Sunteți pe pagina 1din 80

ÎNTREBĂRI MARTIE 2017

NORME TEHNICE Gr. 3B şi 4B

MARTIE 2017
Varianta a
Enunt
Protecţia motoarelor electrice împotriva la motoarele cu puteri peste 5 kW
întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare
şi restabilirea ei ulterioară se prevede:

Protecţia motoarelor electrice împotriva întotdeauna rapidă


întreruperii sau scăderii tensiunii de alimentare
şi restabilirea ei ulterioară este o protecţie:

În amplasamente cu risc de incendiu datorita 200º C


prafului şi /sau fibrelor, temperatura la
suprafaţa corpurilor de iluminat, în caz de
defect, trebuie să fie limitată la:

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă mai mică de 0,5 MΩ


tensiune) cu tensiune nominală > 500 V se
măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

Se admit doze comune pentru circuitele de dacă acestea funcţionează la


iluminat normal, de prize, de comandă şi de aceeaşi tensiune
semnalizare:
Se prevede accesul pe la ambele capete pe 10 m
coridoarele din dreptul tablourilor de
distribuţie formate din mai multe panouri
având o lungime mai mare de:

Se poate renunţa, în anumite condiţii, la de protecţie împotriva


prevederea unui dispozitiv de protecţie scurtcircuitelor
împotriva suprasarcinilor la reţelele de joasă
tensiune de tip IT, în cazul în care fiecare
circuit neprotejat împotriva suprasarcinilor este
protejat printr-un dispozitiv:

Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor neapărat a tuturor conductoarelor


electrici, care se prevede pe toate active
conductoarele de fază, trebuie să producă
deconectarea:
Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a cca. 0,5 m
pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din
aceste măsurări se efectuează la o distanţă de
orice conductor extern accesibil din
amplasament de:

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din metoda convenţională


reţelele electrice având tensiunea cea mai
ridicată 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face utilizând:

În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai înalţi 10 Ω


de 40 m, rezistenţa prizei de pământ măsurată
la 50 Hz, nu trebuie să depăşească valoarea de:

În zonele cu circulaţie redusă, valoarea 12,5 kV/m


intensităţii câmpului electric la 1,8 m de
suprafaţa solului nu trebuie să depăşească:
La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de 30°
protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, de
maxim:
Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai tensiunea nominală de ţinere la
ridicată mai mare decât 245 kV, nivelul impuls de trăsnet
nominal de izolaţie se defineşte prin:
Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai tensiunea nominală de ţinere la
ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, nivelul impuls de trăsnet
nominal de izolaţie se defineşte prin:
Protecţia posturilor de transformare noi de descărcătoare cu rezistenţă
3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva variabilă pe bază de oxizi metalici
loviturilor directe de trăsnet şi împotriva
undelor de supratensiune de trăsnet care se
propagă pe LEA se realizează cu:

Staţiile de transformare exterioare amplasate în înalt


zone poluate (niveluri de poluare III şi IV) se
realizează în sistem constructiv de tip:

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de 5Ω


pământ artificiale pentru o instalaţie de
paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ
se execută separat faţă de prizele de pământ
pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel
mult:

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de 5Ω


pământ naturale pentru o instalaţie de
paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ
se execută separat faţă de prizele de pământ
pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel
mult:
Din considerente mecanice, conductoarele 16 mmp
funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel
şi aliaje de aluminiu ale liniilor electrice
aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea
secţiunea minimă de:

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva 110 kV


arcului electric este obligatorie la liniile
electrice aeriene cu tensiunea nominală de:
În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice trebuie să aibă toate aceeaşi
aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai tensiune nominală
multe circuite, acestea:
La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd toţi stâlpii LEA din zonele cu
prize artificiale de pământ pentru dirijarea circulaţie frecventă
potenţialelor la:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari 5%
de 1 kV, în cazul izolatoarelor străpungibile,
numărul de izolatoare dintr-un lanţ,
determinate pe baza tensiunilor nominale de
ţinere se măreşte cu:

La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari prin ruperea unui element de
de 1 kV, în cazul lanţurilor multiple de izolator dintr-o ramură
întindere, verificarea elementelor de izolatoare
şi a clemelor şi armăturilor componente, la
gruparea specială de încărcări (regim de
avarie) se face:

La liniile electrice aeriene de 110 kV, numărul mai mare cu o unitate decât la
de izolatoare din lanţurile de întindere, formate lanţurile de susţinere
din elemente tip capa-tija, se consideră:

La liniile electrice aeriene de medie tensiune se conifere


pot utiliza stâlpi de lemn din:
La stâlpii terminali cu mai multe circuite, în condiţiile montării numai a
verificările se fac: circuitelor de pe o singură parte a
stâlpului
Montarea de dispozitive antivibratoare pe se realizează în cazul trecerii LEA
conductoarele active şi de protecţie ale LEA: prin zone plane deschise, cu
deschideri de peste 120 m,
condiţionat

Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de ruperea conductoarelor în condiţiile


avarie se consideră, ca ipoteză de calcul: unui vânt perpendicular pe linie,
simultan cu depunere de chiciură

Sârmele de oţel utilizate la realizarea se protejează împotriva coroziunii


conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel prin zincare clasa 2-a
a conductoarelor aluminiu - oţel destinate
liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari
de 1 kV:

Stâlpii de intervenţie se dimensionează: numai în regim normal


Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: fixarea conductoarelor, prin
întindere, la capetele liniei

Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor în alveolă de beton


electrice aeriene se montează:
Stâlpii de susţinere se folosesc: în mod curent pe linii pentru
susţinerea conductoarelor
Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu în mod obligatoriu
dispozitive de legare la pământ a părţilor
metalice:
Stâlpii terminali se folosesc la: remedierea temporară a unor
porţiuni de linii avariate
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele valorile tensiunii de alimentare
electrice cu tensiunea sub 1kV se face constante
considerând:
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele impedanţa pozitivă egală cu
electrice cu tensiunea sub 1kV se face impedanţa negativă
considerând:
Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele scurtcircuitul este departe de
electrice cu tensiunea sub 1kV se face în generator
următoarele condiţii:

Conform NTE 006/06/00, pentru calculul curentul de scurtcircuit simetric de


curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în rupere Ib
cazul unui scurtcircuit departe de generator,
curentul de scurtcircuit iniţial I"k este egal cu:

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul 10%


iniţial de scurtcircuit I"k în cadrul reţelelor de
joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este
mai mare de ....... din curentul de scurtcircuit
iniţial calculat fără influenţa motoarelor:

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele rezistenţele de contact


electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în
considerare:
În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele capacităţile liniilor
electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate:

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator, mai mic decât curentul de


într-un sistem cu generatoare, posturi de scurtcircuit simetric de rupere Ib
transformare, motoare, etc., curentul de
scurtcircuit permanent Ik este:

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de se neglijează


scurtcircuit monofazat:
În timpul scurtcircuitului bifazat în reţelele de aproape de generator
joasă tensiune, impedanţa de succesiune
negativă este aproximativ egală cu impedanţa
de succesiune pozitivă, în cazul în care
scurtcircuitul apare:

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru este neglijabilă numai pentru


aparatele de comutaţie şi protecţie din aparate cu izolaţie în SF6
circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea
reactanţei:

Raportul de transformare RT/XT în funcţie de scade


mărimea transformatorului:
Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de numai de sarcinile în regim normal
protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se de funcţionare
seama:
Adâncimea de pozare în condiţii normale a 0,5 … 0,6 m
cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV
inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:
Cablurile de energie cu ecran comun peste 6 kV inclusiv
izolaţia conductoarelor (cu câmp neradial) se
pot utiliza până la tensiunea de:
Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru

Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea 15 cm


manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea
prin amplasarea lor la o distanta minima de:

Conductorul profilat este un conductor a cărui elipsă


secţiune transversală nu are formă de:
Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele 100 m
rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor
locuite din localităţi va fi de:
Distantele maxime de rezemare, respectiv de 40 cm în montaj orizontal si 80 cm
fixare a cablurilor nearmate, în lipsa în montaj vertical
indicaţiilor furnizorului, sunt:
Înnădirea cablurilor de comandă şi control nu este permisă

Învelişurile metalice de etanşeizare ale pot servi drept conductor de nul în


cablurilor de joasă tensiune : orice condiţii

La executarea unui terminal într-o reţea de de trei ori a terminalului respectiv


cabluri, pentru rezerve se prevăd lungimi
minime necesare refacerii:
Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior
Dimensionarea conductoarelor circuitelor de numai de sarcinile în regim normal
alimentare în cazul motoarelor se face ţinându- de funcţionare
se seama:
Este admisă racordarea prin prize la circuitul 0,5 kW
de alimentare al receptoarelor electrice cu
putere nominală până la:
Corpurile de iluminat care se instalează în echipate cu lămpi fluorescente
depozite cu materiale combustibile, categoria
BE 2, trebuie să fie întotdeauna:
Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub distribuţie joasă tensiune,
trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona distribuţie de medie tensiune, fir-
carosabilă, este: pilot pentru telemecanică, iluminat
public

În încăperi de locuit şi similare se recomandă 1m


ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie
distanţate faţă de plafon la:
Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - PVC
30 kV se recomanda alegerea izolaţiei, de
preferinţă, din:
Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută: în fluxuri separate pentru
cablurile de comandă control şi
telemecanică faţă de cele de
energie

Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de doar în anumite cazuri speciale


scurtcircuit se realizează:
Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV 15 x diametrul cablului
cu izolaţie din material sintetic, este:
Se recomanda ca numărul de manşoane de 6 bucăţi
legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru
cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de
maximum:

Se va prevedea o rezervă de cablu la pozarea necesară refacerii o dată a


cablurilor de energie si de comandă control, manşonului
având, la manşoane, lungimea minima:

În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi instalate tensiune nominală care nu
receptoare electrice dacă: depăşeşte 24 V tensiune alternativă

Secţiunea unui cablu de alimentare a unui puterea absorbită de consumatori


tablou general se determină ţinând cont de:
Secţiunile cablurilor de comandă – control, din 1 mmp
cupru, folosite la circuitele secundare ale
transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie
mai mici de:
Secţiunile transversale minime admise ale 1 mmp pentru conductoarele de
cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici cupru si 2,5 mmp pentru
de: conductoarele de aluminiu

Temperatura maximă a unui conductor al unui suma dintre temperatura mediului


cablu, în regim permanent, este: şi supratemperatura datorită
curentului de sarcină
În instalaţiile de joasă tensiune aferente numai între două conductoare
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie active
măsurată:

Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu cadă de baie fixă (cadă


încăperi cu cadă de baie sau duş din normativul de baie) sau duş şi zonelor
I 7 se aplică pentru: învecinate, conform
recomandărilor sandardului SR HD
60364 – 7 – 701.

În mod special se prevăd conductoare din 16 mm2


cupru la circuitele electrice pentru alimentarea
de sisteme şi instalaţii de prevenire şi stingere
a incendiilor, atunci când secţiunea
conductoarelor din aluminiu ar rezulta mai
mică de:

La circuitele electrice pentru alimentarea întotdeauna aluminiu


receptoarelor de importanţă deosebită
(receptoare din blocul operator al spitalelor,
iluminat de siguranţă, etc) materialul
conductoarelor este:

Exceptând cazurile justificate tehnic şi de aluminiu neizolate


economic, reţelele aeriene de joasă tensiune
vor fi realizate cu conductoare:
Legăturile barelor se execută: numai prin sudare

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie numai prin sudare


executate:

Accesul în posturile de transformare, cu din interiorul clădirii


transformatoare cu ulei, din interiorul
blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se
va face:

Acoperişurile si planşeele clădirilor şi scândură acoperită cu tablă


încăperilor în care se găsesc instalaţii electrice
trebuie sa fie executate din:
Amplasarea instalaţiilor electrice pentru în centrul de putere al
alimentarea unor consumatori, se face, de amplasamentului
regulă:
Legăturile conductoarelor izolate se acoperă numai dacă sunt accesibile
cu material electroizolant (de ex. tub varniş,
bandă izolantă, capsule izolante etc):

Legăturile electrice între conductoare izolate în interiorul tuburilor sau ţevilor de


pentru îmbinări sau derivaţii se fac: protecţie
Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă între părţile conductoare rigide
distanţa minima: aflate sub tensiune si aparţinând
unor faze diferite

Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de cu şuruburi


înaltă tensiune se poate face:
Măsurile pentru evitarea contactului direct cu numai la montarea aparentă a
materialul combustibil al echipamentelor elementelor de instalaţii electrice
electrice cu grad de protecţie inferior IP54 se
aplică:

În încăperile de producţie electrică, conform este obligatorie prevederea


prescripţiilor energetice aplicabile: iluminatului natural
În instalaţiile electrice cu tensiune peste traversarea drumurilor şi căilor
1 kV, dublarea lanţurilor de izolatoare pentru ferate
suspendarea conductoarelor flexibile, este
obligatorie la:

Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor de cel puţin 2m


electrice la ieşire din spatiile de producţie
electrică de exterior este:
Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu 1,5 m
plasă, din incinta unei instalaţii electrice de
înaltă tensiune, amplasate în exterior, trebuie
să aibă înălţimea de cel puţin:

Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea cuprinde cel puţin 3 ventilatoare


unei instalaţii de distribuţie ce conţine
echipamente cu volum mare de ulei:
La realizarea planşeelor în coridoarele nu se admit denivelări
încăperilor de producţie electrică:
Limitele de rezistenţă la foc ale pereţilor şi 0,5 h
planşeelor încăperilor ce adăpostesc
echipament electric cu până la 60 kg ulei pe
cuvă sunt de:

Peretele de separaţie între celule la staţiile plin numai pentru înălţimea


interioare de medie tensiune se va prevedea: întrerupătorului

Montarea pe materiale combustibile a este strict interzisă


echipamentelor electrice cu grad de protecţie
inferior IP54:

Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV


Postul de transformare de stâlp este acela al pe o construcţie specială de stâlpi
cărui echipament, inclusiv transformatorul,
este instalat în exterior:
Posturile de transformare situate în mediul nu vor avea ferestre
rural sau cele cu regim de construcţie similar
în mediul urban:
Montarea tuburilor de protecţie a este strict interzisă
conductoarelor electrice de j.t. pe pardoseala
combustibilă a podurilor:
Punctul de alimentare este: staţie de conexiuni de medie
tensiune, destinată alimentării unor
posturi de transformare

Motoarele electrice alimentate prin circuite numai cu dispozitiv de protecţie la


separate trebuie prevăzute pe toate fazele: scurtcircuit, pentru puteri mai mici
de 5 kW

Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre 3 ore


transformatoarele de putere, va fi cel puţin:
Se admite condiţionat instalarea, în încăperi 1260 kVA inclusiv
comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi
joasă tensiune, de cel mai simplu tip, a două
transformatoare de putere în ulei cu o putere
totală de:

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cel mult 70% din puterea de mers
cazul compensării locale (individuale) la în gol a receptorului
receptoare de putere mare (motor asincron,
transformator) trebuie să compenseze:

Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui 10 cm


transformator, se realizează prin ţevi cu
diametrul de:
Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare conductoarele electrice din traseul
electrice libere montate pe izolatoare în principal să poată suporta eforturile
interiorul clădirilor se fixează astfel încât: de tracţiune suplimentare

Transformatoarele de putere în ulei se prevăd 1 tona


cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu
scurgere la un colector comun sau la alte cuve,
daca au cantităţi de ulei de peste:

Se admite alimentarea a mai multor receptoare 8 kW


electrice de putere de aceeaşi natură şi
destinaţie (de ex. motoare) prin acelaşi circuit
de j.t. prevăzut cu protecţie comună la
scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu
depăşeşte:

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este interzisă


tablourilor electrice:
Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni este interzisă, cu unele excepţii
şi distribuţie în interiorul încăperilor de
cabluri:
Conform PE 102/86, ca elemente de separare siguranţe fuzibile
în zonele de lucru se folosesc:

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie Cu


etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu
mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.: trebuie legate prin conductoare de


protecţie la pământ
Circuitele de joasă tensiune de curent nu pot fi grupate pe acelaşi panou
alternativ, de curent continuu sau de tensiuni (dulap), necondiţionat
diferite
Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului verde pentru poziţia deschis
de conectare trebuie să fie:
Puterea instalată pe un circuit monofazat de 1 kW
prize din clădirile de locuit şi social - culturale
este de:
În cazul în care funcţionarea în paralel a două se prevăd blocaje corespunzătoare
sau a mai multor surse este interzisă, pentru a pentru împiedicarea conectării în
se evita această schemă: paralel

În cazul în care temperatura minimă este sub se admite dacă se prevede o


valorile stabilite de norme, montarea aparatelor încălzire locală
înglobate în echipamentul de joasă tensiune :

Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă în încăperi separate


tensiune poate fi făcută:
Întreruperea conductorului de protecţie prin este permisă
aparate de conectare:
La realizarea tablourilor şi barelor de 10 mm
distribuţie de j.t., distanţa minimă de izolare în
aer între piesele fixe sub tensiune ale
diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi
metalice legate la pământ trebuie să fie de cel
puţin:

Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele este interzisă


instalaţiei de protecţie:

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare manuale


condensatoare de joasă tensiune se realizează
prin :
Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din 50 A
interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie
realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

Se recomandă ca montarea instalaţiilor în aceeaşi încăpere


electrice de interior cu tensiunea până la şi
peste 1000V să fie amplasate:
Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie conductoarele de alimentare să fie
montate în aşa fel încât: legate la şuruburile de contact

Sistemele de bare colectoare precum şi faza L1 - roşu închis, faza L2 -


derivaţiile acestora, din tablourile electrice de galben, faza L3 - albastru închis
joasă tensiune se marchează prin vopsire,
astfel:

Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat: în plan orizontal

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale se verifică la solicitări mecanice


conductoarelor din centralele şi staţiile
electrice, în condiţii de scurtcircuit:
Supunerea legăturilor electrice la eforturi de este permisă întotdeauna
tracţiune:
Curentul de scurtcircuit reprezintă: curentul nominal admisibil

Dimensionarea sau verificarea în condiţiile nu este obligatorie


curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice
aeriene cu tensiunea nominală mai mică de 110
kV:

Din punct de vedere al solicitărilor la la solicitări electromagnetice


scurtcircuit, cablurile electrice se verifică la:
Din punct de vedere al solicitărilor la solicitări mecanice
scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile)
se verifică la:
În funcţie de raportul R/X (în care R este creşte la scăderea raportului R/X
partea reală, iar X, coeficientul părţii
imaginare a impedanţei complexe a căii de
scurtcircuit de la sursă la locul defectului)
factorul pentru calculul valorii de vârf a
curentului de scurtcircuit:

Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice se solicitări electromagnetice


verifică la:
La calculul curenţilor de scurtcircuit, de regulă, se neglijează
impedanţa consumatorilor racordaţi în paralel
cu calea de scurtcircuit:
La determinarea valorii de vârf a curentului de se recomandă să se ţină seama de
scurtcircuit, dacă există aparate limitatoare de prezenţa acestor aparate
curent:
Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot 2m
instala astfel încât înălţimea laturii de sus a
tablourilor faţă de pardoseala finită să nu
depăşească:

La verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit totală (echivalentă)


a conductorului de oţel-aluminiu al LEA se ia
în considerare secţiunea:
Tuburile şi ţevile metalice sau din material numai aparent
plastic din instalaţiile electrice de j.t. se
instalează:
Pentru dimensionarea sau verificarea curentul dinamic nominal
aparatelor electrice la solicitări mecanice în
cazul curenţilor de scurtcircuit, se ia în
considerare:

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din doar metoda convenţională


reţelele electrice având tensiunea cea mai
ridicată Us > 245 kV se face utilizând:
Temperaturile maxime de scurtă durată ale 375°C - 400°C, în funcţie de
componentelor cablurilor nu trebuie să materialul de izolare, respectiv
depăşească: materialul mantalei exterioare şi de
umplutură

Norma tehnică energetică - NTE 001- privind instalaţiilor electrice pentru


alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi tracţiunea electrică
protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a.
împotriva supratensiunilor se aplică:

Verificarea aparatelor electrice la solicitări valoarea de vârf a curentului de


mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se scurtcircuit (kAmax)
face verificând ….......…. în raport cu curentul
dinamic nominal al aparatului:

Liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală de regulă, numai la efectele


de 110 kV sau mai mare se verifică, în dinamice
condiţiile curenţilor de scurtcircuit:

Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile 110 kV


electrice de:
Acţiunea vântului şi chiciurii asupra produce eforturi mult mai mari
armăturilor, consolelor şi izolatoarelor din LEA decât cele pe conductoare sau stâlpi
de j.t.:
Apropierea axului LEA de joasă tensiune de este interzisă la o distanţa mai
construcţii în care se prelucrează sau mică de 1,5 ori înălţimea deasupra
depozitează substanţe combustibile, solului a celui mai înalt stâlp din
inflamabile sau cu pericol de incendiu zonă
(explozie):

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de respectând o distanţă pe verticală


clădiri se realizează: de minim 2 m, măsurată la săgeată
sau deviaţie maximă

Construirea LEA joasă tensiune peste ape este întotdeauna interzisă


curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în
zona de protecţie a acestora:
Din considerente mecanice, conductoarele 25 mmp
funie de oţel ale liniilor electrice aeriene cu
tensiuni mai mari de 1 kV vor avea secţiunea
minimă:

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul 4m


torsadat al LEA joasă tensiune, montat pe
stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol,
trebuie să fie de:

În cazul LEA de joasă tensiune cu conductoare în coronament orizontal


neizolate conductoarele vor fi montate:

La dimensionarea stâlpilor LEA cu tensiune 10%


peste 1kV se admite o depăşire a rezistenţelor
de calcul cu maximum :
Indiferent de tipul coronamentului LEA de 0,15 m
joasă tensiune. sau zona meteorologică,
distanţa minimă între conductoarele neizolate,
în punctele de prindere nu va fi mai mică
decât:

La determinarea încărcărilor normate pentru zona meteorologică şi tipul de


calculul mecanic al LEA de joasă tensiune. se amplasament
ia în considerare:

La dimensionare, din considerente mecanice, 16 mmp


secţiunile minime ale conductoarelor LEA de
joasă tensiune, neizolate, din oţel-aluminiu
utilizate în alimentarea consumatorilor, vor fi:
La executarea liniilor electrice aeriene cu nu se face dacă s-au executat
tensiuni mai mari de 1 kV, verificarea valorilor conform proiectului
rezistenţelor de dispersie ale prizelor de
pământ:

La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari la fiecare stâlp de întindere


de 1 kV, conductoarele de protecţie se leagă la
pământ:
La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru se stabileşte în funcţie de
joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală deschiderea dintre stâlpi
între conductorul inferior al liniei de medie
tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi
conductorul superior al liniei de joasă tensiune

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru distanţa pe stâlp între elementele


joasă şi medie tensiune: liniei de medie şi joasă tensiune va
fi de minim 3 m

La dimensionarea LEA de joasă tensiune, ipoteza temperaturii maxime


săgeata maximă a LEA se calculează în:
La dimensionarea LEA joasă tensiune. având 30 cm
un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit
cu conductoare izolate torsadate, distanţa
minimă între cele două circuite trebuie să fie
de:

La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari este acelaşi ca la toţi stâlpii de
de 1 kV, pentru stâlpii înalţi, la marile întindere
traversări, nivelul de izolaţie:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune cu 6m


conductoare neizolate. distanţa minimă pe
verticală de la conductoare, în punctul de
săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele
cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de:

La dimensionarea LEA joasă tensiune. la în zona de protecţie a drumului,


traversările şi apropierile faţă de drumurile necondiţionat
situate în afara localităţilor, stâlpii LEA joasă
tensiune se amplasează:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune. se face cu respectarea unei distanţe


traversarea cu linia peste căi ferate în zona minime pe verticală de 7 m
staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor
de material rulant:
La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă 2
încărcările rezultate prin calcul depăşesc
momentul maxim al stâlpului şi se montează o
ancoră, dimensionarea acesteia se face la
încărcări de calcul cu un coeficient de
siguranţă în regim normal de funcţionare, de:

La dimensionarea LEA joasă tensiune., la 500 daN


determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia
în considerare o încărcare suplimentară
provenită din greutatea montorului şi a
dispozitivelor de montaj, cu valoarea
recomandată de:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune., la 0,2 m


traversările şi apropierile faţă de drumurile
situate în interiorul localităţilor (urbane sau
rurale), stâlpii LEA se amplasează la o distanţă
minimă de bordură de:

La dimensionarea liniilor electrice de joasă se prevede realizarea unor fundaţii


tensiune, într-o anumită deschidere, ca speciale
,,măsură de siguranţă":
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari stâlpi de întindere
de 1 kV, se folosesc cleme cu eliberarea
conductorului, respectiv cleme sau legături cu
tracţiune limitată, la:

LEA de medie tensiune pe stâlpi comuni cu linia cu tensiune mai mică se va


LEA de joasă tensiune se realizează cu monta deasupra liniei cu tensiune
respectarea unor prevederi cum ar fi: mai mare

Montarea fasciculelor de conductoare izolate este întotdeauna interzisă


torsadate ale LEA joasă tensiune. pe elemente
de clădire din materiale combustibile:

Montarea fasciculelor LEA de joasă tensiune. pereţii trebuie să fie din materiale
pe faţadele clădirilor se va realiza cu necombustibile şi rezistenţi din
respectarea următoarelor: punct de vedere mecanic

Montarea pe stâlpii LEA de joasă tensiune. a este interzisă


diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri,
reclame, etc.:
Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. este interzisă
utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu:
Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. este interzisă
utilizarea conductoarelor funie din aluminiu,
neizolate:

La realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune dacă linia pentru transportul în


pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul comun este pentru troleibuze,
în comun: acestea trebuie prevăzute cu
limitator de cursă care să reţină
captatoarele la deconectarea
accidentală a lor de la linia de
contact

Secţiunea nominală a unui conductor funie valorile rotunjite ale secţiunilor


alcătuit din două metale se exprimă prin: ambelor metale

Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice valoarea eficace a tensiunii între


de joasă tensiune, Um, este: faze:

Pentru o linie electrică aeriană cu tensiune mai este diferit de zona de protecţie a
mare de 1 kV, culoarul de trecere (de liniei
funcţionare):
Traversarea liniilor de contact pentru tramvai se face cu LEA cu conductoare
sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: izolate torsadate

Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se în interior


recomanda sa se instaleze:

Bateriile de condensatoare pot fi montate în 0,4 kV


instalaţiile electrice de:
Bobinele de reactanţă pentru compensarea în reţelele de 400kV
puterii reactive se racordează de regulă:
Compensarea puterii reactive se aplică în operatorului de distribuţie
instalaţiile electrice ale:
Stâlpii de intervenţie: se folosesc pe perioada normală de
funcţionare a liniei electrice

Creşterea factorului de putere la consumatorii mijloace naturale


industriali şi similari se recomandă a fi făcută
cu prioritate prin:
Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor cu răşini
electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:
La bateriile de condensatoare automatizate şi 250 şi 1000 kVAr
fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune
va fi cuprinsă între:
Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea 0,8 m
nominală mai mare de 20 kV, în condiţii
normale, nu trebuie să fie mai mică de:

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă necesară refacerii de două ori a


- control se va prevedea la cutiile terminale o cutiei terminale
rezervă de cablu având lungimea minimă:

Pentru compensarea puterii reactive, în reţelele baterii de condensatoare


de 400 kV se utilizează:
Pentru consumatorii care prezintă regim baterii de condensatoare fracţionate
deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină
(fliker), se recomandă utilizarea de:
La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un minimum 1,5
tub de protecţie, pentru a se evita griparea,
raportul dintre diametrul interior al tubului si
diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie:

Puterea bateriei de condensatoare de joasă 30% din puterea nominală a


tensiune, fără aparataj de deconectare propriu, transformatorului
racordată la bornele unui transformator ca
baterie fixă pentru compensarea consumului de
putere reactivă de mers în gol, trebuie să fie
mai mică de 100 kVAr şi nu trebuie să
depăşească:

Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor se realizează obligatoriu cu


de condensatoare de joasă tensiune cu puteri posibilitate de deconectare manuală
sub 100 kVAr:
La trecerea prin planşee (in interior) sau la 1m
trecerea din pământ în aer (în exterior)
cablurile montate în spatii de producţie sau cu
pericol de deteriorări mecanice se protejează
pe o înălţime de:

Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat doar ale tensiunilor nominale ale
de valorile: cablurilor

Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe comanda control, energie 0,4 kV,


grupe de tensiune, de sus în jos, este: energie 6/ 10 kV, energie 20 kV

Secţiunea economică a conductoarelor cheltuieli de investiţii minime


cablurilor este secţiunea pentru care se
realizează un regim optim economic,
corespunzător unor:
Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai 75 m
mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o
lăţime de:
Cu ajutorul metodei componentelor simetrice calculul curenţilor de scurtcircuit
se face: simetrici
Curentul de scurtcircuit permanent reprezintă: valoarea efectivă a curentului de
scurtcircuit care rămâne după
trecerea fenomenelor tranzitorii

În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul fiecare impedanţă la treapta de


schemelor cu mai multe trepte de tensiune, tensiune corespunzătoare
cuplate prin transformatoare, impedanţele pot
fi raportate:

In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile cuptoarelor electrice cu arc


impedanţelor directă şi inversă diferă esenţial
numai în cazul:
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în aceeaşi impedanţă de bază
cazul exprimării în unităţi relative, toate
impedanţele trebuie raportate la:
În cazul producerii unui scurtcircuit departe de practic constantă pe toată durata
generator componenta periodică alternativă a scurtcircuitului
curentului de scurtcircuit are o valoare
efectivă:

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator valorile componentei alternative a


trebuie determinate: curentului de scurtcircuit la timpul
zero, în regim permanent, precum
şi la timpul de rupere

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator, practic constantă pe durata


componenta periodică alternativă a curentului scurtcircuitului
de scurtcircuit are o valoare efectivă:

În cazul unui scurtcircuit departe de generator, valoarea componentei simetrice de


de regulă prezintă interes: curent alternativ a curentului de
scurtcircuit
În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, rezistenţele reţelelor
pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în
toate schemele se neglijează:
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în schemele de secvenţă
susceptanţa capacitivă a liniilor se neglijează: homopolară

Reactanţa supratranzitorie longitudinală a cu 5s înaintea scurtcircuitului


maşinii sincrone este reactanţa:
Schema pentru calculul curenţilor de pentru toate cele trei faze, în
scurtcircuit, dacă se aplică teoria ambele cazuri
componentelor simetrice în cazul
scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se
întocmeşte:
Scurtcircuitul departe de generator reprezintă componentei simetrice de c.a.
un scurtcircuit în timpul căruia valoarea rămâne practic constantă
efectivă a:
Timpul minim de deconectare a unui suma dintre timpul cel mai scurt de
scurtcircuit reprezintă: acţionare al protecţiei şi cel mai
scurt timp de deschidere al
întreruptorului

Toate elementele reţelei care intervin în impedanţele lor


calculul curenţilor de scurtcircuit se introduc în
schema de calcul prin:
Coloanele electrice colective pot alimenta cel 10 apartamente
mult:
Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe
toata lungimea lor

Conductorul de protecţie al coloanelor în cazul firidelor de branşament, la


electrice individuale trebuie să fie legat la bara de legare la pământ
pământ:

Dimensionarea branşamentelor se efectuează puterilor instalate ale aparatelor


pe baza: electrocasnice existente la
consumator

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea 0,3 m


inferioară a firidelor de branşament trebuie să
fie de:
Montarea dozelor de trecere este obligatorie în 10 m
cazul în care lungimea coloanelor în linie
dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

Racordul electric este partea din branşament linia electrică aeriană sau subterană
cuprinsă între: şi firida de branşament

Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii doua trepte


nominali ai fuzibilelor a două siguranţe
consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel
puţin:

Racordurile şi coloanele electrice se 0,5 % pentru racordurile electrice


dimensionează astfel încât să fie îndeplinite subterane, respectiv 1% pentru
condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu racordurile electrice aeriene şi
trebuie să depăşească: pentru coloanele electrice colective
sau individuale

Secţiunile transversale ale coloanelor electrice 3 x 50 + 25 mmp


colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să
depăşească, în cazul utilizării aluminiului:
Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu roşie
culoarea:
Deasupra încăperilor în care se pot afla nu se amplasează transformatoare,
simultan mai mult de 50 persoane: indiferent de tipul izolaţiei

În conformitate cu prevederile normelor este recomandată (pentru utilizarea


tehnice, amplasarea unor instalaţii cu tensiuni corespunzătoare a spaţiului
diferite ( până la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăperii)
încăpere:

Platforma unui post de transformare aerian, 1,5 m


amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o
înălţime faţă de sol de cel puţin :
Prin încăperile de producţie electrică, trecerea se admite necondiţionat
conductelor cu fluide:

Puterea transformatorului care se montează în 100 kVA


posturi, pe un stâlp, nu va depăşi, de regula:

Se admite montarea la etajul I al clădirilor a 400 kVA


transformatoarelor de putere cu ulei,
condiţionat, când acestea au puteri de până la:

Temperatura minimă dintr-o încăpere cu 10°C


personal permanent de exploatare a instalaţiilor
electrice cu tensiune mai mare de 1 kV, nu
trebuie să scadă sub:

Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt 2,5 m


amplasate la o înălţime de cel puţin ......
măsurată de la pământ până la elementele
neizolate care sunt sub tensiune

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de în plan vertical


joasă tensiune se recomandă să se facă:
Armăturile, clemele, piesele de fixare ale arc electric
conductoarelor din centralele şi staţiile
electrice se verifică la:
La dimensionarea sau verificarea liniilor numai a rezistenţei echivalente a
electrice aeriene, din punct de vedere al instalaţiei de legare la pământ
solicitării termice în condiţiile curentului de
scurtcircuit, pentru defecte cu punere la
pământ, se recomandă luarea în considerare:
Nu este obligatorie dimensionarea sau dacă sunt prevăzute cu
verificarea în condiţiile curenţilor de întreruptoare automate
scurtcircuit a circuitelor electrice cu tensiune
nominală până la 1 kV inclusiv:

Pentru un element de instalaţie care se scurtcircuitul trifazat fără punere la


dimensionează sau se verifică în condiţii de pământ
scurtcircuit se ia în considerare:

Verificarea aparatelor electrice la solicitări scurtcircuitul monofazat


mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se
face luându-se în considerare, de regula:
Accesoriile LEA joasă tensiune. (console, vopsire
suporturi, armături) se protejează prin:
Deschiderea nominală între stâlpii LEA de semisuma deschiderilor reale
joasă tensiune. este definită ca fiind: adiacente unui stâlp

În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, metal


stâlpi din:
La dimensionare, din considerente mecanice, 20 mmp
secţiunile minime ale conductoarelor LEA
joasă tensiune. neizolate, din aluminiu, pentru
alimentarea consumatorilor, trebuie să fie:

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul 10%


mecanic al conductoarelor LEA joasă tensiune,
la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte
ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în
punctele de prindere ale conductorului în
cleme, cu mai mult de:

La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două trebuie să fie 30 cm


circuite cu conductoare izolate torsadate,
distanţa minimă dintre fascicule
La traversarea şi apropierea LEA joasă 1m
tensiune. cu conductoare neizolate faţă de
poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o
distanţă minimă de:

Traversarea LEA de joasă tensiune peste este permisă dacă distanţa minimă
construcţii în care se prelucrează sau pe verticală între LEA şi
depozitează substanţe combustibile, construcţie este de minim 2 m
inflamabile sau cu pericol de incendiu
(explozie):

Compensatoarele statice pentru reglajul puterii nodurile de sistem de 400 kV


reactive se vor instala prioritar în:
La bateriile de condensatoare automatizate şi 200 kVAr
fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune
va fi de maximum:
Montarea surselor de putere reactivă 0,98
specializate (baterii de condensatoare), la
consumatori, poate fi justificată atunci când
factorul de putere este mai mic de:

Distanţa de izolare în aer între două părţi sub în funcţie de tipul conductorului
tensiune neizolate sau între acestea şi părţi
legate la pământ este normată:
În instalaţia electrică de tip deschis persoanele îngrădiri de protecţie
sunt protejate împotriva atingerilor accidentale
ale părţilor sub tensiune prin:

Încăpere sau spaţiu de producţie electrică se în care se efectuează diverse


numeşte acea încăpere sau spaţiu operaţii sau procese tehnologice

În vederea sistematizării ieşirii liniilor pentru tensiunile de 6 - 20 kV


racordate la o instalaţie (evitarea traversărilor
etc.) se pot folosi porţiuni de linii în cablu:

Instalaţiile electrice peste 1kV, de exterior sau numai dacă se prevad pereţi antifoc
de interior, pot fi amplasate la distanţă la instalaţiile electrice
nenormată faţă de construcţiile industriale sau
civile, fără să fie necesară îndeplinirea altor
condiţii:

În spaţiile de producţie pot fi amplasate de tip închis, cu luarea unor masuri


instalaţii electrice de medie tensiune:
Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în nu se admite
mod normal separate, să fie conectate pentru
scurte intervale de timp (de exemplu, în cursul
executării unor manevre), chiar dacă în aceste
intervale de timp puterea de scurtcircuit
depăşeşte valoare nominală pentru care este
dimensionată instalaţia?.

Schema electrică de conexiuni trebuie să întotdeauna


permită separarea de lucru a unor părţi ale
instalaţiei:

Separarea de lucru trebuie să fie făcută: de regulă, pe toate părţile.


La instalaţiile de peste 1 kV se admit separări la orice tip de instalaţie
de lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului:

Legarea la pământ a celulelor de linie din reglementările nu prevăd un anumit


instalaţiile cu tensiuni până la 20 kV inclusiv tip de dispozitiv pentru realizarea
se realizează ; legării la pământ
Într-o reţea electrică cu tensiunea peste 1 trebuie utilizat întotdeauna un
kV: echipament electric cu tensiunea
cea mai ridicată egală celei ce ar
corespunde tensiunii celei mai
ridicate a reţelei în care se
montează

În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală siguranţe fuzibile


până la 35 kV inclusiv, transformatoarele de
tensiune racordate la barele colectoare vor fi,
de regulă, protejate cu:

În încăperile de producţie pot fi montate de tip deschis, luându-se măsurile


instalaţii electrice de tensiune peste 1kV: necesare pentru a se evita
posibilitatea efectuării unor
manevre de către persoanele
necalificate care circulă în
apropiere

În încăperile de producţie, în instalaţiile cu se recomandă a se folosi numai


tensiuni peste 1 kV: aparate cu izo!aţie uscată sau din
materiale incombustibile

Numărul maxim admis de posturi cu un singur post de transformare,


transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi având cel mult două
clădire civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, II transformatoare cu ulei cu o putere
sau III, este de: maximă unitară de 1600 kVA

La staţiile de 110 kV de tip interior, peretele de realizat din plasă incombustibilă pe


separaţie între celule se va prevedea: toată înălţimea celulei

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi PE 102


rezistenţă la foc a materialelor se face în
conformitate cu prevederile:
Dacă într-un amplasament se exercită mai nu sunt condiţionate dacă există
multe influenţe externe, caracteristicile acceptul beneficiarului
echipamentelor electrice:
Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie

TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie


Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă este interzisă
tensiune pe trasee comune cu acelea ale altor
instalaţii sau utilaje care ar putea să le
pericliteze în funcţionare normală sau în caz de
avarie:

Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din instalaţie


construcţie)reprezintă: aflate sub tensiune

Dacă protecţia motoarelor contra toate conductoarele active


suprasarcinilor este realizată cu întrerupere,
dispozitivul de comutaţie trebuie să întrerupă
obligatoriu:

Simbolul literal T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă
schemei de legare la pământ de tip TN are de pământ, sau legarea la pământ a
următoarea semnificaţie: unui punct printr-o impedanţă de
valoare foarte mare.

Simbolul literal T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă
schemei de legare la pământ de tip IT are de pământ, sau legarea la pământ a
următoarea semnificaţie: unui punct printr-o impedanţă de
valoare foarte mare.

Simbolul literal I utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă
schemei de legare la pământ de tip IT are de pământ, sau legarea la pământ a
următoarea semnificaţie: unui punct printr-o impedanţă de
valoare foarte mare.

Schema de legare la pământ de tip TN-S, în când trebuie separate PE şi N


care un conductor de protecţie distinct este pentru asigurarea funcţionării
folosit pentru întreaga schemă, se utilizează: protecţiei
Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control
permanent al izolaţiei
conductorului neutru faţă de
pământ şi/sau
declanşarea automată în caz de
defect

Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau


animalelor domestice sau de
crescătorie cu mase puse accidental
sub tensiune datorită unui defect
electric

Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin


intermediul unui element conductor
al persoanelor sau animalelor
domestice sau de crescătorie cu
părţi active ale unei instalaţii
electrice

Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: conductor sau parte conductoare
destinată să fie pusă sub tensiune în
funcţionare normală
Conform I 7, parte conductoare accesibilă este: partea izolantă accesibilă a unui
element de construcţie care poate fi
atinsă, şi care poate ajunge sub
tensiune în caz de defect

Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi în circuitele monofazate cu două


secţiune cu conductorul de fază: conductoare, indiferent de
secţiunea conductoarelor

Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să tipului reţelei (LEA sau LES)


fie corespunzătoare din punct de vedere al:

La instalaţiile electrice de putere secţiunile stabilităţii termice în regim de


conductoarelor de fază trebuie să fie scurtă durată la pornire.
corespunzătoare din punct de vedere al:
Valoarea curentului maxim admisibil într-un lungimea circuitului
conductor în regim permanent de lucru depinde
de:
Valoarea curentului maxim admisibil într-un modul de montare
conductor în regim permanent de lucru depinde
de:
La instalaţiile electrice de putere de joasă 35 A/mm2 pentru conductoare de
tensiune, densitatea maximă de curent admisă aluminiu
în regim de scurtă durată la pornire este de:

În cazul în care alimentarea consumatorului se 3% pentru receptoarele din


face din cofretul de branşament de joasă instalaţiile electrice de lumină şi
tensiune, valorile căderilor de tensiune, în 5% pentru restul receptoarelor
regim normal de funcţionare faţă de tensiunea (forţă etc.)
nominală a reţelei, trebuie să fie de cel mult:

În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a 20%


motoarelor electrice, pierderea de tensiune la
pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se
dispune de alte date specificate de producătorul
motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

Pentru motoarele monofazate, protecţia contra obligatoriu pe conductorul de fază


suprasarcinilor se face:
Alimentarea transformatorului de sonerie sau numai direct din tabloul de
soneriei de 220 V se face: . distribuţie
Secţiunea minimă admisă pentru conductoare 2,5 mm2 cupru,
de fază din circuite pentru prize monofazate în
instalaţiile electrice din interiorul clădirilor
este de:

Secţiunea minimă admisă a conductorului de 2,5 mm2 cupru


fază pentru circuitul unui receptor
electrocasnic monofazat cu putere de peste 2
kW este de:

Pentru circuite monofazate, conductorul neutru aceeaşi secţiune ca şi conductorul


(N) va avea: de fază

Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare 16 mm2


de aluminiu cu secţiunea conductoarelor de
fază de 35 mm2, conductorul neutru are
secţiunea minimă de:

Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor 2 kW


anormale trebuie să fie asigurată, de regulă,
pentru fiecare motor a cărui putere nominală
este mai mare de:

Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe


suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: conductorul neutru

Protecţia unui motor trifazat împotriva pe un conductor de fază


suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:
Distanţa de conturnare reprezintă: . distanţa cea mai scurtă de-a lungul
izolaţiei, între două părţi neizolate
sub tensiune sau între acestea şi
părţi legate la pământ

Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte care serveşte exclusiv pentru


acea încăpere sau spaţiu: procese tehnologice electrice.

Expresia ,,de regulă" folosită într-o obligativitatea strictă a respectării


reglementare tehnică indică: prevederii în cauză

Instalaţiile electrice de joasă tensiune pot fi de tip închis


amplasate în spaţiile de producţie :
În instalaţiile de tip interior: se utilizează de regulă echipament
de tip interior

Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la PE 101


scurtcircuit se face în conformitate cu
prevederile prescripţiei tehnice:
La realizarea tablourilor şi barelor de 40 mm
distribuţie de joasă tensiune, distanţa de
conturnare trebuie să fie de cel puţin:
La alegerea soluţiilor de realizare a nu se va prevedea utilizarea
instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie de joasă conductoarelor neizolate
tensiune:
Dacă din verificarea la stabilitatea termică la aluminiu cu secţiunea minimă de
scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, 100 mm2
bara de nul din interiorul tabloului de
distribuţie de joasă tensiune se va realiza din:

La instalaţiile electrice interioare de joasă numai atunci când uşile tabloului


tensiune, marcările panourilor trebuie să fie sunt închise
vizibile:
Normativul pentru construcţia liniilor aeriene suprafeţelor de teren necesare
de energie electrică cu tensiuni peste 1000 v construirii, exploatării şi
are drept scop stabilirea: mentenanţei liniilor aeriene de
energie electrică.
Conductoarele de protecţie la LEA de înaltă conductoare destinate a proteja
tensiune sunt: personalul împotriva atingerilor
indirecte

Săgeata conductorului de protecţie, la starea de trebuie să fie egală cu săgeata


săgeată maximă: conductorului activ

Stâlpii de intervenţie pot fi: numai de susţinere


Stâlpii LEA se dimensionează prin calcul pe în regim normal de funcţionare şi
baza încărcărilor de calcul: în regim de avarie
Stâlpii de susţinere echipaţi cu izolatoare se verifică în regim normal de
suport: funcţionare şi în regim de avarie
Îmbinarea elementelor stâlpilor metalici se de preferinţă prin buloane
face:

Săgeata stâlpilor de beton din LEA peste se normează numai la stâlpii de


1 kV: susţinere având o înălţime de peste
20 m
Stâlpii de lemn de susţinere din LEA peste ruperea conductoarelor în condiţiile
1kV se dimensionează în regim de avarie unui vânt perpendicular pe linie,
considerându-se ipotezele de calcul: simultan cu depunere de chiciură

Pentru dimensionarea stâlpilor de lemn în Vânt maxim perpendicular pe linie


regim normal de funcţionare, se consideră ca
ipoteze de calcul:
La dimensionarea stâlpilor de lemn de ruperea conductoarelor în condiţiile
întindere în regim de avarie se consideră ca unui vânt perpendicular pe linie,
ipoteză de calcul: simultan cu depunere de chiciură

Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA nu sunt utilizate şi ca prize de


peste 1 kV : pământ naturale ale stâlpilor

Creşterea nivelului de izolaţie al LEA peste 1 prin alegerea unui tip de stâlp
kV faţă de nivelul normal de izolaţie se poate corespunzător
realiza.
Cablu de energie este: Cablu de înaltă tensiune
(110÷400kV), medie tensiune
(6÷35kV) sau joasă tensiune (sub
1kV) folosit în circuitele primare
ale instalaţiilor de producere,
transport, distribuţie şi utilizare a
energiei electrice, în curent
alternativ sau continuu

La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii pentru protecţia împotriva


reţelelor electrice aeriene: deteriorărilor mecanice se poate
prevedea introducerea cablurilor în
tub metalic pe o porţiune de 2m
deasupra solului

La subtraversarea străzilor din localităţi, 2m


lungimea tubului din PVC de protecţie a
cablului de branşament va depăşi limita
bordurii cu:

Cablurile de energie la circuitele care 10mm2


alimentează receptoare de importanţă
deosebită, se prevăd cu conductoare de cupru
atunci când secţiunea conductoarelor (din
aluminiu) ar rezulta mai mică de :

Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu numai curentul maxim de durată,
se determină având în vedere următoarele căderea de tensiune, secţiunea
criterii de dimensionare şi verificare: economică

Având în vedere experienţa acumulată până în polietilenă (PE)


prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în
cazul cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă
alegerea izolaţiei din:

La LES folosind cabluri de energie se alege cablul cu secţiunea


monoconductoare, pentru asigurarea unei corespunzătoare capacităţii de
capacităţi mari de transport: transport dorite

Pozarea cablurilor în pământ, în straturi este interzisă


suprapuse (etajate):

Pozarea cablurilor pe partea carosabilă a este interzisă


străzilor:
Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor trebuie aleasă conform condiţiilor
sau a blocurilor de cabluri: locale
Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: se instalează în tuburi diferite
energie, circuite secundare, telecomunicaţii):

Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se în exterior


realizează, de preferinţă, din tablă striată:
Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se în exterior
realizează, de preferinţă, din dale de beton
armat:
În cazul canalelor de cabluri din exteriorul acestea trebuie să aibă pereţii şi
clădirilor, amplasate deasupra nivelului apelor radierele dintr-un material
subterane (freatice): impermeabil sau hidroizolant

Încăperile de cabluri sunt prevăzute cu: iluminat normal de lucru

În subsoluri, poduri de cabluri, încăperi este interzisă realizarea de


tehnologice, depozite şi alte spaţii cu pericol de manşoane
incendiu:
Traseele subterane de cabluri se marchează întotdeauna
prin borne de marcare la suprafaţă sau prin
tăbliţe de marcaj pe clădiri:

Normativul PE 106 se aplică: numai la construcţia liniilor aeriene


de energie electrică cu tensiuni
nominale până la 1000 V,
aparţinând operatorilor de
distribuţie

Normativul PE 106 se aplică: şi liniilor electrice de joasă


tensiune pe stâlpi folosiţi în comun

Aliniamentul este: porţiunea de linie compusă din una


sau mai multe deschideri, cuprinsă
între doi stâlpi de întindere
consecutivi

Panoul de întindere este: distanţa măsurată pe verticală între


punctele de prindere ale
conductorului la doi stâlpi
consecutivi

Presiunea dinamică de bază, dată de vânt pe altitudine


conductoarele LEA de joasă tensiune, depinde
de:
Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vopsire
vor proteja împotriva agenţilor corosivi prin:

Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de joasă cu un strat de pământ bine
tensiune se realizează: compactat

În situaţia în care un stâlp de beton al unei ancora se leagă la priza de pământ


LEA de joasă tensiune se ancorează: a stâlpului

Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă ancora se leagă la priza de pământ
tensiune (izolat faţă de pământ) şi nu este a stâlpului
prevăzut cu priză de pământ, se ancorează:

Montarea fascicolelor de conductoare izolate este interzisă pe faţadele clădirilor


torsadate de joasă tensiune:
La LEA de joasă tensiune cu conductoare se va monta, de regulă, direct pe
neizolate, conductorul de nul: consolă

Conductorul de nul, la LEA cu conductoare se dispune în partea de sus a


neizolate: coronamentului, lângă stâlp

Branşamentul electric este partea din instalaţia firida de branşament


de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între
linia electrică şi:

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru se admite întotdeauna egalitatea lor


valorile impedanţelor directă şi inversă:

Conform PE 134/1995 (Normativ privind impedanţele în ohmi şi în unităţi


metodologia de calcul al curenţilor de relative se modifică
scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiuni
peste 1 kV), la calculul curenţilor de
scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de 1m de la axul aparatului


lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii
finite, la înălţimea de:
Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică clădirilor cu funcţiuni
la proiectarea, execuţia şi exploatarea agroindustriale şi agrozootehnice
instalaţiilor electrice aferente:
La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari stâlpi de întindere
de 1 kV, se folosesc cleme sau legături cu
reţinerea conductorului, la:

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a interzisă


unor elemente care pot produce întreruperea
circuitului este:
Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate întotdeauna din două surse de
la incendiu trebuie asigurată: alimentare independente

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi se admite


receptoarelor electrice în locuri în care ar putea
fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive,
căldură sau şocuri mecanice:

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte se admite întotdeauna


sau utilaje pe care poate să apară condens:

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui 0,5 m


tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin …
măsurată între punctele cele mai proeminente
ale tabloului şi elementele neelectrice de pe
traseu

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu grătar protector


descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu:

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de peste 5 kg


iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg
astfel încât să suporte fără deformări:
Montarea liberă a conductoarelor electrice pe este interzisă
clădiri, la exterior:
Este obligatorie protecţia la suprasarcini instalaţii din încăperi din
pentru: categoriile celor cu risc de incendiu
sau de explozie
Utilizarea conductelor metalice pentru apă este recomandată
drept conductoare de protecţie:
Îmbinarea tuburilor de protecţie a admisă
conductoarelor electrice la trecerile prin
elemente de construcţie este:
În camerele de copii din creşe, grădiniţe, peste 1m
spitale de copii, prizele trebuie montate pe
pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la
axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la 3 kW


reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului,
pornirea directa a motoarelor monofazate se
admite pentru o putere de până la:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la 4 kW


reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului,
pornirea directă a motoarelor trifazate se
admite pentru o putere de până la:

Tablourile de distribuţie se vor executa numai în construcţie deschisă


În clădirile de locuit se prevăd în fiecare cel mult două prize
încăpere:
În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de cel puţin 50 mm
izolare în aer între părţile sub tensiune
neizolate ale tabloului şi elemente de
construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză 2 kW


separat numai pentru receptoare cu puteri de
peste:
Instalarea conductoarelor electrice în tuburi este interzisă
sau ţevi montate în pământ:
Pe circuitele secundare ale transformatoarelor este obligatoriu să se prevadă
de curent: protecţia la suprasarcină
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive
scurtcircuit de protecţie separate
Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care numai la curenţi de suprasarcină
protejează:

Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de destinaţiile încăperilor şi a


lumină se face în funcţie de construcţiei
În încăperi în care se impun condiţii speciale de tip special (de ex. cu obturatori)
de protecţie datorită utilizatorilor (copii,
bolnavi mintal etc.), prizele trebuie să fie

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele numai pe conductoarele de fază


de lumină trebuie montate:
Celule de tip deschis sunt cele: delimitate astfel încât nici o parte
aflată sub tensiune nu poate fi
atinsă, iar învelişul metalic al
celulei protejează persoanele
împotriva efectelor termice ale
arcului electric

Schema electrică monofilară din figură se de tensiune nominală ≥ 220 kV;


utilizează de regulă în staţii:
Reţea cu neutrul izolat este o reţea electrică al este legat la pământ printr-o
cărei punct neutru rezistenţă sau reactanţă suficient de
mică pentru a reduce oscilaţiile
tranzitorii şi a îmbunătăţii
condiţiile de funcţionare selectivă a
protecţiei contra defectelor la
pământ

Reţea cu neutrul legat la pământ este o reţea este legat la pământ direct
electrică al cărei punct neutru

Conturnarea inversă poate să se producă atunci a atins un conductor de fază şi a


când o lovitură de trăsnet provocat o amorsare la un stâlp

Descărcătorul cu coarne asigură întotdeauna stingerea


arcului electric al curentului de
însoţire
Unghiul de protecţie al conductoarelor de la stâlpul liniei electrice aeriene
protecţie, de referinţă, pentru dimensionarea
unei linii electrice aeriene, se consideră cel
realizat

Marimea de care depinde stabilitatea puterea activa a circuitului pe care


electrodinamica a unui aparat electric in caz de este instalat
scurtcircuit este:
Schema echivalentă de calcul în cazul schemele de secvenţă directă,
producerii unui scurtcircuit al unei faze a inversă şi homopolară conectate în
reţelei trifazate direct la pământ (monofazat, paralel
fără arc electric) se compune din:

Tensiunea sursei echivalente de tensiune directă (pozitivă)


(cUn)/√3 -este tensiunea ideală a sursei, care
se aplică în punctul unde se produce
scurtcircuitul, în reţeaua de
succesiune ........................... , ca singura
tensiune activă a sistemului

Schema echivalentă de calcul în cazul schemele de secvenţă directă,


producerii unui scurtcircuit monofazat cu arc inversă, homopolară şi o impedanţă
electric se obţine din egală cu de trei ori impedanţa
arcului electric, conectate în serie

Când se montează cuţite de legare la pământ întotdeauna;


(fixe), în loc de scurtcircuitoare mobile?
Culoarea verde-galben pentru izolaţia faza
conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru
marcarea conductorului de:
În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de pe toate circuitele de linie;
legare la pământ este obligatorie :

În staţii de 400 kV, utilizarea cuţitelor de pe toate circuitele de linie;


legare la pământ este obligatorie:

La consumatorii alimentaţi din posturi de 10 % din puterea transformatorului


transformare proprii, puterea celui mai mare din care este alimentat
motor alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu
va depăşi:

La stabilirea numărului de circuite pentru 3 kW pe un circuit monofazat şi 8


iluminat normal se recomandă de a nu se kW pe un circuit trifazat
depăşi o putere totală instalată de:
Legarea conductoarelor din cupru la aparate, 16 mmp
maşini, elemente metalice fixe, se face (de
regulă) prin strângere mecanică cu şuruburi în
cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau
egale cu:

Fiecare conductor conectat la bara principală nu este obligatoriu să poată fi


de legare la pământ la tabloul general: deconectat individual

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru prin răsucire şi matisare


îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

Pentru dimensionarea sau verificarea curentul dinamic nominal


diferitelor elemente ale instalaţiilor electrice la
efectele mecanice ale curentului de
scurtcircuit, se ia în considerare:

În instalaţiile electrice pentru şantiere de maximum 1Ω


construcţii şi de demolare, rezistenţa de
dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa
conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de

Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate 3cm de tocurile din materiale


(STP) se recomandă să fie montate la distanţe combustibile a uşilor şi ferestrelor
de minim: şi de 10 cm de pardoseală

Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică clădirilor prefabricate;


la proiectarea, execuţia şi exploatarea
instalaţiilor electrice aferente:
Panoul electric este un element component al realizat în construcţie
unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, închisă,
echipat cu aparate şi materiale electrice,

Dulapul electric este un element component al realizat în construcţie


unui tablou de distribuţie de joasă tensiune, închisă,
echipat cu aparate şi materiale electrice,

Tabloul de distribuţie este echipamentul de nu poate fi constituit decât din unul


joasă tensiune care realizează distribuţia sau mai multe panouri
energiei electrice la acelaşi nivel de tensiune şi
care

O instalaţie electrică este de exterior dacă într-un spaţiu deschis,


echipamentele electrice componente sunt acoperite
amplasate:
Folosirea, în normativele energetice a obligativitatea strictă a respectării
formulei ,, se admite ", ca mod de indicare a prevederilor în cauză;
gradului de obligativitate a prevederilor,
indică:

La confecţionatea construcţiilor pentru se vor folosi numai materiale


montajul instalaţiilor electrice de joasă incombustibile.
tensiune (panouri, stelaje etc.):
Clădirile de producţie electrică, amplasate în se construiesc întotdeauna fără
afara localităţilor, ferestre

Marcarea conductorului neutru care asigură cu culoarea bleu


simultan și funcţia de protecţie (PEN) se face pe toată lungimea

Marcarea conductorului neutru (N) se face: cu culoarea bleu


pe toată lungimea.
La circuitele electrice de comandă, se prevăd numai
automatizare, măsurare şi semnalizare: conductoare din aluminiu
Conform normativului I-7-2011, persoană o persoană care are o pregătire
calificată este: confirmată printr-un document
(certificat, diplomă etc.) pentru a
desfășura o activitate într-o ramură
industrială oarecare

Conform normativului I-7-2011, protecţia de protecţia împotriva şocurilor


bază reprezintă: electrice în absenţa defectului
Conform normativului I-7-2011, protecţia de protecţia care corespunde
bază reprezintă: protecţiei împotriva atingerilor
indirecte.
Conform normativului I-7-2011, o coloană alimentează un tablou de
electrică este un circuit electric care: distribuţie.
Conform normativului I-7-2011, canalul de un element de pozare situat pe sau
cabluri reprezintă: în sol sau planşeu, ventilat sau
închis, având dimensiuni care
permit persoanelor să circule, în
care conductoarele şi cablurile sunt
accesibile pe toată lungimea lor, în
timpul şi după instalare.

În cazul instalațiilor electrice de joasă tensiune, Izolaţia care asigură protecţia de


izolaţia de bază reprezintă: bază.
Curentul de defect este definit în I-7-2011 ca un curent electric care circulă ca
fiind: urmare a unei suprasarcini

Curentul de de suprasarcină este definit în care se datorează curentului de


I-7-2011 ca fiind un supracurent care se scurtcircuit
produce într-un circuit electric:

Conform normativului I-7-2011, protecţia în o protecţie împotriva şocurilor


caz de defect reprezintă: electrice în condiţii de defect
simplu.
. Atunci când un echipament nu conţine, prin el nu poate fi utilizat în instalația
construcţie, caracteristici corespunzătoare electrică
influenţelor externe ale locului (sau
amplasamentului):

Conform normativului I-7-2011, alimentarea sănătatea şi securitatea persoanelor


de securitate la un consumator este o şi animalelor domestice
alimentare prevăzută pentru menţinerea în
funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor
electrice importante pentru:

Pentru instalaţiile electrice de iluminat şi se prevede întotdeauna tablou


putere (forţă): electric de distribuţie comun

În funcţie de dispunerea conductorului neutru Schema TN-S


şi a conductorului de protecţie reţelele de tip
TN se pot realiza în:
Prevederile normativului I -7 – 2011 se aplică instalaţiilor tehnologice, ca
la proiectarea, execuţia şi exploatarea: instalaţii electrice pe utilaj
Din punct de vedere al influenţelor externe, în încăperile și/sau spaţiile de
categoria şi clasa de influenţă BA5 se producţie
încadrează:
Rezistenţa prizei de pământ folosite pentru cel mult 1 Ω
protecţia împotriva şocurilor electrice, atunci
când aceasta este comună cu priza de pământ
pentru instalaţia de protecţie a clădirii
împotriva trăsnetelor, poate fi:

La bateriile de condensatoare de joasă tensiune manuală


fracționabile cu trepte comutabile se prevăd
dispozitive de descărcare:
Condensatoarele legate direct la bornele nu se prevăd cu dispozitive
receptoarelor de joasă tensiune: speciale de descărcare

Circuitul de alimentare al bateriei de egal cu curentul nominal al


condensatoare de joasă tensiune se bateriei
dimensionează la un curent electric:.
Întreruptorul automat cu care se protejează la cel puțin 3 ori curentul nominal
circuitul de alimentare al unei baterii de al bateriei
condensatoare de joasă tensiune se reglează
pentru protecție la scurtcircuit:

În rețelele în care funcțiunile de conductor de porțiunea comună trebuie să nu se


protecție și de conductor neutru sunt găsească în aval de un dispozitiv de
îndeplinite de un singur conductor (PEN) protecție la curent diferențial
rezidual

Conductorul PEN există în rețeaua TN-S.


Secțiunea conductorului PEN trebuie să fie cel 10 mm2 Cu sau Al
puțin egală cu
Curent diferenţial rezidual reprezintă suma fazorială a valorilor
curenţilor electrici în toate
conductoarele de fază, la acelaşi
timp, într-un punct dat al unui
circuit electric, într-o instalaţie
electrică

nu este necesar să se prevadă o


Atunci când secţiunea conductorului neutru protecţie de supracurent pe
este cel puţin egală sau echivalentă cu a conductorul neutru dacă rețeaua
conductorului de fază, este de tip TN

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea este necesar să se prevadă o
conductorului neutru este mai mica decât cea a protecţie de supracurent pe
conductoarelor de fază, conductorul neutru,
corespunzătoare secţiunii
conductorului de fază.

Protecţia de supracurent prevăzută pe conductoarelor de fază


conductorul neutru trebuie să producă
deconectarea
Protecţia de supracurent prevăzută pe conductoarelor active
conductorul neutru trebuie să producă
deconectarea
În instalaţiile de şantier se vor utiliza de IT
preferinţă reţelele
În instalaţiile de şantier se vor utiliza de TN-C.
preferinţă reţelele
În instalaţiile de şantier Toate circuitele trebuie să fie
protejate împotriva suprasarcinilor

Într-o rețea de tip TN, atunci când secţiunea nu este necesar să se prevadă o
conductorului neutru este mai mica decât cea a protecţie de supracurent pe
conductoarelor de fază, conductorul neutru

Instalarea prizelor în depozitele cu materiale nu se admite


combustibile categoria BE2
Dimensionarea circuitelor care alimentează puterii absorbite de receptoarelor
prize de tensiuni reduse prin transformator, se alimentate din transformator
face pe baza
Tablourile de distribuţie în execuţie deschisă BA5.
se instalează în încăperi din clasa
Conform prevederilor I 7 - 2011, alegerea proiectantului instalației electrice
secţiunii conductoarelor şi barelor din
interiorul unui tablou este responsabilitatea .
Dacă este permis să se conecteze
de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de conductorul neutru la orice altă
conductor neutru (N) şi de conductor de parte a instalaţiei legată la pământ
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare
separate,

Dacă Este permis să se formeze mai mult


de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de de un conductor neutru sau mai
conductor neutru (N) şi de conductor de mult de un conductor de protecţie
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare din conductorul PEN.
separate,

Dacă Se prevede bornă sau bară c0mune


de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de pentru conductoarele de neutru şi
conductor neutru (N) şi de conductor de respectiv conductoarele de
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare protecţie.
separate,
Dacă trebuie conectat la borna sau bara
de la orice punct al unei instalaţii funcţiile de prevăzută pentru conductorul de
conductor neutru (N) şi de conductor de protecţie
protecţie (PE) sunt asigurate prin conductoare
separate, conductorul PEN, din racordul de
alimentare,

Izolaţia de bază este izolaţia: maselor

Izolaţia dublă este . izolaţie realizată prin utilizarea


împreună a unei izolaţii de bază şi
a unei izolaţii suplimentare

Izolaţia întărită este . izolaţie realizată prin utilizarea


împreună a unei izolaţii de bază şi
a unei izolaţii suplimentare

Izolaţia suplimentară este izolaţie realizată prin utilizarea


împreună a unei izolaţii de bază şi
a unei izolaţii suplimentare

Într-o reţea TN-C-S, montarea dispozitivelor numai pe partea reţelei TN-C


de protecţie la curent diferenţial rezidual
(DDR) se face:
În reţelele TN dispozitivele de protecţie la pentru protecţia la defect
curent diferenţial rezidual (DDR) sunt
dispozitive :
Utilizarea dispozitivelor de curent diferenţial o măsură tehnică de protecţie
rezidual DDR reprezintă: pentru protecţia de bază
În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post cel mult 1000 m
de transformare, între priza de pământ a
clădirii şi priza de pământ a postului de
transformare trebuie să fie o distanţă de:

În cazul unei clădiri alimentate dintr-un post se prevăd întotdeauna prize de


de transformare : pământ separate, la clădire și la
postul de transformare

Montarea în contact direct cu materiale pentru toate tuburile şi plintele din


combustibile se admite materiale plastice
Prizele cu tensiunea de 230 V care se montează în construcţie capsulată
într-o instalație electrică trebuie să fie
întotdeauna:
Varianta b Varianta c
dacă o întrerupere a sursei de la motoarele cu puteri peste 10
alimentare sau o scădere a kW
tensiunii poate produce o condiţie
periculoasă, o deteriorare a
maşinii sau afectarea activităţii în
curs de desfăşurare

întotdeauna temporizată care poate fi temporizată în


anumite cazuri

115º C 80º C

mai mare sau egala cu 1 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ

întotdeauna dacă puterea instalată pe


fiecare circuit nu depăşeşte 2
kW
3m 5m

de protecţie împotriva de curent diferenţial rezidual


supratensiunilor

de regulă numai a conductorului întotdeauna numai a


în care este detectat supracurentul conductorului în care este
detectat supracurentul
cca. 1 m cca. 2 m

metoda statistică oricare dintre cele două metode


prezentate la variantele a) şi b)

5Ω 4Ω

30 kV/m 20 kV/m

45° 60°

tensiunea nominală de ţinere de tensiunea nominală de ţinere la


scurtă durată la frecvenţă impuls de comutaţie
industrială
tensiunea nominală de ţinere de tensiunea nominală de ţinere la
scurtă durată la frecvenţă impuls de comutaţie
industrială
descărcătoare cu coarne paratrăsnete

semiînalt jos

10 Ω 15 Ω

10 Ω 15 Ω
25 mmp 35 mmp

220 kV 400 kV

pot avea tensiuni nominale pot avea tensiuni diferite


diferite nominale cu maximum 10%
între ele
toţi stâlpii speciali ai LEA din toţi stâlpii cu aparataj ai LEA
zonele cu circulaţie redusă din zonele cu circulaţie redusă

10% 15%

prin ruperea câte unui element de prin ruperea a două elemente


izolator din două ramuri de izolator dintr-o ramură

mai mic cu o unitate decât la egal cu cel de la lanţurile de


lanţurile de susţinere susţinere

foioase tari alte specii

în condiţiile montării circuitelor nu se fac verificări la stâlpii


de pe ambele părţi ale stâlpului terminali cu mai multe circuite

este necesară în cazul folosirii nu este necesară la executarea


conductoarelor de protecţie cu de LEA
fibră optică înglobată

ruperea conductoarelor în ruperea conductoarelor în


condiţiile de vânt în lungul liniei, condiţiile de vânt în lungul
simultan cu depunere de chiciură liniei, fără depunere de chiciură

se protejează împotriva coroziunii nu se protejează împotriva


cu grund epoxidic coroziunii

numai în regim de avarie în regim normal şi de avarie


fixarea conductoarelor, prin pentru susţinerea
întindere, ca puncte de sprijin, in conductoarelor în panou
lungul liniei
în pământ prin fundaţii burate în pământ prin batere cu
vibraţii
pentru fixarea conductoarelor prin nu se folosesc la construcţia
întindere reţelelor
numai în cazul stâlpilor pe care numai în cazul stâlpilor
este montat aparataj speciali

fixarea conductoarelor prin se folosesc numai ca stâlpi de


întindere la capetele liniei colţ
impedanţele elementelor reţeaua de 110 kV buclată
componente ale reţelei constante

impedanţa pozitivă mai mare impedanţa pozitivă mai mică


decât impedanţa negativă decât impedanţa negativă

scurtcircuitul este aproape de scurtcircuitul este alimentat


generator într-un singur punct al reţelei
de alimentare cu energie
electrică

curentul de scurtcircuit permanent curentul de scurtcircuit de şoc


Ik

5% 15%

impedanţele de defect impedanţele de scurtcircuit

impedanţele de scurtcircuit admitanţele paralele (sarcinile)

mai mare decât curentul de egal cu curentul de scurtcircuit


scurtcircuit simetric de rupere Ib simetric de rupere Ib

nu există se calculează pe bază de


formulă
departe de generator indiferent unde apare, numai
dacă este cu punere la pământ

este neglijabilă se calculează pe bază de


formulă

creşte rămâne constant

numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în


regim normal şi de pornire

0,7 … 0,8 m 0,9 … 1,0 m

10 kV inclusiv 20 kV inclusiv

Aluminiu Cupru sau Aluminiu (normele


tehnice nu precizează)

25 cm 30 cm

cerc pătrat

120 m 80 m

50 cm în montaj orizontal si 100 60 cm în montaj orizontal si


cm în montaj vertical 100 cm în montaj vertical

este permisă pentru înlăturarea este permisă când lungimea


deranjamentelor cablurilor în traseului este mai mare decât
funcţiune lungimea de fabricaţie a
cablului respectiv

pot servi drept conductor de nul, nu pot servi drept conductor


dar numai în anumite condiţii de nul

o singură dată a terminalului de două ori a terminalului


respectiv respectiv

la oricare dintre borne la borna conectata la partea


filetata a duliei
numai de sarcinile de pornire de simultaneitatea sarcinilor în
regim normal şi de pornire

1 kW 2 kW

prevăzute cu grătar protector prevăzute cu glob, respectiv cu


difuzor

distribuţie de medie tensiune, fir- distribuţie joasă tensiune, fir-


pilot pentru telemecanică, pilot pentru telemecanică,
distribuţie joasă tensiune, iluminat distribuţie de medie tensiune,
public iluminat public

0,5 m circa 0,3 m

polietilena reticulata (XLPE) polietilena

în fluxuri separate pentru într-un singur flux, indiferent


cablurile de energie de tensiuni de tensiune, pentru utilizarea
diferite eficientă a spaţiului disponibil

cu siguranţe fuzibile cu relee de protecţie

25 x diametrul cablului 30 x diametrul cablului

4 bucăţi 5 bucăţi

necesară refacerii de două ori a necesară refacerii de trei ori a


manşonului respectiv manşonului respectiv

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
tensiune nominală care nu tensiune nominală între 12 V şi
depăşeşte 12 V tensiune 24 V tensiune alternativă
alternativă

tipul terenului pe care se coeficienţii de cerere şi de


amplasează simultaneitate
1,5 mmp 2,5 mmp
1,5 mmp pentru conductoarele de 2,5 mmp pentru conductoarele
cupru si 4 mmp pentru de cupru si 4 mmp pentru
conductoarele de aluminiu conductoarele de aluminiu

temperatura de suprasarcină temperatura mediului

numai între conductoarele active între conductoarele active şi


luate 2 câte 2 conductorul de protecţie
conectat la reţeaua de legare la
pământ

încăperi cu cadă de baie sau duş duşurile de urgenţă utilizate în


pentru tratament medical industrie sau laboratoare.

25 mm2 10 mm2

întotdeauna cupru cupru sau aluminiu, condiţionat

izolate torsadate de OL-AL

numai cu ajutorul şuruburilor cu ajutorul şuruburilor,


clemelor sau prin sudare
numai prin înşurubări, cu prin sudare sau prin înşurubări
contrapiuliţe şi şaibă elastică cu contrapiuliţe şi inele de
siguranţă (şaibă elastică)

de regulă, numai din exteriorul din subsolul sau demisolul


clădirii clădirii printr-o încăpere
tampon

beton armat beton sau scândura

evitând utilizarea terenurilor în toate cazurile pe terenuri


agricole sau forestiere aparţinând domeniului public
opţional întotdeauna

în interiorul golurilor din numai în doze sau cutii de


elementele de construcţie legătură
între părţile conductoare rigide între partile conductoarelor
aflate sub tensiune si elementele flexibile sub tensiune si alte
legate la pământ părţi sub tensiune sau legate la
pământ

prin lipire prin sudare

numai la montarea sub tencuială a atât la montarea aparentă cât şi


elementelor de instalaţii electrice la montarea îngropată

se poate prevedea iluminat natural nu se admit luminatoare


şi artificial
traversarea barelor colectoare traversarea canalizării
localităţii

stabilita în conformitate cu de cel puţin 3 m


prevederile NTE 003 (fostul
normativ PE 104)
2m 2,5 m

trebuie să asigure într-o oră cuprinde cel puţin 2


schimbarea unui volum de aer de ventilatoare de mare putere
3 - 5 ori volumul încăperii
se admit denivelări de maxim 5% se admit denivelări de maxim
10%
1h 1,5 h

plin pe toata înălţimea celulei plin pe o înălţime de cel mult 2


m

este admisă fără restricţii se face interpunând materiale


incombustibile între acestea şi
materialul combustibil sau
elementele de distanţare

stâlp/ stâlpi cutie de distribuţie


direct pe stâlpii liniilor electrice în cabină metalică sau zidită
aeriene

pot avea ferestre protejate cu pot avea ferestre prevăzute cu


plasă de sârma sticlă armată

este admisă fără restricţii trebuie evitată; se poate face


excepţie pentru tuburi metalice

staţie de transformare 110kV/20 post de transformare 20kV/ 0,4


kV sau staţie de conexiuni şi kV
transformare de 110 kV/ 20kV

numai cu protecţie la suprasarcini, de regulă, cu dispozitive de


pentru puteri mai mici de 5 kW protecţie la scurtcircuit şi
dispozitive de protecţie la
suprasarcină

5 ore 7 ore

1030 kVA inclusiv 800 kVA inclusiv

cel mult 80% din puterea de mers cel mult 90% din puterea de
în gol a receptorului mers în gol a receptorului

20 cm 30 cm

să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune


conductoarele electrice din traseul conductoare electrice din
principal traseul principal

1,2 tone 2 tone

10 kW 15 kW

este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se


recomandă
este permisă întotdeauna nu există în prescripţiile
energetice o prevedere în acest
sens
normativul nu precizează tipuri de aparate debroşabile
elemente de separare folosite

Al otel

nu trebuie să fie legate la pământ trebuie legate la pământ numai


în anumite situaţii
se recomandă să fie grupate pe pot fi grupate pe acelaşi panou
acelaşi panou (dulap) (dulap), în anumite condiţii

alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis

1,5 kW 2 kW

se montează indicatoare de în cazuri extreme, când nu se


securitate pot realiza blocaje, se admite
montarea de indicatoare de
securitate

nu se admite se admite în cazul în care


aparatele au ulei

în dulapuri speciale în orice spaţiu

nu este permisă de regula nu este permisă, cu


excepţia anumitor cazuri
15 mm 20 mm

este întotdeauna permisă este interzisă numai în cazul în


care conductorul de protecţie
este folosit drept conductor de
nul

siguranţe fuzibile întreruptoare automate care


permit întreruperea curenţilor
capacitivi
100 A 75 A

în încăperi separate nu există în prescripţiile


energetice o astfel de
recomandare
conductoarele de plecare spre conductoarele de alimentare să
consumatori să fie legate la fie legate la duliile filetate
şuruburile de contact
faza L1 - negru, faza L2 - verde faza L1 - roşu închis, faza L2 -
galben, faza L3 - roşu închis negru, faza L3 - galben

perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale


cu privire la modul de montare

se verifică la solicitări termice nu trebuie verificate la


solicitări în condiţii de
scurtcircuit
este permisă în cazul este interzisă
conductoarelor de cupru
supracurentul rezultat dintr-un supracurentul rezultat dintr-un
scurtcircuit datorat unei conectări scurtcircuit datorat unui defect
incorecte într-un circuit electric

este obligatorie, indiferent de este obligatorie numai pentru


tensiunea nominală a liniei liniile cu tensiune nominală
mai mare de 20 kV

la solicitări mecanice la efectele termice

efecte termice solicitări electromagnetice

creşte la creşterea raportului R/X nu depinde de raportul R/X

solicitări mecanice în condiţiile de arcul electric


scurtcircuit
se recomandă să se ţină seama de se are în vedere numai pentru
ea consumatori cu puteri peste 10
MW
este obligatoriu să se ţină seama nu există în norme o prevedere
de prezenţa acestor aparate aplicabilă în această situaţie

2,3 m 2,5 m

numai a părţii de aluminiu părţii de oţel

numai îngropat aparent sau îngropat, în


anumite condiţii

curentul de scurtcircuit termic valoarea la vârf a curentului de


echivalent scurtcircuit

doar metoda statistică oricare dintre metoda


convenţională sau metoda
statistică
valorile limită admise de normele 375°C - 400°C, în funcţie de
producătorului durata

instalaţiilor electrice din medii instalaţiilor electrice cu


explozive tensiunea nominală mai mare
de 1000V

curentul de scurtcircuit curentul de scurtcircuit


permanent (kA) simetric iniţial (kA)

de regulă, numai la efectele întotdeauna la efectele termice


termice şi dinamice

110 kV, numai în terenuri silvice medie tensiune

produce eforturi mult mai mici produce eforturi comparabile


decât cele pe conductoare sau cu cele pe stâlpi sau
stâlpi şi aceste eforturi se pot conductoare
neglija
este permisă condiţionat (doar în este interzisă
"cazurile obligate" în care nu se
poate respecta distanţa minimă
prevăzută de normativ, cu tratarea
de comun acord între unităţile
care administrează linia şi
construcţia)

în funcţie de categoria de pericol respectând o distanţă minimă


de incendiu a clădirii pe orizontală egală cu
inălţimea celui mai apropiat
stâlp al LEA

este permisă condiţionat este întotdeauna permisă

20 mmp 16 mmp

3m 2,5 m

în coronament vertical, în cazuri întotdeauna în coronament


justificate vertical

5% 3%

0,5 m 2m

presiunea dinamică de bază dată doar greutatea unitară a


de vânt, valorile temperaturii fasciculului (conductoarelor)
aerului şi coeficienţii de corecţie a
vitezei vântului şi grosimii
stratului de chiciură

25 mmp 30 mmp
nu se face fiind inclusă se face conform normelor
constructiv în conductorul de nul specifice
al reţelei

la fiecare stâlp special la fiecare stâlp

nu va fi niciodată mai mică de 1,5 va fi de minim 1 m, indiferent


m de deschiderea dintre stâlpi

distanţa pe stâlp între elementele circuitul de joasă tensiune se


liniei de medie şi joasă tensiune montează sub circuitul de
va fi de minim 1,5 m medie tensiune

ipoteza încărcării cu chiciură ipoteza vântului maxim

nu este normată 50 cm

din considerente mecanice, este pentru un grad mărit de


mai mic decât la restul stâlpilor de siguranţă, este mai mare decât
întindere la restul stâlpilor de întindere

3m 10 m

în afara zonei de protecţie a în zona de protecţie numai cu


drumului acordul unităţii care
administrează drumul şi luarea
măsurilor stabilite de comun
acord

nu se admite se admite în condiţii de


siguranţă mărită
2,5 1,5

100 daN 250 daN

0,1 m nu este normată

deschiderea nu va depăşi 80% din se prevede interzicerea


valoarea deschiderii calculate înnădirii conductoarelor în
deschiderea respectivă
stâlpi de susţinere de tip întărit stâlpi de susţinere de tip
normal

se va prevedea deconectarea armăturile metalice ale tuturor


automată la puneri simple la stâlpilor se vor lega la
pământ ale liniei de medie conductorul de nul
tensiune

este admisă condiţionat (dacă este admisă necondiţionat


între fascicul şi peretele
combustibil se interpune un
material incombustibil)

distanţa de la fascicul la sol să fie este interzisă montarea pe


de minimum 2 m pereţii încăperilor în care au
loc procese termice

este permisă numai cu acordul este permisă necondiţionat


unităţii care exploatează linia
electrică respectivă
este admisă în zonele de este admisă pentru lucrări de
amplasament I (câmpii, dealuri, reparaţii, în baza unor
litoralul mării sau al lacurilor, justificări tehnico-economice,
amplasamente cu obstacole mai indiferent de zona de
mici de 10 m) amplasament
este admisă pentru lucrări de este admisă în zonele de
reparaţii, în baza unor justificări amplasament II (localităţi, cu
tehnico-economice excepţia centrelor marilor
oraşe, precum şi amplasamente
din zone construite, cu
obstacole mai mari de 10 m)

este interzisă la dimensionarea stâlpilor se


ţine seama şi de încărcările
datorate instalaţiilor de
transport în comun iar
distanţele între circuite sunt
cele reglementate

valoarea secţiunii celei mai mari valoarea exactă a secţiunii


dintre cele două (aferente celor conductorului, luată cu 2
două metale) zecimale
valoarea eficace maximă a valoarea eficace maximă a
tensiunii între faze, care poate să tensiunii între faze, care poate
apară în condiţii normale de să apară în condiţii anormale
funcţionare în orice punct al liniei, de funcţionare
într-un moment oarecare

este diferit de zona de siguranţă a coincide cu zona de siguranţă


liniei şi cu zona de protecţie ale liniei

este interzisă se face respectându-se


condiţiile de "siguranţă mărită"

în exterior indiferent, în interior sau


exterior (în normele tehnice nu
există o recomandare pentru un
anumit mod de montare )

20 kV 110kV

pe terţiarele AT-urilor de în reţelele de 110 kV


400/220/20 kV
operatorului de măsurare consumatorilor industriali şi
similari
nu se folosesc la liniile electrice se folosesc pentru remedierea
aeriene temporară a unor porţiuni de
linii avariate
baterii de condensatoare fixe baterii de condensatoare în
trepte

cu grunduri de exterior cu substanţe speciale în


instalaţii industriale de
specialitate
1000 şi 4800 kVAr 500 şi 2000 kVAr

0,5 m 1 … 1,2 m

necesară refacerii de trei ori a necesară refacerii o singură


cutiei terminale dată a cutiei terminale

bobine de reactanţă filtre de armonici

surse statice de putere reactivă motoare sincrone


reglabile cu tiristoare

minimum 2,5 minimum 2,8

20% din puterea nominală a 40% din puterea nominală a


transformatorului transformatorului

se poate realiza direct, fără se realizează obligatoriu cu


aparataj de deconectare propriu, posibilitate de deconectare
condiţionat automata
1,5 m 2m

doar ale rigidităţii dielectrice tensiunilor nominale ale


cablurilor şi rigidităţii
dielectrice
comanda control, energie 20 kV, energie 20 kV, energie 10/
energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV 6kV, energie 0,4 kV, comanda-
control
cheltuieli de exploatare minime cheltuieli totale minime
150 m 200m

calculul curenţilor de scurtcircuit calculul tensiunii reţelei


nesimetrici
curentul de scurtcircuit în valoarea medie a curentului de
momentul funcţionării protecţiei scurtcircuit dintre momentul
producerii scurtcircuitului şi
momentul funcţionării
protecţiei

toate impedanţele la aceeaşi toate impedanţele la tensiunea


treaptă de tensiune la care are loc defectul

maşinilor rotative transformatoarelor

acelaşi curent aceeaşi putere de bază şi


tensiune de bază

variabilă în timp variabilă numai în prima parte


a scurtcircuitului

valoarea curentului de trecere curentul de scurtcircuit de şoc

variabilă în timp practic constantă pe durata


scurtcircuitului numai dacă
generatorul nu are reglaj
automat de tensiune

constanta de timp a componentei valoarea de vârf a curentului de


aperiodice a curentului de scurtcircuit
scurtcircuit
reactanţele reţelelor reactanţele capacitive ale
reţelelor

în schemele de secvenţă directă în schemele de secvenţă


inversă

în momentul scurtcircuitului cu 10 s după producerea


scurtcircuitului
numai pentru o fază, în ambele doar în cazul scurtcircuitelor
cazuri simetrice, numai pentru o fază
componentei simetrice de c.a. componentei simetrice de c.a.
scade se dublează

timpul cel mai scurt de acţionare cel mai scurt timp între
al protecţiei începutul unui curent de
scurtcircuit şi prima separare a
contactelor unui pol al
aparatului de deconectare

rezistenţele lor indiferent, prin impedanţele


sau rezistenţele lor

20 de apartamente 30 de apartamente

pot avea doua secţiuni dacă pot avea doua secţiuni dacă
lungimea coloanelor depăşeşte lungimea coloanelor depăşeşte
20m 10m
în cazul tablourile de distribuţie doar dacă secţiunea
ale consumatorilor, la borna de conductorului nu are valoare
legare la pământ de pe rama constantă pe toată lungimea
metalică a tablourilor coloanei

puterii absorbite, care se poate criteriilor constructive


determina în funcţie de puterea
totală instalată şi de un coeficient
de simultaneitate

0,4 - 0,5 m 1m

15 m 20 m

firida de branşament şi coloană coloana electrică şi bornele


sau colonele electrice contorului montat la
consumator
o treapta trei trepte

10 % pentru racordurile electrice 5 % pentru racordurile electrice


subterane, respectiv 5% pentru subterane, pentru racordurile
racordurile electrice aeriene şi electrice aeriene şi pentru
pentru coloanele electrice coloanele electrice colective
colective sau individuale sau individuale

3 x 70 + 35 mmp 3 x 95 +50 mmp


albastră galbenă

nu se amplasează transformatoare se pot amplasa transformatoare


cu puteri peste 63 kVA cu izolaţie electrică uscată sau
cu fluide incombustibile

nu este recomandată este admisă în cazul în care


exploatarea instalaţiilor
electrice se face de către
aceeaşi organizaţie

2,5 m 3,5 m

este interzisă, fără excepţii nu se admite, cu excepţia celor


cu apă caldă, care servesc
pentru încălzirea instalaţiei
respective şi cu condiţia
folosirii de ţevi sudate, fără
flanşe, ventile sau alte armături

160 kVA 250 kVA

630 kVA 1000 kVA

13°C 16°C

3,5 m 4,5 m

în plan vertical, iar în cazuri bine în plan orizontal, iar în cazuri


motivate, în plan orizontal bine motivate în plan vertical
solicitări electromagnetice solicitări mecanice şi/sau
termice

numai a rezistenţei arcului electric a rezistenţei echivalente la


locul de defect
dacă sunt prevăzute cu dacă sunt prevăzute cu
întreruptoare manuale siguranţe fuzibile

scurtcircuitul trifazat cu punere la natura defectului practic posibil


pământ care conduce la solicitarea cea
mai mare a elementului

scurtcircuitul bifazat cu punere la scurtcircuitul trifazat


pământ

smălţuire zincare

distanţa măsurată pe orizontală deschiderea convenţională, la


între axele a doi stâlpi care punctele de prindere ale
conductoarelor se găsesc în
acelaşi plan orizontal, terenul
este plan, iar la săgeata
maximă gabaritul la sol al
liniei este cel minim

lemn beton armat, prefabricaţi

16 mmp 35 mmp

15% 5%

trebuie să fie 50 cm nu este normată

0,3 m 2m

este permisă condiţionat, în este interzisă


funcţie de tipul construcţiei

staţiile de evacuare a puterii din nodurile de interconexiune ale


centrale SEN
150 kVAr 250 kVAr

0,95 0,92

în funcţie de tensiunea pentru care tipul izolaţiei


se dimensionează instalaţia.

modul constructiv de realizare a amplasarea echipamentului la


instalaţiei înălţime corespunzătoare, în
zone inaccesibile atingerilor
accidentale

în care accesul este permis numai care serveşte exclusiv pentru


persoanelor autorizate pentru procese tehnologice electrice.
exploatarea instalaţiilor electrice
respective şi care au
responsabilitate în acest sens

pentru tensiuni mai mari de 20 kV, pentru toate liniile, indiferent


în cazuri speciale, justificate de tensiune
tehnico-economic

numai dacă se prevad pereţi dacă se prevede o separare cu


antifoc la construcţiile vecine pereţi antifoc între instalaţiile
electrice şi construcţiile vecine

de tip deschis, cu luarea unor indiferent de tip, cu luarea unor


masuri masuri
se admite, dar în astfel de situaţii se admite, fară masuri speciale,
trebuie să se prevadă măsuri în având în vedere probabilitatea
vederea evitării eventualelor mică de producere a unui
accidente de persoane în cazul scurtcircuit în intervalul de
unui scurtcircuit timp respectiv

se admite să nu se prevadă o dacă acest lucru este necesar


separare de lucru specială pentru pentru executarea lucrărilor
unele elemente din schema fără întreruperea funcţionării
electrică întregii instalaţii

o separare de lucru numai pe o obligatoriu pe toate părţile.


singură parte (spre alimentare)
este admisă în cazurile în care nu
poate să apară tensiunea inversă
pe partea din instalaţie care nu a
fost separată.
la instalaţiile capsulate, la instalaţiile interioare de tip
condiţionat închis, condiţionat

prin dispozitive fixe de legare la cu scurtcircuitoare mobile,


pământ dacă curenţii de scurtcircuit
sunt mai mici de 40 kA
în cazuri bine justificate se în cazuri speciale se admite
admite utilizarea unui echipament utilizarea unui echipament
electric cu tensiunea cea mai electric cu tensiunea cea mai
ridicată, dintr-o clasă superioară ridicată, inferioară tensiunii
celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridicate a reţelei
celei mai ridicate a reţelei

separatoare separatoare de sarcină

de tip închis, luându-se măsurile indiferent de tip, dacă mediul


necesare pentru a se evita din încăperea de producţie
posibilitatea efectuării unor respectivă nu prezintă pericol
manevre de către persoanele de incendiu
necalificate care circulă în
apropiere

se pot folosi întreruptoare de tipul nu există restricţii sau


cu ulei puţin recomandări privind tipurile de
aparataj ce urmează a fi folosit

două posturi de transformare, trei posturi de transformare,


având fiecare cel mult două având fiecare cel mult două
transformatoare cu ulei cu o transformatoare cu ulei cu o
putere maximă unitară de 1000 putere maximă unitară de 400
kVA kVA

obligatoriu plin pe toată înălţimea plin numai pentru înălţimea


celulei întreruptorului, restul putând fi
realizat din plasă
incombustibilă.

reglementărilor specifice normativului I7

se aleg astfel încât să fie în spaţiul respectiv nu se pot


satisfăcute condiţiile cele mai monta echipamente electrice
dezavantajoase.
tensiunea foarte joasă pentru tensiunea foarte joasă de
circuite subterane securitate
tensiunea foarte joasă de tensiunea foarte joasă pentru
securitate panouri
trebuie evitată este opţiunea proiectantului

elemente izolante din instalaţie parte conductoare accesibilă a


aflate în legătură cu pământul unui echipament, care poate fi
atinsă şi care în mod normal nu
se află sub tensiune, dar care
poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a zolaţiei de
bază.

conductorul neutru toate conductoarele de fază

legarea direct la pământ a legarea directă la pământ a


maselor instalaţiei, independent unui punct activ – punctul
de eventuala legare la pământ a neutru, în cazul în care acesta
unui punct al alimentării este accesibil sau a unui
conductor de fază, în cazul în
care punctul neutru nu este
accesibil;

legarea directă la pământ a legarea directă la pământ a


maselor instalaţiei unui punct activ – neutrul, în
cazul în care acesta este
accesibil sau a unui conductor
de fază, în cazul în care neutrul
nu este accesibil;

legarea directă la pământ a unui legarea directă a maselor la


punct activ – neutrul, în cazul în punctul de alimentare legat la
care acesta este accesibil sau a pământ; curent alternativ,
unui conductor de fază, în cazul în punctul de legare la pământ
care neutrul nu este accesibil; este în mod normal punctul
neutru; iar în cazuri speciale,
punctul de legare la pământ
poate fi un conductor de fază.

de la ultimul tablou spre reglementările nu fac precizări


consumator privind cazurile în care se
utilizează acest tip de schemă
fără a fi necesară luarea unor utilizarea unui anumit tip de
măsuri anumite reţea (ca schemă de protecţie)
şi eventual prevederea unor
protecţii sunt opţiuni ale
proiectantului

contactul direct al persoanelor sau contactul persoanelor sau


al animalelor cu părţi active animalelor domestice sau de
crescătorie cu părţi ale unei
instalaţii electrice

contactul persoanelor sau contact electric al persoanelor


animalelor domestice sau de sau al animalelor cu părţile
crescătorie cu părţi ale unei conductoare accesibile
instalaţii electrice puse sub tensiune ca urmare a
unui defect.

conductorul neutru (N) conductorul PEN

parte conductoare a unui elemente conductoare din


echipament, care poate fi atinsă, şi instalaţie aflate sub tensiune
care nu este în mod normal sub
tensiune, dar care poate ajunge
sub tensiune în cazul unui defect
al izolaţiei de bază.

în circuitele monofazate cu trei în circuitele monofazate cu trei


conductoare şi în circuitele conductoare şi în circuitele
polifazate ale căror conductoare polifazate indiferent de
de fază au secţiunea mai mică sau secţiunea conductoarelor de
egală cu 16 mm2Cu sau 25 mm2Al fază

stabilităţii termice în regim căderii de tensiune


normal de lucru al receptoarelor

tipului cicuitului de alimentare stabilităţii termice în regim de


(aerian sau subteran) defect

materialul conductorului secţiunea conductorului

natura izolaţiei conductorului lungimea circuitului


35A/mm2 pentru conductoare de 20 A/mm2 pentru conductoare
cupru de aluminiu

10% pentru toate tipurile de 5% pentru receptoarele din


receptoare instalaţiile electrice de lumină
şi 12% pentru restul
receptoarelor (forţă etc.)

25% 12%

obligatoriu pe conductorul neutru opţional pentru motoare mai


mici de 1,1 kW
dintr-un circuit de iluminat dintr-un circuit de prize
normal
1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu 4 mm2 aluminiu

aceeaşi secţiune ca şi conductorul aceeaşi secţiune ca şi


de fază, numai pentru conductoare conductorul de fază, numai
de cupru pentru conductoare de aluminiu

25 mm2 35 mm2

3 kW 0,5 kW

pe două conductoare de fază pe toate conductoarele de fază

pe toate conductoarele de fază pe două conductoare de fază


distanţa cea mai scurtă în aer distanţa determinată de
liber, fără interpuneri de alte condiţiile împiedicării
materiale izolate, între două părţi apropierii periculoase de părţile
neizolate sub tensiune sau între sub tensiune ale personalului
acestea şi părţi legate la pământ de exploatare sau ale utilajelor
de exploatare şi de reparaţii, cu
respectarea normelor de
protecţie a muncii în vigoare
pentru instalaţii electrice.

în care se efectuează diverse în care accesul este permis


operaţii sau procese tehnologice, numai persoanelor autorizate
accesibil şi persoanelor neinstruite pentru exploatarea instalaţiilor
în exploatarea instalaţiilor electrice şi care au
electrice responsabilitate în acest sens

faptul că prevederea respectivă faptul că nerespectarea unei


trebuie să fie aplicată în astfel de prevederi trebuie
majoritatea cazurilor justificată întotdeauna în
proiect

pot fi de tip capsulat trebuie să fie de tip deschis

în anumite situaţii se poate utiliza reglementările nu fac precizări


echipament de tip exterior privind tipul de echipament ce
se montează în astfel de
instalaţii

PE 102 PE 103

30 mm 50 mm

se va avea în vedere posibilitatea reglementările tehnice nu fac


utilizării conductoarelor neizolate referire în acest caz la tipul
conductoarelor
aluminiu cu secţiunea minimă de oţel cu secţiunea minimă de
150 mm2 150 mm2

numai atunci când uşile tabloului atât atunci când uşile tabloului
sunt deschise sunt închise, cât şi atunci când
sunt deschise.
condiţiilor şi principiilor de criteriilor de analiză a
dimensionare şi construire a oportunităţii de construire a
liniilor aeriene de energie liniilor aeriene de energie
electrică; electrică;
conductoare destinate a proteja noţiunea de ,,conductoare de
LEA împotriva loviturilor directe protecţie" este prevăzută numai
de trăsnet în reglementările aferente
reţelelor de joasă tensiune

nu trebuie să depăşească săgeata poate fi mai mare decît săgeata


conductorului activ conductorului activ, dar nu cu
mai mult de 20%
de întindere terminali
numai în regim de avarie în condiţii de montaj

nu se verifică în regim de avarie se verifică în condiţii de


montaj
se pot folosi construcţii sudate reglementările tehnice nu fac
referire la modul de îmbinare a
elementelor stâlpilor

nu se normează reglementările tehnice nu fac


referire la normarea săgeţii la
acest tip de stîlpi
ruperea conductoarelor în nu se dimensionează în regim
condiţiile de vânt în lungul liniei, de avarie
simultan cu depune de chiciură

Vânt perpendicular pe linie, Vânt maxim în lungul liniei


simultan cu depunere de chiciură

ruperea conductoarelor în nu se dimensionează în regim


condiţiile de vânt în lungul liniei, de avarie
simultan cu depune de chiciură

sunt utilizate şi ca prize naturale sunt utilizate şi ca prize


ale stâlpilor, armăturile din naturale ale stâlpilor;
fundaţii fiind conectate electric conectarea electrică a
(sudate) unele de altele armăturilor din fundaţii este
opţională, în funcţie de
caracteristicile terenului

prin utilizarea de izolatoare cu prin utilizarea de izolatoare cu


caracteristici electrice superioare aceleaşi caracteristici electrice
şi prin mărirea numărului
acestora pe ramură
Numai cablu de înaltă tensiune Numai cablu de joasă tensiune
(110÷400kV) sau medie tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele
(6÷35kV) folosit în circuitele primare ale instalaţiilor de
primare ale instalaţiilor de utilizare a energiei electrice, în
producere, transport, distribuţie a curent alternativ sau continuu
energiei electrice, în curent
alternativ sau continuu

pentru protecţia împotriva reglementările nu prevăd în


deteriorărilor mecanice se poate această situaţie măsuri de
prevedea introducerea cablurilor protecţie împotriva
în tub din PVC pe o porţiune de deteriorărilor mecanice
2m deasupra solului

3m 1m

16mm2 6mm2

numai curentul maxim de durată, curentul maxim de durată,


solicitarea termică la scurtcircuit, solicitarea termică la
căderea de tensiune scurtcircuit, căderea de
tensiune, secţiunea economică

PVC de preferinţă polietilenă


reticulată (XLPE),

se pot folosi mai multe legături în se pot folosi mai multe legături
paralel, cu utilizarea de cabluri în paralel, cu utilizarea de
având secţiuni şi lungimi identice cabluri având secţiuni diferite,
dacă sunt de acelaşi tip

se admite pe bază de justificare se evită


tehnico-economica atunci când
soluţia rezultă ca favorabilă faţa
de cea de pozare într-un singur
strat

este soluţia adoptată de regulă se admite în anumite condiţii

trebuie să respecte valorile trebuie să fie de minim


minime prevăzute în norme 50 cm
pot fi instalate în acelaşi tub Se admite să fie instalate în
cablurile care se rezervă reciproc acelaşi tub, în anumite condiţii,
numai cablurile care deservesc
acelaşi aparat sau receptor

în încăperi sau zone fără pericol în încăperi sau zone cu pericol


de incendiu de incendiu
în încăperi sau zone fără pericol în încăperi sau zone cu pericol
de incendiu de incendiu

se admite ca fundul canalului să trebuie ca fundul canalului să


fie din pământ bătătorit şi acoperit fie din beton
cu un strat de drenaj din pietriş

iluminat de siguranţă iluminat normal de lucru şi


iluminat de siguranţă, în
numite situaţii
nu se realizează, de regulă, cablurile de energie care
manşoane necesită joncţionare se pot
manşona în anumite condiţii
atunci când în desenele de prevederea sau nu a marcării
execuţie, traseele de cabluri nu traseelor subterane de cabluri
pot fi indicate pe plan prin cote este opţiunea proiectantului
faţă de construcţii fixe

la construcţia liniilor aeriene de la construcţia liniilor aeriene de


energie electrică cu tensiuni energie electrică cu tensiuni
nominale până la 1000 V, nominale mai mari de 1000 V
indiferent de caracterul de
proprietate al acestora

şi liniilor pentru tramvaie şi şi liniilor electrice de joasă


troleibuze tensiune din instalaţiile miniere

porţiunea de linie compusă din distanţa măsurată pe verticală


una sau mai multe deschideri, între punctele de prindere ale
cuprinsă între două puncte conductorului la doi stâlpi
consecutive ale traseului, în care consecutivi
linia îşi menţine direcţia

porţiunea de linie compusă din porţiunea de linie compusă din


una sau mai multe deschideri, una sau mai multe deschideri,
cuprinsă între două puncte cuprinsă între doi stâlpi de
consecutive ale traseului, în care întindere consecutivi
linia îşi menţine direcţia

chiciură temperatură
grunduire zincare

cu straturi de pământ succesive de cu straturi de pământ succesive


20 cm. pământ bine compactat de 40 cm. pământ bine
compactat
se vor monta izolatori de ancoră proiectantul decide montarea
de izolatori de ancoră sau
legarea ancorei la priza de
pământ a stâlpului

se vor monta izolatori de ancoră proiectantul decide montarea


de izolatori de ancoră sau
legarea ancorei la priza de
pământ a stâlpului

se realizează cu izolatoare pe se realizează fără izolatoare pe


stâlpii metalici stâlpii de lemn
se va monta întotdeauna pe se poate monta folosind
izolatoare izolatoare, cu luarea unor
măsuri
se dispune în partea de jos a nu are prevăzută prin
coronamentului, lângă stâlp normative o anumită dispunere

coloana electrică punctul de delimitare între


distribuitor şi consumator,
reprezentat de bornele
contorului

se admite egalitatea lor în cazul se admite egalitatea lor în cazul


unui scurtcircuit aproape de unui scurtcircuit departe de
generator generator
impedanţele în ohmi şi în unităţi impedanţele în ohmi se
relative nu se modifică modifică, dar impedanţele în
unităţi relative nu se modifică

(0,6-1,5) m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului

protecţiei clădirilor împotriva depozitelor de materiale


trăsnetelor pirotehnice şi explozive

stâlpi de susţinere de tip întărit stâlpi de susţinere de tip


normal

permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului


dintr-o singură sursă de din una sau din două surse,
alimentare, în anumite cazuri conform opţiunii
consumatorului
se admite condiţionat este interzisă

este total interzisă se admite condiţionat

0, 8 m 1m

dispozitiv pentru îmbunătăţirea difuzor


factorului de putere

de 5 ori greutatea corpului de de 3 ori greutatea corpului de


iluminat, dar nu mai puţin de 10 iluminat utilizat
kg
se admite condiţionat este la latitudinea
beneficiarului
instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare

este permisă condiţionat nu este permisă

interzisă admisă doar pentru tuburi cu


diametru mai mic de 16 mm

peste 1,5 m peste 2m

4 kW 5,5 kW

5,5 kW 7,5 kW

numai în construcţie închisă în construcţie deschisă sau


(protejată) închisă, în funcţie de condiţiile
de influenţe externe şi grad de
protecţie
prize după necesităţi cel puţin trei prize

75 mm 100 mm

2,5 kW 3 kW

este admisă este admisă numai pentru


conductoare de cupru
se recomandă să nu se prevadă se permite renunţarea la
protecţia la suprasarcina protecţia la scurtcircuit
pot fi asigurate printr-un singur trebuie asigurate printr-un
dispozitiv de protecţie singur dispozitiv de protecţie
numai la curenţi de scurtcircuit atât la curenţi de suprasarcină
cât şi la curenţi de scurtcircuit

natura izolaţiei conductoarelor de cerinţele luminotehnice


alimentare
prevăzute cu dispozitive de montate îngropat
protecţie diferenţială ≤ 30 mA

numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are


importanţă
delimitate astfel încât persoanele la care echipamentul este
sunt protejate, prin masuri luate la complet închis în carcase de
montaj sau în exploatare, numai protecţie, etanşe faţă de aerul
împotriva atingerii accidentale a atmosferic
părţilor sub tensiune

de tensiune nominală < 220 kV; cu număr mare de circuite.


are o legătură cu pământul nu are nici o legătură voită cu
realizată prin aparate de măsurare, pământul
de protecţie sau de semnalizare,
având o impedanţă foarte mare

este legat la pământ printr-o are o legătură cu pământul


rezistenţă sau reactanţă suficient realizată prin aparate de
de mică pentru a reduce oscilaţiile măsurare, de protecţie sau de
tranzitorii şi a îmbunătăţii semnalizare, având o
condiţiile de funcţionare selectivă impedanţă foarte mare
a protecţiei contra defectelor la
pământ

atinge două conductoare de fază atinge direct stâlpul sau un


conductor de protecţie (când el
există)
este constituit din unul sau mai realizează funcţia de protecţie
multe eclatoare în aer prin reducerea nivelului
supratensiunilor.
în planul vertical care trece prin la o distanţă de stâlp egală cu
punctul de săgeată maximă, lungimea lanţului de izolatoare
perpendicular pe axa liniei
electrice aeriene protejate

componenta periodica initiala a componenta periodica


curentului de defect stabilizata a curentului de
defect
schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă şi
inversă şi homopolară conectate inversă conectate în paralel
în serie

inversă (negativă) homopolară (zero)

schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă directă,


inversă, homopolară şi o homopolară şi o impedanţă
impedanţă egală cu de trei ori egală cu de trei ori impedanţa
impedanţa arcului electric, arcului electric, conectate în
conectate în paralel paralel

atunci când distanţele de izolaţie atunci când curenţii care se


fază - pământ sunt mari; închid prin pământ în caz de
scurtcircuit sunt mici.
neutru de lucru de protecţie şi de neutru

pe fiecare sistem de bare numai pentru legarea la pământ


colectoare şi de ocolire; a oricărei zone de lucru
cuprinse între separatorul de
bare şi cel de linie.

pe fiecare sistem de bare numai pentru legarea la pământ


colectoare şi de ocolire; a oricărei zone de lucru
cuprinse între separatorul de
bare şi cel de linie.

20 % din puterea 30 % din puterea


transformatorului din care este transformatorului din care este
alimentat alimentat

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 5 kW pe un circuit monofazat


kW pe un circuit trifazat şi 10 kW pe un circuit trifazat

10 mmp 6 mmp

trebuie să poată fi deconectat uşor, trebuie să poată fi deconectat


fără utilizarea unei scule individual

prin cleme speciale, prin presare prin lipire cu cositor


cu scule speciale sau prin sudare

curentul de scurtcircuit termic valoarea la vârf a curentului de


echivalent scurtcircuit

minimum 4Ω maximum 4 Ω

1 cm de tocurile din materiale 14 cm de tocurile din materiale


combustibile a uşilor şi ferestrelor combustibile a uşilor şi
şi de 5 cm de pardoseală ferestrelor şi de 20 cm de
pardoseală

minelor şi carierelor depozitelor de materiale


pirotehnice şi explozive
realizat în construcţie deschisă realizat în construcţie capsulată

realizat în construcţie deschisă realizat în interiorul unei firide

nu poate fi constituit decît din poate fi constituit din unul sau


unul sau mai multe dulapuri. mai multe panouri sau
dulapuri.

într-un spaţiu deschis, într-un spaţiu închis


neacoperite.

o soluţionare satisfăcătoare, care o soluţionare satisfăcătoare,


poate fi aplicată în situaţii care poate fi aplicată în situaţii
particulare, fără a fi obligatorie particulare, fiind obligatorie
justificarea ei în proiect. justificarea ei în proiect.

se admite şi folosirea de materiale cu acceptul beneficiarului se


combustibile pentru elementele de pot folosi și materiale
izolaţie combustibile
pot fi construite cu ferestre dacă pot fi construite cu ferestre
terenul pe care se află aceste dacă terenul pe care se află
clădiri este împrejmuit aceste clădiri este păzit.
prin culori verde/galben pe toată prin culori verde/galben pe
lungimea toată lungimea şi suplimentar
marcare cu
culoarea bleu la fiecare
extremitate;

prin culori verde/galben pe toată cu culoarea bleu


lungimea la fiecare extremitate;
se prevăd numai se prevăd conductoare din
conductoare din cupru aluminiu sau cupru
o persoană care are o pregătire o persoană care are o pregătire
confirmată printr-un document şi o experienţă corespunzătoare
(certificat, diplomă etc.) pentru a care să îi permită să prevadă
desfășura o activitate în industria riscurile şi să evite pericolele
constructoare de mașini electrice pe care le poate produce
energia electrică.

protecţia care corespunde protecţia împotriva şocurilor


protecţiei împotriva atingerilor electrice în caz de defect
indirecte.
protecţia care corespunde protecţia împotriva şocurilor
protecţiei împotriva atingerilor electrice în caz de defect
directe.
alimentează un receptor de putere alimentează mai multe tablouri
de distribuţie.
un element de pozare situat pe sau un element de pozare situat pe
în sol sau planşeu, ventilat sau sau în sol sau planşeu, ventilat
închis, având dimensiuni care nu sau închis, având dimensiuni
permit persoanelor să circule, în care nu permit persoanelor să
care conductoarele şi cablurile circule, dar în care
sunt accesibile pe toată lungimea conductoarele şi cablurile sunt
lor, numai în timpul instalării accesibile pe toată lungimea
lor, în timpul şi după instalare.

izolaţia părţilor active periculoase izolaţia maselor

un curent electric care circulă ca un curent electric care circulă


urmare a unui defect de izolaţie. ca urmare a unui scurtcircuit
trifazat
care se datorează unui defect de care nu se datorează curentului
punere la pământ. de scurtcircuit sau unui defect
de punere la pământ.

protecţia care corespunde protecţia care corespunde


protecţiei împotriva atingerilor protecţiei împotriva atingerilor
indirecte. directe.
el poate fi totuşi utilizat cu el poate fi totuşi utilizat cu
condiţia ca instalația să fie condiţia să fie prevăzut cu o
montată în tub protecţie suplimentară
corespunzătoare la realizarea
instalaţiei

evitarea degradării mediului continuarea activității


înconjurător productive a instalațiilor
tehnologice ale consumatorului
respectiv

se prevăd întotdeauna tablouri se prevede tablou electric de


electrice de distribuţie diferite distribuţie comun, cu unele
excepţii:
Schema TN-C Schema TN-S-C

instalaţiilor electrice de la bordul instalaţiilor electrice pentru


navelor şi al platformelor marine, iluminatul exterior şi similare
fixe şi mobile
aferente clădirilor;
încăperile și/sau spaţiile de încăperile și/sau spaţiile
producţie electrică comerciale

cel mult 4 Ω cel mult 10 Ω

automată manuală sau automată

se prevăd cu dispozitive speciale se prevăd cu dispozitive


de descărcare speciale de descărcare în
anumite situații
de 1,5 ori curentul nominal al de 2 ori curentul nominal al
bateriei bateriei

la cel mult 5 ori curentul nominal la cel puțin 5 ori curentul


al bateriei nominal al bateriei

porțiunea comună se poate găsi în porțiunea comună se poate


aval de un dispozitiv de protecție găsi în aval de un dispozitiv de
la curent diferențial rezidual, dacă protecție la curent diferențial
rețeaua este de tip TN rezidual, dacă rețeaua este de
tip TT

în rețeaua TN-C. în rețeaua TT


6 mm2 Cu sau 10 mm2 Al 10 mm2 Cu sau 16 mm2 Al

suma fazorială a valorilor suma algebrică a valorilor


curenţilor electrici în toate curenţilor electrici în toate
conductoarele active, la acelaşi conductoarele de fază, la
timp, într-un punct dat al unui acelaşi timp, într-un punct dat
circuit electric, într-o instalaţie al unui circuit electric, într-o
electrică instalaţie electrică

nu este necesar să se prevadă o nu este cazul să se prevadă o


protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductorul neutru dacă rețeaua conductorul neutru dacă
este de tip TT rețeaua este de tip IT

este necesar să se prevadă o nu este necesar să se prevadă o


protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductorul neutru, conductorul neutru
corespunzătoare secţiunii acestui
conductor.

conductorului neutru nu se prevade protecţie de


supracurent pe conductorul
neutru
conductorului neutru, numai dacă conductorului neutru, numai
este o rețea IT dacă este o rețea TT

TN-C. TT

TN-S. IT

Este permis ca circuitele care Este permis ca circuitele care


alimentează echipamente pentru alimentează echipamente fixe
ridicare comandate manual să nu să nu fie protejate împotriva
fie protejate împotriva suprasarcinilor
suprasarcinilor.

este necesar să se prevadă o este necesar să se prevadă o


protecţie de supracurent pe protecţie de supracurent pe
conductorul neutru conductorul neutru numai dacă
acesta are și funcția de
conductor de protecție

se admite se admite condiţi0nat

puterii nominale a puterii instalate a receptoarelor


transformatorului alimentate din transformator

BE2 BE3

producătorului verificatorului de proiect

este permis să se conecteze nu este permis să se conecteze


conductorul neutru la orice altă conductorul neutru la orice altă
parte a instalaţiei legată la parte a instalaţiei legată la
pământ, în anumite situații pământ

nu este permis să se formeze mai nu este permis să se formeze


mult de un conductor neutru din mai mult de un conductor de
conductorul PEN. protecţie din conductorul PEN.

Se prevăd borne sau bare separate Se prevăd borne sau bare


pentru conductoarele de neutru şi separate pentru conductoarele
respectiv conductoarele de de neutru şi respectiv
protecţie. conductoarele de protecţie, în
anumite situații
trebuie conectat la borna sau bara trebuie conectat la borna sau
prevăzută pentru conductorul bara prevăzută pentru
neutru conductorul neutru sau la cea
prevăzută pentru conductorul
de protecţie

părţilor active periculoase care asigură protecţia de bază

izolaţia părţilor active periculoase izolaţia independentă prevăzută


care asigură un grad de protecţie suplimentar faţă de izolaţia de
împotriva şocurilor electrice, bază, pentru protecţie în caz de
echivalent celui unei izolaţii duble defect.

izolaţia părţilor active periculoase izolaţia independentă prevăzută


care asigură un grad de protecţie suplimentar faţă de izolaţia de
împotriva şocurilor electrice, bază, pentru protecţie în caz de
echivalent celui unei izolaţii duble defect.

izolaţia părţilor active periculoase izolaţia independentă prevăzută


care asigură un grad de protecţie suplimentar faţă de izolaţia de
împotriva şocurilor electrice, bază, pentru protecţie în caz de
echivalent celui unei izolaţii duble defect.

numai pe partea reţelei TN-S pe partea reţelei TN-C și pe


partea reţelei TN-S

pentru protecţia de bază de protecţie la supracurent

o măsură tehnică de protecţie o măsură tehnică suplimentară


pentru protecţia de defect
cel puţin 20 m cel puţin 40 m

în anumite situații se prevede o în anumite situații se prevede o


priză de pământ comună cu priză de pământ comună cu
rezistenţă de cel mult 1 Ω. rezistenţă de cel mult 4 Ω.

pentru cabluri rezistente la foc pentru cabluri cu întârziere la


propagarea flăcării
cu contact de protecţie în execuţie sub tencuială