacitate de plata,excludere,retragere,sau deces,al unuia dintre asociati,care atrage dupa
sine,imposibilitatea existentei juridice a societatii-art.224(1) (2)-din L31/90.
4.dispozitiile art.224(1),(2)-din L31/90,aplicabile si societatilor in comandita simpla,sau in
comandita pe actiuni,daca clauzele privesc pe singurul asociat comandit sau comanditar.
c)-Alte cazuri sau cauze de dizolvare-pronuntate de instantele judecatoresti,comerciale,sau
penale,sau la cererea Camerei de Comert si Industrie,teritoriala,sau a oricarei persoane interesate-
art.223(1),(2),cind :
1.societatea nu mai are organe statutare,sau acestea nu se mai pot intruni
2.societatea nu a depus timp de 3 ani,consecutiv,bilantul contabil,
sau alte acte,care potrivit legii,se depun la Of.Registrului Comertului.
3.societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociatii au disparut,sau nu au
domiciliu,ori resedinta cunoscuta.
Precizarile,aprobate prin Ordinul MF nr.1223/12.06.1998,prevad urmatoarele operatiuni ptr
lichidari,care se efectuaiaza,in situatia dizolvarii societatilor comerciale,in cazurile prevazute de
art.222(1),cu exceptia modului de dizolvare prevazut la lit »f » si la art.223-232,din L31/90

7.2-Organele care aproba si apara procedura reorganizarii si lichidarii judiciare

Organele care aplica procedura de reorganizare,si lichidare,sint :instanta de


judecata,judecatorul sindic,adunarea creditorilor,si comitetul creditorilor,practicieni si reorganizare
si lichidare.
a)-Instanta judecatoreasca,competenta este tribunalul,care are drept atributii :
*judeca cauzele si da sentinta
*desemneaza judecatorul sindic,administra torul,lichidatorul
*confirma planul de reorganizare sau lichidare
*solutionaeaza contestatiile la rapoartele semestriale si la cel final al judecatorului sindic
*da hotaririle de inchidere a procedurii,etc
b)Judecatorul sindic-este numit de presedintele tribunalului si poate fi asistat de o persoana de
specialitate cu aprobarea tribunalului,si are atributii ca :
*retribuirea din averea debitorului
*aplicarea sigiliilor
*inventarierea averii debitorului si luarea masurilor de conservare a bunurilor
*organizarea si precizarea sedintelor adunarii creditorului
*urmarirea incasarii creantelor
*transformarea bunurilor din cadrul averii un numerar
*stabileste prin incheierea atributilor administratorului si ale lichidatorului,etc.Masurile luate
de judecatorul sindic,pot fi contestate in termen de 10 zile,la tribunal,de catre debitor si oricare
dintre creditori.
c)Adunarea creditorilor si comitetul creditorilor-este formata din :
*judecatorul sindic,-care convoaca creditorii ori de cite ori considera necesar si obligatoriu,in
cazurile in care titularii creantelor cu garantii si chirografari-au cel putin jumatate din valoarea
totala a creantelor,asupra debitorului.
*chirografari-care reprezinta garantia ce trebuia asigurata din dreptul de gaj general al
creditorului asupra patrimoniului debitorului,fara a fi insotita de o garantie reala.La sedintele
adunarii mai participa-doi delegati ai salariatilor,care voteaza ptr creantele reprezentind drepturile
salariale-debitorul-un reprezentant al Camerei de comert si industrie teritoriala.Sedinta este
prezidata de judecatorul sindic.In cadrul sedintelor,au dreptul,sa analizeze-situatia debitorului-
masurile luate de judecatorul sindic-sa propuna alte masuri.Se supun votului creditorilor :
-planul de reorganizare
-planul de vinzare partiala ori de lichidare,dupa admiterea lui de catre judecatorul sindic

44
-propunerile judecatorului sindic de a vinde anumite lucruri din averea debitorului.In prima
sedinta a adunarii,judecatorului sindic desemneaza un comitet de 3-5 creditori.
Comitetul-poate sa ceara tribunalului ca debitorul sa-si inceteze activitate in situatia in care nu
a fost admis in planul de reorganizare-poate fi autorizat de tribunal sa introduca actiuni ptr anularea
unor transferuri din patrimoniul debitorului.
d)Administratorul judiciar-poate fi angajat de catre creditorii,care detin cel putin 50% din
valoarea creantelor,si care este numit de catre tribunal.
Administratorul-este practicianul in reorganizarea si lichidarea,desemnat in conditiile
prevazute in L.64/1995.Trebuie sa fie expert contabil,contabil autorizat,licentiat in economie sau
drept,ori inginer si sa aiba,cel putin 5 ani de activitate practica-economica sau
juridica.Administratorul-terbuie sa fi promovat examenul de dobindire a calitatii de practician in
reorganizare.Practicienii in reorganizare,pot opta ptr desfasurarea activitatii individual sau in
societati comerciale de profil.Calitatea de practician,este incompatibila cu exercitarea oricarei alte
profesii,cu exceptia celei de avocat,expert contabil,contabil autorizat,si auditor financiar.La nivel
national,acesta trebuie sa fie obligatoriu cuprins in tabloul,organismului profesioanal de profil.
Atributiile administratorului judiciar,sint :
*supravegherea operatiunilor de gestiune
*conduce in tot sau in parte activitatea de bitorului
*indeplineste atributiile delegate de judecatorul sindic

7.3-Procedura reorganizarii si lichidarii judiciare

Procedura reorganizarii si lichidarii judiciare,presupune parcurgerea anumitor etape,si anume:


1.-Cererea introductiva-este procedura prin care se introduce la tribunal,o cerere de catre
:debitor,creditor,sau de camera de comert.In cadrul acestei proceduri,“cererea
debitorului”consfinteste faptul ca,”debitorul nu mai poate face fata,datoriilor sale exigibile,sau
“creditrii”pot adresa tribunalului o cerere,ptr ca debitorul sa fie supus procedurilor de lichidare
judiciara.Obligatoriu,la cerere,vor fi anexate:
-bilantul contabil si copii,dupa registrele contabile curente-lista tuturor bunurilor pe care le
detine,debitorul-lista creditorilor-contul de profit si pierderi pe anul anterior.
-declaratia prin care isi arata intentia de reorganizare sau lichidare judiciara.
Tot in cadrul acestei proceduri,orice creditor,care are o creanta certa,ajunsa la scadenta,poate
introducere la tribunal o cerere impotriva unui debitor,care timp de 30 zile a incetat platile,deci a
intrat in incapacitatea de plata.Dupa inregistrarea cererilor,tribunalul,comunica cite o
copie,debitorului si comitetului creditorilor chirografari,si afiseaza la usa instantei a unei alte
copii.Debitorul are dreptul de a contesta la instanta,faptul ca ar fi in incetare de
plati.Deasemeni,debitorul,mai poate cere tribunalului,de a cere sa consemneza la o banca
comerciala o cautiune de maxim 30% din valoarea creantelor.Daca instanta admite cererea
debitorului,crdeditorilor li se restituie suma.In caz contrar,cautiunea poate fi folosita ptr a acoperi
pagubele suferite de debitor
2.-Continuarea procedurii-Dupa judecarea cererii tribunalului,comunica sentinta
creditorilor,debitorilor si oficiului registrului comertului ptr efectuarea mentiunii in registru.Daca nu
contesta cererea creditoilor,sau I s-au respins contestatiiloe,debitorul este obligat,sa depuna la
tribunal actele cerute de lege.Acceptarea cererii, de catre tribunal,are efcte ca:*desemnarea
judecatorului sindic si a administratorului(in 5 zile)
*suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare ptr realizarea creantelor asupra
debitorului,anterioare datei inregistrarii cererii*suspendarea oricaror termene de prescriptie,ptr
realizarea creantelor.*obligarea debitorului de a pune la dispozitie,atit in cadrul reorganizarii cit si a
lichidarii,toate infromatiile cerute cu privire la activitatea si bunurile sale,precum si lista platilor si
transferurilor patrimoniale facute in 90 de zile anterioare inregistrarii cererii.
3.-Planul de reorganizare-poate fi propus de :

45
-debitor,ca urmare a declaratiei de reorganizare sau lichidare-creditorii titulari a 1/3 din valoarea
creantelor-asociatii--actionarii titulari ai cel putin 1/3 din capitalul social.Nu este acceptat planul
sau cererea debitorului,daca acesta,in ultimii ani 5 ani,a mai fost supus unei proceduri similare de
organizare si lichidare judiciara sau a fost condamnat definitiv ptr:
-bancruta fruduloasa,infractiune impotriva proprietatii private sau publice,fals,marturie
mincinoasasau infractiuni incriminate prin legea registrului comertului ori prin legea concurentei
neloiale.
Planul poate prevedea:-modalitati concrete de reorganizare in vederea contiunarii activitatii
debitorului in conditii de eficienta-lichidarea afacerii.
-vinzarea unei parti din patrimoniul debitorului-vinzarea intregului patrimoniu ca ansamblu
functional.
Planul de reorganizare cuprinde:-perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si
specificul activitatii,cu piata si disponibilitatile financiare ale debitorului sau pe care le poate atrage
-modalitati de stingere a creantelor-perspectiva locurilor de munca(reducere,reorientare
profesionala,compensari)
-majorarea capitalului social(votul adunarii generale extrordinare a actionarilor)tribunalul mai
poate dispune:
-inlocuirea unui sau mai multor persoane din conducere;
-suspendarea dreptului de vot ptr conducatorii debitorului
Planul de lichidare judiciara-se intocmeste in momentul nereusitei planului de reorganizare,pe
baza hotaririi tribunalului.Proiectul planului-contine:
-modalitatile de plata a creantelor sau convertirea lor in parti ale capitalului social al debitorului.
-ce procent de despagubire se poate acorda,comparativ cu situatia unei distributii normale
-modalitatile de vinzare a averii debitorului si ce efecte pot fi obtinute parti,total,partial in
functiune
-solutionarea situatiei personalului angajat.
Lichidarea are loc-cind:-debitorul,prin declaratie scrisa,isi manifesta intentia de a intra in
lichidare
-nu este confirmat nici un plan de reorganizare-debitorul nu se conformeaza planului de
reorganizare
-tribunalul,pe baza rapoartelor lunare,dispune incetarea reorganizarii.
Etapele lichidarii sint:-masuri preliminarii;-stabilirea masei pasive(credale);-lichidarea
propriu-zisa;-distribuirea sumelor rezultate;-inchiderea procedurii.o importanta deosebita in
desfasurarea acestor proceduri,o are “stabilirea masei credale(pasive).Acesta presupune,parcurgerea
unor etape ca:
-intocmirea listei creditorilor(intiietate au creditorii bugetari si fiscali);-notificarea fircarui
creditor de catre judecatorul sindic,prin care se precizeaza termenul limita ptr inregistrarea
creantelor.
-intocmirea listei cu bunurile si obligatiile debitorului-inregistrarea creantelor la grefa
tribunalului,inregistrare care suspenda prescriptia,se anexeaza copii ale documentelor pe care se
intemiaza creanta,acte de ipoteca,garantii-examinarea de catre judecatorul sindic,a creantelor si
actelor doveditoare-intocmirea tabelului preliminar al tuturor obligatiilor,cu ordinea de prioritati-
inregistrarea la tribunal a tabelului de obligatii.
Lichidarea propriu-zisa-se realizeaza prin vinzare-judecatorul sindic este obligat sa transmita
notificari despre intentia de a vinde orice bun a carui valoare depaseste 10%,din valoarea
creantelor,creditorilor a caror titluri depasesc-5% din total-se specifica in notificare si modalitatea
de vinzare,licitatie sau direct,termenele de plata,participatii la licitatie,respectiv cumparatorul-
stabilirea pretului se face de catre un expert-sumele obtinute din vinzari se depun in contul averii.
Inchiderea procedurii-este data de tribunal,la cererea judecatorului sindic,atunci cind nu exista
lucruri sau cind valoarea bunurilor existente nu acopera cheltuielile administrative si nici un
creditor nu se ofera sa avanseze sumele necesare.

46
-cind creantele si cheltuielile administrative,au fost acoperite inainte de lichidarea completa.Dupa
inchiderea procedurii,judecatorul sindic si persoanele care l-au asistat,sint socotiti descarcati de
orice indatoriri sau,responsabilitati-cu-privire,la procedura,avere,debitori,creditori,asociati,sau
actionari(exceptie face-frauda)
-debitorul este descarcat de obligatiile pe care le avea.
Raspunderea membrilor organelor de conducere-este determinata de dispune rea de catre
tribunal,ca o parte din pasivul societatii ajunsa in incetarea de plati,sa fie suportat de catre membrii
organelor de conducere,administratori,directori,cenzori,care au contribuit la falimentarea
societatii,prin fapte ca:
-au folosit bunurile sau creditele societatii in interes propriu-au intreprins acte de comert,in folos
personal,sub acoperirea societatii-au dispus in interes personal,continuarea unei activitati care a dus
la incetarea de plati-au eludat legea contabilitatii,au facut sa dispara acte si documente contabile-au
deturnat parti din active,sau au marit fictiv pasivul-au contractat imprumuturi in conditii
nefavorabile
-in luna precedenta incetarii platilor,au platit sau audispus cu preferinta plati,catre un anumit
creditor,in dauna celorla;ti creidtori,etc.
7.4-Concilierea cu organele de control
Acest aspect presupune,ca in urma finalizarii actului de control,de catre,organele de control din
exterior,entitatea economica,sa stabileasca de comun acord,printr-un inscris oficial,un plan de
masuri,pentru reglementarea deficientelor,esalonarea achitarii anumitor
datorii,majorari,penalitati,concomitent cu informarea organelor de control teritoriale,de modul cum
termenele acestor masuri,au fost respectate de unitate.Nerespectarea acestor masuri,de
catre unitate,pot duce la instituirea de catre organul de control,a unei masuri de ‘’sechestru
asiguratoriu’’asupra elementelor patrimoniale,pentru reglementarea deficientelor constatate.

7.5-Procedura reorganizarii prin fuziune si divizare

In vederea ameliorarii eficacitatii,intreprinderiloe,cresterii mijloacelor fixe si atingerii unitatii


corespunzatoare conditiilor de piata,intreprinderile,procedeaza adeseori la “fuziuni”
O dezvoltare strategica,a unei intreprinderi impune in mod frecvent revederea modului sau de
organizare,fie ca este vorba de masuri interne de redresare,cum ar fi:
*-delegarea de competente;
*-crearea unor structuri interne noi;
*-modificarea organigramei;
fie ca este vorba de-masuri profunde care afecteaza insasi structura intreprinderii,cum ar fi:
&-separarea sau externalizarea unor activitati;
&-achizitionarea unor intreprinderi concurente;
&-regruparea unor filiale;
Una din aceste masuri profunde este “fuziunea”intre doua sau mai multe Intreprinderi,care
poate avea ca obiective:
@-cresterea,consolidarea pozitiei sale,pe piata-in acest caz intreprinderea “decide”sa
absoarba-unul sau mai multi concurenti sau sa se uneasca cu acestia.
Aceasta politica,bazata pe “cresterea externa”este adesea.un mijloc de a creste,cota de piata
sau de a accede la noi retele de desfacere si distributie,sau la piete noi.
@-integrarea pe verticala,a intreprinderii-in acest caz,in perspectiva,unei mai bune
gestionari,a riscurilor,intreprinderea adopta o strategie de integrare prin “absorbtia”unui furnizor
principal,(integrarea in amonte)sau a unui client principal (intergarea in aval);
@-restructurarea si asanarea financiara a unor grupuri de societati-in acest caz au loc
modificari in numarul si structura filialelor unui grup de societati,in scopul de a mentine sau
dezvolta activitati cit mai rentabile in cadrul grupului luat in ansamblul sau ;
@-supravietuirea intreprinderii-in acest caz,o intreprindere in dificultate,va fi absorbita de o
alta,fiind astfel salvata de la o eventuala lichidare.

47
Juridic,-« fuziunea-este operatia prin care doua sau mai multe societati,se reunesc,ptr a forma
una singura »-aceasta putind rezulta prin crearea unei societati noi de catre societatile
preexistente,sau prin « absorbtia »uneia mai « slabe din p.v economic » de catre una mai
« puternica »
Economic-« fuziunile »-fac obiectul unei clasificari traditionale,
distingindu-se :
*-fuziunile-anexari-care se caracterizeaza,prin suprematia unei societati asupra celeilalte.
Operatiunea consta intr-o veritabila « achizitie »,un transfer de putere, si de control,prin
mutatii patrimoniale.
Instrumentul juridic,utilizat,cel ami frecvent,este »fuziunea prin absorbtie »
*-fuziunile combinari-care sint caracterizate prin reducerea la unitate, a doua sau mai multe
entitati distincte, »aceasta alianta »ducind la « creerea unei noi entitati ».Punerea in comun a
aporturilor constituite de catre,societatile « fuzionante »,catre societatea noua,este foarte aproiata de
un « contract de societate ».
Din ratiuni fiscale,ac easta categorie de operatiuni este extrem de rara,acest tip de operatiuni
constituind asa numitele « fuziuni prin contopire »
*-retructurarile interne-au ca obiect, »remodelarea juridica a puterii in cadrul grupului,fara a
schimba controlul dominant,fiind vorba numai de modificarea organizarii interne,ptr a face fata
imperativelor cresterii economice.
In functie de finalitatea economica,operatiunile de fuziune,se pot clasidica in
trei(3)categorii,dupa cum acestea au ca obiectiv :
*-o plata ;
*-o apropiere
*-o restructurare

*Fuziunea-mijloc de plata –se bazeaza pe principiul-ca in cazul cumpararii unei intreprinderi,se


urmareste reglarea respectivei « plati »transmitind‘’vinzatorului’’-titluri ale
societatii’’cumparatoare’’iar ‘’vinzatorul’’ va incasa ‘’pretul’’revinzind actiunile primite in
schimb(acesat presupunind,ca actiunile primite sa fie negociate fara dificultate,ca in cazul
intreprinderilor cotate)

*Fuziunea-ca mijloc de apropiere-consta in « apropierea a doua sau mai multe societati,fara ca


vreuna dintre ele sa doreasca sa cumpere o alta,ci numai ptr a constitui un
ansamblu’’holding’’economic mai ‘’coerent’’.
Aceasta operatiune,are la baza motivatii ca :
&-crearea prin reunirea mai multor afaceri concurente sau complementare,a unui ansamblu
economic mai adaptat la talia si dimensiunile pietei ;
&-profitarea de sinergiile existente intre diferite intreprinderi ;
&-evitarea unei concurente sterile care sa sfirseasca printr-un razboi al preturior prejudiciabil ptr
toti ;
&-rezolvarea la timp a unor probleme de mamagement care nu pot fi rezolvate altfel ;
&-atingerea mai rapida a taliei necesare introducerii pe piata secundara.
In cazul unei astfel de fuziuni,valoarea absoluta a societatilor implicate nu are deloc
importanta,intrucit toti asociatii societatilor de origine,isi vor pastra ‘’cotele’’ de participare in
societatea fuzionara,modalitatile practice de stabilirea ‘’paritatii’’si de realizare
juridica,a operatiunii fiin d identice,cu cele prezentate la’’fuziunea cumparare’’

*Fuziunea-mijloc de restructurare interna-se face pornind de la realitatea ca majoritatea


grrupurilor de intreprinderi,recurge periodic la ‘’restructurari interne in diferite scopuri,cum ar fi :
#armonizarile structurii periodice si operationale ;
#-simplificarea organigramei,prin limitarea numarului de societati ;
#-disparitia societatilor care au ramas fara obiect de activitate ;

48
#-compensarea unor rezultate beneficiare si deficitare ;

Trebuie avute in vedere distictiile intre’’fuziuni’’si alte ‘’operatiuni de Restructurare’’cum ar


fi :-divizarile,aporturile partiale de activ,sau cumpararea de participatii in alte intreprinderi.
In plan economic,’’fuziunile’’exprima in fapt’’vointa unei concetrari si Regrupari,-ele
insemnind inainte de toate o grupare,o unire de mijloace si de competente ;si operatiunile de
‘’divizari’’care exprima-dimpotriva,’’scindarea intreprinderii,in alte entitai economice distincte’’in
functie de criterii diferite,‘’aporturile partiale de active’’care presupun-izolarea intr-o entitate
distincta,a unei parti din activitatea intreprinderii sau pur si simplu’’cedarea’’ unor activitati
la alte intreprinderi ;-‘’o cumparare de participatii’’in alta intreprindere,putind exprima’’vointa de a
diversifica propriile activitati prin efectuarea de plasamente in alte sectoare diferite,dar cu
rentabilitate ridicata.
O operatiune de fuziune,se caracterizeaza prin urmatoarele :
$-are loc numai intre societati comerciale,si nu intre societati individuale ;
$-poate avea loc intre societati comerciale de forma juridica diferita ;
$-presupune implicarea a cel putin 2 societati comerciale,si mai multe ;
$-antreneaza transmiterea universala apatrimoniului societatii ‘’absorbite’’catre
societatea’’absorbanta’’sau catre noua societate constituita prin fuziune ;
$-preupune reducerea nr de societati in activitate ;
$-presupune plata aporturilor,care se realizeaza prin transmiterea de drepturi sociale(prin primirea
d actiuni(titluri)de la noua societate ;
Nu sint considerate ‘’fuziuni’’-operatiuni cum ar fi :
*-simpla chizitie de catre o societate a unei parti sau a tuturor actiunilor alte soc ;
*-absortbtia de catre o persoana juridica,special creata in acest scop,a unei societati existente,fara
a se diminua nr de societati,aceeasi societate continuindiu-si activitatea intr-un cadru juridic nou ;
*-aportul partial de activ,caci nu are loc transmiterea universala a patrimoniului ;
*-aportul unei participatii in alte societati ;
*-Aspectele juridice ale operatiunii de ‘’divizare’’-

Divizarea societatilor comerciale,este reglementata la nivel european,prin Directiva a 6-a nr


82/891-din 17.12.1982,prin Legea nr 31/1990,a societatilor Comerciale,republicata.
Divizarile pot fi’’prin absorbtie’’ sau prin’’ constituirea de noi societati’’
Principalele prevederi ale Directivei a 6-a,se refera la urmatoarele aspecte :
@-proiectele de divizare
@-rapartizarea patrimoniului
@-participatii reciproce
@-divizarea-inversul fuziunii
@-adaptarea operatiunii de divizarela specificul national-Din acest pv ,divizarea societatilor
comerciale la noi,este reglementata de prevederile Legii nr 31/1990,republicata,cf careia,’’divizarea
se face prin impartirea intregului patrimoniu al unie societati comerciale,care isi inceteaza
activitatea sau existenta,intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta’’.
Ea poate imbraca forme ‘’prin absorbti’’sau prin creerea de noi societati’’Intreaga esenta a
unie operatiuni de divizare,are ca efect’’dizolvarea-fara lichidare’’a societatii care isi inceteaza
activitatea si existenta,si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea sau societatile
beneficiare,in starea in care se gaseste,la acea data,in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti
sociale,ale acestora catre actionarii sau asociatii societatii care inceteaza si eventual a unei sume de
bani care nu poate depasi 10%,din valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale atribuite’’

7.6-Lucrari ce pot fi efectuate in domeniul reorganizarii si lichidarii judiciare a societatilor


comerciale

*-Analiza corelatiilor,operatiunilor contabile de licidare,fuziune

49
Contabilitatea actiunilor de lichidare,afecteaza conturile din activul si pasivul bilantului
contabil,din contul de profit si pierderi.
Astfel,sint afectate de aceste operatiuni,inainte de inceperea procedurilor de lichidare,conturile
din activ:
-de mijloace fixe(212),
-materii prime(301,302,303)
-clienti(4111)clienti incerti( 4118)
-clienti creditori(419)
-conturi de disponibilitati banesti(5121,5311)
-conturi din pasiv
-capitalul social(1012)
-rezerve legale(1061)
-provizioane ptr riscuri si cheltuieli(151)
-furnizori(401,404,408,409)
Inregistrarea operatiunilor de lichidarea afecteaza,conturi ca:
-vinzarea mijoacelor fixe-461,7721,4427;
-incasarea cv mijlocaelor vindute-5121,461;
-scaderea din evidenta a acestora-212,281,6721;
-inchiderea contului de venit si cheltuieli-7721,6721,121
Cronologia inregistrarilor contabile a elementelor de pasiv,urmeaza acelasi principiu ca si in
cazul materiilor prime,materialelor:
-regularizare tva,-4423,4424,4427;
-impozit pe profit-441,691,121;
-restituirea capirtalului social-1012,456,5121;
-rezerve-1061,1068,456,441,5121
-datorii catre bugetul statului si local-431,437,444,446,447,448,;421461,462,etc.
Toate aceste operatiuni isi gasesc concretizarea in intocmirea bilantului contabil,al lichidarii sau
fuziunii,cu repectarea pricipiului egalitatii bilantiere a activului si pasivului patrimonial,a balantei
de verificare,a conturilor sintetice si analitice,a contului de profit si pierderi,si a altor situatii
financiare.care sa reflecte intocmai si cit mai correct si real,toate misacrile patrimoniale,antrenate de
aceste activitati.

50
CURS NR.8

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI AGENTILOR


ECONOMICI

8.1-Controlul financiar preventiv-obiective,proceduri de organizare si exemple


8.2-Controlul financiar de gestiune
8.3-Obiectivele privind reorganizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune
8.4-Valorificarea masurilor,rezultate din control
8.5-Proceduri de intocmire a unui document de control financiar de gestiune

8.1-Controlul financiar preventiv-obiective,proceduri de organizare si exemple

Controlul financiar preventiv,este una din formele principale de exercitare ale


controlului financiar,fiind o « forma de cunoastere a modului de orientare,organizare si desfasurare
a activitatii economico sociale,ale entitatilor economice.Pornind de la locul pe care il ocupa in
clasificarea formelor de exercitare a controlului financiar,el are ca obiective principale,urmatoarele :
*organizarea mai buna a muncii
*intarirea ordinii si disciplinei in organizarea si desfasurarea activitatilor economice,a
disciplinei tehnologice
*folosirea mai eficienta a resurselor de care dispune agentul economic
*preintimpinarea,incalcarii,dispozitiilor legale si de producere a pagubelor patrimoniale
*perfectionarea activitatii tehnico-economice,in scopul cresterii profitului,si cifrei de
afaceri,in conditii concurentiale libere si loiale,ale pietei de capital,si a mediului de afaceri,cu
respectarea,normelor de legalitate.
Pentru,realizarea acestor obiective ale controlului,trebuie luate in
Considerare:relatiile,fenomenele si procesele economico-financiare ;administrarea si gestionarea
patrimoniului ;rezultatele activitatii ;momentele,unitatile si locurile unde se gospodaresc valori
materiale si banesti,si se fac cheltuieli.
Toate aceste obiective nu pot fi realizate daca nu se tine cont se de sarcinile care revin
controlului financiar,si anume :
*sarcina de a preveni,angajarea unor fonduri fara justificare
*sarcina de a preveni,imobilizarea unor resurse economice
*sarcina de a asigura,eficienta activitatilor si concretizate prin efectuarea controlului,in
functie de timpul in care se exercita.
Tot din p.v al corelatiilor interdependente,controlul financiar preventiv sau anticipat,trebuie
organizat tinind cont si de trasaturile pe care acesta trebuie sa le reliefeze,prin actiunile sale de
exercitare,prin contribuirea in mod direct,la folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor
materiale si a disponibilitatilor banesti la cresterea raspunderii,individuale sau colective,in angajarea
si efectuarea cheltuielilor,la respectarea stricta a legislatiei de gestiune,preintimpinarea deficientelor
inainte de a se produce efectele negative,ale abaterilor.Aceasta forma de control financiar,incepe
practic,cu faza de conceptie si proiectare a produselor si « vizeaza »atit fenomenele de natura
tehnica,tehnologica,cit si pe cele de natura financiara si sociala.Trasatura specifica,care confera
unicitate CPF,este aceea ca el se exercita la nivelul,fiecarui loc de munca,sectii,ateliere de
productie,servicii functionale,etc si cuprinde toata gama de operatiuni patrimoniale,care
angajeaza,raspunderea unitatii economice,sau a institutiei,cu drepturile si obligatiile ce decurg din
activitatile comerciale,investitionale,tehnologice,de resurse umane,din interiorul organizatiei,si in

51
legatura cu alte persoane juridice,care concura la realizarea obiectului de activitate,al
societatii.CFP-ul,se exercita asupra documentelor primare ,in care se consemneaza,operatiunile,care
se refera la drepturi si obligatii patrimoniale,in faza de angajare si de plata,in raporturile cu alte
entitai economice sau juridice.

Operatiile care se supun CFP,sint :


@-incheierea contractelor comerciale
@-incheierea contractelor de achizitii
@-incasarile si platile in numerar,si prin banca in lei si in valuta,sub orice forma.
@-operatiuni,privind cheltuielile de orice natura,
rezultatele,constituirea de fonduri,etc
@-gajarea,inchirierea sau concesionarea bunurilor
@-contractarea de credite bugetare,repartizarea acestora,finantarea cheltuielilor de capital
@-modificarea repartizarii pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor bugetare
@virarile de credite bugetare in cadrul capitolelor de cheltuieli

Organizarea si exercitarea CFP

CFP,se organizeza de ordonatorii principali,secundari si tertiari de credite acesta se exercita de


catre conducatorul compartimentului financiar contabil,sau de persoanele imputernicite de acesta
prin decizie scrisa,care trebuie sa in deplineasca conditii de :pregatire(studii superioare
economice) ;experienta(sa-si desfasoare activitate, in sectorul financiar contabil) ;sa fie incadrat pe
functia de sef birou,sau serviciu-financiar,contabilitate ;nu a suferit condamnari ;safie numit prin
decizie.
Documentele supuse CFP,trebuie :
-sa fie intocmite in oridinal ;
-sa constituie documente primare de evidenta,a operatiunilor patromoniale ;
-sa intruneasca,conditiile cerute de Legea Contabilitatii nr 82/1991,republicata,ptr a putea fi
inregistrate ;
-sa fie insotite de documente justificative,care sa poarte tote semnaturile persoanelor
autorizate,care angajeaza unitatea,in operatiunile patrimoniale efectuate ;
-sa poarte,pe linga semnatura,si sintagma de «acceptare la plata –totala sau partila»a
sumelor,care reflecta in expresie valorica,dimensiunea operatiunii patrimoniale derulate,de
compartimentul de specialitate.
Documentelor supuse CFP,li se acorda « viza »in vederea inregistrarii in contabilitate a
documentelor.
Acordarea sau Obtinerea « vizei de CFP »-nu exonereaza de raspundere pe sefii
compartimentelor de specialitate pe care le-u intocmit.Daca persoana desemnata sa execute
CFP,constata ca operatiunile sint nelegale sau ineficiente,iar conducatorul unitatii dispune de
propria raspundere,pentru « dispunerea » inregistrarii unor documente si operatiuni,care au fost
« refuzate la viza de CFP »chiar daca a fost informat de acest lucru.In aceasta situatie,seful
compartimentului financiar contabil,este obligat,sa informeze in scris CA,AGA,sau organul colectiv
de conducere al institutiei,si Directia de Control Financiar de Stat.
Documentele referitoare la operatiunile supuse CFP,si care « nu au fost vizate favorabil,ptr a fi
inregistrate in contabilitate »trebuiesc evidentiate si inregistrate extracontabil,in afara
bilantului »astfel incit sa nu afecteze veniturile,cheltuielile si rezultatele financiare ale exerictiului
financiar.
Prin exercitarea actiunii de control preventiv,se pot constata,preveni si stabili abateri,care pot
genera pagube,etc,care sa constituie »contraventii »sau « infractiuni ».
Nerespectarea,atributiilor si obligatiilor,inorganizarea si exercitarea activitatii de CFP,poate
duce la aparitia unor elemente de natura »contraventiilor »,rezumate dupa cum urmeaza:
&-neemiterea in termen a actelor administrative,privind modul de organizare si exercitare a CFP ;

52
&-atribuirea exercitarii CFP,unei persoane fara a cerceta in prealabil cazierul acesteia ;
&-prezentarea la control a unor documente in care sint consemnate operatii fara baza legala ;
&-vizarea unor documente cu operatii nelegale
&-refuzul nejustificat al acordarii vizei de CFP ;
&-inregistrarea in contabilitate a documentelor fara « viza de CFP» ;
&-constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor ;
&-organizarea controlului de stat ;&-organizarea activitatii de « control de gestiune »

8.2-Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune,este o componenta a activitatii de control financiar,si o


extensie,a controlului financiar preventiv.Acest gen de control,este un »control ulterior»si reprezinta
principala forma a «controlului propriu intern»
El se exercita,dupa desfasurarea activitatilor cu privire la gestiunea patrimoniului,si are ca
principale obiective :
-existenta si utilizarea rationala a patrimoniului ;
-aplicarea legislatiei in domeniul financiar ;-modul de efectuare a cheltuielilor si realizarea
veniturilor ;
-analiza deficientelor si pagubelor ;
-emiterea de concluzii care stau la baza fundamentarii deciziilor de corectie ale actului
managerial.
Intre cele doua forme de control exista urmatoarele corelatii :

C. F. P C. F. G

1.-Preintimpina-deficientele,pagubele 1.-Constata,pagubele,lipsurile produse


abaterile
2.-Opreste,in faza de angajare operatii 2.-Examineaza,atit legalitatea,cit si rezul
le,care nu indeplinesc conditile legale tatele efective obtinute
3.-Proiecteaza,desfasurarea operatiilor 3.-Constata,daca aceste conditii au fost
in conditii de eficienta si legalitate respectate intocmai,cu ocazia produ
cerii efctive a operatitei
4.-Evidentiaza modul in care s-a desfasu
rat,activitatea de CFP
5.-Prezinta un accentuat caracter preven
tiv ptr activitatile ce urmeaza a se
desfasura in viitor

CFG-urmareste :
-respectarea dispozitiilor legale,cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale
si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidentele tehnico-operative si in contabilitate.
-se detaliaza in functie de specificul activitatii
-respectarea normelor legale
-existenta,inregistrarea,pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute sub
orice forma
-utilizarea valorilor materiale,declansarilor si casarilor de bunuri
-efectuarea incasarilor si platilor in numerar,sau prin cont de disponibilitati banesti,prin
banca
-intocmirea si circulatia documentelor primare,de evidenta tehnico-operativa si contabila
Acest gen de control :
-se exercita,pe baza unui grafic,cel putin o data pe an,iar ptr unitatile cu volum redus de
activitate,-la maxim 2 ani

53
-se efectuiaza prin sondaj,sau in totalitate,in fiunctie de tematica de control,perioada supusa
controlului,si constatarile facute,sau in totalitate,prin extensie,in functie de gravitatea abaterilor
constatate.In contul constatarilor de pagube,controlul se extinde asupra intregii perioade in
care,legal pot fi luate masuri de recuperare a acestora si de trageri la raspundere a celor vinovati.

8.3-Obiective in reorganizarea si exercitarea-CFG

Acest gen de control,se organizeaza la urmatoarele niveluri :-ministere,departamente,alte


organe centrale de stat si locale ptr patrimoniul propriu,veniturile si cheltuielile efcetuate,privind
respectarea legalitatii,eficientei cheltuielilor RA,din subordine.
Obilgatiile si raspunderile privind organizarea si exercitarea CFG,este in sarcina organelor
colective de conducere a regiilor autonome,a societatilor pe actiuni,sau societati cu raspundere
limitata,cu un numar mai mare de actionari,sau asociati.La cererea organelor de CFG,conducerile si
salariatii unitatilor supuse controlului,sint obligate :
-sa puna la dispozitie registrele contabile,corespondenta,
actele,documentele justificative si alte documente
-sa prezinte la control valorile de orice fel pe care le ges
tioneaza sau le au in pastrare
-sa dea orice informatii,si explicatii in legatura cu proble
mele care formeaza obiectul controlului
-sa semneze,prin persoanele autorizate,cu sau fara obiec
tiuni,actele de control
-sa cominice la termenele stabilite prin actele de control,modul de aplicarea si realizare al
masurilor stabilite prin actele de control
Imputernicitii cu exercitarea CFG,raspund disciplinar,contraventional sau penal,ptr :
-neefectuarea controlului conform programelor stabilite si aprobate
-inscriu in actele de control date sauf apte ireale sau nu consemneaza cu buna stiinta,neregulile
constatate
-nu isi indeplinesc corespunzator indatoririle
-dispun prin interpretarea gresita a legii,masuri care produc prejudicii
-nu intocmesc si nu inainteaza in termen,la organele in drept,acele de control
-nu iau sau nu propun masurile necesare ptr inlaturarea lipsurilor

*-Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda :

*angajarea fara cercetarea antecedentelor


*necesitatea organelor competente in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea
pagubelor
*refuzul de a pune la dispozitia controlului a documentelor si datelor necesare
*refuzul de a semna actele de control
*neexecutarea in termen a dispozitiilor stabilite prin actul de control
*comunicarea din culpa a unor date eronate,nereale
*nedispunerea cu prioritate a masurilor solicitate de instanta,procuratura,politie pe linia CFG

Actele,documentele care se intocmesc in cazul efectuarii CFG

Constatarile CFG,se consemneaza in acte de control bilaterale(proces verbal,si note de


constatare)cu indicarea,prevedrilor legale incalcate si stabilirea exacta a consecintelor economico-
financiare,patrimoniale,a persoanelor vinovate,precum si a masurilor luate.Pentru intocmirea actelor
de control finale,este necesar ca organul de control sa soplicite si sa anexeze la procesele verbale :-
note explicative de la persoanele vinovate si se controleaza apararile formulate ;-in cazul
inventarierii,la procesul verbal se anexeaza,declaratiile gestionarului luate anterior inceperii

54
inventarierii ;-lista de inventariere-evidenta global valorica ;-situatia cu plusuri si minusurile
constatate,situatie comparativa,cu evidentele contabile-in expresie valorica listele si situatiile se
intocmesc pe locuri de depozitare,pe gestionari si categorii de bunuri ;-separat ptr bunurile fara
miscare,cu miscare lenta,greu vandabile,inutilizabile,sau deteriorate ;-se consemneaza pe fiecare
fila a actului de control si gestionarul ;-pe ultima fila a actului de control,gestionarul mentioneaza-
toate cantitatile care au fost stabilite in prezenta sa,bunurile siunt in raspunderea sa,sau pastrarea
sa ;-lista de invenmtar-forma simplificata(exceptie face evidenta global-valorica) ;-se inscriu numai
sortimentele la care se constata plusurile si minusurile.

8.4-Valorificarea masurilor,rezultate din control

Valorificarea actelor de control are loc conform procedurilor,standard,si anume :


*pe baza actelor de control,seful compartimentului de CFG,prezinta conducerii unitatii in care
functioneaza,concluziile controalelor efectuate,impreuna cu masurile ce urmeaza a fi luate in
continuare
*in cadrul competentelor si termenelor legale,conducatorii unitatilor,iau masurile ptr aplicarea
integrala si la tipm,a masurilor propuse,aplica sanctiuni,recupereaza pagubele,inainteaza catre
procuratura,actele ptr faptele penale.
*seful compartimentului CFG,informeaza semestrial CA,asupra modului in care s-a realizat
programul actiunilor de control,acesta participind totodata,la sedintele CA,cind se dezbat probleme
financiare,cointabile si de control gestionar.

8.5-Proceduri de intocmire a unui document de control financiar de gestiune

Finalizarea activitatilor de control financiar de gestiune,presupune,intocmirea unui act de


control(proces verbal)bilateral,in momentul in care se constata,abateri de la respectarea disciplinei
financiare,sau patrimoniale,si a celorlalte reglementari legale,care constituie cadrul general si
specific de desfasurare a activitatii tehnico- economice,a agentului economic,in realizarea
obiuectului de activitate ale acestuia, sau prin intocmirea unei note de costatare,unilaterale,in
situatia in care nu se constata abateri majore de respecatrea legii,care sa atraga dupa sine,incadrarea
lor in categoria « contraventiilor sau infractiunilor »
Actul de control,trebuie sa contina :-in preambul,numele si prenumele,persoanelor care sint
imputernicite sa exerrcite,acest control,organul ierarhic superior de care apartin,nr de
legitimatie,functia,pe care o au persoanele care exercita controlul,tematica controlului,perioada care
se controleaza,(1,2,3 ani,luni,etc)stabilita cf programelor aprobate de organele colective de
conducere ale entitatilor economice.
-in cuprins,se prezinta documentele,si situatiile verificate,cf tematicii si apsectele
constatate,cu inscrierea in actul de control a reglementarilor legale incalcate,si incadrarea
abaterilor ,savirsite de personalul controlat,in « contraventii,sau infractiuni »in articolele
normativelor respective,nominalizarea persoanelor vinovate,cuantumul banesc al
contraventiei,stabilirea masurilor de recuperare a pagubelor,cu termene de realizare,si
raportare,inserarea
in finalul actului a sintagmei »documetele,puse la dispozitia organului de control,au fost inapoiate
integral »entitatii controlate,si « termenul in care actul de control poate fi contestat »Actul de
control,se incheie cu inscri erea numeluisi prenumelui persoanelor care au exercitat,controlul
functia si semnatura,si denumirea entitatii controlate,numele si prenumele reprezentantilor
legali,care trebuie sa semneze actul de control,functia si semnatura acestora,stampila unitatii,data
redactarii si nr de inregistrarea actului de control,in registrul de evidenta al controlului.

55
CURS NR.9

CONTROLUL FINANCIAR DE STAT

9.1-Obiectivele controlului financiar de stat


9.2-Organizarea controlului financiar de stat
9.3-Organele si institutiile de control financiar de stat abilitate
9.4-Directia financiara de control
9.5-Garda financiara-organizare,documentele de control utilizate

9.1-Obiectivele Controlului Financiar de Stat

Controlul Financiar de Stat(CFS)-este o forma de control care se exercita de catre organele


financiare abilitate ale statului,cu subordonare,directa fata de Ministerul de Finante,sau Guvern.
Acest gen de control vizeaza,administrarea si utilizarea mijloacelor financiare
publice,respectarea reglementarilor financiar-contabile,in activitatea desfasurata de catre agentii
economici,in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat.
CFS-urmareste,in mod concret :
*administrarea si utilizarea fondurilor acordate,de loa buget,ptr cheltuieli de functionare a organelor
centrale si locale ale administratiei de stat si unitatilor finantate de la buget
*utilizarea fondurilor acordatede stat,ptr realizarea obiectivelor de investitii,de interes
general,subventii
*folosirea mijloacelor si fondurilor proprii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital
integral de stat
*exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidenta agentilor economici,a tuturor obligatiilor
financiare si fiscale catre stat
*prevenirea si combaterea fraudelor si a evaziunii fiscale ,la regimul fiscal vamal si de preturi

Organizarea Controlului Financiar de Stat

Organul central al puterii executive,care aplica strategia si programul guvernului,in


domeniul orientarii economiei si finantelor publice este Ministerul Finantelor.Acesta
actioneaza,ptr :&-stimularea desfasurarii activitatii economice pe criterii de eficienta si echilibru
economic
&-crearea cadrului general al concurentei loiale si supravegherea respectarii legalitatii in
domeniu
Controlul Financiar de Stat,este organizat si functioneaza in cadrul MF,prin doua organe de
control,si anume :
a)-Directia Generala a CFS(fost ITFS)
b)-Grada Financiara-cu sectii teritorilale
a)-Directia Generala a CFS,are ca atributii :
@-elaboreaza procedee si tehnici de control pe domenii

56
@-perfectionarea pregatirii profesionale,cresterea gradului de formare si documentare a
aparatului de control
@-realizeaza colaborarea cu celelalte directii din minister,procuratura,politie,garda
financiara,pe linia elaborarii,aplicarii si executarii reglementarilor in probleme financiare,si
contabile,a prevenirii si combaterii evaziunii fiscale
@-indruma si verifica activitatea aparatului de control din teritoriu
@-intocmeste si prezinta spre aprobare Consiliului de Administratie,al ministerului,proiecte de
programme trimestriale,rapoarte de activitate si alte materiale,cuprinzind concluziile si masurile
rezultate din actiunile de control
Organizare-Director general-adjuncti
-structurarea pe servicii de sinteza,metodologie,controlul aparatului din teritoriu,control al
finantelor publice
-structurarea pe servicii si la nivel teritorial
Sarcini specifice :
*efectuarea controlului potrivit normelor legale si metodologice
*consemnarea constatarilor
*sa prezinte la termenele stabilite,materialelel de control si proiectele documentelor de
valorificare
*intocmirea de rapoarte si informari
*sa respecte dispozitiile privind intocmirea,circuitul,pastrarea si arhivarea documentelor.
Organele CFS,sint imputernicite sa constate si sa sanctioneze fapte care constituie
contraventii,referitoare la obligatiile ce revin conducerilor si salariatilor administratiei,institutiilor
de stat si agentilor economici,supusi controlului.

9.4-Directia Financiara de Control

Programele,aprobate la nivelu MF,sint puse in practica de catre directia financiara de


control,cu structuri teritorilale organizate corespunzator,care sint incadrate cu personal de
specialitate, »inspectori fiscali »ce au statut de «functionari publici »
Programarea si organizarea activitatii CFS,se face prin elaborarea si aprobarea de
forurile conducatoare ale institutiei,CA al MF,a unor programe trimestriale,si anuale cu
tematicigenerale si specifice,privind respectarea reglementarilor financiare legale,care cuprind :
-perioada aprobata pentru control,si sfera de activitate
-actiuni de control privind realizarea veniturilor statului,alocatii
bugetare
-controlul executiei bugetului de stat,al RA,preturilor si tarifelor
Pe baza acestor programe,Directiile judetene teritorilale,isi intocmesc la rindul lor programe
proprii,lunare,trimestriale si anuale specifice,in care se prevad :
*nominalizarea agentilor economici,care vor fi supusi controlului
*problematici legate de necesitatea intocmirii si raportarii bilantulrilor contabile
*determinarea sumelor datorate bugetului statului si local,cu orice titlu
*perioadele dintre controale.Exceptie de la aceasta regula,fac actiunile de
documentare(analiza si urmarire a implementarii unor reglementari,care se pot efectua numai dupa
notificarea si obtinerea acordului agentilor economici,precum si controlul reclamatiilor si
sesizarilor,cu privire la eludarea anumitor legi si reglementari financiare si fiscale.Durata maxima a
unui control nu poate sa depaseasca 3 luni,decit cu anumite exceptii.In cadrul acestei perioade,se
stabilesc limitele difernetiate in functie de categoriile de agenti economici,de natura actiunii de
control si de perioada cuprinsa intre doua controale succesive.(exemple-la o cifra de afaceri de 100-
500 mil-intr-un an(1),perioada untre controale este de 5 luni,la 2 ani-7 luni ;la 3 ani-1 luna)pentru
evitatarea controlului repetat si cuprinderea tuturor unitatilor de pe raza teritoriala a judetului
respectiv,in perioda de prescriptie,se intocmeste la nive teritorial,o fise de evidenta ptr fiecare agent
economic,directiile teritoriale,structurindu-si activitate,ca problematica si dimensionare a

57
personaluli de specialitate,prin clasificarea agentilor economici,in categorii de
« mari,mijlocii,mici,regii autonome,etc »
Pentru folosirea eficienta a timpului afectat controlului,agentul economic ce urmeaza a fi
controlat,este instiintat printr-un »aviz de control »prin care i se solicita sa ia masurile necesare ptr
punerea la dispozitie a documentelor necesare si ca pot fi asistati de un consilier financiar.
Actele de control,ce se intocmesc de catre CFS,sint :
&-procesul berbal de control bilateral ;
&-procesul verbal de constatre a contraventiei ;
&-nota de constatare unilaterala ;
&-nota de prezentare.
Procesul verbal de control-consemneaza constatarile rezultate,ptr fiecare deficienta,fiind
obligatorie,scoaterea in relief a continutului,dispozitiile legale incalcate,cu incadrarea lor in
articlolele de legi sau hortariri legale,consecintele acestor deficiente,nominalizarea persoanelor
raspunzatoare,masurile care se stabilesc operativ ptr reglementarea lor in timpul
controlului,masurile ce urmeaza a fi duse la indeplinire, de catre agentul economic controlat,dupa
incheierea controlului,si in interiorul, anumitor termene scadente.In incheierea actului de control se
precizeaza in mod expres ,ca»au fost restituite integral,toate documentele si actele,puse la
dispozitie, pe perioada desfasurarii controlului ».Actul de control se incheie in 2 exemplare,din care
un exemplar se lasa agentului economic controlat.Obligatoriu,in cadrul dosarului de control,vor fi
anexate situatii,anexe,note explicativecu datele fenomenelor controlate si a abterilor constatate ,cu
semnaturile persoanelor autorizate care reprezinta unitatea,si la finalul actului se va trece de
asemenea perioada in care agentul economic poate face contestatie,deci cu alte cuvinte unitatea
controlata este obligata sa semneze actul de control chiar daca are anumite obiectiuni la cele
consemnate in acesta.
Procesul verbal de constatare a contraventiei-se intocmeste separat,si trebuie sa cuprinda :
*persoana care il intocmeste,si institutia de control,pe care o reprezinta
*contraventia constatata si cuantumul amenzii
*datele personale si numele persoanelor raspunzatoare
*obiectiile formulate,daca este cazul
*semnaturile eventualilor martori
Daca se incaseaza amenda in timpul controlului,atinci nu se ,ai incheie proces verbal,dar se
mentioneaza in procesul verbal de control acest fapt.
Nota de constatare-se intocmeste,in urmatoarele situatii :
*cind se fac constatari a caror reconstituire ulterioara nu mai este posibila,sau nu mai poate fi
dovedita(ex-lipsuri in gestiune,autoturisme furate ilegal)
*cind este necesar a se lua masuri urgente ptr sistarea unor abateri sau a consecintelor
acestora(ex-intreruperea prescrierii)
Nota unilaterala-se intocmeste atunci cind,in urma controlului nu se constata abateri care sa
justifice,intocmirea procesului verbal,cu obilgatia de a insera in carul ei,concreta documentelor si
constatarilor facute.
Nota de prezentare-se intocmeste sub forma unui raport,asupra abaterilor constatate,cu
concluzii si propuneri de aplicare a unor sanctiuni sau de stabilire a raspunderii penale.
Valorificarea constatarilor CFS-se face de catre organele specializate ale MF,care au dreptul
sa dispuna :@-luarea masurilor in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate ;
@-corectarea si completarea bilanturilor contabile
@-varsarea la bugetul statului,a impozitelor si taxelor si a altor venituri
@-aplicarea de masuri ptr respectarea prevederilor legale,in domeniul preturilor si tarifelor
@-suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-contabile,si fiscale
@-dispozitia de inlaturare si prevenire a deficientelor masurilor nelegale.In cazul datoriilor
catre buget »se va emite « aviz de urmarire-inca sare »care constituie « titlu executoriu »pina la
recuperarea pagubelor.si care se trimite DGFP,ptr luarea de masuri de urmarire si incasare,a
creantelor bugetare.O copie a « avizului »ramine la Directia de control,ptr completarea datelor in

58
« registrul de incasari si varsaminte la buget »pina la stingerea datoriei.Aceste actiuni de
recuperare,cad in sarcina serviciilor « de urmarire si incasare »special organizate in cadrul DGFP.
In cadrul acestor servicii,se intocmesc urmatoarele documente de valorificare :
*fisa rezultatelor controlului
*evidenta urmaririi aplicarii masurilor dispuse prin documente de valorificare
*evidenta procesului bernbal de imputatii si ptr fapte penale
*evidenta cererilor,reclamatiilor,sesizarilor si propunerilor.

9.5-Garda Financiara-organizare,documentele de control utilizate

GARDA FINANCIARA-functioneaza in cadrul MF,ca organ de control


specializat,militarizat,dar neincazarmat.Acest organism,exercita un control operativ si
inopinat,privind :
-aplicarea si exercitarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale
-respectarea normelor de comert
-prevenirea contrabandei si a abaterilor de la normele legale, de protectie a consumatorului.
-prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,si a brancutei frauduloase
Intre cele doua organisme de control,exista totusi anumite delimitari,si anume :

D.G.C.F.S GARDA FINANCIARA


1.-ar 1.-are atributii de control 1 1.-exercita un control operativ,inopinat,
financiar de fond,ulterior 2 care vizeaza fenomene economice, financiare
executat pe baza de program,cu 3 si de gestiune,curente,care ulterior pot fi greu
sarcini asupra fenomenelor 4 de determinat sau chiar imposibil,si care au
economice,financiare si bugetare, din 5 caracter de pagube,sau prejudicii materiale.
perioadele anterioare 2.-stabileste si incadreaza abaterile savirsite,ca
2.-stabileste,si incadreaza »raspunderi materiale »individuale,solidare,
abaterile savirsite,ca comune,subsidiare
« raspunderi patrimoniale »

Cele doua organisme,sint in acelasi timp si complementare.


Astfel,G.F-este organizata si functioneaza la nivel central in cadrul MF,iar in teritoriu sint
constituite sectii ale acesteia,sub forma « diviziilor »
Activitatea,GF-este coordonata de comandamentul general al garzii,condus de un secretar de
stat,din cadrul MF,care are in subordine :conducatorii directiilor de impozite si taxe ;conducatorii
directiilor CFS,DGV,si a altor directii de urmarire si colectare a crentelor bugetare ;comisarul
generasl al GF,care asigura si comanda executiva a acesteia.
COMANDAMENTUL GARZII FINANCIARE-se intruneste si isi desfasoara activitatea pe
baza de program,si analizeaza activitatea GF,si stabileste masuri de perfectionare a muncii in
domeniu.
Atributiile principale ale Comisarului General-asigura desfasurarea unei activitati si eficiente
in limitele legii ;
-executa anchete si inspectii speciale comandate de conducerea MF ;
-solutioneaza sesizarile si reclamatiile ;
-emite delegatii subalternilor ptr misiuni si insarcinari speciale ;
-aplica sanctiuni disciplinare ;-aproba reguli,procedee si tehnici privind exercitarea controlului ;
-raporteaza rezultatele.
La nivel teritorial,pe linga »diviziile »constituite,mai exista si « sectiile »,membrii
GF avind statut de functionari publici,cu urmatoarea structura organizatorica :
*comisar sef ;

59
*comisar principal I ;comisar principal II.Pot fi incadrati,ca inspectori financiari,si
comisari,persoane majore,barbati cu stagiul militar satisfacut,in virsta maxima de 45 ani absolventi
de studii economice sau juridice,si fara antecedente in exercitarea atributiilor ,aparatul GF,executa
serviciul ordinar si extraordinar.
Serviciul ordinar-se desfasoara zilnic,sau la anumite perioade pe baza legitimatiilor de servici si
cuprinde atributii referitoare la aplicarea si executarea legilor Fiscale si a reglementarilor
vamale,respectarea normelor de comert.
Serviciul extraordinar-cuprinde actiuni care se desfasoara,numai in baza ordinelor sau
delegatiilor speciale,date de conducerea MF.Rezultatul controlului se consemnea za intr-un proces
verbal de control,iar evenimentele se raporteaza imediat sefului ierarhic.La orice actiune de control
este obnligatoriu prezenta a cel putin 2 comisari.
Atributiile GF-constau in :&-efectuarea controalelor in localurile si dependintele in care se
produc,depoziteaza,se comercializeaza,bunuri sau se desfasoara activitatice fac obiectul impunerii
&-controleaza existenta si autenticitatea documentelor Justificativepe timpil controlului si in
locurile in care se desfasoara activitati coerciale
&-controleaza registrele contabile si orice alte documente din care rezulta obligatii fiscale
&-efectueaza perchezitii in localuripublice sau particulare,daca exista indicii ca in aceste
locuri sint ascunse marfuri sau instalatii cu care se fabrica produse fara indeplinirea obligatiilor
fiscale sau se comit fraude
&-confisca obiecte sau produse,corpuri delicte sustrase
de la plata impozitelor si taxelor,ridicarea documentelor care pot servi la dovedirea fraudelor
&-constata contraventii si aplica sanctiunile corespunzatoare
&-sesizeaza organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate
&-fac uz de arma in conditiile legii

60
CURS NR.10

CONTROLUL FINANCIAR SUBORDONAT PARLAMENTULUI

10.1-Curtea de conturi-organizare,personal,conducere
10.2-Atributii de control-controlul preventiv si controlul ulterior
10.3-Atributii de raportare si avizare
10.4-Regimul contestatiilor-metodologie,reglementari legale si cai de atac

10.1-Curtea de conturi-organizare,personal,conducere

Curtea de Conturi este organul suprem de control financiar si de jurisdictie in domeniul


financiar.Acest organ de control,functioneaza pe linga Parlament si isi exercita functiile in deplina
independenta si in conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si in celelalte legi organice.
Acest organism,are menirea de a asigura populatiei atit conoasterea, »daca averea publica este
administrata conform legii »,cit si « convingerea ca cei care nu respecta legea,sint obligati la
raspundere »
Atributiile cf art.139,din Constitutie,sint :
a)-adtributii de control asupra modului de formare,de adminsitrare si de intrebuintare a resurselor
financiare ale statului si ale sectorului public
b)-are atributii jursidcitionale,in sensul ca prezinta anual Parlamentului un raport asupra
conturilor de gestiune ale bugetului,si controleaza la cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului
modul de gestionare a resurselor publice.
Curtea de Conturi,functioneaza pe principiul independentei,conferit de organizarea activitatii
proprii,prin :
-programul decis autonom,obligatorii hotaririi CD si Senatului ptr actiuni de control ;
-independenta si inamovabilitatea membrilor sai ;
-numirea acestora de Parlament,judecatorii financiari de catre Presedinte ;
-initierea actiunii de control din oficiu ;
-buget propriu,stabilirea salariului prin lege speciala ;
-autonomie in recrutarea personalului ;-acces neingradit la informatiile necesare.
Structura organizatorica,este formata din :
-a)-sectia de control preventiv cu-un presedinte,un consilier de conturi,5 consilieri de
conturi,controlori financiari isi exercita atributiile la ordonatorii principali de credite ai bugetelor de
stat,asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale
-b)-sectia de control ulterior-cu 7 consilieri de conturi,6 divizii sectoriale,cu directii de
specialitate
-c)-sectia jurisdictionala instanta de fond si de recurs,9 consilieri de conturi
-d)-colegiul jurisdictional al curtii-cu judecatori financiari

61
-e)-camerele de conturi Judetene-exercita functiile Curtii de Conturi,in unitatile administrativ-
teritoriale prin,Directia de Control financiar al Camerei Judecatoresti,Colegiul jurisdictional
-f)-procurorul general al Curtii de Conturi
-g)-secretariatul general al curtii,cu-directia de studii,legislative,metodologice si
documentare,directia economica si administrstiva,directia de informatica,serviciul de relatii externe
si protocol,serviciul de resurse umane,arhiva .

a)- Atributii de control,-control preventiv si control ulterior

Curtea de conturi,exericta functia de control,asupra modului de formare de administrare


si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si cele ale sectorului public si privat al statului
si al unitatilor administrativ-teritoriale.
Controlul preventiv-asigura legalitatea angajamentelor si efectuarii platilor,in limite si cf
destiantiilor bugetare,stabilite prin legea bugetara anuala.Acest gen de control se face,la ordonatorii
principali de credite si vizeaza in principal :
&-deschiderea si repartizarea creditelor bugetare (documente-cererea de deschidere a creditului
bugetar,dispozitia bugetara ptr repartizarea creditelor)
&-modificarea situatiei initiale a repartizarii pe trimestru si pe subdiviziuni(se examineaza
propunerile de modificare sub aspectul fundamentarii,concordanta cu prevederile legale si
dispozitia bugetara ptr repartizarea creditelor ce reprezinta virari)
&-angajamentele din care deriva direct sau indirect,obligatriile de plata in sarcina
statului(contracte,comenzi de achizitie ptr investitii,prestari
servicii,masini,utilaje,personal,protocol,schimbului de experienta)
&-concesionari sau inchirieri de bunuri,apartinind domeniului public sau privat al
Statului(documente,propunerile ordonatorului principal de credite,si contractele)
Relatia controlului financiar preventiv propriu al ordonatorului principal de credite si
controlului financiar preventiv al Curtii de Conturi,este urmatoarea :
*CFP,nu exonoreaza de raspundere ordonatorul principal.Evaluarea activitatii de Control
financiar preventiv,al ordonatorului de credite,se face de catre controlul financiar al curtii,care
incheie proces verbal de constatare,aplica sanctiuni si amenzi.
Operatiile care nu sint prevazute a fi supuse c.f.p,al curtii,pot fi controlate de acesta la cererea
ordonatorului principal.Documentele supuse c.f.p,al curtii,se prezinta la viza,de catre
compartimentele de specialitate.Cele care intrunesc conditiile,se inscriu in « registrul documentelor
si operatiilor,prezentate la viza,controlului financiar al curtii »
Pentru refuzul de viza,se poate face contestatie la sectia de control financiar preventiv,al
curtii,complet de 3 consilieri de conturi.Refuzul se adreseaza Guvernului,care emite o hotarire.
Controlul ulterior-presupune :
-controlul conturilor anuale de executie si descarcare de gestiune
-controlul efec tuat pe parcursul executiei bugetare sfera controlului ulterior cuprinde :
@-contul general anual de executie a bugetului de stat
@-contul general anual de executie a asigurarilor sociale de stat
@-conturile anuale de executie a bugetelor locale
@-conturile anuale de executie a fondurilor speciale
@-conturile fondurilor de tezaur
@-contul anual al datoriei publice a statului
@-situtia garantiilor guvernamentale ptr crediteinterne si externe,primite de la alte persoane
juridice
Curtea de conturi constata,daca :
-conturile supuse controlului sint exercitate si conforme cu realitatea ;
-inventarierea patrimoniului public si privat al statului este facuta la termen si in conditiile legii ;
-veniturile statului si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din mijloace
extrabugetare,au fost legal stabilite si incasate la termen ;

62
-cheltuielile au fost angajate,lichidate,ordonantele platite si inregistrate legal
-modificarile aduse prevedrilor initiale sint autorizate si legale ;
-subventiile si alocatiile ptr investitii s-au acordat legal si sint utilizate cf destinatiei.
Curtea de conturi,analizeaza nu numai legalitatea operatiunilor bugetare ci si necesitatea,si
oportunitatea angajarii unor cheltuieli bugetare,subvebtii,transporturi,controlorii,intocmind rapoarte
in care prezinta :
-constatarile si concluziile ;
-propuneri cu masurile ce urmeaza a fi luate. Aceste masuri,pot propune :
-descarcarea de gestiune-total,sau partial,daca totul este legal ;
-sesizarea Colegiului jurisdictional-ptr abateri ;
-sesizarea organelor de urmarire penala-ptr infractiuni ;
-solicitarea Colegiului jurisdcitional,sa judece cauze ptr luarea de masuri asiguratorii,ptr averea
persoanelor raspunzatoare ;
-suspendarea aplicarii masurilor care contravin legii ;
-blocarea fondurilor bugetare sau speciale,atunci cind se constata utilizarea nelegala sau
ineficienta ;
-suspenda rea din functie a persoanelor raspunzatoare ptr cauzarea de pagube importante si care
sint judecate ;
-cu exceptia masurii de descarcare de gestiune,ptr celelalte fapte se intocmesc p.v rapoarte
intermediare bilaterale,care se anexeaza la raportul de control.
Temeinicia si legalitatea masurilor propuse de controlorii financiari,se analizeaza in termen de
5 zile,de la inregistrare,de catre sefii serviciilor din cadrul « directiei de control financiar al
diviziilor sectorilale si din « directia de control judetean » ptr masurile insusite se intocmesc :-
proiectul de « incheiere »prin care se propune motivat
descarcarea de gestiuune,fie sesizarea Colegiului jurizat,in caz de abateri ;
-proiectul de « incheiere »prin care se propune sesizarea organelor de urmarire penala-ptr
infractiuni.Rapoartele,anexele si proiectele de « incheiere »se transmit consilierului de conturi,care
coordoneaza divizia in cauza.Consilierul,prezinta documentele Presedintelui sectiei de control
financiar ulterior,care in 2 zile,numeste un complet format din 3 consilieri de conturi ptr
examinare.Completele de examinare pronunta »incheieri ».Contestatiile se fac in termen de 30 zile.
Controlul efectuat de curtea de conturi,pe parcursul executiei bugetare,trebuie sa verifice
« conturile de gestiune »si « bilanturile si conturile de executie ».Limitele minime ale acestor
conturi care se supun controlului,sint stabilite de Planul Curtii de Conturi,la propunerea sectiei de
control ulterior.Curtea de conturi,este competentea sa controleze si modul de formare,administratie
si intrebuintare a resurselor financiare a APAPS.In cazul constatarii de abateri,se incheie proces
verbal deconstatare,la care se anexeaza situatii,tabele.documente si note explicative.
b)- Atributii jurisdictionale
Atributiile jurisdictionale sint indepinite de :-colegiul jurisdictional al curtii de conturi,care
judeca in prima instanmta ,cauze si contestatii,intimplarile importriva deciziilor emise de sefii de
compartimente la nivel judetean ;-colegiul jurisdictional al camerei de
conturi judetene,care judeca aceleasi cauze,ca si colegiul curtii,insa obiectul sau are in vedere
unitatile administrativ teritoriale si institutiile publice de interes local,regii autonome,societati
comerciale ;
-sectii jurisdictionala ale curtii de conturi ;-curte de conturi judeca in ultima instanta-
recursurile procurorului general inanciar ;conflictele de competenta,cererile de reexaminare
introduse impotriva solutii lor procurorului general financiar date asupra actelor de clasare a p.v de
control.
c)- Atributii de raportare si avizare
In termen de 6 luni de la primirea conturilor de teritoriu,curtea de
contruri,elaboreaza«raportul public anual »pe care il inainteaza Parlamentului-ptr analiza si
aprobarea Bugetului expirat.Raportul anual,cuprinde :
-observatiile curtii de conturi asupra conturilor de executie controlate ;

63
-operatiile neavizate preventiv de curtea de conturi si executate in baza hotaririi Guvernului ;
-cocluziile desprinse din actiunile de control dispuse de parlament ;
-incalcarile de lege constatate si masurile de tragere
la raspundere luate.Camerele colegiului jurisdictional inainteaza autoritatilor publice
deliberative,rapoarte anuale referitoare la finantele publice locale ;
-rapoarte ori de cite ori considera necesar;
-avizeaza la cererea parlamentului,proiectul bugetului de stat si proiectele de lege in domeniul
finantelor si contabilitatii publice,sau prin aplicarea carora ar rezulta o diminuare a veniturilor sau o
majorare,a cheltuielilor aprobate prin legea bugetara ;-infiintarea de catre Guvern sau ministere a
unor organe de specialitate in subordinea lor.

10.4-Regimul contestatiilor-metodologie,reglementari legale si cai de atac


Regimul contestatiilor este reglementat de sectiunea a 5-a,din legea nr 94/1992,republicata in
MOF-nr 116/16.03.200-cf prevedrerilor art-78,79,80,81,8283,8485,dupa cum urmeaza :-cererea de
revizuire,poate fi introdusa pe linga cazurile de revizuire prevazute de art.322.din C.P.C,si atunci
cind,ulterior,judecarii definitive a cauzei :-a fost descoperit un inscris nou,care contine o operatiune
de natura sa Modifice situatia rapunderilor,stabilite prin hotarire ;-s-a constatat ca una sau mai multe
inregistrari,in Evidenta contabila,au fost omise sau sint eronate ;-s-a constatat ca prejudiciul a fost
cauzat de o alta persoana fizica prin fapta proprie ;-termenul de introducere a cererii de revizuire
este de 30 zile de la data cind s-a constatat una din imprejurarile de mai sus,instanta putind sa
dispuna suspendarea executarii,hotaririi.Caile de atac la instantele judecatoresti,se pot prezenta sub
forma ‘’recursului’’la sectia Contencios administrativ a curtii.Impotriva hotaririlor pronuntate,se
poate face recurs la sectia de contencios ad-tiv a Curtii de Apel Bucuresti.Impotriva hotaririlor
pronuntate de sectia jurisdictionala a Curtii,se poate face recurs la sectia de contencios a Curtii
Supreme de Justitie.La aceeasi sectie se poate face recurs si impotriva hotaririlor pronuntate de
Curtea de Conturi,in completul de 5 consilieri de conturi.
Recursul se poate face de catre parti,si de catre procurorul general financiar.Recursurile se
formuleaza in termen de 15 zile,de la comunicarea hotaririi,ele putind fi admise sau respinse.In
cazul admiterii recursului,sectiile de contencios,pot retine cauzele,ptr judecare pe fond,sau le pot
trimite ptr solutionare,din nou,instantei de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi,care a pronuntat
hotarirea,impotriva careia s-a facut recursul.Hotaririle irevocabile ale instantelor de contencios,se
transmit instantelor jurisdictionale de executare din sistemul Curtii.Instanta de executare este
colegiul jurisdictional,care a solutionat cauza in prima instanta.In cazul declararii
recursului,impotriva acestei hotariri,sectia jurisdictionala,trimite instantei de executare,un extras al
deciziei pronuntate de ea,ptr a o pune in executare.Pe totat durata efecutarii silite,in baza titlului
executoriu,persoanle interesate pot face contestatie,la executare potrivit dispozitiilor Codului de
procedura civila(C.P.C).

64
CURS NR.11

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI-CECAR

11.1-CECAR-Organizare,personal,conducere
11.2-Regulament de functionare,atributii,
11.3-Structura organizatorica
11.4-Accesul la calitatea de expert contabil si contabil autorizat
11.5-Etica si deontologie profesionala
11.6-Dezbaterea Regulamentului privind controlul de calitate al activitatilor profesionistilor
contabili

11.1-CECAR-Organizare,personal,conducere

CECAR,este persoana juridica de utilitate publica si autonoma,din care fac parte-expertii contabili
si contabilii autorizati’’
CECAR,prin delegatia primita,din partea autoritatii publice,acorda si retrage dreptul de
execercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat,si rae dreptul sa controleze
competenta si moralitatea membrilor sai.CECAR,isi desfaoara activitatea cf unui regulament,de
organizare si functionare,aprobat prin Hotarirea Consiliului Superior alCECAR,nr
1/23.10.1995,republicat,cf.-H.C.S-CECAR,nr 00/36/2000,In MOF nr 153/28.03.2001.
Profesia de contabil si sfera sa de activitate :
In sensul larg,-aceasta profesie,include toti specialistii de formatie economica,a caror activitati
se circumscriu integral,sau preponderent domeniului contabilitatii aplicate.
In sens restrins,-aceasta profesie,vizeaza numai profesionaistii consacrati si atestati public de
autoritatile administrative sau instante profesionale oficiale,care efectuea za activitati de control si
certificare a contrurilor contabile utilizate cap roba in justitie.
Intr-o econcomie de piata,profesia de contabil prezinta mai multe trepte de pregatire si
competenta :
-contabil ;
-contabil autorizat ;
-expert contabil
Necesitate :-controlul informatiei economice :
1.contabilitatea se tine de persoane autorizate,economice autorizate in 2 variante:
-compartiment distinct ;
-persoane juridice aitorizate sau persoane fizice-contabil autorizat,expert contabil

65
2.cel putin unul din cenzorii societatii comerciale,trebuie sa fie expert contabil sau contabil
autorizat cu studii superioare
3.pe parcursul controlului-pot fi asistati de un consilier-contabil autorizat sau expert contabil
Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati
-atributii de organizare :
-corpul este pesoana juridica de utilitate publica si autonoma cu sediul in Bucuresti si filiale
judetene fara personalitate juridica,si are ca atributii :
-organizaeaza examenele ptr dobindirea caliatatii de expert contabil si contabil autorizat ;
-organizeaza evidenta expertului contabil,a contabilului autorizat si a societatilor comerciale de
profil,prin inscrieirea acestora in tabloul corpului ;
-elaboreaza si pubilca normele privind activitatea profesioanala si conduita etica a EC si CA,
ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil;
-elaboreaza in colaborare cu institutiile statului guvernamentale si neguvernamentale standardele
privind evaluarea societatilor comerciale si a activitatuilor acestora
-sprijina formarea si perfectionarea profeionala a EC si CA prin programe anuale de pregatire
continua organizate in diverse forme , astfel incat la acestea sa aiba acces toti membrii;
-apara prestigiul si independenta profesioanala a membrilor sai,in raport cu autoritatile publice,
organisme specializate , precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate;
-asigura buna desfasurare a activitatii EC si CA;
-editeaza publicatii de specialitate
-colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din alte tari
Organizare : pe doua sectiuni :
-sectiunea expert contabil si
-sectiunea contabil autorizat.
CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in municipiul
Bucuresti.
Este organizat incat sa-si poata indeplini atributiunile de organism de autoregelementare.
Organe de decizie Organe de executie
Sectiuni, comisii si departamente
Conferinta Nationala Secretariatul general la nivel central
Consiliul Superior Sectoare Biroul Permanent

Presedintele Corpului Sectiuni Adunarea Generala


Directorul filialei Consiliul filialei la nivel teritorial
Biroul Permanent Presedintele filialei
Departamente in cadrul Consiliului superior :-departamentul standarde,metodologii si
publicatii ;-departamentul de cooperare ;-departamentul de control al profesiei.
Functia administrativa a Consiliului superior,este asigurata de Secretariatul General al
Corpului.
Surse de finantare :-taxe de inscriere la examene ;-taxa de inscriere in evidenta,in Cadrul
« tabloului »corpului ;-cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri ;
-comercializarea publicatiilor proprii ;-donatii ;-venituri ale filialelor.
Organele de conducere :
-Conferinta Nationala ;
-Consiliul Superior ;
-Biroul Permanent al Consiliului Superior
a.-Conferinta Nationala-are in componenta,membrii Consiliului Superior,membrii Consiliului
filialelor,cite un reprezentant la 50 membrii,care are ca atributii :
*aproba regulamentul de organizare si functionare si Codul privind etica profesionala,avizate de
Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Justitiei
*aproba bugetul si bilantul contabil :
*aproba sistemul de salarizare ptr conducere

66
*alege si revoca membrii Consiliului superior.
Atributiile Conferintei Nationale a CECCAR,sint :
a) Stabileste directiile de baza pentru organizarea bunei exercitari a profesiei de EC si CA
b) Aproba ROF al Corpului, modificarile si completarile acestuia, avizate de MF si MJ,
precum si Codul privind conduita etica si profesionala a EC si CA
c) Aproba BVC si bilantul contabil al CECCAR;
d) Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea CECCAR si a filialelor acstuia, precum si
pentru aparatul propriu al acestora;
e) Alege si revoca membrii Consiliului Superior al CECCAR si ai Comisiei de cenzori ai
acesteia;
f) Analizeaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor CECCAR
si dispune masurile necesare;
g) Hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului Superior si ai Consiliilor
filialelor CECCAR in conformitate cu prevederile art.16, la propunerea comisiei superioare
de disciplina; contestarea sanctiunilor hotarate
h) de Conferinta Nationala poate fi facuta la sectia contencios administrativ a Curtii de Apel in
termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive;
i) Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si consiliile filialelor;
j) Alege si revoca presedintele si doi membrii ai Comisiei superioare de disciplina;
k) Indeplineste orice alte atributii prevazute de OG 65/1994
l)
Atributiunile Consiliului Superior al CECCAR- sunt:

a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi
dintre experti contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea ROF a Corpului , solicitand avize MF si MJ
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor;stabileste metodologia de elaborare a
BVC al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a
face sa progreseze profesia si stiinta contabila sai in diverse grupe de lucru din cadrul
institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de
Comisia Superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor
organizatorice ale Corpului;
l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a
vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre
toti membrii Corpului
m) indeplineste alte atributiuni prevazute de lege, ROF si hotararile Conferintei Nationale a EC
si CA;
n) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului
o) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de EC si CA
p) vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de EC si CA sa fie strict aplicat;
Atributiunile presedintelui CECCAR- sunt :
a) asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si ale deciziilor Biroului Permanent si
coordoneaza activitatea curenta a Corpului
b) convoaca si conduce sedintele Cosniliului Superior si Biroului Permanent;

67
c) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in anexa 3 la
Regulament
d)Prezinta anual Cosniliului Superior, spre aprobare, proiectul de buget pentru exercitiul
viitor;
e)aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta
Nationala;
f)Prezinta bilantul contabil spre adoptare , Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei
Nationale;
g)numeste si revoca , cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul Superior,
personalul propriu al Corpului si ii stabileste salariile, cu aprobarea Biroului Permanent;
h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, Consiliul Superior si
Biroul Permanent.
Organele cu atributii de control in cadrul CECCAR la nivel central si teritorial sunt :
1-La nivel central-Conferinta Nationala este organul de conducere si control al Corpului-
Cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei Nationale
2-La nivel teritorial- Controlul activitatii filialei se exercita de catre cenzori
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt :

-La nivel central-Comisia superioara de disciplina


-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei
Atributiile Comisiilor de disciplina de pe langa filialele Corpului si ale Comisiei Superioare de
disciplina- sunt :
1. Comisia de disciplina de pe langa filiale
Are competenta sa anctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai
filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza
teritoriala a altei filiale;
2. Comisia Superioara de disciplina
a) Analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale
membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor(inclusiv ale presedintilor
acestora), facand daca este cazul , propuneri de sanctionare Conferintei Nationale.
b) Solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a
persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia
de EC sau CA in Romania si aplica , dupa caz, sanctiunile prevazute la art.16 din
OG nr.65/94;
c) Aplica sanctiunea- interzicerea dreptului de a exercita profesia de EC sau CA
membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute la pct. 125 din ROF
d) Solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de
comisiile de disciplina ale filialelor, sau Comisiei Superioare de Disciplina.
Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR functioneaza,dupa cum urmeaza :
-Este un organ ales de Adunarea Generala a filialei cu atributiuni de investigare, judecare si
trage la raspundere;
Comisiile de disciplina judeca abaterile disciplinare constand in fapte sau omisiuni savarsite
de membrii Corpului prin nerespectarea obligatiilor ce le revin si a normelor de conduita etica si
profesionala prevazute in OG 65/94;
Comisiile de disciplina , din punct de vedere al profilului activitatii si al procedurilor
folosite, sunt asimilabile cu instantele de judecata si ca urmare, acestea judeca si hotarasc pe baza
probelor depuse de cei interesati sau abilitati , ori adminsitrate de comisiile de disciplina.
Raportorul desemnat de presedintele comisiei de disciplina analizeaza dosarul cauzei si, daca este
cazul convoaca la sediul Comisiei pe reclamant, parat si martori pentru clarificarea tuturor
aspectelor din reclamatie si probe.

68
Raportorul va proceda in asa fel incat sa fie complet edificat asupra realitatii in cazua
respectiva.
Dupa depunerea raportului , presedintele comisiei de disciplina fixeaza termenul de
judecata, dispune citarea partilor si stabileste completul de judecata in vederea judecraii cauzei;

11.2-Regulament de functionare,atributii

Regulamentul de organizare si functionare,a Corpului,este aprobat prin Hotarirea Consiliului


Superior alCECAR,nr 1/23.10.1995,republicat,cf.-H.C.S-CECAR,nr 00/36/2000,In MOF nr
153/28.03.2001.
Conform acestui ‘’regulament’’Corpul,este persoana juridica de utilitate publica si
autonoma,din care fac parte-expertii contabili si contabilii autorizati’’
Corpul,prin delegatia primita,din partea autoritatii publice,acorda si retrage dreptul de
execercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat,si are dreptul sa controleze
competenta si moralitatea membrilor sai.
Membrii Corpului,potrivit actului normativ de infiintare,isi aleg organele de conducere,Care
sa ii reprezinte in fata autoritatilor publice,precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice
din tara si strainatate.
Regulamentul este arpobat de Conferinta Nationala,a CECAR,cu avizul Ministerului
Finantelor Publice si Ministerului Justitiei.
Orice modificare si/sau completarea a regulamentului de organizare si functionare,se face
numai in limita reglementarilor lrgale si prin aceeasi procedura de aprobare si avizare.
Atributiile Corpului sint urmataorele :
*-organizeaza examenul de admitere,efectuarea stagiului,si sustinerea examenului de aptitudini ;
*-elaboreaza si publica normele privind activitatea prefesionala ;
*-organizeaza evidenta expertilor contabili ;
*-apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai ;
*-sprijina formarea si perferctionarea profesionala a expertilor contabili,prin programe de pregatire ;
*-editeaza publicatii de specialitate ;
Atributiile sectiunilor se stabilesc prin norme,aprob ate de Cons.Superior al Corpului,si Constau
in :
&-tin evidenta persoanelor care au promovat examenul de admitere si se afla in perioada de
stagiu ;
&-organizeaza activitatea de stagiu ;
&-asigura respectarea normelor legale de catre experti ;
&-colaboreaza la elaborarea planului tematic al revistei corpului ;
&-urmaresc modul de acordare a vizei anuale ptr exercitarea profesiei ;
Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat,este
aprobat prin Hotarirea Guvernului nr 562/2000
Acest regulament,prevede ca accesul la profesia de expert conatbil,si de contabil autorizat,se
face pe baza examen de admitere,prin efctuarea unui stagiu de 3 ani si prin susutinerea unui examen
de aptitudini la terminarea stagiului.
Programele de examen de admitere ptr accesul la profesia de expert contabil si de contabil
autorizat,precum si reglemntarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de corp,cu
avizul MF,si se aproba de C.S. al Corepului,urmarindu-se armonizarea directivelor europene in
domeniu.
11.3-Structura organizatorica
Structura organizatorica (organigrama )unei filiale a CECCAR este stabilita in functie de gradul
(categoria) acesteia, existand urmatoarele grade( categorii):
-Ctg.0- peste 3.000 membrii ;-Ctg.I- peste 600 membrii ;
-Ctg.II- intre 301- 600 membrii ;-Ctg.III-intre 101- 300 membrii ;
-Ctg.IV- pana la 100 membrii ;

69
Organigrama cea mai completa
Adunarea Auditor
Generala statutar
Comisia Consiliul Reprezentantul MF
de arbitraj Comisia de disciplina Organe
Comisia de apel alese
Biroul Permanent
Sectiunea Presedinte Sectiunea
Experti c. contabili autoriz.
Director executiv
Sector evid. Sector Sector dezvol- Sector etica Birou Birou Organe
Tablou organiz. tare prof. si control expertize admi- de
stagiu continua respectare contabile nistrativ executie
norme
Juramantul pe care un membru il depune la inscrierea in tabloul Corpului
Se refera la:
- aplicarea corect si fara partinire a legilor tarii;
- respectarea Regulamentului CECCAR privind conduita etica si profesionala a EC si CA;
- pastrarea secretului profesional;
- ducerea la indeplinire cu constiinciozitate a indatoririlor ce ii revin in calitate de EC sau
CA;
Pe linga C.S,functioneaza Comisia Superioara de disciplina,formata din ;
-5 membrii titulari+5 suplenati ;
-presedinte ;-expert contabil +2 membrii desemnati de CS ;
*-2 membrii desemnati de MF
La filiale-organele de conducere :Adinarea generala a filialei,Consiliul Filialei si Biroul
Permanent.Reprezentantii MF-pe linga CS si consiliul filialelor,functioneaza cite un reprezentant al
MF,care urmareste ca hotaririle si masurile luate de Corp si de filiale,sa respecte intocmai
reglementarile in viguare.
Obligatii :-asista la Conferinta Nationala si sedintele CS ;-sesizeaza MF ori de cite ori hotaririle
corpului contravin reglementarilor legale.
-Atributiile reprezentantului Ministerului Finantelor Publice pe langa Consiliile filialelor,cf
-OG 65/94-art.39 :
a) participa la lucrarile Adunarii generale , ale Consiliului filialei, ale Biroului Permanent si ale
Comisiei de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza CECCAR cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de
catre consiliile filialelor , pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile Comisiei de disciplina a
filialei pe care le consiera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul MFP de pe langa Consiliul Superior asupra hotararilor Consiliului
filialei, care contravin regelementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la
lit.b si c.
Atributiile Adunarii generale a filialelor CECCAR,cf-OG 65/1994-Art.34-sint,printre altele :
a) aproba BVC al filialei si executia acestuia
b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local;
c) alege si revoca membrii consiliului filialei CECCAR si cenzorii;
d) propune , dintre membrii sai, candidati pentru Consiliul Superior al CECCAR;
e) examineaza activitatea desfasurata de consiliul filialei si de Comisia de disciplina care
functioneza pe langa acesta si hotaraste;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotarate de Consiliul
Superior al CECCAR;
Principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010.

70
1. Organizarea profesiei. Corpul trebuie sa se transforme treptat dintr-un organism inchis,
intr-un institut profesional in serviciul economiei;
2. Exercitarea profesiei: Corpul trebuie sa-si intensifice in continuare preocuparile pe linia
gestionarii profesiei de EC si CA indiferent de lucrarile pe care acestia le efectueaza si de
organismul profesional care gestioneaza lucrarea;
3.Interesul public. Acceptarea satisfacerii interesului public in conditii de competenta si
deplina responsabilitate este cea mai inalta misiune pe care membrii Corpului o au de indeplinit in
continuare;
4.Educatie. Indeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este conditionata de
formare si instruire-principalele cai pentru mentinerea competentei membrilor Corpului
5. Parteneriatul sector public-sector privat. Una din preocuparile fundamentale ale Corpului
o constituie si in perioada urmatoare constituirea unor relatii de parteneriat cu sectorul public si in
mod deosebit cu Parlamentul, Guvernul si cu celalate organisme guvernamentale. Corpul trebuie sa
valorifice in interesul general al tarii pozitia sa de membru in organismele internationale si sa
sprijine introducerea IFRS-urilor pentru sectorul public si privat.
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii-trebuie sa constituie in continuare o preocupare
majora pentru Corp; identificarea de noi servicii, elaborarea de norme profesionale si ghiduri de
aplicare , in serviciul membrilor, imbunatatirea sistemului de comunicare cu membrii si de
participarea acestora la luarea deciziilor spijin pentru rezolvarea unor probleme financiare si
sociale ale acestora.
7. Activitatea internationala-Corpul va trebui sa-si sporeasca in continuare aportul la
lucrarile organismelor europene si inetrnatioanle din care face parte si sa-si consolideze pozitia de
lider in cadrul organismelor profesionale din Europa centrala si de est.
11.4-Accesul la calitatea de expeet contabil si contabil autorizat
Dobinditrea calitatii de expert contabil si contabil autortizat-Og nr 65/1994,privind organizarea
activitatii de exoertiza contabila si a contabilului autorizat,aprobata si modificata prin Legea nr
42/1995,modificata si completata prin OG nr.50/1997 si OG nr 89/1999.Regulamentul de
organizare si functionare a corpului ;
-Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenului si aptritudini,in vederea acesului in
vederea accesului la calitatea de expert contabil si cpontabil autorizat
Acces :-examen de admitere ;
-stagiu 3 ani-tratare de stagiu ;
-conrolor de stagiu ;
-certificat de stagiu care-i da dreptul sa participe la examenul de aptitudini
Raspunderile contabilului autorizat si expert contaboil-In exercitarea profesiei,acestia raspund
disciplinar,administrativ,civil si penal,dupa caz :
-sanctiunile disciplinare-mustrare,avertisment scris,suspendarea dreptului de exercitarea profesiei
3 luni-1 an ;
-interzicerea dreptului de a profesa
Abateri :-greseli si neglijenta profesionala ;
-complicitate la exercitarea ilegala a profesiei ;
-racolarea de clienti,concurenta neloiala ;
-nepastrarea secretului ;
-fals si uz de fals.
-ROF Art.125-Suspendarea:-neplata cotizatiei profesionale sau/ si a celorlate obligatii
banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic. Suspendarea dreptului de exercitare a
profesiei pana la plata efectiva dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an.
-Interdictia dreptului de exercitare a profesiei
1. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii interzice
dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

71
2. Incalcarea cu intentie prin actiune sau omisiune a normelor de lucru elaborate de Corp
privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral
sau material
3. Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru
exercitarea profesiei, legal acordata.
Aplicarea de sanctiuni disciplinare se face de catre comisia de judecata conform procedurilor
prevazute in ROF de organizarea si functionarea acesteia
Art.29- Hotararile Comisiilor de disciplina ( adoptate de completele de judecata)se
comunica in termen de 10 zile de la data adoptarii lor, prin scrisoare recomandata, persoanelor
interesate(reclamant si parat)
In functie de gravitate se raspunde penal :-raspundere civila garantata prin subscrierea unei
polite de asigurare sau prin varsarea unei sume la fondul de garantii.
Raspunderea civila,poate fi contractuala,si delictuala,in situatii de :
-nexecutarea sau executarea cu intirziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ;
-fapta ilicita extracontractuala ce cauzeaza un prejudiciu tertelor persoane ;
-raspunderea Penala(in cazul expertului contabil)
-foloase necuvenite ;
-cuprinderea de date in raportul de expertiza ;
-favorizarea infractorului sau marturie mincinoasa ;
Conditiile pentru a deveni expert contabil,din p.v al nivelului de pregatire teoretica si practica
necesare,cf prevederilor-OG 65/94,sint :
-are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma
recunoscuta de MEC si practica in specialitate de cel putin 3 ani, sau studii economice superioare si
practica in specialitate de cel putin 5 ani;
Profesia de EC si de CA se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate in conditiile
prevazute de OG 65/94 si OG 89/1998, cu respectarea principiului independentei profesiei.
Diferenta dintre EC si economistul salariat,consta in :
-EC este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/1994, avand
competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a
activitatii economic-financiare si de contabilitate, de a supraveghea in gestiunea societatilor
comerciale si de a verifica legalitatea blilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
Economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice postului
sau. De asemeni economistul este specializat in multe domenii: turism, servicii, marketing,
management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
EC este un economist absolvent al specializarii financiar-contabile , independent fata
de societatea comerciala, el nu primeste pentru lucrarile executate un salariu, cu un onorariu
prevazut prin contractul incheiat cu referire la misunea sa.
Cine este expertul contabil?
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile OG 65/94 si are competenta
profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii
economic-financiare si de contabilitate, de a supraveghea in gestiunea societatilor comerciale si de
verifica legalitatea blilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
EC este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilitatii si care
are acces neangradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea
situatiilor financiare.
Cum se obtine calitatea de EC?
Prin examen , care se desfasoara in baza normelor Corpului
a) Examen de admitere privind accesul( media minimum 7, iar pe discipline minim 6)
Stagiu –3 ani-tutore sau sistem centralizat-200 ore munca + pregatire deontologica si
doctrina profesionala;
Pentru accesul la profesia de EC , examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe
scrise cuprinzand subiecte din disciplinele:

72
1) contabilitate, fiscalitate, drept cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor
2) audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, control financiar si expertiza
contabila, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.
b) Examen de aptitudini-consta in probe scrise si orale;
Proba scrisa consta in :- un caz practic la alegere din domeniul expertizei contabile,
monografiei contabile sau auditului financiar, cu durata de 4 ore;
-o lucrare cuprinzand intrebari din legislatia privind activitatea de expertiza contabila.
Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
Prin examen in trepte: acces, stagiu,examen privind pregatirea deontologica si doctrina
profesionala, examen de aptitudini. Pentru a fi admis la examen se cer a fi indeplinite conditiile:
-au capacitate de exercitiu deplina
-au studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decat
economice, cu diploma de licenta, dupa caz, recunoscute de MEN si o vechime in specialitate de 2
ani, (cei cu studii superioare), de 3 ani cei cu studii economice medii si de 5 ani, in cazul celor cu
studii medii in alt domeniu decat cel economic;
-nu au sufetit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in
-vigoare interzice dreptul de gestiune si de adminsitrare a societatilor comerciale.
Cum se obtine calitatea de expert contabil si de contabil autorizat?
Prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor
privind acordarea calitatii de expert contabil sau de CA.
Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitarea profesiei pe intreg teritoriul tarii.
Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei(viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage
radierea din tabloul Corpului sau suspendarea dreptului de exercitarea profesiei.

11.5-Etica si deontologie profesionala


Etica profesionala,constituie o necesitate de aderare la cele mai inalte standarde,astfel incit
activitatea profesionistului contabil,sa se poata bucura de credibilitate si acceptare.
Contabilul trebuie sa aiba o etica corecta.
Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionsitilor contabili,sint
urmatoarele :
Codul etic national al profesionsitilor contabili este structurat pe 6 capitole si trei
parti:
Cap: I-Definitii
II-Introducere
III-Interesul public
IV-Obiectivele
V.Principiile fundamentale
VI.Codul
Partile:-Partea A: aplicabila tuturor profesionsitilor coantabili
-Partea B: aplicabila liber-profesionsitilor
-Partea C-aplicabila profesionistilor contabili angajati
Cele 6 principii fundamentale prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili,sint
urmatoarele :
1. Integritatea- un profesionist trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor
profesionale
2.Obiectivitatea- profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita
prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii
obiectivitatii;
3.Competenta profesionala si bunavointa-Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca
serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si

73
mentine cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut, pentru a se asigura ca un client sau
un patron este beneficiarul unui serviciu
profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislatiei si tehnicii;
Competenta profesionala poate fi imaprtita in doua parti:
a) Dobandirea competentei profesionale –care initial trebuie sa aiba un inalt standard de
pregatire generala urmat de o instructie specifica de practica si examinare privind teme profesionale
semnificative. Aceasta trebuie sa fie modelul normal de urmat pentru un profesionist contabil
b) Mentinerea competentei profesionale- cere cunoasterea continua a evolutiilor in profesia
contabila, inclusiv reglementarile importante la nivel national si statutar si cerinte relevante
-trebuie sa adopte un program destinat sa garanteze un control de calitate in indeplinirea
sarcinilor lui profesionale, in conformitate cu reglementarile existente pe plan national si
international;
4.Confidentialitatea-Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa
divulge aceste informatii fara autorizarea clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau
profesional sau datoria de a face acst lucru;
5.Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie a
profesiei si sa se abtina de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune exis
tenta unor responsabilitati ale profesionistiului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membrii
ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni si fata de publicul larg.
6. Independenta
Sa se manifeste liber de orice interese care ar putea fi avute in vedere cu incompatibilitatea, cu
integritatea si obiectivitatea.
-implicare financiara directa sau indirecta;
-implicarea in ativitatile unui client;
-acte de comert sau slujbe asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce
pot genera conflict de interese, in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei;
-incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei;
-conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de
ridicat fata de cea a expertului;
-acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate anticipat;
Independenta se manifesta prin:
-independenta rationamentului profesional- starea de spirit care permite formarea unei
opinii, fara sa fie afectata de influenta ce compromit acest rationament(de spirit);
-independenta comportamentala- evitarea unor fapte sau imprejurari care pot fi atat de
semnificative incat o terta persoana logica si informata, detinand toate informatiile relevante si
aplicand toate masurile de prevedere necesare, ar ajunge in concluzia normala ca integritatea ,
obiectivitatea si prudenta profesionala au fost compromise de aparenta;
Profesionistul contabil este obligat de a fi independent atunci cand isi exercita activitatea ca
liber profesionist evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta.
Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate- sectiunea 4
1.Profesionistii contabili au obligatia sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in
timpul activitatilor profesionale, in legatura cu afacerile clientilor sau angajatorilor. Obligatia de
confidentialitate continua chiar si dupa terminarea relatiei intre profesionistul contabil si client sau
patron
2.Profesionsitul contabil trebuie sa pastreze intotdeauna confidentialitatea , cu exceptia
cazului in care a fost autorizat, in mod special sa dezvaluie o anumita informatie sau daca exista o
obligatie legala sau profesionala de a dezvalui asemenea informatii;
3.Profesionsitii contabili au obligatia sa se asigure ca personalul aflat sub controlul lor si
persoanele care le furnizeaza consultanta sau asistenta respecta principiul confidentialitatii.

74
4. Confidentialitatea nu este o problema legata de dezvaluirea informatiei. Ea cere de
asemenea ca un profesionsit contabil care dobandeste informatii, in timpul executarii sarcinilor de
serviciu profesionale sa nu foloseasca nici sa para ca foloseste informatia in avantajul personal sai
in avantajul unei terte persoane;
Activitatea de consultanta fiscala, conform Codului etic
1. Un profesionist contabil care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii ste
indreptatit sa propuna cea mai buna solutie in favoarea unui client, cu conditia ca presatatia sa fie
efectuata cu competenta.
2. Trebuie sa dea unui client sau unui angajator asigurarea ca declaratia fiscala si consultanta
in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala;
3.Cand asista la pregatirea unei declaratii fiscale terbuie sa informeze clientul sau
angajatorul ca responsabilitatea pentru continutul declaratiei, revine, in primul rand, clientului sau
angajatorului.
4. Consultanta fiscala sau opiniile referitoare la consultanta materiala date clientului sau
angajatorului trebuie sa fie exprimate sub forma unei scrisori sau intr-o nota in dosarul de lucru;
5. Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau comunicare in care exista motiv sa se
creada ca:
a) ar contine o declaratie falsa sau inselatoare;
b) ar contine declaratii sau informatii furnizate neglijent sau fara nici o cunoastere
reala a faptului ca ele sunt adevarate sau false;
c)ar omite sau ascunde informatia ceruta a fi prezentata
6. Poate pregati declaratiile fiscale implicand folosirea estimarilor daca o asemenea practica
este in general admisa, sau daca circumstantele date nu permit obtinerea de informatii exacte;
7. Se poate baza in pregatirea unei declaratii fiscale, pe informatia furnizata de client sau
angajator, in cazul cand informatia pare rezonabila. In plus:
- trebuie sa foloseasca , atunci cand este posibil declaratiile fiscale ale clientului din
anii anteriori;
-sa faca in mod rezonabil verificari, atunci cand informatia prezentata pare sa fie
incorecta sau incompleta ;
-este angajat sa faca referiri la registrele si inregistrarile operatiunilor respective;
8. Cand descopera o eroare sau o omisiune in declaratia fiscala a anului anterior cu care
poate sa fie asociat trebuie sa:
- il sfatuiasca prompt pe client in legatura cu eroarea sau omisiunea si sa recomande
informarea autoritatilor fiscale;
-daca cleintul nu corecteaza eroarea trebuie sa informeze clientul ca nu este posibil sa
lucreze pentru el;
-daca ajunge la concluzia ca poate continua relatia profesionala cu clientul , terbuie
sa ia toate masurile rezonabile pentru a se asigura ca eroarea nu este repetata in declaratiile fiscale
viitoare;
-in imrejurarea in care a incercat sa mai actioneze pentru client, trebuie sa comunice
decizia clientului;
Interesul public, potrivit Codului etic,rezida din:
1. Responsabilitatea profesionsitului contabil nu inseamna sa satisfaca necesitati
individuale ale unui anumit client. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de
interesul public.
2.Profesionistii contabili au un rol important in societate. Investitorii, creditorii,
patronii si alte sectoare ale comunitatii financiare, inclusiv Guvernul si publicul conteaza pe
profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si raportari corecte, management financiar
eficient si sfaturi competente.
Profesionistii pot ramane in aceasta pozitie avantajoasa numai continuand sa ofere publicului
aceste servicii unice la un nivel care sa demonstreze ca increderea publicului este bine
fundamentata.

75
Relatiile profesionistilor contabili cu clientii in spiritul Codului etic national
Relatiile cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari servicii , semnat de parti;
In afara primirii de onorarii pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu
un client cum ar fi: participatii la capitalul social, dare sau luare de imprumut de bunuri, servicii sau
bani etc, este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca aceasta
obiectivitate este compromisa.
-Membrii Corpului vor trebui sa vegheze ca in cadrul indeplinirii lucrarilor lor sa se rezume
numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de
adminsitrare care ste atributul exclusiv al clientului
-Factorii de risc sunt foarte variati si trebuie sa fie apreciati in functie de lucrarule de
executat;
-Orice nou client , ca si lucrarile nou cerute de un client vechi, trebuie sa faca obiectul,
prealabil, acceptarii si incheierii contractului, al:
-a)- unei evaluari a riscurilor
-b)-unei verificari privind respectarea principiului independentei profesiei;
-c)-unei aprecieri a eficientei executarii lucrarilor in raport indeosebi cu competenta
si cu mijloacele societatii comerciale;
-Daca in cursul executarii lucrarilor se constata necesitatea modificarii sau extinderii
lucrarilor, se va incheia un act aditional la contract;
-In cursul derularii lucrarilor, se pot exprima in scris fata de clienti, recomandari sau rezerve;
in caz de contestare, aceste avertismente scrise vor putea constitui probe exoneratoare de
responsabilitate;
-Membrii Corpului care se gasesc in situatia imposibilitatii executarii lucrarilor contractuale
datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare , conform prevederilor contractului sau lipsei de
cooperare, trebuie sa rezilieze motivat contractul;
-In unele situatii,prodesionistii contabili se pot gasi in situatii de incompatibilitati si conflicte
de interese in exercitarea profesiei de EC si CA conform normelor etice ale Corpului,cum ar fi :
1. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea
de salariat, indiferent de natura si durata contractului de munca;
2.Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii
profesionistului contabili se afla in raporturi contractuale;
3. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii
profesionsitilor contabili se afla in concurenta;
4. Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii, in cazul in care sunt rude sau
afini pana la gradul patru inclusiv sau soti ai administratorilor;
5.Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de
interese.
6.sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de
incompatibilitate.
- Ce se intelege prin autonomia Corpului?
Autonomia, in general, este situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina
libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in
profesie; acesta presupune nesubordonarea unei autoritati;
Corpul , prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism sau
statului. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptuld e
exercitare a profesiei de EC si de CA si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea
membrilor sai. Prin organele sale alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatii publice, precum si
in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate. Corpul colaboreaza cu organele
de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila , dar normele de
lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul activitatii Corpului.
Care sunt principalele fapte ce constituie abateri disciplinare a unui membru al Corpului? cf-
ROF art.124

76
a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii MF sau fata de participantii
la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;
b)asenta nemotivata de la inatlnirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala;
c)neresectarea dispozitiilor codului etic national al profesionsitilor contabili;
d)absenta nejustiicata de la actiuniel d epregatire si dezvoltare profesionala regelementate prin
normele emise de Corp;
e)prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui
contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: EC sau CA
f)neresectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional
g)nerespectarea sau declararea partiala a veniturilor , in scopul sustragerii de la plata cotizatiei
prevazute in regulament;
h) nedepunerea in termenul stabilit la filiala a fisei pentru persoane fizice sau juridice
i) incalcarea dispozitiilor pct.98 din ROF
-efectuarea de lucrari pentru agentii economici specificue profesiei pentru agentii economici
sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt in raporturi contractuale
sau se afla in concurenta;
-efectuarea de lucrari pentru agentii economici in cazul in care sunt rude sau afini pana la
gradul IV insclusiv sau soti ai administratorilor;
j)refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea
profesionala.
k)nedepunerea declaratiilor sau declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii;
Ce sunt serviciile profesionale?Orice serviciu care acere aptitudini contabile inrudite, prestat d eun
contabil profesionist.
-servicii de contabilitate
-audit
-fiscalitate
-consultanta manageriala
-management financiar
Serviciul-o munca prestata in folosul sau interesul cuiva, sar potrivit normelor si
regulilor profesiei prestatorului
-indeplinirea unei indatoriri fata de cineva;
11.6-Dezbaterea Regulamentului privind controlul de calitate al activitatilor profesionistilor
contabili
Dezbaterea regulamentului privind controlul de calitate al activitatilor profesionistilor
contabili,se realizeaza in cadrul colectivului cu sarcini de control al calitatii activitatii de
expert,constituite la nivel teritorial si central.Colectivul cu astfel de atributiuni,intocmeste anual un
raport privind activitatea desfasurata si controlata,care va fi supus aprobarii,adunarii anuale,a
corpului la nivel teritorial,si forului superior,la nivel national.Dupa arobarea in conferinta
nationala,observatiile si masurile suplimentare de organizare si control,sint transmise in teritoriu ptr
aplicare.
Buna desfasurare a activitatii expertilor contabili,se asigura de catre CECAR,prin :
*-organizarea si exercitatrea examinarii profesionale a persoanelor fizice membre,ale CECAR,si
consiliile filialelor ;
*-supravegherea modului de exercitare a profesiei de expert contabil,de catre consiliile filialelor ;
*-analiza de catre consiliile filialelor,a activitatii profesionale,a expertilor individuali si
societatilor comerciale ;
*-conducerea si supravegherea permanenta,si efectiva,de catre un expert contabil a societatilor
comerciale,de expertiza contabila,a sucursalelor si birourilor secundare,ale acestora ;
Controlul de calitate,desemneaza,un ansamblu de masuri,luate de CECAR,vizind,‘’analiza
modalitatilor de organizare si functionare a unui cabinet,si aprecierea modului de aplicare in cadrul
acestuia,a normelor profesionale emise de CECAR’’
Acest control se exercita :

77
-asupra cabinetului si fiecarui liber profesionist contabil,inscris in tablou ;
-de catre membrii activi ai corpului,cu atributii de efectuare a controlului de calitate ;
-se exercita cu scopul,asigurarii respectarii de catre toti membrii activi ai corpului,a normelor si
rsgulilor in viguare emise de corp.
-are ca obiective :-oferirea catre public,a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor prestate ;
-armonizarea comportamentelor profesionale,ale membrilor ;
-contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea
metodelor de lucru ;
-aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesioniste ;
-dezvoltarea solidaritatii in rindul profesiei,prin favorizarea contractelor dintre
colegi,apropierea si respectul profesionistilor fata de organismele corpului.
Principiile care guverneaza exercitarea actiunii de control de calitate sint :
@-universalitatea-se aplicxa tuturor cabinetelor ;
@-confidentialitatea-nici o informatie,privin un cabinet,sau societate sau membru,nu poate fi
adusa la cunostinta tertilor ;
@-adaptarea controlului-corespunzator naturii misiunilor exercitate si marimii cabinetului ;
@-colegialitatea-conttrolul etse efectuat din intitiativa filialei de catre membrii activi ai corpului
anume desemnati ;
@-armonizarea-pe cit posibil,cabinetele care exercita activitati,reglementate prin mai multe
organisme profesionale,pot face obiectul unui control cu obiective stabilite de comun acord cu
aceste organisme ;
Organizarea controlului de calitate presupune parcurgerea anumitor etape si anume:
#-alegerea cabineltelor de controlat-prin intocmirea unei liste de catre presedintii consiliilor
filialelor ;
#-pregatirea controlului-cu stabilirea nr de controlori necesari,scrisoarea de informare a
cabinetelor controlate,viza prealabila ;
#-modalitati de control-prin exercitarea controlului structural,controlului tehnic ;
#-concluzii si rapoarte-prin intocmirea unor note de sinteza,a unui raport de control,si intocmirea
scrisorii de concluzii ;
CURS NR.12

EXPERIZA CONTABILA

12.1-Concept,obiective
12.2-Formele expertizei contabile
12.3-Lucrari ce pot fi efectuate de expertul contabil
12.3.1-Expertiza contabila judiciara
12.3.2-Expertiza contabila extrajudiciara
12.4-Regimul contestatiilor-reglementari legale si cai de atac
12.5-Alte lucrari ce pot fi efectuate de expertul contabil

12.1-Concept,obiective

Expertiza contabila,reprezinta o activitate de ‘’cercetare,evaluare si apreciere efectuata de


catre Unul,sau mai multi specialisti,in contabilitate,in probleme care privesc activitatea economico-
sociala care sint consemnate in contabilitate si a caror cercetare,implica studierea documentelor si
informatiilor si informatiilor contabile’’
Expertii contabili,cerceteaza si clarifica pe baza cunostintelor teoretice,si a practicii
acumulate,in domeniile financiar-contabile,modul cum se reflecta in documente,si in
contabilitate,fapte sau imprejurari indicate de organele judiciare,reprezentind,rezultatul cercetarii in
raportul de expertiza.
Din p.v juridic,forta probanta a ‘’evidentei contabile’’se inscrie in doua(2)limite :

78
*-acoperirea unei activitati incorecte prin inregistrari contabile formal coprecte ;
*-prezentarea unor activitati sau operatii ca fiind incorecte,desi in realitate acestea sint
corecte,dar nu sint riguros reflkectate in eviddnta conatabila.
Expertiza contabila,are sarcina de a stabili adevarul,intre aceste 2 limite,avind menirea de a
desprinde atit ‘’valabilitatea formala’’cit si ‘’valoarea de fond a documentelor si situatiilor
contabile’’
Cit priveste organizarea expertizei contabile,aceasta a cunoscut mai multe forme.In baza Decretului
nr 79/1971,privind expertiza contabila,si expertiza tehnica,a functionat in cadrul ‘’sistemului
financiar,fiind organizata pe 2 nivele :
*-pe plan central,coordonarea,controlul si indrumarea expertizei contabile,se realiza prin ‘’Biroul
Central ptr Expertize Contabile ‘care functiona in cadrul MF ;
*-pe plan local,organizarea expertizei revenea ‘’Serviciului Bilanturi,si Expertiza Contabila’’care
functiona in cadrul ‘’Directiilor Generale a Finantelor Publice’’de la nielul judetelor ;
In luna ianuarie 1990,a luat fiinta ‘’Asociatia Generala a Expertilor Tehnici si Contabili’’care
isi propunea asigurarea’’autonomiei si independentei activitatii de expertiza’’
Legea Contabilitatiinr 82/1991,la art.41,prevedea,obligatia ptr Guvernul Romaniei,de a
prezenta parlamentului,’’proiectul unei legi, ptr ‘’oeganizarea activitatii de expertiza contab ila si a
contabililor autorizati’’
Drept urmare,prin OG nr 65/august-1994,s-a aprobat adoptarea unui sistem de organizare a
activitatilor de expertiza contabila si a contabililor autorizati,prin creerea CECAR,ca ‘’persoana
Juridica de utilitate publica si autonoma’’,din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati.
Exercitarea profesiei-se face prin lucrari de specialitate,ce pot fi executate de :
Contabilul autorizat -(cu studii medii) :
-tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare ;
-intocmeste bilantul contabil -(cu studii superioare) :
-verificarea si certificarea bilantului ;
-desfasoara activitati de coenzorat ;
-desfasoara activitati ca administrator al organizarii judicioase a debitelor ;
-desfasoara activitati de lichidator

Expertul contabil-(numai cu studii superioare) :


-desfasoara activitati de supraveghere a contabililor si intocmeste sau verifica bilantul contabil
-acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii
-efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale
-efectueaza expertize contabile-la solicitarea si recomandarea tribunalului sau a persoanelor
juridice si fizice,ca expert parte
-desfasoara activitati de cenzorat verificarea si certificarea bilantului contabil
Bilantul contabil si Contul de profit si Pierderi, sint supuse verfificarii(cenzori,contabil
autorizat,sau expert contabil) si se certifica numai de expert contabil,sau contabil autorizat cu studii
superioare, -fara rezerve,cu rezerve,sau cu refuz de certificare.
a.-Fara rezerve :-conform normelor legale,prezinta o imagine fidela a operatiunilor patrimoniale
si situatiei financiare a agentilor economici ;-auditul de conturi a avut posibilitatea sa aplice fara
restrictii toate tehnicile si prevederile de control necesare-nu sint cazuri de exprimare a unor rezerve
b.-Cu rezerve-se :-se constata erori,anomalii sau nereguli,care au facut imposibila exprimarea
opiniei independente ;-aparitia unor limitari ;-inexistenta unor documente justificative-refuzul
conducerii de acceptare a unui control de fond.Auditorul precizeaza,in raport erorile,limitarile sau
incertitudinile.
c.-Refuzul are ca temei-opinia de negare sau adversa :-opinia de negare este determinata de
aparitia unor incertitudini ;-opinia adversa-dezacordul auditorului cu raporturile financiare,pe care
le considera in intregime eronate.
Expertiza Contabila-Concept

79
&-activtatea de cerectare efectuata de un specialist, Care are calitatea de ‘’expert,cu scopul de a
stabili adevarul intr-o anumita situatie,problema sau litigiu ;
&-un mijloc de proba,de constatare,confirmare,evaluare,lamurire sau dovedire,pe baza cercetarii
stiitifice de specialitate,a adevarului obiectiv cu privire al o anumita
fapta,imprejurare,problema,situatie,cauza sau litigiu ;
&-ca miljloc de proba,ea este definita,in multiple variante,ca forma,dar in esenta, cu continut
identic ;
&-operatia facuta de un ul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte,de a
controla,de a examina,de a masura si de a evalua anumite lucruri sau fapte ;
&-operatia incredintata unor persoane,pe baza cunostintelor lor de specialiutate,asupra faptelor pe
care judecatorii nu le-ar putea aprecia ;
&-un mijloc de investitie,prin care se ajunge fie la obtinerea unei probe,fie la evaluarea exacta a
unei probe existente ;
&-o cercetare care consta din diferite operatiuni specifice fiecarei specialiotati ;
&-un miljloc de dovada reglementat de ‘’codul de procedura civila’’la care recurge instanta in
cazul ca ptr stabilirea adevarului obiectiv,este nevoie de lamurirea unor imprejurari de fapt,ptr
prezolvarea carora se cer cunostinte de specialitate in domeniul stiintei,tehnicii,artei,sau vreunei
meserii pe care judecatorul ne le poseda ;
&-un miljloc de proba,dispus sau cerut de organul juridic,in materie civila,sau penala,efectuat de
un specialist in materia litigiului care prin cunostintele si experienta ce o poseda,terbuie sa aduca
lamurirea diferitelor aspecte ce sint necesare a fi cunoscute in vederea solutionarii unor cauze
juridice ;
&-o lucrare de luminare a justitie si a particularilor cuprinzind,si parerea expertilor ;
Expertiza contabila-constituie misiunea data unui expert contabil,de a controla
registrele,Conturile si actele justificative ale unui agent economic,cu scopul de a furniza partilor
interesate,datele necesare sau a aprocura justitiei,informatiile necesare ptr a se pronunta,in
cunostinta de cauza,asupra unui proces,sau a unei contestatii de care a fost sesizata ;
*-o forma de cercetare stiintifica,evaluata in vederea lamuririi modului in care sint reflectate in
documentele cointabile,evidenta tehnico-operativa,anumite fapte,imprejurari,situatii de natura
economico-financiara ;
*-o activitate specializata
Obiectivele unei astfel de activitati,constau in :
#-are ca obiect cercetraea unor fapte sau situatii de natura economico-financiara,gestionara si
patrimoniuala ;
#-cuprinde in sfera sa de actiune,activitatea economica a unui agent economic,ptr problemele si
obiectivele,stabilite de organul judiciar,ori de persoana juridica care o solicita ;
#-cerceteaza sotualtiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidentele
economice,si a suportilor materiali ;
#-interpreteaza datele,de evidenta si fromuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe
baza legilor,si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv ;
#-elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute,care servesc ca mijloc de proba,ptr organul
judiciar,care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentarea a unei decizii,de catre
persoan juridica,care a solicitat,efectuarea expertizei contabile ;
#-analizeaza cauzele care au determinata abaterile de la normele legale, cu caracter economic si
financiar,descifreaza,relatiile economice si financiare,dintre partile aflate in litigiu,carcaterizeaza
starea de fapt,a agentului economic,in raport cu legea si actele normative,care reglementeaza
domeniul investigat,stabileste legaturile de cauzalitate se de responsabilitate ;
#-din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului,expertiza contabila poate
desprinde,deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta
contabila,imperfectiunile provocate pe traseul procesului decizional,precum si omisiunile sau
erorile,comise in executarea atributiilor si sarcinilor de serviciu,cu consecinte negative,asupra
patrimoniului,agentilor economici,la care se efectueaza expertiza ;

80
12.2-Formele expertizei contabile

In funtie de natura si de continutul faptei,imprejurarii,problemei,situatiei,caizei sau


litigiului,ce se cerceteaza,precum si de domeniul de activitate in care se dispune sau se solicita
efcetuare expertizei,aceasta se prezinta sub mai multe tipuri,forme,si anume :
@-tehnica-care se individualizeaza pe genuri :-constructii civile, masini si utilaje,autovehicole
@-de navigatie civila ;
@-meteorologica ;
@-medico-legala :-psihiatrica,constatarea starii de sanatate,cauza decesului,etc
@-criminalistica :-cuprinzind-tehnica criminalistica,dactiloscopie,transeologie,balistica ;
@-grafolodica :-autencitatea unui act,a unei semnaturi ;
@-artistica-din domeniul-pictura,sculptura,grafica,literatura ;
@-filatelica ;
@-comerciala ;
@-agricola ;
@-contabila-care poate fi :-specializata pe domenii,sau ramuri-comerciala,bugetara,operatii
valutare,industriale,agricultura,constructii,etc ;

12.3-Lucrari ce pot fi efectuate de expertul contabil


12.3.1-Expertiza contabila judiciara
12.3.2-Expertiza contabila extrajudiciara

Expertiza Contabila-,dupa destinatia sa poate fi :


*-Experiza contabila judiciara-dispusa de organele judiciare ptr solutionarea cauzelor aflate in
faza de ancheta,cercetare sau judecata ;
*-Expertiza contabila extrajudiciara-solcitata de persoane fizice sau juridice,interesate fara sa
existe un dosar de ancheta,cercetare sau judecata ;
1.-Expertiza contabila judiciara ;
-definitie-este un mijloc de cercetare si lamurire a unor fapte sau imprehurari de natura
economico-financiara,indicate de organele judiciare, in scopul solutionarii ltitigiilor dintre persoane
juridice,dintre acestea si persoanele fizice,precum si a proceselor penale privind,infractiuni prin care
au fost aduse pagube patrimoniului ;
-constituie un mijloc de proba,la care organul de urmarire penala,sau instanta de
judecata,apeleaza la cererea partilor,sau din oficiu,in vederea lamuririi unor imprejurari de fapt si
stabilirii adevarului ;
-se incredinteaza de instantele de judecata,unor specialisti ptr a constata,si evalua anumite
fapte,pe care judecatorii nu le-ar putea procura sau aprecia ei insasi,stabilind in acest scop,punctele
asupra carora expertii numiti sa se pronunte ;
Sarcinile acestui gen de expertiza,se constituie in :
@-sa contribuie la stabilirea adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar,a cauzei
aflata in faza de cercetare sau judecata ;
@-sa ofere organului judiciar,in cauza,o proba temeinica,de neinlaturat,ptr tragerea la raspundere
a personelor vinovate de incalcarea legalitatii,nesocotirea disciplinei financiare si valutare,si de
pagubirea si atingerea integritatii patrimoniale ;
@-trebuie sa fie,un mijloc de proba,prin care se aduce la cunostinta,organelor
judiciare,opinia,unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt,ptr a caror lamurire sint
necesare cunostinte deosebite,opinie care se formeaza pe baza unei activitati de cercetare concreta a
cazului si a aplicarii unor date de specialitate de catre persoanele competente desemnate de organul
judiciar ;
Trasaturi :

81
-depaseste actiunea de control,prin aceea ca include si opinia expertului in legatura cu
operatiile asupra carora se efcetueaza;
-expertiza este o lucrare personala,si critica,care pe linga rezultatul examinarii fatelor,din
p.v al exactitatii formale si de fond,cuprinde si parerea expertului,asupra cauzelor si efectelor,in
legatura cu obiectul supus cercetarii ;
-concluziile expertizei,sint un ‘’revelator’’de fapte,dar si un’’indrumator’’in deciziile ce
urmeaza a se lua,de catre cei in drept(magistrati,manageri,si terti)
Relatia intre expertiza contabila judicara si controlul financiar,se concretizeaza in existenta
anumitor trasaturi comune,cum ar fi :
$-ambele activitati sint instrumente principale de aparare a integritatii patrimoniului si de
respectare alegalitatii ;
$-se efctuiaza de specialisti in domeniul financiar contabil,cu reputatie nestirbita ;
$-examineaza diferite laturi ale activitatii economico-financiare,dupa criterii care au la
baza,aceleasi dispozitii legale,si acelasi domeniu de activitate-contabilitatea ;
$-in principiu,utilizeaza aceleasi metodologii de investigatii ;
$-atunci cind cauzele aparute la organele de urmarire penala,si instantele de judecata,sint
constatate de controlul financiar,expertiza contabila,utilizeza si analizeaza,concluziile
controlului,financiar,ptr a preciza existenta si marimea pagubei,cele doua activitati,completindu-se
reciproc,ptr stabilirea adevarului in cauza,supusa anchetei sau judecatii ;
Analizind,in comparatie cele doua activitati de aparare a integritatii patrimoniului,si a
respectarii legalitatii ,gestionare si financiare,rezulta anumite elemnte de particularitati,cum ar fi :

Controlul Financiar Ulterior Expertiza Contabila Judiciara


1.-Este o functie a conducerii,o 1.-Este un mijloc de proba in justitie care
latura a perfectionarii intervine numai atunci cind,organele judiciare,o
conducerii stiintifice,o forma considera necesara ptr elucidarea cauzelor in
de cunostere a probleme curs de ancheta sau judecata ;
lor dezvoltarii economice ;
2.-Este activitatea prin care 2.-Este activitatea prin care organele
conducerea cunoaste modul judiciare,primesc lamuriri de natura
in care se indeplinesc sarcinile economico-financiara,cu scopul de a
economice si financiare, stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si
se pastreaza,utilizeaza si legale a cauzelor privind fapte cercetate si
valorifica patrimoniul,in scopul anchetate sau judecate ;
prevenirii,constatarii si
inlaturarii abaterilor,stabilirii
raspunderilor ptr abateri si al
imbunatatirii activitatii ;
3.-Cuprinde pe o anuimta 3.-Se limiteaza la cercetarea poroblemelor cu
perioada intrega activitate carcater economic,si financiar,indicate de
economico-financiara,sau organele judiciare ;
unele latrui ale acesteia ;
4.-Pe baza constatarilor facute 4.-Intervine ca proba,administrata de organele
si concluziilor,controlului de urmarire penala,si de judecata,in vedrea
financiar,se actioneaza in convengerii asupra realitatii si conditiilor si
justitie ; conditiilor aparitiei pagubei,deficientei,abaterii.
5.-Este o activitate cu caracter 5.-Este o activitate ocazionala care are loc
permanent ; numai cind se dispune de organele judiciare ;
6.-Examineaza,intregul sistem 6.-Are competenta de examinare a
de evidente si documente documentelor si evidentelor tehnico-operative
tehnico-operative si si contabile necesare ptr lamurirea obiectivelor
contabile,privind activitatea si stabilite de organele judiciare ;
82
perioada controlata ;
7.-Constata 7.-Confirma sau infirma constatarile controlului
pagubele,abaterile,deficientele, cu privire la
lipsurile,etc ; pagube,abateri,deficiente,lipsuri,etc

Expertiza in materie comerciala-cind este necesar a se cerceta calcule,inscrisuri si registre de


comert.
Expertiza in materie penala-faliment,administrare cu rea credinta a patrimoniului societatii.
Numirea-organul care dispune efectuarea expertizei dupa caz,este,prin ordonanta,organul de
urmarire penala sau organul de judecata ;-recuzarea,poate fi facuta de catre cel in cauza.
Proceedura de efectuare a expertizei contabile judiciare-examinarea materialului documentar
aflat la dosarul cauzei ;-examinarea unor documente aflate la parti sau la terti ;
-analiza explicatiilor de control si expertize anterioare ;-studierea concluziilor expertizei tehnice-
completare.
Actele de expertiza :
-raportul de expertiza contabila ;
-decontul de cheltuieli privind costulexpertizei contabile ;
-raspunsul in scris la observatiile si obiectiile formulate in litigiu,asupra raportului ;
-lamuriri suplimentare in scris ;-pv de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile ;
-suplimentul la raportul de experetiza contabila.
2.-Expertiza contabila extrajudiciara sau ‘’amiabila’’-are loc in afara de orice interventie
judecatoreasca,direct intre partile in litigiu,sau este solicitata de persoanele fizice,sau juridice,in
vederea stabilirii si respectarii,adevarului si legalitatii in activitatea lor.
Sarcina principala-stabilirea adevarului domeniului economico-financiar,privind prevenirea
pagubelor in patrimoniul societatilor,pastrarea integritatii acestuia,si respectarea legalitatii,in ceea
ce priveste disciplina financiar contabila.
Obiective :
-fundamentarea actiunilor de arbitraj,judecatoresti, sau penale,care se declanseaza prin
actiuni adresate organelor judiciare ;
-sa dovedeasca ca multe actiuni adresate organelor judiciare,sint o consecinta a defectiunilor
si lipsei de operativitate in sisitemul de documente si evidente ;
-intr-o asemenea situatie,agentii economici care declanseaza
actiunile de arbitraj,trebuie sa aibe certitudinea si raspunderea,ca
documentele si evidentele pe care se bazeaza actiunea,sint legale,corecte,exacte,ca reflecta
fidel,situatia economica,financiara,gestionara,contractuala ;
-sa fie un mijloc de cercetare fundamentare si asigurare a calitatii,realitatii,exactitatii si
legalitatii(sub aspectul formei si al continutului),a informatiilor,ce stau la baza actiunii
arbitrale,judecatoresti ;
-poate fi si un mijloc de certificare a bilanturilor contabile,a contrurilor de profit si pierderi,a
situatiei patrimoniale a genetilor economici(care pot constitui o dovada demna de increde
re ptr terti,in vederea intrarii in relatii de comert) ;
-este mijlocul de prevenire,a stabilirii de relatii de comert,cu agenti economici,care s-ar gasi
in imediata intrare in stare de incetare de plati sau faliment ;
-este reclamata de manifestarea plenara a liberei intiative,in conditiile economiei de
piata,fiind o cale de asistenta de inalta specialitate a oricarei afaceri ptr a fi ferita de riscuri si
asigurata de reusita ;
Acest gen de expertiza poate fi soliciatata de :
*-manageri-ptr a cunoaste anumite situatii ale patrimoniului la un moment dat ;
*-asociati-in cursul functionarii sau dizolvarii societatii ;
*-partile aflate in litigii ;
*-particulari-la constituirtea ori fuziunea unor societati comerciale ;
Expertiza extrajudiciara(amiabila)-direct intre partile in litigiu care aleg ele insasi,expertul.

83
Expertul parte :
-arbitraj ;
-persoana fizica in caz de imputare ;
-ptr certificarea bilantului contabil,contului de profit si pierderi,a situatiei patrimoniale.
Constituirea societatilor comerciale-capitalurilor ;-expertiza privind evaluarea aportului in
natura ;
-expertiza privind marimea capitalului social prin aporturi in natura.
-expertiza privind pierderea de capital social,etc.
@-Raportul de Expertiza Contabila
Dupa efecturea expertizei contabile,se intocmeste un raport de expertiza contabila scris.
Raportul de expertiza contabila,cuprinde 3(trei)capitole,si anume :
*-Partea introductiva-in care se arata :
-organul de urmarire penala sau instanta de judecata,care a dispus efectuarea expertizei ;
-data cind s-a dispus efectuarea expertizei contabile ;
-numele si prenumele expertului contabil,domiciliul,si numarul carnetului de expert ;
-actul de numire ala expertului contabil ;
-cauza si partile ;
-data si locul unde a fost efectuata expertiza contabila ;
-data intocmirii raportului de expertiza contabila ;
-obiectul expertizei contabile,si intrebarile la care urmeaza sa raspunda expertul contabil ;
-materialul pe baza caruia a fost efectuata expertiza contabila ;
-daca partile care au participat,la expertiza,au dat explicatii in cursul expertizei ;
*-Desfasurarea expertizei contabile,care cuprinde :
-descrierea in amanunt a operatiilor de efectuare a experetizei contabile ;
-obiectiile sau explicatiile partilor ;
-analiza obiectiilor ori explicatiilor,partilor in lumina celor constatate de expert ;
-mentionarea materialului documentar pe care se sprijina supozitiile expertului,cu indicarea
dispozitiilor legale,in limita carora a fost facuta constatarea,cu indicarea textelor corespunzatoare ;
-examinarea problemelor se face in raport de materialul documentar,si dispozitiile legale avute in
vedere de organele de control anterioare,care au stabilit prejudiciul,motivindu-se documentat si
legal,diferenta de opinie a expertului fata de acestea ;
-actele dubioase,fictive,sau suspecte,nu se iau in considerare de catre expert,la calularea
prejudiciului,dar se mentioneaza in raport ;

-constatarile din raport se redacteaza in asa fel,incit din coroborarea cu actele anterioare,prin care
s-a stabilit prejudiciul,sa se obtina concluzii,in conformitate cu faptele si dispozitiile normative ;
-mentionarea eventualelor documente noi utilizate,care nu au fost avute in vedere de catre
organul care a stabilit prejudiciul ;
-concluzii-in care se inscriu raspunsurile la intrebarile puse si parerea expertului asupra obiectului
expertizei contabile ;
*Alte aspecte privind intocmirea raportului de expertiza contabila :
-intocmirea de anexe la raportul de expertiza ;
-semnarea de catre expert a fiecarei anexe si file a raportului in parte ;
-certificarea oricaror modificari de cifre,de catre expertul contabil ;
-intocmirea unui singur raport de expertiza,cind expertiza se efectuiaza de mai multi
experti,inclusiv cei recomandati de parti ;
-daca sint deosebiri de pareri,opiniile separate se consemneaza in cuprinsul raportului sau intr-o
anexa ;
-expertii contabili si tehnici,numiti in aceeasi cauza,se pot consulta reciproc,dar redactrea
rapoartelor de expertiza se face separat de fiecare expert,in parte ;
*-Valorificarea raportului de expertiza contabila

84
-Pentru a fi administrata ca proba,in justitie,expertiza contabila,trebuie sa prezinte un nivel
calitativ ridicat,sa contribuie efectiv la solutionarea cauzei respective,el fiind supus in prealabil unei
exigente aprecieri critice ;
-In sistemul de neierarhizarea aprobelor,expertiza contabila,nu este acceptata ca superioara
altor probe ;
-Cracterul stiintific,si aportul ; expertizei contabile,la rezolvarea cauzelor,rezulta dupa analiza
Amanuntita a intregului material din dosar,expertiza neavind ‘’forta probanta absoluta,ponderea sa
fiind egala cu a oricarei alte probe) ;
-In consecinta,eficienta raportului de expertiza contabila,ca mijloc de proba cu fundamentarea
stiintifica,depus la dosarul cauzei,este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei ;
-valorificarea expertizei contabile,in activitatea judiciara,presupune insusirea concluziilor
acesteia de catre organul judiciar sau beneficiar ;
*-Cheltuieli judiciare,costul expertizei contabile
Onorariile stabilite ptr expeertizele contabile dispuse in avansul procesului penal,din oficiu,in
cauzele privind infractiunile de coruptie,,crima organizata,etc,se avanseaza de la bugetul statului de
MFP,prin directiile teritoriale ;
Expertul contabil are dreptul la :
-restituirea cheltuielilor de transport,intretinere,locuinta,si altor cheltuieli necesare ;
-o retributie ptr indeplinirea insarcinarii date ;
-sumele acordate se platesc,pe baza dispozitiilor luate de organul care a dispus chemarea si in fata
careia s-a prezentat expertul,din fondul cheltuielilor judiciare special alocate ;
-cheltuieli cu dactilografierea lucarilor expertizei
-cheltuieli de posta si telegraf efectuate de expert ;
Toate aceste cheltuieli trebuies inserate in ’’decontul de cheltuieli privind costul expertizei
contabil’’care se inainteaza impreuna cu raportul de expertiza,la organul care a dispus expertiza.

12.4-Regimul contestatiilor-reglementari legale si cai de atac

Contestatiile sint’’cai administrative de atac prin care,se solicita diminuarea sau anularea,dupa
caz a impozitelor ,taxelor,datoriei vamale,contributiilor la fondurile speciale,a majorarilor si
penalitatilor,ori a altor sume,constatate si aplicate,precum si a altor masuri,dispuse de organele de
control sau prin expertize contabile sau tehnice, abilitate,sa intocmeasca acte de control,de
impunere,sau lucrari de expertize contabile sau tehnice.
Fac obiectul cailor administrative de atac,urmatoarele :
&-masurile luate prin acte de control sau de impunere,de catre organele MF,-privind impozitele si
taxele,datoriile vamale,contributia la fonduri speciale,majorarile si penalitati ;
&-se solutioneaza,prin cai administrative de atac,si contestatiile impotriva modului de stabilire a
taxei judiciare de de timbru,precum si cele formulate,impotriva actelor de constatare in xcazul
rambursarii taxei pe valoarea adaugata.
&-contestatiile privind,amenzile,confiscarile,si alte masuri complementare,acestora,prin acte ale
organelor de control,care urmeaza procedura privind regimul juridic al contrventiilor ;
&-aceste cai administrative de atac,sint scutite de taxa de timbru ;
&-ele se formuleaza in scris,si cuprind in mod obligatoriu :
-numele si prenumele,sau denumirea contestatorului,domiciliul sau sediul ;
-obiectul contestatiei si suma contestata ;
-cuantumul sumei totale,si alte masuri ptr care s-a declansat urmarirea,sau masurile
dispuse ;
-la primirea conbtestatiei,organul competent,analizeaza,contestatia si da raspuns,celui implicat
daca aceasta afost admisa sau respinsa ;
-la dosarul cauzei se anexeaza,dovada,confirmarea de primire de catre contestator a instiintarii ;
-contestatia,nu poate avea ca obiect alte sume sau masuri decit cele stabilita prin actul de control
atacat ;

85
-motivele de fapt,si de drept,pe care se intemeiaza contestatiile ;
-ele se semneaza de contestator si de reprezentantul legal al organului de control,instanta ;
-contestatorul poate depune in dovedirea contestatiei,si alte acte care nu au fost avute in vedere
la intocmirea actului de control de catre organul de control ;
-contestatiile se depun,sub sanctiunea decaderii in drepturi,in termen de 15 zile,lucratoare de la
comunicarea actului atacat,la organul emitent al acestuia,cu confirmare de inregsitrare a depunerii
lor,sau prin posta cu confirmare de primire ;
-contestatia este remisa organului de specialitate din MF,de catre instanta de judecata,in termen
de 15 zile lucratoare ;
-contestatia se solutioneaza de catre organul competent al MF,in functie de cuantumul sumei
contestate,prin ‘’decizie motivata’’
In ceea ce priveste,regimul contestatiilor,acesta este reglemntat de legea societatilor
comerciale nr 31/1990,republicata,legea contabilitatii nr 82/1991,de ordonanta nr 2/2001,privind
regimul juridic al amenzilor si penalitatilor,codul comercial,codul civil,codul penal,si alte
reglementari legale privind respectarea disciplinei financiare si bugetare,in vigoare.
Contestatia la rapoartele de expertiza contabila,se depun in termenul legal,la instanta de
judecata care a aprobat efectuarea expertizei,sau termenul aprobat ptr contestatie,de catre organul
judiciar.
Prin acceptarea contestatiei,raportul de expertiza contabila poate fi respins,expertul contabil
poate fi recuzat,sau raportul poate fi aprobat,cu anumite completari suplimentarea care sa contribuie
mai bine la aflarea adevarului si solutionarea obiectva a cauzei.

12.5-Alte lucrari ce pot fi efectuate de expertul contabil

Expertul contabil poate exericta urmatoarele genuri de activitati :


*-activitati de ‘’cenzorat’’
Mandatul de cenzor :-reglemntat de Legea nr 31/1990,republicata,societatea pe actiuni-minim 3
cenzori titulari +3 supleanti,1 contabil autorizat,un expert contabil,mandatat-3 ani
*-alte lucrari,cum ar fi :
a) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
 acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul
sistemelor informatice
 elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi
adaptata unitatii, a contabilitatii d egestiune, a tabloului de bord, a controlului de
gestiune si controlului de buget, in baza si cu respectarea normelor generale;
b) efectuarea de analize economico- financiare;
 analiza structurilor financiare;
 analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
 tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
 sistem de credit leasing, factoring, etc;
 deterimanrea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
 elaborarea tabloului de finantare si planuri de trezorerie;
 elaborarea tabloului de utilizari si resurse;
c) tienerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
 acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul
sistemelor informatice
 elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi
adaptata unitatii, a contabilitatii d egestiune, a tabloului de bord, a controlului de
gestiune si controlului de buget, in baza si cu respectarea normelor generale;
d) efectuarea de analize economico- financiare;
 analiza structurilor financiare;
 analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
86
 tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
 sistem de credit leasing, factoring, etc;
 deterimanrea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
 elaborarea tabloului de finantare si planuri de trezorerie;
elaborarea tabloului de utilizari si resurse;
 asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii;
e) efectuarea de audit financiar-contabil:
 diagnostic financiar
 cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare
 audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
 studii , asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
 audit si certificarea bilantului contabil;
f) efectuarea de evaluari patrimoniale:
 evaluari de bunuri si active patrimoniale
 evaluari de intreprinderi si de valori mobiliale pentru vanzari, succesiuni, partaje,
donatii sau la cererea celor interesati;
 evaluari de elemente intangibile
g) efectuarea de exepertize contabile:
 amiabile( la cerere)
 contabil- judiciare
 arbitraje in cauze civile
 expertize de gestiune
h) executarea de lucrari cu caracter financiar- contabil care:
 intocmirea de situatii periodice
 consolidarea conturilor si bilantului;
 intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;
i) executarea de lucrari cu caracter fiscal ca:
 studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;
 participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;
 asistenta in aplicarea tarifului vamal;
 asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;
j) efectuarea de lucrari de organizare adminsitrativa si informatica;
 organigrame , structuri, definiri de functii
 legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;
 analiza si organizarea fluxului informational;
 formarea profesionala continua;
 contributii la protejarea patrimoniului unitatii;
 mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare;
Cum se execita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
Se exercita de catre persoane care au dobandit legal acesta calitate. Exercitarea se realizeaza
numai de catre persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, inscrise in tablou. Tabloul se
publica in M.Of. Atat EC cat si CA pot exercita profesia individual ori in societati comerciale de
expertiza contabila sa/sau contabiliate.
Atat EC cat si CA nu pot efectua lucrari pentru angenti economici sau pentru institutii unde
sunt salatriati si pentru cei cu care angajatii lor sunt in raporturi contractuale ori se afla in
concurenta. Le este interzis sa efectueze lucrari pentru angentii economici , in cazul in care sunt
rude sau afini pana la gradul al patrulea, inclusiv soti/ sotii ale administratorului, ori in situatia in
care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.
Relatiile profesionistilor contabili cu clientii.

87
Se stabilesc prin contract scris de prestari servicii, semnat de ambele parti.
In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client ca:
participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani, etc, este susceptibila de a
afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca acesta obiectivitate este compromisa.
Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?
O colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si
anumite obligatii necesare atingerii scopurilor.
Onorariile si independenta-descriere
Cand onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acest client,
reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale
cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie, caci
independenta poate fi pusa in cauza.
Organismele membre IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor referitaore
la acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile,
cu situatia economica a fiecarei tari.
Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri
sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor
descoperite sau de rezultatele acestor servicii.
In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau
de normele organismului acste misiuni trebuie limitate la acestea pentru care independenta nu este
obligatorie.
Onorariile fixate de Tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in acesta
categorie . Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare, sunt considerate ca
intarnd in aceasta categorie.
Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert.
Liber profesionsitii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o
competenta adecvata, in afara de cazul ca beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le
permita sa presteze servicii de calitate.
Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in
cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialisti (alti profesionisti contabili,
avocati, ing, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionsitul contabil se sprijina pe
competentele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar
regulile de etica ale profesiunii.
Intrucat profesionsitului contabil ii revine responsabilitatea pentru serviciul prestat, el
trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. El trebuie sa
se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales principiile fundamentale
ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti.
Aceasta asigurare se poate obtine :
- fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica;
-fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica.
Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si
respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa(daca a inceput).
Schematic, demersurile profesionsitului contabil se prezinta astfel:
Are competenta Accepta
adecvata lucrarii lucrarea

Liber profesionsitul contabil

Nu accepta lucrarea
Nu are competenta sau
Accepta lucrarea
dar

88
Angajeaza(subcontacteaza
un Expert-specialist care
trebuie sa cunoasca regulile de etica

Criterii de sustinere a onorariilor


Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de
urmatoarele elemente:
1. Competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat;
2. nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare;
3. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii;
4. gradul de responsabilitate al misiunii respective;
Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare, sau zilnice in vigoare pentru fiecare participant
la misiune, la nivelul fiecarei
Ca o concluzie,in vremurile actuale ale economiei de piata,cind activitatea economica
reprezinta un domeniu fundamental ptr existenta si progresul societatii omenesti,in general si al
societatii economice in special,unde domina’’valorile’’care se misca si se transforma in
permanenta,delimitind astfel ‘’imperiului-’homo economicus’sau mai nou a lui-‘homo business’-in
care totul se vinde si cumpara’’,probabilitatea aparitiei erorilor si a greselilor mai mult sau mai putin
repetitive‘’volitiv-tendentioase’’este foarte mare,si de aici,necesitatea ca aceste fenomene
economico sociale,sa fie monitorizate si ‘’amendate’’ptr creerea unui climat sanatos economico-
financiar,fara ‘’frica’’ de a cadea in ‘’pacatul evaziunii,al infractiunii sau fraudei’’prin actiuni de
control si de expertizari contabile,care sa aduca lumina si claritate in litigiile aparute,sa instaureze
adevarul,demonstrind astfel’’forta probanta a contabilitatii’’avind la baza :
-caracterul deosebit de actual al tematicii investigate
-aderenta sporita la nevoile reale ale specialistilor si practicienilor
-utilizarea nuei legislatii de ultima ora
-mentionarea unor conexiuni,intre calitatea expertizei contabile si fidelitattea informatiei
contabile
-coerenta,logica si argumentarea convingatoare a ideilor,
expertiza contabila fiind prin excelenta,o lucrare personala si critica,cuprinzind nu numai rezultatul
examinarii faptelor din p.v al exactitatii formale si materiale,ci si parerea expertului contabil,asupra
cauzelor si efectelor in legatura cu obiectul supus cercetarii sale.

CURS NR.13

AUDITUL FINANCIAR

13.1-Concept si reglemantari legale


13.2-Raporturile dintre controlul intern si auditul financiar
13.3-Auditul intern si auditul extern
13.4-Proceduri de organizare si planificare a auditului
13.5-Documentarea lucrarilor de audit-dosarul exercitiului si dosarul permanent

13.1-Concept si reglemantari legale

89
In general prin audit,se intelege’’examinarea profesionala a unei informatii,in
vederea,exprimarii unei opinii,responsabile,si independente,prin raportatrea la un criteriu(standard)
de calitate’’
Obiectivul auditului,il reprezinta ‘’imbunatatirea utilizarii informatiei’’
Prin ‘’auditul financiar’’-se intelege,’’examinarea efectuata de un profesionist competent si
independent(cenzor,expert contabil,sau contabil autorizat cu studii superioare)in vederea
exprimariiunei opinii motivate,asupra :
*-validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii,
(auditul intern) ;
*-imaginii fidele,clare si complete a patrimoniului,situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de
intreprindere(auditul legal cerut de lege.si exercitat de cenzori),sau (auditul contractual,efectuat la
cererea intreprniderii de catre experti contabili,contabili autorizati
-cu studii superioare-sau societati comerciale de expertiza contabila) ;
Legislatie in viguare :
-OUG-75/1999-privind activitatea de audit financiar
-OUG-119/1999-privind organizarea auditului intern,si CFP,
-OMF-322/03.03.2000-privind aprobarea NM generale ptr organizarea si functionarea
auditului intern in baza prevederilor OUG-119/1999
-HG-362/12.05.2000-privind organizarea inspectiilor,si stabilirea atributiilor generale ptr
efectuarea acestora
-HG-591/26.07.2000-ptr aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei
Auditorilor
-OG-65/1994,privind organizarea activ de expertiza contabila si a contabililor
autorizati,aprobata prin legea nr.42/1995,care au stat la baza Hotaririi CECAR,nr
3/23.10.1995,privind aprobarea ‘’normelor de audit financiar si certificarea bilantului contabil’’
Auditorul exprima o opinie privind reflectarea fidela a imaginii afacerilor, o exprimare
independenta,constituind cea mai buna indicatie asupra gradului de incredere pe care poate sa-l
acorde
*-Notiunea de ‘’imagine fidela’’ este un concept,ce nu poate fi disociat de regularitatea si
sinceritatea contabilitatii ;
*-Regularitatea presupune,conformitate la regulile si procedurile contabile,deci la principiile
contabile,general admise(cf.pct 23,din regulamentul privind aplicarea Legii Contabilitatii)potrivit
caruia ptr a da o imagine fidela patrimoniului,situatiei financiare,si rezultatelor obtinute,trebuie
respectate regulile privind,inventarierea patrimoniului si celelalte norme si principii conatabile,cum
sint :
-principiul prudentei-care presupune o apreciere rezonabila a faptelor in scopul evitarii
riscului de a transfera in viitor incertitudini prezente,susceptibile de a greva patrimoniul,si
rezultatele financiare ale intreprinderii,nefiind admisa supraevaluarea,elementelor de activ si a
veniturilor respective,si subevaluarea elementelor de pasiv,respectiv a cheltuielilor,tinind cont de
deprecierile,riscurile si pierderile posibile,generate de desfasurarea exercitiului curente sau
anterior ;
-principiul permanemntei metodelor-care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si
normelor privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate si preznetarea elementelor patrimoniale,si a
rezultatelor asigurind comarabilitatea in timp a informatiei contabile ;
-principiul continuitatii activitatii-potrivit caruia,se presupune ca unitatea patrimoniala,isi
continua,in mod normal,functionarea intr-un viitopr previzibil,fara a intra in stare de lichidare sau
reducere sensibila a activitatii ;
-principiul independentei exercitiului-care presupune delimitarea in timp a veniturilor,si
cheltuielilor,aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la
rezultatul exercitiului la care se refera ;
-principiul intangibilitatii bilantului de deschidere-a unui exercitiu,care trebuie sa corespunda
cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent ;

90
-principiul necompensarii-potrivit caruia,elemnetele de activ si de pasiv,trebuie sa fie evaluate
si inregistrate,in conytabilitate,separat,nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de
pasiv ale bilantului,precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate ;
*-Sinceritatea presuspune aplicarea cu ‘’buna credinta’’a regulilor si procedurilor contabile,in
functie de cunioasterea pe care responsabilii conturilor trebuie sa o aiba,despre realitatea si
importanta operatiilor,evenimentelor si situatiilor din intreprindere ;
-Aceasta caracteristica,a ‘’bunei credinte’’rezulta de asemenea,din aceleasi prevederi ale
Regulamentului,privind aplicarea Legii contabilitatii.
*-pentru a se putea sa se pronunte cu privire la ‘’imaginea fidela’’
-expertii sau cenzorul,trebuie sa se asigure ca urmatoarele criterii,sint respectate :
-exhaustivitatea(integralitatea)-toate operatiile,care privesc intreprinderea sint inregistrate in
contabilitate ;
-realitatea-criteriul realitatii,operatiilor presupune ca toate elemntele patrimoniale,din
ascripte,corespund cu cele identificabile fizic,si ca toate elementele de activ si pasiv,de venituri si
cheltuieli,reflecta valori reale si nu fictive,care nu privesc intreprindere ;
-corecta inregistrare in contabilitate si precizarea in conturile anuale,a opeeratiilor,presupune ca
aceste operarii trebuie sa fie –contabilizate,in perioada corespunzatoare ;
-sa fie corect evaluate,adica sa fie bine determinate,aritmetic,exacte ;
-sa fie inregistrate in conturile corespunzatoare,cf plamnului de conturi ;
-sa fie corect totalizate,centralizate,astfel incit sa li se asigure o preznetare inconturile anuale
conforma cu regulile in viguare ;
*-in cadrul unui ‘’audit financiar(legal sau contractual),-terbuie sa se aplice ‘’o metodologie de
control’’care sa asigure-spre deosebire de celelalte forme de control-‘’acea independenta in masura
sa judece sau sa apere,in mod egal,pe toti utilizatorii informatiei contabile,pe toti participantii la
viata economic-sociala din intreprindere(actionari,statul,sal ,ariatii,bancile,tertii furnizori,eventualii
cumaratori,conatbilitatea nationala,etc)
Auditul poate prezenta,urmatoarele forme :
-audit operational-asupra organizarii agentilor economici si procedurilor administrative
-audit contabil-asupra modului de organizare a aprocedurilor privind,evidente contabile
-audit financiar-asupra aspectelor contabile si situatiilor financiare
-auditul fiscal-asupra modului de organizare a procedurilor de,evidentierea obligatiilor bugetare
-audit extern(independent)
-audit intern(control intern)

13.2-Raporturile dintre controlul intern si auditul financiar

Raportul « control intern-audit financiar contabil »-Analiza raportului porneste de la problema


esentiala de a sti in ce masura sistemul contabil adotptat,corespunde exact nevoilor conducerii si ce
trebuie facut controlul intern este elementul fundamental :
-caracteristicile « bilantului contabil »modul cum raspunde acesta nevoilor
-Auditul-presupune o imbunatatire continua a controlului intern
Sistemul de control intern-caracteristici
&-un plan de organizare care prevede o separare a diferitelor functii apropiate si o
responsibilitate corespunzatoare
&-un sistem de proceduri autorizate si inregistrarii bine adoptate ptr a furniza un control contabil
rezonabil asupra tuturor activitatilor
&-metode solide si experimentate care trebuie sa fie urmate ptr indeplinirea diferitelor sarcini si
functii de fiecare serviciu prevazut in organizarea agentilor economici
Auditul identifica si evidentiaza lipsurile controlului intern.
Normele de referinta ale auditului financiar,sint de 2(doua)feluri :
@-norme contabile-emise de o autoritate prevazuta de lege,comune tuturor celor ce
stabilesc,controleaza si utilizeaza conturile ;

91
@-norme de audit financiar-reprezentind,un ansamblu de reguli stabilite,de autoritatea
profesionala.La care se raporteaza auditorul in exercitarea misiunii sale ;
Normele de audit financiar permit auditorului sa-si defineasca scopurile de atins prin utilizarea
‘’tehnicilor de lucru’’cele mai potrivite,iar tertilor sa aiba asigurarea ca opinia auditorului,va fi
emisa in functie de criterii de calitate unitare.
Normele de audit financiar se impart,in :
&-norme profesionale ;
&-norme de raporatre a opiniilor ;
&-norme generale de comportament profesional ;

13.3-Auditul intern si auditul extern

Baza legala-OG-119/31.08.1999-privind auditul intern si CFP,modificata cu OUG-nr


46/11.05.200 ;OMF-332-norme metodologice generale,ptr organizarea si Functionarea auditului
intern in baza prevederilor OG nr 119 ;HG-362/12.05.2000-privind organizarea inspectiilor ptr
auditul intern si stabilirea atributiilor generale ptr efectuarea acestora.Auditul intern este o activitate
independenta,un control de natura directoriala,care apreciaza calitatea altor actiuni de control.
Obiectivele acestui gen de control constau in :-verificare ;-evaluarea,aprecierea critica,logica
a activitatii de verificare.Auditul intern constituie o preferinta,o responsabilitate functionala si nu
operationala ,auditorul nu exercita o autoritate directa asupra altor persoane,el controlind lucrarile
efectuate.Auditul extern-obiectul principal este de a raspunde nevoilor tertilor,in ceea ce priveste
grupa de incredere pe care sa-l acorde documentelor.
OUG-75/1999,constituie cadrul juridic privind organizarea activitatii de audit financiar prin care
se reglementeaza exercitarea independenta a mandatului de auditor financiar numai de catre
persoanele care au dobindit aceasta calitate in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.Prin
independenta,se intelege exercitarea mandatului de auditor financiar de catre persoanele care au
aceasta calitate,nu au raporturi juridice de munca sau civile cu societatile comerciale auditate si nu
au nici un fel de alte interese materia le directe sau indirecte in raport cu acestea,cu exceptia
onorariilor cuvenite ptr munca prestata in calitate de auditor.Auditul financiar reprezinta activitatea
de verificare a situatiilor financiare ale societatilor comerciale,de catre auditori financiari,in
conformitate cu standardele de audit internationale.
Auditoroul financiar este persoana fizica sau juridica-ce dobindeste aceasta calitate,prin atribuirea
de catre Camera Audotorilor din Romania,in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
CAFR-are urmatoarele atributii :
-organizeaza examenele si atribuie calitatea de auditor
Financiar :
-coordoneaza activitatea de audit financiar ;
-supravegheaza programul de pregatire profesionala al auditorilor financiari ;-controleaza
calitatea activitatii de audit financiar ;
-sesizeaza MF,asupra necesitatii actualizarii normelor metodologice si procedurilor
profesionale de audit,in raport cu modificarile intervenite in reglementarile institutiilor profesionale
europene si internationale ;
-retrage calitatea de auditor,in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si
functionare a Camerei ;
-elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei.
Camera Auditorilor,are personalitate juridica si sediul in Bucuresti,si isi poate constitui
unitati teritoriale,denumite « filiale ».Prin ordin al ministrului de finante,se stabileste un comitet
provizoriu format din 9 membrii,care va elebora :
*-regulamentul de organizare si functionare,al camerei,performantele si actualizarea
acestuia ;
*-codul privind conduita si etica profesionala in domeniul auditului financiar
*-standardele de audit ;

92
*-programa analitica a examenului de aptitudini profesionale ;
*-norme provind procedurile de control al calitatii auditului financiar ;
*-reguli privind pregatirea continua a auditorilor ;*-norme privind procedurile minimale de
audit comitetul provizoriu,va functiona pina la primele alegeri.Regulamentul de organizare si
functionare a Camerei,se aproba prin hotarire a guvernului.Regulamentul de organizare si
functionare a Camerei,cuprinde prevederi referitoare la :
&-obligatiile de conducere ale camerei si modul lor de desemnare ;
&-atributiile si raspunderile camerei ;
&-regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar ;
&-respectarea cerintelor privind asigurarea ptr riscul profesional si exercitarea activitatilor de
audit financiar ;
&-abaterile disciplinare,raspunderea disciplinara,sanctiunile disciplinare si procedura
disciplinara.Normele,regulile si procedurile prevazute vor fi armonizate cu cele emise de institutiile
europene si internationale in domeniu si vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor.Primele
alegeri se organizeaza in termen de 3 luni de la aprobarea regulamentului de organizare si
functionare a Camerei,potrivit regulilor prevazute de acestea.In regulamentul prevazut,vor fi
cuprinse si reguli prin care sa se asigure desfasurarea activitatii de audit,independenta activitatii
auditorului,respectarea regulilor camerei,de catre membrii sai,solutionarea plingerilor impotriva
auditorilor,criteriile de atribuire si retragere a calitatii de auditor,precum si alte prevederi
necesare,bunei desfasurari a auditului financiar potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Camera desemneaza anual,auditorii financiari care indruma desfasurarea stagiului de pregatire
practica a candidatilor ce doresc sa dobindeasca calitatea de auditor financiar.
Camera poate retrage calitatea de auditor financiar,persoanelor mentionate,daca acestea refuza
pregatirea stagiilor sau daca se constata ca indrumarea se face necorespunzator.
Atribuirea calitatii de auditor financiar-pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
A.Persoane Fizice :
@-sa fie licentiat al unei facultati cu profil economic de cel putin 3 ani si sa aiba calitatea de
« expert contabil »de cel putin 3 ani si sa fi desfasurat activitate in aceasta calitate.
@-sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani,in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui
auditor financiar.
@-sa satisfaca cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului
financiar
@-sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale.Camera poate atribui
calitatea de auditor financiar,potrivit prevederilor Regulamentului de organizare a
examenelor,persoanelor care au exercitat timp de 11 ani,activitati profesionale in domeniul
financiar-contabil si au dobindit o experienta edificatoare.
B.Persoane Juridice :
@-persoanele care efectueaza auditul financiar al conturilor anuale in numele societatilor de
audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute de regulament
@-majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta de persoane fizice sau societati de audit care
satisfac conditiile prevazute de regulament.
@-majoritatea membrilor consillului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie
persoane fizice sau juridice,societati de audit care satisfac conditiile prevazute de regulament.Pot
indeplini mandatul de auditor financiar,numai persoanele care se bucura de o reputatie profesionala
nestirbita si care nu exercita activitati incompatibile cu cea de audit.Calitatea de auditor financiar se
stabileste pe baza de examen de aptitudini profesionale,prin care trebuie sa se certifice un nivel
corespunzator de cunostinte teoretice,precum si capacitatea de a le aplica.Examenele ptr atribuirea
calitatii de auditor financiar se organizeaza de CAFR,conform regulamentului elaborat de
acesta,aprobat prin ordin al ministrului de finante.Examenul consta in sustinerea de probe la
disciplinele stabilite potrivit reglementarilor europene si internationale in domeniu,astfel :
1-audit financiar ;

93
2-contabilitatea generala-reglementari nationale si internationale ;aspecte
teoretice,metodologice,si practice,privind tratamentele contabile potrivit standardelor de
contabilitate internationale ;evaluarea elementelor bilantiere determinarea rezultatului financiar ;
3-analiza si evaluarea critica a conturilor anuale
4-contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala relatia dintre contabilitate si
management ;
5-reguli de consolidare a conturilor ;
6-audit intern ;
7-standardele legale si profesionale privind auditul financiar al conturilor anuale si al
celorlalte documente contabile,precum si cele privind auditorii financiari ;
8-elemente de drept comercial,civil,protecyie sociala si a muncii ;
9-legislatie fiscala ;
10-elemente privind finantele nationale,tehnici si metode de management general si
financiar ;
11-elemente de matematica ,statistica,si sisteme informatice.
Exercitarea mandatului de auditor financiar
Auditorul financiar poate indeplini mandatul numai in urmatoarele conditii :
1-are calitati de auditor financiar ;
2-este membru al camerei ;
3-indeplineste conditiile stabilite prin regilamentul de organizare si functionare al camerei.
O persoana poate indeplini mai mandatul de auditor financiar al unei societati comerciale,daca
este angajata al aceasteia,ori are relatii de colaborare cu aceastasau cu oricare persoana cu care
ocietatea insasi are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese in
cazul prezentei ordonante,prin « incompatibilitate »se inteleg tote situatiile care conduc la stirbirea
cerintei fundamentale de independenta in exercitartea mandatului de auditor financiar.
Daca pe durata mandatului,auditorul financiar nu mai indeplineste conditiile ptr exercitarea
acestuia,auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la mandatul sau si sa notifice societatii
comerciale auditate,incetarea mandatului sau si motivul renuntarii.
In cazul in care pe o anumita perioada auditorul financiar nu a indeplinit conditiile de
executare a mandatului,MF,pe baza informatiilor primite in acest sens,poate solicita societatii
comerciale,efectuarea inca o data a auditului financiar al conturilor respective,sau sa revada primul
audit financiar efectuat si sa recomande motivat daca este necesara efectuarea unui al doilea audit.In
situatia in care se recomanda un al doilea audit,societatile comerciale,vor lua in cel mai scurt timp
toate masurile necesare pentru indeplinirea acestei recomandari.
Pentru recuperarea cheltuielilor,efectuate cu primul audit,societatea se poate indrepta asupra
auditorului care accepta sau continuasa indeplineasca mandatul de auditor financiar din momentul
in care cunoaste ca nu mai indeplineste conditiile de exercitare a mandatului.
Independenta,integritate,profesionalism,incompatibilitate si conflict de interese.
Indeplinirea mandatului de auditor,la odua sau mai multe societati,in acelasi timp,nu afecteaza
integritatea,obiectivitatea sau independenta profesionala,daca sint respectate prevederile prezentei
ordonante de urgenta,si a codului etci profesional,al auditorilor financiari.Sint
incompatibile,activitatile desfasurate in acele domenii care pot afecta
respectarea principiilor etice fundamentale a le auditorilor financiari.In perioada in care auditorii
financiari sint incompatibili ptr desfasurarea activitatilor de audit,acestia vor figura in Registrul
Camerei intrr-o sectiune distincta »persoane nonactive »
Rolul,atributiile si drepturile MF,ca autoritate publica-Activitatea CAFR se desfasoara sub
supravegherea MF.MF,va urmari permanent ca statutul si celelate reglementari emise de camera,sa
nu contravina celor legale,precum si faptul ca deciziile luate de organele de conducere ale camerei
sa fie in conformitate cu statutul si celelalte reglementari.MF-ul poate solicita Camerei :
-sa notifice imediat aparitia evenimentelor de natura celor convenite sa ii puna la dispozitie si
sa ii comunice informatiile privind aceste evenimente ;-sa ofere informatiile solicitate la anumite
termenesi sau ptr anumite perioade.

94
Persoanele fizice sau juridice carora li s-au atribuit calitatea de auditor,vor fi inscrise in
Registrul auditorilor financiari,care va fi publicat in MOF al Romaniei,partea I,si va fi actualizat cu
modificarile intervenite.In registrul auditorilor,vor fi mentionate :
-numele,adresa,respectiv denumirea si sediul social,al tuturor persoanelor care pot desfasura
activitati de audit financiar.Ptr fiecare societate de audit, se vor mentiona in
plus,urmatoarele :numele,adresa,persoanelor fizice care efectueaza auditul,in numele societatilor,si
care indeplinesc conditiile prevazute de regulament,cu privire la eligibilitatea lor ;
-numele adresa,asociatilor sau actionarilor soacietatii de audit ;
-numele,adresa,membrilor consiliului de administratie ai societatii de audit financiar.
Sanctiunile-ce se pot aplica in cazul incalcarii prevederilor prezentei ordonante de Urgenta,pot
atrage dupa sine :raspunderea civila,disciplinara sau penala.
Constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art.281 Cod
Penal,exercitarea activitatii de auditor,de catre persoana fizica,ce nu are calitatea de auditor,Sau are
raporturi juridice de munca civile cu societatile comerciale auditate,sau are un interes material
direct sau indirect,in raport cu acesta.Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la o
luna la un an,sau cu amenda,fapta auditorului,care furnizeaza informatii false,sau incomplete,in
legatura cu aspecte semnificative,privind societatea auditata.
Auditul intern-este planul de organizare si ansamblul coordonat al tuturor a,msurilor adoptat
in interiorul intreprinderii ptr :
*-a proteja valorile exploatarii ;
*-a promova eficacitatea dispozitiilor administratiei ;
*-a asigura fidelitatea si exactitatea informatiei contabile ;
Auditul intern cuprinde :
&-controlul administrativ intern ;
&-verificarea interna a operatiilor ;
&-autocontrolul salariatilor ;
&-controlul contabil intern ;
Existenta unui sistem de control intern,(audit intern)rational,conceput si corect
aplicat,constituie o serioasa prezumtie asupra fiabilitatii conturilor si a concordantei,dintre datele
contabilitatii si reaqlitate ;
Elementele de baza ale sistemului de control intern sint :
$-existenta unui plan de organizare-cu definirea cit mai precisa a sarcinilor si raspunderilor ;
$-circuitul documentelor al infromatiei,trebuie sa fie suficient de precise ;
$-competenta si integritatea personalului-fcare sint esentiale,ptr actul decizional managerial ;
$-existenta unei documentatii satisfacatoare,cu referire la –producerea informatiilor,cu
eleaborarea unor proceduri ;-arhivarea informatiilor ;
$-controlul inregistrarilor contabile ale operatiunilor,in sensul ca toate operatiile au facut obiectul
unei inregistrari(exhaustivitate) ;
Tehnicile de audit intern care sint utilizate,ptr a evita unitarea sau omisiunile de
inregistrari,sint :
*-existenta si respectarea secventelor numerice ;
*-compararea documentelor aferente aceleasi operatii ;
*-tinerea fiselor de cont,care sa asigure arhivarea informatiei ;
*-tinerea scadentelor de plati sau incasari
$-orice inregistrare este justificata printr-o operatie(controlul realitatii)-care se realizeaza prin :
$-controale fizice periodice-inventariere ;-confirmari de la terti ;
$-nu exista erori in contabilitatea sumelor(controlul exactitatii)-care se realizezaz prin comparatii
globale,controale aritmetice.
$-controlul asupra personalului intreprinderii-care se realizeaza prin controale ierarhice,controale
reciproce ;
*-Evaluarea auditului intern-

95
In scopul evaluarii auditului intern,expertul orienteaza interventiile asupra a 3 intrebari
principale care vor furniza baza aprecierii sistemului de audit intern :
&-care sint procedurile efective,in fucntiune,care au ca obiective realizarea unui audit intern
eficient ?
&-sint aceste proceduri aplicate ?
&-in ce masura,aceste proceduri,satisfac crearea unui bun audit intern,si deci pot conduce la
elaborarea de documente financiar-contabile corecte ?
Expertii contabili,cenzorii,verifica aceste aspecte pe baza unui paln.care cuprinde etapele de
mai jos :
*-descrierea procedurilor-pe baza carora se elaboreaza documentele justificative,circulatia
acestora si a sistemelor de contabilizare-prin tehnici ca :
*-descriptive ;
*-diagrama de circulatie(flow-chart)
*-teste de conformitate
*-evaluarea preliminara-cu stabilirea punctelor slabe si forte ;
*-teste de permanenta
*-evaluarea definitiva si documentul de sinteza
Verificarea auditului intern se face in fiecare an,ptr a se asigura ca nu exista abateri de la
functionarea lui si ca cenzorul,expertul,poate continua,sa se bizuie pe controalele interne
considerate utile,ptr a-si limita,lucrarile asupra controlului conturilor .

13.4-Proceduri de organizare si planificare a auditului

1.-Pe baza cunoasterii globale a intreprinderii,auditorul poate sa-si orienteze misiunea in


functie de domeniile si sistemele semnificative.Aceasta orientare are ca obiectiv « identificarea
semnificativa « asupra conturilor si deci asupra programarii si planificarii misiunii,permitind :
&-determinarea naturii si intinderii controalelor,in raport cu pragul de semnificatieales. ;
&-organizarea executiei misiunii,astfel incit sa fie atins obiectivul de a certifica in mod
rational,cu maxima eficacitate si in cadrul termenelor stabilite ;
Etapa orientarii si planificarii misiunii presupune realizarea urmatoarelor lucrari importante :
a)-cunoasterea generala a intrprinderii,-care are ca obiectiv,obtinerea de catre auditor a unei
intelegeri suficiente a particularitatilor intreprinderii,riscurile generale si identificarii domeniilor si
sistemelor semnificative ;
b)-identificarea domeniilor semnificative,-care are la baza,elemente ca :cumpararile,
(furnizorii),platile(personal),productie(stocuri),vinzari(clienti),trezorerie(incasari si
plati),imobilizari
c)-stabilirea unui plan de misiune-care are ca obiectiv,sintetizarea informatiilor obtinute si in
functie de acestea sa fie orientata si planificata misiunea.
Acest document va servi ca instrument de baza de-a lungul intregii misiuni.planul de
misiune,permite luarea deciziilor,cu privire la :
*-lucrarile de executat ;
*-mijloacele necesare ;
*-datele interventiilor in teren ;
*-rapoarte si relatii de stabilit ;
*-orele si costruile angajate
Planul de misiune trebuie sa contina informatii cu privire la :
*-intreprindere
*-conturi ;
*-sisteme si domenii semnificative ;
*-misiunea ;
*-organizarea misiunii ;
*-bugetul ;

96
Redactarea unui plan de misiune presupune totodata,
*-alegerea membrilor echipei in functie de experienta si de cunostintele lor in sectorul de
activitate al intreprinderii ;
*-repartizarea lucrarilor pe oameni,in timp si spatiu(subunitati)
*-utilizarea lucrarilor realizate de controlul intern de gestiune,de alti auditori interni sau
externi ;
*-coordonarea cu cenzorii de la alte unitati din cadrul grupului ;
*-solicitarea de specoialisti ptr studierea datelor informatizate in orice alte
domenii(juridic,fiscal,tehnic)
*-datele sedintelor CA si AGA,si in functie de acestea,termenul
de depunere a raportului,etc.
2.-Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit
Inainte de a accepta mandatul,auditorul trebuie sa apreciee posibilitatea de a indeplini aceasta
misiune.
El trebuie sa cunoasca si sa tina seama de unele regului deontologice si porfesionale,atunci
cind accepta misiunea.
Actiunile intreprinse,in aceasta etapa,permit auditorului sa colecteze informatiile necesare
fundamentarii ‘’deciziei’’ de acceptare a misiunii,conretizate in :
*-cunoasterea globala a intreprinderii ;
*-aprecieri cu privire la independenta si la absenta incompatibilitatilor ;
*-examenuln de competenta corespunzatoare specificului intreprinderii ;
*-contactul cu auditorul anterior ;
*-decizia de acceptare a mandatului ;
*-respectarea altor obligatii profesionale ;
*-intocmirea unei fise de acceptare a mandatului ;
In afara elementelor de identificare a intreprinderii,auditorul cauta sa obtina,elementele care
sa-i permita aprecierea celor mai importante ‘’riscuri existente’’retinind observatii cum ar fi :
&-controlul intern insuficient sau cu carente notabile ;
&-contabilitatea netinuta corect si la timp ;
&-atitudinea conducatorilor fata de respectarea legii si organele publice si administra tive ;
&-personal incompetent ;
&-rotatia cadrelor prea mare si anormala ;
&-dezechilibre financiare,pierderi mari,activitati in declin,ceea ce compromite viitorul
exploatarii ;
&-riscuri fiscale ;
&-conflicte sociale ;
&-riscuri juridice ;
&-independenta exercitiilor nerespectata ;
&-situatii conflictuale intre conducatori,actionari ;
&-cazuri de limitare a control ;ului ;
&-onorarii insuficiente ;
&-alte recomandari care ar putea influenta decizia de acceptare a mandatului ;
Ca o precizare,trebuie mentionat faptul ca,’’existenta acestor riscuri,nu presupune in mod
automat ca auditorul sa renunte la mandat’’
Orice nou mandat,trebuie examinat,in raport cu regulile de independenta si de
incompatibilitate fixate prin norme interne ale profesiei.
Lipsa experientei,in anumite sectoare,poate face dificila misiunea auditorului ;-ele trebuind sa
se asigure ca propriile competente,si ale colaboratorilor sint suficiente ptr
Executarea misiunii ;
Auditorul trebuie sa se informeze in legatura cu motivele unei eventuale demisii sau refuz de
reinoire a mandatului din partea fostului auditor ;
Dupa analiza acestor riscuri,auditorul poate lua urmatoarele decizii :

97
#-de a accepta un mandat fara riscuri aparente ;
#-accepta mandatul insa va necesita o supraveghere si masuri particulare ;
#-refuza mandatul ;
Fisa de acceptare a mandatului poate servi ca ‘’act justificativ’’al deciziei de acceptare
a,mandatului,si a misiunii ;
Ea are ca obiective :
@-posibilitatea de a colecta informatii de baza ptr identificarea intreprinderii,a conducerii sale,a
obiectului de aqctivitate,etc ;
@-analiza situatiei intreprinderii,si a riscurilor sale ;
@-contacte cu predecesorul in profesie ;
@-vizitarea intreprinderii si contacte cu conducerea(-de aindica bugetul necesar;
@-de a formaliza procedurile de acceptare ;-de a asigura indeplinirea obligatiilor profesionale
care decurg din acceptarea misiunii) ;
@-scrisoare catre conducerea societatii ;
@-scrisoare catre un coleg(daca este cazul)
@-scrisoare de acceptare a mandatului si inccheierea contractului de audit ;

13.5-Documentarea lucrarilor de audit-dosarul exercitiului si


dosarul permanent

a)-Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni,a caror utilitate nu depaseste
exercitiul controlat,el permitind,asamblarea tuturor lucrarilor,de organizarea misiunii la sinteza si
formularea raportului.
Dosarul exercitiului este indispensabil ptr :
@-mai buna organizare si control ale misiunii ;
@-documentarea lucrarilor efectuate,deciziilor luate si asigurarea ca programul s-a derulat fara
omisiuni ;
@-inlesnirea muncii in echipa si supervizarea lucarilor date la colaboratori ;
@-justificarea opiniei emise sim redactarea raportului ;
Dosarul exerictiului cuprinde :
#-planificarea misiunii(note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate,datele si
duratele vizitelor de lucru,compunerea echipei,bugetul de timp si realizarea lui)
#-supervizarea lucrarilor (studierea dosarelor,apriobarea deciziilor importante,Programul
lucarrilor,executarea lor,concluziile lucrarilor).
#-aprecierea controlului intern(evaluarea pct tari si slabe,aprecierea controlului Intern,foi
de lucru cu stabilirea bazelor sondajelor asupra functionarii sistemelor) ;
#-obtinerea de elemnte probante(program de lucru,foi de lucru-cu obiectivul,lucrari
efectuate).
Dosarul exercitiului,(E),se imparte pe sectiuni(parti) ptr a usura utilizarea sa.
In general se foloseste o impartire in 6 sectiuni simbolizate de la (A) al (E),astfel :
@-E.A-dosarul exercitiului sectiunea A’’sinteza,planificare,si rapoarte’’-care cuprinde :
-elemente privind sinteza misiunii,bugetul,si planificarea timpului,diverse rapoarte ;
@-E.B-dosarul exercitiului sectiunea B-‘’aprecierea controlului intern’’-care cuprinde -
verificarea functionarii controlului intern, ;
@-E.C-dosarul exercitiului sectiunea C-‘’controlul conturilor’’-care cuprinde :
-foi de lucru asupra conturilor de bilant,si asupra rezultatelor financiare ;
@-E.D-dosarul exercitiului sectiunea D-‘’studiul lucrarilor efectuate de terti’’-care cuprinde foile
de lucru cu lucrarile efectuate ;
@-E.E-dosarul exercitiului esctiunea E-‘’verificari specifice’’-care contine foile de lucru privind
lucrari specifice,o lista alucrarilor in suspensie,si a celor ramase ptr o viitoare interventie ;

98
@-E.F-dosarul exercitiului sectiunea F-‘’interventii conexe’’-ce contine toate documentele si
foile de lucru,privind evenimente particulare,fapte delictuale sau operatii particulare(cresteri sau
reduceri de capuital)
b)-Dosarul permanent-unele informatii si documente primte sau analizate in cursul diferitelor
etape,ale misiunii pot fi folosite pe toata durata mandatului.
Ele nu au deci nevoie sa fie cercetate in fiecare an.Clasarea lor intr-un dosra separat’’dosarul
permanent’’permitind utilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi.
Dosarul permanent,permite evitarea repetarii in fiecare an aunor lucrari si transmiterea de la
un exercitiu la altul a elemnetelor de cunoastere a intreprinderii.
Elementele cele mai carcateristice ale dosarului permanent sint :
*-fisa de caracterizare ;
*-scurt istoric al intreprinderii ;
*-organigrame ;
*-persoanele care angajeaza unitatea ;
*-conturile anuale ale ultimilor exercitii ;
*-note asupra organizarii sectorului de activitate,produse,etc ;
*-note asupra statului ;
*-procese verbale ale Consiliului de administratie si AGA ;
*-structura grupului ;
*-contracte,asigurari ;
Dosarul permanent,se organizeaza in sectiuni(parti)-care usureaza,clasarea documentelor si
consultarea lor.
Fiecare sectiune poate fi materializata printr-un desprtitor comparind un sumar al continutului.
Tinerea la zi se efectueaza pe sumar,indicind data introducerii documentului.
Dosarul permanent,(P),comporta sectiunile de la A-F,dupa cum urmeaza :
@-P.A-‘’generalitati’’-identificarea intreprinderii,organizarea si documentarea generala ;
@-P.B-‘’control intern’’-analiza diferitelor functiuni ;
@-P.C-‘’conturi anuale’’-ale ultimelor trei(3),exercitii ;
@-P.D-‘’analize permanente’’-ale principalelor rubrici ale conturilor anuale ;
@-P.E-‘’fiscal si social’’-documente privind mediul fiscal si social al intreprinderii ;
@-P.F-‘’juridic’’-statute,procese verbale ale CA,AGA,diverse contracte,sau extrase
din ele,care pot avea o incidenta asupra certificarii sau verificarilor specifice ;
Pentru a-si indeplini rolul de informare,dosarul peermanent,trebuie :
&-tinut la zi ;
&-sa fie eliminate informatiile perimate ;
&-sa nu contina documente voluminoase ale intreprinderii(ci numai extrasele necesare) ;
De fiecare data cind se lucreaza asupra unor posturi din conturile anuale,sau in alte
domenii,auditourl poate :-cerceta daca informtiile privindsubiectul respectiv se gasesc in dosarul
permanent ;-prevedea aducerea la zi a dosarului permanent.

*-Controlul de calitate al lucrarilor de audit

Controlul de calitate al lucrarilor de audit,este ansamblul principiilor si procedurilor adoptate


in scopul stabilirii unui grad rezonabil de cercitudine ca toate auditurile sint efectuate
cf’’principiilor de baza care guverneaza lucrarile de audit’’
Principiile de calitate constituie obiective si scopuri precum :
@-procedurile controlului de calitate se definesc ca fiind masuri de luat ptr a satisface principiile
adoptate ;
@-principiile conttrolului de calitate cuprind,de regula,obiective,si pun in aplicare proceduri
corespunzatoare care sa furnizeze un grad rezonabil de cercitudine in ceea ce priveste realizarea
acestor obiective ca :
-calitati personale ;

99
-aptitudini si competenta ;
-repartitia lucrarilor
-instructiuni si supervizare
-acceptarea si mentinerea contractului
Obiectivele si procedurile controlulii de calitate,ale unui cabinet sau societate de audit,sint
dependente de un anumit nr de factori,cum ar fi :-marimea si natura clientelei sale ;-implantarea sa
geografica ;-organizarea sa si raportul intre costul acestor proceduri si avantajele rezultate.
Ca o concluzie,controlul de calitate asupra lucarrilor ded audit,realizate de expertii
contabili,care isi desfasoara activitatea individuala sau in societati,se poate organiza si
exercita,numai dde CECAR,potrivit normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta nationala.

*-Auditul financiar fiscal

Auditul –reprezinta‘’procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate numite
‘’auditori’’prin care se analizeaza si se evalueaza,in mod profesional,informatii legate de o anumita
entitate economica,utilizind anumite tehnici si procedee,numite si ‘’probe de audit’’pe baza carora
auditorii emit intr-un document,numit’’raport de audit’’o opinie rezonabila,si independenta,prin
apelarea la criterii de vealuare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica
recunoscuta unanim,in domeniul in care isi desfasoara activitatea auditata’’
Auditul financiar contabil,inclusiv auditul fiscal,presupune o metodologie de evaluare,care sa
aigure o opinie independentamastfel incit sa apere in mod legal,toti utilizatorii informatiei contabile.
Auditul fiscal-este definit ca o‘’procedura de control al obiectivelor intreprinderii’’sau ca
o’’munca deinvestigatii,care sa permita evaluarea procedurilor contabile,administrative sau,a altora
in viguare,cu scopul de a garanta sinceritatea informatiilor si regularitatea acestora.
Auditul fiscal,include in sfera sa-controlul fiscal,modul de organizare si exercitare a
acestuia,precum si al relatiilor de natura fiscala,punind accent pe judecati motivate,si
independente,cu referinta la impozite si taxe,cu scopul de a exprima,o opinie sau de a obtine
concluzii asupra lacunelor,deficientelor,neregulilor ori performantelor sistemului fiscal.
Informatiile obtinute in urma examinarii obiectivelor fiscale,se utilizeaza atit de controlul
fiscal,cit si de auditul fiscal.
Daca in cazul controlului fiscal,informatile obtinute se utilizeaza cu prioritate ptr stabilirea
masurilor de remediere a deficientelor,ilegalitatilor,erorilor,fraudelor,din domeniul fiscal,in cazul
aduditului fiscal,informatiile obtinute ca urmare a aplicarii procedurilor,specifice,se utilizeaza,cu
prioritate ptr exprimarea opiniei cu caracter independent,cu privire la
activitatea,competentele,drepturile si obligatiile fiscale.
Opiniile exprimate ca urmare a ‘’auditului fiscal’’sint rationamente
profesionale’,independente,care furnizezaz managerilor informatii competente ptr eficientizarea
activitatii fiscale,in conditii de respectare a legalitatii si regularitatii in domeniu,precum si ptr
perfectionare sistemului fiscal.
Auditul fiscal este o examinare independenta a informatiilor fiscale consemnate in sistemul de
documente si evidente si in situatii financiare.
La nivel de entitate aduitul fiscal,are ca obiective :
*-evaluarea sistemului de control fiscal ;
*-riscurile in domeniul impozitelor si taxelor ;
*-riscurile managementului si ploiticilor fiscale ;
*-performantele sistemului fiscal ;
Pentru administratiile fiscale,auditul are in vedere,asigurarea conformitatii si eficientei
mecanismului fiscal,in ansamblul sau,cu respectarea politicilor fiscale.

CURS NR.14

TEHNICI SI APLICATII ALE CONTROLULUI FINANCIAR

100
SI DOCUMENTAR CONTABIL

14.1-Concept,obiective
14.2-Formele tehnicilor de control
14.2.1-Reconstituirea cantitative a evidentelor global valorice
14.2.2-Comparatia de control a stocurilor
14.2.3-Corelatia intrari-iesiri
14.3-Inregistrari contabile in cazul fuziunilor si lichidarilor judiciare

14.1-Concept,obiective

1.-Controlul documentar contabil,este procesul de stabilire a realitatii,legalitatii si eficientei


operatiunilor si activitatilor economico-financiare,prin examinarea documentelor primare si
centralizatoare a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila,a situatiilor contabile si
bilanturilor.
Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revizie a documentelor
contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul reviziei,este
dea pastra integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei financiare.
Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in anumite
situatii cum ar fi:
-primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare
-intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc
Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza selectiv si
combinat,in functie de situatia concreta controlata.
2.-Tehnicile de exercitare a controlului documentar contabil
a)-Controlul tehnologic –care se exercita in ordinea intocmirii,inregistrarii si sndosarierii
documentelor,examinarea facindu-se fara nici o grupare sau sistematizare prealabila.
b)-Controlul invers cronologic,se exercita de la sfirsitul spre inceputul perioadei de
control.Acest procedeu se foloseste atunci cind la constatarea unei abateri este nevoie sa se
stabileasca momentul cind aceasta s-a produs sau operatiunile care au legatura cu abaterea,sau cind
se constata omisiuni sau erori de inregistrare.
c)-Controlul sistematic(de probleme)-consta in gruparea documentelor pe probleme de
control,cum ar fi:
-operatiuni de casa,achizitii,salarizare,etc,si apoi analizarea lor in ordine cronologica.Acest
gen de control da posibilitatea sa se urmareasca atent un obiectiv si sa se stabileasca concluzii
pentru fiecare problema in parte.
d)-Controlul reciproc-presupune cercetarea si confruntarea la aceeasi unitate a unor
documente cu un continut identic,dar diferite ca forma si utilizate pentru aceleasi
operatii(documente de transport cu factura furnizorului,registrul de casa cu extrasul de cont din
banca).Acest gen de control este o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente.
e)-Controlul incrucisat-care consta in cercetarea si confruntarea tuturor exemplarelor unui
document existent la unitatea controlata si la alte unitati cu care aceasta a venit in contact,pentru
derularea operatiunii,a actului comercial-facturi,copia chitantei din carnet in original de la
client,datele din conturile “clienti”si “debitori”cu cele din conturile “furnizori” si “creditori”,ale
altor agenti economici.
-Controlul incrucisat cuprinde si confruntarea unor documente si evidente diferite,el
fiind o confirmare a datelor inscrise in documentele sau evidentele celui controlat.
f)-Investigatia-care consta in obtinerea unei informatii de la personalul a carui activitate
se controleaza,ptr lamurirea unor probleme ce nu rezulta clar din documente.El nu poate fi
considerata ca o sursa demna de incredere,dar reprezinta un surplus de informatie.

101
g)-Analiza si studiul general se utilizeaza pentru a obtine argumente justificative ptr
control(examinarea debitelor si creditelor unor conturi)
h)-Comparatia-presupune examinarea comparativa a unor solduri din evidenta analitica cu
cele sintetice,compararea cu datele anterioare(cheltuielile anului in curs cu cele anterioare)
i)-Examenul critic-care inseamna orientarea activitatii de examinare a documentelor spre
problemele principale.Eficienta determinataa de experienta profesionala a celui care efectuiaza
controlul.
j)-Analiza contabila este utilizata ptr determinarea logicii si legislatiei operatiunilor
economice, inainte de inregistrare,sau cu alte cuvinte efectuarea unui control preventiv,a
documentelor contabile inainte de a fi inregistrate in evidentele contabile(determinarea corecta a
conturilor,a partii acsetora,relatiile intre contruri)
k)-Balanta analitica de control, este o tehica de control reciproc,intre conturile analitice si
cele sintetice,si cuprinde urmatoarele corelatii:
-soldul initial al contului sintetic=suma soldurilor initiale ale conturilor analitice
-totalul miscarilor debitoare=sumele debitoare ale conturilor analitice
-totalul miscarilor creditoare=sumele creditoare ale conturilor analitice
-soldul final=suma soldurilor finale ale conturilor analitice
lipsa acestor corelatii indica faptul ca s-au strecurat erori.Balanta analitica se mai numeste si balanta
auxiliara sau secundara.
-Balanta sintetica,este asemanatoare cu cea analitica.Ea semnaleaza inregistrarile
gresite ca urmare a nerespectarii principiului dublei inregistrari,deci erorile bazate pe inegalitati.
l)-Corelatia bilantiera-ca tehnica de control,asigura exercitarea indicatorilor bilantieri
prin:
-reflectarea completa si exacta in conturi a tuturor veniturilor si cheltuielilor perioadei
-confruntarea rulajelor si sold. conturilor sintetice cu miscarile si soldurile conturilor
analitice
-respectarea regulilor de evaluare
-confruntarea datelor din contabilitate cu realitaatea prin inventariere
3.-Controlul faptic-este procedeul de stabilre reala a existentei si miscarii mijloacelor
materiale,umane si banesti.In strinsa corelatie cu desfasurarea activitatii economice si financiare
-Obiectivul acestui gen de control este-determinarea exacta a cantitatilor si valorilor existente,a
strii in care se gasesc,a respectarii legalitatii in utilizarea lor principalele modalitati de control faptic
sint:
a)-inventarierea(periodica;inopinata)-care constata,la un moment dat,existenta
considerabila si starea calitativa a elementelor de activ si pasiv,precum si modul de exercitare a
sarcinilor de catre gestionari,inventarierea presupunind totodata ,la compararea relitatii cu datele
scriptice,din evidenta.
b)-expertiza tehnica si analiza de laborator-se folosesc ptr stabilirea integritatii
valorilor materiale,calitatii unor produse,includerea cantitatilor prescrise tehnologic in materialele
compozite.
c)-observarea directa-ajuta la stabilirea unor situatii faptice care nu rezulta din
documente si desemneaza practica organului de control de a merge la fata locului ptr a constata
modul in care personalul controlat isiindeplineste atributiile.controlul poate fi inopinat sau
programat.
d)-inspectia fizica-consta in examinarea activelor si a altor resurse(controlul banilor
in casa acest gen de control se completeaza cu cel documentar.
4.-Analiza economico-financiara-este un instrument metodologic sisitematic,care procedeazala
descompunerea activitatii controlate,pe lemente cosntitutive,studiaza raporturile existente intre
acesta si factorii care le-au influentat,din acest p.v activitatea ec-fin fiind considerata ca un complex
de legaturi cauzale.
Tehnica generala de analiza economico-financiara,prezinta urmatoarele etape:
-delimitarea partilor componente-elemente structurale ale fenomenelor.

102
-descompunerea in trepte-ierarhizarea factorilor ce constituie forta majora motrice a
fenomenelor,clasificati in factori cu actiune directa si cei cu actiune indirecta.
-raporturile de conditionare si cauzalitate
-influentarea diferitilor factor4I,cantitativi,de structura,calitativi.
Printre tehnicile analizei economico-financiare amintim:
-tehnica de stabilire a relatiilor cauzate intre fenomene
-concordanta dintre obiectul cercetat si conditiile in care acesta s-a desfasurat.
-soldul(ramasita) care reprezinta diferenta datorata unor factori
necuantificabili,obtinut prin scaderea din variatia totala a influentei cunoscute.
5.-Controlul total si prin sondaj
-controlul total,care cuprinde toate operatiunile din cadrul obiectivelor stabilite pe
intreaga perioada supusa controlului)contro;u; aprovizionarii,toate intrarile si documentele de dare
in consum)acest gen de control este considerat mai sigur,dar prezinta dezavantajul unui volum mare
de munca.
-controlul de sondaj-se focalizeaza pe cele mai reprezentative operatii si documente
corespondente acestora ,care permit obtinerea unor concluzii cu caracter general asupra obiectului
urmarit.Acest mod de control are avantajul reducerii volumului de munca.
Acest mod de control se poate efectua prin metode cum ar fi:
*controlul simultan-concomitent cu executia
*controlul progresiv
*controlul penal
*controlul permanent-integrat in lucrarile de executie curente
*controlul periodic
*controlul direct
*controlul executiei si controlul de conducere
Controlul documentar-contabil,limitat numai balantelor,nu este suficient.Cu ajutorul
acestora se semnalizeaza doar inregistrarea gresita a unor operatii economice,ca urmare a
nerespectarii principiului dublei inregistrari sau a unsumarii eronate a rulajelor si se identifica prin
intermediul inegalitatilor care apar intre totalurile diferitelor coloane.
@-In practica se intilnesc o serie de erori care denatureaza insasi sensul inregistrarilor
contabile.Prin acest control se pot identifica aceste erori,de inregistrare(omisiuni), care atrag dupa
sine neinregistrarea sumei nici in debit nici in credit,prin aplicarea unor tehnici de control cum ar fi:
*controlul documentelor prin punctare;
*descoperirea unor documente care nu poarta mentiunea de inregistrare;
*urmare a unor reclamatii primite ;
@-Erorile de compensatie,reprezinta reportarea gresita din jurnalul sau din alte documente
justificative,in cartea mare,in sensul ca o suma in minus,egala ce cea trecuta in plus,in aceeasi parte
unui cont,care astfel se compenseaza.Aceste erori,pot fi identificate,prin:-analiza balantei
analitice,si prin sesizarile de la terti.
@-Erorile de imputatie-raporatarea unei sume exacte ca marime din jurnal in cartea
mare,atit in debit,credit,insa in alte conturi,decit cele corecte.Ele se pot se identifica prin:
-analiza balantei analitice,si prin sesizarile de la terti.
@-Erorile de inregistrare in registrul jurnal se pot datora:
*stabilirii gresite a corespondentei dintre conturi
*inregistrarii unei operatii de doua ori(debit si credit)
*inversarii formulei contabile
*inregistrarea de sume eronate(mai mare,mai mic)
Aceste erori se pot identifica prin analiza balantei de control sah,care cuprinde serii de egalitatti si
corespondenta conturilor.
Aplicarea tehnicilor de control documentar contabil,isi gaseste cea mai buna reflectarea in
calcularea si analizarea anumitor indicatori bilantieri si economico-financiari.
Exactitatea indicatorilor bilantului,trebuie sa raspunda,unor obiective precum:

103
*reflectarea completa si exacta a veniturilor si cheltuielilor
*confruntarea rulajelor soldului analitic-sintetic
*respectarea regulilor de evaluare
*confruntarea datelor contabile cu realitatea-inventariere
*respectarea normelor legale privind scaderea din pasiv si virarea la buget a
datoriilor fata de terti,care s-au prescris,scaderea din activ,pe seama profitului,a creantelor care nu
se mai pot recupera.
Un exepmlu de aplicare al tehnicilor de control documentar contabil il constituie:
a)-formula Rg=Fg,unde,Rg-raport de gestiune-sold valori;Fg-fisa analitica de gestiune;
Aceasta formula mai poate fi completata cu urmatoarele relatii:
-Contabilitate=Fg=Rg,sau, Li=Rg(control reciproc),unde Li-lista de inventar(toate valorile)
b)-Comparatia de control privind,stabilirea soldurilor maxime posibile(S.M.P),la ultimul
inventar.Concretizata in formula:-SMP=SI initial + intrari – iesiri,cu determinarea pe baza de
documente,si comparatia SMP-SUI,din aceasta comparatie rezultind urmatoarele situatii:
*SMP>SUI-diferenta vinzarilor
*SMP<SUI-diferenta-intrari de marfuri care nu se justifica documentar,care reflecta
introducerea de marfuri fara inregistrare,practicarea de suprapreturi,substituiri,omisiuni,erori.
*SMP=SUI-marfuri greu vandabile,fara misvare
c)-Corelarea intrarilor de materiale,produse sau marfuri in functie de consum,eliberari sau
vinzari.(SP=SII + intrari – iesiri)
d)-Gestiunea cu evidenta global-valorica pe baza de bonuri de vinzare-care constata
abateri sau lipsuri acoperite prin documente sau evidente,valabilitatea unor documente,realitatea
unor operatii;
-tehnica de lucru,adecvata constituind-o reconstruirea evidentei cantitative a gestiunii si
confruntarea cu situatia stocului.
e)-Gestionarea cu evidenta global valorica cu plata direct la vinzator,fara bon de vinzare-
care consta in verificarea,daca anumite marfuri au intrat efectiv in gestiune;daca anumite sortimente
neintrate cu bonuri sau facturi au existat efectiv in gestiune.
f)-Compararea depunerilor de numerar din vinzarile posibele in anumite perioade,ptr a
depista eventualele drepturi in contul unor lipsuri in gestiune din perioada anterioara.
g)-Corelarea actelor contabile ptr stabilirea realitatii unui fapt economic,nu alte fapte de
influenta reciproca,prin verificarea facturilor-NIR-urilor;a bonurilor de lucru-nota de predare
produse.
h)-Controlul intergestionar utilizeaza ptr stabilirea adevarului cind se invoca drept
explicatie a unor lipsuri dintr-o gestiune,plusurile la aceleasi articole existente untr-o alta gestiune-
prin stabilirea si verificarea legaturii cauzale care a generat aceasta situatie.
Acest gen de control,este prin excelenta un control ulterior,denumit si revizie a documentelor
contabile(intrucit se rfera la operatiuni economice si financiare care au avut loc).Scopul
reviziei,este dea pastra integritatea patrimoniala,de respectare a legalitatii si a disciplinei
financiare.
Controlul documentar contabil,se utilizeaza si cu caracter preventiv si concomitent in anumite
situatii cum ar fi:
-primirea documentelor la contabilitate pentru inregistrare
-intocmirea situatiilor contabile si a bilantului,etc
Controlul documentar contabil se exercita printr-o serie de tehnici care se utilizeaza selectiv si
combinat,in functie de situatia concreta controlata

14.2-Formele tehnicilor de control


14.2.1-Reconstituirea cantitative a evidentelor global valorice
14.2.2-Comparatia de control a stocurilor
14.2.3-Corelatia intrari-iesiri

104
Pe linga tehnicile de control de baza,documentar contabile,activitatea interna a unei entitati
economice,mai poate fi controlata preventiv,si prin intermediul unor tehnici de control
complementare,cum ar fi “reconstiuirea cantitativa a evidentelor global valorice”;-“compararatia de
control a stocurilor”;-“corelatia intrari-iesiri”.
Utilizarea acestor tehnici de control complementare,are menirea de a oferi compartimentelor
specializate informatii despre modul de organizare a contabilitatii la nivelul gestiunilor.

1.4.2.1-reconstituirea cantitativa a evidentelor global-valorice

Potrivit art.13,alin 2,din Legea nr.82/1991,republicata,contabilitatea valorilor materiale se tine


cantitativ si valoric,sau numai valoric,prin folosirea “inventarului permanent”sau a “inventarului
intermitent”.
In conditiile folosirii “inventarului permanent”-in contabilitate,se inregistreaza toate operatiile
de intrare si iesire,ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atit
cantitativ cit si valoric.
In conditiile folosirii “inventarului permanent”-care poate fi aplicat in unitatile
patrimoniale,din categoria celor “mici si mijlocii”-contabilitatea stocurilor,consta
in stabilirea “iesirilor” si “inregistrarea”lor in contabilitate pe baza “inventarierii stocurilor -la finele
perioadei de raportare”In acest caz “iesirile”se determina ca “diferenta”intre=[(valoarea stocurilor
initiale + valoarea intrarilor) – valoarea stocurilor finale]-determinate pe baza inventarierii.
In cazul folosirii “inventarului permanent”contabilitatea analitica a stocurilor,se poate organiza
dupa urmatoarele metode:
*-metoda “operativ-contabila”-(pe solduri),care consta in tinerea la locul de depozitare a
evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii,iar la compartimentul contabilitate,tinerea
evidentei valorice desfasurate pe gestiuni,iar in cadrul ”gestiunilor”pe grupe sau subgrupe de
bunuri.
Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta depozitelor,cu cele din
contabilitate,se asigura lunar,prin”evaluarea stocurilor cantitative,transcrise din fisele de magazie,in
registrul stocurilor”.
*-metoda”cantitativ valorica”-(pe fise de cont analitic)-consta in tinerea evidentei cantitaive pe
categorii de bunuri,la locul de depozitare,iar in “contabilitate”tinerea evidentei cantitativ valorice”
Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si
din contabilitate se face prin “punctajul periodic”dintre “cantitatile inregistrate in fisele de magazie
si fisele de cont analitic de la contabilitate”.
*-metoda “global valorica”-consta in tinerea evidentei numai valoric,atit la nivelul gestiunilor ,cit
si la contabilitate.
Controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cea din contabilitate se face
periodic.Aceasta metoda de control complementar,se aplica in prin cipal,ptr evidenta marfurilor si
ambalajelor aflate in unitatile de desfacere cu amanuntul si ptr alte bunuri,in cazul unitatilor care nu
au dotare tehnica corespunzatoare.Pe
masura dotarii ,cu tehnica de calcul,unitatile vor trece obilgatoriu la utilizarea “metodei cantitaiv
valorice”
1.4.2.2-comparatia de control a stocurilor

Stocurile,cuprind bunurile ce au componenta materiala,insa au o durata de viata mai mica de


un an si participa la un singur ciclu economic,transferindu-si valoarea dintr-o data asupra
procesului economic.
Stocurile se pot grupa in 3 categorii si anume:
*-stocuri ce participa la procesul de productie
*-stocuri rezultate din procesul de productie
*-stocuri destinate comercializarii

105
Tehnica de control,denumita se “tehnica de control a stocurilor”presupune comparatia celor
trei categorii de stocuri,in cadrul verigilor tehnologice care le formeaza si le trasforma,dintr-o
categorie in alta.Aceasta tehnica de control,consta in compararea stocurilor initiale cu cele
finale,tinind cont de stocurile aprovizionate ptr nevoi interne si comercializare,si organizarea
evidentei contabile la nivelul gestiuni lor comparatia facindu-se cu evidenta in contabilitate,prin
utilizare inventarelor permanente si intermitente,si inregistrarea intrarilor si iesirilor de stocuri,prin
metodele ”operativ contabila-pe solduri””metoda cantitativ valorica-pe fise de cont analitice”si
metoda “global valorica”care au fost prezentate anterior.Ca si metoda de control,“comparatia de
control a stocurilor”mai presupune urmarirea si analizarea “variatiei stocurilor”-determinata ca
diferenta”intre valoarea intrarilor de stocuri,din care se scade vaoarea iesurilor de stocuri din timpul
exercitiului financiar”.

1.4.2.3-corelatia intrari-iesiri

La intrarea in patrimoniu,bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza la costul de


productie,sau la costul de achizitie dupa caz.
La iesirea din patrimoniu,bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate
prin aplicarea,fie a metodei”costului mediu ponderat”fie a metodei “primei intrari-primei
iesiri”cunoscute si sub denumirea de metoda”FIFO-first input-first output(prima intrare-prima
iesire)”sau “LIFO-last input-first output(ultima intra reprima iesire).Ca tehnica de control
complementar,”corelatia intrari-iesiri”se evidentiaza prin utilizarea acestor doua metode de
evidentiere si inregistrare in gestiuni si contabilitate a intrarilor si iesirilor de bunuri materiale.
In lumina acetei tehnici”metoda costului mediu pomderat”presupune calcularea costului
bunului material,fie dupa fiecare intrare,fie dupa o perioada,care in principiu,nu trebuie sa
depaseasca durata medie de stocaj a bunurilor respective,si se calculeaza ca “raport intre-valoarea
totala a stocului initial + valoarea intrarilor/ si cantitatea existenta in stocul initial + cantitatile
intrate.
Potrivit metodei”primei intrari-primei iesiri”bunurile iesite din gestiune,se evalueaza la
“costul de achizitie”(sau productie)al primei intrari(lot).Pe masura epuizarii lotului,bunurile iesite
din gestiune,se evalueaza la “costul de achizitie(sau productie)al lotului urmator,in ordinea
cronologica.
Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura stocurilor se poate face si la
“preturi standard”(prestabilite)pe baza “preturilor medii”ale bunurilor respective.denumite si
“preturi de inregistrare”cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de
achizitie(sau de productie)dupa caz.
In cazul in care evaluarea bunurilor se face la “preturi standard”(prestabilite)diferentele
stabilite intre pretul de inregistrare si costul de achizitie respectiv,costul de productie se
inregistreaza distict in contabilitate.
Tabloul”intrai –iesiri”(TIE)are un rol important in elaborarea “conturilor nationale”deoarece
centralizeaza,datele privind productia,consumul si valoarea adaugata”a ramurilor economiei
nationale.
Ca o concluzie,aceste metode complementare,impreuna si cu celelate metode de exercitare a
controlului,sint un instrument eficace la indemina conducerii economice a entitatii organizatorice,in
inregistrarea,si evidentierea tuturor miscarilor patrimoniale,informatiile oferite de ele,constituind un
element important de baza,al politicii si startegiei manageriale a conducerii unitatii economice.

14.3-Inregistrari contabile in cazul lichidarilor judiciar,fuziunilor


si divizarilor
a)-In cazul lichidarilor judiciare
1)-operatii privind lichidarea materialelor consummate:
*-trecerea materialelor consumabile ptr vindere la populatie
371’’marfuri’’ = 301‘’materiale consumabile’’

106
*-vinderea cu incasare prin casa a tuturor marfurilor
531’’casa’’ = 707’’venturi din vinzara marfurilor’’
*-descarcarea de gestiune ptr marfurile vindute
607’’cheltuieli cu marfurile’’ = 371’’marfuri’’
*-varsarea numerarului la banca
581’’viramente interne’’ = 531’’casa’’
*-aparitia in extras a sumelor depuse in banca
5121’’cont current banca’’ = 581’’viramente interne’’
2.-operatii contabile de inchidere la sfirsitul lunii a conturilor de venituri si chelt:
*-inchiderea venturilor
% = 121’’profit si pierderi’’
7721’’venituri din cedarea activelor’’
707’’venituri din vinzarea marfurilor’’
*-inchiderea cheltuielilor
121’’profit si pierderi’’ = %
6721’’cheltuieli privind activele cedate
607’’cheltuieli cu marfurile’’
667’’chetuieli privind sconturi acordate
666’’cheltuieli privind dobinzile’’

3.-operatii privind dividentele :


*-inregistrarea dividentelor catre asociati
% = 457’’dividente de plata’’
1061’’rezerve legale’’
121’’profit si pierderi’’
*-inregistrarea impozitului pe dividente
457’’dividente de plata’’ = 446’’alte impozite si taxe’’
4.-operatii privind lichisarea si partajul capitatlului :
*-hotarirea de retragere a capitalului social
1012’’capital social varsat’’ = 456’’decontari cu asociatii privind capitalul’’
*-plata din banca a capitalului social
456’’decontari cu asociatii privind capitalul’’ = 5121’’cont curent la banca’’
*-plata dividentelor nete catre asociati
457’’dividente de plata’’ = 5121’’cont curent la banca’’
*-plata impozitelor pe dividente
446’’alte impozite si taxe’’ = 5121’’cont curent la banca’’
5.-operatii privind lichidarea mijloacelor fixe :
*-vinzarea mijloacelor fixe-facturate
461’’debitori diversi’’ = 7721’’venturi din active cedate’’
*-scaderea din evidente a mijloacelor fixe vindute
% = 212’’mijloace fixe’’
281’’amortizarea imobilizarilor corporale ;
6721’’cheltuieli cu activele cedate’’
*-incasarea cv mijloacelor fixe vindute prin banca
5121’’cont curent la banca’’ = 461’’debitori diversi’’
6.-operatii privind vinzarea obiectelor de inventar :
*-vinzarea obiectelor de inventar facturate
411’’clienti’’ = 708’’venturi din activitati diverse’’
*-inregistrarea deprecierii obiectelor de inventar vindute
6814’’cheltuieli cu provizioane ptr = 392’’provizioane cu depreciere
depreciere active circulante obiecte de inventar
*-incasarea cv obiectelor de inventar vindute prin banca

107
5121’’cont curent banca’’ = 411’’clienti’’
*-descarcarea de gestiune de obiecte de inventar vindute
603’’cheltuieli cu obiecte de inventar vindute’’ = 303’’obiecte de inventar’’

7.-operatii privind decontarea creantelor si obligatiilor :


*-incasarea creantelor de la clienti
5121’’cont curent la banca’’ = 411’’clienti’’
*-achitarea furnizorilor din bilantul de incepere a lichidarii
401’’furnizori’’ = 5121’’cont curent la banca’’
8.-operatii lichidarea ‘’activului ‘’si ‘’pasivului’’societatii :
*-1012’’capital social’’ = 107’’rezultat reportat’’
*- 401’’furnizori’’ = 121’’profit si pierderi’’

b)-In cazul fuziunilor-situatia societatilor absorbite


1.-inchiderea conturilor de capital :
*- % = 45’’actionarii societatii absorbite’’
101’’capital social’’
106’’rezerve’’
105’’diferente din evaluare’’
2.-transmiterea elementelor de activ :
*- % = 892’’bilant de inchidere’’
15’’provizioane’’
16’’doatar’’
40’’datorii’’
45’’actionarii societatii absorbite’’

b)-In cazul fuziunilor-situatia societatilor absorbante

1.-operatii de majorarea a capitalului(sau crearea lui)si inregistrarea primei de emisiune :


*- 45’’actionarii societatii absorite = %
101’’capital social’’
104’’prime de emisiune’’
*-eliberarea aporturilor ,sau preluarea elementelor de activ si pasiv
#-ptr elemente de activ :
% = 45’’actionarii societatii absorbite’’
20’’imobilizari’’
30’’stocuri’’
41’’creante’’
50’’disponibilitati’’
#-ptr elemente de pasiv :
45’’actionarii societatii absorbite = %
15’’provizioane
16’’datorii’’
40’’datorii’’
c)-In cazul divizarilor
1.-operatii la societatea divizata si care urmeaza sa-si inceteze activitatea :
*- 892’’bilant de inchidere’’ = %
207’’fond comercial’’
21’’imobilizari corporale’’
30’’stocuri de materii si materiale’’
411’’clienti’’
5121’’disponibil cont curent banca’’

108
*-concomitent cu inregistrarile
% = 892’’bilant de inchidere’’
101’’capital’’
106’’rezerve’’
121’’profit si pierderi’’
105’’rezerve din reevaluare’’
401’’furnizori’’
2.-operatii de preluare a activelor de la societatea divizata de catre societ.noua :
% = 456’’decontari cu asociatii privind capitalul’’
207’’fond comercial’’
21’’imobilizari corporale’’
30’’stocuri’’
411’’clienti’’
5121’’cont curent la banca’’
-operatii de preluare a capitalurilor si datoriilor de la societatea divizata de catre societatea
noua :
456’’decontari cu asociatii privind capitalul’’ = %
101’’capital’’
106’’rezerve’’
121’’profit si pierderi’’
105’’rezerve din reevaluare’’
401’’furnizori’’
3.-operatii la societatea nou infiintata :
*-preluarea activelor
% = 891’’bilant de deschidere’’
207’’fond comercial’’
21’’imobilizari corporale’’
30’’stocuri’’
411’’clienti’’
5121’’cont curent la banca’’
*-preluarea capitalurilor si datoriilor
891’’bilant de deschidere’’ = %
101’’capital’’
106’’rezerve’’
121’’profit si pierderi’’
105’’rezerve din reevaluare’’
401’’furnizori’’

Bibliografie minimală obligatorie


1. Vanghele, Cristian- Control financiar şi Exeprtiză Contabilă-Nonte de curs-
Ed.”A.Şaguna”-Constanţa 2006;
2. Gheorghe, D-tru -Contabilitate Financiară-Ed.Muntenia- Constanţa 2004
3. Petru, Radu-Expertiza Contabila-Ed.Sedcom Libris-Iasi 2004
4. Morariu, Ana -Contabilitate şi Fiscalitate în dezvoltarea Firmei-Ed.Exponto Buc. 2005
5. Loebbecke, Arens -Auditul o abordare integrata-Ed.Arc-Bu.c 2003
6. Petrescu, Silvia -Diagnostic economico-financiar-metode,studiu de caz- Ed.Sedcom Libris- Buc.2004

109