Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA NAŢIONALĂ AUTORITATEA NAŢIONALĂ

DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII


DATELOR CU CARACTER PERSONAL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritatea Naţională de Date


S u p rave g h e re a P re l uc r ă r i i cu
Datelor cu Caracter Personal este
autoritate publică centrală, autonomă caracter personal
şi independentă, al cărei rol constă în
apărarea dreptului la viaţă intimă,
familială şi privată în privinţa
prelucrării datelor cu caracter
personal.

Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30,


sector 1, București, cod poștal 010336
Telefon: 031.805.9211 Bucureşti
Fax.: 031.805.9602
www.dataprotection.ro
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Dreptul la viaţă intimă,
familială şi privată e garantat de Exemple:
Constituţia R omâniei şi de Carta - nume şi prenume
Convenţia nr. 108 din 1981 Drepturilor Fundamentale a Uniunii - adresă
pentru protecţia persoanelor cu privire la Europene. - data naşterii
prelucrarea automată a datelor cu caracter - date din actele de stare civilă
personal a fost primul instrument legal Prin Legea nr. 677/2001 pentru - seria şi nr. B.I./C.I.
adoptat în domeniul protecţiei datelor. protecţia persoanelor cu privire la - codul numeric personal
prelucrarea datelor cu caracter personal şi - funcţia
Art. 8 din Carta Drepturilor libera circulaţie a acestor date sunt stabilite - adresă e-mail
Fundamentale a Uniunii Europene regulile generale de prelucrare a datelor - imaginea
prevede: personale, drepturile persoanelor vizate şi
obligaţiile operatorilor. Datele personale oferă
1. Orice persoană are dreptul la protecţia informaţii despre fiecare dintre noi,
datelor cu caracter personal care o privesc. Această lege ocroteşte viaţa privată şi obiceiurile şi opiniile noastre, despre
familială a cetăţenilor. anumite aspecte ale personalitaţii
2. Aceste date trebuie tratate în mod loial, fiecăruia.
în scopuri precise şi pe baza
consimţământului persoanei interesate Datele personale pot dezvălui ce
sau în temeiul unui alt motiv legitim relaţii avem fiecare dintre noi cu alţi
prevăzut de lege. Orice persoană are drept oameni, care ne este starea de sănătate sau
de acces la datele colectate care o privesc şi stilul de viaţă.
de a obţine rectificarea acestora.
Categorii speciale de date:
3. Respectarea acestor reguli se supune - privind originea rasială sau etnică
controlului unei autorităţi independente. Date cu caracter personal -privind convingerile politice, religioase,
reprezintă orice informaţii referitoare la o filozofice
persoană fizică identificată sau - privind apartenenţa sindicală
identificabilă. - privind starea de sănătate
- privind viaţa sexuală